VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

14

1.5 Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

Členství v mezinárodních asociacích

Fakulta architektury ČVUT je institucionálním členem Evropské asociace škol architektury (EAAE) a

Evropské asociace urbanistických škol (AESOP). V obou asociacích má FA své zástupce, kteří se

průběžně zúčastňují jejich činnosti. V dalších mezinárodních organizacích je FA zastoupena

prostřednictvím svých akademických pracovníků (ICOMOS, AHF aj.).

Zastoupení Fakulty architektury v mezinárodních organizacích

EAAE - zástupce Zdeněk Zavřel

AESOP - zástupce Karel Maier

eCAADe - zástupce Henri Achten

TICCIH - zástupce Benjamin Fragner

Prioritní cíle FA v oblasti zahraničí – hlubší zapojení do činnosti mezinárodních organizací škol

architektury a internacionalizace výuky, byly v roce 2010 dále rozvíjeny.

Internacionalizace studia

Vedení a spolupráce na vedení atelierů hostujícími pedagogy ze zahraničí

Juliet Bekkering a Michiel Riedijk – vedení atelieru FA v zimním semestru 2011/2012

Martin J. Barry – spolupráce v atelieru Henry Hansona v zimním semestru 2011/2012 – sponzorována

Fullbrightovou nadací

Přednášky a další aktivity zahraničních pedagogů a architektů

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS : COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE

(fa. Alles Wird Gut – Rakousko) červen 2011

Javier Arpa – Density Is Home září 2011

Combarell & Marrec – Francie říjen 2011

Prof. D. van Gameren _ TU Delft (NL) Dutch Dwellings říjen 2011

Prof. Rudy Uytenhaak – TU Delft (NL) Citie Full of Space říjen 2011

Matthew Potteiger – Edible Ecologies, Food Systems and Landscape Design říjen 2011

J. A. Andersen – Dánsko - Cities are for People listopad 2011

Peter Lorenz – The Architect´s Contribution listopad 2011

Prof. D. Eberle – ETH Zurich – Sustainable housing prosinec 2011

Mobilita studentů

Fakulta architektury dosahuje nejvyššího počtu vyjíždějících studentů ze všech architektonických škol

v ČR. Počet zahraničních studentů přijímaných na FA se průběžně mírně zvyšuje, důraz se klade ale

spíše na postupnou stabilizaci zahraničních partnerů a orientaci na partnery s nejlepšími dosavadními

odezvami studentů po návratu. V roce 2011 vyjelo celkem 122 studentů a bylo přijato 146 studentů,

z toho v rámci programu Erasmus vyjelo 102 a bylo přijato 106 studentů a v rámci bilaterálních dohod

vyjelo 20 a bylo přijato 40 studentů. Počet přijímaných studentů stále mírně převažuje, což je ovlivněno

přijímáním studentů přes dohody uzavřené rektorátem, prioritou FA by byla vyrovnaná bilance.

Zapojení do programů Evropské unie

Fakulta architektury je zapojena do vzdělávacích programů EU – Lifelong Learning Programme /

Erasmus. Těchto programů se účastní jednak v rámci ČVUT, jednak přímo, a také prostřednictvím

individuální participace akademických pracovníků v projektech jiných institucí.

V roce 2011 v rámci programu LLP/Erasmus spolupráce pokračovala na výměnách se 46 partnery.

V rámci programu Erasmus se na Fakultě architektury uskutečnila jedna TSM z Lyonu.

Učitelská mobilita se nemění, ve srovnání s jinými školami je nízká vzhledem k pracovnímu vytížení

pedagogů (architektů).

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines