Výroční zpráva FA ČVUT za rok 2010 - ČVUT v Praze, Fakulta ...

fa.cvut.cz

Výroční zpráva FA ČVUT za rok 2010 - ČVUT v Praze, Fakulta ...

1

Č E S K É V Y S O K É U Č E N Í T E C H N I C K É V P R A Z E

FAKULTA ARCHITEKTURY

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

2010

K v ě t e n 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


2

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

R O K 2 0 1 0

Ú V O D

děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel

1.2

H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I

proděkan pro pedagogiku – doc. V. Daňkovský

1.3

R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E 2 0 1 0

proděkan pro rozvoj – Ing. arch. P. Hlaváček

ve spolupráci s Mgr. B. Seifertovou

1.4

V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M

proděkan pro vědu a výzkum – prof. Ing. arch. M. Dulla, CSc.

1.5

Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

proděkan pro zahraničí – prof. Ing. arch. K. Maier

1. 6.

V Ý S T A V B A

proděkan pro výstavbu – doc. Ing. arch. V. Aulický

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 0

1.1 Ú V O D

Fakulta architektury ČVUT zůstává největší školou architektury v České

republice. O studium na škole je velký zájem i době, kdy zájem o ostatní

technická studia výrazně klesá. Vedle své hlavní - vzdělávací funkce je fakulta i

platformou odborné veřejnosti v oboru architektury a řadě spřízněných disciplín.

Tato dvojí role zůstává posláním školy i do budoucna.

Rok 2010 byl rokem zahájení nového děkanského termínu po volbách

v Akademickém senátu FA v předchozím roce.

Znovuzvolení téhož děkana – prof. Ing. arch. Z. Zavřela - zajistilo určitou

kontinuitu v rozvoji Fakulty a zároveň znamenalo celkovou obnovu fakultního

vedení. Došlo ke změnám ve funkcích proděkanů a byl výrazně změněn i profil

nové Vědecko-umělecké rady Fakulty. Obdobný proces probíhal paralelně ve

vedení ČVUT, kde byl znovu zvolen do funkce dosavadní rektor prof. Ing. V.

Havlíček, CSc. Jeho zvolení se promítlo do jmenování nových prorektorů pro

jednotlivé obory a výběru nového kvestora.

Řada rozhodnutí FA byla ovlivněna Dlouhodobým záměrem MŠMT na léta 2011 –

2015, který byl rozpracován v materiálech ČVUT jako dlouhodobá strategie

s důrazem na zvyšování kvality na úkor kvantity. Výsledkem diskusí na úrovni

vedení ČVUT pak jsou mj. Limity pro příjem nových studentů, kolem nichž

probíhala debata po celý rok 2010. Zároveň byla věnována pozornost definici

nové Strategie ČVUT, která navrhuje přechod od „hierarchického řízení“ k řízení

„procesnímu“….

Pro FA byl rok 2010 významný tím, že se Fakulta de facto po celý rok intenzívně

připravovala na odchod ze stávající budovy do Nové budovy, jejíž stavba

probíhala v těsném sousedství. Příprava především ve smyslu fyzickém, tj. přímá

účast na sledování stavby, jejím zařizování a dílčích úpravách. Obdobná příprava

probíhala ale i ve smyslu obsahovém, tj. změnami v organizaci součástí a

postupným přizpůsobením pedagogických procesů možnostem nové budovy.

Vedle této nezbytné a časově omezené činnosti probíhaly ostatní procesy Fakulty

v nezměněném rytmu (viz jednotlivé kapitoly zprávy).

• Výraznou změnou v curriculu fakulty byly některé změny Učebního plánu,

jež vedly k většímu důrazu na zlepšení souvislostí mezi jednotlivými

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


4

předměty jako kupř. změny v předmětu Ekologie, kde byl úvod zařazen do

samého začátku učebního plánu.

• Doprovodným jevem byla intenzivní diskuse o ateliérové výuce a podobě

výuky v prvním ročníku. Debata probíhala v širokých fórech (sborovnách)

pedagogů, často za účasti externích odborníků. Řada aspektů byla

probírána během společných výstav, některé výsledky vedly

k samostatným publikacím.

• Dalším výsledkem těchto debat byla pak postupná reorganizace a několik

výběrových řízení na obsazení vedoucích důležitých návrhových Ústavů.

• Pozornost byla věnována dalšímu rozvoji Ústavu Průmyslového designu,

jehož činnost byla zahájena ve školním roce 2009/10. Vzhledem

k přijímání studentů do dalšího ročníku bylo nutno podpořit personální

obsazení Ústavu a zrevidovat způsob výuky. Během roku 2010 byla

připravena a podána žádost o akreditaci Magisterského stupně tohoto

nového studijního oboru.

• Po celý rok se také scházely pracovní skupiny, zabývající se možností další

profilace v oboru Krajinářské architektury a Prostorového plánování.

• Zástupce FA se zúčastnil jednání Rady Uměleckých škol, která se zabývá

přípravou tzv. Registru Uměleckých výkonů. Tento Registr – RUV - by měl

být jakousi protiváhou RIV, který neobsahuje možnost hodnotit vynikající

Umělecké výkony vedle výkonů vědeckých.

Fakulta se tradičně zúčastnila zahraničních výměn jak v rámci programu

ERASMUS, tak i dvoustranných smluv s mimoevropskými universitami.

Spolupráce v rámci EAAE vedla k naší účasti v nově vytvořeném výboru pro

„výzkum v architektuře“, důležitém pro rozvoj oboru na nově definované

Evropské úrovni. Tento výbor se během roku několikrát sešel k projednání tzv.

„Charty architektonického výzkumu“, která by měla Evropským školám

architektury pomoci ve stimulaci výzkumu na národní úrovni. Spolupráce

s Fakultou architektury v Tbilisi/Gruzie v rámci rozvojového projektu vedeného

prof. J. Bočanem vedla k velmi intenzivním procesům, jež vyvrcholily společnou

výstavou prací studentů v Tbilisi a v Praze. Podzim roku 2010 proběhl ve

znamení přednáškového cyklu „EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA“, který rovněž

v rámci rozvojového projektu přinesl přednášky osmi zahraničních pedagogů

z Evropských zemí, týkajících se různých aspektů Udržitelnosti stavění.

Intenzivním impulzem v roce 2010 byla rovněž účast FA na přípravě a realizaci

FORUM 2000, které bylo zaměřeno z velké části na problematiku osídlení a

kvality života ve velkých městech – „The Word we want live in“. Fakulta dostala

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


5

možnost vybírat některé účastníky a provedla řadu akcí přidružených k hlavnímu

programu. Výsledkem byla vynikající odborná debata v hlavním programu a celá

řada přednášek předních světových kapacit z našeho oboru na půdě ČVUT, či

v jiných pražských přednáškových sálech za vydatné účasti odborného publika.

Konec roku pak byl velmi výrazně ovlivněn konkrétními přípravami stěhování a

reorganizací části děkanátu – „Správa budovy“, kde bylo zapotřebí vyřešit

personální otázky spojené s budoucí správou při absenci zamýšleného

centrálního „Facility managementu ČVUT“. Před koncem roku byla stanovena

definitivní data stěhování, fakulta byla fyzicky i mentálně připravena k zásadnímu

přesunu do Nové budovy.

Cíle Fakulty architektury do dalších let se výrazně nemění, zůstávají jimi :

- zlepšení kvality výuky na všech úrovních

- rozšíření spektra výuky

- omlazení pedagogického sboru

– rozvoj výzkumu v oblasti architektury a urbanismu

- rozšíření mezinárodních aktivit fakulty

– intenzivní spolupráce se studenty

- posílení role FA jako odborné platformy

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


6

1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I

Fakulta architektury realizovala v roce 2010 tyto akreditované studijní programy:

Architektura a urbanismus, obor architektura :

• bakalářský prezenční, tříletý

počet studentů zapsaných k 31. 10. 2010 celkem 872

přerušené studium celkem 15

ukončené studium celkem 96

z toho 1.ročník celkem 22

• magisterský prezenční, navazující, dvouletý,

počet studentů zapsaných k 20. 9. 2010 celkem 658

přerušené studium celkem 16

ukončené studium celkem 20

v rámci tohoto celkového počtu studovalo v roce 2010 (zs + ls)

modul Zahradní a krajinná architektura celkem 47

modul Památková péče celkem 0

na zahraničních universitách celkem 134

počet zahraničních studentů na FA – celkem 159

výměnné pobyty

počet zahraničních studentů na FA – samoplátci celkem 7

obě hodnoty započteny v celkovém počtu studentů

• titul Bc. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů

• Titul Ing. arch. získalo v roce 2010 celkem 159 studentů

• Design, obor Průmyslový design

• bakalářský prezenční, tříletý

počet studentů zapsaných k 31. 10. 2010 celkem 82

ukončené studium celkem 4

Obor Průmyslový design byl otevřen v roce 2009 pro akademický rok 2009/10.

V roce 2010/11 prvně probíhá výuka i ve druhém ročníku studia.

Akreditační komise schválila návrh FA a MŠMT udělilo v roce 2010 akreditaci pro

Mgr. studijní program tohoto oboru, délka studia 2 roky, udělovaný titul MA.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


7

Přijímací řízení pro AR 2010/2011

K přijímacímu řízení na AR 2010/2011 do Bc. studijního programu

Architektura a urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 817 uchazečů.

Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 367 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku bylo

309 studentů.

K přijímacímu řízení 2010/2011 do Mgr. studijního programu Architektura a

urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 223 uchazečů. Přijímací zkoušku

úspěšně absolvovalo 208 uchazečů, zapsáno do 1. ročníku Mgr. studia bylo 143

studentů.

K přijímacímu řízení 2010/2011 do Bc. studijního programu Design, obor

Průmyslový design se přihlásilo 252 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně

absolvovalo 54 uchazečů. Zapsáno do 1. ročníku bylo 43 studentů.

Hodnocení strukturovaného studia

Na základě pravidelného hodnocení obsahu studia a hodnocení výsledků je na

fakultě sledována zejména efektivnost výuky, odstranění duplicit a snížení

kontaktních hodin při zachování proporcionality jednotlivých skupin předmětů.

Problematikou se zabývá zejména Komise studijního plánu.

• organizační a věcné úpravy výuky v ateliérech s ohledem na podmínky

v nové budově FA

• úpravy organizace přihlašování do jednotlivých ateliéru tak, aby proces

rozdělení byl ukončen v prvním týdnů výuky.

• Zavedení nového předmětu Ekologie I do učebních plánů oboru Architektura

jako reakce na zvyšující se význam ekologických hledisek při návrhu budov i

urbanistických celků.

Průběžně vedení fakulty usiluje o zefektivnění výukového procesu v následujících

oblastech:

• snižování počtu kontaktních hodin ve výuce

• podpora exkurzí a workshopů prohlubujících studovanou problematiku

• sledování kvality výuky prostřednictvím tématických výstav a diskuzí nad

obsahem zásadních předmětů

• aktualizace učebních plánů s ohledem na obecný vývoj v oblasti teorie a

praxe architektury a stavitelství

• propojení studia se zahraničními universitami především v programu

Erasmus

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


8

Celoživotní vzdělávání

V roce 2010 byly na Fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kursy celoživotního

vzdělávání:

Univerzita 3. věku :

• Dějiny české a evropské architektury počet posluchačů celkem 191

Přípravné kurzy :

• Matematiky počet posluchačů celkem 68

• Deskriptivní geometrie celkem 87

• Kreslení pro veřejnost celkem 82

Postgraduální kurzy :

• Geografické informační systémy (GIS) v územním plánování

počet posluchačů celkem 18

• Aplikace nových přístupů k problematice GIS v činnosti orgánů územního

plánování a stavebních úřadů celkem 0

• Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního

plánování pro pracovníky ve veřejné správě

celkem 96

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


9

1.3 R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E 2 0 1 0

Grantová činnost

RP MŠMT, FRVŠ, SF EU, SGS, GAŘ, výzkumné záměry V roce 2010 se zvýšil

počet podaných rozvojových projektů a získaných grantů, které umožňují rozvoj

školy na mnoha úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční) a podařilo

celkově získat 11 209 tis. Kč.

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty MŠMT: Na rok 2010 získala FA 15 rozvojových projektů,

v celkové hodnotě 5 183 mil. Kč, které FA získala. V roce 2010 bylo na další rok

podáno 17 žádostí o rozvojové projekty na rok 2010, z toho 3 centralizované a

13 decentralizovaných v celkové výši 5 872 mil. Kč

Rozvojové projekty MŠMT financované v roce 2010

Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u

Přidělená

finanční částka

v tis. Kč

prof. Ing. arch.

Jan Bočan

prof. Ing. arch.

Matúš Dulla

doc. Ing. arch.

Michaela Brožová

doc. Ing. arch.

Irena Šestáková

15127

15113

Spolupráce s Polytechnickou universitou ve Tbilisi a

ČVUT FA Praha – spolupráce mezi pedagogy a studenty

Dějiny architektury ve vzdělávání seniorů v rámci

Univerzity třetího věku

15129 Spolupráce s Fakultou architektury v Lyonu

15118 Spolupráce s TU Dresden a TU Wien

1 450

339

126

126

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

15128

Spolupráce s mezinárodními organizacemi EAAE, EMU-

EPU a Ústavu urbanismu se zahraničními školami

168

Ing. arch.

Irena Šestáková

prof. Ing. arch.

Karel Maier

doc. Ing. arch.

Michaela Brožová

15118 Workshop – Humanizační trendy ve zdravotnických a

sociálních stavbách 161

15121

Dlouhodobý pobyt zahraničního akademického

pracovníka

277

15129

Účast významných zahraničních pedagogů ve výuce FA

ČVUT 396

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

15128

Příprava magisterského oboru Průmyslový design 596

prof. Ing. arch.

Václav Girsa 15114

Restrukturalizace výuky na ústavech 15113 a 15114

FA ČVUT 330

Ing. arch.

Jan Jehlík

15119

Nový studijní obor Krajinářská architektura 200

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


10

prof. Ing. arch.

Karel Maier

15121 Restrukturace doktorského studia 250

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

15128

Příprava zřízení nového studijního oboru městského

rozvoje – Developmentu

250

prof. Ing.

Miloslav Pavlík

15122

Příprava projektu Biokos do OP VaVpI se synergií

připravovaných projektů OP VpK

380

prof. Ing. arch.

Karel Maier

15121

Podpora akademických pracovníků FAČVUT

ucházejících se o jmenování docentem

134

Projekty FRVŠ

V roce 2010 byly řešeny 3 projekty v hodnotě 657 tis. Kč. Na rok 2011 bylo

podáno 13 projektů a uspělo 5 projektů v celkové hodnotě 1044 tis. Kč.

Projekty FRVŠ financované v roce 2010

Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u

Přidělená

finanční částka

v tis. Kč

Ing. arch. Irena Boumová 15148 Bydlení, studijní materiály na internetu 145

Ing. arch.

Petr Vorlík, Ph.D.

15113

Interaktivní synoptická databáze pro výuku dějin

architektury

325

Ing. arch.

Jana Zdráhalová, Ph.D.

15119 Inovace cvičení Urbanismus I 187

Strukturální fondy EU:

Fakulta v roce září 2010 v rámci výzev do SF EU podala projekt do OPPA,

projekt byl schválen v září 2010, začátek řešení projektu – únor 2011. V rámci

projektu ESPON se podílela FA na podání jednoho projektu: Projektu POLYCE

(hlavní řešitel TU Wien). Projekt by schválen s začátkem řešení- listopad 2010.

Studentská grantová soutěž

V Studentské grantové soutěži pro rok 2010 bylo podáno 11 projektů z nichž

v soutěži 6 uspělo s celkovou výší grantů 1 732 tisíc Kč. Pro rok 2011 se soutěže

se zúčastnilo na fakultě 10 týmů, z nichž uspělo 7 týmů s celkovou získanou

částkou 2 605 tisíc Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


11

Projekty Studentské grantové soutěže financované v roce 2010

Řešitel Ústav N á z e v p r o j e k t u

Přidělená

finanční částka

v tis. Kč

Ing. arch.

Jan Dřevíkovský

Ing. Filip Chmel

Ing. arch.

Pavel Lupač

15113

15114 a

15113

15118

Soudobá architektonická teorie a výsledky české

architektury v mezinárodním kontextu. Především

kapitoly k období 1990-2010.

Historická zkušenost v architektuře a udržitelný

rozvoj

Architektonický prostor a orientace osob se

smyslovým handicapem - materiálová řešení

povrchů

123

552

140

Ing. arch.

Tomáš Peltan

15121a

15119

Prostorové struktury v kontextu udržitelného

rozvoje: Praha - město a region

736

Ing. arch.

Nina Housková

Ing. arch.

Dalibor Hlaváček

15123 Digitální art-architektura - programovatelná

algoritmická architektura

Udržitelný rozvoj - Důsledky pro architektonickou

15128

tvorbu

41

140

Fakulta architektury se podílela na přípravě 14. výroční konference Forum 2000

„Svět, ve kterém chceme žít“. Děkan fakulty byl člen přípravného výboru.

V rámci konference uspořádala fakulta tři přednášky významných architektů –

Johani Pallasmaa, Stefan Behnisch, Fumihiko Maki.

V zimním semestru 2010 uspořádala fakulta cyklus přednášek „Ekologie versus

Architektura“, V rámci tohoto cyklu byla přednesena přednáška Haiko Meijera,

která byla zařazena do Festivalu nizozemské kultury Network 2010. K cyklu

přednášek byla vydána publikace s ISBN 978-80-01-04769-9.

V rámci rozvojového projektu MŠMT byl v zimním semestru 2010 byl uspořádán

Workshop – Humanizační trendy ve zdravotnických a sociálních stavbách,

kterého se vedle českých odborníků z praxe účastnili zahraniční odborníci z NSR.

K workshopu vyšla publikace s ISBN 978-80-01-04707-01

V návaznosti na setkání City development 2010 proběhla diskuse, jejíž závěry

vedly jednoznačně k rozhodnutí, že Fakulta architektury je správnou platformou

pro toto vzdělávání, které by však mělo být vzděláváním celoživotním

v návaznosti na magisterské studium.

Dlouhodobá diskuse o charakteru výuky krajinné architektury vyústila

v uspořádání workshopu na toto téma. Fakulta dále pokračuje na přípravě studia

Krajinné architektury a zvažuje přípravu samostatného oboru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


12

1. 4 V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M

Věda, výzkum, publikační aktivity

Poznávací aktivita Fakulty architektury se soustředila na standardní celostní

problémy oboru architektura a urbanismus a nachází uplatnění jak v oblasti

konkrétních projektových návrhů, tak ve specificky architektonických

publikačních výstupech; rovněž však dokáže najít cestu k publikování v úzce

specializovaných typicky vědeckých časopisech.

Výzkum na fakultě v roce 2010 probíhal především v projektech podporovaných

domácími, částečně zahraničními grantovými agenturami.

Vědecko-výzkumné projekty

Projekty podporované Grantovou agenturou České republiky řešily aktuální

problémy Udržitelné výstavby budov a udržitelného rozvoj sídel (hlavní řešitel za

FA ČVUT M. Pavlík, č. projektu 13/10309), kde je hlavním cílem přispět k řešení

prioritního výzkumného úkolu EU v oblasti navrhování energeticky a materiálově

úsporných konstrukcí budov, splňujících i širší spektrum kritérií udržitelné

výstavby. Dalším projektem (výzkumným záměrem) byl Management

udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, jehož

hlavním řešitelem je Fakulta stavební ČVUT a za FA ČVUT K. Maier

(MSM 684070006), který se zabývá posílením schopností formulovat a hodnotit

změny v modelech a projektech strategií udržitelného rozvoje a řešením složitých

optimalizačních úloh nelineárního charakteru s náročnou dynamikou jednotlivých

vstupních parametrů a časových etap. Cílem výzkumného záměru je zvýšit

přínos stavebních investic (budov i staveb) pro ekonomiku ČR a společnost ve

vybraných problémech. Speciální otázky historie architektury zkoumá projekt

Renesance a humanismus v Praze (P. Kalina 13/408090338), který podporuje

Grantová agentura ČR a kterého výstupem bude připravovaná stejnojmenná

monografie. Úspěšně pokračuje řešení výzkumného záměru Koncepce územního

plánování a disparity území (K. Maier) kterého cílem je vytvoření koncepčního

nástroje pro rozhodování o udržitelnosti koncepce územních plánů v kontextu

vývoje na regionální úrovni a na základě poznatků o disparitním vývoji v území.

Fakulta architektury (F. Kašička) se podílí na výzkumném záměru

(MSM 684070006, hlavní řešitel Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT)

Využití radionuklidů a ionizujícího záření, kde se integrují hlavní směry a

pracoviště na ČVUT, zabývající se využitím ionizujícího záření a radionuklidů,

přičemž do záměru byla začleněna i Laboratoř kvantitativních metod výzkumu

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


13

památek. Z toho vyplývá důraz na využití záření pro účely archeometrie a studia

památek s určitým přesahem mimo oblast ionizujícího záření k dalším fyzikálním

metodám, zajišťujícím komplexnost studia konkrétního památkového objektu.

Připravované projekty

V roce 2010 se podařilo se získat podporu GA na dva další vědecké

postdoktorské projekty zahajované v roce 2011 (řešitelé H. Guzik, J.

Zdráhalová). Pracoviště Výzkumné centrum průmyslového dědictví Ústavu teorie

a dějin architektury (B. Fragner) připravilo rozsáhlý výzkumný úkol do programu

aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

(NAKI DF11P01OVV016) pod názvem Industriální topografie České republiky –

nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity

Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských přístupů z

hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu.

Byla připravena účast fakulty na projektu Polyce (Metropolisation and Polycentric

Development in Central Europe) programu ESPON (řešitel K. Maier).

Studentská grantová soutěž

Prvním rokem se na FA ČVUT uskutečnila Studentská grantová soutěž, do které

se zapojily také skupiny řešitelů vedené studenty/ky doktorského studia.

V podporovaných projektech se na prvním místě řeší architektonické otázky

udržitelnosti a to jednak výzkum ekologických obytných souborů v projektu

Udržitelný rozvoj – důsledky pro architektonickou tvorbu (vedoucí řešitel D.

Hlaváček), jednak se zkoumají Prostorové struktury v kontextu udržitelného

rozvoje na příkladu Prahy (T. Peltan) a rozsahem největší projekt nese název

Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj (F. Chmel). Na

systematický výzkum specifik české architektonické scény v 20. století navazuje

projekt Soudobá architektonická teorie a výsledky české architektury v

mezinárodním kontextu (J. Dřevíkovský). Rovněž s dlouhodobě stabilizovaným a

rozvíjeným směrem fakultního výzkumu souvisí projekt Architektonický prostor a

orientace osob se smyslovým handicapem - materiálová řešení povrchů (P.

Lupač). Fakulta aktivně sleduje také oblast digitálních metod architektonického

projektování a v rámci studentské grantové soutěže se jí věnuje projekt Digitální

art-architektura - programovatelná algoritmická architektura (N. Housková).

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


14

V roce 2010 se na FA ČVUT podařilo podstatně zvýšit také rozsah publikačních

aktivit studentů/ek doktorského studia zapojených do řešení těchto projektů,

z nichž část plní kriteria zařazení do rejstříku informací o výsledcích (RIV), co

doposud v podmínkách fakulty nebylo obvyklé.

Studentská grantová soutěž dokázala již v prvním roce koncentrovat výzkumnou

pozornost větších skupin studentů/ek doktorského studia na společná témata

a prokázala tak svoji opodstatněnost. Rovněž se při práci na projektech rozvinula

těsnější kooperace školitelů a doktorandů. V tomto ohledu plní SGS velice dobře

své poslání.

Ve spolupráci fakultami architektury v Brně a Bratislavě se začala se příprava

mezinárodního kolokvia studentů/ek škol architektury.

Vědecká publikační aktivita

Fakulta architektury ČVUT jako celek dokázala v roce 2010 podstatně zvýšit svou

evidovanou vědeckou publikační produkci. Bylo to způsobeno jednak zvýšeným

důrazem na evidování stávajících výstupů, které se pro nedostatečnou motivaci a

neadresné ocenění v posledních rocích nevkládaly do ústřední evidence publikací

a jednak větším rozsahem výstupů. Uvedený trend je možno udržet ještě

přinejmenším v roce 2011; přepokládáme však, že se jeho motivační efekt

projeví v následujícím období růstem počtu vědeckých publikovaných výstupů.

V souvislosti s tím třeba uvést, že se FA angažovala v přípravě koncepce

celostátního Registra uměleckých výkonů, ve kterém, jak předpokládáme, najde

své místo celá řada výstupů architektonicko-umělecké činnosti pedagogů fakulty.

Tzv. „umělecká doložka“ (Metodika sledování odborných publikací a citací pro

hodnocení architektonických oborů, která bude použita k výplatě z neúčelové

rezervy rektora), na základě které fakulta mohla získat finance za

architektonicko-umělecké výstupy se v roce 2010 při přidělování prostředků ze

strany rektora nezohlednila.

Zásadní publikace

V roce 2010 se na FA ČVUT zavedla podpora při vydávání publikací pedagogů

fakulty v externích vydavatelstvích. Získaly ji knihy: Budovy bez bariér - návrhy

a realizace (Grada), autorů: I. Šestáková, P. Lupač; Slavné vily Slovenska /

Great Villas of Slovakia (Foibos, Praha), autoři M. Dulla et al. a Inventura

urbanismu (Zlatý řez), autoři J. Jehlík, R. Koucký, M. Kohout, J. Tichá).

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


15

Mezi zásadní knižní publikace, ve kterých jsou shrnuty dlouhodobé výsledky

vědecké práce pedagogů fakulty a které vyšly v uplynulém roce patří ještě

publikace: Sportovní stavby (A. Navrátil, V. Mudra, J. Malý, vydavatelství ČVUT)

a Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry (B.

Fragner, L. Valchářová, ČVUT), Nauka o stavbách. Školské stavby (Z. Stýblo,

ČVUT).

Výstupy dalších pracovníků fakulty jsou dále obsaženy v kapitolách knih,

sbornících a vědeckých článcích publikovaných v standardních architektonických

periodicích. Nepodařilo se však zatím dosáhnout toho, aby stěžejní domácí

architektonické časopisy aspirovaly na zařazení do kategorie evidovaných

recenzovaných časopisů ČR.

Habilitační a inaugurační řízení

V roce 2010

- byl jmenován profesorem doc. PhDr. Pavel Vlček

- úspěšně proběhla tato habilitační řízení:

Ing. arch. Jan Jehlík, 21. 1. 2010

Ing. arch. Václav Aulický, 21. 1. 2010

Ing. arch. akad. arch. Lukáš Liesler, 26. 5. 2010

Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., 22. 9. 2010

Ing. arch. Miloš Kopřiva, 22. 9. 2010

- podporu na přípravu habilitačního řízení získali dva pedagogové FA:

Doktorské studium

Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Fakulta architektury poskytovala v roce 2010 doktorské vzdělání ve čtyřech

akreditovaných studijních oborech: Architektura – teorie a tvorba, Urbanismus a

územní plánování, Dějiny architektury a památková péče, Architektura,

stavitelství a technologie.

Od 15. 8. 2010 byla FA ČVUT udělena MŠMT ČR nová akreditace studijních

oborů, kde dochází k úpravě všech oborů po stránce obsahové i formální

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


16

vycházející z potřeby zjednodušit a zintenzivnit obecnou studijní část, vytvořit

lepší podmínky pro studijní pobyty v zahraničí a pro publikační činnost

doktorandů během studijního bloku doktorského studia. Standardní délka studia

byla stanovena na čtyři roky. Studenti/ky prezenčního studia byly převedeni na

čtyřleté studium. Zahájena byla výuka v anglickém studijním programu, do které

byl přijat zatím malý počet studentů/ek (4).

V doktorském studiu se pokračovalo v nastoupeném trendu zvyšování

systematičnosti a kvality. V rámci projektu Operační program Praha adaptabilita

se připravila klíčová aktivita Rozvoj a zkvalitnění doktorského studijního

programu architektura a urbanismus (I. Fialová). Posílena byla logistická podpora

doktorského studia systematickou prací gestorky doktorského stupně studia a

pracovnice pro doktorské studium cizinců.

Jako součást programu zlepšení kvality doktorského studia byla sledována

publikační aktivita studentů/ek, jež je považována za integrální součást aktivit

studijního bloku. Osvědčilo se diferencování workshopů doktorandů na první

ročník a vyšší ročníky.

Výběr témat studia byl propojován s prioritami fakulty a jejich jednotlivých

pracovišť a potřebným zaměřením vědeckovýzkumné činnosti na FA.

V uvedeném zaměření je nutno i nadále pokračovat. Při stanovení počtu

přijímaných studentů/ek byla zvažována úspěšnost doktorandů/ek u jednotlivých

školitelů/ek. Prokázal se pozitivní vliv motivace doktorandů/ek prostřednictvím

diferencovaných stipendií prezenčních doktorandů/ek od druhého roku studia

v závislosti na výsledcích hodnocení.

Počty studentů/ek

V roce 2010 bylo z 77 přihlášených přijato celkem 47 studentů/ek doktorského

studia, ponejvíce absolventů magisterského studia FA ČVUT, ale i příbuzných

oborů jiných vysokých škol. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst počtu

přihlášek o 30 přihlášených, ale i počet přijatých k doktorskému studiu o 16

studentů/ek.

Celkový počet registrovaných studentů/ek doktorského studia k 31. 12. 2010

bylo:

v prezenční formě studia (čerpajících stipendium), 87

v kombinované formě studia 60

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


17

Ve lhůtě přesahující 4 roky, tedy bez stipendia bylo 45 studentů/ek prezenční

formy, celkem tedy 192 studentů/tek. (Ke stejnému datu roku 2009 bylo

registrováno celkem 188 studentů/ek, z toho 80 prezenčních.)

Zkoušky a obhajoby

V průběhu roku 2010 bylo složeno 7 státních doktorských zkoušek a obhájeno 7

disertačních prací, ve struktuře podle oborů uvedené v následující tabulce:

Obor ATT DAPP UÚP AST

složené státní závěrečné zkoušky 3 2 0 2

obhájené disertační práce 3 2 0 2

Proti předchozímu roku jde o mírný pokles vykonaných státních závěrečných

zkoušek a mírný pokles obhajob disertací. Stále se ale daří lépe než

v předchozích letech ukončit studium obhajobou. Neúspěšně, tedy bez obhájení

disertační práce respektive bez složení státní závěrečné zkoušky ukončilo v roce

2010 své doktorské studium celkem 18 studentů/ek (v předchozím roce to bylo

29), z toho 12 bylo studium ukončeno pro neplnění studijních povinností a 6 na

vlastní žádost.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


18

1.5 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

Členství v mezinárodních asociacích

Fakulta architektury ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol

architektury (EAAE) a Evropské asociace urbanistických škol (AESOP). V obou

asociacích má FA své zástupce, kteří se průběžně zúčastňují jejich činnosti. V

dalších mezinárodních organizacích je FA zastoupena prostřednictvím svých

akademických pracovníků (ICOMOS, AHF aj.).

Prioritní cíle FA v oblasti zahraničí – hlubší zapojení do činnosti mezinárodních

organizací škol architektury a internacionalizace výuky, byly v roce 2010 dále

rozvíjeny.

Internacionalizace studia

V rámci celoškolského projektu MŠMT na podporu internacionalizace

Rozšiřování a zkvalitňování sítě partnerských institucí Fakulta architektury

spolupracovala s partnerskými školami TU Dresden, TU Wien a

Ecole d´ architecture Lyon.

Dále se uskutečnily přednášky zahraničních pedagogů a architektů v rámci

centrálně plánovaných akcí, např. Forum 2000.

Mobilita studentů

Fakulta architektury dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech

architektonických škol v ČR. Počet zahraničních studentů přijímaných na FA se

průběžně mírně zvyšuje, důraz se klade ale spíše na postupnou stabilizaci

zahraničních partnerů a orientaci na partnery s nejlepšími dosavadními odezvami

studentů po návratu. V roce 2010 vyjelo celkem 134 studentů a bylo přijato 159

studentů, z toho v rámci programu Erasmus vyjelo 105a bylo přijato 106

studentů a v rámci bilaterálních dohod vyjelo 29a bylo přijato 53 studentů. Počet

přijímaných studentů stále mírně převažuje, což je ovlivněno přijímáním

studentů přes dohody uzavřené rektorátem, prioritou FA by byla vyrovnaná

bilance.

Zapojení do programů Evropské unie

Fakulta architekturyje zapojena do vzdělávacích programů EU –Life Long

Learning/Erasmus a Leonardo da Vinci. Těchto programů se účastní jednak v

rámci ČVUT, jednak přímo, a také prostřednictvím individuální participace

akademických pracovníků v projektech jiných institucí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


19

V roce 2010 v rámci programu LLP/Erasmus spolupráce pokračovala na

výměnách se 45 partnery.

V rámci programu Erasmus se na Fakultě architektury uskutečnila jedna

návštěva z Lyonu.

Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká vzhledem

k pracovnímu vytížení pedagogů (architektů).

V programu Leonardo da Vinci probíhá iniciace studentských pracovních stáží

individuálně, organizačně jsou stáže zajišťovány centrálně přes rektorát ČVUT.

Ostatní výměny studentů

Realizují se převážně na reciproční bázi v rámci jedno až dvousemestrálních

výměnných studijních pobytů. V roce 2010 vyjeli studenti do těchto zemí:

Austrálie – 1

Brazílie – 1

Čína – 2

Japonsko – 2

Kanada – 1

Korea – 4

Kostarika – 2

Mexiko – 2

Peru – 2

Rusko – 3

Singapur – 2

Taiwan – 3

USA – 4

-------------------------------

c e l k e m mimo EU 29

Samoplátci

V letním semestru 2009/10v magisterském studiu dostudovali na Fakultě

architektury dva samoplátci z Vietnamu, v zimním semestru 2010/11

pokračovalo ve studiu 5 samoplátců z Číny(1), Sýrie (1), Švédska (1), Maďarska

(1) a studentka z Kanady, která úspěšně ukončila studium v zimním semestru

2010/11. V nově zahajovaném doktorském studiu byli v roce 2010 zapsáni tři

studenti – samoplátci.

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


20

Zahraniční studentské stáže

Fakulta architektury dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building

Workshop a každoročně vysílá jednoho studenta na půlroční stáže do Janova a

Paříže do tohoto prestižního atelieru. V roce 2010/11 úspěšně proběhla stáž

1 studentky v Janově.

Mezinárodní aktivity pedagogů fakulty :

Ø Výjezdy pedagogů a vědeckých pracovníků do zahraničí

V roce 2010 se uskutečnilo cca 80 zahraničních výjezdů. Velká většina z nich

směřovala na mezinárodní kongresy, konference a workshopy. Detailní údaje o

těchto aktivitách jsou v databázi ČVUT.

Ø Zastoupení Fakulty architektury v mezinárodních organizacích

EAAE

AESOP

eCAADe

– zástupce Zdeněk Zavřel

– zástupce Karel Maier

– zástupce Henri Achten

Ø Mezinárodní ocenění práce pedagogů Fakulty architektury

Girsa V.:

Kongres EUROPA NOSTRA, Istanbul, Turecko, 06/10 – převzetí ceny EU

Nováková K.:

Ivan Petrovic Award udělena na konferenci eCAADe konané ETH Curych

Ø Mezinárodní projekty

Bočan J.: Spolupráce s univerzitou v Tbilisi, Gruzie 02 – 09/2010

Maier K.: projektComparativePlanningResearch –

Akademie für RaumforschungundLandesplanung

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


21

Maier K., Vozáb J., Hugová M.: ESPON – POLYCE, Metropolisation and

polycentricdevelopoment in CentrralEurope – spolupráce s TU Wien, Universitou

Ljubljana, STU Bratislava, Polytechnikou Milano, Universitou Szeged - od roku

2010

Ø Mezinárodní workshopy

Šestáková I: workshop, exkurze, výstava, publikace - spolupráce s TU Dresden

Fořtl K., Šestáková I., Dvořák O.: Mezinárodní workshop Humanizační trendy ve

zdravotnických a sociálních stavbách, 6. - 9. 10. 2010

Soukenka V.: Mezinárodní workshop TACE/TheatreArchitecture in

CentralEurope/, Budapešť, 03/10

Ø Účast na výstavách

Pavlíček J., Kaftan M., Hulín J.: Dvadsať po dvadsiatich CZ-SK, výstava, Design

Factory Bratislava, 14. 1.- 7. 2. 2010 Parametric Dog House 20 after 20 CZ-SK,

výstava, velvyslanectví ČR v Berlíně, 23.11.2010- 11.12.2010 Parametric Dog

House

Pokorný K.: Výstava Figurama10 v Banské Bystrici, Slovensko a ve Valencii,

Španělsko

Ø Další významné mezinárodní aktivity pracovníků

Fakulty architektury

Achten, H.: pedagogické působení na Eindhoven University of Technology

Brožová M., Šrámek M., Pokorný K.: Workshop a plenér v La Tourette, Francie,

07/10/2010

Fialová I.: Evropská cena za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award

2009, kurátorka mezinárodní putovní výstavy nejlepších evropských staveb spolu

s J. Tichou, Veletržní palác 30. 9.- 1. 10. 2010,pořadatel Zlatý řez, Fundaci Mies

van der Rohe v Barceloně a Národní galerie v Praze

Fialová I.: Natural Architecture, e-Mrak a Zlatý řez, spoluautorka projektu s

M. Rajnišem a J.Tichou, účast na realizaci česko - slovenského pavilonu na

12. Mezinárodní výstavu architektury v Benátkách

Fialová I., Soukenka V.: Evropská cena za současnou architekturu –Mies van der

Rohe Award 2009, architektonické řešení expozice mezinárodní putovní výstavy

nejlepších evropských staveb, Veletržní palác 30. 9.-31. 10. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


22

Fialová I, Kohout M.: Prague - Legible City, autorská a koordinační spolupráce na

publikaci výsledků dvouletého mezinárodního projektu Urbanity Twenty Years

Later – Projects for Central European Capitals, pořadatel CCEAv Praze, účastníci

Fakulty architektury Berlína, Bratislavy, Budapešti, Lublaně, Varšavy, Vídně,

leden - červen 2010

Hanson H.: příprava oboru Krajinná architektura – jednání s představiteli

universit TU Wien, University of Pennsylvania, Carnegie Mellon

Irinkov P.: Positive-Negative, celonárodní studentská architektonická soutěž v

Bulharské republice 2. 12.- 4. 12. 2010, porotce

Jehlík J., Fialová I.: Interdependence of the Urban Fabric and the Space Syntax

- Case Study Prague,

Maier, K: činnost v expertní skupině Evropské komise

Cities of tomorrow – 2009-2011

Zavřel Z., Fialová I.: Účast na EAAE-ENHSA International Conference,

Chania09/2010

Zavřel Z., Hlaváček D. : EKOLOGIE versus ARCHITEKTURA, přednáškový cyklus

osmi zahraničních profesorů, viz publikace (Kap. 1.3. Rozvoj).

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011


23

1. 6. Výstavba

V oblasti výstavby probíhal i rok 2010 ve znamení intenzivní výstavby Nové

budovy Dejvice (NBD), jejíž prostory jsou v převážném rozsahu určeny k využití

pro Fakultu architektury.

Výstavba v tomto roce probíhala v podstatě bez větších problémů a v souladu

s harmonogramem. Byla i úspěšně, plně v souladu se smluvními termíny a s výší

investičních nákladů v listopadu tohoto roku dokončena !

Naší rozhodující a hlavní náplní práce bylo tedy nejen zajištění kontroly a

koordinace stavby a jejího technického a interiérového vybavení s potřebami FA

jako budoucího uživatele NBD (vyjma 3.NP) především formou účasti na KD

stavby,na koordinačních jednáních a na technických radách projektanta, včetně

kontroly dokumentace, účasti při výběrových řízeních a vzorkování, ale také pak

ve finále spolupráce při přejímkách a na přípravě kolaudace stavby a zařizování

budovy pevnými a mobilními prvky interiéru, audiovizuální technikou i

informačním a orientačním systémem. K tomu pak patřila také organizace naší

vlastní Správy budovy (namísto centrálního Facility Managementu) a postupné

proškolování jednotlivých pracovníků k obsluze a kontrole technického zařízení

v budově.

Nakonec to pak byla příprava fáze fyzického přestěhování osob a věcí ze všech

dosavadních dislokací do nové budovy.

Závěrečná fáze výstavby Nové budovy předpokládala v roce 2011 kolaudaci

(31. ledna), přejímku interiéru (1. února) a stěhování ve druhém únorovém

týdnu tak, aby ke 14. Únoru v ní mohla být zahájena výuka (LS). K tomu byla

naplánováno koncem února slavnostní otevření budovy za účasti presidenta

republiky Václava Klause a ve druhé polovině března „Grand Opening“ pro

studenty, pedagogy a širokou veřejnost.

Praha, květen 2011

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel

Děkan FA ČVUT

VÝROČNÍ ZPRÁVA FA ČVUT ZA ROK 2010 schválena na AS FA dne 18. 5. 2011

More magazines by this user
Similar magazines