C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

C. 1. Technická zpráva - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

TOWN HOUSE PRAHA VACKOV

adéla medunová

bakalářská práce

ateliér kohout-tichý

fa čvut

2011/2012

PROJEKT PRO

STAVEBNÍ

POVOLENÍ


OBSAH

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TOWN HOUSE V PRAZE NA VACKOVĚ

VYPRACOVALA

Adéla Medunová

VEDOUCÍ PROJEKTU doc. Ing. arch. Michal Kohout

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

C.1.

C.2.

C.3.

C.4.

C.5.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

C.2.1. KOORDINAČNÍ SITUACE 1:250

C.2.2. VÝKRES ZÁKLADŮ 1:50

C.2.3. PŮDORYS 1PP 1:50

C.2.4. PŮDORYS 1NP 1:50

C.2.5. PŮDORYS 2NP 1:50

C.2.6. PŮDORYS 3NP 1:50

C.2.7. PŮDORYS 4NP 1:50

C.2.8. VÝKRES STŘECHY 1:100

C.2.9. ŘEZ A – A´ 1:50

C.2.10. ŘEZ B – B´ 1:50

C.2.11. POHLED S 1:100

C.2.12. POHLED SV 1:100

C.2.13. POHLED SZ 1:100

SKLADBY

C.3.1. SKLADBY PODLAH,STŘECH 1:10

DEATILY

C.4.1. DETAIL – A 1:5 – ATIKA

C.4.2. DETAIL – B 1:5 – FASÁDA - BALKÓN

C.4.3. DETAIL – C 1:5 – FASÁDA – NADPRAŽÍ / PARAPET

C.4.4. DETAIL – D 1:5 – KONZOLA, BALKÓN

C.4.5. DETAIL – E 1:5 – SVĚTLÍK

C.4.6. DETAIL – F 1:5 – NAPOJENÍ NA TERÉN

TABULKY

C.5.1. TABULKA OKEN

C.5.2. TABULKA DVEŘÍ

C.5.3. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

C.5.4. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

C.5.5. TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

D. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.2.1. VÝKRES TVARU – ZÁKLADY 1:100

D.2.2. VÝKRES TVARU STROPU NAD 1PP 1:100

D.2.3. VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP 1:100

D.2.4. VÝKRES TVARU STROPU NAD 2NP 1:100


D.3.

D.2.5. VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP 1:100

D.2.6. VÝKRES TVARU STROPU NAD 4NP 1:100

STATICKÝ VÝPOČET

E. TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

E.2.1. SITUACE 1 : 250

E.2.2. TZB 1PP - VZT , KANALIZACE 1:100

E.2.3. TZB 1PP – VODOVOD, VYTÁPĚNÍ 1:100

E.2.4. TZB 1NP 1:100

E.2.5. TZB 2NP 1:100

E.2.6. TZB 3NP 1:100

E.2.7. TZB 4NP 1:100

F. REALIZACE STAVEB

F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

F.2.1. ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ 1:250

G. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

G.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

G.2. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

G.2.1. SITUACE 1:250

G.2.2. POŽÁRNÍ ÚSEKY 1:150

H. INTERIÉR

H.1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

H.1.1. VIZUALIZACE 1 1:20

H.1.2. VIZUALIZACE 2 1:20

H.1.3. POHLEDY 1:20

H.1.1. PŮDORYS, ŘEZ 1:20


A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

Stavba:

Místo stavby:

Zadavatel:

Vedoucí projektu:

Vypracovala:

Stupeň projektu:

Stupeň dokumentace:

TOWN HOUSE

PRAHA

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

doc. Ing. arch. Michal Kohout

ADÉLA MEDUNOVÁ

Bakalářská práce

Dokumentace pro stavební povolení DSP

Charakteristika stavby: Bytová stavba

Účel stavby:

Town house

Datum zpracování: červen 2012

2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Pozemek se nachází v Praze 3 na Vackově. Pozemek je svažitý směrem k jihu.

Nejnižší místo pozemku je 263 m n.m. ( Bpv ). Celkové převýšení na pozemku je 5m.

Na pozemek ze severní strany navazuje park Židovské pece, z jižní strany k objektu

přiléhá objekt stejného charakteru. V současné době je pozemek připraven

k plánované výstavbě.

3. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové

ploše budovy bytové v m

Orientační hodnota stavby: 100000 tis. Kč

Zastavěná plocha : 575m 2

Celková užitná plocha : 1317 m 2

Obestavěný prostor : 3186 m 3


B. Souhrnná technická zpráva

1. Identifikační údaje

Stavba:

Místo stavby:

Zadavatel:

Vedoucí projektu:

Vypracovala:

Stupeň projektu:

Stupeň dokumentace:

TOWN HOUSE

PRAHA

FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE

doc. Ing. arch. Michal Kohout

ADÉLA MEDUNOVÁ

Bakalářská práce

Dokumentace pro stavební povolení DSP

Charakteristika stavby: Bytová stavba

Účel stavby:

Town house

Datum zpracování: červen 2012

1. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Pozemek se nachází v Praze 3 na Vackově. Pozemek je svažitý směrem k jihu.

Nejnižší místo pozemku je 263 m n.m. ( Bpv ). Celkové převýšení na pozemku je 5m.

Na pozemek ze severní strany navazuje park Židovské pece, z jižní strany k objektu

přiléhá objekt stejného charakteru. V současné době je pozemek připraven

k plánované výstavbě.

2. Základní údaje o stavbě

Navržený objekt se nachází na území Vackova. Jedná se o městskou část Žižkov

Prahy 3. Parcela se nachází v rozvojové oblasti směrem od Bazilejského náměstí na

východ. Objektem je bytová stavba tzv. Town house. Tento typ budovy slučuje dvě

formy bydlení. Prolíná se zde charakter bydlení typický pro rodinné domy a zároveň

charakter bydlení pro bytové stavby. Jednotlivé byty ( většinou mezonety ) zaručují

intimitu ale je zde i možnost pobývat na společných terasách či hale.

Objekt je čtyřpodlažní s jedním patrem podzemním. Dům je členěn na tři

stejné hmoty ve kterých se nachází mezonetové byty. Tyto tři hmoty jsou spojeny

příčným kvádrem ve kterém se nachází átrium přes dvě podlaží. Do budovy se

dostaneme po 4 schodištích. Dům se nachází ve svahu a ze severu přiléhá k parku

Židovské pece, kde terén prudce stoupá.


3. Geologické poměry

Území je je svahované směrem k jihu. Na severu prudce stoupá k parku Židovské

pece. Jižní část je tvořena cca 0,5 m hrubé vrstvy navážky s charakterem místních

zemin s příměsí štěrku. Pod touto vrstvou se nachází vrstva písečných jílů. Asi 3m

pod terénem se nachází vrstva zvětralých břidlic. Severní část, tedy místo stavby, má

na povrchu vrstvu písčité hlíny následujíce jíly a břidlicí.

4. Hydrogeologické poměry

Z hydrogeologického hlediska se jedná o uzemí s malým výskytem podzemní

vody. Ustálená hladina podzemní vody je v úrovni 7,4m pod terénem ( cca -10,0 m

v místě sererního pozemku ).

5. Základy

Objekt je založen na základových pasech. Velikost objektu umožňuje řešení bez

dilatačních spár. Objekt je podsklepený. Hloubka základové spáry je 4,56 m pod

úrovní terénu.

6. Svislé nosné konstrukce

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. V IPP jsou umístěny

sloupy o rozměrech 400x400mm. Některé sloupy jsou spřažené žb stěnou. Tyto stěny

působí proti tlaku zeminy ze severního směru. Konstrukce je dále ztužena žb jádrem

ve kterém se nachází komunikace. Od 1NP je objekt řešen jako příčný stěnový

systém s minimem otvorů v nosných stěnách. Tloušťka stěn je 200mm.

K objektu přiléhají „předzahrádky“ jejihž konstrukce je tvořená žb stěnami o

oddělených základech od hlavní budovy.

7. Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce je tvořena žb obousměrně pnutou deskou. Tloušťka desky

činí 180mm. Deska je určitých částech ztužena průvlaky a to jak v IPP, kde průvlaky

přenáší zatížený do sloupů, tak i v nadzemních částech budovy. Je zde navrženo i

několik balkónů, jejichž konstrukce je řešena konzolou. Konzola je součástí desky a je

po celém svém povrchu zateplná izolací. Díky tomu nevznikají tepelné mosty.

8. Střecha

Objektu je navržena plochá nepochozí střecha tvořená žb monolitickou deskou

tl. 180mm. Ve 3NP se jsou umístěny pochozí terasy.


9. Rozdělění stavby a objektů na požární úseky

Objekt je rozdělen na požární úseky. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe

odděleny nosnou železobetonovou monolitickou konstrukcí stropů a stěn, požárními

dveřmi, revizními dvířky s požární odolností a dvěma požárními okny. Samostatnými

požárními úseky jsou:

• jednotlivé mezonetové byty

• garsonky

• každá instalační šachta

• výtahová šachta

• chráněněná úniková cesta ( včetně haly )

• strojovna vzduchotechniky

• garáže

10. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových

vzdáleností

Výška objektu v nejvyšším bodě činní 12,72m. V případě požáru by mohly

dopadat hoříčí předměty ( v závislosti na vymezujícím úhlu 20 0 od fasády ).

Vypočítaná vzdálenost „torzní stín budovy “ je 4,62m. S objektem sousedí bytová

stavba podobného charakteru s typově stejnou konstrukcí. Obě budovy mají společné

garáže. Budovy jsou od sebe odilatovány. Sousedící objekty dodržují požární pásy na

rozhraní pořážních jednotlivých požárních úseků.

11. Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými látkami

určenými k hasení, druh a rozmístění hasících přístrojů

Jako vnější odběrné místo slouží podzemní hydrant DN 100 umístěny u

objektu. Hydrant je napojený na místní vodovodní řad. V objektu jsou navrženy

přenosné hasící přístroje:

• 1 x PHP pěnový 13A v hale 1NP

• 1x PHP pěnový 13A v hale 3NP

• Garáže: 2x pěnový 183 B

• Technické místnosti 1 x PHP práškový 21A

• Sklepní kóje ( prostory určené pro skladování) 1 x PHP pěnový 13A

• Hlavní domovní elektrorozvaděč 1 x PHP práškový 21A


C. 1. Technická zpráva

1. Účel objektu

Jedná se o bytovou stavbu se čtyřmi podlažími nadzemními a jedním podlažím

podzemním. V suterénu se nachází garáže spojené se soudením bytovým domem.

V nadzemních patrech jsou umístěny byty převážně charakteru mezonetů.

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a

řešení vegetačních úprav v okolí objektu, včetně přístupu a užívání objektu

2.1. Architektonické řešení

Budova je umístěna na téměř čtvercové parcele. Svou jižní stranou sousedí též

s bytovou stavbou. Navrhovaný objekt je rozdělen do třech bloků. Tyto jednotlivé

bloky jsou spojeny blokem vnitřním, který slouží jako vstupní hala do jednotlivých

bytů. Opláštění celého objektu je tvořeno témeř jednotným systémem provětrávané

fasády těžkého obvodového pláště. Výrazným prvkem je jihozápadní a

severovýchodní fasáda červené barvy. Obě fasády tvoří uliční čáru. Dalším výrazným

prvkem jsou předzahrádky obložené „falešným gabionem“.

2.2. Dispoziční a funkční řešení

Budova je přístupná čtyřmi exteriérovými schodišti po kterých se vystoupá do úrovně

prvního podlaží.

V INP se nachází vstupy do mezonetů přesahujících do druhého podlaží a též vstupy

do dvou garsonek. Ze vstupní haly lze sejít do 1PP tedy do garáží.

V 2NP se nachází druhé patro mezonetů, opět dvě garsonky. Vstup do garsonek je

z malé nástupní podesty. Zbylý prostor je volný a vzniká tak átrium přes dvě podlaží.

V 3NP je halová podesta přes celou svou šířku. Nachází se zde vstupy do vrchních

mezonetů a končí zde vertikální komunikace.

V 4NP je druhé parto vrchních mezonetů. Krajní mezonety mají přístupnou střešní

terasu, která je umístěna uvnitř hmoty, a nabízí tak požadovanou intimitu.

V 1PP jsou umístěny garáže a technické místnosti ( kotelna, VZT,..) a menší sklepy.

3. Kapacity, užitkové plochy, zastavěné plochy, orientace, osvětlení,

oslunění

3.1. Kapacita

Počet bytů : 14

Počet osob : 50 osob


3.2. Užitkové plochy

Užitková plocha nadzemních podlaží : 1317 m 2 ( ČPP )

Hrubá podlažní plocha : 1755 m 2

3.3. Obestavěný prostor :

Obestavěný prostor : 3186 m 3

3.4 Orientace objektu

Osvětlení objektu je určeno dvěma faktory, a to přiléhajícím parkem ze severu

parcely a z jihu navazuje druhá bytová stavba. Osvětleny jsou hlavní fasády

s orientací na severovýchod a jihozápad. Ve všech místostech, kde se předpokládá

trvalý pohyb lidí, je zajištěno denní osvětlení.

4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na

užití objektu a jeho požadovanou životnost

4.1. Vytyčení, zemní práce, zajištění stavební jámy

Na pozemku se nenachází žádné objekty k demolici. Pozemek bude zajištěn a

oplocen. Poté bude proveden výkop. Zajištění stavební jámy bude štětovnicovou

stěnou, hlavně ze severu, kde se nachází strmý svah. Štětovnicová stěna se stává

ztraceným bedněním. Odvodnění jámy bude samospádem, jelikož se parcela nachází

ve svažitém terénu. Hladina spodní vody nenarušuje základové konstrukce. Vytěžená

zemina bude odvezena na externí skládku.

4.2. Základy

Stavba je založena na základových železobetonových pasech tl.800mm. V místě pod

výtahovou šachtou je základová spára snížena o 1,3 m. Proti tlaku přiléhajícího svahu

bude spodní stavba ztužena podélnými žb stěnami. Hydroizolace je prováděna na

podkladní beton tloušťky 80mm a je svisle kotvena ke štětovnicové stěně. Jedná se o

folii Alkobond, která bude chráněna geotextíliemi. Hydroizolace je po celém obvodu

stavby a je vytažena 300mm nad terén.

4.3. Nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými stěnami v nadzemních

podlažích tloušťky 200mm. Stěny jsou navrženy v modulu 6 a 3m a jsou kladeny

v obou směrech. V IPP je konstrukce řešena žb sloupy 400x400mm, které nesou žb

stěnový systém.


Vodorovné nosné konstrukce

Jsou pojednány jako žb obousměrně pnuté desky tloušťky 180mm. Směrem

k hlavním fasádám jsou desky vykonzolovány. Jsou zde umístěny i menší průvlaky.

V žb deskách jsou vynechány otvory pro umístění dřevěných schodišt a pro instalační

jádra.

4.4. Vertikální komunikace

Schodiště jsou navržena dvouramenná. Hlavní domovní schodiště je navrženo jako

prefabrikované. Ochrana proti kročejovému hluku je zajištěna pomocí 5mm

elastického pásu ETHAFOAM. Schodiště jsou opatřena zábradlím do výše 1100mm.

V objektu je navržen jeden výtah obsluhující IPP až 3NP. Výtah je umístěn v šachtě,

která je navržena jako dvojitá žb stěna s akustickou izolací ( 200mm nosná

konstrukce, 50mm akustická izolace, 150mm vnitřní konstrukce v oblasti bytových

jednotek.

4.5. Obvodový plášť

Fasáda objektu je řešena jako těžký obvodový plášť s provětrávanou mezerou. Jedná

se o sendvičové panely ALUCOBOND. Jednotlivé desky jsou kotveny na rošt

v pravidelném rastru. Stěny v oblasti „zaříznutých balkónů“ jsou pouze omítnuty na

tepelnou izolaci.

4.6 Střešní plášť

Skladby střech jsou řešeny jako jednoplášťové neprovětrávané s klasickou skladbou.

Občas se objeví skladba inverzní. Jako hydroizolace je všude užita folie Alkoplan

s geotextilíí. Minimální spád (1 % ) zajišťuje spádová vrstva keramzitbetonu.

4.7. Dělící konstrukce

Vnitřní příčky jsou částečně zděnné z tvárnic POROTHERM kolem jádra a v místě

kuchyňských linek. Zbylé příčky jsou lehké sádrokartonové tl.150mm. V garážích jsou

navrženy příčky zděnné.

4.8 Skladby podlah

Podlahy v nadzemních podlažích jsou navrženy s ohledem na funkci místnosti. Jedná

se o bytové prostory. Je navržena převážně plovoucí podlaha. V koupelně je

umístěna keramická dlažba s podlahovým vytápěním. Ve vstupní hale jde o podlahu

s pochozí vrstvou cetris desek.

4.9. Povrchové úpravy konstrukcí


Vnitřní stěny budou natřeny jednovrstvou omítkou a malbou. Na stěnách ze

sádrokartonu bude provedena sádrová stěrka a malby. V prostorách koupelen a za

kuchyňskou linkou bude vytažen keramický obklad.

4.10 Výplně otvorů

Okna jsou navržena hliníková okna systému Schuco zasklená izolačním dvojsklem.

Výplně oken jsou sklopné, otvíravé či pevné. Viz. Tabulka oken

Dveře jsou pojednány s ohledem na funcki prostorů, kde se nachází. Vstupní dveře

do bytů jsou protipožární. V interiéru jsou ocelové lisované, či obložkové. Viz.

Tabulka dveří

4.11 Ostatní výrobky ( zámečnické, klempířské …. Viz. Tabulky prvků )

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle ČSN 730540 – 2

Tepelná ochrana budov. Izolační materiály splňují požadavky protipožární.

6. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných

negatovních účinků

Navržený objekt ani jeho provoz nebude mít negativní účinky na životní prostředí.

7. Dopravní řešení

Příjezdová komunikace k objektu je navržena jako „obytná ulice“. Jsou zde umístěny

jak plochy pro parkování, tak je zde navržena plocha pro otáčení technických vozidel.

Obytná ulice navazuje na komunikaci III.třídy.

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Na objekt nepůsobí žádné škodlivé vlivy.

9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Objekt je navržen v souladu s vyhl. 268/2009 Sb., vyhl. 269/2009 Sb. a vyhl.

398/2009

Sb.


C.3.1. SKLADBY

PODLAH,STŘECH 1:10


C.4.1. DETAIL A - ATIKA 1:5


C.4.2. DETAIL B - FASÁDA-BALKÓN 1:5


C.4.3. DETAIL C - FASÁDA

- NADPRAŽÍ/OSTĚNÍ 1:5


C.4.4. DETAIL D - KONZOLA BALKÓN 1:5


C.4.5. DETAIL E - SVĚTLÍK 1:5


C.4.6. DETAIL F - NAPOJENÍ NA TERÉN 1:5


D. 1. Technická zpráva

Základní údaje o stavbě

Navržený objekt se nachází na území Vackova. Jedná se o městskou část Žižkov Prahy

3. Parcela se nachází v rozvojové oblasti směrem od Bazilejského náměstí na východ.

Objektem je bytová stavba tzv. Town house. Tento typ budovy slučuje dvě formy bydlení.

Prolíná se zde charakter bydlení typický pro rodinné domy a zároveň charakter bydlení pro

bytové stavby. Jednotlivé byty ( většinou mezonety ) zaručují intimitu ale je zde i možnost

pobývat na společných terasách či hale.

Objekt je čtyřpodlažní s jedním patrem podzemním. Dům je členěn na tři stejné hmoty

ve kterých se nachází mezonetové byty. Tyto tři hmoty jsou spojeny příčným kvádrem ve

kterém se nachází átrium přes dvě podlaží. Do budovy se dostaneme po 4 schodištích. Dům

se nachází ve svahu a ze severu přiléhá k parku Židovské pece, kde terén prudce stoupá.

Geologické poměry

Území je je svahované směrem k jihu. Na severu prudce stoupá k parku Židovské pece.

Jižní část je tvořena cca 0,5 m hrubé vrstvy navážky s charakterem místních zemin s příměsí

štěrku. Pod touto vrstvou se nachází vrstva písečných jílů. Asi 3m pod terénem se nachází

vrstva zvětralých břidlic. Severní část, tedy místo stavby, má na povrchu vrstvu písčité hlíny

následujíce jíly a břidlicí.

Hydrogeologické poměry

Z hydrogeologického hlediska se jedná o uzemí s malým výskytem podzemní vody.

Ustálená hladina podzemní vody je v úrovni 7,4m pod terénem ( cca -10,0 m v místě

sererního pozemku ).

Základy

Objekt je založen na základových pasech. Velikost objektu umožňuje řešení bez

dilatačních spár. Objekt je podsklepený. Hloubka základové spáry je 4,56 m pod úrovní

terénu.

Svislé nosné konstrukce

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet. V IPP jsou umístěny sloupy o

rozměrech 400x400mm. Některé sloupy jsou spřažené žb stěnou. Tyto stěny působí proti

tlaku zeminy ze severního směru. Konstrukce je dále ztužena žb jádrem ve kterém se nachází

komunikace. Od 1NP je objekt řešen jako příčný stěnový systém s minimem otvorů

v nosných stěnách. Tloušťka stěn je 200mm.

K objektu přiléhají „předzahrádky“ jejihž konstrukce je tvořená žb stěnami o oddělených

základech od hlavní budovy.


Vodorovné nosné konstrukce

Stropní konstrukce je tvořena žb obousměrně pnutou deskou. Tloušťka desky činí

180mm. Deska je určitých částech ztužena průvlaky a to jak v IPP, kde průvlaky přenáší

zatížený do sloupů, tak i v nadzemních částech budovy. Je zde navrženo i několik balkónů,

jejichž konstrukce je řešena konzolou. Konzola je součástí desky a je po celém svém povrchu

zateplná izolací. Díky tomu nevznikají tepelné mosty.

Střecha

Objektu je navržena plochá nepochozí střecha tvořená žb monolitickou deskou tl.

180mm. Ve 3NP se jsou umístěny pochozí terasy.

Zatížení

Na konstrukci působí stále zatížení vlastní tíhou ( příčky, skladby podlah, obklady,

TZB,…) Konstrukce je dále namáhána proměnným zatížením od větru, sněhu ( sněhová

oblast I – Praha ). Užitné zatížení je kategorie A – plochy obytných budov.

Zavětrování konstrukce

Ztužení konstrukce je řešeno pomocí žb jádra, které prochází až do 3NP. Dalším prvkem

jsou podelné nosné stěny. Celek působí v obouch směrech.

Beton tř. C16/20

Ocel: B 500

V Praze dne 20.5.2012

Medunová Adéla


E.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. ÚVOD

1.1. Stručný popis stavby

Cílem je řešení technického zařízení stavby části projektové dokumentace pro

novostavbu townhousu v Praze 3 na Vackově. Jedná se o bytovou stavbu. Je zde umístěno

10 mezonetových bytů a 4 garsonky. Objekt má jedno podlaží podzemní a čtyři podlaží

nadzemní. Je situován ve svažitém terénu (jižní svah) , ze severní strany k němu přiléhá park

a z jižní strany budova stejného charakteru. Budovy jsou propojeny garážovými prostory

v 1PP. Budova je členěna na dvě souměrné části, jenž jsou propojeny centrální vstupní

halou.

1.2. Charakteristické údaje

Místo stavby: Vackov, Praha 3

Název stavby:

Projektový stupeň:

Townhouse v Praze na Vackově

Dokumentace pro stavební povolení

Datum: červen 2012

2. KANALIZACE

2.1. Technické řešení

Kanalizace je řešena napojením na jednotnou veřejnou stoku. Svodné potrubí probíhá pod

základy v hloubce 1,2 m. Dešťová a splašková kanalizace jsou spojeny vně objektu. Místo je

kontrolováno revizní šachtou. Jsou zde umístěny dvě svodná potrubí. První slouží bloku

nejblíže k parku, druhé sdružuje splaškové potrubí zbylých dvou bloků.

2.2. Splašková kanalizace

Je navržena z plastového potrubí – potrubí pro přípojky a svodné ležaté potrubí, potrubí

vnitřní připojovací a odpadní potrubí. Splašková kanalizace ústí do šachty, která bude tvořena

betonovými skružemi a shora opatřená poklopem. Odtud bude napojena na kanalizační

přípojku která je svedena k hlavní kanalizační stoce. Těsně před napojením je též

kontrolována revizní šachtou.

Vnitřní rozvody jsou vedeny v instalačních předstěnách či SDK příčkách ,výjmečně i předem

připravených drážkách v nosné konstrukci. Odpadní potrubí probíhá instalačními jádry a

v podzemním podlaží je svedeno pod stropem do míst, kde ho lze svét pod základy ( např:

podél sloupů )

Odpadní potrubí budou odvětrána nad střešní rovinu.


2.3. Dešťová kanalizace

Jednotlivé pochozí ploché střechy objektu jsou odvodněny spádováním. Potrubí odvodňuje

pouze nepochozí střechy nad 4NP. Střešní vtoky budou chráněny systémovými

perforovanými koši z nerezové oceli.

Odpadní dešťové potrubí je svedeno pod strop podzemního podlaží, kde je dále svedeno pod

základy a ústí do vstupní šachty.

3. VODOVOD

3.1. Technické řešení

Zásobování pitnou vodou je zabezpečeno přípojkou na veřejný vodovodní řad DN100.

Vodoměrná sestava a hlavní uzávěr vody jsou umístěny v podzemním podlaží. Dále

pokračuje do kotelny, kde je napojen na zásobník TUV. Odtud pokračuje rozvod vnitřního

vodovodu pod stropem k jednotlivým jádrům a dále do jednotlivých bytových jednotek a dle

potřeby k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Teplá užitková voda bude zajištěna bytovou předávací stanicí, která je napojena na veřejný

teplovod. K bytové stanici je připojen také zásobník TUV .

Rozvody studené i teplé vody budou plastové (PE), v podzemním podlaží vedené pod

stropem, dále instalačními šachtami do bytových jednotek, kde budou rozváděny

v instalačních předstěnách či příčkách.

4. VYTÁPĚNÍ

4.1. Technické řešení

Objekt je napojen na veřejný teplovod, přípojka vede v podzemním podlaží k výměníkové

stanici, kde je umístěn i zásobník teplé vody.Odtud jsou rozvětveny jednotlivé teplovodní

dvoutrubkové rozvody do příslušných instalačních jader, kde je médium předáváno rovnou

bytovým jednotkám a následně je rozvedeno do jednotlivých otopných těles. V bytových

jednotkách je navržena kombinace vytápění konvektory, umístěnými u francouzských oken,

a podlahového vytápění (koupelny), doplněnými o desková tělesa.

Vypočítané celkové potřebné teplo na vytápění:

Potřebné teplo pro jednotlivou bytovou jednotku:

Q vyt

= 40 513 W

Qvyt = 3 214 W


5. VZDUCHOTECHNIKA

5.1. Technické řešení

V podzemním podlaží je navrženo větrání vzduchotechnickou jednotkou, která je umístěná ve

strojovně vzduchotechniky. Přísun čerstvého vzduchu je zabezpečen nasávacím potrubím

z boční strany budovy. Odpadní vzduch je odváděn vnějším potrubím umístěným v betonové

šachtě ze strany parku, tedy na severní stranu.

Větrání v bytových jednotkách v místnostech, kde není možné zajistit přirozený přístup

vzduchu ( otvíravými okny), je řešeno jako šachtové větrání s ventilátory umístěnými

v hygienických zařízeních.

6. ELEKTROROZVODY

6.1. Technické řešení

Přípojka elektrického vedení je uložena v zemi vedená souběžně s ostatními IS. Přípojková

skříň s elektroměrem je umístěna v obvodové stěně objektu. Hlavní domovní rozvaděč

obsahující jistící prvky pro zásuvkové a jistící obvody je umístěn ve vstupní hale. Odtud jsou

elektrorozvody vedeny do jednotlivých bytových rozvodnic a dále ke spotřebičům, osvětlení a

zásuvkám. Vedení rozvodů probíhá v konstrukcích a pod omítkou.


F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na

ostatní stavební objekty stavby se zdůvodněním

Základní popis lokality a stavby, vymezovací podmínky

Stavba se nachází v Praze na Vackově, městská část Žižkov Praha 3. Objekt má 4

nadzemní podlaží a 1 podlaží podzemní. V podzemním podlaží se nacházejí garáže a

technické místnosti. Nadzemní podlaží jsou určena pro bydlení (převážně mezonetové byty).

Konstrukční systém je železobetonový monolitický. Budova je založena na základových

železobetonových pasech.

Pozemek je svažitý od severu k jihu. Budova kopíruje svažitost (výškový rozdíl 2 m na

délce 26 m). Na severu sousedí s parkem Židovské pece, který se nachází na vrcholu svahu.

Na jihu je plánována stavba dalšího bytového objektu těsně přiléhajícího k řešenému

objektu. Tento objekt se bude stavět následně ve 2. etapě výstavby. Přístup k pozemku je

možný z komunikace propojující ulici Malešická a Na Vackově. Na této komunikaci se

nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě, na které se objekt napojí.

Základové poměry:

- geologické poměry: 0,5 m pod povrchem jsou písčité hlíny, do 3 m pod terénem vrstva

písečných jílů, pod vrstvou jílů se nachází vrstva zvětralých břidlic

- hydrogeologické poměry: hladina podzemní vody se nachází v úrovni 7,4 m pod terénem

(cca 10,0 m pod terénem v severní části pozemku)

Budou realizovány tyto stavební objekty:

- hrubé terénní úpravy

- kanalizační přípojka

- stoka pro odvod dešťové kanalizace

- vodovodní přípojka

- přípojka teplovodu

- přípojka slaboproudu

- bytový dům

- předzahrádky

- exteriérová ocelová schodiště

- zpevněné plochy a komunikace

- čisté terénní úpravy

Návrh postupu výstavby:

Hrubé terénní úpravy

- odstranění stávajícího porostu

- sejmutí a odvoz ornice

- vytyčení obrysu stavební jámy

- provedení přípojek inženýrských sítí (na staveniště bude zajištěn přívod vody a

elektrické energie přípojkami na veřejné řady, které budou později využity jako


přípojky pro objekt bytového domu; ostatní přípojky budou po dobu stavby

zaslepené a budou chráněny chráničkami)

- oplocení staveniště

Zemní práce

- montáž štětovnicové stěny ze severní, východní a západní strany objektu

- vyhloubení stavební jámy do hloubky - 4,04 m, z jihu navazuje jáma na stavební jámu

budoucího sousedního objektu bytového domu a je zajištěna svahováním

- vyhloubení jam pro dojezd výtahu do hloubky - 5,56 m

- vyhloubení rýh pro základové pasy do hloubky - 4,56 m, - 4,16 m včetně rýh pro základové

pasy předzahrádek (- 3,0 m) a ocelového schodiště (- 1,3 m)

Hrubá spodní stavba

- základové pasy

- provedení zhutnělého podsypu v tloušťce 200 mm

- betonáž podkladní vrstvy z monolitického prostého betonu v tloušťce 80 mm

- betonáž základových pasů včetně základových pasů předzahrádek a základu pro

ocelové schodiště a vany pro výtahovou šachtu (monolitické železobetonové)

- provedení vodorovné hydroizolace z folií a izolace vany výtahové šachty

- betonáž železobetonové monolitické výtahové šachty

- betonáž železobetonové monolitické desky v tloušťce 200 mm (s prostupy pro TZB)

- podzemní stěny 200, 400 mm a sloupy 400 x 400 mm (monolitické železobetonové)

- provedení vrstvy XPS v tloušťce 100 mm na štětovnicové podzemní stěny

- provedení svislé hydroizolace z folií na vrstvu XPS

- armování

- bednění vnitřní strany stěn

- betonáž

- odbednění po dosažení 30% pevnosti

- schodiště (prefabrikovaná železobetonová ramena)

- osazení prefabrikovaných schodišť na předem připravené železobetonové

monolitické konzoly ze stěn

- stropní deska nad 1. PP (monolitická železobetonová)

- bednění

- armování

- betonáž

- odbednění po dosažení 70% pevnosti

- odstranění stojek po dosažení 90% pevnosti

Hrubá vrchní stavba

- stěny 200 mm (monolitické železobetonové)

- bednění 1. strany stěn

- armování

- bednění 2. strany stěn

- betonáž

- odbednění po dosažení 30% pevnosti


- schodiště (prefabrikovaná železobetonová ramena)

- osazení prefabrikovaných schodišť na předem připravené železobetonové

monolitické konzoly ze stěn

- stropní desky (monolitická železobetonová)

- bednění

- armování

- betonáž

- odbednění po dosažení 70% pevnosti

- odstranění stojek po dosažení 90% pevnosti

Střešní konstrukce

- plochá střecha nad 4. NP

- atika monolitická železobetonová (bednění, armování, betonáž, odbednění)

- provedení prostupů TZB

- vytvoření spádové vrstvy (keramzitbeton)

- provedení hydroizolace (geotextilie, folie, geotextilie)

- položení tepelné izolace XPS tl.150mm

- zásyp kamenivem (vypraný kačírek)

- oplechování atiky

- plochá pochozí střecha nad 3. NP

- vytvoření spádové vrstvy (keramzitbeton)

- provedení provizorní hydroizolace z folií (parotěsná vrstva)

- položení tepelné izolace

- provedení hydroizolace (geotextilie, folie, geotextilie)

- položení vrstvy XPS a geotextilie

- montáž roštu

- kladení pochozí vrstvy – dřevěná prkna

Hrubé vnitřní konstrukce

- zdění příček kolem jader a kuchyní (POROTHERM)

- montáž sádrokartonových příček

- osazení hrubých rozvodů TZB

- hrubé vnitřní omítky

- hrubé podlahy (izolace, betonová mazanina)

Obvodový plášť

- těžký nekontaktní obvodový plášť

- zateplení stěn a balkonových konzol (minerální vata – kotvení pomocí spon)

- provedení povrchové úpravy (sendvičové panely ALUCOBOND na roštu, gabion

v soklové části)

- instalace okenních prvků

- oplechování okenních otvorů


Dokončovací práce

- osazení venkovních ocelových schodišť

- kompletace TZB

- vnitřní omítky a obklady

- zámečnické práce

- osazení dveří

- vytvoření nášlapných vrstev podlah

- osazení zařizovacích předmětů

- úklid

Terénní úpravy

- navrácení ornice

- zpevněné plochy (obytná ulice, chodníky)

- vysazení zeleně (travní semeno, stromy)

1.2 Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a

skladovacích ploch pro technologické etapy zemní konstrukce, hrubá

spodní a vrchní stavba

Návrh zdvihacích prostředků

Určení záběrů pro betonáž železobetonových monolitických stropů

cyklus jeřábu

5 min

směna

8 h

počet cyklů za směnu 96

největší objem spojité desky (pouze 1 deska nad 1. PP)

575 m 2 x 0,18 m = 103,5 m 3 –> 2 záběry nebo prodloužená směna

ostatní desky

511 m 2 x 0,18 m = 92 m 3 –> 1 záběr

–> násypný koš na beton o objemu 1 m 3

(koš BADIE, V = 1 m 3 , m = 360 kg)

Analýza břemene

násypný koš s betonem

2800 kg/m 3 (beton v mokrém stavu)

360 kg (násypný koš)

