zapletalovahelena_celaprace_1 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

zapletalovahelena_celaprace_1 - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM TĚŠNOV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011/2012

HELENA ZAPLETALOVÁ

ATELIER 1+xx ROMANA KOUCKÉHO A EDITY LISECOVÉ


ARCHITEKTONICKÁ STUDIE


SITUACE

Parcela se nachází v Praze v blízkosti přestupní stanice

metra Florenc. Na místě bývalého koncového nádraží Těšnov se

nyní nachází jakási podoba městského parku nebo zeleně, avšak

její stav je bezútěšný. Prostor sám o sobě je spíše transitní nežli

pobytový, dochází zde k neustálému pohybu osob, které prochází

bez zastavení. Prostor pod magistrálou je častým útočištěm

bezdomovců, což atmosféře místa nepomáhá.

Pozemek je situován na západní straně magistrály. Diagonálně

přes magistrálu se nachází budova Muzea Hlavního Města

Prahy, mateřské instituce Pražského archeologického muzea. V

blízkosti se také nachází komorní Petrské náměstí s Petrským

kostelem a Hládkův most přes Vltavu .

Výhodou tohoto umístění je snadná dopravní dostupnost

MHD i autem při sjezdu z magistrály. V těsné blízkosti pozemku

se nachází přestupní stanice metra Florenc a autobusové

nádraží Florenc. Nevýhodou je potom ze stavebního hlediska v

podzemí projíždějící metro.

Prostor Těšnova a konkrétně tohoto místa má hlubokou

historii, dříve se zde nacházely hradby městského opevnění, v

ulici Na Poříčí byla umístěna městská brána. Později sem byla

zavedena dráha a nově zbudované Těšnovské nádraží bylo považováno

za jedno z nejkrásnějších ve střední Evropě. Těšnovské

nádraží však následně muselo ustoupit stavbě magistrály a bylo

strženo jeho pravé křídlo.

V rámci projektů na zachování nádraží bylo vypracováno

několik projektů na obnovu, revitalizaci, či pootočení

nádraží. V té době se také uvažovalo o přidělení pozemku Muzeu

hlavního města Prahy, avšak ani k tomu nedošlo. Namísto toho

bylo Těšnovské nádraží v roce 1985 zbouráno , jeho sutiny byly

rozhrnuty a prostor se stal nevyužívaným.

V dnešní době se na pozemku nachází pouze městský

mobiliář nevalné hodnoty, billboard a náletová zeleň. Před demolicí

nádraží se však podařilo zachránit některé součásti průčelí,

převážně portiku, hlavic sloupů a soch.


ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

Ve vztahu k okolí se objekt chová jako hradba,

primárně ve větším měřítku odděluje starší část rostlého

Starého města od novější části s pravoúhlým systémem,

dále potom, odděluje prostor po svém boku od magistrály,

cloní proti hluku i zplodinám a nabízí tak ideální

alternativu ke stávajícímu parku, předprostor muzea

umožňuje, jak nerušený odpočinek s průhledem na

monumentální schodiště za prosklenou částí přízemí a na

hmotu portálu s noblesními sloupy, tak i konání kulturních

akcí.

Dům se svou hmotou odvolává k odkazu bývalého

nádraží Těšnov, na místě bývalého portálu se zvedá

hmota sálu a restaurace v naprosto čisté formě a před

ní vynikají sloupy portálu bývalého nádraží vztyčené na

původní místo.

Tvar domu je odvozen z šikmých směrů probíhajících

uličních čar, v severní části uzavírá pohled z

ulice Petrská a v jižní se obrací k mateřskému muzeu

a komunikuje s ním. Zároveň se tak otáčí čelní plochy

fasády k magistrále, které slouží jako obrovské poutače

pro motoristy.

Monumentální vchod láká návštěvníka ke vstupu

do muzea a pohlcuje jej svou hloubkou úzká špice

potom reaguje na rušnou část od tramvaje.

Hmota domu svou výškou převyšuje okolní

zástavbu, je nepřehlédnutelná a zároveň v nejvyšších

podlažích dovoluje výhledy na Prahu.

Fasáda je řešena jako těžký obvodový plášť s

obkladem z cortenu, který alternuje s lehkým obvodovým

pláštěm v pásech oken. Lehký obvodový plášť je

použit také u vstupu. Konstrukčně se jedná o kombinaci

sloupového a stěnového systému ze železobetonu. Okna

jsou nejvíce zahuštěna v přední části, což koresponduje

s interiérem, jelikož v přední části se nachází prostory

náročné na světlo, ve střední části potom téměř mizí.

Vjezdy do podzemních garáží jsou umístěny v ulici

Těšnov.


PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM TĚŠNOV

Archeologické muzeum hlavního města Prahy představuje sbírkotvornou

instituci mapující historii pražského údolí od raných dob paleolitu až po

středověk. Muzeum připravuje pro své návštěvníky lákavou podívanou, snaží

se působit na všechny smysly, počínaje sluchem, hmatem, čichem, chutí a

zrakem konče. Cílem muzea není diktovat úhel pohledu, naopak tvořit mosty,

které pomohou návštěvníkům vnímat exponát po svém.

Nová budova je koncipována jako procházka pamětí Prahy,

začínáme ve vstupním atriu, odkud se můžeme bez zakoupení

vstupenky volně pohybovat mezi restaurací, kavárnou a především

knihovnou v prvním patře. Samotná expozice začíná v nejvyšším

podlaží odkud postupně sestupujeme až k období paleolitu. V

průběhu prohlídky je pro návštěvníky připraven program v podobě

tvůrčích dílen, interaktivních modelů a promítání. Samozřejmostí

jsou relaxační zóny, občerstvení a dětský koutek s hernou. Expozice

je členěna výškovými rozdíly pater a mezipater.

Ústředním bodem stále zůstává prostor točitého schodiště,

kterým postupně sklesáme až k nejcennějším a nejstarším

předmětům. Z každého patra je umožněn pro zvídavé povahy vstup

do depozitářů, kde jsou uskladněny exponáty, které se do vlastní

expozice nevešly. Ke studijním účelům je vedle knihovny připravena

i badatelna a počítačové učebny. Multifunkční sál umožňuje pořádání

přednášek i promítání filmů.

vstupní hala s recepcí a kavárnou

stálá expozice

dočasná expozice

depozitář

restaurace

promítací sál

kavárna

dětské dílny

knihovna

muzejní obchod

laboratoře, badatelny

kanceláře


PŮDORYSY JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ

PŮDORYS 2NP

_promítací sál

_dočasná expozice

_knihovna

_učebny

PŮDORYS 1.1NP

_administrativa restaurace

_strojovna pro sál a kuchyň

_velín

_IT centrum

PŮDORYS 1NP

_recepce

_obchod

_kavárna

_restaurace se zázemím

PŮDORYS 1.PP

_parkoviště

_strojovny


PŮDORYS 5.1NP

_expozice středověká Praha

_kavárna

_hygienické zázemí

PŮDORYS 5NP

_expozice

_depozitář

PŮDORYS 4.1NP

_dětské dílny

_učebny

_depozitář

_ hygienické zázemí

PŮDORYS 4NP

_expozice

_depozitář

PŮDORYS 3.1NP

_expozice

_depozitář

_laboratoře, badatelny

_hygienické zázemí

PŮDORYS 3NP

_expozice_

_depozitář

_kanceláře


POSUN

Od studie pro bakalářskou práci došlo na projektu k několika

změnám. Podstatně je vidět rozdíl v kompozici a typu oken.

Vertikální pruhy oken probíhající celou fasádou se změnily v otvíravá

okna seskupená po čtyřech umožňující přirozené větrání kanceláří,

kavárny a dětských místností. Tato změna byla provedena z důvodů

estetických tak technických, vertikální pásy probíhající celou

fasádou nejsou příliš výhodné z požárního hlediska a jsou kladeny

vysoké nároky na zasklení.

Další významnou součástí cesty k výslednému vzhledu

muzea byla inspirace portálem bývalého nádraží Těšnov. Z hmoty

muzea vystupuje přednáškový sál a restaurace kopírující stopu

základů bývalého nádraží. Návrh počítá s navrácením dochovaných

sloupů se sochami a hlavicemi na původní místo. Portál se snaží

vizuálně podpořit a nepřebít působení sloupoví a původní účel je

podpořen jeho využitím pro vstup do restaurace, který je umístěn na

jeho osu.

Celý koncept domu a jeho zakřivení je v souladu se stopou bývalého

nádraží. Zakřivení fasády na severu je rovnoběžné s osou základů

a hmota multifunkčního sálu a restaurace opisuje tvar portálu

bývalého nádraží. Fasáda na této části budovy je v exteriéru řešena

jako hladký břízolit a snaží se co nejméně konkurovat sloupům a

sochám, které budou navráceny zpět na své původní místo. Prosklení

přední části portálu je odkazem na triumfální oblouk a je

celé prosklené, spolu s ustupujícím stropem restaurace tak vzniká

monumentální prostor s jedinečným vyzněním.

V původním projektu bylo navrženo pouze pět půlpater podzemních

garáží, avšak počet parkovacích míst se ukázal jako nedostatečný

a bylo třeba přidat jedno celé patro navíc, takto je muzeum se

svými 260 stáními schopno poskytnout parkovací místa pro vlastní

návštěvníky, pro návštěvníky mateřského muzea, ale i pro veřejnost.

K dalším větším či markantnějším změnám v projektu nedocházelo,

pouze byly rozšířeny instalační šachty, kvůli odvodu vzduchu z garáží

nad střechu objektu a také byly rozšířeny požární předsíně.

původní návrh

pohledy na finální fasády:


finální návrh:

Fasáda na hlavní hmotě objektu je pojednána

jako těžký obvodový plášť s provětrávanou

mezerou. Obkladová vrstva je tvořena

cortenovými kazetami, nesenými vertikálním

ocelovým roštem.

Hmota portálu je ponechána v co nejčistší

formě.

Skleněné výplně portálu, vstupu a prvního

podlaží jsou řešeny systémově jako lehký

obvodový plášť.


OBSAH

A

B

C

D

E

F

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

SITUACE STAVBY

C.01.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.01.02 KOORDINAČNÍ SITUACE

DOKUMENTACE

ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

E.01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.01.02 SITUACE STAVENIŠTĚ

DOKUMENTACE STAVBY

F1

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F.01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.01.02 PŮDORYS 2PP

F.01.03 PŮDORYS 1NP

F.01.04 PŮDORYS 4NP

F.01.05 PŮDORYS 4.1NP

F.01.06 VÝKRES STŘECHY

F.01.07 DETAILY JADER

F.01.08 PODÉLNÝ ŘEZ

F.01.09 PŘÍČNÉ ŘEZY

F.01.10 ZALOMENÝ ŘEZ

F.01.11 POHLED ZÁPADNÍ

F.01.12 POHLED VÝCHODNÍ

F.01.13 POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ

F.01.14 SKLADBY PODLAH

F.01.15 SKLADBY STŘECH

F.01.16 SKLADBY PLÁŠŤŮ

F.01.17 DETAIL FASÁDY

F.01.18 TABULKA DVEŘÍ

F.01.19 TABULKA OKEN

F.01.20 TABULKA LOP

F.01.21 TABULKA SKLENĚNÝCH PŘÍČEK

F.01.22 TABULKA PREFABRIKÁTŮ

F.01.23 TABULKA VÝTAHŮ

F.01.24 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

F.01.25 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


F.01.26 DETAIL ÚŽLABÍ

F.01.27 DETAIL PARAPET

F.01.28 DETAIL SVĚTLÍKU

F.01.29 DETAIL ATIKY

F.01.30 DETAILSOKLU

F2

F3

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F.02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.02.02 VÝKRES TVARU ZÁKLADŮ

F.02.03 VÝKRES TVARU 3PP

F.02.04 VÝKRES TVARU 1PP

F.02.05 VÝKRES TVARU 3NP

F.02.06 VÝKRES TVARU 3.1NP

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.02 SITUACE-POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

F.03.03 POŽÁRNÍ ÚSEKY 4NP

F.03.02 POŽÁRNÍ ÚSEKY 4.1NP

F4

TECHNIKA A PROSTŘEDÍ STAVEB

F.04.01TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.04.02 KOORDINAČNÍ SITUACE

F.04.03 KOORDINAČNÍ PŮDORYS 1PP

F.04.04 KOORDINAČNÍ PŮDORYS 4NP

F.04.04 KOORDINAČNÍ PŮDORYS 4.1NP


PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A


A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

a) Identifikace stavby

stavba:

Pražské archeologické muzeum Těšnov

místo stavby:

Praha 8 - Těšnov

zadavatel:

Fakulta architektury ČVUT v Praze

vedoucí projektu:

doc. Ing. arch. Roman Koucký

vypracovala:

Helena Zapletalová

stupeň projektu:

bakalářská práce

stupeň dokumentace:

dokumentace pro stavební povolení (DSP)

charakteristika stavby:

občanská stavba

účel stavby:

archeologické muzeum

datum zpracování: květen 2012

b) Údaje o dosavadním využití pozemku

Pozemek se nachází v Praze 8 – Těšnov, nedaleko přestupní stanice metra Florenc a přímo sousedí s tělesem severojižní

magistrály z východní strany. Z ostatních tří stran je obklopen pouze veřejnou komunikací a tramvajovou tratí, která na severní

straně strmě klesá.

Pozemek je v současné době nezastavěn, nachází se zde tramvajová zastávka, billboard a nekvalitní parková úprava s

městským mobiliářem ve špatném technickém stavu a náletovou zelení. V historii se na tomto místě nacházelo městské

opevnění a později objekt vlakového nádraží Těšnov. Po demolici nádraží, které ustoupilo stavbě magistrály, byla plocha pouze

zahrnuta zeminou a ponechána v původním stavu, později byl přidán městský mobiliář a tramvajová smyčka. Nyní je park v

nehostinném stavu bez větších estetických kvalit. V minulosti se již uvažovalo a převedení pozemku, který je nyní v majetku

Hlavního města Prahy na Muzeum Hlavního města Prahy, k tomuto kroku však již nedošlo.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek se nachází v těsné blízkosti magistrály, příjezd automobilem je umožněn z nedalekého sjezdu, je však nutno

respektovat dopravní značení. Systémem jednosměrných ulic lze dojet do ulice Na Těšnově, kde se nalézají vjezdy do

podzemních garáží. Studie dopravního řešení byla provedena Ing. Janem Špilarem a byla zahrnuta do zadání studie pro

bakalářskou práci.

Pozemek se nachází v těsné blízkosti přestupního uzlu hromadné dopravy, konkrétně přestupní stanice metra Florenc,

autobusového nádraží Florenc a zastávek tramvajovým a autobusových linek.

V okolí je nedostatek parkovacích míst na terénu i v podzemních garážích.

Na území dané lokality byla provedena geologická vrtaná sonda PÚDIS z roku 1969 se složením podloží, pevná jílovitá břidlice

byla zjištěna v hloubce 14,70m (blíže. v E.01) a byla zjištěna puklinová podzemní voda v hloubce 11m.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů a státní správy nejsou k datu odevzdání specifikovány.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena v souladu obecnými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., se stavebním zákonem, platnými

předpisy a vyhláškami.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí

Náležitosti regulačního plánu nejsou známy.


g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba není podmíněna žádnými vazbami na jiné stavby. V průběhu výstavby dojde k dočasnému záboru vedlejší veřejné

komunikace a tramvajové tratě v ulici Na Těšnově.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná doba výstavby je 28 měsíců.

Objekt je navržen jako monolitický železobetonový systém sloupový a stěnový s těžkým obvodovým pláštěm a zasklením v

jižní části pomocí lehkého obvodového pláště.

V první fázi výstavby budou prováděny zemní práce, včetně výkopových prací a hloubeních pro milánské stěny a betonáž

milánských stěn, následně bude vytěžena stavební jáma a vybetonována základová deska hydroizolační vany.

V druhé fázi postupu prací bude betonována nosná konstrukce hrubé spodní stavby čtyř podzemních podlaží včetně betonáže

nosných jader a osazení prefabrikovaných poloramp v garážích.

Následně bude betonována nosná konstrukce vrchní stavby včetně monolitických schodišť.

V další fázi bude provedena pokládka střešního pláště, opláštění obvodových stěn s navázáním jednotlivých obvodových

plášťů a v poslední fázi proběhne kompletace a dokončovací práce.

f) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby,údaje o podlahové ploše

orientační hodnota výstavby:

930 232 000 Kč

náklady na ochranu životního prostředí: běžné pro tento druh stavby

zastavěná plocha:

3 885 m2

celková užitná plocha budovy:

24 707 m2

- z toho : plocha nadzemních podlaží: 15 372 m2

plocha podzemních podlaží: 9 335 m2


SOUHRNNÁ TECHNCKÁ ZPRÁVA

B


B Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází na parcelách č. 785, 882/1, 882/2, 882/3, 882/4, 882ú5, 882/8. Pozemek se nachází v Praze 8 -Těšnov,

nedaleko přestupní stanice metra Florenc a autobusového nádraží Florenc v těsné blízkosti magistrály.

V současné době se na pozemku nachází plocha městské zeleně s náletovou vegetací, městským mobiliářem, billboard a

nepoužívaná smyčka tramvajové trati. V rámci přípravných prací budou všechny objekty odstraněny. V těsné blízkosti pozemku

leží tramvajová trať, která bude upravena, čátěčně přeložena bude vybudována nová tramvajová zastávka.

Území je v současné době památkově chráněné, před započetím stavby bude proveden archeologický průzkum, který

předpokládá výskyt torza základů bývalého nádraží Těšnov.

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Muzeum svou hmotou navazuje na historické využití parcely, reaguje na odkaz Těšnovského nádraží a zároveň se po vzoru

bývalého městského opevnění chová jako hradba, která odděluje rostlou část města Petrské čtvrti a nově založenou pravoúhlou

osnovu Karlína. Hmota je koncipována jako mohutný kvádr, který vytváří hradbu, ze severní strany uzavírá pohled z Petrské

ulice a zároveň se svým skosením obrací k tělesu magistrály a vytváří tak reklamní plochu, poutač pro potencionální návštěvníky

přijíždějící ze severu. Z jihu zkosení opět vytváří representativní plochu, obrací se čelem ke staré budově Muzea hlavního města

Prahy a probíhá paralelně s uliční čarou ulic Na Poříčí a Sokolovská. Svou výškou budova umožňuje výhled z nejvyšších podlaží

na Prahu a její panoramata.

Objekt se skládá z části podzemní, nadzemní a připojené hmoty portálu, odkazujícímu na historickou polohu nádraží Těšnov.

V podzemní části se nachází garáže, k nimž vede příjezd do 1.PP z ulice Na Těšnově, strojovny tzb, sprinklerů a klimatizovaný

prostor pro příjezd kamionu s exponáty. Nadzemní část se dělí na hmotu restaurace a sálu, která kopíruje stopu muzea Těšnov

a hlavní hmotu, kde se v 1.np nachází vstupní hala se zázemím, recepcí, šatnami, obchodem a zázemím restaurace. Ve 2.pp lze

navštívit dočasnou expozici a knihovnu. Ve 3.np se nalézají kanceláře, expozice a depozitáře, v mezipatře potom zázemí pro

expozici, depozitáře a laboratoře. Ve 4.np a 5.np je umístěna pouze expozice a depozitáře, v mezipatře 4.1.np potom dětské

dílny a v 5.1.np kavárna s expozicí. V mezipatrech se vždy nalézá hygienické zázemí a relaxační prostor s galerií pro expozici.

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Technické řešení jednotlivých částí stavby a objektů je blíže popsáno v části F.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd je možný i z magistrály sítí jednosměrných ulic. Vjezdy do garáží a

zásobování jsou z ulice Těšnov. V ulici Těšnov je navržena tramvajová zastávka, která nahrazuje stávající nevyhovující

zastávku.

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu

V objektu jsou navrženy čtyři podlaží podzemních garáží jak pro návštěvníky muzea, tak pro veřejnost, s kapacitou 260

parkovacích stání. V severozápadní části je zpevněná plocha pro příjezd zásobovacích vozů. V rámci analýzy dopravního řešení

provedené ing. Janem Špilarem byly vyřešeny přístupy a sjezdy do podzemních garáží a parter nejbližšího okolí včetně

parkovacích stání.

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba ve svém průběhu bude, co nejméně negativně ovlivňovat své okolí.

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací


Všechny navazující veřejně přístupné plochy jsou řešeny jako bezbariérové.

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Na území dané lokality byla provedena geologická vrtaná sonda, je zde do hloubky 7,00 m pod povrchem terénu hlinitá

navážka, dále do 11,50 m kulturní zbytky (geneze antropogenní, 1. třídy těžitelnosti), do 14,50 m štěrk písčitý, ulehlý (geneze

fluviální, 1. třídy těžitelnosti), do 14,70 jílovitá břidlice zvětralá (geneze sedimentární, 4. třída těžitelnosti) a do 20,20 m jílovitá

břidlice pevná (geneze sedimentární, 5. třída těžitelnosti). Základová spára objektu je v hloubce 12,5 m pod UP.

V lokalitě se vyskytuje puklinová podzemní voda, nachází se 11 m pod UP. Stavební jáma bude po celou dobu hloubení a

provádění spodní stavby odvodňována odčerpáváním.


i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Podklady pro vytyčení stavby byly získány ze systému GIS a katastrální mapy. Použitým výškovým systémem

b.p.v. ±0,000 = +189,000

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

SO 01 – Pražské archeologické muzeum Těšnov

SO 02 – Vjezd do podzemních garáží

SO 03 – Zpevněné plochy

SO 04 – Hrubé terénní úpravy

SO 05 – Čisté terénní úpravy

SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace

SO 07 – Přípojka dešťové kanalizace

SO 08 – Přípojka elektrického silového vedení

SO 09 – Přípojka vodovodu

SO 10 – Přípojka horkovodu

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím

dokončení, resp. jejich minimalizace

Stavba ve svém průběhu ani po dokončení nebude mít negativní dopady na objekty v jejím bezprostředním okolí.

V průběhu stavby bude pouze proveden dočasný zábor tramvajové tratě v ulici Těšnov a v případě potřeby také dočasný zábor

chodníku magistrály.

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků je řešena v části E.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce je navržena tak, aby při respektování hospodárnosti splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu

a při běžném užívání stavby nedošlo k žádnému z těchto jevů:

a) zřícení stavby nebo její části

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné

konstrukce

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Podrobný popis konstrukcí a jejich vlastností viz. F2

3. Požární bezpečnost

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

Minimální požární odolnost konstrukcí je v souladu s požadavky stanovenými požární normou pro daný stupeň požární

bezpečnosti.

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

Objekt je rozdělen na jednotlivé požární úseky, které jsou od sebe vzájemně odděleny požárně dělícími konstrukcemi a a

příslušnými výplněmi otvorů. V objektu je instalováno samočinné hasící zařízení (vysokotlaké sprinklery) a sále je budova


vybavena příslušným množstvím přenosných hasících přístrojů a systémem EPS. Dveře oddělující požární úseky jsou vybaveny

samozavíračem.

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu

Vzhledem k tomu, že je v objektu navrženo hašení pomocí sprinklerového samočinného hasicího zařízení nejsou kladeny

požadavky na odstupové vzdálenosti a nevzniká v okolí budovy požárně nebezpečný prostor.

d) umožnění evakuace osob a zvířat

Evakuace osob a zvířat je zajištěna třemi chráněnými únikovými cestami typu B s nuceným přetlakovým větráním. Chráněné

únikové cesty ústí na volné prostranství. Dále je navržen jeden evakuační výtah s požární předsíní. V budově budou

v potřebném množství rozmístěny evakuační plány značky směru úniku.

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Okolí řešené budovy je navrženo jako bezbariérová zpevněná plocha umožňuje tak vedení požárního zásahu z libovolného

místa na západní a jižní straně z úrovně terénu. Ze severní strany je prostor pro vedení požárního zásahu umístěn na veřejné

komunikaci v blízkosti zásobovací rampy. Z východu bude požární zásah v případě potřeby veden z magistrály.

Požární bezpečnost řešeného objektu je blíže specifikována v části F3.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba se při jejím užívání řídí všemi platnými předpisy na kvalitu vnitřního prostředí, hygieny, ochrany zdraví a životního

prostředí.

Navržený objekt ani jeho provoz nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Během výstavby nedojde k vytvoření žádných

nebezpečných látek ani odpadů.

Ve většině místností, kde se předpokládá trvalý pobyt osob bude zajištěno přirozené osvětlení otvíravými okny, výjimku tvoří

restaurační kuchyně. U všech prosklených ploch je zajištěno clonění vnějšími roletami popřípadě vnitřním stíněním.

5. Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak, aby při jejím běžném užívání nedocházelo k ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Schodiště a podlahy

musí splňovat požadavky na protiskluznou povrchu. Na schodištích a v galeriích je navrženo zábradlí ve výšce 1100 mm nad

úrovní podlahy. Provozní řád bude vypracován provozovatelem stavby při uvedení objektu do provozu.

6. Ochrana proti hluku

Všechny vnitřní i vnější konstrukce splňují požadavky na zvukovou neprůzvučnost. Přenášení hluku nosnými konstrukcemi je

zabráněno ochrannými opatřeními, např. pokládkou na pryžové podložky, zvuková izolace v podlahách, zvukově izolační obklad

restaurace a sálu pro zachování ideálních akustických podmínek. V rámci navržených skladeb a výrobků je zabráněno šíření

hluku jak z objektu do okolí, tak z okolí do objektu.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Navržený objekt splňuje požadavky platných tepelně technických norem na stavební konstrukce.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace údaje o splnění požadavků

na bezbariérové řešení stavby

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové

užívání staveb. Všechny veřejné prostoru jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, součástí

hygienických zařízení jsou toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměry všech výtahů odpovídají potřebám pro

přepravu osob na invalidním vozíku.


9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Budova se nenachází v oblasti se zvýšeným rizikem pronikání radonu a jiných škodlivin do budovy. Základy objektu jsou

navrženy s přihlédnutím k přítomnosti spodních vod.

10. Ochrana obyvatelstva

V rámci projektu nebylo řešeno a zpracováváno.

11. Inženýrské stavby (objekty)

Objekt bude napojen nově zbudovanými přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. Dále budou vybudovány vjezdy do

podzemních garáží a nová tramvajová zastávka Těšnov. Okolní plochy budou řešeny jako veřejné, dlážděné a zatravněné.

Zpevněné plochy budou spádovány ke kanalizačním vpustím a odpadní voda bude odvedena do stávajícího kanalizačního řadu.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

V objektu se vyskytují zařízení běžná pro tento typ budovy.

Bližší řešení jednotlivých zařízení viz. F4


SITUACE STAVBY

C


C

SITUACE STAVBY

C.01.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.01.02 KOORDINAČNÍ SITUACE


DOKLADOVÁ ČÁST

D


ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E


E

ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

E.01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.01.02 SITUACE STAVENIŠTĚ


E.01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Charakteristika staveniště

Staveniště se nachází v Praze 8 - Těšnově, na území stávajícího parku mezi ulicemi Těšnov, Sokolovská a tělesem

severojižní magistrály v ulici Wilsonova.

Pozemek je lichoběžníkového tvaru se severojižní orientací a klesáním na severní straně. V současné době je pozemek

nezastavěn, nachází se zde parkoviště, tramvajová smyčka, reklamní billboard a malé objekty městského mobiliáře. Většina

objektů bude z důvodů výstavby muzea odstraněna. Na staveništi se nachází vzrostlá zeleň a náletová vegetace, která

nebude zachována. V těsné blízkosti pozemku prochází tramvajová trať, jejíž kolejiště bude zrekonstruováno. Staveniště

zabírá 9300 m2 z daného pozemku.

