kratochvilvojtech_portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

kratochvilvojtech_portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

PLOVOUCÍ LÁZNĚ

DIPLOMNÍ PROJEKT / VOJTĚCH KRATOCHVÍL


PLOVOUCÍ LÁZNĚ

DIPLOMNÍ PROJEKT / zimní semestr 2011-2012

ATELIÉR PETRA HÁJKA A JAROSLAVA HULÍNA

vedoucí práce / doc. Ing.arch.Akad.arch Petr Hájek, Ing.arch. Jaroslav Hulín

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury


OBSAH

6 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

7/9 ZADÁNÍ

14/15 MÍSTO

16/17 HISTORIE

19/25 ANALÝZA

27/33 KONCEPT

37/45 NÁVRH

49/57 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

5


ÚVOD

Lázně na řece jsou hystoricky osvědčeným typologickým druhem, který vždy nenásilně obohacoval město a zpřístupňoval řeku lidem. Řešená lokalita

mé práce je veskrze netypická, nejedná se o jednu parcelu ani o jednu čtvrť, lokalita zasahuje celé město. Řeka je jasný městotvorný prvek města,

je to důležitý orientační bod, je to srdce města. Toto vyjímečné postavení, ale není v Praze naplněno, není využit její potenciál.

V minulosti byla celá část pražské Vltavy využívána převážně pro dopravní účely, tato potřeba již zmizela a řeka by měla dál sloužit lidem.

Koryto Vltavy je natolik významné a poetické, že nové funkce do něj vložené by neměly vytvářet pracoviště pro úzké skupiny lidí, ale mělo by být

zpřístupněno veřejnosti.

Rozhodl jsem se dát plovoucímu objektu program, který byl vždy významně spojován s řekou, lázně. Lázně ve spojení s řekou je historický

existující symbióza a přirozená odpověď na otázku vztahu města a řeky. Hlavním účelem lázní již není péče o tělo, ale péče o ducha. Takto jsou koncipovány

i mé plovoucí lázně, jako naprosté odtržení od okolního světa a působení na základní smysly člověka.

KONCEPT

Lázeňství je služba je pečující o naše těla a mysl. Péče o tělo je již historicky řešený proces skýtající množství procedur, jdoucích po sobě v jasně

daném harmonogramu. Péče o mysl je složitější, existuje mnoho způsobů, jak ozdravovat pochroumanou duši, jinak se o duši staraji uprostřed

amazonského pralesa a odlišný přístup je potřeba v srdci velkoměsta. Právě nějvětší přidaná hodnota lázní uprostřed města by mělo být odtržení od

svého okolí a dočasné ponoření se do nového světa, do vlastních myšlenek, či úplné vypnutí mysly.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Lázně se mohou pohybovat kdekoliv na Vltavě mezi Císařskou loukou a Hlávkovým mostem. Z urbanistického hlediska se proto nejedná o klasickou

parcelu, respektive parcelou je tato celá část Vltavy. Takto je možné najít ideální místo nebo místa, kde na řece by lázně měly stát.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt se skládá z dvaceti jednotlivých kapslí a pontonu s provozním zázemím. Lázně jsou symetricky rozděleny na dámskou a pánskou část. Jednotlivé

části jsou vzájemně propojeny, takže v případě potřeby mohou fungovat společně, jako smíšené lázně. Každá část má vlastní vstup s recepcí.

Bazénové části jsou navzájem ozrcadleny, z důvodu zajištěný příčné vyváženosti plavidla. Celý objekt je bezbariérový.

Procedurální část je jednoduchý soubor průchozích procedur. Host postupuje skrz lázně přes tři teplotní oblasti, tento systém je inspirován

lázeňským schématem starověkého Říma. Navštěvník začíná v nejchladnější části 36-37 °C (frigidarium) postupuje přes 40 °C (tepidarium) až po

nejteplejší 46 °C (caldarium). Průchozí části jsou suchý proces, tzn. ležení na vyhřívaných kamenných soklech, či parní lázeň. Zároveň každá část má

svůj mokrý proces od bazénu s hypotermní vodou, přes terpii deštěm až po horkou lázeň.

Fasáda lázní je dřevěný obklad na ocelové konstrukci, jedná se o sibiřský modřín, kde jednotlivé prvky jsou horizontální poloze. V interiéru

bude dřevěné obložení z severského smrku díky je nízkému obsahu pryskyřice a hustotě dřeva.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Nosná, plovoucí část lázní je betonový ponton rozdělený jednotlivými vodotěsnými částmi v rastru 5x5m. Ponton je navržen, jako prefabrikovaný

výrobek dle schématu americké firmy specializující se na betonové pontony. Ponton je betonový z důvodu zatížení plavidla maximálnímu se přiblížení

ideální ponoru, samozřejmostí je i velká výhoda nízko položeného težiště, čili velké stabilitě plavidla při extrémních přírodních podmínkách.

Horní část je ocelová žebrová konstrukce opláštěná dřevěným prkenným obkladem. Objekt je až na dodávku elektřiny samostaný, voda je nabírána

z Vltavy a čištěna pomocí membránové čističky vod Envi-pur, vytápění je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou, bazény jsou filtrovány pomocí

pískového filtračního systému. Mužská i ženská část má vlastní provozní vybavení z důvodu vyváženosti obejktu a udržení jednotlivých zařízeních v

rozměrech vyhovujích malému lodnímu prostoru.

6


ZADÁNÍ

7


„Vltava-Plovoucí domy a veřejný prostor“

Vysoké ceny pozemků a nedostatek místa v centrální Praze vyžadují nové pohledy při hledání rozvojových ploch. Řeka Vltava je jednou z možných rezerv,

které chceme prověřit. Je však nutné mít na paměti, že Vltava je veřejným prostorem a ne parcelou k trvalému zastavění. Cílem je najít a plně využít městotvorný

potenciál této lokality.

Je zadán ponton pevných rozměrů 50x10m, kterému je každý student přiřadí sebou zvolenou funkci.

10 m

50 m

9


05

04

03

02

01


01

Podolský přístav

02

Císařská louka

Císařská louka

Hlávkův most

Průplavnost lázní Vltavou

03

Rašínovo nábřeží

03

Rašínovo nábřeží

04

Smíchovská náplavka

05

Dvořákovo nábřeží

15


ZMĚNA ŘÍČNÍHO KORYTA VLTAVY BĚHEM JEDNOHO STOLETÍ

III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ 1877-1880

AKTUÁLNÍ STAV ŘÍČNÍHO KORYTA V PRAZE

16


HISTORIE PLOVOUCÍCH PRAŽSKÝCH OBJEKTŮ

Už od raného středověku vznikaly podél řek plavecké osady a plavecké hospody. Již

kolem roku 1000 končily vory svou cestu v pražském Podskalí (Výtoni), nad Prahou u ústí

Botiče. Z roku 1130 je první doložitelná zmínka o vybírání cla z plaveného dříví. První

doložená zpráva o voroplavbě na Vltavě je privilegium Jana Lucemburského z roku 1316,

které zpřesňovalo pravidla obchodu se dřevem. Karel IV. v polovině 14. století voroplavbu

všemožně podporoval, nařízením z roku 1347 snížil a srovnal plavecká cla, nakázal stavbu

mnoha jezů a stanovil minimální šířku propustí. Od poloviny 14. století, když i Praha byla

usplavněna, pokračovaly vory dále do Německa. Voroplavba je zmíněna i ve smlouvě, jíž

císař v roce 1584 prodal Rudolf II. části panství městu Kašperské Hory. V roce 1590 pak

vydal Petr Vok první plavební řád pro voroplavbu.

