portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

MARKÉTA POLÁČKOVÁ | BAKALÁŘSKÁ PRÁCE | AOC


ATELIÉR PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

Ateliér je místo, kde velkou roli hraje okolní prostředí. Pohled do zeleně může být zdrojem inspirace nebo jen prostředkem k pročištění myšlenek. Dům v parku se mezi stromy

obrací sám do sebe a vrůstá do něj díky částečnému zahloubení i spirálovitému půdorysu. Vytváří tak vlastní tiché místo pro pohodovou práci vyžadující soustředění. Zavinutý

átriový dům zajišťuje různé úrovně intimity a koncentraci pro ateliér i byt. Svým vnějším vzhledem dlouhé cihlové zdi se atelier nesnaží budit pozornost, nekřičet, nerušit. Skrze

úzký vstup se tak otvírá soukromé klidné místo pro studenty, jejich učitele i občasné návštěvníky.


11

12

8

14

10 13

7

20

15

19 18 17

16

6

5

4

1

2

3

1 ATELIÉR

2 SKLAD

3 WC

4 DÍLNA

5 KANCELÁŘ

6 WC

7 PRACOVNA

8 KNIHOVNA

9 KUCHYŇ / JÍDELNA

10 WC MUŽI

11 WC ŽENY

12 WC INVALIDA

13 SPRCHA

14 SKLAD / TZB

15 OBYTNÝ PROSTOR

16 CHODBA

17 KOMORA

18 KOUPELNA

19 ŠATNA

20 LOŽNICE

PŮDORYS 1:100


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100

PODÉLNÝ ŘEZ 1:100


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE


OBSAH

A

B

C

D

E

F

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situace stavby

C.1. Katastrální situační výkres

C.2. Koordinační situace

Dokladová část

D.1. Prohlášení bakaláře

D.2. Průvodní list bakalářské práce

D.3. Zadání statické části

D.4. Zadání TZB

D.5. Zadání realizace stavby

Zásady organizace stavby

E.1. Technická zpráva

E.2. Situace staveništního porvozu

Dokumentace stavby

F.1. Architektonicko stavební část

F.1.1. Technická zpráva

F.1.2. neobsazeno

F.1.3. neobsazeno

F.1.4. Výkres založení objektu

F.1.5. Půdorys 1NP

F.1.6. Půdorys střešního pláště

F.1.7. Řez A-A´

F.1.8. Řez B-B´

F.1.9. Pohled FA 01 - FA 04

F.1.10. Pohled FA 05 - FA 09

F.1.11. Pohled F 01 - F 02

F.1.12. Pohled F 03 - F 05

F.1.13. Detaily

D1 Osazení světlíku

D2 Atika

D3 Ukončení hydroizolace nad terénem

D4 Koutový spoj

D5 Nadpraží dveří

D6 Dveře u terénu

F.1.14. Skladby podlah

F.1.15. Skladby obvodového pláště

F.1.16. Tabulka oken

F.1.17. Tabulka dveří

F.1.18. Tabulka klempířských výrobků

F.1.19. Tabulka zámečnickcýh výrobků

F.2. Stavebně konstrukční část

F.2.1. Technická zpráva

F.2.2. Výpočty

F.2.3. Půdorys založení objektu

F.2.4. Výkres tvaru

F.2.5. ŽB akrády

F.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

F.3.1. Technická zpráva

F.3.2. Výpočty

F.3.3. Koordinační situace

F.3.4. Půdorys 1NP

F.4.

F.5.

Technické zařízení budov

F.4.1. Technická zpráva

F.4.2. Výpočty

F.4.3. Koordinační situace

F.4.4. Koordinační výkres

Interiér

F.5.1. Technická zpráva

F.5.2. Výsek půdorysu 1

F.5.3. Výsek půdorysu 2

F.5.4. Výsek půdorysu 3

F.5.5. Výsek řezu 1

F.5.6. Výsek řezu 2

F.5.7. Výsek řezu 3

F.5.8. Tabulka výrobků


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


A - Průvodní zpráva

A.1.

A.2.

A.3.

A.4.

A.1 Identifikační údaje

Identifikace stavby

Název stavby:

Charakter stavby:

Místo stavby:

Identifikační údaje

Údaje o území

Údaje o stavbě

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Ateliér pro hostujícího profesora

občanská budova

Praha, Dejvice

k.ú. Dejvice [729272], parc.č. 681/11

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení

Vedoucí projektu:

MgA. Ondřej Císler

Vypracovala:

Markéta Poláčková

Datum zpracování: květen 2013

Základní charakteristika stavby a její účel

Předmětem projektu je samostatný školní ateliér s veškerým zázemím pro přibližne 24 studentů a vybraného

zahraničního profesora s možností jeho ubytování. Pozemek (k.ú. Dejvice [729272], parc.č. 681/11) se nachází

v Praze - Dejvicích v parku Indiry Ghándiové.

Cílem bylo vytvořit kvalitní a inspirativní prostředí pro studenty i jejich učitele.

A.2 Údaje o území

Stávající pozemek pro výstavbu se nachází v kampusu Českého vysokého učení technického v Praze.

Způsob využití pozemku: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastnické právo: České vysoké učení technické v Praze,Zikova 1903/4, Dejvice, 16636 Praha 6

Na pozemku se nachází železobetonový kruhový parkový prvek, který není potřeba před zahájením výstavby

odstranit. Pod úrovní terénu uloženy všechny inženýrské sítě (vedení NN, plynovod, kanalizace, vodovod),

které je nutné přeložit pod okolní komunikaci tak, aby nebylo narušeno ochranné pásmo těchto sítí.

Do jiných ochranných pásem pozemek nezasahuje.

Parcelní číslo: Obec: Katastrální území: Číslo LV: Výměra [m 2 ]:

681/11 Praha [554782] Dejvice [729272] 221 7 161

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

takového objektu je v této lokalitě stavbou přípustnou.

Navrhovaná stavba objektu je v souladu s navrhovaným územním plánem.

A.3. Údaje o stavbě

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré podmínky sdělené dotčenými orgány jsou splněny.

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění.

Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném

území

Stavební práce na novostavbě započnou po vydání stavebního povolení na novostavbu příslušným stavebním

úřadem. Žádné další věcné a časové vazby na stavbu nejsou známy. Před realizací stavby budou vytyčena

všechna podzemní vedení. Jejich trasy vč. ochranných pásem, budou respektovány v souladu s příslušným

ustanovením zákona č. 458/2000Sb

Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Stavba započne po vydání stavebního povolení na objekt. Stavba by měla být dokončena do jednoho roku od

započetí výstavby. Nejprve budou provedeny zemní a základové konstrukce, poté hrubá vrchní stavba a konstrukce

střechy. Dále budou provedeny hrubé vnitřní konstrukce, dokončovací a kopletační. Na závěr budou

provedeny vnější povrchové úpravy.

Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis.

Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy v m 2

Předpokládané celkové náklady stavby 9.130.000,-Kč.

Náklady na ochranu životního prostředí jsou zahrnuty v uvedené ceně.

Jedná se o jednopodlažní objekt ateliéru s bydlením.

Plocha pozemku -7 161 m 2

parcela č. 681/11

Užitná plocha - 393 m 2

Obestavěný prostor - 2040 m 3

Zastavěná plocha - 630 m 2

Procento zastavenosti pozemků objekty - 8,79 %

A.4. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden objekt členěný na dva samostatné provozy - školní ateliér a bytovou jednotku.

Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Na pozemku byla provedena geologická vrtaná sonda. Hloubka vrtu 11m. Povrch terénu vrtu je cca

222,63 m n.m. Půdy jsou soudržné zeminy - sprašová hlína tvrdá až tuhá. V lokalitě se nevyskytuje podzemní

voda.

Umístění nového objektu v kampusu ČVUT předpokládá hlavně pěší přístup. Ten je možný z chodníku protínajícího

podélně parknapojující se na ulici Technická a ulici Thákurova. V objekt se nenachází žádná parkovací

stání. Ty zajišťují podzemní garáže v objektu Fakulty architektury. Při zásobování objektu nebo při

zásahu Hasičského záchranného sboru je možné přijet po chodníku pěší zóny v parku Indiry Gandhiové.

Objekt je napojen inženýrské sítě - vodovod, kanalizaci a silnoproud.

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka ve vsakovací nadrži.

Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně

plánovací informace u staveb podle § 104 odst.1 stavebního zákona

Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem zpracovaným pro dotčené území, Praha Dejvice. Stavba


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH

B.1.

B.2.

B.3.

B.4.

B.5.

B.6.

B.7.

B.8.

B.9.

B.10.

B.11.

B.12.

Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1 zhodnocení staveniště

Mechanická odolnost a stabilita

Požární bezpečnost

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Bezpečnost při užívání

Ochrana proti hluku

Úspora energie a ochrana tepla

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby, údaje

o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní

spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Ochrana obyvatelstva

Inženýrské stavby (objekty)

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb


B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B.1.1 zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu

konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,

je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Stávající pozemek pro výstavbu se nachází v zastavěném území hlavního města Prahy. Na pozemku se nachází

vodní betonová parková úprava.

Staveniště bude před započetím realizace stavby oploceno provizorním oplocením. Během stavebních prací

budou v maximální možné míře omezeny negativní vlivy stavební činnosti na okolí. Stavební záměr není změnou

stavby.

Staveniště bude napojeno na veškerou potřebnou inženýrskou a dopravní infrastrukturu, připojovací bod

elektra – NN, plynu – HUP, splašková kanalizace – revizní šachta, vodovod. Na pozemek dle zjištění projektanta

nezasahuje žádné další ochranné pásmo, kromě ochranných pásem přípojek a vedení veřejných sítí v

komunikaci a veřejném prostoru této komunikace.

Projektant nezjistil existenci věcných břemen ani zástavních práv. Navrhovaná stavba není podmíněna žádným

jiným stavební objektem. Navrhovaná stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy, proto pro stavebníka neplatí ohlašovací povinnosti ve

smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stávající stavba není kulturní památkou.

Nebyl proveden stavebně historický průzkum.

Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Pozemek se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích v parku Indiry Ghandiové. Je mírně svažitý k jihovýchodu.

Parcela leží na území, které je z jedné strany lemováno zeleným pásem navrženým Antonínem Englem a ze

strany druhé sousedí s budovou Stavební fakulty. Umístění domu je navrženo dle podrobné analýzy parku Indiry

Gandhiové vzniklé ve fázi studie. Objekt svým programem nemůže konkurovat velikosti okolních budov, musí

se proto stát součástí parku, který by po obnově mohl být příjemným a klidným místem pro práci i odpočinek.

Objekt je koncipován jako dvouátriový dům, který se obrací sám do sebe a přesto je součástí místa. Vrůstá do

terénu parku částečným zahloubením a spirálovitému půdorysu. Ten umožňuje osvětlení místností z různých

světových stran podle potřeby a světelné pohody. Ateliér vytváří vlastní tiché místo pro pohodovou práci vyžadující

soustředění. Zavinutý átriový dům zajištuje různé úrovně intimity pro školní ateliér i byt. Svým vnejším

vzhledem dlouhé cihlové zdi se atelier nesnaží budit pozornost, nekřicet, nerušit. Skrze úzký vstup se tak otvírá

soukromé klidné místo pro studenty, jejich učitele i občasné návštevníky.

Hlavním materiálem použitým na fasádě jsou červené lícové cihly. Převažujícím zdrojem světla jsou velké

obloukové bronzové dveře umístěné pouze směrem do zelených átrií. V rohových místnostech a chodbách jsou

umístěny střešní světlíky. Nepostradatelnou součástí domu jsou stromy v átriích a zelená nepochozí střecha.

Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Objekt je založen na železobetonových pasech. Hladina podzemní vody se dle geologické sondy nachází v hloubce

více než 30m pod terénem, proto se zde se spodní vodou nepočítá. Na území se vyskytuje sprašová hlína.

Nosný systém je navržen jako obousměrný stěnový v kombinaci se sloupy. Obvodové nosné vápenopískové

stěny jsou navrženy v tloušťce 240 mm, železobetonové sloupy 240/300 mm. Vodorovná konstrukce střechy je

navržena jako železobetonová monolitická deska obousměrně pnutá.

Za ±0,000 je určena úroveň nástupní zpevněné plochy před vstupem do celého objektu. Objekt je plně přístupný

pro osoby s omezenou schopností pohybu.

V samotné stavbě nebude umístěna žádná výrobní technologie, kromě běžné technologie nutné pro provoz

domu (vytápění, ohřev vody, větrání). V případě technologických postupů v průběhu výstavby se bude postupovat

běžným způsobem.

Budou provedeny vnější rozvody po pozemku stavebníka a vnitřní rozvody sítí (elektro, voda, kanalizace, plyn,

vytápění).

Podrobněji jsou jednotlivé konstrukce popsány v technické zprávě architektonicko-stavební části (F-AS).

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavební pozemek nebude napojen na dopravní infrastrukturu. Stavební pozemek je připojen na následující

veřejné sítě – elektro–NN, plyn STL, vodovod, splašková kanalizace. Napojovací body těchto sítí jsou na hranici

pozemku stavebníka.

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch na pozemku stavebníka budou sváděny do vsakovací nádoby.

Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmí

nek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

V lokalitě je dostatečná stávající technická infrastruktura. V rámci výstavby objektu budou provedeny vnitřní

rozvody inženýrských sítí - rozvody vody, kanalizace, vytápění, elektra. Na pozemku není možné odstavit žádná

osobní vozidla, parkování je zajištěno ve FA ČVUT. Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba svým charakterem a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Dešťové vody jsou likvidovány

na pozemku. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizační sítě. Běžný domovní odpad bude

likvidován standardním způsobem.

Po dobu výstavby budou omezeny maximálně negativní vlivy tj. prašnost a hlučnost. Stavební činnost bude

především probíhat na pozemku stavebníka a nebudou zapotřebí speciální opatření pro staveniště.

Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stavba je projektována i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Inženýrskogeologický průzkum byl proveden pouze v rozsahu IG rešerše se shrnutí stávajících známých geologických

podmínek. Polohopisné a výškopisné zaměření stavebního pozemku bylo provedeno připojením na

globální systém JTSK a BpV.

Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

+-0,000 = 265 m.n.m Bpv.

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba vzhledem ke své velikosti není rozčleněna.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Po dobu výstavby nebudou omezeny přístupy k jednotlivým nemovitostem a na přilehlé pozemky nacházející

se v sousedství staveniště. Stavbou nebudou dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních

nemovitostí ani nebude docházet k poškozování nemovitostí. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno

účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně

odstraněno stavebníkem na náklad stavby.

Stavební materiál i zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka.

Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu stavby se bude řídit ustanovením zákona č.

185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů; vyhl. MŽP č. 183/2001 Sb. a dalšími předpisy v odpadovém

hospodářství.

Před realizací stavby budou vytyčena všechna podzemní vedení. Část vedoucí pod navrhovaným objektem

bude přeložena. Jejich trasy vč. ochranných pásem, budou respektovány v souladu s příslušným ustanovením

zákona č. 458/2000Sb. Trasy přípojek inž. sítí a způsob realizace budou odsouhlaseny jejich správci, správci

všech podzemních vedení a stávajících zařízení. Při realizaci přípojek inž. sítí bude zajištěna bezporuchovost

stávajícího zařízení.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části E

Tato problematika je řešena v části E - Zásady organizace výstavby.


B.2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání

nemělo za následek

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku vět

šího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Statický výpočet je součástí dokumentace jako samostatný díl.

B.3. Požární bezpečnost

a)zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

b)omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

c)omezení šíření požáru na sousední stavbu,

d)umožnění evakuace osob a zvířat,

e)umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Požárně bezpečnostní řešení je součástí dokumentace jako samostatný díl.

B.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Vzhledem k charakteru nevznikne ve stavbě pracovní prostředí, které by bylo zapotřebí ochránit. Hygiena a

ochrana zdraví se vztahuje pouze na pracovníky při budování stavby. Tento aspekt je zmíněn v části E projektu

Zásady organizace výstavby.

Všechny materiály navržené k provedení stavby jsou příslušně atestovány z pohledu hygienické nezávadnosti.

Použití jiných než navržených materiálů musí posoudit projektant, který bude sledovat především hledisko

ochrany zdraví uživatelů domu.

B.5. Bezpečnost při užívání

V hotové stavbě se nebude nacházet žádné pracovní prostředí, nebude zde probíhat žádná výroba, ani zde

nebude docházet ke skladování potencionálně nebezpečných látek. Uživatelé stavby mohou provádět drobné

udržovací práce a uživatelská nastavení systémů stavby. Odborné práce a zásahy do technologických a stavebních

systémů stavby musí být prováděny jen odborně způsobilými pracovníky.

Všechny nově instalované rozvody TZB (elektroinstalace, hromosvod, kanalizace, voda) budou podrobeny revizím

a případným tlakovým zkouškám.

B.6. Ochrana proti hluku

Stavba po dokončení nebude produkovat hluk.

B.7. Úspora energie a ochrana tepla

Všechny navrhované konstrukce splňují minimálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukcemi.

B.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o

splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení

stavby

Objekt bude plně přístupný por osoby s omezenou schopností pohybu

B.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita,

poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Zvláště chráněná území

Poloha stavby nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992

Sb., v platném znění. Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c

zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a zákona ve smyslu

NV č. 132/2005 Sb. nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Stavba se nenachází v žádném

zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního zákona.

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění nejsou

polohou stavby dotčena, záměr se nenachází ani v ochranném pásmu lesních porostů dle §14 zákona číslo

289/1995 Sb. v platném znění (obojí 50 m „ze zákona“). Stavba nezasahuje do žádné CHOPAV.

Obecně chráněné přírodní prvky

Stavba se nenachází v přímém územním kontaktu s obecně chráněnými přírodními prvky charakteru VKP.

Zájmové území záměru není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění, ani s žádným

takovým prvkem není v kontaktu.

B.10. Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany

obyvatelstva

Základním požadavkem na situování stavby a její stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva je minimalizace

následujících vlivů stavby, a to jak v etapě výstavby, tak ve fázi provozu:

Znečištění ovzduší

Problematika znečištění ovzduší spočívá hlavně ve znečištění ovzduší výfukovými plyny vozidel při realizaci

stavby. Opatření proti nadměrnému znečistění spočívá v tom, že dodavatel stavebních prací zajistí realizaci

stavby výhradně strojovou technikou s platnými OTP.

Hluk (ochrana proti hluku v průběhu výstavby)

Výstavba bude prováděna tak, aby výrazně negativně nenarušila faktory pohody trvale bydlícího obyvatelstva.

Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující doporučení:

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací,

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány,

celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody,

a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu.

Znečištění vody

Stavba ve fázi realizace ani ve fázi provozu nepředstavuje významnější nebezpečí pro kvalitu podzemních vod.

Splaškové vody budou odváděny veřejnou kanalizací. Pro eliminaci rizika ohrožení kvality podzemních vod

během výstavby jsou navržena následující opatření:

zhotovitel doloží před zahájením stavby plán opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám

podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude

nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu,

na plochách zařízení staveniště nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební

mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou

likvidaci úniků ropných látek,

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna,

odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

Znečištění půdy

S realizací stavby nesouvisí žádný zábor PUPFL. Stavba je vyžaduje vyjmutí ze ZPF.

Z hlediska stávajícího využití pozemků se nepředpokládá kontaminace těchto půd z hlediska staré ekologické

zátěže. V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Obecně lze vyvodit závěr, že při

respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit z hlediska velikosti vlivu jako

malý, z hlediska významnosti jako málo významný.

Stavba se nenachází v seismicky aktivní oblast. Stavba se nenachází v poddolované oblasti.


B.11. Inženýrské stavby (objekty)

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Splaškové vody z objektu budou sváděny do stávajícího napojovacího bodu – revizní šachty veřejné splaškové

kanalizace.

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch na pozemku stavebníka budou sváděny do vsakovací nádoby.

Zásobování vodou

Zdrojem pitné vody je vodovodní přípojka za končená v napojovacím bodě na pozemku stavebníka. Odtud bude

povedeno nové vedení do objektu, kde bude umístěna HUV, a dále vnitřní rozvody vody v objektu.

Zásobování energiemi

Stavební pozemek je připojen na veřejné sítě – elektro-NN. Vnitřní rozvody elektra povedou z hlavního a bytového

rozváděče ke koncovým prvkům v jednotlivých prostorech objektu.

Hromosvod je navržen a bude proveden podle ČSN EN 62305-1, 62305-2, 62305-3.

Řešení dopravy

Není počítáno s pravidelnou osobní dopravou. Parkování bude zajištěno v podzemnívh garážích FA ČVUT nebo

v přilehlých ulicích. Bude pouze povolem vjezd zásobování po asfaltové komunikaci veoducí parkem.

Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Dokončovací úpravy terénu budou provedeny v následujícím rozsahu: volné plochy v oklí stavby budou rekultivovány

a bude provedena parková úprava.

B.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Na stavbě se nevyskytují.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

C - SITUACE STAVBY

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

C - SITUACE STAVBY

C.1.

C.2.

Katastrální situační výkres

Koordinační situace

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


684/1

Salabova

park Indiry

Gándhíové

681/11

BYT

1NP

ATELIÉR

1NP

681/60

681/6

681/5

LEGENDA

elektro kabel

plynovod

kanalizace

vodovod

přípojky

hranice pozemku

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

Thákurova

nový objekt

stávající objekt

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

KOORDINAČNÍ SITUACE

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

C - Situace stavby

20.5.2013

1:500

C.2.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

D - DOKLADOVÁ ČÁST

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

D - DOKLADOVÁ ČÁST

D.1.

D.2.

D.3.

D.4.

D.5.

Prohlášení bakaláře

Průvodní list bakalářské práce

Zadání statické části

Zadání TZB

Zadání realizace stavby

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, STUDENT : ……………………………………………………………… Markéta Poláčková

AR 2012/2013

NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :

Ateliér …………………………………………………………………………………..(ČJ)

pro hostujícího profesora na FA ČVUT

Visiting Professor Studio at FA CTU

………………..………………………………………………………………………………………(AJ)

JAZYK PRÁCE : ………………………………

český

Vedoucí práce :

Oponent práce :

Klíčová slova

(česká) :

Anotace (česká) :

MgA.

………………………………………………………………………

Ondřej Císler

Ústav : ………………..

navrhování 2

Ing. arch. Daniel Němeček

……………………………………………………………………….

škola, domov, ateliér, hostující profesor, Dejvice, kampus ČVUT,

park Indiry Ghándiové, átrium, cihla, bronz, dřevo, příroda

Nové křeslo architektury.

Dům umožňující dlouhodobé fungování hostujícího profesora na fakultě včetně

bydlení, učení a vlastního malého atelieru.

Škola, domov, ateliér přetavené do jednoho funkčního organismu.

Místo – park Indiry Ghandiové, Praha 6

Anotace

(anglická) :

A new chair of architecture.

A house that enables a long term engagement of a visiting professor at the Faculty

of Architecture of CTU including dwelling, teaching and a small private studio.

School, Home, Office merged into a single functional system.

Place – Indira Ghandi park, Prague 6

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem

uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické

přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

(Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis autora-bakalářské práce

Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list)


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

E - ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

E - ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY

E.1.

E.2.

Technická zpráva

Situace staveništního provozu

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


E.1. Technická zpráva

E.1.1. Základní vymezovací údaje

E.1.2. Návrh jednotlivých dílčích procesů

E.1.3. Návrh zvedacího prostředku

E.1.4. Návrh způsobu realizace zajištění a tvaru stavební jámy

E.1.5. Návrh konkrétního opatření na bezpečnost a ochranu zdraví (BOZ) na staveništi

E.1.6. Návrh ochrany životního prostředí během výstavby

E.1.1. Základní a vymezovací údaje

Základní údaje o stavbě

Objekt je stavěn jako ateliér pro hostujícího profesora v kampusu ČVUT.

Popis základní charakteristiky staveniště

Na parcele č. 681/11 se nachází asfaltový chodník a železobetonový kruhový parkový prvek, které je potřeba

před zahájením výstavby odstranit. Terén se svažuje směrem na severovýchod. Staveniště má plochu 7161m2a

nachází se v jižní části pozemku.

Na parcele č. 681/60, která se nachází mezi chodníkem a jižní hranicí pozemku, jsou pod úrovní terénu uloženy

všechny inženýrské sítě (vedení NN, plynovod, kanalizace, vodovod), které je nutné přeložit pod okolní komunikaci

tak, aby nebylo narušeno ochranné pásmo těchto sítí.

Do jiných ochranných pásem pozemek nezasahuje.

Vjezd na staveniště je z přilehlé komunikace, ulice Salabova, která vede podél západní hranice pozemku.

Staveniště má jeden vjezd.

Stručná konstrukční charakteristika objektu

Objekt č. 1

Technologická etapa

Konstrukčně výrobní systém

1. Zemní konstrukce - Jáma v celé ploše stavby

- Rýhy

2. Základové konstrukce - Pasy – monolitický ŽB

- Inženýrské rozvody

- Beton podkladní

- Hydroizolace

3. Hrubá vrchní stavba - Stěny - systém obousměrný stěnový – monolitický ŽB

- Strop – monolitický ŽB

4. Konstrukce střechy - Střecha - ŽB jednoplášťová vegetační

- provedení vývodů TZB

- položení vrstev skladby střechy

- oplechování

5. Hrubé vnitřní konstrukce - instalace hrubých rozvodů TZB

- příčky

- osazení otvorů

- omítky

- hrubé podlahy

6. Vnitřní dokončovací konstrukce - kompletace instalací

- osazení výplní vnitřních otvorů

- malba

- obklady

- nátěry

- truhlářské a zámečnické práce

- nášlapné vrstvy podlah

7. Vnější povrchové úpravy - Obvodový plášť – tepelná izolace, montáž lícových cihel

Vymezovací podmínky pro zakládání a zemní práce

Na pozemku byla provedena geologická vrtaná sonda. V lokalitě se nevyskytuje podzemní voda.

viz příloha 1 - Geologická sonda

Návrh konstrukčně stavebního systému hrubé vrchní stavby pro svislé a vodorovné konstrukce

Sled dílčích činností

Sloup

Proces Profese Pomocné

konstrukce

Stavební

stroje a zařízení

Vyztužování Železář Lešení Jeřáb – doprava

výztuže

Montáž bednění

Tesař, montér

Lešení

Jeřáb – doprava,

montáž,

bednění

Betonáž Betonář Plošina Čerpadlo

betonu

Tuhnutí a tvrdnutí

betonu

Demontáž bednění

Betonář, dělník

Tesař,montér lešení Jeřáb – doprava,

Železobetonové stěny arkád

Proces Profese Pomocné

konstrukce

Montáž první

stany bednění

Tesař, montér

Lešení, žebříky,

plošina

Stavební

stroje a zařízení

Postup prováděných prací

svázání výztuže a třmínku do koše výztuže

na určeném místě na stavbě, jeřáb

zvedne koš výztuže a dopraví ho na kotvící

výztuž

Bednění bude sestaveno na skládce, na

ploše k sestavování a ošetřování bednění,

pak je dopraveno jeřábem na místo

betonáže

Beton je dopravován na místo betonáže,

každou vrstvu nutno zhutňovat, betonování

po vrstvách 30 – 50cm

Přírodní a chemický postup ošetřování

vzhledem k venkovní teplotě (horké počasí

kropit, studené a vlhké počasí – zakrýt

folii)

Odbednění po 1-3 dnech, bude prováděno

montérem a jeřábem, po odbednění

nutné bednění očistit tlakovým kompresorem

a natřít odbedňovacím nátěrem

Postup prováděných prací

Z jednotlivých panelů bednění sestavíme

na skládce větší dílce na ploše určené

k bednění, pak je dopraveno jeřábem na

místo betonáže, kde jsou panely spojeny

do souvislé stěny bednění


Montáž výztuže

po prutech

Sestavení stěnového

bednění

Montáž druhé

strany bednění

Železář Lešení Jeřáb-doprava

výztuže

Tesař, montér

Tesař, montér

Jeřáb – doprava,

montáž,

bednění

Jeřáb – doprava,

montáž,

bednění

Pruty se prefabrikují do rohoží, které jeřáb

dopraví na místo betonáže, pak jsou

rohože spojovány kotvící výztuží

Sestavení větší plochy bednění z jednotlivých

panelů dopraví jeřáb spolu se

sponami a lávkami na místo betonáže,

kde se vše sestaví do tuhé konstrukce

bednění

Z jednotlivých panelů bednění sestavíme

na skládce větší dílce na ploše určené

k bednění, pak je dopraveno jeřábem na

místo betonáže, kde jsou panely spojeny

do souvislé stěny bednění

Betonáž Betonář plošina Beton je dopravován na místo betonáže,

každou vrstvu nutno zhutňovat, kolem

50s, betonování po vrstvách

Tuhnutí a tvrdnutí

betonu

Prvková demontáž

1.strany

bednění, bloková

demontáž 2.

Strany bednění

Betonář,

dělník

Tesař, montér

Žebřík, štafle

Zděná obvodová stěna

Proces Profese Pomocné

konstrukce

Jeřáb – doprava

prvků

a demontáž

bednění

Stavební

stroje a zařízení

Založení rohů zedník Jeřáb – doprava

vápenopískových

tvárnic

Zdění zedník lešení Jeřáb – doprava

vápenopískových

tvárnic

Železobetonová stropní deska

Proces Profese Pomocné

konstrukce

Montáž bednění

– prvková

montáž

Ukládání výztuže

a vázání vč. distančníků

Tesař, montér

Železář

Lešení, žebříky,

štafle

Lešení, plošina

Stavební

stroje a zařízení

Jeřáb – doprava

prvků

bednění

Jeřáb-doprava

výztuže

Betonáž betonář Čerpadlo

betonu

Přírodní a chemický postup ošetřování

vzhledem k venkovní teplotě (horké počasí

kropit, studené a vlhké počasí – zakrýt

folii)

Odbednění po 1-3 dnech, bude prováděno

jeřábem, po odbednění nutno bednění

očistit tlakovým kompresorem a natřít

odbedňovacím nátěrem

Postup prováděných prací

Jako první ukládáme tvárnici

v nejvyšším rohu základové desky, pery

k vnějšímu líci. Tvárnici osadíme na vápenocementovou

maltu tloušťky min. 20

mm v celé ploše tvárnice.

Vápenopískové tvárnice jsou z místa

určeného k jejich uložení dopraveny na

místo zdění jeřábem.

Zdění je prováděno postupně po výškách

1,05m.

Postup prováděných prací

Bednění bude sestaveno přímo v místě

betonáže pomocí bednících nosníků, desek

Pruty se na skládce prefabrikují do rohoží

které jeřáb dopraví na místo betonáže,

tam jsou rohože spojovány kotvící výztuží

Beton je po dopravě na staveniště dopravován

čerpadlem na místo betonáže, každou

vrstvu nutno zhutňovat betonování

po vrstvách 30-50cm.

Tvrdnutí betonu

Odbednění

Odstranění stojek

Tesař, montér

Tesař, montér

Montáž plošiny

plošina

Návrh jednotlivých dílčích procesů

Jeřáb – manipulace

s hlavami

Jeřáb – doprava

prvků

Přírodní a chemický postup, ošetřování

vzhledem k venkovní teplotě (horké počasí

kropit, studené a vlhké počasí zakrýt

folii). Zajištění únosnosti a stability do

provedení kompletní nosné konstrukce,

včetně nabytí 90% pevnosti stropní konstrukce

Odbednění po 6-21 dnech závislé na počasí

a druhu cementu, odbední se nosníky

a desky

Manuální demontáž stojek, přeprava stojek

na místo další betonáže jeřábem

Betonáž

Doprava betonové směsi z nejbližší betonárny Skanska Transbeton, Praha 6. Přesné složení betonu navrhne

statik z podkladů statického výpočtu. Betonovou směs na stavbu dopraví firma, která zajistí, aby byla směs

připravena k použití. Do hodiny po příjezdu na stavbu musí být směs použita.

Ocelová výztuž bude dodána naohýbaná a nastříhána v předepsaných délkách. Přesné rozměry výztuže budou

určeny na základě statické dokumentace. Ocel se dopraví na stavbu ve svazcích nákladním vozem, kde se

uloží na skládce. Manipulační prostor mezi skladovanými svazky výztuže je 0,6 m. výztuž bude skladována na

skládce ve svazcích vedle sebe na čistém podkladu.

Bednění se přiveze na stavbu nákladním automobilem. Na stavbě se bude nacházet plocha pro očištění a naolejování

bednících prvků, kde se jednotlivé kusy bednění složí do větších prvků a jeřábem budou přesunuty

na přesné místo budoucí konstrukce.

Zdění

Vápenopískové tvárnice Silka budou na stavbu přivezeny na paletách a a uskladněny na určeném místě na

skládce. Přeprava na místo zdění bude probíhat pomocí jeřábu.

Stavebně technologická připravenost konstrukcí pro provedení TE hrubé stavby

Po dobetonování základových pasů a podkladního betonu musí být po jeho vytvrdnutí zhotovena hydroizolační

vrstva. V místech návaznosti na svislou konstrukci bude použit koutový spoj. Proto je nutné vyzdění nízké (cca

na výšku 3 cihel) přizdívky.

Návrh předpokládaných záběrů pro betonářské práce

Plocha stropní desky 453,5 m 2 (tl.220mm)

Objem betonu strop 453,5 x 0.22 = 99,77 m 3

Vzhledem k nízké výšce objektu a tvaru stropní desky bude požadováno vybetonování stropní desky na jeden

záběr dostatečným počtem betonářů.