Terén se na severu pozemku svažuje a tramvajové kolejiště zde ústí pod těleso magistrály. Tento výškový rozdíl bude

ponechán, část okolního terénu bude upravena do několika výškových úrovní.

Výškopisná poloha je určena v úrovni čisté podlahy 1.NP; ±0,000 = +189 m.n.m. BPV

Všechny stávající podzemní sítě jsou vedeny pod ulicemi Těšnov a Sokolovská a nezasahují svými ochrannými pásmy do

prostoru staveniště. Ochranná pásma jsou následující:

elektrické silové vedení -1,0m

plynovod

-1,0m

vodovod

-1,5m

kanalizace

-1,5m

Vjezd na staveniště je z přilehlé jednosměrné komunikace, ulice Těšnov ze severní strany pozemku, jiný vjezd na

staveniště není.

b) Upřesnění vymezovacích podmínek

Na území dané lokality byla provedena geologická vrtaná sonda. Geologické složení je následující:

0 - 7,00 m hlinitá navážka

7,00 - 11,50 m kulturní zbytky (geneze antropogenní, 1. třídy těžitelnosti)

11,50 - 14,50 m štěrk písčitý, ulehlý (geneze fluviální, 1. třídy těžitelnosti)

14,50 - 14,70 m jílovitá břidlice zvětralá (geneze sedimentární, 4. třída těžitelnosti)

14,70 - 20,20 m jílovitá břidlice pevná (geneze sedimentární, 5. třída těžitelnosti).

Základová spára objektu je v hloubce 11,3 m a 12,8 m pod úrovní terénu.

V lokalitě se vyskytuje puklinová podzemní voda, nachází se 11 m pod úrovní terénu. Stavební jáma bude po celou dobu

hloubení a provádění spodní stavby odvodňována odčerpáváním.

c) Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavební objekty stavby se

zdůvodněním.

Stavební objekty:

A Příprava území

B Pražské archeologické muzeum

C Přípojka splaškové kanalizace

D Přípojka dešťové kanalizace

E Vodovodní přípojka

F Horkovodní přípojka

G Zpevněné plochy a komunikace

H Konečné terénní úpravy


Návrh postupu výstavby stavebního objektu Pražské archeologické muzeum Těšnov

Technologická etapa

(TE)

Návrh postupu výstavby

1. ¨zemní konstrukce odstranění zeleně

sejmutí ornice

výkopové práce – rýhy pro podzemní stěny

zajištění - ochrana rýhy pažící suspenzí, betonáž podzemních stěn

vytěžení stavební jámy

odvodnění stavební jámy – snížení hladiny spodní vody

vyhloubení rýh pro základové patky

2. Základové HYDROIZOLAČNÍ VANA Z VODONEPROPUSTNÉHO BETONU

betonáž podkladní vrstvy

vlastní betonáž hydroizolační vany

3 Hrubá spodní stavba ŽB MONOLITICKÝ KOMBINOVANÝ SYSTÉM SLOUPOVÝ A STĚNOVÝ

postupná betonáž konstrukcí podzemních podlaží – nosné sloupy, jádra, stropní desky

budování prostupů pro přípojky TZB

4. Hrubá vrchní stavba ŽB MONOLITICKÝ KOMBINOVANÝ SYSTÉM SLOUPOVÝ A STĚNOVÝ

postupná betonáž konstrukcí nadzemních podlaží – nosné sloupy, nosné obvodové stěny,

jádra a stropní desky

betonáž monolitických schodišť

osazení prefabrikovaných schodišť

5. Zastřešení PLOCHÁ STŘECHA JEDNOPLÁŠŤOVÁ

provedení vývodů TZB a výlezů na střechu

provedené jednotlivých vrstev jednoplášťové ploché střechy

oplechování a osazení bleskosvodu

6. Obvodový plášť TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, OBKLAD CORTENOVÝMI

PANELY

osazení výplní otvorů

provedení tepelné izolace včetně paropropustné fólie

montáž nosného roštu fasády

kotvení fasádních panelů

oplechování

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ

provedení konstrukcí LOP

7. Hrubé vnitřní

konstrukce

8. Vnitřní dokončovací

konstrukce

instalace hrubých rozvodů TZB

montáž sádrokartonových příček

provedení hrubých podlah (provedení izolace a roznášecí betonové vrstvy)

kompletace instalací

povrchové úpravy stěn – omítky, nátěry, obklady

položení čistých podlah (nášlapné vrstvy marmoleum, dřevěné lamely, dlažba, epoxidová

stěrka)

osazení vnitřních výplní otvorů – dveří

9. Terénní úpravy a

úpravy vnějších ploch

příjezdové komunikace

přístupový chodník

úprava terénu

osazení a rekultivace okolí

d) Dopravní zajištění stavby

Horizontální přeprava

Je navržena doprava betonové směsi z nejbližší betonárny vzdálené 1,3km na Rohanském ostrově v Praze, TBG

Metrostav. Na stavbu budou směs vozit automixy, které zajistí, aby byla směs hned po příjezdu na stavbu připravena k

použití.

Ostatní stavební materiál bude dovážen nákladními automobily a skladován na staveništi. Stavební stroje budou na stavbu

dopraveny taktéž pomocí nákladních automobilů v případě potřeby i jako nadrozměrný náklad.


Vertikální přeprava - návrh zdvihacích prostředků

Břemeno Hmotnost (t) Maximální vyložení (m)

stěnové bednění 0,9 48

sloupové bednění 0,02 48

stropní bednění 0,5 45

svazek výztuže 0,5 45

násypný koš o objemu 1m 3 s betonem 2,5 (2,3 + 0,2) 48

prefabrikované ŽB schodišťové rameno 2,0 45

Vzhledem k rozsahu objektu jsou navrženy dva jeřáby s horní otočí Liebherr typu 132 EC-H 8 Litronic s maximálním

vyložením 55m a nosností při maximálním vyložení 1850 kg. Při vyložení 48m má každý jeřáb nosnost 2700 kg.

e) Zařízení a provoz staveniště

Návrh montážních, výrobních a skladovacích ploch

Plocha pro čištění bednění

6 x 8 m

Plocha pro skladování výztuže a kari sítí:

8 x 14 m

plocha pro montáž výztuže

6 x 14 m

zpevněná plocha automixy

4 x 16 m

Zpevněná plocha pro jeřáb

4,6 x 4,6 m

Oba jeřáby Liebherr 132 EC-H 8 Litronic jsou založeny na úrovni terénu. Zpevněná plocha základny jednoho jeřábu má

rozměry 4,6x4,6 m. Po jejím obvodu je manipulační prostor minimální šířky 0,6 m.

Bednění pokud možno nebude skladováno, bude použito okamžitě po přivezení na stavbu a bude neustále v oběhu, pro

případné nevyužité kusy jsou navrženy plochy:

bednění sloupů 5,6 x 6,6m

bednění stěn 5,25 x 14,5m

bednění stropů 4,2 x 7,0m

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.

18 x administrativní buňka 2,5 x 6 m

8 x sanitární kontejner WC 1,2 x 1,2 m

1 x sanitární kontejner sprchový 1,2 x 1,2 m

Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější dopravní systém

Trvalý záběr staveniště je navržen na celém pozemku investora. Součástí staveniště bude přilehlý chodník v ulici Na Poříčí

a kolejiště v ulici Těšnov. Vjezd a výjezd na staveniště jsou umístěny na stejném místě v severozápadní části pozemku na

křižovatce ulic Těšnov a Petrská. V případě nutnosti bude při instalaci lehkého obvodového pláště dočasně proveden zábor

chodníku magistrály.

Návrh vjezdů a výjezdů ze staveniště

Výjezd a vjezd na staveniště je navržen ze severní strany staveniště z u. Těšnov, navazuje na něj v rámci staveniště

zpevněná plocha s parkovacími stáními a prostorem pro automix.


f) Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, včetně úprav

staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob

Ochrana životního prostředí

Stavba se nachází v centru Prahy, v její těsné blízkosti se nachází těleso magistrály a bloky domů se smíšenými funkcemi,

v průběhu výstavby musí být zamezeno znečištění ovzduší a nadměrné hlukové zátěži.

Ochrana ovzduší

Všechny použité dopravní prostředky a stavební stroje produkují škodliviny odpovídající platným vyhláškám a předpisům.

Pojezdné komunikace v rámci staveniště budou provedeny z betonových panelů pro omezení prašnosti prostředí. U výjezdu

ze staveniště bude umístěno stanoviště pro očištění dopravních prostředků, kvůli zamezení prašnosti bude komunikace

v případě potřeby zkrápěna vodou.

Ochrana půdy, podzemních a povrchových vod a kanalizací

Při požívání a údržbě pracovních strojů nesmí dojít ke kontaminaci půdy ropnými látkami. Skladování pohonných hmot

bude zajištěno v uzavřených nádobách v místě, kde bude zamezeno průsaku. Čerpání pohonných hmot a ošetřování

bednění odbedňovacími oleji bude prováděno na zpevněném podkladu zabraňujícím průsaku.

Ochrana před hlukem a vibracemi

Nadměrné hlukové zátěži bude zabráněno použitím kvalitních dopravních a výrobních prostředků, které budou udržovány

v chodu jen po nezbytně nutnou dobu spolu se zajištěním nočního klidu. Použité stroje musí vyhovovat přípustné hladině

akustického výkonu a emisím hluku.

Provádění základových podzemních stěn není agresivní a nevytváří nadměrnou zátěž vibracemi.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. Odpadní materiál bude skladován v kontejnerech a poté

vyvážen na skládku, v případě odřezků výztuže do sběrného dvora. Odpadní beton bude navrácen zpět do betonárny,

toxický odpad bude vyvážen na skládky toxického odpadu.

g) Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi

Dodržování BOZ bude zajištěno dle zákona č. 309/2005 Sb. a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

Pracovní síla musí být řádně proškolen a poučen, všichni pracovníci i návštěvníci stavby musí být vybaveni ochrannou

přilbou, pracovním oděvem a ochrannými pomůckami dle příslušné činnosti. Pracovníci musí dodržovat pracovní morálku,

dbát pokynů nadřízených a ochrany svého zdraví.

Práce ve výškách

Zajištění ochrany proti pádu z výšky musí být zřízeno vždy od 1,5 m výšky. Ochrana je primárně zajištěna ochrannými

konstrukcemi:

- ochranné zábradlí min. výšky 1100 mm - složeno z horní tyče, jedné nebo více středních tyčí, zarážky u podlahy

do výšky 150 mm a zajištění proti překlopení

- ochranná lešení se zábradlím a lávkami

- poklopy se zarážkami proti posunutí v tloušťce min 30 mm

V případě práce ve výškách prováděných jednotlivci, pracovníci použijí prvky osobní ochrany:

- pracovní polohovací celotělový úvaz, skládající se ze sedacího postroje a prsního úvazu, lana ,brzdy a karabiny.

- jištění musí být zajištěny vždy nejméně dvěma nezávislými lany

Veškerý materiál, výrobní prostředky a nářadí musí být zajištěny proti pádu.

K zachycení pádu osob a předmětů budou instalovány záchytné konstrukce (především záchytné sítě).

Práce musí být přerušeny při nepříznivých povětrnostních podmínkách, konkrétně, bouře, silný vítr (nad 8 m/s), silný déšť,

špatná viditelnost (dohled méně než 30 m).


Zemní práce

V prostoru staveniště budou vytyčeny trsy technické infrastruktury. Vzhledem k použitým podzemním stěnám nebudou

okolní stavby ohroženy sesunutím ani výkopy. Svahované výkopy budou použity pouze v minimální míře pro instalaci

tepelné izolace a provedení příjezdů do suterénu, tyto konstrukce však budou prováděny v dostatečné vzdálenosti od

stávajících objektů. Ochrany výkopů smí být zatěžovány max. 0,5 m od okraje a musí být zajištěny proti pádu osob a sesutí.

Přístup do prostoru stavební jámy bude zajištěn šikmými rampami, výtahy a žebříky.

Betonářské práce

Ve všech stádiích práce s bedněním musí být zajištěna jeho stabilita. Před započetím betonáže bude provedena kontrol

únosnosti, umístění a správnosti provedení bednění. Jakékoli nedostatky musí být odstraněny. Přeprava betonové směsi je

podmíněna dobrou komunikací pracovníků u jednotlivých pracovních prostředků. Vhodný termín pro odbednění bude určen

statikem.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Staveniště bude oploceno neprůhledným ohrazením do výšky 1,8 m. Všechny vstupy a výjezdy ze staveniště musí být

hlídané, musí byt zamezeno vstupu nepovolaných osob. Na oplocení staveniště budou instalovány cedule se zákazem

vstupu nepovolaným osobám. Dočasně uzavřené dopravní komunikace a pěší trasy musí být označeny dopravními

značkami.

Manipulace s břemeny, požívaní strojů a těžké techniky nesmí ohrozit zdraví osob, ani poškodit cizí majetek. Mimo prostor

staveniště je zakázána manipulace jeřábu s břemenem.

V průběhu výstavby musí být zajištěn přístup ke stávajícím šachtám inženýrských sítí a musí být umožněna bezproblémová

dosažitelnost požárních hydrantů. Zároveň ohrazení staveniště nesmí bránit přístupu požární techniky a musí umožňovat

dostatečný prostor pro vedení požárního zásahu.


ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F1


F1

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F.01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.01.02 PŮDORYS 2PP

F.01.03 PŮDORYS 1NP

F.01.04 PŮDORYS 4NP

F.01.05 PŮDORYS 4.1NP

F.01.06 VÝKRES STŘECHY

F.01.07 DETAILY JADER

F.01.08 PODÉLNÝ ŘEZ

F.01.09 PŘÍČNÉ ŘEZY

F.01.10 ZALOMENÝ ŘEZ

F.01.11 POHLED ZÁPADNÍ

F.01.12 POHLED VÝCHODNÍ

F.01.13 POHLEDY SEVERNÍ A JIŽNÍ

F.01.14 SKLADBY PODLAH

F.01.15 SKLADBY STŘECH

F.01.16 SKLADBY PLÁŠŤŮ

F.01.17 DETAIL FASÁDY

F.01.18 TABULKA DVEŘÍ

F.01.19 TABULKA OKEN

F.01.20 TABULKA LOP

F.01.21 TABULKA SKLENĚNÝCH PŘÍČEK

F.01.22 TABULKA PREFABRIKÁTŮ

F.01.23 TABULKA VÝTAHŮ

F.01.24 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

F.01.25 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

F.01.26 DETAIL ÚŽLABÍ

F.01.27 DETAIL PARAPET

F.01.28 DETAIL SVĚTLÍKU

F.01.29 DETAIL ATIKY

F.01.30 DETAIL SOKLU

VÝKRES ZÁKLADŮ viz. F.02.02


F1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Účel objektu

Objekt Pražského archeologického muzea je navržen jako multifunkční výstavní prostor s expozicemi, depozitáři, kancelářemi,

laboratořemi a zázemím pro zaměstnance, dále s kavárnou, restaurací a přednáškovým promítacím sálem. Muzeum je členěno

do pěti nadzemních podlaží s vloženými mezipatry se zázemím a depozitáři. Ve čtyřech podzemních podlažích se nachází

podzemní garáže pro návštěvníky, nového muzea i již stávajícího Muzea Hlavního Města Prahy.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Architektonické řešení

Muzeum svou hmotou navazuje na historické využití parcely, reaguje na odkaz Těšnovského nádraží a zároveň se po vzoru

bývalého městského opevnění chová jako hradba, která odděluje rostlou část města Petrské čtvrti a nově založenou pravoúhlou

osnovu Karlína. Hmota je koncipována jako mohutný kvádr, který vytváří hradbu, ze severní strany uzavírá pohled z Petrské

ulice a zároveň se svým skosením obrací k tělesu magistrály a vytváří tak reklamní plochu, poutač pro potencionální návštěvníky

přijíždějící ze severu. Z jihu zkosení opět vytváří representativní plochu, obrací se čelem ke staré budově Muzea hlavního města

Prahy a probíhá paralelně s uliční čarou ulic Na Poříčí a Sokolovská. Svou výškou budova umožňuje výhled z nejvyšších podlaží

na Prahu a její panoramata.

Dispoziční a funkční řešení

Objekt se skládá z části podzemní, nadzemní a připojené hmoty portálu, odkazujícímu na historickou polohu nádraží Těšnov.

V podzemní části se nachází garáže, k nimž vede příjezd do 1.PP z ulice Na Těšnově, strojovny tzb, sprinklerů a klimatizovaný

prostor pro příjezd kamionu s exponáty. Nadzemní část se dělí na hmotu restaurace a sálu, která kopíruje stopu muzea Těšnov

a hlavní hmotu, kde se v 1.np nachází vstupní hala se zázemím, recepcí, šatnami, obchodem a zázemím restaurace. Ve 2.pp lze

navštívit dočasnou expozici a knihovnu. Ve 3.np se nalézají kanceláře, expozice a depozitáře, v mezipatře potom zázemí pro

expozici, depozitáře a laboratoře. Ve 4.np a 5.np je umístěna pouze expozice a depozitáře, v mezipatře 4.1.np potom dětské

dílny a v 5.1.np kavárna s expozicí. V mezipatrech se vždy nalézá hygienické zázemí a relaxační prostor s galerií pro expozici.

Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové

užívání staveb. Všechny veřejné prostoru jsou přístupné osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, součástí

hygienických zařízení jsou toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. Rozměry všech výtahů odpovídají potřebám pro

přepravu osob na invalidním vozíku.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Kapacity

předpokládaný počet zaměstnanců

předpokládaná návštěvnost

kapacita sálu

kapacita restaurace

počet parkovacích stání

Užitkové plochy

užitková plocha nadzemních podlaží

užitková plocha podzemních podlaží

55

200 000 návštěvníků/rok

308

150

260

15 372 m²

9 335 m²

Obestavěný prostor

obestavěný prostor celého objektu 116 279 m³

Zastavěné plochy

zastavěná plocha 3885 m²


Orientace objektu

Objekt je orientován severojižním směrem, na severu jsou umístěny depozitáře a na jihu kanceláře, laboratoře a dětské dílny,

jejichž okna jsou opatřeny vnějším cloněním. Portál je svým průčelím orientován severozápadním směrem a je stíněn okolními

budovami tudíž neklade zvláštní požadavky na stínění. východní strana směrem k magistrále je co nejvíce uzavřená a téměř bez

oken.

Osvětlení a oslunění

Ve většině místností, kde se předpokládá trvalý pobyt osob bude zajištěno přirozené osvětlení otvíravými okny, výjimku tvoří

restaurační kuchyně. U všech prosklených ploch je zajištěno clonění vnějšími roletami popřípadě vnitřním stíněním.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Vytyčení, zemní práce, zajištění stavební jámy

Vytyčení, zemní práce

Před zahájením stavebních prací bude objekt vytyčen podle digitálních podkladů, dojde k demolici stávajících objektů a sejmutí

ornice. Pozemek bude zajištěn a oplocen, poté začne hloubení rýh pro podzemní milánské stěny.

Zajištění stavební jámy

Stavební jáma bude hloubena až po vybetonování milánských stěnv procesu těžby zeminy budou ve stavební jámě umístěny

odvodňovací studny pro dočasné snížení hladiny podzemní vody.

Základy, spodní stavba, hydroizolace

Základy jsou navrženy jako hydroizolační vana z vodostavebného betonu s použitím podzemních milánských stěn, pod

základovou deskou je nanesena vrstva podkladního betonu o tl. 150 mm. V místě sloupů jsou navrženy základové patky proti

protlačení. Milánské stěny jsou kotveny až do únosného podloží pevné břidlice v hloubce -16,300 mm. Základová spára pod

základovou deskou je v 14,300 mm.

Nosné konstrukce

Svislé nosné konstrukce

Budova je navržena jako kombinovaný monolitický železobetonový systém se sloupy 500x500 mm v osových vzdálenostech

8000 mm. Nosná obvodová stěna je monolitická o tl. 200 mm. V garážích je jedno travé rozšířeno na 8800 mm. V části půdorysu

jsou sloupy nahrazeny nosnými jádry. Instalační šachty mají vždy jednu stěnu vybetonovanou pouze do výšky parapetu, po

umístění instalací bude zbývající výška dozděna.

Vodorovné nosné konstrukce

V celém objektu jsou navrženy monolitické stropní desky pnuté ve dvou směrech v nadzemních podlažích o tl. 250 mm a

v garážích o tl. 300 mm. Desky jsou řešeny jako hřibové s hlavicemi o straně 2500 mm.

V železobetonových deskách jsou vynechány otvory pro instalace a výtahy, desky jsou v místě vykonzolování ukončeny

ztužujícím parapetem výšky 1000 mm o tl. 150 mm sloužícím zároveň jako zábradlí.viz E Zásady a organizace výstavby

Vertikální komunikace

Schodiště

Hlavní schodiště jsou navržena jako točitá železobetonová monolitická vetknutá do vřetenové zdi v případě vstupní haly a do

vřetenové a schodišťové zdi v případě schodiště v expozicích. Ostatní schodiště jsou navržena jako kombinace monilitických

podest a mezipodest s prefabrikovanými rameny, výjimkou je schodiště v kancelářích, které je celé tvořeno prefabrikátem. U

schodiště ve vstupní hale je navrženo ztužující betonové zábradlí u ostatních jsou pro zábradlí použity nerezové zámečnické

výrobky umístěné ve výšce 1100 mm. Ochrana proti kročejovému hluku je zajišťena pomocí 5mm elastického pásu Ethafoam.

Výtahy

Vertikální komunikace v objektu jsou řešeny pomocí výtahů. Je navrženo celkem osm výtahů. Pro dopravu z garáží do 1.np

slouží výtah Kone MonoSpace R7. Výtahy KONE MonoSpace R3, slouží pro dopravu do z 1.np až do 4.1.np a k multifunkčnímu

sálu. Dále je navržen požární výtah KONE MonoSpace C5, sloužící v době mimo požár pro zaměstnance, malý výtah KONE


MonoSpace C5 pro zásobování kavárny a dopravní výtak KONE Transys. Pro hlavní dopravu návštěvníků stálé expozice slouží

dvojice výtahů KONE MonoSpace C5. Všechny výtahy jsou vedeny ve vlastních monolitických šachtách v rámci komunikačních

jader.

Obovodový plášť

Obvodový plášť je navržen jako těžký s provětrávanou mezerou a s obladem z cortenových desek. Na nosnou konstrukci tl.

200 mm ze železobetonu je kotvena tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm s paropropustnou zábranou proti vodě a nosný

ocelový rošt pro cortenové kazety.

Střešní plášť

Střecha je řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Na nosnou konstrukci bude položena spádová vrstva

z perlitbetonu s penetrací, poté parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny Rockwool Max E o tl. 200 mm,

hydroizolační fólie se separačními fóliemi a násyp říčním kamenivem o tl. 50 mm.

Dělící konstrukce

V objektu jsou navrženy betonové dělicí konstrukce tl. 200 mm. V hygienickém zázemí, kancelářích a učebnách jsou navrženy

zděné příčky tl. 200 mm a tl. 100 mm z keramických příčkovek Porotherm. Dozdívky šachet jsou navrženy z keramických zdících

prvků o celkové tloušťce stěny 200 mm. Příčky musí splňovat požadovanou minimální hodnotu stavební neprůzvučnosti.

Podhledové konstrukce

V místnostech, kde nejsou kladeny požadavky na rozvody tzb je navržen strop z podhledového betonu nebo omítaný.

V hygienickém zázemí a souvisejících prostorech jsou navrženy sádrokartonové podhledy na ocelovém nosném roštu Knauf.

Stropy, kde bude instalován podhled jsou v expozicích odděleny sníženým nadpražím.

Skladby podlah

Skladby podlah jsou navrženy jako těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou přizpůsobenou provozu místnosti. Zvuková

neprůzvučnost je řešena pomocí izolace z minerální vlny Rockwool Steprock HD. V prostorách nad nevytápěným prostorem je

přidána tepelná izolace ze spodní strany desky z perlitbetonu, který bude zároveň sloužit jako tepelně izolační vrstva. Prostory s

častým provozem mají podlahy s pryžovou nášlapnou vrstvou nebo PUR stěrkou. V depozitářích je navržena epoxidov stěrka a

do uníkových cest cementová.

Povrchové úpravy konstrukcí

Vnitřní povrchy stěn jsou řešeny povrchovým betonem ve vstupních částech, expozicích, beton s vysprávkou nebo protiprašným

nátěrem je v únikových chodbách a v podzemních garážích. V hygienickém zázemí je navržen keramický obklad do výše

stropu. V kuchyních a místnostech pro mytí nádobí je navržen keramický obklad do výšky 2m a omítka. V ostatních místnostech

je navržena tenkovrstvá omítka s malbou.

Výplně otvorů

Okna

V budově jsou navržena hliníková okna v pásech po čtyřech např. Schüco. Okna jsou pevná nebo otvíravá. Specifikace viz.

Tabulka oken.

Dveře

V budově jsou navrženy dřevohliníkové dveře. Mezi jednotlivými požárními úseky jsou použity protipožární dveře. Dveře z

odpočinkových ploch mezi expozicemi vedoucí do požární předsíně výtahů a schodiště jsou prosklené protipožární. Specifikace

viz. Tabulka dveří.


e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Geologické podmínky

Na území dané lokality byla provedena geologická vrtaná sonda PÚDIS z roku 1969. Jedná se o vrt č. 18841 (do hloubky 22

m) v databázi GDO. Do hloubky 7,00 m pod povrchem terénu hlinitá navážka, dále do 11,50 m kulturní zbytky (geneze

antropogenní), do 14,50 m štěrk písčitý, ulehlý (geneze fluviální), do 14,70 jílovitá břidlice zvětralá (geneze sedimentální) a do

20,20 m jílovitá břidlice pevná (genzeze sedimentální). V lokalitě se vyskytuje puklinová podzemní voda, nachází se 11 m pod

UP.

Způsob založení

Stavba je založena na podzemních stěnách a hydroizolační vaně z vodonepropustného betonu s různou výškou založení.

Založení objektu viz část 4.2.

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

stavební konstrukce požadovaný UN,20 doporučený Urec,20 použítý U20

střešní plášť 0,30 0,20 0,16

těžký obvodový plášť 0,38 0,25 0,21

okenní otvory 1,80 1,20 1,1

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Navržený objekt ani jeho provoz nebude mít negativní účinky na životní prostředí. Během výstavby nedojde k vytvoření

žádných nebezpečných látek ani odpadů.

h) Dopravní řešení

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Příjezd je možný i z magistrály sítí jednosměrných ulic. Vjezdy do

garáží a zásobování jsou z ulice Těšnov. V ulici Těšnov je navržena tramvajová zastávka, která nahrazuje stávající nevyhovující

zastávku.

V objektu jsou navrženy čtyři podlaží podzemních garáží jak pro návštěvníky muzea, tak pro veřejnost, s kapacitou 203

parkovacích stání. V severozápadní části je zpevněná plocha pro příjezd zásobovacích vozů.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Stavba je chráněna proti promrznutí, vodě, vlhkosti a hluku. Základy objektu a podzemní stavba je navržena z

vodostavebního betonu. Veškeré prostupy budou vyvrtány po dobetonování milánských stěn a musí být dobře vodotěsně

opracovány proti průniku vody.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Objekt je navržen v souladu s vyhl. 268/2009 Sb, vyhl. 269/2009 Sb., 398/2009 Sb.

More magazines by this user
Similar magazines