22.10.2014 Views

Praha 10 - příručka kvality

Praha 10 - příručka kvality

Praha 10 - příručka kvality

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Úřad městské části Praha 10

list č. 1/27

vydání: 3

Dokumentace QMS

Městská část Praha 10

QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY

ISO 9001:2008

FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS

zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička 11.1.2010 Osička, v.r.

ověřil zástupce tajemníka JUDr. Josef Veselý 18.1.2010 Veselý, v.r.

schválil tajemník Ing. Martin Slavík 20.1.2010 Slavík, v.r.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.2/27

OBSAH:

0 ÚVOD

1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.1 Identifikační údaje

1.2 Vedení Úřadu městské části Praha 10

1.3 Tým odpovědný za zavádění managementu řízení kvality

2 ÚČEL

2.1 Všeobecně

2.2 Platnost a působnost

2.3 Struktura příručky

3 ZKRATKY

4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

4.1 Všeobecné požadavky na řízení systému

4.2 Požadavky na dokumentaci

5 ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu

5.2 Zaměření na zákazníka (občana)

5.3 Koncepce kvality

5.4 Plánování

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.6 Přezkoumání systému managementu

6 MANAGEMENT ZDROJŮ

6.1 Poskytování zdrojů

6.2 Lidské zdroje

6.3 Infrastruktura

6.4 Pracovní prostředí

7 REALIZACE SLUŽBY -VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

A SAMOSPRÁVY

7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a samosprávy

7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana)

7.3 Návrh a vývoj

7.4 Nakupování

7.5 Poskytování služeb

7.6 Řízení monitorovacích a měřících zařízení

8 ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ

8.1Všeobecně

8.2 Monitorování a měření

8.3 Řízení neshodného produktu/služby

8.4 Analýza údajů

8.5 Zlepšování

9 ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY

10 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12 PŘÍLOHY

str.

5

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

10

10

11

11

11

12

13

14

14

14

15

16

16

16

17

18

18

19

21

21

21

21

23

23

24

25

26

26


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.3/27

Změnový/revizní list „PŘÍRUČKA KVALITY“

list č. revize č. změna č. popis

datum provedl podpis

změny/revize

1. vydání 24.8.2004 MJ Osička, v.r.

1 2. vydání 4.10.2007 MJ Osička, v.r.

2 3. vydání 11.1.2010 MJ Osička, v.r.

3 Přepracování na ČSN EN 6.10.2010 MJ Osička, v.r.

ISO 9001:2009

QF 42-02/01


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.4/27

Záznam o seznámení „PŘÍRUČKA KVALITY

ISO 9001:2008“

datum jméno podpis datum jméno podpis

QF 42-02/02


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.5/27

0 ÚVOD

Reforma veřejné správy vyhlášená vládou a Parlamentem ČR a realizovaná ministerstvem

vnitra ČR znamená m.j. zefektivnění a zkvalitnění výkonu této správy a její přiblížení k občanům.

Podporou uplatňování zásad Národní politiky podpory kvality je m.j zavádění standardů kvality do

řízení orgánů územní veřejné správy při správě obce.

Hlavním cílem městské části Praha 10 je, v souladu se zákonnými předpisy a schválenou

Koncepcí kvality „…pečovat o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů a při plnění

svých úkolů chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech“.

Tento cíl zajišťuje ÚMČ orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části

trvalým zlepšováním systému řízení při naplňování vize: „Praha10 – příjemné místo k životu“.

Za tím účelem Rada městské části Praha 10 usnesením č.412 ze dne 14.7.2003 rozhodla o:

a) zavedení systému řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000,

b) pověření tajemníka ÚMČ (dále jen tajemník) – představitele managementu pro jakost -

zavedením tohoto systému.

Následně starosta m. č. Praha 10 schválil:

a) dne 25.7.2003 Prováděcí projekt systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000 na Úřadu

městské části Praha 10,

b) dne 29.7.2003 Koncepci jakosti městské části Praha 10.

Certifikace dle normy ISO 9001:2001 proběhla úspěšně dne 8.12.2004.

Recertifikace proběhla dne 15.1.2008

Příští recertrifikace proběhne v lednu 2011.

Příručka kvality je přepracována na normu ČSN EN ISO 9001:2009, resp. ISO 9001:2008.

Ve smyslu požadavku neustálého zlepšování (kap. 8.5.1) se ÚMČ zapojil do procesu excelence

EFQM a přihlásil se ke společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) ve

veřejné správě.

V roce 2008 ÚMČ obdržel Národní cenu kvality ČR za model excelence EFQM.

V roce 2009 ÚMČ obdržel Národní cenu kvality ČR – Společensky odpovědná organizace.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.6/27

1 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

1.1 Identifikační údaje

1.1.1 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací (zák.. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze) a

člení se na městské části.

1.1.2 Městská část v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hlavního města Prahy (vyhl. č. 55/2000

Sb. HMP) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů

vyplývající.

1.1.3 Městská část Praha 10 plní:

a) výkon státní správy v přenesené působnosti hl. m. Prahy

b) úkoly patřící do samosprávy v samostatné působnosti.

Název Úřad městské části Praha 10

Adresa Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČO 00063941

DIČ CZ 00063941

Telefon - ústředna 267 093 111

Nadřízený orgán veřejné správy

Magistrát hl. m. Prahy

www

http://www.Praha10.cz

Počet obyvatel Prahy 10 115 000

Počet úředníků a zaměstnanců ÚMČ 340

Roční rozpočet

1,1 mld. Kč

Organizační schéma ÚMČ je v příloze č. 1

1.2 Vedení Úřadu m. č. Praha 10

Městská část je spravována Zastupitelstvem městské části; dalšími orgány jsou Rada městské části,

starosta městské části, Úřad městské části a zvláštní orgány městské části (komise a výbory).

starosta

představitel managementu pro kvalitu– tajemník

manager jakosti

Mgr.Vladislav Lipovský

Ing. Martin Slavík

Ing. Vratislav Osička

Rozdělení kompetencí v oblasti samostatné působnosti

starosta - oblast: audit, územního rozvoj, kontroly, doprava a energetika, granty

školství a kultura,

1. zástupce starosty - oblast: právní, správa majetku, hospodářská správy, investice

zástupce starosty - oblast: sociální, bezpečnost, zdravotnictví

zástupce starosty - oblast: ekonomie, rozpočet, informatika, zahraniční vztahy

1.3 Tým odpovědný za zavádění managementu kvality

Projektový tým odpovědný za zavedení a rozvoj systému managementu kvality pracuje ve složení:

představitel vedení pro kvalitu

Ing.Martin Slavík, tajemník

manager kvality

Ing.Vratislav Osička

vedoucí odborů.a samostatných oddělení

Vedoucí úředníci a zaměstnanci odpovědní za:

a) právní způsobilost systému JUDr. Josef Veselý, zástupce tajemníka

b) informační systém Marcel Braun, ved. odboru informatiky


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.7/27

c) finanční řízení a rozpočet Marie Šustová,ved. samost. odd.rozpočtu

c) systém finanční kontroly Ing. Mária Gombíková, ved. ekon. odboru

d) oblast krizového řízení Anna Valentová, ved. odd. krizového řízení

e) kontrolní činnost Miloš Jurča, ved. odboru kontroly

f) interní audit Ing. Jiřina Zákoucká, interní auditorka

g) komunikaci s médii Jan Charvát, tiskový mluvčí.

2 ÚČEL PŘÍRUČKY

2.1 Všeobecně

Účelem příručky je vytvořit souhrnný popis systému managementu kvality dle členění uvedeném

v normě ISO 9001:2008 v ÚMČ Praha 10, stanovení odpovědností a pravomocí, organizačního

uspořádání, popisu procesů a činností, souboru dokumentace a příslušných záznamů.

Příručka kvality slouží k :

• definování a dokumentování QMS

• vymezení rozsahu QMS

• stanovení odpovědností a pravomocí a přiřazení k definovaným činnostem

• stanovení souboru dokumentace a záznamů

• prezentaci QSM pro externí účely

• prokazování shody QMS s požadavky ve smluvních vztazích

• zajištění procesu zlepšování prováděných činností

2.2 Platnost a působnost

Příručka kvality dokumentuje postupy, vytvořené pro systém managementu kvality, nebo odkazy na

tyto postupy. Je určena pro všechny úředníky a zaměstnance městské části Praha 10 zařazené do

ÚMČ, zastupitele městské části Praha 10 a pro širokou veřejnost.

Příručka je zveřejněna na internetových stránkách ÚMČ www.Praha 10.cz.

Aktualizovaná příručka nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání.

Příručka kvality je vydávána jako řízený dokument dle kap. 4.2.3 a podléhá změnovému a reviznímu

řízení.

Manipulace s neřízeným dokumentem (kopií) upravuje ustanovení kap. 11 této příručky.

2.3 Struktura příručky

Příručka je členěna v souladu s normou ISO 9001:2008 v kapitolách 4 – 8. Pro snazší orientaci

uživatelů je na začátku každé kapitoly uveden text normy kurzívou s barevným odlišením.

Následný komentář popisuje plnění požadavků normy, včetně odkazů na dokumentaci.

Kapitoly 0 – 3 obsahují úvodní a identifikační údaje a kapitoly 9 – 11 doprovodná a závěrečná

ustanovení, včetně příloh.

3 ZKRATKY

MČ Městská část Praha 10

ÚMČ Úřad městské části Praha 10

QMS

Quality management system – systém řízení kvality

ZMČ Zastupitelstvo městské části Praha 10

RMČ Rada městské části Praha 10

PM

představitel managementu (tajemník)

MJ

manager kvality

QS

směrnice QMS

QI

instrukce QMS

QF

formulář QMS

QM

mapa procesu QMS


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.8/27

4 SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY

4.1 Všeobecné požadavky na řízení systému

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém

managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost.

Organizace musí

a) identifikovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a pro jejich aplikaci v celé organizaci

b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů,

c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování i řízení těchto procesů,

d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování,

e) monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy a

f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů

Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní normy.

Rozhodne-li se organizace použít otsourcing, musí zajistit, aby takovýto proces řídila.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Pro splnění požadavků normy je vytvořen v ÚMČ soubor dokumentace, který je neustále udržován a

aktualizován.

