VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

6

1.3 R O Z V O J

Grantová činnost – RP MŠMT, FRVŠ, SF EU, SGS, GAČR, výzkumné záměry, NAKI. V roce

2011 se zvýšil, počet podaných rozvojových projektů a získaných grantů, které umožňují rozvoj

školy na mnoha úrovních (pedagogické, technologické, zahraniční) se podařilo celkově získat

20 069 tis. Kč.

Rozvojové projekty

Rozvojové projekty MŠMT: Pro rok 2011 získala FA 18 rozvojových projektů, v celkové hodnotě

6 051 tis. Kč.

Pro rok 2012 bylo podáno 5 žádostí do centralizovaných rozvojových projektů MŠMT na rok 2012

(v celkové výši podaných žádostí 6 446 tis. Kč), uspěly 2 projekty ve zkrácené výši 1 390 tis.Kč,

zároveň fakulta připravila projekty do všech 3 pilířů IRP v celkové výši (2 350 tis. Kč). Celkově

požádala o 8 296 tis. Kč a získala 3 740 tis.Kč.

Rozvojové projekty MŠMT financované v roce 2011

ŘEŠITEL ÚSTAV NÁZEV CELKEM

prof. Ing. arch.

Mezinárodní workshop EMU a podpora krátkodobé mobility v

15121

Karel Maier

oblasti urbanismu a prostorového plánování

500

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke

Ing. arch.

15116 stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty

D. Matějovská

účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2011

500

prof. Ing. arch.

Dějiny architektury ve vzdělávaní seniorů v rámci Univerzity

15113

Matúš Dulla

třetího věku

477

doc. Ing.

M.Brožová

15129 Spolupráce s fakultou architektury v Lyonu 126

Ing. arch.

Petr Hlaváček

15119 Spolupráce s TU Dresden 124

doc. Ing. arch.

I. Šestáková

15118 Spolupráce s TU Dresden a TU Wien 131

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

15128 Spolupráce s TU Delft 126

prof. Ing. arch.

Arnošt Navrátil

15118 Workshop - trvalá udržitelnost sportovních staveb 175

prof. Ing. arch.

Karel Maier

15121 Dlouhodobý pobyt zahraničního akademického pracovníka 175

doc. Ing.

15129 Účast významných zahraničních pedagogů ve výuce FA ČVUT 560

M. Brožová

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

prof. Ing. arch.

Zdeněk Zavřel

doc. Ing. arch.

Jan Jehlík

prof. Ing. arch.

Karel Maier

Ing. arch.

Petr Hlaváček

15128

Komunikace s veřejností a prezentace ČVUT v oboru

architektura v ČR a v zahraničí

15128 Studentská soutěž FA 170

15119 Inovace studijních oborů na Fakultě architektury 629

15121

15924

Ing. Jana Tóthová 15911

prof. Ing. arch.

Karel Maier

Ing. arch.

D. Hlaváček

15121

Spolupráce s neziskovými organizacemi věnujícími se

zkvalitňování městského prostředí

Vztah výuky a podnikatelské sféry v oblasti projektování větších

územních celků a souborů staveb

Vybudování nové učebny pro výuku CAD, 3D modelování a

grafiky

Podpora vzdělávání talentovaných studentů v oblasti

strategického plánování území

388

190

452

1 220

15128 Rozvoj ml. ak. pracovníků 73

35

V ý r o č n í z p r á v a FA ČVUT 2011

More magazines by this user
Similar magazines