VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

12

Výstupy výzkumu dalších pracovníků fakulty jsou dále obsaženy v kapitolách knih, sbornících a

vědeckých článcích publikovaných v standardních architektonických periodicích, specializovaných

mapách s odborným obsahem a pod. Vzhledem k tomu, že se obor architektura vyznačuje jako celek

podstatně menším počtem periodik jaké jsou evidovány v přírodovědných a technicko-vědních

databázích a zásadně nemají sledován impakt faktor, je třeba považovat i jednotkový počet publikací

zařazených do tzv. impaktovaných časopisů za značný úspěch.

Habilitační a inaugurační řízení

V roce 2011 proběhlo inaugurační řízení

doc. Ing. arch. Patrika Kotase na VUR 30. 11. 2011

úspěšně proběhla habilitační řízení:

Ing. arch. Ireny Fialové na VUR 26. 1. 2011

Ing. arch. Michala Kohouta na VUR 25. 5. 2011

Ing. arch. Jána Štempla na VUR 25. 5. 2011

Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D. na VUR 30. 11.2011

Doktorské studium

FA ČVUT poskytovala v roce 2011 doktorské vzdělání ve čtyřech akreditovaných studijních oborech:

Architektura – teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková

péče, Architektura, stavitelství a technologie. Pokračovalo se v postupné úpravě studia v těchto

oborech po stránce obsahové i formální vycházející z potřeby zjednodušit a zintenzivnit obecnou

studijní část, vytvořit lepší podmínky pro studijní pobyty v zahraničí a pro publikační činnost

doktorandů během studijního bloku doktorského studia.

Pokračovala výuka v anglickém studijním programu, která se však nepotkala s dostatečným

systematickým zájmem uchazečů.

V doktorském studiu se nadále sledoval nastoupený trend zvyšování systematičnosti a kvality.

V rámci projektu Operační program Praha adaptabilita pokračovalo se v klíčové aktivitě Rozvoj a

zkvalitnění doktorského studijního programu architektura a urbanismus.

Jako součást programu zlepšení kvality doktorského studia byla sledována publikační aktivita

studentů/ek, jež je považována za integrální součást aktivit studijního bloku. Osvědčilo se

diferencování workshopů doktorandů na první ročník a vyšší ročníky. V dalším se počítá s realizaci

uceleného týdenního bloku workshopů spojených s výstavní prezentací posterů.

Výběr témat studia byl propojován s prioritami fakulty a jejich jednotlivých pracovišť a potřebným

zaměřením vědeckovýzkumné činnosti na FA. V uvedeném zaměření je nutno i nadále pokračovat.

Při stanovení počtu přijímaných studentů/ek byla zvažována úspěšnost doktorandů/ek u jednotlivých

školitelů/ek. Prokázal se pozitivní vliv motivace doktorandů/ek prostřednictvím diferencovaných

stipendií prezenčních doktorandů/ek od druhého roku studia v závislosti na výsledcích hodnocení.

Výsledky auditu doktorského studia

Na fakultě proběhl v roce 2011 interní audit ČVUT zaměřený na doktorské studium. Potvrdil trend

rostoucí kvality doktorského studia a upozornil na oblasti, ve kterých je možné další zkvalitnění.

Ve druhé polovině roku 2011 se podle závěrů auditu precizovali některé procedurální postupy

evidence studentů a v roce 2012 se bude pokračovat v přípravě ucelené Směrnice děkana o

doktorském studiu, ve které se soustředí a harmonizují všechny relevantní dokumenty týkající se

doktorského studia na FA ČVUT.

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines