Informace pro nové doktorandy – 2011/12 - ČVUT v Praze, Fakulta ...

fa.cvut.cz

Informace pro nové doktorandy – 2011/12 - ČVUT v Praze, Fakulta ...

INFORMACE PRO NOVÉ DOKTORANDY

2011-12

http://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds

Povinnosti studenta DS DOC 89 KB

Studijní plán doktoranda XLS 52 KB

Aktuální informace 2011_2012 DOC 92 KB

Předměty_DS__2011-2012-přehled DOC 40 KB

ZIMNÍ_SEMEST-2011-2012 DOC 26 KB

Povinnosti studenta vyšších ročníků DS DOC 89 KB

Metodika hodnocení studentů DS DOC 35 KB

Hodnoceni studentů XLS 56 KB


ODDĚLENÍ PRO VĚDECKO–VÝZKUMNOU ČINNOST FA ČVUT

• Jarmila Křivánková

• Ing. Tereza Vokurková

• Komunikace s doktorandy probíhá zveřejněním informací na webu fakulty,

emailem a poštou.

• Vzhledem k charakteru práce doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci

telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat i prostřednictvím podatelny.

• Úřední hodiny:

Út 9:00 – 11:00 h

St 9:00 – 11:00 h

Čt 9:00 – 11:00 h

• Koordinátorka doktorského studia

• doc. Ing. arch. Irena Fialová

• Proděkan pro vědu a výzkum

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.


PLATNÉ ZÁKONY A VNITŘNÍ PŘEDPISY

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Studijní a zkušební řád pro studenty

Českého vysokého učení technického v Praze

ze dne 7. dubna 2009

http://www.cvut.cz/cs/zakladni-dokumenty

http://www.cvut.cz/informace-pro-zamestnance/vav/phd

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/uredni-deska/sp

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/programy/phd

Disciplinární řád ČVUT v Praze ze dne 20. června 2006

Stipendijní řád ČVUT v Praze ze dne 3. března 2009

Metodický pokyn č. 1/2009

O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací

Zásady ediční činnosti na ČVUT

Bílá kniha FA ČVUT

http://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium

Pravidla pro studium na FA ČVUT v Praze v AR roce 2011/2012


CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - CIT

• Správce počítačové sítě FA ČVUT

• Jiří Fuska, email: fuska@fa.cvut.cz

• Petr Eisenhauer, email: petr.eisenhauer@fa.cvut.cz

• Dan Zahrádka, email: zahradan@fa.cvut.cz

• Místnost 216, po domluvě, po-pá 9.00 -15.00hod.

• Adresa elektronické pošty

• Každému doktorandovi ( v prezenční i kombinované formě ) bude přes

správce počítačové sítě FA ČVUT zřízena adresa elektronické pošty

v doméně fa.cvut.cz ve formatu logovaci_jmeno@fa.cvut.cz. Email je poté

třeba aktivovat zalogovanim se do weboveho rozhrani fakultniho emailu.

• Povinností všech doktorandů je sledovat zprávy zasílané na tuto úředně

stanovenou adresu.

• Nastavení hlavního přístupového hesla do KOS

• Nastavení hlavního přístupového hesla do KOS je třeba si zařídit ( pokud ho

student již nemá ) bezprostředně po nástupu do studia, a to požadavkem na

správce počítačové sítě FA ČVUT.


• Studentský průkaz

• Studentský průkaz obdržíte na požádání ( či si necháte prodloužit ) po zahájení

studia ve Vydavatelství studentských průkazů, Bechyňova 3, Praha 6. Studentský

průkaz bude vydán či prodloužen pouze na základě předložení potvrzení o studiu.

http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/prukazy.

• Potvrzení o studiu

• Potvrzení o studiu si může každý doktorand vyzvednout, vyplnit a nechat podepsat

v úředních hodinách na oddělení VaV – Centru doktorského studia nebo stáhnout

z webu, vyplnit, odeslat emailem k podpisu. Potvrzený formulář bude obratem vrácen

zpět na sekretariát příslušného ústavu.

• Stipendium

• K ekonomickému zabezpečení studia přispívá stipendium, které je přiznáno všem

studentům prezenční formy doktorského studia v českém jazyce ( tj. občanům ČR i

cizincům ) a je vypláceno po standardní dobu studia ( tj. po 4 roky ), přičemž

akademický rok má 6 týdnů prázdnin.

• Stipendium má 2 složky:

• - nárokovou, jejíž velikost stanovuje škola a která je vyplácena měsíčně po celý

akademický rok

• - nenárokovou, která může být přiznána za vynikající studijní výsledky a při podílu na

výzkumné a pedagogické činnosti školicího pracoviště


ISP – INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

• ISP je základním dokumentem individuální odborné výchovy

doktoranda v doktorském studijním programu. ISP je sestaven

doktorandem po dohodě se školitelem.

• Nejpozději do 14 dnů po zahájení studia se vyplněný a

podepsaný ISP odevzdává na odděl. VaV.

• Po schválení vedoucím ústavu a předsedou ORO je ISP

závazný pro obě strany.

• ISP se v případě potřeby upřesňuje a odevzdává s každoročním

hodnocením doktoranda na odděl. VaV do 14 dnů od termínu

zápisu daného akademického roku.


• Podmínkou zápisu do 2. ročníku prezenční formy studia je složení

zkoušky nejméně ze 3 předmětů.

• Studijní blok, t.j. absolvování všech předmětů a obhajoba

písemné studie (rozprava na ústavu), je rozvržen na 4 semestry

u prezenční formy studia a 6 semestrů u kombinované formy

studia následujícím způsobem:

• 1. ročník - složeny základní zkoušky, Workshop I, publikace

rešeršního charakteru

• 2. ročník - složeny oborové zkoušky, studie (prez.), Workshop II,

publikace inovativního charakteru

• 3. ročník – studie (komb.), Workshop II, publikace inovativního

charakteru

• 4. ročník – státní doktorská zkouška, disertační práce, publikace

vědeckého charakteru


HODNOCENÍ

• Každoroční hodnocení se týká všech doktorandů v prezenční i kombinované formě. Je založeno

na samoevaluaci doktoranda a ohodnocení doktoranda školitelem.

• Hodnocení aktivity a kvality práce doktorandů se provádí vždy za uplynulý akademický rok tj. za

období od 1. 10. předešlého kalendářního roku do 30. 9. příslušného akademického roku na

formuláři Hodnocení. Nejpozději do 14 dnů od data zápisu do příslušného akademického roku se

vyplněné a podepsané Hodnocení odevzdává na odděl. VaV.

• Hodnocení na předepsaném formuláři sestavuje každý doktorand 2. a vyššího ročníku a

předkládá ho svému školiteli k doplnění a odsouhlasení. Každý doktorand je spolu se školitelem

zodpovědný za vyplnění všech informací ve formuláři a jejich správné ohodnocení body podle

stanovených pravidel.

• Za včasné odevzdání vyplněných formulářů všech studentů doktorského studia odpovídá vedoucí

pracoviště. V případě „nedosažitelnosti“ doktoranda odevzdá školitel formulář hodnocení bez

bodového ohodnocení, podepsaný školitelem a vedoucím pracoviště.

• Vyplněné hodnocení podléhá supervizi komise, složené z proděkana pro VaV, koordinátora DS a

vedoucích oborových rad, přičemž účast členů komise je fakultativní, účast proděkana je

nezbytná. Komise může s odůvodněním změnit hodnocení provedené v samoevaluaci, pokud

údaje neodpovídají skutečnosti nebo pokud je hodnocení jednotlivých aktivit neúměrné. Výsledky

hodnocení po supervizi jsou podkladem pro nenárokovou složku stipendií, popřípadě pro

rozhodování o dalším studiu doktoranda.

• Upozornění: všechny publikace, uvedené v hodnocení, musí být založeny v systému VVVS

http://www.vvvs.cvut.cz, jinak nebudou obodované.


VĚDA, VÝZKUM, VNĚJŠÍ STYKY (VVVS)

Interní metodika hodnocení VaV na ČVUT

http://www.vvvs.cvut.cz/

http://knihovny.cvut.cz/veda/caste-dotazy/


POVINNOSTI DOKTORANDA

Povinností každého doktoranda je zejména:

• Sledovat aktuální informace na http://www.fa.cvut.cz/Cz/Studium/Ds.

• Informovat oddělení VaV okamžitě o jakékoliv změně svých

kontaktních údajů.

• Dostavit se v určeném termínu k zápisu do dalšího ročníku studia.

• Řádně navštěvovat přednášky a semináře, a plnit termíny zapsané

v ISP.

• Zodpovědně, samostatně a systematicky pracovat na svém

doktorandském výzkumu, iniciativně a pravidelně konzultovat postup

své práce se svým školitelem.

• Dodržovat etiku vědecké práce, pečovat o věrohodnost výzkumu i

dobrou pověst oboru a fakulty.


POVINNOSTI DOKTORANDA pokrač.

• Zúčastňovat se aktivit, pořádaných fakultou a univerzitou pro studenty

doktorského studia, zejména doktorandských workshopů, grantových soutěží

apod., usilovat o vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností mezi studenty

doktorského studia, spolupracovat při vytváření výzkumných týmů a

organizaci diskuzních seminářů.

• Průběžně publikovat výsledky svého výzkumu formou článků v odborných

periodikách, referátů či jiných forem prezentace na odborných konferencích,

seminářích, kolokviích, výstavách apod. Ke státní doktorské zkoušce nebude

připuštěn student doktorského studia, který nevykáže alespoň jednu takto

uskutečněnou veřejnou prezentaci svého výzkumu!

• Zveřejnit svou disertační práci včetně vyplnění bibliografických údajů v KOS v

souladu s předpisem o zveřejňování závěrečných prací ČVUT.


POVINNOSTÍ KAŽDÉHO DOKTORANDA PREZENČNÍ FORMY JE NAVÍC

• Aktivně se účastnit výuky a její přípravy a další odborné činnosti

v rozsahu 4 hodin/týdně pedagogické praxe po dobu 3 let

• Mentorovat mladší studenty doktorského studia

PŘÍTOMNOST PREZENČNÍCH DOKTORANDŮ NA ŠKOLICÍM PRACOVIŠTI

• Rozsah přítomnosti doktoranda prezenční formy studia na pracovišti stanoví

školicí pracoviště v souladu se zaměřením a způsobem zpracování tématu

disertační práce a s ostatními povinnostmi studenta v daném ročníku

prezenční formy studia.

• Za tímto účelem předloží minimálně jednou ročně prezenční doktorand svému

školiteli svůj rozvrh týdne, ve kterém uvede, kdy se účastní výuky, přípravy

výuky a odborné činnosti, související s tématem disertační práce.

• Neodůvodněné nedodržování tohoto rozvrhu se hodnotí jako neplnění

studijních povinností. Student čtvrtého ročníku prezenční formy se již plně

věnuje odborné činnosti související s tématem disertační práce.


ÚSTŘEDNÍ KNIÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA ČVUT hovna ČVUT

http://knihovny.cvut.cz/veda/

http://knihovny.cvut.cz/sluzby/meziknihovni-mvs/

Pokud požadovanou knihu nenaleznete ve fondu ÚK ČVUT,

můžete požádat o zprostředkování výpůjčky z jiných českých nebo

zahraničních knihoven. Služba je pro uživatele ÚK ČVUT zdarma.


JAK PSÁT VYSOKOŠKOLSKÉ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/index.html

• Struktura a formální náležitosti VŠKP (.pdf)

• Formální úprava VŠKP (.pdf)

• Autorský zákon a autorská etika (.pdf)

• Plagiátorství (.pdf)

• Jak citovat (.pdf)

• Příklady citování podle druhu dokumentu (.pdf)

Příručka pro psaní VŠKP

celá příručka (.pdf)

Časté dotazy

http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/caste-dotazy.html

• Jak přebírat obrázky, fotografie a jiná obrazová díla?

• Jak dělat rešerši?

• Co je abstrakt?

• Co je anotace?

• Co je resumé?

• Co je výtah?

• Co jsou klíčová slova?

• Co dělat, když najdu ve své už svázané nebo odevzdané práci chybu?

• Jak a kdy používat logo ČVUT?


KURZ PRO DOKTORANDY

"Informace pro vědu a výzkum" 2011 - Fakulta architektury

http://knihovny.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-prodoktorandy/vyukove-materialy/vyukove-materialy-fa.html

1. Elektronické informační zdroje na ČVUT (ppt)

2. Technické normy (ppt) Patenty (ppt)

3. Elektronické informační zdroje k hodnocení vědy a výzkumu (ppt)

4. Získávání plných textů a nadstavbové služby knihoven (ppt)

5. Další zdroje informací pro vědu (ppt)

6. Jak psát odbornou práci (ppt) Citační styly (ppt) Příklady stylů (doc)

7. Refworks jeho nástroje (ppt)

8. Jak prezentovat (ppt)

9. Hodnocení úkolů (ppt) a předání osvědčení o absolvování kurzu

http://knihovny.cvut.cz/studium/vyuka-a-vzdelavaci-akce/kurz-pro-doktorandy/ulohy/ulohy-fa.html

1. Elektronické informační zdroje na ČVUT (doc)

2. Technické normy (doc) Patenty (doc)

3. Elektronické informační zdroje k hodnocení vědy a výzkumu (doc)

4. Získávání plných textů a nadstavbové služby knihoven (doc)

5. Další zdroje informací pro vědu (doc)

6. Jak psát odbornou práci (doc)

7. Refworks a jeho nástroje (doc)

8. Jak prezentovat (doc)

9. Hodnocení a předání osvědčení o absolvování kurzu


STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ (SGS)

https://www.sgs.cvut.cz/

Soutěž je určena na podporu studentských projektů v rámci činnosti

studentů v doktorských a magisterských studijních programech v

oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Studentská grantová soutěž využívá účelové podpory na specifický

vysokoškolský výzkum.


AKTUALITY

Exkurze do Ústřední knihovny ČVUT

27.09.2011-27.10.2011

Exkurze především pro studenty 1. ročníků fakult ČVUT

◦Projdete celou budovou NTK

◦Poznáte prostory Ústřední knihovny ČVUT

◦Dozvíte se jak rezervovat, vypůjčit, prodloužit a vrátit literaturu

◦Zjistíte, v čem knihovna může pomoci při studiu

KDY: 27. 9. - 27. 10., vždy v úterý a čtvrtek, od 13:00 a 15:00

KDE: sraz - v hale budovy NTK v dejvickém kampusu před Univerzitním

knihkupectvím (vlevo od vchodu č. 1)

NA EXKURZI JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT!

Pořadatel

Ústřední knihovna ČVUT

Kontaktní osoba

PhDr. Ludmila Tichá, ludmila.ticha@uk.cvut.cz

Podrobnější informace

http://knihovna.cvut.cz/studium/exkurze/


AKTUALITY

šetření studentů-doktorandů

Jeden z podkladů pro realizaci a aktualizaci

Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR v části Lidské zdroje

Jde o krátký dotazník v on-line podobě, jehož vyplnění zabere cca 15 minut.

Dotazník je umístěn na adrese

http://surveys.nvf.cz/index.php?sid=87973&lang=cs .

Je třeba, aby doktorandi vyplnili dotazník nejpozději do

pondělí 17. 10. 2011.

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Opletalova 25 110 00 Praha 1

Tel.: (+420) 224 500 542

E-mail: havlickova@nvf.cz

www.nvf.cz/observatory

www.budoucnostprofesi.cz

More magazines by this user
Similar magazines