Zvedané předměty

Maximálí vzdálenost od zvedacího prostředku 30m.

Největší bednící panel pro strop 3*1,5m …60kg

Největší bednící panel pro stěnu 3*3m … 120 kg

Svazek výztuže … 1000kg

Pro dopravu betonu by byl nutný koš o objemu minimálně 1 m 3 a váze cca 2,8t. Protože na ostatní práce stačí

jeřáb s menší únosností bude upřednostněn a beton dopravován čerpadlem.

E.1.3. Návrh zvedacího prostředku

Rychle stavitelný věžový jeřáb Liebherr 32H, který maximálním rameni 30m unese břemeno 1100kg.

Jeřábem dopravíme na stavbu ocelové prvky výztuže, bednící dílce a okna.


Betonářské práce

Při dopravě pomocí čerpadla musí být mezi obsluhou čerpadla a místem spotřeby zajištěna komunikace bezpečná

a bez prodlevy. Při betonáži bude zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí, lešením se zábradlím.

Obedňovací a odbedňovací práce

Bednění musí být v každém stádiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při použití

navrženého systémového bednění se bude postupovat v souladu s průvodní dokumentací výrobce. Před betonáží

se provede kontrola bednění, případné závady musí být odstraněny. Při odbedňování musí být dodrženy

odbedňovací lhůty. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění budou ukládat na určená místa tak, aby

nebyly zdrojem nebezpečí úrazua nepřetěžovaly konstrukci.

Železářské práce

Prostory, stroje, přípravy a jiná zařízení pro výrobu armatury budou uspořádany tak, aby fyzické osoby nebyly

ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.

Zednické práce

Bezpečnost práce při vlastním zdění je závislá již na přípravě pracoviště. Při navážení materiálu nutno počítat

s volným prostorem mezi skládkou a budoucí zdí, který by měl být minimálně 60 cm. Dále je nutno počítat s

dopravou materiálu a s lešením, protože zdění lze provádět bez lešení pouze do výšky maximálně 150 cm. Při

zdění musí pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky (kde hrozí odstříknutí vápenné malty

nebo mléka používat ochranu očí, kde hrozí nebezpečí pádu materiálu používat ochrannou přilbu). Při použití

chemických přísad do malt musí být dodržena opatření stanovená výrobcem. Pod úrovní terénu musí být stěny

výkopu zabezpečeny (pažení, svahování apod.). Při zakončování, křížení a při zdění pilířů, rohů apod. musí být

vrstvy zdících materiálů převázány, příčky musí být do zdiva zakotveny.

5.1 Návrh ochrany životního prostředí během výstavby

4. Návrh způsobu realizace zajištění a tvaru stavební jámy

Stavební jáma má obdélníkový půdorys a plochu 810 m 2 . Stavební jáma bude svahována v poměru 1:0,25 (sprašová

hlína). Okraj jámy v blízkosti komunikace bude zajištěn podzemní pilotovou železobetonovou stěnou, aby

nedošlo k sesuvu půdy do stavební jámy.

Objekt má jedno nadzemní podlaží, které je částečně zahloubené do terénu a sahá do úrovně

-1,850m; 1,350m a -0,950m. Pod podkladním betonem se počítá se zhutněním původní zeminy. Rýhy pro železobetonové

základy sahají do úrovně -2,550m, -2,050m a -1,800m.

Hladina podzemní vody se nalézá v hloubce více než 30 metrů, proto je nutné zajištění odvodu pouze dešťové

vody.

5. Návrh konkrétního opatření na bezpečnost a ochranu zdraví (BOZ) na staveništi

Bezpečnost bude zajištěna na základě dodržování zákona č. 309/2005 Sb. A nařízení vlády č. 362/2005 Sb. A

č. 597/2006 Sb.

Všichni pracovníci na stavbě musí být náležitě proškoleni, vybaveni ochranou přilbou a mít pracovní oděv a

ochranné pomůcky příslušné jejich činnosti.

Ochrana ovzduší

Na stavbě budou použity dopravní prostředky a stavební stroje produkující škodliviny v množství, které odpovídá

platným vyhláškám a předpisům. Pro komunikaci na staveništi bude využívána komunikace, která vede

parkem I. Ghándiové. Motory mobilní techniky se budou udržovat v optimálním pracovním režimu a nebudou

zbytečně zvyšovat otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému splaování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových

plynech.

Ochrana zeleně

Většina vzrostlých stromů na staveništi bude chráněna oplocením. Manipulace s chemickými a toxickými

látkami bude probíhat jen na označeném místě, kde bude zabráněno průsaku a kontaminaci půdy nebo znehodnocení

vegetace. Tepelné zdroje budou umístěny nejméně 5m od linie koruny stromů a keřů.

Ochrana pozemních komunikací

Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla řádně mechanicky očištěna. Výjezd ze stavby bude pod

stálou kontrolou a případné znečištění komunikace bude odstraněno. Bude omezeno vjezdu stavebních strojů

mimo zpevněné plochy.

Zemní práce, zajištění stavební jámy

Před zahájením zemních prací bude staveniště ohrazeno a bude zamezeno vstupu nepovolaným osobám. Bude

provedeno vytyčení tras technické infrastruktury v prostoru staveniště. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do

vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu a musí být zajištěny, aby nemohlo dojít k pádu osob nebo sesutí. Pro osoby

pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků,schodů nebo šikmých ramp.


684/1

681/11

1

684/1

681/6

Projekt je chráněn autorským právem

681/5

Kótováno v mm

LEGENDA

elektřina

ntl plynovodní řad

kanalizační řad

vodovodní řad

oplocení staveniště

vrstevnice

hranice pozemku

dům pro hostujícího profesora

přípojková skříň

Přeložené sítě

komunikace

hrubé terénní úpravy

čisté terénní úpravy

přípojky

rampa

svahování

plánovaný objekt

stávající objekt

dosah jeřábu

zákaz manipulace s břemenem

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Ateliér pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

VÝKRES STAVENIŠTNÍHO PORVOZU

1:500

E - Zásady org. stavby

20.5.2013

E.2.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6


0.600

1.100

hlína sprašová, tvrdá, hnědá

hlína sprašová, tvrdá, hnědá

2.500

hlína sprašová, tuhá, světle hnědá

úroveň základové spáry

3.200

hlína sprašová, tuhá, světle hnědá

4.000

zemina písčitá, jílovitá, tuhá, světle hnědá, příměs vápenec

5.100

zemina písčitá, jílovitá, tuhá, hnědá

6.500

7.000

zemina písčitá, jílovitá, tuhá, hnědá

zemina písčitá, jílovitá, tuhá, hnědá

8.600

9.200

zemina písčitá, jílovitá, tuhá, hnědorezavočervená

zemina písčitá, hlinitá, ulehlá, světle hnědá

přítomnost: křemenec v ostrohranných úlomcích

10.500

11.000

hlína sprašová, tuhá, světle hnědá

hlína sprašová, tuhá, světle hnědá, příměs kamínky

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

příloha - GEOLOGICKÁ SONDA

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

E - Zásady org. stavby

20.5.2013


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

F1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH

F1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

F.1.1. Technická zpráva

F.1.2. Situace širších vztahů

F.1.3. Koordinační situace

F.1.4. Výkres založení objektu

F.1.5. Půdorys 1NP

F.1.6. Půdorys střešního pláště

F.1.7. Řez A-A´

F.1.8. Řez B-B´

F.1.9. Pohled FA 01 - FA 04

F.1.10. Pohled FA 05 - FA 09

F.1.11. Pohled F 01 - F 02

F.1.12. Pohled F 03 - F 05

F.1.13. Detaily

D1 Osazení světlíku

D2 Atika

D3 Ukončení hydroizolace nad terénem

D4 Koutový spoj

D5 Nadpraží dveří

D6 Dveře u terénu

F.1.14. Skladby podlah

F.1.15. Skladby obvodového pláště

F.1.16. Tabulka oken

F.1.17. Tabulka dveří

F.1.18. Tabulka klempířských výrobků

F.1.19. Tabulka zámečnickcýh výrobků


F.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1 Účel objektu

F.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace

F.1.1.3. Konstrukční a technické řešení stavby

F.1.1.4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, hydroizolační

systém

F.1.1.5 Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí a řešení případných negativních

účinků

F.1.1.6 Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

F.1.1.7 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho

požadovanou životnost

F.1.1.1 Účel objektu

Projekt byl zpracován na základě studie ze zimního semestru 2012. Úkolem bylo navrhnout samostatný školní

ateliér s veškerým zázemím pro přibližne 24 studentů a vybraného zahraničního profesora s možností jeho

ubytování. Cílem bylo vytvořit kvalitní a inspirativní prostředí pro studenty i jejich učitele.

F.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

Urbanistické řešení

Pozemek se nechází v kampusu ČVUT v Dejvicích v parku Indiry Ghandiové. Je mírně svažitý k jihovýchodu.

Parcela leží na území, které je z jedné strany lemováno zeleným pásem navrženým Antonínem Englem a ze

strany druhé sousedí s budovou Stavební fakulty. Umístění domu je navrženo dle podrobné analýzy parku Indiry

Gandhiové vzniklé ve fázi studie. Objekt svým programem nemůže konkurovat velikosti okolních budov, musí

se proto stát součástí parku, který by po obnově mohl být příjemným a klidným místem pro práci i odpočinek.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Umístění nového objektu v kampusu ČVUT předpokládá hlavně pěší přístup. Ten je možný z chodníku protínajícího

podélně parknapojující se na ulici Technická a ulici Thákurova. V objekt se nenachází žádná parkovací

stání. Ty zajišťují podzemní garáže v objektu Fakulty architektury. Při zásobování objektu nebo při zásahu

Hasičského záchranného sboru je možné přijet po chodníku pěší zóny v parku Indiry Gandhiové.

Objekt je napojen inženýrské sítě, které je z důvodu umístění objektu nutné přeložit v souladu s požadavky na

minimální vzálenosti tak, aby nedošlo ke kolizi.

Architektonický koncept

Objekt je koncipován jako dvouátriový dům, který se obrací sám do sebe a přesto je součástí místa. Vrůstá do

terénu parku částečným zahloubením a spirálovitému půdorysu. Ten umožňuje osvětlení místností z různých

světových stran podle potřeby a světelné pohody. Ateliér vytváří vlastní tiché místo pro pohodovou práci vyžadující

soustředění. Zavinutý átriový dům zajištuje různé úrovně intimity pro školní ateliér i byt. Svým vnějším

vzhledem dlouhé cihlové zdi se atelier nesnaží budit pozornost, nekřicet, nerušit. Skrze úzký vstup se tak otvírá

soukromé klidné místo pro studenty, jejich učitele i občasné návštevníky.

Hlavním materiálem použitým na fasádě jsou červené lícové cihly. Zvolila jsem je, protože jsou vyráběny z

přírodního materiálu. Korespondují tak s myšlenkou spojení domu s přírodou. Převažujícím zdrojem světla

jsou velké obloukové bronzové dveře umístěné pouze směrem do zelených átrií. V rohových místnostech a

chodbách jsou umístěny střešní světlíky. Nepostradatelnou součástí domu jsou stromy v átriích a zelená nepochozí

střecha.

Provozní řešení

Dům je rozdělen na dvě hlavní funkční části. Jednou je byt pro profesora a druhou školní ateliér s veškerým

zázemím.

Vstup do školního ateliéru je z východní strany z parku Indiry Ghandiové. Vede po úzké rampě dolů do velkého

átria. Úzký průchod zajišťuje míru soukromí a odděluje dům od veřejného parku. Naproti rampě se nachází

hlavní vchod do ateliéru. Hned za ním je otevřená kancelář pro sekretářku. Vlevo odtud se nachází dílna a

samotný ateliér a sklad. Prosklené plochy jsou orientovány na sever - ateliér tak získává optimální světlo pro

práci. Vpravo od recepce je umístěna pracovna profesora s jednací místností, dále knihovna, kuchyně s jídelnou

a hygienické a technické zázemí. I přes různé výškové úrovně dispozice je celý ateliér bezbariérově přístupný.

Dveře do bytu jsou umístěné v polovině rampy. Dispozice bytu se skládá z obytné části s kuchyní a z malé

ložnice, koupelny a komory. Součástí bytu je malé soukromé átrium.

F.1.1.3 Konstrukční a technické řešení stavby

Způsob založení objektu

Objekt je založen na železobetonových pasech. Hloubka základů je 850 mm a 1000 mm. Sahají tak do hloubky

-1,800 m a -2,550 m. Na podkladní železobetonovou desku tl. 150 mm je po opatření penetračním nátěrem

položena vodorovná hydroizolace z asfaltových pásů GLASTE 40 + ELASTEK 40, které jsou koutovým spojem

napojeny na hydroizolaci svislou taktéž z asfaltových pásů.

Hladina podzemní vody se dle geologické sondy nachází v hloubce více než 30m pod terénem, proto se zde se

spodní vodou nepočítá. Na území se vyskytuje sprašová hlína.

Více viz výkres F.1.4. - Výkres založení objektu a výkres F.1.13. D4 - Koutový spoj

Svislé nosné konstrukce

Nosný systém je navržen jako obousměrný stěnový v kombinaci se sloupy. Obvodové nosné vápenopískové

stěny jsou navrženy v tloušťce 240 mm, železobetonové sloupy 240/300 mm. Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 -

Dmax 22 - S3; Ocel B500B.

Stěna oddělující provoz ateliéru od bydlení je také z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm z akustických a požárních

důvodů.

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovná konstrukce střechy je navržena jako železobetonová monolitická deska obousměrně pnutá. Beton

C25/30 - XC1 - Cl 0,9 - Dmax 22 - S3; Ocel B500B.

Obvodový plášť

Obvodový plášť tvoří dvouvrstvá fasáda s provětrávanou vzduchovou mezerou. Nosná zeď je z vápenopískových

tvárnic Silka tl. 240 mm nebo, v místě arkád, železobetonem tl. 240 mm. Zateplení objektu je z minerálně

vláknitých desek tl.150 mm, vzduchová mezera 60mm a venkovní plášť je z tmavě červených lícových cihel

KLINKER klasického formátu 290/140/65 mm. Cihly jsou kotveny pomocí systému HALFEN a jsou po celém

obvodu budovy.

Střešní plášť

Střecha je tvořena nosnou železobetonovou konstrukcí tl. 220 mm. Na ní je položena skladba pro zelenou

nepochozí střechu. Ochranný nátěr DEKPRIMER, parotěsnící folie DEKPLAN 77, minerální vlna ve spádu

150 - 450 mm, textilie FILTEK 300, hydroizolační folie ALKORPLAN, textilie FILTEK 300, nopová folie DEKDREN,

textilie FILTEK 300, substrát DEKTR 100 tl. 250mm a travní porost.

Střecha je vyspádována k vnitřním vpustím ve sklonu 2 – 8,5%.

Více viz F.1.15. Skladby obvodového pláště.

Dělící konstrukce

Příčky jsou z přesných příčkových tvárnic Ytong tl. 100mm. Instalační předstěny z přesných tvárnic pro obezdívky

YTONG tl. 50 mm.

Skladby podlah

Většina podlahové krytiny je z dřevěných prken určených pro podlahové vytápění. Na toaletách a ve skladech je

keramická dlažba z bílých dlaždic 100 x 100 mm. V exteriéru je použitá kamenná dlažba. Podlahy jsou kladeny

podle požadavků jednotlivých výrobců.

Více viz. F1.14 Skladby podlah.


Povrchové úpravy konstrukcí

Povrchy konstrukcí jsou omítnuty tenkovrstvou bílou omítkou Cemix tl. 10mm. Na toaletách je použit keramický

obklad s hydroizolační stěrkou v kombinaci s epoxidovým voděodolným nástřikem.

Výplně otvorů

Všechny dveře vedoucí do átria jsou prosklené s bronzovým rámem a bronzovou rámovou zárubní.

U = 1,3 W/m 2 K. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkou a dřevěné s ocelovou zárubní opatřenou bílým nátěrem.

Podél chodby se nachází velké posuvné bronzové dveře s posuvným kováním na zdi. Vstupní dveře do bytu jsou

bronzové, protipožární s bronzovou rámovou zárubní. V bytě se kromě zmíněných nacházejí dřevěné posuvné

dveře do šatny.

Světlíky jsou otvíravé s čirou trojvrstvou kopulí z polykarbonátu. U = 0,73 W/m 2 K

Doplňkové konstrukce

Všechna zábradlí budou bronzová tyčová.

Vestavěné interiérové zařízení

V ateliéru je recepce a kuchyň s vestavěným nábytkem. V bytě se kromě kuchyně ještě nachází vestavěná šatna.

F.1.1.4. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, hydroizolační systém

Tepelný odpor vápenopískových tvárnic Silka je R = 0,23 m 2 K/W. Obvodové stěny jsou zatepleny minerálně-

-vláknitou deskou tloušťky 150 mm. Střecha je zateplena minerálně vláknitou deskou ve spádu tl. 150 – 450 mm.

Výplně otvorů jsou zaskleny izolačními dvojskly a tepelné mosty jsou přerušeny.

Hydroizolační systém spodní stavby je navržen z asfaltových pásů GLASTEK 40 + ELASTEK 40. Hydroizolace

střechy je z hydroizolační folie ALKORPLAN. Využívám systémová řešení výrobce.

F.1.1.5. Vliv stavby a jejího užívání na životní prostředí

Stavba ani její užívání nemá negativní vliv na životní prostředí.

F.1.1.6 Kapacita, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a

oslunění

Plocha pozemku -7 161 m 2

parcela č. 681/11

Užitná plocha - 393 m 2

Obestavěný prostor - 2040 m 3

Zastavěná plocha - 630 m 2

Procento zastavenosti pozemků objekty - 8,79 %

Dům je orientován svými obytnými místnostmi k východu a západu. Požadavky na denní osvětlení a oslunění

objektu jsou splněny.

1.1.7 Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho

požadovanou životnost

Podrobná specifikace použitých materiálů a konstrukcí je blíže specifikována v technické zprávě a statickém

výpočtu dílu Stavebně konstrukční část, ve skladbách konstrukcí a ve výkresové dokumentaci.


A

B'

změna hloubky pasu

změna šířky pasu

A'

změna šířky pasu

základ pro rampu

základ pro rampu

základ pro rampu

změna hloubky pasu

Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 - Dmax 22 - S3

Ocel B500B

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí. Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály

a povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

změna hloubky pasu

B

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

VÝKRES ZALOŽENÍ OBJEKTU

1:100

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

F.1.4.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6


B'

L

L

L

L

L

L

L

F 02

S1

předstěna pro instalace

A

F 03

S1

1.07

D11

P

P2

D14

L

1.08

s.v. 3500mm

1.09

s.v. 3500mm

P1

D11

P

1.06

s.v. 3500mm

P1

D6 D7 D8 D7 D10

1.10

s.v. 3500mm

P1

D1 D1

D1

1.11

s.v. 3500mm

D1

P1

FA 02

D1

FA 03

FA 01

FA 08

D1 D1 D1

D13

D1

1.12

s.v. 3500mm

S2 S2 S2

S1

P1

3

1

1 3

S2

Z3

FA 07

1.27

s.v. 3000mm

D16

P

D11

L

D12

P

1.26

1.25

1.24

s.v. 3000mm s.v. 3000mm s.v. 3000mm

P1

P1

D17

P

P2

S1

D4

D14

P2

D3

D14

L

D14

D18

D12

P

1.18

D5

L

D15

L

1.14 1.15 1.16

1.21

s.v. 3500mm

D13

1.20 1.19

P2

FA 06

P2

P2 1.13

s.v. 3500mm

předstěna pro instalace

FA 04

FA 05

D3

D2

1.22

s.v. 3000mm

P1

D13

D12

P

1.17

P2

FA 09

D13

L

P2

1.23

s.v. 3000mm

P1

F 01

S1

A'

TABULKA MÍSTNOSTÍ

místnost plocha podlaha stěna strop

1.01 ateliér

91,6 m² palubová prkna tenkovrstvá omítka + malba

1.02 sklad

8,5 m² keramická dlažba

1.03 WC

1,7 m²

tenkovrstvá om. tenkovrstvá om.

+ epoxidový + akryl. omyv.

1.04 WC

1,6 m²

nástřik, obklad barva

1.05 dílna

23,5 m² palubová prkna tenkovrstvá omítka + malba

1.06 kancelář

8,5 m²

1.07 WC zaměstnanci 1,6 m² keramická dlažba tenkovrstvá om. tenkovrstvá om.

+ epoxidový + malba

1.08 WC zaměstnanci 1,8 m²

nástřik, obklad

1.09 kancelář

44,2 m² palubová prkna tenkovrstvá omítka + malba

1.10 chodba

24,5 m²

1.11 knihovna

42,5 m²

1.12 kuchyň, jídelna 40,0 m²

1.13 chodba

5,8 m² keramická dlažba tenkovrstvá omítka + malba

1.14 WC ženy

1,9 m² keramická dlažba tenkovrstvá om. tenkovrstvá om.

+ epoxidový + malba

1.15 WC ženy 1,8 m²

nástřik, obklad

1.16 WC invalidé

3,7 m²

1.17 sprcha

1,2 m² keramická dlažba obklad

1.18 WC muži

1,5 m² keramická dlažba tenkovrstvá om. tenkovrstvá om.

+ epoxidový + epoxidový

1.19 WC muži

1,3 m²

nástřik, obklad nástřik

1.20 WC muži

1,3 m²

1.21 sklad + TZB

16 m² keramická dlažba tenkovrstvá omítka + malba

1.22 vstupní chodba 10,5 m² palubová prkna tenkovrstvá omítka + malba

1.23 obytný prostor 37,0 m²

1.24 šatna

2,9 m² keramická dlažba tenkovrstvá om. tenkovrstvá om.

+ epoxidový + malba

1.25 koupelna

4,2 m²

nástřik,obklad

1.26 šatna

2,6 m²

1.27 ložnice

11,0 m² palubová prkna tenkovrstvá omítka + malba

LEGENDA

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí malta Silka pro

vápenopískové tvárnice

Železobeton

Lícové cihly KLINKER - červená tmavá

290/140/65 mm

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

1.01

s.v. 4000mm

YTONG přesné tvárnice pro obezdívky

50/250/600mm

P1

minerální vlna

1.02

s.v. 4000mm

P2

F 05

F/FA

ozn. pohledů

1.05

s.v. 3500mm

P1

Z1

Z2

D13

S1

O

okna

S

skladby obvodových plášťů

K

klempířské výrobky

1.03 1.04

D

dveře

P

skladby podlah

Z

zámečnické výrobky

D11

P

P2

D12

P

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

F 04

B

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

stavba:

Ateliér pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum: 20.5.2013

PŮDORYS 1NP měřítko: 1:50

číslo výkresu: F.1.5.


B'

vnitřní vpusť DN100

větrací hlavice DN 100

vnitřní vpusť DN100

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

větrací hlavice

kanalizace DN 100

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

větrací hlavice DN

100

větrací hlavice

kanalizace DN 100

A

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

A'

větrací hlavice

kanalizace DN 100

větrací hlavice DN 100

vnitřní vpusť DN100

vnitřní vpusť DN100

větrací hlavice

kanalizace DN 100

větrací hlavice

DN 100

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

O1 světlík 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

O

okna

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

vnitřní vpusť DN100

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

větrací hlavice

kanalizace DN 100

větrací hlavice

DN 100

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

stavba:

Ateliér pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

B

obsah:

část:

datum: 20.5.2013

PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ měřítko: 1:50

číslo výkresu: F.1.6.

F1 - Arch. - staveb.


K K K

D2

S3

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

okapní dlaždice 200mm pod

terénem

S1

S2

S1

S1

okapní dlaždice 200mm

pod terénem

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

D4

P1

P4

P5

P1

P1

hutněný zásyp původní

zeminou

LEGENDA

hutněný zásyp

původní zeminou

pěnové sklo

změna šířky základu

pěnové sklo

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí

malta Silka pro vápenopískové tvárnice

minerální vlna

K

K

Železobeton

EPS 250kg/m3

Lícové cihly KLINKER - červená tmavá

290/140/65 mm

Hydroizolace

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

Substrát

S2

Zemina

Kačírek

S1

XPS

Nopová folie

S1

P4

P5

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

P1

P1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

LEGENDA

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí

malta Silka pro vápenopískové tvárnice

minerální vlna

O

pěnové sklo

okna S

skladby obvodových plášťů

D1 - D6

K

Detaily

klempířské výrobky

K

hutněný zásyp

Železobeton původní zeminou

EPS 250kg/m3

D

dveře

P

skladby podlah

Z

zámečnické výrobky

pěnové sklo

změna šířky základu

pěnové sklo

Lícové cihly KLINKER - červená tmavá

290/140/65 mm

Hydroizolace

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

Substrát

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Zemina

Kačírek

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

P1

P1

S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

O

XPS

pěnové sklo

okna S

skladby obvodových plášťů

D1 - D6

K

Nopová folie

Detaily

klempířské výrobky

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

stavba:

Atelier pro hostujícího profesora

obsah:

ŘEZ A - A´

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum: 20.5.2013

měřítko: 1:50

číslo výkresu: F.1.7.

hutněný zásyp

původní zeminou

D

dveře

P

skladby podlah

Z

zámečnické výrobky

pěnové sklo


LEGENDA

K

K

světlík 1200*1200

K1

D1

O1

K

K

S3

K

VÁPENOPÍSKOVÉ

240/240/600mm +

malta Silka pro vá

Železobeton

Lícové cihly KLIN

290/140/65 mm

YTONG přesné př

100/250/600mm

S2

S2

Zemina

S1 D5

S1 S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

D3

S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

XPS

pěnové sklo

okapní dlaždice 200mm pod

terénem

P4

P3

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

P1

P4

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

P5

P1

hutněný zásyp původní

zeminou

O

okna

S

s

hutněný zásyp původní

zeminou

P1

D6

D

dveře

P

s

K

S2

K

světlík 1200*1200

pěnové sklo

K1

D1

O1

K

S2

změna šířky základu

K

S3

K

pěnové sklo

LEGENDA

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí

malta Silka pro vápenopískové tvárnice

Železobeton

Lícové cihly KLINKER - červená tmavá

290/140/65 mm

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

Zemina

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně

lícování a návaznost konstrukcí.P

minerální vlnapovrchové úpravy provádět podle

Projekt je chráněn autorským prá

Kótováno v mm

EPS 250kg/m3

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

Hydroizolace

vedoucí ústavu: doc. In

vedoucí projektu: MgA.

vypracovala:

Marké

Substrát místo stavby:

Dejvic

stavba:

Atelier pro hostujícího

Kačírek

obsah:

S1 D5

S1 S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

D3

okapní dlaždice 200mm pod

terénem

hutněný zásyp původní

zeminou

K

K

světlík 1200*1200

K1

P1 D1

O1

K

D6

P4

P3

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

K

P1

S3

P4

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

P5

K

P1

S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

hutněný zásyp původní

LEGENDA zeminou

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí

malta Silka pro vápenopískové tvárnice

Železobeton

minerální vlna

EPS 250kg/m3

O

D

XPS

pěnové sklo

okna S

dveře P

skladby obvodových plášťů

skladby podlah

D1 - D6

K

Z

ŘEZ B-B´

Nopová folie

Detaily

klempířské výrobky

zámečnické výrobky

pěnové sklo

změna šířky základu

pěnové sklo

Lícové cihly KLINKER - červená tmavá

290/140/65 mm

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

Hydroizolace

Substrát

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

S2

S2

Zemina

Kačírek

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

D5

P4

S1

P3

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

P1

P4

XPS a HI do výšky

300mm nad terén

P5

S1

P1

S1

XPS a HI do výšky 300mm

nad terén

hutněný zásyp původní

zeminou

O

XPS

pěnové sklo

okna S

skladby obvodových plášťů

D1 - D6

K

Nopová folie

Detaily

klempířské výrobky

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

stavba:

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

část:

datum: 20.5.2013

ŘEZ B-B´ měřítko: 1:50

číslo výkresu: F.1.8.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F1 - Arch. - staveb.

P1

D6

D

dveře

P

skladby podlah

Z

zámečnické výrobky

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je


F 05

FA 02 FA 01

FA 03

K

FA 01 FA 02

K

úroveň podlahy -1,000

úroveň podlahy -1,000

FA 02 FA 04

FA 03

FA 05

K

FA 03 FA 04

K

Fasádní plášť - -Lícové cihly KLINKER - červená tmavá 290/140/65 mm

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

D1 D1 D1 D2

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

stavba:

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

úroveň podlahy -1,000

úroveň podlahy -0,600

obsah:

POHLEDY FA 01 - FA 04

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:50

F.1.9.


FA 04 FA 06

FA 05 FA 07

FA 06 FA 08

FA 07

FA 09

FA 05 FA 06

FA 07 FA 08

K K K K

D3 D3 D4

úroveň podlahy -0,600

úroveň podlahy -0,600

FA 08

F 01

FA 09

K

Fasádní plášť - -Lícové cihly KLINKER - červená tmavá 290/140/65 mm

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

D5

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

úroveň podlahy -0,600

vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler

vypracovala:

Markéta Poláčková

místo stavby:

Dejvice, park Indiry Ghándiové

stavba:

Atelier pro hostujícího profesora

obsah:

POHLEDY FA 05 - FA 09

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum: 20.5.2013

měřítko: 1:50

číslo výkresu: F.1.10.


FA 09

F 02

K

úroveň podlahy -1,000

F 01

F 03

K

Fasádní plášť - -Lícové cihly KLINKER - červená tmavá 290/140/65 mm

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

úroveň podlahy -1,000

obsah:

POHLEDY F 01 - F 02

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:50

F.1.11.


F 02

F 04

F 03

K

F 04 FA 01

F 05

K

úroveň podlahy -1,000

F 03

F 05

F 04

K

úroveň podlahy -1,000

Fasádní plášť - -Lícové cihly KLINKER - červená tmavá 290/140/65 mm

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

úroveň podlahy -1,000

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

POHLEDY F 03 - F 05

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:50

F.1.12.


Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

DETAILY

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:5

F.1.13.


D1 - DETAIL OSAZENÍ SVĚTLÍKU M 1:5

D1 - DETAIL OSAZENÍ SVĚTLÍKU M 1:5

250 mm

1,5 mm

20 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 - 450mm

1,5 mm

250 mm

1,5 mm

20 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 - 450mm

1,5 mm

220mm

10mm

220mm

10mm

trávník

substrát DEKTR 100

trávník textilie FILTEK 300

substrát nopová DEKTR folie 100 DEKDREN

textilie textilie FILTEK FILTEK 300 300

nopová HI folie DEKDREN ALKORPLAN

textilie textilie FILTEK FILTEK 300 300

HI folie minerální ALKORPLAN vlna ve spádu

textilie parotěsnící FILTEK 300 folie DEKPLAN 77

minerální ochranný vlna ve nátěr spádu DEKPRIMER

parotěsnící ŽB deska folie DEKPLAN 77

ochranný omítka nátěr CEMIX DEKPRIMER

ŽB deska výmalba bílá

omítka CEMIX

výmalba bílá

oplechování TiZn

ukončovací profil

+ geotextilie

ukončovací profil

+ geotextilie

oplechování TiZn

tenkovrstvá omítka CEMIX

tenkovrstvá omítka CEMIX

oplechování v oblouku pro

zachycení možné zkondenzované

vody

oplechování v oblouku pro

zachycení možné zkondenzované

vody

světlík trojvstvý 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

světlík trojvstvý 1200x1200mm

osazený na otvor 925x925mm

elektrické topné kabely

elektrické topné kabely

koutová lišta z poplastovaného

nerezového plechu

koutová lišta z poplastovaného

nerezového plechu

minerální vlna

minerální vlna

polyuretan

polyuretan

kotvení podstavy

kotvení CD podstavy profil pro SDK

CD profil pro SDK

SDK vhodný do vlhka

koutová SDK lišta vhodný z poplastovaného

do vlhka

nerezového plechu

koutová lišta z poplastovaného

nerezového parotěsná plechu folie

parotěsná folie

kotvení HI folie

kotvení HI folie

XPS

XPS

koutový profil

koutový profil


D2 - DETAIL ATIKY M 1:5

D2 - DETAIL ATIKY M 1:5

klempířský výrobek TiZn

nerezová síť proti hmyzu

klempířský výrobek TiZn

nerezová síť proti hmyzu

ocelová spona

ocelová spona

prkno dřevěný klín ve spádu

prkno dřevěný klín kotvení

spádu

290/140/65mm

60 mm

150 mm

290/140/65mm

60 mm

150 mm

150 mm

1,5 mm

80 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 mm

1,5 mm

lícové cihly Klinker

provětrávaná mezera

minerální vlna

ŽB

parotěsnící folie DEKPLAN 77

minerální vlna

textilie FILTEK 300

HI folie ALKORPLAN

textilie FILTEK 300

lícové cihly Klinker

provětrávaná mezera

minerální vlna

ŽB

80 mm

parotěsnící folie DEKPLAN 77

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

minerální vlna

textilie FILTEK 300

HI folie ALKORPLAN

textilie FILTEK 300

kotvení

rohová lišta z nerezového

poplastovaného plechu

rohová lišta z nerezového

poplastovaného plechu

koutová lišta z nerezového

poplastovaného plechu

koutová lišta z nerezového

poplastovaného plechu

ukončovací profil

+ geotextilie

ukončovací profil

+ geotextilie

250 mm

1,5 mm

20 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 - 450mm

1,5 mm

250 mm

1,5 mm

20 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 - 450mm

1,5 mm

220mm

10mm

220mm

10mm

trávník

substrát DEKTR 100

textilie FILTEK 300

nopová folie DEKDREN

textilie FILTEK 300

HI folie ALKORPLAN

textilie FILTEK 300

minerální vlna ve spádu

parotěs. folie DEKPLAN 77

ochranný nátěr DEKPRIMER

ŽB deska

omítka CEMIX

výmalba bílá

trávník

substrát DEKTR 100

textilie FILTEK 300

nopová folie DEKDREN

textilie FILTEK 300

HI folie ALKORPLAN

textilie FILTEK 300

minerální vlna ve spádu

parotěs. folie DEKPLAN 77

ochranný nátěr DEKPRIMER

ŽB deska

omítka CEMIX

výmalba bílá


D3 D3 - DETAIL - DETAIL UKONČENÍ UKONČENÍ HI HI NAD NAD TERÉNEM TERÉNEM M 1:5 M 1:5

lícové cihly Klinker 290/140/65mm

provětrávaná

lícové cihly

mezera

Klinker

60 mm

290/140/65mm

provětrávaná

minerální vlna

mezera

150 mm

60 mm

vápenopískové tvárnice

minerální

SILKA

vlna 150 mm

240/240/600mm

vápenopískové

omítka

tvárnice

CEMIX

SILKA

10 mm

240/240/600mm

výmalba

omítka

bílá

CEMIX 10 mm

výmalba bílá

spona

spona

mřížka proti hmyzu

okapní dlaždice

mřížka proti hmyzu

200mm pod

okapní

terénem

dlaždice XPS 300mm nad terén

200mm pod terénem XPS 300mm nad terén

kotvení okapničky

kotvení okapničky

mechanické kotvení

mechanické

hydroizolace

kotvení

hydroizolace

klempířská lišta

klempířská lišta

kačírek

kačírek

plastová lišta

plastová lišta

ocelová konzola

ocelová konzola

nerezový obrubník

nerezový obrubník

zemina + trávník

zemina + trávník

hutněný zásyp původní zeminou (spraš)

hutněný zásyp

hutněno

původní

po

zeminou

10-15cm

(spraš)

hutněno po 10-15cm

geotextilie 1,5 mm

geotextilie

XPS 150 mm

1,5 mm

hydroizolační pásy GLASTEK 40+ELASTEK40

XPS

2 x 4mm

150 mm

hydroizolační pásy GLASTEK

penetrační

40+ELASTEK40 2 x 4mm

nátěr

vyrovnávací

penetrační

omítka

nátěr

5 - 10 mm

vápenopískové tvárnice

vyrovnávací

SILKA

omítka 5 - 10 mm

240/240/600mm

vápenopískové

omítka

tvárnice

CEMIX

SILKA

10 mm

240/240/600mm

výmalba

omítka

bílá

CEMIX 10 mm

výmalba bílá


D4 - DETAIL KOUTOVÝ SPOJ M 1:5

geotextilie

XPS

hydroizolační pásy GLASTEK 40+ELASTEK40

penetrační nátěr

vyrovnávací omítka

vápenopískové tvárnice SILKA

omítka CEMIX

výmalba bílá

přizdívka do výšky 250mm pro

provedení koutového spoje, po vyzdění

nosných stěn rozebrání a natavení

izolace z vnější strany konstrukce

1,5 mm

150 mm

2 x 4mm

5 - 10 mm

240/240/600mm

10 mm

dřevěná lišta

dilatační spára 20mm

koutový klín z minerální

vlny

podkladní malta

min. 20mm

15mm

4 mm

70 mm

3 mm

100 mm

8 mm

150 mm

150 mm

dřevěná palubová prkna určená pro

podlahové vytápění

flexibilní lepidlo

betonová mazanina s elektrickými topnými

kabely

reflexní hliníková folie

TI - polystyrenové desky 25kg/m3

hydroizolační pásy GLASTEK40 +

ELASTEK40

ŽB + penetrační nátěr

pěnové sklo

rostlý terén

hutněný zásyp původní zeminou (spraš)

hutněno po 10-15cm


D5 - DETAIL NADPRAŽÍ M 1:5

D5 - DETAIL NADPRAŽÍ M 1:5


D6- DETAIL DVEŘÍ U TERÉNU M 1:5

trovidur pro přerušení

tep. mostu

M 6 x 20mm

ocelový profil

200x150x6

140 mm

10 mm

75 mm

50 mm

pochozí cihla pálená tmavá

červenácementové lepidlo 10mm

podkladní beton

válcovaný suchý beton

rostlý terén

165mm

trávník

substrát pro trávník

rostlý terén

1,5 mm

150 mm

2 x 4 mm

340mm

4 mm

15 mm

geotextilie

XPS

hydroizolační pásy GLASTEK

40+ELASTEK40

penetrační nátěr

ŽB

dilatace

betonové schodiště

lepidlo

dřevěná palubová prkna


Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

TABULKA SKLADEB PODLAH

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:5

F.1.14.


Ozn. Schéma

Ozn. Schéma

P1

P2

15 mm

4 mm

70 mm

3 mm

100 mm

2 x 4 mm

150 mm

150 mm

dřevěná palubová prkna určená pro podlahové vytápění ¨

flexibilní lepidlo

betonová mazanina s elektrickými topnými kabely

reflexní hliníková folie

TI - polystyrenové desky 25kg/m3

hydroizolační pásy GLASTEK40 + ELASTEK40

ŽB podkladní beton

pěnové sklo

rostlý terén

7 mm

7 mm

75 mm

3 mm

100 mm

2 x 4 mm

150 mm

150 mm

keramická dlažba

hydroizolační stěrka

betonová mazanina s elektrickými topnými kabely

reflexní hliníková folie

TI - polystyrenové desky 25kg/m3

hydroizolační pásy GLASTEK40 + ELASTEK40

ŽB podkladní beton

pěnové sklo

rostlý terén

15

7


Ozn. Schéma

Ozn. Schéma

S3

P4

30 mm

6 mm

100 mm

100 mm

2mm

150 mm

kamenná dlažba

tmel pro kladení dlažby

betonová deska vyztužená sítí

válcovaný suchý beton

geotextilie

hutněný terén

rostlý terén

140 mm

10 mm

75 mm

50 mm

2 mm

100 mm

pochozí pálená cihla tmavá červená

cementové lepidlo 10mm

podkladní beton

válcovaný suchý beton

geotextilie

hutněný terén

rostlý terén


Ozn. Schéma

P5

trávník

substrát pro trávník

rostlý terén


Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

TABULKA SKLADEB OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

1:5

F.1.15.


Ozn. Schéma

Ozn. Schéma

S1

lícové cihly Klinker

provětrávaná mezera

minerální vlna

vápenopískové tvárnice SILKA

omítka CEMIX

výmalba bílá

290/140/65mm

60 mm

150 mm

240/240/600mm

10 mm

S2

lícové cihly Klinker

provětrávaná mezera

minerální vlna

ŽB

omítka CEMIX

výmalba bílá

290/140/65mm

60 mm

150 mm

240 mm

10 mm


Ozn. Schéma

S3

250 mm

1,5 mm

20 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

150 - 450mm

1,5 mm

220mm

10mm

trávník

substrát DEKTR 100

textilie FILTEK 300

nopová folie DEKDREN

textilie FILTEK 300

HI folie ALKORPLAN

textilie FILTEK 300

minerální vlna ve spádu

parotěsnící folie DEKPLAN 77

ochranný nátěr DEKPRIMER

ŽB deska

omítka CEMIX

výmalba bílá


Ozn. Schéma Popis Σ

O1

Ozn. Schéma Popis Σ

bodový střešní světlík

1200 x 1200 mm

7

O1

čtvercová bodový střešní podstava světlík - výška 300mm

1200 x 1200 mm

čirá třívrstvá kopule z PC

čtvercová podstava - výška 300mm

eletrické otevírače + rámeček

čirá třívrstvá kopule z PC

U = 0,73 W/m²K

eletrické otevírače + rámeček

U = 0,73 W/m²K

7

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové lícování úpravy a návaznost provádět konstrukcí.Pro podle vzorku veškeré odsouhlasené technologie architektem. stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí

vedoucí

ústavu:

ústavu:

doc.

doc.

Ing.

Ing.

arch.

arch.

Michal

Michal

Kohout

Kohout

vedoucí vedoucí projektu: projektu: MgA. MgA. Ondřej Ondřej Císler Císler

vypracovala: vypracovala: Markéta Markéta Poláčková Poláčková

místo místo stavby: stavby: Dejvice, Dejvice, park park Indiry Indiry Ghándiové

stavba: stavba:

Ateliér pro pro hostujícího profesora

obsah: obsah:

TABULKA OKEN

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA

THÁKUROVA

9

PRAHA PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum:

20.5.2013

měřítko:

schéma 1:50

číslo výkresu:

F.1.16


Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

TABULKA DVEŘÍ

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F1 - Arch. - staveb.

20.5.2013

schéma 1:50

F.1.17


Ozn. Schéma

Popis

Σ

Ozn. Schéma Popis Σ

D1

Dveře vstupní

D4

Dveře vstupní

š. 2550mm, pat. 2700mm, v. 3000mm

š. 1500mm, pat. 2300mm, v. 2600mm

materiál: bronzové, prosklené,

dvoukřídlé,

systémová rámová bronzová

materiál: bronzové, prosklené,

dvoukřídlé,

systémová rámová zárubeň bronzová

kování: klika,zámek

kování: klika,zámek

U = 1,3 W/m²K

U = 1,3 W/m²K

D2

Dveře vstupní

š. 2550mm, pat. 2300mm, v. 2600mm

D5

Dveře vstupní

š. 800mm, v. 2100mm

materiál: bronzové, prosklené,

dvoukřídlé,

systémová rámová zárubeň bronzová

materiál: bronzové, prosklené,

dvoukřídlé,

systémová rámová zárubeň bronzová

kování: klika,zámek

kování: klika,zámek

U = 1,3 W/m²K

požární odolnost EW 15 DP1

D3

Dveře vstupní

D6

Dveře vnitřní

š. 1800mm, pat. 2300mm, v. 2600mm

š.6050mm, v.3000mm

materiál: bronzové, prosklené,

dvoukřídlé,

systémová rámová zárubeň bronzová

kování: klika,zámek

materiál: bronzové, prosklené,

posuvné,

posuvné kování na zdi, madlo

U = 1,3 W/m²K


Ozn. Schéma Popis Σ

Ozn. Schéma Popis Σ

D7

Dveře vnitřní

š.3150mm, v.3000mm

D11

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

pravé

materiál: bronzové, prosklené,

posuvné

posuvné kování na zdi, madlo

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

obložková zárubeň dřevěná

kování: klika,zámek

D8

Dveře vnitřní

š.2550mm, v.3000mm

D12

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

pravé

materiál: bronzové, prosklené,

posuvné

posuvné kování na zdi, madlo

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

ocelová zárubeň

kování: klika,zámek

D10

Dveře vnitřní

š.5400mm, v.3000mm

D13

Dveře vnitřní

š. 800mm, v. 2100mm

levé

materiál: bronzové, prosklené,

posuvné,

posuvné kování na zdi, madlo

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

obložková zárubeň dřevěná

kování: klika,zámek


Ozn. Schéma Popis Σ

Ozn. Schéma Popis Σ

D14

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

levé

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

ocelová zárubeň

kování: klika,zámek

D17

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

pravé

materiál: dřevěné, plné

posuvné v pouzdře

madlo

D15

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

levé

D18

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

levé

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

ocelová zárubeň

kování: klika,zámek

madlo

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

obložková zárubeň dřevěná

kování: klika,zámek

D16

Dveře vnitřní

š. 700mm, v. 2100mm

pravé

materiál: dřevěné, plné

jednokřídlé,

ocelová zárubeň

kování: klika,zámek


Ozn. Schéma

Ozn. Schéma

K

Rozvinutá

šířka

Rozvinutá

1030 mm

šířka

Popis

Popis

oplechování atiky

celková délka

celková délka

175 m

K

1030 mm

materiál měděný plech tl. 0,55 mm

oplechování atiky

175 m

materiál měděný plech tl. 0,55 mm

K1

K1

525 mm oplechování střešního světlíku

materiál měděný plech tl. 0,55 mm

7 x 6 m

525 mm oplechování střešního světlíku

7 x 6 m

materiál měděný plech tl. 0,55 mm

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí.Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové lícování úpravy a návaznost provádět konstrukcí.Pro podle vzorku veškeré odsouhlasené technologie architektem. stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí vedoucí ústavu: ústavu: doc. doc. Ing. Ing. arch. arch. Michal Michal Kohout Kohout

vedoucí vedoucí projektu: projektu: MgA. MgA. Ondřej Ondřej Císler Císler

vypracovala: vypracovala: Markéta Markéta Poláčková

místo místo stavby: stavby: Dejvice, Dejvice, park park Indiry Indiry Ghándiové

stavba: stavba:

Atelier pro pro hostujícího profesora

obsah: obsah:

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 99

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum: 20.5.2013

měřítko:

číslo výkresu: F.1.18.


Ozn. Schéma

Popis

Z1

Ozn. Schéma

Z1

Popis

zábradlí

bronzové, svařované

sloupky zábradlí čtvercového průřezu 30 x 30 mm

vodorovné tyče průřezu 30 x 30 mm

madlo bronzové, bronzové svařované průřez 30 x 30 mm

sloupky čtvercového průřezu 30 x 30 mm

kotvení vodorovné shora tyče průřezu 30 x 30 mm

madlo bronzové průřez 30 x 30 mm

kotvení shora

Z2

zábradlí rampy

Z2

bronzové, svařované

sloupky zábradlí čtvercového rampy průřezu 30 x 30 mm

vodorovné tyče průřezu 30 x 30 mm

bronzové, svařované

madlo bronzové průřez 30 x 30 mm

sloupky čtvercového průřezu 30 x 30 mm

vodorovné tyče průřezu 30 x 30 mm

kotvení shora

madlo bronzové průřez 30 x 30 mm

kotvení shora

Z3

zábradlí schodiště

Z3

bronzové, zábradlí schodiště svařované

sloupky čtvercového průřezu 30 x 30 mm

vodorovné bronzové, svařované tyče průřezu 30 x 30 mm

madlo sloupky bronzové čtvercového průřez průřezu 30 x 30 30 mm x 30 mm

vodorovné tyče průřezu 30 x 30 mm

kotvení madlo shora bronzové průřez 30 x 30 mm

kotvení shora

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování Pozn.1: a návaznost Veškeré míry konstrukcí.Pro zodpovědně veškeré kontrolovat technologie na stavbě. stavby Kóty nejsou dodržovat nadřazeny platné spárám. normy ČSN. Důležité Materiály je a

povrchové lícování úpravy a návaznost provádět konstrukcí.Pro podle vzorku veškeré odsouhlasené technologie architektem. stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Projekt je chráněn autorským právem

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

vypracovala:

místo stavby:

místo stavby:

stavba:

stavba:

obsah: obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier Atelier pro pro hostujícího hostujícího profesora profesora

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

FAKULTA ARCHITEKTURY

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

THÁKUROVA PRAHA 6 9

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

F1 Arch. - staveb.

část:

F1 - Arch. - staveb.

datum: 20.5.2013

měřítko:

číslo výkresu: F.1.19.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

F2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

F.2.1. Technická zpráva

F.2.2. Výpočty

F.2.3. Půdorys založení objektu

F.2.4. Výkres tvaru

F.2.5. ŽB akrády

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


F.2.1 Technická zpráva

F.2.1.1. Podklady, normy a předpisy

F.2.1.2. Charakteristika stavby

F.2.1.3. Základy

F.2.1.4. Svislé nosné konstrukce

F.2.1.5. Vodorovné nosné konstrukce

F.2.1.6 Zdůvodnění zvoleného konstrukčního řešení

F.1.1. Technická zpráva

F.2.1.1. Podklady, normy a předpisy

Architektonicko-stavební řešení objektu

Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a

užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, část 1-3: Obecná zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, část 1-4: Obecná zatížení větrem

Zděné konstrukce - navrhování, provádění

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a

nevyztužené zděné konstrukce

F.2.1.2. Charakteristika stavby

Navrhovaná stavba je ateliér pro hostujícího profesora FA ČVUT v Dejvicích. Stavba má 1 nadzemní podlaží,

které je částečně zapuštěné do terénu. Konstrukční výška podlaží se liší podle funkce jednotlivých částí

domu.

Nosný konstrukční systém tvoří vápenopískové tvárnice a železobeton.

Objekt je založený na železobetonových pasech. Střecha je plochá.

F.2.1.3. Základy

Objekt je založen na železobetonových pasech. Hloubka základů je 850 mm a 1000 mm. Sahají tak do hloubky

-1,800 m a -2,550 m. Na podkladní železobetonovou desku tl. 150 mm je po opatření penetračním nátěrem

položena vodorovná hydroizolace z asfaltových pásů GLASTE 40 + ELASTEK 40, které jsou koutovým spojem

napojeny na hydroizolaci svislou taktéž z asfaltových pásů.

Hladina podzemní vody se dle geologické sondy nachází v hloubce více než 30m pod terénem, proto se zde

se spodní vodou nepočítá. Na území se vyskytuje sprašová hlína.

F.2.1.4. Svislé nosné konstrukce

Nosný systém je navržen jako obousměrný stěnový v kombinaci se sloupy. Obvodové nosné vápenopískové

stěny jsou navrženy v tloušťce 240 mm, železobetonové sloupy 240/300 mm. Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 -

Dmax 22 - S3; Ocel B500B.

Stěna oddělující provoz ateliéru od bydlení je také z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm z akustických a požárních

důvodů.

F.2.1.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovná konstrukce střechy je navržena jako železobetonová monolitická deska obousměrně pnutá

tl. 220 mm.

F.2.2. Výpočty

ŽB deska – tl. 220mm

Stálé:

ZATÍŽENÍ STROPNÍ DESKY

Skladba Výška [m] γ [kN/m 3 ] Charakteristické

hodnoty [kN/m 2 ]

Substrát

DEKDREN 100 0,25 22 5,5 1,35 7,425

Textilie

0,003

FILTEK 300

1,35 0,00405

Nopová folie

0,0095 1,35 0,012825

DEKDREN

Textilie

0,003 1,35 0,00405

FILTEK 300

HI folie ALKOR-

0,0187 1,35 0,020245

PLAN 35177

Textilie

0,003 1,35 0,00405

FILTEK 300

Minerální vlna 0,35 0,25 0,0875 1,35 0,118125

ŽB deska 0,22 25 5,5 1,35 7,425

Omítka

CEMIX 73

Proměnné:

0,01 15 0,15 1,35 0,2025

Zatížení qk [kN/m 2 ] Charakteristické

hodnoty [kN/m 2 ]

Sníh

γ F

Návrhové hodnoty [kN/

m 2 ]

gk = 11,2687 gd = 15,212

S = μ.c e

.c t

.s k

0,56 1,5 0,84

γ F

Návrhové hodnoty

[kN/m 2 ]

qk = 0.56 qd = 0,84

Celkem 11,8287 [kN/m 2 ] 16,052 [kN/m 2 ]

F.2.1.6 Zdůvodnění zvoleného konstrukčního řešení

Vápenopískové tvárnice byly zvoleny hlavně pro svou vysokou únosnost, které je potřeba kvůli vysoké vrstvě

substrátu v zelené střeše, částečnému zapuštění stavby do terénu a vynesení vnějšího pláště fasády. Protože

je to přírodní materiál, udržují příjemnou dynamiku vnitřního prostředí a tepelnou pohodu. Dále se vyznačují

velmi dobrou zvukovou izolací.

Železobetonové konstrukce je použito v konstrukci vnitřních átrií z důvodu ulehčení pracnosti vytvoření obloukových

překladů a většímu nároku na únosnost sloupů v arkádách.


Stálé:

ZATÍŽENÍ PRŮVLAKU

zátěžová šířka (z.š.) = 2,55/2 + 3,15/2 m

Zatížení Objem

[m 3 ]

γ [kN/m 3 ] Charakteristické

hodnoty [kN/m]

γ F

Návrhové hodnoty

[kN/m]

Vlastní tíha 0,24.0,72 25 4,5 1,35 6,075

Zatížení od atiky 0,15.0,83 25 1,35 0,00405

Zatížení od střechy 11,2687x zš 32,115795 1,35 43,356

qk = 1,596 qd = 2,394

Proměnné:

Zatížení qk [kN/m 2 ] Charakteristické

hodnoty [kN/m 2 ]

Sníh

0,56xzš 1,596 1,5 2,394

γ F

Návrhové hodnoty

[kN/m 2 ]

qk = 1,596 qd = 2,394

NÁVRH VÝZTUŽE SLOUPU

N sd

= 169,878 kN = 0,169 MN

Beton C20/25 fcd = fck/1,5 = 13,3 MPa

Ocel 10 216 fyk = 500 MPa

fyd = fyk/1,15 = 500/1,15 = 434,7 MPa

N sd

= 0,8 x F cd

+F yd

=0,8 x f cd

.A c

+ A s

x F yd

A s

= [N sd

- 0,8 x A c

x F cd

]/ f yd

= [0,169 – 0,8 x (0,24 x 0,3) x 13,3]/434,7

A s

= -0,00137 m 2

A s

< 0 … zatížení přenese beton … navrhuji minimální výztuž 4Ø12

A sn

= 452mm2 = 0,452.10-3 m2

Podmínka 0,003.Ac ≤ A s

n ≤ 0,08.A c

0,003.0,24.0,3 ≤ 0,452. 10-3 ≤0,08.0,24.0,3

0,0000216 ≤ 0,000452 ≤ 0,00576 … VYHOVUJE

Posouzení

N Rd

= 0,8.0,24.0,3.13,3 + 0,452.10-3.434,7 = 0,9625644 MN

N sd

= 0,169878 MN

N Rd

≥ N sd

… VYHOVUJE

Celkem

41,324 [kN/m 2 ] 56,027[kN/m 2 ]

ZATÍŽENÍ SLOUPU POD STŘECHOU

Stálé:

zatěžovací šířka 5,8 /2 m

Zatížení Objem [m 3 ] γ [kN/m 3 ] Charakteristické γ F

Návrhové hodnoty [kN]

hodnoty [kN]

Vlastní tíha 0,24.0,3.2,7 25 4,5 1,35 6,075

Zatížení od průvlaku

gk = 39,728 . zš 115,807 1,35 156,339

qk = 120,667 qd = 162,9

Proměnné:

Zatížení qk [kN/m 2 ] Charakteristické

hodnoty [kN/m 2 ]

Sníh

1,596 xzš 4,652 1,5 6,978

γ F

Návrhové hodnoty

[kN/m 2 ]

qk = 4,652 qd = 6,978

Celkem

125,319 [kN] 169,878 [kN]


A

A'

Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 - Dmax 22 - S3

Ocel B500B

B'

změna hloubky pasu

změna šířky pasu

změna šířky pasu

základ pro rampu

základ pro rampu

základ pro rampu

změna hloubky pasu

změna hloubky pasu

B

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

20.5.2013

VÝKRES ZALOŽENÍ OBJEKTU

1:100

F.2.3.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F2 - Staveb. - konstr.


ŘEZ C-C´

A

A'

LEGENDA MATERIÁLŮ

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Ateliér pro hostujícího profesora

VÝKRES TVARU

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm + tenkovrstvá zdicí malta Silka

pro vápenopískové tvárnice

Železobeton

Železobeton - řez

Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 - Dmax 22 - S3

Ocel B500B

Pozn.1: Veškeré míry zodpovědně kontrolovat na stavbě. Kóty nejsou nadřazeny spárám. Důležité je

lícování a návaznost konstrukcí. Pro veškeré technologie stavby dodržovat platné normy ČSN. Materiály a

povrchové úpravy provádět podle vzorku odsouhlasené architektem.

Pozn.2: Nedílnou součástí je výkres č.4.4 - ŽB ARKÁDY

Projekt je chráněn autorským právem

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F2 - Staveb. - konstr.

20.5.2013

1:100

F.2.4.

B

B'

C

C

C'C C'

C'

C'

ŽB deska tl.220mm

DH +2,500 HH +2,720

pata +1,700

viz P3

vrch. +2,000

viz P3

pata +1,700

viz P3

vrch. +2,000

viz P3

pata +1,700

viz P3

vrch. +2,000

viz P3

pata +1,700

viz P3

C

C C'

C'

pata +1,700

viz P2

pata +1,700

viz P4

C

vrch. +2,000

viz P2

vrch. +2,000

viz P4

C

C

C C C'

C'

C'

C'

pata +1,700

viz P2

vrch. +2,000

viz P2

pata +1,700

viz P2

vrch. +2,000

viz P2

pata +1,700

viz P2

pata +1,700

viz P1

vrch. +2,000

viz P1

pata +1,700

viz P1

vrch. +2,000

viz P1

pata +1,700

viz P1

vrch. +2,000

viz P1

pata +1,700

viz P1

C

C C'

pata +1,700

viz P5

vrch. +2,000

viz P5

C

C'

pata +1,700

viz P5

vrch. +2,000

viz P5

C C'

pata +1,700

viz P5

pata +1,700

viz P4

C'


NAVAZUJÍCÍ

KCE

POHLED 1 POHLED 2

P2

P1

P3

P2

POHLED 3

P4

LEGENDA MATERIÁLŮ

Železobeton - pohled

Železobeton - řez

POHLED 4 POHLED 5

P3 P5 P4 P6 P5

POHLED 6

NAVAZUJÍCÍ

KCE

Beton C25/30 - XC1 - Cl 0,9 - Dmax 22 - S3

Ocel B500B

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Ateliér pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

20.5.2013

ŽB ARKÁDY

1:100

F.2.5.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F2 - Staveb. - konstr.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

F3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F.3.1. Technická zpráva

F.3.2. Výpočty

F.3.3. Koordinační situace

F.3.4. Půdorys 1NP

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


F.3.1. Technická zpráva

F.3.1.1. Podklady pro zpracování

F.3.1.2. Zkratky používané v textu

F.3.1.3. Popis objektu

F.3.1.4. Požární riziko, požární úseky, stupeň požární bezpečnosti

F.3.1.5. Stavební konstrukce a požární odolnost

F.3.1.6. Únikové cesty

F.3.1.7. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

F.3.1.8. Zařízení por protipožární zásah

F.3.1.1. Podklady pro zpracování

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009/05)

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (1997/07 + Z1 2002/10)

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09)

POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Verze 01_2010.12.

F.3.1.2. Zkratky používané v textu

PÚ = požární úsek, SPB = stupeň požární bezpečnosti, PO = požární odolnost, POP = požárně otevřená plocha,

PNP = požárně nebezpečný prostor

F.3.1.3. Popis objektu

Navrhovaná stavba je ateliér pro hostujícího profesora FA ČVUT v Dejvicích. Stavba má 1 nadzemní podlaží,

které je částečně zapuštěné do terénu. Konstrukční výška podlaží se liší podle funkce jednotlivých částí domu.

Nosný konstrukční systém tvoří vápenopískové tvárnice a železobeton.

Objekt je založený na železobetonových pasech. Střecha je plochá.

Stručný popis urbanistického řešení

Ateliér pro hostujícího profesora se nachází v kampusu ČVUT v Dejvicích v parku Indiry Ghandiové. Pozemek

leží na území, které je z jedné strany lemováno zeleným pásem navrženým Antonínem Englem a ze strany

druhé sousedí s budovou Stavební fakulty, která je vzdálená 35m od fasády ateliéru. Budova těsně přiléhá k

chodníku.

Stručný popis dispozičního řešení

Objekt je koncipován jako dvouátriový dům. Vrůstá do terénu parku částečným zahloubením a spirálovitému

půdorysu. Vstup do objektu je z východní strany z parku Indiry Ghandiové. Vede po úzké rampě dolů do velkého

átria, kde se nachází hlavní vchod do ateliéru. Hned za ním je otevřená kancelář pro sekretářku. Vlevo odtud

se nachází dílna a samotný ateliér a sklad. Vpravo od recepce je umístěna pracovna profesora s jednací místností,

dále knihovna, kuchyně s jídelnou a hygienické a technické zázemí.

Dveře do bytu jsou umístěné v polovině rampy. Dispozice bytu se skládá z obytné části s kuchyní a z malé ložnice,

koupelny a komory. Součástí bytu je malé soukromé átrium.

F.3.1.4. Požární riziko, požární úseky, stupeň požární bezpečnosti

Objekt je rozdělen na 2 PÚ

PÚ1 - atelier

PÚ2 - byt

Ostatní specifikace viz F.3.4.

Určení požárního zatížení viz F.3.2., SPB viz F.3.2.

F.3.1.5. Stavební konstrukce a požární odolnost

Zákres požadované PO viz F.3.4., určení požadované PO viz F.3.2.

Při posouzení jednotlivých položek jsou vždy skutečné PO větší nebo stejné s požadovaným PO. Obvodové stěny

z vápenopískových cihel mají v požárním úseku požadovanou PO REI 30 DPI, skutečné PO je REI 180 DPI, tedy

vyhovují. Železobetonové stěny a sloupy mají v požárním úseku s největším rizikem požadované PO REI 30 DP1,

skutečné PO je REI 180 DP1, tedy vyhovují.

Požární uzávěry (dveře, požární dvířka) musí být v případě požáru bezpečně uzavřeny.

F.3.1.6. Únikové cesty

Výpočet obsazení objektu osobami se zákresem počtu osob ve výkresu.

Počet únikových cest z objektu je 1 NÚC.

F.3.1.7. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

Z výpočtu (viz F.3.2.) vyplývá, že vchodové dveře do bytu musejí být požárně odolné, vede kolem nich NÚC, která

počtem ÚP zasahuje do PNP.

Odpadávání konstrukcí druhu DP3 (torzní stín budovy) se neřeší, protože obvodový plášť je z konstrukce DP1.

Obvodové stěny a střešní plášť mají nehořlavé povrchy, jedná se o PUP. Odstupové vzdálenosti a PNP se nestanovují.

F.3.1.8. Zařízení por protipožární zásah

Přístupové komunikace jsou z ulice Salabova. Nástupní plocha (NAP) je zřízena na cestě před objektem.

Přístup na střechu pro hasiče je ze zadní strany budovy od Fakulty stavební žebříkem.

Přenosné hasící přístroje jsou stanoveny výpočtem viz F.3.2., rozmístění viz F.3.4. Navrženy jsou dohromady

3 hasicí přístroje PHP práškový, 6kg, 21A. Hasicí přístroje jsou umístěny na viditelném místě.

Stručný popis konstrukčního řešení

Budova je založena na železobetonových pasech.

Nosný systém je navržen jako obousměrný stěnový v kombinaci se sloupy.

Obvodové nosné vápenopískové stěny jsou navrženy v tloušťce 240mm, železobetonové sloupy 240/300mm.

Obvodový plášť je dvouvrstvý s provětrávanou vzduchovou mezerou. Fasáda je z lícových cihel.

Stěna oddělující PÚ ateliéru od PÚ bytu je také z vápenopískových tvárnic tl. 240mm. Příčky jsou vyzděné z

cihel Ytong tl.100mm.

Požární výška objektu

Jedná se o budovu jednopatrovou. Požární výška objektu je 0 m.

Navržené druhy konstrukcí z požárního hlediska

Konstrukční systém objektu je z požárního hlediska nehořlavý. Použité konstrukce jsou DP1


F.3.2. Výpočty

Požární zatížení

místnost plocha m 2 p n

a n

ateliér 92 60 1

dílna 24 45 1.1

kanceláře 53,8 40 1

knihovna 43 120 0.7

jídelna 40 20 0.9

chodba 25 5 0.8

WC 28 5 0.7

sklady 24,5 90 1.05

pn - požární zatížení nahodilé

p n

= (Σp ni

x S i

)/S = 49,23 kg/m 2

ps - požární zatížení stálé (tab.)

p s

= 10 kg/ m 2

a - součinitel odhořívání nacházející se na půdorysné ploše

a = p n

x a n

+ p s

x a s

/ p n

+ p s

= 0,91

a n

= (Σp ni

x a ni

x S j

)/p ni

x S = 0,913

a s

= 0,9 (tab)

Počet a šířka únikových pruhů

u = E x s/K = 70 x 1 / 70 = 1 -> 1 únikový pruh 55 cm

Úniková cesta vedoucí kolem vchodových dveří do bytu zasahuje do požárně nebezpečného prostoru dveří bez

požární odolnosti (S = 2,1 m 2 , d = 1,71 m). Proto tyto vchodové dveře musejí být požárně odolné (EW DP1 15).

Požární odolnost

Stupeň požární bezpečnosti

Požární úsek 1 - 1

Požární úsek 2 - 1

- požární stěny a stropy

REI 15 DP1

- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu

REW 15 DP1

- nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

REW 15 DP1

- nosné konstrukce vně požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

REW 15 DP1

Přenosné hasící přístroje

n = 0,15 x (S x a x c) 1/2 = 2,67 -> návrh 3 hasící přístroje

b - součinitel odhořívání věcí z hlediska přístupu vzduchu

b = 0,5

c = 1

p v - atelier

= (p n

+ p s

) x a x b x c = 26,94 kg/m 2

p v - byt

= 40 kg/m 2 (tab.)

Obsazení objektu osobami

místnost plocha m 2 počet osob m2/ osoba součinitel počet osob

atelier + dílna 127 20 8 20

kancelář 8,8 1 5 2

pracovna 45 1 5 9

knihovna 43 6 7

jídelna 40 1,4 28

byt 68 2 20 4

celekem 70

sklady a hygienická zázemí prokazatelně slouží pouze osobám již započítaným


hlavní příjezdová

komunikace

684/1

Salabova

681/11

byt 1NP

východ z objektu

atelier 1NP

681/60

směr příjezdu hasičského sboru

681/6

vedlejší příjezdová komunikace

681/5

park Indiry

Gándhíové

LEGENDA

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

Thákurova

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

Atelier pro hostujícího profesora

obsah:

KOORDINAČNÍ SITUACE

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F3 - Požární bezp.

20.5.2013

1:500

F.3.3.


LEGENDA

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

1.11 1.12

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REW 15 DP1

1.14 1.15

1.13

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

1.20 1.19 1.18

1.16

1.17

1.21

REW 15 DP1

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REW 15 DP1

VÁPENOPÍSKOVÉ TVÁRNICE SILKA

240/240/600mm

Železobeton

Lícové cihly KLINKER

červené tmavá

290/140/65 mm

YTONG přesné příčkovky

100/250/600mm

minerální vlna tl.150mm

1.09

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REI 30 DP1

1.27

s.v. 3000mm

REI 15 DP1

P01.02-I

REI 15 DP1

1.23

s.v. 3000mm

REI 15 DP1

P01.02-I

REW 15 DP1

HP

požární úsek

hasící přístroj

1.07

1.06

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REI 30 DP1

1.10

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

1.26

s.v. 3000mm

REI 15 DP1

P01.02-I

1.25

1.24

s.v. 3000mm

REI 15 DP1

P01.02-I

REI 15 DP1

1.22

REI 15 DP1

s.v. 3000mm

REI 15 DP1

P01.02-I

2

1.08

NÚC - II.

EW 15 DP1

NÚC - II.

REW 15 DP1

1.05

s.v. 3500mm

REI 30 DP1

REI 15 DP1

REI 15 DP1

REI 15 DP1

1.01 1.02

s.v. 4000mm

REI 30 DP1

REI 15 DP1

REI 15 DP1

REW 15 DP1

s.v. 4000mm

REI 30 DP1

REW 15 DP1

1.03 1.04

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

ateliér

sklad

WC

WC

dílna

kancelář

WC zaměstnanci

WC zaměstnanci

kancelář

chodba

knihovna

kuchyň s jídelnou

chodba

WC ženy

91,6 m²

8,5 m²

1,7 m²

1,6 m²

23,5 m²

8,5 m²

1,6 m²

1,8 m²

44,2 m²

24,5 m²

42,5 m²

40,0 m²

5,8 m²

1,9 m²

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

WC ženy

WC invalidé

sprcha

WC muži

WC muži

WC muži

sklad + TZB

vstupní chodba

obytný prostor

šatna

koupelna

šatna

ložnice

1,8 m²

3,7 m²

1,2 m²

1,5 m²

1,3 m²

1,3 m²

16 m²

10,5 m²

37,0 m²

2,9 m²

4,2 m²

2,6 m²

11,0 m²

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

PŮDORYS 1NP - příloha 2 1:100

F3 - Požární bezp.

20.5.2013

F.3.4.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

F4 - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

F4 - TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV

F.4.1. Technická zpráva

F.4.2. Výpočty

F.4.3. Koordinační situace

F.4.4. Koordinační výkres

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


F.4.1. Technická zpráva

F.4.1.1. Charakteristika objektu

F.4.1.2. Všeobecný popis

F.4.1.3. Větrání

F.4.1.4. Vytápění

F.4.1.5. Kanalizace

F.4.1.6. Vodovod

F.4.1.7. Elektrorozvody

F.4.1.8. Domovní odpad

F.4.1.9. Zařizovací předměty

F.4.1. Technická zpráva

F.4.1.1. Charakteristika objektu

Plocha pozemku -7 161 m 2

parcela č. 681/11

Užitná plocha

- 393 m 2 , z toho 324,7 m 2 ateliér; 68,2 m 2 byt

Obestavěný prostor - 2040 m 3

Zastavěná plocha - 630 m 2

Procento zastavenosti pozemků objekty - 8,79 %

F.4.1.2. Všeobecný popis

Navrhovaná stavba je ateliér pro hostujícího profesora FA ČVUT v Dejvicích. Stavba má 1 nadzemní podlaží,

které je částečně zapuštěné do terénu. Konstrukční výška podlaží se liší podle funkce jednotlivých částí domu.

Nosný konstrukční systém tvoří vápenopískové tvárnice a železobeton.

Objekt je založený na železobetonových pasech. Střecha je plochá.

Před zahájením stavby objektu je nutné přeložení všech sítí, které je nutné přeložit pod okolní komunikaci tak,

aby nebylo narušeno ochranné pásmo těchto sítí.

Splaškové vody budou od navržených zařizovacích předmětů odváděny potrubím vnitřní splaškové kanalizace.

Přípojka je dále napojena na stávající veřejnou kanalizační stoku vedenou v souběhu s přilehlou asfaltovou

cestou.

Srážkové vody budou ze střechy objektů svedeny vnitřními svody a dále odvedeny do vsakovací nádrže.

Objekt bude zásoben studenou pitnou vodou ze stávající vodovodní přípojky. Vodovodní přípojka bude vyvedena

v technické místnosti, kde bude ukončena hlavním uzávěrem vody. Za HUV bude osazena nová VDM sestava s

fakturačním vodoměrem.

Přípravu teplé užitkové vody budou zajišťovat průtokové ohřívače umístěné u jednotlivých ZP.

F.4.1.3. Větrání

Objekt je větrán přirozeně skrze okna a otvíravé světlíky. V hygienickém zázemí je vzduch odváděn pomocí

ventilátorů nad střechu.

F.4.1.4. Vytápění

Objekt je navržen na celoroční provoz. Vytápění prostorů je řešeno podlahovým vytápěním elektrickými kabely

v betonové mazanině. Většina nášlapné plochy je dřevěná, proto je nutné dbát na výběr dřeva určeného pro

podlahové vytápění. V hygienickém zázemí je nášlapná plocha z keramických dlaždic.

Topné elektrické kabely budou umístěny i pod střešními světlíky, aby docházelo k proudění vzduchu a nekondenzovala

zde na polykarbonátových kopulích nežádoucí voda.

F.4.1.5. Kanalizace

Objekt napojen na veřejnou stokovou síť přípojkou DN 150. Splašková a kanalizace z bytu a z ateliéru se spojuje

mimo objekt, kde se nachází čistící tvarovka. Kanalizační přípojka je navržena z litiny. Přípojka je vedena

2 m pod terénem.

Splašková kanalizace

Kanalizace je rozdělena na dvě větve. Větev K1 je napojena do bytu, větev K2 je napojena do ateliéru a dále

se větví na 3 části do hygienického zázemí a kuchyně, WC u kanceláří a WC u ateliéru. Svod u hygienického

zázemí je odvětráván provětrávací hlavicí vyvedenou nad střechu v šachtě.

Přípojka je napojena na stávající veřejnou kanalizační stoku vedenou v souběhu s přilehlou asfaltovou vozovkou.

Odpadní splaškové potrubí je navrženo z plastu.

Spádové poměry na splaškovém potrubí budou min. 2%.

Kanalizace je vedena nejoptimálnějším směrem a je vyznačena na situaci

Dešťová kanalizace

Střecha je odvodněná pomocí vnitřního odvodňovacího systému. Je rozdělena na 5 odvodňovaných částí do

pěti střešních vpustí průměru 100mm. Sklon střechy je 2 – 8,5%. Odpadní dešťové potrubí je navrženo z plastu

a svedeno do vsakovací nádrže vpravo od objektu.

Provádění prací

Součástí PD není vyjádření správců podzemních sítí. Sítě jsou v PD zakresleny pouze informativně. Před

započetím výkopových prací požádá investor o jejich vytýčení. Práce v místě křížení nebo v souběhu musí být

prováděny ručně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a

musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem.

Ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. není vodovodní a kanalizační přípojka vodním dílem.

F.4.1.6. Vodovod

Za HUV bude vedeno potrubí vnitřního vodovodu k jednotlivým místům spotřeby vody. Hlavní rozvod

i připojovací potrubí budou vedena v drážce v příčkách,v podlaze a v instalačních přizdívkách.

V příčkách bude potrubí vedeno převážně ve výšce 0,5 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé

vodovodní baterie nebo armatury zařizovacích předmětů. Studená voda je rozvedena po objektu a lokálně ohřívána

průtokovými ohřívači. Čtyři průtokové ohřívače se nacházejí v hygienickém zázemí, jeden pod dřezem v

kuchyňské lince, jeden na WC pro zaměstnance a jeden na WC u ateliéru. Dále je umístěn ohřívač pod dřezem

v bytové kuchyni a jeden v koupelně.

Přesná poloha a počet nástěnných výtokových ventilů bude upřesněna při realizaci stavby.

F.4.1.7. Elektroinstalace

Objekt je napojený na veřejnou elektrickou síť. Kabely jsou vedené 350 mm pod terénem. Přípojková skříň je

umístěna v 1.NP v místnosti 1.21, odkud je vedena do hlavního jističe a dále do skříně hlavního jističe. Byt a

ateliér mají samostatný rozvaděč. Ochrana proti přetížení a zkratu bude provedena jističi a pojistkami.

Světelná instalace

Návrh osvětlení respektuje příslušné ČSN (zejména ČSN EN 12464-1). S ohledem na charakter objektu jsou

navržena žárovková a LED svítidla. Konkrétní typy svítidel nejsou v této fázi dokumentace řešeny. Osvětlení

bude ovládáno spínači umístěnými u vstupu do jednotlivých prostor. Ovládání světel u vstupu do objektu bude

ovládáno automatickými pohybovými spínači.

Silnoproudá instalace

V rámci silnoproudé instalace bude provedeno napájení zásuvek, případně jiných technologických zařízení.

V prostorech s vnějšími vlivy jinými než „normální“ budou instalovány zapuštěné zásuvky do vlhka (s víčkem).

Zásuvky v koupelně, venkovní zásuvky musí být napájeny přes proudový chránič.


Instalace pro VZT

V koupelnách a WC budou instalovány malé odtahové ventilátory se zabudovaným časovým doběhem,

které budou ovládány společně s osvětlením příslušné místnosti.

Instalace pro topení

V rámci tohoto projektu budou ve všech místnostech připraveny instalace pro připojovací krabice elektrického

podlahového topení. Otopné kabely jsou zavedeny i pod střešní světlíky.

F.4.1.8. Domovní odpad

Umístění domovního odpadu bude po odmluvě s ČVUT u zásobovacího vchodu pro buFAT na Stavební fakultě.

F.4.1.9. Zařizovací předměty

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu

a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Výběr jednotlivých zařizovacích

předmětů a baterií pro hygienické zázemí školního ateliéru je součástí oddílu F5 - Interier.

F.4.2. Výpočty

VYTÁPĚNÍ

a) ateliér

Spotřeba tepla na vytápění

Q vyt

= V n

.q C,N

.(t is

-t e

) V n

= 1158,4 m 3 A n

= 871,45 m 2

Q vyt

= 26,9 kW A n

/ V n

= 0,75 -> q C,N

= 0,053

Potřeba tepla na ohřev TV

V 2p

= n.V0

V 2p

= 0,26 m 3 /den

V p

= 0,01 m 3 /den

a) ateliér

VODA

Průměrná spotřeba Maximální denní spotřeba Maximální hodinová spotřeba

Q p

= 650 l/den Q m

= 812,5 l/den Q n

= 71,1 l/hod

Vnitřní vodovod s rovnoměrným odběrem vody

Q d

= 3,67 l/s -> předběžný návrh DN 65 - SV, TV

Výtokové armatury

WC 5x

umyvadlová baterie 5x

pisoár 1x

sprchová baterie 1x -> Qv = s x v -> d = [4 x Qv / π x 3] 1/2 = 0,039 m

dřezová baterie 1x

myčka nádobí 1x -> DN 40

b) byt

Průměrná spotřeba Maximální denní spotřeba Maximální hodinová spotřeba

Q p

= 150 l/den Q m

= 187,5 l/den Q n

= 16,4 l/hod

Vnitřní vodovod s rovnoměrným odběrem vody

Q d

= 1,27 l/s -> předběžný návrh DN 32 - SV, TV

Výtokové armatury

WC 1x

umyvadlová baterie 1x

pisoár 1x

sprchová baterie 1x -> Qv = s x v -> d = [4 x Qv / π x 3] 1/2 = 0,023 m

dřezová baterie 1x

myčka nádobí 1x -> DN 25

pračka 1x

Roční bilance tepla na vytápění

Q vyt,r

= 24 x Q vyt

x Ε x D/ (t i

-t e

)

Q vyt,r

= 48,9 MWh/rok

b) byt

Roční bilance tepla na ohřev teplé vody

Q TV,r

= 24 x Q TV

x d + 0,8 x 24 x Q TV

x (55 - 15/55 - 5) x 350 - d

Q TV,r

= 2,016 MWh/rok

KANALIZACE

Dešťové odpadní potrubí

Q d

= r x c x A

Q d

= 1,575 l/s -> přípojka DN 100

Spotřeba tepla na vytápění

Q vyt

= V n

.q C,N

.(t is

-t e

) V n

= 217 m 3 A n

= 233 m 2

Q vyt

= 4,1 kW A n

/ V n

= 1,075 -> q C,N

= 0,63

a) ateliér

Splaškové odpadní potrubí

Potřeba tepla na ohřev TV

V 2p

= n.V0

V 2p

= 0,082 m 3 /den

Roční bilance tepla na vytápění

Q vyt,r

= 24 x Q vyt

x Ε x D/ (t i

-t e

)

Q vyt,r

= 7,5 MWh/rok

Roční bilance tepla na ohřev teplé vody

Q TV,r

= 24 x Q TV

x d + 0,8 x 24 x Q TV

x (55 - 15/55 - 5) x 350 - d

Q TV,r

= 0,59 MWh/rok

Zařizovací předměty

WC 5x

umyvadlo 5x

pisoár 1x -> 15,2 l/s

sprcha 1x

myčka 1x

dřez 1x

Q s

= K x [En x DU] / 2

Q s

= 5,32 l/s -> 2% sklon -> přípojka DN 125


) byt

Splaškové odpadní potrubí

Zařizovací předměty

WC 1x

umyvadlo 1x -> 6,2 l/s

sprcha 1x

myčka 1x

dřez 1x

pračka 1x

Q s

= K x [En x DU] / 2

Q s

= 1,55 l/s -> 2% sklon -> přípojka DN 100


MÍSTO PRO ODKLÁDÁNÍ

DOMOVNÍHO ODPADU

684/1

Salabova

681/11

681/60

681/6

LEGENDA

elektro kabel

plynovod

kanalizace

Projekt je chráněn autorským právem

681/5

park Indiry

Gándhíové

vodovod

přípojky

hranice pozemku

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

Thákurova

nový objekt

stávající objekt

park

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F4 - TZB

20.5.2013

KOORDINAČNÍ SITUACE

1:500

F.4.3.

THÁKUROVA 9

PRAHA 6


vyvedeno nad střechu

průtokový ohřívač

DN100

průtokový ohřívač

LEGENDA

D1

M1

vyvedeno

nad

střechu

WC3

U3

vedeno v

podlaze

WC4

1.14 1.15

U4 1.16

1.21

V1

vedeno v drážce

DN100

větrání

teplá voda

studená voda

1.11 1.12

1.13

prostup v podlaze

splašková kanalizace

dešťová kanalizace

vedeno v drážce

1.09

1.20 1.19 1.18

WC5 P1 U5

vyvedeno nad střechu

průtokový ohřívač

1.17

S1

vedeno v drážce

1.23

U

WC

P

V

D

M

PR

PS

HR

BR

elektro

umyvadlo

záchodová mísa

pisoár

výlevka

dřez

myčka nádobí

pračka

pojistná skříň

hlavní rozvaděč

bytový rozvaděč

1.27

DN100

1.07

vedeno v podlaze

U2

1.08

WC2

průtokový ohřívač

1.05

1.06

vyvedeno nad střechu

1.10

1.01

1.26 1.25

průtokový ohřívač

U1

S2

DN100

vyvedeno nad střechu

1.24 1.22

WC1 prostup v podlaze

BR

PR

vedeno v podlaze

vyvedeno nad střechu

1.02

průtokový ohřívač

vedeno v drážce

DN 25

D2

M2

DN 40

hloubka uložení 1500mm

HUV

hloubka uložení 1500mm

TABULKA MÍSTNOSTÍ

1.01 ateliér

20°C 91,6 m²

1.02 sklad

18°C 8,5 m²

1.03 WC

18°C 1,7 m²

1.04 WC

18°C 1,6 m²

1.05 dílna

20°C 23,5 m²

1.06 kancelář 20°C 8,5 m²

1.07 WC zaměstnanci 18°C 1,6 m²

1.08 WC zaměstnanci 18°C 1,8 m²

1.09 kancelář 20°C 44,2 m²

1.10 chodba

18°C 24,5 m²

1.11 knihovna 20°C 42,5 m²

1.12 kuchyň s jídelnou 20°C 40,0 m²

1.13 chodba

18°C 5,8 m²

1.14 WC ženy 18°C 1,9 m²

1.15 WC ženy 18°C 1,8 m²

1.16 WC invalidé 18°C 3,7 m²

1.17 sprcha

20°C 1,2 m²

1.18 WC muži 18°C 1,5 m²

1.19 WC muži 18°C 1,3 m²

1.20 WC muži 18°C 1,3 m²

1.21 sklad + TZB 18°C 16 m²

1.22 vstupní chodba 20°C 10,5 m²

1.23 obytný prostor 20°C 37,0 m²

1.24 šatna

18°C 2,9 m²

1.25 koupelna 22°C 4,2 m²

1.26 šatna

18°C 2,6 m²

1.27 ložnice

20°C 11,0 m²

venkovní návrhová teplota -12°C

1.03 1.04

průtokový ohřívač WC1 U1

DN100

DN100

vyvedeno nad střechu

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

obsah:

KOORDINAČNÍ PŮDORYS

voda, kanalizace, elektro, větrání

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Ateliér pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

F4 - TZB

20.5.2013

1:100

F.4.4.


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

F5 - INTERIÉR

F5 - INTERIÉR

F.5.1. Technická zpráva

F.5.2. Výsek půdorysu 1

F.5.3. Výsek půdorysu 2

F.5.4. Výsek půdorysu 3

F.5.5. Výsek řezu 1

F.5.6. Výsek řezu 2

F.5.7. Výsek řezu 3

F.5.8. Tabulka výrobků

MARKÉTA POLÁČKOVÁ

DŮM PRO HOSTUJÍCÍHO PROFESORA

ATELIÉR CÍSLER - OTH


F.5.1. Technická zpráva

F.5.1.1. Charakteristika hygienického zařízení

F.5.1.2. Povrchové úpravy

F.5.1.3. Výrobky

F.5.1.1. Charakteristika hygienického zařízení

Hygienická zařízení pro studenty jsou situovány na konci dispozice a jsou rozdělené na pánské, dámské a pro

vozíčkáře. Další spíše pohotovostní wc je umístěné u ateliéru. Pro zaměstnance jsou umístěné u kanceláří. Větrání

je řešeno pomocí ventilátorů v instalačních předstěnách. Teplá voda je připravována průtokovými ohřívači

u každého umyvadla.

F.5.1.2. Povrchové úpravy

Koupelny pro studenty tak i pro zaměstnance mají navrženou povrchovou úpravu podlahy jako keramickou

dlažbu. Dlažba je v barvě bílé matné o v rozměrech 10x10 cm. Keramický obklad na výšku jedné dlaždice podél

podlahy je stejný jako dlažba, tedy v bílé matné barvě a o rozměrech 10x10 cm. Zbytek stěny bude nastříkán

bílým epoxidovým voděodolným nástřikem. Sprcha, která je osučástí společných hygienických zařízení, bude

mít bílý keramický obklad 10 x 10 cm na celou výšku stěny. Stropy budou omítnuty a bíle vymalovány. Ocelové

zárubně budou mít také bílou povrchovou úpravu. Dveře budou dřevěné s klikami s bronzovou povrchovou

úpravou.

F.5.1.3. Výrobky

Ve všech předsíňkách je umístěno bílé keramické umyvadlo (U1 - U3). Umyvadla jsou opatřena pákovou baterií,

která je připojena k rozvodům studené vody a k průtokovému ohřívači. Na umyvadle je umístěn dávkovač mýdla,

nad ním zrcadlo bez rámu 100 x 45 cm. Dále je na zdi u umyvadla umístěn zásobník na papírové ručníky

a odpadkový koš.

Všechny WC kabinky jsou kromě keramické sanity zařízeny držákem na toaletní papír, záchodovou štětkou a

háčkem. Na dámských toaletách je navíc umístěn závěsný odpadkový koš a zásobník na hygienické sáčky.

Koupelna pro vozíčkáře (1.12) je bez předsíně. U umyvadla (U2) s pákovou baterií uzpůsobeného pro hendikepované

je umístěno pevné madlo. U prodlouženého WC (WC 2) pro hendikepované jsou umístěna dvě madla

- na jedné straně sklopné a na druhé pevné. Vedle záchodu je místo pro dočasné odstavení vozíčku. Dveře jsou

opatřeny madly v požadované výšce.

Všechny dveře budou zajištěny zarážkou proti otlučení zdi.

LED světla jsou zapuštěna do stropu tak, aby lícovali s hranou. Jsou bílá a rozmístěna tak, aby dostatečně

osvětlovala prostor.

Bližší specifikace výrobků - viz Tabulka výrobků


LEGENDA LEGENDA

VÝROBKY

VÝROBKY

U3 - umyvadlo U3 55 - umyvadlo x 42 cm, keramické, 55 x 42 cm, bílé, keramické, stojánková bílé, páková stojánková baterie páková baterie

WC1 - klozet WC1 závěsný - klozet závěsný

Ostatní výrobky Ostatní výrobky

1.03 1.03

zásobník mýdla zásobník mýdla

zásobník papírových zásobník ručníků papírových ručníků

nástěnné zrcadlo nástěnné bez rámu zrcadlo 100 bez x 45 rámu cm 100 x 45 cm

koš koš

průtokový ohřívač průtokový ohřívač

1.04 1.04

držák na toaletní držák papír na toaletní papír

závěsný koš závěsný koš

WC štětka WC štětka

háček háček

zarážka za dveře zarážka za dveře

1.03 1.03 1.04 1.04

OSVĚTLENÍ OSVĚTLENÍ

Stropní zápustná Stropní LED zápustná svítidla, kulatá LED svítidla, Ø 85mm kulatá rovnoměrně Ø 85mm rozmístěná rovnoměrně rozmístěná

Vypínače, kulaté, Vypínače, bílé - kulaté, na viditelných bílé - na místech viditelných u dveří místech u dveří

POVRCHOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ÚPRAVA

držák na toaletní držák na toaletní

papír papír

Podlahy - keramická Podlahy dlažba - keramická 100 x 100 dlažba mm 100 - bílá x 100 matná, mm - šedé bílá spárování matná, šedé spárování

Stěny - keramický Stěny obklad - keramický 100 x obklad 100 mm 100 - bílá x 100 matná mm - do bílá výšky matná 100 - mm, do výšky epoxidový 100 mm, nástřik epoxidový bílý nástřik bílý

Strop - výmalba Strop - bílá - výmalba - bílá

Ocelová zárubeň Ocelová - bílý zárubeň nátěr - bílý nátěr

U1

U1

WC1

WC1

předstěna předstěna pro instalace pro instalace

zásobník papírových zásobník papírových

zásobník mýdla zásobník ručníků mýdla ručníků

Kótováno v mm Kótováno v mm

Výškový systém Výškový B.p.v. systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m. ±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu: vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. doc. Michal Ing. Kohout arch. Michal Kohout FAKULTA ARCHITEKTURY

FAKULTA ARCHITEKTURY

vedoucí projektu: vedoucí projektu: MgA. Ondřej Císler MgA. Ondřej Císler

vypracovala: vypracovala: Markéta Poláčková Markéta Poláčková

THÁKUROVA 9 THÁKUROVA 9

PRAHA 6 PRAHA 6

místo stavby: místo stavby: Dejvice, park Dejvice, Indiry Ghándiové park Indiry Ghándiové

stavba: stavba:

Atelier pro Atelier hostujícího pro hostujícího profesora profesora

obsah:

obsah:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část: část: F5 - Interiér F5 - Interiér

datum: datum: 20.5.2013 20.5.2013

měřítko: měřítko:

výsek půdorysu: výsek F.5.2. půdorysu: F.5.2.

VÝSEK PŮDORYSU VÝSEK PŮDORYSU - 1 - 1 1:25 1:25


LEGENDA

VÝROBKY

U3 - umyvadlo 55 x 42 cm, keramické, bílé, stojánková páková baterie

WC1 - klozet závěsný

Ostatní výrobky

1.07

zásobník mýdla

zásobník papírových ručníků

nástěnné zrcadlo bez rámu 100 x 45 cm

koš

průtokový ohřívač

1.07

1.06

1.08

držák na toaletní papír

závěsný koš

WC štětka

háček

zarážka za dveře

OSVĚTLENÍ

Stropní zápustná LED svítidla, kulatá Ø 85mm rovnoměrně rozmístěná

Vypínače, kulaté, bílé - na viditelných místech u dveří

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

zásobník mýdla

zásobník papírových

ručníků

U3

Podlahy - keramická dlažba 100 x 100 mm - bílá matná, šedé spárování

Stěny - keramický obklad 100 x 100 mm - bílá matná - do výšky 100 mm,epoxidový nástřik bílý

Strop - výmalba - bílá

Ocelová zárubeň - bílý nátěr

1.08

držák na toaletní

papír

WC1

Kótováno v mm

předstěna pro instalace

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

část:

F5 - Interiér

datum: 20.5.2013

VÝSEK PŮDORYSU - 2 měřítko: 1:25

výsek půdorysu: F.5.3.


WC štětka

pevné madlo

sklopné

madlo

LEGENDA

VÝROBKY

U1 - umyvadlo 85 x 48,5 cm, keramické, bílé, stojánková páková baterie

U2 - bezbariérové umyvadlo 65 x 65 c, keramické, bílé, páková baterie

držák toaletního

papíru

zarážka za dveře

předstěna pro instalace

WC1

U1

1.14 1.15

WC2

U2

1.16

držák toaletního

papíru

zásobník papírových

ručníků

zásobník mýdla

WC1 - klozet závěsný

WC2 - bezbariérový klozet s hlubokým splachováním, prodloužený

P1 - pisoár s vnitřním přívodem vody

Ostatní výrobky

1.16 - WC vozíčkář

sklopné zrcadlo 60 x 45 cm

sklopné madlo k WC 85 cm

pevné madlo k WC a umyvadlu 60 cm

držák toaletního papíru

zarážka za dveře

1.15 + 1.18

zásobník mýdla

zásobník papírových ručníků

nástěnné zrcadlo bez rámu 100 x 45 cm

koš

průtokový ohřívač

zarážka za dveře

1.14

držák na toaletní papír

závěsný koš

háček

WC štětka

zarážka za dveře

1.20

držák toaletního papíru

háček

WC štětka

zarážka za dveře

1.17

skleněná posuvná zástěna 80 x 210 cm

sprchový žlab 80 x 10 cm, nerez

věšák

OSVĚTLENÍ

Stropní zápustná LED svítidla, kulatá Ø 85mm rovnoměrně rozmístěná

Vypínače, kulaté, bílé - na viditelných místech u dveří

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

1.14 - 1.20

Podlahy - keramická dlažba 100 x 100 mm - bílá matná, šedé spárování

Stěny - keramický obklad 100 x 100 mm - bílá matná - do výšky 100 mm, epoxidový nástřik bílý

Strop - výmalba - bílá

Ocelová zárubeň - bílý nátěr

1.13

1.13 - Chodba

Podlahy - keramická dlažba 100 x 100 mm - bílá matná, šedé spárování

Stěny - keramický obklad 100 x 100 mm - bílá matná, bílé spárování - do výšky 3500 mm

Strop - výmalba - bílá

Ocelová zárubeň - bílý nátěr

zarážka za dveře

1.20 1.19

1.18 1.17

držák toaletního

papíru

WC1

P1

předstěna pro instalace

U1

Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

zásobník mýdla

zásobník papírových

ručníků

sprchový žlab

obsah:

část:

datum:

měřítko:

výsek půdorysu:

VÝSEK PŮDORYSU - 3 1:25

F5 - Interiér

20.5.2013

F.5.4.


Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

část:

F5 - Interiér

datum: 20.5.2013

ŘEZ - 1

měřítko: 1:25

výsek půdorysu: F.5.7.


Kótováno v mm Kótováno v mm

Výškový systém Výškový B.p.v. systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m. ±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu: vedoucí ústavu: doc. Ing. arch. doc. Michal Ing. arch. Kohout Michal Kohout FAKULTA FAKULTA ARCHITEKTURY ARCHITEKTURY

vedoucí projektu: vedoucí projektu: MgA. Ondřej MgA. Císler Ondřej Císler

vypracovala: vypracovala:

místo stavby: místo stavby:

Markéta Poláčková Markéta Poláčková

Dejvice, park Dejvice, Indiry Ghándiové park Indiry Ghándiové

THÁKUROVA 9 THÁKUROVA 9

PRAHA 6 PRAHA 6

stavba: stavba:

Atelier pro Atelier hostujícího pro hostujícího profesora profesora

obsah:

obsah:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

část: část: F5 - InteriérF5 - Interiér

datum: datum: 20.5.2013 20.5.2013

měřítko: měřítko:

výsek půdorysu: výsek F.5.6. půdorysu: F.5.6.

ŘEZ - 2 ŘEZ - 2

1:25 1:25


Kótováno v mm

Výškový systém B.p.v.

±0,000=265m.n.m.

vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

Atelier pro hostujícího profesora

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

obsah:

část:

F5 - Interiér

datum: 20.5.2013

ŘEZ - 3

měřítko: 1:25

výsek půdorysu: F.5.5.


vedoucí ústavu:

vedoucí projektu:

vypracovala:

místo stavby:

stavba:

doc. Ing. arch. Michal Kohout

MgA. Ondřej Císler

Markéta Poláčková

Dejvice, park Indiry Ghándiové

Atelier pro hostujícího profesora

FAKULTA ARCHITEKTURY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

THÁKUROVA 9

PRAHA 6

obsah:

TABULKA VÝROBKŮ

část:

datum:

měřítko:

číslo výkresu:

F5 - Interiér

20.5.2013

F.5.8.


Ozn. Schéma

Popis

Místnost

Σ

Ozn. Schéma

Popis

Místnost

Σ

U1

Keramické bílé umyvadlo 850x485x170 mm s otvorem pro baterii

uprostřed. Součástí je umyvadlová výpusť click - clack a kryt na

sifon.

1.03, 1.15, 1.18 3

Zásobník hygienických sáčků

šířka: 95 mm

hloubka: 30 mm

výška: 145 mm

1.04, 1.08, 1.14, 1.16, 1.20 4

U2

Keramické bílé umyvadlo 640x550x165 mm s otvorem pro baterii

uprostřed a pákovou baterií určené pro osoby s omezenou

schopností pohybu a umožňující podjezd vozíku. Součástí je

umyvadlová baterie výpusť click - clack a kryt na sifon.

1.16 1

Odpadkový koš závěsný - objem 25l. 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.14,1.15, 8

1.16, 1.20

U3

Keramické bílé umyvadlo 550x485x170 mm s otvorem pro baterii

uprostřed. Součástí je umyvadlová baterie a výpusť click - clack a

kryt na sifon.

1.07 1

WC štětka s dřevěným víčkem a nerezovou rukojetí. 1.04, 1.08, 1.14, 1.16, 1.20

5

WC1

Keramický klozet závěsný bílý, splachovací nádrž a montážní

prvky ve stěně. 560x360, výška 400 mm. Splachovací tlačítko nad

záchodovou mísou.

1.04, 1.08, 1.14, 1.20 4

Držák toaletního papíru - nerez. 1.04, 1.08, 1.14, 1.16, 1.20 5

WC2

Keramický klozet závěsný bílý pro osoby s omezenou schopnpstí

pohybu. Splachovací nádrž a montážní prvky ve stěně. 700x360,

výška 460 mm. Splachovací tlačítko nad záchodovou mísou.

1.16 1

Zarážka za dveře - bronz - 45 x 26 mm. 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.13, 1.14,

1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

12

Keramický pisoár bílý 305x340x535 mm s vnitřním přívodem vody. 1.19

1

Háček na dveře - bronz. 1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.14, 1.15, 11

1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

Zrcadlo bez rámu 1000 x 450 mm.

1.03, 1.15, 1.18 3

1.17

Skleněné dveře do sprchy 800 x 2100 mm 1

Sklopné zrcadlo 650 x 450 mm. 1.16 1

Sprchová baterie poodmítková baterie

1.17

1

Hlavová sprcha průměr 20 cm

Keramický dávkovač na tekuté mýdlo s dřevěným víčkem a

nerezovou pumpičkou.

1.03, 1.15, 1.16, 1.18 4

LED zapuštěné stropní osvětlení Ø85 mm. Bílé

1.03, 1.04, 1.07, 1.08, 1.13, 1.14,

1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

Zásobník na papírové ručníky

šířka: 285 mm

hloubka: 105 mm

výška: 370 mm

1.03, 1.15, 1.16, 1.18 4

Porcelánové bílé vypínače a zásuvky

More magazines by this user
Similar magazines