2800 x 1 + 360 = 3160 kg

1185 kg

max. 1000 kg

max. 1000 kg

paleta s tvárnicemi POROTHERM

svazek výztuže

bednění

prefabrikované rameno ŽB schodiště objem 1,9 m 2 x 1,2 m = 2,28 m 3

2500 kg/m 3 (železobeton)

2,28 x 2500 = 5700 kg


Jeřáb dimenzuji na nejtěžší břemena

- koš s betonem

- hmotnost 3160 kg

- maximální vzdálenost 35 m

- prefabrikované rameno ŽB schodiště

- hmotnost 5700 kg

- maximální vzdálenost 21 m

výška stavby 14 m + manipulační prostor nad objektem 6 m = 20 m

Návrh jeřábu:

LIEBHERR 110 EC – B6 FR. tronic

- maximální požadovaný dosah ramene 35 m

- maximální únosnost na konci ramene 3350 kg

- únosnost pro rameno délky 22,5 m: 5950 kg

- maximální výška háku 22 m

Návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch

Montážní plochy

- montáž bednění, čištění bednění a montáž výztuže bude provedena na stavbě

- navržená plocha 8 x 4 m

- zpevněný povrch

- násyp betonu do koše

- navržená plocha 3 x 3 m

Skladovací plochy

- skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.

- výztuž

- navrženo uskladnění pro 10 svazků

- maximální délka výztuže 6,3 m

- skládáno ve svazcích na hranolech

- průchozí vzdálenosti mezi svazky 600 mm

- navržená plocha 7 x 6 m

- kari síť

- skladování na sebe na hranolech do výšky max. 1,8 m

- průchozí vzdálenost 600 mm

- navržená plocha 3 x 3 m

- bednění

- navrženo je systémové bednění PASCHAL pro stěny, sloupy a stropy

- skladování na sebe dle velikosti do výšky max. 1,8 m

- průchozí vzdálenosti mezi bedněním 600 mm

- navržená plocha 8 x 6 m

- palety příčkovek

- navrženo na uskladnění 4 palet

- rozměr palety 1180 x 1000 mm


- skladování 2 palety nad sebe

- průchozí ulička 600 mm

- navržená plocha 3 x 1,5 m

- ornice a zemina

- vytěžená zemina bude odvezena ze stavby a část bude později navrácena a

použita na vyrovnání terénu

Další objekty na staveništi

- buňky pro administrativu a šatny zaměstnanců (3 buňky 2,5 x 5 m) + WC (2 kabiny

1,1 x 1,2 m)

- sklad nářadí (1 buňka 2,5 x 3 m)

- odpad - u vjezdu na staveniště

- jeřáb (podstavná plocha 4,5 x 4,6 m)

- zpevněná komunikace na staveništi o šířce 4 m s točnou o průměru 15 m

1.3 Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a

vazbou na vnější dopravní systém

Trvalý zábor staveniště je navržen na celém pozemku investora. Pro plochu

staveniště je dále využit paralelní pruh budoucí obytné ulice, která bude součástí

výstavby a následně předána správě města. Vjezd a výjezd na staveniště jsou

totožné a navazují přímo na místní příjezdovou komunikaci propojující ulici Malešická a Na

Vackově. Zásobování, doprava materiálu a odvoz odpadu bude zabezpečen nákladními

automobily. Těžké náklady a prvky budou přemístěny z nákladních aut přímo na místo, nebo

na místo jejich uskladnění, pomocí jeřábu.

1.4 Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana

zdraví na staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpečnosti a

ochrany zdraví třetích osob

Ochrana životního prostředí během výstavby

ochrana ovzduší

- dopravní prostředky a stavební stroje produkující ve výfukových plynech škodliviny

musí odpovídat platným vyhláškám a předpisům

- motory vozidel by neměly běžet naprázdno

ochrana půdy

- manipulace s odbedňovacími oleji pouze nad nepropustnou podložkou

ochrana spodních a povrchových vod

- manipulace s odbedňovacími oleji pouze nad nepropustnou podložkou


- zamezit jakémukoliv chemickému znečištění

ochrana zeleně na staveništi

- na staveništi se nenachází zeleň, kterou by bylo potřeba chránit, je však nutné chránit

zeleň přiléhajícího parku Židovské pece

- kmeny stromů musí být oploceny v okolí 1,5 m od obvodu koruny stromu

- v kořenovém prostoru nesmí být prováděny žádné výkopy

- na kořenovém prostoru nesmí trvale parkovat žádná vozidla ani stroje, nesmí zde být

skladován materiál

- do 5 m od obvodu koruny stromů nesmí být zřizovány ohniště ani jiné tepelné zdroje

ochrana před hlukem a vibracemi

- používat vhodné stroje, které vyhovují přípustné hladině akustického výkonu

- ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližšího okolního domu nesmí být hladina hluku

větší než 65 dB (7:00 – 21:00), větší než 45 dB (21:00 – 7:00)

- používat kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší hlučnost

- motory vozidel by neměly běžet naprázdno

- nejbližší obytné stavby jsou od hranice staveniště vzdáleny 50 m, pozemek však

přiléhá na severu k parku

ochrana pozemních komunikací

- snaha zamezit znečištění pozemních komunikací zeminou a zbytky materiálu

- očistit pozemní komunikace od zbytků hlíny

ochrana kanalizace

- nesplachovat zbytky hlíny při čištění komunikace do kanálů

- před napojením na kanalizační řad zajistit odkalování přes usazovací jímku a kalová

čerpadla

nakládání s odpady

- třídit odpady a skladovat do pytlů a kontejnerů na místě k tomu určeném

- odpady předat oprávněným osobám

- třídění odpadu podle jednotlivých druhů

- nebezpečné odpady označit dle „Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem

nebezpečného odpadu“; místo shromažďování nebezpečného odpadu označit

výstražným symbolem

Opatření na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi

Všechna opatření budou provedena na základě:

- Zákona 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí

pádu


Všichni pracovníci musí být náležitě proškoleni a obeznámeni s bezpečností práce na

staveništi a o školení bude proveden zápis. Musí mít pracovní oděv, ochranné pomůcky

příslušné jejich činnosti a ochrannou přilbu.

Pozemek bude provizorně oplocen, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám.

Stroje, dopravní prostředky a břemena při přestavbě nesmí ohrozit bezpečnost

osob na staveništi nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Je zakázáno manipulovat

s břemeny mimo hranice staveniště.

práce ve výškách

- od 1,5 m ochranné zábradlí - ochrana pracovní před pádem (zábradlí i na plošinách

lešení)

- při práci nad volnou hloubkou musí mít pracovních sedací postroj upevněn na laně

- materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, případně skladovány, ve

výškách tak, aby byly zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození

- při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný déšť, vítr, sněžení, bouře) musí být

práce ve výškách přerušeny

betonáž

- bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho

prvků a částí

- před betonáží vždy provedeme kontrolu bednění, případné zjištěné závady musí být

odstraněny

- při přepravě betonové směsi čerpadlem musí být zajištěna komunikace mezi osobou

provádějící betonáž a osobou obsluhující čerpadlo

- odbednění až po nabytí požadované pevnosti betonu

- součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci

svařování

- nesmí být prováděno za mokra a při teplotě menší než -10°C


G.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Popis a umístění stavby

Stavba se nachází v Praze na Vackově, městská část Žižkov Praha 3. Objekt má

4 nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V podzemním podlaží se nacházejí

garáže a technické místnosti. Nadzemní podlaží jsou určena pro bydlení ( převážně

mezonetové byty). Požární výška objektu je 5,97m. Konstrukční systém je

železobetonový monolitický – klasifikovaný jako nehořlavý.

2. Rozdělění stavby a objektů na požární úseky

Objekt je rozdělen na požární úseky. Jednotlivé požární úseky jsou od sebe

odděleny nosnou železobetonovou monolitickou konstrukcí stropů a stěn, požárními

dveřmi, revizními dvířky s požární odolností a dvěma požárními okny. Samostatnými

požárními úseky jsou:

• jednotlivé mezonetové byty

• garsonky

• každá instalační šachta

• výtahová šachta

• chráněněná úniková cesta ( včetně haly )

• strojovna vzduchotechniky

• garáže

3. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Prostory bez požárního rizika:

• hygienické místnosti ( koupelny, WC,)

• venkovní terasy

• balkóny

Výpočet pro požární úsek jednoho mezonetového bytu:

výpočtové požární zatížení p v : 40 kg/m 2 ( dle tabulek ČSN )

stupeň hořlavosti stavebních konstrukcí: nehořlavé

výška objektu ( nadzemní podlaží ) h: 5,97 m

Nejnižší stupeň požární bezpečnosti požárního úseku : II.

4. Stanovení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí

Minimální požární odolnost konstrukcí je 30 minut.


5. Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění

požárních výtahů

Evakuaci objektu zajišťuje jedna chráněná úniková cesta. Do ní ústí jeden

evakuační výtah.

Chráněná úniková cesta: V budově je narvžena jedna chráněná úniková cesta,

která zajištuje únik osob ze všech podzemních i nadzemních podlaží. Nejmenší

průchozí šířka je 1,1m. Šířka dveří je 900mm. Vstupní dveře a okna vedoucí

z požárních úseků mezonetů a garsonek do únikové cesty jsou protipožární (

napojení na EPS ). Větrání chráněné únikové cesty je řešeno otvíravými okny ( INP,

2NP, 3NP ) a samočinnými otvíravými světlíky v 3NP na střeše objektu.

Evakuační výtah: V budově je navržen jeden evakuační výtah zajišťující

evakuaci osob. Výtah dosahoje výšky 3NP. Velikost kabiny evakučního výtahu je

1400/ 1100 mm. Evakuační výtah je napojen na záložní zdroj energie.

6. Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových

vzdáleností

Výška objektu v nejvyšším bodě činní 12,72m. V případě požáru by mohly

dopadat hoříčí předměty ( v závislosti na vymezujícím úhlu 20 0 od fasády ).

Vypočítaná vzdálenost „torzní stín budovy “ je 4,62m. S objektem sousedí bytová

stavba podobného charakteru s typově stejnou konstrukcí. Obě budovy mají společné

garáže. Budovy jsou od sebe odilatovány. Sousedící objekty dodržují požární pásy na

rozhraní pořážních jednotlivých požárních úseků.

7. Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými látkami určenými

k hasení, druh a rozmístění hasících přístrojů

Jako vnější odběrné místo slouží podzemní hydrant DN 100 umístěny u

objektu. Hydrant je napojený na místní vodovodní řad. V objektu jsou navrženy

přenosné hasící přístroje:

• 1 x PHP pěnový 13A v hale 1NP

• 1x PHP pěnový 13A v hale 3NP

• Garáže: 2x pěnový 183 B

• Technické místnosti 1 x PHP práškový 21A

• Sklepní kóje ( prostory určené pro skladování) 1 x PHP pěnový 13A

• Hlavní domovní elektrorozvaděč 1 x PHP práškový 21A


8. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním

zařízením

Stavba je zabezpečena elektrickou požární signalizací ( EPS), pořární úseky

jsou vybaveny požárními čidly. V objektu jsou rozmístěny požární hlásiče. Nouzové

osvětlení únikových cest, evakuační výtah jsou napojeny na náhradníí zdroj energie.

9. Zhodnocení technických zařízení stavby

Účinný protipožární zásah je zajištěn napojením na vnější podzemní hydrant

DN100 pro zásobování vodou pro hašení. V budově jsou rozmístěny přenosná hasící

zařízení. Objekt je napojen na náhradní zdroj energie.

10. Stanovení požadavků pro hašení požáru a záchrané práce

V objektu není požadavek na vnitřní zásahové cesty. Jako zásahovou cestu lze

použít jedinou chráněnou únikovou cestu. Příjezd hasičské a záchranné služby je

možný po dvou místních komunikacích šíře 4,6 m ze dvou stran objektu. Příjezdové

komunikace slouží zároveň jako nástupní plochy pro zásah požárních jednotek.

Požární zásah je umožněn z obou stran objektu.

More magazines by this user
Similar magazines