Strukturu dokumentace QMS tvoří:

• Prováděcí projekt

• Koncepce kvality městské části Praha 10

• Programové prohlášení RMČ na období 2006 – 2010

• Cíle odborů na jednotlivé roky 2007 - 2010

• Příručka kvality

• Směrnice, instrukce, mapy procesů a záznamy

• Ostatní řízená dokumentace interní a externí

Systém je tvořen dvěma hlavními procesy, které umožňují efektivní realizaci výkonu státní správy a

plnění úkolů samosprávy. Procesní mapa ÚMČ je v příloze č. 2

Seznam podprocesů (dále jen procesy) obou hlavních procesů s jejich dokumentační podporou (t.zn.

seznam dokumentace) ve vztahu k normě ISO a seznam formulářů je uložen u MJ.

Všechny systémové dokumenty jsou uloženy na INTRANETU.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01

Organizační řád

QS 42-03

Řízení HW a SW (popsán typ a rozsah řízení outsourcingu ICT)

Seznam dokumentac

Seznam záznamů

Seznam procesů

4.2 Požadavky na dokumentaci

4.2.1 Všeobecně

Text normy (ISO 9001:2008):

Dokumentace systému managementu kvality musí zahrnovat

a) dokumentovaná prohlášení o politice kvality a o cílech kvality,

b) příručku kvality,

c) dokumentované postupy požadované touto mezinárodní normou,

d) dokumenty, které organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů

e) záznamy požadované touto mezinárodní normou (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10

Dokumentace QMS a dokumentované postupy odpovídají požadavkům normy ISO a byly zpracovány

projektovým týmem pod vedením představitele managementu pro kvalitu - tajemníkem.

Každý dokument je vydán v jednom podepsaném originálu v listinné podobě, uloženém v kanceláři

tajemníka. Obsahuje originály záznamů o seznámení a originál změnového/připomínkového listu.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.9/27

Záznam o seznámení nahrazuje doklad o převzetí listinné formy dokumentu a všech změn a revizí.

Dokumenty jsou dále v plném rozsahu ÚMČ distribuovány v elektronické podobě přes INTRANET

na každé uživatelské pracoviště. Uživatel pracuje s dokumentem pouze v režimu prohlížení, pro

editaci jsou tajemníkem určeni pověření úředníci (manager kvality, resp. správce sítě IS).

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů

QS 42-03 Řízení HW a SW

QS 42-04 Spisovní, archivní a skartační řád

QS 53-01 Koncepce jakosti

4.2.2 Příručka kvality

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí vytvořit a udržovat příručku kvality, která zahrnuje

a) oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakýchkoli vyloučených a jejich zdůvodnění (viz 1.2),

b) dokumentové postupy vytvořené pro systém managementu kvality nebo odkazy na tyto postupy a

c) popis vzájemného působení mezi procesy systému managementu kvality.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Příručka kvality (dále příručka) je vydaná v listinné podobě v jednom podepsaném originále a je

přístupná v elektronické podobě na INTERNETU.

Do definovaného systému managementu kvality jsou zahrnuty všechny činnosti, které umožní

realizaci úkolů samosprávy a výkonu státní správy s výjimkou kapitol normy 7.3 a 7.6, které jsou,

s ohledem na charakter činností veřejné správy, neuplatnitelné.

Návaznosti jednotlivých činností a procesů jsou uvedeny v textu příručky, ve směrnicích, instrukcích

a v mapách procesů. Účel příručky je popsán v kapitole 2.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů

4.2.3 Řízení dokumentů

Text normy (ISO 9001:2008):

Dokumenty požadované systémem managementu kvality musí být řízeny. Záznamy jsou zvláštním typem dokumentu a musí

být řízeny v souladu s požadavky uvedenými v 4.2.4.

Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení nástrojů řízení potřebných pro

a) schvalování dokumentů z hlediska jejich přiměřenosti před jejich vydáním

b) přezkoumávání dokumentů, popřípadě jejich aktualizaci a pro opakované schvalování,

c) zajištění identifikace změn dokumentů a aktuálního stavu revize dokumentů,

d) zajištění dostupnosti příslušných verzí aplikovatelných dokumentu v místech používání,

e) zajištění trvalé čitelnosti a snadné identifikovatelnosti dokumentů,

f) zajištění identifikace dokumentů externího původu a řízení jejich distribuce,

g) zabránění neúmyslného používání zastaralých dokumentů a aplikaci vhodné identifikace těchto dokumentů, jsou-li

z jakéhokoli důvodu uchovávány.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Všechna interní a externí dokumentace potřebná k plnění úkolů státní správy a samosprávy je řízená .

Ve směrnici QS 42-02 je definovaný způsob identifikace a značení dokumentů. Zvolený způsob

jedinečné identifikace umožňuje přiřazení dokumentu k prvkům normy.

Dokumentace QMS je členěna na směrnice (QS), instrukce (QI), mapy procesů (QM) a záznamy.

Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě.

Další formuláře, které používají jednotlivé odbory mají označení VZOR, nejsou součástí systému, ale

jsou uvedeny jako vstupy v příslušných mapách procesu.

Ostatní řízená dokumentace ÚMČ obsahuje usnesení ZMČ a RMČ, příkazy starosty a tajemníka,

pokyny vedoucích odborů, dokumentaci vedení, dokumentaci SW a ostatní provozní interní a externí

dokumentaci (právní normy, atd.).

V uvedené směrnici Jsou stanoveny postupy při tvorbě a připomínkování dokumentů, jejich ověřování

a schvalování a dále při vydávání, distribuci, evidování, archivaci a aktualizaci a revizi.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality

list č.10/27

Systémem jediného uloženého výtisku s originálními podpisy a zveřejněním každého dokumentu

QMS v registratuře e-spisu je zajištěna jeho obecná dostupnost a výhradní používání aktuální verze

dokumentu.

Ve výše uvedené směrnici jsou popsány i požadavky na neřízenou (informativní) dokumentaci.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů

QS 42-04 Spisový, archivní a skartační řád

QS 55-01 Organizační řád

Mapy procesů

4.2.4 Řízení záznamů

Text normy (ISO 9001:2008):

Musí se vytvořit a udržovat záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování systému

managementu kvality. Záznamy musí zůstat čitelné, snadno identifikovatelné a musí být možné je snadno vyhledat,. Musí se

vypracovat dokumentovaný postup, který stanoví nástroje řízení potřebné k identifikaci, ukládání, ochraně, vyhledávání,

stanovení doby uchování a vypořádání záznamů.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Nástrojem pro sledování průběhu a výsledku plnění úkolů samosprávy nebo výkonu státní správy je

vedení záznamů z těchto činností.

Záznamy jsou vedeny na formulářích (QF), nebo v nespecifikované formě.

Seznam záznamů a formulářů QF je uložen u MJ.

Záznamy vyplývající z činností a procesů definovaných v dokumentech QMS jsou uvedeny v kap. 6.

každé směrnice nebo instrukce.

Záznamy definované v ostatních procesech jsou uvedeny v mapách procesů.

K důležitým záznamům patří i zpráva o přezkoumání systému vedením.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-02

Řízení dokumentace a záznamů

Seznam formulářů QF

Seznam záznamů

Přezkoumání systému vedením

5 POVINNOSTI MANAGEMENTU

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí poskytnout důkazy o své odpovědnosti k rozvíjení a uplatňování systému managementu kvality a

k neustálému zlepšování jeho efektivnosti

a) sdělováním uvnitř organizace, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako zákonné požadavky a požadavky

předpisů,

b) stanovováním politiky kvality,

c) zajišťováním, že jsou stanoveny cíle kvality,

d) prováděním přezkoumávání managementu a

e) zajišťováním dostupnosti zdrojů.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Vedení MČ, zastoupené starostou, svým podpisem koncepce jakosti MČ Praha 10 (příloha č. 4),

přijalo závazek m.j. trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ.

Za účelem zefektivnění vlastní činnosti při správě MČ zavést a využívat systém managementu kvality

podle příslušných norem ISO 9000.

Vedení MČ dále stanovilo rámcové cíle kvality do roku 2010, které jsou ročně rozpracovávány na

úroveň jednotlivých odborů ÚMČ.

Jednou ročně je prováděno přezkoumání systému vedením, které umožní ověřit, že systém je účinný a

efektivní a zahrnuje trend neustálého zlepšování. Součástí přezkoumání vedením je vytvoření

potřebných zdrojů, které umožní účinný a efektivní provoz celého systému.


ÚMČ Praha 10 list č 11/27

QS 42-01 Příručka kvality

Odkaz na dokumentaci

QS 54-01 Cíle kvalityPraha 10 2006-2010

QS 54-01-01 Cíle kvality dle odborů

QS 55-01 Organizační řád

QS 55-02 Pracovní řád (včetně etického kodexu)

Přezkoumání systému vedením

5.2 Zaměření na zákazníka (občana)

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly stanoveny požadavky zákazníka a aby byly plněny s cílem zvyšování jeho

spokojenosti (viz 7.2.1 a 8.2.1).

Realizace v ÚMČ Praha 10

Zákazníky služeb, které poskytuje ÚMČ jsou občané městské části, tzn. fyzické a právnické osoby,

návštěvnici a další zainteresované strany. Pod pojmem zákazník je chápáno i životní prostředí.

Požadavky zákazníka jsou definovány jako soulad individuálních potřeb a veřejného zájmu,

vyjádřeného v zákonech.

Vedení zajišťuje uvolňování potřebných zdrojů (lidské, finanční, materiální) dle schváleného rozpočtu

pro:

- přezkoumávání požadavků na plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy;

- rychlé a efektivní uspokojování těchto požadavků včetně monitorování a měření spokojenosti

zákazníků (občanů, zainteresovaných stran), aby požadavky zákazníka (občana, zainteresovaných

stran) byly plněny s cílem zvyšování jeho spokojenosti.

Schválený rozpočet MČ je klíčovým procesem pro uvolňování zdrojů.

Odkaz na dokumentaci:

QS 53-01 Koncepce jakosti

QS 54-01 Cíle kvalityPraha 10 2006-2010

QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu

5.3 Koncepce kvality

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit, aby politika kvality

a) odpovídala záměrům organizace,

b) obsahovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality,

c) poskytovala osnovu pro stanovení a přezkoumání cílů kvality,

d) byla sdělována a pochopena a

e) byla přezkoumávána z hlediska kontinuity vhodnosti

Realizace v ÚMČ Praha 10

Politika kvality byla schválena starostou dne 29.7.2003 pod názvem „Koncepce jakosti městské části

Praha 10“ a její zásady jsou stále aktuální. V koncepci jakosti je uveden hlavní cíl městské části a

jeho zajištění orientací na občana a zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části.

Koncepce jakosti je zveřejněna na internetových stránkách ÚMČ www.Praha10.cz a na

INTRANETU. Koncepce jakosti je v příloze č.4.

5.4 Plánování

5.4.1 Cíle kvality

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly pro příslušné organizační jednotky a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality,

včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na produkt (viz 7.1 a). Cíle kvality musí být měřitelné a konzistentní

s politikou kvality.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Cíle kvality jsou realizací Koncepce jakosti. Cíle jsou stanoveny souhrnně pro MČ a rozpracovány na

jednotlivé odbory. Je důsledně dodržována zásada jejich konkrétnosti a měřitelnosti podle zásady

SMART (specific-konkrétní, measurable-měřitelné, archievable-dosažitelné, realistic-realistické,

timed-termínované).


ÚMČ Praha 10 list č 12/27

QS 42-01 Příručka kvality

Programové prohlášení RMČ s cíli na období 2006 – 2010 je v příloze č. 3.

Odkaz na dokumentaci:

QI 54-01-01 Cíle kvality dle odborů

5.4.2 Plánování systému managementu kvality

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit, aby se

a) plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1, stejně jako cíle

kvality a

b) byla neustále udržována integrita systému managementu kvality, a to i v průběhu plánování změn tohoto systému.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Plánování je popsáno v jednotlivých směrnicích (plán vzdělávání, plán auditů, plán investičních akcí,

plán procesu privatizace, atd.) a mapách procesů (rozpočet MČ, atd.).

Operativní plánování je zajištěno týdenními poradami vedení, čtrnáctidenními poradami vedoucích

odborů a následnými poradami odborů a oddělení, jakož i poradami účelových pracovních týmů.

Odkaz na dokumentaci

QS 55-01

Organizační řád

QS 62-01

Personální činnosti a zajišťování kvalifikace

QS 82-03

Interní audity kvality

QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit, aby povinnosti a pravomoci byly v organizaci stanoveny a sdělovány.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Povinnosti a pravomoci jsou stanoveny organizačním řádem , pracovním řádem, podpisovým řádem,

touto příručkou a ostatními řídícími akty. Ve směrnicích a instrukcích jsou odpovědnosti a pravomoci

řešeny v kap. 4 resp. 5.

Odpovědnosti a pravomoci jsou dále rozepsány v popisech pracovních činností.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01 Organizační řád

QI 55-01-01 Pracovní řád (včetně etického kodexu)

QI 55-01-02 Podpisový řád

QS 62-01 Personální činnosti a zajišťování kvalifikace

5.5.2 Představitel managementu

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu, který bez ohledu na jiné povinnosti musí mít povinnost a pravomoc

zahrnující

a) zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány

b) předkládání zpráv vrcholovému managementu o dosažené výkonnosti systému managementu kvality a o jakékoli potřebě

zlepšování a

c) podporování povědomí o závažnosti požadavků zákazníka v rámci celé organizace.

Realizace v ÚMČ Praha 10

RMČ pověřila tajemníka ÚMČ zavedením systému managementu kvality a jeho dalším rozvojem

Starosta jmenoval tajemníka představitelem vedení pro kvalitu.

Tajemník odpovídá za:

a) vytváření, uplatňování, udržování, rozvoj a zlepšování QMS

b) předkládání informací RMČ za účelem přezkoumávání účinnosti a efektivnosti QMS

c) podporování vědomí závažnosti plnění požadavků na zabezpečování úkolů samosprávy a výkonu

státní správy v celém ÚMČ


ÚMČ Praha 10 list č 13/27

QS 42-01 Příručka kvality

Vedoucím odborů jsou organizačním řádem stanoveny odpovědnosti a pravomoci v oblasti

managementu kvality v rámci působnosti odboru.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01 Organizační řád

5.5.3 Interní komunikace

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí zajistit vytvoření příslušných komunikačních cest v organizaci a fungování komunikace týkající se

efektivnosti systému managementu kvality

Realizace v ÚMČ Praha 10

Hlavní zásady interní komunikace jsou stanoveny organizačním řádem, pracovním řádem, spisovým a

skartačním řádem, směrnicí o řízení HW a SW a provozním řádem budovy ÚMČ.

Efektivní a účinný proces interní komunikace mezi vedením a odbory a odbory navzájem je

zabezpečován pravidelnými poradami. Jedná se o týdenní porady vedení ÚMČ, dvoutýdenní porady

vedoucích odborů a periodické porady odborů. Záznamy o poradách vedoucích odborů jsou vedeny

v zápisech, které jsou uloženy v příslušných sekretariátech.

Pro písemnou vnitřní komunikaci byla v plném rozsahu zavedena výhradně elektronická forma v e-

spisu.

Principy interní komunikace jsou externě auditovaný nezávislým hodnotitelem.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-03 Řízení HW a SW

QS 42-04 Spisový a skartační řád

QS 55-01 Organizační řád

QI 55-01-01 Pracovní řád

QS 63-01 Provozní řád

5.6 Přezkoumání systému managementu

5.6.1 Všeobecně

Text normy (ISO 9001:2008):

Vrcholové vedení musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality organizace, aby byla zajištěna

jeho kontinuita vhodnosti, přiměřenost a efektivnost. Toto přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšování,

a potřebu změn v systému managementu kvalityi, včetně politiky a cílů kvality.

Záznamy z přezkoumání managementu se musí udržovat (viz 4.2.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10

Vedení ÚMČ stanovilo způsob a interval (1x ročně – 31.12.) přezkoumání funkčnosti, účinnosti a

efektivnosti QMS, které zajistí jeho vhodné a účinné provozování.

Oblasti přezkoumávání, které zahrnují všechny činnosti a procesy QMS:

a) koncepce a cíle kvality

b) účinnost procesů

c) stav dokumentace

d) zpětná vazba od občanů

e) příležitosti ke zlepšování

Zpráva o přezkoumání může být předkládána RMČ, která ji svým usnesením bere na vědomí a

schvaluje postup na příští období.

5.6.2 Vstup pro přezkoumání

Text normy (ISO 9001:2008):

Vstup pro přezkoumání managementu musí zahrnovat informace o

a) výsledcích auditů,

b) zpětné vazbě od zákazníka,

c) výkonnosti procesů a shodě produktu,

d) stavu preventivních a nápravných opatření

e) následných opatřeních z předchozích přezkoumávání managementu,

f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a


ÚMČ Praha 10 list č 14/27

QS 42-01 Příručka kvality

g) doporučeních pro zlepšování.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Vstupy pro přezkoumání obsahují informace o:

a) aktuálnosti koncepce a dosažených cílech kvality

b) stavu dokumentace systému

c) účinnosti procesů

d) zpětné vazbě od občanů

e) zajišťování kvalifikace

f) závěrech externích auditů a kontrol

g) závěrech z opatření z předchozích přezkoumání systému

h) výsledcích interních auditů, nápravných a preventivních opatřeních

i) hodnocení dodavatelů

j) závěrech z vnitřní kontrolní činnosti

k) nákladech na kvalitu

l) doporučení pro zlepšování

5.6.3 Výstup z přezkoumání

Text normy (ISO 9001:2008):

Výstup z přezkoumání managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a opatření vztahující se

a) ke zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů,

b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka a

c) k potřebám zdrojů.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Z přezkoumání je proveden záznam, který obsahuje:

a) vyhodnocení vstupních informací (kap. 5.6.2)

b) celkové vyhodnocení systému managementu kvality

c) opatření ke zlepšení pro příští období

d) teze informace pro RMČ

6 MANAGEMENT ZDROJŮ

6.1 Poskytování zdrojů

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí určovat a poskytovat zdroje potřebné pro

a) implementaci a udržování systému managementu kvalityi a neustálé zlepšování jeho efektivnosti a

b) zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Plánování zdrojů vychází z cílů kvality a ze schváleného rozpočtu. Rozpočtový proces je popsán v

mapě procesu.

Identifikace potřebných zdrojů (lidských, materiálních a informačních) je součástí každé mapy

procesu.

Zásady pro efektivní, hospodárné a účelné nakládání se zdroji ( majetkem, finančními prostředky) a

jeho kontrolou stanovují příslušné směrnice a instrukce

Odkaz na dokumentaci:

QS 61-01-01 Nakládání s finančními prostředky MČ

QI 61-01-02 Zásady pro nakládání s pohledávkami

QI 63-01-06 Zásady hospodaření s majetkem

QS 82-01 Kontrolní řád

QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ

QM SM-ROZP-01 Mapa procesu rozpočtu

Mapy procesů


ÚMČ Praha 10 list č 15/27

QS 42-01 Příručka kvality

6.2 Lidské zdroje

Text normy (ISO 9001:2008):

6.2.1 Všeobecně

Zaměstnanci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost produktu, musí být kompetentní na základě patřičného vzdělání,

výcviku, dovedností a zkušeností.

6.2.2 Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik

Organizace musí

a) určit nezbytnou odbornou způsobilost pro zaměstnance, kteří provádějí práce ovlivňující shodu s požadavky na produkt

b) podle okolností poskytovat výcvik nebo provádět jiná opatření pro dosažení nezbytných kompetencí

c) hodnotit efektivnost provedených opatření,

d) zajišťovat, aby si její zaměstnanci byli vědomi závažnosti a důležitosti svých činnosti a toho, jak přispívají k dosažení cílů

kvality a

e) vytvářet a udržovat vhodné záznamy o vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10

V ÚMČ je vytvořen jednotný systém zabezpečení všech personálních činností, potřebné kvalifikace a

vzdělávání úředníků a zaměstnanců v souladu s příslušnými zákony a odpovídající zájmům MČ.

Personální činnosti a vzdělávání úředníků jsou determinovány především zákonem č . 312/2002 Sb., o

úřednících samosprávných celků a vyhl. MV č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti

úředníků územních samosprávných celků.

