BP_jurcikovamonika_portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

BP_jurcikovamonika_portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

PORTFOLIO

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

ATELIÉR JIRAN I HOLUB I SLADKÝ

MONIKA JURČÍKOVÁ I LS 2013


Schwarzplan původní zástavby

Při návrhu urbanistické studie jsem postupova

tak, že pro mě bylo nejdůležitější

zachování historických objektů na ostrově.

Proto jsem zachovala celou dělnickou

kolonii a tkalcovnu. Zbourala jsem hlavně

objekty, které narušovaly kompaktnost

celého ostrova a to jak výškově, tak stylově.

Na volné parcely jsem navrhla nizkopodlažní

řadové domky, nákupní centrum.

Okolo řeky Jizery jsem navrhla rekreační

zónu s pěšímí zónami a dětskýmí hřišti.

Další dětské hřistě vzniklo zbouráním dnešní

knihovny. Mojí urbanistickou studií chci

Poříči ukázat lepší cestu do budoucnosti.

Koncepce urbanismu


Situace

transparentní plochy

hmotové rozdělení

Atrium + kavárna + zázemí

Knihovna

ZUŠ

Sál

snížení konstrukční výšky podle funkčního využití

0 10 20 30 40 50m

kompozice prosklených ploch a dřevěných latí

Na severu České Repupliky se nachází městěčko Železný Brod. Dnes,

když do tohoto města člověk zavítá, nenajde již pulzující obci jako dříve.

Období na výsluní je již dávno pryč. Sláva Železného Brodu začala v druhé

polovině 19. století, kdy zde byla založena textilka. Průmysl přinesl do

městečka mezi horami život a netrvalo dlouho a ve měste byly založeny

sklárny, které Železný Brod proslavily. Jak šel čas továrny se rozrůstaly a

vznikla tak část města Poříč. Dříve součást pevniny, dnes z obou stran obkopená

vodou, je tématém mojí semestrální práce. Poříč je průmyslová

oblast, která v minulosti pro Železný Brod znamenala vše. Dnes však na

ostravě, který omívá řeka Jizera, stojí chátrající objekty, na jejichž údržbu

nemá město peníze. Pro mnohé obyvatele Železného Brodu je tato část

města jen na obtíž, avšak nemůžeme opominout její atmosféru.

V mém návrhu na revitalizaci ostrova proto historickou

zástavbu Poříče zanechávám a bourám jen budovy, které se

do kontextu celého ostrova nehodí. Budova, která by měla učinit

Poříč atraktivnější je nová mediáteka.


Půdorys

0 5 10 15 20m


Součástí mediatéky bude městská knihovna, kavárna,

sál pro 100 osob a základní umělecká škola. Můj koncept

vychází z toho, že chci přiblížít jak četbu, tak umění lidem,

a proto je má budova transparentní. Velké prosklené

plochy a interiér komunikuje s exteriérem díky těmto

plochám. Kavárna v mediátece by měla být místem pro

setkávání lidí všech věkových kategorií. Parcelu pro mediatéku,

jsem vyvodila z urbanismu. Nachází se v parku

při příchodu z města. Před budovou se pak nachází mnoho

laviček a betonové prvky pro mladé. Sál v budově

bude pak moc sloužit nejen pro vystoupení žáků ze základní

umělecké školy, ale také pro přednášky nebo

divadelní vystoupení. V átriu, které se nachází před

sálem,kavárnou a knihovnou je pak prostor, kde se

budou moct dočasně umísťovat panely s výstavou

fotografií apod.

Řez

0 5 10 15 20m

Jižní pohled

Východní pohled


OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

A

B

B 1.

B 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Technická část

B 1. Technická zpráva

B 1.1 Charakteristika stavby

B 1.2 Dopravní řešení, doprava v klidu

B 1.3 Zásady urbanistického, architektonického a dispozičního

řešení

B 1.4 Tepleně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní

otvorů, hydroizolační systém

B 1.5 Dispoziční řešení

B 1.6 Konstrukční technické řešení stavby

B 1.7 Vliv stavby na životní prostředí

Výkresová část

B 2.1 Situace širších vztahů 1:500

B 2.2 Koordinační situace 1:1000

B 2.3 Půdorys základů 1:100

B 2.4 Půdorys 1NP 1:100

B 2.5 Výkres střechy 1:100

B 2.6 Řez A-A´ podélný řez 1:100

B 2.7 Řez B-B´ příčný řez 1:100

B 2.8 Pohledy - jižní, východní 1:100

B 2.9 Pohledy - severní, západní 1:100

B 2.10 Detail atiky 1:5

B 2.11 Detail soklu T.O.P. 1:5

B 2.12 Detail soklu L.O.P. 1:5

B 2.13 Detail nadpraží 1:5

B 2.14 Detail skleněné příčky 1:5

B 2.15 Tabulky 1:5

D TECHNIKA A PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1. Technická zpráva

D 2. Výkresová část

D 2.1. Koordinační situace

D 2.2. Půdorys

D 2.3. Půdorys střechy

E POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

E 1. Technická zpráva

E 2. Výkresová část

E 2. 1. Situace - požární bezpečnost

E. 2. 2 Požární úseky - 1NP

F ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

F 1. Technická zpráva

F 2. Výkresová část

F 2.1. Situace staveništního provozu

G INTERIÉR

G 1. Barový pult

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

C STAVEBNĚ KONSTRUKČÍ ČÁST

C 1. Technická zpráva

C 2. Výkresová část

C 2.1. Výkres travu 1NP

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKACE STAVBY

Novostavba mediatéky v Železném Brodě.

Název stavby: Mediatéka v Železném Brodě

Místo stavby: Železný Brod, Poříč, ulice Průmyslová

Zadavatel: Fakulta architektury ČVUT

Ateliér:

Ateliér Ing. arch. Zdeňka Jirana

Zpracovatel PD Monika Jurčíková

Stupeň PD projektová dokumentace pro stavební povolení

Charakter stavby novostavba

Účel stavby občanská stavba (knihovna, ZUŠ)

Datum zpracování letní semestr 2012/2013

ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJET-

KOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

V současné době se pozemek nachází ve smíšené městské zástavbě. V okolí se nacházejí

jak chátrající tovární komplexy, tak i historické obytné budovy. Na ploše pozemku se v dnešní

době nachází supermarket Lidl a parkoviště, které k němu náleží. Dále se na parcele objevují

keře a stromy. Tyto objekty (Lidl, parkoviště, keře...) budou odstraněny před zahájením samotné

výstavby. Pozemek má obdélníkový tvar a ze dvou stran sousedí s městskými komunikacemi.

Na východní straně je to ulice Zahrádkářů, na západní pak frekventovanější ulice Průmyslová,

která je jedinou příjezdovou komunikací na ostrov. Pozemek je rovinatý.

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky

268/2006 Sb. .

ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Stavba je v souladu s regulačním plánem.

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU

Předpokládaná doba výstavby 12 měsíců.

V první fází proběhne demolice objektů nachazejících se na pozemku a následná úprava

pozemku. Ve druhé fázi se zahájí výkopové práce a začne se s betonáží základů. Po dokončení

základů se bude pokračovat hrubou vrchní stavbou až po zastřešení objektu. Posléze proběhnou

finální úpravy jednotlivých částí objektu (obvodový plášť, vnitřní stavba...). Celá stavba se

zakončí čistými terenními úpravami.

KAPACITA STAVBY

Prostorová charakteristika: Plocha pozemku - 4650 m 2

Zastavěná plocha - 705 m 2

Navrhovaná kapacita - 173 osob

Užitná plocha - 631 m 2

ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ A DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRA-

STRUKTURU

Pro návrh byla použita archivní geologická sonda. Na ploše pozemku je navrhnuto parkoviště,

které sousedí s ulicí Průmyslová. Peší přístup k hlavnímu vchodu je z ulice Průmyslová nebo

přes lávku z historického centra. Objekt je napojen na stávajíci sítě, které jsou vedeny pod

komunikací Zahrádkářů (elektororozvody, kanalizace, vodovod, plynovod).

INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTYČNÝCH ORGÁNŮ

Požadavky dotyčných orgánů byly splněny.

INFORMACE NA DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


B ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ

B 1.

B 2.

Technická část

B 1. Technická zpráva

B 1.1 Charakteristika stavby

B 1.2 Dopravní řešení, doprava v klidu

B 1.3 Zásady urbanistického, architektonického a dispozičního

řešení

B 1.4 Tepleně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní

otvorů, hydroizolační systém

B 1.5 Dispoziční řešení

B 1.6 Konstrukční technické řešení stavby

B 1.7 Vliv stavby na životní prostředí

Výkresová část

B 2.1 Situace širších vztahů 1:500

B 2.2 Koordinační situace 1:1000

B 2.3 Půdorys základů 1:100

B 2.4 Půdorys 1NP 1:100

B 2.5 Výkres střechy 1:100

B 2.6 Řez A-A´ podélný řez 1:100

B 2.7 Řez B-B´ příčný řez 1:100

B 2.8 Pohledy - jižní, východní 1:100

B 2.9 Pohledy - severní, západní 1:100

B 2.10 Detail atiky 1:5

B 2.11 Detail soklu T.O.P. 1:5

B 2.12 Detail soklu L.O.P. 1:5

B 2.13 Detail nadpraží 1:5

B 2.14 Detail skleněné příčky 1:5

B 2.15 Tabulky 1:5

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


B.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

B 1.1 CHARAKTERISTIKA STAVBY

Navrhovaný objekt se nachází v Železném Brodě a v jeho blízkosti jsou navrhovány

parkové úpravy. Součástí mediatéky je městská knihovna, základní umělecká škola, sál s

kapacitou 100 osob a kavárna pro veřejnost. Budova by měla sloužit širší veřejnosti a být plně

dostupná všem obyvatelům Železného Brodu. Budova je jednopodlažní. V blízkosti objektu je

umístěno parkoviště na terénu.

B 1.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, DOPRAVA V KLIDU

Hlavní příjezdová cesta pro motorová vozidla je z ulice Průmyslová. Z komunikace

Průmyslová je přímý vjezd i výjezd na povrchové parkoviště patřící k budově. Pěší přístup k

hlavnímu vchodu je z ulice Průmyslová nebo přes lávku z historického centra. V docházkové

vzdálenosti se nachází autobusová zastávka u nákupního centra na ulici Průmyslová.

B 1.3 ZÁSADY URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

Objekt se nachází na umělém ostrově Poříč v Železném Brodě. Parcela má obdelníkový

půdorys a na severní straně sousedí s náhonem pro vodní elektrárnu. V okolí stavby je navrhovaná

parková úprava, která bude navazovat na urbanistické umístění budovy na parcele.

Velikost objektu se odvíjí od potřeb města. Důležité bylo zachovat jednoduchý tvar stavby,

který se doplnil o moderní vzhled. Díky pohledovým latím ze dřeva, které tvoří obvodý plášť,

stavba zapadne do parkové zeleně. Vnitřní dispiziční řešení je vzdušné a řešené s důrazem na

jednoduchost a vizuální kontakt mezi jednotlivými prostory.

B 1.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ,

HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

Základové pasy jsou do hloubky 1,105 m zatepleny teplenou izolací XPS tl. 100 mm.

Na střešním plášti je pak použita minimální tloušťka tepelné izolace PPS tl. 200 mm. Lehký

obvodový plášť a okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Zateplení a skladby obvodových

konstrukcí jsou navrženy v souladu s požadavky stanovenými v normě ČSN 730540-2:2007

Tepelná ochrana budov. Hydroizolační systémy střešních plášťů a základy jsou z modifikovaných

asfaltových pásů.

B 1.5 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní vstup je přístupný z jižní strany budovy přeš park. Vstupní prostor je koncipován

jako otevřený prostor, jehož součástí je kavárna. Díky vysokým stropům působí vzdušně. Vstup

je vizuálně propojen s knihovnou, kterou od vstupní části odděluje skleněná příčka. Z prostoru

knihovny je přístupný sklad a kancelář správce budovy. V této části budovy se také nachází

vysoké stropy, a proto knihovna působí vzdušně a otevřeně, díky prosklené fasádě. Část

základní umělecké školy má nižší konstrukčí výšku. Jako celek tvoří čtverec, který je následně

rozdělen na menší učebny, jež jsou propojeny chodbou. Sál je vizuálně propojen se vstupním

prostorem. V celém objektu se můžou bez potíží pohybovat i handicapovací, a to především

díky bezprahovým dveřím.

B 1.6 KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Způsob založení:

Budova je založená na základových pasech. Základová spára se nachází v hloubce 1,705 m

pod úrovní terénu. Jelikož je zde hladina podzemní vody v hloubce 0,8 m, bude nutné provést

odčerpávání podzemní vody. Dolní část základového pasu je ze železobetonu, z toho důvodu

bude nutné provést svahování rýhy 1:1 do hloubky 1,805 m. Od hloubky 1,105m je základový

pas tvořen traceným bedněním pomocí KB bloků a prostého betonu. Mezi jednotlivými pasy je

na štěrkopískovém podkladu vybetonovaný podkladní beton.

Nosná konstrukce:

Vertikální nosnou konstrukci s vyjímkou sálu tvoří železobetonový monolitický sloupový systém

o rozměrech 6,5m x 6,5 m. Sloupy mají rozměr 350 x 350 mm. V sálu je to pak železobetonová

monolitická stěna a dřevěné sloupy. Vertikální nosnou konstrukci v části nad sloupovým

systémem tvoří obousměrně pnuté železobetonové monolitické desky tl. 300 mm. V části, kde

se nachází nosná stěna a dřevěné sloupy, se nachází lepené dřevěné nosníky o rozměrech 0,2

x 0,7 x 9,88 m. Nosníky jsou vyrobeny z buku.

Nenosná konstrukce:

Příčky tvořící jednotlivé místnosti jsou vyzdědy z cihel Porotherm P+D 14 nebo Porotherm P+D

8. Obvodové výplňové zdivo je z cihel Porotherm P + D 35.

Střešní konstrukce

Střešní konstrukce nad sloupovým systémem je tvořena železobetonovou deskou tl. 300. V

částí nad sálem je nosná konstrukce tvořena prkenným bedněním tl. 60mm.

Obvodový plášť:

Na části objektu se nachází těžký obvodový plášť. Kontaktní obvodový plášť je tvořen zateplením

tl. 120/150 mm z PPS, povrchovou úpravou z BSG stěrky. Na fasádu jsou následně

ukotveny kotralatě a pohledové latě. Jednotlivé pohledové latě jsou mezi sebou propojeny ocelovou

tyčí, aby se zabránilo jejich zkroucení následkem vnější vlhkosti. Vzdálenost jednotlivých

tyčí je jeden metr. Pohledové latě budou vyrobeny z cerdu. V části knihovny se nachází lehký

obvodový plášť, který je tvořen fasádním systémem schüco FW 50 + AOT. Sloupky jsou předsazeny

před fasádu.

Střešní plášť:

Jednoplášťová plochá střecha se nachází na obou střešních pláštích. Spádová vrstva je provedená

tepelnou izolací PPS. Minimální tloušťka tepelné izolace je 200 mm.

Výplně otvorů:

Téměř všechny okenní otvory jsou řešeny jako lehký obvodový plášť. Na okna je použit fasádnísystémem

schüco FW 50 + AOT.

B 1.7 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba ani její užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


C STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

C 1. Technická zpráva

C 2. Výkresová část

C 2.1. Výkres travu 1NP

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


C 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

PODKLADY

Soubor Eurokód O - Zásady navrhování (2011)

Soubor Eurokód 1 - Zatížení (2011)

EC1 1991 - 1 - 3 Zatížení sněhem (2011)

Soubor Eurokód 2 - Betonové konstrukce (2011)

Soubor Eurokód 5 – EC5 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí (2011)

CHARARAKTERISTIKA STAVBY

Navrhovaná stavba je objekt mediatéky. Součástí budovy je knihovna, základní umělecká

škola, kavárna a sál s kapacitou 100 osob. Budova má jedno nadzemní podlaží s různou

konstrukční výškou ( v místech základní umělecké školy - 3,8 m , v místech sálu, knihovny a

vstupního prostoru s knihovnou - 5,3 m ).

Nosnou konstrukci tvoří dva kostrukčí systémy. V sále je nosný systém tvořen dřevěnými

lepenými nosníky, které jsou prostě uložené na dřevěných sloupcích a železobetonové

stěně. V ostatních částech budovy je nosná konstrukce tvořena sloupovým systém 6,5 x 6,5

m.

Objekt je založen na pasech. Střecha je plochá.

Objekt leží ve sněhové oblasti VI - s k

= 3,0; větrové oblasti III dle mapových podkladů. Návrhová

doba životnosti budovy je 100 let. Kategorie terénu je v dané oblasti II - krajina s nízkou

vegetací, jako je tráva nebo izolované překážky.

ZÁKLADY

Hloubka základové spáry pod podkladní beton je v hloubce 0,3 m. Základová spára pro

základové pasy se nachází v hloubce 1,5 m v hlinitopísčitém podloží, což odpovídá nezámrzné

hloubce. Hladina spodní vody se nachází v hloubce 0,8 metrů pod terénem. Z tohoto důvodu

bude nutné odčerpávat podzemní vodu ze základové spáry základových pasů pomocí čerpadel.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosný systém je navržen jako sloupový s vyjímkou sálu, kde nosnou konstrukci tvoří

železobetonová stěna a dřevěnné sloupy. Železobetonové sloupy mají rozměr 350 x 350 mm

a na jejich výrobu je použit beton C 30/37 v kombinaci s výztuží - OCEL 10 216. Nosná stěna v

sálu je navržena o tloušťce 200 mm. Dřevěné nosné sloupy v sále mají rozměr 0,2x0,1 m.

VODOROVNÉ NOSNÉ PRVKY

Nad sálem je nosná konstrukce navržena z lepených dřevěných nosníků. V místech,

kde je sloupový systém, je pak obousměrně pnutá železobetonová stropní deska tloušťky 300

mm. Rozpon desky je 6500 mm a na její výrobu byl použit beton C30/37 v kombinaci s výztuží

- OCEL 10 216.

PROSTUPY

Stropními deskami vedou prostupy TZB.

VÝPOČTY

Výpočet rozměrů stropní desky:

h = 1/25 l l = d = 6,5 m

h = 1/25 x 6,5 = 0,26 m => zvolím h d

= 0,3 m

Výpočet rozměru sloupu:

stálé zatížení:

tloušťka - mm hmotnost - kN/m 3 char. hodnoty návr. hodnoty

kamenivo 16 - 32 mm 0,050 20 1,00 1,35

HI pásy 0,010 0,02 0,002 0,00027

ext. polystyrén 0,460 0,25 0,115 0,15525

geotextílie 0,005 10 0,05 0,0675

HI fólie 0,002 15 0,03 0,0405

geotextílie 0,005 10 0,05 0,0675

ŽB deska 0,300 25 7,5 10,125

∑ g k

= 8, 747 x 1,35 = ∑ g d

= 11,808 kN/m 2

Proměnné zatížení:

zatížení sněhem: s = η x c e

x c t

x s k

= 0,8 x 1 x 1 x 3,0 = 2,4 kN/m 2

∑ q k

= 2,4 x 1,5 = ∑ q d

= 3,6 kN/m 2

∑(g k

+ q k

) = 10,937 kN/m 2 ∑(g d

+ q d

) = 15,093 kN/m 2

Vlastní tíha sloupu:

0, 25 x 0,25 x 5,3 x 25 = 8,281 x 1,35 = 11,179 kN/m 2

Zatížení sloupu pod střechou:

vl. tíha - 11, 179 kN/m 2

zatížení od střechy g k

x z. p

8,747 x 42,25 = 369,56 x 1,35 = g d

= 498,907 kN

∑ g k

=380, 73 x 1,35 = ∑ g d

= 513 kN

proměnné: q k

x z.p

2,19 x 42,25 = 92,5275 x 1,5 = q d

= 138,79 kN

∑(g k

+ q k

) = 473,55 kN ∑(g d

+ q d

) = 651,79 kN

A c

= ∑(g d

+ q d

) / (0,8 f cd

+ ρ x f yd

)

f cd

= 13,3 MPa ; f yd

= 179,1 MPa ; ρ = 1%

A c

= 651,79 x 10 3 / ( 0,8 x 13,3 x10 6 + 179,1 x 0,01 x 10 6 ) = 52 198 mm 2 => 250 x 250 mm

- kvůli štíhlosti navrhuji sloup velikosti 350 x 350 mm

Dimenzování výztuže do desky:

krytí výztuže c = 15 mm

d 1

= c + (Ø/2) ; Ø = 10 mm d 1

= 20 mm

d = h - d 1

= 0,3 - 0,02 = 0,28 m

materiál beton C30/37 f ck

= 30 MPa

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


f cd

= 20 Mpa

2 -3 2 sn

f V,G,D

= k mod

x (f V,G,K

/ γ m

)= 0,9 x (2,7 x 10 3 /1,25)= 1944 kPa

OCEl 10 216 f yk

= 206 MPa

f yd

= 179,1 Mpa

podmínka: 0,003 x A c

≤ A sn

≤ 0,08 x A s

0,003 x 0,35 2 ≤ 0,452 x 10 -3 ≤ 0,08 x 0,35 2

0,367 x 10 -3 ≤ 0,452 x 10 -3 ≤ 9,800 x 10 -3 VYHOVUJE

Výpočet momentů

∑(g d

+ q d

) = 15,093 kN/m 2

M 1

= 1/10 x f x l 2 = 1/10 x 15,093 x 6,5 2 = 63,767 kNm

M 2

= 1/12 x f x l 2 = 1/12 x 15,093 x 6,5 2 = 53,1399 kNm

Posouzení:

