Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

BAKALÁŘSKÝ PROJEKT

MEDIATÉKA ŽELEZNÝ BROD

JANA KOPECKÁ / ATELIÉR JIRAN&HOLUB&SLADKÝ / 2012/2013


ČÁST 1/2

STUDIE


ANALÝZA

HISTORIE

- v z n i k 1 1 . - 1 2 . s t o l e t í n a o b c h o d n í s t e z c e N ě m e c k o - P o l s k o

- t ě ž b a ž e l e z n é r u d y a z p r a c o v á v n í v h a m r e c h

- 1 9 . s t o l e t í b a r o n L i e b i z z a k l á d á t e x t i l n í t o v á r n u a o t e v í r á b ř i d l i č n é

l o m y

s t a v í s e m o s t y a c e s t y

- 1 9 2 0 p r v n í č e s k á s t ř e d n í s k l á ř s k á š k o l a


D O P R A V A

ANALÝZA

DOPRAVA

s m ě r T a n v a l d

V e l k é H a m r y

s m ě r T u r n o v

s m ě r S e m i l y

J i l e m n i c e

s m ě r T u r n o v

R o v e n s k o p o d T r o s k a m i


O B Č A N S K Á V Y B A V E N O S T

ANALÝZA

OBČANSKÁ VYBAVENOST

k i n o

š k o l a

o b c h o d y

s p o r t

p o š t a

n e m o c n i c e

ú ř a d y


S I L N É S T R Á N K Y

- o k o l n í p ř í r o d a ( K r k o n o š e , J i z e r s k é h o r y )

- ř e k a J i z e r a

- t r a d i c e

- o b č a n s k á v y b a v e n o s t

- d o p r a v n í d o s t u p n o s t

ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY


S L A B É S T R Á N K Y

ANALÝZA

SLABÉ STRÁNKY

- h r u b é z á s a h y , k t e r é s n i ž u j í p o t e n c i á l m í s t a

a z n e m o ž ň u j í b u d o u c í k o m p l e x n í ř e š e n í P o ř í č e

- n e v r a t n o s t z á s a h ů


ANALÝZA

FOTOGRAFIE MÍSTA


PŘEDSTAVA


REVITALIZACE ÚZEMÍ POŘÍČ

Naším úkolem bylo revitalizovat území Poříč,

součást obce Železný Brod, a jako součást revitalizace

navrhnout objekt vhodně doplňující

funkce města.

Popis území

Poříč je „ostrov“ obehnaný řekou Jizerou

z jihu a náhonem ze severu, pozůstatkem

průmyslové historie města. S centrem je spojen

přes náhon pěší lávkou a mostem pro

automobily. Celý ostrov je plochý a dá se

rozdělit na dvě části: tovární (komplex bývalé

textilky a sklárny) a část obytnou s objekty

původně určenými dělníkům.

Ze služeb ostrov disponuje finančním

úřadem, školkou a dvěma nevhodně

umístěnými obchody řetězců. Zbytek tvoří

vilové domy, činžové domy a již zmíněné

dělnické kolonie.

Záměr

Mým záměrem při revitalizaci bylo ponechat

části s vysokou architektonickou a historickou

hodnotou a také komplexy budov

s vysokým potenciálem pro budoucí využití.

Naopak jsem chtěla odstranit a nahradit

domy, které kazí jakoukoliv případnou budoucí

snahu o komplexní řešení ostrova.

Ponechala jsem vilové domy ve východní

části ostrova a rozšířila je o jeden blok směrem

k jihu. Dále jsem ponechala dělnické kolonie

pro jejich vysokou sdělnou hodnotu a způsob,

jakým tvoří ucelený komplex.

Celou západní část ostrova, kde se nachází

tovární komplexy, jsem ponechala budoucím

záměrům města beze změn.

Spíše než obytnou funkci, kterou jsem rozšířila o

vilové domy, jsem na ostrově postrádala rekreaci,

obchod a kulturu.

Na jižní lem ostrova jsem navrhla chatkový

komplex se zázemím a travnatým paloukem

u řeky. Chatky mohou sloužit k pronajmutí,

prodeji a palouk se předpokládá pro širokou

veřejnost. Tomuto komplexu sousedí školka,

které zůstalo její původní umístění u vody a

zeleně.

Další změna se udála v severní části ostrova,

kde jsem navrhla obchodní galerii s malým

náměstím. Jedná se o revitalizaci bývalé

přádelny.

Moje parcela sousedí s touto hned přes

ulici, jedná se o obdélník 120x80m ze severu

ohraničen širokým boulevarem pro pěší i

cyklisty a náhonem. Je přístupný pěší lávkou

vedoucí z centra města, tedy je na strategické

pozici a zároveň je umístěn v zeleni a poskytuje

dostatečný veřejný prostor pro můj objekt.

Jedná se o mediatéku, jejíž součástí je

knihovna, víceúčelový sál a třídy základní

umělecké školy. Stavba reaguje na charakter

města použitým materiálem a svým tvarem

se přizpůsobuje parcele. Kostrukční systém

je převážně dřevostavba kombinovaná se

ztužujícími železobetonovými jádry. Obvodový

plášť tvoří rastr dřevěných sloupů 400x600mm,

ztužený dřevěnými výplněmi a okny.

Střecha objektu je dvojího typu. První tvoří

železobetová deska zastřešující jádra domu a

vše ostatní jsou dřevěné nosníky opírající se o

železobetonové stěny jader a sloupy fasády. V

sále, který disponuje rozponem kolem 20 m, je

navržen lepený nosník.

Stavba má odpovídající zázemí: kavárnu,

šatnu, toalety a skladovací a uklidové prostory.


ČÁST 2/2

REALIZACE


OBSAH

A PRŮVODNÍ ČÁST

A.00 PROHLÁŠENÍ AUTORA

A.01 PRŮVODNÍ LIST

A.02 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Projekt: Mediatéka Železný Brod

Vypracovala: Jana Kopecká

Vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Ján Štempel

Vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Zdeněk Jiran

Ateliér: Jiran&Holub&Sladký

Konzultant: Ing. Pavel Meloun

B ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

B.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.01 KOORDINAČNÍ SITUACE/ 1:500

B.02 VÝKRES ZÁKLADŮ/ 1:100

B.03 PŮDORYS 1NP/ 1:100

B.05 PŮDORYS STŘECHY/ 1:50

B.06 ŘEZ A – A‘/ 1:50

B.07 ŘEZ B – B‘/ 1:50

B.18 POHLED – JIH/ 1:50

B.09 POHLED – VÝCHOD/ 1:50

B.10 POHLED – SEVER/ 1:50

B.11 POHLED – ZÁPAD/ 1:50

B.12 D1 – DETAIL SOKLU/ 1:10

D2 – DETAIL ATIKY / 1:5

D3 – DETAIL KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:5

D4 – DETAIL KOTVENÍ KROKVE/ 1:5

D5 – DETAIL VZT KANÁLU/ 1:5

B.13 P1 AŽ P3 – SKLADBY PODLAH/ 1:5

B.14 S1- SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:10

S2, S7 – SKLADBA STĚNY/ 1:10

S3 – S6 SKLADBY STŘECHY

B.15 T1 – TABULKA DVEŘÍ

T2 – TABULKA OKEN

T4 – TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

T5 – TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T6 – VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ

T7 – TABULKA ZÁMEČNIC KÝCH VÝROBKŮ

C ČÁST STATIKA

C.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPOČTY

C.01 VÝKRES ZÁKLADŮ/ 1:50


C.02 VÝKRES 1NP/ 1:50

C.03 DETAIL KOTVENÍ NOSNÝCH PRVKŮ/ 1:50

A PRŮVODNÍ ČÁST

D ČÁST TZB

D.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPOČTY

D.02 KOORDINAČNÍ SITUACE/ 1:250

D.04 PŮDORYS 1N P/ 1:50

A.00 PROHLÁŠENÍ AUTORA

A.01 PRŮVODNÍ LIST

A.02 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

E ČÁST POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

E.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.01 SITUACE/ 1:500

E.02 PŮDORYS 1NP/ 1:50

F ČÁST REALIZACE STAVBY

F.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.01 SITUACE STAVBY/ 1:500

G ČÁST INTERIÉR

G.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

G.01 VÝKRES PRVKU

G.02 VIZUALIZAC E


A.02 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

název stavby: Mediatéka Železný Brod

autor projekt u: Jana Kopecká

st upeň: Dokumentace pro stavební povolení

datum pracování: LS 2013

2. Základní charakteristika stavby a její užití

Jedná se o novostavbu společenského a kulturního centra se vzdělávací funkcí. Objekt je situován na

samostatné parcele v Železném Brodě, na území Poříč. Objekt v sobě spojuje několik funkcí. Dominantní část je

věnována víceúčelovému sálu se zázemím. Kapacita sálu činí 130 osob. Další součástí je knihovna se

st udovnou a nakonec třídy lidové um ělecké š koly. Knihovna disponuje plochou kolem 160m 2 . Třídy lidové

školy jsou řešeny tak, aby se v budoucnu daly přizpůsobit vyvíjejícím se požadavkům města – příčky jsou

demontovatelné a prostory vhodné pro změnu funkce. Nedílnou součásti objektu jsou pak dvě jádra, kt erá mají

kromě statické funkce f unkci zázemí. Ve větším je umístěna strojovna VZT a kotelna a sklady. V pravém pak

toalety a úklidová místnost . Objekt je jednopodlažní a vzhledem k základovým podmínkám nepodsklepený. Je

řešen jako dřevostavba, jádra se zázem ím jsou ze železobetonu.

3. Kapacity stavby

celkový obest avěný prostor: 9600 m 2

celková zastavěná plocha: 970m 2

celková užitná plocha: 970m 2

4. Údaje o území, o stavebním pozemku

Objekt se nachází na území Poříč v Železném Brodě ve výšce 310 m.n.m. Pozemek je plochý a momentálně se

na něm nachází prodejna obchodního řetězce s parkovištěm a panelový bytový dům. Je zde několik stromů

poblíž vodního náhonu. Stávající objekty na parcele bude nut no zdemolovat . Podloží je hlinitopísčitá půda

s hladinou podzemní vody 80cm. Půda je vysoce propustná a středně soudržná. Oblast Poříče je sezónně

zaplavena krátkými a rychlými záplavami, které se řešenému pozemku vyhýbají.

5. Požadavky na demolice

Před zahájením výstavby bude zdem olován objekt obchodního řet ězce s parkovišt ěm a panelový dům.

Myšlenka vychází z celkového urbanistického řešení Poříče a zahrnuje mnoho dalších změn v rámci celého

ostrova.

6. Napojovací body technických sítí

Objekt je standardně napojen na inženýrské sítě. Plynová přípojka vede k ulici Průmyslová. Vodovodní,

kanalizační a elektrická z ulice Stavbařů.


7. Věcné a čas ové vazby, návaznost na související investice

Pozemek se nenachází k chráněné krajinné oblasti, přesto je t řeba dbát zvýšené opatrnosti při výstavbě, jelikož

se v blízkosti parcely nachází vodní náhon řeky Jizery. Staveniště nezasahuje na cizí pozemky a jeho výstavba

by neměla zásadně ovlivnit dopravní situaci v okolí. Může vzniknout problém při manévrování některých

dopravních prost ředků, např.: aut ojeřábu.

B ČÁST ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Projekt: Mediatéka Ž elezný Brod

Vypracovala: Jana Kopecká

Ate liér: Jiran&Holub&Sladký

Konzultant: Ing. Pavel Meloun

OBSAH

B.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.01 KOORDINAČNÍ SITUACE/ 1:500

B.02 VÝKRES ZÁKLADŮ/ 1:100

B.03 PŮDORYS 1NP/ 1:100

B.05 PŮDORYS STŘECHY/ 1:50

B.06 ŘEZ A – A‘/ 1:50

B.07 ŘEZ B – B‘/ 1:50

B.18 POHLED – JIH/ 1:50

B.09 POHLED – VÝCHOD/ 1:50

B.10 POHLED – SEVER/ 1:50

B.11 POHLED – ZÁPAD/ 1:50

B.12 D1 – DETAIL SOKLU/ 1:10

D2 – DETAIL ATIKY / 1:5

D3 – DETAIL KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:5

D4 – DETAIL KOTVENÍ KROKVE/ 1:5

D5 – DETAIL VZT KANÁLU/ 1:5

B.13 P1 AŽ P3 – SKLADBY PODLAH/ 1:5

B.14 S1- SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ/ 1:10

S2, S7 – SKLADBA STĚNY/ 1:10

S3 – S6 SKLADBY STŘECHY

B.15 T1 – TABULKA DVEŘÍ

T2 – TABULKA OKEN

T4 – TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

T5 – TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

T6 – VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ

T7 – TABULKA ZÁMEČNIC KÝCH VÝROBKŮ


B.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI

1. Účel objektu

Jedná s e o novostavbu společenského a kult urního cent ra se vzdělávací funkcí. O bjekt je situován na

samostat né parcele v Železném Brodě, na území Poříč. Objekt v sobě spojuje několik funkcí. Dominantní

část je věnována víceúčelovému sálu se zázem ím. Kapacita sálu činí 130 osob. Další součástí je

knihovna se st udovnou a nakonec třídy lidové umělecké školy. Knihovna disponuje plochou kolem 160m 2 .

Třídy lidové školy jsou řeš eny tak, aby se v budoucnu daly přizpůsobit vyvíjejícím se požadavkům města –

příčky jsou demontovatelné a prostory vhodné pro zm ěnu funkce. Nedílnou součásti objektu jsou pak dvě

jádra, která mají kromě statické funkce funkci zázemí. Ve větším je umístěna strojovna VZT a kotelna a

sklady. V pravém pak toalety a úklidová místnost. Objekt je jednopodlažní a vzhledem k základovým

podmínkám nepodsklepený. Je řešen jako dřevostavba, jádra se zázemím jsou ze železobetonu.

2. Dopravní řešení

Objekt se nachází v oblast i Poříč, která je automobilům přístupná přes jeden most. Ten míří přímo do ulice

Průmyslová, která sousedí s parcelou ze západu. Parcela je obslužnými silnicemi ohraničena také z jihu

(ulice Příčná) a východu (ulice Stavbařů). Přímo k objektu pak vede zpevněná cesta pro pěší, která poč ítá

s pojížděním aut zásobování. Přímo na parcele je několik parkovacích míst, ale pro případy konání akce, či

jiné významné příležitosti, bude využito parkoviště naproti přes ulici Průmys lová, kde se nachází obchodní

zóna. Celkem je na parcele 11 parkovacích stání. Předpokládá se, že tat o místa budou sloužit jako

krátkodobá a auta s e zde budou rychle střídat. Nejvíce se stavba zaměřuje na chodce, jednak svým

účelem a jednak vs třícně pojatou cestou. Cesta se plynule napojuje na komunikace vedoucí do centra.

Příjezd hasičských vozidel je možný z ulice Průmyslová. Pro ot áčení vozidel není nutno zřizovat další

plochy, aut a se mohou vrátit jinou cestou zpět na most.

3. U rbanistické a architektonické řešení

Poříč je bývalou průmyslovou oblastí, nyní však místo ztrácí svoji minulou důležitost a kvalitní parcely

nejsou vhodně využity. Zadáním projektu bylo nejprve celkově vyřešit urbanismus této oblasti a až pot é do

něj stavbu zasadit. Okolí Železného Brodu se již nachází v horském podhůří, parcela pak ještě v údolí a je

obtékána řekou Jizerou. Příroda zde tvoří dominant ní scenerii a je třeba se jí přizpůsobit, jak výškově ,

konstrukčně, t ak materiálově. Nově navržená stavba musí zároveň vyhovět požadavkům města, aby s e

tato oblast regenerovala a dosáhla nového využití. Mezi požadavky města se řadila Budova pro seniory

nebo Společenské centrum, které jsem zvolila. Hlavní myšlenkou bylo propojit krásu přírodních materiálů a

najít v nich nové výtvarné pojetí, které by vystihlo charakter veřejné kulturní budovy. Je použito lepeného

dřeva, které dobře vypadá a splňuje st atickou náročnost této stavby. Jako střešní kryt ina je zvolen

titanzikový ple ch.

4. Dispoziční řešení

Objekt Mediatéky má jedno nadzemní podlaží a vzhledem k úrovni podzemní vody není podsklepen.

Přístup do objektu vede přes halu, která spojuje všechny provozy. Přímo proti vchodu se nalézá

víceúčelový sál. Tent o sál může být využíván k celé řadě společenských akcí jako je ples, divadelní

představení, koncert či výstava. Vzhledem k velikosti města a charakteru celé oblasti bude vše probíhat

komornějším způsobem. Nalevo od haly se nachází knihovna se studovnou. Napravo pak třídy lidové

umělecké školy s kabinetem pro vyučující. Mezi těm ito prostory jsou umístěna dvě jádra se zázemím.

V levém se nachází kotelna a st rojovna vzduchotechniky, t oalety a sklady. Napravo jsou umístěny toalety,

toalety pro imobilní, sklad a úklid.

5. Založení

Hloubka základové spáry je stejná pod celým objektem, kromě místa, kde vzduchotechnický kanál

prochází základovou kons trukcí. Nejhlouběji je tedy 1,985m pod terénem. V naprosté většině pak 1,285m

pod terénem. Půdní sonda ukázala, že na parcele se nachází hlinitopísčitá půda.

Objekt je založen na monolitických betonových pasech v kombinaci s KB bloky, které t voří ztracené

bednění. Základové konstrukce jsou vždy založeny v nezámrzné hloubce, tedy v hloubce nejméně 1,2m.

Použit ý materiál je beton C 20/25. Podkladní beton má tloušťku 150m m.

6. Svislé konstrukce

V objekt u je použito kombinace železobet onu a dřeva. Dřevo t voří střechu a obvodový plášť, železobeton

pak uvnitř budovy ztužuje. Železobetonová monolitická jádra mají tvar podobný půlkruhu o poloměru 7m.

Tloušťka je 300mm a maximální výška skoro 8 metrů. Svislými nosnými prvky obvodového pláště jsou

dřevěné lepené sloupy o průřezu 0,2x0,4m. Sloupy js ou navzájem spojeny soustavou příčlí a plných výplní

mezi nimi. Dále jsou ztuženy osazením střešní krokve na ocelový prof il. Osová vzdálenost sloupů je 1,7m,

v ně kterýc h m ístech 1,6m.

7. Vodorovné konstrukce

Stropní konst rukce v objektu jsou řešeny ve dřevě i v železobetonu. Nad jádry se zázemím je 0,25m tlustá

železobet onová des ka. Je jednosměrně pnutá a vetknutá na jedné straně. Použitý materiál je beton

C20/25 a ocel B500. Ostatní zastřešení budovy je řešeno jako dvouplášťová dřevěná st řecha. Nad sálem

je dvacetimetrový rozpon vyřešen lepenými nosníky o průřezu 1,5x0,2m, nad zbytkem budovy jsou také

lepené nosníky. Jejich průřez je 0,25x0,2m. Ztužení nosníků je zajištěno prkenným záklopem, na husto

přibíjeným.

Všechny dřevěné prvky krokve js ou řešeny pohledově.


titanzikový ple ch.

4. Dispoziční řešení

Objekt Mediatéky má jedno nadzemní podlaží a vzhledem k úrovni podzemní vody není podsklepen.

Přístup do objektu vede přes halu, která spojuje všechny provozy. Přímo proti vchodu se nalézá

víceúčelový sál. Tent o sál může být využíván k celé řadě společenských akcí jako je ples, divadelní

představení, koncert či výstava. Vzhledem k velikosti města a charakteru celé oblasti bude vše probíhat

komornějším způsobem. Nalevo od haly se nachází knihovna se studovnou. Napravo pak třídy lidové

umělecké školy s kabinetem pro vyučující. Mezi těm ito prostory jsou umístěna dvě jádra se zázemím.

V levém se nachází kotelna a st rojovna vzduchotechniky, t oalety a sklady. Napravo jsou umístěny toalety,

toalety pro imobilní, sklad a úklid.

5. Založení

Hloubka základové spáry je stejná pod celým objektem, kromě místa, kde vzduchotechnický kanál

prochází základovou kons trukcí. Nejhlouběji je tedy 1,985m pod terénem. V naprosté většině pak 1,285m

pod terénem. Půdní sonda ukázala, že na parcele se nachází hlinitopísčitá půda.

Objekt je založen na monolitických betonových pasech v kombinaci s KB bloky, které t voří ztracené

bednění. Základové konstrukce jsou vždy založeny v nezámrzné hloubce, tedy v hloubce nejméně 1,2m.

Použit ý materiál je beton C 20/25. Podkladní beton má tloušťku 150m m.

6. Svislé konstrukce

V objekt u je použito kombinace železobet onu a dřeva. Dřevo t voří střechu a obvodový plášť, železobeton

pak uvnitř budovy ztužuje. Železobetonová monolitická jádra mají tvar podobný půlkruhu o poloměru 7m.

Tloušťka je 300mm a maximální výška skoro 8 metrů. Svislými nosnými prvky obvodového pláště jsou

dřevěné lepené sloupy o průřezu 0,2x0,4m. Sloupy js ou navzájem spojeny soustavou příčlí a plných výplní

mezi nimi. Dále jsou ztuženy osazením střešní krokve na ocelový prof il. Osová vzdálenost sloupů je 1,7m,

v ně kterýc h m ístech 1,6m.

7. Vodorovné konstrukce

Stropní konst rukce v objektu jsou řešeny ve dřevě i v železobetonu. Nad jádry se zázemím je 0,25m tlustá

železobetonová deska. Je jednosměrně pnutá a vetknutá na jedné straně. Použitý materiál je beton

C20/25 a ocel B500. Ostatní zastřešení budovy je řešeno jako dvouplášťová dřevěná st řecha. Nad sálem

je dvacetimetrový rozpon vyřešen lepenými nosníky o průřezu 1,5x0,2m, nad zbytkem budovy jsou také

lepené nosníky. Jejich průřez je 0,25x0,2m. Ztužení nosníků je zajištěno prkenným záklopem, na husto

přibíjeným.

Všechny dřevěné prvky krokve js ou řešeny pohledově.

7.1. Obvodový plášť

Celý obvod budovy je olemován systémem nosných lepe ných sloupů, které jsou kladeny každých 1,7m.

Sloupy jsou přikotveny k betonu pomocí ocelového L profilu s příložkou a trnem. Sloupy jsou mezi sebou

ztuženy příčlemi, které vytvářejí celkový charakter budovy. M ezi příčlemi se střídají průhledné a

neprůhledné výplně. Neprůhledné mají ještě dvě další varianty, prkna vodorovní a prkna svislá. Mezi

jednotlivými moduly výplní je vyřešeno provětrávání, vynecháním prkna při vodorovné variantě, nebo

osazením ocelové mřížky. Uvnitř jader jsou exteriérové stěny řešeny zateplením železobetonu

polystyrenem o tloušťce 160mm. Sokl a atika pláště jsou ochráněny tit anzinkovým plechem Rheinzink.

9. Skladby podlah

V objektu je užit o pouze tří typů podlah. V prost orách kolem obvodu je podlaha řešena jako těžká plovoucí

s nášlapnou vrstvou z dubových vlysů. Roznáš ecí vrstvu tvoří vždy betonová mazanina vyztužená kari sítí.

Podlahy toalet jsou obloženy keramikou a zázemí (kotelna, strojovna VZT, sklady a úklid) jsou provedeny

lit ou stěrkou.

10. Dělící konstrukce

V objektu jsou dva t ypy příček. V železobetonových jádrech je z mnoha důvodů (vedení pot rubí, příčka u

kotelny) zvolen systém zděných příček z příčkovek Yt ong. Tloušťky se pohybují od 100 do 250mm. Ostatní

příčky jsou řešeny jako demontovatelné lehké, obzvlášt ě s akustickou funkcí. Nosným prvkem příček jsou

dřevěné sloupky 50/60 v modulu 625mm, které jsou opláštěné SDK 2x12,5mm a jako akustická ozolace

je zvolena Isover AKU. Demontovatelnost příček se s naží vyhovět konceptu o budoucím vývoji stavby.

Předpokládá se zejména vývoj velikosti jednotlivých tříd. Instalační šachty jsou řešeny jako lehké

montované konstrukce systému Knauf. Nosnými prvky jsou hliníkové úhelníky, které jsou opláštěné SDK

2x12.5mm.

11. Podhledové konstrukce

V objektu jsou použity dva typy podhledů. Není jich příliš mnoho, plní hlavně akustickou a požárně

bezpečnostní funkci. Někde jsou vedeny i rozvody TZB. Akus tický podhled je zejména v sále, a to zavěšený

mezi lepené nosníky. Zároveň slouží jako nosič bodového osvětlení a jiných doplňkových produktů.

Požárně bezpečnostního podhledu je užito v chodbách jader z důvodu přičlenění těchto prostor

k požárnímu úseku sálu. Další akustické podhledy, i esteticky ztvárněné, jsou pak použity v hudebních

třídách a st udovně.

12. Povrchové úpravy konstrukcí

V celém objektu je vidět snaha přiznět vlastní osobitou barvu a charakter jednotlivého materiálu. Pokud je

použit o železobetonu, je ponechám bez povrchové úpravy jako pohledový, nebo je natřen. Příčky jsou

klasicky omít nuty CV maltou a vymalovány na bílo. N a t oaletách jsou stěny pojednány keramickým


titanzikový ple ch.

4. Dispoziční řešení

Objekt Mediatéky má jedno nadzemní podlaží a vzhledem k úrovni podzemní vody není podsklepen.

Přístup do objektu vede přes halu, která spojuje všechny provozy. Přímo proti vchodu se nalézá

víceúčelový sál. Tent o sál může být využíván k celé řadě společenských akcí jako je ples, divadelní

představení, koncert či výstava. Vzhledem k velikosti města a charakteru celé oblasti bude vše probíhat

komornějším způsobem. Nalevo od haly se nachází knihovna se studovnou. Napravo pak třídy lidové

umělecké školy s kabinetem pro vyučující. Mezi těm ito prostory jsou umístěna dvě jádra se zázemím.

V levém se nachází kotelna a st rojovna vzduchotechniky, t oalety a sklady. Napravo jsou umístěny toalety,

toalety pro imobilní, sklad a úklid.

5. Založení

Hloubka základové spáry je stejná pod celým objektem, kromě místa, kde vzduchotechnický kanál

prochází základovou kons trukcí. Nejhlouběji je tedy 1,985m pod terénem. V naprosté většině pak 1,285m

pod terénem. Půdní sonda ukázala, že na parcele se nachází hlinitopísčitá půda.

Objekt je založen na monolitických betonových pasech v kombinaci s KB bloky, které t voří ztracené

bednění. Základové konstrukce jsou vždy založeny v nezámrzné hloubce, tedy v hloubce nejméně 1,2m.

Použit ý materiál je beton C 20/25. Podkladní beton má tloušťku 150m m.

6. Svislé konstrukce

V objekt u je použito kombinace železobet onu a dřeva. Dřevo t voří střechu a obvodový plášť, železobeton

pak uvnitř budovy ztužuje. Železobetonová monolitická jádra mají tvar podobný půlkruhu o poloměru 7m.

Tloušťka je 300mm a maximální výška skoro 8 metrů. Svislými nosnými prvky obvodového pláště jsou

dřevěné lepené sloupy o průřezu 0,2x0,4m. Sloupy js ou navzájem spojeny soustavou příčlí a plných výplní

mezi nimi. Dále jsou ztuženy osazením střešní krokve na ocelový prof il. Osová vzdálenost sloupů je 1,7m,

v ně kterýc h m ístech 1,6m.

7. Vodorovné konstrukce

Stropní konst rukce v objektu jsou řešeny ve dřevě i v železobetonu. Nad jádry se zázemím je 0,25m tlustá

železobetonová deska. Je jednosměrně pnutá a vetknutá na jedné straně. Použitý materiál je beton

C20/25 a ocel B500. Ostatní zastřešení budovy je řešeno jako dvouplášťová dřevěná st řecha. Nad sálem

je dvacetimetrový rozpon vyřešen lepenými nosníky o průřezu 1,5x0,2m, nad zbytkem budovy jsou také

lepené nosníky. Jejich průřez je 0,25x0,2m. Ztužení nosníků je zajištěno prkenným záklopem, na husto

přibíjeným.

Všechny dřevěné prvky krokve js ou řešeny pohledově.

7.1. Obvodový plášť

Celý obvod budovy je olemován systémem nosných lepe ných sloupů, které jsou kladeny každých 1,7m.

Sloupy jsou přikotveny k betonu pomocí ocelového L profilu s příložkou a trnem. Sloupy jsou mezi sebou

ztuženy příčlemi, které vytvářejí celkový charakter budovy. M ezi příčlemi se střídají průhledné a

neprůhledné výplně. Neprůhledné mají ještě dvě další varianty, prkna vodorovní a prkna svislá. Mezi

jednotlivými moduly výplní je vyřešeno provětrávání, vynecháním prkna při vodorovné variantě, nebo

osazením ocelové mřížky. Uvnitř jader jsou exteriérové stěny řešeny zateplením železobetonu

polystyrenem o tloušťce 160mm. Sokl a atika pláště jsou ochráněny tit anzinkovým plechem Rheinzink.

9. Skladby podlah

V objektu je užit o pouze tří typů podlah. V prost orách kolem obvodu je podlaha řešena jako těžká plovoucí

s nášlapnou vrstvou z dubových vlysů. Roznáš ecí vrstvu tvoří vždy betonová mazanina vyztužená kari sítí.

Podlahy toalet jsou obloženy keramikou a zázemí (kotelna, strojovna VZT, sklady a úklid) jsou provedeny

lit ou stěrkou.

10. Dělící konstrukce

V objektu jsou dva t ypy příček. V železobetonových jádrech je z mnoha důvodů (vedení pot rubí, příčka u

kotelny) zvolen systém zděných příček z příčkovek Yt ong. Tloušťky se pohybují od 100 do 250mm. Ostatní

příčky jsou řešeny jako demontovatelné lehké, obzvlášt ě s akustickou funkcí. Nosným prvkem příček jsou

dřevěné sloupky 50/60 v modulu 625mm, které jsou opláštěné SDK 2x12,5mm a jako akustická ozolace

je zvolena Isover AKU. Demontovatelnost příček se s naží vyhovět konceptu o budoucím vývoji stavby.

Předpokládá se zejména vývoj velikosti jednotlivých tříd. Instalační šachty jsou řešeny jako lehké

montované konstrukce systému Knauf. Nosnými prvky jsou hliníkové úhelníky, které jsou opláštěné SDK

2x12.5mm.

11. Podhledové konstrukce

V objektu jsou použity dva typy podhledů. Není jich příliš mnoho, plní hlavně akustickou a požárně

bezpečnostní funkci. Někde jsou vedeny i rozvody TZB. Akus tický podhled je zejména v sále, a to zavěšený

mezi lepené nosníky. Zároveň slouží jako nosič bodového osvětlení a jiných doplňkových produktů.

Požárně bezpečnostního podhledu je užito v chodbách jader z důvodu přičlenění těchto prostor

k požárnímu úseku sálu. Další akustické podhledy, i esteticky ztvárněné, jsou pak použity v hudebních

třídách a st udovně.

12. Povrchové úpravy konstrukcí

V celém objektu je vidět snaha přiznět vlastní osobitou barvu a charakter jednotlivého materiálu. Pokud je

použit o železobetonu, je ponechám bez povrchové úpravy jako pohledový, nebo je natřen. Příčky jsou

klasicky omít nuty CV maltou a vymalovány na bílo. N a t oaletách jsou stěny pojednány keramickým


+9,000

+8,878

+8,983

+8,840

+8,861

+8,823

6,9%

6,9%

+7,035

6,9%

+7,018

6,9%

větrání kotelna

větrání kotelna

6,9%

pojistný svod

DN100

3,5%

větrání strojovna VZT

5,2%

7%

+6,187

+6,204

větrání strojovna VZT

4,3%

6,9%

3,5%

10,5%

větrací potrubí

větrání splaškové kanalizace

6,9%

3,5%

větrací potrubí

pojistný svod

větrání splaškové kanalizace

+6,590

6,9%

+6,607

6,9%

+6,179

+6,024

+6,196

+6,041

+5,961

FAKULTA

ARCHITEKTURY

+5,978

THÁKUROVA 9

PRAHA 6 - DEJVICE

166 34

MEDIATÉKA ŽELEZNÝ BROD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

PŮDORYS 1NP

1:100

B.04


+9,000

+5,940

+7,000

375

+6,900

+5,290

405

1500

+5,150

1770

3240

+3,050

1030

1600

150

200

200

1920

5945

150

3200

+0,900

+0,300

270

-1,085

-0,385

+0,000

-0,885

-1,585

-1,985

-1,285

FAKULTA

ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6 - DEJVICE

166 34

MEDIATÉKA ŽELEZNÝ BROD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ŘEZ AA'

1:100

B.05


+10,450

+9,000

+7,485

3540

7260

500

4545

+4600

-1,085

-1,985

FAKULTA

ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6 - DEJVICE

166 34

MEDIATÉKA ŽELEZNÝ BROD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

PŮDORYS 1NP

1:100

B.07


Meloun


Meloun


Meloun


Meloun


70

50

400

600

nerezová větrací mřížka

přelepeno fóliovou izolací

PUR pěna

extrudovaný polystyren 80mm

odvodňovací kanál

280

400

108

280

414

150

OSB deska

L profil

lišta

prostý beton

KB blok

10

80

450

800

DETAIL SOKLU

D1 1:10 B.12


fošna uchycená zboku k distančníku

kontralať uchycena k svislému bednění

nerezová přížka

bednění

150

distančník

mřížka proti naplaveninám

OSB deska

ocelový kotvící prvek

opláštění trubky

zatažení parozábrany

DETAIL ATIKY

D2 1:5 B.12


modulově větraná

mezera 50mm

ocelová mřížka

ocelový kotvící

prvek oboustranný

s trnemtl. 6mm

PUR pěna

difuzní folie

parotěsná zábrana

polyuretanová

pěna

zatmeleno

schránka na žaluzie

žaluzie

vodící lišta

dřevěná příruba

rám okna

okenní křídlo

D3 KOTVENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1:5 B.14


150

kontralať přichycena ke svislému bednění

kontralať přichycena ke svislému bednění

lichoběžníkový dřevěný profil

přichycen z boku k distančníku

OSB deska

Lepený vazník 250x200mm

ocelový L profil 80x160 tl.6mm

uloženo do kapsy

podložka

Žb stěna 300mm

D4 DETAIL ATIKY ŽB STĚNY

1:5 B.14


770

600

266

D5 DETAIL VZT KANÁLU

1:10 B.16


150

50

400

600

impregnace

prkna tl. 25mm

větraná mezera

OSB deska tl.18mm kotvená po 0,5m

difuzní fólie

tepelná izolace 280mm

parotěsná vrstva

OSB deska tl.18mm

prkna tl. 25mm

transparentní nátěr

S1 SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1:10 B.14


SDK desky 2x12,5mm

systémové řešení

Rigips

mezera pro vedení

instalací a VZT tl 455mm

U profil kotvící

těsnící podložka

žlzb stěna 400mm

nátěr 2mm

nátěr

žb nosná stěna 300mm

tepelná izolace PPS 160mm

akrylátová omítka na perlince

S7 SKLADBA NOSNÉ STĚNY 1:10 B.14

S2 SKLADBA NOSNÉ STĚNY

1:10 B.14


plech TiZn 1mm

bednění 25mm

kontralatě 40x40mm

difuzní fólie

tepelná izolace Isover Unirol 5x50mm

parotěsná vrstva

bednění 25mm

lepený vazník 1500x300mm

1850

350

S5 SKLADBA STŘECHY

1:10 B.23


plech TiZn 1mm

bednění 25mm

kontralatě 40x40mm

difuzní fólie

tepelná izolace Isover Unirol 5x50mm

parotěsná vrstva

bednění 25mm

vazník z rostlého dřeva 250x200mm

510

280

350

70

S6 SKLADBA STŘECHY

1:10 B.23


násyp říčním kamenivem 50mm

geotextilie

Hydroizolace asfaltový pás 2x2mm

spádová vrstva klíny PPS 20-280mm

PPS 250mm

parotěsná zábrana

železobetonová deska 250mm

omítka 15mm

násyp říčním kamenivem 50mm

geotextilie

Hydroizolace asfaltový pás 2x2mm

spádová vrstva klíny PPS 20-280mm

PPS 250mm

parotěsná vrstva

železobetonová deska 250mm

podhled Rigips požárně odolný 265mm

1110

860

S4 SKLADBA STŘECHY

1:10 B.14

S3 SKLADBA STŘECHY

1:10 B.14


DUBOVÉ VLYSY P+D 20mm

MIRELON 5mm

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 70mm

SEPARAČNÍ FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER 120mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS 2x2mm

PODKLADNÍ BETON 150mm

TERÉN

LIŠTA

200

120 70 20

4 1 5

220

420

P1 SKLADBA PODLAHY

1:5 B.13


KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm

LEPIDLO 5mm

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 3mm

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 70mm

SEPARAČNÍ FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER 120mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS 2x2mm

PODKLADNÍ BETON 150mm

TERÉN

LIŠTA

200

8

116

1

220

76

3 5

420

10

P2 SKLADBA PODLAHY

1:10 B.13


SAMONIVELAČNÍ PU STĚRKA 5mm

BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ 85mm

SEPARAČNÍ FÓLIE

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER 120mm

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS 4mm

PODKLADNÍ BETON 150mm

TERÉN

LIŠTA

200

120

4 1

220

420

90

5

SKLADBA PODLAHY

P3 1:5 B.13


T1 TABULKA DVEŘÍ T2 TABULKA OKEN

ZN. SCHÉMA 1:100 ROZMĚR CHARAKTERISTIKA POČET KS

dveře vnitřní obložkové otvíravé

dřevěné plné hladké

zárubeň dřevěná obložková

barva bílý akryl

skrytý práh

kování

ZN. SCHÉMA 1:100 ROZMĚR CHARAKTERISTIKA POČET KS

dřevěné eurookno

neotvíravé

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

odstín smrk

dveře vnitřní obložkové otvíravé

dřevěné plné hladké

zárubeň dřevěná obložková

barva bílý akryl

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

otvíravé a sklopné

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

otvírání pákové

odstín smrk

dveře vnitřní obložkové otvíravé

dřevěné plné hladké

zárubeň dřevěná obložková

barva bílý akryl

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

neotvíravé

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

odstín smrk

dveře vnitřní obložkové otvíravé

dřevěné plné hladké

zárubeň dřevěná obložková

barva bílý akryl

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

otvíravé a sklopné

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

otvírání pákové

odstín smrk

dveře vnitřní skládací

trojdílné

pojízdná hliníková lišta ve

skrytém rámu

prosklené s nadsvětlíkem

zárubeň dřevěná rámová

kování

dřevěné eurookno

neotvíravé

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

odstín smrk

dveře venkovní otvíravé

dvoukřídlé

zárubeň rámová hliníková s

přerušením tepelného mostu

prosklené

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

otvíravé a sklopné

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

otvírání pákové

odstín smrk

dveře vnitřní dvoukřídlé

zárubeň rámová dřevěná

prosklené

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

otvíravé a sklopné

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

otvírání pákové

odstín smrk

dveře vnitřní posuvné do skryté

kapsy, jednodílné

pojízdná hliníková lišta ve

skrytém prahu

dřevěné plné hladké

barva bílý akryl

skrytý práh

kování

dřevěné eurookno

neotvíravé

jednokřídlé

zasklení izolačním dvojsklem

odstín smrk

T TABULKY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 1:100 B.26


50

T3

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZN. SCHÉMA 1:20 ROZMĚR CHARAKTERISTIKA POČET KS

T5

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

275

15

70

355

r.š.364

délka 1640

r.š.1029

délka 1640

oplechování soklu

titanzinkový plech tl. 1mm

břidlicový odstín

oplechování atiky

titanzinkový plech tl. 1mm

břidlicový odstín

přichycen na OSB desku

ZN. SCHÉMA 1:20 ROZMĚR CHARAKTERISTIKA POČET KS

400

110

400x110x200

tl. 6mm

ocelový profil pro osazení

lepeného sloupu

L profil s příložkou a trnem

tloušťka 6mm

605

T4

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZN. SCHÉMA 1:50 ROZMĚR CHARAKTERISTIKA POČET KS

115x20

délka 1500

115x20

délka 1860

115x20

délka 1200

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

60

160

400x110x200

tl. 6mm

ocelový profil pro ukotvení

lepených vazníků

L profil

tloušťka 6mm

115x20

délka 1000

115x20

délka 850

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

6

300x160

tl. 6mm

ocelový profil pro ukotvení

lepených vazníků na sloup

pomocné distančníky

tloušťka 6mm

115x20

délka 1800

příložka pro montáž okna

hranol smrkové dřevo

impregnováno

160

25

300

T6

POPIS

KROKEV

VAZNÍK

SLOUP

PŘÍČLE

TABULKA TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ

CHARAKTERISTIKA

lepené lamelové dřevo

průřez 250x200 na maximální rozpon 7m

kotvení na lepený sloup přes prvek Z3

a do kapsy železobetonové stěny pomocí prvku Z2

lepené lamelové dřevo

průřez 1500x200 na maximální rozpon 20m

kotvení na lepený sloup přes prvek Z3

a do kapsy železobetonového průvlaku pomocí prvku Z2

plošně ztužen prkenným záklopem

lepené lamelové dřevo

průřez 400x200 na maximální výšku 8m

kotvení do podkladního betonu a pasu pomocí profilu Z1

a k vazníku pomocí profilu Z3

obvodově ztužen soustavou tuhých dřevěných výplní

rostlé smrkové dřevo průřez 400x150 na délku 1,5m

kotvení ke sloupu pomocí ocelových L profilů

T TABULKY VÝROBKŮ

1:20 B.16


Obsah:

C.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI STATIKA

Bakalářská práce 2012/2013

Ateliér Jiran&Holub&Sladký

konzultant: Ing. Jan Hora

vypracovala: Jana Kopecká

1. Základní údaje o stavbě

1.1. Popis objektu

1.2. Dispoziční řešení

1.3. Konstrukční řešení

2. Uvažovaná zatížení

3. Založení

4. Svislé konstrukce

5. Vodorovné konstrukce

6. Podklady a normy

7. Výpočty

7.1. Železobetonová střešní deska

7.2. Lepený vazník

7.3. Lepený sloup

C.01 VÝKRES ZÁKLADŮ

C.02 VÝKRES 1NP

C.03 DETAIL UCHYCENÍ NOSNÝCH PRVKŮ


1. Základní údaje o stavbě

1.1. Popis objektu

Řešeným objektem je Mediatéka v Železném Brodě, v bývalé průmyslové oblasti Poříč. Objekt je cent ricky

usazen na parcele o rozm ěrech 120x80m. Součástí řešení jsou i parkové úpravy kolem budovy, systém

zpevněných ploch a parkovací stání.

1.2. Dispoziční řešení

Objekt je vzhledem k úrovni podzemní vody nepodsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Vstup tvoří hala

spojující jednotlivé provozy a je vybavena šat nou a kavárnou. Navazuje knihovna se studovnou,

víceúčelový sál a třídy lidové školy. Objekt má dvě jádra se zázemím. První je vybaveno toaletami,

skladem a úklidovou míst ností a druhé technickou místností, st rojovnou VZT a šat nami. Garáže jsou

umístěny mimo objekt, několik míst je na parcele a předpokládá se využití parkovacích míst u

obchodního cent ra sousedícího s parcelou.

1.3. Konstrukční řešení

Organický tvar stavby má kombinovaný konst rukční s ystém , nosné prvky js ou vyhotoveny jednak

z železobet onu, jednak ze dřeva. Uvnitř budovy se nacházejí dvě železobet onová ztužující jádra

zast řešená plochou nepochozí střechou. Z jader vystupují dvě ztužující s těny, které se spojují

s obvodovým pláštěm . Obvodový plášť je tvořen s ystémem dřevěných lepených sloupů, které jsou při

horním líci ztuženy tuhými deskami po celém obvodě budovy. Zastřešení budovy je řešeno plochou

dřevěnou střechou, 20m rozpon v sále je řešen pohledově lepenými vazníky. Zbytek budovy je zastřešen

vazníky z rostlého dřeva.

2. Uvažovaná zatížení

Stálé - uvažujeme zatížení vlastní t íhou kons trukce.

Střednědobé - zatížení sněhem (vzhledem k umístění objekt u nad 300 m n.m. v Krkonošském podhůří,

kategorie VI, sn =3,0 kN/m 2 )

Krátkodobé - zatížení větrem

3. Založení

Budova je nepodsklepená a je založena na monolitických betonových pasech. Pas y obíhají celý obvod budovy,

obvod ztužujících jader a vzájemně jsou spojeny ve čtyřech místech. Pas je odstupňovaný, druhý stupeň je ze

ztraceného bednění KB bloků. Pasy jsou založeny v nezámrzné hloubce 1,55m pod terénem. Okolní zemina je

hlinitopísčitá, vysoce propustná. Použitý materiál je beton C20/25.

4. Svislé konstrukce

Organický tvar stavby má kombinovaný konstrukční systém, nosné prvky jsou vyhotoveny jednak

z železobetonu, jednak ze dřeva.

Uvnit ř budovy se nacházejí dvě železobet onová ztužující jádra a z jader vystupují dvě železobetonové st ěny,

které jsou spojeny s obvodovým pláštěm. Tloušťka stěn je 300mm a použit ý materiál je beton t řídy C 20/25 a

ocel B500.

Obvodový plášť je tvořen systémem dřevěných lepených sloupů 0,4x0,2m, které jsou při horním líci ztuženy

tuhými deskami tl.14mm po celém obvodu budovy a zároveň po celé své výšce systémem dřevěných příčlí o

průřezu 0,2x0,4m. Sloupy tvoří podporu střešním vazníkům, které mají také ztužující funkci.

Sloupy jsou kotveny k základové patce ocelovými L prof ily s příložkou. Kloubový spoj se střešním vazníkem je

řešen pomocí ocelového profilu s trnem, kt erý zároveň zajišťuje potřebný sklon střechy. Osová vzdálenost

sloupů je 1,7m, v některých místech 1,6m.

železobetonová m onolitická jednosměrně pnutá deska tlouš ťky 250mm. Na jedné straně prostě podepřená,

na druhé vetknutá. Požadovaná výzt už byla navrhnuta z oceli B500, profil 16mm kladen po 120mm. Beton

C20/25.

Zbytek zastřešení tvoří dřevěný krov. Nad sálem je 20m rozpon řešen lepenými vazníky o průřezu 0,2x1,5m,

které jsou kloubově přichyceny ke sloupům. Zt užení ve vodorovném směru je zajištěno záklopem dřevěných

prken tloušťky 25mm , důkladně na hust o přibíjených. Nad ostatními prostory o maximálním rozponu 7m jsou

použity lepené vazníky o průřezu 1,2 x 0,25 m.

6. Podklady a normy

- Nosné konst rukce I, základy navrhování nosných konstrukcí: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc.;

Prof. Ing. M ilan Holický, DrSc.; skriptum ČVUT 2006

- Navrhování dřevěných konstrukcí, příručka k ČSN E N 1995-1: Petr Kuklík, Anna Kuklíková,

2010

- Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konst rukcí

- ČSN 732824-1: Třídění dřeva podle pevnosti

- ČSN EN 338: 2003 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

- DIN 1052: Návrh, výpočet a dimenzování dřevěných staveb

- DIN 18334: Tesařské a dřevostavební práce

7. Výpočty

7.1. Železobetonová střešní deska

jednosměrně pnutá deska

maximální rozpon 7,65m

sněhová oblast VI = 3,0 kN/m 2

h = (1/30 – 1/33)l = 250 m m

STÁLÉ ZATÍŽENÍ TLOUŠŤKA [mm] CHAR. HODNOTA [kN/m 2 ] NÁVRH. HODNOTA [kN /m 2 ]

Násyp říčním kamenivem 50 0,05 x 18 = 0,9 *1,35

Geotextilie 2 -

Hydroizolační asfaltový pás 4 -

Tepelná izolace PPS 250 0,25 x 0,3 = 0,075

Spádová vrstva klíny PPS 20 – 285m m 0,133 x 0,3 = 0,04

Parotěs ná vrstva 2 -

Nosná žb deska 250 0,25 x 25 = 6,25

gk = 7,27 kN/m 2 gd = 9,81 kN/m 2

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ *1,5

Sníh s=0,8 x 1,0 x 1,0 x 3 = 2,4 kN/m 2 q k = 2,4 kN/m 2 q d = 3,6 kN/m 2

CELKEM

gk + qk q

= 9,67 kN/m 2 gd + qd q

= 13 , 41 kN/m 2

5. Vodorovné konstrukce

Stropní kons trukce jsou stejně jako svislé jednak ze železobetonu, jednak ze dřeva. Nad ztužujícím i jádry je


7.2. Lepený vazník

celkový počet lepených vazníků 11

délka nejdelšího vazníku 20m

zatěžovací šířka 1,7m

h = 1/15l = 1,5m

b = 1%l = 0,2m


7.3. Lepený sloup

celkový počet sloupů 71

výška nejvyššího sloupu 8m

zatěžovací plocha sloupu pod lepeným vazníkem 17m 2


71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

2

1

19520

60

59

3

58

6

5

4

57

56

55

základový pas

Beton C20/25

KB blok 400x280x450

6840

7

7745

54

8

53

19015

18885

10

9

prostup pasem

kanál pro VZT

17725

52

51

60° 60°

11

-1,985

-1,085

50

12

-0,885

-0,385

9095

6000

400

49

280

-0,385

150

280

13

-0,885

-1,285

800

400

955

48

11390

10785

14

1480

7720

47

15

7900

10415

46

16

45

17

6505

5640

5415

43

44

6470

18

7605

42

41

19

20

30

31

32

33

34

35 36 37 38 39

40

21

22

23

24 25

26

27

28

29

FAKULTA

ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6 - DEJVICE

166 34

MEDIATÉKA ŽELEZNÝ BROD

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

PŮDORYS ZÁKLADŮ

1:150

1


A

B

B 1:5

A 1:5


D.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI TZB

Bakalářská práce 2012/2013

Ateliér Jiran&Holub&Sladký

konzultant: Ing. Zuzana Vyoralová

vypracovala: Jana Kopecká

Obsah:

1. Základní údaje o stavbě

1.1. Popis objektu

1.2. Dispoziční řešení

1.3. Konstrukční řešení

2. Vodovod

3. Kanalizace

4. Vytápění

5. Větrání

6. Plyn

7. Elektrorozvody

D.01 Koordinační situace

D.02 Půdorys 1NP


1. Základní údaje o stavbě

1.1. Popis objektu

Řešeným objektem je Mediatéka v Železném Brodě, v bývalé průmyslové oblasti Poříč. Objekt je na

parcele o rozměrech 120x80m usazen centricky a součástí řešení jsou i parkové úpravy kolem budovy,

systém zpevněných ploch a parkovací stání.

1.2. Dispoziční řešení

Objekt je vzhledem k úrovni podzemní vody nepodsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Vstup tvoří hala

spojující jednotlivé provozy a je vybavena šatnou a kavárnou. Navazuje knihovna se studovnou,

víceúčelový sál a třídy lidové školy. Objekt má dvě jádra se zázemím. První je vybaveno toaletami,

skladem a úklidovou místností a druhé technickou místností, strojovnou VZT a šatnami. Garáže jsou

umístěny mimo objekt, několik míst je na parcele a předpokládá se využití parkovacích míst u

obchodního centra sousedícího s parcelou.

1.3. Konstrukční systém

Organický tvar stavby má kombinovaný konstrukční systém, nosné prvky jsou vyhotoveny jednak

z železobetonu, jednak ze dřeva. Uvnitř budovy se nacházejí dvě železobetonová ztužující jádra

zastřešená plochou nepochozí střechou. Z jader vystupují dvě ztužující stěny, které se spojují

s obvodovým pláštěm. Obvodový plášť je tvořen systémem dřevěných lepených sloupů, které jsou při

horním líci ztuženy tuhými deskami po celém obvodě budovy. Zastřešení budovy je řešeno plochou

dřevěnou střechou, 20m rozpon v sále je řešen pohledově lepenými vazníky. Zbytek budovy je zastřešen

opět lepenými vazníky.

2. Vodovod

2.1. Vodovodní přípojka

Objekt je napojen na vodovodní řád pomocí navrtávky z ulice Stavbařů. Přípojka je navržena z PVC DN80.

Přípojka povede do budovy z ulice Stavbařů, odkud povede přes výstupní vodovodní šachtu, kde se bude

nacházet vodoměrná sestava a vnitřní uzávěr vody, do technické místnosti 2.6. Výstupní šachta je

umístěna 2 metry od hranice pozemku.

2.2. Vnitřní vodovod

Vnitřní vodovod je navržen z PVC potrubí. Ležaté potrubí je vedeno v podlaze a v příčkách.

2.3. Příprava teplé užitkové vody

Teplá užitková voda je připravována ve stacionárním zásobníkovém plynovém kotli umístěném

v technické místnosti.

2.4. Potřeba vody

2.4.1. Denní potřeba vody

počet osob při plném obsazení: 227

denní potřeba vody na 1 osobu: 150l

= × = 150 × 227 = 24050 /

2.4.2. Maximální denní potřeba vody

součinitel denní nerovnoměrnosti K d=1,35 pro obec se 6000 obyvateli

= × = 34050 × 1,35 = 45968 /

2.4.3. Maximální hodinová spotřeba vody

Součinitel nerovnoměrnosti k=1,8 pro roztroušenou zástavbu

doba čerpání vody z=19 hodin pro občanskou stavbu

= × × = 45968 × 1,8 × 19 = 4354,86 /h

2.5. Výpočet vnitřních vodovodů

Zařizovací předmět Počet Jmenovitý výtok Q A [l/s] Součinitel výtoku f

WC 8 1,2 0,7

Dřez 3 1,5 1

Umyvadlo 10 0,2 0,65

Pisoár 2 0,3 1

Myčka 1 0,15 1

=× × √

= 0,7 × 1,2 × √8 +1×1,5×√3 + 0,65 × 0,2 × √10 +1×0,3×√2 + 1 × 0,15 × √1 = 5,6 /

→ 5,6 × 10 /

2.5.1. Návrh světlosti potrubí

= 4×

×

= 4

× 5,6 × 10

× 1,5

= 0,07 → 80

3. Kanalizace

Splašková a dešťová kanalizace jsou vedeny oddílně. Dešťová je pomocí trativodů odvedena do vodního

náhonu řeky Jizery. Splašková je vedena samostatně přes revizní šachtu o průměru 1000mm. Přípojka je

provedena z PVC DN150.

3.1. Splašková kanalizace

Přípojka splaškové kanalizace je přes revizní šachtu napojena na veřejnou stokovou síť. Svodné potrubí

je provedeno z PVC o DN 125 ve sklonu 2%. Připojovací potrubí je provedeno z PVC o DN 100, vedeno

příčkou ve sklonu 1,5%. Splaškové potrubí z PVC o DN 110 pokračuje pod terén a napojuje se na svodné

potrubí DN125. Revize přípojky probíhá v revizní šachtě a dále je navržena ještě jedna revizní šachta

přímo v objektu. Větrání splaškových odpadů je zajištěno vyvedením nad střechu potrubím s větrací

hlavicí.

3.2. Dešťová kanalizace

Střecha je složena ze třech segmentů. Jsou navržena potrubí DN100, která se v zemi spojí do DN200.

Odvod dešťové vody je vyřešen pomocí trativodů do blízkého náhonu.

3.2.1. Prvním je plochá dřevěná střecha o největší ploše se sklonem 5%. Voda je zde odváděna pomocí

zaatikového žlabu s vnitřními svody. Celkem šest svodů je umístěno v nejexponovanější části

střechy.

celková plocha střechy 923,7 m 2 , účinná plocha střechy pro každý svod 154 m 2

vydatnost deště r=0,03

součinitel odtoku C=1,0 pro střechy se sklonem 5%

=××

= 0,03 × 1,0 × 154 = 4,62 / → DN 100

3.2.2. Následuje první plochá železobetonová střecha

plocha 82,7m 2

= 0,03 × 1,0 × 82,7 = 2,48 / → DN 100 + pojistný svod


3.2.3. Druhá plochá železobetonová střecha

plocha 53,6m 2

= 0,03 × 1,0 × 53,6 = 1,61 / → DN 100 + pojistný svod

3.2.4. Celkové dešťové potrubí

=××

= 0,03 × 1,0 × 1060 = 31,8 / → DN200 se sklonem 5%

3.3. Výpočet splaškové přípojky

3.4.

=× ×

součinitel odtoku K=0,7 pro pravidelné užívání

Zařizovací předmět Celkem Výpočtový odtok DU

WC 8 2,0

Pisoár 2 0,5

Umyvadlo 10 0,5

Dřez 3 0,8

Myčka 1 0,8

Přípojka

=0,7×8×2,0+2×0,5+10×0,5+3×0,8+1×0,8= 3,51 / → DN125

4. Vytápění

4.1. Zdroj tepla

Objekt je vytápěn nízkoteplotním otopným systémem s teplotním spádem otopné soustavy 60°C. Jako

zdroj tepla je navržen stacionární plynový kotel Vaillant atmoCRAFT s výkonem 75kW, který současně

s vytápěním objektu zajišťuje i přípravu TV.

4.2. Otopná soustava

Otopná soustava je zvolena jako dvoutrubková se spodním rozvodem ležatého potrubí s převládajícím

horizontálním vedením. Trubky jsou vedeny v podlahách nebo pohledově. Jsou navržena převážně

desková otopná tělesa. Vytápění je kombinováno s teplovzdušným vytápěním.

4.3. Výpočty

obestavěný prostor: 5873,5 m 3

t is = 19°C

t e = -15°C

4.3.1. Potřeba tepla na vytápění

= × , × −

= 5873,5 × 0,29 × 19 − −15

= 57912,7

tepelná charakteristika budovy

, = ⁄

, = 2250⁄

5873,5

, = 2250⁄

5873,5

, = 0,383 → . 0,29

= + ⁄ 2

= 1815 + 435⁄

2

= 2250

4.3.2. Celková potřeba TV


= 227 × 0,082

= 18,6 ⁄

4.3.3. Návrh kotle

= +

= 57912,7 + 11582,5

= 69495,2 → 69,5

navrhuji stacionární plynový kotel Vaillant VK atmoCRAFT s výkonem 75kW

objemový průtok 6,4 m 3 /h

= 20%

=1⁄ 5× 57912,7

= 11582,5

4.3.4. Expanzní nádoba uzavřená

=1,3××∆× ⁄ −

= 1,3 × 13 × 0,224 × 350⁄ 350 − 250

= 13,25 /

4.3.5. Komín

= 0,015 × ⁄ √

= 0,015 × 69495,2⁄ √9

= 347,48

navrhuji komín Schiedel ICS50 o průměru 140mm

5. Větrání

5.1. Přirozené a nucené větrání

Většinu místností lze větrat přirozeně okny. Pouze prostory uvnitř dispozice a prostory s více než jednou

výměnou vzduchu za hodinu se musí větrat nuceně. Pro prostory uvnitř dispozice je navržen systém

podtlakového odsávání vzduchu. Přívod vzduchu do místnosti je navržen přirozeně infiltrací (otvory ve

dveřích, dveřmi) a odvod odsávacím potrubím s osazeným ventilátorem se zpětnou klapkou. Odvod

vzduchu z toalet a šaten je navržen přes mřížku ventilátorem do větrací a instalační šachty, která vyúsťuje

na střechu objektu. V hale je navržena dveřní clona Flair kvůli absenci zádveří.

5.2. Teplovzdušné vytápění a větrání

Pro prostory s nutností více výměn za hodinu je navržena vzduchotechnická jednotka Duplex 15000.

Jedná se především o sál, knihovnu a vstupní halu. Sál vyžaduje pět výměn za hodinu, je proto navrženo

teplovzdušné vzduchotechnické potrubí, s vyústkami v železobetonové stěně. Odsávací potrubí probíhá

vzduchotechnickým kanálem v úrovni základů. Knihovna a hala jsou napojeny na stejné přívodní potrubí.

V knihovně je vše řešeno pomocí vzduchotechnické předstěny o tloušťce 400mm. Potrubí pak pokračuje

pohledově do haly. Odsávání pro knihovnu je řešeno opět v předstěně, umístěné při zemi. Počítá se

s cirkulací vzduchu. V hale je odtah napojen na odtah sálu. Potrubí je řešeno pohledově. V hale se

předpokládá cirkulace z jedné strany na druhou.


5.3. Návrh průduchů pro teplovzdušné vytápění a větrání

Teplovzdušné vytápění a větrání

Místnost Číslo

místnosti

Objem [m 3 ]

Počet výměn

za hodinu

Stanovení

vzduchového

výkonu [m 3 /h]

Stanovení

průřezu

[m 2 ]

Rozměry

[mm]

Sál

1.5 2139 5 10695 0,594 900x700

(132 osob)

Studovna 1.4 396 3 1188 0,066 180x370

Knihovna 1.3 1070 3 3210

0,31 400x780

Hala

1.1 805,2 3

2415 =5625

7. Elektrorozvody

rozvody

K veřejné elektrické síti bude objekt připojen přípojkou pomocí kabelové odbočky. Přípojková skříň spolu

s elektroměrem a hlavním jističem se nachází ve zvláštní skříni u hranice pozemku. Hlavní domovní rozvaděč

je umístěn v samostatné místnosti.

5.4. Návrh průduchů pro podtlakové větrání

Podtlakové odvětrávání

Místnost Číslo

místnosti

Objem [m 3 ]

Počet výměn

za hodinu

Stanovení

vzduchového

výkonu [m 3 /h]

Stanovení

průřezu

[m 2 ]

Rozměry

[mm]

WC muži 2.3 31,1 3 93,3

0,0127 Ø 70

WC ženy 2.2 31,8 3

95,4

WC imobilní 2.1 13,5 3

40,5 =229,2

Technická

místnost

2.6 82,2 1 82,2 0,0046 Ø 40

WC 2.9 16,5 3 49,5

Šatna 2.7 14,1 1

14,1

Šatna 2.8 14,1 1

14,1 =77,7

0,0043 Ø 40

Rychlost proudění vzduchu: 5m/s

Provozní množství vzduchu:


; = / × 3600

6. Plyn

Vnitřní plynovod je napojen na nízkotlakou plynovou přípojku a ta je napojena na nízkotlaký uliční řad. Přípojka

je navržena z mědi DN15. Vedena je maximálně 1,2m pod zemí ve sklonu…Přípojka je v samostatné skříňce

mimo objekt, je zde HUP a plynoměr. Vnitřní vodovod je napojen na plynový kotel. Při prostupu konstrukcemi je

plynovodní potrubí vkládáno do chrániček. Plynový kotel Vaillant VK atmoCRAFT je spotřebičem typu B, je

v nepřímo větrané místnosti, bere si z ní vzduch a produkty spalování odvádí kouřovodem nahoru nad střechu.

6.1. Předběžný návrh plynovodní přípojky

= ×4

×

= 6,4 × 4

× 36000

= 0,015 → 15

navrhuji neplastovou trubku DN 15


E.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Bakalářská práce 2012/2013

Ateliér Jiran&Holub&Sladký

konzultant: Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vypracovala: Jana Kopecká

Obsah:

1. Užité normy a podklady pro zpracování

2. Základní údaje o stavbě

3. Konstrukce

4. Požární úseky a určení stupně požární bezpečnosti

5. Požární odolnost konstrukcí

6. Únikové cesty

7. Odstupové vzdálenosti

8. Příjezdové komunikace

9. Zabezpečení stavby požární vodou

10. Hasicí přístroje a akustické hlásiče požáru

E.01 Situace

E.02 Půdorys 1NP


1. Užité normy a podklady pro zpracování

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost - Společná ustanovení

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost - Změny staveb

POKORNÝ Marek – Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_2010.12;

http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46

2. Základní údaje o stavbě

2.1. Popis objektu

Řešeným objektem je Mediatéka v Železném Brodě, v bývalé průmyslové oblasti Poříč. Objekt je na parcele

o rozměrech 120x80m usazen centricky a součástí řešení jsou i parkové úpravy kolem budovy, systém

zpevněných ploch a parkovací stání.

2.2. Dispoziční řešení

Objekt je vzhledem k úrovni podzemní vody nepodsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Vstup tvoří hala

spojující jednotlivé provozy a je vybavena šatnou a kavárnou. Navazuje knihovna se studovnou,

víceúčelový sál a třídy lidové školy. Objekt má dvě jádra se zázemím. První je vybaveno toaletami, skladem

a úklidovou místností a druhé technickou místností, strojovnou VZT a šatnami. Garáže jsou umístěny

mimo objekt, několik míst je na parcele a předpokládá se využití parkovacích míst u obchodního centra

sousedícího s parcelou.

2.3. Konstrukční systém

Organický tvar stavby má kombinovaný konstrukční systém, nosné prvky jsou vyhotoveny jednak

z železobetonu, jednak ze dřeva. Uvnitř budovy se nacházejí dvě železobetonová ztužující jádra

zastřešená plochou nepochozí střechou. Z jader vystupují dvě ztužující stěny, které se spojují s obvodovým

pláštěm. Obvodový plášť je tvořen systémem dřevěných lepených sloupů, které jsou při horním líci ztuženy

tuhými deskami po celém obvodě budovy. Zastřešení budovy je řešeno plochou dřevěnou střechou, 20m

rozpon v sále je řešen pohledově lepenými vazníky. Zbytek budovy je zastřešen opět lepenými vazníky.

3. Konstrukce

Dům je kombinací dřevěného a železobetonového konstrukčního systému. Železobeton je použitý pro

základové pasy a ztužující jádra zastřešená plochou střechou. Zbylé nosné konstrukce, obvodový

plášť a krov jsou řešeny dřevěnou konstrukcí. Pro zastřešení sálu je použito lepených nosníků o výšce

1,5m. Nosné konstrukce z železobetonu mají minimální osovou vzdálenost nosné výztuže 20 mm a

požární odolnost přesahuje minimálně požadovaných 30 minut. Dřevěné konstrukce jsou opatřeny

požárně bezpečnostními nátěry.

• Nosné konstrukce

o Železobetonové prvky

• Vnitřní nosné stěny

o Obvodový plášť

• Systém lepených sloupů a lehký obvodový plášť ze dřeva

o Střešní konstrukce

• Plochá, provozní železobetonová střecha

• Dřevěný krov dvouplášťový provětrávaný

4. Požární úseky a určení stupně požární bezpečnosti

Navrhovaná stavba má kombinovaný konstrukční systém s konstrukčními částmi druhu DP1 a DP3. Ve

smyslu ČSN 73 0802 (požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty) požární výška objektu činí 0m.

Stavba je členěna na požární úseky podle provozů. Samostatný požární úsek tvoří víceúčelový sál a hala,

knihovna se studovnou, třídy umělecké školy s kabinetem, jádro se zázemím (toalety, sklad a úklidová

místnost) a jádro se strojovnou vzduchotechniky, kotelnou a šatnami.

Pož. úsek Typ a p v SPB

N1 knihovna 0,81 123,8 kg/m 2 III

N2 sál 1,08 24,53 kg/m 2 I

N3 třídy 0,90 37,79 kg/m 2 I

N4 zázemí - - I

N5 zázemí - - I

N6 kotelna 0,8 25,30 kg/m 2 II

Výpočet požárního zatížení- viz Výpočet

Určení stupně požární bezpečnosti je dle tabulky 8.

5. Požární odolnost konstrukcí

V objektu je dosaženo max. třetího stupně požární bezpečnosti. Odolnost stavebních konstrukcí je určena dle

tabulky 12.

KONSTRUKCE

POŽADOVANÁ ODOLNOST

pro jednopodlažní objekt

požární uzávěry

30DP1

obvodové stěny 45

nosné konstrukce střech 30

nosné konstrukce uvnitř objektu 45

nenosné konstrukce uvnitř objektu -

střešní plášť 15


KONSTRUKCE POŽADAVEK SKLADBA ODOLNOST

Obvodové stěny 1NP: 45 Dřevěný sloup průřez 0,4x0,2m Dexaryl REI45 DP3

Překližka, Isover, překližka, Dexaryl

Nosné konstrukce střech 1NP: 30 Dřevěný trám 0,8x0,16m, Dexaryl REW30 DP3

Lepený vazník 1,5x0,2m, Dexaryl

REW60 DP3

Železobetonová monolitická deska

REI240 DP1

tl.0,25m

Nosné konstrukce uvnitř 1NP: 45 Železobetonová monolitická stěna tl. 0,4m REI240 DP1

objektu

Nenosné konstrukce - Příčka Rigips 200mm EI120 DP1

uvnitř objektu

Střešní plášť 1NP: 15 Deska OSB, Isover, překližka, distančník REI30 DP3

0,04x0,25m

Zvolené konstrukce a skladby vyhoví požadované požární odolnosti.

7. Odstupové vzdálenosti

V požadovaných odstupových vzdálenostech se nenachází jiné objekty a požárně nebezpečné prostory

nepřesahují přes hranice pozemku. Nejbližší stavba je ve vzdálenosti cca 36 metrů.

PÚ Typ PNP Odstupová vzdálenost dle tabulky

N1 knihovna Okna 1,5x2,0 m

d=0,36xh

d=0,36x8=2,9m

N2 sál Okna 1,5x2,0 m 2,13m

N3 třídy Okna 1,5x2,0 m 2,13 m

6. Únikové cesty

Veškeré únikové cesty směřují na volné prostranství před objektem.

PÚ Typ Počet osob při

plném obsazení

počet

ÚC

Skutečná šířka/

Min.šířka ÚC

Skutečná délka/

max.délka ÚC

N1 knihovna 46 2 0,8m>0,55m 23m0,825m 25m0,55m 31m


F.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI REALIZACE STAVBY

Bakalářská práce 2012/2013

Ateliér Jiran&Holub&Sladký

konzultant: Ing. Milada Votrubová, CSc.

vypracovala: Jana Kopecká

Obsah:

1. Textová část

1.1. Informace o staveništi

1.2. Postup výstavby

1.3. Návrh zdvihacích prostředků

1.4. Ochrana životního prostředí během výstavby

1.5. Bezpečnost práce během výstavby

F.01 Situace stavby


1. Textová část

1.1. Informace o staveništi

Parcela se nachází na pozemku o rozměrech 120x80m a je možné její plné využití pro potřeby staveniště. Přístup ke

staveništi je zajištěn z ulice Průmyslová, která vede přes most. Prostor staveniště je vymezen oplocením o co

nejmenším rozsahu, zabírá 70% celé parcely. Výjezd ze staveniště je zajištěn z ulice Příčná.

1.2. Postup výstavby

Číslo objektu Název objektu Technologická etapa Konstrukčně výrobní systém

1 Příprava území Zemní konstrukce Demolice objektů

Sejmutí ornice

2 Mediatéka Zemní konstrukce Rýhy pro základové pasy - strojně

Základové konstrukce Podkladní monolitický beton

Pokládka hydroizolace

Základové pasy z monolitického betonu

Hrubá spodní stavba Obvodový stěnový systém monolitický

Napojení hydroizolace

Pokládka tepelné izolace

Pokládka ochranné geotextilie

Hrubá vrchní stavba Kombinovaný konstrukční systém:

Železobetonová ztužující jádra tl.0,3m

Železobetonová monolitická střecha tl.

0,25m, podhled SDK

Dřevěný obvodový plášť z lepených nosníků 0,2 x

0,4m a ztužujících příčlí

Dřevěný krov, kombinace vazníků z rostlého dřeva

0,1 x 0,18m a nosníků z lepeného dřeva 1,5 x

Konstrukce obvodového

pláště

Střecha

Hrubé vnitřní kce

Dokončovací práce

0,2m

Osazení sloupků 0,15 x 0,2m

Osazení výplní otvorů – okna

Parotěsná zábrana na OSB desku

Zateplení fasády

Difuzní fólie na OSB desku

Překližka

Vzduchová mezera – každý modul pláště

samostatně odvětrávanou jednotkou, ocelové

profily nesoucí lehký plášť

Osazení výplní otvorů – plné výplně

Kombinovaný systém zastřešení:

Železobetonová plochá střecha tl. 0,25m

Funkční vrstvy střechy

Dřevěný krov-plochá dvouplášťová střecha:

Vazníky rostlé dřevo/Lepené nosníky

bednění

Distančníky vymezující 4° sklon

Tepelná izolace

OSB deska

hydroizolace

Hrubé rozvody TZB

Lehké SDK příčky

Instalační šachty

Hrubé podlahy

podhledy

Čisté podlahy

Omítky

3 Vodovodní Zemní konstrukce

Rýha strojně

přípojka

Hrubá stavba

Pokládka potrubí

Zemní konstrukce

Zásyp

4 Kanalizační Zemní konstrukce

Rýha strojně

přípojka

Hrubá stavba

Pokládka potrubí

Zemní konstrukce

Zásyp

5 Plynová přípojka Zemní konstrukce Rýha strojně

Hrubá stavba

Pokládka potrubí

Zemní konstrukce

Zásyp

6 Elektrická Zemní konstrukce

Rýha strojně

přípojka

Hrubá stavba

Pokládka kabelů

Zemní konstrukce

Zásyp

7 Parkovací stání Zemní konstrukce vyrovnání terénu

Zásyp kamenivem postupně podle frakcí, 3 vrstvy

Dokončovací konstrukce Ložní vrstva

Dlažba pro střední zatížení na sraz

8 Přístupová cesta Zemní konstrukce Vyrovnání a profilace terénu

Zásyp kamenivem podle frakce, 2 vrstvy

Dokončovací konstrukce Dlažba na sraz, semmelrock

9 Čisté terénní

úpravy

Zemní konstrukce

Zásyp, zarovnání terénu a navrácení ornice

Výsadba stromů

1.3. Návrh zdvihacích prostředků

Věžovým jeřábem se na stavbě bude dopravovat beton pro betonáž vnitřních nosných stěn a střešní desky, ocelová

výztuž v balících max po 1000 kg a bednění. Manipulaci s lepenými vazníky zajistí jednorázově autojeřáb.

objem badie 0,25 m 3 , vlastní váha badie s rukávcem 300 kg

hmotnost betonu 2700 kg/m 3

celková hmotnost břemene = 2700/4 + 300 = 975 kg

nutný poloměr jeřábu pro manipulaci s košem je 31 m

Přepravovaný prvek Hmotnost Maximální vzdálenost [m]

Stěnové bednění 1,0t 31

Stropní bednění 0,5t 24

Svazek výztuže 1,0t 31

Koš s betonovou směsí 0,5 m 3 975 kg 31

Lešení Alfix 0,07t 31

Lepený nosník 4,2t 19

Nejtěžší přepravovaný prvek bude lepený nosník o hmotnosti 4,2 tun.

Navrhuji dva zvedací prostředky:

a) Věžový jeřáb Liebherr 65K o maximální nosnosti 4,5 tuny, při maximálním vyložením 40m 1,4 tuny. Věžový jeřáb

bude užit pro zvedání naprosté většiny břemen.

b) Dále navrhuji autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 o maximální nosnosti 90 tun, s teleskopickým ramenem o maximální

délce 52 metrů, s turbo dieselovým motorem držáku o výkonu až 300kWh. Autojeřábu bude použito specielně pro

manipulaci s lepenými nosníky a možné dokončovací práce. Při maximální váze břemene 4,2 tuny použije autojeřáb

rameno dlouhé 30,2m při odstupu od objektu 8m.

1.4. Ochrana životního prostředí během výstavby

Při provádění zemních prací nesmí dojít ke znečištění životního prostředí ani k nadměrné hlukové


zátěži obyvatel v dané lokalitě.

Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků

Nadměrné hlučnosti bude zabráněno použitím kvalitních nákladních automobilů pro dopravu

materiálu, udržováním strojů v chodu jen po nezbytně nutnou dobu a zajištěním nočního klidu.

Budou používány pouze stroje vyhovující přípustné hladině akustického výkonu (emise hluku).

Použity budou kompresory určené pro městskou zástavbu. Práce budou probíhat od 7h do 19h.

Nejbližší obytné stavby jsou od hranice staveniště vzdáleny 56 m, směrem na východ. Na jih

sousední pozemek s parkem, na ostatní světové strany jsou administrativní budovy. Hluk bude

měřen ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy.

Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující ve výfukových

plynech škodliviny v množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Bude omezeno

nasazení strojů se spalovacími motory a budou upřednostněny stroje s elektromotory.

Komunikace na staveništi budou provedeny z betonových panelů, aby byla omezena prašnost

prostředí. Suť a jiné prašné materiály budou vlhčeny kropením.

Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla řádně mechanicky očištěna, případně budou

opláchnuta tlakovou vodou. Odpadní voda bude odtékat do staveništní jímky. Usazený materiál

z jímky bude odtěžen a odvezen na skládku. Výjezd ze stavby bude pod stálou kontrolou a

případné znečištění komunikace bude ihned odstraněno.

Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací

Při používání stavebních strojů je nutné předcházet kontaminaci půdy a vody ropnými látkami.

Technický stav strojů bude pravidelně kontrolován. Pohonné hmoty budou skladovány

v uzavřených nádobách na podkladu zabraňujícím průsaku. Místo doplňování pohonných hmot

bude taktéž z materiálu zamezujícího průsaku. Proti průsaku musí být odolná i plocha určená

k ošetřování bednění.

nebudou stavbou narušena. V místě vjezdu na staveniště bude vedení chráněno betonovými

panely.

6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a

dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

7) Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou plochu je povolen pouze, pokud je vhodným

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce a pohyb po

této ploše. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu. Pro

fyzické osoby, pracující ve výkopu, musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Je povinností zajistit

hrany výkopu tak, aby bylo zabráněno pádu osob. Podél hrany stavební jámy bude vybudováno

zábradlí.

8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho

bezprostřední blízkosti. Mimo prostor staveniště je zákaz manipulace jeřábem. Při návrhu jeřábu

byla navržena bezpečnostní výška 0,5 m nad úrovní posledního podlaží. Zhotovitel stanoví

požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Pracovníci musí být řádně proškoleni a mají

povinnost používat ochranné pomůcky.

9) Práce ve výškách od 1,5 m je nutné zajistit dostatečnou ochranou proti pádu z výšky.

- ochranné konstrukce (např. zábradlí o výšce 1,1m, ohrazení, lešení, poklop odolný proti

odsunutí) jsou vždy prvotním řešením při zajišťování bezpečnosti práce, dále je možno použít

záchytné konstrukce. Je navrženo bednění PERI TRIO doplněné pracovní lávkou, žebříkovým

výstupem a zábradlím. Sloupové bednění má plošinu pro betonáž se zábradlím.

- osobní zajištění (např. pracovníci při stavbě bednění). Při pracích, u kterých nelze zajistit

bezpečnost práce ochrannou konstrukcí budou pracovníci používat osobní zajištění.

Osobní ochranný systém proti pádu z výšky znamená používání jisticího řetězce, tj. bezpečný

postroj - bezpečnostní jistící lano - karabiny nebo spojovací konektory - kotvicí bod. Důležitým

prvkem jisticího řetězce je přitom důkladná znalost použití ochranného systému proti pádu.

Při zhoršení povětrnostních podmínek je nutné výškové práce ukončit. Každá osoba musí být při

pohybu po staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním pracovním oděvem nebo vestou.

Výškové práce nesmějí být prováděny jednotlivcem bez trvalého dozoru.

Nakládání s odpady

Odpadní materiál ze stavby bude skladován v kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na

skládku. Odpadní beton bude odvezen zpět do betonárny. Toxický odpad - nádoby od ropnýchproduktů, olejů, zbytky

tmelů a jiných chemikálií - bude odvážen na skládku toxického odpadu

1.5. Bezpečnost práce během výstavby

Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. a

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

1) Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Staveniště je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 2 m. Nezasahuje do okolních

dopravních komunikací ani komunikací pro pěší s výjimkou výjezdu ze stavby, který bude

řádně označen.

2) Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Všechny vstupy na

staveniště musí být označeny značkou zakazující vstup nepovolaných osob. Označení musí být

zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Označení se bude pravidelně kontrolovat.

3) Je nutné zajistit zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené občany. Oplocení

staveniště nebude narušovat přirozené vodící linie u komunikace pro chodce. V místě vjezdu na

staveniště bude obrubník nahrazen umělou vodící linií. Vjezd na staveniště nebude vytvářet na

chodníku bariéru.

4) Je povinností realizovat provizorní dopravní značení. Vjezd a výjezd ze staveniště bude

označen dopravními značkami. Zákaz vjezdu nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní

značkou na všech vjezdech na staveniště.

5) Ochranná pásma vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení.

Staveništěm prochází pouze vedení horkovodu a nízkého napětí. Ochranná pásma těchto sítí


G.00 TECHNICKÁ ZPRÁVA K ČÁSTI INTERIÉR

Obsah:

1. Interiérový prvek

1.1. Umístění v dispozici

1.2. Konstrukční a materiálové řešení

Bakalářská práce 2012/2013

Ateliér Jiran&Holub&Sladký

konzultant: akad. arch. Mojmír Průcha

vypracovala: Jana Kopecká

G.01 Umístění prvku a konstrukční řešení

G.02 Vizualizace a pohledy


1. Interiérový prvek

Jako interiérový prvek byla zvolena ‚sedací krajina‘. Jedná se o soustavu kvádrů o různých výškách a v různém

materiálovém provedení.

1.1. Umístění v dispozici

Sedací krajina je umístěna uprostřed studovny. Jejím cílem je více využít plochu místnosti a svoji členitostí

vytvořit pro jednotlivé pracovní prostory větší pocit soukromí. Zároveň poskytuje řadu funkčních využití:

sedací, pracovní i vystavovací, které jsou hravě propojeny. Výšky jsou zvoleny podle základních funkcí.

Sedací kostky o hraně 45cm jsou rozmístěny po obvodu krajiny. Kvádry o hraně 72 a 90 cm mohou

sloužit jako pracovní plocha. Výška 120cm pro odložení věcí a výška 140cm pro vystavení. Všechny

funkce mohou být využívány z velké části i promíchaně. Případně může být celá krajina rozebrána a

využita i v jiných místnostech.

1.2. Konstrukční řešení

Kvádry jsou převážně řešeny ze dřeva, z překližky o tloušťce 20mm. Spoje jsou řešeny vyfrézováním rýhy

a zasazením lišty z plastu, vše je slepeno. To zajišťuje větší tuhost. Vyšší kvádry jsou po výšce několikrát

zajištěny proti průhybu. Překližka je opatřena transparentním ochranným nátěrem.

Nejvyšší kvádry určené k výstavě jsou z tohoto důvodu provedeny z plexiskla.

K celé soustavě jsou k dispozici karimatky v různých barvách o rozměru 450x450 a tloušťce 5mm.


s t u d o v n a

d i m e n z e p r v k ů

ř e z


p o h l e d y

More magazines by this user
Similar magazines