Trvalá pozornost je věnována výcviku v problematice informačních technologií. Bylo zavedeno e-

learningové vzdělávání úředníků v modulech:

- jazykový (angličtina, němčina)

- EDCL (European Computer Driving Licence)

- vstupního testu (PC a modelové situace)

- kodex etiky

- GENDER rovné příležitosti mužů a žen

- management veřejné správy

- finance a kontrola

- PO a BOZP

O vzdělávání a výcviku se vedou záznamy, uložené v osobním spise.

Proces zajišťování kvalifikace je vyhodnocen dílčím způsobem po ukončení vzdělávací akce a

komplexně po skončení vzdělávacího období před schválením plánu vzdělávání na další období.

Úředníci a zaměstnanci jsou vedeni k pochopení závažnosti svých činností a jsou prokazatelně

seznamováni s dokumentací QMS, tak že

a) s vybranou dokumentací jsou seznamování všichni úředníci a zaměstnanci

b) s ostatní účelovou dokumentací dotčení uživatelé

Bylo zavedeno periodické hodnocení úředníků, včetně stanovení kritérií v rovině přínosů pro

zaměstnance i pro organizaci.

Odkaz na dokumentaci:

QS42-03 Řízení HW a SW

QI 55-01-01 Pracovní řád, vč.etického kodexu

QI 61-01-06 Stanovení výše příplatků za vedení

QS 62-01 Personální činnosti a zajišťování kvalifikace a motivace

QI 62-01-01 E-learning

6.3 Infrastruktura

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Podle

okolností Infrastruktura zahrnuje:

a) budovy, pracovní prostory a související technické vybavení,

b) zařízení pro proces (jak hardware, tak software) a

c) podpůrné služby (např. přepravu , komunikační nebo informační systémy).

Realizace v ÚMČ Praha 10


ÚMČ Praha 10 list č 16/27

QS 42-01 Příručka kvality

Vedení ÚMČ realizuje v udržování infrastruktury požadavky zastupitelů a Rady MČ. Zásady

hospodaření s majetkem MČ a jeho údržbou, vč. HW realizují příslušné odbory ÚMČ.

Postupy při správě majetku MČ a podpůrné služby v ÚMČ jsou popsány v příslušné dokumentaci

formou směrnic, instrukcí a map procesů.

Odkazy na dokumentaci:

QS 42-03 Řízení HW a SW

QS 55-01 Organizační řád

QI 61-01-03 Zásady pro poskytování cestovních náhrad

QS 63-01 Provozní řád

QI 63-01-03 Poskytování služeb mobilních telefonů

QI 63-01-04 Vedení pokladen

QI 63-01-05 Podmínky provozu služebních vozidel

QI 63-01-06 Zásady hospodaření s majetkem

QI 63-01-07 Zásady pro poskytování bytů

QI 63-01-08 Zásady pro pronajímání pozemků

QI 63-01-09 Zásady hospodaření s nebytovými prostory

QI 63-01-10 Zásady privatizace bytových domů

QI 63-01-11 Zásady privatizace bytů

QI 63-01-13 Elektronická evidence docházky

QI 74-01-01 Materiálně technické zabezpečení ÚMČ

Mapy procesů

6.4 Pracovní prostředí

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí určovat a řídit pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkty.

Realizace v ÚMČ Praha 10

V ÚMČ je vytvořeno pracovní prostředí, které umožňuje dodržování požadavků zákonů v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a osobních ochranných prostředků a je

zajištěno školení úředníků/zaměstnanců v těchto oblastech.

Problematika pracovního prostředí je součástí periodické ankety spokojenosti úředníků ÚMČ.

Práva a povinnosti úředníků a zaměstnanců ÚMČ v uvedených oblastech jsou specifikována

v příslušné dokumentaci.

Odkaz na dokumentaci:

QI 55-01-01 Pracovní řád

QS 63-01 Provozní řád

QI 63-01-01 Zabezpečení PO v ÚMČ

QI 74-01-01 Materiální zabezpečení ÚMČ

7 REALIZACE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY A ÚKOLŮ SAMOSPRÁVY

7.1 Plánování realizace výkonu státní správy a úkolů samosprávy

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí plánovat a rozvíjet procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu musí být

v souladu s požadavky ostatních procesů systému managementu kvality (viz 4.1).

Při plánování realizace produktu musí organizace podle okolností určovat:

a) cíle kvality a požadavky na produkt,

b) potřebu vytvářet procesy a dokumenty a poskytovat zdroje, které jsou specifické pro produkt

c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro produkt a

kritéria pro přijetí produktu,

d) záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky (viz 4.2.4).

Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro fungování organizace.

Realizace v ÚMČ Praha 10


ÚMČ Praha 10 list č 17/27

QS 42-01 Příručka kvality

Produktem ÚMČ je výkon státní zprávy a plnění úkolů samosprávy. Cíle kvality jsou rozpracované na

jednotlivé odbory. Jednotlivé činnosti (procesy) jsou popsány v dokumentaci QMS.

Podprocesy hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA jsou popsány v tabulkách QM SS.

Činnosti hlavního procesu SAMOSPRÁVA jsou popsány

a) ve směrnicích a instrukcích

b) v mapách podprocesů QM SM

Procesní mapa ÚMČ Praha 10 je v příloze č 2.

Odkaz na dokumentaci:

QS 54-01 Cíle kvality MČ 2006-2010

QS, QI

Směrnice a instrukce QMS

QM SS

Podprocesy procesu STÁTNÍ SPRÁVA

QM SM Podprocesy procesu SAMOSPRÁVA

7.2 Procesy týkající se zákazníka (občana)

Text normy (ISO 9001:2008):

7.2.1 Určování požadavků týkajících se produktu

Organizace musí určit

a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání,

b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo,

c) zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu a

d) jakékoli doplňující požadavky určené organizací jako potřebné.

7.2.2 Přezkoumání požadavků týkajících se produktu

Organizace musí přezkoumat požadavky týkající se produktu. Toto přezkoumání musí být provedeno před přijetím závazku

organizace dodat produkt zákazníkovi (např. před předložením nabídek, přijetím smluv nebo objednávek, před přijetím změn

ke smlouvám nebo objednávkám) a musí zajistit, že

a) jsou stanoveny požadavky na produkt,

b) jsou vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků a

c) organizace je schopna plnit stanovené požadavky.

Záznamy o výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání musí být udržovány (4.2.4).

V případě, že zákazník neposkytne dokumentované vyjádření požadavku, musí být požadavky zákazníka potvrzeny organizací

dříve, než je organizace příjme.

V případě, že se změní požadavky na produkt, musí organizace zajistit, aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby

příslušní zaměstnanci byli o změněných požadavcích informování.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Požadavky na výkon státní správy jsou definovány jako soulad individuálních požadavků občanů a

jiných zainteresovaných stran a platné zákonné legislativy, podle které ÚMČ vykonává svou

přenesenou působnost.

Činnosti jsou popsány v tabulkách hlavního procesu STÁTNÍ SPRÁVA.

Požadavky na výkon samosprávy jsou definovány především v žádostech občanů, jiných

zainteresovaných stran a v usneseních zastupitelů.

Přezkoumání požadavků na výkon státní správy se provádí dle postupů definovaných v zákonech a

v prováděcích vyhláškách (uvedeno v jednotlivých mapách procesů).

Základním požadavkem na plnění úkolů samosprávy je proces tvorby rozpočtu a následné

hospodaření v průběhu plánovacího období.

Významnou činností při stanovování požadavků služby občanům je výběr dodavatelů na realizace

investičních i neinvestičních akcí. Tato činnost je definována zákonem a rozpracována v příslušné

dokumentaci.

Odkaz na dokumentaci:

QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

Mapy procesů

7.2.3 Komunikace se zákazníkem (občanem)

Předmět normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí určit a uplatňovat efektivní způsoby pro komunikování se zákazníky ohledně

a) informací o produktu

b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn a


ÚMČ Praha 10 list č 18/27

QS 42-01 Příručka kvality

c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Pro informování občanů a dalších zainteresovaných stran jsou vytvořeny aktivity, které umožňují

přiblížení ÚMČ směrem ke klientovi. Jedná se především o úřední desku ÚMČ v klasické podobě,

umístěnou na objektu. Nákladem 75 tis. výtisků je vydáván čtrnáctideník „PRAHA 10“, který je

distribuován zdarma. Jsou uspořádávány pravidelné tiskové konference, veřejná zasedání

Zastupitelstva MČ, neformální jednání starosty s občany, apod.

Za styk s médii je odpovědný tiskový mluvčí MČ.

Na internetových stránkách ÚMČ www.Praha 10.cz je k dispozici m.j.:

- úřední deska

- usnesení Rady a Zastupitelstva MČ

- aktuální formuláře

- rozpočet MČ

- informace o veřejných zakázkách

- informace o pracovních příležitostech v ÚMČ

- diskuzní fórum

- návštěvní kniha

- veřejná telefonní „Zelená linka“

- účelové ankety

- rubriky „ potřebuji vyřídit… “ a „životní situace…“

Pro další usnadnění styku občanů s ÚMČ jsou na území MČ v provozu 2 informační kanceláře a

informační kancelář k rozvoji MČ Praha 10.

Každoročně je realizována anketa spokojenosti návštěvníků ÚMČ a její výsledky prezentovány

v médiích.

Komunikace v rámci výkonu státní správy je stanovena příslušnými zákony.

Komunikaci se žadatelem o výsledku rozhodnutí orgánu samosprávy zabezpečují příslušné odbory

v písemné, nebo elektronické formě a postup je definován v dokumentaci.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01 Organizační řád

QI 42-02-02 Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

QI 42-02-03 Postup při komunikaci se sdělovacími prostředky

QI 42-02-05 Předkládání materiálů do Zastupitelstva MČ

QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání

Mapy procesů

7.3 Návrh a vývoj

Realizace v ÚMČ Praha 10

ÚMČ Praha 10 se činnostmi, které by mohly mít vztah k návrhu, případně k vývoji nové služby,

nezabývá s ohledem na jasně vymezenou oblast činnosti danou zákony.

7.4 Nákup

Text normy (ISO 9001:2008):

7.4.1 Proces nákupu

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah řízení

aplikovaného na dodavatele a na nakupovaný produkt musí být závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou

realizaci produktu nebo ne konečný produkt.

Organizace musí hodnotit a vybírat dodavatele podle jejich schopností dodávat produkt v souladu s požadavky organizace.

Musí být stanovena kritéria pro jejich volbu, hodnocení a opakované hodnocení. Musí se udržovat záznamy o výsledcích

hodnocení a o všech nezbytných opatřeních vyplývajících z hodnocení (viz 4.2.4).

7.4.2 Informace pro nákup

Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který má být nakoupen a podle okolností má zahrnovat

a) požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení

b) požadavky na kvalifikaci zaměstnanců a


ÚMČ Praha 10 list č 19/27

QS 42-01 Příručka kvality

c) požadavky na systém managementu kvality.

Organizace musí zajišťovat přiměřenost specifikovaných požadavků pro nákupu dříve, než je sdělí dodavateli.

7.4.3 Ověřování nakupovaného produktu

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt

splňuje specifikované požadavky nákupu.

V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování u dodavatele, musí organizace v informacích pro

nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Výchozím dokumentem pro proces nákupu je schválený rozpočet MČ pro investiční i neinvestiční

výdaje.

Postup při přípravě, zadávání a realizaci zakázek na dodávky, služby a stavební práce a metody

hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti při respektování platných zákonů a vyhlášek

(zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), je stanoven v dokumentaci.

Pro výběr dodavatelů/uchazečů a pro jejich následné hodnocení po realizaci zakázky jsou stanovena

kritéria.

O výběrovém řízení se vede potřebná dokumentace.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01 Organizační řád

QI 55-01-02 Podpisový řád

QS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

QI 74-01-01 Materiálně technické zabezpečení ÚMČ

7.5 Poskytování služeb

Text normy (ISO 9001:2008):

7.5.1 Poskytování služeb

Organizace musí plánovat a realizovat výrobu a poskytování služeb za řízených podmínek. Řízené podmínky podle okolností

zahrnují

a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu,

b) dostupnost potřebných pracovních instrukcí

c) používání vhodného zařízení,

d) dostupnost a používání monitorovacího a měřicího zařízení,

e) elementaci monitorování a měření a

f) implementaci činností při uvolňování, dodávání a po dodání.

7.5.2 Validace procesu poskytování služeb

Organizace musí validovat všechny procesy výroby a poskytování služeb v případě, že nelze následným monitorováním nebo

měřením a nedostatky se tak projevují až poté, co je produkt používán nebo poté, co je služba dodána.

Validací musí být prokázat schopnost těchto procesů dosahovat plánované výsledky.

Pro tyto procesy musí organizace stanovit mechanismy, které mohou podle okolností zahrnovat

a) stanovení kritérií pro přezkoumání a schvalování procesů,

b) schválení zařízení a kvalifikace zaměstnanců,

c) použití specifických metod a postupů,

d) požadavky na záznamy (viz 4.2.4) a

e) opakované validace.

7.5.3 Identifikace a sledovatelnost

Organizace musí podle okolností během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat.

Organizace musí v průběhu realizace produktu identifikovat stav produktu s ohledem na požadavky monitorování a měření.

V případě, že je požadována sledovatelnost, musí organizace řídit jednoznačnou identifikaci produktu a o této identifikaci

vytvářet a udržovat záznamy (viz 4.2.4)

Realizace v ÚMČ Praha 10

Činnosti výkonu státní správy a úkolů samosprávy jsou definovány v dokumentaci QSM (QS, QI,

QM, QF) a v mapách procesů.

Dokumentace QMS je dostupná na každém uživatelském pracovišti v registraturách e-spisu.

Validace poskytovaných služeb je definována:

a) u výkonu státní správy:


ÚMČ Praha 10 list č 20/27

QS 42-01 Příručka kvality

- odvolací řízení a další opravné prostředky podle zákonných předpisů

b) u plnění úkolů samosprávy:

- možnost odvolání se k příslušnému orgánu samosprávy

- uplatňování stížností, petic, atd.

-interpelace občanů na jednáních zastupitelstva MČ

- diskuzní fóra, ankety, příspěvky v tisku MČ, atd.

V ÚMČ je validace zabezpečena komunikací a zpětnou vazbou mezi odbory. Vyhodnocení

zabezpečuje tajemník na poradách vedoucích odborů.

Identifikace a sledovatelnost jednotlivých úkonů je zajištěna jednoznačným identifikačním znakem.

K identifikaci slouží číslo jednací, číslo spisu/záznamu, číslo akce, identifikace občana, apod.

Úkoly ZMČ a RMČ jsou identifikovatelné a sledovatelné číslem usnesení a úkoly z porad vedoucích

odborů jsou identifikovatelné číslem úkolu.

Pro SW zabezpečení vnitřní komunikace je k dispozici e-podatelna a INTRANET.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-02 Řízení dokumentace a záznamů

QI 42-02-01 Předkládání materiálů do RMČ

QI 42-02-05 Předkládání materiálů do ZMČ

QS 42-04 Spisový a skartační řád

QS 55-01 Organizační řád

QI 55-01-02 Podpisový řád

QS 82-01 Kontrolní řád

QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

Mapy procesů

7.5.4 Majetek zákazníka

Organizace musí pečovat o majetek zákazníka, pokud jej organizace řídí nebo používá. Organizace musí identifikovat,

ověřovat, chránit a zabezpečovat majetek zákazníka poskytnutý k použití nebo k začlenění do produktu. Jestliže se jakýkoli

majetek zákazníka ztratí, poškodí nebo se zjistí, že je nevhodný k použití, musí se to oznámit zákazníkovi a musí se o tom

udržovat záznamy (viz 4.2.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10

Majetek občana, který ÚMČ dočasně obhospodařuje je :

a) projektová dokumentace k podaným žádostem

b) finanční kauce

c) osobní data

Projektová dokumentace:

Příjem dokumentace je současně se žádostí zaevidován hlavní podatelnou ÚMČ a vyznačen razítkem

na žádosti. Za dokumentaci odpovídá úředník, do jehož kompetence příslušná agenda náleží, popř.

úředník určený vedoucím odboru. V případě ztráty, zničení, nebo poškození lze vyhotovit kopii

z archivu ÚMČ, nebo pořídit dokumentaci novou – zajistí odpovědný úředník.

Majetek je vydáván (vracen) občanovi na základě průkazného záznamu.

Finanční kauce:

Pro finanční kauce je vyčleněn speciální účet u finančního ústavu, kde je finanční obnos

jednoznačně identifikován osobními údaji občana. Přístupová práva mají pouze pověření úředníci.

Osobní data:

Všechna personální data a přístupy k nim jsou jištěny speciálním SW:

a) evidence občanských průkazů a cestovních pasů prostřednictvím MV ČR

b) matriky a seznamy voličů prostřednictvím programu TRIADA v ÚMČ Praha 10

O přístupech pověřených úředníků do databáze osobních údajů je vedena evidence.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01 Organizační řád

Mapy procesů

7.5.5 Ochrana výkonu státní správy a samosprávy


ÚMČ Praha 10 list č 21/27

QS 42-01 Příručka kvality

Organizace musí zachovávat shodu produktu v průběhu interního zpracování a dodání do zamýšleného místa určení. Toto

zachování shody musí zahrnovat identifikaci, manipulaci, balení, skladování a ochranu. Zachování shody platí i pro

základní části produktu.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Ochrana je respektována:

a) v přesném dodržování zákonů, interních směrnic, instrukcí a postupů

b) v kontrole shody zadání úkolů a poskytnuté služby

c) v dodržování Etického kodexu úředníka

Ochrana je zajištěna:

a) finanční a veřejnosprávní kontrolou

b) interními audity

c) postupy trvalého zlepšování

d) analýzou stížností občanů

Ochrana života občanů a majetku MČ při mimořádných situacích je zajištěna činnostmi,

definovanými v krizovém, havarijním a povodňovém plánu.

Odkaz na dokumentaci:

QS 55-01-01 Pracovní řád

QS 82-01 Kontrolní řád

QS 82-02 Zabezpečování finanční. kontroly v MČ Praha 10

QS 82-03 Interní audity kvality

QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání

QM SS-KRIZ Mapa procesu krizového řízení

7.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí určit monitorování a měření, které bude prováděno a monitorovací a měřicí zařízení, které je potřebné

pro poskytnutí důkazů o shodě produktu se stanovenými požadavky.

Organizace musí vytvořit procesy pro zajištění, že lze monitorování a měření provádět a že se provádějí způsobem, který je

v souladu s požadavky na monitorování a měření.

Realizace v ÚMČ Praha 10

ÚMČ nedisponuje měřícími zařízeními. Činnosti jsou zabezpečovány dodavatelsky a dodavatel musí

prokázat způsob dohledu nad měřidly ve smyslu platných zákonů.

8 MĚŘENÍ, ANALÝZA, ZLEPŠOVÁNÍ

8.1 Obecně

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné

a) pro prokázání shody produktu,

b) pro zajištění shody systému managementu kvality a

c) pro neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu kvality.

To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah jejich použití.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Procesy realizace výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy jsou stanoveným způsobem

doplněny o činnosti ověřování a kontroly.

Činnosti související s ověřováním, kontrolou a zkoušením jsou definovány a dokumentovány

v příslušných směrnicích, instrukcích a mapách procesů.

Odkaz na dokumentaci

QS 82-01 Kontrolní řád

QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ Praha 10


ÚMČ Praha 10 list č 22/27

QS 42-01 Příručka kvality

QI 82-02-01

QS 82-03

QI 82-03-01

QS 83-01

QI 83-01-01

QI 83-01-02

Statut interního auditora dle zák,. č. 320/2001 Sb.