Již počátkem novověku, v 16. století, docházelo ke sporům o právo na obchodování

s dřevem. Karel IV. uděloval privilegia plavcům, šlechtici a rytíři se však na zemských

sněmech dožadovali práva svobodné plavby. První zápis o svobodu plavby je znám z roku

1567. Koncem 18. století byla všeobecně zavedena svobodná voroplavba. Josef Schwarzenberg,

stavitel dvou velkých plavebních kanálů, obdržel v roce 1801 privilegium na

plavení dřeva do Prahy, které v roce 1861 i po prodloužení vypršelo a nebylo obnoveno.

Místní plavba po Otavě pokračovala dál, zejména v období velké kůrovcové kalamity v 70.

letech 19. století.

Od nejstarších dob ovlivňovala řeka Vltava život ve Praze. Paroplavba zde znamenala

významnou historickou epizodu, kdy se měnil i charakter vltavských nábřeží i životní styl

obyvatel města. Parníky a osobní lodní doprava patří k Praze už od 40. let 19. století a

dodnes jsou součástí historického koloritu města.

A tak v roce 1878 použila PPS prázdné nové náplavky v okolí budovaného Palackého

mostu a umístila svoje přístaviště právě sem. Nachází se tady, mezi mostem Palackého

a Jiráskovým, dodnes.

K přezimování lodí bylo zprvu využíváno ústí potoka Botiče, ale už v roce 1868

bylo zimoviště přemístěno do nově budovaného Podolského přístavu. Zde zimovaly pražské

parníky až do roku 1902, kdy byl dokončen Smíchovský vorový přístav. Ten se pak stal

tradičním zimovištěm pražských parníků a teprve v sedmdesátých letech 20. století byla

tato zvyklost opuštěna

17


ANALÝZY

19


PARAMETRY VODNÍ CESTY - MOSTY

0 35 70 m

1

2

TRAMVAJOVÝ MOST

MOST BARIKÁDNÍKŮ

8

1

7

6

3

5

2

4

3

ŽELEZNIČNÍ MOST

4

LIBEŇSKÝ MOST

9

5

6

7

8

9

10

NEGRELLIHO VIADUKT

HLÁVKŮV MOST

ŠTEFANIKŮV MOST

ČECHŮV MOST

MÁNESŮV MOST

KARLŮV MOST

10

11

12

13

14

11

MOST LEGIÍ

12

13

14

JIRÁSKŮV MOST

PALACKÉHO MOST

ŽELEZNIČNÍ MOST

15

15

BARANDOVSKÝ MOST

16

MOST INTELIGENCE

16

20

20


PARAMETRY VODNÍ CESTY - ZDYMADLA

1

2

3

4

0 50 100 150 200 m

1

TRÓJA

2

ŠTVANICE

3

SMÍCHOV

4

5

MÁNES

MODŘANY

21

5

21


PARAMETRY VODNÍ CESTY - JEZY

1

1

TRÓJSKÝ JEZ

2

2

HELMOVSKÝ JEZ

3

STAROMĚSTSKÝ JEZ

3

4

ŠTÍTKOVSKÝ JEZ

5

MODŘANSKÝ JEZ

4

5

22


PARAMETRY VODNÍ CESTY - PŘÍSTAVY

450 m3/h

2

1

1

2

3

4

ŘKM 47,37 AŽ 48,70

VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PRAHA-HOLEŠOVICE

ŘKM 47,60

VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PRAH-LIBEŇ

ŘKM 55,53

VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PRAH-SMÍCHOV

ŘKM 63,70 (BEROUNKA)

VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PRAH-RADOTÍN

600 m3/h

3

800 m3/h

4

23

23


PRAŽSKÉ BAZÉNY

24

24


SLUŽBY TYPU WELLNES

A/ SOUČÁSTÍ HOTELOVÉHO PROVOZU

B/ SAMOSTATNÝ OBJEKT

25

25


KONCEPT

27


+

VLOŽENÍ JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ DO PRAVIDELNÉHO

RASTRU, KAŽDÁ PROCEDURA MÁ VLASTNÍ UZAVŘE-

NÝ PROSTOR, STEJNĚ JAKO JAPONSKÉ KRABIČKY NA

JÍDLO.

