Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Prowadzący przedmiot - Wydział Zarządzania - AGH

ECTS – Arkusz przedmiotu

Kod

PIP_1OE_53_n_ins

Nazwa

przedmiotu

Inżynieria systemów

(Systems Engineering)

Prowadzący przedmiot

Osoby prowadzące zajęcia

Klasa

przedmiotu

Wydział

dr Witold A. Cempel

dr Witold A. Cempel

O Rodzaj przedmiotu E

ZARZĄDZANIA

Kierunek/Specjalność Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rodzaj studiów n Stopień studiów 1 Semestr 5

Rodzaje zajęć

Liczba godzin

Suma Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Seminaria DL ECTS

18 12 6 - - - 4

WWW

Uwagi

Cel przedmiotu - zdobyte umiejętności

Po zaliczeniu przedmiotu studenci będą potrafili podać zaprezentować podstawową wiedzę z zakresu teorii

i inżynierii systemów, myśleć systemowo a także sporządzić proste modele w postaci diagramu zasobu

i przepływu.

Streszczenie przedmiotu

Zajęcia obejmują nie tylko zagadnienia teoretyczne ale sporą dawkę inspiracji natury praktycznej. Program zajęć

ułożony został według poniższej triady:

1. Wprowadzenie do teorii i inżynierii systemów.

2. Dynamika systemu (system dynamics) i organizacja ucząca się (organizational learning - OL) w ujęciu

P. Senge.

3. Architektury organizacji (enterprise architecture - EA).

Warunki uczestnictwa

w przedmiocie

Podstawowa umiejętność obsługi komputera.

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Forma zaliczenia przedmiotu Zaliczenie.

Zasada wystawiania oceny

końcowej

Program wykładów

Zestawienie wyników ze sprawdzianu wiedzy oraz pracy zaliczeniowej (opracowanie

diagramu zasobu i przepływu z zastosowaniem aplikacji Vensim).

1. Wprowadzenie do teorii i inżynierii systemów: pojęcie systemu – rys historyczny, redukcjonizm i izolacjonizm

(Kartezjusz, Galileusz), narodziny podejścia systemowego (L. von Bertalanffy), definicje systemu (Bertalanffy,

Ackoff, Rosner), prezentacja wkładu niektórych myślicieli systemowych w rozwój dyscypliny, umiejscowienie

teorii systemów w nauce, teoria systemów a inżynieria systemów, charakterystyka paradygmatu systemowego

(holizm), klasyfikacja systemów, prawa i zasady systemowe, właściwości systemów, pętla OODA, cykl i fazy

cyklu życia systemów, model L. Greinera, podejście systemowe w przedsiębiorczości (Collins, Clarke).


Wydział Zarządzania AGH

2. Dynamika systemu (system dynamics) i organizacja ucząca się (organizational learning - OL) w ujęciu

P. Senge: prawa piątej dyscypliny, myślenie systemowe (systems thinking), diagramy systemowe, pętle

wzmacniająca i równoważąca, opóźnienia, archetypy systemowe (granice wzrostu, tragedia

współużytkowania, zasada atrakcyjności, wzrost i niedoinwestowanie, sukces dla odnoszących sukces,

szkodliwe lekarstwa, przerzucenie brzemienia, przypadkowi przeciwnicy, eskalacja, dryfujące cele),

wzbogacanie archetypów, diagram magazynu i przepływu (stock and flow diagram), główne dyscypliny

organizacji uczącej się (mistrzostwo osobiste, modele myślowe, wspólna wizja, zespołowe uczenie się),

mikroświaty (microworlds).

3. Architektury organizacji (enterprise architecture - EA): geneza, definicje, zastosowanie idei architektury

przedsiębiorstwa, przegląd i charakterystyka wybranych architektur (GRAI, CIMOSA, ARIS, CEAF, DoDAF, FEA,

IAF, OASIS, PERA, SCOR, TOGAF i siatka Zachmana).

Program pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

1. Rola podejścia zespołowego (team approach) w rozwiązywaniu problemów (ćwiczenie „lądowanie na

Księżycu”). Identyfikacja fazy rozwoju organizacji na podstawie kwestionariusza do modelu L. Greinera.

Przykład podejścia systemowego do przedsiębiorczości (ćwiczenie „trzy kręgi” Collinsa).

2. Budowanie prostych diagramów systemowych. Budowanie diagramów magazynu i przepływu (stock and flow

diagram). Przejście do modelowania komputerowego (Vensim).

Bibliografia

1. Collins, James C. Od dobrego do wielkiego: czynniki trwalego rozwoju i zwyciestwa firm. [Good to great].

Wrocław : Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe, 2003.

2. Collins, James C. i Porras, Jerry I. Wizjonerskie organizacje: praktyki zarzadzania najlepszych firm. [Built to

last. Succesful habits of visionary companies]. Wrocław : Jacek Santorski Wydawnictwa Biznesowe, 2003.

3. Cempel, Czesław. Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego. Radom :

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008.

4. Senge, Peter M. Piąta dyscyplina. Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1998.

5. Senge, Peter M., i inni. Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka. Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002.

6. Kasprzak, Tadeusz. Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa : Difin, 2005.

More magazines by this user
Similar magazines