Interní audity kvality

Katalog otázek interního auditu kvality

Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

Zásady uplatňování náhrady škody

Vyřizování stížností, oznámení, petic a anonymních podání

Mapy procesů

8.2 Monitorování a měření

8.2.1 Spokojenost zákazníka (občana)

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí, jako jedno z měření výkonnosti systému managementu kvality, monitorovat informace týkající se vnímání

zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací musí být stanoven.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Pro získávání informací od občanů jsou stanoveny postupy, které jsou orientovány na:

a) www stránku MČ Praha 10

- diskuzní fórum

- návštěvní kniha

- účelové periodické ankety spokojenosti návštěvníků ÚMČ

- veřejná telefonní „ Zelená linka“

b) příspěvky občanů do čtrnáctidenníku „PRAHA 10

c) aktivní účasti občanů na veřejných zasedání zastupitelů MČ

d) pravidelné neformální jednání starosty s občany

e) podávání osobních, telefonických i písemných podnětů do všech odborů ÚMČ

Odkaz na dokumentaci

QI 42-02-02 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

QI 42-02-03 Postup při komunikaci se sdělovacími prostředky

QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, petic a anonymních podání

8.2.2 Interní audit

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí v plánovaných intervalech provádět interní audity, aby se stanovilo, zda systém managementu kvality

a) odpovídá plánovaným činnostem (viz 7.1), požadavkům této mezinárodní normy a požadavkům na systém managementu

kvality, které stanovila organizace a

b) je efektivně uplatňován a udržován.

O auditech a jejich výsledcích musí bžt vytvářeny a udržovány záznamy.

Realizace v ÚMČ Praha 10

ÚMČ v pravidelných intervalech plánuje interní audity kvality pro zjištění efektivního uplatňování a

udržování QMS tak, aby každý proces a činnost byla min. 1x ročně prověřena.

Je stanoven postup dokumentování výsledků auditů.

Jsou jmenováni vyškolení auditoři, je stanoven způsob jejich hodnocení a popsán postup k odstranění

zjištěných neshod a jejich příčin.

Pravomoc ke stanovení rozsahu a četnosti interních auditů má představitel managementu – tajemník.

Výsledky interních auditů slouží jako jeden ze zdrojů přezkoumání účinnosti a efektivnosti QMS.

Odkaz na dokumentaci

QS 82-03 Interní audity kvality

QI 82-03-01 Katalog otázek interního auditu kvality

8.2.3 Monitorování a měření procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí aplikovat vhodné metody monitorování a podle okolností, měření také měření procesů systému

managementu kvality. Tyto metody musí prokazovat schopnost procesů dosáhnout plánované výsledky. Nejsou-li plánované

výsledky dosažey, musí být učiněna vhodná náprava a provedeno nápravné opatření.


ÚMČ Praha 10 list č 23/27

QS 42-01 Příručka kvality

Realizace v ÚMČ Praha 10

Monitorování procesů výkonu státní správy a plnění úkolů samosprávy je zajištěno zejména:

a) přezkoumáním vedení

b) interními audity kvality

c) veřejnoprávní kontrolou a vyhodnocování podání občanů

d) finanční kontrolou dle zák. č. 320/2001 Sb.

e) pravidelným hodnocením hospodaření MČ externími audity

Odkaz na dokumentaci:

QS 82-01 Kontrolní řád

QS 82-02 Zabezpečování finanční kontroly v MČ Praha 10

QS 82-03 Interní audity kvality

QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

QI 83-01-02 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání

Mapy procesů

8.2.4 Monitorování a měření produktu/služby

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí monitorovat a měřit znaky produktu, aby si ověřila, zda byly požadavky na produkt splněny. To musí být

prováděno v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými uspořádáním činností.

Musí být udržovány důkazy o shodě s přejímacími kriterii. Musí být udržovány důkazy o shodě s přejímacími kritérii.

Uvolnění produktu a dodání služby zákazníkovi nesmí pokračovat, dokud nejsou uspokojivě dokončeny plánované činnosti.,

pokud to příslušný orgán, popř. zákazník, neschválil jinak.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Monitorování a měření výsledného produktu - služby občanům - je zajišťováno systémem řídících a

finančních kontrol v průběhu všech činností a postupů. Tyto činnosti a postupy jsou dokumentovány

v příslušných směrnicích, instrukcích a v mapách procesů. Jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti

vedoucích úředníků při uvolňování produktu – realizaci úkolů státní správy a samosprávy ve prospěch

zákazníka – občana.

Odkaz na dokumentaci:

QS 42-04

Spisový a skartační řád

QS 55-01

Organizační řád

QI 55-01-02 Podpisový řád

QI 61-01-05 Oběh účetních dokladů

Mapy procesů

8.3 Řízení neshodného produktu

Text normy (ISO 9001:2008):

Organizace musí zajišťovat, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se

zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Prvky řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení

s neshodným produktem musí být stanoveny v dokumentovaném postupu.

Tam, kde je to možné, musí organizace nakládat s neshodným produktem jedním nebo více z následujících způsobů:

a) přijetím opatření k odstranění zjištění neshody;

b) schválením jeho používání, uvolnění nebo přijetí s výjimkou udělenou příslušným orgánem a je-li to vhodné, zákazníkem;

c) přijetím opatření k zamezení jeho původně zamýšlenému použití nebo aplikaci

d) přijetím opatření, které je vhodné vzhledem k důsledkům neshodného produktu.

Musí být vytvářeny a udržovány (viz 4.2.4) záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně

udělených výjimek.

Je-li neshodný produkt opraven, musí být podroben opakovanému ověřování, aby se prokázala shoda s požadavky.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Neshoda je specifikována odlišností od zadaných parametrů výkonu státní správy nebo plnění úkolů

samosprávy.

Popis a řešení neshod je popsáno v dokumentaci příslušné problematiky a souhrnně ve směrnici o

řízení neshod.

Každá identifikovaná neshoda musí být popsána a odstraněna nápravou. Dále je přijato opatření

k nápravě k odstranění příčiny neshody, resp. preventivní opatření .


ÚMČ Praha 10 list č 24/27

QS 42-01 Příručka kvality

Jsou popsány případy, kdy po jejím bezprostředním odstranění nemusí být opatření k nápravě

formulováno.

Ve směrnici o řízení neshod jsou taxativně uvedeny neshody podle zdrojů, forem popisu i forem

řešení, včetně vedení záznamů.

Odkaz na dokumentaci:

QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

8.4 Analýza dat

Text normy (ISO 9001:2008):

Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému managementu kvality a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé

zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, musí organizace určovat, shromažďovat a analyzovat vhodná data. To

musí zahrnovat data získávaná jako výsledek monitorování a měření a data z jiných relevantních zdrojů.

Analýza dat musí poskytnout informace týkající se

a) spokojenosti zákazníka (viz 8.2.1),

b) shody s požadavky na produkt (viz 7.2.1),

c) charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření

d) dodavatelů (viz 7.4).

Realizace v ÚMČ Praha 10

Analýza dat je nezbytnou součástí metody rozhodování na základě faktů.

V procesech a činnostech ÚMČ jsou analyzována data zejména z oblastí:

a) podnětů občanů

b) plnění cílů kvality

c) ekonomiky a financí

e) rozvoje území

f) majetku, svěřeného do správy MČ

g) kontrolní činnosti a interních auditů

h) hodnocení dodavatelů

Odkaz na dokumentaci:

QI 83-01-02

Vyřizování stížností, oznámení, podnětů, petic a anonymních podání

QS 54-01

Cíle jakosti ÚMČ

QI 61-01-01

Nakládání s finančními prostředky MČ

QI 61-01-02

Zásady pro nakládání s pohledávkami

QI 63-01-06

Zásady pro hospodaření s majetkem

QS 74-01

Zadávání veřejných zakázek

QS 82-01

Kontrolní řád

QS 82-02

Interní audity kvality

Mapy procesů

8.5 Zlepšování

8.5.1 Neustálé zlepšování

Text normy (ISO 9001:2008):

8.5.1 Neustálé zlepšování

Organizace musí neustále zlepšovat efektivnost systému managementu kvality prostřednictvím využíváním politiky kvality,

cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, nápravných a preventivních opatření a přezkoumání managementu.

8.5.2 Nápravná opatření

Organizace musí provádět opatření pro odstranění příčin neshod tak, aby nedocházelo k jejich opětovnému výskytu.

Nápravná opatření musí být přiměřená důsledkům zjištěných neshod.

Musí být vytvořen dokumentovaný postup, kterým se stanoví požadavky na:

a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka),

b) určování příčin neshod,

c) vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou,

d) určování a implementace potřebných opatření,

e) záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a

f) přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření.

8.5.3 Preventivní opatření


ÚMČ Praha 10 list č 25/27

QS 42-01 Příručka kvality

Organizace musí určit opatření k odstranění příčin potenciálních neshod tak, aby se zabránilo jejich výskytu. Preventivní

opatření musí být přiměřená důsledkům potenciálních problémů.

Musí být vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení požadavků na:

a) určování potenciálních neshod a jejich příčin,

b) vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod,

c) určování a implementaci potřebných opatření,

d) záznamy výsledků provedených opatření (viz 4.2.4) a

e) přezkoumání efektivnosti provedených preventivních opatření.

Realizace v ÚMČ Praha 10

Každý úředník a zaměstnanec ÚMČ je povinen podle svých možností a schopností usilovat o trvalé

zlepšování výkonu státní správy a zabezpečování úkolů samosprávy na svém úseku.

Každý vedoucí úředník je odpovědný za plnění strategických cílů MČ realizací jejich každoročních

etap v útvaru, který řídí. Dále je odpovědný za realizaci parametrů zlepšování v procesu, jehož je jím

řízený útvar majitelem.

Metodou zlepšování je trvalé porovnávání systému s příslušným ustanovením normy.

Nápravné opatření je činnost, která směřuje k odstranění příčiny vzniklé neshody tak, aby se zabránilo

jejímu opakovanému výskytu.

Nápravné opatření formuluje vedoucí úředník na všech stupních řízení dle organizačního řádu a

dokumentace QMS jako řešitel identifikované neshody.

Ověřování účinnosti přijatých nápravných opatření se provádí při navržené následné kontrole, při

interních auditech, nebo při přezkoumání systému managementu vedením. O zjištěných příčinách a

nápravných opatřeních vede MJ záznamy.

Preventivní opatření je činnost směřující k odhalení a zamezení vzniku možných neshod tak, aby se

zabránilo jejich výskytu.

Ověřování účinnosti přijatých preventivních opatření se provádí zpravidla při interních auditech nebo

při přezkoumání systému managementu kvality.

O zjištěných příčinách a přijatých preventivních opatřeních vede MJ záznamy.

Ve smyslu požadavku neustálého zlepšování se ÚMČ zapojil do procesu excelence EFQM a přihlásil

se ke společenské odpovědnosti organizací (Corporate Social Responsibility) ve veřejné správě.

Odkaz na dokumentaci:

QS 54-01 Cíle kvality

QI 54-01-01 Cíle kvality dle odborů

QS 55-01 Organizační řád

QS 82-03 Interní audity kvality

QS 83-01 Řízení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření

Mapy procesů

Sebehodnotící zpráva EFQM

Sebehodnotící zpráva CSR

9 ZÁSADY MANAGEMENTU KVALITY

a) ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA

ÚMČ pečuje o všestranný rozvoj městské části Praha 10 a o potřeby občanů a při plnění

stanovených úkolů chrání veřejný zájem vyjádřený v zákonech.

Každý úředník je odpovědný za:

- identifikaci a pochopení požadavků občanů a ostatních zainteresovaných stran

- uspokojení požadavků při respektování zákonných norem

- vyhledávání příležitostí k trvalému zlepšování úrovně služeb

b) VEDENÍ A ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vedoucí úředníci ÚMČ na všech stupních řízení jsou odpovědni za realizaci koncepce kvality

a cílů :


ÚMČ Praha 10 list č 26/27

QS 42-01 Příručka kvality

- aktivním osobním příkladem

- zajišťováním potřebných zdrojů

- motivací spolupracovníků a objasňováním strategie rozvoje městské části

c) ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vedení ÚMČ vytváří podmínky pro všechny úředníky a zaměstnance, kteří:

- aktivně vyhledávají příležitosti ke zlepšování

- ztotožňují se s koncepcí a cíli kvality

- usilují o zefektivnění vlastní činnosti při správě městské části

- vedou dialog s vedením

d) PROCESNÍ PŘÍSTUP

Vedení ÚMČ, odpovídající za aplikaci zásad a principů procesního přístupu stanovilo:

- rozsah a obsah procesů, nutných k realizaci produktu/služby

- odpovědnost a pravomoc při řízení procesů

- kritéria pro hodnocení efektivnosti procesů

- účinné zpětné vazby

e) SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP MANAGEMENTU

Vedení ÚMČ odpovídá za aplikace zásad systémového přístupu s cílem dosáhnout a udržovat:

- optimální strukturu fungujícího systému

- podmínky pro odstraňování systémových neshod a hledání a odstraňování jejich příčin

- prostředí neustálého zlepšování systému jako celku s respektováním vzájemných

vazeb

f) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

V ÚMČ je vytvořen a dokumentován systém který:

- stanovuje odpovědnost všech úředníků a zaměstnanců za zlepšování své činnosti

- umožňuje trvalé porovnávání QMS s normou ISO a hledání příležitostí ke zlepšení

- inicioval zapojení do modelu excelence EFQM a aktivit společenské odpovědnosti

g) PŘÍSTUP K ROZHODOVÁNÍ ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

V ÚMČ jsou vytvořeny podmínky pro:

- shromažďování disponibilních a spolehlivých dat a informací

- analýzu těchto dat a interpretaci pro určené uživatele

- dostupnost dat a informací prostřednictvím vhodných metod a postupů

h) VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ DODAVATELSKÉ VZTAHY

Určení vedoucí úředníci ÚMČ jsou odpovědni za :

- identifikaci, výběr a hodnocení dodavatelů

- vytváření podmínek k oboustranné komunikaci

- vytváření a sdílení dodavatelských vztahů pro zabezpečení včasných a bezchybných

dodávek

10 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze

vyhl. HMP č. 55/2000 Sb., statut hl. m. Prahy

ISO 9001:2008 Systémy managementu kvality - Požadavky

ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základy, zásady, slovník

ISO 10013:1996 Směrnice pro vypracování příruček kvality

EFQM – Sebehodnotící zprávy

CSR – Sebehodnotící zprávy

Dokumentace QMS ÚMČ Praha 10

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud si uživatel pořídí kopii dokumentu z PC, jedná se o neřízenou dokumentaci, kterou je povinen

označit.


ÚMČ Praha 10 list č 27/27

QS 42-01 Příručka kvality

12 PŘÍLOHY

Organizační schéma ÚMČ - příloha č. 1

Procesní mapa ÚMČ - příloha č. 2

Programové prohlášení RMČ - příloha č. 3

Koncepce jakosti - příloha č. 4


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.1

starosta

tajemník zástupce starosty

zástupce starosty zástupce starosty uvolněný člen RMČ

KT

Kancelář tajemníka

interní audit

manažer jakosti

odd. krizového řízení

odd. personální

ref. FEU

KS

Kancelář starosty

odd. správce rozpočtu

odd. R a Z

zástupci starosty

uvolněný člen RMČ

ODO

Odbor dopravy a

energetiky

ref. právní

odd. komunikací

odd. dopravy a SSÚ

ref. posuzování

projektové dokumentace

ref. kontroly a

inženýrských sítí

OEK

Odbor ekonomický

odd. evidence hosp.

činnosti

odd. místních příjmů

odd. účetnictví

OHS

Odbor hospodářské

správy

odd. provozně -

ekonomické

odd. archivních a

spisových služeb

OIN

Odbor informatiky

odd. správy programové

základny

odd. správy sítí

OMP

Odbor majetkoprávní

odd. legislativně - právní

odd. privatizace

odd. veřejných zakázek a

řízení SF

odd. správy domů

odd. bytů a nebytových

prostor

odd. stavebních úprav

odd. správy pohledávek

OKO

Odbor kontroly

ref. stížností

ref. finanční a vnitřní

kontroly

OOS

Odbor občanskosprávní

odd. správní

odd. matrik

odd. osobních dokladů a

evidence obyvatel

odd. přestupkové

OSO

Odbor sociální

odd. sekretariátu a zříz.

organizací

odd. sociálně – právní

ochrany dětí a práce s

rodinou

odd. sociálních služeb

odd. hmotné nouze

odd. sociální prevence

odd. projektu EU

OST

Odbor stavební

odd. stavebního řízení

odd. územního a

speciálního stav. řízení

ref. administrativy a

archivu SÚ

OŠK

Odbor školství a kultury

ref. pedag. - organizační

odd. kultury a

občanských aktivit

odd. ekonomické

odd. informační kanceláře

OÚR

Odbor územního

rozvoje

odd. urbanismu

odd. komunikace

odd. realitní strategie

OŽI

Odbor živnostenský

odd. registrace

podnikatelů

odd. evidence

podnikatelů

odd. kontrolní

OŽP

Odbor životního

prostředí

odd. ochrany přírody a

odpadů

odd. ochrany ovzduší

odd. městské zeleně

a čistoty


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.2

PROCESNÍ MODEL

občan

zastupitelstvo

Státní správa

Samospráva

strategie

struktura

systém

občan

infrastruktura

Zpětná

vazba

Zainteresované strany

občané občané P10

P10

návštěvníci úřadu

úřadu

vlastní vlastní zaměstnanci

MHMP MHMP a a státní státní orgány

orgány

politická reprezentace

kontrolní a a audit. audit. orgány

orgány

soudy

soudy

neziskové organizace

školy

školy

dodavatelé

Zdroje

finanční

finanční

lidské

lidské

materiálové

informační

legislativní

1


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

Programové prohlášení Rady městské části Praha 10

pro volební období 2006-2010

My, členové Rady MČ Praha 10 s vědomím odpovědnosti za správu a chod naší městské části

chceme v maximální míře naplňovat volební programy, na jejichž základě jsme byli do našich

funkcí řádně zvoleni.

Rada MČ Praha 10 navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozího volebního období.

Jejím cílem je, aby Městská část Praha 10 byla místem, kde se nám všem bude dobře žít.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 10 na období 2006–2010 vychází ze znalosti potřeb

obyvatel městské části, opírá se o činnost odborných komisí rady a výborů zastupitelstva a

zahrnuje podstatné body programů politických stran ODS, ČSSD a SZ.

Konkrétní cíle a projekty

Komunikace s občany

• Základem naplňování našich cílů, vyjádřených v našich volebních programech, je

zachovat úroveň a kvalitu Úřadu městské části Prahy 10 nastavené v minulém

volebním období a zároveň neustále podporovat iniciativy k jejímu dalšímu

zkvalitnění. Cílem je přátelský a efektivní úřad.

• Zavedeme pojízdný úřad, který seniorům a handicapovaným umožní pohodlné

vyřízení běžných formalit, jako je výměna dokladů či služby notáře, přímo doma.

• Budeme i nadále pokračovat ve vydávání novin „Praha 10“ a dbát o jejich

zkvalitnění.

• Radnice nezapomíná na seniory a pravidelně gratuluje jubilantům, občanům, kteří se

dožívají sedmdesáti a více let, manželům k jubilejním svatbám.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• Komunikace s občany začíná již u nově narozených dětí, které jsou slavnostně

přivítány jako noví občánci Prahy 10.

• Vytvoříme nové webové stránky městské části.

• V rámci SIRu (Středisko informací o rozvoji Prahy 10) budeme informovat občany o

významných stavbách Prahy 10.

Oblast bydlení a správy bytů

• Jedním z našich hlavních úkolů je pokračování a dokončení privatizace bytových

domů dle zásad schválených zastupitelstvem MČ P 10 v r. 2003.

• Budeme i nadále dbát o kvalitní správu bytového fondu, s prioritou na kontrolu

činností v tomto odvětví. Cílem je efektivní správa bytového fondu a zaručení dobrého

standardu pro nájemníky těchto domů. Součástí bude nastavení a spuštění kvalitního

Domovního Evidenčního Systému.

• Budeme i nadále pokračovat v transparentním přidělování volných bytů, které jsou ve

vlastnictví městské části.

• Zachováme výběrová řízení na pronájem vybraných obecních bytů, za předem jasně

stanovených podmínek, které si vítězný uchazeč opraví na vlastní náklady.

• I nadále chceme věnovat pozornost veřejným zakázkám a všem výběrovým řízením

prováděných městskou částí. Cílem je zachovat transparentnost a důslednou kontrolu

v průběhu i po dokončení každé akce.

• Nezbytnou a důležitou součástí hospodaření s byty zůstává práce s pohledávkami.

Cílem je zkvalitnění evidence pohledávek a neustálý, každodenní tlak na dlužníky.

Tím je zajištěna zvýšená úspěšnost při vymáhání pohledávek.

• Růst nájemného v obecních bytech bude naplňovat celostátně platný koeficient růstu

nájemného. Bude vytvořen a uplatněn model, který zohlední sociální situaci

nájemníků.

• Bude pokračovat výstavba malometrážních bytů a opravy volných bytů.

• I nadále budeme vytvářet podmínky pro výstavbu nových bytů včetně půdních.

Oblast rozvoje

• Dokončíme rekonstrukci Vršovického zámečku, včetně nové reprezentativní obřadní

síně.

• Dokončíme komplexní rekonstrukci Léčebny dlouhodobě nemocných a zřídíme zde

moderní rehabilitační centrum.

• Provedeme zásadní rekonstrukci kulturního domu Eden tak, aby zde vzniklo nové

kulturní centrum Prahy 10.

• Dokončíme unikátní sportovní areál Gutova - skatepark, horolezecká stěna, kluziště a

víceúčelová sportoviště budou doplněna o vodní svět.

• Využijeme zpracované územně plánovací podklady (urbanistické studie).


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

Oblast školství a kultury

• Městská část bude dále podporovat zkvalitňování podmínek pro vzdělávání.

• I nadále se budou hledat v rámci rozpočtu MČ prostředky na posílení rozpočtů

zřizovaných škol v oblasti učebnic a učebních pomůcek.

• Budeme vytvářet podmínky pro systémové řešení problematiky bezplatné výuky cizích

jazyků v mateřských školách.

• Budeme nadále pokračovat v začleňování handicapovaných dětí do předškolních a

školních zařízení.

• Budeme financovat investiční akce a opravy ve školních budovách.

• Podpoříme profilaci ZŠ a konkurenční vzdělávací prostředí, které umožní školám,

jejich učitelům a ředitelům, v rámci platných zákonů vyšší míru samostatnosti žákům a

jejich rodičům širší možnosti volby.

• Budeme i nadále formou grantů podporovat kvalitní projekty využití volného času,

jako hlavní prevenci proti závislosti a kriminalitě.

• Městská část bude dále pokračovat v rozvíjení vzájemného poznávání a předávání

zkušeností z partnerských měst – Ballerup (Dánsko), Prešov (Slovensko),

Nyíregyháza (Maďarsko) a Jaslo (Polsko), zejména ve prospěch občanských aktivit,

škol a sociálních institucí.

Oblast rozpočtu a financí

• Budeme usilovat o zvýšení finančních toků mezi MHMP a Prahou 10 ve prospěch

občanů Prahy 10. Jedním z důležitých bodů bude i čerpání finančních prostředků

z fondů EU. Zaměříme se na zpracování projektů využitelných pro financování

rozvoje městské části.

• Sestavíme vyrovnaný rozpočet a budeme hospodařit tak, abychom mohli uskutečnit

všechny důležité investiční priority rozvoje Prahy 10.

• Hospodárně a efektivně budeme využívat finanční prostředky MČ Praha 10.

Oblast životního prostředí

• Soustředíme se na údržbu a obnovu městských zelených ploch a parků tak, aby

sloužily občanům k odpočinku.

• Každému nově přivítanému občánkovi Prahy 10 vysadíme strom.

• Podpoříme revitalizaci Hamerského rybníku.

• Zajistíme kontrolní činností, aby bylo postaráno o čistotu na chodnících, ulicích,

v blízkosti stanic metra, v parcích a na dalších místech.

• Postavíme nová dětská hřiště a budeme pravidelně udržovat ta stávající.

• Podpoříme projekty a výstavbu nových cyklostezek.

• Podpoříme vznik „Průvodce po zeleni Prahy 10“.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• Budeme pořádat a podpoříme akce k tématu ochrany životního prostředí pro širokou

veřejnost a budeme motivovat občany k recyklování.

• Budeme prosazovat ekologické aspekty při obměně vozového parku úřadu MČ Praha

10.

• V rámci fungování Úřadu MČ Praha 10 budeme pokračovat v maximální recyklaci

odpadu a šetření energie.

Oblast dopravy a bezpečnosti

• V dalším období bude soustředěna pozornost na problematiku řešení pouliční

kriminality. Posílíme přítomnost strážníků ve dne i v noci, budeme důsledně

monitorovat veškerá riziková místa v ulicích Prahy 10. Zajistíme větší bezpečnost

chodců. Nainstalujeme další bezpečnostní prvky, jako jsou zpomalovací pruhy,

kruhové objezdy, osvětlené přechody pro chodce a pod.

• Silniční doprava na území ÚMČ je na hranici únosnosti. Situace vyžaduje koncepční

řešení této problematiky. Důraz bude kladen především na řešení dopravy v klidu.

Jedná se o parkování vozidel jak ve speciálních parkovacích domech, tak na

komunikacích. Řešení musí zahrnovat i problematiku zásobování.

• Pro zlepšení současné situace bude věnována pozornost organizaci a řízení dopravy.

Budeme usilovat o rozšíření světelně řízených křižovatek, o úpravu a obnovu

dopravního značení a dobudování vnitřního informačního systému. Při povolování

uzavírek na silniční síti budeme důsledně posuzovat předložené žádosti s cílem zkrátit

dobu uzavírek na nezbytně nutnou dobu.

• Rada zaměří svoji práci na koordinaci všech složek, které svojí činností ovlivňují

bezpečnost a zdraví občanů. Jde především o Policii ČR, Městskou policii, Hasičský

záchranný sbor a Lékařskou záchrannou službu.

• Dále budeme pokračovat ve vybavení MP technickými prostředky.

• V oblasti dopravní prevence se zaměříme na dopravní výchovu dětí ve školách a

dopravních hřištích.

Oblast sociální

• Sociální systém musí pracovat ve prospěch skutečně sociálně potřebných.

• Ve prospěch zdravotně handicapovaných občanů a seniorů budeme pokračovat

v bezbariérových úpravách komunikací, chodníků, přechodů pro chodce a přístupů do

veřejných budov.

• Zajistíme rozšíření služeb nouzové signalizace a dalších sociálních služeb přímo

v domácnostech seniorů. Budeme podporovat rozvoj služeb home care.

• Budeme maximálně podporovat nabídku kulturních, sportovních a rekreačních aktivit

pro naše seniory.

• Nadále budeme poskytovat příspěvek na osobní asistenci pro rodiny s těžce zdravotně

postiženými dětmi z Prahy 10 pro usnadnění jejich integrace do škol a školských

zařízení


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.3

• V rámci čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU bude naše

pozornost nadále soustředěna na integraci zdravotně postižených občanů na trh práce.

• Zajistíme provoz Azylového domu pro matky s dětmi v Praze 10 i pro toto období.

• Nadále budeme realizovat projekt komunitního plánování sociálních služeb s cílem

vytvořit na území MČ Praha 10 síť dostupných a efektivně fungujících sociálních

služeb.

• Zpracujeme střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který na základě zjištění

potřeb našich občanů Prahy 10 v oblasti sociálních služeb stanoví priority dalšího

rozvoje sociálních služeb na území naší MČ.

• Při zavádění nové legislativy do praxe, zejména zákona o sociálních službách a

zákona o pomoci v hmotné nouzi, budeme aplikovat nejmodernější metody sociální

práce s klienty (individuální motivační postupy, aktivizační plány).

• V rámci zlepšování přístupu našeho úřadu k občanům budeme cíleně také v sociální

oblasti usilovat o zkvalitnění sociálně - právního poradenství a zlepšovat

informovanost našich občanů.

• Vyvineme snahu o zkvalitnění práce v oblasti prevence kriminality, jejímž cílem je

zejména snaha snižovat rozsah sociálně patologických jevů, zejména pouliční

kriminality a násilné trestné činnosti.

• Nadále budeme provádět aktivity v oblasti protidrogové prevence směřované zejména

k minimalizaci užívání a zneužívání drog a jiných návykových látek.

Všechna výše zmiňovaná uvedená předsevzetí mají směřovat k tomu, aby se z Prahy 10

vytvořilo příjemné místo pro život jejich občanů. Svou práci vnímáme jako službu občanům, i

když jsme si vědomi, že zvelebování obce je dlouhodobý, trvalý a nikdy nekončící proces.


ÚMČ Praha 10

QS 42-01 Příručka kvality – příloha č.4

Úřad městské části Praha 10

Městská část Praha 10

Dokumentace QMS

QS 53-01

KONCEPCE JAKOSTI

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Hlavním cílem městské části Praha 10 je, v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a

obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000 Sbírky právních předpisů hl. m. Prahy, kterou se vydává

Statut hlavního města Prahy:

Pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a

při plnění svých úkolů chránit veřejný zájem vyjádřený v zákonech.

Tento cíl vedení městské části zajistí:

1 Orientací na občana

1.1 Zkvalitnit současnou úroveň bytového fondu.

1.2 Realizovat zásady privatizace bytových domů.

1.3 Vytvářet podmínky pro novou bytovou výstavbu.

1.4 Neustále zlepšovat životní prostředí městské části.

1.5 Zkvalitňovat materiálně-technické a finanční zabezpečení školských zařízení, které povede

ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání naší mládeže.

1.6 Účinným systémem přidělování grantů podporovat organizace v oblasti volného času mládeže

(sociální a protidrogová prevence).

1.7 Rozvíjet podmínky pro důstojný život seniorů.

1.8 Ve spolupráci s bezpečnostními složkami učinit z Prahy 10 bezpečnou obec.

2 Zefektivněním vlastní činnosti při správě městské části

2.1 Přiblížit činnost Úřadu městské části Praha 10 co nejblíže potřebám občana.

2.2 Vytvořit výkonný a méně nákladný aparát ke správě městské části.

2.3 Zavést systém zvyšování odbornosti úředníků a zaměstnanců za účelem zlepšení služby občanům.

2.4 Trvale zlepšovat systém řízení ÚMČ a k tomu využít systém managementu řízení jakosti podle norem ISO.

Celkovým cílem vedení městské části je učinit z Prahy 10 klidné a příjemné místo pro život našich občanů.

Podpisem koncepce jakosti si vedení městské části Praha 10 uvědomuje svou odpovědnost při správě obce a

přijímá závazek k jejímu uvedení do praxe a trvalé realizaci.

V Praze dne 29.července 2003

Ing.Milan Richter, v.r.

starosta

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!