Jan Kropík - portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

Jan Kropík - portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Ústav interiéru a výstavnictví, vedoucí doc. akad. arch Vladimír Soukenka

Zimní semestr 2012/2013, FA ČVUT

Diplomová práce Pražské módní centrum

Jan Kropík


ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT:

AR 2012/2013, ZS

Jan Kropík

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: PRAŽSKÉ MÓDNÍ CENTRUM

(J)

PRAGUE FASHION CENTER

(AJ)

JAZYK PRÁCE:

ESKÝ

Vedoucí práce:

Oponent práce:

Klíová slova

(eská):

doc. akad. arch. Vladimír Soukenka

Móda, centrum, Národní, paternoster

Ústav:

15115 Interiéru a výstavnictví

Anotace

(eská):

Vizí projektu je doplnní horizontálního pohybu ulice Národní o

vertikální pohyb. Ten je zajištn paternostery, které dovolují

promnlivé vystavování módy i módní pehlídky. Na voln otevený

parter budovy se sezením navazují prodejní plochy ve vyšších

podlažích, pistupné jsou i paternosterem, který zákazníkm nabízí

prohlédnutí prostoru budovy po všech patrech, a obchodníkm zpsob

jak zákazníkovi pedvést veškerou prodejní plochu.

Anotace

(anglická):

The vision of the project is to add vertical movement to the horizontal

movement of Narodni street. Therefore paternoster elevators were

selected for both changing exhibition of fashion and fashion shows.

Free ground level of the building links to store levels located above,

the link is provided by stairs, elevators and, above all, another

paternoster elevator, which allows customers experience all levels of

the building. The storekeepers benefit from the paternoster as well,

because it helps present to the customer the whole shopping area.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem pedloženou diplomovou práci vypracoval samostatn a že jsem

uvedl veškeré použité informaní zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické

píprav vysokoškolských závrených prací.“

(Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 4. ledna 2013

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou souástí diplomové práce / portfolia a CD.


módní přehlídky

výloha

Česká móda

módní svět

Blanka Matragi Klára Nademlýnská

Boheme – Hana Stocklassová Kateřina Geislerová

tIQe – Petra Balvínová


Paternoster

“Neexistuje žádná platná vyhláška ani

jiné nařízení, a to ani z Bruselu, které by

používání oběžných výtahů zakazovalo

nebo i jinak upravovalo jejich provoz.”

figurína

pohyblivá výloha

Nový páternoster není v právním významu výtah,

předpisy pro klecové výtahy se na něj tudíž nevztahují

a žádné jiné nařízení, norma ani vyhláška nebrání uvádění

nových oběžných výtahů na trh a uvedení do provozu.

Na oběžný výtah se nevztahují často citované normy

ČSN EN 81–1 a ČSN 81–80, ani Směrnice Evropského

parlamentu a ady 95/16/ES, v ČR vydaná jako Nařízení

vlády č. 27/2003 Sb. Vztahovala by se na něj Směrnice

Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES, ve znění

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES, které

odpovídá Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na strojní zařízení a měrnice Rady

73/23/EHS ve znění Směrnice Rady 93/68/EHS, které

odpovídá Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví

technické požadavky na elektrické zařízení nízkého napětí.

Bylo by tedy jen na výrobci, jak by se s požadavky vyrovnal.

*zdroj: http://paternoster.archii.cz

paternoster

modelka

módní přehlídka

Foto: Paternoster v kancelářské budově firmu SOLON

v Německu, otevřené v roce 2001. Oběžné výtahy

jsou v Německu od roku 1974 zakázané, avšak po

splnění nařízených bezpečnostních požadavků výrobci

Schoppe-Keil a TÜV byl paternoster úřady povolen.

*zdroj: http://spectrum.ieee.org


SKLO PÍSKOVANÉ

SKLO PÍSKOVANÉ

SKLO PÍSKOVANÉ

+24,000

+19,800

LED PANELY

SKLO PÍSKOVANÉ

PRODEJNÍ PLOCHA

+15,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

LED PANELY

PARKING

-3,500

ZÁSOBOVÁNÍ

-7,500

+24,000

+19,800

KOMPOZICE

+15,600

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

LED PANELY

+4,000

-

---

1

A103

-

---

±0,000

-3,500

PARKING

figuriny/modelky jsou k vidění z ulice i uvnitř domu

zákazníci na cestě vidí do prodejního prostoru

+4,000

-7,500

-

---

1

A103

-

---

ZÁSOBOVÁNÍ

±0,000

+24,000

+19,800

figuriny/modelky jsou k vidění z ulice i uvnitř domu

LED PANELY

+24,000

+15,600

PRODEJNÍ PLOCHA

2

Rez E PRICNY

1 : 100

+19,800

+11,600

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

LED PANELY

+7,600 +15,600

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

obchod

vertikální komunikace zákazníků jsou komponovány

na osách paternosterů pro figuriny/modelky

Rez E PRICNY

2

1 : 100

+4,000

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

LED PANELY

obchod

±0,000

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

PARKING

LED PANELY

obchod

-3,500

+4,000

ZÁSOBOVÁNÍ

-7,500

±0,000

obývák

PARKING

-3,500

Figuriny/modelky

-7,500

ZÁSOBOVÁNÍ

zákazníci

servis

2

Rez E PRICNY

1 : 100

zákazník projede celým domem

–> přání majitelů obchodů provést

zákazníky celou prodejní plochou

zákazníci mohou volit mezi

paternosterem, schodištěm a výtahy

3D ŘEZ půdorys

2

Rez E PRICNY

1 : 100


ZAPOjení do lokality

PIAZETTA Národního Divadla

pražské módní centrum

Mikulandská

S

Situace širších vztahů

M 1:2000

0 25 50 100 m


POŽÁRNÍ

ÚNIK

ROLETA

ÚKLID

NAHORU

DOLů

ROLETA

NAHORU

DOLů

VÝTAH 1 VÝTAH 2

VÝTAH 1 VÝTAH 2

VÝTAH 1 VÝTAH 2

1

NAHORU DOLů

-

---

1

A103

-

---

SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLů

PRODEJNÍ PLOCHA

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

dům v kostce

+24,000

+19,800

SKLAD

pohled národní

SKLO PÍSKOVANÉ

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+15,600

-

---

SKLAD

SKLAD

Půdorys 1.NP M 1:400

0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

LED PANELY

1

A103

-

---

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

-

---

1

A103

ZÁSOB.

SKLAD

ZAMěST.

A101

SKLAD

-

---

SKLAD

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

S

+11,600

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

LED PANELY

+4,000

SKLOPNÁ MARKÝZA

±0,000

PARKING

-3,500

LED PANEL

ZÁSOBOVÁNÍ

počitačem

řízené svícení

stropů

-7,500

řezová rovina

Řez příčný M 1:200

0 1 2 5 10 m

60x60cm


SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 1.NP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ZÁSOB.

SKLAD

ÚKLID

ZAMĚST.

POŽÁRNÍ

ÚNIK

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ROLETA

ROLETA

SKLOPNÁ MARKÝZA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 2.NP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PŘÍPRAVNA MODELEK

SKLAD FIGURÍN

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ORU DOLŮ

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

SKLOPNÁ MARKÝZA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 3.NP

M 1:100 – Tisk 1:150

0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

SKLAD

SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 4.NP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

SKLAD

SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

PRODEJNÍ PLOCHA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 5.NP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

ÚKLID

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ORU DOLŮ

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

PÍSK. SKLO

PRODEJNÍ PLOCHA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 6.NP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

VYTÁPĚNÍ

SKLAD

VZDUCHOTECHNIKA

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ROLETA

ROLETA


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLů

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys střechy

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

PRODEJNÍ PLOCHA

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLů

VÝTAH 1 VÝTAH 2


SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLŮ

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

půdorys 1.PP M 1:100 – Tisk 1:150

0 1 2 5 10 m

zákazníci

modelky

S

ROLETOVÁ

VRATA

SKLAD

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

ORU DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

2 1

14

13

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ROZVODNA NN

HUP

VODOMĚR

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12


půdorys 2.PP

M 1:100 – Tisk 1:150 0 1 2 5 10 m

S

ROLETOVÁ

VRATA

-0.6m

PŘÍJEM ZBOŽÍ

STROJOVNA

HYDR. VÝTAHU

STROJOVNA

PATERNOSTERU

NAHORU

DOLŮ

VÝTAH 1 VÝTAH 2

ODPADOVÉ

HOSPODÁŘSTVÍ

SKLAD

STROJOVNA

PATERNOSTERŮ

SKLAD

STROJOVNA

PATERNOSTERŮ


+24,000

+19,800

+15,600

+11,600

+7,600

+4,000

±0,000

-3,500

-7,500

Řez příčný M 1:100

SKLO PÍSKOVANÉ

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

PRODEJNÍ PLOCHA

LED PANELY

PARKING

ZÁSOBOVÁNÍ

A103

0 1 2 5 10 m

řezová rovina

SKLAD

SKLAD

NAHORU DOLů

PRODEJNÍ PLOCHA

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

-

---

1

-

---


-

---

1

A103

-

---

PRODEJNÍ PLOCHA

SKLAD

SKLAD

NAHORU

DOLů

SKLAD

VÝTAH 1 VÝTAH 2

PRODEJNÍ PLOCHA

řezová rovina

+24,000

+19,800

PRODEJNÍ PLOCHA

+15,600

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

+4,000

±0,000

-3,500

PARKING

-7,500

ZÁSOBOVÁNÍ

Řez podélný

M 1:100 – Tisk 1:150

0 1 2 5 10 m


+24,000

+19,800

+15,600

+11,600

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

+4,000

pohled národní (sever) M 1:200

0 2 5 10 m

±0,000

-3,500


2

A102

-

---

-

---

+24,000

+19,800

PRODEJNÍ PLOCHA

+15,600

PRODEJNÍ PLOCHA

+11,600

PRODEJNÍ PLOCHA

PRODEJNÍ PLOCHA

+7,600

+4,000

pohled Mikulandská (východ) M 1:200

0 2 5 10 m

±0,000

PARKING


ERU

ZÁŘIVKY

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

RÁM

-SVAŘOVANÉ

JEKLY PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

PLECHY

M 1:20

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

KABINA PATERNOSTERU

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

0 0.2 0.5 1 m

CriSamar STEP - LUNARIS S

(řada protiskluzových skel)

STROP

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

ŘEZ

PŘÍČNÝ

ŘEZ

STROP

PODÉLNÝ

ŘEZ

PŘÍČNÝ

Ý

STROP

ŘEZ

ŘEZ

PŘÍČNÝPODLAHA

PODÉLNÝ

ŘEZ

PŘÍČNÝ

ŘEZ

PŘÍČNÝ

ŘEZ

PODÉLNÝ

PODLAHA

ŘEZ

PŘÍČNÝ

ZÁŘIVKY

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

STROP

DETAIL ZÁŘIVKY PLÁŠTĚ

M 1:5

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

DETAIL PLÁŠTĚ

M 1:5

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

DETAIL PLÁŠTĚ

M 1:5

PODLAHA

HLINÍKOVÝ

PLECH

HLINÍKOVÝ

PLECH

RÁM JEKL

-SVAŘOVANÉ 80x80mm

JEKLY

PLÁŠŤ

HLINÍKOVÝ

PLECH -HLINÍKOVÉ

PLECHY

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

ŘEZ

ZÁŘIVKY

PŘÍČNÝ

RÁM

SKLENĚNÉ

-SVAŘOVANÉ

DVĚŘE

JEKLY

ZÁŘIVKY

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

RÁM

-SVAŘOVANÉ

JEKLY

RÁM

-SVAŘOVANÉ

JEKLY

ŘEZ

PODÉLNÝ

PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

PODLAHA

PLECHY

DETAIL PLÁŠTĚ

M 1:5

PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

PLECHY

ŘEZ

PŘÍČNÝ

PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

HLINÍKOVÝ

PLECHY

PLECH

ZÁŘIVKY

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

RÁM

-SVAŘOVANÉ

JEKLY

PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

PLECHY

JEKL

80x80mm

JEKL

80x80mm

JEKL


MOST

ŘEZ PŘÍČNÝ

PÍSKOVANÉ SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

LEPENÍ

STOJINA

ZÁŘIVKA

PANEL (DETAIL A)

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

VZOR

850

M 1:5

ŘEZ

PŘÍČNÝ

STROP

ŘEZ

PODÉLNÝ

PODLAHA

ŘEZ

PŘÍČNÝ

HLINÍKOVÝ

PLECH

JEKL

80x80mm

ZÁŘIVKY

SKLENĚNÉ

DVĚŘE

HYDRAULICKÝ

POSUN DVĚŘÍ

RÁM

-SVAŘOVANÉ

JEKLY

PLÁŠŤ

-HLINÍKOVÉ

PLECHY

M 1:20

MOST

MOST

MOST

ŘEZ ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ SKLO

SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

STOJINA

STOJINA

STOJINA

PANEL PANEL (DETAIL (DETAIL A)

A)

ŘEZ ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ZÁBRADLÍ ZÁBRADLÍ SKLO

SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

PANEL PANEL (DETAIL (DETAIL A)

A)

PÍSKOVANÉ PÍSKOVANÉ SKLO

SKLO

PÍSKOVANÉ SKLO

LEPENÍ

LEPENÍ

LEPENÍ

ZÁŘIVKA

ZÁŘIVKA

DETAIL A

DETAIL A

ŘEZ ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

PANEL (DETAIL A) A)

PANEL (DETAIL A) A)

ZÁŘIVKA

RÁM RÁM HLINÍK

HLINÍK

HLINÍKOVÝ HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NOSNÍK

HLINÍKOVÝ HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

M 1:20

HLINÍKOVÝ HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NOSNÍK

HLINÍKOVÝ HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

0 0.5 1 HLINÍKOVÝ 2 NOSNÍK

m

RÁM HLINÍK

VZOR

VZOR

VZOR

MOST

Z PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

ZÁBRADLÍ SKLO

ZÁBRADLÍ SKLO

PÍSKOVANÉ SKLO

LEPENÍ

DETAIL A - PANEL

DETAIL A - PANEL

ZÁBRADLÍ SKLO

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

PÍSKOVANÉ SKLO

DETAIL A - PANEL

DETAIL A - PANEL

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PODÉLNÝ ŘEZ PŘÍČNÝ

PANEL (DETAIL A) STOJINA

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

PÍSKOVANÉ SKLO

RÁM HLINÍK

(DETAIL A)

DETAIL A MOST - ŘEZ PANEL PŘÍČNÝ

PANEL (DETAIL A)

ZÁŘIVKA

ŘEZ PŘÍČNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ VZOR

ZÁBRADLÍ SKLO

PÍSKOVANÉ SKLO

STOJINA

ŘEZ PODÉLNÝ

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

ZÁBRADLÍ SKLO

PANEL (DETAIL A)

PANEL (DETAIL A)

LEPENÍ

ZÁŘIVKA

RÁM HLINÍK

ŘEZ PŘÍČNÝ

PÍSKOVANÉ SKLO

ŘEZ PODÉLNÝ PŮDORYS

LEPENÍ

VZOR

ZÁŘIVKA

PŮDORYS

DETAIL A - PANEL

ŘEZ PODÉLNÝ

RÁM HLINÍK

ŘEZ PODÉLNÝ

PŮDORYS

PANEL (DETAIL A)

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

NOSNÍK

HLINÍKOVÝ

RÁM HLINÍK

L A)

LEPENÍ

ZÁŘIVKA

LEPENÍ

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

HLINÍKOVÝ NOSNÍK

VZOR

PŮDORYS

RÁM HLINÍK

SNÍK

ZÁŘIVKA

VZOR

RÁM HLINÍK

VZOR

SEVASA

CriSamar STEP - LUNARIS S

(řada protiskluzových skel)

1900

PŮDORYS

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

SEVASA

CriSamar STEP - LUNARIS S

(řada protiskluzových skel)

SEVASA

CriSamar STEP - LUNARIS S

(řada protiskluzových skel)

CriSamar STEP - LUNARIS S

SEVASA

(řada protiskluzových skel)

1900

1900

850

PŮDORYS

850

850

1900

850

SEVASA

SEVASA

CriSamar STEP -

(řada CriSamar (řada protiskluz

STEP

(řada protisklu

DETAIL PLÁŠTĚ

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

SEVASA

CriSamar STEP - LUNARIS S

KABINA PATERNOSTERU

M 1:20

1900

KABINA PATERNOSTERU


technologie

vytápění je v prodejním prostoru řešeno vzduchotechnikou, vzduch je rozváděn ve zdvojené podlaze.

V obslužných prostorách jsou použita topná tělesa. Vzduch je nasáván ve střešním prostoru objektu

požární bezpečnost objektu je řešena použitím požárních hlásičů a sprinklerů. Všechny šachty paternosterů

jsou řešeny jako samostatné požární úseky

odpad je skladován v nádobách ve 2.PP budovy a je vyvážen výtahem pro automobily ve stanovenou dobu

odvozu

ohřev teplé vody je řešen lokálními spotřebiči


poděkování

Velké poděkování chci věnovat konzultantům diplomové práce:

doc.akad.arch Vladimíru Soukenkovi, vedoucímu práce

Ing. arch. Pavle Kvízové, asistentce ateliéru

ak. mal. Josefu Ťapťuchovi, vedoucímu ateliéru módní tvorby na VŠUP

doc. Ing. Františku Medkovi, CSc. – požární bezpečnost

doc. Ing. Václavu Bystřickému, CSc. – technická zařízení

doc. Ing. Karlu Lorenzovi, CSc. – nosné konstrukce

Janu Schröfelovi, RNDr. – geodézie

Ing. Karlu Tušicemu – býv. Transporta Chrudim, paternostery a strojní zařízení

Zdroje:

http://paternoster.archii.cz

http://maps.google.com

http://spectrum.ieee.org

More magazines by this user
Similar magazines