N rd

= 0,8 x 0,35 2 x 20 + 0,452 x 10 -3 x 179,1 = 1550 kN

N sd

= 651,79 kN

N rd

≥ N sd

VYHOVUJE

M a

= -63,767 kNm

Návrh ohybové výztuže pro M sd

= 63,767 kNm

η = M sd

/ (b x d2 x f cd

) = 63,767/(1x0,28x0,28x20) = 54,223

Návrh dřevěného lepeného nosníku:

stálé zatížení:

- z tabulek ω= 0,0619

tloušťka - mm hmotnost - kN/m 3 char. hodnoty návr. hodnot

plocha výztuže (pro alfa = 1)

kamenivo 16 - 32 mm 0,050 20 1,00 1,35

A s

= ω x b x d x α x (f cd

/f yd

) = 0,0619 x 1000 x 280 x 1 x ( 20 / 179,1) = 1451,59 mm 2

HI pásy 0,010 0,02 0,002 0,00027

- navrhuji profil prutů ds = 14 mm, A s

= 1466 mm 2 , vzdálenost vložek 105 mm

ext. polystyrén 0,460 0,25 0,115 0,15525

Posouzení:

ρ d

= (A s

/(b x d )) = 1466 x 10 -6 geotextílie

/ (1 x 0,28) = 0,00523 > ρ min

= 0,0013

0,005 10 0,05 0,0675

ρ h

= (A s

/(b x h )) = 1466 x 10 -6 / (1 x 0,3) = 0,00488 < ρ max

= 0,04

HI fólie 0,002 15 0,03 0,0405

moment na mezi únosnoti:

geotextílie 0,005 10 0,05 0,0675

M rd1

= A s

x f yd

x z

z = 0,9 x d = 0,9 x 0,29 = 0,252 m

prkenné bednění 0,06 7 0,42 0,567

M rd1

= 1466 x 10 -6 x 179100 x 0,252 = 66,165 kNm

M rd1

=66,165 kNm ≥ M sd

= 63,767 kNm VYHOVUJE

∑ g k

= 1,667 x 1,35 = ∑ g d

= 2,25045 kN/m 2

∑ g d

= 2,25045 kN/m 2 x z. š = 4,5009 kN/m

Proměnné zatížení:

Návrh ohybové výztuže pro M sd

= 53,1399 kNm

zatížení sněhem: s = η x c e

x c t

x s k

= 0,8 x 1 x 1 x 3,0 = 2,4 kN/m 2

η = M sd

/ (b x d2 x f cd

) = 53,1399/(1x0,28x0,28x20) =45,187

∑ q k

= 2,4 x 1,5 = ∑ q d

= 3,6 kN/m 2

- z tabulek ω= 0,0513

Předběžné rozměry nosníku: 0,2 x 0,7 x 9,88 m

plocha výztuže (pro alfa = 1)

A s

= ω x b x d x α x (f cd

/f yd

) = 0,0513 x 1000 x 280 x 1 x ( 20 / 179,1) = 1203 mm 2

- navrhuji profil prutů ds = 12 mm, A s

= 1257 mm 2 , vzdálenost vložek 90 mm

Posouzení:

ρ d

= (A s

/(b x d )) = 1257 x 10 -6 / (1 x 0,28) = 0,00448 > ρ min

= 0,0013

U o

= 0,5% z 9,88m = 0,0494 m

ρ = 600 kg/m 3

V = 9,88 x 0,7 x 0,2 = 1,3832 m 3

g k

= 1,3832 x 6 / 9,88 = 0,84 kN/m

vl. tíha nosníku g k

= 0,84 kN/m

ρ h

= (A s

/(b x h )) = 1257 x 10 -6 / (1 x 0,3) = 0,00419 < ρ max

= 0,04

tíha střešního pláště g k

(pláště) = g k

(střechy) x z.š. = 1,667 x 2 = 3,334 kN/m

moment na mezi únosnoti:

stálé zatížení g k

= 0,84 + 3,334 = 4,174 kN/m

M rd1

= A s

x f yd

x z

z = 0,9 x d = 0,9 x 0,29 = 0,252 m

krátkodobé zatížení q k

= 2,4 x 2 = 4,8 kN/m x 1,5 q d

=7,2kN/m

M rd1

= 1257 x 10 -6 x 179100 x 0,252 = 56,7324 kNm

materiálové parametry:

M rd1

=56,7324 kNm ≥ M sd

= 53,1399 kNm VYHOVUJE

f M,G,K

= 24 MPa f c,90,G, K

= 5,5 MPa E O,MEAN, C

= 11 GPa

f V,G,K

= 2,7 MPa f t,90,G, K

= 0,45 MPa

Návrh výztuže sloupu:

určení návrhové pevnosti:

N sd

= 0,8 x f cd

x A c

+ A s

x f yd

N sd

= 651,79 kN/m 2

A s

= (0,65179 - 0,8 x 0,35 2 x 20)/179,1 = -0,00465 m 2 =>zatížení přenese beton

- navrhuji minimální výztuž 4Ø12 A = 452 mm = 0,452 x 10 mm

- návrhová pevnost v ohybu

f M,C,D

= k mod

x (f M,G,K

/ γ m

)= 0,9 x (24 x 10 3 /1,25)= 17280 kPa

- návrhová pevnost ve smyku

- návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


f C,90,G,D

= k mod

x (f C,90,C,K

/ γ m

)= 0,9 x (5,5 x 10 3 /1,25)= 3960 kPa

- návrhová pevnost v tahu kolmo k vláknům

f t,90,G,D

= k mod

x (f t,90,G,K

/ γ m

)= 0,9 x (0,45 x 10 -3 /1,25)= 324 kPa

Základní kombinace zatížení pro 1MS

q d

= 1,35 x 3,334 + 4,8 x 1,5 = 11,7009 kN/m

Posouzení smyku v průřezu nad podporou

- výpočet smykové síly v podpoře

T d

= (q d

x L)/2 = ( 11,7009 x 9,88)/2 = 57,8 kN

- výpočet smykového napětí v průřezu nad podporou

Τ V,D

= 3 x T d

/ (2 x b x h o

) = 3 x 57,8 / (2x 0,2 x 0,7) = 619,31 kPa

Τ V,D

≤ f V,G,D

619,31 ≤ 1944 kPa VYHOVUJE

Posouzení ohybu v kritickém průřezu

-poloha kritického průřezu

x = ( h o

x L) / (2 x h ap

)= (0,7 x 9,88)/(2x0,7) = 4,94 m

- výpočet ohybového momentu v kritickém průřezu

M D

= (T D

x x ) - ( q d

x x 2 /2)= (57,8 x 4,94) - (11,7009 x 4,94 2 /2)= 142,75 kNm

- výpočet normálového napětí v kritickém průřezu

σ M,O,D

= (1 + 4 tg α ) x (6 x M D

/ (b x h x2

)) = (6 x 145,75)/(0,2x0,7 2 ) = 8740,40 kPa

-posouzení ohybu

σ M,O,D

≤ f M,G,D

8740,40 ≤ 17280 kPa VYHOVUJE

- posouzení uprostřed rozpětí

kritický průřez = 9,88/2 -> stejné jako předchozí

Posouzení průhybu

-výpočet a posouzení průhybu od krátkodobého zatížení

u 2

= (5/384) x ((q k

x l 4 )/(E O,MEAN, C

x I y

)) I y

= 1/12 x b x h 3 = 1/12 x 0,2 x 0,73= 5,7 x 10 -3 m 4

u 2

= (5/384) x ((4,8 x 9,88 4 x 1000)/(11 x 10 9 x 5,7 x 10 -3 ) = 9,498 x 10 -3 m

δ lim

= l/300 = 9,88/300 = 3,29 x 10 -2 m

u 2

≤ δ lim

9,498 x 10 -3 ≤ 3,29 x 10 -2 m VYHOVUJE

-výpočet a posouzení konečného průhybu od stálého a krátkodobého zatížení

u 1

= (5/384) x ((3,334 x 9,88 4 x 1000)/(11 x 10 9 x 5,7 x 10 -3 ) = 6,59 x 10 -3 m

u net

= u 1

x (1 + k 1DEF

) + u 2

x (1 + ψ 2

x k 2DEF

) - u 0

= 0,00659 x (1,6) + (9,498 x 10 -3 x 1) - 0,0494 =

= - 0,02934 m

δ lim

= l/200 = 9,88/200 = 4,94 x 10 -2 m

u net

≤ δ lim

- 0,02934 ≤ 4,94 x 10 -2 m VYHOVUJE

návrh a = 1,075 m

b = šířka sloupu + ( 2 x a ) = 2,5 m

h = tg 60 o x a = 1,8 m

Navrhuji rozměry základového pasu: 0,65 x 0,3 m

Vlastní tíha pasu: g k

= 2 x 2 x 1,4 x 25 = 281,25 kN

g d

= 1,99 x 1,35 = 379,68 kN

Celkové zatížení základového pasu pod sloupem

g d

= 379,68 + 651,79 = 1031,47 kN

Posouzení únosnosti zeminy

g d

< R o

x šířka základového pasu

1031,47 < 1093,75 kN VYHOVUJE

navrhuji vylehčení základů:

600 mm

400 mm

600 mm

1600 mm

Posouzení únosnosti zeminy

g d

< R o

x šířka základového pasu x hloubka pasu

919,09 < 1680 kN VYHOVUJE

základ je v hloubce 1500 mm

Vlastní tíha pasu: g k

=(1,6 x 0,6 + 0,4 x 0,9) x 25 x 6 =

198 kN

g d

= 198 x 1,35 = 267,3 kN

Celkové zatížení základového pasu pod sloupem

g d

= 267,3 + 651,79 = 919,09 kN

Návrh základového pasu pod sloupem

navrhuji pas z prostého betonu - C12/16

vlastnosti zeminy v úrovni základové spáry - hlinitopísčitá

Třída: F3

Symbol: MS

Únosnost zeminy R o

: 175 kN/m 2

Návrh základového pasu:

šířka sloupu: 0,35 m

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


D TECHNIKA A PROSTŘEDÍ STAVEB

D 1.

D 2.

D 2.1.

D 2.2.

D 2.3.

Technická zpráva

Výkresová část

Koordinační situace

Půdorys

Půdorys střechy

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


D 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNIKA A ORGANIZACE STAVEB

Navrhovaný objekt je mediatéka v Železném Brodě. Součástí objektu je knihovna, sál s

kapacitou 100 osob, kavárna a základní umělecká škola. Budova je jednopodlažní a parkovací

stání se nachází na terénu pár metrů od objektu.

Objekt je napojen na infrastruktu ostrova Poříč. Celý ostrov je vybaven potřebnými

infrastrukturami, které zajišťují chod celého objektu. Nachází se zde vodovodní vedení, vedení

plynu, eletrorozvody a kanalizační vedení. Objekt bude na tyto rozvody napojen pomocí nových

přípojek.

VYTÁPĚNÍ

Celý objekt je teplovzdušně vytápěn pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné na

střeše budovy.

Vzduchotechnické potrubí je navrženo obdelníkového průřezu o max. rozměrech 0,8 x 0,8 m

z pozinkovaného plechu. Potrubí je vedeno pod stopem, skryto v podhledu. Jako výdechové

prvky jsou zvoleny výústky, které jsou umístěny v přívodním vzduchovodu ve spodní části.

VZDUCHOTECHNIKA

Převážná část objektu je nuceně větraná. Jediná místnost, kde dochází ke kombinaci

přirozeného a nuceného větrání je sál. Vzduchotechnická jednotka je umístěna na střeše

budovy. Do vzduchotechniky je z exteriéru nasáván vzduch, který je pak vlhkostně a teplotně

upravován. Ohřev vzduchu probíhá v ohřívacím dílu jednotky, který je zpravidla napojován na

zdroj tepla. Součástí vzduchotechniky je rekuperační jednotka, která využívá odpadní teplo (

= vzduch, který je odsáván z budovy). Vzduch je do interiéru distribuován za pomocí vzduchotechnického

potrubí a ventilátoru.

V objektu je navržené potrubí o maximálním rozměru 0,8 x 0,8 m z pozinkovaného

plechu. Přívodní i odvodní potrubí je vedeno pod stropem a je skryté pod podhledem. Jako výdechový

a nasávací prvek jsou zvoleny výústky, které jsou umístěny v přívodním vzduchovodu

ve spodní části.

VEDENÍ UŽITKOVÉ A PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Vnitřní vodovod je napojen pomocí přípojky DN 40. Rozvody jsou tvořené ocelovým pozinkovaným

potrubím. Vodoměrná soustava je umístěna v revizní šachtě. Vnitřní rozvod vody

je veden pod stropem sktrytý pod podhledem. Uzavírací armatura je navržena v revizní šachtě

a u stoupacího potrubí. Vypouštěcí armatura je umístěna v revizní šachtě jako součást vodoměrné

soustavy. Teplá voda je připravována lokálně pomocí plynového kotle v zásobníku teplé

vody. Odtud je pak dopravována do potřebných spotřebišť (umyvadla). Ležaté rozvody teplé

vody jsou vedeny pod stropem stryty pod podhledem.

U objektu je navržen podzemní hydrant, který je napojen na vodovodní síť.

KOTELNA

Plynový kotel se nachazí v technické místnosti vedle sálu. Přívod vzduchu do místnosti

je zajištěn pomocí komínu s větrací vložkou a větracího komínku. Odvod spalin zajišťuje také

kotel, který je následovně odvádí nad úroveň střešního pláště.

Kotel je využíván pro ohřev teplé vody.

KANALIZACE

Odvodnění objektu je provedeno jednotným systémem. Kanalizační přípojka je navržena

z kamenivy o průměru DN 200, je vedena v hloubce 1200 mm ve sklonu 2 % k uličnímu

řádu. Odpadní potrubí je vedeno v instalačních prostorách nebo při konstrukci - zakryté a

zvukově odizolované. Vnitřní kanalizace je vedena v plastovém potrubí.

Splaškové potrubí, do kterého ústí záchody či pisoáry, je odvětráváno nad úroveň střešního

pláště.

Dešťová voda je odváněna zaokapními vpustěmi přes okapy do stokové sítě. Okapy

jsou umístěny vždy na okrajích budovy a v jejím středu. Voda je odváděna k východní a západní

části střechy.

Svodné potrubí dešťové a splaškové kanalizace se setkává v revizní šachtě, odkud dál

pokračuje k uličnímu řádu. Revizní šachta je opatřena čistící tvarovkou.

PLYNOVOD

Plynovodní potrubí je od přípojky nízkotlakého potrubí vedeno do sloupku, který se

nachází na okraji pozemku. Ve sloupku se nachází HUP (hlavní uzávěr plynu). Odtud je potrubí

vedeno pod zemí k objektu. V budově je pak plyn veden zasekaný v nenosné příčce až do

kotelny, kde je napojen na plynový kotel.

ELEKTRICKÉ VEDENÍ

Přípojná skříň elektrické sítě se nachází ve sloupku na okraji pozemku. Elektrické vedení

je po objektu vedeno zasekáním do konstrukce nebo vedením po povrchu konstrukce a

zakryto. Elektroměr je umístěn centrálně.

VÝPOČET

KANALIZACE

Množství dešťových odpadních vod: 20,83 l/s

Splaškové odpadní potrubí: DN 125

Průtok odpadních vod: DU max

= 2,5 l/s

Q tot

= 2,5 l/s

Svodné potrubí - výpočtová průtok v jedné kanalizaci Q rw

= 21,65 l/s => DN 200

VODA

Výpočet vnitřních vodovodů: Q d

= 1,86 l/s

Návrh světlosti potrubí: d = [(4 x Q v

/ π x v ) ] 0,5

d = [(4 x 0,00186 / π x 1,5 ) ] 0,5 = 0,039 => DN 40

potrubí z plastu - v = 1,5 m/s

VZDUCHOTECHNIKA

Výpočet průřezu vzduchovodu:

Vn = 2927,1/2 = 1463,55 m 2 V pč

= 1463,55 x 7 = 10244,85 m 3 /h

A = V pč

/(v x 3600) v = 4 m x s -1 A = 10244,85/(4 x 3600) = 0,7 m 2

- maximální průřez 0,8 x 0,8 m

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


E POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

E 1. Technická zpráva

E 2. Výkresová část

E 2. 1. Situace - požární bezpečnost

E. 2. 2 Požární úseky - 1NP

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


E 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POPIS OBJEKTU

Navržený objekt se nachazí v Železném Brodě na pozemku, který je součástí parku a z

jedné strany sousedí z komunikací Průmyslová. Jedná se o jednopodlažní objekt, jehož součástí

je knihovna, základní umělecká škola, sál s kapacitou 100 osob a kavárna. V místech

základní umělecké školy má objekt konstrukční výšku 3,8 m. V ostatních místech budovy je

konstrukční výška 5,3 m.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba se nachazí na pozemku, který sousedí s komunikací Průmyslová a ze severní

strany se v jeho těsné blízkosti nachází vodní tok. Okolní zástavba je převážně obytné funkce.

Nejbližší objekt leží ve vzdálenosti 45m.

Navržený objekt se nachází na rovinatém terénu. Příjezd k budově je umožněn z ulice Průmyslová.

Hlavní vstup do budovy je přístupný z parku. Na pozemku okolo budovy je umístěno i

parkoviště, které slouží návštěvníkům mediatéky.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Objekt je jednopodlažní. U hlavního vstupu se nachází vstup do knihovny, kavárna a

sanitární zařízení. Další část stavby tvoří sál, učebny umělecké školy a technické zázemí.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Celá budova je tvořena ze dvou statických celků. Samostatný statický celek tvoří sál,

který je tvořen dřevěnými lepenými nosníky, které jsou podepřeny o železobetovou zeď a dřevěné

sloupky. Vodorovnou konstrukci zde tvoří dřevěná střecha. Druhý statický celek je tvořen

sloupovým systémem 6,5 m x 6,5 m ze železobetonu, který je tvořen čtvercovými sloupy 350

x 350 mm a železobetonovou obousměrně pnutou deskou. Výplň mezi sloupy v obvodovém

plášti je z cihel Porotherm 38 P+D. Příčky jsou vyzděny z cihel Porotherm 14 P+D nebo 8 P+D.

Zastřešení je tvořeno jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev.

Obvodový plášť tvoří kontaktní zateplovací systém. Teplná izolace je ukotvena na cihly Porotherm

38 P+D nebo na železobetonovou konstrukci.

Povrchová úprava fasády je tvořena BSG stěrkou, která vytvoří iluzi pohledového betonu. Na

tento povrch je pak pomocí horizontálních latí ukotveno dřevěné olaťování fasády.

Požární výška objektu - 6m

Druhy konstrukcí z požárního hlediska: DP1 - ŽB konstrukce, zděné kce, materiály

třídy A1

Konstrukční systémy v objektu z požárního hlediska:

nehořlavý - A1 - železobetonová kce, železobetonová kce zateplená deskami z

PPS

POŽÁRNÍ ÚSEKY, STUPEŇ POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI, POŘÁRNÍ RIZIKO

Budova je rozdělena do šesti samostatných požárních úseků:

- PÚ knihovna

- PÚ sál

- PÚ základní umělecká škola

- PÚ sklad

- PÚ technická místnost

- PÚ vstupní prostor (kavárna)

- PÚ sklad ZUŠ + sál

Maximální dovolené rozměry PÚ vyhovují a jednotlivé požární úseky jsou rozděleny

nehořlavou konstrukcí. Obvodové stěny vykazují dostatečnou požární odolnost. Nosnou konstrukci

tvoří železobetonový sloupový systém. Stěny jsou pak vyzděny z cihel tl. 350. Oba tyto

materiály jsou nehořlavé. Celý objekt je zabezpečen EPS.

ÚNIKOVÉ CESTY

V objektu se nachází dvě NÚC. Dveře v sálu budou mít kování, které umožní po vyhlášení

poplachu otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr

je běžně zamčený, zablokovaný, či jinak zajištěný proti vloupání. Oboje dveře se musí otevírat

ve směru úniku, nejsou na nich osazeny prahy a podlaha za nimi je min. na šířku křídla ve

stejné úrovni.

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Objekt je vůči okolní zástavbě osamocen. Nejbližší obytný dům stojí 45m daleko.

HASÍCÍ A SIGNALIZAČNÍ PROSTŘEDKY, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

V objektu jsou navrhlé dva hasící práškové přístroje (6kg, třída 21A). Do navrhovaného

objetku je také umístěna eletrická požární sIgnalizace - EPS. V prostorách budovy jsou umístěny

hlásiče, které reagují na kouř a dávají signál ústředně.

PŘÍJEZD VOZIDLA PROTIPOŽÁRNÍHO ZÁSAHU

Příjezd požární techniky je zajištěn z jednoho směru a to z ulice Průmyslová. Příjezdová

komunikace je cesta min. šířky 3m.

VÝPOČET

KNIHOVNA:

p v

= p x a x b x c = (p n

+ p s

) x a x b x c

p n

= 120 kg x m -2

a n

= 0,7

plocha knihovny - 122 m 2 => stále požární zatížení p s

oken = 3,0 kg x m -2

p s

dveří = 2,0 kg x m -2

p s

podlah = 5,0 kg x m -2

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


as = 0,9 ... součinitel pro stálé požární zatížení

a = (p n

x a n

) + (p s

x a s

) / (p n

+ p s

)

a = (120 x 0,7) + (10 x 0,9)/(120+10) = 0,7154

b = k / (0,005 x h s

0,5

)

n ... pro nepřímo odvětrávané místnosti 0,5 ≤ b ≤ 1,7

h s

= 5 m ... světlá výška prostoru

k = 0,024

b = 0,024/ (0,005 x 5 0,5 ) = 2,14 => 1,7

c= 1

p v

= (120 + 10) x 0,7154 x 1,7 x 1 = 158,1034

stupeň požární bezpečnosti pro PÚ:

p v

x 0,7 = 110, 67

požární zatížení 120 kg x m -2

=> III. stupeň požárního zatížení

SÁL

p v

= p x a x b x c = (p n

+ p s

) x a x b x c

p n

= 25 kg x m -2

a n

= 1,1

plocha knihovny - 123 m 2 => stále požární zatížení p s

oken = 3,0 kg x m -2

p s

dveří = 2,0 kg x m -2

p s

podlah = 5,0 kg x m -2

as = 0,9 ... součinitel pro stálé požární zatížení

a = (p n

x a n

) + (p s

x a s

) / (p n

+ p s

)

a = (25 x 1,1) + (10 x 0,9)/(25+10) = 1,04

pro přímo větrané místnosti

b = (s x k) / (so x h s

0,5

)

s = 123 m2 ; so = 19,125 m2 ; ho = 4,5 m; h = 5 m; k = 0,08

b = (123 x 0,08 )/ (19,125 x 4,5 0,5 )= 0,2425

c= 1

p v

= (25 + 10) x 1,04 x 0,5 x 1 = 18,5

stupeň požární bezpečnosti pro PÚ:

p v

x 0,7 = 12,95

požární zatížení 15 kg x m -2

=> I. stupeň požárního zatížení

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


F ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

F 1. Technická zpráva

F 2. Výkresová část

F 2.1. Situace staveništního provozu

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


F.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ

Pozemek o rozloze 4650 m 2 se nachází v Železném Brodě. Pozemek je vymezen ulicí

Průmyslová, Zahradní a na severní straně sousedí s náhonem řeky Jizery. Na parcele se v současné

době nachází budova supermarketu Lidl. Tato budova je napojena přípojkami na veřejný

vodovodní řad, veřejnou stoku, veřejný středotlaký plynovod a podzemní elektrické vedení.

Tato budova bude odstraněna v průběhu přípravné etapy. Na parcele se v současné době také

nachází keře a parkoviště, které přiléhá k budově Lidl. Tyto objekty budou odstraněny také v

průběhu přípravné etapy. Terén na parcele je rovinný. Pod ulicí Zahradní jsou uloženy vedení

veřejných inženýrských sítí (elektřina, plynovod...). Navrhovaný objekt nezasahuje do jejich

ochranných pásem.

Plocha staveniště zabírá celou plochu pozemku ( = 4650 m 2 ). Trvalý záběr je navržen

na celém pozemku investora.

Vjezd na staveniště je možný z ulice Průmyslová.

UPŘESNĚNÍ VYMEZOVACÍCH PODMÍNEK

Jedná se o parcelu blízko vodního toku, kde je hladina podzemní vody 80 cm pod úrovní

terénu. Základová spára se nachází pod touto urovní, proto bude potřeba snižovat hladinu

spodní vody běhěm výkopových prací pomocí odčerpávání. Půda je složena z přeměněné

horniny fylitu, dobře zadržujícího vodu. Na pozemku byla provedena archivní geologická sonda

vrtem.

Půdní sonda:

0 – 8 cm povrchový humus, čerstvě vlhký, kyprý, ostrá hranice podloží

8 – 14 cm tmavošedá písčitohlinitá zemina, mírně štěrkovitá, kyprá, mírný barevný

přechod

14 – 20 cm šedobělavá písčitohlinitá zemina, mírně štěrkovitá, kyprá, čerstvě vlhká

20 – 26 cm černohnědá písčitohlinitá zemina středně štěrkovitá, čerstvě vlhká, mírně

slehlá

26 – 50 cm oranžově rezivá písčitohlinitá zemina středně štěrkovitá, čerstvě vlhká až

vlhká

> 50cm (do 120 cm) nazelenale světle okrová hlinitopísčitá silně štěrkovitá zemina,

vlhká

Zeminy pro zakládaní je hlinitopísčitá. Uvažovaný třecí úhel je 1:1.

NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ŘEŠENÉHO OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY

Stavební objekty: SO 01 Mediatéka

SO 02 Parkoviště

SO 03 Chodníky

SO 04 Přípojka kanalizace

SO 05 Přípojka plynovodu

SO 06 Přípojka vodovodu

SO 07 Přípojka elektrorozvodu

SO 08 Přípravná etapa

SO 09 Konečné terenní úpravy

Stavbě bude předcházet demolice budovy Lidlu, parkovistě a likvidace keřů nacházejících

se na pozemku (SO 08). Před zahájením technologické etapy Základové konstrukce

budou provedeny všechny přípojky inženýrských sítí. Na stavbě bude během realizace zajistěn

přívod vody, eletriky a odvod kanalizace do veřejné stokové sítě pomocí přípojek, které budou

později sloužit objektu.

TECHNOLOGICKÁ ETAPA

(TE)

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

NÁVRH POSTUPU

VÝSTAVBY

1. Zemní konstrukce - sejmutí ornice

- snížení hladiny spodní vody

-rýha pro základové pasy

2. Základové konstrukce Zakládání na pasech - bednění základového pasu

- vložení výztuže

-betonování spodní části základového

pasu

-použití ztraceného bednění

(KB bloky)

-vybetonování do finální výšky

základu

3. Hrubá vrchní stavba Železobetonový monolitický

sloupový systém v kombinaci

s nosnou stěnou pro nosníky

sálu

- postupná betonáž nosných

sloupů, stěny

- osazení nosných dřevěných

sloupů

- betonáž stropních desek

- osazení dřevěných lepených

nosníků

4. Zastřešení Plochá jednoplášťová - provedení vývodů TZB (

vzduchotechnika, odvětrávání

kanalizace...)

- vyzdění atiky

- osazení jednotlivých vrstev

skladby střechy

- provedení klempířských

detailů

- osazení bleskosvodu

5. Obvodový plášť Lehký obvodový plášť - osazení nosných prvků L.O.P

(příčle, sloupky)

-zasklení L.O.P.

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


TECHNOLOGICKÁ ETAPA KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

(TE)

6. Hrubé vnitřní konstrukce Težký obvodový plášť - BSG

stěrka

7. Vnější dokončovací úprava Težký obvodový plášť - BSG

stěrka

8. Vnitřní dokončovaní

konstrukce

NÁVRH POSTUPU

VÝSTAVBY

- vyzdění nenosných stěn a

příček

- osazení výplní otvorů

- instalace hrubých rozvodů

TZB ( elektrorozvody, kanalizace,

vodovod...)

-provedení hrubých podlah

( tepelné izolace, roznášecí

vrstvy...)

-ukotvení podhledů

- zateplení obvodové stěny

- nátěr BSG stěrkou

- ukotvení kontralatí

- konečné kotvení pohledových

latí

- kompletace instalací ( osazení

zařizovacích předmětů...)

- povrchové úpravy stěn :

omítky

- provedení čistých podlah (

marmoleum, stěrka, ...)

-osazení výplní vnitřních

otvorů

NÁVRH ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ, NÁVRH VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH

PLOCH PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍ KONSTRUKCE, HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA

Návrh zdvihacího prostředku:

Doprava na stavbu bude zajištěna automixy, které budou v průběhu výstavby pravidelně

dovážet beton z betonárky. Na stavbě je navrhnuta příjezdová cesta pro automixy, která je

zpevněna a zajištěna proti průsakům nebezpečných látek.

analýza břemene:

PŘEPRAVOVANÝ PRVEK

HMOTNOST (t)

sloupové bednění 1,5

lešení 0,07

svazek výztuží 1

bednění stropních desek 0,7

Jako prostředek pro přepravu materiálu na staveništi navrhuji autojeřáb Demag AC55 CITY.

Tento autojeřáb bude umístěn na staveništi do ukončení etapy hrubá vrchní stavba. Stroj bude

sloužit k přepravě bednících prvků, armovacích výztuží a stojek na stavbě. Maximální vyložení

autojeřábu je 40 m. Při vyložení na 3m jeřáb je nosnost 55 tun. Při maximálním vyložení má

pak autojeřáb nostnost 0,9 tun. U mého objektu je maximální potřebná přepravovaná vzdálenost

33 m. V tomto případě má autojeřáb únosnost 1,7 tun (maximální hmotnost přepravovaného

břemena 1,5 tuny). Betonová směs bude při betonáži dopravována čerpadlem. Navrhuji

pojízdné čerpadlo betonu KCP 40RX-170 s maximálním vyložením 32,8m od kabiny.

Návrh montážních, skladovacích, výrobních a dalších ploch

Většina těchto ploch je umístěna v jihovýchodní části pozemku.

Výrobní a montážní plochy:

Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému je navržená plocha pro ošetřování bednění a

přípravu konstrukcí o rozměrech 3,7 x 2,15 m.

Skladovací plochy:

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné.

Na staveništi jsou navrhnuty plochy pro skládku výztuže a kari sítí o rozměrech 4,2 x 11,4 m.

Mezi jednotlivými balíky výztuží jsou průchozí uličky šířky 0,6 m. Bednění nebude skladováno.

Bude použito okamžitě při dopravení na stavbu a neustále bude v oběhu.

Plochy pro stroje:

plocha pro autojeřáb - 9 x 6,5 m

plocha pro automix - 12 x 3,5 m

plocha pro čerpadlo - 12,55 x 6,18 m

Objekty vedení stavby a sociální zařízení

Na staveništi budou v jihovýchodní části umístěny 4 kontejnery o rozměrech 2.5 x 6 x 2,5 m v

jedné řadě. Buňky budou napojeny na kanalizaci, elektrorozvody a vodovod. Další hygienické

zařízení budou na stavbě umístěny ve formě mobílních WC.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA

STAVENIŠTI, VČETNĚ ÚPRAV STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY TŘETÍ OSOBY

Ochrana životního prostředí:

Při provádění zemních prací nesmí dojít ke znečištění životního prostředí ani k nadměrné hlukové

zátěži obyvatel v dané lokalitě.

Ochrana ovzduší

Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující výfukové plyny

v množství, které odpovídá platným vyhláškám a předpisům. Bude upřednostněno nasazení

strojů s elektromotory. Komunikace, která vede na staveniště, bude provedena z betonových

panelů, aby byla omezena prašnost. Suť a jiné prašné materiály budou vlhčeny kropením.

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


Ochrana půdy, podzemních a povrchových vod a kanalizací

Na stavbě je nutné předcházet kontaminaci půdy ropnými látkami, a proto bude technický

stav vozidel pravidelně kontrolován. Plocha určená k ošetřování bednění musí být

odolná proti průsaku. Pohonné hmoty budou skladovány v uzavřených nádobách na

podkladu znemožňující průsak. Stejně tak místo pro doplňování pohonných hmot a

plocha určená k ošetření bednění.

Ochrana před hlukem a vibracemi

Budou používány pouze stroje, které vyhovují přípustné hladině akustického výkonu

(emise hluku). Použity budou kompresory určené pro městskou zástavbu. Práce budou

probíhat od 7h do 19h. Nejbližší obytné domy jsou od staveniště vzdáleny 45m, směrem

na jih. Na sever a východ staveniště sousedí s parkem a na západě s komunikací. Hluk

bude měřen ve vzdálenosti 2m před fasádou nejbližší obytné budovy.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady bude probíhat dle zákona č.185/2001 Sb. .Odpadní materiál ze

stavby bude skladován v kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na skládku. Odpadní beton

pak bude odvezen zpět do betonárky. Toxický odpad (zbytky tmelů, oleje a jiné chemikálie)

budou odváženy na skládku toxického odpadu.

Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla řádně mechanicky očištěna, případně

budou opláchnuta tlakovou vodou. Odpadní voda bude odtékat do staveništní jímky.

Usazený materiál bude pak vytěžen a odvezen na skládku. Výjezd ze stavby bude pod stálou

kontrolou a případné znečištění komunikace bude hned odstraněno.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi

Všechny práce na staveništi musejí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. a č.

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

Všichni pracovníci na stavbě musí být náležitě proškoleni a být vybaveni ochranou přilbou.

Také musí mít pracovní oděv a ochranné pomůcky příslušné jejich činnosti. Pracovnící by měli

poslouchat pokyny nadřízených a dbát na svoje zdraví.

být zřízen bezpečný vstup pomocí žebříku, schodů nebo šikmých ramp. Hrany výkopu budou

zajištěny tak, aby nedošlo k pádu osob. Podél hrany stavební jámy bude vybudováno zábradlí.

Betonářská práce

Bednění musí být v každé fázi zajištěno proti pádu jeho prvků nebo částí. Před betonáží

se provede kontrola bednění a případné závady se musí odstranit. Při odbedňování musí být

dodrženy odbedňovací lhůty.

Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob

Staveniště musí být ohraničeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných

osob. Staveniště je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 2m. Nezasahuje do okolních

komunikací ani komunikací pro peší, s výjimkou výjezdu ze stavby ( bude řádně označen).

Všechny vstupy na staveniště budou označeny značkou zákazující vstup nepovolaným osobám.

Toto značení musí být čitelné i za horší viditelnosti. Označení se bude pravidelně kontrolovat.

Staveniště bude také zajištěno pro zrakově a pohybově postižené občany. Oplocení nebude

narušovat přirozené vodící linie u komunikace pro chodce. V místě vjezdu na stavbu pak

bude obrubník nahrazen umělou vodící liniíxxx. Na přilehlých komunikacích bude realizováno

provizorní dopravní značení. Vjezd a výjezd bude označen dopravními značkami. Zákaz vjezdu

nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech na staveniště.

Mimo prostor staveniště je zákaz manipulace s autojeřábem.

Práce ve výškách

Práce ve výškách od 1,5 m bude zajištěna dostatečnou ochranou proti pádu z výšky.

Ochranné konstrukce - zábradlí o výšce 1,1m, lešení, poklop odolný proti odsunutí. Je navrženo

bednění Peri Quatrro doplněné pracovní lávkou, žebříkovým výstupem a lávkou. Sloupové

bednění má plošinu pro betonáž a se zábradlím. U prací, kde nelze zajistit bezpečnost práce

ochrannou konstrukcí, budou pracovnící používat osobní zajištění. Osobní ochranný systém

ochrannou konstrukcí budou pracovníci používat jistícího řetězce (bezpečnostní postroj,

bezpečnostní jistící lano, karabiny, kotvící bod).Každá osoba musí být při pohybu na staveništi

vybavena ochranou přilbou a reflexním pracovním oděvem nebo vestou.

Zemní práce

Bude provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v prostoru staveniště. Okraje výkopu

nesmí být zatěžovány ve vzdálenosti 0,5 metrů od okraje výkopu a musí být zajištěny tak,

aby nedošlo k pádu osob, materiálu nebo sesunutí. Pro osoby pracujících ve výkopech musí

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013


G INTERIÉR

Monika Jurčíková

MEDIATÉKA V ŽELEZNÉM BRODĚ

Ateliér Jiran I Holub I Sladký

bakalářská práce I letní semestr 2012 / 2013

More magazines by this user
Similar magazines