INSPIRACE BYZANTSKOU ARCHITEKTUROU, JEJÍ

VYRAZNOU STRUKTUROU, ČLENITOSTÍ.

28


RŮZNORODOST JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ A PROCE-

DUR PROGRAMU LÁZNÍ SE NABÍZÍ, JAKO IDEÁLNÍ

ŘEŠENÍ ROZRASTROVAT PEVNĚ DANÝ PŮDORYS

PONTONU A JEDNOTLIVÉ FUNKCE VKLÁDAT DO

POLÍČEK RASTRU.

KAŽDÁ JEDNOTLIVÁ FUNKCE PROGRAMU LÁZNÍ BUDE

MÍT VLASTNÍ PROSTOR URČEN KVÁDREM. PRO VYTVO-

ŘENÍ INTIMNÍ ATMOSFÉRY UVNITŘ LÁZNÍ BUDE DENNÍ

SVĚTLO PŘIVÁDĚNO POUZE V RÁMCI OTVORU VRCHNÍ

ČÁSTI STŘECHY.

30


VSTUPY/RECEPCE

-dva vstupy do dámské a pánské části

PROVOZNÍ ČÁST LÁZNÍ

-veškeré provozy jsou zdvojeny

-šatny pro 2x28 hostů

-sprchy

-toalety

-vstup do podpalubí k technické místnosti

FRIGIDARIUM

-velký bazén 4,5x4,5 m 37 °C

-vyhřívané ležení 36 °C

TEPIDARIUM

-relaxace dešťem

-vyhřívané ležení 40 °C

CALDARIUM

-horká lázeň 2,5x2,5 m 45 °C

-parní lázeň 45-50 °C

TECHNICKÁ MÍSTNOST

-filtrační systém

-čistička vod Envi-pur

-vzduchotechnika

-akumulační nádrž odpadních vod

31


HYPOTERMNÍ BAZÉN 37 °C

DEŠŤOVÁ TERAPIE 40 °C

HORKÁ LÁZEŇ 45 °C

CALDARIUM 47°C

TEPIDARIUM 40 °C

FRIGIDARIUM 36 °C

SPRCHY

ŠATNA

BETONOVÝ PONTON

VZDUCHOTECHNIKA

NÁDRŽ NA SPLAŠKOVÉ VODY

FILTRAČNÍ SYSTÉM

ČISTIČKA VODY

32


Lázně jsou symetricky rozděleny na mužskou a ženskou část.

Bazénové části jsou navzájem ozrcadleny kvůli nutné hmotnostní

symetrii nutné pro vyváženost plavidla.

Jednotlivé části jsou podélně rozděleny na suchý a mokrý

provoz. Při průchodu jednotlivými procedurami host vždy

vchází ze suché části, která je průchozí do mokré části. Příčně

jsou lázně členěny dle teploty, host bude jednotlivými procedurami

procházet s lineárně navyšující se teplotou prostředí.

DĚLENÍ DLE TEPLOTY

SUCHÁ ČÁST

PROVOZNÍ ČÁST

36 °C

40 °C

46 °C

MOKRÁ ČÁST

PROVOZNÍ ČÁST

33


NÁVRH

37


1.1

1.3

1.6

1.8

1.10

1.9

1.7

A-A

1.2

1.4

1.5 1.7

1.9

1.10

1.8

B-B

50000

0.1

0.2

0.3

0.4

A-A

B-B

50000

38


1.5

1.3

1.1

10000

1.1 RECEPCE

1.2 ŠATNA

1.3 TOALETY

1.4 SPRCHY

1.5 FRIGIDARIUM

1.6 BAZÉN

1.7 TEPIDARIUM

1.8 DEŠŤOVKA

1.9 CALDARIUM

1.10 HORKÁ LÁZEŇ

1.6

1.4

1.2

PŮDORYS 1. NP

1:150

0

2

4

6

8

10 m

0.4

0.1

0.1 FILTRAČNÍ SYSTÉM

0.2 TECHNICKÁ MÍSTNOST

0.3 ČISTIČKA VODY

0.4 VZDUCHOTECHNIKA

10000

0.2

0.3

PŮDORYS 1. PP

1:150

0

2

4

6

8

10 m

39


FILTRAČNÍ SYSTÉM

ŠATNY

SPRCHY

ČIŠTIČKA VODY

HYPOTERMNÍ BAZÉN

DEŠŤOVÁ TERAPIE

HORKÁ LÁZEŇ

CALDARIUM

TEPIDARIUM

FRIGIDARIUM

SPRCHY


ŠATNY

41


+5,500

+2,800

+0,000

-1,800

42


ŘEZ A-A

1:150

0

2

4

6

8

10 m

+5,500

+2,800

+0,000

-1,800

ŘEZ B-B

1:150

0

2

4

6

8

10 m

43


+5,500

+2,800

+0,000

-1,800


POHLED PŘEDNÍ

1:150

0

2

4

6

8

10 m

+5,500

+2,800

+0,000

-1,800

POHLED BOČNÍ

1:150

0

2

4

6

8

10 m

POHLED SHORA

1:150

0

2

4

6

8

10 m

45


KONSTRUKČNÍ

ČÁST

49


5 550 200

0.01

0.02

- 2730

200 4 200

A´ 300

1400

A

150

800

1970

800

200

E1

Podružný technolog.

elektrorozvaděč B.R

E2

E3

3000

5

Kanystry chemikálií

v ochranných plast.

vaničkách

6

K3

T2

Vyústění bezpečnost.přepadu

Nad podlahu strojovny u vpusti

4

PVC Ø 50

pH

T1

700

450 400 600

400

650

900

1000

7

Cl

500

9

350

PVC Ø 75

2

PVC Ø 75

3

1

PVC Ø 75

K2

PVC Ø 63

K1

B

3

2

1

16

V1

Sdružené ocel.chráničky

viz det.výkres

250

250

250

250

250

Přívod pitn

Bezpečno

Odběr ze s

Odběr ze s

Odběr ze s

Výtlak upra

Vnější asfaltová hydroizolace stěn

A

-voda bude odebírána z Vltavy

-mémbránová čístička vody ENVI-PUR

-typ přístroje AMYA S

-výkon: 15-30 m3/h

LEGENDA :

1 … Tlakový umělohmotný filtr VIRGO 765

2 … Recirkulační čerpadlo BADU 90 / 20 – D s předřazeným lapačem vláken

3 … Jednotka automatické regenerace filtru EUROTRINIC 10 s šestcest. ovl.ventilem G 2“

4 … Teplovodní protiproudový výměník OBV 130

5 … Jednotka řízení filtrace a ohřevu Poolcontrol PC 400 ES

6 … Jednotka automat.dávkování chemikálií Poolcontrol AVANT vizual

Typy a funkce ovládacích armatur jsou popsány v technické zprávě dokumentace.

Napojovací místa souvisejících profesí – vodovod (V), kanalizace (K) , topení ( T) a elektroinstalace (E ) jsou

popsány v části podklady pro navazující profese.

B

-filtrační systém

-písková filtrace

Čerčany , Nové Městečko, p.č. 1949 , 2375

dokumentace pro provedení

Badeniho 5, Praha 6 Hradčany, 160 00, e-ma

stavba

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DO

stavebník

Petr Houska , Ing. Kateřina Krausová , DiS

V Uličkách 37 , 257 21 Poříčí na d Sázavou

tel. + 420 602 176 060

autor projektu

Ing.arch. Jiří Opočenský, Ing.arch. Štěpán Va

zpracovatel části

Petr Richter , Bubenečská 41, 160 00 Praha

měřítko

1 : 25 - A3

datum 12 / 2009

část

výkres

-rozměry filtrace empiricky přijaty z filtrace

pro bazén 4x10 m

TECHNOLOGIE BAZÉNU

STROJOVNA – PŮDORY

C

-odpadní akumulační nádrž na splaškové

vody

D

-vzduchotechnická jednotka

-vedení vzduchotechniky bude rozváděno

skrz volné prostory v příčkách

50


TECHNOLOGIE

B

C

A-A

A

D

B-B

51


HMOTNOST

-MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VÝTLAK LODI

-VZTLAKOVÁ SÍLA

-HMOTNOST BETONOVÉHO PONTONU

-HMOTNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE

-CELKOVÁ HMOTNOST

900 t

1,8 kN/m2

284 m3

2600 kg/m3

743 t

6,3 m3

7850 kg/m3

49 t

790-850 t

53


DŘEVĚNÝ OBKLAD

-sibiřský modřín

OCELOVÁ KONSTRUKCE

-princip konstrukce papouščí klec

-I profil 130x80 mm

PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PONTON

-komůrkový ponton

-v rastru 5x5 m

-vnější tloušťka 200 mm

-vnitřní tloušťka 150 mm

54


A

2600

2000

2000 300

2600

4700

2700

B

C

56


A

-dřevěný obklad

-nosný C-profil

-hydroizolace

-osb deska

-teplená izolace

-osb deska

-nosný C-profil

-dřevěný obklad

20 mm

40 mm

20 mm

180 mm

20 mm

40 mm

20 mm

340 mm

340

EXT.

INT.

B

-dřevěný obklad

-nosný C-profil

-osb deska

-zvuková izolace

-osb deska

-nosný C-profil

-dřevěný obklad

20 mm

40 mm

20 mm

180 mm

20 mm

40 mm

20 mm

290 mm

290

INT.

INT.

INT.

C

-betonová stěrka

-železobeton 200 mm

-tepelná izolace 150 mm

-povrchová úprava 4 mm

344 mm

350

PODPALUBÍ

ŘEZ

1:50

0 1 2 3 4 5 m

57


RELAXACE DEŠTĚM 48 °C

HORKÁ LÁZEŇ 45°C

FILTRAČNÍ SYSTÉM

VSTUP


informační zdroje

Publikace: Vitruvius: Deset knih o architektuře. Praha 2007

Web:

www.wikipedia.org

www.envi-pur.cz

www.seagatepontoons.com

www.paroplavba.cz

www.crg.cz

Analýza mostů a zdvymadel:

Analýza jezů:

Magdalena Nováková

Pavlína Sýkorová

ZÁVĚR

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji za vstřícný přístup těm, s jejichž pomocí bylo možné tuto diplomovou

práci sestavit. Děkuji Petru Kratochvílovi za velkou pomoc na výrobě

modelu. Zvláštní poděkování patří Petru Hájkovi a Jaroslavu Hulínovi za

inspirativní vedení a podporu projektu.

69


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, DIPLOMANT:

AR 2011/2012, ZS

NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE:

(ČJ)

(AJ)

JAZYK PRÁCE:

Vojtěch Kratochvíl

PLOVOUCÍ LÁZNĚ

FLOATING BATH

ČESKÝ

Vedoucí práce:

Oponent práce:

doc.Ing.Akad.arch. Petr Hájek

Ing. arch. Antonín Novák

Ústav: 15129 Ústav navrhování III

Klíčová slova

(česká):

Plovoucí lázně, Vltava, Nábřeží

Anotace

(česká):

Využití volného potenciálu řeky, jako rezervy města Prahy. Nalezení

funkce vhodné k vyjímečnému významu řeky v centru města.

Vytvoření veřejného prostoru, navracejícího řeku lidem. Návrh

plovoucích lázní.

Anotace

(anglická):

Utilization of leisure river potential, as reserves of Prague. Finding a

level of valuable function to exceptional importance of the river in the

city center. Creating a public space, giving the river back to peopele.

Design of floating spas.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem

uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické

přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

(Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 6. ledna 2012

podpis autora-diplomanta

71

More magazines by this user
Similar magazines