Lucie Fojtíková - portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

Lucie Fojtíková - portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

české vysoké učení technické v Praze

Fakulta ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT: Lucie Fojtíková

AR 2012/2013, ZS

NÁzev diplomové Práce:

(ČJ)

(AJ)

DOPRAVNÍ TERMINÁL SMÍCHOV

transport terminal smíchov

Jazyk práce: český

Vedoucí práce:

Oponent práce:

Klíčová slova

(česká):

Ing. Arch. Ivan Plicka

Ústav: 15119 Ústav urbanismu

Ing. Arch. Ivan Lejčar

Terminál, Smíchov

Anotace

(česká):

Práce se zabývá řešením stávající lokality Smíchovského nádraží.

Návrh počítá s vytvořením dopravního terminálu železniční a

autobusové dopravy a jejich návaznosti na stávající nádražní halu,

stanici metra a nově navržený objekt P+R a obchodního centra.

Anotace

(anglická):

The work adresses the existing sites of Smíchov station. The proposal

provides for the creation of a transport terminal for rail and bus

transport and their connection to the existing building of train station,

metro station and a newly designed object of P+R and shopping mall.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré

použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských

závěrečných prací.“

(Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 4. ledna 2013

podpis autora-diplomanta

2

More magazines by this user
Similar magazines