VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

2

V Ý R O Č N Í

Z P R Á V A

R O K 2 0 1 1

1. 1

Ú V O D

děkan FA - prof. Ing. arch. ir. Z. Zavřel

1.2

H L A V N Í V Ý S L E D K Y V P E D A G O G I C K É O B L A S T I

proděkan pro pedagogiku – doc. Ing. V. Daňkovský

1.3

R O Z V O J F A K U L T Y V R O C E 2 0 1 1

proděkan pro rozvoj – Ing. arch. P. Hlaváček

1.4

V Ě D A A V Ý Z K U M - D O K T O R A N D S K É S T U D I U M

proděkan pro vědu a výzkum – prof. Ing. arch. M. Dulla, CSc.

1.5

Z A H R A N I Č N Í S T Y K Y

proděkan pro zahraničí – prof. Ing. arch. K. Maier

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines