VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

F A K U L T A

A R C H I T E K T U R Y

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


2

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

R O K 2 0 1 1

1. 1

Ú V O D

děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel

1.2

H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I

proděkan pro pedagogiku – doc. Ing. V. Daňkovský

1.3

R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E 2 0 1 1

proděkan pro rozvoj – Ing. arch. P. Hlaváček

1.4

V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M

proděkan pro vědu a výzkum – prof. Ing. arch. M. Dulla, CSc.

1.5

Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

proděkan pro zahraničí – prof. Ing. arch. K. Maier

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


3

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2 0 1 1

1.1 Ú V O D

Rok 2011 byl rokem radikálních změn v životě Fakulty architektury, především proto, že začátkem

února 2011 se všechny součásti Fakulty přestěhovaly z různých lokalit do Nové budovy ČVUT. Po

roční přípravě a mnoha diskuzích o dislokačních možnostech našly všechny složky své nové místo

v dokončené stavbě. Bylo tím uzavřeno dlouhé období přípravy a realizace stavby, na němž se

Fakulta architektury jako „budoucí uživatel“ výrazně podílela……

Samotný přesun, který byl velmi dobře připraven vznikajícím útvarem Správy budovy FA, probíhal

v rychlosti a bez výraznějších problémů.

Přechod od stavby do období zkušebního provozu stavby, kdy je třeba podchytit garanční závady,

znamenal pro Správu budovy i velkou řadu drobných povinností, spolupráci s dodavatelem stavby a

jeho sub-dodavateli, účast na „kontrolních dnech“ a podobně.

Symbolickým aktem „Otevření Nové budovy“, jehož se zúčastnil prezident republiky V. Klaus, rektor

ČVUT prof. V. Havlíček CSc. a řada dalších funkcionářů ČVUT, MŠMT, Hlavního města Prahy a

dodavatelských firem byl 22.února 2011 zahájen provoz v budově.

Fakulta architektury poté uspořádala vlastní zahajovací oslavu dne 24. března 2011, které se

zúčastnila celá Akademická obec FA, řada hostů a byli pozváni i všichni absolventi fakulty od roku

1945.

Stavba dle projektu prof. A. Šrámkové získala řadu ocenění v různých soutěžích mj. jako Stavba roku

2010. Projekt i stavba byly publikovány v celé řadě českých i zahraničních časopisů.

Příchod do Nové budovy vedl i k řadě organizačních změn ve výuce – kupř. v 2. NP jsou nyní

umístěny permanentně Ateliéry ZANu, včetně výuky dalších předmětů 1. Ročníku. Rozmístění Ústavů

do jednotlivých pater předcházely intenzivní debaty o vzájemných vazbách. V principu jsou v nižších

patrech umístěny „podpůrné ústavy“, v nejvyšších patrech jsou pak umístěny Návrhové ústavy – ve

vazbě na dvoupatrové ateliéry v 7. A 8. NP. Celá řada provozů, jako kupř. učebny CADu, centrální

dílna a další provozy začaly pracovat v 1. PP, kde bylo třeba provést dílčí změny oproti

projektovanému stavu. Příčinou byl samozřejmý vývoj Fakulty od momentu Investičního záměru.

Umístění další fakulty ve 3. NP – nově vznikající fakulty FIT – a společné používání poslucháren

znamená průběžnou koordinaci rozvrhů a vede k plnému vytížení všech poslucháren.

Podzemní garáže jsou ve vlastnictví Rektorátu ČVUT, byť jsou spravovány Správou budovy FA.

Výuka Letního semestru 2010/11 byla započata okamžitě po přestěhování, kontinuita nebyla vůbec

dotčena. Prezentace na konci semestru již našly své místo v nových prostorách fakulty – jak

v prostorných halách 1.NP, tak i v prostorách ateliérů s použitím nového zařízení.

Zahájení školního roku 2011/12 pak již proběhlo dle nových rozvrhů, Fakulta se velmi rychle

přizpůsobila novým možnostem jak vyučovacích, tak i shromažďovacích prostor.

Vedle výuky začíná prostor Fakulty být využíván i pro celou řadu akcí české architektonické komunity :

Konference, sympozia, výstavy, workshopy a přednáškové cykly s účastí veřejnosti dostávají logický

prostor ve škole architektury – je posilována společenská vazba mezi univerzitou a profesní

základnou.

Úvodní část zprávy lze zakončit konstatováním výrazných změn v životě Fakulty architektury,

Počínajících změn ve stylu práce jak pedagogů, tak i studentů – výraznější přítomnost ve školních

prostorách, lepší vzájemnou komunikaci, přehled v organizaci fakulty i postupný vznik opravdu

tvořivého prostředí….

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


4

1.2 H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I

Fakulta architektury realizovala v roce 2011 tyto akreditované studijní programy:

Architektura a urbanismus, obor architektura :

bakalářský prezenční, tříletý

počet studentů zapsaných k 31.10.2011 celkem 873

z toho cizinci (včetně SR) 95

z toho studenti FA v zahraničí 1

přerušené studium celkem 12

ukončené studium celkem 101

z toho 1.ročník celkem 65


magisterský prezenční, navazující, dvouletý,

počet studentů zapsaných k 31.10.2011 celkem 676

z toho cizinci (včetně SR a 4 samoplátců) 157

výměnné pobyty Erasmus výjezdy 102

výměnné pobyty Erasmus v ČR 106

bilaterální dohody výjezdy 20

bilaterální dohody v ČR 40

počet studentů FA v zahraničí 122

počet cizinců studujících v ČR 146

přerušené studium celkem 7

ukončené studium celkem 20

titul Bc. získalo v roce 2011 celkem 192

Titul Ing. arch. získalo v roce 2011 celkem 172

modul Zahradní a krajinná architektura absolvovalo celkem 9

modul Památková péče absolvoval celkem 1

Design, obor průmyslový design

bakalářský prezenční, tříletý

počet studentů zapsaných k 31.10.2011 celkem 110

ukončené studium celkem 12

Akreditační komise schválila návrh Fakulty architektury a MŠMT udělilo v roce 2010 akreditaci

pro Magisterský studijní program Průmyslového designu, délka studia 2 roky, udělovaný titul

MA. První studenti budou zapsáni do magisterského studia v AR 2012/13.

Přijímací řízení pro AR 2011/2012

K přijímacímu řízení na AR 2011/2012 do Bc. studijního programu Architektura a

urbanismus, obor Architektura se přihlásilo 730 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně

absolvovalo 372 uchazečů, zapsáno do 1.ročníku bylo 298 studentů.

K přijímacímu řízení 2011/2012 do Mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor

Architektura se přihlásilo 264 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 261 uchazečů,

zapsáno do 1.ročníku Mgr. studia bylo 202 studentů.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


5

K přijímacímu řízení 2011/2012 do Bc. studijního programu Design, obor Průmyslový design

se přihlásilo 230 uchazečů. Přijímací zkoušku úspěšně absolvovalo 53 uchazečů. Zapsáno do

1.ročníku bylo 38 studentů.

Hodnocení strukturovaného studia

V průběhu roku 2011 byl v oddělení pedagogiky dokončen systém „studijních koordinátorů“, kteří

byli jmenováni podle stupňů studia:

Ateliéry ZAN

doc. Ing. M. Brožová

Bakalářské studium doc. Ing. arch. I. Šestáková

Magisterské studium Ing. arch. E. Lisecová

Na základě pravidelného hodnocení obsahu studia a hodnocení výsledků je na fakultě sledována

zejména efektivnost výuky, odstranění duplicit a snížení kontaktních hodin při zachování

proporcionality jednotlivých skupin předmětů. Problematikou se zabývá zejména Komise

studijního plánu.

Zefektivnění výuky v ateliérech s ohledem na podmínky v nové budově FA

Úpravy v organizaci zápisů předmětů tak, aby veškeré změny byly ukončeny v prvním

týdnu výuky

Snížení hodinové dotace předmětů výtvarné výchovy v magisterském studiu

Snížení hodinové dotace výuky jazyků v bakalářském studiu a zrušení této výuky v

magisterském studiu – výuka jazyků je nabízena v kurzech CŽV.

Průběžně vedení fakulty usiluje o zefektivnění výukového procesu v následujících oblastech:

snižování počtu kontaktních hodin ve výuce

podpora exkurzí a workshopů prohlubujících studovanou problematiku

podpora účasti na studentských soutěžích a přehlídkách

sledováním vývoje učebních plánů na reprezentativních universitách v rámci EU

udržení/ zvýšení počtu výměnných studijních pobytů se zahraničními universitami -

především v programu Erasmus a na základě řady bilaterálních smluv

Celoživotní vzdělávání

V roce 2011 byly na Fakultě nově otevřeny nebo pokračovaly kursy celoživotního vzdělávání:

Univerzita 3. věku :

Dějiny české a evropské architektury počet posluchačů

Jaro 2011

Podzim 2011

130 posluchačů

118 posluchačů

celkem 248

Přípravné kurzy :

Matematiky počet posluchačů celkem 64

Deskriptivní geometrie počet posluchačů celkem 80

Kreslení pro veřejnost počet posluchačů

Jarní sem. 11 posluchačů

Podzimní sem. 59 posluchačů

celkem 70

Postgraduální kurzy :

Geografické informační systémy (GIS) v územním plánování


počet posluchačů celkem 12

Příprava na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování pro

pracovníky ve veřejné správě počet posluchačů; celkem 63

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


6

1.3 R O Z V O J

Grantová činnost – RP MŠMT, FRVŠ, SF EU, SGS, GAČR, výzkumné záměry, NAKI. V roce

2011 se zvýšil, počet podaných rozvojových projektů a získaných grantů, které umožňují rozvoj

školy na mnoha úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční) se podařilo celkově získat

20 069 tis. Kč.

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty MŠMT: Pro rok 2011 získala FA 18 rozvojových projektů, v celkové hodnotě

6 051 tis. Kč.

Pro rok 2012 bylo podáno 5 žádostí do centralizovaných rozvojových projektů MŠMT na rok 2012

(v celkové výši podaných žádostí 6 446 tis. Kč), uspěly 2 projekty ve zkrácené výši 1 390 tis.Kč,

zároveň fakulta připravila projekty do všech 3 pilířů IRP v celkové výši (2 350 tis. Kč). Celkově

požádala o 8 296 tis. Kč a získala 3 740 tis.Kč.

Rozvojové projekty MŠMT financované v roce 2011

ŘEŠITEL ÚSTAV NÁZEV CELKEM

prof. Ing. arch.

Mezinárodní workshop EMU a podpora krátkodobé mobility v

15121

Karel Maier

oblasti urbanismu a prostorového plánování

500

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke

Ing. arch.

15116 stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty

D. Matějovská

účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2011

500

prof. Ing. arch.

Dějiny architektury ve vzdělávaní seniorů v rámci Univerzity

15113

Matúš Dulla

třetího věku

477

doc. Ing.

M.Brožová

15129 Spolupráce s fakultou architektury v Lyonu 126

Ing. arch.

Petr Hlaváček

15119 Spolupráce s TU Dresden 124

doc. Ing. arch.

I. Šestáková

15118 Spolupráce s TU Dresden a TU Wien 131

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

15128 Spolupráce s TU Delft 126

prof. Ing. arch.

Arnošt Navrátil

15118 Workshop - trvalá udržitelnost sportovních staveb 175

prof. Ing. arch.

Karel Maier

15121 Dlouhodobý pobyt zahraničního akademického pracovníka 175

doc. Ing.

15129 Účast významných zahraničních pedagogů ve výuce FA ČVUT 560

M. Brožová

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

doc. Ing. arch.

Jan Jehlík

prof. Ing. arch.

Karel Maier

Ing. arch.

Petr Hlaváček

15128

Komunikace s veřejností a prezentace ČVUT v oboru

architektura v ČR a v zahraničí

15128 Studentská soutěž FA 170

15119 Inovace studijních oborů na Fakultě architektury 629

15121

15924

Ing. Jana Tóthová 15911

prof. Ing. arch.

Karel Maier

Ing. arch.

D. Hlaváček

15121

Spolupráce s neziskovými organizacemi věnujícími se

zkvalitňování městského prostředí

Vztah výuky a podnikatelské sféry v oblasti projektování větších

územních celků a souborů staveb

Vybudování nové učebny pro výuku CAD, 3D modelování a

grafiky

Podpora vzdělávání talentovaných studentů v oblasti

strategického plánování území

388

190

452

1 220

15128 Rozvoj ml. ak. pracovníků 73

35

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


7

FRVŠ

Projekty FRVŠ: V roce 2011 bylo řešeno 5 projektů v hodnotě 1 044 tis. Kč. Na rok 2012 bylo

podáno 14 projektů a uspěly 3 projekty v celkové hodnotě 814 tis. Kč.

Projekty FRVŠ v financované v roce 2011

ŘEŠITEL ÚSTAV NÁZEV CELKEM

Ing. arch.

Jaromír Hainc 15119

Obytné soubory 1989-2009, internetová databáze

131

Ing. arch.

Petr Vorlík 15113

Mediatéka zaměřená na historickou a současnou

architekturu 267

prof. Ing. arch.

Karel Maier 15121

Inovace předmětů pro krajinnou a zahradní architekturu

210

Dr. Henri Achten

Inovace předmětu - atelier pokročilého architektonického

15116 navrhování pomocí počítače 339

Ing. arch.

Univerzální design a přístupnost staveb veřejné hromadné

B. Navrátilová 15118 dopravy osobám s tělesným nebo smyslovým handicapem 97

GAČR:

V roce 2011 byla FA řešitelem dvou projektů GAČR a spoluřešitelem 1 projektu v rámci ČVUT.

V roce 2012 podal celkem 5 žádostí, udělen byl jeden grant na rok 2012.

GAČR 2011

ŘEŠITEL PRACOVIŠTĚ NÁZEV CELKEM

Mgr.

H. Guzik, Ph.D. 15113

Kolektivní bydlení - utopie české architektury 1900-1989

237

Ing. arch.

Jana Zdráhalová 15119

Sémantická analýza městského prostředí

191

doc. Ing.

M. Pavlík CSc. 15123

Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel

689

Strukturální fondy EU:

OPPA

Fakulta v roce 2011 v rámci výzev do SF EU podala jeden projekt do OPPA Architektura

CZ.2.17-3.1.00-3304 (hlavní řešitel Ing. J. Tóthová), a podala žádost o další projekt v rámci

3. výzvy, tento projekt Architektura bydlení CZ.2.17/3.1.00/34101 byl schválen prosinci 2011

(hlavní řešitel Ing. arch. Petr. Hlaváček), začátek řešení projektu – květen 2012.

OP-EU

V rámci projektu ESPON je FA spoluřešitelem projektu POLYCE (řešitel prof. Ing. arch. K. Maier,

CSc.), projekt je řešen v rámci většího počtu spoluřešitelů ze 4 zemí, hlavním řešitelem je TU

Wien).

Podala v rámci 4. Výzvy „Mezinárodní spolupráce – Střední Evropa“ projekt: „Networking to meet

future of urban recreational areas“ (řešitel Ing. arch. H. Hanson), výsledek bude znám v průběhu

roku 2012

OPVK

FA ČVUT podala ve spolupráci s FA VUT Brno projekt do výzvy 2.4 Partnerství a sítě „Soudobé

mechanizmy rozvoje měst“, podíl FA je 10 857 tis. Výsledek bude znám v průběhu roku 2012.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


8

Projekty SF EU 2011

OP EU Řešitel Ústav Název Finance v tis. Kč

ESPON prof. Ing. arch. Karel Maier 15121 POLYCE 424

OPPA Ing. Jana Tóthová 15912 Architektura CZ.2.17-3.1.00-3304 1 779

NAKI

Od ledna 2011 řeší FA jeden projekt v rámci programu aplikovaného výzkumu MK ČR projekt

„Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti

národní a kulturní identity“ (hlavní řešitel PhDr. B. Frágner). V roce 2011 byly do druhé výzvy

podány dvě žádosti, kde FA jednou byl jako řešitel a po druhé jako spoluřešitel, ale bohužel

projekty byly hodnoceny kladně, ale nevybrány k podpoře.

Projekty FRVŠ v financované v roce 2011

ŘEŠITEL ÚSTAV NÁZEV CELKEM

PhDr. Benjamin Fragner 15113

Industriální topografie České republiky – nové využití

průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní

identity.

3 134

VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY:

V roce 2011 FA byla řešitelem nebo spoluřešitelem 3 výzkumných záměrů, které v tomto roce

končily. Poskytovatelem podpory u dvou záměrů je MŠMT a u jednoho MMR.

Výzkumné záměry 2011

Poskytovatel Řešitel Ústav Název

Finance

v tis.

VZ - MMR Maier K., prof. Ing.arch. 15121

Koncepce územního plánování a disparity

území 2 285

VZ - MŠMT Kašička, doc. Ing. arch. 15114 Využití radionuklidu a ionizujícího záření 764

VZ - MŠMT Maier K., prof. Ing.arch. 15121 Management udržitelného rozvoje 600

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ

V Studentské grantové soutěži pro rok 2011 bylo podáno 11 projektů, z nichž v soutěži 7 uspělo s

celkovou výší grantů 2 605 tisíc Kč, byly podány dvě žádosti o pořádání konferencí, na které bylo

přiděleno 263 tis. Kč. Soutěže pro rok 2012 se soutěže se zúčastnilo na fakultě 16 týmů, z nichž

oborové komise vyberou na začátku roku projekty k realizaci. Byly podány 2 žádosti o konference

s alokovanou částkou 200 tis. Kč.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


9

Od listopadu 2011 přešlo řízení Studentské grantové soutěže zcela do kompetence oddělení

Vědy a výzkumu Fakulty architektury

Projekty Studentské grantové soutěže v financované v roce 2011

Řešitel Ústav Název projektu

Přidělená

finanční částka

v tis. Kč

Soudobá architektonická teorie a výsledky české

architektury v mezinárodním kontextu. Především

kapitoly k období 1990-2010. 150

Dřevíkovský Jan

Ing. arch. 15113

Chmel Filip Ing. 15114 Historická zkušenost v architektuře a udržitelný rozvoj 633

Pavlíček Jiří

Ing. arch. M.A. 15116 Parametrický stavební systém pro pasivní domy 140

Bešťáková

Veronika Ing. arch. 15118

Koncept aktivního stárnutí v komunitě - implementace do

českého prostředí 173

Peltan Tomáš

Ing. arch. 15121

Prostorové struktury v kontextu udržitelného rozvoje:

Praha - město a region 800

Hlaváček Dalibor

Ing. arch., Ph.D. 15128 Solar Decathlon 586

Kubná Andrea

Ing. arch. 15129

Flexibilní architektura. Začlenění vodních ploch do

veřejného prostoru města. 123

Maier K.,

prof. Ing.arch. 15121 Konference - Research for/on/in Planning 118

Dulla M. prof. Ing.

arch., DrSc. 15921 Konference - Architektura a urbanismus: Nové otázky 145

V letním a zimním semestru 2011 uspořádala fakulta cyklus přednášek „Collective Housing in

Europe “, kterého se zúčastnilo 7 zahraničních lektorů z Rakouska, Švýcarska, Farancie,

Španělska Nizozemí a Dánska. K cyklu přednášek je vydávána publikace „Collective Housing in

Europe“. Hlavním iniciátorem cyklu byl prof. Z. Zavřel

V zimním semestru 2011 uspořádalo oddělení Rozvoje přednášku významného českého

matematika prof. RNDr. Petra Vopěnky, DrSc. na téma Antická geometrie.

V rámci rozvojového projektu MŠMT byl v zimním semestru 2011 uspořádán Workshop –

„Sportovní stavby, kterého se vedle českých odborníků z praxe účastnili zahraniční odborníci

z Německa. K workshopu vyšla publikace s Workshop Sportovní stavby.

V návaznosti na setkání City development 2010 proběhl v rámci projektu MŠMT první kurz City

development, za účasti studentů FA, FSv, a státní správy, ke kterému byla vydána skripta „City

development“ s ISBN978-80-01-04918-1.

Na FA proběhl workshop Překonejme Bariéry, který byl letos podpořen v rámci projektu OPPA

Architektura CZ.2.17-3.1.00-3304 a také z Fondu rozvoje ČVUT.

Hlavní iniciátorkou byla doc. Ing. arch. I. Šestáková.

V průběhu roku 2011 pořádal Ústav památkové péče cyklus přednášek pod názvem:

Památková péče II.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


10

1.4 V Ě D A A V Ý Z K U M , D O K T O R S K É S T U D I U M,

H A B I L I T A C E A I N A U G U R A C E

Věda, výzkum, publikační aktivity

Výzkumná činnost Fakulty architektury se skládá z aktivit více výzkumných ohnisek, které si formují

svůj program a produkují jeho výstupy na základě členitého zaměření pedagogicko-vědeckého sboru

fakulty. Výzkum nachází uplatnění jak v oblasti konkrétních projektových návrhů, tak v specificky

architektonických publikačních výstupech; rovněž však dokáže najít cestu k publikování v úzce

specializovaných typicky vědeckých časopisech. Na fakultě se v roce 2011 začala formovat

představa o ucelenějším centru výzkumu, které by dokázalo lépe zprostředkovat využití vědeckého

potenciálu instituce a získat specificky architektonické a urbanistické příležitosti pro jeho aplikaci ve

společenské praxi. Na přípravě tohoto centra se bude pracovat v roce 2012.

Vědecko-výzkumné projekty a konference

Výzkum na fakultě v roce 2010 probíhal především v projektech podporovaných domácími, částečně

zahraničními grantovými agenturami.

V rámci výzkumných záměrů dobíhal v roce 2011 na fakultě výzkum spojený s projektem MSM

6840770040 Využití radionuklidů a ionizujícího záření vedený Fakultou jaderní a fyzikálně

inženýrskou ČVUT, a výzkumný záměr MSM6840770006 Management udržitelného rozvoje

životního cyklu staveb, stavebních podniků a území, kterého hlavním řešitelem byla Fakulta stavební

ČVUT.

Fakulta se dále podílí na projektu podporovaném GA ČR v systému doktorských grantů

GD103/09/H095 - Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel (2009-2012, GA0/GD) ve

spolupráci rovněž s Fakultou stavební ČVUT.

V systému postdoktorských grantů se řeší výzkumné projekty GPP409/11/P640 Kolektivní bydlení -

utopie české architektury 1900 – 1989 (2011 – 2013, GA0/GP) a GPP104/11/P526 Sémantická

analýza městského prostředí (2011 – 2013, GA0/GP).

Úspěšně se ukončil resortní výzkumný projekt WD-07-07-4 Koncepce územního plánování a disparity

v území (2007-2011, MMR/WD).

Pokračuje řešení projektu 101PR2120258 POLYCE Metropolisation and Polycentric Development in

Central Europe se spoluřešiteli: Vienna University of Technology (VUT) Centre of Regional Science,

Politecnico di Milano (PM) etc.

Na fakultě v roce 2011 se započalo řešení rozsáhlého projektu aplikovaného výzkumu Ministerstva

kultury ČR NAKI Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako

součásti národní a kulturní identity. Územní analýza a metodika vyhodnocení v kontextu evropských

přístupů z hlediska kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu (DF11P01OVV016).

Oblasti výzkumu

V průběhu roku 2011 se započalo s podrobnější identifikací stěžejních výzkumných aktivit a jejich

spojením s doktorským studiem. Na fakultě působí několik poměrně jasně vyhraněných výzkumných

skupin, které jsou schopny se umístit v různých spektrech výzkumu. Pro nestandardní charakter

architektonického výzkumu však nenacházejí dostatečnou oporu v stávajících strukturách podpory

vědy na technické universitě. Jasnější organizační vymezení výzkumu a jeho napojení na

architektonický resp. urbanistický projektový proces může spolu s cílevědomě vykonávaným

usměrňováním doktorského studia napomoci dosáhnout pronikavější a mohutnější vědecké výsledky.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


11

Studentská grantová soutěž a konference

Studentská grantová soutěž ČVUT se stabilizovala a řešitelé grantových projektů dosahují kvalitní

vědecké a vědecko-aplikační výstupy. V roce 2011 se řešilo spolu 7 projektů, do kterých bylo

zapojeno 58 řešitelů. Projekty jsou vedeny studenty doktorského studia, kteří tak získávají zkušenosti

v procesu navrhování, vedení a bilancování vědeckých projektů. Současně se podstatně rozšířila

spolupráce mezi školiteli a doktorandy. Řešitelé prokazují rostoucí schopnost produkovat publikované

vědecké výsledky registrované v kategorii RIV. Jednomu projektu (SGS11/168/OHK1/3T/15) se

podařilo uspět se svým vědecko-projektovým návrhem v soutěži Solar Decathlon vypsané U. S.

Department of Energy a zaměřené na návrh a realizaci originálního energeticky pasivního rodinného

domu.

V oblasti vědeckých konferencí Fakulta architektury prostřednictvím Výzkumného centra

průmyslového dědictví ve spolupráci s Katedrou architektury Fakultou stavební ČVUT organizovala

významnou studentskou vědeckou konferenci Průmyslové dědictví – na hraně / Industrial Heritage –

on the Edge ( NTM Praha, 14. – 15. 10. 2011). Dále se uskutečnilo první česko-slovenské

doktorandské kolokvium-konferenci studentů doktorského studia Nové vědecké poznatky v oboru

architektura a urbanismus (FA ČVUT Praha, 16. – 17. 7. 2011).

Vědecká publikační aktivita

Fakulta architektury ČVUT dokázala v roce 2011 udržet výši své evidované vědecké publikační

produkce. Bylo to způsobeno jednak zvýšeným důrazem na evidování stávajících výstupů, které se

pro nedostatečnou motivaci a neadresné ocenění v posledních rocích nevkládali do ústřední

evidence publikací a jednak větším rozsahem výstupů. Uvedený trend, který začal v roce 2011, se

stabilizoval. V souvislosti se zaváděním evidence uměleckých výkonů (RUV) se část produkce fakulty

bude evidovat ne jako vědecké, ale jako umělecké výstupy. To se zčásti zřejmě projevilo v redukci

nárůstu počtu evidovaných výstupů.

Stále se nepodařilo dosáhnout toho, aby stěžejní domácí architektonické časopisy aspirovaly na

zařazení do kategorie evidovaných recenzovaných časopisů ČR.

Registr uměleckých výkonů

Fakulta architektury ČVUT se od roku 2011 účastní centralizovaného projektu: Pilotní projekt

hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a

fakulty. Hodnocení tvůrčí umělecké činnosti v segmentech scénická umění, výtvarná umění,

architektura, design, hudba, film a literatura jsou založena na trojkriteriálním expertním hodnocení.

Na fakultě proběhl sběr uměleckých výkonů za roky 2008, 2009 a 2010. V začátcích pilotního

projektu byly stanoveny limity pro jednotlivé fakulty pro počet výkonů. Fakulta vykázala celkem 5738

RUV bodů a na základě toho výsledku mohla požádat o 442 tis.Kč z ukazatele F.

Zásadní publikace

Mezi zásadní knižní publikace, ve kterých jsou shrnuty dlouhodobé výsledky vědecké práce

pedagogů fakulty a které vyšly v uplynulém roce patří především knihy:

P. KALINA (fotograf J. Koťátko): Praha 1437 – 1610 Kapitoly o pozdně gotické a renesanční

architektuře;

V. GIRSA (spoluautor M. Hanzl): Typologie obnovy;

M. DULLA: Architekt Emil Belluš, J. PEŠTA: Encyklopedie českých vesnic: díl V. Liberecký kraj;

P. VORLÍK: Meziválečné garáže v Čechách a knižní výstupy výzkumu Výzkumného centra

průmyslového dědictví:

V. VALCHÁŘOVÁ (ed.) – L. BERAN – J. ZIKMUND: Industriální topografie Ústecký kraj;

B. FRAGNER – D. DVOŘÁKOVÁ (eds.): Industriální topografie Karlovarský kraj. (Některé jsou

s vročením 2011, resp. zatím v tisku.)

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


12

Výstupy výzkumu dalších pracovníků fakulty jsou dále obsaženy v kapitolách knih, sbornících a

vědeckých článcích publikovaných v standardních architektonických periodicích, specializovaných

mapách s odborným obsahem a pod. Vzhledem k tomu, že se obor architektura vyznačuje jako celek

podstatně menším počtem periodik jaké jsou evidovány v přírodovědných a technicko-vědních

databázích a zásadně nemají sledován impakt faktor, je třeba považovat i jednotkový počet publikací

zařazených do tzv. impaktovaných časopisů za značný úspěch.

Habilitační a inaugurační řízení

V roce 2011 proběhlo inaugurační řízení

doc. Ing. arch. Patrika Kotase na VUR 30. 11. 2011

úspěšně proběhla habilitační řízení:

Ing. arch. Ireny Fialové na VUR 26. 1. 2011

Ing. arch. Michala Kohouta na VUR 25. 5. 2011

Ing. arch. Jána Štempla na VUR 25. 5. 2011

Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D. na VUR 30. 11.2011

Doktorské studium

FA ČVUT poskytovala v roce 2011 doktorské vzdělání ve čtyřech akreditovaných studijních oborech:

Architektura – teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková

péče, Architektura, stavitelství a technologie. Pokračovalo se v postupné úpravě studia v těchto

oborech po stránce obsahové i formální vycházející z potřeby zjednodušit a zintenzivnit obecnou

studijní část, vytvořit lepší podmínky pro studijní pobyty v zahraničí a pro publikační činnost

doktorandů během studijního bloku doktorského studia.

Pokračovala výuka v anglickém studijním programu, která se však nepotkala s dostatečným

systematickým zájmem uchazečů.

V doktorském studiu se nadále sledoval nastoupený trend zvyšování systematičnosti a kvality.

V rámci projektu Operační program Praha adaptabilita pokračovalo se v klíčové aktivitě Rozvoj a

zkvalitnění doktorského studijního programu architektura a urbanismus.

Jako součást programu zlepšení kvality doktorského studia byla sledována publikační aktivita

studentů/ek, jež je považována za integrální součást aktivit studijního bloku. Osvědčilo se

diferencování workshopů doktorandů na první ročník a vyšší ročníky. V dalším se počítá s realizaci

uceleného týdenního bloku workshopů spojených s výstavní prezentací posterů.

Výběr témat studia byl propojován s prioritami fakulty a jejich jednotlivých pracovišť a potřebným

zaměřením vědeckovýzkumné činnosti na FA. V uvedeném zaměření je nutno i nadále pokračovat.

Při stanovení počtu přijímaných studentů/ek byla zvažována úspěšnost doktorandů/ek u jednotlivých

školitelů/ek. Prokázal se pozitivní vliv motivace doktorandů/ek prostřednictvím diferencovaných

stipendií prezenčních doktorandů/ek od druhého roku studia v závislosti na výsledcích hodnocení.

Výsledky auditu doktorského studia

Na fakultě proběhl v roce 2011 interní audit ČVUT zaměřený na doktorské studium. Potvrdil trend

rostoucí kvality doktorského studia a upozornil na oblasti, ve kterých je možné další zkvalitnění.

Ve druhé polovině roku 2011 se podle závěrů auditu precizovali některé procedurální postupy

evidence studentů a v roce 2012 se bude pokračovat v přípravě ucelené Směrnice děkana o

doktorském studiu, ve které se soustředí a harmonizují všechny relevantní dokumenty týkající se

doktorského studia na FA ČVUT.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


13

Počty studentů / -ek

Zvýšené nároky kladené na uchazeče o doktorské studium roku 2011 se projevily v tom, že se

nenaplnil počet nabízených míst doktorského studia. Ze 48 přihlášených jich bylo přijato celkem 36

(v roce 2010 to bylo 47). Většina z nich byli absolventi/ky magisterského studia FA ČVUT; menší

část tvořili absolventi/ky příbuzných oborů jiných vysokých škol.

Celkový počet registrovaných studentů/ek doktorského studia k 31. 12. 2011 byl:

87 v prezenční formě studia (čerpajících stipendium),

69 v kombinované formě studia.

Ve lhůtě přesahující 4 roky, tedy bez stipendia bylo 33 studentů/ek prezenční formy (2010:45).

Celkem tedy na FA ČVUT studovalo 189 studentů/tek.

Zkoušky a obhajoby

V průběhu roku 2011 bylo složeno 9 státních doktorských zkoušek (o dvě více jako v roce 2010) a

obhájeno 6 disertačních prací (2010:7). V 5 případech disertační práce obhájeny nebyly. Bylo to

především v důsledku toho, že uchazeči, kteří odevzdali disertaci po vyčerpání maximální povolené

doby již nedokázali splnit současné zvýšené kvalitativní požadavky. V oboru UÚP se projevují také

důsledky rozdílných názorů na jeho směrování a důsledky diskuse o schopnosti analytického

vědeckého přístupu uchopit komplexní problematiku urbanismu resp. územního plánování.

Obor ATT DAPP UÚP AST

složené státní závěrečné zkoušky 4 2 2 1

obhájené disertační práce 3 1 1 1

Neúspěšně, tedy bez obhájení disertační práce respektive bez složení státní závěrečné zkoušky

ukončilo v roce 2011 své doktorské studium celkem 25 studentů/ek (v roce 2010 to bylo 18, 29

v roce 2009), z toho 18ti bylo studium ukončeno pro neplnění studijních povinností a 7 na vlastní

žádost (co je o 6 resp. 1 více než v roce 2010).

Celkově lze konstatovat, že se úroveň a kvalita doktorského studia v uplynulém roce slibně zvýšila.

K tomu dospěla ve svém závěru také zpráva ze zmíněného auditu doktorského studia.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


14

1.5 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

Členství v mezinárodních asociacích

Fakulta architektury ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol architektury (EAAE) a

Evropské asociace urbanistických škol (AESOP). V obou asociacích má FA své zástupce, kteří se

průběžně zúčastňují jejich činnosti. V dalších mezinárodních organizacích je FA zastoupena

prostřednictvím svých akademických pracovníků (ICOMOS, AHF aj.).

Zastoupení Fakulty architektury v mezinárodních organizacích

EAAE - zástupce Zdeněk Zavřel

AESOP - zástupce Karel Maier

eCAADe - zástupce Henri Achten

TICCIH - zástupce Benjamin Fragner

Prioritní cíle FA v oblasti zahraničí – hlubší zapojení do činnosti mezinárodních organizací škol

architektury a internacionalizace výuky, byly v roce 2010 dále rozvíjeny.

Internacionalizace studia

Vedení a spolupráce na vedení atelierů hostujícími pedagogy ze zahraničí

Juliet Bekkering a Michiel Riedijk – vedení atelieru FA v zimním semestru 2011/2012

Martin J. Barry – spolupráce v atelieru Henry Hansona v zimním semestru 2011/2012 – sponzorována

Fullbrightovou nadací

Přednášky a další aktivity zahraničních pedagogů a architektů

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS : COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE

(fa. Alles Wird Gut – Rakousko) červen 2011

Javier Arpa – Density Is Home září 2011

Combarell & Marrec – Francie říjen 2011

Prof. D. van Gameren _ TU Delft (NL) Dutch Dwellings říjen 2011

Prof. Rudy Uytenhaak – TU Delft (NL) Citie Full of Space říjen 2011

Matthew Potteiger – Edible Ecologies, Food Systems and Landscape Design říjen 2011

J. A. Andersen – Dánsko - Cities are for People listopad 2011

Peter Lorenz – The Architect´s Contribution listopad 2011

Prof. D. Eberle – ETH Zurich – Sustainable housing prosinec 2011

Mobilita studentů

Fakulta architektury dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech architektonických škol

v ČR. Počet zahraničních studentů přijímaných na FA se průběžně mírně zvyšuje, důraz se klade ale

spíše na postupnou stabilizaci zahraničních partnerů a orientaci na partnery s nejlepšími dosavadními

odezvami studentů po návratu. V roce 2011 vyjelo celkem 122 studentů a bylo přijato 146 studentů,

z toho v rámci programu Erasmus vyjelo 102 a bylo přijato 106 studentů a v rámci bilaterálních dohod

vyjelo 20 a bylo přijato 40 studentů. Počet přijímaných studentů stále mírně převažuje, což je ovlivněno

přijímáním studentů přes dohody uzavřené rektorátem, prioritou FA by byla vyrovnaná bilance.

Zapojení do programů Evropské unie

Fakulta architektury je zapojena do vzdělávacích programů EU – Lifelong Learning Programme /

Erasmus. Těchto programů se účastní jednak v rámci ČVUT, jednak přímo, a také prostřednictvím

individuální participace akademických pracovníků v projektech jiných institucí.

V roce 2011 v rámci programu LLP/Erasmus spolupráce pokračovala na výměnách se 46 partnery.

V rámci programu Erasmus se na Fakultě architektury uskutečnila jedna TSM z Lyonu.

Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká vzhledem k pracovnímu vytížení

pedagogů (architektů).

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


15

Pracovní stáže Erasmus jsou organizačně zajišťovány centrálně přes rektorát ČVUT.

Ostatní výměny studentů

Realizují se převážně na reciproční bázi v rámci jedno až dvousemestrálních výměnných studijních

pobytů.

V roce 2011 vyjelo celkem 20 studentů do zemí mimo EU: Argentina, Austrálie, Brazílie, Kostarika,

Mexiko, Peru a Rusko po jednom studentovi; Čína a Korea 2 studenti; Taiwan 4 studenti, USA 5

studentů. Mimoto probíhá úspěšná spolupráce na výměnách studentů s NTU Singapur (v roce 2011 od

nás žádný student nevyjel, ale FA přijala 3 studenty z NTU).

Samoplátci

V letním semestru 2010/11 v magisterském studiu studovali na Fakultě architektury čtyři samoplátci.

V zimním semestru 2011/12 pokračovali ve studiu samoplátci z Číny (1), Sýrie (1), Maďarska (1).

Studentce z Ruska, která byla přijata ke studiu od zimního semestru 2011/12, nebylo uděleno visum,

ke studiu tedy nemohla nastoupit.

Zahraniční studentské stáže

Fakulta architektury dlouhodobě spolupracuje s nadací Renzo Piano Building Workshop a každoročně

vysílá jednoho studenta na půlroční stáže do Janova a Paříže do tohoto prestižního atelieru. V roce

2011/12 úspěšně proběhla stáž

1 studenta v Janově.

Mezinárodní aktivity pedagogů a studentů fakulty

Účast na mezinárodních projektech

Hlaváček D, Zavřel Z.: Solar Decathlon – Tým ČVUT vedený studenty Ústavu navrhování II Fakulty

architektury postoupil v soutěži konané v roce 2011 mezi 20 finalistů studentské architektonické soutěže

Solar Decathlon. V rámci soutěže, kterou pořádá Ministerstvo energetiky USA, soutěží univerzitní týmy z

celého světa v návrhu a stavbě energeticky soběstačného solárního domu. Studenti sami zajišťují

financování projektu, jeho prezentaci a vlastními silami domy staví. Stavby, které vznikají na půdě

univerzit, jsou na finální přehlídku převezeny do USA, kde jsou hodnoceny v deseti disciplínách —

podobně jako v atletickém desetiboji. Soutěží se například v bilanci elektrické energie, kvalitě vnitřního

prostředí nebo použitelnosti pro běžný realitní trh.

Maier K.:

Projekt Comparative Planning Research – Akademie für Raumforschung und Landesplanung Hannover,

spolupráce z TU Delft, KU Leuven, University Torino, Athens atd.

Maier K., Vozáb J., Hugová M.:

ESPON – POLYCE, Metropolisation and polycentric developoment in Central Europe – spolupráce s TU

Wien, Universitou Ljubljana, STU Bratislava, Polytechnikou Milano, Universitou Szeged - od roku 2010.

Pedagogická a odborná činnost pracovníků a studentů fakulty v zahraničí

V roce 2011 se uskutečnilo cca 80 zahraničních výjezdů. Velká většina z nich směřovala na mezinárodní

kongresy, konference a workshopy. Detailní údaje o těchto aktivitách jsou v databázi ČVUT.

Konkrétní významné mezinárodní aktivity pracovníků a studentů Fakulty architektury:

Achten, H.: pedagogické působení na Eindhoven University of Technology

Brožová M., Hůrka J., Šrámek M.: Workshop pro 30 studentů v La Tourette, Francie, 02 – 09/07/2011

Kaftan M.: vedoucí ateliéru Augmented Architecture MAS na TU Graz

Lábus L.: Účast na EAAE - 14. ENHSA International Conference, Chania 2011

Maier, K: činnost v expertní skupině Evropské komise Cities of tomorrow – 2009-2011

Nováková K.: studentka Ph.D. studia obdržela stipendium od AIA na stáž na ETH Zürich 10 – 12/2011

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011


16

Mezinárodní workshopy

Dulla M., Fialová I. – Česko - slovenské doktorské kolokvium

Maier K., Kohout M., Tittl F., Vorel J. ve spolupráci s UPC Barcelona, TU Delft, IUAV Venezia, KU

Leuven: EMU workshop Praha listopad 2011

Maier K.: ERASMUS workshop RWTH Aachen 6-7/10/2011

Maier K., Peltan T., Hugová M., Klápště P.: Association of European Schools of Planning (AESOP)

Ph.D. workshop Praha / Kostelec nad Černými Lesy červen 2011

Jehlík J., Fialová I.: ERASMUS Workshop Turín

Rykl M.: společný workshop FA ČVUT a TU Mnichov v Mnichově – památkový urbanistický průzkum

obce Bohosudov

Šestáková I: workshop - spolupráce s TU Dresden

VCPD ve spolupráci s Fakultou stavební: vědecká konference 6. bienále Industriální stopy 2011.

V Praze, březen 2012

prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, v.r.

děkan FA ČVUT

Akademický senát FA ČVUT schválil Výroční zprávu FA za rok 2011 dne 14. 3. 2012.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines