Nguyeãn Phaùt Loäc Töû – Vi Toång Hôïp PHÖÔNG PHAÙP ...

vietnamvanhien.net

Nguyeãn Phaùt Loäc Töû – Vi Toång Hôïp PHÖÔNG PHAÙP ...

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 1

Nguyeãn Phaùt Loäc

Töû – Vi Toång Hôïp

PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP

NOÄI DUNG SAÙNG TAÏO

KHAI TRIEÅN NHAÂN VAÊN QUAÛNG BAÙ HOÏC THUAÄT

Bieát soá

Bieát mình

Bieát ngöôøi

Söûa soá

Söûa mình

Söûa ngöôøi

Tuû saùch

KHOA HOÏC NHAÂN VAÊN

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Quyeån töû Vi Haøm Soá, xuaát baûn hoài naêm 1972, laø moät taäp saùch vôû loøng, chuû yeáu nhaèm giôùi

thieäu boä moân Töû – Vi, chæ caùch töï hoïc soá, töï laáy soá vaø töï xem soá. Ñoàng thôøi, Töû Vi Haøm Soá coøn chöùa

ñöïng moät luaän aùn: saùch naøy ñeà ra moät quan nieäm nhan baûn cho khoa Töû Vi vaø chính danh phöông

phaùp haøm soá cho thuaät Töû Vi. Ñaày laø moät taøi lieäu caên baûn cho nhöõng ngöôøi hieáu kyø veà soá maïng cuõng

nhö cho baát cöù ai muoán tìm hieåu moät ngaønh khoa hoïc nhaân vaên.

Tuy vaäy, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi muoán thaâm cöùu thì Töû Vi Haøm Soá laïi trôû thaønh quaù giaûn löôïc.

Ñoäc giaû caàn coù theâm hieåu bieát vaø kinh nghieäm môùi meû, ñaày ñuû vaø chaéc chaén, ngoõ haàu coù theå xem Töû

Vi cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhu caàu cuaû loaïi ñoäc giaû môùi laø moät coâng trình ñaøo saâu chôù

khoâng phaûi moät quyeån saùch vôõ loøng. Vôùi hoaøi baõo ñoù, quyeån Töû Vi toång Hôïp ra ñôøi, tieáp noái vaø khai

trieån Toång Hôïp Haøm Soá. Töû Vi Toång Hôïp taäp trung taát caû kieán thöùc hieän coù, töø caùch saùch Vieät Nam

cho ñeán nhöõng boä saùch Trung Hoa söu taàm ñöôïc, taäp ñaïi thaønh vaøo moät moái ñaày ñuû nhaát töø tröôùc

ñeán nay. Keå töø ñaây veà sau, nhöõng ai muoán hoïc, muoán xem Töû Vi chæ caàn söû duïng Töû Vi Haøm Soá vaø Töû

Vi Toång Hôïp laøm taøi lieäu thoáng nhaát, khoâng phaûi tham khaûo caùc saùch vôõ bôøi rôøi, luoäm thuoäm vaø cuõ

kyõ khaùch.

Muoán ñaït muïc ñích ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoâng theå chæ chaép vaù caùc hieåu bieát ñöông

thôøi. Noù phaûi toång hôïp vaø saùng taïo.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 2

Toång hôïp laø choïn loïc heát caùc tinh hoa ñaõ coù, khoâng boû soùt moät chi tieát naøo khaû dó môû roäng

kieán thöùc hoaëc cuûng coá kinh nghieäm cô höõu. Toång hôïp coøn ñoøi hoûi heä thoáng hoaù cho ngaên naép nhöõng

gì khaùm phaù ñöôïc vaøo moät boá cuïc môùi, vöaø heát caùi phong phuù vaø phöùc taïp cuaû khoa Töû Vi, vöøa trình

baøy theo moät khaoû höôùng deã tham cöùu.

Saùng taïo, laø treân caùi gì ñaõ coù, boå sung caùi gì môùi meû ñeå khoûi rôi vaøo tröôøng hôïp “boån cuõ soaïn laïi,

thuaät nhi baát taùc”. Saùng taïo coøn coù nghiaõ laø caäp nhaät kieán thöùc Töû Vi, laøm sao cho khoa naøy öùng

duïng ñöôïc vaøo boái caûnh sinh hoaït môùi, chöù khoâng cheát tónh trong moâi tröôøng xaõ hoäi coå loã caùch ñaây

hôn möôøi theá kyû.

*

Töû Vi Toång Hôïp theo ñuoåi hai muïc ñích:

Thöù nhaát laø naâng cao trình ñoä hieåu bieát veà hoïc thuaät Töû Vi. Nhôø ñoù, kieán vaên seõ ñöôïc môû roäng kinh

nghieäm seõ ñöôïc ñaøo saâu, caùi bieát seõ theâm chaéc chaén, nhu caàu hoïc hoûi seõ ñöôïc thoaû maõn. Coù nhö theá,

quyeån naøy môùi hy voïng trôû thaønh moät coâng trình vaên hoaù duy thöùc, thaâm cöùu vaøo moät ngaønh nhaân

hoïc thay vì chæ laø moät saùch boùi toaùn ñôn thuaàn.

Muïc ñích thöù hai laø quaûng baù hoïc thaät Töû Vi. Trong khuynh höôùng ñoù, saùch naøy chuû tam magn khoa

vaø thuaät Töû Vi xuoáng thaáp, sao cho vöøa taà hieåu, taàm hoïc cuaû daân chuùng, laøm sao cho boä moân naøy deã

hieåu, deã hoïc, deã xem, laøm sao cho moïi ngöôøi coù theå hieåu, coù theå xem vaø coù hoïc giaû vun boài, ñoùng goùp

vaø ñaøo saâu. Coù nhaân vaät, khoa Töû Vi môùi theâm hoaøn bò, thuaät Töû Vi môùi theâm xaùc tín, ngaønh Töû Vi

môùi theâm thöïc duïng.

*

Töû Vi Toång Hôïp nhaèm vaøo hai trình ñoä, vöaø cao thaâm vöaø thöïc tieãn. Ñaây laø hai ñoøi hoûi raát khoù dung

hoaø. Nhöng neáu hoâng dung hoaø ñöôïc thì vaên phaåm naøy khoâng coù lyù do gì ñeå xuaát hieän vaø toàn taïi. Noù

phaûi dung hoaø hai tieâu chuaån khaét khe ñoù baèng moät hình thöùc trình baøy giaûn dò maø vaãn khoâng bò maát

ñi ñaëc tính cao sieâu. Ngaønh hoïc caøng khoù, caøng cao thì nhaát ñònh caùch thöùc trình baøy caøng phaûi goïn

gheû, caâu vaên söû duïng caøng phaûi phoå thoâng, ñeå cho moãi ngöôøi, töø thöùc giaû cho ñeán lao ñoäng coù theå

laõnh hoäi vaø aùp duïng deã daøng, thu thaäp ñöôïc nhieàu boå íc cho rieâng mình. Thöùc giaû thì chuù yù ñeán khoa,

töùc laø khiaù caïnh lyù thuyeát cuaû boä moân nhaân hoïc. Giôùi bình daân seõ thaáy höùng thuù hôn khi tham khaûo

thuaät töùc laø khaù caïnh boùi toaùn cuï theå, giuùp hoï bieát ñöôïc giaøu, ngheøo, sang, heøn, thoï, yeåu, beäny, hoïa

cho mình vaø cho caû thaân nhaân beø baïn. Theo xu höôùng ñoù, Töû Vi Toång Hôïp ñöôïc chia laøm hai quyeån:

Quyeån thöù nhaát noùi veà Khoa Töû Vi, töùc laø phaàn lyù thuyeát cuaû moân hoïc. Cuï theå laø cho bieát khoa naøy

hoïc caùi gì veà ocn ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, duøng phöông phaùp naøo ñeå tìm hieåu soá maïng, döaï treân trieát lyù

naoø ñeå ñònh höôùng, laáy vaên hoaù naøo laøm neàn taûng, laù soá Töû Vi ñöôïc caáu taïo ra sao, söû duïng bao

nhieâu cung, bao nhieâu sao, cung vaø sao ñoù coù ñaëc tính gì vaø aûnh höôûng laãn nhau theá naøo, theo quy

taéc sinh khaéc gì.

Quyeån thöù hai noùi veà Thuaät Töû Vi, töùc laø phaàn thöïc h2nh xem soá maïng. Quyeån naøy raát thieát duïng cho

vieäc hieåu bieát caù tính con ngöôøi vaø ñaëc tính ñôøi ngöôøi. Phöông phaùp quy caùc ñöôïc ñeà ra tìm hieåu

caùch tính, töø caùch giaøu, ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï cho ñeán caùch ña pu, sôï vôï, hieá con, tu h2nh, sinh

ñeû, thaäm chí cho tôùi caùch huøng bieän, caùch laøm quan, caùch nhan saéc….. Quyeån naøy cuõng giaûi ñoaùn hoä

ñoäc giaû nhieàu laù soá ñieån hình, töø soá nguyeân thuû cho ñeán soá cuøng ñinh, töø laù soá quan vaên cho ñeán laù soá

voõ töôùng, töø laù soá meänh phuï cho ñeán laù soá giang hoà, töø laù soá tröôøng thoï cho ñeán laù soá yeåu sinh, töø laù

soá tuyeät töï cho ñeán laù soá tu haønh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 3

Duy, ñieàu hieáu kyø nhaát coù leõ laø chöông keát baøn veà vieäc caûi soá vaø söûa soá, theo ñoù con ngöôøi coù theå

ñònh ñoaït ít nhieàu töông lai cuaû mình, coù lyù do ñeå tin töôûng vaøo trieån voïng cuaû soá maïng, coù söï laïc

quan caàn thieát ñeå chaáp nhaän cuoäc soáng, coù hy voïng vöaø phaûi ñeå caûi thieän nhaân sinh.

Boá cuïc naøy noùi leân ñaà ñuû noã löïc cuaû quyeån saùch, vöøa thieân veà khaûo cöùu vaên hoaù, vöaø thoaû maõn thò

hieáu cuûa ñoäc giaû. Saùch naøy khoâng coù duïng yù ñeà cao khoa Töû Vi, duø sao cuõng khoâng phaûi laø moät toaøn

khoa. Maëc duø Töû Vi Toång Hôïp ñaõ bôùi moùc ñeán cuøng cöïc, ñaõ giaûi thích nhieàu aån soá vaø nhieàu guùt maéc

cuaû moân hoïc, nhöng saùch naøy khoâng thay theá ñöôïc thaày soá, khoâng chaéc tah toaùn heát caùc baø toùan lyù

thuyeát vaø nhöõng thaéc maéc thöïc teá. Hai vaán ñeà naøy seõ ñöôïc giaûi toaû laàn hoài baèng söï hoïc hoûi vaø nhaát

laø söï thöïc haønh cuûa ngöôøi hoïc soá. Duø coù ñaày ñuû vaø tinh vi maáy, saùch naøy chæ môû ngoõ, cæ ñöôøng, giuùp

lyù hoäi, taäp öùng duïng chôù khoâng coù tham voïng daãn daét töøng ñöôøng ñi nöôùc böôùc cuûa tieán trình xem soá.

Treân höôùng chæ veõ, ngöôøi hoïc soá phaûi khoâng ngôùt tra cöùu môù coù theå khaùm phaù heát noäi taâm vaø soá kieáp

cuaû thaân chuû.

Nhaân taâm vaø Thieân cô bao giôø laø 2 laõnh vöïc voâ cuøng bí hieåm ñaõ töøng thu huùt chuù taâm muoân ñôøi cuaû

nhaân loïai. Toaøn theåloaøi ngöôøi ñaõ lieân tieáp taäp trung noã löïc ñeå phaùt giaùc. Moãi ngaønh hoïc chuyeân ñaøo

saâu moät khía caïnh, töø vaät lyù, haùo hoïc, thieân vaên cho ñeán nhaân hoïc, y hoïc, chính trò hoïc, kinh teá hoïc

vaø ngay caû töôùng hoïc, dòch hoïc, thaàn hoïc. Boä moân naøo cuõng töï ñaët ra 2 muïc tieâu: tìm hieåu vaø öùng

duïng cho nhaân loaïi. Rieâng khoa Töû Vi c4ng theo ñuoåi 2 höôùng ñoù. Coù ñieàu ñaùng tieác laø, töø laâu nay,

ngöôøi ta coù tìm hieåu maø chöa tìm caùch öùng duïng. Lyù do coù leõ laø beà hoïc voán bao la, hoaëc vì ngöôøi hoïc

chæ mong thoaû maõn hieáu kyø hôn laø xoay trôû aùp dung hoaëc coù leõ khoâng ngôø raènghoa Töû Vi coøn coù choã

duïng. Ta chæ keå hai caùi duïng quan troïng nhaát laø Bieát Mình, Bieát Ngöôøi vaø Söûa Mình, Söûa Ngöôøi, caû

hai ñeàu tröïc tieáp möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø xaõ hoäi.

Thaät vaäy, caùi bieát bao giôø cuõng ban cho con ngöôøi theâm quyeàn löïc, boài döôõng theâm khaû naêng, giuùp

haønh ñoäng theâm thích öùng, duø gaëp phaûi hoaøn caûnh khoù. Caøng bieát mình vaø bieát ngöôøi thì caøng traùnh

ñöôïc sô thaát khi xöû theá, caøng giuùp phaùt huy, moät chaúng nhöõng sôû tröôøng cuaû caù nhaân maø coøn vaän

duïng ñuùng möùc ngöôøi mình giao thieäp. Coâng cuoäc möu sinh nhôø ñoù maø thuû ñaéc theâm phaàn chuû ñoäng

treân hoaøn caûnh, sôû caàu nhôø ñoù maø coù theâm trieån voïng, söï thaønh coâng nhôø ñoù maø deã ñaït.

Coøn neáu duøng caùi bieát taâm lyù vaø cuoäc ñôøi ñeå töï caûi söaû vaø huôùng thieän con ngöôøi thì coâng duïng laïi

caøng môû roäng. Caù nhaân nhôø tích ñöùc cho mình vaø khuyeán ñöùc nôi thieân haï seõ taïo theâm ñieàu kieän toát

ñeïp cho cuoäc soáng, hoaø hôïp ñöôïc vôùi moïi ngöôøi vaø cuøng vôùi taäp theå, kieán taïo ñöôïc moät khung caûnh

sinh hoaït töông ñoái deã thôû. Ñieàu kieän cuaû haïnh phuùc caù nhaân chaúng nhöõng naèm trong giaù trò cuaû

chính hoä, maø coøn naèm trong noã löïc con ngöôøi xaây döïng moät giaù trò cho thaäp theå cunh quanh. Giöõa

con ngöôøi vaø taäp theå, ñoái löïc phaûi ñöôïc giaûm bôùt. Soá meänh con ngöôøi töø ñoù c1o theå ñöôïc chính ình

goùp phaàn nhaân ñònh chôù khoâng coøn laø khuoân thöôùc chaät heï goø boù hoaït ñoäng cuaû hoï nöõa.

Vieäc hoïc hoûi Töû Vi, muoán cho thieát duïng, nhaát ñònh phaûi höôùng veà vieäc phaùt huy cho heát caùi duïng

bieát mình, bieát ngöôøi ñeå söaû mình, söûa ngöôøi thì môùi xaây döïng ñöôïc moät ngoaïi caûnh sinh hoaït thuaän

lôï, goùp phaàn chuû ñoäng vaø tích cöïc kieán taïo haïnh phuùc nhaân sinh.

*

Toâi thaønh thöïc caûm taï caùc thaân höõu ñaõ nhieät thaønh khuyeán khích hoaøn thaønh quyeån saùch naøy. Toâi

luoân luoân nhôù ôn nhöõng than chuû ñaõ vui loøng hôïp taùc nhöõng soaïn giaû thu thaäp raát nhieàu kieán thöùc

thöïc tieãn torng vieäc xem soá, trong vieäc lyù hoäi ñaày ñuû yù nghiaõ cuøng naêng löïc tieàm taøng cauû caùc vì sao,


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 4

tong vieäc khaùm phaù nhieàu tröôøng hôïp thöïc teá ñaëc thuø cuûa töøng laù soá. Neáu thieáu ñoäng cô thuùc ñaåy ñoù,

neáu thieáu söï hôïp taùc chí tình ñoù, quyeån Töû Vi Toång Hôïp khoång theå naøo ñaït ñöôïc trình ñoä phong phuù,

cuï theå vaø chính xaùc nhö theá naøy ñöôïc.

Vónh Long, ngaøy 18 thaùng 9 naêm 1974

NGUYEÃN PHAÙT LOÄC

Quyeån Nhaát

KHOA TÖÛ VI KIEÁN THÖÙC LYÙ THUYEÁT

BOÄ MOÂN TÖÛ VI VÖØA LAØ MOÄT KHOA, vöøa laø moät THUAÄT. Noùi ñeán khoa laø noùi ñeâm moät

ngaønh khaûo cöù coù heä thoáng töùc laø coù ñoái töôïng, coù phöông phaùp, coù neàn taûng trieát lyù,, töø ñoù suy

dieãn ñöôïc nhöõng quy taéc aùp duïng cho nhieàu hôïp thöïc teá.

Coøn khi noùi ñeán thuaät laø noùi ñeán ngheä thuaät vaän duïng caùc quy taéc cuûa khoa ñeå giaûi ñoaùn

vaän meänh.

Vôùi hai ñaëc ñieåm ñoù, Töû Vi hoïc laø moät kieán thöùc ñöôïc öùng duïng, chôù koâng phaûi laø moät kieán

thöùc thuaàn tuùy. Coù theå noùi ñoù laø moät “khoa hoïc öùng duïng” (sciene appliqueùc). Khu duøng chöõa

khoa hoïc ôû ñaây, chuùng ta khoâng coù tam voïng hieåu noù nhö moät khoa hoïc chính xaùc, kieåu nhö toaùn

hoïc, vaät lyù hoïc, hoùa hoïc, hình hoïc. Ta chæ hieåu noù nhö moät soá kieán thöùc coù heä thoáng ñöôïc trình baøy

maïch laïc, coù nhöõng quy taéc toång quaùt vaø rieâng bieät. Khoa hoïc Töû Vi laø moät hoa hoïc nhaân vaên

(science humaine) khaûo cöùu veà con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Ñieàu ñaùng löu yù laø, trong quan nieäm cuû

Trung Hoa, moïi boä moân khaûo saùt khoâng bao giôø coù tính caùch duy thöùc thuaàn tuùy. Ñieàu ñoù coù nghóa

laø ngöôøi Trung Hoa khi nghieân cöùu moät vaán ñeà gì ñeàu nhaèm muïc ñích öùng duïng vaøo cuoäc soáng con

ngöôøi chôù khoâng nhaèm tìm hieåu suoâng. Coâng trình cuûa hoï ñeàu huôùng veà vieäc phuïc vuï nhaân sinh

hôn laø thoûa maõn tri thöùc. Khoa Töû Vi ñöôïc thaønh laäp, khoâng phaûi ñeå ñaøo saâu hieåu bieát veà con ngöôøi

vaø ñôøi ngöôøi maø laø ñeå boùi toaùn vaän soá caù nhaân. Khoa naøy laø moät boä moân cuaû ngaønh boùi toaùn. Taùc

giaû koa naøy, Traàn Ñoaøn laø thuûy toå cuaû lyù soá hoïc vaø laø moân ñeä noåi tieáng cuaû Phaùi Hoïc Töôïng Soá coù

töø ñôøi Haùn. Phaùi Hoïc Töôïng Soá cuyeân duøng töôïng trong caùc queû Dòch vaø soá trong Haø Ñoà, Laïc Thö

laøm coâng cuï xem boùi. Cho neân heã noùi veà Töû Vi laø phaûi noí ñeán moät khoa nhaân vaên öùng duïng thöïc

tieãn, duøng ñeå ñoaùn vaän maïng con ngöôøi chôù khoâng phaûi moät boä moân lyù thuyeát nhaân hoïc ñôn thuaàn.

Caùi taùc duïng nhaân hoïc trong Töû Vi hoïc raát ít. Caùi taùc duïng nhaân hoïc vaøo boùi toaùn môùi laø cöùu caùnh

cuûa Töû Vi hoïc. Chính vì leõ ñoù maø chuùng ta phaûi nhìn Töû Vi hoïc döôùi hai khía caïnh: khía caïnh cuaû

lyù thuyeát nhaân vaên vaø khía caïnh cuûa söï öùng duïng nhaân vaên hoïc vaøoi boùi toaùn. Vì theá, saùch naøy

cuõng döïa vaøo ñoù maø ñöôïc phaân laøm 2 quyeån.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 5

toaùn.

Quyeån thöù nhaát ñeà caäp ñeán Khoa Töû Vi, xem nhö moät boä moân lyù thuyeát veà nhaân vaên.

Quyeån thöù hai baøn ñeán Thuaät Töû Vi, xem nhö phaàn öùng duïng lyù thuyeát vaøo coâng vieäc boùi

Lyù thuyeát Töû Vi cuûa quyeån ñaàu ñöôïc trình baøy qua 6 chöông:

- Ñoái töôïng cuûa koa Töû Vi, ñeå tìm hieåu xe khoa naøy khaûo saùt caùi gì, nhöõng ñaëc

ñieåm cuaû theå taøi nghieân cöùu cuøng nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa noù.

- Phöông phaùp cuûa khoa Töû vi nhaèm tìm hieåu caùch thöùc nghieân cöùu ñoái töôïng,

nhöõng khaûo höôùng vaø kyõ thuaät moå xeû ñoái ñöôïng.

- Trieát lyù cuûa khoa Töû Vi ñeà caäp ñeán noäi dung, giaù trò tö töôûng cuûa hoïc thuaät.

- Vaên hoùa Trung Hoa trong khoa Töû Vi. Chöông naøy coù taùc duïng vò hoùa boä moân

Töû vi trong neàn vaên hoùa Trung Hoa ñeán ñôøi nhaø Toáng ñeå tìm hieåu nhöõng gì khoa naøy vay möôïn vaø

nhöõng ñieåm gì ñoäc ñaùo cuûa khoa.

Ñaây laø boán chöông keát thaønh hôïp phaàn caên baûn cuûa Töû Vi hoïc. Khoa naøy ñöôïc teå

hieän treân laù soá, ñöôïc khaûo saùt qua hai chöông keá tieáp:

- Nhaän ñònh veà cung trong laù soá. Caùc cung naøy ñöôïc xem nhö khuoân khoå caù

tính vaø khuoân khoå hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi.

- Nhaän ñinh veà caùc sao trong laù soá. Caùc so ñöôïc xem nhö nhöõng thaønh toá caáu taïo

caù nhaân vaø kieán truùc cho cuoäc ñôøi

Saùu chöông naøy keát tinh noäi dung cuûa boä moân Töû Vi veà maët lyù thuyeát vaø laø caên

baûn ñeå aù duïng thuaät Töû Vi seõ ñöôïc khaûo saùt trong quyeån thöù hai.

* * *

Chöông moät

Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi

• Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi

• Con ngöôøi

• Ñôøi ngöôøi

• Nhöõng ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng.

• Nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng.

• Phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 6

• Phuï luïc: Caùch tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi

Vaøo thôøi nhaø Toáng, luùc khoa Töû-Vi ra ñôøi, vaên hoùa Trung Hoa raát thònh ñaït veà nhaân hoïc.

Cuõng nhieàu trieát gia, taâm hoïc, ñaïo hoïc chuyeân chuù troïng con ngöôøi ñeå tìm giaûi phaùp cho cuoäc soáng,

tìm quy taéc cho vieäc xöû teá ngoõ haàu möu caàu haïnh phuùc cho caù nhaân vaø taäp theå. Neáu chæ keå töø luùc

bình minh cuûa trieát hoïc cho ñeán ñôøi toáng, ta thaáy coù Khoång töû, Maëc Töû, Döông Töû, Laõo Töû, Maïnh

Töû, Trang Töû, Tuaân Töû, Haøn Phi, Ñoång Troïng Thö…. Caùc hoïc phaùi cuõng ñaõ xuaát hieän raát nheàu nhö

phaùi Noâng gia, phaùi Phaùp gia, phaùi AÂm Döông gia, chöa keå khoa nhöõnghoïc thuyeát lôùn nhö Nho hoïc,

Ñaïo hoïc. Haàu heát laø caùc boä moân nhaân vaên chuyeân khaûo cöùu con ngöôøi vaø xaõ hoäi, caàn thieát cho vieäc

tu thaân, cho vieäc trò nöôùc, cho vieäc xöû theá. Taát caû ñeàu thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn heát söùc khang

kieän.

Chòu aûnh höôûng cuûa traøo löu nhaân hoïc ñoù, khoa Töû –Vi cuõng laáy con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laøm

ñoái töôïng hoïc hoûi. Noùi nhö theá, chuùng ta khoâng hoà ñoà ñaët Töû-Vi hoïc ngang haøng vôùi nhöõng boä moân

nhaân vaên chaân chính khaùc, vì muïc ñích cuûa khoa Töû-Vi khoâng coù gì cao caû. Khoa naøy khoâng phuïc

vuï cho haïnh phuùc con ngöôøi, cuõng khoâng co chuû taâm mang laïi traät töï cho xaõ hoäi. Muïc ñích cuûa khoa

chæ laø hoïc veà con ngöôøi ñeå tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, thaønh thöû noù khoâng coáng hieán bao nhieâu

cho kieán thöùc nhaân hoïc. Duy, sôû dó khoa Töû-Vi ñöôïc thònh haønh laø vì où ñaùp öùng söï hieáu kyø cuûa

thieân haï veà vaän soá cuûa mình. Vaø chæ rieâng vì lyù do ñoù neân khoa naøy môùi ñöôïc phoå caäp, truyeàn tuïng

vaø haâm moä nhieàu hôn caùc khoa nhaân vaên chính khaùc.

Ñöùng veà maët boùi toaùn maø xeùt, khoa Tö-Vi xuaát hieän töông toái chaäm, vì ñi sau khoa boù dòch,

khoa nhaân töôùng, khoa ñoän giaùp, khoa thieân vaên… Nhöng, Tö-Vi ñaõ khai maøo cho moät hoïc thaät

rieâng, heä thoáng hoaù ñöôïc ngaønh boùi toaùn baèng lyù soá theo moät khaûo höôùng ñaëc thuø. Maëc duø coù vay

möôïn nôi sôû hoïc cuû thôøi ñaïi neàn taûng trieát lyù AÂm Döông nguõ haønh, nhöng khoa Töû-Vi vaãn giöõ ñöôïc

neùt ñoäc ñaùo nhôø ôû moät ñöôøngloái khaûo saùt khaùc laï, coù theå em nhö moät cuoäc caùch maïng hoaëc ít ra

nhö moät phaùt minh bieät laäp trong phaùi hoïc Töôïng Soá cuûa tôøi ñoù. Thuûy toå cuûa Töû-Vi hoï laø moät ñaïo só

bieät hieäu laø Hi Di, teân thaät laø Traàn Ñoaøn, soáng vaøo thôøi nhaø Toáng beân Taøu.

Oâng naøy ñaõ coá gaéng baøy xeáp vaän meänh con ngöôøi vaøo moät laù soá, ghi treân maûnh giaáy voûn

veïn chæ coù moät trang, nhöng toång keâ heát caù tính vaø ñôøi ngöôøi vaøo 12 cung vaø hôn 100 vì sao, ñöôïc

gaùn cho nhieàu yù nghæa vaø nguõ haønh khaùc nhau, ngoõ haàu gíup con ngöôøi suy dieãn nhöõng ch tieát eà

kieáp soá cuaû mình. Toùm taét cuoäc ñôøi phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaøo maûnh giaáy quaû thaät laø moät coâng

trình heä thoáng hoùa vaø ñoà bieåu hoùa heát söùc khuùc chieát. Maëc duø coâng trình naøy khoâng traùnh ñöôïc vaøi

sô khoaùng coá höõu nhöng noù vaãn khoâng maát ñi giaù trò khai saùng cho moä boä moân boùi toaùn haõy coøn

ñöôïc toân suøng ngay trong theá kyû khoa hoïc khoâng gian naøy.

Chuùng ta khoâng ñi saâu vaøo gía trò cuûa boä moân Töû-Vi trong chöông naøy maø chæ ñeà caäp ñeán

caùc ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng moân hoïc maø thoâi.

A – ÑOÁI TÖÔÏNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Caùch ñaây möôøi theá kyû, ngay töø luùc ñöôïc saùng laäp cho ñeán nay khoa Töû-Vi vaãn giöõ nguyeân

ñoái töôïng: khoa naøy chuù muïc tien ñoaùn vaän meänh con ngöôøi, nghiaõ laø tìm caùch bieát tröôùc, ngay töø

luùc treû môùi sinh, caù tính vaø cuoäc ñôøi sau naøy cuûa noù.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 7

Nhö vaäy, ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi bao goàm hai yeáu toá coù lieân quan chaët cheõ vôùi nhu: thöù

nhaát laø con ngöôøi, thöù hai laø ñôøi ngöôøi.

Con ngöôøi cuaû Töû-Vi coù nhöõng ñaëc tính gì?

Ñôøi ngöôøi trong laù soá Töû-Vi coù nhöõng yeáu toá naøo?

1. – Con ngöôøi trong khoa Töû-Vi

Khoa Töû-Vi phaân tích saây roäng ñaëc tính cuûa con ngöôøi, nhöng thaät söï chuù yù nghieân cöùu con

ngöôøi coøn soáng, con ngöôøi toaøn dieän vaø con ngöôøi theá tuïc maø thoâi.

a) Con ngöôøi coøn soáng

Con ngöôøi coøn soáng ôû ñaây laø cn ngöôøi luùc sinh thôøi, töùc laø töø luùc ñöùa beù chaøo ñôøi cho ñeán

khi où quaù vaõng. Noùi nhö theá coù nghiaõ laø luùc caù nhaân cheát ñi thì khoa Töû-Vi khoâng lyù tôùi nöõa. Khoa

naøy khoâng ngieân cöùu aâm hoàn, khoâng heà noùi ñeán söï taùi sinh döôùi moät kieáp khaùc, khoâng ñeà caäp luaân

hoài nhö trong phaät hoïc. Khoa Töû-Vi ñöùng trong phaïm vi cuûa hình nhi haï hoïc, gaït boû caùi gì sieâu

hình, khoâng baøn ñeán haäu kieáp caù nhaân treân thieân ñaøng hay aâm theá. Traùi laïi, caùi gì thuoäc coõi döông,

bao giôø caù nhaân coøn soáng thì khoa Töû-Vi môùi khaûo saùt.

Tuy theá, cuõng caàn ñaët theâm moät giôùi haïn khaùc trong ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Luùc naøo con

ngöôøi nghieân cöùu. Thaønh thöû, caùi baøo thai duø laø tieàn thaân cuûa con ngöôøi soáng, khoâng phaûi laø ñoái

töôïng cuûa khoa.

Coù quan ñieåm chaët cheõ hôn cho raèng, laù soá Töû-Vi chæ thaät söï öùng duïng cho con ngöôøi töø 13

tuoåi trôû ñi. Lyù do ñöa ra laø tröôùc tuoåi naøy, kieáp soáng cuûa treû raát baáp beânh, leä thuoäc vaøo thôøi tieát, vaøo

beänh taät, soáng hay cheát tuyø söï chaêm soùc cuûa cha meï, ñöùa treû cuõng chöa chín muøi veà nhaân tính, chöa

hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå sinh toàn nhö moät con ngöôøi toaøn veïm: tri thöùc, theå xaùc, tình caû, löông tri cuûa noù

chöa naûy nôû ñaày ñaën, noù cuõng chöa coù moät söï nghieäp theo ñuùng nhiaõ cuûa danh töø vì, tröôùc tuoåi 13,

treû con chæ môùi taäp söï vaøo ñôøi.

Quan ñieåm naøy xeùt khaû chaáp vì khoa Töû-Vi khi choïn ngöôøi laøm ñeà taøi ñaõ quan nieäm cuoäc

soáng ñoù theo moät nhaóa toaøn veïn: con ngöôøi soáng phaûi laø moät caù naân tröôûng thaønh ít nhieàu veà theå

xaùc, tinh thaàn, tình caûm, löông tri, ñaïo ñöùc, coù moät khôûi ñaàu söï ngieäp, moät khôûi ñaàu vaän meänh. Ñoù

laø con ngöôøi töï laäp, töï tuùc, töông ñoái lam2 chuû ít nhieàu haønh ñoäng cuûa mình, noù khaùc ñi ñoù laø con

ngöøôi toaøn veïn veà nhaân tính. Dy coù ñieàu caàn löu yù raèng, ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi, vieäc xem Töû-

Vi cho noù chæ chuyeân chuù vaøo khaû naêng toàn taï cuûa noù, cuï theå laø xeùt xem noù coù soáng ñöôïc hay

khoâng, beänh taät nhö theá naoø. Nhö vaäy, khía caïnh phaûi cöùu xeùt laø khiaù caïnh thoï, yeåu beänh, taät noùi

chung laø söùc khoûe. Coøn nhöõng khía caïnh khaùc nhö quan tröôøng, taøi loäc, ñieàn saûn, gia ñaïo, con caùi

chöa öùng duïng.

Noùi toùm laïi, khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn dieän. Ñieàu naøy co nghóa laø khoa Töû-Vi khaûo saùt

con ngöôøi döôùi moïi khía caïnh, bao haøm caû phaàn xaùc laãn phaàn hoàn, trí tueä vaø tình caûm, sinh lyù vaø

taâm lyù, yù thöùc vaø tieàm thöùc v.v … Khoâng bao giôø con ngöôøi bò beû meû, hoaëc bò chieát nhoû ra töøng

maûnh bieät laäp. Khoa Töû-Vi ñaõ toång hôïp con ngöôøi moät caùch ñaày ñuû vaø phong phuù, keát tinh heát yeáu

toá phoái trí toaøn theå caùc thaønh phaàn, chôù khoâng ñaùnh giaù cn ngöôøi qua moät boä vò, moät giaùc quan hoaëc

moät cô naêng.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 8

Ñieàu naøy phaûn aùnh roõ reät trong boá cuïc cuûa laù soá Töû-Vi. Maëc duø laø soá naøy coù phaân tích co

ngöôøi qua 12 cung, nhöng moãi cung rieâng reõ khoâng heà ñöôïc xem laø ñaày ñuû ñeå dieãn taû toaøn theå caù

nhaân. Caù nhaân chæ ñöôïc theå hieän qua toaø theå laù soá, treân moät loaït 12 cung. Ñoù laø con ngöôøi nhaát trí

trong moät laù soá nhaát trí. Vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi vì theá khoâng theå boû qua söï toång hôïp ñeå chæ ñöùng

trong theá phaân tích. Traùi laïi, phaûi phaân tích ñeå tìm söï toång hôïp.

Sôû dó khoa Töû-Vi xem con ngöôøi nhö moät toång theå toaøn dieän laø vì, neáu chieát nhoû ra töøng boä

phaän rieâng, con ngöôøi seõ khoâng coøn soáng nhö moät ñôn vò toaøn veïn: laøm nhö theá laø gieát cheát moät ñoái

töôïng soáng phuû nhaän ñaéc tính sinh ñoäng trong ñaëc tính toaøn dieän cuûa con ngöôøi.

Vì khaûo saùt con ngöôøi toaøn dieän, cho neân caùi gì cuûa con ngöôøi cuõng ñöôïc khoa Töû-Vi ñeå yù

tìm toøi. Khoa naøy löu taâm nghieân cöùu, töø nhöõng yeáu toá lôùn nhö aûnh höôûng cuûa vaät chaát, cuûa xaõ hoäi,

cuûa huyeát thoáng treân caù nhaân, cho ñeán caùc yeáu toá nhoû hôn nhö cô theå, beänh traïng, trí tueä, tình caûm,

baûn naêng, kyù öùc, nguyeän voïng, phaûn öùng, baûn ngaõ, nhaân caùch trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït.

Nhöõng phaïm vi cuaû nhaân hoïc Taây phöông ñeàu ñöôïc Töû-Vi hoïc tìm hieåu, töø cô theå hoïc (anatomie),

beänh lyù hoïc (pathologe) cho ñeán taâm tính hoïc (carac-teùrologle), töôùng maïo hoïc (morphonlogie). Leõ

dó nhieân, vôùi moät ñòa haït khaûo cöùu roãng raûi nhö theá, Töû-Vi hoïc khoâng theå ñi vaøo chuyeân khoa.

Nhöõng yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, töôùng maïo … Trong Töû-Vi chæ coù tính caùch toång quaùt, hoaëc

nieàu laém laø chæ ñaït ñeán moät trình ñoä cuï theå naøo maø thoâi. Nhöng chính khaûo höôùng ñaïi cöông ñoù noùi

leân quan nieäm con ngöôøi toaøn dieän cuûa khoa naøy.

b) Con ngöôøi theá tuïc

Khoa Töû-Vi choïn con ngöôøi ôû ñôøi laøm ñoái töôïng, nghóa laø con ngöôøi phaøm tuïc, coù caù tính

phaøm tuïc vaø cuoäc ñôøi phaøm tuïc.

Caù tính phaøm tuïc ñaây laø caù tính cuûa trung bình nhaân loaïi (I’homme moyen), cuûa ñaïi ñoàng

chöùng sinh (I’homme universel). Ñoù laø loaïi ngöôøi coù ñaày ñuû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi noù

cuõng nhö bò chi phoái bôûi baûn naêng: con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng tieâu dieät duïc voïng, khoâng choáng

ñoái baûn naêng, vò kyû hôn laø vò tha, tham soáng vaø khoâng choáng laïi söï soáng, duø phaûi chòu nhieàu khoå

cöïc. Hoï tìm caùch neù traùnh khoå cöïc chôù khoâng tìm caùi cheát ñeå ñoaïn tuyeät vôùi gian truaân.

Cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi cuõng laø cuoäc ñôøi ñaày tuïc luïy. Hoï chaïy theo nhu caàu caù

nhaân, cuûa gia ñình, cuûa xaõ hoäi, tham danh, haùm lôïi, theo ñuoåi haïnh phuùc vaät chaát vaø phuù qyù vinh

hoa ñeán cuøng cöïc. Ña soá sôï cheát, sôï khoå, sôï ngheøo, sôï hoïa, sôï beänh vaø chæ nhaän caùc baát haïnh naøy

khi ñoái cuøng. Vì tính caùch tuïcluïy cuûa kieáp soáng cho neân nhaân sinh quan cuûa con ngöôøi trong Töû-Vi

raát thöôøng tình, thieân veà hieän sinh. Vaø trong kieáp naøy, hoï laø con ngöôøi taïi theá xu thôøi chôù khoâng

xuaát theá thoaùt thôøi. Con ngöôøi trong Töû-Vi khoâng ñi tu. Tu só laø ngöôøi troán ñôøi, thoaùt phaøm vaø sieâu

phaøm, laáy nieát baøn laøm haïnh phuùc, töï ñaët mình ra khoûi cuoäc ñôøi, xem cuoäc ñôøi nhö taïm bôï. Con

ngöôøi trng Tö-Vi cuõng khoâng phaûi laø thuaät só(fakir). Thuaät só laø keû cay61p nhaän khoå nh5c, eùp xaùc,

haønh xaùc, choáng laïi baûn naêng, tieâu dieät caûm xuùc, cheá ngöï caûm giaùc ñeå mong vöôït khoûi thöôøng tình.

Con ngöôøi torng Töû-Vi khoâng cao sieâu nhö vaäy. Nhaõn quan Töû-Vi laø nhaõn quan theá tuïc.

Ñieåm naøy ñöôïc minh chöùng roõ reät trong quan nieäm phuùc ñöùc, trong quan nieäm gia ñaïo, tong quan

nieäm Meänh Thaân vaø trong yù nghóa caùc vì sao.

Quan nieäm phuùc ñöùc theá tuïc


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 9

Khoa Töû-Vi chæ chuù yù ñeán haïnh phuùc cuûa con ngöôøi traàn gian. Haïnh phuùc naøy leä thuoäc vaøo

tieàn baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá. Trong laù soá Töû-Vi, cung Phuùc bao giôø cuõng ñöôïc hoäi chieáu vôùi 3 cung

Taøi, Phu Theâ vaø Thieân Di.

Cung Taøi chæ tieàn baïc, gia saûn hoaëc noùi roäng ra laø yeáu toá vaät chaát cuûa moät cuoäc soáng vaät

chaát. Vì cung Taøi tröïc cieáu vaøo cung huùc cho neân coù nghóa laø tieàn baïc, sinh keá laø yeáu toá quan troïng

cuûa haïnh phuùc. Noùi khaùc ñi, caùi phuùc cuûa caù nhaân ñöôïc ño baèng tieàn taøi. Nhöõng ai coù nhieàu tieàn,

nhieàu ñieàn, nhieàu xe, nhieàu hoa maøu thì toát phuùc.

Cung Phu Theâ chæ gia ñaïo. Trong laù soá, cung naøy cuõng chieáu vaøo cung Phuùc. Ñieàu naøy phaûn

aûnh quan nieäm cho raèng haïnh phuùc caù nhaân tuyø thuoäc vaøo moät gia ñaïo toát. Vì coù cung PhuTheâ cho

neân con ngöôøi coi nhö phaûi soáng chung vôùi gia ñình. Noí khaùc ñi, ñoù laø phaøm nhaân, coù nhu caàu sinh

lyù, coù aùi tình, coù vôï, coù choàng, chôù khoâng phaûi con ngöôøi tieät duïc, xa laùnh chuyeän nam nöõ, taùch rôøi

vôùi vôï con. Vaên hoùa thôøi ñaïi nhaø Toáng coøn chaáp nhaän caû ña theâ, xem vieäc coù nhieàu con caùi laø phuùc

loäc.

Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi, ñöôïc coi nhö yeáu toá cuûa haïnh phuùc. Ai sinh

phuøng thôøi, ñöôïc xaõ hoäi öu ñaõi thì toát phuùc. Vì coù cung Thieân Di neân coù theå noùi raèng con ngöôøi cuûa

khoa Töû-Vi laø con ngöôøi soáng ôû ñôøi, chung ñuïng vôùi xaõ oäi, nhaäp theá vaø taïi theá chôù khoâng xuaát theá,

khoâng thoaùt tuïc. Boái caûnh moâi sinh laø ñieàu kieän ngoaïi taïi coù aûnh höôûng ñeán haïnh phuùc theá tuïc.

Toùm laïi, nhìn vaøo caùch caáu taïo phuùc ñöùc trong laù soá, ai ai cuõng thaáy raèng ñaây laø loaïi haïnh phuùc

traàn gian, ño baèng tieàn baïc, baèng lôïi ñieåm cuûa gia ñaïo vaø cuûa xaõ hoäi ban cho mình. Khoâng coù phaàn

phuùc ñöùc duylinh, sieâu thoaùt cuûa linh hoàn. Töû-Vi quan laø moät nhaân sinh quan, cuï theålaø nhaân sinh

quan theá tuïc. Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi traàn theá, khoâng phaûi laø ngöôøi

ñaïo, coõi ñaïo hay phuùc ñaïo. Phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi hoïc chæ laø Ñôøi.

Quan nieäm gia ñaïo

Laù soá Töû-Vi naøo cuõng coù hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc ñeå cæ gia caûnh. Ñieåm naøy nguï yù raèng

ñaây laø laù soá cuûa ngöôøi ôû ñôøi, coù vôï, coù choàng, coù con, co ñôøi soáng goái chaên, coù tình nghiaõ phuï töû.

Con ngöôøi trong laù soá khoâng choái boû coõi traàn, vaãn bò chi phoái bôûi nôï traàn vaø taïo theâm nôï traàn baèng

baàu ñoaøn theâ töû.

Leõ dó nhieân, cuõng coù nhöõng ngöôøi khoâng coù gia ñình, khoâng coù con caùi. Nhöng, neáu hoï coøn ôû

ñôøi, chia xeû khaùt voïng, xu höôùng ngöôøi ñôøi thì hoï vaãn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Bao giôø hoï

thoaùt ñôøi ñi tu, baáy giôø hoï khoâng thuoäc phaïm vi khaûo saùt cuûa Töû-Vi nöaõ. Nhaõn quan Töû-Vi phaân

bieät raát roõ hai phaïm vi ñaïo vaø ñôøi.

Quan nieäm Meänh – Thaân

Cô caáu cuûa Meänh vaø Thaân theå hieän raát roõ quan nieäm theá tuïc cuûa khoa Töû-Vi. Meänh hay

Thaân, bao giôø cuõng ñöôïc xeùt chung vôùi 3 cung Thieân Di, Taøi Baïch vaø Qan Loäc.

Cung Thieân Di chæ thôøi theá, hoaøn caûnh xaõ hoäi. Cung Taøi Baïch chæ tieàn baïc, sinh keá. Cung

Quan Loäc chæ söï nghieäp, quan tröôøng. Ñaõ l2 con ngöôøi theá tuïc, vò taát phaûi soáng vôùi xaõ hoäi, phaûi coù

phöông tieän sinh nhai, phaûi coù ngheà nghieäp. Chí höôùng con ngöôøi luùc naøo cuõng voïng veà 3 muïc tieâu


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 10

ñoù. Haïnh phuùc theá tuïc cuûa hoï ñöôïc ño baèng möùc ñoä giaøu ngheøo, sang heøn, phuøng thôøi theá. Ñoù laø 3

yeáu toá cuûa vinh hoa, vaät chaát, giuùp ñaùnh giaù söï thaønh baïi cuûa ngöôøi ñôøi

Quan nieäm theá tuïc cuûa caùc vì sao

Trong Töû-Vi, coù raát nhieàu sao noí leân cuoäc soáng theá tuïc, chaúng h5n nhö sao phuù, sao quyù,

sao hoïa, sao beänh, sao phuùc. Nhöõng sao naøy hieån nhieân khoâng coù ích lôïi gì cho tu só vì ngöôøi ñaïo

khoâng maøng ñeán phuù quyù, beänh hoïa. Nhö vaäy caùc sao ñoù chæ ñeå aùp duïng vaøo vaän meänh ñôøi ngöôøi.

Nhieàu sao keát hôïp thaønh cuïc vaø caùch. Khoa Töû-Vi chia caùc cuïc thaønh nhieàu loaïi: phuù cuïc,

quyù cuïc, baàn tieän cuïc. Caùch cuõng coù thöôïng caùch, trung caùch, haï caùch vaø phi thöôøng caùch. Trong

cuïc cuõng nhö trong caùch, ñaõ haøm chöùa yù nghóa theá tuïc cuûa sinh hoaït caù nhaân.

Taát caû daãn chöùng treân ñaây giuùp ta toång keát ñöôïc quan nieäm vaø con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi vaø

theá giôùi Töû-Vi.

Con ngöôøi trong Töû-Vi laø con ngöôøi trong gia ñình, khoâng thoaùt ly gia ñình, laø con ngöôøi

trong xaõ hoäi, khoâng xa laùnh xaõ hoäi, laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït vaät chaát, khoâng töø boû

tieàn baët, danh quyeàn: laø con ngöôøi baèng xöông baèng thòt, khoâng choái boû sinh lyù. Ñoù laø con ngöôøi laáy

ñöùc Sinh cuûa vuõ tröõ laøm leõ soáng, thuï nhaän söï sinh töû cha meï vaø taïo sinh theá heä môùi con caùi.

Coøn theá giôùi Töû-Vi laø theá giôùi traàn gian, laø nhaân theâ, khoâng phaûi laø thieân ñaøng hay nieát baøn,

tieân caûnh. Ñoù laø khung caûnh soáng cuûa nhaân loaïi chôù khoâng phaûi cuûa thaàn linh.

Coøn theá giôùi Tö-Vi laø nhaân sinh quan chöù khoâng phaûi laø vuõ truï quan, cuõng khoâng phaûi laø

phaät töû quan. Khoa Töû-Vi laø moät boä moân cuûa hình nhi haï hoïc, khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc. Ñoái

töôïng cuûa khoa Töû-Vi laø ngöôøi ñôøi chôù khoâng phaûi ngöôøi ñaïo. Tinh thaàn Töû-Vi laø tinh thaàn nhaân

baûn theá tuïc, khoâng phaûi nhaân baûn thoaùt tuïc.

Ñôøi ngöôøi trong khoa Töû-Vi

Hoïc veà con ngöôøi, khoa Töû-Vi coøn hoïc veà ñôøi ngöôøi, noùi khaùc ñi laø vaän meänh, kieáp soá, haïnh

phuùc, hoaïn naïn, heân xui, caùc bieán coá xaûy ra. Veà ñieåm naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaõ choïn moät ñoái

töôïng raát taùo baïo. Trong khi nhaân hoïc Taây Phöông döøng laïi treân caù tính con ngöôøi thì khoa Töû-Vi

Ñoâng phöông laïi ñi xa hôn, khaûo cöùu luoân ñònh meänh, töùc laø keát quaû cuûa söï va chaïm vaø cuûa caù tính

vôùi moâi sinh.

Khoa naøy khaûo saùt raát nhieàu veà moâi tröôøng sinh soáng cuûa nhaân loaïi, khung sinh hoaït cuûa caù

nhaân. Laøm sao Töû-Vi coù raát nhieàu cung moâ taû ngoaïi caûnh.

Tröôùc heát, ngoaïi caûnh cuûa ñaïi gia ñình naèm trong ba cung Phuùc, Phuï, Baøo, moâ taû laàn löôït oâng baø,

cha meï, anh em, töùc laø moái lieân heä huyeát thoáng trong doøng hoï, aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng ñoù treân

con ngöôøi vaø kieáp soáng thieáu nieân.

Keá ñeán laø ngoaïi caûnh tieåu gia ñình qua hai cung Phu Theâ vaø Töû Töùc, noí leân tình chaûnh vôï

choàng, con caùi vaø aûnh höôûng cuûa gia ñaïo treân con ngöôøi, trong ñôøi ngöôøi.

Khung caûnh ngoaïi gia ñình cuõng khoâng bò boû qua. Cung Noâ, cung Di moâ taû ñôøi soáng ngoaïi

hoân vôùi nhaân tình boà bòch.

Khung caûnh xaõ hoäi ñöôïc khaûo saùt trong cung Thieân Di, chæ hoaøn caûnh, thôøi theá.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 11

Moâi tröôøng ngheà nghieäp thì do cung Quan phoâ dieãn.

Moâi tröôøng sinh keá thì do hai cung Taøi vaø Ñieàn.

Nhö vaäy, ñôøi ngöôøi ñöôïc moâ taû raát phong phuù qua ngoaïi caûnh, ñöôïc coi nhö khuoân khoå hoaït

ñoäng vaø yeáu toá chi phoái kieáp soáng. Con ngöôøi vöøa bò ñoùng khung trong boái caûnh sinh hoaït, vöøa bieán

dòch trong khuoân khoå ngoaïi caûnh ñoù. Khoa Töû-Vi khoâng taùch con ngöôøi rôøi khoûi caûnh soáng, maø ñaët

con ngöôøi trong kieáp soáng, trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Töû-Vi hoïc ví con ngöôøi nhö con caù phaûi

soáng chung vôùi nöôùc vaø khaûo cöùu con caù trong nöôùc. Vôùt con caù ra khoûi nöôùc laø ngheânh cöùu khoâng

thöïc tieãn, töø ñoù nhöõng keát luaän veà con caù haún phaûi sai leänh. Khoa Töû-Vi ñaët con ngöôøi trong boái

caûnh thieân nhieân, khoâng söûa ñoåi con ngöôøi, khoâng söûa ñoåi boái caûnh. Ñaây laø moät phöông phaùp nheân

cöùu raát thöïc teá, raát thích ñaùng vaø raát soáng ñoäng: nhìn moät ñoäng vaät trong boái caûnh ñoäng.

Khaûo höôùng ñoäng naøy ñoøi hoûi khoa Töû-Vi phaûi xeùt kieáp soáng con ngöôøi qua thôøi gian. Veà

ñieåm naøy, cuoäc ñôøi con ngöôøi cuõng ñöoïc haân tích raát tyû mó, trong töøng chu kyø ngaén vaø daøi haïn.

Ngaén haïn thì coù chu kyø töøng ngaøy, töøng thaùng, töøng naêm vôùi nhöõng bieán coá, heân, xui, hoïa phuùc lieân

heä.

Daøi haïn thì coù chu kyø töøng 10 naêm, chu kyø tieàn vaän (30 naêm ñaàu) vaø chu kyø haäu vaän (30

naêm sau).

Con ngöôøi ñöôïc khaûo saùt trong toaøn ñôøi, treân nhöõng böôùc soáng laàn löôït, torng nhöõng luùc

thaønh baïi, thaêng traàm, qua caùc bieán coá khaùc nhau, luùc phuùc, luùc hoïa, luùc beänh, luùc may, luùc ruûi, luùc

cheát, qua nhöõng khuùc quanh khaùc nhau trong ngheà nghieäp, trong gia ñaïo, trong sinh keá …

Laáy ñôøi ngöôøi laøm ñoái töôïng, khoa Töû-Vi coù moät tham voïng heát söùc lôùn lao vaø taùo baïo. Lôùn

lao vì tham voïng ñoù muoán tieân ñoaùn töông lai moät caùch khaúng ñònh, khoâng phaûi cho caù nhaân maø

cho caû moïi ngöôøi theá tuïc. Khoa Töû-Vi coá gaéng giaûi quyeát tham voïng ñoù qua hai phöông phaùp phaân

tích vaø toång hôïp. Ñieàu naøy seõ ñöôïc baøy trong chöông keá tieáp cuûa khoa Tö-Vi.

Rieâng veà caùc ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy vì khoa naøy quan nieäm con ngöôøi soáng, toaøn

dieän vaø theá tuïc cho neân seõ khoâng öùng duïng ñöôïc cho vaøi loaïi ngöôøi. Noùi nhö theá laø coù moät soá ngoaïi

leä trong ñoái töôïng, khieán cho phaïm vi aùp duïng bò thu heïp.

Ngoaøi ra, vì coù moät soá ngöôøi quaù ö ñaëc bieät, vì caùch laáy soá Töû-Vi raát ñaëc thuø, cho neân, ngay

caû vôùi caùc ñoái töôïng thaät söï cuûa khoa Töû-Vi, ta thaáy söï aùp duïng cuõng bò haïn cheá ñi nhieàu.

Ta seõ laàn löôït khaûo saùt nhöõng ngoaïi leä vaø nhöõng giôùi haïn cuûa ñoái töôïng Töû-Vi.

B.- NHÖÕNG NGOAÏI LEÄ CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Khi phaân tích ñoái töôïng con ngöôøi, ta co 1dò thaáy raèng khoa Töû-Vi chæ chuù muïc tìm hieåu kieáp

soá cuûa con ngöôøi soáng, cuûa con ngöôøi toaøn dieän, cuûa con ngöôøi theá tuïc maø thoâi. Nhö vaäy, khoâng

phaûi aát cöù ai cuõng laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi. Maëc duø naøo cuõng coù moät laù soá, nhöng coù vaøi loaïi naèm

ngoaøi taàm nghieân cöùu cuûa khoa Töû-Vi. Nhöõng ngoaïi leä naøy goàm coù: baøo thai, ngöôøi cheát, ngöôøi aùi

nam aùi nöõ, tu só, cö só vaø thuaät só.

Taát caû caùc loaïi ngöôøi naøy ñöôïc xem nhö ngoaïi leä?


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 12

1– Baøo thai

Baøo thai duø laø ngöôøi soáng, nhöng chöa sinh. Vì chöa sinh neân chöa coù cuoäc soáng ngoaøi theá

gian, nhaát laø chöa theå bieát ñöôïc nam hay nöõ, chöa coù ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeå laáy laù soá. Khoa

Töû-Vi khoâng nghieân cöùu baøo thai. Sau naøy chöa coù ai thöû laøm coâng vieäc naøy. Coù ngöôøi cho raèng coù

theå laáy ngaøy thuï thai laøm ngaøy sinh ch baøo thai, caên cöù vaøo ñoù maø laáy laù soá co baøo thai ñeå tìm hieåu

vaän ieáp cuûa baøo thai suoát thôøi gian 9 thaùng trong buïng meï.

Tuy nhieân söï nôùi roäng phaäm vi nghieân cöùu con ngöôøi töø luùc chöa sinh gaëp nghieàu khoù khaên

vaø nghòch theá. Khoù khaên vì khoù bieát ñöôïc giôø thuï thai chính xaùc. Luùc ñaäu thai khoâng coù trieäu chöùng

gì baùo hieäu thôøi ñieåm tinh truøng vaøo quaû tröùng. Nghòch theá laø, vì duø coù laáy laù soá cho baøo thai ñöôïc

ñi nöaõ, ngöôøi giaûi ñoaùn laøm caùch naøo ñeå gaïn loïc caùc sao aùp duïng cho baøo thai, caùc sao khoâng aùp

duïng cho baøo thai? Caùc sao trong laù soá bao haøm caùc bieán coá vaø caù tính cuûa ngöôøi ñaõ sinh chôù khoâng

phaûi cuûa ngöôøi chöa sinh.

2- Ngöôøi cheát

Phaät lyù cho raèng ngöôøi cheát coøn coù moät kieáp soáng ôû theá giôùi khaùc ñeå chôø luaân hoài ñaàu thai

laïi treân moät ngöôøi môùi. Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng chaáp nhaän phaät lyù luaân hoài. Ngöôøi naøo cheát laø

heát kieáp soáng traàn gian. Khoa Töû-Vi khoâng duøng naøy giôø cheát ñeå laáy soá cho moät aâm hoàn. Lyù do laø

vì koa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa hoïc huyeàn bí, khoâng khaûo saùt coõi aâm, khoâng cho raèng con ngöôøi

coøn coù kieáp soáng naøo khaùc hôn traàn theá. Khoa Töû-Vi khoâng coù kyõ thuaät naøo truy taàm linh hoàn keû

quaù vaõng ñeå bieát noù phieâu baït nôi ñaâu. Vì vaäy, thuaät caàu cô raát raùi ngöôïc vôùi quan nieäm theá tuïc cuûa

Töû-Vi. Tuy khoa naøy coù chòu ít nhieàu aûnh höôûng cuûa khoa ñòa lyù Trung Hoa, nhöng vaãn khoâng caûm

nhaän aûnh höôûng naøo cuûa ngöôøi ñaõ cheát treân cuoäc ñôøi ngöôøi coøn soáng. Tö-Vi hoïc chæ vay möôïn nôi

khoa ñiaï lyù vaøi yù nieäm ñeå xeùt aâm phaàn (ñòa theá, hình saéc vaø theá ñaát) ñeå giaûi ñoaùn veà moà maû toå

tieân, nhöng laïi khoâng cho ñieàu ñoù coù moät hieäu löïc gì ñaùng keå treân con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Coù quan

ñieåm nhaân baûn gaït boû haún phaàn gæi ñoaùn moà m3 toå tieân trong giaûi ñoaùn Töû-Vi, vì noù khoâng boå ích

gì maø coøn laøm cho khoa naøy trôû neân thaàn bí.

Toùm laïi, theo chuû thuyeát sinh cuûa Khoång hoïc, khoa Töû-Vi chæ nghieân cöùu ngöôøi coøn soáng.

Keû cheát laø moät ngoaïi leä, ngoaïi phaïm vi khaûo saùt.

3.– Nhöõng ngöôøi aùi nam, aùi nöõ

Ñoù laø nhöõng ngöôøi maø ta thöôøng goïi laø laïi caùi.

Tuy hoï coù moät ngaøy sinh, coù moät kieáp soáng haún hoøi, nhöng hoï khoâng coù phaùi nhaát ñònh: coù

theå xem hoï laø nam, cuõng theå cho laø nöõ. Duy vì kyõ thuaät laáy soá ñoøi hoûi tính chaát nam hay nöõ cho roõ

reät ñeå coù theå an sao, cho neân gaëp tröôøng hôïp aùi nam aùi nöõ, khoâng coù theå laáy soá ñöôïc.

Kyõ thuaät y hoïc giaûi phaãu ngaøy nay coù theå giuùp xaùc ñònh phaùi cuûa ngöôøi aùi nam aùi nöõ. Coù leõ

keå töø ngaøy ñöôïc xaùc ñònh, laù soá coù theå laáy ñöôïc, döïa vaøo ngaøy sinh. Nhöng, vì tröôøng hôïp naøy quaù ö

hieám hoi vaø quaù ö ñaëc bieät cho neân, chöa coù a ruùt tæa kinh nghieäm trong vieäc tìm toøi ñieåm ñoù.

4.– Nhöõng tu só, cö só vaø thuaät só

Ba loaïi ngöôøi naøy töï yù ñaët mình vaø ra ngoaøi voøng tuïc luïy, khoâng maøng ñeán phuù quyù vinh

hoa, khoâng sôï cheát, sôï khoå, laáy söï tieát cheá tình duïc laøm phöông chaâm sinh hoaït.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 13

Tu só vaø cö só ñaõ choïn moät yù thöùc heä voïng ñaïo chôù khoâng theo ñôøi, thoaùt tuïc chôù khoâng

vöôùng tuïc, xem nhaân theá nhö taïm bôï, xem nieát baøn nhö cöùu caùnh. Nhaõn quan phi theá tuïc cuûa hoï

khieán hoï trôû thaønh ngöôøi ngoaïi leä cuûa ñoái töôïng Töû-Vi.

Thuaät só laø ngöôøi choáng laïi baûn naêng, coá yù tìm söï khoå nhuïc theå xaùc ñeå taäp söï ch linh hoàn

chòu ñöïng gioûi hôn, cuõng khoâng mang ñeán vinh hoa phuù quyù. YÙ thöùc heä cuûa hoï khaùc vôùi nhaân sinh

quan cuûa ñaïi chuùng.

Ñoù laø noí veà caùc tu só, cö só tu phaät hay tu tieân chaân chính, khoâng caàn bieát ñeán soá kieáp, vaän

maïng. Coøn ñoái vôùi vaøi loái tu theo Tin Laønh, tu maø coøn soáng vôùi ñôøi ñeå söûa ñôøi, coøn laøm boùng xaõ

hoäi, coøn coù vôï con (Tin Laønh) thì vaãn coøn aùp duïng ñöôïc laù soá Töû-Vi.

Ñoái vôùi thuaät só cô hoäihay taøi töû, chæ taäp khoå nhuïc ñeå bieåu dieãn, kyø dö vaãn soáng nhö phaøm nhaân thì

vaån laø ñoái töôïng cuûa Töû-Vi.

5. – Taäp theå

Coù ngöôøi cho raèng Töû-Vi coù theå aùp duïng ñeå xem vaän meänh ch moät taäp theå naøo ñoù, duøng

ngaøy thaønh laäp laøm ngaøy sinh ñeå laáy soá, duøng loái suy luaän töông töï ñeå ñoaùn soá. Ví duï nhö ñoái vôùi

moät hieäp hoäi hoaëc moät noäi caùc thì laáy ngaøy giôø ra maét chính thöùc laøm thôøi ñieåm laáy soá. Roài tuøy theo

caùc sao quyù, phuù, beänh, hoïa maø suy luaän veà söï thònh, suy, nguy, dieät cho hieäp hoäi hoaëc noäi caùc.

Cuõng theo quan ñieåm naøy, cuõng coù theå xem vaän meänh cho moät quoác gia baèng Töû-Vi, cuûng laáy ngaøy

sinh cho laù soá quoác gia.

Ñaây laø moät quan ñieåm môùi meû vaø taùo baïo, cho ñeán nay chöa thaáy ai aùp duïng hay thí

nghieäm. Duy paûi coâng nhaän raèng vieäc aùp duïng Töû-Vi cho taäp theå bao haøm nhieàu caùch, hoaëc döïa

vaøo ngaøy giôø cho pheùp laäp hoäi, ngaøy giôø kyù Saéc leänh laäp Noäi caùc, hoaëc döïa vaøo ngaøy giôø hoäi hoaëc

noäi caùc ra maét quoác daân. Coøn ñoái vôùi quoác gia, ngaøy sinh seõ phöùc taïp hôn nhieàu. Ví duï nhö ñoái vôùi

Vieät Nam, coù theå choïn ngaøy Gioã Toå Huøng Vöông hay ngaøy Quoác Khaùnh cuõng höõu lyù caû. Vì vaäy,

vieäc suy ñoaùn vaän meänh deã sai laàm. Hôn nöaõ, ñôøi soáng cuûa moät taäp theå, cuûa quoác gia khoâng gioáng

ñôøi soáng cuûa moät caù nhaân. Treân moä laù soá naøo ñoù, coù theå ñoaùn ngaøy cheát cuûa caù nhaân, nhöng khoâng

ai daùm quaû quyeát raèng taäp theå hay quoác gia truùng soá seõ bò tieâu dieät cuøng luùc.

Vì vaäy, coù theå noí raèng Töû-Vi khoâng aùp duïng cho taäp theå vaø caøng khoâng aùp duïng ñöôïc cho

quoác gia.

C. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Ñaây laø nhöng tröôøng hôïp maø Töû-Vi ñöôïc aùp duïng moät caùch haïn cheá: ñoái vôùi nhöõng ngöôøi

sinh tröøng giôø, nhöõng ngöôøi dò theå.

1.– Nhöõng ngöôøi sinh truøng giôø

Coù raát nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø:

- Anh em, chi em sinh ñoâi trong moät giôø aâm lòch.

- Nhöõng ngöôøi cuøng sinh cuøng giôø ôû trong moät xöù.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 14

- Nhöõng ngöôøi sinh cuøng giôø, cuøng ngaøy ôû khaùc xöù.

Theo nguyeân taéc, baát cöù ai sinh truøng giôø ñeàu laø coù laù soá gioáng nhau nhö ñuùc. Nhöng treân

thöïc teá, vaän meänh cuûa hoï khoâng bao giôø raäp khuoân vôùi nha. Ngay caû hai ngöôøi sinh ñoâi, cuoäc ñôøi

cuõng khaùc nhau, ñoâi khi raát nhieàu quan ñieåm veà caùch öùng duïng laù soá Töû-Vi cho anh em, chi em

song sinh.

Tröôùc heát, coù ngöôøi cho raèng phaûi laáy cung Baøo cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi

kia, vì cho raèng ngöôøi naøy laø baøo cuûa ngöôøi kia. Neáu laù soá ñuùng cho ngöôøi em, thì Meänh cuûa ngöôøi

anh phaûi ñöôïc xem ôû cung Baøo. Phuï maãu cuûa ngöôøi anh thì ñoùng cung Meänh cuûa laù soá vaø cöù nhö

theá maø giaûi ñoaùn. Quan ñieåm naøy xeùt ra chæ khaû chaáp laø coù theå duøng cung Baøo laøm Meänh cho ngöôøi

kia. Khoâng khaû chaáp laø ñoái vôùi cung Phuï maãu. Trong khi song sinh, anh em hoaëc chò em phaûi coù

chung cha meï, oâ phuï maãu leõ ra khoâng ñöôïc xeâ dòch, baèng khoâng thì cha meï ngöôøi anh khoâng gioáng

cha meï ngöôøi em sinh ñoâi.

Coù quan ñieåm cho raèng phaûi laáy cung Noâ cuûa moät ngöôøi laøm cung Meänh cho ngöôøi kia, laïi

lyù ra raèng phaûi xxem hai ngöôøi nhö baïn beø, phaûi hoaùn ñoåi treân cung Noâ. Ñieàu naøy xeùt ra cuõng khoù

chaáp nhaän vì cuõng rôi vaøo tröôøng hôïp phuï maãu cuûa moät ngöôøi phaûi ñoùng ô Thieân Di, moät ñieàu raát

nghòch lyù ñoái vôùi anh em song sinh. Coù nhieàu taùc giaû traéc nghieäm caû hai phöông phaùp, duøng baøo vaø

noâ laøm Meänh nhöng thaáy khoâng thoûa maõn. Nhö vaäy, trong hai anh em hoaëc hai chò em sinh ñoâi, coù

moät ngöôøi khoâng aùp duïng ñöôïc Töû-Vi.

Coøn nhieàu tröôøng hôïp truøng giôø maø khaùc haún cha meï, khaùc haüng nôi sinh. Treân ñaát Vieät

Nam noí rieâng, co khoâng bieát bao nhieâu ngöôøi ñoàng giôø vôùi Gia Long, Minh Maïng, Toång Thoáng

nhöng khoâng bao giôø ñöôïc laøm nguyeân thuû. Coù ngöôøi giaûi thích raèng soá cuûa nguyeân thuû öùng vaøo

moät chính tinh trong cung Meänh, coøn keû kia thì öùng vaøo chính tinh khaùc trong cung Meänh. Loái caét

nghóa naøy chæ thoûa ñaùng taïm thôøi cho cung Meänh coù hai chính tinh ñoàng cung. Chæ khi naøo gaëp

tröôøng hôïp naøy môù daùm noùi raèng nguyeân thuû aên vaøo chính tinh soá moät, haønh khaát aên vaøo chính tinh

soá hai. Tuy nhieân, loái giaûi thích ñoù cuõng khoâng oån vì laøm theá naøo bieát ñöôïc sao naøo öùng hoaëc khaéc

vôùi ai? Coøn neáu gaëp cung Meänh coù moät chính tinh duy nhaát thì laøm caùch naøo quy chieáu? Coøn neáu

Meänh khoâng chính tinh thì tính sao?

Caùc nghi vaán naøy cho ñeán na haõy coøn nan giaûi. Ñoù laø chöa keå tröôøng hôïp caùc ngöôøi truøng

ngaøy giôø sinh maø ñeû ôû hai quoác gia khaùc nhau, thuoäc hai quoác tòch khaùc nhau, hoaëc ôû nhieàu quoác

gia khaùc nhau, thuoäc nhieàu quoác tòch khaùc nhau.

Theo thieån nghó, söï khaùc bieät veà ñôøi ngöôøi cuûa hai keû truøng giôø sinh coù theå ñöôïc giaûi thích

phaàn naøo baèng caùi phuùc thöïc taïi. Ñoù laø caùi phuùc cuûa cha meï, oâng baø ñeå laïi cho mình, ñoàng thôøi

cuõng laø caùi phuùc maø töï mình taïo. Caû hai phuùc vun boài cho nhau. Nhöng thuyeát phuùc ñöùc thöïc taïi

cuõng chæ taïm thoûa ñaùng maø thoâi. Lyù do laø caùi gì khoâng caét nghóa ñöôïc thì cöù ñoå dieät cho phuùc ñöùc

thöïc taïi, ch cha meï, neáu khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï, toå phuï gaàn khoâng oån thì cho laø taïi toå phuï xa.

Ñeán moät luùc naø ñoù cuûa quaù trình, theá naøo cuõng tìm ñöôïc lyù do khaùc bieät cuûa hai vaän meänh cuøng giôø

sinh, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù nhaát, hoaëc ôû tieàn kieáp thöù hai, thöù ba. Caùi loái giaûi thích baèng phuù ñöùc

thöïc taïi nhö theá vöøa mô hoà, vöøa laàn khaân. Y nieäm phuùc ñöùc thöïc taïi haõy coøn sô khoaùng, noù taïm

duøng ñeå giaûi thích phaàn naøo caùi gì khoâng theå giaûi thích ñöôïc.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 15

Khoa Töû-Vi bò beá taéc, bò giôùi haïn nhieàu trong caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät naøy. Choã yeáu cuûa

khoa Töû-Vi naèm ôû ñoù.

2. Nhöõng ngöôøi di theå

Ñoù laø nhöõng ngöôøi sinh ñoâi cuøng giôø dính leïo nhau ôû chaân tay hay thaân mình. Caû hai ngöôøi

coù chung nhau moät soá boä phaän naøo ñoù.

Quyeån Larousse meùdical illustreù, 1924, trang 760 coù keå moät tröôøng hôïp, ñöôïc y hoïc meänh

danh laø Xiphoges. Xiphoges ñöôïc saùch naøy ñònh nghóa laø hai ngöôøi dính nhau bôûi moät mieáng maøng

khaù uyeån chuyeån giuùp cho caû hai coù theå soáng lieàn laïc vôùi nhau, khoâng phaûi maët ñoái maët maø hoâng

ñoái hoâng,hay tay cuûa moät ngöôøi ôû phía tröôùc hai tay cuûa ngöôøi kia ôû phía sau. Saùch naøy coù keå moät

tröôøng hôïp coù thaät xaûy ra ôû Thaùi Lan:

“Vaøo naêm 1811, hai anh em song sinh moät ngöôøi teân Eng moät ngöôøi teân Chang Buher, dính

nhau ôû phía hoâng. Khi ngöôøi ta sôø hoâng thì caû hai cuøng coù caûm giaùc bò chaïm. Nhöng, kh sôø nhöõng

nôi xa caùi hoâng veà phía traùi hoaëc phía phaûi thì chæ ngöôøi naøo ôû phiaù ñoù môùi coù caûm giaùc ñöôïc sôø.

Tröôùc nieàm vui hay caùi sôï, hai anh em caûm tiaùc rieâng bieät, nhöng caû hai cuøng caûm thaáy ñoùi khaùt

cuøng moät luùc, duy moät ngöôøi aên uoáng khoâng laøm cho keû kia no theo. Caû hai cao ñoä 1,65 m, eng thì

hôi thaáp hôn. Caû hai di vaø nhaûy nhoùt nhanh nheïn. Meï cuûa chuùng khi sinh chuùng ra khoâng gaëp moät

trôû ngaïi naøo luùc laâm boàn. Hoï coù caù tính ñoái choïi nhau: Chang thì vui tính lanh lôïi, Eng thì buoàn raàu

vaø ít noùi, vì vaäy caû hai thöôøng gaây goå nhau, vaø coù laàn keùo nhau ñeán baùc só ñeå xi ly thaân. Baùc s4

neùlaton töù choái, e raèng giaûi phaãu seõ laøm thieät maïng caû hai ngöôøi. Coù ñieàu laï laø caû hai cuøng coù vôï,

hai ngöôøi vôï laø laïi laø hai chi em vôùi hau nhöng khoâng sinh ñoâi. Moät ngöôøi coù saùu con, moät ngöôøi

naêm con, taát caû ñeàu bình thöôøng vaø soáng ñuû.

Vaøo naêm 1847, Chang bò cheát vì söng phoåi. Eng thì cheát sau ñoù vaøi ngôø, maëc duø khoâng bò

söng phoåi gì caû. Luùc giaûi phaãu, caùc baùc só thaáy hai laù gan ñöôïc nuoâi döôõng bôûi moät huyeát quan

chung”

Vì hoï sinh moät löôït, caû hai coù chung moät laù soá. Nhöng caù tính vaø con caùi khoâng gioáng nhau:

ñoù laø ñieàu sai bieät khoù hieåu treân laù soá. Y hoïc lieät keâ tröôøng hôïp naøy vaøo haïng quaùi vaät hình ngöôøi.

Coù leõ ñaây laø vieäc quaù hi höõu, nhöng cuõng giuùp chuùng ta coù yù nieäm veà giôùi haïn cuûa Töû-Vi.

D. – NHÖÕNG GIÔÙI HAÏN TÖØ TOÅNG SOÁ LAÙ SOÁ TÖÛ VI

Ñieàu ñaùng keå hôn heát laø khoa Töû-Vi bò giôùi haïn raát roõ reät khi chuùng ta xeùt ñoaùn ñeán soá

löôïng laù soá Tö-Vi khaû höõu saùnh vôùi soá ngöôøi treân theá giôùi.

Daân soá theá giôùi ngaøy nay hieän leân ñeán hôn ba tyû röôõi. Neáu laáu soá Töû-Vi, leõ ra moãi ngöôøi

phaûi coù moät laù soá, vò chi coù hôn ba tyû röôõi laù soá. Nhöng thöïc teá khoâng phaûi nhö vaäy. Vì caùch laáy soá

Töû-Vi theo phöông phaùp cuûa Traàn Ñoaøn coù phaàn ñaëc thuø, cho neân khoâng phaûi ai ai cuõng coù laù soá

rieâng. Traùi laïi, coù raát nhieàu ngöôøi coù chung nhau moät laù soá.

1. Toång soá toái ña laù soá Töû-Vi

Chöông naøy coù daønh moät phuï luïc ñeå daãn giaûi baøi toaùn tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi. Ñoäc

giaû coù theå tham chieáu phuï luïc ñeå thöû nghieäm caùch tính.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 16

Theo caùch laù soá Töû-Vi cuûa Traàn Ñoaøn thì toái ña chæ coù 512.640 laù soá maø thoâi. 512.640 laù soá

naøy ñöôïc duøng chung cho hôn ba tyû röôõi ngöôøi treân theá giôùi. Con soá naøy ñuû ñeå noùi leân phaïm vi haïn

heïp cuûa vieäc aùp duïng khoa Töû-Vi.

2. Phaïm vi aùp duïng khoa Töû-Vi

Ñöùng veà maët lyù luaän toaùn hoïc maø xeùt thì khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng rieâng cho töøng ngöôøi

moät. Traùi laïi, khoa naøy chæ duøng cho nhieàu laém laø 512.640 tröôøng hôïp, thay vì ba tyû röôõi tröôøng

hôïp. Nhö vaäy, taàm thöïc duïng bi thu heïp heát söùc nhieàu.

Ñieàu naøy cho thaáy Töû-Vi khoâng phaûi laø moät toaøn khoa, töùc laø moät khoa duøng cho taát caû

nhaân loaïi, maø chæ laø moät chuyeân khoa ñaëc thuø. Khoa Töû-Vi töï noù khoâng giaûi quyeát noåi heát aån soá

cuûa ba tyû röôõi nhaân maïng. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu boä moân khaùc. Con soá 512.640 chæ neân

xem nhö con soá vaän maïng khung, hay noùi moät caùch khaùc ñaây chæ laø 512.640 loaïi vaän maïng. Khoa

Töû-Vi voâ tình chæ xeáp loaïi ñöôïc vaän maïng con ngöôøi vaøo baáy nhieâu tröôøng hôïp maø thoâi.

Ñeå coù yù nieäm cuï theå veà söï töông ñoái naøy, ta thöû xeùt tyû leä caùc ngöôøi ñoàng soá ôû Vieät Nam, ôû

Trung Hoa vaø treân theá giôùi.

a) Tröôøng hôïp Vieät Nam

Daân soá hai mieàn Vieät Nam hieän nay leân ñeán 37.500.000 ngöôøi. Giaû thieát raèng sinh xuaát vaø

töû xuaát haøng naêm khoâng thay ñoåi, chuùng ta coù con soá sau ñaây:

37.500.000

_______________ =73.15#73

512.640

Ñieàu naøy coù nghóa laø cöù 73 ngöôøi Vieät Nam laø coù moät laù soá gioáng nhau.

b) Tröôøng hôïp Trung Hoa

Daân soá Trung Hoa, nôi phaùt xuaát khoa Töû-Vi hieän nay vaøo khoaûng 750.000.000 daân. Cuõng giaû thieát

raèng daân soá ñoù coá ñònh vaø sinh xuaát, töû suaát giöõa nguyeân, chuùng ta coù con soá:

37.000.000

______________ =1.463,#1.463

512.640

Ñieàu naøy coù nghóa laø coù truøng soá ñoái vôùi 1.463 ngöôøi Trung Hoa.

c) Tröôøng hôïp theá giôùi

Vôùi daân soá hieän vaøo khoaûng 3.500.000.000, ñöôïc gæ thieát nhö soá ñònh, thì soá ngöôøi truøng soá

treân theá giôùi laø 6.827.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 17

Luaän theo toaùn hoïc, baét buoäc phaûi noùi nhö vaäy. Treân bình dieän toaùn hoïc, caùc con soá

73,1.463 vaø 6.827 cho thaáy tính caùch töông ñoái raát cao cuûa khoa Töû-Vi. Söï truøng soá coøn chöùng toû

khoa Töû-Vi khoâng caù bieät hoùa ñöôïc moãi caù nhaân, khoâng phaân bieät noåi töøng vaän meänh. Ñöùng treân

maët lyù luaän toaùn hoïc, khoa Töû-Vi ñaõ ñoàng hoaù 73 vaän meänh cuûa 73 ngöôøi Vieät Nam laøm moät, ñoàng

hoùa 1.463 vaän meänh cuûa 1.463 ngöôøi Trung Hoa laøm moät vaø ñoàng hoùa 6.827 vaän meänh caù nhaân noùi

chung laøm moät.

Treân thöïc teá, vieäc 73 ngöôøi Vieät Nam truøng moät laù soá khoâng coù nghóa laø 73 ngöôøi ñoù truøng

vaän meänh. Kieáp soá cuû moãi ngöôøi ñeàu khaùc nhau. Thaønh thöû, loái lyù luaän baèng toaùn hoïc thoûa maõn

ñöôïc thöïc teá. Phaûi boå tuùc lyù luaän naøy baèng moät heä thoáng lyù luaän khaùc luùc giaûi ñoaùn.

Töû-Vi hoïc laø moät khoa nhaân vaên, nghieân cöùu con ngöôøi vaø ñôùi ngöôøi. Phöông trình con

ngöôøi (eùquation humaine) quaù ö phöùc taïp vì phaûn öùng moãi ngöôøi moät khaùc nhau, hoaøn caûnh khaùc

nhau, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø nhaát laø phuùc ñöùc khaùc nhau. Cnhính vì nhöõngkhaùc bieät saâu xa ñoù

neân kieáp soáng con ngöôøi khoâng theå ñoàng hoùa nhau ñöôïc. Vì theá, coù leõ chuùng ta chæ neân xem con soá

512.640 nhö con soá phöông trình khung naøy, con ngöôøi hoaït ñoäng rieâng, tuyø theo caù tính, hoaøn

caûnh, vaên hoùa, huyeát thoáng vaø phuùc ñöùc tích luõy. Coù theå coù nhieàu ngöôøi cuøng coù chung moät loaïi

vaän meänh, nhöng vaãn coù vaän meänh rieâng cho moãi ngöôøi. Caùi chung khoâng xaùo boû caùi rieâng, c1i

rieâng khoâng hoaøn toaøn ñoàng hoùa vôùi caùi chung. Phaûi chaêng ñaây laø tính lyù cuûa ngaïn ngöõ “hoøa nhi

baát ñoàng” cuûa coå nhaân?

Duø sao, vôùi 512.640 phöông trình khung ñoù khoa Töû-Vi khoâng theå laø moät toaøn khoa (science

compleøte) ñeå giaûi ñaùp heát caùc aån soá cuûa moïi ngöôøi. Noù phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhieàu khoa boùi toaùn

khaùc, nhö töôùng hoïc, dòch hoïc, chæ tay v.v…

* * *

Phuï tröông moät

Caùch tính toång soá ñoái ña laù soá Töû-Vi

Ñeå tính toång soá toái ña laù soá Töû-Vi coù theå coù, ta tieán haønh theo 3 böôùc döôùi ñaây:

Neáu döõ kieän, trong ñoù lieät keâ caùc yeáu toá can döï vaøo vieäc tính, giaûi thích caùc yeáu toá naøy.

Neâu nguyeân taéc tính.

Trình baøy kyõ thuaät tính.

a) Nhöõng döõ kieän

Khi tính toång soá laù soá Töû-Vi, ta phaûi caên cöù vaøo 5 yeáu toá:

Yeáu toá AÂm Döông, yeáu toá giôø sinh, yeáu toá thaùng sinh, yeáu toá naêm sinh, yeáu toá ngaøy sinh trong

thaùng


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 18

Yeáu toá AÂm Döông – coù hai loaïi tuoåi, tuoåi Döông (Döông, Nam, Döông Nö) vaø tuoåi AÂm (AÂm Nam,

AÂm Nöõ), töông öùng vôùi cuõng höôùng an sao, moät höôùng thuaän vaø moät höôùng nghòch.

Yeáu toá giôø sinh - AÂm lòch coù 12 giôø trong ngaøy.

Yeáu toá thaùng sinh – Naêm thöôøng coù 12 thaùng, rieâng naêm nhuaän coù möôøi 13 thaùng. Nhöõng thaùng

nhuaän ta khoâng keå vì laù soá Töû-Vi cöù an theo thaùng, baát luaän thaùng thöôøng hay thaùng nhuaän. Do ñoù,

ta chæ keå moät naêm coù 12 thaùng maø thoâi.

Coù thaùng thieáu goàm 29 ngaøy, coù thaùng ñuû goàm 30 ngaøy. Söï noái tieáp caùc thaùng thieáu vaø ñuû

trong moät naêm khoâng theo thöù töï naøo caû, töùc laø khoâng phaûi cöù nhaát thieát moät thaùng ñuû ñi tieáp theo

moät thaùng thueá. Ta coù nhieàu dòp chöùng kieán 2 hoaëc coù khi 3 thaùng thieáu ñi lieàn nhau, roài cuõng

khoâng phaûi laø 2 hoaëc 3 thaùng ñuû ñi theo saùt.

Veà tyû leä thaùng ñuû, thaùng thieáu cuõng khoâng ñoàng nhaát trong caùc naêm. Coù naêm coù 7 thaùng ñuû,

5 thaùng thieáu, coù naêm thì tyû leä baèng nhau 6/6. cuõng khoâng haún moät naêm gaëp tyû leä 6/6 di saùt theo

moät naêm coù tyû leä 7/5: coù khi tyû leä 6/6 xaûy ra trong 2 naêm lieàn, coù khi tyû leä 7/5 coù trong 4 naêm lieàn.

Nhöõng neùt ñaëc thuø keå treân khieán cho vieäc tính ngaøy trong naêm phaûi duøng caùch ñeám. Naêm

naøo coù tyû leä 7/5 thì coù ngaøy 355 ngaøy ñeålaáy soá, coøn naêm coù tyû leä 6/6 thì coù 354 ngaøy.

Yeáu toá naêm sinh – Naêm sinh bao goàm can vaø chi. Coù 10 can vaø 12 chi, ñöôïc keát hôïp vôùi nhau theo

moät quy taéc raát ñaëc thuø. Khoâng phaûi can naøo cuõng coù theå ñi vôùi baát cöù chi naøo. Quy luaät chaép noái

10 can vôùi 12 chi chæ ñöa tôùi 60 theá keát hôïp laø heát ** chôù khoâng phaûi ñöa tôùi 10 x 12 töùc 120 keát hôïp

nhö nhieàu ngöôøi laàm töôûng. 60 loaïi 6 cuûa con ngöôøi, noái tieáp nhau trong 60 naêm. Ñeán naêm thöù 61

(1900) thì trôû laïi Canh Tyù, khôûi ñaàu cho moät giaùp keá tieáp. Khôûi ñieåm cuûa giaùp coù theå laáy ôû baát cöù

naêm naøo. Ví duï, coù theå laáy Bính Thìn (1caøng laøm naêm ñaàu tieân cho giaùp Bính Thìn Aát Maõo (1796 –

1855). Sau naêm Aát Maõo (1855) thì trôû laïi Bính Thìn (1856)

vaäy: moãi can chi coù 6 theå heát hôïp vôùi 6 chi. Thaønh thöû 10 can chæ coù 60 theå keát hôïp vôùi 12 chi.

ính Thìn thì ñeán Ñinh Tyù, roài ñeán Maäu Ngoï, Kyõ Muøi, … cho

Trong baát luaän giaùp naøo, teân goïi caùc naêm vaø thöù töï keát hôïp can chi cuûa naêm trong giaùp

khoâng bao giôø thay ñoåi. Ví duï sau B

ñeán naêm thöù 60 cuûa giaùp laø Aát Maõo. Luoân luoân nhö vaäy.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 19

Toùm laïi, vì nhöõng ñaëc ñieåm treân, cho neân, trong moät gíap, chæ coù 60 loaïi tuoåi ñeå laáy soá Töû-

Vi cho loaøi ngöôøi maø thoâi, khoâng hôn khoâng keùm. Vaán ñeà ñaët cho ta laø tìm trong 60 naêm naøy soá

löôïng ngaøy ñeå tính toång soá laù soá Töû-Vi, laáy theo ngaøy.

Yeáu toá ngaøy sinh - Ta coù theå tìm soá ngaøy trung bình torng thaùng ñeå nhaân vôùi soá thaùng trong naêm,

vôùi soá naêm trong giaùp, vôùi soá giôø trong ngaøy vaø vôùi heä soá aâm döông ngoõ haàu ñi ñeán tích soá chung,

töùc laø toång soá laù soá Töû-Vi khaû höõu.

Ta cuõng coù theå aùp duïng moät baøi toaùn giaûn dò hoön laø tìm soá ngaøy trong giaùp (trong ñoù coù bao goàm

caû 60 naêm vaø soá thaùng roài) ñeå nhaân vôùi soá giaùp trong ng2y vaø vôùi heä soá AÂm Döông.

b) Nguyeân taéc tính toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp

Coù hai caùch tính toång soá: Caùch tính baèng 5 heä soá vaø caùch tính vôùi 3 heä soá.

Vôùi caùch tính baèng 5 heä soá, toång soá laù soá taát caû trong giaùp (goïi laø y) laø tích soá cuûa 5 heä soá sau ñaây:

Heä soá AÂm Döông : 2

Heä soá giôø trong ngaøy : 1

Heä soá trung bình trong thaùng : x *

Heä soá thaùng trong naêm : 12

Heä soá naêm trong giaùp : 60

Phöông trình seõ laø : y = 12 X 12 X x X 12 X 60

Coøn caùch tính baèng 3 heä soá seõ giaûn dò hôn. Toång soá laù soá Töû-Vi trong giaùp (y) laø tích soá cuûa 3 heä soá

sau:

Heä soá AÂm Döông : 2

Heä soá giôø trong ngaøy : 12

Heä soá ngaøy trong giaùp

Phöông trình seõ laø

: z

: y = 2 X 12 X z

Sôû dó theo caùch tính naøy, heä soá thaùng vaø naêm khoâng ñöôïc keå laø vì soá ngaøy trong giaùp ñaõ

ñöôïc tính döïa theo soá thaùng naêm trong naêm (12) vaø soá naêm trong giaùp (60) roài. Kyõ thuaät trình baøy

döôùi ñaây seõ theo caùch tính thöù nhì, baèng 3 heä soá cho deã. Vaäy, vaán ñeà laø phaûi tìm z soá ngaøy trong

giaùp.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 20

c) Kyõ thuaät tính y trong moät giaùp nhaát ñònh

Ta thöû choïn moät giaùp nhaát ñònh ñeå tính y, ví duï nhö laáy

1899) laøm caên baûn.

Giaùp naøy coù 60 naêm, trong ñoù coù hai loaïi naêm:

giaùp Canh Tyù - Kyû Hôïi (1840 –

- Loaïi moät goàm 33 naêm, moãi naêm coù 7 thaùng 30 ngaøy vaø 5 thaùng 29 ngaøy.

- Loaïi hai goàm 27 naêm, moãi naêm coù 6 thaùng 30 ngaøy vaø 6 thaùng 29 ngaøy.

Ñoái vôùi loaïi ñaàu (7 thaùng ñuû, 5 thaùng thieáu), ta coù 355 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi * .

Loaïi naøy coù 33 naêm, vaäy trong 33 naêm naøy coù 11.715 ngaøy ñeå laáy soá.

Ñoái vôùi loaïi nhì (6 thaùng ñuû, 6 thaùng thieáu), ta coù 354 ngaøy moãi naêm ñeå laáy soá Töû-Vi*. Loaïi

naøy coù 27 naêm, vaäy, trong 27 naêm naøy coù 9.558 ngaøy ñeå laáy soá.

Keát quaû laø trong troïn giaùp 60 naêm, ta coù:

11.750 + 9.558 = 21.278 ngaøy ñeå laáy soá

ñoù laø trò soá chính xaùc cuûa z.

vaäy trò soá chính xaùc cuûa y laø:

y = 2 X 12 X 21.273 = 510.552 laù soá Töû-Vi

Toùm laïi, trong giaùp noùi treân, coù taát caû 510.552 laù soá Töû-Vi. Noùi nhö theá coù nghóa laø taát caû

moïi ngöôøi trreân theá giôùi sinh trong hoaûng thôøi gian cuûa giaùp, keå töø giôø Tyù ngaøy moàng moät thaùng

gieâng naêm Canh Tyù (1840) ñeán giôø Hôïi ngaøy 30 thaùng chaïp naêm Kyû Hôïi (1899) chæ coù 510.552 vaän

meänh maø thoâi.

Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi cho rieâng giaùp 1840 – 1899. Vaán ñeà ñaët ra laø ñoái vôùi caù giaùp thì y

laø bao nhieâu? Laøm sao toång hoùa ñöôïc cho taát caû caùc giaùp?

d) Thöû toång quaùt hoùa toång soá laù soá khaû höõu

Keát quaû 510.552 keå treân ñaëc bieät chæ aùp duïng rieâng cho giaùp 1840 – 1899 maø thoâi. Ta khoâng

theå toång quaùt hoùa keát quaû noí treân cho moïi giaùp. Lyù do giaûn dò laø vì soá ngaøy z trng giaùp naøy chöa

haún laø soá ngaøy toái ña neáu so vôùi nhöõng giaùp khaùc.

YÙ nieäm cuûa chuùng ta laø, neáu bieát ñöôïc soá ngaøy toái ña cuûa moät

27 naêm X 354 ngaøy = 9.558 ngaøy

Giaùp thì môùi toång hoùa ñöôïc, töùc laø môùi bieát ñöôïc toång soá toái ña laø soá Töû-Vi khaû höõu.

Ñeå tìm toång soá toái ña naøy, ta giaû thieát raèng coù moät giaùp giaû töôûng naøo ñoù coù soá ngaøy cao

nhaát. Dó nhieân, ta khoâng theå giaû töôûng quaù cao maø phaûi giaû töôûng sao cho caøng gaàn thöïc teá caøng

hay. Ta nhaän thaáy raèng, trong caùc naêm coù naêm duy nhaát coù soá ngaøy cao nhaát: ñoù laø naêm 1944 Giaùp

Thaân. Naêm naøy coù ñeán 8 thaùng 30 ngaøy vaø 4 thaùng

29 ngaøy, vò chi laø 365 ngaøy ñeå laáy soá.

Ta giaû thieát raèng gæ töôûng chæ goàm toaøn nhöõng naêm 356 ngaøy thì giaùp giaû töôûng ñoù seõ coù:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 21

365 ngaøy x 60 naêm = 21.360 ngaøy

vaäy, trò soá y baây giôø laø:

y = 21.360 x 22 x 12 = 512.640 laù soá

Ñoù laø toång soá laù soá Töû-Vi toái ña khaû chaáp *

*

* *

Chöông hai

Phöông phaùp cuûa khoa Töû-Vi

Phöông phaùp phaân tích

• Ñaïi phaân tích

Vi phaân tích

• Phöông phaùp ñoäng


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 22

Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø hai ñoái töôïng voâ cuøng phong phuù vaø phöùc taïp. Con ngöôøi laø caû

moät vuõ truï thu heïp, raéc roái trong söï caáu taïo. Ñôøi ngöôøi coøn khoù hieåu hôn, vì noù bao haøm raát nhieàu

hoaøn caûnh khaùc nhau, nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau maø thôøi gian coù theå phuû truøm gaàn 100 naêm. Con

ngöôøi khoâng bao giôø coá ñònh, ñôøi ngöôøi cuõng thay ñoåi. Caû hai cuøng laø bieán soá cuûa nhau vaø laø bieán

soá cuûa hoaøn caûnh. Vì muoán bieát caû hai ñoái töôïng, khoa Töû-Vi heát söùc tham voïng.

Khoa Töû-Vi giaûi quyeát tham voïng ñoù nhö theá naøo? Ñaët vaán ñeà nhö theá töùc laø nooù ñeán

phöông phaùp cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy aùp duïng ñoàng thôøi ba phöông phaùp, phaân tích, toång hôïp vaø

ñoäng (analytique et dynamique).

A – PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Tröôùc heát khoa Töû-Vi aùp duïng phöông phaùp phaân tích ñoái töôïng. Coù hai loái phaân tích ñöôïc

söû duïng song song chöôûng.

Loái ñaïi phaân tích, töùc laø chia con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng yeáu toá lôùn, thaønh nhöõng

thôøi kyø daøi ñeå khaûo saùt töøng yeáu toá, töøng thôøi kyø.

Loái pvi phaân tích, töùc laø nhöõng yeáu toá lôùn ñoù chia theâm ra nhieàu, thaät nhieàu yeáu toá nhoû hôn, nhoû

hôn nöaõ.

1. – Ñaïi phaân tích (macro-analyse)

Trong khuoân khoå cuûa ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät Baûn Meäny vaø Cuïc, 12 cung vaø

nhöõng thôøi hôn trong ñôøi ngöôøi.

a) Söï phaân bieät Baûn Meänh vaø Cuïc

Ñeå phaân tích Baûn Meänh, khoa Töû-Vi ñaõ duøng hai yeáu toá caên baûn ñeå ñònh danh Baûn Meänh :

moät laø nguyeân theå cuûa Baûn Meänh, hai laø haønh cuûa Baûn Meänh. Baûn Meänh ñöôïc xeáp thaønh 5 loaïi,

tö7ng öùng môùi 5 haønh: Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy. Töø 5 haønh ñoù, chuùng ta ruùt tæa nhöõng yù nghóa veà

con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Moãi Baûn Meänh coù moät haønh laøm chuû. Haønh ñoù quyeát ñònh lyù tính, hoaù tính

cuûa Baûn Meänh. Nhö Baûn Meänh haønh Kim coù lyù tính vaø hoùa tính rieâng cuûa loaïi kim khí, khoâng

gioáng lyù hoùa tính cuûa haønh Hoûa.

Ngoaøi theå tính, khoa Töû-Vi phaân bieät nhieàu caùch trong moät theå. Ví duï nhö haøh Hoûa goàm coù

“ sôùn haï hoûa (löûa döôùi chaân nuùi), sôn ñaàu hoûa (löûa treân ñænh nuùi), thieân thöôïng hoûa (löõ treân trôøi),

tích lòch hoûa (löûa saám seùt), loä trung hoûa (löõ trong loø) v2 phuù ñaêng hoûa (löûa ngoïn ñeøn). Moãi theå caùch

hoûa nhö theá coù moät ñaëc tính cô höõu. Nhöng, raát tieác khoa Töû-Vi khoâng lieätkeâ ñaëc tính naøy. Moãi

haønh ñöôïc chia thaønh 6 theå caùch, nhö vaäy, coù taát caû 30 theå ca ùch Baûn Meänh cho 5 haønh. *

Moãi haønh ñöùng rieâng nhöng coù nghóa. Haønh vaø nguyeân theå cuûa noù chæ coù nghóa khi naøo ñi

chung vôù haønh khaùc. Ví duï nhö Baûn Meänh Hoûa gaëp sao Kim noùi chng thì khaéc vì Hoûa khaéc Kim:

gaëp Thoå thì sinh vì Hoûa sinh Thoå. Tuyø theo khaéc hya sinh, soá maïng seõ toát hay xaáu: sinh thì toát, khaéc

thì xaáu.

Ñoái vôùi Cuïc, khoa Töû-Vi cuõng nguõ haønh hoùa thaønh 5 cuïc. Ñoù

laø: Thuyû nhò cuïc, Moäc tam

cuïc, Thoå nguõ cuïc vaø Hoûa luïc cuïc. Nhöõng con soá 2, 3, 4 …. Ñi keøm vôùi moãi cuïc khoâng thöïc duïng cho


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 23

vieäc giaûi ñoaùn. Yù nghóa cuûa cuïc chæ ñöôïc xeùt trong söï sinh khaéc vôùi haønh cuûa Baûn Meänh. Neáu

Meänh, Cuïc töông sinh thì toát, töông khaéc thì xaáu. Trong moïi tröôøng hôïp toát, cuoäc ñôøi suoân seû hôn,

vaän may ñeå gaëp hôn, nghòch caûnh ít hôn. Traùi laïi, neáu khaéc thì xaáu, baùo hieäu nhieàu trôû ngaïi, khoù

khaên, phaûi ñaáu tranh chaät vaät vaø coù theå laø yeáu toá yeåu hay baát lôïi cho phuù, quyù, khoa baûng cuoäc ñôøi

v.v…

b) Söï phaân bieät 12 cung

Trong tieán trình ñaïi phaân tích thöù hai, khoa Töû-Vi chia sinh hoaït con ngöôøi thaønh 12 khía

caïnh lieân quan ñeán moät laõnh vöïc cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôø. Möôøi hai khía caïnh ñoù ñöôïc dieãn

taû qua teân goïi 12 cung trong laù soá, ñöôïc lieät keâ nhö sau:

- Cung Phuùc Ñöùc noùi leân tình traïng cuûa tieàn kieáp, cuûa doøng hoï, haäu quû cuûa tieàn kieáp, cuûa

doøng hoï treân ñôøi ngöôøi: ñaây laø khía caïnh duy linh, mang ít nhieàu tính caùch sieâu hình.

- Cung Phuï Maãu noùi leân tình traïng cuûa cha meï, töông quan giöõa mình vaø cha meï, töông quan

naøy ñöôïc hieåu theo moät phaïm vi khaù roäng, töø huyeát thoáng (heùreùditeù) cho ñeán sinh keá, thoï yeåu,

haïnh phuùc cua cha meï vaø tieáng doäi treân cuoäc ñôøi cuûa mình.

- Cung Baøo noùi leân tình traïng cuûa anh chò em trong gia ñình, tuông quan sinh hoaït giöõa

huynh ñeä vôùi nhau.

- Cung Phu hay Theâ noùi leân tình traïng gia ñaïo, haïnh phuùc, vôï choàng, ñaëc tính vaø söï nghieäp

cuûa ngöôøi hoân phoái, töông quan giöõa mình vaø ngöôøi vôï (hay choàng).

meï vaø

hoaït.

- Cung Meänh noí leân taâm tính, trí tueä, tình caûm, sôû thích, sôû oá, toùm laïi noäi taâm con ngöôøi.

- Cung Töû Töùc noùi leân tình traïng con caùi trong hay ngoaøi gia ñình, ppphaïnh phuùc giöõa cha

con caùi, cuõng nhö haïn phuùc con caùi.

- Cung Taøi Baïch noùi leân tình traïng taøi chaùnh cuûa mình, sinh hoaït vaät chaát cuûa gia ñình

- Cung Taät Aùch noùi leân tình traïng söùc khoûe vaät chaát vaø tinh thaàn cuøng nhöõng tai hoaï beänh taät

ñi keøm theo coù aûnh höôûng ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi.

- Cung Thieân Di noí leân hoaøn caûnh, thôøi theá maø mình ñang soáng, lieân heä giöõa con ngöôøi vaø

xaõ hoäi.

- Cung Noâ Boäc noùi leân söï giao thieäp giöaõ mình vôùi moät soá ngöôøi coù lieân heä maät thieát nhö

nhaân tình, baïn beø, ngöôøi thuoäc quyeàn toâi tôù …..

ngöôøi.

- Cung Quan Loäc noí leân ngheà nghieäp, khaû naêng chuyeân moân, sôû thích, nguyeän voïng con

- Cung Ñieàn Traïch noí leân tình traïng nhaø cöûa, ruoäng vöôøn, khung caûnh vaät chaát cuûa sinh

Söï phaân tích ra 12 cung treân ñaõ moâ taû thoûa ñaùng caùc laõnh vöïc sinh hoaït caù nhaân, hình dung

ñöôïc con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi moät caùch khuùc chieát, tinh vi. Qua loái ñaïi phaân tích ñoù, khoa Töû-Vi giaûi

quyeát phaàn lôùn tham voïng tìm hieåu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 24

c) Söï phaân bieät caùc thôøi haïn cuûa ñôøi ngöôøi

Khoa Töû –Vi chia sinh thôøi con ngöôøi ra laøm hai thôøi kyø: tieàn vaän vaø haäu vaän.

Tieàn vaän laø giai ñoaïn töø luùc môùi sinh cho ñeán tuoåi laäp thaân. Phoûng theo ngaïn ngöõ “Tam thaäp

nhò laäp”, tuoåi naøy ñöôïc aán ñònh aøo khoaûng treân döôùi 30 tuoåi. Tieàn vaän naøy do cung Meänh moâ taû.

Haäu vaän laø thôøi gian coøn laïi cho ñeán luùc cheát, do cung Thaân moâ taû. Cung Thaân ñaây laø cung

cuûa tuoåi thaønh thaân, chôù khoâng phaûi cung Thaân cuûa 12 ñiaï chi.

Söï phaân bieät naøy coát ñeå moâ taû hai thôøi kyø vaän meänh, coát ñeå nhaán maïnh ñeán söï thay ñoåi cuûa

cuoäc ñôøi. Thaät vaäy, ñôøi ngöôøi coù thaêng, coù traàm, coù chuyeån höôùng chô khoâng bao giôø gioáng nhau töø

luùc sinh ñeán luùc töû. Trong giai ñoaïn tieàn vaän (Meänh), con ngöôøi coøn nhoû, phaûi soáng vôùi cha meï, anh

em nhôø vaû vaøo cha meï, con ngöôøi ñang hoïc ngheà, ñang choïn aïn traêm naêm, ñeå chuaån bò böôùc vaøo

ñôøi. Trong haäu vaän (Thaân), caù nhaân coi nhu ñaõ thaønh thaân, phaûi böôùc vaøo ñôøi, khoâng coøn leä thuoäc

vaøo cha meï maø traùi laïi phaûi töï laäp cho mình, chiuï traùch nhieäm veà kieáp soáng cuûa mình, phaûi gaùnh

vaùc gia ñình, con caùi, phaûi giao thieäp vôùi xaõ hoäi, phaûi coù ngheà rieâng nuoâi mieäng vaø baûo boïc vôï con.

Cuoäc soáng vì theá trôû thaønh ñoäc laäp vaø rieâng tö, taùch rôøi khoûi ñaïi gia ñình ñeå soáng vôùi tieåu gia ñình,

vôùi quan tröôøng haëc thöông tröôøng. Haïnh phuùc con ngöôøi baáy giôø goàm haïnh phuùc gia ñaïo, haïnh

phuùc ngheà nghieäp, haïnh phuùc vaät chaát do mình töï taïo vaø töï ñieàu kheånh. Cuoäc soáng rieâng tö ñoù ñoâi

khi ñöa ñeán söï thaønh laäp moät toå aám thöù hai vôùi vôï leõ, vôùi nhaân tình.

Caùi haøng raøo ngaên caùch hai giai ñoaïn Meänh vaø Thaân khoâng coù tính caùch coá ñònh. Coù quan

ñieåm ch raèng ranh giôùi giöõa Meänh vaø Thaân tuyø theo con soá cuûa Cuïc. Ví duï nhö Thuûy nhò cuïc thì

Thaân ñöôïc kyeå töø 32 tuoåi trôû ñi, Moäc tam cuïc töø 33, Kim töù cuïc töø 34, Thoå nguõ cuïc töø 35 vaø Hoûa

luïc cuïc töø 36. vaø vì vaäy cho neân khi xem Than laø phaûi tính trong tuông quan vôùi Cuïc. Noùi khaùc ñi,

Cuïc töông öùng vôùi Thaân, vôùi haäu vaän, coøn Baûn Meänh töông öùng vôùi Meänh, vôùi tieàn vaän. Quan

ñieåm naøy coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Duy phaûi löu yù raèng, Meänh sang Thaân, söï chuyeån höôùng khoâng

ñoät ngoät nhö moät ngoõ reõ. Ñeå ñaùnh daáu söï thay ñoåi daàn ñaø ñoù, coù leõ ngöôøi ta baøy ra cung löu nieân

ñai haïn.

Cung Thaân coù theå ñoùng ôû moät trong saùu sung döôùi ñaây:

Meänh, Phuùc, Quan, Di, Taøi vaø Phu Theâ. Khoâng bao giôø Thaân ñoùng ôû Phuï, Ñieàn, Noâ, Taät,

Töû, Baøo. Lyù do laø cung Thaân, vì moâ taû toaøn dieän haäu vaän con ngöôøi, laø moät cung coù nghóa ña dieän,

töùc laø moät cung cöôøng. Vì laø cung cöôøng cho neân Thaân chæ ñoùng chung vôùi nhöõng cung quan troïng

cuûa ñôøi ngöôøi maø thoâi. Khi Thaân ñoùng cung ôû cung naøo thì cung ñoù quan troïng gaáp boäi. Ví duï neáu

Thaân ñoùng ôû Quan thì caùc hay, caùc dôû cuûa cung Quan khoâng phaûi chæ hay dôû veà quan tröôøng maø

thoâi maø coøn hay dôû treân nhieàu ñiaï haït khaùc nhö taøi loäc, phu theâ, thôøi theá …. Neáu cung Quan toát thì

haäu vaän seõ toát toaøn dieän, xaáu thì xaáu toaøn dieän. Yeáu lyù cuûa cung Thaân naèm trong yù nghóa naøy.

d) Söï phaân bieät caùc cung haïn:

Khoa Töû-Vi chia nhoû sinh thôøi con ngöôøi thaønh nhieàu haïn kyø. Haïn lyø lôùn goïi laø ñaïi haïn 10

naêm moät keá tieáp nhau theo thöù töï hoaëc thuaän hoaëc nghòch. Moâó ñaïi haïn ñoùng ôû moät cung. Cung ñoù

toát hay xaáu thì ñaïi haïn cuõng coù yù nghóa ñoù.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 25

Ñaïi haïn thuoäc tieàn vaän thì naèm trong khuoân khoå cuûa cung Meänh. Neáu thuoäc haäu vaän thì

loàng khung trong cung Thaân. Neáu Meänh hay Thaân. Neáu Meänh hay Thaân toát thì caùi toát ñoù aûnh

höôûng ñeán ñaïi haïn lieäng heä vaø coù theå cheá giaûm ít nhieàu caùi xaáu cuûa ñaïi haïn ñoù. Neáu Meänh, Thaân

xaáu thì xaáu laây ñeán ñaïi haïn, ít hoaëc nhieàu.

Söï phaân tích vaän kyø ñeán 10 naêm thuoäc ñaïi loaïi phaân tích. Thaáp xuoáng ñeán töøng naêm laø vi

phaân tích.

Toùm laïi, trong phaïm vi ñaïi phaân tích, khoa Töû-Vi choïn loïc nhöõng yeáu toá lôùn coù aûnh höôûng

ñeán con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi ñeå khaûo saùt qua thôøi gian. Suoát cuoäc soáng. Phöông phaùp phaân chia naøy

xeùt ra thoûa ñaùng, ñaùp öùng ñöôïc moät phaàn lôùn tham voïng cuû khoa Töû-Vi laø tìm hieåu vuõ truï nhoû cuûa

nhaân sinh, khoâng nhöõng treân töøng ñòa haït maø coøn trong moãi thôøi kyø.

2.-Vi phaân tích (micro-analyse)

Trong khuoân khoå vi phaân tích, khoa Töû-Vi phaân bieät nhöõng yeáu toá nhoû hôn, nhöõng thôøi haïn

ngaén hôn. Nhöõng yeáu toá nhoû goàm caùc sao (vôùi yù nghóa vaø Aâm Döông nguõ haønh tinh cuûa moãi sao),

nhöõng thôøi haïn nhoû goàm töøng naêm, töøng thaùng, töøng ngaøy, töøng giôø

a) Söï phaân bieät yù nghóa cuûa caùc sao

Khoa Töû-Vi söû duïng loái 111 sao, trong ñoù coù 14 chính vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù

nghóa ñi keøm. Coù 9 loaïi yù nghóa cuûa sao. Ñoù laø yù nghóa cô theå, beänh lyù, tính tình, coâng danh, taøi loäc,

phuùc thoï, töôùng maïo, ñieàn saûn, vaät duïng. Vôùi 9 loaïi yù nghóa naøy, khoa Töû-Vi haàu nhö bao yeåm heát

caùc yeáu toá chi phoái con ngöôøi , giuùp giaûi ñoaùn ñöôïc nhieàu ñaëc tröng cuûa caù nhaân treân caùc phöông

dieän cô theå, töôùng maïo, beänh lyù, tính tình, ngheà nghieäp, tieàn baïc, thoï yeåu, ñieàn saûn…Leõ dó nhieân,

khoâng coù sao naøo coù ñuû 9 loaïi nghóa: coù sao chæ coù 1 hay 2 loaïi, coù sao coù 6, 7 loaïi. Duø sao, 9 loaïi

goäp laïi ñuû ñeå moâ taû vaän meänh con ngöôøi moät caùch töông ñoái chi tieát, treân nhieàu laõnh vöïc quan yeáu,

dieãn xuaát ñöôïc khaù nhieàu tình tieát cuûa söï kieän.

Qua caùc cung, khoa Töû-Vi ñi saâu vaøo nhöõng caù tính phöùc taïp trong moãi caù nhaân, nhöõng neùt

vaän meänh phong phuù trong moãi cuoäc ñôøi. Loái vi phaân tích boå tuùc raát nhieàu cho loái ñaïi phaân tích.

Nhôø loái vi phaân tích, khoa Töû-Vi môùi coù ñöôïc chieàu saâu caàn thieát, môùi ñaït ñöôïc möùc ñoä cuï theå vaø

caù bieät cho moãi caù nhaân vaø moãi cuoäc ñôøi, môùi dieãn xuaát ñöôïc hình thaùi phöùc taïp cuûa moãi bieán coá.

Loái vi phaân tích laøm cho laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät böùc phaùc hoaï môø aûo cuûa con ngöôøi, maø laø

moät böùc aûnh phoùng ñaïi, coù ñöôøng neùt khaù roõ reät, coù chaám phaù, ñaäm lôït deã phaân bieät. Loái vi phaân

tích laøm cho khoa Töû-Vi theâm cuï theå vaø phong phuù. Nhôø loái vi phaân tích, con ngöôøi khoâng nhöõng

chæ ñöôïc moâ taû qua caù tính vaø phaûn öùng maø coøn ñöôïc moâ taû qua vaän meänh, thaønh baïi.

Ñoù laø noùi veà yù nghóa cuûa caùc sao.

a) Söï phaân bieät nguõ haønh cuûa caùc sao

Moãi sao coù moät haønh rieâng. Haønh naøy goùp phaàn taêng cöôøng hay cheá giaûm yù nghóa cuûa caùc

sao. Moät sao coù haønh töông hôïp vôùi cung toaï thuû thì ñaéc ñòa, töông khaéc thì haõm ñòa. Ñaéc ñòa, sao

seõ maïnh nghóa hôn. Haõm ñòa, yù nghóa bò keùm ñi hoaëc maát haún. Giöõa hai sao cuõng vaäy, neáu gaëp

töông sinh veà nguõ haønh thì hai sao cuøng ñaéc theá, yù nghóa sao naøy trôï löïc cho yù nghóa sao kia: neáu


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 26

gaëp töông khaéc thì hai sao töông nghòch, yù nghóa sao naøy laøm giaûm thieåu yù nghóa sao kia. Thaønh

thöû, söùc maïnh khaéc nguõ haønh trong caùc sao, khoa Töû-Vi ñaõ ñaåy maïnh söï phaân tích ñeán trình ñoä heát

söùc khuùc chieát, ñeà cao söï töông quan giöõa caùc yeáu toá nhoû, dieãn xuaát ñöôïc nhöõng uaån khuùc vi teá hôn

nöõa cuûa caùc yeáu toá nhoû.

e) Söï phaân bieät caùc haïn nhoû

Khoa Töû-Vi coøn teá phaân nhöõng chaën ñöôøng trong ñôøi ngöôøi thaønh nhöõng ñoaïn nhoû töøng

naêm, töøng thaùng vaø caû töøng ngaøy, töøng giôø: haïn kyø moät naêm goïi laø tieåu haïn, moät thaùng goïi laø

nguyeät haïn, moät ngaøy goïi laø nhaät haïn, moät giôø goïi laø thôøi haïn. Söï phaân bieät naøy coát ñeå tìm hieåu

nhöõng bieán coá trong töøng koaûng ngaén. Xem theá, khoa Töû-Vi coù tham voïng tieân lieäu taát caû moïi vieäc

trong moïi thôøi gian cuûa ñôøi ngöôøi. Chính vì tham voïng quaù lôùn naøy maø coù nhieàu ngöøôi dò nghò möùc

ñoä chính xaùc cuûa nhöõng haïn kyø nhoû. Hoï cho raèng khoa Töû-Vi khoâng chaéc thaáu ñaùo noåi caùc chi tieát

phöùc taïp cuûa moät ngaøy, moät giôø. Laäp luaän baøi baùc naøy xem ra chí lyù: treân thöïc teá, ta thaáy Töû-Vi chæ

chính xaùc ñeán tieåu haïn vaø nguyeät haïn laø cuøng. Caøng ñi saâu vaøo nhaät haïn, thôøi haïn caøng deã sai: coù

nhieàu bieán coá cuûa moät ngaøy xaûy ra maø laù soá khoâng döï lieäu.

Tuy nhieân, noí nhö theá khoâng coù nghóa laø hoaøn toaøn phuû nhaän giaù trò cuûa khoa Töû-Vi torng

vieäc xaùc ñònh caùc bieán coá ñöôïc chöùng nghieäm trong ngaøy ñoái vôùi moät vaøi laù soá. Vieäc phaân chia thôøi

gian nhoû trong laù soá chæ laø moät tieán trình baét buoäc cuûa kyõ thuaät vi phaân tích maø thoâi. Ñaõ phaân chia

ñöôïc kyø haïn lôùn, taát phaûi phaân chia ñöôïc kyø haïn nhoû. Ñaây chæ laø moät kyõ thuaät ngaét ñoaïn thôøi gian

hình thöùc. Giaù trò cuûa noù khoâng phaûi ôû choã chi tieát maø ôû choå toång hôïp. Vì theá cho neân, nhöõng haïn

kyø nhoû khoâng coù giaù trò bieät laäp; noù bò ñoùng khung trong caùi haïn kyø lôùn hôn. Chính nhöõn haïn kyø lôùn

môùi quyeát ñònh: ngöôøi ta döïa vaøo haïn kyø lôùn ñeå tìm nhöõng neùt chính. Vieäc giaûi ñoaùn moät haïn kyø

naøo phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa moät haïn kyø lôùn hôn. Phöông phaùp Töû-Vi khoâng phaûi chæ

thuaàn tuùy phaân tích. Söï phaân tích ñoù chæ laø moät kyõ thuaät ñeå aùp duïng phöông phaùp toång hôïp maø thoâi.

Chính söï toång hôïp môùi laø cöuù caùnh khoa Töû-Vi vaø cuûa thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi.

B-PHÖÔNG PHAÙP TOÅNG HÔÏP CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Giöõa phaân tích vaø toång hôïp söï lieân quan raát chaët cheõ. Söï phaân tích coát thu thaäp döõ kieän cho

vieäc toång hôïp. Phaân tích laø moät ñoaïn ñöôøng baét buoäc ñeå tieán ñeán töôïng. Con ngöôøi chæ ñöôïc moâ taû

ñaày ñuû vaø toaøn dieän trong phöông phaùp toång hôïp maø thoâi.

Sôû dó khoa Töû-Vi ñeà cao toång hôïp laø vì khoa naøy coù moät quan nieäm heát söùc ñoäc ñaùo veà con

ngöôøi. Quan nieäm naøy coù theå ñöôïc toùm taét nhö sau: con ngöôøi trong khoa Töû-Vi laø con ngöôøi toaøn

dieän (l’homme dans sa totaliteù) vaø laø con ngöôøi trong moâi tröôøng sinh hoaït (l’homme dans son

milleu). Quan nieäm toaøn dieän ñoøi hoûi söï toång hôïp. Ñoái vôùi khoa Töû-Vi, con ngöôøi khoâng phaûi chæ

coù tay, chaân, muõi, mieäng hoaëc cô theå noùi chung maø laø cô theå phoái hôïp vôùi taâm hoàn. Xem con ngöôøi

qua moät yeáu toá duy nhaát chaúng khaùc naøo nhö anh muø sôø voi maø chæ moù coù moät boä phaän. Khoa Töû-

Vi goùp nhaët heát caùc yeáu toá, keát tuï heát caùc maûnh nhoû ñeå hình dung ñoái töôïng. Chính vì vaäy cho neân

moät cung khoâng ñuû dieãn taû heát con ngöôøi: phaûi toång hôïp heát 12 cung, phaûi naém toaøn theå laù soá môùi

coù moät hình aûnh roõ reät veà ñöông soá. Vì con ngöôøi laø moät ñôn vò duy nhaát, baát khaû phaân neân laù soá laø


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 27

moät toång hôïp nhaát trí. Moãi cung, ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù lieân ñôùi vôùi nhau, trong moät boái caûnh

chung. Khoa Töû-Vi khoâng heà theo phöông phaùp phaân tích phieán dieän. Giaù trò cuûa khoa naøy chính laø

ôû choã toång hôïp. Giaù trò cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn cuõng baét nguoàn töø khaû naêng toång hôïp ñoù.

Khoâng bò chieát meû, con ngöôøi trong khoa Töû-Vi cuõng khoâng bò boùc ra khoûi khung caûnh sinh

hoaït: noù ñöôïc ñaët raát ñuùng choã, ñöôïc nghieân cöùu trong choã ñöùng coá höõu cuûa noù. Söï phaân tích caùc

cung cho thaáy con ngöôøi soáng trong nhieàu moâi tröôøng khaùc nhau: gia ñình, xaõ hoäi. Ngheà nghieäp,

sinh keá, tieàn kieáp….Moãi khung caûnh heù loä vaøi ñaëc ñieåm cuûa caù nhaân. Nhöng, phaûi toång hôïp heát caùc

moâi tröôøng sinh hoaït thì môùi thaáy roõ chaân töôùng con ngöôøi.

Leõ dó nhieân, khi toång hôïp, ta chæ loät ñöôïc nhöõng neùt chính cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, ñöôïc

nhìn moät caùc h toaøn boä, toaøn dieän, toaøn thôøi gian. Ñoù laø caùch nhìn ñaïi qua ( macro-vision), nghóa laø

ñöùng xa nh ìn vaøo. Nhaõn quan ñoù chæ moâ taû ñaïi cöông quyeát con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Tuy nhieân, ñoù laø

nhöõng ñöôøng neùt quyeát ñònh vì noù ñoùng khung caùc khía caïnh chi tieát khaùc. Noùi nhö theá coù nghóa laø

caùc chi tieát veà caù tính vaø cuoäc ñôøi chæ bieán thieân trong khuoân khoå ñaïi cöông ñoù, khoâng ñi nghòch laïi

neàn neáp ñoù. Noùi nhö theá coù nghóa toång hôïp laø haøm soá cuûa phaân tích vaø söï phaân tích bao giôø cuõng

phaûi giuùp tieá n ñeán toång hôïp.

Khaûo höôùng cuûa khoa Töû-Vi bao giôø cuõng laø taäp ñaïi thaønh. Keát luaän cuûa Töû-Vi bao giôø

cuõng laø söï ñuùc keát caùc yeáu toá aûnh höôûng. Ñoù laø lyù do taïi sao khoa Töû-Vi cao sieâu hôn nhöõng khoa

hoïc nhaân vaên Taây Phöông. Taây phöông, khi khaûo cöùu con ngöôøi, chæ daùm keát luaän veà caù tính, khoâng

daùm noùi ñeán vaän meänh (thaønh baïi, giaøu ngheøo, thoï yeåu). Neàn nhaân hoïc Taây phöông ñöùng laïi nôi

khoa taâm tính (caracteùrologie), khoâng tieán xa hôn nöõa. Traùi laïi, khoa Töû-Vi Ñoâng phöông, khoâng

nhöõng noùi ñeán caù tính maø coøn noùi ñeán chung cuoäc con ngöôøi. Sôû dó khoa Töû-Vi taùo baïo nhö theá laø

vì phöông phaùp toång hôïp gíuùp cho khoa naøy suy dieãn ñöôïc haäu quaû cuûa caù tính ñoù treân cuoäc ñôøi.

Chæ khi naøo ngöôøi xem soá noùi ñöôïc vaän meänh moät caù nhaân thì môùi ñaït ñeán trình ñoä toång hôïp ñuùng

möùc. Nhöõng khaùm phaù veà caù tính trong moät laù soá chì laø giai ñoaïn sô khôûi cuûa toån hôïp. Noù phaûi

ñöôïc tieán xa hôn, töùc laø phaûi suy dieãn yù nghóa vaän meänh cuûa caù tính, thay vì chæ döøng laïi ôû yù nghóa

tính tình. Toùm laïi, khaûo höôùng toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi xaùc ñònh veà

cuoäc ñôøi, veà vaän meänh, veà söï thaønh baïi thònh suy, veà söï giaøu ngheøo, veà söï thoï yeåu, veà neáp soáng gia

ñình, ngheà nghieäp, xaõ hoäi cuûa moät caù nhaân. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà lôùn cuûa nhaõn quan toång hôïp, nhöõng

neùt caên baûn cuûa phöông phaùp ñaïi quan, ñoù laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi. Khoa naøy khoâng nhöõng laø

khoa taâm tính maø coøn laø khoa vaän meänh. Neàn nhaân hoïc AÙ Ñoâng khoù ôû choã ñoù, nhöng cuõng cao

thaâm ôû choã ñoù.

Ñeán ñaây, vaán ñeà ñaët ra laø phöông phaùp toång hôïp ñoù theå hieän ôû ñaâu? Coù naêm laõnh vöïc roõ reät

nhaát cuûa khaûo höôùng toång hôïp:

- toång hôïp trong yù nghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

- Toång hôïp trong töông quan Meänh, Thaân vaø Phuùc.

- Toång hôïp trong töông quan Meänh, Phuï, Baøo.

- Toång hôïp trong cô caáu cuûa Phuùc Ñöùc.

- Toång hôïp trong töông quan giöõa Quan, Di, Noâ.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 28

1.YÙ nghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

Laù soá töû vi coù 12 cung. Moãi cung moâ taû moät khía caïnh cuûa con ngöôøi. Nhöng, moãi cung

khoâng bao giôø coù yù nghóa ñoäclaäp vaø rieâng reõ. YÙ nghóa moãi cung lieân ñôùi maät thieát vôùi 11 cung coøn

laïi. Ñoù laø noùi chung.

Coøn noùi rieâng thì baát cöù cung naøo cuõng chòu aûnh höôûng cuûa cung xung chieáu, 2 cung tam

chieáu, 2 cung tieáp giaùp vaø 1 cung nhò hôïp. Tính ra coù ñeán saùu cung chi phoái ñoàng loaït. Ñieàu naøy seõ

ñöôïc giaûi thích roõ hôn trong chöông “Nhaän ñònh veà caùc cung”.

2.Töông quan Phuùc, Meänh vaø Thaân

Giöõa 3 cung naøy, söï lieân heä raát chaët cheõ, aûnh höôûng ñeán taát caû cung coøn laïi trong cuoäc ñôøi

con ngöøôi. Ba cung naøy laø ba neàn taûng caên baûn cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi

3.- Töông quan giöõa 3 cung Phuï, Meänh, Baøo

Trong baát cöù laù soá naøo, ba cung Phuï, Meänh vaø Baøo cuõng noái tieáp nhau.

Hai cung Phuï vaø Baøo töôïng tröng cho khung caûnh gia ñình, nôi maø con ngöôøi chòu aûnh

höôûng maät thieát, ñaëc bieät laø trong suoát thôøi gian soáng chung vôùi cha meï, anh chò em

Con ngöôøi ñöôïc khoa Töû-Vi keát hôïp vôùi gia ñình chôù khoâng taùch bieät vôùi gia ñình. Lyù do thöù

nhaát laø vì caù nhaân bao giôø cuõng thöøa höôûng huyeát thoáng vaø tính neát di truyeàn cuûa cha meï. Lyù do thöù

hai, laø ít ra cuõng trong tuoåi thieáu nieân, caù nhaân khoâng soáng rieâng reõ, khoâng thoaùt ly gia ñình. Vò trí

con ngöøôi ñöôïc khoa Töû-Vi ñaët raát ñuùng choã, moâi tröôøng soáng cuûa caù nhaân ñöôïc dieãn taû raát thích

ñaùng.

Vì coù söï lieân heä ñoù, neân trong vieäc ñoaùn soá, chuùng ta khoâng neân coi nheï moái lieân laïc thaân

toäc vôùi cha meï vaø vôùi anh chò em maø phaûi loàng caù nhaân vaøo boái caûnh gia ñình.

4.-Töô ng quan giöõa 3 cung Phuùc, Taøi, Di, Phu Theâ

Naèm trong khung caûnh gia ñình, caù nhaân cuõng ñoàng thôøi naèm trong 3 boái caûnh, xaõ hoäi (cung

Di), gia ñaïo (cung Phu Theâ), vaø sinh keá (cung Taøi). Haïnh phuùc con ngöôøi tuyø thuoäc vaøo ba loaïi

haïnh phu ùc ñoù. Nhö vaä, haïnh phuùc laø moät yù nieäm toång hôïp phong phuù. Cung Phuùc ñöôïc xem nhö

moät cung heát söùc quan troïngl, ñoái vôùi phaùi nam cuõng nhö phaùi nöõ, nhôø ôû caùch caáu taïo cuûa noù trong

boái caûnh cuûa thôøi theá, cuûa gia ñaïo vaø cuûa sinh keá. Nhôø moái töông quan vôùi 3 cung keå treân, cung

Phuùc vaø

caùi phuùc khoâng coù gì huyeàn bí vaø linh thieâng maø traùi laïi coù moät neàn taûng nhaân baûn vöõng

vaøng vaø suùc tích.

5.-Töông quan giöõa 3 cung Quan, Di, Noâ

Ngay boái caûnh xaõ hoäi, vì taàm aûnh höôûng roäng lôùn cuûa noù, caøng ñöôïc khoa Töû-Vi toång hôïp

moät caùch thích ñaùng khi chi tieát hoaù noù thaønh ba laõnh vöïc hoã töông maät thieát:

- laõnh vöïc xaõ hoäi noùi chung, do cung Di moâ taû, chæ thôøi theá, hoaøn caûnh sin hoaït ñoái ngoaïi.

- Laõnh vöïc ngheà nghieäp do cung Quan moâ taû.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 29

- Laõnh vöïc nhaân söï trong hai moâi tröôøng ñoái ngoaïi, do cung Noâ moâ taû, chæ boán haïng ngöôøi

gaàn guõi nhaát vôùi mình: ñoù laø baïn beø, toâi tôù, thuoäc quyeàn vaø nhaân tình.

Caû 3 cung naøy ñöôïc boá trí theo theá tieáp giaùp vaø vì ñoù phaûi ñöôïc cöùu xeùt song song môùi coù

theå hình dung ngoaïi caûnh moät caùch cuï theå.

Toùm laïi, tinh thaàn toång hôïp laø moät khaûo höôùng ñoäc ñaùo cuûa khoa Töû-Vi, khoa naøy khoâng

nhìn con ngöôøi döôùi moät khía caïnh duy nhaát. Söï boá trí caùc cung, caùch caáu taïo yù nghóa cho moät cung,

söï lieân ñôùi giöõa caùc cung cho thaáy khoa Töû-Vi ñaõ löu taâm khaûo saùt con ngöôøi qua nhieàu tö caùch

cuøng moät luùc:

- Tö caùch cuûa ngöøôi con trong gia ñình (töông quan Meänh-Phuï)

- Tö caùch anh chò em trong gia ñình (töông quan Meänh-Baøo)

- Tö caùch vôï, choàng (töông quan Meänh/Thaân-Phu Theâ)

- Tö caùch moät phaàn töû xaõ hoäi (töông quan Meänh-Di)

- Tö caùch cuûa ngöôøi baïn, ngöôøi tình, ngöôøi chuû(Meänh-Noâ)

- Tö caùch cuû moät ñoàng nghieäp (töông quan Meänh/Thaân-Quan)

- Tö caùch cuûa cha, meï (töông quan Meänh/Thaân-Töû)

Caùc gieàng moái can thöôøng, caùc ñaïo phuï töû, phu theâ, huynh ñeä, baèng höõu, ngoaïi hoân, toân ti

ñeàu ñöôïc moâ taû. Con ngöøôi trong khoa Töû-Vi laø moät toång hôïp caùc ñaïo can thöôøng ñoù.

Maët khaùc, vì muoán toång hôïp, khoa Töû-Vi cuõng khoâng chòu boùc con ngöôøi ra khoûi khung caûnh

sinh hoaït. Khoa naøy nghieân cöùu con ngöôøi ñang soáng, trong khung caûnh soáng, trong söï lieân ñôùi chaët

cheõ vôùi doøng hoï, vôùi gia ñình, vôùi xaõ hoäi, vôùi ngheà nghieäp. Ñaây laø quan nieäm con ngöøôi trong taäp

theå, ñöôïc toång hôïp töø taäp theå, khoâng phaûi laø con ngöôøi rieâng bieät vaø ñoäc laäp vôùi chung quanh. Ñaây

laø moät nhaõn quan chính xaùc, phong phuù vaø cuï theå, nhìn con ngöôøi toaøn dieän, toaøn cuïc, toaøn ñôøi

(prendre I’homme dans sa totaliteù, dans son inteùgraliteù, dans toute sa vie).

C-PHÖÔNG PHAÙP ÑOÄNG CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt ngöôøi cheát, theo caû nghóa ñen laãn nghóa boùng, theo nghóa ñen,

khoa Töû-Vi khoâng tìm hieåu töû thi. Theo nghóa boùng, khoa Töû-Vi chæ nghieâng cöùu con ngöøôi soáng ôû

ngoaøi ñôøi, soáng chung vôùi ñôøi, theo phong hoaù cuûa xaõ hoäi, töùc laø coù vôï choàng, coù con caùi, coù baïn

beø, noùi khaùc ñi con ngöôøi vôùi taát caû thaát tình luïc duïc, bò chi phoái bôûi thaát tình luïc duïc, khoâng troán

traùnh noù , khoâng tieâu huyû noù. Vôùi nghóa boùng ñoù, con ngöôøi naøo dieät duïc, lìa boû coõi ñôøi ñeå töông

öùng taïo, hoaëc khoâng boû coõi ñôøi, nhöng töông öùng taâm, ñeå ra ngoaøi nhöõng phuù quyù vinh hoa thì

khoâng phaûi laø ñoái töông khoa Töû-Vi.

Vì ñaët ñoái töôïng nhö theá cho neân khoa Töû-Vi phaûi aùp duïng phöông phaù ñoäng. Ñoäng coù nghóa

laø con ngöôøi khoâng bao giôøi coá ñònh maø luoân luoân thay ñoåi, bò chi phoái bôûi hoaøn caûnh, coù khi chi

phoái hoaøn caûnh, luùc thì coù nhöõng ham muoán naøy, luùc thì coù nhöõng khao khaùt noï, suoát ñôøi möu tìm

söï thoaû maõn nguyeän voïng, tình caûm, trí tueä, sinh lyù, tieàn baïc…Tuoåi thieáu nieân thì coù sôû thích rieâng,


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 30

tuoåi thaønh nieân thì coù vôï, coù choàng, sinh con, ñeû caùi, laên loùc vôùi xaõ hoäi, vaät loän vôùi ñôøi ñeå tìm

mieáng aên, thöùc uoáng, chöùc cao quyeàn troïng, trong moät theá ñua chen raùo rieát. Khaûo saùt ñoái töôïng

ñoâng, khoa Töû-Vi trieät ñeå aùp duïng phöông phaùp ñoù theå hieän qua yù nieäm ñoäng cuûa moãi cung, qua

Aâm Döông nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao, vaø qua quan nieäm ñoäng cuûa nhieàu cung phoái chieáu.

1.-YÙ nieäm ñoäng cuûamoãi cung

Treân laù soá Töû-Vi, söï phoái chieáu naøy cho thaáy tinh thaàn dòch lyù ñoù. Chaúng haïn nhö cung

Meänh. Cung naøy khoâng bò ñoùng khung trong caùc sao toïa thuû. Traùi laïi, Meänh bò chi phoái bôû cung Di

(töùc laø cuoäc soáng beân ngoaøi, moâi tröøông xaõ hoäi), bò chi phoái bôûi cung Quan (töùc laø cuoäc soáng ngheà

nghieäp), bôûi cung Taøi (töùc laø sinh keá). Vì vaäy, cung Meäny khoâng tónh, khoâng bieät laäp, khoâng ñoäc

laäp vôùi 3 cung kia ñöôïc. Coù aûnh höôûng ñi thì cuõng coù phaûn aùnh laïi, nghóa laø Meänh con ngöôøi cuõng

chi phoái laïi xaõ hoäi, ngheà nghieäp vaø sinh keá. Cho neân, theo tinh thaàn dòch vaø ñoäng, khoân bao giôø neân

xem cung Meänh moät caùch rieâng reõ, maø phaûi xem noù trong boái caûnh 3 cung phoái chieáu.

Cung Phuùc cuõng vaäy, Phuùc con ngöôøi goàm coù phaàn phuùc cô höõu, quyeát ñònh bôûi caùc sao toaï

thuû ôû cung Phuùc vaø phaàn phuùc keát hôïp töø cung Taøi (töùc laø sinh keá tieàn baïc hay haïnh phuùc vaät chaát),

tuø cung Di (töùc laø xaõ hoäi beân ngoaøi, khung caûnh soáng hay haïnh phuùc xaõ hoäi), töø cung Phu Theâ (töùc

laø tieåu gia ñình, vôï choàng hay haïnh phuùc gia ñaïo). Caû 3 cung ñoù dính lieàn vôùi cung Phuùc laøm cho

cung Phuùc theâm soáng ñoäng.

Nhöõng cung khaùc cuõng ñeàu lieân ñôùi, chaèng chòt, linh ñoäng nhö vaäy. Xem Töû-Vi maø thieáu yù

nieâm ñoäng thì keát luaän thieáu hoàn. Xem Töû-Vi theo phöông phaùp ñoäng laø naém moät laàn nhieàu yeáu toá

ñeå toång hôïp, xem caùc yeáu toá ñoù hoã trôï cho nhau, sinh hay khaéc laãn nhau.

2.-Aâm Döông nguõ haønh tính vaø nguõ haønh tính cuûa cung vaø sao

Ñeå coù moät hình aûnh, coù theå ví con ngöøôi nhö moät hôïp kim (allege), ñöïôc moät soá kim loaïi keát

thaønh. Taùc hoùa giöõa caùc ñôn chaát ñoù thaønh ra hôïp chaát chung cuoäc ñôøi. Mang Aâm Döông nguõ haønh

vaøo cung, vaøo sao, khoa Töû-Vi cuï theå hoaù dòch lyù vaø ñoäng tính cuûa moãi yeáu toá ñeán moät möùc ñoä

quaù söùc phong phuù. Thaät vaäy, trong cung, ít ra cuõng phaûi coù 6, 7 vì sao thuoäc 5 haønh khaùc nhau, taùc

ñoäng laãn nhau vaø taùc ñoäng vôùi haønh cuûa cung, taïo thaønh moät lieân heä phaûn xaï chaèng chòt, khieán cho

nhieàu ngöôøi bò laïc vaøo moät meâ hoàn traän, kieåu nhö baùt quaùi traän ñoà cuû Khoång Minh vaäy. Nguõ haønh

töông sinh theo moät voøng kín, khoâng coù khôûi ñieåm: Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim,

Kim sinh Thuûy roài Thuûy trôû laïi sinh moäc. Caùi voøng ñoù cuõng khoâng coù döùt ñieåm. Noù gioáng nhö laø

moät loái noùi bình daân cho raèng “kyø nhoâng laø oâng kyø ñaø, khaùc ñaø laø cha kaéc keù, caéc keù laø meï kyø

nhoâng”, roát cuoäc khoâng bieát con naøo laøm chuùa. Caùi voøng sinh khaéc cuûa nguõ haønh cuõng laãn quaãn

nhö vaäy. Noù laøm cho Töû-Vi khoù ñoaùn. Ñieàu naøy khieán cho nhieàu keû böïc töùc cho raèng coù leõ ngöôøi

xöa baøy ra sinh khaéc nguõ haønh coát ñeå caét nghóa nhöõng caùi gì khoâng theå caét nghóa ñöôïc. Duø sao,

trong muïc naøy, ta thaáy raèng Aâm Döông Nguõ Haønh ñaõ dieãn ñaït ñoäng tính vaø dòch lyù cuûa khoa Töû-Vi

ñeán cuøng cöïc.

Khoa naøy ñaõ ñaët con ngöôøi vaøo töø tröôøn chi phoái cuûa raát nhieàu yeáu toá ngoaïi caûnh cuõng nhö

noäi taïi. Noù laø moät sinh vaät raát phöùc taïp trong söï caáu taïo vaø trong phaûn öùng, bieán ñoåi trong taâm tính

vaø trong hoaøn caûnh. Chính hoaøn caûnh

naøy cuõng luoân luoân bieán ñoåi. Töøng ñôït, con ngöôøi phaûi thích

öùng maõi vôùi moâi sinh môùi: tuoåi nieân thieáu soáng vôùi cha meï, anh em, lôùn leân soáng vôùi vôï choàng, con


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 31

caùi, va chaïm vôùi ngheà nghieäp, möu caàu sinh keá, giao thieäp vôùi xaõ hoäi, khieán cho tính neát tieân khôûi

khoâng coøn nguyeân veïn.

Ngoøai ñoäng tính cuûa moåi cung vaø cuûa Aâm Döông nguõ haønh coøn phaûi keå ñoäng tính trong theá

lieân hôïp caùc cung.

3.-yù nieäm ñoäng trong cuïc dieän cuûa Meänh vaø Thaân

Ñôøi ngöôøi ñöïôc chia laøm hai thôøi kyø toång quaùt:

- Meänh laø thôøi gian luùc sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi

- Thaân laø thôøi gian coøn laïi.

Sôû dó ngöøôi xöa choïn tuoåi 30 ñeå phaân bieät hai giai ñoaïn naøy vì tuoåi 30 ñöôïc xem nhö tuoåi

thaønh thaân. Noù ñaùnh daáu moät böôùc môùi cuûa ñôøi ngöôøi, luùc caù nhaân ñaõ tröôûng thaønh veà maët xaõ hoäi,

coù cô hoäi giao tieáp nhieàu vôùi ngoaïi caûnh, luùc caù nhaân phaûi töï laäp thaân, caùc yeáu toá xaõ hoäi chi phoái

ñôøi soáng con ngöôøi nhieàu hôn.

Duø sao, khi phaân bieät Thaân vôùi Meänh, khoa Töû-Vi muoán nhaán maïnh ñeán söï bieán dòch cuûa

cuoäc ñôøi.

4.-Quan nieäm ñoäng trong cuïc dieän haïn

Ngoaøi söï bieán dòch lôùn trong Meänh vaø Thaân, coøn coù nhieàu bieán dòch nhoû hôn trong moãi vaän

haïn. Khoa Töû-Vi chia vaän haïn ra laøm nhieàu heä caáp.

- Ñaïi haïn, töùc laø thaäp nieân, keùo daøi 10 naêm. Moãi ñaïi haïn ñöôïc moät cung quaûng dieãn. Ñaïi

haïn ñaùnh daáu nhöõng bieán dòch cuûa 10 naêm trong khuoân khoå cuûa Meänh hoaëc Thaân.

- Tieåu haïn, töùc laø töøng naêm, cuõng do moät cung quaûng dieãn ñeå ghi daáu nhöõng bieán dòch cuûa

naêm ñoù trong khuoân khoå 10 naêm

- Nguyeät haïn, töùc laø moät thaùng, ñöôïc 12 cung laàn löôït moâ taû, ghi daáu nhöõng bieán dòch cuûa

thaùng trong khuoân khoå moät naêm.

ngaøy.

- Nhaät haïn töùc laø moät ngaøy, moãi ngaøy do moät cung quaûng dieãn, ghi daáu caùc bieán coá trong

- Thôøi haïn töùc laø moät giôø, (giôø aâm lòch keùo daøi 2 tieáng) moãi giôø ñoùng ôû moät cung.

- Qua söï phaân bieät tinh vi ñoù, chuùng ta thaáy raèng khoa Töû-Vi quan nieäm ñôøi soáng con

ngöôøi raá lieân tuïc vaø lin ñoäng qua nhöõng bieán coá xaûy ra cho töøng giôø, chôù khoâng phaûi töøng naêm,

töøng thaùng.

Tuy nhieân, ñaây chæ laø nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ñôøi ngöôøi khoâng quaù linh ñoäng nhö vaäy.

Thoâng thöôøng, nhöõng bieán coá xaûy ra chæ ñuùng ñeán caáp nguyeät haïn laø nhieàu. Thænh thoaûng, coù theå

ñuùng ñeán nhaät haïn. Nhöng, caøng xuoáng thaáp ñeán nhaät haïn, thôøi haïn, möùc ñoä chính xaùc caøng giaûm

ñi. Khoa Töû-Vi coù tham voïng toång hôïp ñôøi ngöôøi töøng giôø. Ñaây quaû laø moät aûo voïng. Nhöng, vì ñaõ

troùt chaáp nhaän dòch lyù, cho neân laù soá phaûi phaân bieät caùc thôøi haïn döø daøi ñeán ngaén, khoâng theå döøng

laïi nöõa chöøng ñöôïc. Duø sao, söï phaân bieät ñoù chæ ñeå chöùng toû dòch lyù cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi maø


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 32

thoâi. Ngöôøi khaûo saùt Töû-Vi chæ neân chaáp nhaän dòch lyù ñoù moät caùch töông ñoái, coù möùc ñoä, ñeán moät

heä caáp thôøi gian naøo ñoù. Khoâng neâm baùm vaøo tuyeät ñoái trong luaät ñoäng.

5. Quan nieäm ñoâng qua caùc sao

Moãi sao trong khoa Töû-Vi coù nhieàu nghóa, toái ña coù theå coù ñeán 9 nghóa. Neáu ñöùng rieâng reõ,

moãi sao coù yù nghóa coá ñònh. Nhöng, neáu ñi chung vôùi sao khaùc, yù nghóa ñoù bieán ñoåi ít nhieàu, hoaëc

ñöôïc taêng cöôøng, hoaëc bò giaûm nghóa, coù khi maât haún. Ví duï nhö Hoùa Loäc chæ tieàn baïc gaëp Tuaàn

hay Trieät thì khoâng theå giaøu coù, ít ra cuõng trong giai ñoaïn naøo ñoù, hoaëc chæ coù ñuû aên, hoaëc coù theå

tuùng thieáu. Vì vaäy, khoâng theå taùch rôøi sao ra khoûi boái caûnh caùc sao khaùc, khoâng theå xem moät sao

nhö moät yeáu toá ñoäc laäp vaø bieät laäp. Phaûi nhìn sao qua söï hoäi tuï vôùi caùc sao khaùc ñeå tìm yù nghóa vaø

möùc ñoä thích hôïp nhaát cuûa noù. YÙ nghóa moät sao bao giôø cuõng coù tính caùch ña dieän vaø lieân ñôùi.

Maët khaùc, yù nghóa cuûa moãi sao coøn thay ñoåi theo thôøi gian. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, sao

Hoàng Loan haún phaûi coù nghóa raát maïnh luùc con ngöôøi coøn treû, bao haøm caû trong taâm lyù vaø sinh lyù.

Nhöng, ñeán tuoåi giaø 2 sao naøy bieán nghóa hoaëc giaûm nghóa hoaëc maát caû yù nghóa, coù theå chæ coøn bao

haøm khaû naêng taâm lyù maø thoâi. Traùi laïi 2 sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp chæ tai hoaï, coù theå aûnh höôûng

maïnh veà giaø nhieàu hôn laø luùc treû. Luùc giaø, Khoâng, Kieáp coù theå coù caû yù nghóaveà beänh, veà hoïa trong

khi luùc treû, coù theå Khoâng, Kieáp chæ coù moät trong hai taùc duïng maø thoâi.

Ngoaøi ra, cuõng vì dòch lyù cuûa caùc sao, cho neân khoâng coù sao naøo hoaøn toaøn toát hoaëc xaáu. Söï

toát xaáu coøn tuyø thuoäc vò trí vaø nhöõng sao khaùc ñi keøm. Maëc duø khoa Töû-Vi coù phaân bieät 2 loaïi caùt

tinh vaø hung tinh, nhöng, khi caùt tinh ñi chung vôùi hung tinh, yù nghóa cô höõu bò bieán ñoåi, sao toát trôû

thaønh bôùt toát, sao xaáu trôû thaønh bôùt xaáu. Vaû chaêng, ngay nhöõng sao thuoäc loaïi xaáu nhö Kinh, Ñaø,

Khoâng, Kieáp, Hoûa, Linh laïi toû ra thích hôïp vôùi caùch voõ vaø phuø hôïp cho caùch voõ höng vöôïng theâm.

Nhöõng ví duï naøy cho thaáy raèng khoa Töû-Vi coù moät quan nieäm raát thöïc tieãn veà caùc döõ kieän. Moät döõ

kieän töï noù khoâng toát hay khoâng xaáu. Caùi toát hay xaáu tuøy thuoäc choã duïng cuûa noù. Cho neân, phaûi xeùt

choã duïng cuûa döõa kieän, chôù khoâng neân xem xeùt rieâng reõ döõ kieän ngoaøi tröôøng hôïp aùp duïng.

Sau cuøng, nguõ haønh cuûa sao trong moãi cung caøng laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng veà yù

nghóa. Sao moäc ñoùng ôû cung Thuûy, taát phaûi thònh hôn laø ñoùng ôû cung Kim. Sao Hoûa doùng ôû cung

Thuyû, haún phaûi bò giaûm nghóa nhieàu. Neáu gaëp theâm sao khaùc haønh chi phoái, yù nghóa caøng phöùc taïp

hôn nöõa

Nhöõng daãn chöùng treân cho thaáy khoa Töû-Vi tieâm nhieãm tinh thaàn ñoäng, chaáp nhaän dòch lyù nhö moät

nguyeân taéc cô baûn, baát khaû phaân vôùi ñoái töôïng khaûo saùt vaø phöông phaùp khaûo saùt. Maát ñoäng tính,

khoa Töû-Vi nhö m aát linh hoàn. Ngay töø khi ñöôïc saùng laäp, khoa Töû-Vi voán ñaõ chaáp nhaän nguyeân lyù

ñoù.

Thaät vaäy, khi nhaø thuûy toå Traàn Ñoaøn baøy ra moân Töû-Vi, oâng ñaõ caên cöù vaøo Kinh Dòch. Kinh

Dòch laø boä saùch khaûo saùt luaät chuyeån ñoäng cuûa vaïn vaät, nhöõng nguyeân taéc chi phoái ñoäng tính cuûa söï

vaät. Trieát Ñoâng phöông nhìn vuõ truï vaø con ngöôøi nhö nhöõng ñoäng vaät, bieán dòch vôùi thôøi gian vaø

khoâng gian. Hình theå vaø noäi traïng cuûa caùc gaät ñaàu vaät khoâng bao giôø coá ñònh. Caû hình theå laãn noäi

traïng ñeàu laø keát quaû cuûa moät quaù trình thay ñoåi lieân tuïc, khoâng ngöøng laïi ôû moät giai ñoaïn naøo. Con

ngöôøi cuõng ñöôïc xem nhö ñoäng vaät vaø khoâng thoaùt khoûi quy luaät bieán dòch ñöôïc. Dòch laø hình thaùi

soáng cuûa con ngöôøi. Cho neân, vì lyù do ñoù, khoa Töû-Vi khaûo saùt con ngöôøi soáng vaøtrong giai ñoaïn

soáng cuûa con ngöôøi töùc laø giai ñoaïn con ngöôøi soáng baèng hoàn laãn xaùc.

Thieáu moät yeáu toá, con ngöôøi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 33

khoâng coøn soáng nöõa. Vì vaäy, khoa Töû-Vi khoâng aùp duïng cho moät töû thi, cho nhöõng ngöôøi ñaõ cheát.

Khoâng bao giôø Töû-Vi tìm toøi aâm hoàn cuûa keû quaù coá, hoaëc theo doõi aâm kieáp cuûa hoï. Khoa Töû-Vi

cuõng khoâng bao giôø khaûo saùt ngöøôi thoaùt tuïc. Töùc laø tuy coøn soáng ôû ñôøi maø xa laùnh vieäc ñôøi vì lyù do

giaûn dò laø keû thoaùt tuïc töï y ù rôøi khoûi khung caûnh soáng cuûa ngöôøi theá tuïc, khoâng chòu söï chi phoái toaøn

boä cuûa cuïc dieän soáng thoâng thöôøng.

Ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi chaúng nhöõng laø con ngöôøi coøn soáng maø coøn laø ngöøôi soáng chung

vôùi ñôøi, quan nieäm coõi ñô øi nhö choã ñöùng baét buoäc cuûa mình. Bao giôø con ngöôøi choái boû loái soáng

naøy, ngöôøi ñoù seõ khoâng coøn laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi nöõa.

Chöông ba

NHAÄN ÑÒNH VEÀ TRIEÁT LYÙ CAÊN BAÛN CUÛA KHOA TÖÛ VI

• Noäi dung trieát lyù cuûa khoa Töû-Vi

• Nhaän ñònh veà söï caáu taïo vaø söï chi phoái cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh.

• Trong nhaõn quan Trung Hoa

• Trong nhaõn quan Taây phöông

• Nhaän ñònh veà söï öùng duïng Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo laù soá.

• Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh.

• Quan nieäm khaû chaáp veà Aâm Döông Nguõ Haønh

• Phuï luïc: Ñaïi cöông veà Kinh Dòch

• Nguoàn goác Kinh Dòch.

• Caùch thöùc laøm Kinh Dòch töø Phuïc Hy ñeán Khoång Töû

• Noäi dung trieát lyù cuûa Kinh Dòch.

• Noäi dung ñaïo lyù cuûa Kinh Dòch.

• Noäi dung boùi toaùn cuûa Kinh Dòch.

A.-NOÄI DUNG TRIEÁT LYÙ CUÛA KHOA TÖÛ-VI

Maëc duø khoa Töû-Vi xuaát hieän hoài tröôùc theá kyû thöù 10, taïi Trung Hoa, döôùi ñôøi nhaø Toáng, do

coâng trình tröôùc taùc cuûa ñaïo só Traàn Ñoaøn, nhöng yù nieäm sô khai cuûa trieát lyù khoa naøy coù töø ñôøi vua


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 34

Phuïc Hy, khoaûng 44 theá kyû tröôù Taây lòch, töù laø 5.400 naêm tröôùc khi boä moân Töû-Vi ra ñôøi. Trieát lyù

naøy ñöôïc ñôøi sau goïi laø trieát lyù cuûa Dòch trong ñoù noäi dung caên baûn laø lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ

Haønh.

Nhöõng taùc giaû höõu coâng ñaõ töøng khai saùng vaø khai trieån lyù thuyeát naøy suoát 54 theá kyû tröôùc

Traàn Ñoaøn keå ra cuõng khaù nhieàu. Ta phaûi keå vua Phuïc Hy (44 theákyû tröôùc Taây lòch), vua Haï Vuõ (22

theá kyû tröôùc Taây lòch), ñöùc Khoång Töû, (5 theá kyû tröôùc Taây lòch), Traâu Dieãn (3 theá kyû tröôùc Taây

lòch). Ñoång Troïng Thö (190 – 105 tröôùc Taây lòch).

Tröôùc Traâu Dieãn, lyù thuyeát naøy coøn rôøi raïc, baøng baïc, chöa maáy heä thoáng hoaù, bò nhieàu dò

nghò veà nguoàn goác vaø taùc giaû (nhö tröôøng hôïp Khoång Töû ñoái vôùi Kinh Dòch, bò caùc hoïc giaûc cho laø

khoâng do Ngaøi soaïn). Ñeán Traâu Dieãn, moät hoïc phaùi goïi laø “Aâm Döông gia” môùi ñöôïc saùng laäp haún

hoi. Töø ñoù, lyù thuyeát ñöôïc ñaøo saâu, giaûi thích vaø phaùt trieån ñaëc bieät nhôø Ñoång Troïng Thö, ñôøi nhaø

Haùn. Hoï Ñoång laäp ra phaùi Töôïng Soá, aùp duïng lyù thuyeát Dòch Aâm Döông Nguõ Haønh vaøo vieäc boùi

toaùn. Möôøi theá kyû sau, ñaïo só Traàn Ñoaøn ñaõ tham chieáu lyù thuyeä ñeå baøy ra khoa Töû-Vi, cho ñeán

nay haõy coøn ñöôïc löu truyeàn.

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, chuùng ta ñaõ coù dòp baøn caën keõ noäi dung cuûa lyù thuyeát naøy,

töôûng chæ caàn nhaéc laïi vaøi ñieåm chính.

1.-Thaùi Cöïc, Aâm Döông, Töù Töôïng, Baùt Quaùi, Nguõ Haønh.

Lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh laø moät loái giaûi thích söï caáu taïo vaø söï vaän chuyeån cuûa vuõ

truï. Tröôùc heát ñaây laø moät vuõ truï quan cuûa Trung Hoa, nghóa laø moät quan nieäm veà söï hình thaønh vaø

söï bieán hoaù cuûa vaïn vaä trong vuõ truï, töùc laø trong khoâng gian vaø qua thôøi gian(*).

Theo coå nhaân Trung Hoa, luùc ñaàu, vuõ truï chæ laø moät khoái hoãn ñoän khoâng roõ ñöôïc baûn chaát vaø

ñaëc tính ñöôïc goïi laø Thaùi Cöïc, trong ñoù chöù saün hai ñoäng theå töông phaûn meänh danh laø khí Aâm vaø

khí Döông. Hai khí naøy keát hôïp nhau ñeå sinh hoùa maõi maõi, taïo thaønh boán boä maët hay Töù Töôïng

(hình dung baèng 4 muøa Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng). Töø ñoù, Töù Töôïng, nhôø aûnh höôûng khoâng ngöøng cuûa

Aâm, Döông, khai sinh theâm taùm hieän töôïng môùi: Kieàn chæ trôøi, Khoân chæ ñaát, Chaán chæ saám seùt, Toán

chæ gioù, Khaûm chæ nöôùc, Ly chæ löûa, Caán chæ Nuùi, Ñoaøi chæ chaèm hay ñoàng coû, bình nguyeân. Taùm

hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø Taùm Queû hay Baùt Quaùi, theå hieän 8 hình daïng khaùc nhau cuûa boä maët vuï

truï. Ñoù laø noùi veà daïng.

Coøn chaát cuûa vuõ truï cuõng ñöôïc thoaùt sinh töø Baùt Quaùi, do Aâm Döông laøm ñoäng löïc, goàm 5

loaïi goïi laø Nguõ Haønh: Moäc (caây coû), Hoûa (löûa, hôk noùng), Thoå (chæ ñaát, khoaùng chaát töø kim khí),


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 35

Kim (chæ vaøng hay noùi chung laø caùc loaïi kim khí) vaø Thuûy (nöôùc, chaát loûng). Toùm laïi, coå nhaân

Trung Hoa cho raèng luaät sinh lieân tuïc giöõa hai khí Aâm Döông trong Thaùi Cöïc phaùt sinh ra 4 töôïng, 8

daïng vaø 5 chaát, noùi vaên hoa laø Töù Töôïng, Baù Quaùi vaø Nguõ Haønh.

Ñeán giai ñoaïn naøy thì Nguõ Haønh tieáp sin laãn nhau theo moät quy taéc coá ñònh vaø moät chieàu laø:

Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, vaø Kim sinh Thuûy vaø Thuûy sinh Moäc, töùc laø coù 5 voøng

sinh, theo thöù töï keå treân.

Ngöôïc laïi 5 chaát ñoù cuõng coù ñoái kî nhau goïi laø khaéc. YÙ nieäm naøy töông ñoái môùi meû vì töø

Thaùi Cöïc ñeán Nguõ Haønh, coå nhaân chæ noùi ñeán sinh. Maõi ñeán Nguõ Haønh môùi ñeà caäp ñeán khaéc. Quy

taéc khaéc cuõng coá ñònh vaø moät chieàu, theo thöù töï Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa,

Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc, töùc laø cuõng coù 5 voøng khaùc.

Söï sinh vaø söï khaéc naøy laø ñònh leä chung cuûa vaïn vaät

nguyeân taéc caên baûn cuûa ñaïo dòch (con ñöôøng bieán hoaù).

2.-Söï töông ñoàng giöõa vuõ truï vaø con ngöôøi

trong khoâng gian vaø thôøi gian, laø

Caùi loái quan nieäm veà söï hình thaønh vaø söï bieán hoaù cuûa vuõ truõ naøy ñöôïc coå nhaân Trung Hoa

ñoàng hoùa cho con ngöôøi. Noùi nhö theá nghóa laø coå nhaân Trung Hoa cho raèng con ngöôøi ñöôïc hình

thaønh do söï keát hôïp 2 khí Aâm Döông vaø 5 chaát Nguõ Haønh. Con ngöøôi cuõng bieán hoaù theo qui luaät

sinh khaéc cuûa 7 yeáu toá ñoù.

Thaønh thöû môùi ñaët ra, trai laø Döông (aûnh höôûng döông öu theá), gaùi laø Aâm(aûnh höôûng aâm öu

theá), trai hay gaùi ñeàu ñöôïc 5 chaát keát hôïp nhau, theo quy luaät sinh, khaéc keå treân. Vaø con ngöôøi cuõng

bieán dòch nhö theá. Vì ñoàng chaát vaø ñoàng bieán, neân giöõa vaïn vaät vaø con ngöôøi coù moái töông öùng maät

thieát: ñoù laø lyù thuyeát “Thieân Nhaân Töông Döõ” hay laø lyù thuyeát “Thieân Ñòa Vaïn Vaät ñoàng nhaát

theå”.

3.-Söï öùng duïng vaøo khoa Töû-Vi

Ñeán khi Traàn Ñoaøn laäp ra khoa Töû-Vi, oâng chæ coøn giöõ laïi caùc yù nieäm vaø qui luaät sinh hoùa

Aâm Döông vaø Nguõ Haønh, coøn Töù Töôïng vaø Baùt Quaùi ñöôïc coi nhö thöù yeáu, khoâng goùp phaàn quyeát

ñònh cuïc dieän con ngöøôi. Vì Traàn Ñoaøn laø moät nhaø boùi toaùn, neân oâng coù nhu caàu dieãn ñaït ñònh luaät

sinh hoaù cuûa vuõ truï thaønh ñònh luaät sinh hoaù cuûa ñôøi ngöôøi. Nhu caàu naøy khieán cho oâng phaûi ñaët ñeå

theâm nhöõng yeáu toá khaùc ñeå moâ taû con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi. Oâng ñaõ ñaët ra caùc “sao” ñeå theå hieän caùc

yeáu toá ñoù. Coù sao moâ taû caù tính, hình daùng, coù sao moâ taû naêng khieáu, tính tình, coù sao moâ taû cuoäc

soáng theá tuïc döôùi moïi hình thaùi vaø phöông dieän(giaøu ngheøo, thoï, yeåu, beänh, hoaï, cheát, sinh,

döôõng….) Coù sao moâ taû hoaøn caûnh soáng cuûa caù nhaân (ngheà nghieäp, gia ñaïo, con caùi, cha meï, baïn

beø…). Oâng ñoà bieåu hoaù caùc sao ñoù vaøo moät laù soá, ñöôïc chia thaønh nhieàu sao moâ taû caùc yeáu toá chi

phoái con ngöôøi vaø cuoäc soáng. Theå theo lyù thuyeát Aâm Döông, nguõ haønh, cung, sao ñeàu coù Aâm

Döông tính vaø nguõ haønh tính, taùc ñoäng laãn nhau theo quy luaät sinh khaéc cuûa Aâm Döông nguõ haønh.

Keát quaû cuûa söï bieán hoaù naøy giuùp tieân ñoaùn ñöôïc vaän meänh caù nhaân. Noäi dung khoa boùi toaùn cuûa

Traàn Ñoaøn chæ coù theá.

Vaán ñeà ñaët ra cho chuùng ta laø xeùt xem söï öùng duïng trieát lyù Aâm Döông nguõ haønh vaøo caùc

yeáu toá chi phoái con ngöôøi

coù giaù trò naøo trong vieäc tieân ñoaùn vaän meänh con ngöôøi. Nhö vaäy, ta caàn

nhaän ñònh trôû laïi lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong vuõ truï quan Trung Hoa.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 36

B. NHAÄN ÑÒNH VEÀ SÖÏ CAÁU TAÏO VAØ SÖÏ CHI PHOÁI CUÛA AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH

Quan nieäm vuõ truï coå nhaân Trung Hoa coù giaùtrò gì ?

Chæ coù theå coù hai khaûo höôùng nhaän xeùt vuõ truï quan Trung Hoa:

- Moät laø ñöùng treân khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa.

- Hai laø ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông.

1. Nhaän xeùt veà thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng Trung Hoa.

Neáu theo khaûo höôùng cuûa Trung Hoa ñeå pheâ bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh thì

thieån nghó, baát cöù ai cuõng gaëp khoù khaên boái roái, khieán cho khoâng theå pheâ bình ñöôïc ly naøy moät

caùch ñuùng nghóa. Coù nhieàu lyù do:

a) Thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh khoâng phaûi cuûa moät Taùc giaû, cuõng khoâng phaûi laø thuyeát cuûa moät

thôøi ñaïi.

Traùi laïi, lyù thuyeát naøy do caû moät truyeàn thoáng trieát hoïc boài ñaép töø theá kyû thöù 9 sau Taây

phöông maø vaãn coù hoïc giaûboå chính. Nhö vaäy, tính theo thôøi gian lyù thuyeát naøy phuû truøm 63 theá kyû.

Vaán ñeà ñaët ra laø ngöôøi pheâ bình neân ñöùng vaøo thôøi ñaïi naøo ? Nhaän xeùt tö töôûng naøo? Pheâ bình taùc

giaû naøo?

b) Thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh coù treân 20 taùc giaû goùp baøn, khi thì boå tuùc, khi thì du nhaäp khaùi

nieäm môùi.

Coù caû thaûy 6 traøo löu tö töôûng veà nguoàn goác cuûa vuõ truï, trong ñoù coù baøn tröïc tieáp hoaëc

giaùn tieáp veà Aâm Döông nguõ haønh :

-

Ñaïo luaän cuûa Laõo Töû.

- Thaùi cöïc luaän cuûa Dòch Truyeän.

- Khí luaän cuûaHaø Höu, Trònh Huyeàn, Löu Thieäu vaø Tröông Hoaøng Cöø.

- Duy lyù luaän hay Lyù khí cuûa Trình Minh Ñaïo, Trình Y Xuyeân, Chu Hi…

- Duy taâm luaän cuûa Luïc Töôïng Sôn, Döông Giaûn, Vöông Döông Minh, Traïm Nhöôïc Thuyû,

Tieán Ñöùc Hoâng, La Hoàng Tieân.

- Khí luaän phuïc höng cuûa Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai, Lyù Nhöôïc Thuyû, Tieán Ñöùc

Hoàng, La Hoàng Tieân.

- Ña nguyeân luaän cuûa Höôùng Tuù vaø Quaùch Töôïng.

Moãi hoïc phaùi hieåu vaán ñeà moät khaùc, coùkhi söï khaùc bieät heát söùc caên baûn, vì theá, khoâng theå

nhaân danh hoïc phaùi naøy ñeå baøi baùc hoïc phaùi kia. Cuõng khoù coù theå dung hoøa nhöõng khaùi nieäm quaù ö

dò bieät veà ñònh danh vaø veà noäi dung.

Trong 6 traøo löu ñoù, hôn 20 taùc giaûkhoâng ñoàng yù nhau veà caùch meänh danh nguoàn goác vuõ

truï, veà noäi

dung caùc yù nieäm caên baûn, veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa, veà thöù töï xeáp loaïi vaøi yù nieäm.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 37

Nhöõng dò bieät veà caùch meänh danh.

Cuõng thôøi nguoàn goác cuûa vuõ tru maø moãi hoïc phaùi keå treân meänh danh moät khaùc vaø laém khi,

trong moät hoïc phaùi caùch goïi cuõng khoâng gioáng nhau. Theo saùch Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác

cuûa hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ thì coù ñeán 12 loái goïi : Ñaïo, Thaùi cöïc, Nguyeân Huyeàn, Voâ

Cöïc, Trôøi, Khí, Nguyeân nhaát, Thaùi hö, Lyù, Khí vaø Taâm.

Coù vaøi taùc giaû hieåu gioáng nhau veà nguoàn goác vuõ truï tuy hoï goïi khaùc nhau. Ví duï nhö Dòch

phaùi goïi laø Thaùi Cöïc, coøn Döông Huøng thì goïi laø Huyeàn.

Coù taùc giaû neâu teân goïi nguoàn goác vuõ truï maø khoâng moâ taû tính chaát (Ñoàng Troïng Thö).

Nhieàu taùc giaû coù moâ taû, ñoâi khi raát roõ raøng, nhöng raát uaån khuùc vaø dò bieät. Khi thì cho

nguyeân goác cuûa vuõ truï laø khí sieâu hình, khi thì cho laø höõu hình, khi thì cho laø veà phöông dieän naøo

ñoù laø sieâu hình, coøn veà phöông dieän khaùc laø höõu hình, khi thì phaân bieät luùc tuï khí, taùn khí maø ñònh

chaát, cuõng thôøi goïi chung laø “lyù” maø hoï Trình hieåu laø lyù töï nhieân, coøn em y thì hieåu laø lyù sôû nhieân,

khi thì cho nguyeân goác laø khi thì cho nguyeân goác laø lyù, khi thì khí, khi thì lyù khí.

Rieâng veà Aâm Döông, coù ngöôøi cho ñoù laø hai khí, coøn Chu Hi cho laø chæ coù moät khí duø coù hai

chöõ khaùc nhau, coù ngöôøi cho ñoù laø lyù, coù taùc giaû cho Löôõng Nghi laø Aâm Döông (Dòch phaùi), coøn

Chu Hi cho Löôõng Nghi laø trôøi ñaát.

Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Laàn löôït ngöôøi ta thaáy nguõ haønh ñöôïc xem laø khí (Ñoång Troïng

Thö), laø chaát (Chu Hi), laø theá löïc (Phuøng Höõu Lan).

Nhöõng dò bieät veà caùch giaûi thích söï bieán hoùa.

Maëc duø caùc trieát gia haàu nhö töông ñoàng veà quy luaät bieán hoùa cuûa vuõ truï (chaúng haïn nhö

xem laø ñoäng luoân luoân, theo luaät chi phoái phaûn phuïc, caên nguyeân cuûa söï vaät, löôõng nhaát maø ñieàu

hoøa ñeå bieán hoùa), nhöng vaãn coøn coù nhieàu dò bieät veà caùch caáu taïo vaïn vaät, nguõ haønh.

Chaúng haïn nhö theo Dòch phaùi thì nguyeân toá sinh thaønh vaïn vaät laø Aâm Döông, coøn Chu Ñoân

Di thì cho raèng Aâm Döông coøn phaûi hôïp vôùi Nguõ Haønh maø ngöng tuï laïi môùi caáu thaønh vaïn vaät.

Cuõng theo Dòch phaùi, Aâm Döông sinh Töù Töôïng, Töù Töôïng tieáp sinh Baùt Quaùi, Chu Ñoân Di

thì cho raèng Aâm Döông sinh ra Nguõ Haønh roài 5 khí naøy phaân taùn ra thaønh Töù Töôïng. Coøn Ñoàng

Troïng Trö vieát : “khí cuûa trôøi ñaát, hôïp thì laø moät, chia thì laø Aâm vaø Döông taùch ta laøm 4 muøa, baøy

xeáp thaønh Nguõ Haønh” (khoâng qua Baùt Quaùi).

Ñeán Ñaùi Ñoâng Nguyeân, thì Aâm Döông phuû truøm caû Nguõ Haønh : “Khi noùi ñeán khí Aâm,

Döông laø noùi goàm caû khí Nguõ haønh, vaø khi noùi ñeán khí Nguõ Haønh laø noùi goàm caû khí Aâm, Döông ôû

trong”.

Coøn rieâng veà Nguõ Haønh, trong tö töôûng Chu Hi, ngöôøi ta thaáy coù maâu thuaãn. Khi thì oâng noùi raèng

luùc chöa chia, Trôøi Ñaát sinh ra vaät, Nguõ Haønh ñaàu tieân laø Thoå.

Nhöõng dò bieät trong thöù töï xeáp loaïi caùc yù nieäm

Theo Thieân Hoàng Phaïm thì thöù töï Nguõ Haønh ñöôïc xeáp laø Thuyû, Hoûa, Moäc, Kim, Thoå. Coøn

Ñoàng Troïng Thö thì aán ñònh khaùc : Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuyû.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 38

Ngoaøi ra, nhö treân ñaõ daãn, Chu Hi noùi Thuyû vaø Hoûa laø hai chaát ra ñôøi tröôùc nhaát, roài coøn coù

choã laïi noùi Thoå laø haønh ñaàu tieân.

Ñöùng tröôùc söï dò bieät quaù nhieàu trong tö töôûng caùc trieát gia Trung Quoác, vieäc ñaët buùt pheâ

bình lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh heát söùc baát traéc, voõ ñoaùn haàu heát nhö baát khaû thi. Vì vaäy, coù

quan ñieåm cho raèng ta thöû ñöùng trong khuoân khoå tö töôûng Taây phöông ñeå nhaän xeùt veà lyù thuyeát

naøy.

2. Thöû nhaän xeùt lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong Khuoân khoå tö töôûng khoa hoïc Taây

phöông.

Tröôùc nhöõng dò bieät saây xa veà taát nhieân neâu treân, vieäc pheâ bình Trieát Ñoâng baèng khaûp

höôùng Taây phöông cuõng laø moät vieäc laøm taùo baïo, daãy ñaày baát traéc, sai laàm. Ñoâng hoïc vaø Taây hoïc

khaùc nhau saâu saéc veà noäi dung caùc yù nieäm, chöa keå ñeán söï khaùc bieät veà theá ñöùng sieâu hình hay vaät

chaát cuûa moãi ngaønh hoïc.

Veà phöông dieän ñònh ñeà, caùc yù nieäm veà vuõ truï cuûa Trung Hoa coù tính caùch tieân thieân (a

priori), ñieàu maø Taây phöông chæ chaáp nhaän sau khi ñöôïc chöùng nghieäm baèng phöông phaùp rieâng

cuûa Taây phöông, döïa treân thí nghieäm vaø öùng duïng, do ñoù chæ xem caùc yù nieäm tieân thieân nhö caùc giaû

thuyeát.

Veà maët khaûo höôùng, Trung Hoa tìm hieåu vuõ truï baèng tröïc giaùc, vaøsöï quan saùt ñôn sô caùc

hieän töôïng. Maët khaùc, tri thöùc veà vuõ truï cuûa Trung Hoa khoâng duy thöùc, töùc laø khoâng nhaèm ñaøo saâu

söï hieåu bieát caën keõ, maø chính laø duy ñaïo ñöùc, duøng vuõ truï quan ñeå höôùng daãn nhaân sinh quan, laáy

vieäc cuûa vuõ truï maø daïy pheùp khu xöû cho ngöôøi ñôøi. Trong khi ñoù, Taây phöông phaân bieät roõ reät vuõ

truï vôùi ñaïo ñöùc con ngöôøi, vaø vieäc khaûo saùt vuõ truï chæ nhaèm muïc ñích cheá ngöï vuõ truï. Khaûo höôùng

Taây phöông, tuy coù duøng ñeán quan saùt vaø suy luaän, song chuû ñieåm cuûa phöông phaùp laø thí nghieäm,

phaân tích vaät chaát, aùp duïng lyù, hoaù, sinh ñeå tìm quy taéc caáu taïo vaø chi phoái. Do ñoù, caùi nhìn vuõ truï

cuûa Taây phöông laø caùi nhìn coù tính chaát vaät lyù, hoùa hoïc chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn caùi nhìn sieâu

hình, phi lyù hoùa cuûa Ñoâng phöông. Thaønh thöû, trong khi Trung Hoa toång hôïp caùc hieän töôïng baèng

lyùhoäi, duøng nguï yù nieäm baèng thí nghieäm laáy khoa hoïc soi saùng söï kieän, moå xeû vaät chaát ñeå thí

n ghieäm, töø ñoù trích ra caùc yù nieäm ñaëc thuø, caùc quy taéc chöùng minh roài môùi lyù hoäi söï vaät, khoâng bao

giôø chòu nguï yù mô hoà hay töï maõan vôùi loái suy luaän ñôn thuaàn, duø laø suy luaän duy lyù.

Trong khi ñi tìm caùc yù nieäm, Taây phöông vaø Trung Hoa theo hai khaûo höôùng khaùc nhau. Ví

duï nhö Aâm Döông laø hai yù nieäm ñöôïc ña soá trieát gia Ñoâng phöông hieåu laø hieän töôïng, töùc laø

nguyeân lyù bao truøm caùc bieåu thò raûi raùc khaùc thì Taây phöông chæ nghieân cöùu töøng bieåu thò cuûa caùi

hieän töôïng lôùn ñeå tìm hieåu söï caáu taïo bieåu töôïng vaø quy luaät chi phoái bieåu töôïng ngoõ haàu tìm caùch

hình dung hieän töôïng treân möùc ñoä vaø heä caáp toång quaùt hôn. Caùc bieåu töôïng cuï theå naøy thoâng

thöôøng laø bieåu töôïng vaät chaát cuûa hieän töôïng sieâu hình. Veà khaûo saùt naøy, caùi hieåu bieát cuûa Taây

phöông laø caùi hieåu bieát vaät chaát, qua lyù hoùa tính caùch vaät chaát chôù khoâng phaûi laø caùi hieåu bieát phi

vaät chaát, sieâu vaät chaát. Chæ khi naøo Ñoâng phöông cuõng xem Aâm Döông Nguõ Haønh nhö nhöõng yeáu toá

vaät chaát thì Taây phöông vaø Trung Hoa môùi coù theå cuøng ñöùng treân moät ñòa haït töông ñoàng ñeå tìm hieåu

söï vaät ñoù. Ví duï nhö khi naøo Trung Hoa tìm hieåu chöõ “Kim” laø chaát kim khí (thay vì laø khí, hay theá

löïc ) thì Taây phöông môùi noùi chuyeän ñöôïc vôùi Trung Hoa veà ñòa haït kim khí.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 39

Thaät söï, ngöôøi ta cuõng thaáy nhieàu trieát gia duy vaät Trung Hoa coù loái hieåu nhö theá khi noùi khí

Aâm Döông laø 2 traïng thaùi cuûa muoân vaät thuoäc hình nhi haï, nguõ haønh laø 5 chaát cuûa vaïn vaät. Hai cuï

Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ nhaän xeùt raèng "cho tôùi nay, theo yù kieán ña soá, trong coå trieát Trung

Hoa, hoïc thuyeát veà baûn caên töông ñoái chuù troïng ñeán vaät chaát hôn caû vaãn laø khí luaän… Khí luaän coi

khí laø baûn caên maø khí thì laø vaät chaát. Khí töùc laø chaát hôi **. Phaùi duy khí ôû Trung Hoa thaät söï

khoâng phaûi ít. Noù taäp hôïp Haø Höu, Trònh Huyeàn (ñôøi Haäu Haùn) Löu Thieän (ñôøi Tam Quoác), Tröông

Hoaønh Cöø (ñôøi Baéc Toáng), Chu Hi (ñôøi Nam Toáng). Ñeán thôøi nhaø Thanh trôû ñi, phaùi duy khí ñöôïc

phuïc höng trong ñoù coù nhöõng kieän töôùng nhö Vöông Thuyeàn Sôn, Nhan Taäp Trai vaø hoïc troø oâng laø

Lyù Thöù Coác ** (cuøng vôùi ñôøi Khang Hy), Ñaùi Ñoâng Nguyeân (ñôøi Caøn Long). Ñaøm Töï Ñoàng (ñôøi

Muïc Toân). Rieâng Ñaøm Töï Ñoàng ñaõ caên cöù vaøo khoa hoïc Taây phöông ñeå thuyeát minh duy khí luaän

cuûa Tröông Hoaønh Cöû : oâng cho raèng baûn caên vuõ truï laø eùther (dòch aâm laø dó thaùi) moïi vaät ñeàu do

caùc nguyeân chaát caáu thaønh, vaø dó thaùi laø nguyeân chaát cuûa caùc nguyeân chaát.

Coøn neáu xeùt laäp luaän cuûa phaùi duy taâm Trung Hoa, thì nhöõng taùc giaû thoáng thuoäc vaãn cho

raèng gi öõa lyù vaø khí thì khí laø cô baûn, raèng “khí khoâng ngoaøi ñöôïc taâm”, raèng neáu gaùc taâm ra thì coù

theå noùi ñöôïc raèng vuõ truï naøy chæ coù caùi khí maø thoâi. Do ñoù, duy taâm luaän nhích daàn leân maõi ñeán chuû

tröông duy khí. Ñoù laø nhaän ñònh cuûa hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ. Hai cuï coøn cho raèng caùc

tö töôûng gia loãi laïc ñaàu ñôøi Thanh ñeàu quay laïi vôùi khí luaän cuûa Tröông Hoaønh Cöø, khieán cho duy

khí luaän trôû thaønh chuû traøo cuûa thôøi ñaïi vaø nhö vaäy laø hoïc thuyeát veà baûn caên töø sô dieäp ñôøi Toáng

ñeán cuoái ñôøi Minh, ñaàu ñôøi Thanh ñaõ dieãn bieán theo hình voøng troøn, baét ñaàu töø chuû tröông duy khí

chuyeån qua duy lyù, duy taâm vaø quay trôû laïi duy khí”*.

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát Hoïc Trung Quoác, quyeån thöôïng, Caûo Thôm

xuaát baûn 1964, trang 190.

** Hoï Lyù cho söï vaät laø baûn caên, nguoàn goác cuûa vuõ truï. Saùch daãn treân, trang 282.

Toùm laïi nhaõn quan duy vaät cuûa vuõ truï quan. Trung Hoa ñaõ coù hai thôøi ñaïi thònh haønh vaøo

thôøi Toáng vaø thôøi Thanh. Nhaõn quan naøy töông hôïp vôùi nhaõn quan vaät lyù cuûa Taây phöông, khieán

cho nhöõng ai muoán ñoái chieáu vaø nhaän xeùt hai nguoàn hoïc, coù theå caên cöù vaøo ñòa haït kieán thöùc töông

ñoàng naøy ñeå pheâ phaùn. Treân ñòa haït naøy, ta coù theå coù hai nhaän xeùt veà caùch caáu taïo vaø caùch bieán

hoùa cuûa vuõ truï duy khí Trung Hoa : ñoù laø tính caùch ñôn sôvaø tính caùch mô hoà cuûa noù.

a) Tính caùch ñôn sô cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí

Coå nh aân phaùi duy khí cho raèng vuõ truï coù hai khí aâm vaø döông taùc hoùa laãn nhau ñeå sinh ra vaïn

vaät. Haàu heát caùc taùc giaû khoâng moâ taû lyù tính vaø hoùa tính cuûa Aâm Döông. Vì theá, ñieàu naøy khoâng

laøm thoûa maõn nhöõng ngöôøi coù yù thöùc khoa hoïc Taây phöông.

Söï phaùt trieån cuûa nguyeân töû hoïc ngaøy nay cho thaáy trong nguyeân töû ñieän (atome d’lectriciteù)

caøng haït aâm töû (d1lectron) chöùa aâm ñieän **. Aâm töû naøy coù theå ví nhö moät khí (trong yù nieäm khí

Aâm cuûa duy khí luaän Trung Hoa). Khi naøykhoâng coù hình chaát (deùporu de supprot mateùlel) vaø laø

moät thaønh toá ñaïi ñoàng cuûa vaät chaát (un constiuant de la matìere).


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 40

Coøn ñoái vôùi caùc nguyeân töû khaùc, cuõng theo Larousse Encyclopeù-dique, sau caùc cuoäc thí

nghieäm töø 1911 cuûa Rutherford, nguyeân töû ñöôïc hình thaønh nhö moät tinh heä trong ñoù coù 3 thaønh

phaàn chính:

tích).

- Trung hoøa töû (neutron)

- Döông töû (proton), caû 2 naèm trong haït nhaân.

- Aâm töû (eùlectron) töùc laø caùc haït buïi ñieän aâm.

Keát thaønh moät ñaùm maây bao quanh haït nhaân.

Döông töû coù döông ñieän, aâm töû coù aâm ñieän, coøn trung hoøa töû thì phi ñieän (khoâng coù ñieän

Nhö vaäy, neáu tính veà khí thì trong nguyeân töû coù 2 khí Aâm Döông thaät, ñuùng nhö ña soá trieát

gia Trung Hoa ñoàng thanh xaùc nhaän. Nhöng, tính veà soá löôïng thaønh toá caáu taïo, thì nguyeân töû ít ra

coù ñeán 3, thay vì 2 nhö Trung Hoa noùi. Trong trieát hoïc, chæ coù moät mình Laõo Töû noùi ñeán thaønh phaàn

thöù ba trong Haï Thieân :”Ñaïo sinh ra Moät, Moät sinh ra Hai, Hai sinh ra Ba, Ba sinh ra vaïn vaät. Vaïn

vaät ñeàu coõng aâm vaø oâm döông ñieàu hoøa baèng khí truøng hö *”. Nhöng, Laõo Töû khoâng moâ taû khí

truøng hö laø caùi gì, cho neân raát khoù maø noùi raèng Laõo Töû ñaõ yù nieäm 33 keát toá trong vuõ truï, theå hieän

trong “nguyeân töû”.

Theo nguyeân töû hoïc Taây phöông, Aâm Döông chæ laø 2 trong 3 thaønh toá cuûa 1 nguyeân töû, ba thaønh toá

naøy baát khaû phaân treân maët hoùa hoïc – chimiquyment inseùcable -**. Söï hieän dieän cuûa trung hoøa gaén

lieàn vôùi döông töû vaø aâm töû. Vaäy Aâm Döông duy khí luaän Trung Hoa khoâng coù noùi ñeán thaønh toá caáu

taïo thöù 3, maøchæ noùi veà 2 khí Aâm Döông.

Coøn veà söï caáu taïo nguõ haønh, quan nieäm duy khí Trung Hoa cuõng quaù ñôn sô vì nhieàu lyù do :

- Chæ chaáp nhaän coù 5 chaát trong vuõ truï maø thoâi.

- Cho raèng 5 chaát naøy laø 5 chaát ñôn, chôù khoâng phaûi laø 5 hôïp chaát.

- Khoâng thaáy noùi ñeán toå hôïp môùi giöõa caùc ñôn chaát. Chaát vaãn giöõ y ñaëc tính, neáu coù keát

hôïp thì söï keát hôïp ñoù coù trong luùc giaûi ñoùan caùc sao, chôù khoâng coù keát hôïp theo nghóa hoùa hoïc.

Vieäc moâ taû ñaëc tính 5 chaát cuõng ñôn sô, vì hình dung theo hieän töôïng hoaëc theo choã duïng. Thuyeát

nguõ haønh noùi : “Nöôùc ngaám xuoáng döôùi. Löûa boác leân treân. Goã coù cong coù thaúng. Vaøng ñoåi theo

hình, Ñaát * ñeå Giaûn gieo Chi gaët”. vaø Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 153

** Xem chöõ Atome trong Larosse Encylopeùdique, 1960, trang 694.

Ñaây laø moät loái moâ taû phi hoùa tính. Coøn neáu noùi raèng ñaây laø nhöõng ñaëc tính vaät lyù thì caùch

moâ taû nhö vaäy raát sô saøi: phaùi duy khí Trung Hoa ñaõ giaûn löôïc quaù möùc söï caáu taïo vaïn vaät. Moät laø

caùch moâ taû ñoù khoâng giuùp hình dung ñöôïc bao nhieâu nghóa lyù. Hai laø soá löôïng 5 chaát ñoù xeùt ra

khoâng töông hôïp vôùi khaùm phaù cuûa khoa hoïc. Ai hoïc lyù hoùa ngaøy nay ñeàu bieát raèng coù ñeán haøng

traêm ñôn chaát, chôù khoâng phaûi chæ coù 5. Trong quan nieäm ñôn giaûn ñoù, ngöôøi Trung Hoa ñöùng trong

theá toång hôïp hôn laø phaân tích. Ví duï nhö neáu phaân tích, thì chaát Thoå thaät söï laø hôïp chaát cuûa nhieàu

chaát höõu cô, trong ñoù phaûi keå ít ra oxy, hydro vaø carbone. Coøn chaát Kim chæ coøn laø moät khaùi nieäm

quy tuï haøng traêm töø saét (Fe), chì (Pb) cho ñeán vaøng (Au), ñoàng (Cu), v.v… Cho neân caùi goïi laø chaát

Kim cuûa Trung Hoa ñaõ toång hôïp vaøng thau laãn loän, ñöôïc goïi chung laø kim khí. Caùi goïi laø chaát hoûa

cuõng vaäy : Trung Hoa khoâng phaân bieät hoûa cuûa oxy vôùi hoûa cuûa hydro, hay hoûa cuûa carbone. Coøn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 41

Moäc chính laø hôïp chaát höõu cô chöù khoâng phaûi ñôn chaát thuaàn tuyù. YÙ nieäm Thuyû chæ duøng ñeå chæ

chaát loûng, khoâng phaân bieät chaát loûng cuûa nöôùc vôùi chaát loûng cuûa daàu, cuûa thuyû ngaân.

laø sai.

Toùm laïi, veà maët caáu taïo vuõ truï, quan nieäm Aâm Döông Nguõ Haønh quaù giaûn dò, duø khoâng haún

* Coù moät soá sao ñöôïc gaùn laø hôïp chaát nhö Kình Döông, Ñaø La laø Kim ñôùi Hoûa Vaên Xöông laø Kim ñôùi Thoå, Vaên Khuùc laø Thuûy ñôùi

Hoûa… Nhöng, soá sao hôïp chaát quaù ít, khoâng phaûn aûnh ñöôïc traïng thaùi hôïp chaát cuûa vaät theå noùi raèng vaø soá löôïng caùc chaát hôïp noùi chung quanh

trong vuõ truï vaïn vaät.

b) Tính caùch mô hoà cuûa söï caáu taïo vuõ truï duy khí

Nhöõng yù nieäm Aâm Döông, Nguõ Haønh cuûa Trung Hoa sôû dó goïi laø mô hoà vì khoâng ñöôïc taùc

giaû naøo moâ taû cho caën keõ theo söï ñoøi hoûi tinh vi cuûa nhu caàu thaâm cöùu cuûa boä oùc nhaân loaïi.

Ñoäc giaû ngaøy nay raát khoù tính khi thaáy noùi Aâm Döông maø thieáu giaûng giaûi lyù, hoùa, nhieät tính, hoaëc

khi noùi ñeán Nguõ Haønh maø thieáu ñeà ra quy luaät taùc hôïp khuùc chieát. Ñaønh raèng, khoa Töû-Vi coù chòu

khoù ñi saâu ñeå phaân bieät trong moãi haønh, 6 loaïi raèng (ví duï haønh Thuûy coù phaân bieät thaønh Thieân haø

Thuyû, Ñaïi kheâ Thuyû, Ñaïi haûi Thuyû, Giaûn haï Thuyû, Tuyeàn trung Thuyû vaø Tröôøng löu Thuûy) vò chi

coù 30 loaïi cho 5 haønh. Nhöng, vôùi nhu caàu hieåu bieát cuûa ñoäc giaû ngaøy nay, 5 loaïi ñoù xem ra khoâng

ñuû vaø khoâng roõ ñeå luaän ñoaùn. Ai cuõng chôø ñôïi Töû-Vxaùc, khieán cho moãi ngöôøi hieåu ñaëc tính cuûa theå taøi Thieân haø Thuyû moät caùch. Caùc hoïc giaû, caùc thaày

giaûi roõ ñaëc tính cuûa Thieân haø Thuyû vôùi

Tröôøng löu Thuyû maø khoâng thaáy. Ñieàu naøy laøm cho söï luaän ñoaùn khoâng coù tieâu chuaån cuï theå, chính

soá, caùc ngöôøi ñi xem khoâng noùi cuøng moät ngoân ngöõ, khoâng haùt cuøng moät gioïng, gaây ra nhieàu giaûi

thích chuû quan hoãn hôïp, töông phaûn veà moät söï vieäc, ñaâm ra raéc roái, caõi coï, tranh chaáp trieàn mieân.

Ñoái vôùi caùc loaïi haønh khaùc cuõng vaäy. Cho duø coù ñöôïc phaân loaïi, 6 loaïi cuûa moãi haønh cuõng

khoâng ñöôïc moâ taû, duø laø sô saøi. Döôøng nhö söï phaân loaïi coát noùi leân moät nguï yù naøo ñoù, chôù khoâng

phaûi toaøn theå caùc khía caïnh, taát caû caùc yù. Ñoäc giaû phaûi töï hình dung laáy moät yù nieäm toång quaùt nhö

theá, theo söï hieåu bieát rieâng cuûa mình.

c) Tính chaát ñôn sô cuûa quy taéc chi phoái duy khí

Trong tö töôûng caùc trieát gia duy khí, quy taéc bieán hoùa haàu nhö khoâng ñöôïc giaûi thích caën keõ.

Caùi caùch sinh, töø Thaùi cöïc ra Aâm Döông roài töø Aâm Döông ra Nguõ Haønh, Töù Töôïng, Baùt Quaùi chæ

thaáy coù vaøi taùc giaû ñeà caäp laùc ñaùc vaøi mô hoà. Vaán ñeà sinh hoaù ñöôïc nguï yù raát ñôn sô. Chu Hi coù noùi

ñeán ñoäng töø “khí hoaù” ñeå hieåu laø do Khí bieán hoùa maø ra, vaø ñoäng töø “hình sinh” ñeå hieåu laø sinh ra

thaønh Hình. Veà khí hoùa, oâng noùi : “Luùc trôøi ñaát sô khai, kieám theá naøo cho ra moät maàm gioáng ngöôøi

? Chæ laø khi “keát” maø töï thaønh ra 2 con ngöôøi” *. Veà hình sinh, oâng noùi : “Khí hoùa laø luùc ban ñaàu

con ngöôøi chöa coù maàm gioáng maø roài töï sinh “Hình sinh” laø con ngöôøi ñaõ hình thaønh roài maø mau

s inh soâi maõi maõi”. Veà bieán sinh cuûa Aâm Döông, Chu Hi noùi : “Thaùi cöïc ñem phaân ra, chæ laø Aâm

Döông”. Hai cuï Giaõn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ hieåu “phaân” laø phaân bieät chôù khoâng phaûi phaân caét

ra. Duø sao, caùc ñoäng töø khí hoùa, hình sinh, hay phaân bieät khoâng noùi roõ theå caùch sinh bao nhieâu.

Coøn Tröông Hoaønh Cöø thì tìm caùch ñaøo saâu hôn ñoäng löïc bieán dòch. Oâng cho raèng khí tuï thaønh vaät,

vaät hoaïi laïi thaønh khí ñoù, töùc laø ñaïo trôøi, vaø vieát : “Muoán dieãn taû ñoät ngoät khoân löôøng cuûa söï bieán


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 42

dòch ñoù thì noùi laø thaàn. Coøn khi nhaän ñònh caùi hieän töôïng vì khí bieán daïng maø muoân vaät sinh roài laïi

sinh thì noùi laø dòch. Cho neân ñaïo, thaàn vaø dòch chæ laø 3 caùi danh ñeå troû cuøng moät söï vaät” **. Oâng

coøn phaân bieät luùc tuï, luùc taùn cuûa khí ñeå ñònh hình theå vaø danh hieäu cuûa khí : khi naøo khí tuï thì thaønh

vaät coù hình, maét thaáy ñöôïc, baáy giôø goïi laø Thaùi hoaø, khi naøo khí taùn thì vaät huyû, khí laïi voâ hình, baáy

giôøi goïi laø Thaùi hö

***

Veà nguõ haønh, Chi Hi laø taùc giaû noùi khaù roõ caùch sinh vaø thöù töï sinh, chæ tieác laø coù hôi baát

nhaát. Oâng cho raèng Aâm Döông laø khí, sinh ra caùc chaát cuûa nguõ haønh. Trôøi ñaát sinh ra vaät, nguõ haønh

sinh ñaàu tieân laø Thoå Nguõ haønh vaø Aâm Döông, 7 caùi ñoù hôïp laïi beøn sinh ra taøi lieäu caáu thaønh sinh

vaät. Ôû ñoaïn khaùc, oâng vieát : “Trôøi ñaát luùc thoaït ñaàu coøn laãn loän chöa chia, töôûng nhö chæ coù 2 thöù

nöôùc vaø löûa. Caën baõ cuûa nöôùc beøn thaønh thaønh ra ñaát.

***

d) Tính caùch mô hoà cuûa quy taéc chi phoái duy khí

Vì ñôn sô, neân quy taéc chi phoái raát mô hoà. Sôû dó nhö vaäy chính cuõng vì taùc giaû xöa vaø nay khoâng

giaûi thích thoûa ñaùng ñaëc tính vaø kyõ thuaät chi phoái cuûa caùc yeáu toá Aâm Döông, Nguõ Haønh.

Maët khaùc, söï mô hoà coøn baét nguoàn ôû choã coù quaù nhieàu yeáu toá can döï maø coù quaù ít quy luaät chi phoái,

cho neân khoâng tìm ra ñöôïc keát luaän cho 3 yeáu toá trôû leân. Ví duï : Moät cung coù 3 sao thuoäc 3 haønh

khaùc nhau, chaúng haïn nhö Moäc, Hoûa vaø Thoå. Theo quy taéc thì Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, vaø

Moäc khaéc Thoå, Sao Thoå vöøa ñöôïc Hoûa sinh, vöøa bò Moäc khaéc. Vaäy söùc maïnh cuûa sao Thoå coøn laïi

bao nhieâu, coù phaûi maïnh theâm vì nhôø Hoûa sinh, coù phaûi yeáu ñi vì bò Moäc khaéc, coù phaûi laøtrung hoøa

vì ñoàng thôøi bò 2 yeáu toá töông phaûn chi phoái ? Neáu coù moät sao Kim can döï nöõa, theá traän seõ ra sao ?

Baáy giôø sao Moäc heát laø chæ teå roài vì bò sao Kim khaéc, voâ hình chung sao Kim ñöôïc coi nhö chuû teå.

Nhöng, vì coù sao Hoûa ôû ñoù saün saøng khaéc sao Kim, cho neân sao Kim coù coøn ñuû coâng löïc, vaø ñuû bao

nhieâu ñeå khaéc saoMoäc ? Caùch tính veà löôïng ñaõ khoù, caùch tính veà chaát cuõng khoâng oån. Quy taéc sinh

khaéc chæ coù giöõa 2 haønh ñöùng rieâng, hoaøn toaøn khoâng coù giöõa 3 haønh trôû leân.

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, saùch ñaõ daãn, quyeån thöôïng, trang 133.

** Saùch ñaõ daãn, trang 198.

C *** – NHAÄN Saùch ñaõ ÑÒNH daãn, trang VEÀ 195, SÖÏ ÖÙNG 196 vaø DUÏNG 230, 234. LYÙ THUYEÁT VAØO LAÙ SOÁ

Nhöõng khuyeát ñieåm cuûa khoa Töû-Vi voán dó aån chöùa töø caên baûn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ

Haønh cho neân khi mang caùc quy taéc lyù thuyeát naøy vaøo laù soá, vieäc giaûi ñoaùn thöôøng gaëp phaûi beá taéc

voâ cuøng nan giaûi.

Vaán ñeà ñaët ra laø trong lyù thuyeát, caùi gì coøn chaáp nhaän ñöôïc ? Chuùng ta phaûi quan nieäm nhö

theá naøo veà Aâm Döông Nguõ Haønh trong khoa soá ?

1. – Coâng duïng cuûa Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá

a) Coâng duïng thöù nhaát cuûa 7 yeáu toá naøy laø ñeå noùi leân thaønh phaàn caáu taïo vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy con

ngöôøi. Phoûng theo hình aûnh cuûa vuõ truï, ngöôøi xöa ñaõ Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa con ngöôøi

cuøng vôùi caùc yeáu toá chi phoái ñoù. Laù soá vì vaäy cuõng ñöïôc moâ taû phoûng theo söï caáu taïo vaø söï coá


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 43

töông töï : töø Baûn Meänh, Cuïc, ñeán cung, sao, ngaøy, thaùng, naêm giôø sinh ñeàu mang 7 ñaëc tính treân.

Vôùi phöông caùch ñoù, coå nhaân coù duïng yù noùi leân söï phöùc taïp cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi.

Tuy nhieân, ñieàu caàn löu yù laø döôøng nhö coå nhaân chöa coù yù thöùc söï phöùc taïp ñoù moät caùch

ñuùng möùc. Söï phöùc taïp chæ theå hieän qua 7 yeáu toá vôùi möùc ñoä möôøi quy taéc chi phoái. Thöïc teá cho

thaáy baáy nhieâu yeáu toá vaø quy taéc chöa ñuû ñeå moâ taû moät söï kieän, moät ngöøôi, moät ñôøi. Coå nhaân

Trung Hoa ñaõ ñôn giaûn hoùa baøi toaùn nhaân söï, neân caùc ñaùp soá nhieàu khi chæ toång quaùt, khoâng aên

khôùp vôùisöï phoàn taïp cuûa söï kieän, cuûa kieáp soáng.

Vì vaäy, chung cuoäc, coâng duïng cuûa 7 yeáu toá vaø 10 quy taéc bò giaûm thieåu. Ngöøôi ta chæ coøn

xem ñoù nhö nhöõng ñònh danh caùc thöïc tieãn ñoái nghòch hay töông hôïp trong con ngöôøi, khoâng coøn

bao haøm yù nghóa sieâu hình hay yù nghóa lyù hoùa cuûa nguyeân lyù caáu taïo vaø quy taéc bieán sinh nguyeân

thuyû.

b) Coâng duïng thöù hai laø dieãn ñaït yù nieäm ñoâng trong con ngöôøi vaø kieáp soáng. Tinh thaàn dòch lyù bao

giôø cuõng ñöôïc xem laø linh hoàn cuûa khoa Töû-Vi, cuûa laù soá Töû-Vi, cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Caùc

yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh theå hieän caùi ñoäng ñoù qua caùc quy luaät sinh khaéc. Nhöng coù ñieàu ñaùng

löu yù laø coå nhaân khoâng maïng duøng söï sinh khaéc ñeå noùi leân söï phöùc taïp, maø duøng lyù leõ sinh khaéc ñeå

noùi leân caên do cuûa noù, töùc laø söï bieán sinh, dòch tính cuûa con ngöøôi. Cuõng caàn löu yù theâm laø söï bieán

sinh ñoùkhoâng phaûi hoãn ñoän, maø traùi laïi, coù quy taéc chi phoái khoâng dôøi ñoåi. Con ngöôøi bieán dòch,

nhöng bieán dòch theo quy taéc.

c) Coâng duïng thöù ba cuûa coâng trình Aâm Döông hoaù vaø nguõ haønh hoaù laù soá laø traéc nghieäm cho con

ngöôøi quy luaät chi phoái cuûa vuõ truï. Phaûi noùi raèng ñaây laø moät noã löïc chính yeáu cuûa Traàn Ñoaøn ñeå

thöïc hieän quan nieäm “Thieân Nhaân Töông Döõ” cuûa trieát hoïc Trung Quoác. Ñaây laø moät quan nieäm caên

baûn, haõy coøn ñöôïc trieát gia Trung Hoa caän ñaïi chia xeû. Theo yù nieäm naøy, giöõa Trôøi (goïi khaùc ñi laø

vuõ truï) vaø Ngöôøi, vöøa coù söï gioáng nhau veà thaønh toá caáu taïo, vöøa coù söï töông thoâng veà quy luaät chi

phoái. Caùi gì ñònh cho Vuõ Truï ñeàu theå hieän treân Con Ngöôøi, töø söï keát khí, söï hôïp khí, cho ñeán söï

bieán sinh vaø haäu quaû cuûa bieán sinh. Nhöõng töông hôïp vaø nhöõng maâu thuaãn ñeàu coù trong hai ñoái

töôïng naøy. Aâm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh hoùa con ngöôøi laø mang ñònh luaät caáu taïo vaø bieán sinh cuûa

vuõ truï quan vaøo nhaân sinh quan. Vuõ truï quan gaén lieàn vôùi nhaân sinh quan. Caùc trieát gia, khi luaän veà

vuõ truï, bao giôø cuõng luaän ñeán con ngöôøi . Nhö hai cuï Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ töøng nhaän

xeùt, caùc trieát gia Trung Hoa “khoâng taùch rôøi vuõ truï, tri thöùc vaø nhaân sinh vaø ta thöôøng thaáy trong

caùc taùc phaåm cuûa hoï, caâu treân noùi veà vuõ truï hoaëc tri thöùc, caâu döôùi noùi veà nhaân sinh” * Quan moân

Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ noã löïc theå hieän yù nieäm Thieân Nhaân Töông Döõ ñoù vaø ñaõ coùp nhaët toaøn boä

quan nieäm vaø quy taéc vuõ truï vaøosoá kieáp con ngöôøi maøkhoâng heà göôïng eùp chuùt naøo.

Theo thieån nghó, coâng duïng cuûa lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh trong laù soá chæ coù tính caùch

toång quaùtr nhö theá. Coøn söï öùng duïng cuï theå thì vaáp phaûi caùc nhöôïc ñieåm coá höõu cuûa lyù thuyeát ñaõ keå

ôû ñoaïn treân. Ruùt laïi, chuùng ta caàn coù quan nieäm nhö theá naøo veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh ?

2 – Quan nieäm khaû chaáp veà caùc yeáu toá Aâm Döông Nguõ Haønh

Tröôùc heát, yù nieäm Aâm, Döông, Moäc, Hoûa, Thoå, Kim Vaø Thuûy ñöôïc xem nhö 7 yeáu toá chi

phoái con ngöôøi maø thoâi. Chuùng ta chæ neân xem ñoù nhö ta xem yeáu toá sao, yeáu toá cung, yeáu toá ñoä soá.

Noùi nhö theá coù nghóa laø chuùng ta khoâng neân hieåu moät caùch cöùng raén chaát Moäc, chaát Hoûa, chaát Thoå,

chaát Kim, chaát Thuûy theo nhaân quan vaät lyù hay hoùa hoïc. Hai khí aâm döông cuõng theá. Lyù do laø vì


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 44

kieán thöùc lyù hoùa cuûa Trung Hoa veà vuõ truï quaù sô khoaùng, cho neân 7 yeáu toá treân khoâng theå xem nhö

yù nieäm lyù hoùa.

Vaû chaêng, khoa Töû-Vi laø moät boä moân nhaân vaên, cho neân, luùc ñöôïc saùng laäp, coù theå Traàn

Ñoaøn khoâng xem noù nhö moät söï öùng duïng cuûa lyù hoùa vaøo con ngöôøi. Hôn nöõa, khoa lyù hoùa Trung

Hoa thôøi Toáng haàu nhö khoâng coù. Ñeán ñôøi Toáng, chæ coù nhaân vaên (sciences humaines) laø kho taøng

kieán thöùc duy nhaát cuûa thôøi ñaïi. Thaønh thöû, hieåu 7 yù nieäm treân theo lyù hoùa hoïc laø voâ tình boùp meùo

quan nieäm tieán khôûi cuõng chöa bieát chöøng. Ñaønh raèng ngaøy nay, ngöôøi ta cho raèng con ngöôøi laø

moät toång hôïp caùc chöùc naêng taâm lyù, vaät lyù hoïc vaø hoùa hoïc (syn-theøse des facufreùs psycho-physicochimmiques),

nhöng coù theå keát luaän naøy chöa coù vaøo thôøi ñaïi nhaø Toáng. Ta khoâng theå ñi tröôùc thôøi

ñaïi maø phaûi töï ñaët mình vaøo kieán vaên cuûa thôøi ñaïi ñeå hieåu trình ñoä vaên minh cuûa thôøi ñaïi, 7 yù nieäm

Aâm Döông Nguõ Haønh chæ neân ñöôïc coi laø 7 yeáu toá chi phoái con ngöôøi maø thoâi.

Keá ñeán, ta cuõng khoâng neân xem 7 yeáu toá ñoù laø 7 yeáu toá duy nhaát cuûa khoa soá. Khoa naøy

coøn duøng nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, nhö cung, sao, baûn meänh, cuïc, caùch ñeå tìm hieåu kieáp ngöôøi.

Trong boái caûnh ñoù, 7 yù nieäm treân chæ laø 7 yeáu toá boå tuùc vaøo nhöõng yeáu toá khaùc cuûa con ngöôøi maø

thoâi.

* Giaûn Chi vaø Ngueãng Hieán Leâ. Ñaïi Cöông Trieát hoïc Trung Quoác quyeån haï, Caûo Thôm xuaát baûn, Saøi Goøn

1965, trang 10

Sau cuøng, ta coù theå duy trì ñöôïc moät soá heä luaän lieân quan ñeán söï maïnh yeáu cuûa 7 yeáu toá

treân, ruùt tæa töø quy taéc sinh khaéc. Ñoù laø nhöõng heä luaän sau:

a) Veà töông quan aâm döông vaø nguõ haønh

Trieát lyù thì cho raèng aâm döông taùc ñoäng nhau phaùt sinh nguõ haønh. Quy taéc chính laø quy taéc

aâm döông. Quy taéc thöù hai laø quy taéc nguõ haønh. Vaäy giöõa aâm döông vaø nguõ haønh, aâm döông phaûi

ñöôïc coi naëng caân hôn. Heä quaû laø caùi gì lôïi veà maët aâm döông thì toát hôn lôïi veà maët nguõ haønh vì caùi

nghòch lyù aâm döông thì baát lôïi caên baûn hôn laø ñoái khaéc nguõ haønh.(xem chöông noùi veà Thuaät giaûi

ñoaùn Töû-Vi, quyeån thöù hai, trong saùch naøy).

b) Veà nguõ haønh chính tinh vaø phuï tinh

Chính tinh ñoùng vai troø quyeát ñònh baûn chaát söï vieäc, phuï tinh chæ gia giaûm boå tuùc vaøo baûn

chaát ñoù. Chính tinh coù theå xem nhö ñònh tính trung taâm, phuï tinh coù theå xem nhö heä tinh tuøy thuoäc.

Vaäy, veà maët hieäu löïc, haønh cuûa chính tinh coù theå xem nhö maïnh hôn haønh cuûa phuï tinh.

Neáu haønh phuï tinh khaéc haønh chính tinh, söï ñoái khaéc naøy tuy baát lôïi, nhöng khoâng naëng laém.

c) Veà töông quan giöõa haønh khaéc vaø haønh bi khaéc

Leõ dó nhieân, caùi gì bò khaéc phaûi thieät thoøi nhieàu hôn, coøn caùi gì chuû khaéc thì voâ nhieãm, Kim

khaéc Moäc bò thieät, coøn Kim thì khoâng vieäc gì.

d) Veà töông quan giöõa haønh sinh vaø haønh ñöôïc sinh

Haønh naøo sinh thì phuø trôï cho haønh ñöôïc sinh. Kim sinh Thuûy thì Thuûy lôïi. Trong tröôøng

hôïp naøy khoâng coù nghóa laø Kim baát lôïi, maø chæ laø khoâng ñaéc lôïi baèng sao Thuûy maø thoâi.

e) Veà töông quan giöõa haønh cung vaø haønh sao


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 45

Cung laø moâi tröôøng soáng cuûa sao, haønh cuûa cung quyeát ñònh söï hay dôû cuûa haønh sao. Neáu

haønh cung phuø sinh cho haønh sao thì sao ñoù taêng giaù trò, coi nhö coù giaù trò gia taêng cho sao. Neáu

haønh cung khaéc haønh sao, thì sao bò suy giaûm giaù trò ñi nhieàu. Neáu haønh sao sinh haønh cung thì sao

khoâng toát baèng tröôøng hôïp ñöôïc haønh cung phuø sinh. Neáu haønh sao khaéc haønh cung thì caùi xaáu xa

cuûa sao khoâng naëng baèng tröôøng hôïp sao bò cung khaéc haønh.

f) Veà töông quan giöõa haønh baûn Meänh vaø haønh Cuïc

Nhö ñaõ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, Baûn Meänh phaûi ñöôïc Cuïc Phuø sinh môùi toát, theo

quy taéc noùi trong heä luaän d).

Treân ñaây laø nhöõng heä luaän maø soaïn giaû maïn pheùp ruùt tæa töø quy taéc sinh vaø khaéc cuûa aâm

döông nguõ haønh ñeå coá gaéng gôõ theâm vaøi caùi guùt cuûa chæ roái trong lyù thuyeát cuûa Kinh Dòch. Yù ñoà

cuûa soaïn giaû laø cöù tìm hieåu theâm heä luaän thaønh vaên caøng nhieàu caøng hay, caøng hôïp lyù caøng toát,

ñöôïc khai phaù bôùt caùc aån soá hoang vu cuûa quy taéc chi phoái aâm döông nguõ haønh, voán ñaõ ngheøo naøn

laïi ñôn sô vaø mô hoà.

Vì trieát lyù aâm döông nguõ haønh sô khoaùng vaø mô hoà, cho neân vieäc öùng duïng cuõng khoâng

traùnh khoûi hai nhöôïc ñieåm cô baûn ñoù.

Quan nieäm cuûa chuùng ta laø chæ neân hieåu nguyeân lyù aâm döông nguõ haønh theo moät yù nghóa

thöïc tieãn, linh hoaït, gaït boû phaàn sieâu hình, khoâng neân tìm hieåu theâm veà lyù hoùa tính cuûa 2 khí vaø 5

chaát naøy.

Veà aâm döông, chæ neân xem ñoù nhö 2 maâu thuaãn noäi taïi caên baûn trong con ngöôøi, döôùi nhieàu

ngoaïi bieåu khaùc nhau. Quy taéc aâm döông thuaän lyù hay nghòch lyù chæ neân hieåu nhö nhöõng yeáu toá

ñieàu hoøa hay baát quaân bình trong con ngöôøi hay söï vieäc.

Veà nguõ haønh cuõng vaäy. Loái hieåu thöïc tieãn cuõng neân ñöôïc öùng duïng. Noùi nhö vaäy khoâng coù

nghóa laø nhöõng luaät sinh khaéc cuûa nguû haønh vôùi caùc yù nghóa nguyeân thuûy bò maát haún. Duy chæ neân

giaûi thích theo moät höôùng roäng raõi vaø thöïc tieãn. Ví duï ta chæ neân xem Thuûy ñeå nguï yù söï linh hoaït,

sinh ñoäng, xem hoûa nhö bao haøm söï noùng naûy, haêng say, baïo daïn, xem Kim nhö yeáu toá cuûa söï cöùng

coõi, beàn chaët…v.v…… coøn quy taéc sinh chöa haún laø toát hoaøn toaøn, coøn tuøy möùc ñoä vöøa phaûi. Quy taéc

khoâng baét buoäc phaûi xaáu ñöông nhieân. Sinh, khaéc chæ toát, xaáu trong boái caûnh naøo ñoù. Neáu chæ xeùt

rieâng reõ thì khoâng thöïc teá vì chuùng ta taùch noù ra khoûi moâi tröôøng soáng coá höõu. Coù nhieàu tröôøng hôïp

nghòch caûnh (bieåu töôïng cuûa ñoái khaéc nguõ haønh) ñoái vôùi nhieàu ngöôøi laïi ñoäng löïc toát thuùc ñaåy söï

ñaáu tranh, ñöa ñeán söï thaønh ñaït nhôø kinh nghieäm thöïc tieãn. Trong khi ñoù, coù nhieàu thuaän caûnh

(bieåu töôïng cuûa töông sinh nguõ haønh) chæ coù lôïi cho kieáp soáng caù nhaân trong moâi tröôøng naøo ñoù,

trong thôøi haïn naøo ñoù, nhöng baát lôïi trong hoaøn caûnh vaø thôøi haïn khaùc. Phöông trình nhaân sinh vì

caùc quy taéc neân bao haøm nhieàu ngoaïi leä vaø nhieàu giôùi haïn aùp duïng. Vieäc ñoà bieåu hoùa vaän soá con

ngöôøi trong moät laù soá nhieàu khi chæ laø moät khaûo höôùng tieân ñoaùn coù tính caùch maùy moùc, vì laù soá, duø

tinh vi ñeán ñaâu cuõng khoâng theå giaûi ñoaùn moät caùch ñoäc laäp vaø bieät laäp vôùi nhöõng yeáu toá ngoaïi lai

nhö hoaøn caûnh, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït, huyeát thoáng vaên hoùa. Chính vì coù söï dö phaàn cuûa

nhieàu yeáu toá ngoaïi lai naøy vaøo kieáp soáng con ngöôøi cho neân trieát lyù Töû-Vi töï noù khoâng maáy gì coù

giaù trò toaøn veïn. Söï giaûi ñoaùn Töû-Vi döïa vaøo caùc quy taéc sinh khaéc aâm döông nguõ haønh vaãn coøn

phaûi ñöôïc boå tuùc bôûi nhöõng yeáu toá khaùc, trong ñoù coù nhöõng yeáu toá ngoaïi lai vöøa keå. Khoa Töû-Vi

haøm chöùa moät soá quy luaät giuùp tieân ñoaùn moät phaàn vaän soá. Nhöng söï chính xaùc cuûa lôøi giaûi coøn leä


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 46

thuoäc vaøo ngheä thuaät vaän duïng caùc quy luaät trong boái caûnh caùc yeáu toá ngoaïi lai nöõa. Ñieåm naøy

ñöôïc daãn giaûi trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi.

Vì lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ Haønh xuaát phaùt töø Kinh Dòch cho neân thieát töôûng caàn tìm hieåu

veà boä Kinh naøy. Coù nhö theá, kieán thöùc cuûa ta môùi hoaøn thieän hôn

Phuï chöông ba

Ñaïi cöông veà Kinh Dòch

Kinh dòch theo nhö coøn löu cho ñeán nay laø moät boä saùch goùi gheùm heát kho taøng tö töôûng vaø

vaên minh Trung Hoa, keát tinh töø 62 theá kyû, töùc laø töø theá kyû 44 tröôùc taây lòch cho ñeán theá kyû 18.

Kinh dòch nhö vaäy haún khoâng phaûi laø taùc phaåm cuûa 1 ngöôøi , cuõng khoâng phaûi cuûa 1 thôøi ñaïi maø laø

coâng trình ñoùng goùp vó ñaïi vaø lieân tuïc cuûa moät truyeàn thoáng boùi toaùn vaø trieát hoïc cuûa haøng traêm taùc

giaû trung hoa ñaõ vun boài vaøo neàn taûng tieân khôûi cuûa 5 thuyû toå dòch hoïc.

Thaät vaäy, hoïc giaû trung hoa vieát raát nhieàu veà kinh dòch. Vaøo ñôøi nhaø Thanh, Hoaøng Ñeá

Khang Hi ñaõ cho söu taäp heát caùc pho saùch chuù giaûi vaø phaùt huy Dòch lyù töø ñôøi Chu ñeán ñôøi Thanh.

Ngöôøi ta q uy tuï öôùc taát caû 158 boä goàm 1762 quyeån coù taùc giaû haún hoi vaø 8 boä goàm 12 quyeån khoâng

coù taùc giaû vaø nieân ñaïi. Neáu ta xem coâng trình söu taäp naøy laø ñaày ñuû thì coù ñeán 166 taùc giaû Trung

Hoa ñoùng goùp kieán giaûi vaøo pho saùch caên baûn tieân khôûi cuû 5 thuyû toå Dòch Kinh. Ñoù laø Phuïc Hi, Haï

Vuõ, Vaên Chöông, Chu Coâng vaø Khoång Töû, ñöôïc ngöôøi ñôøi xem nhö 5 thaùnh toå khai saùng, khai trieån

vaø kieän toaøn lyù thuyeát cô baûn cuûa Kinh Dòch, treân ñoù 166 taùc giaû veà sau luaän theâm vaø öùng duïng cho

thôøi ñaïi mình.

Vì ñaây laø kho saùch coù aûnh höôûng heát söùc to lôùn ñoái vôùi vaên hoaù Trung Hoa cho neân caùc daân

toäc khaùc nhö Cao Ly, Nhaät Baûn, Moâng Coå, Maõn Chaâu, Vieät Nam vaø caû nhieàu hoïc giaû Taây phöông

ñeàu coù nghieân vaø chuù dòch. Rieâng ôû Vieät Nam, vì chòu aûnh höôûng saâu ñaäm cuûa vaên hoaù Trung Hoa,

cho neân Kinh Dòch cuõng ñöôïc khaûo cöùu khaù caën keõ qua caùc saùng taùc cuûa Leâ Quyù Ñoân, Ngoâ Döông

Ñình, Phan Boäi Chaâu, Traàn Troïng Kim, Nguyeãn Maïnh Baûo, Böûu Caàm, Löông Kim Ñònh, Nguyeãn

Höõu Löông, Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ.

Caùc hoïc giaû Ñoâng Taây ñeàu so saùnh Kinh Dòch nhö Thaùnh Kinh Lable, Le Coran…vì taàm öùng

duïng cuûa Kin h Dòch phuû truøm haàu heát caùc ñaëc thaùi chính yeáu cuûa neàn vaên minh Trung Hoa. Theo

Trònh Tieàu, coù ñeán 16 moân hoïc ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch : truyeän hoïc, phaùp hoïc, chöông cuù hoïc,

ñoà hoïc, soá hoïc, saám vó hoïc… cuõng ñöôïc suy dieãn töø Kinh Dòch, nhöõng phaùt minh duïng cuï saûn xuaát,

hình thöùc toå chöùc gia toäc, luaân thöông ñaïo lyù, nguyeân taéc vaän duïng chính trò, nghi thöùc teá leã, thieân

vaên, ñòa lí, dòch, töôïng, toaùn, soá, aâm nhaïc, noâng nghieäp, muïc suùc, quaân söï, cuûa Trung Hoa. Haàu heát

caùc vöông trieàu Trung Hoa ñeàu coù ñaët ra boä phaän nghieân cöùu Dòch hoïc, döôùi quyeàn troâng nom cuûa

caùc quan Thaùi boác, töùc laø vò boác sö cao nhaát, söû duïng caùc

quy taéc dòch lyù ñeå khuyeán caùo chính saùch

quoác gia, tieân ñoaùn ñieàm töôïng ñöôïc ñeà ra ñöôøng loái haønh ñoäng cho vua chuùa moâ phoûng thi haønh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 47

Ai khuyeán caùo sai coù theå bò caùch chöùc. Xem theá ngöôøi Trung Hoa ñaõ tin töôûng vaø ñaõ öùng duïng Kinh

Dòch vaøo quoác söï vaø vaøo phaøm söï treân moät quy moâ raát toång quaùt.

1.-Nguoàn goác Kinh Dòch

Coù raát nhieàu truyeàn thuyeát veà nguoàn goác Kinh Dòch : thuyeát thì noùi coù töø ñôøi nhaø Haï, nhaø Thöông,

nhaø Chu : thuyeát thì noùi coù töø tröôùc nöõa vaøo thôøi coå ñaïi Tam Hoaøng (Phuïc Hy, Thaàn Noâng, Hoaøng

Ñeá ) löu truyeàn laïi cho nhaø Haï, Thöông, Chu.

a) Theo saùch Chu leã thì nhaø Chu coù quan Thaùi boác coi 3 loaïi dòch :

- Lieân sôn dòch, töùc cuûa nhaø Haï (2205-1776), laáy queû Caên laøm chuû sôû dó goïi laø Lieân

sôn vì danh töø naøy chæ maáy töø nuùi boác ra.

- Quy taøng dòch, töùc dòch cuûa nhaø Thöông (1776-1150), laáy queû Khoân laøm ñaàu, Quy

taøng nguï yù laø vaät töø ñaát sinh ra roài quay trôû veà ñaát.

- Chi dòch, töùc laø dòch cuûa nhaø Chu (550-250), laáy queû Caøn vaø queû Khoân laøm cöûa ngoõ

bieán hoùa cho AÂm Döông. Chu ôû ñaây nghóa laø chu löu, bieán hoaùkhaéc vuõ truï.

b) Moät thuyeát khaùc cho raèng Dòch coù tröôùc ba nhaø Haï, Thöông, Chu döïa vaøo söï khaùm phaù cuûa Mao

Tieâm. OÂng naøy nhaân dòp phuïng söù kinh Taây ñeán Ñöôøng chaâu tìm ñöôïc trong daân gian 3 boä saùch goïi

laø “Tam Phaàn Thö” bao goàm coù Soân phaàn, Khí phaàn vaø Hình phaàn. Thì ra :

- Sôn phaàn laø Lieân sôn dòch cuûa Thieân Hoaøng hoï Phuïc Hy.

- Khí phaàn laø Qui taøng dòch cuûa Nhaân Hoaøng hoï Thaàn Noâng.

- Hình phaàn laø Kieàn khoân dòch cuûa Ñòa Hoaøng hoï Hoaøng Ñeá.

Moãi dòch ñeàu coù 8 queû, döôùi moãi queû coù theâm 8 queû khaùc, vò chi laø 64 queû, moãi queû mang

moät teân goïi rieâng, nhöng chung qui cuõng laø teân khaùc cuûa 8 queû Kieàn, Khoân, Chaán, Toán, Khaûm, Ly,

Caán, Ñoaøi maø thoâi. Nhö vaäy, söï khaùm phaù baát ngôø cuûa Mao Tieâm khieán cho ngöôøi ta nghó raèng ba

ñôøi Haï, Thöông vaø Chu chæ oân laïi tam phaàn thö maø thoâi chöù khoâng saùng taùc ñöôïc queû naøo.

2.- Caùch thöùc laøm Dòch töø Phuïc Hy ñeán Khoång Töû

Caùi goïi laø Kinh Dòch ngaøy nay laø coâng trình ñoùng goùp cuûa 5 thuûy toå, ngöôøi thì khai saùng yù

nieäm, ngöôøi thì daãn lyù, caét nghó queû, ngöôøi thì kieän toaøn trieát lyù cho thaønh vaên. Cho ñeán giôø, khoâng

coøn ai phuû nhaän raèng chính vua Phuïc Hy ñaõ vaïch ra queû. Coøn caùch ngaøi laøm theá naøo thì truyeàn

thuyeát cho raèng :

◊ Vua Phuïc Hy (4477-4363) nhaân dòp thaáy con long maõ xuaát hieän treân soâng Hoaøng Haø treân löng noù

coù veõ töø soá I ñeán soá 10, boá trí nhö moät böùc ñoà, oâng beøn phoûng theo nhöõng ñoà hình ñoù maø vaïch ra 8

queû. OÂng duøng gaïch lieàn ñeå bieåu thò leû Döông, gaïch ñöùt bieåu thò leû AÂm . Döông laø leû, AÂm laø chaün.

Caùc gaïc h AÂm, Döông naøy goïi chung laø haøo . Cöù 3 haøo choàng leân nhau thì hôïp thaønh 1 queû (hay

quaùi). Söï chaép noái ñöa ñeán baùt quaùi, mang hình daùng vaø teân goïi nhö sau :


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 48

Taùm queû xeáp vôùi nhau theo hình thöù töï keå treân goïi laø “Tieân Thieân Baùt Quaùi ” : ñoù laø vaên töï

ñaàu tieân cuûa Trung Hoa, ñöôïc ghi baèng bieåu töôïng haøo , vì luùc baáy giôø chöa coù chöõ vieát. Sau ñoù,

vua Phuïc Hy gheùp 2 queû laøm 1, choàng leân ñeå taïo ra 64 queû keùp, mang teân goïi rieâng, vaø coù yù nghóa

rieâng. Toùm laïi Tieân Thieân Baùt Quaùi ñöôïc veõ phoûng theo daïng böùc ñoà treân löng long maõ xuaát hieän

ôû Hoaøng Haø. Thaønh thöû nguoàn goác baùt quaùi ñöôïc goïi laø Haø ñoà (böùc ñoà treân soâng) coù ghi nhieàu

chaám soá vaø neùt. Nhöng Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa Haø ñoà chæ laø moät boä phaän cuûa saùch Dòch. Boä phaän

thöù hai laø Laïc thö cuõng xuaát hieän töø truyeàn thuyeát maø ra.

◊ Truyeàn thuyeát cho raèng vua Haï Vuõ (2205-2163 tröôùc Taây lòch ) , luùc khai thoâng 9 con soâng lôùn ñeå

traùnh luït cho daân, coù dòp thaáy moät con ruøa thaàn xuaát hieän treân soâng Laïc, treân mai coù moät soá chaám,

döôùi coù I chaám. Ngaøi beøn moâ phoûng theo ñoù laø xeáp ñaët thaønh 9 muïc, goïi laø Cöûu Truø Hoàng Phaïm .

Böùc ñoà treân mai ruøa ñöôïc goïi tuïc laø Laïc thö (nguï yù noùi trôøi göûi cho ñoà thö taïi soâng Laïc ). Coøn Hoàng

Phaïm laø pheùp lôùn bao goàm 9 loaïi, 9 ñieàu hay 9 muïc lieân heä ñeán caùc vaán ñeà trieát lyù, chính trò, xaõ

hoäi, giaùo duïc.

- Truø thöù I laø nguõ haønh.

- Truø thöù 2 laø söû duïng caàn trong 5 vieäc.

- Truø thöù 3 laø taän taâm laøm 8 chính saùch.

- Truø thöù 4 laø aùp duïng 5 ñieàu trong thieân vaên ñeå xaùc ñònh 4 muøa.

- Truø thöù 6 laø trau doài 3 ñöùc.

- Truø thöù 7 laø söû duïng saùng suoát phöông phaùp chöùng giaûi nhöõng ñieàu hoaøi nghi.

- Truø thöù 8 laø suy nieäm ñeå öùng duïng nhöõng tröng trieäu veà thôøi tieát.

- Truø thöù 9 laø höùa cho 5 ñieàu haïnh phuùc vaø doaï duøng 6 ñieàu tai hoaï cô cöïc.

NHÖÕNG TÖÔÏNG ÑOÀ CHÍNH TRONG KINH DÒCH

HAØ ÑOÀ

LAÏC THÖ

TIEÂN THIEÂN BAÙT QUAÙI DO VUA PHUÏC HY VAÏCH RA

MOÂ PHOÛNG THEO HAØ ÑOÀ


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 49

HAÄU THIEÂN BAÙT QUAÙI ÑOÀ

CÖÛU TRUØNG HOÀNG PHAÏM

Nhö theá cöûu truø hoàng phaïm laø noäi dung thöù 2 cuûa phaàn Dòch dang dôû cuûa Phuïc Hy.

◊ Noäi dung thöù 3 laø phaàn ñoùng goùp cuûa Vaên Vöông ñôøi Taây Chu (1144- 1142 tröôùc Taây lòch) . oâng

naøy luùc bò giam ôû nguïc Döõu Lyù ñaõ dieãn laïi caùc queû vaø caét nghóa toaøn lyù cuûa queû, dòch nghóa caùt

haønh trong moãi queû. Phaàn dieãn dòch naøy goïi laø Thoaùn töø . OÂng coøn phoûng theo soá Haø Ñoà vaø soá cuûa

Laïc Thö vaø Tieân Thieân Baùt Quaùi cuûa vua Phuïc Hy ñeå thieát laäp moät ñoà hình cuõng phoûng theo Baùt

Quaùi goïi laø Haäu Thieân Ñoà, hay “Haäu Thieân Baùt Quaùi” moâ taû moät giai ñoaïn môùi cuûa söï tieán hoaù

hình thaønh trôøi ñaát muoân loaøi töø voâ hình sanh höõu hình. Ñaây laø moät sieâu phaåm veà toaùn lyù hoïc.

◊ Noäi dung thöù 4 cuûa saùch Dòch coøn ñöôïc boå tuùc bôûi coâng trình cuûa ngöôøi con Vaên Vöông laø Chu

Coâng Ñoaùn. Oâng ñi saâu hôn vaø caét nghóa töøng haøo trong 64 queû.Phaàn giaûi goàm caùc haûo goïi laø Haøo

töû, nhôø ñoù saùch Dòch môùi roõ raøng, caùc queû Dòch môùi ñöôïc saùng toû theâm tuy haõy coøn thaâm aûo vì

thoaùn vaø haøo töø quaù ngaén, goïn vaø khuùc trieát.

◊ Phaûi ñôïi ñeán Khoång Töû (551-479 tröôùc Taây lòch) san ñònh vaø boå tuùc, Kinh Dòch môùi ñöôïc hoaøn bò.

Sö ñoùng goùp cuûa Ngaøi theå hieän trong 10 truyeän goïi laø Thaäp döïc (döïc laø caùnh chim, Khoång Töû nguï yù

saùch Dòch ñeán Chu Coâng coi nhö ñuû hình roài, chæ caàn theâm caùnh laø xong). Thaäp döïc goàm : Vaên

ngoân, Soaùn truyeän, Ñaïi töôïng truyeän, Tieåu töôïng truyeän, Heä töø thöôïng truyeän, Heä töø haï truyeän,

Thuyeát Quaùi truyeän, Töù Quaùi truyeän thöôïng vaø haï sau cuøng laø Taïp quaùi truyeän. Töø khi Khoång Töû

taùn Dòch cuûa Vaên Chöông thì caùc saùch Dòch cuûa hai ñôøi Haï, Thöông ñeàu bò laûc haäu. Bôûi theá töø Vaên

Vöông veà sau, caùc saùch dòch môùi baét ñaàu mang teân laø Dòch, coøn tröôùc Vaên Vöông chæ mang teân

Quaùi maø thoâi. Boä Kinh Dòch ñöôïc hoaøn taát myõ maõn chæ ôû ñôøi nhaø Chu maø thoâi, chôù khoâng phaûi töø

ñôøi Phuïc Hy, khi chöa coù vaên töï. Chu Hi giôùi thieäu Kinh Dòch goàm 12 thieân, 2 kinh vaø 10 truyeän.

Caùi duïng thaâm saâu cuûa Dòch trong yù nieäm cuûa 5 thuyû toå laø caùi duïng veà giaùo duïc. Phuïc Hy ñaõ söû

duïng Baùt Quaùi theo duïng ñích giaùo duïc cuûa noù. Nhöng veà sau, vaøo caùc ñôøi Ha,ï Thöông, Dòch trôû

thaønh coâng cuï boùi toaùn meâ tín. Vaên Vöông, Khoå Töï sôï Dòch laïc nghóa, laïc duïng môùi goùp töø, chuù

giaûi ñeå phaûn ñoái boùi toaùn, mang Dòch trôû laïi caùi duïng dieãn ñöùc, khai ñaïo, hieån minh trieát lyù veà vuõ

truï vaø nhaân sinh. Voán trung thaønh vôùi hoaøi baõo moâ phaïm, Khoång Töû ñaõ ra coâng khai Dòch thaønh

saùch sö phaïm, mang vaøo ñoù nhieàu tö töôûng saâu saéc cuûa khoùa khöù vaø ñöông thôøi.

3. – Noäi dung trieát lyù Kinh Dòch

Theo nguyeân ngöõ, chöõ Dòch töôïng tröng cho loaøi taéc keø, thay ñoåi maøu saéc theo choã aån. Neáu trieát töï,

chöõ Dòch coù chöùa hai chöõ Nhaät vaø Nguyeät bieåu töôïng cho maët trôøi vaø maët traêng. Töùc laø hai cöïc

trong thôøi gian xeâ dòch.

Theo Trònh Huyeàn (127-199), chöõ dòch coù 3 nghóa : bieán dòch(changeant), baát bieán(immuable) vaø

ñôn giaûn(simple), ñöôïc giaûi thích nhö sau :

Töø choã caùc hieän töoäng thieân nhieân vaø con ngöôøi thay ñoåi luoân, dòch laø bieán ñoåi. Tuy nhieân, söï bieán

ñoåi ñoù laïi theo nhöõng nguyeân taéc coá ñònh, dòch coù nghóa laø bieán ñoåi trong khuoân khoå baát bieán. Töø

choã caùc ñònh taéc ñoù khoâng phöùc taïp, dòch nghóa laø ñôn giaûn.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 50

Toaøn theå noäi dung boä Kinh ñeàu xoay quanh yù nieäm hieän töôïng (pheùnemeøne). Trieát hoïc Trung Hoa

cho raèng vieäc thieân nhieân vaø vieäc nhaân theá lieân quan chaët cheõ vôùi nhau. Vì vaäy, coù theå döïa vaøo quy

taéc bieán dòch cuûa vuõ truï ñeå aùp duïng cho con ngöôøi. Phöông phaùp laø duøng caùch gheùp caùc queû ñeå tieân

ñoaùn hieän töoäng, söï vieäc saép qua vaø söï vieäc saép tôùi.

Kinh Dòch caét nghóa hieän töôïng vaø söï bieán sinh treân quy taéc AÂm Döông . Veà maët trieát lyù theo Kinh

Dòch, tröôùc heát vuø truï coù thaùi cöïc, ñöôïc xem laø nguyeân lyù toái cao cuûa vaïn vaät, cuï theå laø caên nguyeân

cuûa vuõ truï. Thaùi cöïc laø chæ caùi gì voâ cöïc voâ chung, töùc laø khoâng bieát coù luùc naøo vaø khoâng roõ luùc naøo

keát thuùc, khoâng nghe, khoâng thaáy ñöôïc, cho neân Chu Ñoân Di (1017 – 1073, nhaø Toáng) döïa vaøo ñoù

maø goïi Thaùi cöïc laø Voâ Cöïc (absence de principe). OÂng cho Thaùi cöïc vaø Voâ cöïc chæ laø moät, goïi Voâ

cöïc khi xeùt veà chaát, goïi Thaùi cöïc khi xeùt veà chöùc naêng. Hoïc giaû Chu Hi (1130 – 1200) ñôøi Toáng

cuõng nguï yù töông töï, cho raèng Voâ cöïc laø moät giaû nieäm ñöôïc gheùp vaøo Thaùi cöïc cho deã hieåu, ngoõ

haàu hình dunh ñöôïc moät Thaùi cöïc voâ chaát (immateùria).

Trong Thaùi cöïc tieàm phuïc saün 2 khí, hai yeáu toá ñieàu hôïp goïi laø AÂm vaø Döông.ÔÛ traïng thaùi ñoäng

Thaùi cöïc sinh ra Döông vaø keát quaû haønh ñoäng, vaøo luùc tónh thì sinh ra AÂm .Chu Hi coi AÂm Döông laø

2 theå caùch (modelites) cuûa vuõ truï, dính lieàn vôùi Thaùi cöïc nhö moät khoái baát khaû xaâm phaân trong noäi

taïng cuûa moïi vaät. Ñoù laø quan nieäm caáu taïo tieân khôûi cuûa vuõ truï ôû giai ñoaïn thöù nhaát. Ñònh taéc baát

dòch (immuable) laø ñònh taéc AÂm Döông , theå hieän cuøng khaép trong vuõ truï. Neáu nguï hình thì trôøi, maët

trôøi, aùnh saùng laø Döông ---- : ñaát, maët traêng, ñeâm toái laø AÂm - - theå hieän qua thôøi gian, Xuaân, Haï,

Ngaøy laø Döông : Thu, Ñoâng, Ñeâm laø AÂm .Theà hieän qua nhaân loaïi, cha, vua, choàng, Nam laø Döông,

con, toâi, vôï nöõ laø AÂm .Taát caû hieän töôïng vuõ truï ñeàu coù theå ñöôïc xeáp loaïi theo 2 theå caùch ñoù.

ÔÛ giai ñoaïn 2 thì AÂm Döông sinh ra Nguõ Haønh , töùc laø 5 chaát cô baûn taïo cô caáu cho vaïn vaät trong vuõ

truï. Nguõ Haønh laø söï theå hieän cuûa 2 khí AÂm Döông treân phöông dieän vaät chaát, töôïng tröng cho phaàn

theá giôùi höõu hình cuûa hình nhò haï hoïc. Duø coù vaøi hoïc giaû dò bieät nhau veà thöù töï ra ñôøi cuûa Nguõ

Haønh, nhöng taát caû ñeàu ñoàng thanh chaáp nhaän coù 5 chaát (Moäc, Hoaû, Thoå, Kim vaø Thuyû) vaø caû quy

luaät sinh khaéc cuûa 5 quy luaär naøy. Töø ñoù ngöôøi ta tìm caùch phoà quaùt söï hieän dieän cuûa Nguõ Haønh vaø

quy taéc sinh khaéc vaøo taát caû caùc lónh vöïc, töø lyù, soá, cho ñeán chính trò, quaân söï, xaõ hoäi, kinh teá, vaên

hoaù, y hoïc. Trong caùc lónh vöïc, caùc îeáu toá ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoaù vaø Nguõ Haønh hoaù ñeå giuùp giaûi

ñoaùn moïi vieäc lieân heä treân quy taéc naøy. Nguõ Haønh trôû thaønh caùi khung cô baûn cho trieát lyù Ñoâng

Phöông vôùi moïi söï öùng duïng raát taïp baùc cuûa noù ñi keøm.

4. – Noäi dung ñaïo lyù trong Kinh Dòch

Haàu heát caùc trieát gia Trung Hoa laø nhöõng nhaø ñaïo ñöùc hoïc. Nhöõng ñoùng goùp cuûa hoï vaøo Kinh Dòch,

qua vieäc daãn xuaát caùc queû, coù chöùa raát nhieàu tö töôûng ñaïo lyù raát sung maõn.

a) Tröôùc heát phaûi keå tö töôûng hoaø hôïp vôù i traùi ñaát, ñieàu hôïp vôùi thieân nhieân ñeå tìm söï quaân bình

caàn thieát giöõa Thieân, Ñòa, Nhaân. Vì vaäy, con ngöôøi, moät maët phaûi bieát quaân thaéng ñöôïc vôùi ñaïo trôøi

ñaàt, maët khaùc, phaûi bieát thích öùng söï tieán hoaù cuûa trôøi ñaát vaøo phaïm vi cuûa con ngöôøi : ñoù laø 2 quy

taéc “thuaän thieân laïc thieân” vaø “taøi cheá thieân” nhaèm ñieàu hôïp vôùi trôøi ñaát, traùnh ñöôïc hoãn loaïn, voâ

traät töï.

b) Tö töôûng thöù 2 laø hieáu leõ trôøi ñeå bieán. Thôøi ñöôïc nguï yù laø thôøi gian vaø uy theá. Bieán laø bieán dòch.

Tính lyù Kinh Dòch ñoøi hoûi phaûi bieán cho ñuùng thôøi thì môùi hay. Trong Kinh Dòch queû naøo cuõng coù

thì cuûa queû aáy, coâng duïng cuûa queû naøo chæ laø coâng duïng laøm cho ñuùng thôøi cuûa queû ñoù. Toaøn boä


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 51

Kinh Dòch chæ coù chöõ thí laø bao truøm heát nghóa. Muoán kòp thôøi thì phaûi bieán caùch, thay ñoåi. Caû vuõ

truï laø moät bieán ñoåi khoâng ngöøng, con ngöôøi cuõng phaûi bieán ñoåi moãi ngaøy moät môùi.

c) Tö töôûng thöù 3 laø söï dung hoaø cöông vaø nhu trong haønh ñoäng. Hai ñöùc cöông nhu khoâng maâu

thuaãn vì Dòch hoïc chuû tröông phaûi tuyø thôøi, phaûi bieát bieán ñoåi, khoâng coá chaáp. Cöông laø yù nghóa cuûa

queû Caøn, nhu laø yù nghóa cuûa queû Khoân. Queû Haèng (nghóa laø laâu daøi) bao goàm queû Chaán (saám chuû

cöông) vaø queû Toán (gioù chuû nhu). Queû Tuøy cuõng coù yù nghæa phaûi cöông vaø phaûi nhu. Roâ raøng nhaát

laø caâu trích trong Thuyeát quaùi truyeän : “Ngaøy xöa, thaùnh nhaân ñaët ra Dòch laø ñeå dieån taû caùi lyù phaûi

thuaät tính maïng. Cho neân laäp ra ñaïo cuûa trôøi thì laø AÂm vaø Döông, laäp ra ñaïo cuûa ñaát thì laø Nhu vaø

Cöông, laäp ra ñaïo cuûa ngöôøi thì laø Nhaân, laø Nghóa.

d) Tö töôûng thöù tö laø ñöùc trung, chính. Dòch hoïc ñeà cao pheùp tuyø thôøi, coù luùc neân cöông, coù luùc

neân nhu, nhöng tuyø thôøi maø phaûi trung chính chôù khoâng ñöôïc a dua. Trung laø khoâng quaù nhieàu quaù ít

(trung dung). Chính laø ngay thaúng giöõ ñuùng ñòa vò, nghóa vuï moãi ngöôøi, ñeå cho gia ñình vaø xaõ hoäi coù

traät töï. Coù nhieàu queû noùi ñeán ñöùc trung chính, laø ngay thaúng, khoâng ñöôïc thieân leäch nhö queû tuïng,

queû ñoàng nhaõn,queû quan, queû li, queû caáu, queû tieát, queû ñaïi höõu. Queû moâng coøn khuyeân caû hai ñöùc

cöông kieän vaø trung chính, nhö queû sö, queû ñieàu söùc vaø queû laâm.

e) Tö töôûng thöù naêm laø söï phaùt huy ñöùc, trí, duõng.

Coù raát nhieàu khuyeán caùo troïng ñöùc, söûa ñöùc (queû khieâm) trong soá caùc ñöùc naøy coù nhaân nghóa,

thaønh, tín duõng. Ngoaøi ra, Kinh Dòch cuõng ñeà cao tri thöùc, coå voõ söï quan saùt tìm hieåu vuõ truï. Nhö

vaäy ít ra cuõng ñeán ñôøi Haùn, tinh thaàn khoa hoïc ñaõ manh nha trong moät soá trieát gia Trung Hoa roài,

duy træ tieác raèng ña soá hoïc giaû coøn naëng ñaïo lyù, khoâng phaùt huy xu höôùng khai trí cuûa Dòch hoïc.

Tinh thaàn khoa hoïc ñoù coøn ñöôïc phaûn aùnh qua khuyeán caùo lôïi duïng thieân nhieân (taøi cheá thieân) cho

coâng ích xaõ hoäi.

5. – Noäi dung boùi toaùn trong Kinh Dòch

Maëc duø Kinh Dòch coù chöùa trieát thuyeát, song, ngay töø khoåi thuyû, saùch naøy ñöôïc thieân haï xem vaøo

vieäc boùi toaùn. Chính coù leõ nhôø leõ ñoù maø Kinh Dòch thoaùt khoûi hoa tai cuûa Taàn Thuûy Hoaøng.

a) Vieäc boùi toaùn trong thôøi coå ñaïi laø moät hieän töôïng raát phoå caäp. Daân toäc Trung Hoa, voán chòu aûnh

höôûng quaù naëng cuûa thieân nhieân, gaùnh chòu nhieàu ñieàu thieân tai vaø chieán tranh haàu nhö mang moät

töï ti maëc caûm tröôùc Trôøi Ñaát, töï cho raèng trôøi phaït daân chuùng vì caùc vua chuùa khoâng haønh söï theo

ñaïo trôøi. Ngöôøi ta tìm caùch thuaän thôøi ñeå neù traùnh tai hoïa. Tín ngöôõng naøy khoâng chæ phoå caäp trong

daân gian maø coøn ñöôïc chính quyeàn cuøng chia seû. Vöông trieàu naøo cuõng ñaët ra quan Thaùi boác ñeå

nghieân cöùu hieän töôïng, ñoaùn ñieàm trôøi, suy ra ñöôøng loái chính saùch quoác gia cho vua chuùa aùp duïng

ngoõ haàu dung haïp vôùi ñaïo trôøi. Vai troø cuûa Thaùi boác ngaøy caøng quan troïng : muoán laøm caùi gì ngöôøi

cuõng hoûi tröôùc trôøi, qua vieäc boùi queû, ñoaùn ñieàm, giaûi moäng cuûa Thieân Töû. Boùi toaùn nhö theá coù 3

hieän töôïng taâm lyù, chính trò vaø giaùo duïc.

Veà maët taâm lyù, ngöôøi ta tin raèng boùi toaùn nhaèm taïo söï caûm thoâng vôùi trôøi ñaát, töø ñoù traán an ñöôïc

hoang mang cuûa dö luaän, cuûa caù nhaân. Veà maët chính trò, vieäc boùi toaùn coù taùc duïng taïo nieàm tin caàn

thieát cuûa daân vaøo chính quyeàn cuûa chính phuû. Vaø nhôø boùi toaùn daân chuùng coi nhö ñöôïc giaùo duïc ñeå

vaøo khuaân pheùp, dieãn xuaát töø thieân nhieân, töø vuõ truï.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 52

b)Vì söï lan traøn cuûa tín ngöôõng ñoù, neân phong thaùi Dòch hoïc coù 2 xu höôùng : moät xu höôùng cuûa nho

gia quan nieäm Dòch hoïc nhö kieán vaên trieát lyù, ñaïo ñöùc, moät xu höôùng boùi toaùn cuûa caùc thuaät soá

xem Dòch hoïc laø phöông tieän ñeå bieát caùt haønh qua söï lyù ñoaùn luaät bieán hoaù cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi.

Xu höôùng sau naøy ngaøy caøng maïnh. Ngöôøi ta suy dieãn töø Kinh Dòch nhöõng saám thö vaø vó thö ñeå boùi.

Caû moät moân phaùi goïi laø Töôïng soá hoïc cuõng ñöôïc thaønh laäp haún hoi trong ñoù Ñoång Troïng Thö (ñôûi

Haùn) vaø Traàn Ñoaøn (ñôøi Baéc Toáng) laø nhöõng ñaïi bieåu tieân khôûi nhieät thaønh vaø loãi laïc nhaát.

c) Xeùt veà noäi dung hoïc phaùi Töôïng soá, coù theå noùi raèng ñaây laø khoa toaùn ñoàng thôøi laø khoa trieát veà

soá (philosophie des nombres) vaø veà töôïng (signs, symboyes).

• Töôïng laø nhöõng daáu hieäu bieåu hieän söï vaät vaø luaät bieán hoaù cuûa noù. Ví duï gaïch lieàn chæ döông,

gaïch ñöùt chæ aâm chæ trôøi, chæ löûa, chæ nöôùc, v.v… lyù

thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh bieán sinh ñöôïc laøm caên baûn ñeå ghi caùc töôïng vaø giaûi thích caùch ghi

döïa theo quy taéc bieán hoaù, caùc töôïng gheùp ñoâi vôùi nhau taïo thaønh queû mang moät yù nghóa roõ raøng

veà nhaân sinh, veà söï vaät.

• Soá laø caùc con soá, ñöôïc phoûng theo boá trí cuûa Haø Ñoà, Laïc thö cuûa Phuïc Hy va Haï Vuõ cuøng vôùi

thuyeát AÂm Döông Nguõ Haønh ñeå giaûi thích yù nghóa töøng soá vaø söï keát hôïp caùc soá. Ví duï nhö soá 1 chæ

trôøi, soá 2 chæ ñaát, soá 3 laø chính vò cuûa döông, soá 9 laø luùc bieán cuûa döông, soá 2 laø AÂm môùi sinh,soá 4 laø

chính vò cuûa AÂm , soá 6 laø luùc bieán cuûa AÂm …

Phaùi töôïng soá coøn ñaët laïi phöông vò cho Baùt Quaùi, nhö queû Khaûm ôû phöông baéc vì Khaûm laø Thuyû,

phöông baéc laø laïnh, queû Ly ôû phöông Nam, töôïng tröng cho Hoaû, noùng. Nguõ Aâm, nguõ vò, nguõ taïng

ñeàu ñöôïc Nguõ Haønh hoaù. Tinh tuù treân trôøi cuõng ñöôïc gaùn cho ñaëc tính AÂm Döông vaø Nguõ Haønh,

tuyø theo ngaøy giôø thaùng naêm sinh seõ öùng cho vaän meänh con ngöôøi.

Toùm laïi, phaùi hoïc Töôïng soá öùng duïng soá ñeå ñoaùn ñaïc coõi aâm hình, öùng duïng töôïng ñeå tìm yù nghóa

cuûa söï vaät vaø tieân ñoaùn töông lai cuûa con ngöôøi, cuûa trieàu ñaïi, cuûa vua chuùa… thoaùn töø vaø haøo töø

cuûa Vaên Vöông vaø Chu Coâng, cuøng vôùi 3 chöông 9, 10, vaø 11 trong Dòch Heä Thöôïng ñöôïc duøng laøm

ñieån cho vieäc boùi toaùn.

Coù ñieàu laï luøng laø tinh thaàn boùi toaùn naøy laïi khoâng maûy may tham chieáu sieâu linh hay thaàn quyeàn

ñeå tieân ñoaùn caùt hung maø chæ laáy lyù ñeå suy, laáy luaät taét bieán hoùa vaø ñònh taéc maâu thuaãn, nhaân quaû

trong vuõ truï maø tìm hieåu söï vieäc. Coù leõ vì theá neân goïi laø lyù soá hoïc.

d)Ñoång Troïng Thö ñôøi Haùn laø moät kieän töôùng cuûa Töông soá hoïc. Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ ñaõ

nhaän xeùt raèng Ñoång Troïng Thö bao goàm vuõ truï vaïn vaät trong moät heä thoáng AÂm Döông nguõ haønh

khaù chaët cheõ, thaàn tình, nhieàu ngöôøi phaûi nhaän noù laø kyø dò, coù toå chöùc ñaøng hoaøng, nhö moät laâu ñaøi

kieán truùc, coù cöûa vaøo cöûa ra, coù tieàn ñöôøng haäu saûnh, loái ñi saùng suûa, ngaên naép, chæ tieác laâu ñaøi ñoù

hoaøn

toaøn xaây döïng treân moät khoâng trung, khoâng coù moät cô sô thöïc nghieäm, moät ñieàu laï luøng laø caùi

hoïc Töôïng soá ñoù ñeán ñôøi Toáng caøng phaùt huy theâm nhôø moät ñaïo só, Traàn Ñoaøn roài sinh ra moân hoïc

nhö Töôùng, Soá, (soá Töû- Vi, töû hình, haø laïc)*. Saùch cuûa Nguyeãn Höõu Löông coù nhaän xeùt veà Traàn

Ñoaøn nhö sau :

“Ñeán ñôøi Toáng, oâng toå cuûa lyù hoïc ra ñôøi : Traàn Ñoaøn, moät ñaïo gia kieâm nho gia. Döông Ñaït

Chi, taùc giaû cuoán Trung Quoác Ñaïi Hoïc Söû ñeà yeáu giôùi thieäu : Thuyû toå cuûa Lyù hoïc laø Traàn Ñoaøn, ñôøi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 53

Baéc Toáng. Tuy nhieân caùi hoïc cuûa Traàn Ñoaøn coøn laø caùi hoïc maït löu cuûa Ñaïo gia. Hoïc thuyeát naøy

tröôùc chuyeàn cho Xung Phoùng, Muïc Tu, sau chuyeàn ñeán Chu Ñoân Di, Lyù Chi Taøi, vaø sau nöõa ñeán

Thieäu Ung, Trình Haïo, Trình Di. Hoïc thuyeát naøy coøn tham baùc caû Thieàn Toâng cuûa Phaät giaùo, do ñoù

Tam giaùo hôïp löu vaø Lyù hoïc ñaûn sinh. Vaø nhö vaäy, töø Baéc Toáng ñeán Nam Toáng, caùc danh gia Lyù

hoïc trong 4 phaùi Lieâm Laïc, Quan, Maân ñeàu coi nhö moân ñeä cuûa laõo toå Traàn Ñoaøn.

* Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Ñaïi cöông Trieát hoïc Trung Hoa, quyeån Thöôïng, Caûo Thôm,

saigon 1964, trang 69.

Söï xuaát hieän cuûa phaùi hoïc Töôïng soá vì thieân veà tai dò, quaùi dò, lòch soá, luyeän ñan, neân bò phaùi hoïc

nho gia coâng kích, gaùn cho danh hieäu “baøng moân taû ñaïo”. Duø sao hoïc phaùi Töôïng Soá cuõng ñaõ gaây

leân moät aûnh höôûng lôùn treân nieàm tín ngöôõng cuûa daân toäc Trung Hoa, coù soá löôïng moân ñeä khaù ñoâng

qua nhieàu thôøi ñaïi. Hai moân hoïc naøy coøn ñöôïc löu truyeàn roäng lôùn cho ñeán nay laø khoa Töø-Vi vaø

khoa Töôïng Soá, ñöôïc coi laø söï ñoùng goùp ñaëc saéc cuûa hoïc phaùi naøy cho khoa hoïc nhaân vaên AÙ Ñoâng.

Toaøn theå Phuï luïc veà Kinh Dòch treân ñaây ñöôïc vieát phoûng theo nhöõng taøi lieäu tham khaûo sau:

- Ñaïi cöông trieát hoïc Trung Quoác cuûa Giaûn Chi vaø Nguyeãn Hieán Leâ, Caûo Thôm xuaát baûn,

Saigon 1964.

- Ñaïi cöông trieát hoïc söû Trung Quoác cuûa Phuøng Höõu Löông, Ñoâng Höng Hoïc phaùi

aán haønh, Saigon 1972.

- Chu Dòch , Saøo Nam Phan Boäi Chaâu, Nhaø Saùch Khai Trí, Saigon 1969.

- Dictionairedes oeuvres de tous les temps et de tous les phays, Laffoont-

Boooompiaiani, Socíeteù de dictionaires et emcyclopedies, Paris, 1959.

* Nguyeãn Höõu Löông, Kinh Dòch vôùi vuõ truï quan Ñoâng phöông, trang 120 vaø 123.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 54


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 55


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 56

theå, giaûn dò, töø ñoù vöøa taàm hoïc hieåu cuûa ñaïi chuùng. Ñaây quaû thaät laø moät coâng trình raát ñoäc

ñaùo, ñaët neàn taûng vónh quyeát cho moät boä moân lyù soá nhaân vaên vöøa ñaëc thuø, vöøa giaûn dò, coøn ñöôïc

truyeàn tuïng ñeán theá kyû 20 naøy vaø coù leõ coøn vöôït thôøi gian sau ñaây nöõa.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 57

Cho neân noùi raèng khoa töû – vi laø moät saûn phaåm boùi toaùn cuûa thôøi ñaïi thì coøn heïp. Lyù do laø

vì khoa naøy tuy haáp thuï vaøi yù nieäm vaän haønh cuûa vuõ truï trong thôøi ñaïi, nhöng laïi phaùt minh ra boä

moân môùi laï chöa töøng coù. Coù theå noùi raèng oâng thoaùt khoûi thôøi ñaïi baèng caùi phaùt minh môùi meû ñoù.

Oâng khoâng “thuaät nhi baát taùc” maø laø “tröôùc taùc”.

Coøn neáu ñaøo saâu vaøo caùc taùc phaåm khaùc cuûa oâng, ngöôøi ta thaáy oâng ñaõ phoå bieán vaø chuù giaûi töôùng

hoïc trong Ma Y Töôïng Phaùp ñeán nay haõy coøn löu truyeàn. Ñaây cuõng laø coâng trình taäp ñaïi thaønh ñaàu

tieân caùc kieán vaên cuûa nhaân töôùng hoïc.

B. – NHÖÕNG NEÙT VAÊN HOÙA TRUNG HOA TRONG KHOA TÖÛ VI

Chuùng ta coù theå tìm thaáy nhieàu neùt vaên hoùa Trung Hoa ñeán thôøi ñaïi Toáng trong khoa Töû –Vi, töø

nhöõng neùt cuûa trieát lyù, cuûa ñaïo ñöùc cho ñeán nhöõng neùt cuûa xaõ hoäi thôøi baáy giôø.

1. – Nhöõng neùt cuûa trieát lyù trung hoa

Maëc duø Töû – Vi hoïc khoâng phaûi laø trieát hoïc, nhöng noù coù lieân quan maät thieát ñeán heä thoáng tö töôûng

trieát lyù ñöông thôøi ñeán ñoãi coù theå noùi Töû-Vi hoïc baét nguoàn töø trieát hoïc. Ñieàu naøy ñöôïc theå hieän

trong nhaân sinh quan cuûa Töû – Vi hoïc vaø trong caùc yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng cuûa Dòch hoïc.

a) Nhaân sinh quan cuûa khoa Töû – V i

Tuy duøng sao ñeå dieãn lyù cho cuoäc ñôøi con ngöôøi, nhöng khoa Töû – Vi höôùng nhìn veà con ngöôøi ñeå

tìm hieåu soá phaän con ngöôøi, chôù khoâng coù xu höôùng chieâm tinh. Ñaây laø boä moân hoïc veà con ngöôøi

khaûo saùt nhaân theá, nghieân cöùu con ngöôøi taïi theá chôù khoâng phaûi laø sieâu hình hoïc, ngoaïi giôùi hoïc

hay ñaïo hoïc. Con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi laø ñoái töôïng cuûa khoa Töû –Vi. Vì vaäy, nhaân sinh quan Töû –

Vi laø nhaân sinh quan theá tuïc khoâng phaùt xuaát töø sieâu hình huyeàn bí maø töø haï theá, töø nhaân baûn. Caùc

sao ñöôïc duøng trong laù soá khoâng phaûi laø nhöõng tinh tuù, cuõng khoâng phaûi laø nhöõng thaàn linh maø chæ

laø nhöõng yeáu toá noäi taïi vaø ngoaïi lai cuûa con ngöôøi.

Neáu khoa Töû – Vi coù möôïn nhöõng quy taéc vaän haønh cuûa quan nieäm vuõ truï, thì söï vay möôïn ñoù chæ

nhaèm muïc ñích öùng duïng cho con ngöôøi maø thoâi. Tuyeät nhieân khoâng thaáy caùi gì noùi leân vuõ truï luaän

trong Töû – Vi caû maø chæ toaøn laø nhaân sinh luaän. Vaø ñaây cuõng laø nhaân sinh luaän thöïc tieãn, nhaèm vaøo

con ngöôøi ñang soáng, soáng moät caùch phaøm tuïc. Vì vaäy, khoa Töû – Vi khoâng chòu nghieân cöùu kieáp

soáng vò ñònh (nhö baøo thai) cuõng khoâng heà ñeà caäp ñeán moät kieáp naøo khaùc ôû theá giôùi khaùc: Khoa Töû

Vi töï giôùi haïn taàm khaûo saùt cuûa mình trong phaïm vi con ngöôøi, trong phaïm vi cuoäc ñôøi traàn tuïc

maø thoâi. Ñaây laø moät phaûn aûnh cuûa xu höôùng duy nhaân sinh cuûa trieát hoïc Trung Hoa, theo ñoù taát caû

moïi hieåu bieát cuûa hoïc giaû ñeàu höôùng veà vieäc caûi tieán neáp soáng cuûa nhaân loaïi.

b) Dòch lyù trong khoa Töû – Vi

Khoa Töû –Vi vay möôïn raát nhieàu nôi Dòch hoïc, ñaëc bieät laø 3 yù nieäm sinh, bieán vaø ñoäng, ñöôïc coi

nhö 3 ñaëc ñieåm caên baûn cuûa ñònh luaät sinh hoùa cuûa vuõ truï.

Veà yù nieäm sinh, khoa Töû – Vi tieâm nhieãm nguyeân lyù sinh cuûa Khoång hoïc, theo ñoù caùi ñöùc lôùn

trong trôøi ñaát laø ñöùc sinh. Vuõ truï vaïn vaät ñöôïc sinh vaø sinh laïi muoân loaøi khaùc, trong moät tieán trình

baát taän. Bieåu thò cuûa ñöùc sinh laø söï soáng. Veà ñieåm naøy khoa Töû – Vi raát minh thò. Khoa Töû – Vi

chæ nghieân cöùu con ngöôøi soáng, xem con ngöôøi nhö moät toång theå soáng, soáng moät caùch toaøn veïn veà

caû tinh thaàn laãn theå xaùc, soáng cho mình vaø soáng chung vôùi xaõ hoäi. Ñeå giöõ chaát soáng naøy, khoa Töû –


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 58

Vi khoâng bao giôø nghieân cöùu con ngöôøi rieâng reõ maø quan saùt caù nhaân trong moâi tröôøng sinh hoaït

cuûa noù. Khoa Töû – Vi cuõng khoâng beû meû con ngöôøi thaønh töøng laõnh vöïc rieâng maø toång hôïp noù laïi

trong moät caùi nhaát trí. Nhöõng yeáu toá naøo chi phoái cuoäc soáng ñoù ñeàu ñöôïc Töû – Vi hoïc moå xeû. Vì

vaäy, trong laù soá, ta thaáy coù nhieàu cung moâ taû laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi, töø laõnh vöïc noäi taâm(

cung Meänh, Thaân) ñeán xaõ hoäi (cung Di), ngheà nghieäp(Quan), tieàn baïc, ñieàu saûn(Taøi, Ñieàn), gia ñaïo

(Phu Theâ, Töû Töùc)… trong laù soá, caùc sao cuõng chæ nhöõng caù tính vaø nhöõng bieán coá cuûa caù nhaân, döôùi

nhieàu traïng thaùi raát linh hoaït.

Veà yù nieäm bieán, khoa Töû – Vi cuõng theo saùt dòch lyù bieán hoùa cuûa Kinh Dòch, luùc naøo cuõng xem

caù nhaân nhö luoân luoân naèm trong tö tröôøng chi phoái cuûa caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi. Caùc

yeáu toá naøy goàm coù:

- yeáu toá cung, sao trong ñoù taùc duïng vaø cöôøng ñoä bieán ñoåi theo thôøi gian.

- Yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh noùi leân söï chi phoái hoã töông noäi taïi.

- Yeáu toá thôøi gian, töø Meänh sang Thaân, vaø trong moãi cung haïn, quy ñònh khuoân khoå

bieán dòch cuûa cuoäc ñôøi.

- Yeáu toá phuùc ñöùc, hoaøn caûnh, ngheà nghieäp, sinh keá, baïn beø, söùc khoûe, gia ñaïo….ñeàu

bao haøm nhöõng thaêng traàm cô höõu.

Dòch lyù cuûa nhaân sinh bieán, nhöng bieán coù quy taéc, trong nhöõng khuoân khoå. Veà maët thôøi gian, coù

nhöõng khuoân khoå daøi haïn nhö Meänh, Thaân, coù nhöõng khuoân khoå ngaén haïn nhö caùc cung haïn. Veà

phöông dieän moâi tröôøng, tröø 3 cung Meänh, Thaân, Taät, nhöõng cung coøn laïi ñeàu moâ taû moät moâi

tröôøng sinh hoaït naøo ñoù. Söï boá trí cung, söï phoái chieáu giöõa caùc cung quy ñònh theå leä bieán hoùa, aûnh

höôûng chi phoái hoã töông. Toùm laïi, cung laø khuoân khoå, sao vaø AÂm Döông nguõ haønh laø caùc yeáu toá

cuûa söï bieán hoùa. Con ngöôøi bò ñoùng khung trong caùc moâi tröôøng, nhöng vaãn thay ñoåi, bieán dòch

trong caùc moâi sinh ñoù.

Veà yù nieäm ñoäng, khoa Töû- Vi raát roõ raøng. Moãi cung khoâng bao giôø tónh, maø linh ñoäng nhôø söï

phoái chieáu: moät maët cung naøy co cung kia vaø bò cung kia chi phoái laïi, maët khaùc, moãi sao cuõng

khoâng tónh trong baûn chaát vaø trong thôøi gian. Aâm Döông Nguõ Haønh laø ñoäng cô sinh khaéc raát phong

phuù. Voøng sinh voøng vaø voøng khaéc cuûa Nguõ Haønh cuõng lieân tuïc, khoâng bò döùt ñieåm. Vì vaäy caùc

sao, do quy taéc sinh khaéc ñoù cho neân khoâng bao giôø coù yù nghóa coá ñònh, khoâng bao giôø hoaøn toaøn

toát hay hoaøn toaøn xaáu maø toát naèm xuoáng hoaøn toaøn tuøy theo söï sinh hay khaéc, tuøy theo vò trí, taùc

duïng ôû moãi moâi sinh.

2.- Nhöõng neùt ñaïo ñöùc cuûa vaên hoùa Trung Hoa

Khoa Töû – Vi khoâng heà minh thò khuyeán caùo ngöôøi ta phaûi laøm caùi gì cho hôïp ñaïo, song trong caùc

ñònh danh caùc cung, caùc sao, trong tinh thaàn cuûa toaøn boä khoa naøy ta thaáy ñöôïc vaøi neùt ñaïo ñöùc cuûa

ñöông thôøi.

a) YÙ nieäm phuùc ñöùc

Laù soá coù cung Phuùc, ñöôïc xem nhö raát quan troïng cho caû nam phaùi laãn nöõ phaùi vì taùc duïng ña dieän

cuûa cung naøy treân 11 cung khaùc, cung Phuùc vöøa chæ phaàn aâm ñöùc duy kinh, toàn phuùc cuûa toå phuï di

truyeàn, vöõa chæ phaàn nhaân ñöùc, caùi coâng nghieäp maø con ngöôøi tao döïng vaø boài döôõng trong suoát


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 59

kieáp. Neáu keå laø aâm ñöùc, thì cung Phuùc phaûn aûnh giaùo lyù Phaät hoïc. Neáu keå laø nhaân ñöùc thì ñoù laø

moät neùt nhaân hoïc cuûa ñaïo Khoång. Tuy nhieân, yù nghóa theá tuïc cuûa cung Phuùc xem ra roõ reät hôn laø yù

nghóa duy linh, vì leõ cung phuùc ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung Taøi, Di vaø Phu Theâ, caû 3 cuøng noùi leân 3

traïng thaùi vaät chaát vaø phaøm tuïc cuûa phuùc ñöùc. Phuùc ñöùc theá tuïc ñoù ñöôïc tính baèng tieàn baïc (cung

Taøi), baèng gia ñaïo toát(cung Phu Theâ) vaø baèng söï töông phuøng vôùi hoaøn caûnh (cung Di), chöa keå caùc

laõnh vöïc khaùc nhö quan tröôøng, söùc khoûe, con caùi, cha meï, anh em ñeàu coù lieân heä ñeán phuùc ñöùc caû.

b) YÙ nieäm nhaän ñònh

Cung Phuùc tuy ña nghóa, nhöng cuõng khoâng ñôn thuaàn vaø tieân quyeát ñoùng khung vaän soá con ngöôøi.

Khoa Töû – Vi coøn daønh cho ngöôøi moät phaàn lôùn quyeàn löïc ñeå aûnh höôûng treân phuùc ñöùc di truyeàn.

Noùi nhö theá nghóa laø cho raèng khoa Töû – Vi coi troïng nhaân ñònh: con ngöôøi khoâng hoaøn toaøn do

cung Phuùc ñònh maø vaãn coù theå döï phaàn quyeát ñònh vaän maïng mình. Ñieàu naøy ñöôïc dieãn xuaát trong

2 cung Meänh vaø Thaân. Meänh vaø Thaân, vì yù nghóa hieän kieáp cuûa noù, noùi leân nhaân meänh, noùi leân

phaàn coâng nghieäp maø chính mình taïo ra luùc taïi theá. Ñieåm naøy phaûn aûnh roõ reät tö töôûng cuûa Khoång

Töû, Maëc Töû, Tuaân Töû veà vaán ñeà “taän nhaân löïc” ñeå “tri thieân meänh”, raát thònh haønh trong vaên hoùa

Trung Hoa.

c) YÙ nieäm duy sinh khoâng dieät duïc

Vì coù söï lieân heä cuûa caùc cung, caùc sao noùi leân haïnh phuùc vaät chaát, theá tuïc cuûa ngöôøi ñôøi cho neân

coù theå noùi raèng tinh thaàn Töû – Vi raát duy sinh: con ngöôøi phaûi laáy haïnh phuùc vaät chaát ôû ñôøi laøm leõ

soáng, laøm lyù do tranh ñaáu cho mình, phaûi c aûm nhaän ôû ñôøi, laáy ñôøi laøm caûnh soáng, khoâng thoaùt ñôøi,

khoâng dieät duïc. Con ngöôøi trong khoa Töû – Vi laø con ngöôøi phaøm tuïc, thuï sinh vaø taïo sinh baèng cha

meï, vôï choàng, con caùi chôù khoâng caét ñöùt nguoàn sinh hoùa voán laø caùi lyù ñöông nhieân cuûa vuõ truï ñieåm

naøy moâ phoûng hoïc thuyeát Khoång Töû veà ñöùc sinh, veà ñaïo Nhaân.

3.- Nhöõng neùt vaên hoùa cuûa xaõ hoäi Trung Hoa.

Xaõ hoäi Trung Hoa ñöôïc phaûn aûnh raát nhieàu trong khoa Töû- Vi.

a) YÙù nieäm troïng só, troïng quyù

Trong thôøi Ñoâng Chu, xaõ hoäi Trung Hoa loaïn laïc trieàn mieân vì cheá ñoä phong kieán. Con soá caùc nöôùc

chö haàu coù ñeán haøng traêm. Coù chö haàu laïi coi reû nhaø Chaâu neân caïnh tranh theá löïc laãn nhai khieán

cho caùc vöông trieàu muoán toàn taïi phaûi troïng duïng thöù daân coù taøi ñeå trò nöôùc. Nhôø ñoù, giai caáp só

phu môùi xuaát hieän, töø leâ daân nhaûy voït leân caàm quyeàn, trong ngaønh vaên cuõng nhö ngaønh voõ. Ñoù laø

tröôøng hôïp Quaûn Troïng, Ninh Thích, Baù Lyù Heà, Toâ Taàn, Tröông Nghi. Ñeán ñôøi Taàn coù Lyù Tö,

Baïch Khôûi. Ñeán ñôøi Haùn Sôû coù Phaïm Taêng, Tröông Löông, Haøn Tín, Tieâu Haø, Traàn Bình, sau nöõa

coù Khoång Minh. Giai caáp só phu vì theá raát ñöôïc troïng voïng, coù quyeàn theá hôn, aùt caû giai caáp quyù

toäc.

Khoa Töû – Vi cuõng phaûn aûnh tinh thaàn troïng khoa baèng vaø troïng keû só. Laù soá Töû-Vi coøn coi quí

naëng hôn phuù. Chöõ Quan trong cun g Quan Loäc tieân khôûi chæ ngheà quan, noùi noâm na laø ngheà chính

trò vaø chöùc vuï haønh chính, chôù khoâng phaûi chæ ngheà nghieäp noùi chung. Caùc sao ñaéc ñòa ñeàu mang

ñaày ñuû yù nghóa quyeàn quyù cao sang vaø khi naøo bò haõm ñòa thì môùi coù yù nghóa doanh thöông, coâng,

noâng nghieäp hay luïc ngheä. Vaên hoùa ñöôïc xem troïng hôn voõ hoïc, thöông maïi, kinh doanh. Möu


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 60

löôïc ñöôïc coi laø naëng hôn vuõ duõng. Vieäc thaéng ngöôøi, chieám thaønh baèng möu trí ñöôïc coi nhö hieån

haùch hôn vieäc saùt töôùng ñòch hay haõm thaønh baèng vuõ löïc haønh quaân.

b)YÙ nieäm troïng nam, khinh nöõ

Vaên hoùa Trung Hoa voán xem phuï nöõ thaáp keùm hôn nam giôùi, ôû ngoaøi ñôøi cuõng nhö ôû trong gia ñình.

Ôû ngoaøi ñôøi, phuï nöõ khoâng ñoùng vai tuoàng gì. Xaõ hoäi Trung Hoa, töø nguyeân thuûy cho ñeán khoa Töû

Vi ra ñôøi vaø maõi veà sau, ñaõ daønh öu theá tuyeät ñoái cho phaùi nam. Nhöõng nöõ kieät trong xaõ hoäi laø

nhöõng bieät leä hieám coù. Cuõng coù phuï nöõ Trung Hoa goùp maët ngoaøi xaõ hoäi, döôùi söï caûi trang nam

giôùi ñeå hoaït ñoäng, hoaëc giuùp nöôùc, hoaëc baùo thuø choàng. Nhöng, ít khi, coù theå noùi laø khoâng coù phuï

nöõ naøo loä dieän hoaït ñoäng. Tình traïng ñoù haàu nhö phoå caäp cho haøng nöõ thöù daân. Coøn ñoái vôùi phuï nöõ

hoaøng toäc, haún coù vaøi hoaøng haäu, thöù phi, ñoùng vai troø noåi baät trong chính tröôøng nhö tröôøng hôïp

Ñaéc Kyû, Bao Töï, Döông Quyù Phi, Voõ Haäu. Coù leõ tö caùch vöông giaû cuûa hoï laø yeáu toá ñaëc bieät daønh

cho hoï nhieàu bình ñaúng so vôùi nam giôùi. Ñoù laø chöa keå yeáu toá nhan saéc chaéc chaén goùp phaàn khoâng

nhoû trong vieäc thaêng tieán cuûa vaøi phuï nöõ ngoaïi leä ñoù.

Ôû trong gia ñình, luaân lyù nho giaùo ñaõ ñoùng khung phuï nöõ trong moät vai troø raát khieâm nhöôøng. “taïi

gia toøng phuï, xuaát giaù toøng phu, phu töû toøng töû”: ñoù laø chaâm ngoân maø nho hoïc daønh cho phuï nöõ

chöa choàng, coù choàng vaø goùa choàng. Vaên minh Trung Hoa chæ thöøa nhaän cho nöõ giôùi moät traùch

nhieäm duy nhaát laø chaêm soùc gia ñình maø thoâi. Hoï sinh ra chæ ñeå laøm con, laøm vôï, laøm meï, khoâng

bao giôø ñöôïc laøm chuû duø khi choàng ñaõ cheát.

Khoa Töû – Vi ñaõ tieâm nhieãm khaù nhieàu nhöõng neùt taäp quaùn cuûa thôøi ñaïi baáy giôø.

Xaõ hoäi Trung Hoa raát quyù con trai, cho neân khoa Töû-Vi nhieàu luùc hieåu chöõ tuyeät töï khoâng coù con

trai. Vaán ñeà ña theâ cuûa nam giôùi haàu nhö ñöôïc xem laø töï nhieân, trong khi vaán ñeà ña phu cuûa phuï

nöõ bò coi nhö moät baát haïnh lôùn. Vaán ñeà ña daâm cuûa phaùi ñeïp bò cheâ laø khaû oá vì khoâng vöôïng phu

ích töû. Khoa Töû-Vi daønh raát nhieàu sao keâ khai thoùi daâm teä cuûa nöõ giôùi. Quan nieäm “xuaát giaù toøng

phu” cuûa Khoång hoïc cuõng ñöôïc theå hieän trong vieäc xem cung Phu trong nöõ soá laø cung cöôøng, quyeát

ñònh haïnh phuùc gia ñaïo cuûa ngöôøi. Trong khi ñoù, cung Theâ cuûa nam soá laïi khoâng ñöôïc xem troïng

nhö vaäy. Khoa Töû-Vi cuõng nhö xaõ hoäi Trung Hoa coù tính caùch duy nam hôn laø duy nöõ, haàu nhö

xem ngöôøi phuï nöõ nhö khoâng coù vaø khoâng ñaùng ñeå ñoùng moät vai tuoàng naøo trong xaõ hoäi.

c)YÙ nieäm troïng vaên, khinh voõ.

Töû-Vi hoïc coù xu höôùng xem vaên tinh hoäi tuï trong laù soá laø moät ñaëc caùch öu theá. Vì vaäy, môùi coù leä

xem Töû Phuû caàn ñi vôùi vaên khoa tinh ñeå chæ “quaàn thaàn khaùnh hoäi” nguï yù laø vua(Töû-Vi hay Thieân

Phuû) phaûi ôû caän baày toâi trung thì môùi ñaéc duïng. Neáu gaëp voõ tinh nhö Kinh, Ñaø, Khoâng, Kieáp, duø

ñaéc ñòa thì goïi laø caùch “ñeá ngoä hung ñoà” nghóa laø vua bò taëc thaàn khuynh loaùt. Caùch Töû Phuû Vuõ

Töôùng, Nhaät Nguyeät, Cô Nguyeät Ñoàng Löông haàu nhö ñöôïc xem nhö öu theá hôn caùch Saùt Phaù

Lieâm Tham.

Xem ra Traàn Ñoaøn bò tieâm nhieãm bôûi quan nieäm nhaân trò, ñöùc trò, vaên trò hôn laø voõ trò, baïo trò. Vuõ

löïc duø coù ñaéc theá, khoâng bao giôø ñöôïc xem nhö laâu beàn, chæ coù nhaân nghóa, ñaïo ñöùc, vaên hoùa(bieåu

hieän qua vaên tính, khoa tinh) môùi toàn taïi. Ngöôøi xöa hay lyù luaän nhö vaäy, Töû-Vi cuõng theo xu

höôùng ñoù.


à

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 61

Toùm laïi, duø moân Töû-Vi ñaùnh daáu moät coâng trình khai suùng khoa boùi toaùn baèng moät kyõ thuaät khaùc

laï, nhöng noù vaãn khoâng thoaùt ñöôïc söï chi phoái tieàm taøng cuûa caùc quan nieäm trieát lyù, ñaïo ñöùc xaõ hoäi

ñöông thôøi. Nhöõng vay möôïn cuûa khoa Töû-Vi trong neàn trieát, neàn ñaïo vaø taäp quaùn xaõ hoäi khaù

nhieàu nhöng, ñöùng veà maët lyù soá maø xeùt thì khoa boùi toaùn cuûa Töû-Vi quaû thaät ñoäc ñaùo vaø taân kyø. Noù

ñi vaøo nhaân vaên hoïc baèng moät khaûo höôùng ñaëc thuø maø laïi nhaân baûn. Noù chæ duøng töôïng, soá tröøu

töôïng, soá tröøu töôïng ñeå tìm hieåu nhaân sinh. Noù chæ duøng lyù ñeå tìm bieát soá kieáp, döïa vaøo caùc yeáu toá,

töïu trung ñeàu coù tính caùch nhaân baûn. Nhöõng caùi gì coù tính caùch thaàn linh, huyeàn bí ñeàu bò gaït boû.

Chính vì nhöõng lyù do ñoù, ta phaûi xem Traàn Ñoaøn nhö moät thuûy toå ñaëc saéc cuûa lyù soá hoïc chôù khoâng

phaûi cuûa töôïng soá hoïc vaø khoa Töû-Vi cuûa oâng laø moät khoa boùi toaùn duy lyù chôù khoâng phaûi huyeàn

bí, duy linh. Caùi lyù do toàn taïi cuûa khoa naøy baét nguoàn töø ñoù. Caùi lyù do phoå caäp cuûa khoa naøy cuõng

baét nguoàn töø ñoù. Vaø caùi lyù do phaùt trieån cuûa khoa naøy ñeán nay cuûng phaûi ñöôïc xem nhö baét nguoàn

töø ñoù. Nhieàu ngöôøi hieåu laàm ñaëc tính duy lyù vaø nhaân baûn cuûa noù neân coù nhöõng pheâ phaùn sai leäch.

Chuùng ta phaûi chính danh noù laïi cho thích ñaùng. Chuùng ta coøn phaûi canh taân noù cho phuø hôïp vôùi

hoaøn caûnh aùp duïng, ñöøng cho noù cheát tónh trong tình traïng xaõ hoäi Trung Hoa thôøi Toáng. Vieäc chính

danh vaø chính vò naøy ñoøi hoûi ngöôøi hoïc, ngöôøi xem Töû-Vi phaûi mang khoa naøy töø thieân ñaøng xuoáng

nhaân theá, töø thaàn quyeàn thaønh nhaân baûn, töø meâ tín ra khaû tín, töø choã quaù thôøi ra hôïp thôøi, töø thieân

ñònh xuoáng nhaân ñònh. Coù nhö theá, khoa Töû-Vi môùi xöùng ñaùng tranh thuû ñöôïc moät choã ñöùng khaû

chaáp trong nen hoïc nhaân vaên.

Chöông naêm

Nhaän ñònh veà caùc cung

Ñoäng tính cuûa 12 cung

Y Ùnghóa lieân ñôùi giöõa caùc cung.

Heä thoáng phoái chieáu

-söï hoäi chieáu

-söï tieáp giaùp

-söï nhò hôïp

Töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian

-Phuùc, Meänh, Thaân

-Meänh, Thaân, Haïn.

YÙù nghóa toaøn dieän cuûa moät soá cung

-Ñoái vôùi treû con

-Ñoái vôùi ngöôøi lôùn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 62

A.-ÑOÄNG TÍNH CUÛA 12 CUNG

Lyù thuyeát Töû-Vi ñöôïc bieåu hoùa baèng moät laù soá töông ñoái giaûn dò. Laù soá ñöôïc phaân chia thaønh hai

khu vöïc.

Khu vöïc thöù nhaát goïi laø ñòa baøn, naèm ôû giöõa, duøng ñeå ghi teân hoï, ngaøy sinh, tuoåi aâm, döông baûn

meänh vaø cuïc.

Khu vöïc thöù hai goïi laø thieân baøn, naèm theo chu vi laù soá, ñöôïc phaân laøm12 oâ, goïi laø 12 cung, duøng

ñeå ghi caùc vì sao, caùc thôøi kyø cuûa cuoäc ñôøi vaø caùc laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Möôøi hai cung

ñoù mang teân cuûa 12 ñòa chæ : tyù, söûu, daàn, maõo, thìn, tî, ngoï, muøi, thaân, daäu, tuaát, hôïi. Ngoaøi ra,

moãi cung ñeàu ñöôïc AÂm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoaùc nghóa laø moãi cung mang rieâng ñaëc tính aâm

hoaëc döông, kim, moäc, thuûy, hoûa hay thoå. Chæ tröø haønh thoå chieám ñeán 4 cung(thìn, tuaát, söûu, muøi)

coøn 4 haønh kia, moãi haønh chieám hai cung ôû lieàn nhau. Rieâng 4 cung thoå thì ôû vò trí rôøi raïc, naèm

giöõa 2 khaùc haønh. Sôû dó coù söû saép xeáp nhö theá laø ngöôøi xöa giaûi thích raèng haønh thoå chöùa ñöïng caû 4

haønh kia, kim, thuûy, moäc hay hoûa ñeàu theå hieän treân thoå, hieåu theo nghóa ñaát chöùa kim khí, ñaát chöùa

nöôùc, ñaát laø choã döïa cuûa caây coái, ñaát chöùa löûa beân trong vaø treân maët. Sôû dó ngöôøi xöa ñaët cung thoå

ôû giöõa hai cung khaùc haønh vì hoï quan nieäm raèng thoå laø trung öông, nguï yù loøng ñaát goàm coù thoå laø

yeáu toá quan troïng nhaát. Caùi caùch hình dung söï vaät cuûa ngöôøi xöa giaûn dò nhö theá.

Ñoái vôùi 4 haønh kim, moäc, thuûy vaø hoûa, vò theá boá trí cuûa 8 cung coù ñieåm ñaëc bieät laø 2 haønh ñoái choïi

nhau naèm ôû vò trí ñoái xöùng vôùi nhau (kim ñoái xöùng vôùi moäc, thuûy ñoái xöùng vôùi hoûa), khoâng bao giôø

ôû vò trí lieàn laïc. Quan nieäm Trung Hoa cho raèng caùi gì töông khaéc thì taùch rôøi nhau. Cho neân cung

döông bao giôø cuõng tieáp noái bôûi cung aâm, roài cung aâm ñöôïc tieáp noái theo bôûi cung döông.

Vieäc aán ñònh aâm, döông tính cho moãi cung khoâng thaáy ñöôïc saùch vôû giaûi thích. Ngöôøi ta khoâng

hieåu roõ taïi sao cung Daàn laø döông, cung Maõo laø aâm, taïi sao khôûi ñieåm laø cung Tyù laïi laø döông, vaø


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 63

döùt ñieåm laø cung Hôïi laø aâm. Duy, treân trình töï AÂm Döông noái lieàn nhau vaø treân khôûi ñieåm döông,

döùt ñieåm aâm thì coù nhieàu ngöôøi caét nghóa vaø xem ñoù laø luaät tuaàn hoaøn baát taän trong vuõ truï. Vì laø

tuaàn hoaøn cho neân khôûi ñieåm vaø döùt ñieåm khoâng coù taàm quan troïng: coù theå noùi luaät tuaàn hoaøn

khoâng coù khôûi ñieåm hay döùt ñieåm, coù theå tính töø aâm hoaëc döông ñeàu ñöôïc caû. Ñieàu quan troïng ôû

ñaây laø söï tieáp noái lieân tuïc vaø baát di baát dòch cuûa aâm vaø döông, coát ñeå noùi leân caùi sinh, caùi dieät cuûa

söï vaät, hoaëc noùi leân caùi ñoäng cuûa söï vaät do nguyeân lyù aâm döông thuùc ñaåy. Tinh thaàn dòch ñoäng naøy

chính laø nguyeân taéc cô baûn cuûa vuõ truï quan, cuûa nhaân sinh quan noùi chung vaø cuûa Töû-Vi quan noùi

rieâng.

Vôùi baáy nhieâu yù nieäm treân, ta thaáy raèng laù soá Töû-Vi khoâng phaûi laø moät bieåu ñoà bieåu tónh. Traùi laïi,

ñoù laø moät ñoà bieåu ñoäng vì caùc yeáu toá AÂm Döông Nguõ Haønh cuûa cung vaø sao trong ñoà bieåu. Coù theå

yù nieäm ñoäng naøy ñöôïc hình dung moät caùch giaûn löôïc, song vaãn noùi leân ñöôïc traïng thaùi caên baûn cuûa

söï vaät cuûa ñôøi ngöôøi.

Chöông naøy chæ ñeà caäp ñeán ñoäng tính cuûa 12 cung maø thoâi. Ñoäng tính cuûa sao seõ ñöôïc ñeà caäp trong

chöông sau.

Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung dieãn taû moät laõnh vöïc sinh hoaït cuûa con ngöôøi. Söï phaân chia nhö theá coát

ñeå ñaøo saâu söï hieåu bieát trong moãi laõnh vöïc, moãi thôøi kyø. Duy ta khoâng theå nhìn rieâng reõ moãi cung

vì moãi cung khoâng bao giôø coù yù nghóa ñoäc laäp. Neáu cô theå con ngöôøi bao goàm caû ñaàu mình laãn

chaân tay thì laù soá Töû-Vi 2 bao goàm caû 12 cung goäp laïi. Neáu yeáu toá ñieàu hôïp cô theå con ngöôøi laø

taâm hoàn thì yeáu toá phoái trí 12 cung laø söï toång hôïp nhaát quaùn. Xem moät laù soá phaûi cöùu xeùt heát 12

cung, chôù khoâng theå ñaùnh giaù laù soá qua moät cung rieâng reõ. Ñaùnh giaù con ngöôøi qua moät cung

chaúng khaùc naøo nhö ngöôøi muø sôø voi maø chæ moù thaáy coù moät boä phaän. Ta chæ coù theå hình dung

ñöôïc toaøn theå con ngöôøi khi duyeät qua heát 12 cung cuûa laù soá, noùi nhö theá coù nghóa laø moãi cung,

ngoaøi yù nghóa cô höõu, coøn coù yù nghóa lieân ñôùi raát maïnh meû. Coù theå noùi raèng yù nghóa cô höõu cuûa

moãi cung tuøy thuoäc vaøo yù nghóa lieân ñôùi cuûa cung ñoù vôùi cung coøn laïi. Phaûi naém vöõng quy taéc naøy

môùi xem Töû-Vi moät caùch ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc.

Söï lieân ñôùi theå hieän ra sao?

B.- YÙ NGHÓA LIEÂN ÑÔÙI GIÖÕA CAÙC CUNG

Phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi dieãn ra söï lieân ñôùi giöõa caùc cung baèng hai caùch:

- thieát laäp moät heä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung.

- Xem caùc cung nhö lieàn laïc vôùi nhau qua thôøi gian.

Ta laàn löôït xeùt heä thoáng phoái chieáu vaø töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian.

1. – Heä thoáng phoái chieáu giöõa caùc cung

Giöõa caùc cung coù 3 loaïi phoái chieáu:

- phoái chieáu theo ñuùng nghóa, bao goàm söï xung chieáu vaø söï tam chieáu goïi chung laø hoäi

chieáu.

- phoái chieáu qua tieáp giaùp.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 64

- phoái chieáu qua söï nhò hôïp

Caû 3 loaïi ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi ñeå xem baát cöù cung naøo.

Ñieàu naøy coù nghóa laø moãi laàn xem moät cung phaûi ñoàng thôøi xem caû cung xung chieáu, 2 cung tam

chieáu, 2 cung tieáp giaùp vaø 1 cung nhò hôïp, töùc laø toång coäng 7 cung goäp laïi. Tuy nhieân, moãi theá phoái

chieáu coù giaù trò khaùc nhau. Thoâng thöôøng, ngöôøi ta xeáp theo soá thöù töï quan troïng sau ñaây:

- Quan troïng nhaát laø cung chính phaûi xem.

- Quan troïng nhì laø cung chieáu.

- Quan troïng thöù ba laø 2 cung tam chieáu.

- Quan troïng thöù tö laø cung nhò hôïp.

- Quan troïng thöù naêm laø 2 cung tieáp giaùp

a)Theá xung chieáu vaø tam chieáu

Noùi chung, trong theá hoäi chieáu (bao goàm cung chieáu vaø tam chieáu) coù söï töông quan giöõa 4

cung lieân heä veà maët caáu taïo. Ta thöû neâu ra vaøi ví duï:

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaø cung phuùc

Trong baát cöù laù soá naøo, cung phuùc cuõng ñöôïc 3 cung sau ñaây hoäi chieáu: cung Taøi, cung Di,

cung Phu Theâ. Söï hoäi chieáu ñoù coù nghóa laø haïnh phuùc con ngöôøi bao goàm 3 loaïi: haïnh phuùc tieàn

baïc, haïnh phuùc do hoaøn caûnh mang laïi vaø haïnh phuùc gia ñaïo, noùi khaùc ñi, moät ngöôøi toát phuùc phaûi

coù nhieàu tieàn, phaûi coù hoaøn caûnh thuaän lôïi vaø phaûi coù vôï choàng ñeà hueà. Ñaây laø 3 yeáu toá caên baûn

cuûa haïnh phuùc con ngöôøi traàn tuïc. Ta chæ coù theå noùi ñoù laø 3 yeáu toá caên baûn maø thoâi, vì ngoaøi tieàn

baïc, gia ñaïo vaø thôøi theá, coøn coù nhöõng yeáu toá khaùc cuõng goùp phaàn caáu taïo haïnh phuùc caù nhaân,

chaúng haïn nhö söùc khoûe (cung Taät), con caùi(cung Töû), ngheà nghieäp (cung Quan). Hieåu theo nghóa

roäng, coù theå noùi cung naøo cuõng noùi leân khía caïnh cuûa phuùc ñöùc caû. Nhöng, ngöôøi xöa chæ choïn loïc

bieát yeáu toá caên baûn nhaát vaø tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán Phuùc ñöùc nhieàu nhaát laø tieàn baïc, hoaøn caûnh vaø

gia ñaïo.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Meänh vaø cung Thaân

Trong baát cöù laù soá naøo, cung Meänh cuõng ñöôïc hoäi chieáu bôûi 3 cung: Di, Quan, Taøi, Ñieàn.

Ñieàu naøy coù nghóa laø vaän meänh con ngöôøi ñöôïc quyeát ñònh bôûi hoaøn caûnh, ngheà nghieäp vaø tieàn baïc.

Ñaây cuõng laø moät loái quan nieäm vaän meänh theo nghóa theá tuïc.

Cung Thaân, duø ñoàng cung vôùi Meänh hoaëc khaùc cung, cuûng ñöôïc caáu taïo bôûi 3 yeáu toá: Di,

Quan, Taøi.

Cung meänh töôïng tröng cho tieàn vaän, töùc laø thôøi gian môùi sinh cho ñeán khoaûng 30 tuoåi.

Cung Thaân bao goàm haäu vaän töùc laø thôøi gian coøn laïi. Khi ñaët heä thoáng hoäi chieáu nhö theá, ngöôøi

xöa xem toaøn theå cuoäc ñôøi con ngöôøi nhö bò chi phoái tröïc tieáp vaø maïnh meõ bôûi thôøi theá, quan

tröôøng, tieàn baïc. Caùi hay, caùi dôû cuûa 3 laõnh vöïc naøy quyeát ñònh caùi hay caùi dôû cuûa cuoäc ñôøi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 65

Ñeán ñaây ta thaáy raèng theá hoäi chieáu vôùi Meänh, Thaân boå tuùc cho theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø

ñöôïc tính theo söï töông qua toát xaáu giöõa hai theá hoäi chieáu laãn nhau, ngoõ haàu coù theâm yeáu toá cöùu xeùt

ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc haïnh phuùc con ngöôøi.

Vôùi hai ví duï naøy, ta thaáy theá hoäi chieáu cuûa Phuùc vaø theá hoäi chieáu cuûa Meänh, Thaân haàu nhö

phuû truøm heát laõnh vöïc quan troïng. Ñoù laø 2 theá hoäi chieáu coù yù nghóa lieân ñôùi maïnh meû, tröïc tieáp vaø

toaøn dieän nhaát. Chính vì lyù do ñoù maø khoa Töû-Vi xem 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân laø nhöõng cung

cöôøng, nghóa laø cung quan troïng baäc nhaát, moâ taû raát nhieàu neùt chính cuûa con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi.

chieàu.

Tuy nhieân, coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng maáy gì lieân ñôùi nhau hoaëc chæ coù yù nghóa moät

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Taät.

Taät naèm trong heä thoáng hoäi chieáu vôùi 3 cung Phuï, Ñieàn vaø Baøo. Giöõa Taät vaø Phuï, coù moät

höôùng lieân heä, ñoù laø aûnh höôûng cuûa huyeát thoáng cha meï treân söùc khoûe caù nhaân. Nhöng, tröôøng hôïp

naøy coù ngoaïi leä: coù khi cha meï ñau yeáu maø sinh con bình thöôøng, coù khi ngöôïc laïi.

Giöõa Taät vaø Ñieàn cuûng vaäy. Coù khi nhaø cöûa aûnh höôûng ñeán söùc khoûe, beänh taät, coù khi

khoâng aûnh höôûng bao nhieâu.

Söï lieân ñôùi giöõa cung Baøo vaø cung Taät laïi caøng mong manh hôn nöõa: khoâng leõ anh em khoûe

maïnh khieán caù nhaân cuõng khoûe maïnh theo?

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Töû

Töû ñöôïc 3 cung Ñieàn, Noâ vaø Phuï hoäi chieáu. Giöõa 4 cung naøy, moái töông quan raát mô hoà,

khaùc khoâng coù yù nghóa gì, nhaát laø giöõa Ñieàn(nhaø cöûa, ruoäng nöông) vaø Noâ (baïn beø, toâi tôù, nhaân

tình, thuoäc quyeàn) vôùi cung Töû. Coù theå chaáp nhaän phaàn naøo söï di truyeàn giöõa Phuï vaø Töû. Duy

ñieåm naøy vaãn bao haøm nhieàu bieät leä vaø sai laàm deã thaáy. Coù khi cuûa cha meï ña ñinh thì mình cuõng

ña ñinh. Nhöng coù nhieàu khi khoâng phaûi nhö theá. Yeáu toá di truyeàn khoâng nhaát thieát luùc naøo cuõng

ñuùng.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Ñieàn

Ñieàn do 3 cung Töû, Taät vaø Baøo hoäi chieáu. Trong theá hoäi chieáu naøy, söï lieân quan haàu nhö

khoâng coù gì ñaùng keå vaø vaãn coù nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Baøo

Baøo naèm trong heä thoáng 3 cung Noâ, Ñieàn vaø taät. Ba cung naøy haàu nhö khoâng coù lieân laïc gì

vôùi cung Baøo.

Ví duï veà theá hoäi chieáu vaøo cung Noâ

Noâ do 3 cung Baøo, Töû vaø Phuï hoäi chieáu, cuõng khoâng noùi leân moái töông quan naøo giöõa anh

em, con caùi vaø cha meï ñoái vôùi baïn beø, toâi tôù, nhaân tình vaø nhöõng ngöôøi thuoäc quyeàn laø 4 haïng

ngöôøi cuûa Noâ.

Toùm laïi, trong heä thoáng, coù vaøi theá hoäi chieáu coù yù nghóa toaøn dieän, tröïc tieáp, ñaày ñuû vaø

maïnh meõ. Traùi laïi, coù vaøi theá hoäi chieáu phieán dieän, giaùn tieáp. Coù nhöõng theá hoäi chieáu khoâng coù yù

nghóa gì, maø coøn bao haøm nhieàu bieät leä, nhieàu sai laàm. Nhö vaäy, giaù trò lieân ñôùi giöõa caùc cung hoäi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 66

chieáu khoâng hoaøn haûo hoaëc khoâng hôïp lyù. Moái lieân laïc giöõa caùc cung ñoâi khi baát oån vaø mô hoà. Chæ

coù vaøi cung lieân ñôùi nhau moät caùch höõu lyù maø thoâi.

Ñoái vôùi nhöõng theá hoäi chieáu phieán dieän, hoaëc khoâng hôïp lyù, coù leõ ta chæ neân xeùt caùc sao

trong 4 cung lieân heä chôù khoâng neân quan taâm ñeán nhöõng cung lieân heä. Bao giôø thaáy coù nhieàu sao

toát trong 4 cung ñoù thì noùi toát, gaëp sao xaáu thì noùi laø xaáu.

b) Theá giaùp

Trong laù soá Töû-Vi coù vaøi theá giaùp höõu lyù, cuõng coù nhieàu theá giaùp khoâng coù nghó hoaëc coù

nghæ treân moät höôùng naøo ñoù maø thoâi.

Ví duï veà theá giaùp Meänh

Meänh ñöôïc Phuï vaø Baøo tieáp giaùp. Ñieàu naøy noùi leân moái töông quan giöõa caù nhaân (Meänh)

vôùi cha meï(Phuï) vaø anh em(Baøo). Con ngöôøi ñöôïc xem nhö chòu aûnh höôûng maïnh meû, tröïc tieáp

cuûa moâi tröôøng sinh hoaït gia ñình, nhaát laø luùc caù nhaân coøn nieân thieáu. Ñieåm naøy raát höõu lyù vaø khaû

chaáp.

Ví duï veà theá giaùp Noâ

Noâ giaùp Quan vaø Di. Ñieàu naøy cuõng höõu lyù vì baïn beø, nhaân tình, toâi tôù vaø ngöôøi thuoäc quyeàn

cuûa mình soáng trong hai hoaøn caûnh: xaõ hoäi(Di) vaø ngheà nghieäp(Quan). Hai hoaøn caûnh ñoù coù aûnh

höôûng ñeán söï keát baïn, keát boà, soá löôïng thuoäc quyeàn, soá löôïng toâi tôù phuïc vuï.

Ví duï veà theá giaùp Ñieàn

Baát ñoäng saûn trong cung Ñieàn laø moät maët coù theå baét nguoàn töø quan tröôøng sinh nhaät maø coù

(cung Quan), maët khaùc coù theå do di saûn maø coù (cung Phuùc). Nhö vaäy, theá giaùp naøy coù yù nghóa, chaáp

nhaän ñöôïc treân caû hai höôùng tieáp caän.

Traùi laïi, coù nhieàu theá giaùp ít nghó hoaëc chæ coù nghóa phieán dieän, theo moät höôùng suy luaän

naøo ñoù maø thoâi.

Ví duï veà theá giaùp baøo

Baøo giaùp Meänh vaø phu Theâ. Giöõa Meänh vaø Baøo quaû laø coù töông quan, nhöng giöõa Baøo vaø

Phu Theâ, söï lieân heä coøn tuøy tröôøng hôïp. Neáu vôï choàng soáng chung vôùi anh chò em trong moät maùi

nhaø thì hoïa chaêng söï tieáp giaùp naøy môùi noùi leân ñöôïc moät höôùng aûnh höôûng. Nhöng, neáu ôû rieâng thì

quaû thaät aûnh höôûng naøy raát ít.

Ví duï veà theá giaùp Phu Theâ

Phu theâ giaùp Baøo vaø Töû. Neáu theá giaùp Töû phaûn aûnh ñöôïc nhieàu moái lieân heä giöõa vôï choàng

con caùi thì traùi laïi, theá giaùp Baøo toû ra khoâng coù yù nghóa lieân ñôùi gì.

Ví duï veà theá giaùp Taät

Giaùp Taät laø Di vaø Taøi. Neáu quan nieäm raèng xaõ hoäi(cung Di) coù aûnh höôûng ñeán söùc khoûe,

beänh taät vaø tai hoïa cuûa mình cuõng khaû chaáp. Nhöng, aûnh höôûng naøy khoâng phaûi luùc naøo cuõng coù.

Coøn giöõa Taøi vaø Taät, coù theå cho raèng ai coù nhieàu tieàn thì beänh ít, hoïa nheï, vì coù theå duøng tieàn chöûa

beänh, giaûi hoïa. Ñieàu naøy ñuùng nhöng khoâng phaûi hoaøn toaøn chính xaùc trong moïi tröôøng hôïp.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 67

Toùm laïi, trong theá giaùp, coù vaøi theá noùi leân roõ reät moät aûnh höôûng tröïc tieáp, höõu lyù vaø maïnh

meõ cuûa 2 cung giaùo, nhöng cuõng coù vaøi theå chæ aûnh höôûng ñeán 1 cung giaùo, coù vaøi theá chæ aûnh

höôûng theo moät höôùng suy luaän naøo ñoù maø thoâi.

c) Theá nhò hôïp

Theá nhò hôïp thaät söï khoâng coù nghóa gì bao nhieâu. Neáu coù, yù nghóa ñoù cuõng khoâng coù trong

caùch quyeát ñònh. Ta khoâng theå naøo noùi raèng khi nhò hôïp vôùi cung Taät thì cung Meänh bò chi phoái

maïnh meõ bôûi söùc khoûe, beänh, hoïa, cuõng nhö khi nhò hôïp vôùi Töû, ta khoâng theå khaúng ñònh raèng con

caùi laø moái quan taâm chính cuûa ñôøi ngöôøi. Yù nghóa cuûa nhò hôïp khoâng maáy döïa vaøo teân cuûa 2 cung

nhò hôïp. Ña soá caùc tröôøng hôïp döïa vaøo caùc sao ôû 2 cung ñoù. Söï giaûi ñoaùn vì vaäy chæ neân caên cöù

treân caùc sao maø thoâi.

2.- Töông quan giöõa caùc cung qua thôøi gian.

Ñeå ñaøo saâu vieäc tìm hieåu ñôøi ngöôøi, khoa Töû-Vi phaân tích ñôøi ngöôøi ra laøm nhieàu giai ñoaïn

ngoõ haàu tìm hieåu moãi giai ñoaïn cho phong phuù, cuï theå vaø chính xaùc. Nhöng cung coù lieân laïc vôùi

nhau qua thôøi gian goàm coù: Phuùc, Meänh, Thaân vaø caùc cung haïn.

a) Lieân laïc giöõa Phuùc, Meänh vaø Thaân

hoï.

Xeùt veà maët thôøi gian, 3 cung naøy noái tieáp nhau:

- Phuùc laø tieàn kieáp con ngöôøi, quaù khöù cuûa con ngöôøi qua cuoäc ñôøi toå phuï, cuûa doøng

- Meänh vaø Thaân laø hieän kieáp con ngöôøi, hieän taïi cuoäc soáng cuûa mình, töø luùc sinh ñeâm

luùc cheát. Neáu tieàn kieáp chæ ñöôïc moãi moät cung Phuùc moâ taû thì ngöôïc laïi, hieän kieáp ñöôïc 2 cung noùi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 68

ñeán: ñoù laø Meänh vaø Thaân. Meänh laø thôøi kyø tieàn vaän töø nhoû ñeán khoaûng 30 tuoåi. Thaân laø haäu vaän,

sau 30 tuoåi trôû ñi. Qua söï boá trí ñoù ta thaáy khoa Töû-Vi chuû yeáu ñeán hieän kieáp nhieàu hôn, duø khoâng

gaït boû, aûnh höôûng cuûa tieàn kieápl. Ñaây laø moät ñaëc ñieåm khaùc nöõa cuûa ñoái töôïng cuûa Töû-Vi hoïc,

chuù troïng nghieân cöùu sinh thôøi hôn laø quaù thôøi cuûa con ngöôøi.

Tuy nhieân, giöõa tieàn kieáp vaø hieän kieáp phaûi hieåu raèng, khoâng coù söï giaùn ñoaïn naøo. Ñôøi

ngöôøi laø moät chuoãi thôøi gian lieân tuïc keùo daøi töø kieáp tröôùc ñeán kieáp naøy. Noùi nhö theá coù nghóa laø

cung Phuùc coù aûnh höôûng maät thieát ñeán hai cung Thaân vaø Thaân, cuõng nhö cung Meänh cuûng aûnh

höôûng ñeán cung Thaân. Ñeán giai ñoaïn Thaân, phaûi chòu söï tích luõy cuûa hai caáp aûnh höôûng töø Phuùc vaø

töø Meänh. Thaønh thöû phaûi xem caû Phuùc, xem Thaân phaûi xem caû Phuùc laãn meänh.

Ñoái vôùi hieän kieáp, khoa Töû-Vi xem cung Thaân quan troïng hôn. Voán thieân veà haïnh phuùc theá

tuïc, khoa Töû-Vi xem thôøi gian thuï höôûng chung cuoäc raát naëng hoät: thôøi gian ñoù laø haäu vaän, con

ngöôøi chín muì veà trí tueä, tình caûm, tích luõy nhieàu kinh nghieäm soáng, ñuû söùc töï laäp, töï tuùc, töï cöôøng,

khoâng nhöõng nuoâi soáng ñöôïc mình maø coøn chu caáp ñöôïc cho vôï, con vaø xaõ hoäi. Taùc duïng cuûa Thaân

do ñoù roäng raõi vaø tích cöïc hôn taùc duïng cuûa Meänh. Bôûi leõ ñoù neân ngöôøi ta noùi raèng Meänh toát khoâng

baèng Thaân toát, coát ñeå nhaán maïnh raèng chính giai ñoaïn thuï höôûng coâng lao cuûa mình môùi ñaùng keå.

Neáu thaân xaáu, söï thuï höôûng ñoù hoaëc khoâng coù, hoaëc laø ngaén nguûi. Haïnh phuùc ñaày ñuû ñoøi hoûi phaûi

coù thuï höôûng coâng nghieäp do mình taïo cho laâu daøi cho thònh vöôïng, cho vuoâng troøn, cho taøn cuoäc.

Coù nhö vaäy, con ngöôøi môùi thaát voïng troïn veïn.

b) Moái lieân laïc giöõa Meänh, Thaân vaø cung haïn

Laù soá Töû-Vi coù chia Meänh vaø Thaân laøm töøng ñoaïn ngaén 10 naêm moät vaø töøng naêm moät, goïi

laø ñaïi haïn vaø tieåu haïn, coát ñeå xem vaøo chi tieát saâu xa hôn nöõa.

Ñoái vôùi Meänh coù 3 ñaïi haïn toång quaùt phuû truøm treân döôùi 30 naêm. Ñoái vôùi Thaân coù nhieàu

ñaïi haïn coøn laïi, töø khoaûng chaám döùt ñaïi haïn choùt cuûa Meänh cho ñeán luùc cheát. Thoâng thöôøng, khi

ñaïi haïn ñeán cung Taät laø con ngöôøi ñaõ giaø, theo nghó cuûa AÙ Ñoâng, treân 52 tuoåi. Neáu tính theo soá cuûa

Cuïc thì cung Taät trong Thuûy nhò cuïc bao goàm thôøi gian töø 52 ñeán 63 tuoåi, Thoå nguõ cuïc töø 55 ñeán 64

tuoåi vaø Hoûa luïc cöïc töø 56 ñeán 65 tuoåi. Cung Taät goùp phaàn quyeát ñònh beänh, taät vaø hoïa nhaát laø luùc

veà giaø. Thoâng thöôøng, ñeán khoaûng 60 tuoåi, con ngöôøi deã cheát, tröø phi ñoái vôùi moät soá ít ngöôøi ñaëc

bieät thoï.

Giöõa Meänh, Thaân vôùi caùc haïn cuõng coù söï lieân heä vôùi nhau. Coù quan ñieåm cho raèng ñaïi haïn

toát thì hay hôn laø Meänh, Thaân toát. Nhöng, thaät söï chính Meänh, Thaân ñoùng khung caùi toát xaáu cuûa

ñaïi haïn. Caùi toát xaáu cuûa ñaïi haïn bieán thieân trong khuoân khoå caùi toát xaáu cuûa Meänh, Thaân laø goác,

ñaïi haïn chæ laø ngoïn.

Giöõa ñaïi haïn vaø tieåu haïn cuõng vaäy. Ñaïi haïn laø goác cuûa 10 tieåu haïn, quyeát ñònh söï hay dôû

toång quaùt cuûa moãi naêm. Tieåu haïn maø toát thì chæ toát boå tuùc chôù khoâng toát ñeán noãi laán aùt caùi xaáu cuûa

ñaïi haïn. Hieäu löïc cuûa ñaïi haïn (hay cuûa tieåu haïn) chæ gia giaûm chôù khoâng ñôn ñoäc quyeát ñònh suoân

seû nhaát laø caû Meänh, Thaân vaø caùc haïn toát lieân tuïc vaø ñoàng ñeàu.

c). – YÙ nghó toaøn dieän cuûa moät soá cung

Nhö ñaõ trình baøy, moãi cung laù soá dieãn taû moät phöông dieän cuûa con ngöôøi, moät giai ñoaïn cuûa ñôøi

ngöôøi. Ngöôøi xem soá phaûi toång hôïp heát 12 cung môùi coù moät nhaõn quan toaøn cuïc. Ñoù laø noùi chung.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 69

Ñi vaøo chi tieát, ta thaáy coù nhöõng cung coù yù nghóa toaøn dieän, coù nhöõng cung coù yù nghóa cuïc

boä, tuøy theo nam soá hay nöõ soá, tuøy theo ñaëc tính rieâng cuûa töøng ngöôøi.

1. Ñoái vôùi treû con döôùi 13 tuoåi

Khoa Töû-Vi keùn choïn ñoái töôïng ñeán noãi chæ quan taâm ñeán soá maïng cuûa nhöõng ngöôøi töông ñoái

tröôûng thaønh. Nhöõng ñöùa treû döôùi 13 tuoåi, coøn ñöôïc cha meï chaêm soùc bò xem laø vò thaønh nieân veà

maët Töû-Vi, laø vì noù chöa ñuû naêng khieáu, chöa ñuû söùc khoûe choáng laïi beänh, taät, hoïa, chöa ñuû nghò

löïc ñeå töï ñònh ñoaït ñöôøng loái naøo cho cuoäc ñôøi, chöa bieát coù thoï hay khoâng, vaø leä thuoäc söï chaêm

nom cuûa cha meï. Neáu söï chaêm nom naøy thieáu soùt, treû vaãn coù theå cheát duø laù soá ñoù thoï. Hieäu löïc

cuûa söï phuø döôõng laán aùt hieäu löïc cuûa ñònh meänh. Vaø chaêng, ngaøy xöa, y hoïc ít tieán boä, con ngöôøi,

nhaát laø treû con thöôøng höõu sinh voâ döôõng. Phaûi ñeán moät tuoåi naøo ñoù môùi coù theå xem laø toàn taïi.

Döôùi tuoåi ñoù, treû con leä thuoäc maïnh meõ vaøo söï chaêm soùc, vaøo söï ruûi may, vaø beänh taät truyeàn

nhieãm, vaøo thôøi tieát…..Töû-Vi aán ñònh moät caùch toång quaùt ñoù laø 13 xem nhö tuoåi thaønh nieân veà maët

Töû-Vi.

Döôùi tuoåi naøy, ñoái vôùi treû, chæ coù vaán ñeà söùc khoûe, vaán ñeà thoï yeåu laø quan troïng. Thaønh thöû,

neáu xem soá treû döôùi 13 thì chæ phaûi xem söùc khoûe vaø trieån voïng toàn taïi. Vì vaäy, caùc cung haïn cuûa

treû döôùi 13 chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu maø thoâi. Khoa Töû-Vi coù quy ñònh raèng:

1 tuoåi xem thaân, 2 tuoåi xem Taøi, 3 tuoåi xem Taät, 4 tuoåi xem Phu Theâ, 5 tuoåi xem Phuùc, 6

tuoåi xem Quan, 7 tuoåi xem Noâ, 8 tuoåi xem Di, 9 tuoåi xem Töû, 10 tuoåi xem Baøo, 11 tuoåi xem Phuï, 12

tuoåi xem Ñieàn.

Nhö vaäy, moãi naêm xem 1 cung, cho ñeán giaùp voøng 12 cung theo thöù töï keå treân. Tuy nhieân,

ñieåm caàn löu yù laø vì chæ xem söùc khoûe vaø thoï yeåu, cho neân 12 cung noùi treân phaûi coi nhö 12 cung

taät heát, khoâng phaân bieät yù nghóa rieâng cuûa moãi cung. Baát luaän cung naøo cuõng laø cung Taät vaø chæ coù

yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu. Chính vì vaäy, cung Taät vaø 11 cung coøn laïi coù yù nghóa toaøn dieän vaø quyeát

ñònh cho treû döôùi 13 tuoåi.

2. Ñoái vôùi ngöôøi lôùn

Ñoái vôùi ngöôøi lôùn coù söùc khoûe bình thöôøng, coù moät vaøi cung quan troïng coù yù nghóa toaøn

dieän vaø quyeát ñònh cuoäc ñôøi. Ñoù laø 3 cung Phuùc, Meänh vaø Thaân.

Nhôø theá phoái chieáu vôùi nhöõng cung Taøi, Di, Phu Theâ, Quan, 3 cung naøy goùi gheùm heát caùc

neùt chính cuûa nhöõng laõnh vöïc sinh hoaït caên baûn cuûa con ngöôøi, coù aûnh höôûng maïnh meõ treân toaøn

cuïc laù soá. Cho neân, ngöôøi ta goïi 7 cung Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi, Quan, Di, Phu Theâ laø 7 cung

cöôøng.

Rieâng ñoái vôùi nöõ meänh, cung Phu ñoùng moät vai troø then choát trong cuoäc ñôøi ngöôøi ñaøn

baø. Cung naøy coù yù nghóa cuûa moät cung cöôøng tích cöïc hôn nhöõng cung cöôøng coøn laïi. Sôû dó nhö

vaäy vì ngöôøi Trung Hoa xem phaûi xuaát giaù nhö hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo ngöôøi choàng, töø söï nghieäp,

tieàn baïc cho ñeán tính tình, con caùi, noùi chung haïnh phuùc gia ñaïo raát naëng nghóa cho ñaøn baø. Thaønh

thöû cung Phu phaûi ñaëc bieät toát môùi baûo ñaûm ñöôïc haïnh phuùc caên baûn cuûa phuï nöõ. Neáu cung Phu

xaáu, cho duø ñöôïc Meänh, Thaân, Phuùc toát, ñaøn baø vaãn gaëp baát haïnh cuûa caûnh giaùn ñoaïn phu theâ

(hoaëc baát hoøa, ly taùn, taùi giaù, leõ moïn), khoâng nhöõng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán ñôøi mình maø coøn di


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 70

luïy ñeán haïnh phuùc con caùi. Söï chi phoái cuûa cung Phu nhö vaäy raát quyeát ñònh, yù nghóa cuûa noù neáu

khoâng phaûi laø toaøn dieän thì ít ra cuõng ña dieän vaø maïnh meõ.

Ñoái vôùi ngöôøi giaø, söï phaân bieät caùc cung cöôøng vaø nhöôïc khoâng gioáng nhö ñoái vôùi traùng

nieân. Nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa traùng nieân nhö ngheà nghieäp, tieàn baïc, gia ñaïo khoâng phaûi laø

nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa boâ laõo. Ñoái vôùi caùc cuï, nhu caàu toái troïng laø söùc khoûe coøn laïi chôù

khoâng soáng baèng quan tröôøng thôøi cuoäc. Cung cöôøng cuûa tuoåi giaø coù theå chæ laø Phuùc, Meänh, Thaân,

cuõng chæ coù yù nghóa söùc khoûe, thoï yeåu cho caùc cuï maø thoâi. Coøn cung Taät vì chæ söùc khoûe, beänh

hoaïn moät caùch tröïc tieáp cho neân trôû thaønh heát söùc quan troïng, khoâng keùm gì cung Phuùc. Coøn ñoái

vôùi cung Töû, sôû dó quan troïng vì con ngöôøi giaø troâng mong vaøo söï giuùp ñôõ cuûa con caùi ñeå keùo daøi

kieáp soáng. Vì vaäy, xem soá boâ laõo, caàn löu yù ñaùnh giaù laïi yù nghóa vaø taàm quan troïng cuûa cung cöôøng

noùi rieâng vaø 12 cung soá noùi chung theo moät höôùng luaän môùi.

Ñoái vôùi ngöôøi beänh naëng, coù tính caùch nan y, cung Taät nhaát ñònh trôû thaønh cung cöôøng coù

giaù trò khoâng keùm gì cung Phuùc. Söùc khoûe cuûa hoï seõ chi phoái heát caùc laõnh vöïc Quan, Taøi, Phu Theâ,

Töû vaø toaøn theå cuoäc ñôøi. Ñoái vôùi ngöôøi troïng beänh hay mang aùc taät, cho duø nhöõng cung Phuùc,

Meänh, Thaân, Quan, Taøi coù khaù maø cung taät xaáu thì thoï meänh khoâng laâu, möùc höôûng thuï khoâng

beàn, coù theå noùi laø khoâng coù.

Ngoaøi ra, ñôøi ngöôøi qua thôøi gian coøn ñöôïc moâ taû trong caùc cung haïn, ñaïi haïn, tieåu haïn.

Moãi cung haïn naøy ñeàu coù ñuû yù nghóa veà tieàn baïc, coâng danh, beänh hoïa, ruûi may…chôù khoâng bò ñoùng

khung trong yù nghæa cuûa teân cung haïn. Cung haïn, duø chæ chi phoái moät ñoaïn ñôøi, nhöng söï chi phoái

ñoù raát roäng raûi.

Söï phaân bieät caùc tröôøng hôïp treân cho thaáy khoa Töû-Vi raát töông ñoái trong vieäc nhaän ñònh veà caùc

cung. Caùc cung thay ñoåi taàm quan troïng tuøy theo nam nöõ, tuøy theo treû con hay ngöôøi lôùn, tuøy theo

traùng nieân hay boâ laõo, tuøy theo ñaëc tính cô theå hay ñaëc tröng quan yeâu cuûa ngöôøi ñôøi. Caùc cung

phaûi ñöôïc quan nieäm moät caùch linh ñoäng theo töøng ngöôøi vaø töøng thôøi gian. Noù khoâng bao giôø coù

nghóa nguyeân thuûy moät khi coù söï phoái trí môùi trong moät thôøi haïn môùi.

Tinh thaàn dòch lyù vaø yù nieäm ñoäng trong khoa Töû-Vi tuy tieàm aån, laïi voâ cuøng quan troïng.

Chöông saùu

NHAÄN ÑÒNH VEÀ CAÙC SAO

Quan nieäm caàn coù veà caùc sao

Yù nghóa caùc sao

- Caùc loaïi yù nghóa

- Yù nghóa lieân ñôùi

- Yù nghóa linh ñoäng


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 71

Soá löôïng caùc sao.

- Quan nieäm Vieät Nam

- Quan nieäm Trung Hoa

Ñoä soá caùc sao

Aâm Döông Nguõ Haønh caùc sao.

- Coâng duïng cuûa AÂm Döông Nguõ Haønh

- Haäu quaû thöïc tieãn treân laù soá.

Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät

- Voâ chính dieän

- Sao Tuaàn, sao Trieät, sao löu ñoäng.

- Sao Meänh chuû, sao Thaân chuû

Caùc phuï luïc.

A. QUAN NIEÄM CAÀN COÙ VEÀ CAÙC SAO.

Laù soá Töû-Vi söû duïng 111 vì sao goàm 14 chính tinh vaø 97 phuï tinh. Moãi sao coù moät soá yù nghóa veà

con ngöôøi vaø vaän meänh caù nhaân, ñoàng thôøi cuõng mang ñoä soá vaø ñaëc tính AÂm Döông nguõ haønh cuûa

vuõ truï. Do danh hieäu, ñoä saùng vaø theå tính AÂm Döông nguõ haønh naøy, maø moãi ngöôøi quan nieäm moät

khaùc veà caùc sao.

a) Quan ñieåm sao laø tinh tuù

Coù quan ñieåm cho raèng sao laø moät tinh tuù vaø khi öùng chieáu vaøo giôø sinh cuûa caù nhaân, seõ quyeát ñònh

caù tính vaø höôùng ñi cuûa ñôøi ngöôøi gioáng nhö ñaëc tính vaø quyû ñaïo cuûa haønh tinh. Quan ñieåm naøy

khoâng nhöõng ñaõ nhaân caùch hoùa tinh tuù, maø coøn ban cho tinh tuù treân trôøi khaû naêng chæ ñaïo höôùng ñi

ngöôøi ñôøi döôùi theá.

b)Quan ñieåm sao laø thaàn linh

Coù quan ñieåm cho raèng sao khoâng phaûi laø tinh tuù coù phaân tính vaø coù nhaân meänh, laïi lyù do raèn tinh

tuù chæ laø moät vaät chaát, khoâng coù linh hoàn, phaûi chòu söï chi phoái cuûa söùc huùt caùc ñònh tinh khaùc,

khoâng mang moät quyeàn löïc naøo khaû dó aûnh höôûng ñeán vaän meänh con ngöôøi ñöôïc. Quan ñieåm naøy

cho raèng, sao trong Töû-Vi coù theå xem nhö nhöõng thaàn linh vaïn naêng coù theå xeppjhk

Vaïn naêng coù theå xeáp ñaët soá vaän cuûa nhaân loaïi, ban cho ngöôøi ñôøi caù tính naøy, caù tính noï, cuoäc ñôøi

theá naøy, theá khaùc. Nhöõng thaàn linh ñoù gioáng nhö thaàn ñònh meänh, kieåu nhö Nam Taøo, Baéc Ñaåu cuûa

coå truyeän thôøi gian, coù hình ngöôøi, coù nhaân tính, nhaát laø coù quyeàn keùo daøi hay keát thuùc cuoäc ñôøi cuûa

ngöôøi phaøm tuïc.

Quan ñieåm caùc sao nhö thaàn linh ñaõ baøi baùc quan ñieåm caùc sao laø tinh tuù. Duy caû hai quan ñieåm

ñeàu gioáng nhau ôû choã cuøng ban cho sao moät quyeàn löïc vaïn naêng, chi phoái tröôùc vaän soá caù nhaân.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 72

Ñöùng tröôùc söï phaân tranh ñoù, ta theo quan ñieåm naøo? Sao load caùi gì? Phaûi chaêng laø tinh tuù? Phaûi

chaêng laø linh thaàn?

c) Quan ñieåm sao laø yeáu toá nhaân baûn

Theo thieån nghó, “sao” trong laù soá Töû-Vi khoâng phaûi load tinh tuù, duø laø tinh tuù ñöôïc nhaân caùch hoùa.

Noù khoâng coù moät quyeàn löïc naøo khaû dó quyeát ñònh con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Maët khaùc, “sao” cuõng

khoâng phaûi laø linh thaàn, bôûi leõ khoâng coù moät linh thaàn naøo phuø hoä maïng con ngöôøi keát. Thieát nghó

taùc giaû khoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn ñaõ khoâng tinh tuù hoùa, cuõng nhö ñaõ khoâng thaàn huyeàn hoùa caùc sao.

“sao” chæ load moät teân goïi ñeå chæ nhöõng yeáu toá cuûa con ngöôøi vaø cuûa ñôøi ngöôøi. Con ngöôøi vaø ñôøi

ngöôøi bò chi phoái bôûi nhieàu yeáu toá, nhieàu ñoäng löïc. Ví duï nhö con ngöôøi chòu söï chi phoái cuûa theå

xaùc, cuûa linh hoàn, cuûa trí tueä, cuûa tình caûm, cuûa khaùt voïng, cuûa khaû naêng, cuûa tính tình, cuûa baûn

naêng, cuûa xu höôùng, cuûa maëc caûm, cuûa töôûng töôïng, cuûa kyù öùc, cuûa töï aùi…..v.v….caùc thöù ñoù goïi

chung laø yeáu toá caù nhaân. Coøn ñôøi ngöôøi thì bò chi phoái bôûi tieàn baïc, bôûi quyeàn danh, bôûi tai hoïa,

bôûi caùi cheát, bôûi xaõ hoäi, bôûi vaên hoùa…v.v..caùc thöù ñoù goïi load yeáu toá cuoäc ñôøi. Khoa Töû-Vi ñaõ lieät

keâ taát caû caùc yeáu toá caù nhaân vaø yeáu toá cuoäc ñôøi, goïi chung caùc yeáu toá ñoù laø “sao”, ñaët cho moãi yeáu

toá moät danh hieäu cho deã goïi. Teân goïi chæ laø moät öôùc leä. Vì laø öôùc leä cho neân khoâng quan troïng.

Caùi quan troïng ôû ñaây chính laø noäi dung. Traàn Ñoaøn ñaõ ñaët cho moãi sao moät noäi dung, noùi deã hieåu

laø moät soá yù nghóa. Yù nghóa ñoù lieân quan ñeán caù nhaân con ngöôøi vaø ñeán cuoäc ñôøi con ngöôøi. Yù

nghóa ñoù dieãn xuaát caùc tröôùc chi phoái caù nhaân vaø chi phoái cuoäc ñôøi.

Quan nieäm cuûa Traàn Ñoaøn coù leõ chæ coù theá. Ñoù laø moät quan nieäm nhaân baûn veà caùc sao, xem caùc

sao nhö moät thaønh phaàn cuûa con ngöôøi, moät ñoäng löïc cho caù nhaân, cho cuoäc soáng nhaân loaïi. Traàn

Ñoaøn khoâng nhìn leân trôøi ñeå tìm hieåu con ngöôøi maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå tìm hieåu noù. Oâng khoâng

nhìn leân tinh tuù ñeå doø vaän meänh nhaân loaïi, maø nhìn vaøo con ngöôøi ñeå noùi leân vaän meänh ñoù. Oâng

cuõng khoâng nhìn vaøo linh hoàn naøo ñeå hoûi vaän meänh cuûa ai maø chuù muïc phaân tích caùc yeáu toá cuûa

con ngöôøi bieát vaän meänh ngöôøi ñoù. Neáu teân goïi yeáu toá coù truøng hôïp vôùi teân tinh tuù thì söï truøng hôïp

naøy khoâng coù yù nghóa caùc yeáu toá ñoù laø tinh tuù. Coù theå Traàn Ñoaøn möôïn teân tinh tuù ñeå meänh danh

caùc yeáu toá con ngöôøi ñeå cho khoa Töû-Vi cuûa oâng coù chuùt ít maøu saéc cuûa vuõ truï. Nhöng, caùch möôïn

teân khoâng laøm maát ñi tính caùch nhaân baûn cuûa nhöõng yeáu toá lieät keâ.

Toùm laïi, sao trong khoa Töû-Vi khoâng coù nghóa laø tinh tuù, cuõng khoâng phaûi laø teân cuûa linh thaàn naøo.

Ñoù chæ laø teân goïi caùc yeáu toá cô baûn cuûa con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi. Nhôø loái quan nieäm nhaân baûn ñoù, ta

môùi coù theå ñaùnh giaù khoa Töû-Vi theo nhu caàu pheâ bình moät boä moân khoa hoïc nhaân vaên, töùc laø ñaùnh

giaù ñoái töôïng phöông phaùp, trieát lyù tieàm aån cuûa khoa naøy.

B. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ YÙ NGHÓ CAÙC SAO

Vì khoa Töû-Vi nghieân cöùu con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi cho neân ñaõ ñaët cho caùc sao nhöõng yù nghóa, chæ coù

lieân heä ñeán caù tính vaø cuoäc ñôøi moãi ngöôøi maø thoâi.

1.- Chín loaïi yù nghóa

Neáu kieåm tra vaø xeáp loaïi ñöôïc caùc yù nghóa caùc sao, ta coù theå chia laøm 9 loaïi nghóa, lieät keâ döôùi

ñaây:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 73

a) YÙ nghóa cô theå (signification anatomlque): ñoù laø yù nghóa lieân heä ñeán moät hay nhieàu boä phaän

trong cô theå con ngöôøi. Ví duï nhö Phöôïng Caùc chæ tai. Long Trì chæ loã muõi, Hoùa Kî chæ caùi löôõi.

b) Yù nghóa töôùng maïo (signification morphologique): ñoù laø yù nghóa veà hình töôùng, dung nhan, dieän

maïo. Ví duï nhö Kinh Döông ôû Meänh thì thaân mình cao vaø thoâ, maët choaét, da xaùm, maét loài, coù söùc

khoûe.

c) YÙ nghóa beänh lyù(signification pathlogique): ñoù laø yù nghóa lieân quan ñeán beänh hay taät cuûa moät

boä phaän cô theå. Ví duï nhö Tang Moân, Baïch Hoå chæ beänh ñau tim, yeáu tim, teâ thaáp, thieáu maùu, caêng

maïch maùu.

d) Yù nghóa tính tình(signification carateùrologique): lieân quan ñeán taâm ñòa, loøng daï con ngöôøi. Ví

duï nhö Moäc Duïc chæ söï chöng dieän, xa hoa, Thaùi Tueá chæ tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, Thai chæ

söï daâm duïc.

e) Yù nghóa ngheà nghieäp(signification professionelle) lieân quan ñeán naêng khieáu, taøi naêng, khaû

naêng, ngheà nghieäp, chí höôùng. Ví duï nhö Xöông Khuùc, Taáu Thö laø giaùo sö, Thaùi Tueá, Quan Phuø laø

luaät sö, Saùt Phaù, Lieâm Thanh laø quaân nhaân.

f) Yù nghóa taøi loäc(signification financieøre) lieân quan ñeán cuûa caûi, tieàn baïc, ñoäng saûn. Ví duï nhö

Hoùa Loäc chæ söï ñaéc taøi, Ñaåu Quaân chæ söï giöõ cuûa.

g) Yù nghóa ñieàn saûn(signification mobiflieøre) lieân quan ñeán baát ñoäng saûn nhö nhaø, ñaát, ruoäng, xí

nghieäp. Ví duï nhö Thaùi Aâm vaø Long Trì, Phöôïng Caùc chæ nhaø laàu.

h) Yù nghóa phuùc hoa(signification relative au bonheur ou aumailheur) lieân quan ñeán söï yeåu, söï tai

hoïa, söï mai maén hay söï traéc trôû. Ví duï nhö Thieân Giaûi chæ söï heân may ñaëc bieät, Phuïc Binh chæ söï

maát troäm. Ñaøo Hoa vaø Thai chæ söï maát trinh.

i) Yù nghóa vaät duïng(signification relative aø l’obfet) lieân quan ñeán moät soá ñoà vaät gia duïng, thöùc aên,

thöùc uoáng, ñoà tang cheá, gia suùc. Ví duï nhö Thieân Y laø quaàn aùo, Thieân Maõ laø xe coä, Tham Lang laø

thòt.

Leõ dó nhieân, khoâng phaûi sao naøo cuõng coù ñuû 9 nghóa neâu treân. Coù sao coù 2 nghóa, coù sao coù 6 hay 7

nghóa. Thoâng thöôøng nhöng sao coù nhieàu nghóa ñeàu quan troïng, ñaëc bieät load nhöõng yù nghóa thuoäc

phuù, quyù, thoï coù aûnh höôûng ñeán cuoäc ñôøi, ñeán haïnh phuùc con ngöôøi, theo yù höôùng ñoù, ña soá chính

tinh ñeàu coù nhieàu nghóa, ñaëc bieät laø yù nghóa lieân heä ñeán nhaân caùch, phuù caùch vaø thoï caùch. Vì vaäy,

chính tinh quan troïng hôn caùc phuï tinh. Neáu trong soá phuï tinh, sao naøo coù nhieàu nghóa chöøng naøo

thì sao ñoù caøng quan troïng, baát luaän caùt tinh hay hung tinh. Sao hung coøn coù taàm quan troïng khaùc

vì noù phaù hay cheá giaûm nhieàu caùi hay cuûa caùt tinh.

Ñoù laø noùi veà yù nghóa cô höõu cuûa moãi sao. Treân thöïc teá, sao khoâng ñöùng rieâng moät mình maø bao giôø

cuõng soáng chung vôùi nhieàu sao khaùc. Ñieàu ñoù phaûi xeùt ñeán ñaëc tính lieân ñôùi giöõa caùc sao.

2. – YÙ nghóa lieân ñôùi giöõa caùc sao

Ñi chung vôùi sao khaùc, sao khoâng coøn giöõ yù nghóa nguyeân thuûy nöõa. Traùi laïi, yù nghóa cô höõu ñöôïc

maïnh theâm hay yeáu ñi theo moät heä soá naøo ñoù tuøy theo ñi chung vôùi sao ñoàng loaïi hay khaùc loaïi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 74

•Tröôùc heát, tính caùch lieân ñôùi ñöôïc theå hieän qua caùc sao ñoàng cung. Noùi nhö theá coù nghóa laø caùc

sao ñoàng cung seõ coù nghóa keùp chöù khoâng coù nghóa ñôn. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa(chæ neát ña tình,

tính ñaéc meøo, ñaéc keùp) ñi vôùi sao Thai (chæ söï giao hôïp nam nöõ) seõ coù nghóa maïnh hôn: ñoù laø con

ngöôøi chaúng nhöõng laúng lô maø coøn sa ñoïa, töùc laø hoa nguyeät tö töôûng trong haønh ñoäng, ham thích

caû aùi tình tinh thaàn laãn aùi tình theå xaùc, ñeán möùc ñoä raát laø phoùng tuùng, haàu nhö khoâng töï cheá ñöôïc.

Ví duï nhö sao Thieân Cô coù nghóa ghen tuoâng, ñi vôùi sao Phuïc Binh thì neát ghen ñoù raát quaù khích,

chaúng nhöõng coù trong noäi taâm maø coøn theå hieän baèng haønh ñoäng nhö baét ghen, rình raäp, gaây tai

tieáng cho choàng vôï. Ví duï nhö Hoùa Khoa chæ hoïc vaán cao, neáu ñoàng cung vôùi Ñòa Kieáp thì trình ñoä

hoïc vaán ñoù bò giaûm xuoáng hoaëc cao maø thi cöû raát laän ñaän, phaûi rôùt nhieàu keo. Ñaøo Hoa laø höõu tình

ñi vôùi Thaùi Tueá laø ñieâu ngoa thì chæ caùi ñeïp maø voâ duyeân, maát duyeân……….hai sao ñoàng cung nhaát

ñònh phaûi taêng cöôøng yù nghóa cho nhau. Söï ñoàng cung keát hôïp nhöõng sao thaønh boä, laøm cho yù nghóa

giöõa nhöõng sao trong boä maïnh meõ vaø tröïc tieáp hôn, giuùp ngöôøi xem soá keát luaän maïnh daïn hôn.

•Ôû thöù baäc thaáp hôn laø söï lie ân ñôùi do söï phoái chieáu. Ôû theá xung chieáu thì möùc ñoä lieân ñôùi maïnh, ôû

theá tam chieáu thì keùm maïnh meû, ôû theá nhò hôïp hoaëc giaùp thì caøng giaùn tieáp hôn nöõa. Nhöng ñoù laø

nguyeân taéc. Treân thöïc teá, ít khi ngöôøi ta phaân bieät tinh vi nhö vaäy. Nhieàu luùc, söï phaân bieät quaù

tinh vi coù khi ñöa ñeán sai laàm. Cho neân heã thaáy ñuû boä thì coù theå quyeát ñoaùn, khoâng caàn quan taâm

laém ñeán theá phoái chieáu. Söï phaân bieät chæ neân coù ñoái vôùi söï hoäi chieáu vaø söï cung maø thoâi.

•Tính caùch lieân ñôùi giöõa caùc sao caøng roõ reät khi coù söï hoäi tuï ñoâng ñaûo giöõa nhöõng sao cuøng ñaëc

tính – ví duï nhö vaên tinh vôùi vaên tinh, voõ tinh vôùi voõ tinh, quyeàn tinh vôùi quy tinh, taøi tinh vôùi quyù

tinh – duø söï hoäi tuï ñoù do hoäi chieáu, tieáp giaùp, nhò hôïp hay ñoàng cung. Ñoù laø nhöõng boä sao keát hôïp

thaønh moät caùch. Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch ñaõ ñöôïc ñònh nghóa nhö moät tình traïng toång

quaùt vaø ñaày ñuû veà nhöõng neùt noåi baät trong caù tính hay trong cuoäc ñôøi con ngöôøi. Caùch laø moät toång

hôïp nhieàu neùt caù tính nhoû, nhieàu neùt vaän meänh nhoû thaønh moät phong thaùi, moät coát caùch lôùn, coù theå

xem nhö tính neát troäi yeáu nhaát cuûa caù nhaân hay ñaëc ñieåm quan troïng nhaát cuûa vaän meänh.

Thaønh thöû, thuaät giaûi ñoaùn Töû- Vi ñoøi hoûi ta phaûi tìm kieám caùc caùch, nhaát laø caùc caùch quan troïng,

nghóa laø caùch phuù quyù vaø thoï.

Neáu coù söï hoäi tuï caùc sao ñoàng chaát thì goïi laø thuaàn caùch. Neáu coù söï hoäi tuï giöõa caùc sao ñoàng tính

vaø caùc sao khaùc tính thaønh hai caùch khaùc nhau thì goïi laø taïp caùch. Neáu taïp caùch khoâng choái nhau

quaù ñaùng thì ñôõ. Coøn neáu choûi nhau ñeán noãi töông phaûn laãn nhau thì goïi laø phaù caùch, töùc laø caùch

naøy phaù caùch kia, laøm giaûm, laøm maát ñi caùi hay cuûa caùch kia. Trong tröôøng hôïp coù taïp caùch, ta

phaûi tìm öu caùch, nghóa laø caùch naøo troïng yeáu nhaát ñeå caân nhaéc.

Toùm laïi, söï lieân ñôùi giöõa caùc sao chaúng nhöõng coù giöõa hai sao rieâng reõ maø coøn coù nhieàu boä sao keát

hôïp thaønh caùch. Phöông phaùp toång hôïp ñoøi hoûi ngöôøi xem soá phaûi gheùp nghóa ñeå tìm bieán nghóa

phong phuù. Coù nhö vaäy, vieäc xem soá môùi roõ, cuï theå vaø chính xaùc ñöôïc.

3. – YÙ nghóa linh ñoäng cuûa caùc sao

Söï lieân ñôùi giöõa caùc sao laøm cho yù nghóa caùc sao theâm phaàn linh ñoäng. Ngoaøi ra, söï linh ñoäng coøn

baét nguoàn töø nhieàu yeáu toá khaùc nöõa, lieät keâ döôùi ñaây:

a) Yeáu toá thôøi gian


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 75

Khoâng bao giôø moät sao giöõ nguyeân yù nghóa trong suoát ñôøi ngöôøi. Traùi laïi, yù nghóa ñoù thay ñoåi

cöôøng ñoä tuøy theo tuoåi taùc cuûa moãi ngöôøi. Ví duï nhö sao Ñaøo Hoa, Hoàng Loan chæ söï trai gaùi, söï

bay böôùm chæ maïnh nghóa vôùi ngöôøi coøn treû, coøn nhan saéc, coøn söùc löïc. Noù seõ giaûm cöôøng ñoä khi

con ngöôøi luoáng tuoåi, hoa taøn nhuïy röõa, baát löïc. Sao Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu, chæ maïnh meõ

khi con ngöôøi coøn cöôøng traùng. Nhaát ñònh söùc aên, söùc nhaäu naøy phaûi giaûm, coù khi maát haún khi con

ngöôøi giaø yeáu. Nhöõng ai tham lam, muoán caûi soá, khoâng thaáu hieåu dòch lyù cuûa caùc sao qua thôøi gian,

eùp Ñaøo Hoa phaûi phuïc vuï cho tuoåi giaø, hoaëc eùp Thieân Truø phaûi thoûa maõn moät boä maùy tieâu hoùa ñaõ

hoûng, thöôøng gaùnh phaûi baát lôïi. Vì theá caàn lónh hoäi saâu saéc caùi lyù töông ñoái cuûa sao töø caùi lyù töông

ñoái cuûa ñôøi ngöôøi.

b) Yeáu toá baûn chaát caùc sao

Coù moät soá sao toát hay xaáu tuøy theo naèm ôû cung ban ngaøy hay ban ñeâm, ñoàng thôøi cuõng coù sao toát

veà maët naøy maø xaáu veà maët kia. Ví duï: Thaùi Aâm,

Thieáu AÂm chæ toát khi ñoùng ôû caùc cung ban ñeâm, Thaùi Döông, Thieáu Döông toát hôn ôû caùc cung ban

ngaøy. Maët khaùc, Thaùi AÂm, Thaùi Döông saùng raát lôïi cho hoïc vaán, taøi loäc, coâng danh, nhöng laïi baát

lôïi cho thaàn kinh. Haàu heát nhöõng ai coù sao naøy ñeàu bò cheát yeåu, bò beänh taâm linh, bò caêng thaúng

tinh thaàn, bò aùp huyeát cao, maát nguû, öu tö nhieàu, nhaát laø luùc tuoåi ñaõ xeá chieàu.

Ví duï khaùc laø hai sao Ñaøo, Hoàng. Hai sao naøy chæ toát neáu ñoùng ôû cung ban ngaøy, nhaát laø luùc bình

minh, luùc hoa ñang nôû, ñöôïc ngöôøi ngaém soi chieâm ngöôõng. Neáu Ñaøo, Hoàng nôû veà ñeâm, tuy cuõng

höõu tình. Song, khoâng ñöôïc raïng rôõ vì ít ngöôøi bieát ñeán. Ôû vò trí tröa vaø saåm toái, Ñaøo, Hoàng maát ñi

nhieàu höông vò vaø thi vò.

Cuõng trong chieàu höôùng ñoù, Töû-Vi ôû Thìn hay Ngoï nhaát ñònh phaûi röïc rôõ hôn ôû Tuaát hoaëc ôû Tyù: ñoù

laø tröôøng hôïp ngöôøi coù tieáng taêm, coù uy tín, ñöôïc yeån vinh, khaùc vôùi nhöõng keû tuy coù thöïc taøi maø

aâm thaàm, chæ coù tieáng ñoái vôùi nhöõng ai bieát roõ mình maø thoâi.

Caùc sao coøn linh ñoäng tuøy theo vò trí truù ñoùng. Chaúng haïn nhö taøi tinh thì maõnh löïc seõ cao ôû cung

Taøi vaø Ñieàn, quy tinh thì maïnh ôû Quan, Meänh vaø Thaân, phuùc tinh thì maïnh ôû Phuùc. Maët khaùc, caùc

nam ñaåu ñi chung vôùi nhau thì linh ñoäng hôn laø keát hôïp vôùi baéc ñaåu. Nhöõng trôï tinh cho nam ñaåu

seõ taêng cöôøng yù nghóa cho nam ñaåu……..

c) Yeáu toá vò trí cuûa caùc sao

Phöông vò caùc sao quyeát ñònh moät phaàn söï toát xaáu cuûa sao. Ví duï nhö taøi tinh phaûi ôû cung Taøi

Ñieàn, quyù tinh ôû cung Quan, phuùc tinh ôû cung Phuùc. Sao Thaùi Döông vaø Thieáu Döông chæ toát khi

ñoùng ôû cung ban ngaøy vaø höôùng Ñoâng, Thaùi AÂm, Thieáu AÂm ôû cung ban ñeâm vaø höôùng Taây. Ñoù laø

caùc tröôøng hôïp thuaän vi hoaëc hôïp vi. Ôû vò trí thuaän hôïp, sao seõ phaùt huy heát uy löïc cuûa noù. Ngöôïc

laïi, laïi nghòch vi. Ví duï nhö Hoùa Quyeàn ôû cung Noâ thì bò ngöôøi khaùc aùp cheá.

Noùi roäng ra, thuaän vò maø toïa thuû thì hay hôn thuaän vò maø hoäi chieáu. Vieäc duï nhö Hoùa Quyeàn toïa

thuû taïi cung Quan dó nhieân phaûi ñeïp hôn xung chieáu, tam chieáu, tieáp giaùp hay nhò hôïp vôùi cung

Quan. Töû-Vi thuû Meänh bao giôø cuõng hay hôn chieáu hay giaùp Meänh. Quy taéc naøy chæ gaëp moät ít

ngoaïi leä, chaüng haïn nhö ñoái vôùi AÂm, Döông, Taû, Höõu. Cung naøo ñöôïc AÂm Döông saùng suûa hoäi

chieáu thì ñeïp hôn laø ñöôïc AÂm Döông toïa thuû. Coù ngöôøi cho Taû, Höõu giaùp thì toát hôn Taû Höõu toïa

thuû.


ä

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 76

d) Yeáu toá hoäi tuï

Hoäi tuï laø taäp trung vaøo moät cung, hoaëc do söï ñoàng cung, hoaëc do söï xung chieáu, hoaëc do söï tam

chieáu, hoaëc do söï nhò hôïp vaø keùm nhaát laø do söï tieáp giaùp. Khi ñöôïc hoäi tuï, caùc sao trôï löïc laãn nhau.

Ñieàu naøy khieán cho yù nghóa nguyeân thuûy cuûa sao ñöôïc maïnh theâm. Ví duï nhö caùch Töû Phuû Vuõ

Töôùng hoäi hoïp nhau seõ cheá caùi xaáu cuûa nhieàu saùt tinh haïng naëng. Kho, Quyeàn Loäc lieân chaâu cuõng

laøm cho söï hoäi tuï naøy nhö moät caùi trôùn, laøm gia taêng toác löïc cho caùi maùy. Maùy coù trôùn thì söùc laên

seõ maïnh hôn. Ñoù laø noùi theo höôùng coù lôïi.

Veà höôùng baát lôïi cuõng vaäy. Khi gaëp saùt tinh hoäi tuï, hoïa voâ ñôn chí, hoïa coù theå ñi lieàn nhau, hoïa

naøy loâi keùo hoïa kia. Cuï theå nhö bò beänh thì hao tieàn, hao söùc coù theå phaûi maát vieäc hay phaù saûn.

Toùm laïi, söï hoäi tuï laøm cho caùc sao theâm linh ñoäng, hoaëc toát hôn, hoaëc xaáu hôn. Ngöôøi xem soá phaûi

laûnh hoäi cho ñuùng möùc caùi trôùn trong caùi maùy. Phaûi phaân bieät vaø ñaùnh giaù ñeán nôi ñeán choán cô

naêng(faculteù intrineøque) vaø ñoäng naêng (valeur cineùtique, valeur ajouteùe) cuûa sao. Ñoäng naêng coù

theå ví nhö trò giaù gia taêng cuûa sao.

e) Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh

Neáu söï hôïp vò laøm taêng nghóa caùc sao thì söï thuaän lôïi veà AÂm Döông nguõ haønh cuõng goùp phaàn taïo

theâm taùc duïng ñoù. Moät sao thuaän AÂm Döông nguõ haønh vôùi cung toïa thuû laøm taêng lôïi ñieåm, neáu

nghòch thì baát lôïi nhieàu hôn.

Yeáu toá AÂm Döông nguõ haønh coù yù nghóa töông töï nhö yeáu toá hoäi tuï.

f) Yeáu toá thöïc taïi

Danh töø yeáu toá thöïc taïi ñöôïc duøng ôû ñaây ñeå chæ nhöõng yeáu toá beân ngoaøi coù aûnh höôûng boå tuùc vaøo yù

nghóa nguyeân thuûy cuûa caùc sao. Ví duï nhö hai sao Thieân Quan, Thieân Phuùc vaø Meänh chæ söï giuùp ñôõ

cuûa mænh cho ngöôøi khaùc hay söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi khaùc cho mình. Leõ dó nhieân, muoán ñaùnh giaù

ñuùng möùc hieu löïc cuûa hai sao naøy caàn phaûi bieát roõ ñöông soá thì aân boá ñöùc ñeán möùc naøo cho thieân

haï möùc ñoä aân ñöùc naøy khaùc nhau giöõa hai ngöôøi. Moät ngöôøi coù tinh thaàn xaõ hoäi, coù oùc vò tha,

thöôøng hay laøm coâng taùc xaõ hoäi, coù ñuû phöông tieän ñeå ban boá aân ñöùc aét coù uy tín vaø haäu thuaãn lôùn

hôn ngöôøi thieáu phöông tieän, thieáu tö theá ñeå laøm vieäc xaõ hoäi. Maët khaùc, caûi caùch taïo aân ñöùc cuõng

aûnh höôûng nhieàu ñeán haäu thuaãn ñoù. Moät ngöôøi coù tieàn, duøng tieàn cuùng chuøa vaø moät ngöôøi coù tieàn

duøn tieàn ñeå laøm coâng taùc xaõ hoäi thieát thöïc ôû ñôøi( giuùp ñôõ coâ nhi, möu sinh cho treû ngheøo, baûo trôï

vaên hoùa…..) thì hieäu löïc cuûa Thieân Quan, Thieân Phuùc giöõa hai ngöôøi phaûi khaùc xa nhau.

Thoâng thöôøng, ngöôøi ñoaùn soá khoù bieát nhöõng yeáu toá thöïc taïi nhö vaäy, cho neân ñaùnh giaù cao caùc sao,

hoaëc quaù thaáp, hoaëc chung chung, khoâng dieãn taû ñuùng möùc hieäu löïc thöïc teá cuûa sao.

Yeáu toá thöïc taïi coøn bao haøm caû hoaøn caûnh, caû giai caáp cuûa con ngöôøi. Laù soá laø ngöôøi muø, khoâng

thaáy ñöôïc hoaøn caûnh, giai caáp ñoù. Ñoaùn soá maø chæ caên cöù vaøo laù soá, baát chaáp hai yeáu toá thöïc taïi

naøy cuõng deã sai laàm. Trong chöông noùi veà Thuaät giaûi ñoaùn laù soá, ta coù dòp phaân bieät taàm quan

troïng cuûa caùc yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp.

g) Yeáu toá ñoä soá

Ñoä soá laøm taêng theâm tính chaát linh ñoäng cuûa noù. Ñieåm naøy ñöôïc ñeà caäp ôû muïc rieâng, cuõng trong

chöông naøy, cho deã phaân bieät.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 77

C. – NHAÂN ÑÒNH VEÀ SOÁ LÖÔÏNG CAÙC SAO

Khoa Töû-Vi xuaát hieän caùch ñaây hôn 10 theá kyû. Vì söï chöùng nghieäm cuûa boä moân naøy treân nhieàu

lónh vöïc sinh hoaït con ngöôøi cho neân coù raát nhieàu keû hieáu kyø hoïc, tìm xem, tìm khaûo cöùu. Taùc giaû

veà Töû-Vi hoïc keå ra raát ñoâng, lôùp taùc giaû Trung Hoa, lôùp taùc giaû Vieät Nam. Khi khoa Töû-Vi ñöôïc du

nhaäp vaøo Vieät Nam, hoïc giaû laïi sao cheùp vaø bình chuù theâm, nhöng laïi khoâng theo nguyeân taéc sö

phaïm, laãn loän nguyeân taéc vôùi bình chuù, chöa keå hoï cheá bieán laïi khaù nhieàu.

Vì nhöõng lyù do ñoù, ñoái vôùi caùc sao, söï tranh chaáp giöõa caùc taùc giaû khoâng theå traùnh ñöôïc, nhaát laø veà

soá löôïng caùc sao söû duïng trong laù soá.

Veà soá löôïng, töïu trung coù hai quan nieäm: moät cuûa Vieät Nam vaø moät cuûa Trung Hoa noùi chung.

1. Quan nieäm Vieät Nam

Ngöôøi Vieät Nam hoïc Töû-Vi cuûa Trung Hoa, nhöng laïi khoâng neä coå, ñaõ tìm caùch öùng bieán, thích

nghi theo nhu caàu cuûa daân toäc tính. Cho neân, Vieät Nam ñaõ loaïi boû moät soá sao vaø coøn cho theâm moät

soá sao khaùc, khoâng coù trong nguyeân taùc cuûa Traàn Ñoaøn.

Toång soá sao maø Töû-Vi Vieät Nam söû duïng laø 111, goàm 14 chính tinh, 97 phuï tinh. Caùc taùc giaû Vieät

Nam haàu nhö ñoàng nhaát veà soá löôïng naøy. Teân goïi caùc ngoâi sao naøy ñaõ ñöôïc daãn giaûi ñaày ñuû trong

quyeån Töû-Vi Haøm Soá.

Tuy nhieân, vì Vieät Nam vöøa coùp nhaët, vöøa cheá bieán cho neân khoâng chaéc phaûn aûnh ñuùng quan nieäm

chính toâng vaø nguyeân thuûy cuûa Trung Hoa veà soá löôïng vaø teân goïi caùc sao. Saùch Töû-Vi Vieät Nam

khoâng heà lieät keâ sao naøo nguyeân goác Trung Hoa, sao naøo Vieät Nam boå tuùc. Vieäc khía caïnh Töû-Vi

ôû Vieät Nam. Vì khoâng ñöôïc toå chöùc neân chæ coù tính caùch caù nhaân khoâng theo phöông phaùp sö

phaïm, chöa keå naïn thieáu saùch, thieáu Haùn hoïc, thieáu dòch thuaät.

2. – Nhöõng quan nieäm Trung Hoa

Chính ngöôøi Trung Hoa cuõng baát nhaát veà soá löôïng caùc sao. Taùc giaû Trung Hoa naøo cuõng töï nhaän laø

ñaõ tham chieáu Traàn Ñoaøn, nhöng laïi lieät keâ soá sao vaø teân sao khoâng ñoàng nhaát.

a) Xuaát xöù thöù nhaát maø toâi söu taäp ñöôïc laø quyeån Tö-Vi Ñaåu Soá Toaøn Thö do hai taùc giaû Phan Hy

Doaõn vaø Döông Nhaát Vuõ boå tuùc vaø nhuaän saéc saùch cuûa Traàn Ñoaøn ñöôïc nhaø Höông Caûng-Coân

Luaân xuaát baûn vaøo ñaàu 1972 taïi Hoàng-Koâng. Saùch naøy chæ keå coù 82 sao, noùi laø cuûa Traàn Ñoaøn ñaët

ra, goàm:

- 19 chính tinh(Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät ñöôïc coi laø 5 chính tinh).

- 63 phuï tinh, trong ñoù ñaùng keå laø coù 2 sao Phi Lieâm vieát khaùc nhau (xin xem phuï luïc I ôû cuoái

chöông naøy).

b) Xuaát xöù thöù hai laø quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá do moät nhoùm bieân taäp Vaên Nguyeân Thö Cuïc

Ñaøi Loan aán haønh laàn thöù ba, 1972. theo nhoùm naøy coù taát caû 110 sao bao goàm:

- 19 chính tinh(gioáng nhö trong xuaát xöù thöù nhaát).


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 78

- 91 phuï tinh, trong ñoù coù 16 sao hoaøn toaøn laï. Ñieàu ñaùng löu yù laø trong baûng lieät keâ caùc sao,

nhoùm bieân taä p khoâng heà chuù giaûi nguoàn goác, taùc giaû naøo ñöôïc tham chieáu, neân gaây hoaøi nghi,

khoâng bieát 16 sao naøy coù phaûi xuaát xöù töø Traàn Ñoaøn maø ra hay khoâng( xin xem phuï luïc 2 ñính haäu)

c) Xuaát xöù thöù ba laø moät laù soá do chính soaïn giaû coù dòp xem trong ñoù thaáy hieän dieän 13 sao laï nöõa

*. Vì khoâng roõ ñöôïc taùc giaû döïa vaøo saùch naøy maø an 13 sao ñoù neân khoâng truy ñoaùn ñöôïc nguoàn

goác. Raát coù theå 13 sao naøy coù trong saùch cuûa Traàn Ñoaøn. Cuõng coù theå laø khoâng coù.

Nhö vaäy tröôùc ba xuaát hieän treân, vaán ñeà ñaët ra laø coù taát caû bao nhieâu vì sao nguyeân thuûy do Traàn

Ñoaøn saùng cheá, coù taát caû bao nhieâu sao do ñôøi sau boå tuùc? Trong tröôøng hôïp chuùng ta chaáp nhaän laø

cuûa Traàn Ñoaøn thì ta seõ phaûi löïa choïn chaáp nhaän toång soá naøo, 82 hay 110 hoaëc 123?

Vaán ñeà thöù hai ñaët ra laø chuùng ta coù neân dung hoøa quan nieäm Trung Hoa vaø quan nieäm Vieät Nam

ñeå thu nhaän heát caùc sao cuûa caû hai quan nieäm hay phaûi löïa choïn theo moät quan nieäm duy nhaát?

3. – Thaùi ñoä löïa choïn

Quaû thaät söï löïa choïn bao goàm nhieàu khoù khaên, vì thieáu yeáu toá xaùc thöïc, vì laïc maát nguyeân taùc, vì

naïn nguïy thö vaø vì thieáu phöông tieän söu taàm ñeán nôi ñeán choán.

Quan nieäm Trung Hoa vôùi 123 vì sao thì quaù bi quan bôûi leõ coù quaù nhieàu sao xaáu(16 sao môùi trong

xuaát xöù thöù hai, 13 sao laï trong xuaát xöù thöù 3). Neáu laáy soá theo 123 vì sao naøy thì treân ñôøi khoâng

coøn ai laø baïn toát: haàu heát laø keû löu manh, ít, nhieàu. Vôùi 123 sao ñoù, hoïa beänh, xui xeûo cuûa con

ngöôøi quaù nhieàu khaû dó coù theå ñeø beïp nhaân loaïi vôùi 123 sao ñoù, cuoäc soáng trong xaõ hoäi daãy ñaày

caïnh tranh, gian xaûo, löôøng gaït, baát trung, baát hieáu, baát tín, baát nghóa, beänh hoïa khoâng keå xieát noù

töông öùng vôùi caù tính con ngöôøi trong hoaøn caûnh chieán tranh, tranh giaønh mieáng côm, manh aùo, phuù

quyù vinh hoa moät caùch gay gaét. Phaûi chaêng 123 sao ñoù phaûn aûnh trung thöïc hình aûnh cuûa xaõ hoäi

Trung Hoa nhieãu loaïn vaø nhaân maõn? Neáu lyù luaän naøy ñuùng thì soá löôïng 123 khaû chaáp cho tröôøng

hôïp

Trung Hoa, nhöng chöa chaéc thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 79

Töø luaän cöù ñoù, thaùi ñoä cuûa chuùng ta laø chaáp nhaän quan nieäm Vieät Nam, duøng 111 vì sao vôùi teân goïi

ñích danh cuûa noù, ñaõ ñöôïc caùc saùch Töû-Vi Vieät Nam lieät keâ ñoàng nhaát, vaø moät laàn nöõa ñaõ ñöôïc keå

trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá. Nhö vaäy, chuùng ta loaïi boû 29 sao goàm:

- 16 sao môùi cuûa Trung Hoa cuûa xuaát xöù thöù 2, ñaõ ñöôïc ñeà caäp trong quyeån Phi Tinh

Tö-Vi Ñaåu Soá. Ngay quyeån naøy cuõng khoâng cho 16 sao ñoù laø quan troïng vaø khoâng coù keát hôïp

phong phuù: quyeån naøy taäp trung vieäc giaûi thích kyõ caøng nhöõng sao coå ñieån thoâng duïng maø thoâi.

- 13 sao taï xuaát xöù thöù 3 maø nguoàn goác khoâng roõ raøng, khoâng thaáy saùch naøo lieät keâ

hay giaûng nghóa.

Duy coù ñieàu phaûi nhaän xeùt laø Vieät Nam ta trong khi loaïi boû 29 sao cuûa Trung Hoa, laïi theâm vaøo 14

sao: Ñòa khoâng, Tueá phaù, Töû phuù, Tröïc phuø, Löu haø, Ñaøo hoa, Phuùc ñöùc, Thieân giaûi, Ñòa giaûi,

Thieân truø, Thieáu aâm, thieáu döông, Thieân y, Quan phuø. Saùch vôû Töû-Vi Vieät Nam khoâng noùi roõ taùc

giaû naøo ñaõ theâm bôùt, cuõng khoâng noùi roõ thôøi gian hoaëc lyù do theâm bôùt. Duy coù ñieàu haàu heát 29 sao

bò gaït boû ñeàu coù yù nghóa bi ñaùt, xui, xaáu maø caùc cuï Vieät Nam ngaøy xöa coù leõ ñaõ xeùt raèng khoâng

maáy thích hôïp vôùi hoaøn caûnh Vieät Nam. Phaûi chaêng caùc cuï ta cho raèng nöôùc Vieät Nam khoâng phaûi

laø quoác gia nhieãu loaïn trieàn mieân nhö Trung Hoa, cuõng khoâng bò aùp löïc nhaân maõn kieåu Trung Hoa,

cho neân taâm lyù daân toäc khoâng quaù veà aùc tính. Do ñoù, khoâng caàn phaûi du nhaäp 29 sao xaáu vaøi Töû-Vi

tinh heä? Duø sao, Töû-Vi Vieät Nam cuõng laø Töû-Vi Trung Hoa caûi bieán, tuy khoâng coøn giöõ goác, song

ñaõ ñöôïc thích nghi laïi theo ñaëc ñieåm cuûa daân toäc tính. Chuùng ta khoâng coùp nhaët muø quaùng moät boä

moân nhaân vaên maø ta cuõng thöøa bieát phaûi thay ñoåi theo ñòa lyù nhaân vaên. Saùng kieán cuûa ngöôøi Vieät

Nam baét nguoàn töø ñoù. Kyõ naêng vaø oùc thích öùng cuûa ta cuõng theå hieän ôû ñoù. Haáp thuï vaên hoùa Trung

Hoa, daân toäc Vieät Nam vaãn coá duy trì baûn saéc ñaëc thuø, khoâng chòu ñoàng hoøa, khoâng öng leä thuoäc

maø muoán saùng taïo caùi gì rieâng hôïp vôùi mình.

Vaán ñeà ñaët ra ôû muïc naøy khoâng phaûi laø ñeà cao coâng trình Vieät Nam hoùa maø phaûi cöùu xeùt xem vôùi

keát quaû Vieät Nam hoùa ñoù, lieäu khoa Töû-Vi coù chính xaùc hôn, phong phuù hôn, cuï theå hôn cho vieäc

tieân ñoaùn vaän meänh daân ta hay khoâng? traû lôøi caâu hoûi naøy quûa thaät khoâng deã, kinh nghieäm vaø kieán

thöùc cuûa soaïn giaû nhaát ñònh khoâng ñuû ñeå xaùc ñònh vaø nhaát laø ñeå toång quaùt hoùa. Phaûi caàn theâm quan

ñieåm cuûa nhieàu hoïc giaû khaùc suy tö veà nghi vaán naøy. Duø sao, neáu cöù laïm baøn, theo thieån nghó, 111

vì sao(trong ñoù coù 14 sao caûi tieán) töông ñoái vöøa ñuû ñeå ñoaùn con ngöôøi vaø cuoäc ñôøi con ngöôøi moät

caùch khaù suùc tích vaø chính xaùc. Soaïn giaû cuõng yù thöùc raát maïnh caùi lyù töông ñoái cuûa phöông trình

nhaân söï vaø nhöõng giôùi haïn coá höõu cuûa caùc boä moân nhaân vaên, cho neân khoâng daùm ñoøi hoûi Töû-Vi hoïc

phaûi tuyeät ñoái hoaøn haûo vaø chính xaùc, khoa Töû-Vi nhieàu laém laø chæ khaùm phaù ít nhieàu nhaân cô,

chöa daùm noùi laø khaùm phaù thieân cô. Chæ rieâng trong ñòa haït nhaân cô maø thoâi cuõng coøn coù nhieàu

huyeàn dieäu maø boä oùc con ngöôøi, duø coù sieâu quaàn ñeán ñaâu, cuõng khoâng chaéc lyù hoäi heát noåi. Aâu laø

cöù coá gaéng caûi tieán, ñaøo saâu kho taøng hieän coù ñeå tieán treân caùi ñaõ coù, theo moät noã löïc lieân tuïc cuûa

lòch söû. Thieát töôûng thaùi ñoä naøy khoâng ñeán noãi hoaøn toaøn baûo thuû. Khoa Töû-Vi coù ñieåm maïnh,

ñieåm nhöôïc. Ngöôøi khaûo cöùu Töû-Vi khoâng khai trieån ñieåm maïnh vaø luoân luoân tìm caùch boå khuyeát

ñieåm nhöôïc. Vì vaäy, ngöôøi hoïc Töû-Vi khoâng theå chæ döïa vaøo kieán thöùc töø chöông cuûa khoa maø coøn

phaûi saùng taïo, öùng bieán vaän duïng linh hoaït caùc yeáu toá ñeå buø ñaép khieám khuyeát cuûa khoa naøy. Phaàn

saùng taïo, öùng bieán vaø vaän duïng linh hoaït naøy thuoäc ñòa haït ngheä

thuaät. Ñoù laø lyù do maø soaïn giaû


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 80

chia quyeån Töû-Vi toång hôïp thaønh hai phaàn Khoa Töû-Vi vaø Thuaät Töû-Vi. Khoa laø phaàn kieán thöùc lyù

thuyeát caên baûn. Thuaät laø phaàn vaän duïng saùng taïo lyù thuyeát ñoù ñeå giaûi ñoaùn caùc tröôøng hôïp thöïc teá.

D. – NHAÁT ÑÒNH VEÀ ÑOÄ SOÁ CAÙC SAO

Ñoä soá laø nhaõn löïc giöõa caùc sao, sao naøo maïnh sao naøo yeáu vaø maïnh yeáu ñeán ñaâu. Coù nhieàu yeáu toá

giuùp phaân bieät maõnh löïc caùc sao.

1. – Phaân bieät theo chínhh tinh vaø phuï tinh

Caùc taùc giaû vieát saùch Töû-Vi ñeàu cho raèng chính tinh maïnh hôn phuï tinh. Chính tinh thuû vai chính,

quyeát ñònh yù nghóa. Phuï tinh ñoùng vai thöù yeáu, boå tuùc hoaëc giaûm cheá cho yù nghóa cuûa chính tinh maø

thoâi.

Tuy nhie ân, caùc vôùi laïi khoâng ñoàng nhaát khi phaân bieät chính tinh vaø phuï tinh.

Theo quan nieäm Vieät Nam, chæ coù 14 chính tinh, thuoäc 2 choøm Töû-Vi vaø Thieân Phuû. Ñoù laø:

- Töû-Vi, Lieâm Trinh, Thieân Ñoàng, Vuõ Khuùc, Thaùi Döông, Thieân Cô.

- Thieân Phuø, Thaùi Aâm, Tham Lang, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt,

Phaù Quaân.

Trong khi ñoù,

quan nieäm Trung Hoa laïi cho raèng coù taát caû 19 chính tinh. Ngoaøi 14 sao keå treân, coøn

theâm vaøo 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Taû Phuø, Höõu Baät*.

Tröôùc söï khaùc bieät naøy, coù 2 luaän thuyeát:

- luaän thuyeát thöù nhaát theo xu höôùng Trung Hoa, coi nhö coù taát caû 19 chính tinh.

- Luaän thuyeát thöù hai theo quan ñieåm Vieät Nam, chæ thöøa nhaän 14 chính tinh maø thoâi.

Theo thieån nghó, chuùng ta neân Vieät Nam hoùa, tuy nhieân, ta seõ daønh cho 5 sao Loäc Toàn, Vaên Xöông,

Vaên Khuùc, Höõu Baät moät ñoä soá ñaëc bieät hôn nhöõng phuï tinh khaùc.

2.- Phaân bieät ñoä soá giöõa caùc chính tinh

Quan nieäm Vieät Nam khoâng ban cho chính tinh ñoä soá naøo roõ reät. Taäp tuïc cuûa nhieàu taùc giaû thöôøng

xem Töû-Vi vaø Thieân Phuû laø 2 sao troäi yeáu nhaát, cho raèng 2 sao naøy ñöùng ñaàu 2 choøm sao lieân heä,

vaø coù yù nghóa toát ñeïp trong caùc laõnh vöïc phuù, quyù, phuùc. Coù ngöôøi xem Thaùi Döông, Thaùi AÂm,

cuõng cao ñoä, naïi lyù do raèng ñoù laø 2 nguyeân lyù caên baûn cuûa vuõ truï, coù lieân quan maät thieát ñeán con

ngöôøi. Nhöõng quan ñieåm treân ñeàu höõu lyù. Tuy nhieân, cuõng caàn löu yù raèng caùc chính tinh khaùc neáu

Mieáu, Vöôïng ñòa ñeàu coù nghóa phuù, quyù, thoï nhö Töû, Phuû, Nhaät, Nguyeät. Thaønh thöû coù theå noùi Vieät

Nam khoâng xeáp haïng chính tinh moät caùch minh danh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 81

Nhöng, ngöôøi Trung Hoa tæ mæ hôn vaø coù aán ñònh thöù haïng caùc chính tinh, ñöôïc hoï chia laøm 3 loaïi:

nam ñaåu, baéc ñaåu vaø nam baéc ñaåu.

Nhöõng con soá ghi treân laø ñoä soá. Rieâng nam baéc ñaåu khoâng ñöôïc ngöôøi Trung Hoa cho ñoä soá. Hai

sao Thaùi Döông vaø Thaùi AÂm laïi ñöôïc xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu, trong khi Vieät Nam xem Thaùi

Döông laø nam ñaåu. Thaùi AÂm laø baéc ñaåu. Ngoaøi ra, ngöôøi Trung Hoa khoâng heà noùi ñeán söï am hieåu

2 sao khaùc ñoä soá hay khaùc loaïi seõ ñöa ñeán keát quaû naøo? Moät ñoä soá trung bình? Hay söï töông khaéc

vì khaéc loaïi?

Duø sao, vieäc aán ñònh ñoä soá cuõng giuùp ta moät yù nieäm veà söï maïnh yeáu cuûa caùc sao.

2. Phaân bieät thöù haïng cuûa chính tinh vaø phuï tinh

3. quan nieäm Trung Hoa trong quyeån Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá coøn chia taát caû sao

thaønh 5 haïng: giaùp, aát, bính, ñinh vaø maäu, coù leõ cuõng laø ñeå phaân bieät maïnh yeáu ôû moät heä caáp khaùc

nöõa (xem baûng phaân haïng trang 140). Rieâng haïng giaùp coøn ñöôïc teá phaân laøm 2 phuï haïng. Giaùp I

daønh cho 19 chính tinh vaø giaùp 2 cho 10 phuï tinh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 82

Trong baûng phaân haïng naøy, coù nhöõng ñieåm ñaùng löu yù:

-coù söï xuaát hieän cuûa 16 sao môùi khoâng coù teân trong Töû-Vi Vieät Nam (xem Phuïc luïc 2 ôû cuoái

chöông, tro ng ñoù coù daãn nghóa 16 sao naøy).

- sao Beänh Phuø ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo 2 haïng Bính

vaø Maäu.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 83

- sao Phi Lieâm thuoäc haïng aát vaø sao Phi Lieâm thuoäc haïng bính, theo quan nieäm Trung Hoa laø 2 sao

rieâng bieät, caùch vieát khaùc nhau, thuoäc aát vaø thuoäc bính.

- Ñaïi Hao vaø Tieåu Hao thuoäc 2 haïng. Neáu laø coá ñònh thì haïng bính, neáu laø löu ñoäng thì haïng maäu.

- Ngoaïi tröø 6 chính tinh nam ñaåu vaø 7 chính tinh baéc ñaåu ( caû 2 ñeàu thuoäc haïnp giaùp) coù haún ñoä soá,

kyø dö caùc sao coøn laïi trong baûng phaân haïng treân khoâng coù ñoä soá. Vieäc lieät keâ khoâng theo moät thöù

töï cao thaáp naøo. Nhöng, dó nhieân laø haïng giaùp phaûi cao hôn haïng aát, bính, ñinh, maäu……….

4. – Phaân bieät ñoä soá theo nghóa chính cuûa sao

Caên cöù vaøo ñoä soá vaø thöù haïng cuûa vaøi sao, coù theå suy dieãn maõnh löïc cuûa nhöõng sao ñoàng nghóa, tuøy

theo phöông dieän phaân tích.

- Veà Quan loäc, thöù töï coù theå laø: Töû, Döông, Lieâm, Phuû, Töôùng, Saùt, Quyeàn, Thai, Toïa.

- Veà taøi loäc: Phuû, Aâm, Vuû, Toàn, Loäc, Sinh, Vöôïng.

- Veà phuùc thoï: Phuû, Löông, Aâm, Ñoàng, Toàn, Quyù, Quang, Thieân Quan, Thieân Phuùc,

Thieân Thoï, Sinh, Vöôïng, Thanh Long, Long Ñöùc, Thieân Ñöùc.

- Veà khoa giaùp: Khuùc, Xöông, Khoâi, Vieät, Khoa, Long, Phöôïng.

- Veà maët phaù hoïa: Tham, Cuï, Phaù, Hoûa, Linh, Kinh, Ñaø, Kî, Thieân khoâng, Kieáp,

Khoác, Hö, Trieät, Tuaàn, Thöông, Söù, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Tieåu Hao, Bính, Quan Phuû, Ñieáu

Khaùch, Hoå, Quan Phuø, Kieáp Saùt.

Ñoù laø loái phaân bieät khaù tinh vi cuûa quan nieäm Trung Hoa veà maõnh löïc caùc sao, döïa vaøo ñoä soá vaø

thöù haïng cuøng yù nghóa. Loái phaân bieät naøy khaû chaáp treân lyù thuyeát. Tuy nhieân, treân thöïc teá, khi gaëp

söï hoäi tuï cuûa nhieàu sao khaùc ñoä, khaùc haïng cuøng moät cung, ngöôøi ñoaùn soá thöôøng gaëp luùng tuùng vì

khoâng tìm ra quy luaät buø tröø naøo cho thoûa ñaùng, khaû dó aùp duïng ñöôïc cho nhieàu tröôøng hôïp maø

khoâng coù quaù nhieàu bieät leä. Ñoù laø chöa keå söï can döï cuûa caùc yeáu toá veà aâm döông nguõ haønh vaø cuûa

cung cuûa sao.

Coøn ñoái vôùi Vieät Nam, thoâng thöôøng ngöôøi ta hay chia caùc sao theo ñaëc tính chuû yeáu cuûa noù ñeå

phaân bieät toát xaáu, maïnh yeáu. Trong quyeån 2 cuûa saùch Töû-Vi Haøm Soá, ôû caùc trang 147,259,260,261

soaïn giaû coù dòp lieät keâ phöông phaùp naøy.

a) Ñoái vôùi chính tinh, ta chia toång quaùt thaønh 10 loaïi: ñeá tinh(Töû-Vi), phuùc tinh(Thieân Ñoàng, Thieân

Löông), thieän tinh(Thieân Phuû, Thieân Töôùng, Thaát Saùt), taøi tinh(Vuõ Khuùc, Thieân Phuû), ñaøo hoa

tinh(Lieâm Trinh), aâm tinh(Cöï Moân), vaø hung tinh(Tham Lang, Phaù Quaân, Lieâm Trinh). Söï phaân

bieät naøy chæ coù tính caùch toång quaùt, coù khi truøng duïng(ví duï nhö giöõa phuù tinh, taøi tinh coù theå gheùp

laïi laøm moät, quyù tinh, quyeàn tinh coù theå gheùp laøm moät…..v…v…). Loái phaân bieät naøy döïa treân giaû

thuyeát raèng sao phaûi mieáu ñòa, vöôïng ñòa hay ñaéc ñòa vaø thuaän vò thì môùi phaùt huy yù nghóa cuûa

phöông dieän ñöôïc phaân loaïi. Treân thöïc teá, ai cuõng thaáy raèng moät sao coù yù nghóa ña dieän: ví duï nhö

Thaùi Döông coù theå vöøa laø quyù tinh vöøa laø phuù tinh, Töû-Vi vì laø ñeá tinh neân coù caû yù nghóa phuù, quyù,

thoï, phuùc, thieän ñoàng loaït. Neáu caùc chính tinh treân maø haõm ñòa thì vaãn coù theå bieán thaønh saùt, hung,

hao baïi tinh nhö thöôøng. Vì vaäy, coù theå noùi, caùc sao raát linh ñoäng veà yù nghóa vaø vò trí truù ñoùng.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 84

b) Ñoái vôùi phu tinh. Töû-Vi Haøm Soá cuõng chia loaïi toång quaùt nhö vaäy. Ñoäc giaû coù theå tham

chieáu trang 259 ñeå thaáy roõ hôn. Rieâng ñoái vôùi sao xaáu, ngöôøi ta thöôøng phaân bieät cöôøng ñoä naëng

nheï theo thöù töï:

- Saùt tinh, chuû veà hoïa naëng neà, coù aûnh höôûng ñeán tính maïng, töø ñoù di luïy ñeán coâng

danh, taøi loäc, phu theâ, töû töùc, ñieàn traïch, phuï maãu, huynh ñeä…….ñöôïc xeáp vaøo saùt tinh coù: Ñòa Kieáp,

Ñòa Khoâng, Thieân Khoâng, Kinh Döông, Ñaø La, Hoûa Tinh, Linh Tinh, Kieáp Saùt. Cöôøng ñoä naëng nheï

tuøy söï hoäi tuï nhieàu ít. Neáu thöû so saùnh thì coù leõ phaûi keå ñòa khoâng, ñòa kieáp vaø thieân khoâng laø

maïnh nhaát. Kyø dö, nhöõng sao coøn laïi chæ maïnh khi hoäi tuï nhieàu, ñoàng cung vaø haõm ñòa.

- Hình tinh chuû veà nguïc tuø vaø quan tuïng, cuõng aûnh höôûng khaù saâu roäng, tuy khoâng laøm

cheát. Neáu phaûi lieät keâ thì phaûi keå Thieân Hình, Quan Phuø, Quan Phuû, Thaùi Tueá, Thieân La, Ñòa

Voõng. Hình tinh coù theå ñi cuøng vôùi saùt tinh ñeå taïo theâm baát lôïi naëng neà hôn.

- Hao, baïi tinh, chuû veà hao taùn, buoàn khoå, suy nhöôïc, maát maùt, beânh hoaïn, khoâng laøm

cheát ngöôøi, khoâng laøm maát töï do maø chæ laøm hao, laøm khoå, laøm maát, laøm lo laéng. Phaûi keå caùc sao

Tang Moân, Baïch Hoå, Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Thieân Khoác, Thieân Hö, Thieân Thöông, Thieân Söù, Phaù

Toaùi, Löu Haø, Beänh Phuø, Suy, Beänh, Töû, Moä, Tuyeät, Thai, Thieân Rieâu, Coâ Thaàn, Quaû Tuù.

- Aâm tinh hay kî tinh, chuû traéc trôû, beá taéc, xui xeûo taïm thôøi, haïn xaáu, ví nhö ñaùm maây

tuy nhoû maø che ñöôïc aùnh naéng maët trôøi, aùnh saùng maët traêng, laøm cho caùi toái bò giaûm, bò maát trong

moät thôøi gian naøo ñoù. Phaûi keå laø Hoùa Kî, Thieân Reâu, Phuïc Tinh, Ñaø La, Kinh Döông, Quan Phuø,

Quan Phuû, Tuaàn, Trieät.

Haún ñoäc giaû coù dòp nhaän thaáy coù nhieàu sao ñöôïc xeáp moät caùch truøng duïng, chính vì sao ñoù coù nhieàu

yù nghóa. Ví duï nhö rieâng saùt tinh chaúng nhöõng ñuû yù nghóa cuûa saùt tinh khi coù theå gaây ñaïi hoïa thì

vaãn coù theå gaây tieåu hoïa.

Ñoù laø noùi veà cöôøng ñoä cuûa caùc sao xaáu.

Veà caùc sao toát, raát khoù caû quyeát sao naøo toát moät caùch toaøn dieän vaø maïnh meû. Luùc naøo sao mieáu,

vöôïng vaø traéc ñòa, söï toát ñeïp ñöôïc ña dieän hôn, maïnh meõ hôn. Nhöng, duø vaäy, coù moät phöông dieän

troäi yeáu hôn heát cuûa töøng sao, baét nguoàn töø yù nghóa quan troïng nhaát cuûa noù. Coù sao thì toát cho quan

loäc coù sao toát cho taøi loäc, coù sao toát cho phuùc ñöùc, coù sao toát cho khoa baûng. Giöõa 4 laõnh vöïc quyù,

phuù, phuùc khoa, raát khoù khaúng ñònh caùi naøo troäi yeáu. Söï ñaùnh giaù naøy leä thuoäc vaøo quan nieäm moãi

ngöôøi, hoaøn caûnh moãi ngöôøi. Coù ngöôøi cho raèng phuù treân quyù, treân thoï, coù keû cho ngöôïc laïi. Duy

theo quan nieäm coå ñieån cuûa Trung Hoa thôøi xöa thì öu tieân laø quyù, keá môùi laø phuù vaø thoï. Coøn khoa

thöôøng ñöôïc hieåu ngaàm trong caùi quyù, vì thôøi tröôùc, quyù caùch chæ thuû ñaéc ñöôïc qua con ñöôøng khoa

baûng.

5. Phaân bieät ñoä soá theo caùc sao theo möùc hoäi tuï

Trong muïc noùi veà yù nghóa linh ñoäng cuûa caùc sao, ta coù dòp xeùt qua veà yeáu toá hoäi tuï vaø cho raèng khi

caùc sao ñoàng nghóa hoäi tuï thì laøm taêng theâm maõnh löïc, ví nhö moät caùi maùy chaïy ñaõ coù trôùn. Khi xeùt

maõnh löïc cuûa caùi maùy ñang chaïy thì phaûi tính theâm toác ñoä do caùi trôùn boài vaøo.

Ôû ñaây, ñoä

soá cuûa sao cuõng taêng töông töï nhö theá, nhöng theo 2 phöông caùch: thöù nhaát laø nhôø söï

ñoàng cung, thöù hai laø nhôø söï heä thuoäc.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 85

Nhöõng sao ñoàng nghóa maø ñoàng cung thì uy löïc ñöôïc theå hieän toái ña, ví duï: Taû Höõu, Xöông Khuùc,

Long Phöôïng, Thai Toïa, Quang Quyù, Töû Phuø, Khoâng Kieáp, Ñaøo Hoàng. Neáu bò phaân taùn thì keùm

löïc ñi nhieàu.

Veà söï heä thuoäc, quan nieäm Trung Hoa khaù roõ raøng. Hoï ñaõ chia sao thaønh 2 heä: nam ñaåu vaø baéc

ñaåu, ñoàng thôøi cuõng chia moät soá trôï tinh thaønh 2 heä töông öùng, moät heä trôï cho nam ñaåu, coøn heä kia

trôï cho baéc ñaåu. Söï hoäi tuï giöõa nhieàu sao cuøng heä seõ laøm taêng ñoä soá cho caùc sao chính trong heä.

Ngoaøi ra coù vaøi sao ñöôïc Trung Hoa lieät vaøo haïng Nam vaø Baéc Ñaåu (ví duï Töû-Vi, Thaùi Döông,

Thaùi Aâm, Vaên Xöông) coù leõ seõ töông hôïp vôùi 2 loaïi trôï tinh cuûa 2 heä. Ñeå cho deã hình dung, xin

tham chieáu baûng lieät keâ döôùi ñaây, moâ phoûng theo quan nieäm Trung Hoa.

- Theo quan nieäm Trung Hoa, Taû Höõu ñöôïc xem laø chính tinh, nhöng ñeán luùc phaân

bieät caùc sao trôï cho nam, baéc ñaåu thì taû höõu laïi ñöôïc xem nhö trôï tinh cho caû nam, baéc ñaåu heä

(Tham chieáu Phi Tinh Töû-Vi Ñaåu Soá).


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 86

- Trong phaàn chính tinh, quan nieäm Trung Hoa cho raèng Loäc Toàn, Vaên Khuùc, Vaên

Xöông thuoäc chính tinh. Tuy ngöôøi Vieät Nam khoâng ñoàng yù vieäc xeáp loaïi naøy, nhöng cuõng ghi vaøo

baûng lieät keâ ñeå nhôù.

- Trong phaàn chính tinh hai coät nam, baéc ñaåu coù ñaùnh soá: ñoù laøñoä soá maø quan nieäm

Trung Hoa gaùn cho chính tinh. Rieâng coät nam baéc ñaåu tinh thì 4 sao Töû, Nhaät, Nguyeät, Xöông

khoâng coù ñoä soá. Vaø rieâng Nhaät vaø Nguyeät thì ñöôïc Trung Hoa xeáp vaøo loaïi nam baéc ñaåu (khaùc vôùi

Vieät Nam: Nhaät laø nam ñaåu, Nguyeät laø baéc ñaåu).

- Baûng lieät keâ naøy phoûng theo saùch ñaõ daãn cuûa Trung Hoa, vaäy khoâng coù nghóa laø Vieät

Nam ta thöøa nhaän quan nieäm xeáp loaïi vaø xeáp heä. Vieäc thieát laäp baûn naøy coát ñeå gôïi moät yù nieäm veà

söï phaân bieät ñoä soá, maõnh löïc cuûa caùc sao theo loái hieåu cuûa ngöôøi Taøu.

- Baûng lieät keâ naøy roõ raøng nhöng laïi thieáu soùt. Saùch ñaõ chæ daãn keå coù 10 sao thuoäc

heä, maø khoâng heà noùi ñeán nhöõng phuï tinh khaùc. Ñaây haún laø moät söï thieáu soùt quan troïng, song, coù leõ

saùch vôû ngaøy xöa ñeå laïi chæ coù theá. Caùc taùc giaû sau naøy khoâng coù boå tuùc hay khai trieån.

E. – NHAÄN ÑÒNH VEÀ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH CAÙC SAO.

Khoa Töû-Vi xem con ngöôøi laø moät vuõ truï nhoû, ñöôïc keát hôïp bôûi nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa vuõ truï

lôùn, ñöôïc soáng ñoäng nhôø söï taùc hoùa giöõa caùc nguyeân lyù lôùn cuûa vuõ truï lôùn vaø giöõa caùc yeáu toá veà

nguõ haønh cuûa vuõ truï lôùn. Vì vaäy, khoa Töû-Vi coù chia caùc yeáu toá cuûa con ngöôøi ra thaønh yeáu toá Aâm,

Döông, yeáu toá Moäc, Hoûa, Thoå, Kim, Thuûy(xem phuï luïc 3 vaø phuï luïc 4 ñính haäu).

Hai vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø:

- coâng duïng cuûa vieäc Aâm Döông hoùa vaø nguõ haønh hoùa caùc sao.

- Haäu quaû thöïc tieãn cuûa vieäc ñoù trong laù soá Töû-Vi.

1. – Coâng vieäc cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa.

Quan nieäm: “thieân nhaân töông döõ” cuûa Trung Hoa cho raèng Trôøi vaø Ngöôøi ñoàng nhaát veà baûn chaát

vaø ñoäng löïc caáu taïo (thieân haï vaïn vaät ñoàng theå). Ñoäng löïc caáu taïo cuûa ngöôøi vaø trôøi laø 2 khí Aâm,

Döông. Trôøi cuõng nhö ngöôøi ñaõ haáp thuï, aån chöùa saün trong noäi cô 2 khí ñoái nghòch laø Aâm vaø

Döông. Hai khí ñoù ñoái nghòch nhau, nhöng thu huùt nhau ñeå soáng chung vôùi nhau moät trong moät vaät

theå. Nhöng, söï soáng chung naøy khoâng hoaøn toaøn hoøa bình. Hai khí ñoù vaãn taùc hoùa laãn nhau ñeå phuø

sinh cho baûn chaát cuûa söï vaät. Baûn chaát cuûa söï vaät laø nguõ haønh. Vuõ truï vaø con ngöôøi ñöôïc caáu taïo

bôûi 5 haønh chính: Kim, Thuûy, Moäc, Hoûa, Thoå. Hai khí aâm döông taùc ñoäng nhau laøm sinh ñoäng nguõ

haønh.

a) Nhö vaäy, coâng duïng tröôùc tieân cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå noùi leân thaønh

phaàn caáu t aïo vaø ñoäng löïc thuùc ñaåy söï sinh hoùa cuûa moät vaät theå, thaønh phaàn laø chaát, ñoäng löïc laø khí.

Khí phaûi taùc ñoäng vaøo chaát thì chaát môùi naûy sinh theâm nhöõng toå hôïp môùi. Thieáu khí, chaát khoâng

sinh ñöôïc. Khoa Töû-Vi thaám nhuaàn tinh thaàn SINH cuûa nho hoïc cho neân xem ñoäng löïc thuùc ñaåy söï

sinh laø ñoäng löïc chính, theå hieän baèng 2 khí aâm, döông. Nhö theá, coù ñeán 2 ñoäng löïc thuùc ñaåy söï

soáng chöù khoâng phaûi moät. Nhöng phaûi coù 2 khí môùi thaønh ñoäng löïc. Vì vaäy, ngöôøi xöa quan nieäm

raèng 2 khí ñoù khoâng theå taùch rôøi nhau ñöôïc, luùc naøo cuõng xong ñoâi vaø taùc hoùa laãn nhau.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 87

b) Thöù hai laø vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa caùc sao coát ñeå dieãn taû söï hôïp chaát cuûa con ngöôøi vaø

cuûa vuõ truï*. Caû hai khoâng ñôn thuaàn trong söï caáu taïo, maø laø moät toå hôïp cuûa nhieàu chaát, cuûa 2 khí.

Chaát vaø khí ñoù cuõng ñi lieàn nhau raát khaéng khít, khoâng bao giôø taùch rôøi. Cho neân moãi cung mang

caû aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh moät löôït, ví duï nhö cung Daàn laø giöông cung thuoäc Moäc, Hôïi laø

aâm cung thuoäc Thuûy. Caùc sao cuõng vaäy, nhö sao Thieân Töôùng laø döông tinh thuoäc Thuûy, Thaát Saùt

laø döông tinh thuoäc Kim, Lieâm Trinh laø aâm tinh thuoäc Hoûa, Vaên Xöông döông tinh thuoäc

Kim…v.v..can chi cuõng coù aâm döông nguõ haønh töông töï.

* Hôïp chaát ñaây coù nghóa laø Vuõ Truï nhö con ngöôøi coù nhieàu ñôn chaát hôïp laïi

c) Coâng duïng thöù 3 cuûa vieäc aâm döông nguõ haønh hoùa laø dieãn taû tính caùch ñoäng cuûa vaät theå. Con

ngöôøi vaø vuõ truï bao giôø cuõng ôû theá ñoäng, theá bieán. Ñaõ sinh thì phaûi ñoäng, Sinh vaø ñoäng laø hai yù

nieäm baát khaû phaân. Linh hoàn cuûa Kinh Dòch laø theá ñoäng naøy. Con ngöôøi ñoäng vì ñöôïc caáu taïo bôûi

hôïp chaát, noùi khaùc ñi thì hôïp chaát töông hoøa, töông sinh, khí thì töông khaéc. Noùi cuï theå thì con

ngöôøi bò nhieàu xu höôùng chi phoái: khi thì ngaû theo theå xaùc, khi thì thieân veà lyù trí, khi laïi xieâu theo

tình caûm, coù luùc thöùc coù luùc nguû, coù luùc giaän, luùc vui, luùc buoàn, luùc yeâu, luùc gheùt, luùc muoán, luùc

quaân bình…..coù khi mình chi phoái ngöôøi khaùc, coù khi ngöôøi ngoaøi chi phoái laïi mình.

Nhôø aâm döông nguõ haønh, khoa Töû-Vi mang laïi cho caùc sao yeáu toá linh hoàn caàn thieát, xem sao nhö

vaät coù sinh, coù taùc duïng chi phoái treân vaät khaùc. Vaät laø moät baûn theå noäi taïi (eâtre en soi) ñoàng thôøi laø

moät baûn theå höôùng ngoaïi (eâtre pour soi). Laø baûn theå noäi taïi vaät coù aâm döông nguõ haønh cô höõu. Laø

baûn theå höôùng ngoaïi, vaät aûnh höôûng ñeán vaät khaùc baèng aâm döông nguõ haønh cuûa mình, cuõng nhö

chòu aûnh höôûng bôûi aâm döông nguõ haønh cuûa vaät khaùc.

2. Haäu quaû thöïc tieãn cuûa aâm döông nguõ haønh caùc sao

Quan nieäm aâm döông nguõ haønh keå treân toû ra khaû chaáp xeùt veà 3 coâng duïng ñoù. Nhöng treân thöïc teá,

haäu quaû thöïc tieãn cuûa quan nieäm ñoù coù hay, coù dôû.

Hay laø nhôø quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh, caùc sao coù theâm yù nghóa tinh vi hôn, phong

phuù hôn, coù theå cuï theå hôn. Nhôø ñoù, söï giaûi ñoaùn ñöôïc ñaày ñuû, khuùc chieát, coù theå chi tieát hôn.

Dôû laø vì quy luaät sinh khaéc cuûa aâm döông nguõ haønh vöøa toång quaùt, vöøa phöùc taïp, nhieàu khi ñöa ñeán

tình traïng nan giaûi cho nhieàu tröôøng hôïp.

a) Tröôùc heát vì tính caùch toång quaùt cuûa quy luaät sinh khaéc, coù nhieàu tröôøng hôïp ñoái choïi khoâng

giuùp suy ra ñöôïc quy luaät naøo chi phoái cho thoûa ñaùng. Ví duï nhö thuaän aâm döông nguõ haønh giöõa 2

sao. Thoâng thöôøng thì quy luaät töông thuaän aâm döông öu thaéng, nhöng ta cuõng khoâng boû haün ñöôïc

söï ñoái khaéc nguõ haønh. Nhöng, giöõ laïi yeáu toá ñoái khaéc ñeå laøm gì, ñeå mang ra öùng duïng choã naøo?

Maët khaùc, neáu noùi raèng 2 sao, 1 aâm, 1 döông ñoàng cung laø hay cuõng ñöôïc, vì aâm döông hoøa hôïp,

nhung noùi laø dôõ cuõng oån, vì aâm döông ñoái choïi. Neáu caû 2 ñoàng aâm döông tinh laïi khaéc nguõ haønh thì

söï ñeán ñaâu, caùi dôû ñeán möùc naøo? Trong tröôøng hôïp noùi hay, thì caùi dôû saün coù seõ baát lôïi ôû ñieåm gì,

theå hieän cuï theå ra sao? Nhöõng nghi vaán

ñoù cho thaáy quy luaät sinh khaéc toång quaùt khoâng maáy thích

duïng cho nhieàu thöïc teá phöùc taïp.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 88

b) Keá ñeán, quy luaät ñoù laïi thaønh phöùc taïp khi coù nhieàu sao khaùc haønh can döï vaøo. Ví duï nhö trong

moät cung sao coù sao Moäc, Hoûa, Thuûy thì rieâng moãi sao bò aûnh höôûng nhö theá naøo tröôùc söï chi phoái

cuûa 2 haønh cuûa 2 sao kia? Vaãn bieát raèng thuûy khaéc Hoûa thì sao Hoûa bò thieät, nhöng Hoûa ñöôïc Moäc

trôï löïc thì Hoûa phaûi vöôïng. Raát khoù quan nieäm raèng moät sao vöøa dôû laïi vöøa hay. Neáu noùi raèng sao

Hoûa hay theâm nhôø sao Moäc, nhöng bò suy yeáu haún vì sao Thuûy, nhö theá cô naêng cuûa sao Hoûa seõ

maïnh theâm hay bò yeáu ñi? Neáu bieän luaän theâm raèng nguyeân nhaân toát cuûa Hoûa laø Moäc, nguyeân

nhaân xaáu laø Thuûy, vaäy coù neân caân nhaéc giöõa 2 sao moäc vaø sao Thuûy ñeå ñoaùn xem coù sao naøo öu

thaéng ngoõ haàu quyeát ñònh hieäu löïc cho sao hoûa? Neáu noùi raèng Thuûy sinh moäc, nhôø ñoù Moäc sinh

Hoûa neân sao Hoûa nhôø ñoù khoâng bò sao Thuûy aùt khaéc thì loái lyù luaän naøy chæ ñuùng moät chieàu. Taïi sao

khoâng theå noùi raèng sao Thuûy tuy coù sinh Moäc, nhöng cuõng phaûi khaéc caû sao hoûa, duø sao naøy ñöôïc

Moäc phuø sinh, nhöng vaãn bò khaéc nhö thöôøng? Vì khoâng coù haønh naøo laø chuû teå, traùi laïi 5 haønh

ngang ngöûa nhau, cho neân quy luaät sinh khaéc veà nguõ haønh giöõa 3 sao trôû leân gaëp phaûi beá taéc, trong

söï suy luaän vaø trong söï giaûi ñoaùn.

Caùi lyù hay, dôû cuûa aâm döông nguõ haønh do ñoù maø coù.

F. – NHÖÕNG TRÖÔØNG HÔÏP ÑAËC BIEÄT

Khi nhaän ñònh veà caùc sao, coù moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät caàn phaûi neâu leân.

1. Tröôøng hôïp voâ chính dieän

Ñoù laø tình traïng moät cung khoâng coù chính tinh naøo toïa thuû. Thoâng thöôøng, chính tinh ôû cung naøo seõ

goùp phaàn xaùc ñònh ñaëc tính cuûa cung ñoù. Neáu chính tinh saùng thì hay, môø thì xaáu. Trong tröôøng

hôïp voâ chính dieän quaû thaät khoâng theå xaùc ñònh baèng trung tinh hay phuï tinh. Ñuùng lyù ra thì phaûi

nhö vaäy.

Nhöng, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ quy taéc naøy. Khoa Töû-Vi chæ noùi raèng xem chính tinh xung chieáu

ñeå ñoaùn ñaëc tính cuûa cung voâ chính dieän. Vaäy, khi ñeà ra quy taéc ñoù, voâ hình chung, khoa Töû-Vi cho

raèng chæ coù chính tinh môùi quyeát ñònh, chôù phuï tinh khoâng quyeát ñònh. Coù söï phaân bieät taàm quan

troïng giöõa chính vaø phuï tinh nhö ta coù dòp nhaän thaáy ôû muïc ñoä caùc sao.

Maët khaùc, khi ñaõ noùi raèng phaûi duøng chính tinh xung chieáu ñeå ñoaùn, thay vì duøng chính tinh tam

chieáu, khoa Töû-Vi haún coù phaân bieät söï khaùc nhau giöõa 2 theá chieáu vaø cho raèng theá xung chieáu

maïnh hôn, quyeát ñònh hôn.

Sau cuøng, khoa Töû-Vi cuûng coù noùi raèng ngay khi ñöôïc xung chieáu, cung voâ chính dieän cuõng khoâng

ñöôïc höôûng troïn veïn caùi hay, caùi dôû cuûa chính tinh xung chieáu, maø chæ höôûng moät phaàn caùi dôû, caùi

hay cuûa chính tinh xung chieáu ñoù maø thoâi. Khoa Töû-Vi coi xung chieáu yeáu hôn toïa thuû. Tuy nhieân,

khoa Töû-Vi khoâng aán ñònh möùc ñoä maïnh yeáu cuûa chính tinh xung chieáu khi chaïm vaøo cung voâ

chính dieän. Ñieàu naøy laøm cho söï giaûi ñoaùn raát baáp beânh, thieáu chính xaùc, khoâng cuï theå.

Khoa Töû-Vi cuõng khoâng noùi ñeán tröôøng hôïp sinh khaéc nguõ haønh giöõa chính tinh xung chieáu vôùi phuï

tinh toïa thuû taïi cung voâ chính dieän. Ñaây laø moät ñieåm huyeät maäp môø khaùc nöõa.

Thoâng thöôøng, ngöôøi ta cho caùch voâ chính dieän keùm hôn caùc caùch khaùc. Ñaëc bieät laø caû tam khoâng

cuøng nhaäp cung meänh voâ chính dieän thì raát xaáu: khoâng yeåu thì ngheøo, nöõ maïng thì deã thaønh leõ


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 89

moïn, hai loøng. Trong tröôøng hôïp ñöôïc phuù quyù thì khoâng laâu daøi, nhaát laø khi gaëp theâm moät trong töù

saùt nhö Kinh Ñaø hay Kieáp. Ñöôïc theâm nhaät nguyeät chieáu thì thoâng minh ña taøi ña ngheä, nhöng söï

nghieäp baáp beânh, traàm boång, thaønh baïi voâ chöøng. Neáu hai sao naøy haõm thì caøng xaáu.

2. Hai sao Tuaàn, Trieät

Quyeån Töû-Vi Haøm Soá coù dòp tham luaän raát tæ mæ ñeán nguõ haønh, thôøi gian, möùc ñoä, cöôøng ñoä aûnh

höôûng vaø söï ñoàng cung cuûa Tuaàn, Trieät. Ôû ñoaïn naøy, chuùng ta chæ boå tuùc vaøi ñieåm.

Tröôùc heát, Tuaàn, Trieät ñoàng haønh vôùi cung traán thuû. Neáu 2 cung traán thuû thuoäc 2 haønh khaùc nhau

thì Tuaàn, Trieät coù 2 haønh. Xeùt vôùi cung naøo, Tuaàn, Trieät, coù haønh cuûa cung ñoù. Ví duï ôû Ngoï, Muøi,

Trieät thuoäc haønh Hoûa vôùi cung Ngoï, haønh Thoå vôùi cung Muøi. Chính vì vaäy, coù quan ñieåm cho raèng

2 sao naøy khoâng coù haønh cô höõu rieâng bieät hoaëc laø khoâng coù haønh gì caû. Thaät söï, haønh cuûa Tuaàn,

Trieät, khoâng quan troïng baèng hieäu löïc cuûa noù. Coù 4 ñieåm ñaùng löu yù:

- Duø mang haønh gì, Tuaàn, Trieät, cuõng khoâng thay ñoåi haønh cuûa sao ñoàng cung, cuõng

khoâng ñoåi haønh cuûa cung toïa thuû.

- Tuaàn, Trieät, chæ ñaûo loän yù nghóa cuûa sao ñoàng cung: sao toát trôû thaønh bình thöôøng hay

xaáu, sao xaáu thì bôùt xaáu hoaëc khaû dó trôû neân toát. Duy, quy taéc naøy xem ra khoâng hoaøn toaøn ñuùng

haún. Kinh nghieäm cho thaáy coù khi chæ coù chính tinh bò ñoåi nghóa coøn phuï tinh thì giöõ nguyeân yù

nghóa. Coù khi ngöôïc laïi, khoa Töû-Vi khoâng noùi roõ luùc naøo Tuaàn, Trieät coù aûnh höôûng toaøn dieän, luùc

naøo chæ aûnh höôûng cuïc boä.

- Tuaàn, Trieät ñoùng ôû cung naøo, thoâng thöôøng cung ñoù tieân quyeát bò baát lôïi. Ôû Meänh thì

thieáu nieân gian khoå, ôû Quan thì chaäm hay keùm coâng duïng, ôû Phu Theâ thì gia ñaïo traéc trôû. Quy taéc

naøy xem ra maïnh hôn quy taéc keå treân, töùc laø baát luaän cung naøo coù sao ñaéc, hay haõm ñòa, maø gaëp

Tuaàn, Trieät thì gaëp sao toát hay xaáu, cung ñoù cuõng gaëp traéc trôû, ít ra laø trong thôøi gian ñaàu. Tuaàn,

Trieät nhö vaäy aûnh höôûng ñeán cung maïnh hôn aûnh höôûng ñeán sao trong cung. Trong tröôøng hôïp

Tuaàn, Trieät ñoàng cung thì söï phaù haïi döõ doäi hôn nöõa: caùc sao xaáu trong cung duø ñöôïc bieán thaønh

toát(nhôø Tuaàn, Trieät) cuõng khoù cöùu giaûi ñöôïc baát lôïi. Nöõ Meänh maø cung Phu gaëp caû Tuaàn laãn Trieät

thì heát söùc gian truaân, baïc phaän, saùt phu, hoaëc laøm cho choàng thaân baïi danh lieät, phaù saûn, chöa keå

chính hoï coù theå rôi vaøo soá kieáp cuûa naøng kieàu.

- Treân khía caïnh naøo ñoù, Tuaàn, Trieät cuõng nhö 2 sao Thieân Khoâng vaø Ñòa Khoâng raát

caàn thieát ñeå naâng cao giaù trò cho caùc cung voâ chính hieäu. Nhôø coù 4 sao ñoù, cung voâ chính dieäu môùi

toát theâm. Coù theå döïa vaøo quy taéc naøy ñeå hình dung raèng cung voâ chính dieäu ví nhö con thuyeàn

khoâng laùi, thieáu chính tinh caàm ñaàu. Do ñoù, caàn coù yeáu toá maïnh ñeå giöõ quaân bình: yeáu toá ñoù laø 4

sao keå treân. Neáu ñöôïc caû 4 thì raát phuù quyù, ñöôïc 3 thì toát, ñöôïc 2 thì bình thöôøng. Tuy nhieân, voán

laø nhöõng phaù tinh cho neân caùc sao naøy khoâng mang laïi phuù quyù veïn toaøn: caù nhaân phaûi ñaáu tranh

nhieàu maø haïnh phuùc laïi khoâng laâu beàn. Ñaëc bieät laø cung voâ chính dieäu maø coù caû tam khoâng ñoàng

cung thì baát lôïi caøng choùng ñeán. Muoán ñöôïc veïn toaøn, caùch voâ chính dieäu coøn phaûi ñöôïc Aâm

Döông saùng suûa hoäi chieáu. Caùch voâ chính dieäu vì theá chöa phaûi laø toaøn caùch, duø coù töù khoâng quaân

bình.

a) Quan ñieåm cuûa oâng Vieät Vieâm Töû veà Tuaàn, Trieät


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 90

Trong quyeån Töû-Vi Aùo Bí, taùc giaû Vieät Vieâm Töû coù moät luaän cöù raát ñaëc thuø veà 2 sao Tuaàn, Trieät

ñöôïc ñeà caäp töø trang 571 ñeán 573*.

Veà haønh theo taùc giaû naøy thì Trieät thuoäc haønh Kim ñôùi Thuûy, Tuaàn thuoäc haønh Hoûa ñôùi Moäc.

* Töû Vi Aùo Bí, Haø Laïc Daõ Phu Vieät Vieâm Töû, Leâ Töû Vinh xuaát baûn, Saøi Goøn 1972

Veà nghóa, Trieät ñöôïc taùc giaû ñònh nghóa laø traûm, cheùm ñöùt ñoaïn, ngaên caùch. Tuaàn laø vaây haõm, bao

chaët.

Veà hieäu löïc chi phoái, Tuaàn vaø Trieät coù quy luaät aûnh höôûng raát ñaëc thuø ñeán caùc sao vaø ñeán cung coù 2

sao naøy toïa thuû. Tuaàn, Trieät, ñöôïc xem laø coù hieäu löïc raát maïnh chaúng nhöõng ñoái vôùi caùc sao ñoàng

cung maø ñaëc bieät laø ñoái vôùi caùc cung hoäi chieáu, xung chieáu vaø tam chieáu.

Ñoái vôùi sao, Tuaàn, Trieät ñaûo loän yù nghóa, toát thaønh xaáu, xaáu thaønh toát. Taùc giaû cho raèng nhöõng sao

thuoäc 3 haønh Kim, Hoûa, Moäc raát sôï Tuaàn, Trieät. Song, taùc giaû cuõng coù caù bieät hoùa vaøi sao chính vaø

cho raèng:

- Saùt, Phaù, Tham toái kî Trieät, Tuaàn, vì Saùt thuoäc Kim, Tham thuoäc Moäc(?), coøn rieâng

Phaù thuoäc Thuûy thì ít sôï Trieät, Tuaàn.

- Töû Phuû, Vuõ Töôùng khoâng sôï Trieät, Tuaàn vì Töû caùch thieân sang haønh thoå nhieàu hôn

(?). rieâng phuû kî Tuaàn maø khoâng sôï Trieät laém, vì gaëp Trieät chæ bò troäm caép söùt meû coøn gaëp Tuaàn

thì kho troáng roãng. Vuõ thì sôï Trieät, Tuaàn vì vuõ thuoäc Kim.

Coøn ñoái vôùi cung, theo Vieät Vieâm Töû, coù hai quy taéc chi phoái:

- Thöù nhaát laø quy taéc Döông haønh tam thaát (3/7), Aâm quy nhò baùt(2/8)

- Thöù hai laø quy taéc cung Meänh bò Tuaàn, Trieät chaïân ñaàu hay bò Tuaàn, Trieät theo goùt.

Caû hai quy taéc ñöôïc tính theo caùi maø taùc giaû goïi laø “quy lyù Aâm, Döông”. Taùc giaû coù keå

ví duï Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn, Maõo ñeå soi saùng hai quy taéc naøy, vaø trình baøy nhö sau:

- Ngöôøi tuoåi döông, meänh ôû daàn, giöông cung thì theo quy taéc döông haønh tam thaát,

cung meänh ôû Daàn bò baát lôïi 7 phaàn 10, khoù phaùt minh vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu.

- Cuõng tuoåi döông nhöng cung meänh ôû maõo, aâm cung seõ chòu thieät 3/10 vì chæ bò Tuaàn,

Trieät theo goùt.

- Ngöôøi tuoåi aâm, meänh ôû Daàn, giöông cung thì bò thieät coù 2/10 maø thoâi, theo quy taéc aâm

quy nhò baùt vaø Tuaàn, Trieät theo goùt.

chaän ñaàu.

- Cuõng tuoåi aâm meänh ôû Maõo, aâm cung seõ phaûi chòu thieät ñeán 8/10 vì bò Tuaàn, Trieät

Oâng Vieät Vieâm Töû khoâng heà coù phaân bieät nam, nöõ trong caû 4 heä luaän treân, maø chæ noùi

ñeán tuoåi Aâm, Döông vaø vò trí cung meänh ñeå xaùc ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung

meänh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 91

b) Pheâ bình quan ñieåm Tuaàn, Trieät cuûa vieät vieâm töû

Luaän cöù ñoù coù giaù trò gì?

Tröôùc heát, veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao thieát nghó, ta coù theå chaáp nhaän quy taéc toång

quaùt laø Tuaàn, Trieät laøm ñaûo nghóa caùc sao, nhöng chæ laøm ñaûo nghóa caùc sao ñoàng cung maø thoâi.

Cho Tuaàn, Trieät coù hieäu löïc ñaûo nghóa caùc sao hoäi chieáu nöõa thì quaù ñaùng vaø nghòch lyù. Quaù ñaùng

laø vì Tuaàn, Trieät khoâng chaéc toûa aûnh höôûng xa hôn cung traán ñoùng, baèng khoâng, haàu nhö ña soá

nhöõng cung khoâng coù Tuaàn, Trieät ñeàu bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät: Tuaàn hay Trieät ñoùng treân 2

cung, neáu aûnh höôûng ñeán caùc cung hoäi chieáu nöõa thì taàm hieäu löïc cuûa noù coù theå lan ñeán 7,8 cung.

Loái aûnh höôûng quaù ö nghòch thöôøng.

Keá ñeán, khaùc vôùi oâng Vieät Vieâm Töû, toâi khoâng cho raèng Tuaàn, Trieät coù haønh coá ñònh naøo. Vì söï

töông phaûn quan ñieåm nhö theá, neân toâi khoâng coù yù kieán veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân caùc sao,

xeùt veà maët töông quan nguõ haønh.

Coøn veà aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh qua ví duï Tuaàn, Trieät ôû daàn, maõo, thì phaûi noùi

ngay raèng hai quy taéc aûnh höôûng keå treân (3/7, 2/8 vaø chaän ñaàu, theo goùt trong khuoân khoå cuûa tuoåi

aâm hay aâm) chæ coù theå ñuùng moät phaàn naøo, chöa keå coøn thieáu soùt vaø coù choã sai laàm neáu ta phaân

bieät nam, nöõ trong khuoân khoå tuoåi aâm, döông.

Caùi ñuùng khaû chaáp laø coù theå coù tyû leä aûnh höôûng khaùc nhau naøo ñoù giöõa cung Meänh vaø cung keá tieáp,

theo chieàu thuaän hay nghòch. Nhöng, ñi saâu vaøo chi tieát, nhaát laø khi phaân bieät döông nam, döông

nöõ, aâm nam, aâm nöõ(chôù khoâng phaûi phaân bieät 2 tuoåi aâm döông maø thoâi) thì coù nhieàu sai soùt. Ta xin

laáy ngay ví duï Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo cuûa Vieät Vieâm Töû ñeå chöùng minh söï sai soùt trong caû hai

tröôøng hôïp maø oâng ñaõ keå ñöôïc toâi ñoà hình hoùa cho deã thaáy.

•Tröôøng hôïp 1: tuoåi döông, meänh daàn

Giaû thuyeát cuûa Vieät Vieâm Töû laø vôùi Tuaàn, Trieät ôû Daàn, Maõo tuoåi döông, meänh ñoùng ôû Daàn thì baát

lôïi 7/10.

Toâi giaû thuyeát theâm laø ta ôû vaøo tröôøng hôïp döông nam, thoå nguõ cuïc chaúng haïn thì ñoà hình seõ nhö

döôùi ñaây:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 92

Ñoái vôùi Döông Nam, meänh ôû Daàn bò Tuaàn, Trieät ñoùng ôû Daàn. Maõo thì höôùng ñaïi haïn an theo chieàu

thuaän cuûa muõi teân. Tröôøng hôïp naøy quaû thaät cung meänh baát lôïi nhieàu (coù theå taïm cho laø bò thieät

7/10 ôû ñaïi haïn ñaàu 5 ñeán 14 tuoåi). Ôû ñaïi haïn keá, töùc laø taïi cung phuï maãu (töø 15 ñeán 24 tuoåi), Tuaàn,

Trieät chæ theo goùt ñaïi haïn naøy, neân chæ laøm thieät 3/10 maø thoâi.

Nhöng, neáu cuøng laø tuoåi Döông, meänh ôû Daàn, cuøng thoå nguõ cuïc maø laø con gaùi thì quy taéc cuûa Vieät

Vieâm Töû sai, töùc laø cung meänh baáy giôø khoâng coøn bò thieät 7/10 nöõa. Lyù do laø vì vôùi Döông nöõ,

höôùng ñaïi haïn phaûi an theo chieàu nghòch ñeán cung meänh baáy giôø bò Tuaàn Trieät theo goùt, khoâng coøn

baát

lôïi ñeán 7/10 maø chæ baát lôïi 3/10 maø thoâi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 93

Do ñoù, neáu tính theâm yeáu toá nam nöõ, quy taéc cuûa Vieät Vieâm Töû chæ coøn ñuùng cho nam soá maø thoâi.

•Tröôøng hôïp 2: Tuoåi Döông, Meänh Maõo.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 94

Neáu laø Döông Nam, meänh ôû Maõo, gaëp Tuaàn Trieät ôû Daàn Maõo, thì cung Meänh bò thieät 3/10, ñuùng

nhö Vieät Vieâm Töû noùi. Baáy giôø 2 sao tuaàn Trieät chæ theo goùt cung Meänh cho neân aûnh höôûng

nheï(chæ coù cung Baøo, bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu thì bò naëng hôn 7/10).

Tuy nhieân, xoay qua Döông Nöõ, tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät treân cung Meänh ôû Maõo laïi naëng

ñeán 7/10 vì bò Tuaàn, Trieät chaän ñaàu.

Moät laàn nöõa, cuõng cuøng tuoåi Döông, meänh Maõo, maø Tuaàn, Trieät saùt phaït phaùi Nam, chæ 3/10 trong

khi doàn coâng löïc saùt phaït phaùi Nöõ 7/10. vì vaäy, söï phaân bieät tuoåi Aâm Döông khoâng ñuû, phaûi tính

theâm yeáu toá trai gaùi nöõa.

•Tröôøng hôïp 3 : Tuoåi Aâm, Meänh Daàn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 95

Theo Vieät Vieâm Töû, trong caùc yeáu toá cuûa giaû thieát ñaõ keå, vaø vôùi yeáu toá Aâm Nam, cung meänh ôû

Daàn chæ bò Tuaàn, Trieät theo goùt, neân chæ bò thieät 2/10 (quy taéc aâm quy nhò baùt).

Nhöng, khi chuyeån sang yeáu toá Aâm Nöõ thì theo höôùng an ñaïi haïn chieàu thuaän, cung meänh ôû Daàn

cuûa phuï nöõ phaûi chòu thaát lôïi ñeán 8/10 vì bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu.

• Tröôøng hôïp 4: Tuoåi Aâm, Meänh Maõo

Cuõng theo caùc yeáu toá cuûa giaû thieát, vaø coäng vaøo söï phaân bieät Nam, Nöõ vôùi tuoåi Aâm thì quy taéc cuûa

oâng Vieät Vieâm Töû chæ ñuùng cho con trai, coøn cho con gaùi thì sai.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 96

Toùm laïi, oâng Vieät Vieâm Töû ñaõ coù saùng kieán aán ñònh tyû leä aûnh höôûng cuûa Tuaàn, Trieät ôû cung Meänh

vaø caû nhöõng cung bò Tuaàn, Trieät hoäi chieáu. Tuy nhieân, tyû leä cuûa oâng aán ñònh coù veû toaùn hoïc (3/7,

8/2) chæ coù theå coù giaù trò ñaïi cöông vaø höôùng daãn ñoäc giaû veà moät ñoä soá aûnh höôûng khaû höõu naøo ñoù

cuûa 2 sao naøy. Thaät söï, tyû leä naøy raát khoù xaùc ñònh vì leä thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá cuûa cung(sinh,

vöôïng, baïi, tuyeät ñòa, thuaän hay nghòch vò aâm döông), cuûa sao (söï hoäi tuï, ñoàng cung hay xung chieáu,

tam chieáu, caùch …….), cuûa phuùc ñöùc (trong cung Phuùc vaø trong caùc phuùc thöïc taïi). Vì vaäy, duøng tyû leä

toaùn hoïc trong haøm soá nhaân vaên phöùc taïp laø ñôn giaûn hoùa baøi toaùn quùa möùc, khoâng chaéc chính xaùc.

Nhöõng ñònh lyù veà Tuaàn Trieät trong khuoân khoå tuoåi Aâm Döông cuûa oâng, vì khoâng giaû thieát theâm

tröôøng hôïp nam nöõ, cho neân chæ ñuùng cho nam maø thoâi.

Coøn phaïm vi hieäu löïc maø oâng gaùn cho Tuaàn Trieät quaû thaät môùi laï, xeùt ra quaù ñaùng vaø nghòch lyù.

Chuùng ta chæ coù theå chaáp nhaän, töø saùng kieán cuûa oâng Vieät Vieâm Töû:

- Hieäu löïc ñaûo nghóa cuûa Tuaàn, Trieät ñoái vôùi sao ñoàng cung maø thoâi.

- tyû leä aûnh höôûng toång quaùt naøo ñoù ñoái vôùi cung bò Tuaàn Trieät chaän ñaàu hay theo goùt. Tyû leä naøy vì

phöùc taïp, khoù xaùc ñònh theo moâ thöùc toaùn hoïc, chæ neân xem nhö coù tính caùch höôùng daãn cho vieäc

luaän ñoaùn. Thieát töôûng khoâng neân cho haún tyû leä 3/7 hay 2/8 moät caùch quaù cuï theå, maø chæ neân laáy

moät tyû leä chung laø treân döôùi ½ xeùt ra vöøa phaûi hôn.

3. – Chín sao löu ñoäng

Khoa Töû-Vi ñöôïc Vieät Nam hoùa coù 9 sao löu ñoäng. Sôû dó goïi laø löu ñoäng vì moãi naêm, 9 sao naøy

thay ñoåi vò trí. Ñeå cho deã phaân bieät, ngöôøi ta theâm chöõ Löu tröôùc teân goïi cuûa sao.

Sao löu ñoäng chæ coù coâng duïng xem haïn cho töøng naêm moät maø thoâi, vaø cuõng chæ söû duïng khi naøo

cung nieân haïn naøy coù sao löu ñoäng truù ñoùng hay hoäi chieáu. Neáu cung haïn khoâng coù sao löu ñoäng

truù ñoùng hay hoäi chieáu thì sao seõ khoâng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn vaän haïn.

Chín sao naøy goàm: Löu Thaùi Tueá, Löu Tang Moân, Löu Baïch Hoå, Löu Thieân Khoác, Löu Thieân Hö,

Löu Kinh Döông, Löu Ñaø La, Löu Loäc Toàn. Trong soá 9 sao naøy, chæ coù 2 sao Löu Thieân Maõ Vaø

Löu Loäc Toàn laø töông ñoái toát, kyø dö laø xaáu*. Khoâng coù saùch vôû naøo caét nghóa taïi sao laïi coù caùc sao

löu ñoäng. Tuy nhieân, neáu caên cöù vaøo yù nghóa vaø tyû leä sao xaáu noùi treân thì vieäc ñaët ñeå 9 sao löu

ñoäng nhaán maïnh ñeán caùi hoïa nhieàu hôn caùi phuùc. Phaûi chaêng, caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi cho raèng ñôøi

ngöôøi chöa ñuû khoå vôùi caùc caùt tinh, hình tinh, hao baïi tinh, aùm tinh hieän coù, cho neân phaûi boå tuùc


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 97

theâm nhöõng gian nan, khoå cöïc khaùc môùi ñuùng möùc? Phaûi chaêng nhöõng söï vieäc do 9 sao löu ñoäng

dieãn nghóa laø nhöõng söï vieäc thöôøng hay gaëp ñi gaëp laïi moãi naêm? Duø sao, 9 sao löu ñoäng naøy khoâng

ñaët thaønh vaán ñeà naøo môùi cho ngöôøi giaûi ñoaùn. Caùc sao naøy vaãn bò chi phoái bôûi nhöõng quy taéc veà

hoäi tuï, veà vò trí, veà aâm döông nguõ haønh, veà baûn chaát…v.v….

Moãi laàn sao Löu gaëp sao coá ñònh ñoàng cung thì yù nghóa ñöôïc taêng cöôøng gaáp ñoâi, veà caùi hay cuûng

nhö veà caùi dôû. Ví duï: Löu Thieân Maõ maø gaëp Thieân Maõ thì coù nhieàu trieån voïng ñi xa, thay ñoåi choã

laøm, choã ôû, cuï theå laø coù theå ñi thaät xa hoaëc phaûi ñi ñi veà veà nhieàu laàn trong naêm, hoaëc ñoåi choã laøm

vaø ñoåi choã ôû, hoaëc neáu chæ ñoåi choã laøm thì cô quan môùi seõ raát xa, raát môùi ñoái vôùi mình: neáu load

ñoåi choã thì nôi cö nguï môùi raát xa, coù theå laø ôû ngoaïi quoác. Song Maõ coøn coù yù nghóa tieán ñaït veà coâng

duïng, taøi loäc trong tröôøng hôïp ñaéc ñòa ôû Daàn vaø ôû Tî.

Ñoái vôùi Löu Loäc Toàn cuõng vaäy, sao Löu laøm taêng yù nghóa cho sao Loäc Toàn coá ñònh. Ñoái vôùi 7 sao

löu ñoäng xaáu, quy luaät naøy cuõng chi phoái y heät

* Trong quyeån Phi Tinh Töû Vi Ñaåu Soá, coù thaáy ghi nhaän 2 sao Ñaïi Hao & Tieåu Hao thuoäc loïai löu ñoäng,

baáy giôø mang ñoä soá laø aát. Nhöng trong Töû Vi Vieät Nam khoâng xem Song Hao laø löu ñoäng.

Sao löu ñoäng vaãn coù theå keát hôïp ñöôïc vôùi caùc sao coá ñònh khaùc ñeå gheùp nghóa. Ví duï nhö Löu Loäc

Toàn coù theå keát ñöôïc vôùi Vuõ Khuùc hay Thieân Phuû ñeå chæ moái lôïi veà tieàn baïc khaû höõu trong naêm ñoù.

Vò trí ñaéc hay haõm ñòa cuûa sao Löu gioáng nhö vò trí sao coá ñònh. Ví duï nhö Khoác Hö ñaéc ñòa ôû Tyù

Ngoï, thì 2 sao Löu Lieân Heä cuõng ñaéc ñòa ôû ñoù.

Sao Löu vaãn bò aûnh höôûng cuûa Tuaàn Trieät. Ví duï nhö Löu Maõ Ngoä Trieät coù theå bò tai naïn xe coä hay

tay chaân bò xaây xaùt, thöông tích.

4. Sao Meänh Chuû, Sao Thaân Chuû

Saùch vôû veà Töû-Vi noùi raát ít veà 2 loaïi sao naøy.

Veà yù nghóa, caùc sao Meänh Chuû vaø Thaân Chuû vaãn mang yù nghóa coá höõu cuûa teân goïi.

Veà taùc duïng, coù moät hoïc giaû Vieät Nam, oâng Aân Quang ñaõ söu taàm ñöôïc quyeån meänh lyù nghieân cöùu

in taïi Ñaøi Loan coù ñeà caäp ñeán taùc duïng cuûa 2 loaïi sao naøy nhö sau:

“phaøm cung Meänh maø khoâng coù sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy Meänh

laøm chuû, nhöng cuõng vaãn laáy caùc sao ñoái chieáu cung Meänh, hoäi chieáu cung Meänh, giaùp cung Meänh

laøm khaùch ñeå phoái hôïp luaän ñoaùn.

Phaøm taïi cung Thaân, neáu khoâng coù sao naøo thuoäc haïng giaùp thì goïi laø khoâng coù chuû tinh, thì laáy

Thaân chuû laøm chuû, nhöng cuõng vaãn laáy caùc sao hoäi chieáu cung Thaân, giaùp cung Thaân laøm khaùch ñeå

phoái hôïp luaän ñoaùn”*

* Trích Giai Phaåm Khoa Hoïc Hu yeàn Bí soá 48, j – 1 thaùng 10 – 1973 trang 32, baøi cuûa Aân Quang

Nhö vaäy, theo quan ñieåm cuûa saùch naøy thì chæ khi naøo Meänh voâ chính dieäu (thieáu chính tinh haïng

giaùp, noùi trong muïc Ñoä soá caùc sao) thì môùi duøng sao Meänh chuû ñeå ñoaùn cung Meänh: neáu cung


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 98

Thaân voâ chính dieäu thì duøng sao Thaân chuû ñeå ñoaùn cung Thaân. Caû 2 sao Meänh chuû vaø Thaân chuû

ñöôïc duøng phoái hôïp vôùi caùc sao khaùc, chieáu hay giaùp meänh Thaân.

Söï khaùm phaù naøy laøm s aùng toû ñöôïc nhieàu khía caïnh cuûa vaán ñeà xöa nay chöa coù ñaùp soá. Duy cuõng

coøn vaøi khía caïnh khaùc ñaët ra trong tröôøng hôïp naøy.

- sao Meänh chuû vaø sao Thaân chuû trong tröôøng hôïp voâ chính dieäu ñöôïc an ôû ñaâu? Taïi

cung voâ chính dieäu hay ôû khoang giöõa laù soá?

- neáu an taïi cung voâ chính dieäu, 2 loaïi sao naøy taát phaûi chòu aûnh höôûng cuûa caùc sao

khaùc ñoàng cung, nhaát laø 2 sao Tuaàn, Trieät. Neáu chæ an ôû khoang giöõa laù soá thì 2 loaïi sao naøy seõ

khoâng bò Tuaàn, Trieät chi phoái. Giöõa hai luaän cöù, luaän cöù naøo khaû chaáp?

Raát tieác raèng caùc saùch vôû Töû-Vi khoâng chæ roõ caùch thöùc an sao Meänh chuû vaø Thaân chuû,

cho neân baøi toaùn treân vaãn coøn thieáu ñaùp soá oån thoûa.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 99


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 100


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 101

Phuï luïc 4 – chöông 6

BAÛNG SAÉP HAÏNG CAÙC SAO THEO NGUÕ HAØNH


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 102

Chæ rieâng 2 sao Tuaàn, Trieät khoâng coù nguõ haønh rieâng, maø theo nguõ haønh cuûa cung toïa thuû. Vì

Tuaàn, Trieät ñoùng giöõa 2 cung neân seõ coù 2 haønh. Ví duï: Trieät ôû Thìn, Tî seõ coù haønh Thoå (Thìn) vaø

Hoûa (Tî), Tuaàn ôû Tuaát, Hôïi seõ coù haønh Thoå(Tuaát) vaø Thuûy ôû (Hôïi). Caùc sao khaùc seõ theo nguõ

haønh döôùi ñaây.

Quyeån nhì

THUAÄT TÖÛ-VI

KIEÁN THÖÙC ÖÙNG DUÏNG


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 103

Trong quyeån nhaát, töû-vi ñaõ ñöôïc trình baøy nhö moät khoa(comme une scieene), töùc laømoät kieán thöùc

lyù thuyeát coù nguyeân taéc, coù heä thoáng. Trong quyeån naøy, Töû-Vi seõ ñöôïc trình baøy nhö moät thuaät

(comme un art), nghóa laø moät ngheä thuaät öùng duïng lyù thuyeát vaøo nhöõng tröôøng hôïp thöïc teá. Muïc

ñích cuûa quyeån ñaàu laø giuùp ñoäc giaû hieåu ñöôïc boä moân boùi toaùn. Coøn muïc ñích cuûa quyeån nhì laø

giuùp ñoäc giaû thöïc haønh ñöôïc coâng vieäc boùi toaùn.

Töø lyù thuyeát sang thöïc haønh, chuùng ta ñi töø toång quaùt ñeán cuï theå, töø caùi chung ñeán caùi rieâng. Söï

chuyeån höôùng ñoù ñoøi hoûi ngheä thuaät, töùc laø moät naêng khieáu thích nghi nguyeân taéc bao quaùt vaøo

töøng tröôøng hôïp thöïc teá, linh ñoäng vaø phöùc taïp. Söï thích nghi naøy ñoøi hoûi ngöôøi giaûi ñoaùn Töû-Vi

phaûi bieát phoái hôïp, caân nhaéc vaø chaâm chöôùc caùc nguyeân taéc cho moãi vaän soá rieâng bieät. Laàn hoài,

qua thôøi gian, söï vaän duïng nguyeân taéc vaøo thöïc teá seõ taïo cho hoï nhieàu kinh nghieäm, ñieàu maø lyù

thuyeát khoâng bao giôø cung caáp noåi.

Kho taøng kinh nghieäm maø khoâng ñöôïc löu truyeàn thì seõ bò mai moät. Thaønh thöû, muoán cho höõu

duïng, kinh nghieäm naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp vaø quaûng baù, coát ñeå höôùng daãn ñoäc giaû thöïc haønh lyù

thuyeát maø khoâng bò bôõ ngôõ.

Ngheä thuaät maø soaïn giaû muoán phoå bieán ôû ñaây laø nhöõng quy taéc öùng duïng, ñöôïc ruùt tæa töø kinh

nghieäm, ñöôïc heä thoáng hoùa ngaên naép vaøo moät boá cuïc cho deã nhôù, deã tra cöùu, töø ñoù deã aùp duïng.

Töû-Vi cuõng ñeàu bieát raèng vieäc giaûi ñoaùn laù soá laø moät coâng taùc khoù khaên deã sai, cho duø coù nhöõng

quy taéc höôùng daãn. Ñeå giaûm bôùt söï khoù khaên, ñeå giaûm bôùt sai soá soaïn giaû ñeà ra moät phöông phaùp

ñoaùn soá thöïc tieãn. Ñoù laø phöông phaùp quy caùch.

Caùch laø moät tình traïng naøo ñoù cuûa con ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Ví duï nhö giaøu, ngheøo, sang, heøn, yeåu

thoï.

QUY CAÙCH laø phaân loaïi nhöõng ñaëc thaùi chung xeáp thaønh muïc, moãi muïc baøn ñeán moät caùch cuûa con

ngöôøi cuûa ñôøi ngöôøi. Moãi caùch seõ moâ ta caùc hình thaùi, caùc sao giang hoà nhaän daïng mau leï vaø deã

daøng caùch ñoù. Nhöõng sao ñoàng loaïi dieãn taû hình thaùi hay ñaëc ñieåm naøo cuûa nhaân ñeàu ñöôïc taäp

trung vaøo moät ñeà muïc cho deã tham khaûo. Nhaân loaïi coù ngöôøi giaøu, ngöôøi ngheøo, ngöôøi sang, ngöôøi

heøn, ngöøôi khoân, ngöôøi ngu, ngöôøi yeåu, ngöôøi thoï, ngöôøi maïnh, ngöøôi ñau… thì seõ coù caùch giaøu,

caùch ngheøo, caùch sang, caùch heøn,caùch khoân, caùch ngu, caùch yeåu, caùch thoï töông öùng. Ví duï nhö

caùch giaøu. Nhöõng sao naøo chæ caùch giaøu seõ ñöôïc taäp hoïp laïi. Trog caùc sao ñoù seõ phaân bieät moät laàn

nöõa, sao naøo giaøu tieàn baïc xeùt rieâng vôùi sao naøo giaøu ñieàn aûn. Vaø trong moãi hình thaùi giaøu tieàn seõ

phaân bieät theâmñeå bieát giaøu ñeán ñaâu, vì ñaâu maø giaøu coù, caù tính con ngöôøi tröôùc ñoàng tieàn, sao naøo

laøm giaøu ngay thaúng, sao naøo laømgiaøu maø baát löông. Kyõ thuaät naøy seõ giang hoà cho vieäc nghieân cöùu

caû chieàu saâu laãn chieàu roäng vaø giuùp cho vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi theâm phong phuù vaø chính xaùc.

Nhöõng caùch ñöôïc trình baøy chæ coù taùc duïng höôùng daãn. Theo yù höôùng ñoù, quyeån thöù hai, ñeà caäp ñeán

Thuaät Töû-Vi seõ trình baøy trong trang 22 chöông döôùi ñaây:

Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi, thöû neáu moät soá tieâu chuaån phaûi ñaït, nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt, nhöõng troïng

ñeà phaûi phaân bieät, nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù, nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc vaø nhöõng ñieàu kieän

caàn coù ñeå thöïc taäp giaûi ñoaùn laø soá.

Ñaëc tính cuûa moä laù soá toái haûo. Chöông naøy nhaèm hình dung moät laù soá toát nhaát, töø ñoù duy ra moät laù

soá xaáu nhaát vaø moät laù soá trung bình.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 104

Nhöõng nhaân caùch caên baûn bao goàm raát nhieàu chöông ñeà caäp ñeán nhöõng caùch ñieån hình thöôøng gaëp

luùc giaûi ñoaùn soá meänh. Ñoù laø nhöõng caùch thuoäc veà beà trong cuûa con ngöôøi (chaúng haïn nhö caùch

huøng bieän, caùch aên nhaäu, caùch nhan saéc…), nhöõng caùch thuoäc veà cuoäc ñôøi (caùch khoa b3ng, caùch

laøm quan, caùch giaøu, caùch ngheøo, caùch thoï yeåu, caùch beänh taät, caùch hoïa naïn, caùch giaûi hoïa……),

nhöõng caùch thuoäc veà gia ñaïo (caùch ña phu, ña theâ, caùh hieám muoän, caùch sinh con, caùch tu haønh,

caùch sôï vôï……), trong moãi caùch, taùc giaû coá gaéng theo moät boá cuïc ñoàng nhaát cho deã nhôù, trình baøy

quan nieäm chung veà caùch, nhöõng cung bieåu loä soá caùch, nhöõng sao ñôn vaø sao keùp dieãn taû hình thaùi

cuûa soá caùch, nhöõng tröôøng hôïp phaûn caùch.

Nhöõng laù soá maãu. Ñaây laø phaàn thöïc haønh, giuùp ñoäc giaû taäp söï giaûi ñoaùn nhöõng laù soá cuï theå. Nhöõng

laù soá naøy ñöôïc choïn loïc kyõ löôõng, trình baøy nhöõng caùch ñieån hình cuûa moät soá maãu ngöôøi ñieån hình.

Nhôø ñoù, baïn ñoïc coù theå hình dunh ñöôïc boá trí cuûa laù soá nguyeân thuû, laù soá giang hoà, laù soá ngöôøi

giaøu, laù soá ngöôøi ngheøo, laù soá quan vaên, laù soá quan voõ, laù soá ngöôøi yeåu, laù soá ngöôøi thoï, laù soá tu

haønh, laù soá ña phu…… moãi laù soá seõ ñöôïc chuù giaûi, neâu roõ neùt ñaëc bieät cuûa sao, cung vaø yù nghóa cuûa söï

phoái trí naøy. Ñeå baûo toaøn ñôøi tö moãi ngöôøi, vaø ñeå giöõ cho quyeån saùch naøy ñaëc tính vaên hoaù cuûa noù,

caùc laù soá chuù giaûi ñeàu voâ danh. Neáu coù söï truøng hôïp naøo thì ñoù laø ñieàu ngoaøi yù muoán. Trong chöông

noùi veà Ñoái Töôïng cuûa khoa Töû-Vi, soaïn giaû coù dòp nhaán maïnh raèng ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi coù

chung moät laù soá. Vì vaäy, vieäc truøng soá laø moät söï kieän raát thoâng thöôøng.

Tham luaän veà ñeà caûi söûa soá meänh. Chöông naøy ñònh nghiaõ soá meänh vaø thöû ñeà ra moät soá phöông

caùch giuùp caù nhaân caûi thieän vaän soá, soá veà söù maïng xaõ hoäi, höôùng veà söï phaùt huy caùc tính toát, cheá

giaûm caùc tính xaáu, ñoàng thôøi ñeå caûnh giaùc nhöõng ngöôøi tieâu cöïc, nhöõng keû yû soá vaø nhöõng ai bi quan

thaønh kieán tieàn ñònh cho raèng soá Meänh baát khaû cöôõng.


Chöông moät

Thuaät giaûi ñoaùn Töû-Vi

Ba tieâu chuaån phaûi ñaït

− ñaày ñuû

− cuï theå

− chính xaùc

Nhöõng yeáu toá phaûi cöùu xeùt

− veà Aâm Döôg Nguõ Haønh

− veà caùch cuïc

− veà cung

− veà sao


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 105

− veà thôøi gian: haïn

Nhöõng yeáu toá caên baûn phaûi phaân bieät

Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù

Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc

Nhöõng ñieàu kieän caàn coù.

Ñoaùn soá raát khoù vaø deã sai. Sôû dó nhö vaäy laø vì khoa Töû-Vi coù quaù nhieàu quitaéc chi phoái caùc quy taéc

naøy ñoâi khi raát toång quaùt, ñoâi khi quaù phöùc taïp. Mang vaøo moät tröôøng hôïp nhaât ñònh, qui taéc ñoù coù

luùc khoâng moâ taû heát tình tieát cuûa söï vieäc, coù luùc laïi töông phaûn nhau. Thaønh thöû, bieát qui taéc laø moät

vieäc, coøn söû duïng ñieâu luyeän caùc quy taéc laø moät vieäc khaùc. Muoán giaûi ñoaùn Töû-Vi cho ñaày ñuû, cuï

theå vaø chính xaùc, khoâng nhöõng ngöøôi xem soá phaûi thuoäc baøi maø phaûi öùng duïng kheùo leùo baøi hoïc.

Cho neân, coù theånoùi raèng ñoaùn Töû-Vi laø caû moät ngheä thuaät, ñoøi hoûi moät trí tueä tinh xaûo ñeå öùng duïng

linh hoaït kieán thöùc hoïc ñöôïc. Neáu ngöôøi hoïc Töû-Vi chæ caàn thoâng minh (intelligence) vaø nhôù dai

(meùmoire) thì ngöôøi ñoaùn Töû-Vi caàn theâm söï thích duïng cuï theå (faclteù d’adaptation). Boä oùc cuûa

ngöôøi hoïc ñöôïc Töû-Vi coù tính caùch lyù thuyeát, boä oùc ngöôøi ñoaùn ñöôïc Töû-Vi thieân veà thöïc haønh. Bôûi

theá ñoaùn Töû-Vi ñoøi hoûi kinh nghieäm, ñieàu maø söï hoïc khoâng cung caáp noåi.

Chöông naøy khoâng coù tham voïng daïy ñoaùn hay, vì nhö ñaõ trình baøy, ñoaùn hay caàn nhieàu kinh

nghieäm. Chöông naøy coá gaéng chæ daãn phöông phaùp chuaån ñoaùn, kyõ thuaät chuaån ñoaùn, ñeà ra qui taéc

ñoaùn, caùch caân nhaéc caùc yeáu toá theo thöù töï deã nhôù, caûnh giaùc nhöõng sai laàm khaû höõu, noùi khaùc ñi,

chöông naøy vaïch ra moät loái ñi ñeå giuùp ngöøôi giaûi ñoaùn bieât ñöôøng chính, ñöôøng phuï ngoõ haàu ñaït

ñeán muïc tieâu. Dó nhieân cæ ñi khoâng coù nghóa laø deïp choâng gai tran böôùc ñöôøng ñoù maø laø vò trí hoùa

caùc choâng gai ñeå ngöôøi löõ haønh lieäu beà neù traùnh maø khoâng bò laïc ñöôøng. Cuõng may laø trong Töû-Vi,

ñöôøng loái giaûi ñoaùn khoâng thay ñoåi, coù theå aùp duïng moät soá qui taéc nhaát ñònh chung cho taát caû laù soá

taïm lieät keâ döôùi ñaây:

I. – Ba tieâu chuaån phaûi ñaït.

Ñoaùn soá phaûi ñaùp öùng 3 tieâu chuaån: ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc.

1. – Vieäc giaûi ñoaùn phaûi ñaày ñuû (complet)

Muoán cho ñaày ñuû, ngöôøi xem phaûi luaän ñoaùn:

Taát caû cung

Taát caû sao

Taát caû caùch, cuïc.

Caùc töông quan aâm döông nguõ haønh.

Caùc bieán coá trong moãi giai ñoaïn cuûa ñôøi ngöôøi.

Caùc caù tính cuûa con ngöôøi.

Caùc ngöôøi lieân heä vôùi mình.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 106

Nhö vaäy, gæi ñoaùn ñaày ñuû laø khoâng boû soùt moät cung naøo, moät sao naøo, moät caùch naøo, moät yeáu toá

naøo, moät thôøi haïn naøo, moät bieán coá naøo, moät ngöôøi naøo lieân heä. Ñaây laø moät coâng trình ñoøi hoûi

nhieàu coâng phu vaø thôøi gian. Giaûi ñoaùn ñaày ñuû coøn coù nghóa laø gæi ñoaùn cho phong phuù: chaúng

nhöõng giaûi ñoaùn heát caùc ñieåm treân, maø moãi ñieåm phaûi moâ taû cho suùc tích, neáu ñöôïc thì ñi vaøo chi

tieát.

2. – Vieäc giaûi ñoaùn p haûi cuï theå (concret)

Xem Töû-Vi khoâng theå noùi chung, maø phaûi noùi cho cuï theå, nghóa laø:

Phaûi moùc ra khoâng neùt ñaëc bieät (speùcifique) cuûa con ngöôøi, cuûa ñôøi ngöôøi, cuûa nhöõng ngöôøi lieân heä

trong laù soá.

Phaûi noùi ñöôïc caùc bieán coá roõ reät (preùcis) cuûa hoï hay cuûa söï vieäc.

Ngöôøi giaûi ñoaùn cuï theå phaûi xeùt veà phaåm (appreùciation qualita-tive), veà löôïng (appreùciaton

quantitative) cuûa moãi vieäc, moãi ngöôøi rieâng bieät chôù khoâng phaûi cuûa taát caû moïi ngöôøi. Ví duï nhö

xem caùch giau, ø phaûi coá aán ñònh möùc giaøu, caùch thöùc, thôøi gian laøm giaøu cuûa moät keû naøo ñoù. Tieâu

chuaån cuï t heå phaûi gíup phaân bieät roõ raøng ñöông soá vôùi keû khaùc. Nhöõng keùt luaän veà moät ñieåm naøo

phaûi roõ reät (positif) deã nhaän daïng ngöôøi ñoù, deã phaân bieät hoï vôùi ngöôøi khaùc (comparatif).

3. – Vieäc giaûi ñoaùn chính xaùc (exact)

Ñaây laø tieâu chuaån khoù ñaït nhaát. Keát luaän chính xaùc laø keát luaän ñuùng söï thaät, phaùt giaùc nhöõng vieäc

coù xaûy ra trong thöïc teá, ñaõ ñöôïc chöùng nghieäm bôûi döông soá. Ví duï nhö neâu taát caû caùc tính moät

ngöôøi laø giaûi ñoaùn ñaày ñuû. Neáu nhöõng caù tính ñoù laø nhöõng caù tính roõ reät, noåi baät nhaát cuûa hoï thì söï

giaûi ñoaùn môùi goïi laø chính xaùc. Leõ dó nhieân, söï chính xaùc chæ coù cho vieäc töông lai. Nhöng, ñuùng

trong quaù khöù vaø trong hieän taïi keå ra cuõng gioûi laém roài. Thoâng thöôøng, ít khi Töû-Vi ñaït ñeán söï

chính xaùc 100%, tröø phi ñoái vôùi vaøi söï kieän hay ñaëc ñieåm giaûn dò. Ñaït tyû leä 80% cuõng ñaõ laø hay.

Ba tieâu chuaån ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc khoâng lieân quan gì vôùi nhau: coù khi ñoaùn phong phuù maø

khoâng roõ reät, coù khi ñoaùn cuï theå maø khoâng ñuùng.

Caàn löu yù raèng laù soá Töû-Vi chæ noùi ñeán phaàn thieân ñònh, trong vaän meänh con ngöôøi. Ñoaùn soá haàu

nhö laø dòch ra nhöõng gì thieân ñònh trong laù soá. Nhöng, ai cuõng bieát raèng ñôøi ngöôøi khoâng hoaøn toaøn

do thieân ñònh maø coøn tuyø thuoäc nôi nhaân ñònh raât nhieàu. Ngoaøi cung Phuù maø laù soá ñaët ñeå, coøn coù caùi

phuùc do caù nhaân taïo ra, taïm goïi laø caùi phuùc thöïc taïi. Phuùc ñöùc thöïc taïi naøy goùp phaàn caûi söûa ít

nhieàu phaàn phuùc ñöùc thieân ñònh. Duy, khoâng ai bieát roõ ñöïôc caùi phuùc thöïc taïi cho neân chæ coù caùch laø

döïa vaøo cung Phuùc cuûa laù soá m2 9oaùn. Th2nh thöû, lôøi giaûi ñoaùn chæ ñuùng cho moät cung Phuùc tónh,

cho moät laù soá tónh, khoâng chaéc hoaøn toaøn ñuùng trong thöïc teá bao giôø cuõng linh ñoäng hôn nhieàu. Duø

sao, ñaït ñöôïc söï chính xaùc theo laù soá cuõng taïm ñuû. Tieâu chuaån chính xaùc vì theá bò giôùi haïn trong

khuoâng khoå cuûa laù soá, ít khi bao truøm ñöôïc ra phaïm vi thöïc teá.

I I. – Nhöõng yeáu toá caàn phaûi cöùu xeùt

Taäp quaùn caùc ngöôøi ñoaùn soá thöôøng thieân veà moät trong hai xu höôùng:

Coù ngöôøi coi aâm döông nguõ haønh laø chính vaø töø ñoù suy ra nhöõng yù nghóa quan troïng cho con ngöôøi

vaø ñôøi ngöôøi. Xu höôùng naøy coi nheï yù nghóa caùc sao bò xem nhu thöù yeáu hôn aâm döông nguõ haønh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 107

Hoï cho raèng khoa Töû-Vi laáy thuyeát aâm döông nguõ haønh laøm goác, cho neân phaûi döïa vaøo goác maø suy

dieãn.

Coù ngöôøi laïi ít chuù yù ñeán aâm döông nguõ haønh maø traùi laïi, ñaët naëng yù nghóa caùc sao. Hoï gæi ñoaùn laù

soá baèng söï phoái hôïp yù nghóa caùc sao. Aâm Döông Nguõ Haønh cuûa sao bò coi nheï, thaäm chí coù theå boû

qua ít nhieàu maø khoâng laøm maát söï chính xaùc cuûa keát luaän.

Hai xu höôùng treân xeùt ra chæ laø hai thoùi quna cuûa ngöôøi ñoaùn soá chôù khoâng phaûi laø khaûo höôùng

chính thoáng cuûa thuaät Töû-Vi. Khoa Töû-Vi ñaõ ñaët ñeå cho caùc sao nhieàu yù nghóa, ñoàng thôøi cuõng ñeà

ra qui luaät sinh khaéc cuûa aâm döôgn nguõ haønh. Giaù trò cuûa kho Töû-Vi naèm trong giaù trò cuûa caùc vì sao

vaø giaù trò cuûa aâm döông nguõ haønh phoái hôïp nhau. Thieáu moät caùi, Töû-Vi maát moät caên baûn. Cho neân,

ngöôøi giaûia ñoaùn phaûi cöùu xeùt caû 2 maët cuûa vaán ñeà, 2 neàn taûng cuûa khoa lyù soá, khoâng ñöôïc boû qua

hay coi nheï neàn taûng naøo. Ngöôøi ñoaùn phaûi hoäi töï toái ña caùc döõ kieän môùi coù theå caân nhaéc chính

xaùc, ñaày ñuû vaø cuï theå ñöôïc. Ta khoâng neân theo moät taäp quaùn naøo, maø phaûi, ngay töø ñaàu, taäp thoùi

quen vaän duïng ñoàng loaït 2 xu höôùng ñeå khoûi rôi vaøo phieán dieän sai laàm. Ñaây laø nguyeân taéc chæ ñaïo

quan troïng.

Ñaû thoâng ñieåm naøy, ta caàn lieät keâ caùc

soá:

− Caùc yeáu toá aâm döông nguõ haønh.

− Caùc yeáu toá caùch, cuïc.

− Caùc yeáu toá cung.

− Caùc yeáu toá sao.

− Yeáu toá thôøi gian: haïn.

yeáu toá phaûi vaän duïng. Coù theå chia 5 loaïi yeáu toá cô höõu cuûa laù

A. – CAÙC YEÁU TOÁ AÂM DÖÔNG NGUÕ HAØNH

Coù hai loaïi yeáu toá: moät thuoäc aâm döông, moät thuoäc nguõ haønh.

1. – Yeáu toá aâm döông

a) Phaûi xem Aâm döông cuûa tuoåi vôùi aâm döông cuûa cung an Meänh.

Coù 2 tröôøng hôïp toát vaø 2 tröôøng hôïpl xaáu.

Tröôøng hôïp toát chæ coù khi naøo:

Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung döông (Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân,

Tuaát).

Tuoåi Aâm (aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung aâm (Söûu, Maõo, Tî, Muøi, Daäu, Hôïi).

Tröôøng hôïp xaáu goàm coù:

Tuoåi Döông (Döông Nam hay Döông Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung Aâm.

Tuoåi aâm (Aâm Nam hay Aâm Nöõ) maø Meänh ñoùng ôû cung Döông.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 108

Hai tröøông hôïp toát goïi laø Aâm Döông thuaän lyù hay Aâm Döông hoaø hôïp. Coøn xaáu goïi laø nghòch lyù hay

xung khaéc. Söï thuaän lyù naøy loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa cung Thaân (bao giôø cuõng ñoàng aâm tính

hay döông tính vôùi cung Meänh), ñoàng thôøi cuõng loâi cuoán theo söï thuaän lyù cuûa nhöõng cung cöôøng

trong laù soá (Phuùc, Quan, Di, Taøi, Phu Theâ). Nhö vaäy, ñöôïc hoøa hôïp thì lôïi 3 moái, coøn neáu xung

khaéc thì ñoái choïi 3 moái.

b) Phaûi xem aâm döông tính cuûa sao vôùi aâm döông tính cuûa cung

Toát khi naøo sao döông ñoùng cung döông, sao aâm ñoùng cung aâm. Xaáu thì ngöôïc laïi.

2. – Yeáu toá nguõ haønh

a) Phaûi xem sinh khaéc giöõa Baûnh Meânh vaø Cuïc.

Coù 5 tröôøng hôïp coù theå xaûy ra:

Cuïc sinh Baûn Meäny: toát nhaát.

Baûnh Meänh sinh Cuïc: toát nhì.

Cuïc hoaø Baûnh Meänh: trung bình.

Baûn Meänh khaéc Cuïc: xaáu vöøa.

Cuïc khaéc Baûn Meänh: xaáu nhaát.

Noùi chung, heã coù töông sinh thì toát, töông khaéc thì xaáu, tò hoøa thì trung bình. Baûng lieät keâ ôû treân coøn

giuùp phaân bieät caû möùc ñoä toát, möùc ñoä xaáu trong caùi sinh vaø caùi khaéc.

Töôûng caàn nhaéc laïi ñeå nhôù quy taéc sinh khaéc:

Veà sinh, Moäc sinh Hoûa, Hoûa sinh Thoå, Thoå sinh Kim, Kim sinh Thuûy, Thuûy sinh Moäc.

Veà khaéc, Moäc khaéc Thoå, Thoå khaéc Thuûy, Thuûy khaéc Hoûa, Hoûa khaéc Kim, Kim khaéc Moäc.

b) Phaûi xem sinh khaéc giöõa 3 yeáu toá sau qua 2 heä caáp

Haønh cung Meänh vôùi haønh chính tinh thuû Meänh.

Haønh chính tinh thuû Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh.

Coù cung Meänh coù 1 chính tinh, coù khi coù 2 chính tinh ñoàng cung, coù khi khoâng coù chính tinh. Vì

vaäy, caàn phaân bieät 3 tröôøng hôïp khi xeùt 3 yeáu toá treân.

Tröôøng hôïp 1: Cung Meänh khoâng coù chính tinh.

Neáu haønh cung Meänh phuø sinh cho haønh Baûn Meänh thì toát. Traùi laïi, neáu khaéc Baûn Meänh thì xaáu.

Tröôøng hôïp 2: Cung Meänh coù moät chính tinh.

Söï sinh khaéc giöõa cung Meänh, chính tinh thuû Meänh vaø Baûn Meänh ñöa ñeán 9 theá phoái trí döôùi ñaây:

TÖÔNG QUAN VEÀ NGUÕ HAØNH

GIÖÕA CUNG MEÄNH, CHÍNH TINH THUÛ MEÄNH

VAØ BAÛN MEÄNH


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 109

Tröôøng hôïp 3: Cung Meänh coù 2 chính tinh ñoàng cung.

Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp maø khoâng höõu duïng bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc sau:

Neáu Baûn Meänh ñöôïc sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 sao thì toát nhaát.

Bò khaéc ôû 2 heä caáp bôûi caû hai 2 sao thì teä haïi nhaát. Baûn Meänh ñöôïc sao naøo sinh thì thònh veà phía

sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà phía sao ñoù. Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh khaéc thöù 2 giöõa chính

tinh vôùi Baûn Meänh. Söï phaân bieät sinh khaéc ôû heä caáp thöù nhaát laøm phöùc taïp vieäc ñaùnh giaù. Treân

thöïc teá, neáu coù ñoâi khaéc chuùt ít giöõa 2 tröôøng hôïp, ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä caáp thöù

nhaát.

c) Phaûi xeùt ñeán lôïi ñòa cuûa cung an Meänh vôùi haønh cuûa Baûn Meänh

Veà ñieåm naøy, xin tham chieáu chöông 2 noùi veà Laù Soá toái haûo, muïc baøn ñeán sinh ñòa, vöôïng ñòa, baïi

ñòa vaø tuyeät ñòa cuûa cung an Meänh.

Toát nhaât laø cung Meänh ôû sinh ñòa.

Toát nhì laø ôû vöôïng ñòa.

Xaáu nhaát laø tuyeät ñòa.

Xaáu nhì laø ôû baïi ñòa.

Neáu khoâng rôi vaøo tröôøng hôïp naøo cuûa baûng lieät keâ thì bình thöôøng khoâng coù gì ñaùng noùi.

d) Phaûi xeùt haønh cuûa chính tinh cu ûa haønh phuï tinh.

Trong moïi tröôøng hôïp töông sinh giöõa sao chính vaø sao phuï thì toát, töông khaéc thì xaáu. Ñoù laø noùi

chung.

Ñi vaøo chi tieát coù nhieàu tröôøng hôïp phöùc taïp hôn:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 110

Neáu chính tinh haõm ñòa (coù yù nghóa baát lôïi) maø ñöôïc phuï tinh ñoàng cung khaéc ñöôïc haønh chính tinh

naøy thì söï baát lôïi ñöôïc cheá giaûm. Ví duï: Lieâm Trinh ôû Tî vaø Hôïi thì haõm ñòa (coù nghóa bò hình

nguïc, bòe kieän tuïng). Nhöng, neáu ñöôïc Hoùa Kî ñoàng cung thì moái hoïa coù theå giaûm ñöôïc ít nhieàu

(hoaëc ñuôïc tha boång, hoaëc bò ñieàu tra maø thoâi, hoaëc bi aùn treo cuõng coù theå khoâng bò gì caû). Sôû dó

nhö theá laø vì Lieâm Trinh laø sao Hoûa seõ bò Hoaù Kî , sao Thuûy khaéc cheá, nhôø ñoù tai hoïa hình tuïng seõ

giaûm bôùt hoaëc maát haún (neáu Phuùc, Meänh, Thaân, Haïn ñeàu toát).

Cuõng trong yù töôûng ñoù, chính tinh ñaéc ñòa (coù yù nghóa toát) maø bò giaän saùt tinh cuõng ñaéc ñòa coù haønh

khaéc cheá haønh cuûa chính tinh, thì caùi toát cuûa chính tinh khoâng coøn nguyeân veïn.

Ngay taïi ñieåm naøy, maø vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi bò cheû ra laøm 2 höôùng:

Moät höôùng duøng nguõ haønh ñeå gia giaûm nghóa cuûa sao.

Moät höôùng chæ caên cöù vaøo yù nghóa cuûa sao vôùi nhau maø keát luaän.

Kyø thöïc, phaûi coá dung hoøa caû 2 höôùng theo ñuùng phöông phaùp toång hôïp cuûa khoa Töû-Vi.

B. – CAÙC YEÁU TOÁ CAÙCH, CUÏC

Caàn phaân bieät 2 loaïi caùch: moät loaïi cuûa chính tinh vaø moät loaïi cuûa phuï tinh (ñoái khi ñöôïc goïi laø

cuïc).

1. Caùch cuûa chính tinh

Thuaät Töû-Vi coù keát hôïp moät soá chính tinh laïi vôùi nhau laøm thaønh boä goïi laø Caùch. Coù nhöõng caùch

sau:

Töû Phuû Vuõ Töôøng.

Saùt Phaù Lieâm Thanh.

Cô Nguyeät Ñoàng Löông.

Cöï Nhaät.

Voâ chính dieäu (cuõng laø 1 caùch tuy khoâng chính tinh toïa thuû).

Ngöôøi ta coù khuynh höôùng coi caùch Töû Phuû Vuõ Töôùng nhö öu theá hôn 5 caùch kia. Quan ñieåm naøy coù

phaàn höõu lyù, xeùt ra hôi quaù ñaùng. Thaät söï thì 6 caùch treân ngang ngöûa nhau, neáu moãi caùch thaäp toaøn.

Muoán ñöôïc thaäp toaøn caùch phaûi coù 2 ñieàu kieän:

Phaûi hoäi ñuû sao trong caùch, nghóa laø caùch naøo coù 4 sao thì phaûi coù ñuû 4 : 3 sao phaûi ñuû caû 3 v.v… söï

thieáu soùt bò coi nhö khoâng toaøn caùch.

Phaûi coù ñuû sao ñaéc ñòa trôû leân. Sao naøo haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät buø tröø. Caøng ñaéc ñòa, caùch caøng

toaøn veïn. Trong tröôøng hôïp thöøa sao, caùc sao thöøa cuõng phaûi ñaéc ñòa. Dö thì toát, thieáu laïi khoâng

hay. Rieâng cung Voâ chính dieäu vì khoâng coù chính tinh cho neân phaûi coù moät soá ñieàu kieän rieâng bieät:

Phaûi coù Tuaàn hay Trieät traán thuû taïi choã. Neáu chieáu thì keùm hay.

Hoäi ñuû 4 hoaëc 3 sao khoâng (Tuaàn khoâng, Trieät khoâng, Ñòa khoâng, Thieân khoâng). Coù 4 thì toát hôn 3,

coøn neáu chæ coù 2 thì keùm hôn. Rieâng Tuaàn hay Trieät phaûi toïa thuû taïi ñoù.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 111

Neáu coù theâm Aâm, Döông saùng suûa hoäi chieáu vaøo thì caøng ñeïp theâm, nhaât laø khi cung voâ chính dieäu

coù Tuaàn hay Trieät traán thuû. Neáu Aâm Döông khoâng chieáu thì chính tinh xung chieáu phaûi saùng suûa.

Thoâng thöôøng, caùch voâ chính dieäu ñaéc töù khoâng hay tam khoâng bò xem laø keùm hôn 5 caùch kia,

nhöng ñaây 2 chæ laø vaán ñeà töông ñoái, khoâng maáy quyeát ñònh laém.

Tuy nhieân, ñaéc caùch chính tinh khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñaày ñuû, caàn theâm nhieàu ñieàu kieän khaùc noùi

ôû suoát phaàn treân vaø nhöõng ñieàu kieän keâ döôùi ñaây.

2. – Caùch cuûa phuï tin h

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, caùch cuûa phuï tinh (coù taùc giaû goïi laø cuïc) ñaõ ñöôïc lieät keâ ñaày ñuû, trong

chöông tham luaän veà Baûn Meänh, Cuïc, Caùch ôû trang 85. Coù söï phaân bieät ra laøm phuù caùch (chæ giaøu

coù), quyù caùch (chæ sang caû, quyeàn töôùc), baàn tieän caùch (chæ ngheøo, haï löu), taäp caùch thì dôõ.

a) Thuaät Töû-Vi ñoøi hoûi ngöôøi xem phaûi chuù yù ñeán 3 caùch quan troïng laø: quyù, phuù, vaø thoï (hay

phuùc). Phaûi coù caû 3 thì laù soá môùi röïc rôõ. Ngöôøi xöa xem quyù caùch troäi hôn phuù caùch vaø thoï caùch.

Ñieåm naøy phaûn aûnh quan nieämtroïng quyeàn töôùc cuûa vaên hoùa Trung Hoa.

b) Baát cöù caùch naøo, muoán cho toát ñeïp phaûi coù 4 ñieàu kieän (gioáng nhö 4 ñieàu kieän cuûa Caùch chính

tinh).

Ñaày ñuû, nghóa laø phaûi hoäi ñuû sao trong moät caùch môùi toaøn veïn.

Ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong caùch phaûi ñaéc ñòa heát. Sao naøo bò haõm thì caùch bò khuyeát ñoái vôùi sao

ñoù.

Ñoâng ñaûo, nghóa laø phaûi hoäi caøng nhieàu caùch hay caøng toát.

Thuaàn tuùy, nghóa laø caùch cuûaphuï tinh phaûi phuø hôïp vôùi Caùch chính tinh (nhö voõ caùch Saùt Phaù Lieâm

Tham phaûi ñi lieàn vôùi nhöõng voõ caùch cuûa phuï tinh: vaên thì hoäi vôùi vaên).

3. – Yeáu toá Cuïc

Khoang giöõa laù soá Töû-Vi, coù choã daønh ñeå ghi Cuïc vaø Baûn Meänh. Vieäc giaûi ñoaùn Cuïc caàn ñöôïc cöùu

xeùt treân 2 phaïm vi:

Trong töông quan giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh/

Trong töông quan giöõa Cuïc vaø cung Thaân.

a) Töông quan nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Baûn Meänh

Ñieåm naøy ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû ñoaïn tröôùc khi ta xeùt veà yeáu toá nguõ haønh, trng 177 vaø 178.

b) Töông quan nguõ haønh giöõa Cuïc vaø Cung Thaân

ÔÛ ñaây soaïn gi aû ghi nhaän ñöôïc moät quan ñieåm laï cho raèng Cuïc töông öùng vôùi thôøi gian laäp thaân, töùc

laø coù lieân heä vôùi cung Thaân. Theo ñoù, moãi laàn xem haäu vaän noi cung Thaân, ta phaûi xeùt haønh cung

Thaân qua sin h khaéc nguõ haønh. Neáu vaäy, Baûn Meänh khoâng coøn ñöôïc xem nhö töôïng tröng cho toaøn

ñôøi maø chæ laø giai ñoaïn ñaàu (tieàn vaän) cuûa ñôøi ngöôøi töông öùng vôùi cung Meänh. Giai ñoaïn sau ñöôïc

moâ taû trong cung Thaân vaø Cuïc. Theo 2 quan ñieåm naøy phaûi xeùt 3 tröôøng hôïp, gioáng nhö 3 tröôøng

hôïp cuûa cung Meänh ñaõ keå, töùc laø:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 112

Neáu cung Thaân voâ chính dieäu:

Khi naøo haønh cuûa cung Thaân phuø sinh cho haønh cuûa Cuïc thì toát, neáu khaéc haønh laø Cuïc thì xaáu.

Neáu cung Thaân coù 1 chính tinh

Ôû ñaây cuõng phaûi xeùt nhö ñoái vôùi cung Meänh, töùc laø aùp duïng qui taéc sinh khaéc nguõ haønh ôû 2 heä caáp

giöõa 3 yeáu toá: haønh cung Thaân, haønh cuûa chính tinh cung Thaân Vaø haønh cuûa Cuïc.

Baûng lieät keâ 9 tröôøng hôïp döôùi ñaây xeùt ra deã tham khaûo:

Neáu cung Thaân coù 2 chính tinh ñoàng cung

Neáu laäp baûng lieät keâ thì raát phöùc taïp

sau ñaây:

vaø khoâng höõu duïng gì bao nhieâu. Chæ caàn naém vöõng qui taéc

Neáu Cuïc ñöôïc phuø sinh ôû 2 heä caáp bôûi caû 2 chính tinh thì toát nhaát. Neáu bò khaéc bôûi 2 heä caáp bôûi caû

2 chính tinh thì teä nhaát. Cuïc ñöôïc sao naøo sinh thì thònh veà phía sao ñoù, bò sao naøo khaéc thì xaáu veà

phía sao ñoù.

Chæ neân chuù yù ñeán heä caáp sinh, khaéc thöù 2 giöõa chính tinh cuûa Thaân vaø Cuïc. Söï phaân bieät theâm heä

caáp sinh khaéc thöù nhaát laøm phöùc taïp söï ñaùnh giaù. Treân thöïc teá, neáu coù sai bieät giöõa 2 tröôøng hôïp,

ñieàu ñoù khoâng maáy quan troïng ôû heä thöù nhaát .

Nhö vaäy, khi xeùt haäu vaän con ngöôøi, chæ coù xeùt cung Thaân vôùi Cuïc, khoâng xaàn xeùt cung Meänh vôùi

Baûn Meänh hay cung Thaân vôùi Baûn Meänh. Ñoäc giaû ñöôïc khuyeán caùo thöû aùp duïng qui taéc naøy ñeå

chöùng nghieäm ñuùng hay sai.

C. – CAÙC YEÁU TOÁ CUNG


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 113

Noùi ñuùng ra, moãi cung trong laù soá ñeàu coù söï troâi qua rieâng, khoâng chaéc cung naøo quan troïng hôn

cung naøo. Chaúng haïn nhö coù quan ñieåm xem cung Taät khoâng quan troïng. Nhöng khi cung Taät xaáu,

con ngöôøi bò beänh taät trieàn mieân, duø coù phuù quí cuõng khoâng höôûng ñöôïc bao nhieâu. Cho neân cung

Taät cuõng llieân heä ñeán caùi hay caùi dôû cuûa nhieàu cung khaùc. Coù ngöôøi xem cung Töû nheï, nhöng coù

phuù, quyù, thoï maø tuyeät töï thì haïnh phuùc cuõng khoâng toaøn. Tuy nhieân, ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp hôi

ñaëc bieät.

Khoa Töû-Vi boû qua moät soá tröôøng hôïp bieät leä töông ñoái haïn höõu ñoù ñeå chæ chuù yù ñeán ñaïi ña soá nhaân

quaàn. Khoa naøy thieân veà vieäc nghieân cöùu con ngöôøi bình thöôøng hôn laø thöôøng, töùc laø con ngöôøi coù

ñieàu kieän söùc khoûe trung bình, ñeå taïo sinh keá, ñeå coù vôï coù choàng, ñeå coù con caùi, soáng chung vôùi xaõ

hoäi. Vì theá, khoa Töû-Vi khoâng khaûo saùt rieâng reõ vaø chi tieât nhöõng tröôøng hôïp khoâng coù tính caùch

ñaïi chuùng. Con ngöôøi cuûa khoa Töû-Vi laø con ngöôøi ñaïi chuùng (l’homme universel). Khaûo höôùng

ñaïi chuùng naøy khieán cho khoa Töû-Vi coù phaàn bieät caùc cung theo taàm quan troïng khaùc nhau vaø chia

laøm 2 loaïi:

Cung cöôøng töùc laø cung quan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp vaø saâu xa ñeán con ngöôøi, hieåu theo nghóa

con ngöôøi ñaïi chuùng.

Cung nhöôïc, töùc laø caùc cung keùm quan troïng hôn.

1. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nam

Moãi laàn xem soá cho nam giôùi phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán ñòa haït:

− Haïnh phuùc cuûa doøng hoï: cung Phuùc.

− Caù tính cuûa ñöông söï: cung Meänh.

− Cuoäc ñôøi cuûa ñöông söï: cung Thaân.

− Ngheà nghieäp cuûa ñöông söï: cung Quan.

− Tieàn cuûa cuûa ñöông söï: cung Taøi.

− Hoaøn caûnh, thôøi vaän: cung Di.

2. – Nhöõng cung cöôøng cuûa phaùi nöõ

Ngoaøi Phuùc, Meänh, Thaân, Taøi coøn phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán cung Phu vì ñaøn baø leä thuoäc ngöôøi choàng

raát nhieàu veà söï nghieäp, veà tieàn cuûa, veà haïnh phuùc gia ñình.

3. – Nhöõng cung khaùc

Chæ coù yù nghóa boå tuùc, gia giaûm theâm caùi hay caùi dôû cuûa cung cöôøng chôù khoâgn coù tính caùch quyeát

ñònh toaøn boä. Chæ tröø phi ñoái vôùi nhöõng haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö ngöôøi beänh naëng (cuøi, lao kinh

nieân, baïi lieät toøan thaân……), ngöôøi taøn taät (maát tay chaân, muø, ñieác, caâm…) hoaëc boâ laõo hay treû con

döôùi 13 tuoåi thì môùi chuù yù ñeán cung Taät, baáy giôø phaûi xem laø cung cöôøng vôùi ñaày ñuû yù nghóa cuûa

noù.

4. – Ñieàu kieän toát ñeïp cuûa cung cöôøng

Phaûi coù nhieàu sao thuoäc loaïi toát (caùt tinh lieân heä ñeán phuù, quyù, thoï)


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 114

Phaûi coù sao ñaéc ñòa hoaëc hôïp vò.

Nhöõng sao trong cung hay chieáu vaøo cung neân hôïp thaønh cuûa vaø cuïc ñaày ñuû thuaàn tuùy.

Phaûi traùnh nhöõng saùt tinh, nhaát laø saùt tinh haõm ñòa. Baèng khoâng phaûi coù sao giaûi ñuû maïnh.

D. – CAÙC YEÁU TOÁ SAO

1. – Nhöõng ñieàu kieän veà caùc sao

Phaûi coù nhieàu caùt tinh thuû, chieáu hoaëc giaùp caùc cung cöôøng.

Caùt tinh aáy phaûi ñaéc ñòa vaø hôïp vò.

Caùc sao phaûi hôïp caùch (vaên ra vaên, voõ ra voõ).

Caùt tinh phaûi traùnh saùt haønh tinh haõm ñòa, baèng khoâng phaûi coù sao giaûi chomaïnh ñoàng cung hoaëc coù

haønh khaéc ñöôïc haønh cuûa saùt, hung tinh.

Sao naøo bò haõm phaûi coù Tuaàn, Trieät aùn ngöõ.

Ngoaøi ra, phaûi chuù yù ñaëc bieät ñeán nhöõng loaïi sao döôùi ñaây:

Sao quí, chæ danh chöùc, quyeàn uy.

Sao phuù, chæ tieàn baïc, ñieàn saûn.

Sao thoï, chæ thôøi gian thuï höôûng.

Sao caûn trôû quí, phuù vaø thoï.

Caøng hoäi ñuû nhieàu lôïi ñieåm veà sao, caøng coù nhieàu sao quí, phuù, thoï thì laù soá môùi toát ñöôïc.

2. – Thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao

Phaûi löu yù thôøi gian hieäu löïc cuûa caùc sao, nhaát laø nhöõng sao phuù quí, thoï ñeå ñaùnh giaù cho ñuùng möùc

theo tuoåi taùc, tình traïng cuûa moãi ngöôøi, moãi phaùi.

3. – Vaán ñeà tröøng sao

Truøng sao ôû ñaây coù nghóa laø cöù gaëp ñi gaëp laïi moät soá sao quan yeáu maõi, moãi laàn xeùt ñeán cung naøo.

Ví duï cung Phuùc coù taøi tinh toïa hay xung chieáu, sang cung Taøi cuõng gaëp phaûi taøi tinh ñoù, sang cung

meänh cuõng gaëp laïi ñöôïc moät soá, sang cung Phu Theâ cuõng gaëp laïi nhöõng sao ñoù. Vieäc gaëp ñi gaëp laïi

caùc sao taøi nhö vaäy raát deã quyeát ñoaùn veà vaán ñeà tieàn baïc, ñieàn saûn.

Traùi laïi, neáu cung Meänh gaëp nhieàu saùt tinh thuû hay chieáu, ñeán cung Phuùc gaëp laïi, cung Taøi cuõng

gaëp laïi, hoaëc khi xeùt ñeán cung Thaân cuõng bò caùc sao treân chi phoái thì ñôøi taøn ñeán nôi roài. Tuyø theo

cung naøo bò hoäi chieáu naëng nhaát, laõnh vöïc ñoù seõ bò aûnh höôûng maïnh hôn heát . hoaëc laø hung tinh hoäi

tuï coù yù nghóa naøo noåi baät nhaát thì nhaát ñònh tai hoïa coù hình th1I cuûa yù nghóa troäi yeáu naøy. Ví duï nhö

moät ngöôøi coù Meänh, Thaân, Phuùc, Taøi, Di laån quaån gaëp ñi gaëp laïi nhieàu sao tình duïc cuøng hoäi chieáu

thì nhaát ñònh raát daâm ñaõng: trai thì laõng töû chôi bôøi, gaùi thì giang hoà, phuï baïc, truaân chuyeân.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 115

Truøng sao laø tröôøng hôïpl raát deã giaûi ñoaùn. Coøn neáu gaëp tröôøng hôïp sao raûi raùc ra ñeàu khaéc caùc cung

thì baáy giôø phaûi caân nhaéc caån thaän. Lyù do vì khoâng tìm thaáy öu caùch, troäi caùch: trong caùi dôû pha laãn

caùi hay: caùi hay cuõng khoâng ñuùng möùc: caùi dôû cuõng xoaøng xoaøng. Moät laù soá nhö theá raát khoù xem,

khoù keát luaän döùt khoaùt.

4. – Vò trí caùc sao

Thoâng thöôøng, duø laø thuû, chieáu hay giaùp, hôïp ñeàu coù aûnh höôûng gioáng nhau. Duy, co ngöôøi muoán

phaân bieät tinh vi hôn, cho raèng sao thuû maïnh hôn chieáu, xung chieáu maïnh hôn tam chieáu, tam chieáu

maïnh hôn sao tieáp giaùp vaø sao nhò hôïp.

Ngoaøi ra, phaûi xeùt sinh khaéc giöõa haønh cuûa cung vôùi cuûa sao. Ví duï nhö sao Kim ñoùng ôû cung Hoùa

seõ bò hoûa khaéc cheá, sao Hoûa ñoùng ôû cung Thuûy seõ bò thuûy khaéc cheá, sao Thuûy ñoùng ôû cung Thoå, sao

Moäc ñoùng ôû cung Kim…… ñeàu xaáu. Moãi laàn sao bò haønh cung khaéc thì yù nghóa vaø söùc maïnh cuûa sao

bò giaûm.

Traùi laïi, neáu sao ñöôïc haønh cuûa cung phuø sinh thì yù nghóa vaø söùc maïnh ñoù seõ gia taêng. Ví duï nhö

sao Hoûa ñoùng cung Moäc, sao Moäc ñoùng cung Thuûy, sao Thuûy c9oùng cung Kim, sao Kim ñoùng cung

Thoå, sao Thoå ñoùng cung Hoûa……

Neáu sao vaø cung cuøng moät haønh thì tò hoøa, bình thöôøng.

E. – YEÁU TOÁ THÔØI GIAN: CAÙC HAÏN

Coù 6 loaïi haïn: ñaïi haïn, löu nieân ñaïi haïn, tieåu haïn, nguyeät haïn, nhaät haïn, vaø thôøi haïn. Vì nhaät haïn

vaø thôøi haïn quaù ngaén neân thieáu chính xaùc, khoâng ñaùng ñöôïc cöùu xeùt. Sau ñaây laø caùc quy taéc duøng

ñeå xem haïn.

1. – Nhöõng cung duøng ñeå xem haïn

Ñaïi haïn ñöôïc xem taïi nhöõng cung coù ghi soá thaäp nieân. Tieåu haïn vaø Löu nieân ñaïi haïn thì sem ôû

nhöõng cung maø vò trí ñaõ ñöôïc chæ daãn trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, in laàn thöù 2 cuûa taùc giaû. Teân goïi

cung haïn laø tieâu chuaån duøng ñeå bieât xem trong haïn ñoù laõnh vöïc hoaït ñoäng naøo noäi baät nhaát trong

naêm ñoù. Ví duï tieåu haïn rôi vaøo cung Baøo thì chuyeän seõ dính líu ñeán anh chò em trong nhaø v.v…

Ngoaøi ra, cung naøo coù chöùa sao Löu Thaùi Tueá cuõng ñöôïc duøng ñeå ñoaùn laõnh vöïc hoaït ñoäng noåi baät

trong naêm ñoù, maëc duø cung cuûa Löu Thaùi Tueá khoâng chieáu vaøo cung tieåu haïn. Ví duï tieåu haïn rôi

vaøo cung Di taïi Tuaát, trong khi Löu Thaùi Tueá ñoùng taïi cung Quan ôû Thaân, thì cung Thaân vaø laõnh

vöïc quan tröôøng phaûi ñöôïc xem xeùt chung vôùi cung Di. Leõ dó nhieân, moãi laàn xem cung haïn naøo ñeàu

xem laø caùc cung xung chieáu, tam chieáu, vaø nhò hôïp vôùi cung haïn ñoù.

2. – Phaûi xeùt cung haïn trong boái caûnh haïn kyø lôùn hôn

Vì haïn nhoû phaûi naèm trong khuoân khoå cuûa haïn lôùn, cho neân luùc xeùt haïn nhoû phaûi ñoái chieáu vôùi haïn

lôùn. Ví duï xem moät naêm (tieåu haïn hay löu nieân ñaïi) phaûi xem chung vôùi cung ñaïi haïn chöùa ñöïng

tieåu haïn cuûa naêm ñoù. Xem moät ñaïi haïn naøo bao giôø cuõng phaûi xeùt ñaïi haïn ñoù trong khuoân khoå cuûa

Meänh hay cuûa Thaân.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 116

Sôû dó phaûi loàng khung vaøo haïn kyø lôùn hôn laø vì ít khi haïn nhoû laøm thay ñoåi saâu xa ñaëc tính cuûa haïn

lôùn. Ví duï ñaïi haïn khoâng theå laán aùt Meänh hoaëc Thaân: tieåu haïn khoâng theå laán aùt ñaïi haïn. Haïn nhoû

chæ laøm gia giaûm cho haïn lôùn. Chæ tröø phi haïn nhoû cöïc kyø toát ñeïp thì môùi xoay höôùng saâu xa haïn

lôùn. Baèng khoâng thì söï bieán chuyeån coù tính caùch tuaàn töï, khoâng ñoät ngoät. Bieät leä thöù hai neáu caû haïn

nhoû laãn haïn lôùn ñeàu röïc rôõ thì cuoäc ñôøi môùi ñoåi höôùng toát ñeïp vaø ma choùng, nhöng cuõng chæ khi naøo

Meänh hay Thaân cuõng khaù ñeïp. Neáu haïn lôùn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân xaáu maø gaëp tieåu haïn röïc rôõ thì

caùi toât chæ coù trong naêm ñoù, hoaëc chæ laøm taêng tieán theâm cho ñaïi haïn, hoaëc Meänh, hoaëc Thaân theâm

chuùt ít.

3. – Vaán ñeà cuûa thaùng nhuaän

ÔÛ ñaây soaïn giaû khoâng quan taâm ñeán thaùng. Tröôøng hôïp naêm naøo gaëp hai thaùng nhuaän thì phaûi xem

caû 2 thaùng trong nguyeät haïn, thay vì xem thaùng chính trong cung naøy roài xem thaùng nhuaän trong

cung keá tieáp.

Coù ngöôøi chia nguyeät haïn nhuaän (töùc laø thaùng dö ñi sau) ra laøm 2 thôøi kyø aên vaøo 2 cung keá tieáp: ½

thaùng nhuaän ñaàu (töø moàng 1 ñeán raèm) thì xem ôû cung cuûa thaùng chính (ví duï laø cung Ngoï), coøn ½

thaùng nhuaän sau (töø 16 ñeán heát thaùng) thì xem ôû cung keá tieáp (cung Muøi). Caùch thöùc xem haïn loái

naøy coøn ñang tranh chaáp.

4. – Phaûi coi troïng hôn thoâng leä caùc yeáu toá chi phoái haïn

Xem haïn töùc laø tìm caùc bieán coá cuï theå vaø chi tieát trong moät khoaûng thôøi gian nhoû, nhaát ñònh, cho

neân khoâng theå keát luaän chung chung ñöôïc. Vì vaäy, phaûi heát söùc chuù yù ñeán caùc yeáu toá chi phoái cung

vaø sao trong haïn, xem ñoù nhö coù hieäu löïc tích cöïc vaø maïnh meõ hôn luùc thoâng thöôøng. Coù nhö theá

môùi moâ taû nhöõn gì cuï theå, chi tieát cuûa bieán coá (nhö tình thaùi, cöôøng ñoä, nguyeân nhaân, thôøigian xaûy

ra, haäu quaû xa, gaàn……)

Ngoaøi cung vaø sao coøn phaûi chuù yù ñeán caùc sao löu ñoäng (vò trí töông quan vôùi sao coá ñònh truøng teân

…) vì caùc sao naøy coù taùc duïng boå tuùc, theâm yù nghóa, cöôøng ñoä cho bieán coá trong tieåu haïn, neáu caùc

sao löu ñoäng chieáu vaøo tieåu haïn.

5. – Phaûi ñaëc bieät coi troïng tröôøng hôïp hai haïn truøng phuøng

Khi naøo ñaïi vaø tieåu haïn rôi vaøo moät cung, baáy giôø goïi laø nhò haïn truøng phuøng. Dó nhieân, neáu cung

ñoù toát thì toát caû ñoâi, coøn xaáu thì xaáu caû caëp. Tröôøng hôïp toát caû ñoâi, böôùc ngoaëc trong soá kieáp deã xaûy

ra. Neáu xaáu caû caëp thì raát ñaùng ngaïi, ñaëc bieät laø khi cöïc xaáu: baáy giôø con ngöôøi gaëp tai hoïa doàn

daäp, coù theå vong maïng.

Vì vaäy, gaëp truøng phuøng, ngöôøi giaûi ñoaùn phaûi caân nhaéc thaät kyõ löôõng, hoäi thaät nhieàu yeáu toá tröôùc

khi ñöa ra keát luaän laïc quan hay bi quan.

6. – Phaûi xeùt sinh khaéc nguõ haønh giöõa cung haïn vôùi Baûn Me änh

Cung haïn cuõng chòu qui taéc sinh khaéc nhö cung Meänh, cung Thaân. Qui taéc naøy vöøa coù tính caùc tam

phöông (3 yeáu toá) vöøa coù tính caùc song phöông (2 yeáu toá).

a) Quy taéc sinh khaéc tam phöông


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 117

Ñoù laø söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 3 yeáu toá: cung haïn, chính tinh nhaäp haïn vaø Baûn Meänh. Neáu haønh

cuûa cung haïn sinh ra haønh cuûa chính tinh cö haïn, roài haønh cuûa chính tinh naøy sinh ra haønh cuûa Baûn

Meänh thì toát ñeïp. Neáu gaëp 2 heä caáp khaéc thì xaáu xa. Veà ñieåm naøy, xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ

ôû tran 178 ñeå xeùt ñoaùn hay, dôû treân 9 tröôøng hôïp.

Trong tröôøng hôïp cho raèng Cuïc ñaïi dieän cho haäu vaän thì, vaøo nhöõng haïn cuûa haäu vaän, khi naøo Cuïc

ñöôïc phuø sinh thì toát, bò khaéc thì xaáu. Xin moâ phoûng theo baûng lieät keâ ôû trang 184.

b) Qui taéc sinh khaéc song phöông

Trong quyeån Töû-Vi Ñaåu Soá cuûa Thaùi Thöù Lang, trang 321 coù ghi qui taéc sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá:

Baûn Meänh va ø haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû, qui taéc sinh khaéc giöõa 2 yeáu toá: Baûn Meänh vaø

haønh cuûa cung tieåu haïn. Theo taùc giaû naøy, qui taéc sinh khaéc song phöông chæ aùp duïng ñeå xem töøng

tieåu haïn moät maø thoâi. Thaùi Thöù Lang vieát:

“Kim Meänh: Haïn ñeán cung Tyù, thuoäc queû Khaûm, thuoäc haønh Thuûy – Kim sinh Thuûy, ví nhö vaøng

chaûy ra nöôùc – neân Baûn Meänh bò hao toån. Bôûi vaäy, thöôøng maéc tai öông raát ñaùng lo ngaïi.

Moäc Meänh: Haïn ñeán cung Ngoï, thuoäc queû Ly, thuoäc haønh Hoûa – Moäc sinh Hoûa, ví nhö cuûi nhoùm

löûa, sau taùn thaønh tro than – neân Baûn Meänh, tuy saùng suûa röïc rôõ nhöng chaúng ñöôïc laâu beàn. Bôûi

vaäy, raát khoù traùnh nhöõng tai öông hoïa haïi.

Thuûy Meänh: Haïn ñeán cung Daàn, thuoäc queû Caán, thuoäc haønh Moäc – Thuûy döôõng Moäc, ví nhö nöôùc

taém cho caây coû, veà sau bò khoâ caïn. Meänh laâm vaøo choã beá taéc. Bôûi vaäy, moïi vieäc ñeàu bò traéc trôû,

khoâng ñöôïc xöùgn yù toaïi loøng.

Hoûa Meänh: Haïn ñeán cung Daäu, thuoäc queû Ñoaøi, thuoäc haønh Kim – Hoûa khaéc Kim, ví nhö löûa nung

vaøng noùng chaûy – neân Baûn Meân bò nguy khoán. Bôûi vaäy, khoù maø traùnh thoaùt ñöôïc nhöõng tai öông

khuûng khieáp.

Thoå Meänh: Haïn ñeán cung Maõo, thuoäc queû Chaán, thuoäc haønh Moäc – Thoå khaéc Moäc, vaû laïi Chaán laø

bieåu töôïng cuûa saém seùt, löûa ñieän – neân Baûn Meänh ñaõ suy nhöôïc laïi bò hoaïi thöông. Bôûi vaäy, thöôøng

hay maéc beänh ñieân cuoàng, hay beânh khí huyeát raát nguy hieåm.

Nhöõng tröôøng hôïp treân ñaàu neáu gaëp Tuaàn, Trieät aùn ngöõ hay gaëp nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp hoäi

hoïp, cuõng gæi tröø ñöôïc phaàn lôùn nhöõng söï chaúng laønh”.

Nhö vaäy, chieáu theo caùc nhaän ñònh treân ñaây coù theå ruùt ra nhöõng keát luaän sau:

Baûn Meänh sinh Haïn (Baûn Meänh bò hao taùn).

Baûn Meänh khaéc Haïn (Baûn Meänh bò khoán ñoán).

Caû 2 tröôøng hôïp naøy ñeàu khoâng toát.

Baûn Meänh ñöôïc phuø sinh bôûi Haïn thì toát.

Trong tröôøng hôïp xaáu maø gaëp Tuaàn, Trieät thì baát lôïi ñöôïc hoaù giaûi, söï ñoái khaéc veà nguõ haønh coi

nhö nheï ñi. Ñaây laø moät quan ñieåm kyø laï cuûa Thaùi Thöù Lang vì oâng cho raèng Tuaàn, Trieät chi phoái

nguõ haønh, trong khi xöa nay ngöôøi ta chæ xem Tuaàn vaø Trieät nhö chæ coù hieäu löïc chi phoái yù nghóa

caùc sao vaø caùc cung maø thoâi. Chôù khoâng aûnh höôûng

gì ñeán nguõ haønh cuûa baát cöù yeáu toá naøo.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 118

Ngoaøi ra, qui taéc sinh khaéc song phöông neân treân coù theå laøm roái loaïn qui taéc sinh khaéc töøng tam

phöông, trong tröôøng hôïp gaëp thuaän lôïi nhôø tam phöông maø baát lôïi vì song phöông. Luùc baáy giôø

khoâng bieát neân xem qui taéc naøo öu thaéng ñeå giaûi ñoaùn cho thích ñaùng.

Duø sao, ñieàu ñaùng ghi nhaän laø, qua qui taéc song phöông ñoù, trong vieäc xem tieåu haïn töøng naêm, yeáu

toá sinh vaø khaéc ñaõ ñöôïc chuù yù tæ mæ hôn thoâng leä. Ngöôøi ta ñi saâu vaøo söï phaân bieät haønh sinh tích

cöïc vaø haønh sinh tieâu cöïc, haønh khaéc tích cöïc vaø haønh khaéc tieâu cöïc moät caùch tinh vi vaø ñaõ döïa vaøo

chi tieát tinh vi ñoù ñöa ra keát luaän khaù taùo baïo.

Chuùng ta coù theå dung naïp qui taéc song phöông naøy ñeå chôø chöùng nghieäm.

7. – Phaûi chuù yù ñeán hôïp caùch cuûa caùc sao ôû Meänh vaø haïn

Khoa Töû-Vi phaân bieät khaù roõ reät 4 loaïi Caùch:

Moät laø nhöõng caùch cuûa nhöõng chính tinh Töû - Phuû, Cöï – Nhaät, Cô – Nguyeät – Ñoàng – Löông (vieát

taét laø TP, CN, CNÑL).

Hai laø nhöõng caùch cuûa nhöõng chính tinh Saùt – Phaù – Lieâm – Tham vaø nhöõng saùt baïi tinh (vieát taét laø:

SPLT, sbt).

Ba laø boä Vuõ, Töôùng.

Boán laø voâ chính dieäu.

Söï hay dôõ do 4 loaïi treân phoái trí nhau ñöa ñeán baûn ñaùnh giaù döôùi ñaây:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 119

Neáu cung Meänh coù sao môø, maø Haïn ñoàng cung thì xaáu. Caøng xaáu hôn nöõa neáu Meänh coù Khoâng

Kieáp.

8. – Vaán ñeà haønh cuûa tam hôïp tuoåi vaø tam hôïpl ñaïi haïn

Vieäc xem haïn raát khoù vaø deã sai. Vì vaäy, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ra coâng bôùi moùc theâm qui taéc ngoõ haàu

giuùp cho vieäc xem haïn theâm deã daøng vaø chính xaùc. Trong soá taùc giaû höõu coâng naøy, coù cuï Thieân

Löông ñaõ cheá ra moät soá qui taéc boå tuùc: ñoù laø nhöõng qui taéc döïa vaøo söï sinh khaéc nguõ haønh giöõa 2

yeáu toá môùi, moät laø tam hôïp tuoåi vaø hai laø tam hôïp ñaïi haïn. Tröôùc khi baøn ñeán qui taéc cuûa cuï, haõy

ñònh nghóa 2 loaïi tam hôïp naøy.

a) Ñinh haønh cho tam hôïp tuoåi vaø tam hôïp ñaïi haïn

Theo cuï Thieân Löông, tuoåi con ngöôøii, ngoaøi aâm döông tính, coøn coù nguõ haønh tính. Oâng xeáp 12 tuoåi

vaøo 4 haønh (nhö theá laø töù haønh, thay vì nguõ haønh), moãi haønh goàm 3 tuoåi, keå döôøi ñaây:


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 120

− Thaây, Tyù, Thìn, caû 3 thuoäc haønh Thuûy.

− Hôïi, Maõo, Muøi, caû 3 thuoäc haønh Moäc.

− Daàn, Ngoï, Tuaát, caû 3 thuoäc haønh Kim.

Vì 3 tuoåi vaøo moät haønh neân goïi laø tam hôïp. Maët khaùc, goïi laø tam hôïp vì trong laù soá, 3 cung trong boä

tam hôïp tam chieáu laãn nhau (ví duï Thaân ñöôïc tam chieáu vôùi Tyù vaø Thìn, Thìn ñöôïc tam chieáu bôûi

Thaân vaø Tyù, Tyù ñöôïc tam chieáu bôûi Thìn vaø Thaân).

Khoâng tuoåi naøo thuoäc haønh Thoå. Ñieàu naøy khoâng thaáy cuï Thieân Löông giaûi thích.

Coøn tam hôïp ñai haïn cuõng ñöïôc töù haønh hoùa gioáng nhö tam hôïp tuoåi töùc laø

− 3 cung ñaïi haïn Thaân, Tyù, Thìn, ñeàu thuoäc Thuûy.

− 3 cung ñaïi haïn Hôïi, Maõo, Muøi ñeàu thuoäc Moäc.

− 3 cung ñaïi haïn Daàn, Ngoï, Tuaât ñeàu thuoäc Hoûa.

− 3 cung ñaïi haïn Tyû, Daäu, Söûu, ñeàu thuoäc Kim.

Sau khi töù haønh hoùa nhö treân, cuï Thieân Löông môùi ñeà ra qui taéc ñaùnh giaù toát, xaáu, döïa vaøo sinh

khaéc giöõa nguõ haønh cuûa tam hôïp ñaïi haïn (vieát taét laø: THÑH) vaø cuûa tam hôïp tuoåi (THT).

b) Quy taéc ñaùnh giaù.

Giöõa 2 loaïi tam hôïp, cuï Thieân Löông xem THT quan troïng hôn. Cöù moãi laàn THT ñöôïc hình thaønh

cuûa THÑH sinh thì toát, hoïa cuõng toát, chæ khi naøo khaéc thì xaáu. Cuï lieät keâ 5 tröôøng hôïp döùôi ñaây:

Haønh THÑH sinh haønh THT: toát.

Haønh THÑH hoaø haønh THT: toát.

Haønh THT sinh haønh THÑH: gaëp khoù khaên, nhöng neáu noã löïc thì coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh.

Haønh THÑH khaéc haønh THT: xaáu nhaát, bò hoaøn caûnh cheá ngöï.

Cuï Thieân Löông goïi 5 söï sinh khaéc giöõa 2 haønh cuûa 2 loaïai tam hôïp naøy laø yeáu toá thieân thôøi. Ngoaøi

ra, cuï coøn keå 2 yeáu toá ñòa lôïi vaø nhaân hoaø nöõa.

Ñòa lôïi laø sinh khaéc song phöông giöõa haønh cuû cung Haïn vaø haønh cuûa Baûn Meänh (ñaõ noùi ôû muïc 6b,

trang 192).

Nhaân hoaø laø söï hôïp caùch naøy khoâng hôïp caùch giöõa caùc caùch chính tinh ôû cung Meänh vaø cung Haïn

(ñaõ noùi ôû muïc 7, trang194).

Cuï cho raèng neáu ñöôïc lôïi caû 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôï, nhaân hoøa thì boäc phaùt nhanh vaø maïnh,

chuyeån höôùng cuoäc ñôøi.

c) Nhaän xeùt veà söï khaùm phaù cuûa cuï Thieân Löông.

Xeùt veà öu ñieåm, coù theå noùi raèng:

Cuï Thieân Löông ñaõ coù nhieàu vaán ñeà xem haïn vaø quan taâm chính ñaùng ñeán caùc qui taéc chi phoái haïn.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 121

Cuï Thieân Löông coù saùng cheá theâm qui taéc thieân thôøi vaø ñònh haønh cho 2 tam hôïp ñaïi haïn vaø tuoåi.

Söï saùng cheá naøy raát môùi laï, chöa ñöôïc saùcn vôû naøo ñeà caäp, coù leõ ñoù laø kinh nghieäm rieâng cuûa cuï

luùc haønh ngheà. Qui taéc thieân thôøi cuûa cuï coù theå ñoùng goùp theâm yeáu toá ñeå ñaùnh giaù cung haïn trong

chi tieát.

Xeùt veà khuyeát ñieåm, coù theå noùi raèng:

Cuï Thieân Löông ñaõ boû haønh Thoå trong 2 loaïi tam hôïlp maø khoâng giaûi thích lyù do. Trong lyù thuyeát

aâm döông nguõ haønh, Thoå laø haønh heát söùc quan troïng, leõ ra phaûi coù moät choã ñöùng, neáu khoâng hôn

caùc haønh khaùc thì cuõng ñoàng ñaúng vôùi haønh khaùc.

Cuï Thieân Löông khoâng ñaët öu tieân quan troïng giöõa 3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoaø. Thaønh

thöû, khoâng roõ ñöôïc caùi naøo öu theá, caùi naøo keùm theá. Cuï cuõng khoâng caét nghóa taïi sao laïi meïnh danh

2 loaïi tam hôïp ñoù laø yeáu toá thieân thôøi. Danh hieäu ñòa lôïi, nhaân hoaø cuõng khoâng ñöôïc giaûi thích caùch

goïi. Ñieàu naøy coù theå gaây ngoä nhaän: ngöôøi ta coù theå ngôø raèng thieân thôøi laø nhaát, ñòa lôïi laø nhì, nhaân

hoaø laø ba. Tuy nhieân, cuï Thieân Löông khoâng noùi roõ nhö vaäy. Haàu nhö cuï cho caùi naøo cuõng töông

ñöông caû.

Vì khoâng ñkaët öu tieân, neân Cuï Thieân Löông khoâng tìm ñöôïc loái thoaùt cho caùc tröôøng hôïp ñöôïc caùi

naøy maø maát 2 caùi kia, hoaëc ñöôïc 2 caùi maât 1 caùi.

Cuï coøn cho raèng phaûi coù theâm yeáu toá khaùc nöõa ñeå ñaùnh giaù, töø ñoù voâ hình chung maëc thò nhaän raèng

3 yeáu toá thieân thôøi, ñòa lôïi vaø nhaân hoøa chöa ñuû quyeát ñònh. Nhöng, cuï laïi khoâng lieät keâ yeáu toá khaùc

laø yeáu toá naøo.

Toùm laïi, chuùng ta chæ neân ghi nhaän qui taéc thieân thôøi cuûa cuï Thieân Löông ñeå bieát theâm, ñeå chöùng

nhaän khoâng neân cho ñoù laø lyù tính thaønh vaên.

III. – Nhöõng yeáu toá caên baûn phaân bieät

Söï kieåm keâ caùc yeáu toá phöùc taïp noùi treân ñöa ngöôøi xem soá ñeán moät ñaùm röøng döõ kieän, nhieàu khi raát

töông phaûn nhau. Nhöõng ai môùi hoïc deã bò laïc vaøo meâ hoàn traän ñoù.

Vì vaäy, ñeå thöû môû moät loái thoaùt, ta phaûi tìm caùch phaân bieät, ñöôïc ñeán ñaâu hay ñeán ñoù, nhöõng yeáu toá

caên baûn vaø nhöõng yeáu toá phuï thuoäc, ñeå döïa vaøo yeáu toá caên baûn maø suy luaän, chaâm chöôùc. Vaäy,

trong laù soá Töû-Vi, caùi gì laø caên baûn?

1. – Baûn Meänh laø caên baûn

Caùi gì phuø sinh cho Baûn Meänh thì coù lôïi caên baûn. Nhö vaäy, Cuïc, chính tinh, moät phuï tinh, cung an

Thaân, Thaân Quan, Taøi, Di … phaûi cuõng nhau phuø sinh cho Baûn Meänh thì môùi hay. Caøng ít yeáu toá

sinh, Baûn Meänh caøng keùm.

Trong tröôøng hôïp xem Cuïc nhö töôïng tröng cho haäu vaän thì Cuïc phaûi ñöôïc coi laø caên baûn trong haäu

vaän vaø caàn caùc yeáu toá khaùc phuø sinh cho Cuïc.

2. – Aâm Döông thuaän lyù laø caên baûn

Neáu gaëp aâm döông thuaän lyù (tuoåi döông, Meänh ñoùng ôû cung döông, tuoåi aâm, Meänh ñoùng cung aâm)

thì coù theå theâm 3 lôïi ñieåm quan troïng khaùc: cung Meänh ñöôïc thuaän lyù, cung Thaân ñöôïc thuaän lyù vaø

5 cung cöôøng ñöôïc thuaän lyù theo.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 122

Toùm laïi, coù 7 laõnh vöïc quan yeáu nhaát cuûa con ngöôøi ñöôïc höôûng lôïi ñieåm naøy. Nhôø vaäy, toaøn theå

cuoäc ñôøi, töø Phuùc tieàn kieáp, Meänh tieàn vaän, Thaân haäu vaän cho ñeán nhöõng moâi sinh then choát cuûa

con ngöôøi cuøng toát, nhö moâi tröôøng ngheà nghieäp (Quan), xaõ hoäi (Di), sinh keá (Taøi), gia ñaïo (Phu

Theâ). Toát ôû ñaây laø toát veà aâm döông.

3. – Nhöõng cung cöôøng laø caên baûn

Ñoái vôùi con ngöôøi ñaïi chuùng, soáng ôû ñôøi, bao giôø cuõng coù nhöõng moái quan taâm chính yeáu caàn phaûi

hoï suoát kieáp: ñoù laø nhöõng quan taâm veà ngheà nghieäp, veà tieàn baïc, veà gia ñaïo veà thôøi theá. Neáu ngheà

nghieäp hanh thoâng, tieàn baïc höng vöôïng, gia ñaïo ñaàm aám thôøi theá thuaän lôïi thì haïnh phuùc caù nhaân

ñöôïc baûo ñaûm. Vì vaäy nhöng cung Quan, Taøi, Phu Theâ, Di quan troïng: ñoù laø nhöõng cung baûo ñaûm

cho haïnh phuùc ngoaïi taïi.

Coøn haïnh phuùc cô höõu do nhöõng yeáu toá noäi taïi cuûa con ngöôøi khaùc dieãn taû trong 3 cung Phuùc, Meänh

vaø Thaân noùi leân caù tính, chí höôùng, khaû naêng caù nhaân.

Ñoái vôùi vaøi haïng ngöôøi ñaëc bieät nhö bò beänh kinh nieân, taät queø, ñui, caâm ñieác, cuøi … thì cung Taät laø

caên baûn vì luùc baáy giôø söùc khoûe chi phoái toaøn cuoäc ñôøi ngöôøi. Ñoái vôùi ngöôøi tuyeät töï thì cung Töû chi

phoái vaøo moät thôøi gian naøo ñoù. Ñoái vôùi ngöôøi giaø hay treû con döôùi 13, cung naøo cuõng laø caên baûn,

xeùt veà maët thoï yeåu.

4. – Chính tinh laø caên baûn

Trong cung coù 2 loaïi sao: chính vaø phuï. Sao chính quyeát ñònh toaøn dieän. Sao phuï chæ hoã trôï hoaëc

giaûm thieåu. Cho neân chính tinh quan troïng hôn phuï tinh.

Gaëp chính tinh haõm, caàn coù nhieàu phuï tinh toát vôùi laïi.

5. – Nhieàu caùch phuï tinh hôïp vì laø caên baûn

Phuï tinh chæ ñoùng vai troø thöù yeáu, coù tính caùch boå tuùc cho chính tinh. Tuy nhieân, neáu gaëp chính tinh

xaáu baáy giôø phaûi xem nhieàu phuï tinh toát laø caên baûn.

Phuï tinh ñoù chaúng nhöõng phaûi ñoâng ñaûo maø coøn phaûi hôïp vò: sao naøo coù yù nghóa gì phaûi ñoùng ôû

cung loaïi ñoù.

Hôïp vò coøn coù nghóa laø hôïp caùch, töùc laø nhaán maïnh ñeán thuaàn caùch, veà vaên cuõng nhö veà voõ.

Coù theå keå 18 caùt tinh hoã trôï. Ñoù laø: Xöông, Khuùc, Taû, Höõu, Khoâi, Vieät, Khoa, Quyeàn Loäc, Ñaøo,

Hoàng, Loäc Toàn, Quang, Quyù, Thai, Toïa, Long, Phöôïng, Caøng hoäi tuï nhieàu caøng hay.

Coøn saùt tinh phaûi ñi lieàn vôùi voõ caùch.


Nhö vaäy, xeùt ra coù ñeán 5 yeáu toá caên baûn. Neáu hoäi ñuû thì laù soá coù theå xem nhö toái haûo. Treân thöïc teá,

coù theå coù vaøi yeáu toá baát kyø, nhö ñöôïc yeáu toá naøy thì maát yeáu toá kia, kieán cho vaán ñeà xeáp loaïi theo

thöù töï quan troïng ñöôïc ñaët ra. Vì vaäy, caàn phaûi loïc laïi moät laàn nöõa taàm quan troïng cuûa caùc yeáu toá

caên baûn.

Theo thieån nghó, coù theå gaïn loïc coøn 3 yeáu toá toái ö quan troïng laø:

− Baûn Meänh (hay Cuïc)


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 123

− Aâm Döông thuaän lyù.

− Cung cöôøng toát ñeïp.

Khoâng theå cheá giaûm hôn nöõa vì 3 yeáu toá naøy xeùt ra baát khaû phaân. Sôû dó phaûi hy sinh 2 yeáu toá chính

tinh vaø phuï tinh laø vì caû 2 ñöôïc goùi gheùm trong yeáu toá veà cung cöôøng toât ñeïp.

Trong tröôøng hôïp coù 2 thuaän lôïi 1 baát lôïi, hoaëc 1 thuaän lôïi 2 baát lôïi thì laù soá khoâng toaøn haûo, trôû

ngaïi töø beân trong hoaëc töø beân ngoaøi, phaûi ñaáu tranh chaät vaät môùi tìm ñöôïc haïnh phuùc, maø haïnh

phuùc naøy cuõng khoâng ñaày ñuû, hoaëc khoâng laâu beàn, ñöôïc phöông dieän naøy thì keùm phöông dieän kia,

hoaëc neáu ñaày ñuû thì moãi phöông tieän khoâng cao laém.

Neáu phaûi caân nhaéc xa hôn nöõa, ñeå ñaùnh giaù söï quan troïng cuûa Baûn Meänh, cuûa Aâm Döông, cuûa

nhöõng cung cöôøng thì theo thieån nghó, phaûi xem nhöõng cung cöôøng toát ñeïp laø öu tieân quan troïng.

Nhöõng lyù do chuû quan coù theå giaûi thích quan ñieåm naøy laø:

Cung cöôøng toát ñeïp ñuû baûo ñaûm haïnh phuùc con ngöôøi veà nhieàu maët heát söùc quan yeáu nhö thôøi theá,

ngheà nghieäp, taøi saûn, gia ñaïo, caù tính doøng hoï.

Cung cöôøng toát ñeïp, vöøa baûo ñaûm söï thaønh coâng vaø thaønh nhaân laø 2 cöùu caùch phaûi ñaït cuûa baát luaän

ngöôøi naøo.

Baûn Meänh bò khaéc hay Aâm Döông nghòch lyù chæ bao haøm nhöõng khoù khaên, trôû ngaïi maø cuoäc ñôøi

gaëp phaûi, hoaëc bao haøm thôøi gian thuï höôûng ngaén nguûi. Hai ñieàu xeùt ra khoâng quan troïng baèng söï

thaønh nhaân vaø thaønh coâng. Thaø raèng con ngöôøi thaønh ñaït 2 muïc tieâu naøy maø vaát vaû hoaëc ít höôûng

coøn hôn laø coù ñöôïc moät cuoäc ñôøi bình thaûn, tröôøng thoï maø thieáu danh phaän, thieáu nhaân caùch.

Tieâu chuaån haïnh phuùc cuûa con ngöôøi theá tuïc laø danh phaän vaø nhaân caùch chôù khoâng haún laø tröôøng

thoï, an nhaøn. Ñoù laø quan nieäm cuûa Nguyeãn Coâng Tröù khi oâng vieát:

Ñaõ mang tieáng ôû trong trôøi ñaát.

Phaûi coù danh gì vôùi nuùi soâng.

Quan nieäm ñoù ñeà cao yeáu toá nhaân ñònh ñeå thaønh coâng, khoâng chòu thuùc thuû, aån nhaãn, an phaän, keùo

daøi moät cuoäc soáng bình thaûn, khoâng tai hoïa neân khoâng coù cô thaønh ñaït lôùn. Ñoù laø quan nieäm “taän

nhaân löïc môùi tri thieân maïng”, töùc laø laøm heát söùc mình roài môùi bieát vaän mình tôùi ñaâu. Noù ñoái choïi

vôùi quan nieäm baát ñoäng chôø thôøi, hay coá yù traùnh caùi khoù, traùnh va chaïm, ñeå anh höôûng thaùi bình

cho caùnhaân, khoâng goùp phaàn lôïi ích gì cho xaõ hoäi. Thuyeát Töû-Vi naëng tinh thaàn nho hoïc, troïng chöõ

Sính, troïng ñôøi, ñeà cao yeáu toá thaønh ñaït cuûa ngöôøi theá tuïc. Coøn Töû hoaëc Yeåu laø hai vaán ñeà naèm

ngoaøi söï löïa choïn cuûa ngöôøi ñôøi.

Vaãn bieát raèng söï ñoái khaéc veà nguõ haønh cuûa Baûn Meänh, söï nghòch lyù cuûa Aâm Döông laø hai ñieåm baát

lôïi cuûa luaät vuõ truï ñoái vôùi con ngöôøi. Nhöng, luaät vuõ truï khoâng ñôn ñoäc chi phoái nhaân sinh vaät ……

chæ phaûn aûnh moät trieån voïng chôù khoâng noùi leân moät ……vieäc phaûi xaûy ra. Chuùng ta khoâng coi nheï

tieàn ñònh …… khoâng neân ñaùnh gía thaáp nhaän ñònh. Nhöõng noã löïc goùp phaàn bieán caõi ít nhieàu soá meänh,

coù theå laøm cho trieån voïng cuûa laù soá deã theå hieän hôn hay theå hieän maïnh meõ hôn, ñeán moät chöøg möïc

naøo ñoù. Ngöôïc laïi, ngöøôi boù tay baát ñoäng yû laïi, phoù maëc cho Con Taïo thì trieån voïng seõ thaáp hôn.

Luùc

baáy giôø nhöõng ñieåm xaáu veà Baûn Meänh vaø khoa ñieåm nghòch lyù veà Aâm Döông seõ daäpl taét con

ngöôøi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 124

Duø sao, ñaây chæ laø moät quan nieäm. Coù theå coù quan nieäm khaùc. Soaïn giaû chæ daãn lyù, khoâng muoán

thuyeát phuïc, coát ñeå môû ngoû cho ngöôøi sao ñaøo saâu baøi toaùn naøy. Duy vieäc ñeà ra moät quan nieäm vaãn

coù ích lôïi, vì noù giuùp ta thaáy ñöôïc moät höùông giaûi ñoaùn Töû-Vi naøo ñoù. Nhöng, chính ôû choã phaûi löïa

choïn moät quan nieäm laøm chuaån môùi noùi leân heát caùi thuaät cuûa ngöøôi ñoaùn soá.

IV. – Nhöõng hoaøn caûnh phaûi löu yù

Baát luaän ngöôøi naøo coù ñuû ngaøy, thaùng, giôø, naêm sinh ñeàu coù moät soá Töû-Vi khoâng phaân bieät giai

caáp.

1. – Hoaøn caûnh giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït

Nhöng, vieäc ñoaùn soá phaûi phaân bieät 3 yeáu toá: hoaøn caûnh, giai caáp, moâi tröôøng sinh hoaït. Ñaây laø moät

bieät leä xem ra kyø quaëc tren nguyeân taéc, maø hôïp lyù treân thöïc teá. Lyù do laø vì con ngöôøi chòu söï chi

phoái maïnh meõ cuûa khung caûnh soáng, cuûa giai caáp cô höõu. Khung caûnh vaø gai caáp ñoù goùp phaàn ñònh

ñoaït neáp soáng, trình ñoä, cuoäc ñôøi cuûa nhöõng ngöôøi ñoàng caûnh, ñoàng giai caáp. Cuõng thôøi moät laù soá

truøng giôø cuûa hai khaùc hoaøn caûnh, khaùc giai caáp, söï luaän ñoaùn coù phaàn khaùc nhau. Ví duï nhö ñoái

vôùi daân queâ ít hoïc, soáng ôû ñoàng aùng, nôi maø neàn gioaù duïc chöa phoå bieán saâu roäng, trình ñoä vaên hoaù

cuûa hoï phaûi keùm hoön daân thò thaønh, nôi coù nhieàu phöông tieän hoïc hoûi. Vì theá, yù nghóa cuûa caùc sao

treân laù soá truøng giôø ph3I thay ñoåi cöôøng ñoä vaø möùc ñoä. Chaúng haïn nhö boä sao Xöông, Khuùc, Khoa,

ñoái vôùi daân queâ, chæ giuùp kieán giaûi ñeán trình ñoä trung hoïc, coøn ñoái vôùi daân tænh thaønh coù theå noùi leân

ñeán ñaïi hoïc. Boä sao Khoa – Quyeàn – Loäc coù theå giuùp daân queâ laøm ñeán xaõ tröôûng, chaùnh toång, nghò

vieän, nhöng ñoái vôùi daân thaønh thò thuoäc giai caáp trí thöùc, chöùc vuï coù theå leân ñeán töù hay tam phaåm

khoâng chöøng.

Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän raèng theá naøo cuõnc coù bieät leä ñoái vôùi hai haïng ngöôøi treân, khieán cho vieäc

kieán giaûi deã sai soùt. Sai soùt vì ta quaù baùm vaøo yeáu toá hoaøn caûnh, giai caáp vaø moâi tröôøng sinh hoaït,

coi ñoù nhö nhöõng khung caûnh coá ñònh. Thöù hai laø ta döïa vaøo 3 yeáu toá ñoù ñeå toång hoaù ñôøi ngöôøi, coi

nheï caùc yeáu toá khaùc. Ñieàu naøy cho thaáy khoa Töû-Vi coù giaù trò töông ñoái, nhaát laø cho caùc soá truøng

giôø maø khaùc hoaøn caûnh, giai caáp, khaùc moâi tröôøng sinh hoaït.

Ñieàu ñoù cuõng cho thaáy laù soá laø moät keû muø, khoâng theå phaân bieät ñöôïc 3 yeáu toá thöïc taïi ñoù.

2. – Hoaøn caûnh ngöôøi ngoaïi quoác

Soá ngöôøi ngoaïi quoác, duø sinh ôû Vieät Nam ñi nöõa, cuõng bò hoaøn caûnh, giai caáp chi phoái. Vaäy, nhöõng

deø daët veà 2 yeáu toá naøy nhaát ñònh phaûi ñöôïc löu yù.

Coù ngöøôi coøn xeùt theâm yeáu toá vaên hoaù, yeáu toá huyeát thoáng. Vôùi nhöõng boå tuùc, khoa Töï-Vi caøng trôû

neân töông ñoái vaø phöùc taïp voâ cuøng. Nhöng, neáu ta taïm gaùc qua nhöõng yeáu toá dò bieät ñoù thì ta vaãn coù

theå xem soá moät caùch toång quaùt cho caû ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác. Nhöõng neùt caù bieät

cuï theå seõ phaûi do ñöông nhieân soá gia giaûm theo hoaøn caûnh rieâng.

Ñieàu quan troïng caàn löu yù laø khi laáy soá cho ngöôøi ngoaïi quoác hay sinh ôû ngoaïi quoác, chuùng ta phaûi

quy ra ngaøy, giôø, thaùng, naêm aâm lòch. Trong 4 yeáu toá naøy, chæ coù yeáu toá giôø laø quyeát ñònh, caàn phaûi

quy cho ñuùng.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 125

Muoán quy giôø cho ñuùng, phaûi duøng 2 moác Tyù vaø Ngoï laøm goác. Cöù chính Tyù laø nöõa ñeâm, chính Ngoï

laø giöõa trua. Ai sinh vaøo khoaûng 23 giôø ñeân ñeân 1 giôø saùng hoâm sau laø sinh giôø Tyù. Ai sinh vaøo

khoaûng 11 giôø ñeán 13 giôø laø sinh giôø Ngoï. Cöù töø truïc caên baûn Tyù, Ngoï maø tính laàn ñi caùc giôø khaùc,

cöù 2 tieáng ñoàng hoà laø moät giôø aâm lòch.

Vì phaûi laáy giôø taïi nôi sinh laøm chuaån, cho neân raát coù theå giôø Tyù ôû Vieät Nam laø giôø Ngoï ôû xöù khaùc.

Duy ñieàu quan troïng laø phaûi laáy giôø ôû nôi sinh laøm goác chôù khoâng phaûi laáy giôø ôû Vieät Nam laøm

goác.

Tuy nhieân, phaûi löu yù theâm raèng giôø aên thoâng vôùi ngaøy. Ñoái vôùi tröôøng hôïp sinh giôø Ngoï ôû ngoaïi

quoác, coù theå giôø naøy thuoäc ngaøy hoâm tröôùc hoaëc ngaøy hoâm sau cuûa ngaøy aâm lòch Vieät Nam, tuyø

theo ngaøy ta tính veà beân phaûi cuûa tuyeán Greenwich hay laø beân traùi cuûa tuyeán naøy. Tính beân phaûi thì

coâng theâm 1 ngaøy. Tính beân traùi thì bôùt ñi 1 ngaøy cuûa aâm lòch.

V. – Nhöõng sai laàm caàn caûnh giaùc

Duø ta coù neâu qui taéc xem soá, nhöng thoâng thöôøng raát khoù ñi saâu vaøo chi tieát cuûa töøng tröôøng hôïp

phöùc taïp cuûa söï vieäc. Ví duï khi thaáy Thieân Maõ gaëp Phuïc Bình, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp thì coù theå noùi

laø maát xe. Nhöng thöïc teá cho thaáy khi chæ maát vaøi boä phaän cuûa chieác xe. Khoa Töû-Vi chæ noùi ñeán

chieác xe, chôù khoâng moâ taû caùi baùnh xe, ñeøn xe, kính xe, cuõng khoâng noùi roõ haún ñöôïc laø coâng xe

hay laø xe nhaø, vaø trong tröôøng hôïp moät ngöôøi coù nhieàu xe, Töû-Vi khoâng theå noùi roõ ñöôïc maât chieác

naøo.

Vì thöïc teá phöùc taïp nhö vaäy cho neân, khoa Töû-Vi, duø tinh vi maáy cuõng khoâng laøm soa soi saùng heát

caùc uaån khuùc. Bao giôø cuõng ñeã gaëp sai laàm, khoâng ít thì nhieàu. Coù raát nhieàu nguyeân nhaân sai laàm:

− Baét nguoàn töø ngöôøi giaûi ñoaùn.

− Baét nguoàn töø thaân chuû.

− Baét nguoàn töø laù soá.

− Baét nguoàn töø nhöõng giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi.

1. – Nhöõng sai laàm cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn

Thoâng thöôøng, ngöôøi giaûi ñoaùn vò sai laàm trong vieäc vaän duïng caùc yeáu toá, trong vieäc ñaùnh giaù caùc

yeáu toá, trong vieäc giaûi thích söï kieän, cuõng nhö sai laàm vì bò thaân chuû löøa doái hoaëc vì hieáu höùng thuù

luùc xem soá.

Luùc vaän duïng caùc yeáu toá, ngöôøi xem soá seõ sai laàm neáu khoâng naém heát caùc yeáu toá, boû qua nhöõng

yeáu toá quan troïng (hoaøn caûnh, thôøi gian hieäu löïc, yeáu toá chính, phuï……)

Khi ñaùnh giaù caùc tröôùc, thaày soá khoâng caân nhaéc ñuùng möùc cuõng seõ ñoaùn sai. Thoâng thöôøng, moãi taùc

giaû coù moät loái ñaùnh giaù caùc yeáu toá theo kinh nghieäm rieâng. Moät taùc gæ chuyeân xem soá tuø nhaân coù xu

höôùng ñaùnh giaù naëng caùc sao xaáu, coi nheï caùc sao toát. Taùc giaû naøo chuyeân xem soá giôùi haïn trung

löu vaø thöôïng löu seõ bò bôõ ngôõ laïc loõng vaø sai laàm khi xem soá haï löu. Sôû dó nhö vaäy laø vò söï

chuyeân khoa mang laïi cho taùc giaû moät heä thoáng giaù trò cuûa caùc sao khaùc haún heä thoáng cô höõu. Möùc

ñoä vaø cöôøng ñoä yù nghóa cuûa caùc sao bò hoï gia giaûm theo kinh nghieäm chuyeân khoa. Daàn daø theo

thôøi gian, söï gia giaûm ñoù trôû thaønh moät taäp quaùn khoù söûa.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 126

Maëc khaùc, ngöøôi coù thieän tính xu höôùng ñeà cao caùi toát cuûa ñöông soá. Coøn ngöøôi aùc tính laïi thieân veà

caùi xaáu. Coù khi hoï tham chieáu tröôøng hôïp caù nhaân toång quaùt hoùa cho moïi ngöôøi.

Trong vieäc giaûi thích caùc söï kieän, söï sai laàm coù theå baét nguoàn töø vieäc trình baøy khoâng roõ raøng, duø

thaày soá ñaõ phaùt giaùc ñöôïc yeáu ñieåm.

Ngoaøi ra, taùc giaû xem soá coøn sai laàm vì hoï ñeå thaân chuû löøa gaët hay lung laïc. Thaân chuû xem boùi

thöôøng ha thöû thaày baèng caùch gaït thaày, noùi doái thaày hoaëc phuû nhaän nhöõng ñieåm ñoaùn ñuùng (vì töï aùi,

vì xaáu hoå) khieán cho thaày naøo thieáu töï tin phaûi ñoåi höôùng suy luaän. Moät taùc gaûi naém vöõng Töû-Vi

ñöøng ñeå bò lung laïc bôûi thaân chuû hay bôûi ngoaïi caûnh. Khi xem soá chæ neân bieát mình vaø laù soá tröôùc

maét maø thoâi. Cho duø ñoaùn sai cuõng ñöøng raùng chòu.

Sau cuøng, moät nguyeân nhaân sai laàm quan troïng laø söï thieáu höùng thuù cuûa taùc gaûi luùc xem soá. Söï

höùng khôûi giuùp hoï phaùt giaùc nhieàu ñieåm raát vi teá, giuùp hoï trình baøy vaán ñeà ñuùng taàm möùc cuûa söï

thaät, ñaày ñuû vaø cuï theå. Ai xem lieân tieáp quaù nhieàu laù soá trng moät buoåi aùt khoâng coøn ñuû saùng suoát ôû

nhöõng laù soá choùt. Caùi höùng cuûa taùc giaû xuaát hieän baát thaàn, coù khi do söï llinh maãn tinh thaàn, coù khi

ñöôïc thaân chuû xaùc nhaän ñuùng töø caâu ñoaùn ñaàu tieân. Söï höùng thuù naøy goùp phaàn chính xaùc ñeân 70%.

2. – Nhöõng sai laàm baét nguoàn töø thaân chuû

Neáu thaân chuû vì töï aùi hay thöû thaày maø cöïc löïc baùc boû lôøi ñoaùn chính xaùc cuûa thaày soá, khieán cho

thaày soá thay ñoåi höôùng luaän thì hoï cuõng goùp phaàn laøm sai laïc söï giaûi ñoaùn.

Nhöng, quan troïng nhaát laø caùi phuùc ñöùc thöïc taïi cuûa thaân chuû maø chính hoï coù khi khoâng luôøng ñöôïc.

Treân 2 laù soá gioáng nhau, cuoäc ñôøi cuûa 2 thaân chuû sôû dó khaùc nhau laø do phuùc ñöùc thöïc taïi. Phuùc ñöc

thöïc taïi laø caùc söï maïnh meõ maø caù nhaân thuï höôûng töø aâm ñöùc cuûa cha meï vaø coâng ñöùc cuûa chính

mình taïo ra. Aâm ñöùc vaø coâng ñöùc ñoù goùp phaàn caûi söûa ít nhieàu höôùng ñi cuûa cuoäc ñôøi. Ví duï nhö

ngöøôi coù sao Thieân Quan, Thieân Phuùc cuøng ñoùng ôû Meänh, ai laøm phuùc maïnh taát coù phuùc ñöùc thöïc

taïi lôùn hôn, ñöôïc linh thieâng che chôû, ñöôïc ngöôøi ñôøi giuùp ñôõ nhieàu hôn.

Moãi sao maïnh eáyut tuøy töøng ngöôøi, cöôøng ñoä vaø nhöôïc ñoä cuõng thay ñoåi tuøy töøng ngöôøi. Nhöõng yeáu

toá thöïc teá cuûa thaân chuû laém khi chæ ñöôïc xaùc nhaän bôûi haäu nghieäm maø thoâi, chôù khoâng phaûi vaøo luùc

thaày soá giaûi ñoaùn.

Cuõng naèm trong khuoân khoå cuûa phuùc ñöùc thöïc taïi, nhöõng ai yû soá mình toát, xao laõng coâng ñöùc, baát

ñoäng chôø thôøi thì cuõng khoâng tieán ñaït ñöôïc nhö yù.

3. – Nhöõng sai laàm töø laù soá

Moät laù soá laáy sai giôø, sai ngaøy, thaùng naêmsinh seõ khoâng bao giôø ñöôïc ñoaùn ñuùng. Ña soá daân queâ

Vieät Nam khoâng roõ giôø sinh chính xaùc, thöôøng laáy maët trôøi laøm giôø, laáy hieän töôïng cuûa ñôøi soáng

laøm giôø. Chaúng haïn nhö coù ngöôøi noùi laø mình sinh vaøo luùc gaø gaùy, luùc hoïc troø ñi hoïc, luùc xeá chieàu

…… coù ngöôøi bieát ñuùng giôø sinh aâm lòch, nhöng laïi khoâng bieát raèng giôø Vieät Nam töø 1943 ñaõ bò thay

ñoåi nhieàu laàn, troài suït töø ñaàu naêm 1943 ñeán nay ñeán 6 laàn, coù laàn troài ñeán 2 tieáng ñoàng hoà. Vì vaäy,

hoï khoâng buø tröø ñöôïc. Coù ngöôøi cho giôø sinh ñuùng ranh giôùi 2 giôø aâm lòch keá tieáp, ví duï nhö 1 giôø

tröa, ranh giôùi giöõa 2 giôø Ngoï vaø Muøi.

Coù ngöøôi sinh giôø Tyù, Söûu, Daàn luùc coøn ñeâm, nhöng laïi khoâng tính qua ngaøy môùi. Ví duï nhö sinh

vaøo 1 giôø röôõi ñeâm 18 raïng 19 thì phaûi laáy ngaøy 19 laøm ngaøy sinh, vì ngaøy 19 baét ñaàu töø giôø Tyù.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 127

Coù ngöôøi sinh vaøo thaùng nhuaän, roài cöù ñoân leân 1 thaùng, laøm sai laïc thaùng sinh.

Coù ngöôøi khai sinh treã ngaøy giôø sinh, roài laâu daàn queân baüng ngaøy sinh, laáy ngaøy khai sinh laøm ngaøy

sinh.

Maët khaùc, nhöõng sai laàm coøn baét nguoàn töø vieäc an sao traät. Tröùôc khi ñoaùn soá, töôûng cuõng neân

kieåm soaùt laïi vò trí caùc sao.

Sau cuøng, ñoái vôùi vaøi loaïi soá quaù ö ñaëc bieät, vieäc ñoaùn cuõng deã gaëp sai laàm. Ñoù laø tröôøng hôïp laù soá

coù nhieàu phoái caùch töông phaûn quaù, ñoaùn theo chieàu höôùng naøo cuõng deã sai. Ñoù cuõng laø tröôøng hôïp

laù soá song sinh, truøng giôø, chæ ñuùng giôø cho moät ngöôøi em hay ngöôøi anh. Caøng ñaëc bieät laø soá song

sinh moät nam, moät nöõ.

Maët khaùc, coù nhieàu cuoäc ñôøi quaù ö soùng gioù, hoaëc quaù ö nhaøn taûn, vieäc ñoaùn soá cho hoï cuõng deã sai.

Moät phaàn vì caùc sao trong laù soá khoâng ñuû phöùc taïp ñeå dieãn taû heát moät loaït quaù nhieàu bieán coá. Phaàn

khaùc, caùc sao trong laù soá vì phöùc taïp, neân khoâng öùng cho moät cuoäc ñôøi quaù ö giaûn dò.

4. – Nhöõng sai laàm baét ngu oàn töø giôùi haïn cuûa khoa Töû-Vi

Trong chöông trình baøy ñoái töôïng cuûa khoa Töû-Vi, chuùng ta coù dòp thaáy raèng khoa naøy khoâng theå

aùp duïng ñoái vôùi moät vaøi ñoái töôïng ñaëc bieät. Maët khaùc, vdì toång soá toái ña laù soá khaû höõu chæ laø

512.640 laù aùp duïng cho toaøn theå daân soá theá giôùi cho neân phaïm vi aùp duïng cuûa khoa Töû-Vi caøng haïn

heïp. Ôû Vieät Nam, cöù 73 ngöôøi laø c1o chung moät laù soá Töû-Vi.

Söï truøng soá naøy deã ñöa ñeán sai laàm vì treân 73 ngöôøi ñoù ta coù theå coù 73 höôùng luaän ñoaùn vaän maïng

chôù khoâng phaûi moät vaän maïng duy nhaát.

VI. – Ñieàu kieän caàn coù ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi

Theo qui taéc laù soá Töû-Vi ñeà caäp trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, baát cöù ai coù trí thoâng minh bình

thöôøng ñeàu coù theå chaám soá cho mình vaø cho baát cöù ngöôøi naøo khaùc.

Nhöng, ñeán khi giaûi ñoaùn, khoâng phaûi ai cuõng coù theå ñoaùn ñaày ñuû, cuï theå vaø chính xaùc. Vì vaäy,

th ieát töôûng caàn bieát qua nhöõng ñieàu kieän baét buoäc phaûi coù vaø neân coù ñaët cho ngöôøi giaûi ñoaùn.

1. – Trí nhôù (meùmoroie)

Muoán laøm toaùn nhaân, toaùn chia baét

thuoäc baøi, cuï theå laø:

buoäc phaûi thuoäc cöûu chöông. Muoán ñoaùn soá, tröôùc tieân phaûi

Thuoäc yù nghóa caùc cung, vò trí caùc cung, aâm döông vaø nguõ haønh tinh cuûa cung, phöông höôùng caùc

cung, qui taéc phoái chieáu giöõa caùc cung, teân caùc cung cöôøng, nhöôïc , yù nghóa linh ñoäng giöõa caùc cung

tuøy theo tuoåi taùc, nam nöõ, ngheà nghieäp.

Thuoäc yù nghóa caùc sao, vò trí toát xaáu caùc sao, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa sao, phuông

huôùng cuûa sao, qui taéc hoäi tuï, phaân taùn, baûn chaát vaø cöôøng ñoä cuûa caùc sao toát vaø xaáu, tính caùch linh

ñoäng cuûa sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 128

sao tuøy theo caùc vò trí, söï hoäi tuï, caùc cuïc, caùc caùch cuûa nhöõng boä sao, hieäu löïc cuûa caùc sao tuøy theo

tuoåi taùc, nam nöõ, ngheà nghieäp.

Thuoäc qui taéc sinh vaø qui taéc khaéc veà aâm döông nguõ haønh, aâm döông tinh vaø nguõ haønh tinh cuûa

thaùng, naêm, ngaøy, giôø sinh.

Neáu khoâng chòu khoù nhôù vaø neáu trí nhôù thieáu chính saùt thì giaûi ñoaùn thieáu chính xaùc, cuï theå vaø

phong phuù. Khoâng coù caùch naøo xem soá maø khoâng thuoäc 3 chuû ñieåm treân ñöôïc. Quyeàn Töû-Vi Haøm

Soá, ñöôïc soaïn moät caùch maïch laïc, coù taùc duïng giuùp ñôõ trí nhôù raát nhieàu coù theå duøng laøm chaát lieäu

tham khaûo boå ích.

2. – Suy luaän (raisonnement)

Naêng khieáu naøy raát caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn laù soá Töû-Vi. Vì coù nhieàu yeáu toá can döï, vì moãi yeáu

toá voán phöùc taïp, laïi chòu söï chi phoái caøng phöùc taïp hôn cuûa yeáu toá khaùc cho neân ngöôøi giaûi ñoaùn

phaûi duøng ñeá n suy luaän ñeå caân nhaéc, gia giaûm, pheâ phaùn.

Vaäy, hoï phaûi coù oùc phaân tích (sens analytique), oùc toång hôïp (sens syntheùtique), oùc pheâ bình (sens

critique) ñeå ñaït ñeán moät söï pheâ phaùn hôïp lyù (jugement logique), söï ñaùnh giaù thích nghi caùc yeáu toá

(eùvaluatinon adeùquate des facteurs) vaø moät söï trình baøy kieán giaûi ñuùng taàm möùc (preùsentation des

appreùclations aøleo juste valeur).

Hai ñieàu kieän trí nhôù vaø suy luaän thieát töôûng coù theå xem laø taïm ñuû. Nhöng, muoán tinh vi hôn, coù theå

theâm vaøi ñieàu kieän boå tuùc khaùc.

3. – Tröïc giaùc (intuititon)

Tröïc giaùc laø söï hieåu bieát tröïc tieáp moät söï vieäc maø khoâng caàn ñeán söï suy luaän cuûa lyù trí. Phaûi coâng

nhaän raèng trö ïc giaùc khoâng maáy caàn thieát cho vieäc giaûi ñoaùn vì khi caân nhaéc, ngöôøi ta duøng ñeán suy

luaän hôn laø tröïc giaùc. Tuy nhieân, trong con ngöôøi, raát khoù phaân bieät ñeán ñaâu laø suy luaän, ñeán ñaâu

laø baét ñaàu laõnh vöïc tröïc giaùc. Luùc suy luaän voâ tình ta phaûi duøng tröïc giaùc maø khoâng hay. Cho neân,

tröïc giaùc cuõng giuùp ñôõ cho söï khaùm phaù khoâng nhoû, ñaëc bieät laø tröùôc nhöõng caùi guùt coù theå giaûi baèng

caû hai höôùng suy luaän. Baáy giôø ta söû duïng tröïc giaùc. Tuy nhieân, luùc ñoù ta deã gaùnh baét traéc (risques)

cuûa söï sai laàm khi choïn löïc moät höôùng ñoaùn naøo ñoù baèng tröïc giaùc. Neáu tröïc giaùc linh dieäu, höôùng

ñoaùn coù theå chính xaùc. Baèng khoâng vaãn coù theå sai laàm.

4. – Kinh nghieäm (expeùrience)

Ñaây coù theå laø ñieàu kieän quan troïng nhaát, ñaëc bieät cho tieâu chuaån chính xaùc cuûa lôøi gæi. Bao giôø

ngöøôi ñi xem cuõng ñoøi hoûi söï chính xaùc. Neáu thieáu kinh nghieäm thì seõ thieáu hoaëc ít chính xaùc.

Kinh nghieäm coù theå thuû ñaéc baèng söï thöïc taäp (pratique) giaûi ñoaùn nhieàu laù soá, cuûa nhieàu haïng

ngöôøi, thuoäc nhieàu giai caáp, thuoäc nhieàu hoaøn caûnh, thuoäc nhieàu ngheà nghieäp. Nhôø ñoù, taùc giaû coù

theå gaëp nhieàu tröôøng hôïp töông töï hay töông phaûn ñeå coù theâm yeáu toá caân nhaéc, so saùnh, löôïng ñònh,

phaåm ñònh ñuùng thaàm möùc cuûa söï vieäc. Kinh nghieäm laø kho taøng kieán thöùc raát quyù, khoâng coù gì

thay theá noù ñöôïc.

Kinh nghieäm cuõng coù theå thuû ñaéc qua thôøi gian, vôùi tuoåi taùc, qua söï quan saùt thöïc teá, toùm laïi qua

thôøi gian soáng cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn, soáng baèng kinh nghieäm baûn thaân vaø soáng baèng tröôøng hôïp cuûa

caùc thaân chuû.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 129

Tuy nhieân, ngöôøi giaøu kinh nghieäm thöôøng vaáp phaûi khuyeát ñieåm, cöïc ñoan, töï cho mình voâ loãi

(ingaillibe), coù xu höôùng caû quyeát, xaùc ñònh hoaëc phuû ñònh, khoâng phaân bieät luaät chung vaø qui taéc

rieâng, ít chaáp nhaän ngoaïi leä cuûa kinh nghieäm.

Noùi ñeán kinh nghieäm laø noùi chung, chôù treân thöïc teá coù raát nhieàu trình ñoä kinh nghieäm, cuõng nhö coù

raát nhieàu loaïi kinh nghieäm (loaïi kinh nghieäm lyù thuyeát, loaïi thöïc haønh). Duø sao kinh nghieäm vaãn laø

lôïi khí toái caàn ñeå giaûi ñoaùn Töû-Vi.


Chöông hai

Laù soá toái haûo

Laù soá trung bình

Laù soá cöïc xaáu

Laù soá cöïc xaáu.

Nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc con ngöôøi

− ñieàu kieän caù nhaân

− ñieàu kieän thôøi theá


ñieàu kieän nhaân hoøa

Nhöõng ñieàu kieän cuûa laù soá toái haûo

− veà Aâm Döông Nguõ Haønh

− veà cung

− veà caùch

Laù soá trung bình

Laù soá toái haûo laø laù soá hoaøn toaøn toát. Caùi toát naøy ñöôïc quan nieäm theo hai caùch.

Quan nieäm thöù nhaát cho raèng laù soá toát phaûi suoâng seû töø ñaàu ñeán cuoái, töông thuaän veà aâm döông nguõ

haønh, töông thuaän veà cung caùch vaø sao. Meänh soá toát phaûi traùnh ñöôïc nghòch caûnh, phaûi gaëp heân

may ñeán luùc giaø, trong caùc laõnh vöïc quaù yeáu cuûa ngöôøi ñôøi. Con ngöôøi toát soá töï nhieân ñöôïc höôûng

haïnh phuùc toaøn veïn, toaøn dieän vaø laâu daøi, khoâng phaûi ñaáu tranh chaät vaät, khoâng gaëp tai hoïa, chöùc

quyeàn cao, tieàn baïc nhieàu, thuï höôûng ñöôïc laâu.

Quan nieäm thöù hai cho raèng laù soá nhö treân laø tröôøng hôïp voâ cuøng haõn höõu, coù theå xem nhö moät bieät

leä hieàm hoi haàu nhö chæ daønh cho cao cöôøng vò vua chuùa trong thôøi thònh trò. Nhö theá laø toát soá ñaëc

bieät, khoâng phaûi laø toát soá thoâng thöôøng. Quan nieäm naøy cho raèng meänh soá toát chæ caàn thaønh ñaït, con

ngöôøi toát soá chæ caàn thaønh nhaân vaø thaønh coâng, vaø neáu phaûi ñaáu tranh chaät vaät vôùi nhieàu nghòch


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 130

caûnh, maø vaãn löôùt qua ñöôïc, thì vaãn toát. Meänh soá toát khaéc phuïc nghòch caûnh, khoâng baét buoäc luoân

luoân phaûi coù thuaän caûnh, phaûi coù heân may.

Hai loái nhaän ñònh naøy phaûn aûnh 2 quan nieäm thaønh coâng, moät quan nieäm lyù töôûng cho raèng thaønh

coâng nhôø thieân phuùc, moät quan nieäm thöïc teá cho raèng khoâng thaønh coâng nhôø nhaân ñònh. Theo choã

phaùn ñoaùn rieâng thì khoa Töû-Vi khoâng theo haún moät quan nieäm naøo. Töû-Vi chaáp nhaän caû 2 quan

nieäm cuøng moät luùc, khoâng choái boû thieân phuùc, cuõng khoâng coi nheï nhaân ñònh, dung hoøa caùi toát cuûa

thieân phuùc vôùi caùi toát cuûa nhaân ñònh. Quaû nhieân cuûa Töû-Vi veà laù soá toát raát thöïc tieãn. Vöøa ñoøi hoûi

thuaän caûnh, vöøa ñoøi hoûi söï thaønh coâng trong nghòch caûnh. Chieàu höôùng naøo cuõng ñöôïc xem laø toát.

Khoa Töû-Vi duøng ñeå coi taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät rieâng ai, khoâng daønh rieâng cho moät giai

caáp naøo. Khoa naøy thaám nhuaàn tinh thaàn nhaân baûn ñaïi ñoàng, khoâng phaân bieät caù nhaân. Ñoái duïng

cuûa Töû-Vi laø ñoái duïng toaøn theå, khoâng phaûi lkaø ñoái duïng choïn loïc. Töû-Vi xem con ngöôøi vaø cuoäc

ñôøi baèng ñoâi maét khaùch quan, nhìn caùi toát , nhìncaû caùi xaáu, thaáy caû hai beà. Khoa Töû-Vi chæ laø moät

taám göông phaûn chieáu con ngöôøi vaø ñôøi ngöôøi, chôù khoâng pheâ bình caù tính hay kieáp soá cuûa ai caû.

Khoa naøy coù ñaët ñeå ra nhieàu caùch toát, ñoàng thôøi vôùi nhieàu hung tinh. Soá löôïng sao toát vaø sao xaáu

xeùt ra cuõng töông ñoàng. Khoa Töû-Vi khoâng bi quan maø cuõng khoâng laïc quan, vì theá coù theå xem xeùt

cho taát caû moïi ngöôøi, khoâng phaân bieät giai caáp, giaøu ngheøo, sang heøn, nam nöõ…

Hôn nöõa, trong nhaõn quan Töû-Vi, ta nhaän thaáy ñöôïc caùi lyù töông ñoái cuûa cuoäc ñôøi. Vieäc ñaët ñeå sao

toát vaø sao xaáu cho thaáy ñôøi ngöôøi coù hay coù dôû li lieàn nhau, coù may coù ruûi trong moät thaân phaän, coù

thuaän caûnh coù nghòch caûnh trong moät tình traïng, baát luaän tình traïng ñoù cuûa caù nhaân naøo. Soá moät vì

vua coù nhöõng öu ñieåm nhöng cuõng khoâng maát nhöôïc ñieåm. Soá moät keû ngheøo coù ñieåm baát lôïi nhöng

cuõng coù lôïi ñieåm treân moät phöông dieän naøo ñoù. Moät caù tính vaø töï noù hoâng toát, khoâng xaáu maø chæ

toát, xaáu tuøy choã duïng. Moät hoaøn caûnh töï noù khoâng hay, khoâng dôû maøhay, dôû tuøy theo ngöôøi bieát

vaän duïng hoaëc khoâng bieát vaän duïng. Moät vì sao töï noù khoâng ñeïp, khoâng xaáu maø chæ ñeïp xaáu trong

moâi tröôøng cuï theå naøo ñoù. Töû-Vi vì theá töông ñoái theo caù tính, theo hoaøn caûnh.

Tuy nhieân, vì nhu caàu giaûi ñoaùn, ta phaûi phaân bieät nhöõng laù soá toát, laù soá xaáu vaø laù soá trung bình. Söï

toát xaáu naøy cuõng töông ñoái, vì tuøy theo quan nieäm haïnh phuùc nhaân sinh cuûa khoa Töû-Vi. Vìlyù do ñoù

ch neân ta caàn xeùt tröôùc tieân noäi dung cuûa haïnh phuùc thaäp toaøn maø khoa Töû-Vi quan nieäm.

A. – NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN CUÛA HAÏNH PHUÙC NHAÂN SINH

Caùc saùch vôû Töû-Vi ñaõ coù khoâng heà moâ taû haïnh phuùc cuûa con ngöôøi. Caùi haïnh phuùc ñöôïc ñeà caäp ôû

ñaây ñöôïc suy dieãn töø nhöõng chi tieát raûi raùc nhaän thaáy qua caùch ñònh danh, caùch boá trí, caùch phoái

chieáu caùc cuoäc ñôøi, söï hieän dieän vaø aùy nghóa caùc sao toát cuõng nhö xaáu. Heä thoáng hoùa caùc chi tieát

naøy, ta thaáy khoa Töû-Vi ñaët ra 3 ñieàu kieän caàn thieát vaø ñaày ñuû cho moät haïnh phuùc toái haûo:
Ñieàu kieän ñaët cho chính mình.

Ñieàu kieän ñaët cho hoøan caûnh.

Ñieàu kieän ñaët cho ngöôøi khaùc

1. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho chính mình


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 131

Haïnh phuùc con ngöôøi tröôùc heát tuyø thuoäc phaàn nhaân ñònh cuûa moãi caù nhaân. Ñaây coù theå goïi laø ñieàu

kieän thaønh phaàn.

Ñieàu kieän ñaàu tieân laø phaûi thuaàn caùch. Nam giôùi phaûi ra nam giôùi, nöõ giôùi phaûi ra nöõ giôùi. Nam giôùi

maø coù nöõ tính thì bò phaù caùch. Ngöôïc laïi cuõng theá.

Thöù hai laø con ngöôøi phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm vaät chaát, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc. Lôïi ñieåm vaät chaát ñoøi

hoûi söùc khoûe ñeå soáng, ñeå tranh ñaáu vôùi nghòch caûnh, traùnh ñöôïc beänh taät khoâng bò suy nhöôïc theå

xaùc ñeå khoûi trôû thaønh gaùnh naëng cuûa gia ñình vaød cuûa xaõ hoäi. Söùc khoûe ñoù laø ñieàu kieän tröôøng thoï,

ñeå möu sinh ngoõ haàu trôû neân höõu duïng cho gia ñình, cho xaõ hoäi. Veà ñieåm naøy, moät cung Taät toát laø

moät ñoøi hoûi baét buoäc.

Nhöõng lôïi ñieåm tinh thaàn bao goàm yù chí maïnh (vofonteù), söï thoâng minh (fntelablliteù). Nhôø ñoù, con

ngöôøi vöøa khoâng ngoan, vöøa kieân nhaãn, vöøa kheùo leùo, thích nghi ñöôïc vôùi nhieàu hoaøn caûnh khoù

khaên ñeå ñeo ñuoåi muïc tieâu cuûa mình.

Nhöõng lôïi ñieåm ñaïo ñöùc bao goàm nieàm tin (croyance), söï höôùng thieän (tendance au bien), tinh thaàn

vi tha (altruisme). Nhôø ñoù, caù nhaân coù ñoäng löïc toát, bieát öït cheá tröôùc caùc xu höôùng nguy hieåm, saún

saøng möu caàu haïnh phuùc cho nhaân loaïi, khoâng ích kyû, khoâng tham lam, dung hoøa quyeàn lôïi cuûa

mình vôùi quyeàn lôïi cuûa keû khaùc.

Coù ñöôïc nhöõng tieâu chuaån tinh thaàn, vaät chaát vaø ñaïo ñöùc ñoù con ngöôøi môùi thaønh nhaân, coù ñieàu

kieän ñeå höôûng phuù, quí vaø thoï. Nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân naøy xeùt ra vöøa phaûi, khoâng quaù taàm

cuûa ña soá quaàn chuùng, coù tính caùch thöïc tieãn vaø theá tuïc, khoâng ñeán noãi sieâu phaøm nhö thaàn thaùnh,

cuõng khoâng quaù thaáp döôùi möùc trung bình. Yù nieäm trung dung cuûa Khoång hoïc ñöôïc aùp duïng nôi

caùc tieâu chuaån naøy.

2. – Nhöõng ñieàu kieän ñaët cho thôøi theá

Ñaây laø yeáu toá beân ngoaøi, lieân quan ñeán hoaøn caûnh sinh soáng (facfeur millie) thoâng thöôøng vöôït quaù

khaû naêng caù nhaân, ngoaøi taàm ñònh ñoaït cuûa con ngöôøi. Cung Thieân Di trong moãi laù soá chæ caàn coù 2

ñieàu kieän thuaän lôïi cho haïnh phuùc caù nhaân: ñoù laø söï phuøng thôøi vaø phuøng vieäc.

Phuøng thôøi laø töông hôïp vôùi thôøi theá, nguï yù raèng con ngöôøi gaëp ñöôïc ngoaïi caûnh thích hôïp vôùi baûn

tính vaø chí höôùng cuûa mình, giuùp cho ngöôøi phaùt huy ñöôïc heát taøi naêng, cheá phuïc ñöôïc nhieàu nghòch

caûnh. Khi phuøng thôøi, hoaøn caûnh khoâng ñeø beïp ñöông söï. Con ngöôøi coù theå thaéng ñöôïc hoaøn caûnh

vaø taïo thôøi theá thuaän lôïi cho mình. Ví baèng khoâng taïo noåi thôøi theá, nhöõng tieâu chuaån thaønh nhaân

vaãn giuùp con ngöôøi thích nghi ñöôïc, soáng ñöôïc vôùi moâi sinh maø khoâng ñeán noãi bò luïn baïi.

Phuøng vieäc laø gaëp ñöôïc ngheà nghieäp hôïp vôùi sôû tröôøng, vôùi baûn tính, vôùi khaû naêng. Con ngöôøi tìm

ñöôïc haïnh phuùc trong söï nghieäp, taïo ñöôïc söï nghieäp lôùn, phaùt trieån ñöôïc nhaân caùch trong khi xaây

döïng cuoäc ñôøi.

Trong yeáu toá thôøi theá, ta thaáy ñöôïc nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc xaõ hoäi vaø haïnh phuùc ngheà

nghieäp.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 132

3. – Nhöõng ñieàu kieän veà nhaân hoøa

Söï thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi khoâng nhöõng leä thuoäc vaøo hoaøn caûnh maø coøn ñöôïc quyeát ñònh bôûi yeáu

toá nhaân söï (facteur autrui). Khoa Töû-Vi quan nieäm con ngöôøi theá tuïc, töùc laø soáng vôùi xaõ hoäi vaø phaùt

trieån trong vaø cuøng vôùi taäp theå (l’homme se deùveloppe dans et avec la collectiviteù). Phaûi coù söï

quaân bình thöôøng giöõa nhöõng gì con ngöôøi mang cho taäp theå vaø nhöõng gì taäp theå coáng hieán cho

mình. Phaûi coù söï trao ñoåi 2 chieàu.

Rieâng yeáu toá nhaân söï ñoøi hoûi con ngöôøi coù nhieàu nhaân söï trôï giuùp, coù nhaân söï ñaéc löïc trôï giuùp, vöøa

ñöôïc loøng ngöôøi treân, vöøa ñaéc nhaân taâm keû döôùi: ñoù laø nhaân hoøa. Caù nhaân khoân ngoan vaø bieát giao

teá seõ ñöôïc nhaân hoøa.

Nhöõng ñieàu kieän veà thôøi theá vaø veà nhaân söï giuùp con ngöøôi deã thaønh coâng. Ngöôøi thaønh nhaân vaø

thaønh coâng seõ coù ñöôïc phuù, quí vaø thoï theo tieâu chuaån cao: ñoù laø nhöõng ñieàu kieän cuûa haïnh phuùc

nhaân sinh. Haïnh phuùc naøy coù theå dieãn taû qua moät trong hai phöông trình.

THAØNH NHAÂN + THAØNH COÂNG = HAÏNH PHUÙC

PHUÙ + QUÍ + THOÏ

= HAÏNH PHUÙC

B. – NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÂN CUÛA LAÙ SOÁ TOÁI HAÛO

Moät soá toái haûo phaûi toát treân 4 ñieåm:

− Toát Aâm Döông Nguõ Haønh.

− Toát caùch.

− Toát cung.

− Toát sao.

1. – Ñieàu kieän toái haûo veà aâm döông, nguõ haønh

Ta seõ phaân bieät nhöõng ñieåm toát veà aâm döông vaø nhöõng ñieåm toát veà nguõ haønh.

a)

Nhöõng lôïi ñieåm veà Aâm Döông

Neáu AâmDöông thuaän lyù thì toát. Ñieàu ñoù coù nghóa laø trai thì hôïpvôùi döông tính, gaùi thì hôïp vôùi aâm

tính. Ví duï nhö trai coù tuoåi Döông Nam bao goàm nhöõng tuoåi Giaùp, Bính, Maäu, Canh, Nhaâm, neáu

tính theo haøng can cuûa naêm sinh, hoaëc laø nhöõng tuoåi Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï, Thaân, Tuaát neáu tính theo

haøng chi cuûa naêm sinh. Ñoái vôùi con gaùi tuoåi Aâm Nöõ bao goàm Aát, Ñinh, Kyû, Taân, Quyù tính theo can

vaø Söûu, Maõo, Tò, Muøi, Daäu vaø Hôïi tính theo chi. Thaät ra, söï thuaän lyù naøy khoâng maáy quan troïng vì

noù quaù nhoû nhaët, khoâng ñuû ñeå quyeát ñònh moät chi tieát gì. Söï lieät keâ chæ ñeå nhôù. Noù chæ quan troïng

ñoái vôùi cung toaï Meänh maø thoâi.

Söï thuaän lyù chæ lôïi neáu Aâm ñöôïc tính cuûa tuoåi töông hôïp vôùi aâm döông tinh cuûa cung toïa Meänh.

Ñieàu naøy coù nghóa laø nhöõng tuoåi Döông cuûa trai hoaëc gaùi coù cung Meänh naèm ôû nhöõng cung Döông.

Noùi moät caùch khaùc, nhöõng

tuoåi Döông Nam, Döông Nöõ coù cung Meänh ñoùng ôû Tyù, Daàn, Thìn, Ngoï,

Thaân, Tuaát thì hôïp vì ñoù laø 6 cung döông cuûa laù soá. Coøn nhöõng tuoåi Aâm Nam, Aâm Nöõ phaûi coù

Meänh ñoùng ôû 6 cung coøn laïi (Söûu, Maõo, Tî, Muøi,Daäu, Hôïi) thì hôïp. Ñoù laø 2 tröôøng hôïp goïi laø Aâm


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 133

Döông hoøa hôïp hay Aâm Döông thuaän lyù. Neáu tuoåi vaø cung an Meänh laø Döông caû thì goïi laø Döông

hoøa. Ñoái vôùi aâm thì goïi laø Aâm hoøa. Noùi moät caùch toång quaù thì Döông hoøa hay Aâm hoøa nguï yù raèng

ñôøi ngöôøi ít gaëp caûnh khoù, caûnh nghòch, bao haøm nhieàu söï heân, may deã chòu. Con ngöôøi ít gaëp va

chaïm, ít ñaáu tranh vôùi nghòch caûnh. Nghòch caûnh vaãn coù, nhöng khoâng luïy nhieàu ñeán caù nhaân. Vì

Aâm Döông laø 2 nguyeân lyù caên baûn cuûa vuõ truï vaø cuûa con ngöøôi, cho neân aâm döông thuaän lyù ñöïôc

nhieàu ngö ôøi xem laø moät trong nhöõng lôïi ñieåm caên baûn cuûa laù soá: con ngöôøi aên khôùp vôùi vuõ truï,

khoâng ñoái choïi vôùi vuõ truï veà nguyeân khí.

Ñoái vôùi cung Thaân cuõng vaäy. Cung naøy bao giôø cuõng ñoàng aâm, ñoàng döông tính vôùi cung Meänh,

khoâng heà coù traùi ngöôïc. Cung Meänh coù Aâm Döông hoaø hôïp thì cung Thaân cuõng coù AÂm Döông

hoøahôïp. Ñieåm naøy quan troïng ôû choå laø söï hoøa hôïp neáu ñaõ coù, thì keùo daøi suoát ñôøi, trong giai ñoaïn

tieàn vaän, cuõng nhö trong giai ñoaïn haäu vaän. Ñaây laø lôïi haïi ñieåm caên baûn thöù hai.

Lôïi ñieåm caûn baûn thöù ba laø khi coù hoaø hôïp vôùi aâm döông thì nhöõng cung cöôøng coøn laïi nhu Phuùc,

Quan, Di, Taøi, Phu Theâ ñeàu höôûng söï hoøa hôïp vôùi tuoåi. Vì vaäy, söï thuaän lyù cuûa Aâm Döông loâi keùo

theo nhieàu lôïi ñieåm ñoàng loaït, chaúng nhöõng suoát ñôøi maø coøn treân töøng laõnh vöïc quan troïng cuûa ñôøi

ngöôøi.

Tröôøng hôïp lôïi ñieåm Aâm Döông khaùc theå hieän qua töông hôïp giöõa cung Meänh, Thaân vôùi chính tinh

ôû Meänh, Thaân. Ñieåm naøy coù nghóa laø neáu cung Döông (hay Aâm) maø gaëp ñöôïc chính tinh thuoäc

Döông (hay Aâm) thì caøng hay theâm. Trong soá 14 chính tinh cuûa khoa Töû-Vi, coù 6 döông tinh (Töø,

Phuû, Töôùng, Ñoàng, Nhaät, Saùt) vaø 8 aâm tinh (Lieâm, Tham, Cô, Cöï, Nguyeät, Löông, Vuõ, Phaù). Chính

tinh loaïi naøo ñuùng ôû cung loïai ñoù seõ khoâng bò ñoái khaéc veà Aâm ñöôïc laøm cho sao vöôïng theâm.

Quy luaät naøy cuõng aùp duïng cho caùc phuï tinh.

b) Nhöõng lôïi ñieåm veà nguõ haønh

Tröôùc heát laø töông sinh giöõa Baûn Meänh vaø Cuïc. Neáu haønh cuïc sinh haønh Meänh thì Meänh ñöôïc lôïi.

Neáu haønh Meänh sinh haønh Cuïc thì keùm hôn nhöng cuõng coøn toát. Neáu caû 2 ñoàng haønh thì trung bình.

Keá ñeán laø töông sinh nguõ haønh tuaàn töï giöõa cung Meänh vaø chính tinh thuû Meänh, roài giöõa chính tinh

naøy vaø Baûn Meänh. Ví duï cugn Moäc sinh sao Hoûa, sao Hoûa sinh laïi Meänh Thoå. Baûn Meänh ñöôïc 2 heä

caáp phuø sinh. Neáu cung Meänh voâ chính dieäu thì chæ caàn cung Meänh coù haønh sinh Baûn Meänh: tröôøng

hôïp keùm toát.

Thöù ba laø töông sinh giöõa haønh cuûa cung vaø haønh sao toïa thuû. Ôû baát luaän cung naøo, neáu haønh cung

phuø sinh haønh sao, baát luaän chính hay phuï tinh, thì toát caû. Theo qui taéc naøy, sao Hoûa ôû cung Moäc thì

thònh hôn ôû nhöõng cung khaùc. Neáu 2 haønh töông hoøa thì keùm toát.

c) Nhöõng lôïi ñieåm veà sinh, vöôïng ñòa cuûa cung an Meänh

Trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá trang 48 cuûa taùc giaû, baûng lieät keâ lôïi ñòa coù choã ñöôïc hieäu chænh theo

baûng döôùi ñaây, xeùt ra hôïp lyù hôn.

BAÛNG LIEÄT KEÂ LÔÏI VAØ BAÁT LÔÏI


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 134

Cung an Meänh coù theå laø:

− Sinh ñòa, töùc laø thuaän aâm döông, thuaän nguõ haønh.

− Vöôïng ñòa, töùc laø chæ caàn thuaän nguõ haønh.

− Tuyeät ñòa, töùc laø nghòch aâm döông, nghòch nguõ haønh.

Cung Meänh chæ lôïi khi ôû vaøo 2 tröôøng hôïp sinh vaø vöôïng ñòa. Ví duï: Meänh Moäc chæ sinh ñòa khi gaëp

Aâm Thuûy, nöôùc laïnh, caây töôi toát: Meänh Hoûa chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Moäc, caây to vaø khoâ, deã

sinh hoûa laâu daøi: Meänh Thoå chæ sinh ñòa khi gaëp Aâm Hoûa, löûa aám, thaám thuøaân loøng ñaát vöøa phaûi:

Meänh Kim chæ sinh ñòa neáu gaëp Döông Thoå, ñaát noùng ôû saâu, choã ôû cuûa kim khí: Meänh Thuûy chæ sinh

ñòa khi gaëp Aâm Kim, töùc laø kim khí trong traïng thaùi chaûy.

Tröôøng hôïp vöôïng ñòa keùm toát hôn, chæ caà n nguõ haønh tò hoøa giöõa Baûn Meänh vaø cung Meänh, coù theå

ôû Aâm hay Döông cung. Coù theå noùi theâm raèng nhöõng ngöôøi tuoåi Döông thì hoøa vôùi cung Döông, tuoåi

Aâm hoøa vôùi cung Aâm. Ví duï nhö Döông Nam (hay Döông Nöõ) maø Meänh Moäc thì toát neáu cung

Meänh ñoùng ôû Daàn, Döô ng Moäc: Aâm Nam (hay Aâm Nöõ) maø Meänh Moäc cuõng toát neáu cung Meänh

ñoùng ôû Maõo, Aâm Moäc, Döông Moäc, Döông Nam, Döông Nöõ, Meänh Moäc maø cung Meänh ñoùng ôû


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 135

Maõo, Aâm Moäc thì keùm hôn: Aâm Nam, Aâm Nöõ, Meänh Moäc maø cung Meänh ñoùng ôû Daàn, Döông Moäc

cuõng vaäy.

Neáu sinh ñòa lôïi bao nhieâu thì tuyeät ñòa lôïi baáy nhieâu. Gaëp tuyeät ñòa, Baûn Meänh bæ khaéc caû Aâm

Döông laãn Nguõ Haønh. Ví duï nhö Meänh Hoûa cung Hôïi, Aâm Thuûy, nöôùc laïnh seõ daäp taét löûa noùng:

Meänh Kim cö Ngoï, Döông Hoûa, löûa noùng ñoát maát chaát kim khí, Kim khoâng coøn troïn veïn. Trong

nhöõng tröôøng hôïp tuyeät ñòa, nguyeân taéc thuaàn caùch bò phaù taùn baèng caû Aâm Döông vaø Nguõ Haønh

nghòch lyù, cöïc kyø baát lôïi cho Meänh.

Ñoái vôùi baïi ñòa, coøn coù töông thuaän veà nguõ haønh giöõa Baûn Meänh vaø cung Meänh. Nhöng nguyeân taéc

Aâm Döông bò nghòch lyù. Ví duï ngöôøi Meänh

Moäc ñoùng ôû Tyù laø Döông Thuûy, nöôùc noùng, seõ khoâng lôïi vì nöôùc noùng laøm caây heùo. Duø sao, baït ñòa

coøn nheï hôn tuyeät ñòa vì caây heùo nhöng, khoâng haún laø cheát. Trong tröôøng hôïp naøy, neáu Meänh laø

loaïi thaûo moäc, nhoû nhö Bình ñòa moäc (caây coû ôû ñoàng baèng) hay Döông lieãu moäc (caây döông lieãu) seõ

baát lôïi hôn loaïi caây lôùn nhö Ñaïi laâm moä (caâu trong röøng lôùn) hay Tuøng Baùch moäc (caây tuøng, caây

baùch). Trong caùch baïi ñòa, duø sao cuõng coøn coù ñöôøng sinh khaû höõu, coøn gaëp tuyeät ñòa thì raát ngaët

ngheøo, tuyeät ñöôøng sinh loä.

Söï phaân tích treân cho thaáy khoa Töû-Vi cuõng khaù tinh vi trong nhieàu tröôøng hôïp.

2. – Ñieàu kieän toái haûo veà cung cöôøng

Laø soá toát ñoøi hoûi nhöõng cung cöôøng phaûi toát: ñoù laø nhöõng cun Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di cho

nam giôùi vaø nhöõng cung Phuùc, Meänh, Thaân, Phu, Taøi cho nöõ giôùi.

Cung toát bao haøm nhieàu ñieàu kieän:

− Chính tinh toaï thuû phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa.

− Coù nhieàu caùt tinh hôïp vi trí ñoùng.

− Traùnh ñöôïc hung saùt tinh khoâng hôïp caùch.

− Neáu voâ chính dieäu thì hoäi Töù Khoâng, Tam Khoâng hoaëc ít ra laø Nhi Khoâng.

3. – Ñieàu kieän toái haûo veà caùch

Khoa Töû-Vi coù nhöõng caùch sau ñaây:

− Töû, Phuû, Vuõ, Töông caùch.

− Saùt, Phaù, Lieâm, Tham caùch.

− Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông caùch.

− Nhaät, Nguyeät caùch.

− Cö, Nhaät caùch.

− Voâ chính dieäu caùch.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 136

Laù soá toát phaûi coù nhöõng ñaëc ñieãm sau:

− Phaûi hoäi ñuû caùch, coù nghóa laø phaûi ñuû caùc sao trong moät caùch, coù theå dö nhöng khoâng

ñöôïc thieáu

− Phaûi ñaéc ñòa, nghóa laø caùc sao trong caùch phaûi mieáu, vöôïng hay ñaéc ñòa, nhaát laø

nhöõng

sao cuûa cung cöôøng.

− Neáu thieân veà öu caùch caøng hay. Khoa Töû-Vi coù xu höôùng coi Töû, Phuû, vuõ, Töông nhö

moät mö caùch, troäi hôn nhöõng caùch khaùc.

− Phaûi coù phuï tinh toát troã trôï caùch, ñaëc bieät laø quyù cuïc vaø phuù cuïc trôï caùch.*

4. – Ñieàu kieän toái haûo veà sao

Chính tinh ñaõ ñöôïc noùi ôû phaàn caùch. Coøn ñoái vôùi phuï tinh, cuõng phaûi coù nhöõng lôïi ñieåm sau:

− Phuï tinh phaûi hôïp caùch vôùi chính tinh, nghóa laø vaên tinh ñi chung, voâ tinh ñi chung,

theo nguyeân taéc thuaàn caùch vaên, thuaàn caùch voõ. Neáu gaëp phoái caùch thì khoâng ñöôïc choõi quaù.

− Coù nhieàu sao toát ñi keøm.

− Sao toát phaûi hôïp vò (taøi tinh ôû Taøi, Ñieàn, quyù quyeàn, duõng tinh ôû Meänh, Quan, phuùc

tinh ôû Phuùc, giaûi tinh ôû Taät).

− Sao toát phaûi ñaéc ñòa, hôp haønh vôùi cung vaø chính tinh. Neáu chính tinh xaáu, phuï

tinh phaûi khaéc haønh chính tinh.

− Coù nhieàu sao may maén. Vì duï nhö sao giaûi, sao phuùc, sao trôï …

− Coù nhieàu sao giaùp toát ñeïp hay nhò trôï hôïp toát ñeïp.

− Caùc phuï tinh phaûi hôïpl thaønh caùch hay coù yù nghóa phuù, quí, thoï, ñuû maïnh ñeå cheá giaûi

nhieàu sao xaáu neáu coù.

* Xem Töû Vi Haøm Soá, cuøng taùc giaû quyeån I, Phaàn II, Chöông 3, Trang 89

Taát caû ñieàu kieän veà nguõ haønh, aâm döông, cung, caùch sao keå treân ban cho laùsoá moät troäi caùch toát, moät

boái caûnh toât haàu nhö toaøn dieän khaû dó buø cheá ñöôïc nhieàu baát lôïi cuïc boä. Döôøng nhö chính troäi caùch

toát ñeïp naøy môùi thaät laø ñaùng keå cho moät laù soá toát. Trong moät caùi toát chung duø coù vaøi caùi xaáu rieâng,

nhöõng baát lôïi seõ ñöôïc giaûm thieåu nhieàu, khoâng maáy di haïi ñeán toaøn theå cuïc dieän.

Traùi laïi, trong moät laù soá xaáu chung maø coù moät vaøi caùi toát rieâng, ñieàu naøy khoâng laøm taêng lôïi ích

bao nhieâu. Caùi boái caûnh chung haàu nhö laø caên baûn tham chieáu ñeå ñaùnh giaù söï toát xaáu rieâng cuûa

töøn g laõnh vöïc. Vì vaäy coù quan ñieåm cho raèng moät laù soá toát phaûi coù sao toát raûi ñeàu trong caùc cung

cuôøng khaû dó hoäi chieáu qua laïi laãn nhau, chôù khoâng phaûi sao toát taäp trung thaät nhieàu trong 1 hoaëc 2

cung ñeå roài gaëp sao xaáu hoäi tuï nhöõng cung khaùc.

C. – LAÙ SOÁ TRUNG BÌNH


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 137

Laù soá trung bình khoâng hoäi ñuû heát caùc lôïi ñieåm cuûa laù soá toát haûo, töùc laø trong ñoù coù toát, xaáu laãn loän,

thuaän nghòch chan hoaø, theo luaät töông ñoái cuûa vuõ truï vaø con ngöôøi.

1. – Veà maët aâm döông, nguõ haønh

Laù soá trung bình chæ thuaän lyù ñöôïc moät phía, hoaëc thuaän aâm döông thì nghòch nguõ haønh, hoaëc thuaän

nguõ haønh thì nghòch aâm döông, hoaëc neáu gaëp nghòch lyù aâm döông thì seõ ñöôïc cöùu gôõ baèng sinh ñòa

hay vöôïng ñòa cung Meänh v.v …

2. – Veà maët caùc cung

Laù soá trung bình coù cung hay cung dôû nhö ñöôïc cung Meänh thì keùm cung Thaân hay ngöôïc laïi ñöôïc

Than thì keùm Meänh. Giöõa phuù vaø quí, laù soá trung bình coù theå coù phuù khoâng coù quí, hay coù quí maø

thieáu phuù, hoaëc coù phuù quí laãn loän maø khoâng cao laém.

3. – Veà maët caùch

Laù soá trung bình khoâng coù nhieàu phuï tinh toát, hoaëc coù maø haõm ñòa, gaëp phoái caùch töông ñoái nghòch,

gaëp caùt tinh khoâng nhieàu, hoaëc khoâng hôïp vò, hoaëc phaûi giaùp nhöõng sao baát lôïi. V.v…

Vì coù nhieàu hình thaùi cuûa möùc trung bình cho neân raát khoù ñeà ra nhöõng qui taéc cuï theå khaû dó aùp duïng

chung cho moïi tröôøng hôïp.

Laù soá trung bình laø thoâng duïng nhaát, raât thöôøng gaëp. Neáu taïm suy ra vaøi ñònh taéc toång quaùt, coù theå

noùi raèng trong caùc yeáu toá cuûa haïnh phuùc, soá trung bình phaûi coù 1 hay 2 yeáu toá. Cuï theå nhö giöõa Phuù,

Quí, Thoï laù soá trung bình phaûi coù:


Hoaëc laø Phuù, Thoï.

Hoaëc laø Quí, Thoï.

Hoaëc laø Quí, Thoï vöøa phaûi.

Hoaëc laø cöïc Phuù maø keùm Thoï.

Hoaëc laø raât Thoï maø keùm Phuù, Quí.

Coù ñöôïc 1 hoaëc 2 yeáu toá keå ra cuõng taïm thôøi chaáp nhaän ñöôïc laø trung bình. Do ñoù, coù theå coù 2

tröôøng hôïpl trung bình:


Trung bình chung töùc laø coù ñuû 3 yeáu toá nhöng caû 3 ñeàu khoâng saùng choùi.

− Trung bình rieâng, töùc laø coù 1 trong 3 caùi raât ñeïp, 2 caùi coøn laïi raát dôû, hoaëc coù 2 caùi trung

bình, 1 caùi dôû.

D. – LAÙ SOÁ CÖÏC XAÁU

Nhöõng tieâu chuaån cuûa laù soá cöïc xaáu coù tính caùch ñaûo ngöôïc vôùi nhöõng tieâu chuaån cuûa l1 soá toái haûo.

1. – Veà aâm döông, nguõ haønh

Aâm Döông nghòch lyù Tuoåi Döông maø Meänh ñoùng ôû cung aâm hay ngöôïc laïi, tuoåi Aâm, Meänh ñoùng ôû

döông cung. Chính tinh coù aâm döông tinh khaéc vôùi aâm döông tinh cuûa cung toaï thuû: döông tinh ôû aâm

cung hay aâm tinh ôû döông cung.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 138


Nguõ haønh töông khaéc

Meänh khaéc Cuïc hay Cuïc khaéc Meänh. Chính tinh cuûa Meänh sinh cung an Meäny hoaëc

Baûn Meänh sinh chính tinh thuû Meänh. Cung Meänh khaéc chính dieäu thuû Meänh, chính tinh cuûa Meänh

khaéc Baûn Meänh.

Cung Meänh, cung Thaân ôû vaøo baïi ñòa hay tuyeät ñòa.

2. – Veà caùc cung

Nhöõng cung quan troïng – Phuùc, Meänh, Thaân, Quan, Taøi, Di, Phu Theâ – xaáu vì gaëp chính tinh toïa

haõm ñòa, thieáu caùt tinh, giaûi tinh maïnh, gaëp phaûi hung saùt tinh khoâng hôïp caùch.

3. – Veà caùc caùch

Khoâng hoäi ñuû boä sao trong 1 caùch. Sao trong caùch haõm ñòa, hoaëc bò Tuaàn, Trieät traán thuû, thieáu phuï

tinh toát öùng chieáu.

4. – Veà caùc sao

Phuï tinh khoâng hôïp caùch vôùi meänh. Thieáu caùt tinh ôû nhöõng cung cöôøng. Caùt tinh khoâng hôïp vò. Caùt

tinh bò haõm ñòa, khaéc nguõ haønh vôùi cung. Theáu sao may maén, soa giaûi maø laïi gaëp nhieàu sao xaáu

naëng. Giaùp caùch khoâng coù gì laøm toát.

Toùm laïi, laù soá cöïc xaáu ñoàng qui nhaán maïnh ñeán söï baâc phuùc, baïc phuù, baïc quí, baïc thoï. Con ngöôøi

khoâng thaønh coâng veà maët naøo, cuõng khoù haønh nhaân laïi gaëp raát nhieàu hoaøn caûnh hieåm ngheøo, khoù

khaên, thöôøng laø haïng caën baõ cuûa xaõ hoäi nhö troäm cöôùp, du ñaõng hieáp daâm, phieán loaïn, yeåu töû,

giang hoà, saùt nhaân, ñoàng thôøi phaûi gaùnh heát haäu quaû cuûa caù tính xaáu vaø haønh vi xaáu cuûa mình.

Tuy nhieân, cuõng neân löu yù raèng laù soá cöïc xaáu cuõng coù lôïi ñieåm naøo ñoù cho ñöông soá: ngöøôi naøy coù

theå laø “xeáp chuùa” trong moät baêng ñaûng, coù theå laø vua con ñoà, vua gian aùc nö Kieät, Truï.


Chöông ba

Caùch ñeïp

Caùc sao nhan saéc

Quan nieäm thaåm myõ cuûa khoa Töû-Vi

Caùc sao chæ nhan saéc

Phaàn tham

luaän naøy noùi veà caùi ñeïp cuûa 2 phaùi trong khoa Töû-Vi, nhaât laø cuûa phaùi nöõ. Tuy nhieân,

chæ giôùi haïn trong caùi ñeïp hình dung maø thoâi, khoâng heà caäp ñeán caùi ñeïp neát haïnh.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 139

A – QUAN NIEÄM THAÅM MYÕ CUÛA LUAÄT TÖÛ-VI

Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc coù nhieàu lieân quan. Caû 2 khoa ñeàu khôûi nguyeân töø caùch boùi toùan thôøi

tieàn Taàn: ñoù laø Kinh Dòch. Caû 2 ñeàu phaùt sinh töø nhöõng coâng trình nghieân cöùu phaùi Töôïng Soá, do

moät trieát gia nhaø Haùn laø Ñoång Troïng Thö saùng laäp. Phaùi naøy chuyeân khaûo cöùu quy luaät bieán hoaù

cuûa vuõ truï ñeå suy dieãn ra quy luaät bieán hoaù cuûa quoác gia vaø cuûa con ngöôøi, töø ñoù môùi ruùt tæa ra

nhöõng khaùm phaù veà boùi toaùn. Töû-Vi hoïc vaø Nhaân töôùng hoïc ñeàu möôïn lyù thuyeát Aâm Döông Nguõ

Haønh laøm neàn taûng trieát lyù cho boä moân. Ñeán ñôøi nhaø Toáng, phaùi hoïc Töôïng Soá raát thònh haønh, cho

neân caùc khoa boùi toaùn ñaõ ñöôïc phaùt minh theâm hoaëc khai trieån theâm. Caùc hoïc só, ñaïo só ñeàu am

töôøng nhöõng khoa boùi toaùn, coù ngöôøi kieâm caû hai, ba moân. Ñoù laø tröôøng hôïpl cuûa Traàn Ñoaøn, thuûy

toå khoa Töû-Vi, laïi bieát vaø saùng taùc caû veà Nhaân töôùng hoïc. Quyeån saùch nhaân töôùng ñaàu tieân cuûa

Trung Hoa cuõng do Traàn Ñoaøn bieân khaûo.

Tuy nhieân, duø coù chung nguoàn goác, hoïc phaùi vaø coù ñaïo coù chung thuûy toå , nhöng khoa nhaân töôùng

laïi ñoùng goùp raát ít cho Töû-Vi hoïc. Thaät vaäy, caùc yù nieäm töôùng maïo trong Töû-Vi raât ngheøo: maëc duø

chính tinh naøo cuõng coù yù nghóa töôùng maïo, nhöng caùc neùt töôùng thieáu phong phuù vaø thieáu roõ reät.

Coøn treân phöông dieän thaåm myõ, noùi veà caùi ñeïp, duø khoa Töû-Vi coù thöïc tieãn, nghóa laø cuõng coù löu yù

ñeán, nhöng phaïm vi caùi ñeïp cuûa Trung Hoa raát phieán dieän, heïp hoøi. Thaät vaäy, haàu heát caùc sao nhan

saéc chæ noùi ñeán töôùng maët cuûa phuï nöõ maø khoâng noùi ñeán caùi ñeïp cuûa thaân hình. Nhöõng khaùi nieäm

veà ngöïc, eo, moâng khoâng bao giôø ñöôïc ñeà caäp. Neáu so saùnh vôùi thaåm myõ quan La-Hy thôøi ñoù ta

thaáy Hy-laïp vaø La-maõ quan nieäm caùi ñeïp ñaày ñuû hôn, caû cho phaùi nöõ laãn phaùi nam, caû veà neùt maët

laãn thaân hình. Hoaï phaåm vaø ñieâu khaéc phaåm cuûa La –Ky raât taùo baïo, daùm trình baøy hình khoûa than

cuûa Veùnus, cuûa Hercule, trong khi khoa Töû-Vi vaøo hoaï phaåm Trung Hoa chæ toå ñieåm rieâng khuoân

maët cuûa phuï nöõ, sau khi cho aên maëc raât kính ñaùo: chæ coù ñaàu coå, tay chaân laø loä dieän. Vì vaäy, ngöôøi

phuï nöõ trong Töû-Vi khoâng coù voøng soá 1, soá 2 vaø soá 3, maø chæ coù hình trò troøn nhaït nheõo.

Thaåm myõ quan Trung Hoa raât naëng veà ñaïo ñöùc, khoâng kheâu gôïi, xem vieäc “loät traàn” ngöôøi phuï nöõ

nhö moät “coâng xuùc tu só” (attentat aø la publique), moät ñieàu khaû oá. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø coå

nhaân Trung Hoa khoâng khaûo cöùu neùt daâm, baèng chöùng laø sao daâm trong Töû-Vi raát huøng haäu vaø tæ

mæ. Nhöng caùi daâm ñoù khoâng ñöôïc ngheä thuaät hoaù nhö ôû La-Hy, noù thuoäc veà khoaùi laïc thaàm kín

chôù khoâng phaûi ngheä thuaät coâng khai.

Coøn noùi chi ñeán phaùi nam, caùch ñeïp khoâng ñöôïc Töû-Vi moâ taû roõ raøng, ñöôïc xem nhö laø khoâng quan

troïng baèng caùi ñeïp veà quyeàn qui, veà khoa baûng.

Maët khaùc, cho duø coù chuù troïng ñeán caùi ñeïp cuûa phuï nöõ, thaåm myõ quan Trung Hoa veà töùông maët

cuõng raát sô saøi. Khoa Töû-Vi khoâng moâ taû caùi ñeïp, khoâng phaân bieät caùc caùch ñeïp, vaø dó nhieân khoâng

neâu tieâu chuaån cuûa veõ ñeïp nöõ phaùi. Thaønh thöû, khoâng ai coù theå hình dung ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuï

theå cuûa nhan saéc. Phaûi laáy trí töôûng töôïng phong phuù cuûa moãi ngöôøi maø toå tuùc: caùi ñeïp cuûa Töû-Vi

voán thieáu soùt traàm troïng nhöõng tính töø. Maø ñaõ duøng töôûng töôïng ñeå phaân ñònh thì quaû laø moät ñieàu

khoù khaên vaø voõ ñoaùn.

Duø sao, ta cuõng khoâng neân ñoøi hoûi qua nhieàu nôi moät khoa hoïc nhaân vaên, chuyeân khaûo saùt ñôøi

ngöôøi hôn laø töôùng

ngöôøi: Khoa Töû-Vi khoâng phaûi laø khoa nhaân töôùng, khoâng phaûi laø khoa hoäi hoaï


à

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 140

ha y ñieâu khaéc vaø caøng khoâng phaûi laø boä lòc Playboy. Vì theá, ñöøng neân tìm caùc neùt töôùng cuï theå

trong khoa Töû-Vi. Nhöõng yù nghóa töôùng maïo phoâ dieãn bôûi caùc sao Töû-Vi bao haøm nheàu sai soá, cho

neân khoâng coù giaù trò bao nhieâu. Thieát töôûng, nhöõng ai chuyeân chuù veà caùi ñeïp hình thöùc (beauteù

plastique) coù theå thaáy nôi khuyeát ñieåm naøy moät laõnh vöïc ñeå canh taân, ñeå thích thôøi khoa Töû-Vi cho

theá kyû 20.

Duø soa, cuõng caàn bieát qua caùc sao nhan saéc trong khoa Töû-vi ñeå coù moät yù nieäm veà caùi ñeïp sô

khoaùng, phieán dieän vaø ñaïo ñöùc trong boä moân naøy.

B. CAÙC SAO CHÆ SAÉC ÑEÏP

Can löu yù tieân quyeát raèng, trong Töû-Vi khoâng coù söï phaân bieät trong moät sao, caùi ñeïp cuûa phaùi nam

vaø caùi ñeïp cuûa phaùi nöõ: caû 2 ñeàu haøm hoãn trong yù nghóa töôùng maïo mô hoà cuûa caû chính tinh laãn

phuï tinh. Neáu laø nöõ meänh thì caùi ñeïp cuûa sao öùng cho phuï nöõ, neáu laø nam thì öùng cho nam giôùi.

Nhöng chính vì haøm hoãn nhö vaäy cho neân, cuõng treân moät sao hình daùng vaø veõ ñeïp phaùi nam gioáng

hình daùng veõ ñeïp cuûa phaùi nöõ. Raát ít khi thaáy coù söï bieát töôùng maïo cuûa rieâng moãi phaùi ñoái vôùi töøng

sao. Trong khoa Töû-Vi, maët con trai con gaùi gioáng nhau. Söï phaân bieät, neáu coù thì chæ caàn qua trí

töôûng töôïng phieâu löu cuûa ngöôøi giaûi ñoaùn maø thoâi. Chuùng ta thöû lieät keâ taát caû yù nghóa töùông maïo

cuûa caùc sao ñaéc ñòa döôùi ñaây ñeå ñoäc giaû thaáy roõ söï sô khoaùng ñoù. Söï lieät keâ naøy khoâng theo thöù töï

xaáu ñeïp naøo.

Haàu heât caùc sao ñaéc ñòa ñeàu phaûng phaát neùt ñeàu cuûa caû 2 phaùi.


Thieân töôùng

Ngöôøi ñeïp ñeõ uy nghi, coù tinh thaàn khí saéc, cao vöøa, da traéng, maët ñeïp, daùng oai veä.


T haùi aâm

Ngöôøi to lôùn, hôi cao (?), da traéng, maët vuoâng ñaày, maét saùng ñeïp.

− Phaù Quaân

Ngöôøi to lôùn coù thaân hình cao vöøa taàm (?), da hoàng maët ñaày, maét loä, loâng maøy thöa.


Tham Lang

Ngöôøi vaïm vôõ, da traéng, maët ñaày, coù nhieàu loâng, toùc vaø raâu.


Thieân cô

Ngöôøi coù thaân hình cao, xöông loä, da traéng, maët daøi, nhöng ñaày.


Thieân ñoàng

Thaân hình nôû nang hôi thaáp, chaân tay ngaén, da traéng, maët vuoâng vaø ñaày.


Thieân löông

Ngöôøi thon thaû, da traéng, veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ.


Thieân phuû


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 141

Ngöôøi coù thaân hình ñaày ñaën, da traéng, veû maët thanh tuù, khoâi ngoâ, raêng ñeàu vaø ñeïp, phuï nöõ thì töôi

ñeïp nhö hoa.


Töû vi

Ngöôøi cao ñaãy ñaø, da hoàng, maët ñaày.


Vuõ khuùc

Ngöôøi nôû nang, cao vöøa taàm, naëng caân, ñaàu vaø maët daøi, veõ maët uy nghi, tieáng to.


Vaên xöông, Vaên khuùc

Ngöôøi coù veõ maët thanh tuù, khoâi ngoâ hôïp vôùi quí töôùng.


L ong trì, Phöông caùc

Nhan saéc ñeïp, da hoàng haøo, thanh tuù.


Thanh long

Ngöôøi phöông phi, tuù hí, coù coát caùch sang.


Ñ aøo hoa, Hoàng Loan

Ngöôøi raât ñeïp, coù nhan saéc (Ñaøo Hoa), duyeân daùng (Hoàng Loan).

Coù theå coøn moät soá nhoû khaùc maø yù nghóa khoâng laáy gì ñoäc laäp, khoâng ñaùng ghi.

Qua söï lieä t keâ, ta thaáy chæ coù Lieâm Trinh, Thaát Saùt duø laø traéc ñòa cuõng khoâng ñöôïc keå laø ñeïp.

Baûng lieät keâ traân cho thaáy:
caû 2 phaùi.

Khoa Tö-Vi raát ngheøo naøn veà töôùng maïo.

Khoa Töû-Vi raát sô saøi veà caùch ñeïp.

Khoa Töû-Vi khoâng phaân bieät nam nöõ trong caùi ñeïp, laáy tieâu chuaån chung ñeå chæ

Khoa Töû-Vi khoâng quan taâm ñeán söï thay ñoåi töôùng maïo qua thôøi gian maø chæ neâu caùc neùt töôùng cuaû

moät thôøi kyø naøo ñoù maø thoâi.

Toùm laïi, coù theå noùi khoa Töû-Vi thaát baïi trong vieäc ñònh nghóa vaø moâ taû töôùng maïo vaø caùi ñeïp. Phaûi

chaêng nhan saéc, voán thieân hình vaïn traïng vaø nhaát laø xaáu ñeïp tuyø nhaûn quan moãi ngöôøi, cho neân

khoâng theå phaûn aûnh cuï theå, chính xaùc ñöôïc? Phaûi chaêng vì hoa Töû-Vi chuù troïng ñôøi ngöôøi neân

khoâng quan taâm ñeán neùt töôùng? Phaûi chaêng khoa Töû-Vi khoâng xem dung maïo nhö moät yeáu toá quan

troïng cho söï thaønh coâng maø chæ xem hoïc vaán, quan tröôøng, tieàn baïc nhö quyeát ñònh hôn? Phaûi

chaêng, ñeán ñôøi Traàn Ñoaøn, Nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi hoïc heát coøn lieân quan ñeå trôû thaønh chuyeân

khoa, moãi boä moân coù moät khaûo höôùng vaø moät ñoái töôïng rieâng? Phaûi chaêng Traàn Ñoaøn, khi vay

mö ôïn caùc yù nieäm nhaân töôùng hoïc vaø Töû-Vi, chæ laøm moät vieäc theâu hoa treân gaám cho haøo nhoaùng,

phong phuù chôù kyø thaät khoâng chuù yù ñeán hoa?

Duø sao, moät di saûn khoâ khan veà nhaân töôùng trong Töû-Vi nhö theá khoâng giuùp khai trieån theâm ñieåm

gì phong phuù. Vaû chaêng, di saûn ñoù coù khi sai laàm

vì coù sao ñaéc ñòa maø ngöôøi vaãn xaáu, coù sao haõ ñòa


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 142

maø ngöôøi vaãn ñeïp. Caùi toât hay caùi xaáu cuûa sao trong Töû-Vi chæ hay hoaëc dôõ veà phöông dieän ñôøi

ngöøôi chöù khoâng haún bao haøm caùch ñeïp caùch xaáu vôùi töôùng maïo. Chính vì ñoái töôïng cuûa Töû-Vi laø

ñôøi ngöôøi chôù khoâng phaûi töôùng ngöôøi, cho neân phaàn hình töôùng cuûa Töû-Vi ít giaù trò. Treân khaûo

töôùng ñoù, raât khoù cho nhöõng ngöôøi khoâng am hieåu nhaân töôùng khai trieån vaø canh taân laõnh vöïc töôùng

maïo trong khoa Töû-Vi, tröø khi ñeå loeø bòp moät caùch may ruûi.

Ngaønh nhaân töôùng voán laø moät ngaønh phöùc taïp coù khaûo höôùng rieâng, coù tieâu chuaån rieâng voâ cuøng

phong phuù.* caùi phöùc taïp, caùi phong phuù ñoù, khoa Tö-Vi khoâng hoäi nhaäp noåi. Traàn Ñoaøn, tuy gaùn

gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-Vi, nhöng khoâng dieãn xuaát ñöôïc haäu quû ñöôïc töôùng maïo trong ñôøi ngöôøi.

Gheùp nhaân töôùng vaøo Töû-Vi, Traàn Ñoaøn chæ laøm moät söï gaû baùn eùp buoäc laáy vung neùo ñaäp vaøo noài

troøn, chöù kyø thaät cuoäc hoân nhaân cuûa nhaân töôùng vôùi Töû-Vkhoa Töû-Vi, Traàn Ñoaøn coù tham voïng quaù lôùn, muoán cho khoa naøy trôû thaønh moät heä thoáng boùi toaùn

trong khoa Töû-Vi laø moät thaát baïi. Baøy ra

noùi leân söï vieäc moïi hình töôùng, moïi caù nhaân, moïi ñôøi ngöôøi, moïi laõnh vöïc, moïi thôøi kyø. Boä oùc cuûa

Ngöôøi tuy coù tinh vi, nhöng, vaãn khoâng toùm thaâu heát caùc uaån khuùc quaù ö taïp baùc cuûa nhaân sinh, cuûa

nhaân tính, cuûa nhaân töôùng vaø töông quan giöõa nhaân töôùng, nhaân tính vaø nhaân sinh: YÙ thöùc heä cuûa

Töû-Vi, neáu coù, chæ coù giaù trò trong phaïm vi nhaân sinh vaø nhaân tính maø thoâi. Cho neân, ñeán nay chöa

thaáy a thaønh ñaït trong vieäc toång hôïp moät khoa Töû-Vi nha töôùng. Heã ña mang thì ña quaù. Ñoù laø

khuyeát ñieåm cuûa Traàn Ñoaøn treân phöông dieän vaøy. Vì vaäy, trong chöông naøy khoâng caàn tham luaän

saâu hôn nöõa.


* Tham khaûo Nhaân Töôùng Hoïc cuûa Hy Tröông, Khoa Hoïc Nhaân Vaên xuaát baûn Saigon 1974.

Chöông boán

Caùch aùi tình

Nhöõng sao tình duïc

Quan nieäm aùi tình trong khoa Töû-Vi

Caùc sao tình duïc.

− Caùc sao tình duïc cuûa caû hai phaùi

− Caùc sao tình duïc rieâng cho phaùi nöõ

Caùch tình duïc qua caùc cung.

Nhöõng sao khaéc cheá tình duïc.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 143

Nhöõng yeáu toá khaùc chi phoái tình duïc.

A. – QUAN NIEÄM AÙI TÌNH TRONG KHOA TÖÛ-VI

Khoa Töû-Vi coù raát nhieàu sao aùi tình, moâ taû tình duïc (sexualteù) cuûa caû 2 phaùi. Tính ra coù ñeán 20 vì

sao trong toång soá chieám 111, chieám tyû leä gaàn 1/6, goàm caû chính tinh laãn phuï tinh.

Treân phöông dieän tình duïc, chính tinh hay phuï tinh ñeàu coù maõnh löïc nhö nhau, khoâng haún chính tinh

maïnh hôn phuï tinh nhö thoâng leä ñaõ coù.

Nhöõng sao tình duïc ñoùng ôû cung Meänh, Thaân vaø 3 cung chieáu Meänh, Thaân coù yù nghóa sinh lyù ñaõ

ñaønh: nhöng, neáu ñoùng ôû cung Noâ, Taät, Phu, Theâ yù nghóa ñoù cuõng khoâng maât, khoâgn giaûm, thaäm chí

coøn maïnh meõ vaø roõ reät hôn trong nhieàu tröôøng hôïp.

Chính vì soá löôïng khaù ñoâng, vì vò trí aûnh höôûng khaù nhieàu cho neân caùc sao naøy ñoùng moät vai troø

quan troïng hôn vaø trong laù soá, cho thaáy aûnh höôûng cuûa tình duïc raát saâu roäng treân kieáp soáng con

ngöôøi. Quan nieäm naøy cuõng ñöôïc taâm lyù hoïc Taây-phöông xaùc nhaän. Ñaïi bieåu loãi laïc cuûa Taâyphöông

laø Freud, nhaø taâm hoïc ngöôøi Aùo, ñaõ nhaán maïnh raèng trong taâm lyù con ngöôøi, thöïc chaát troäi

yeá u laø tieàn thöùc sinh lyù. Khaùm phaù cuûa oâng ñaõ môû ngoû cho moät traøo löu taâm lyù hoïc tieàm thöùc vaø

sinh lyù hoïc thöïc tieãn ngaøy caøng thònh haønh trong neàn nhaân hoïc Aâu Myõ. Ôû AÙ Ñoâng, qua moân Töû-Vi,

söï quan troïng cuûa tình duïc ñaõ ñöôïc thöøa nhaän caùch ñaây 10 theá kyû. Caùc sao aùi tình trong laù soá laø

baèng chöùng cho thaáy Thuûy Toå Töû-Vi ñaõ xem tình duïc nhö moät ñoäng löïc maïnh meõ cuûa caù nhaân, chi

phoái taâm linh, tinh thaàn vaø theå xaùc co ngöøôi, coù haäu quaû phong phuù ñeán haïnh phuùc gia ñình vaø neáp

soáng xaõ ho äi. Vôùi 20 sao ñoù, khoa Töû-Vi ñaõ nhìn vaán ñeà sinh lyù moät caùch thaúng thaén, ñuùng möùc vaø

ñöùng veà maët theá tuïc, khoâng bò thieân leäch bôûi quan nieäm nho phong cuûa thôøi ñaïi baày giôø. Vì theá, coù

quan ñieåm cho raèng Traàn Ñoaøn laø nhaø taâm lyù hoïc raát thöïc tieãn vaø caáp tieán hôn thôøi ñaïi cuûa oâng, vì

ñaõ daùm dieãn ñaït moät thöïc teá maø caùc trieát gai vaø ñaïo ñöùc gai Trung Hoa luùc baáy giôø haõy coøn deø daët

trong vieäc phaùt bieåu.

Tuy nhieân, phaûi coâng nhaän laø khoa Töû-Vi cuõng chòu aûnh höôûng ít nhieàu bôûi quan nieäm ñaïo ñöùc

rieâng ñoái vôùi vaán ñeà sinh lyù cuûa phuï nöõ. Baèng chöùng laø khoa naøy ñaït ñeå raât nhieàu daâm tính rieâng

cho phuï nöõ vaø chính vì vaäy ñaõ toû ra khaéc nghieät ñoái vôùi phuï nöõ trong vaán ñeà tình duïc: phuï nöõ coù

daâm tính bi xem nhu khaû oá hôn phai nam, coù leõ vì nhöõng xaùo troän maø ngöôøi phuï nöõ ña tình mang laïi

cho gia ñình vaø cho xaõ hoäi.

B. CAÙC SAO TÌNH DUÏC

Caàn löu yù ngay raèng caùc sao tình duïc keå döôùi ñaây coøn coù yù nghóa khaùc (veà töùông maïo, ngheà nghieäp,

beänh hoaï, thoï yeåu, heân xui) chôù khoâng phaûi chæ mang yù nghóa aùi tình thuaàn tuyù. Duy, neáu xeùt rieâng

veà maët aùi tình thì chuùng ta coù theå phan bieät laøm 2 loaïi: nhöõng sao tình duïc aùp duïng chung cho nam

nöõ vaø nhöõng sao tình duïc maø hoa Töû-Vi gaùn rieâng cho phuï nöõ.

Ngoaøi ra, cuõng caàn löu yù raèng yù nghóa cuûa caùc sao tình duïc lieät keâ döôùi ñaây chöa tính ñeán söï khaéc

cheá cuûa caùc sao khaùc: ñoù laø

yù nghóa ñôn thuaàn vaø nguyeân thuûy, chöa bò cheá giaûm.

1. - Nhöõng sao tình duïc chung cho 2 phaùi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 144

Ñeå cho deã ñaùnh giaù möùc ñoä maïnh yeáu, coù theå phaân bieät caùc sao tình duïc thieân veà theå xaùc (amour

charnel) vôùi caùc sao tình duïc thieân veà taâm lyù, tinh thaàn, maëc duø, treân thöïc teá, söï khaùc bieät nhieàu luùc

raát mong manh.

a) Nhöõng daâm tinh maëng yù nghóa nhuïc duïc


Tham Lang

Yù nghóa sinh lyù cuûa sao naøy raát saâu saéc. Tham Lang chæ söï tham duïc lôùn lao, nhaât laø khi haõm ñòa thì

tính neát caàn sa ñoaï, hö ñoán, laêng loaøn. Thoâng thöôøng, Tham Lang chæ haïng ngöôøi deã ñoäng tình, xaáu

maùu veà saéc duïc, bi thu huùt bôûi nhu caàu sau löng vaø chaïy theo nhu caàu naøy moät caùch muø quaùng, baát

chaáp ñaïo ñöùc, gia ñình, dö luaän.

Vì Tham Lang laø voõ tinh, cho neân neát duïc cuûa Tham Lang coù ít nhieàu baïo löïc, duïc ñoäng, khoù kìm

cheá. Ñoäng löïc sinh lyù cuûa Tham Lang haàu nhö baát khaû cöôõng. Neáu tình cuûa Tham Lang vì theá coù

nhieàu hình thaùi baïo daâm (sadisme).

Xeùt treân phöôgn dieän khaùc coù theå noùi sao naøy bao haøm ít nhieàu beänh taät veà sinh lyù, cuï theå laø söï

khao khaùt ñeán ñoä bò aùm aûnh (obsession), tình duïc haàu nhö thöôøng xuyeân, maïnh baïo, khaùc thöôøng.

Ñôøi soáng sinh lyù cuûa Tham Lang raát doài daøo haàu nhö chieám öu theá duy nhaát cuûa cuoäc ñôøi.

Ngoaøi ra, Tham Lang thuï höôûng sinh lyù moät caùch ích kyû, nghó ñeán mình nhieàu hôn ñeán baïn ñoàng

tình. Caùi yeâu cuûa Tham Lang nhaèm phuïc vuï thuù tính caù nhaân hôn laø haïnh phuùc löùa ñoâi. Trong aùi

tình, Tham Lang laø con vaät haønh söû theo baûn naêng, thieáu teá nhò, cao thöôïng, vò tha ñoái vôùi ngöôøi

kia. Ñaây laø moät neát tình vöøa maïnh, vöøa thoâ vaø vöøa tuïc (amour violent er sadique). Sau cuøng, vì neát

tính cuoàng nhieät vaø thoâ tuïc, neân Tham Lang coøn coù yù nghóa töï thoûa maõn sinh lyù.

Toùm laïi, ñaây laø moät sao daâm oâ, ñaëc bieät baát lôïi cho phaùi nöõ. Nöõ coù sao naøy coù ít nhieàu dó tính neáu

Phuùc, Meänh, Thaân xaáu vaø coù theâm sao tình duïc khaùc: ñaây laø haïng gaùi giang hoà. Coøn nam soá coù

Tham Lang laø keû aên chôi ñaøng ñieám, hoang daâm, neáu khoâng coù ñuû sao maïnh cheá khaéc.

− Thieân rieâu haõm ñòa

Sao naøy coù yù nghóa sinh lyù raát maïnh, chæ söï chôi bôøi, saéc duïc, truïy laïc, sa ñoaï, xu höôùng tình duïc

vaø tín neát daâm ñaõng.

Ngoaøi ra, veà maët cô theå, Thieân Rieâu chæ loâng, moät ñaëc ñieåm khaùc cuûa tình duïc.

Cuõng nhö Tham Lang, aùi tình cuûa Thieân Rieâu böøa baõi, maïnh meõ, ñoàng thôøi coù khuynh höôùng xaùc

thòt. Ñoái vôùi sao naøy, khoâng coù vaán ñeà tình yeâu lyù töôûng hay tinh thaàn, chæ coù söï thoûa maõn vaät

chaát.

Neáu Rieâu ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu, neáu tình vaãn maïny, chæ ñöôïc lôïi laø khoâng bò tieáng xaáu maø thoâi.


Thai

Veà maët tình duïc, sao Thai maïnh khoâng keùm, bôûi leõ Thai tröïc tieáp chæ söï giao hôïp nam nöõ, cho neân

yù nghóa sinh lyù caøng roõ raøng hôn.

Veà maët cô theå, Thai laø Aâm hoä, laø töû cung, baøo thai. Thaønh thöû, yù nghóa sinh duïc vaø sinh lyù cang cuï

theå. Nhöng, duø chæ aâm hoä, Thai khoâng phaûi chæ coù nghóa daâm ñaõng cho phaùi ñeïp maø thoâi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 145

Ngoaøi ra, Thai coøn coù yù nghóa taùi sinh, cho neân veà maët tình duïc, sao naøy thieân veà söï thay cuõ ñoåi

môùi vaø veà ñaëc tính taùi phaïm, duø coù coá gaéng töïu chöõa.


Ñaøo hoa

Sao Ñaøo cuõng laø sao ñieån hình cuûa tình yeâu. Noù chæ söï ham thích aùi tình, tính neát traêng hoa, ña tình.

Ngöôøi coù Ñaøo hoa bao giôø cuõng thích chôi vôùi ngöôøi khaùc phaùi, ham chinh phuïc ñeå yeâu vaø ñöôïc

yeâu, laáy tình yeâu laøm leõ soáng cuûa taâm hoàn, ñeå thoaû maõn moät tình caûm chöùa chan hoaëc moät nhu caàu

sinh lyù noàng nhieät. Cho neân sao Ñaøo chæ taát caû hình thaùi cuûa aùi tình maïnh meõ, coù theå laø aùi tình cao

thöôïng, maø cuõng coù theå laø aùi tình theå xaùc.

Vì vaäy, ñoái vôùi Ñaøo Hoa, hình thaùi cuûa aùi tình khoâng quan troïng baèng cöôøng ñoä cuûa aùi tình. Neát tình

cuûa sao Ñaøo bao giôø cuõng tha thieát, thöôøng ñam meâ, siu luïy. Ñaøo Hoa bao giôø cuõng rung ñoäng

maïnh tröôùc aùi tình vaø tham lam trong tình tröôøng. Söï tham lam naøy theå hieän baèng vieäc coù nhieàu

moái tình cuøng luùc (nhö yeâu nhieàu ngöôøi, thích coù nhieàu ngöôøi yeâu) hoaëc laàn löôïc yeâu heát moái tình

naøy ñeán moái tình khaùc, khoâng döùt ñöôïc nghieäp tình. Söï thieáu thoán tình yeâu laøm cho ñöông söï khoå

sôû, coâ ñôn, troáng traûi, ñôøi soáng voâ vò. Con ngöôøi Ñaøo Hoa thích cho vaø thích nhaän, töï xem nhö sinh

ra ñeå yeâu, ñeå ñöôïc yeâu vaø chæ coù yeâu laø ñaùng keå.

Vì ham thích tình yeâu, vì xu höôùng yeâu nhieàu vaø yeâu ñaäm cho neân aùi tình cuûa Ñaøo Hoa khoâng

nhöõng phong phuù, nhaèm nhi eàu ñoái töôïng cuøng moät luùc, maø coøn laúng lô, sa ñoaï, baát chính, phi ñaïo

ñöùc. Leõ dó nhieân, vôùi baûn naêng nhö theá cho neân Ñaøo Hoa phaûi coù nhöõng ñaëc tính phuï tuyø ñi caëp nhö

chöng dieän, chinh phuïc v.v… sao naøy ñaïi kî cho nöõ Meänh.


Moäc duïc

Sao naøy coù nghóa phoùng ñaõng, söï ham muoán vaät duïc, sö khao khaùt yeâu ñöông vaø söï quyeát ruõ yeâu

ñöông. Tính neát sinh lyù cuûa sao naøy ít nhieàu hoãn loaïn, khoâng maáy choïn loïc ñoái töôïnt, bao haøm

nhieàu hình thaùi, töø söï töï thoûa maõn cho ñeán vaán ñeà ñoàng tính luyeán aùi (hmmosexuel). Tình yeâu cuûa

Moäc Duïc hôi quaùi dò, baát thöôøng.


Moâ

Sao naøy chæ söï daâm ñaõng thoâng thöôøng.


Lieâm Trinh haõm ñóa

Chæ khi haõm ñòa, Lieâm Trinh môùi coù yù nghóa daâm ñaõng. Ñaéc ñòa, Lieâm Trinh chæ tính neù haøo hoa

thoâng thöôøng.

Toùm laïi, caùc sao keå treân bieåu töôïng cho tình duïc cuûa caû nam nöõ, khoâng khaùc bieät nhau bao nhieâu

veà baûn chaát, chæ khaùc nhau ít nhìeâu veà möùc ñoä, hình thaùi. Söï xeáp loaïi treân ñaây khoâng haún theo thöù

töï maïnh yeáu naøo ñoù: noù chæ coù tính caùch töông ñoái. Yù nghóa moãi sao coøn tuyø thuoäc caù tính moïi

ngöôøi, vò trí toïa thuû vaø söï hoäi tuï nhieàu hay ít vôùi caùc sao ñoàng nghóa. Yù nghóa taïm goïi laø naëng veà

nhuïc duïc chæ noí leân khuynh höôùng aùi tình theå xaùc, do ñoù, hieån nhieân phaûi bao haøm caû taâm lyù, tính

tình, tinh thaàn. Traùi laïi, nhöõng sao tình duïc keá tieáp döôùi ñaây, tuy coù naëng veà taâm lyù, tinh thaàn nhöng

cuõng khoâng maát ñi yù nghóa vaø khuynh höôùng nhuïc duïc, vaät chaát.

b) Nhö õng sao tình duïc naêng yù nghóa tinh thaàn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 146


Hoa caùi

Sao naøy chæ söï khao khaùt tình aùi, söï thích thuù ñöôïc ngöôøi khaùc phaùi chuù yù vaø yeâu ñöông, söï treâu côït

ñeå cho beân kai phaûi cheát meâ, cheát meät vì yeâu ñöông. Sao naøy höôùng ngoaïi, töùc laø nhaèm thu huùt tình

yeâu keû khaùc ñoái vôùi mình nhieàu hôn laø ban boá tình yeâu cuûa mình cho keû khaùc.

Sao Hoa Caùi ñöôïc theå hieän qua caùc hình thaù sau:

Söï chögn dieän, tính thích xa hoa, loäng laãy ñeå coù moät beà ngoaøi ñaøi caùc, sang troïng, quyeán ruõ. Töø ñoù

coù khuynh höùông laøm daùng, eùp xaùc ñeå laøm ñeïp, taäp theå duïc thaåm myõ, döï thi hoa haäu, taøi töû, söûa saéc

ñeïp, xöùc nöôùc hoa ñeå loâi cuoán söï chuù yù cuûa ngöôøi khaùc baèng nhan saéc, muøi thôm, aùo môùi, son laï.

Söï kieåu caùch trong boä ñieäu (geste), töø loái nhìn, caùch líeâc cho ñeán neát ñi, ñöùng, ngoài, naèm: trong

ngoân ngöõ (paroleù), töø caùch noùi vaên chöông boùng baåy, duyeân daùng, dí doûm cho ñeán gioïng noùi uoán

löôõi, söûa gioïng, laém khi khoâng töï nhieân, ñoâi khi loá bòch (kieåu nhö nhöõng ñaøn baø trong haøi kòch Les

Preùcieuses Ridicules cuûa Molìere).

Söï ham chuoäng caùc loaïi thôøi trang theo caùi gì môùi (snobis-me) trong xaõ hoäi, ñua ñoøi ñôøi soáng neáp

soáng tieán boä vaên minh Aâu, Myõ töø loái aên maëc, uoán toùc, sinh hoaït (nghe nhaïc môùi, hippy, theo moát

môùi, ñoùng phim, keát baïn vôùi nhoùm tieán boä, kieåu nhu CTV, ngay caû vieäc ña phu, ña theâ nhö kieåu

minh tinh maøn baïc Aâu Myõ).

Nhöõng hình thaùi ñoù ñeàu nhaèm thu huùt aùi tình hay ñeå töï quaûng caùo vaøo duïng ñích coù ít nhieàu haøm yù

aùi tình.


Hoàng Loan

Sa o naøy thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoàng hoaù vôùi Ñaøo Hoa, nhöng yø thaät coù khaùc bieät ít nhieàu vôùi sao

Ñaøo. Hoàng Loan chæ moät loaïi aùi tình töông ñoái coù neát haïnh hôn. Trong khi sao Ñaøo noùi leân söï thu

huùt baèng nhan saéc beà ngoaøi, thì sao Hoàng chuû yeáu chæ söï quyeán ruõ do ñöùc tính beân trong. Yù nghóa

cuûa Hoàng Loan laø kheùo leùo chan tay, kheùo leùo ngoâna ngöõ, kheùo leùo veà daùng ñieäu töùc laø nhöõng neùt

duyeân veà coâng, dung vaø ngoân. Caùi khaû aùi cuûa Hoàng Loan baét nguoàn töø caùc ñöùc tính höôùng noäi, neát

haïnh, do ñoù sao Hoàng ít khuynh höôùng sa ñoaï hôn sao Ñaøo, duø caû 2 ñeàu coù haáp löïc raát maïnh veà aùi

tình.


Vaên xöông, Vaên Khuùc

Xöông, Khuùc khoâng coù yù nghóa daâm ñaõng tröïc tieáp. Yù nghóa chính cuûa Xöông, Khuùc laø taâm hoàn vaên

chöông myõ thuaät, baét nguoàn töø nhöõng naêng khieáu baåm sinh veà aâm nhaïc, ngheä thuaät, thi ca. Nhöng,

treân phöông dieän tình caûm, ngöøôi coù Xöông Khuùc raát ña tình, raát giaøu tình caûm, deã caûm xuù, tieáp

nhaän vaø tieáp phaùt tình caûm raát maïnh: ñoù laø taâm hoàn cuûa thi nhaân, ngheä só, cuûa nöõ giôùi. Tình caûm

phong phuù ñoù laø moät yeáu toá cuûa moät taâm hoàn laõng maïn (ame romanitique). Hình thaùi cuûa neát laõng

maïn ñöôïc theå hieän qua:

Söï nhaïy caûm (sentimetal), deã vui, deã buoàn, deã giaän, toùm laïi deã xuùc ñoäng.

Söï mô moäng ñeå thoûa maõn nhu caàu tình caûm quaù doài daøo maø thöïc teá khoâng cung caáp ñuû. Ñôøi soáng

noäi taâm cuûa ngöôøi coù Xöông Khuùc voâ cuøng phong phuù vì tình caûm naøy ñi lieàn vôùi trí giaøu töôûng

töôïng.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 147

Söï keå leå, tieáp phaùt tình caûm qua thô, vaên, ca, nhaïc, ngheä thuaät, kòch tröôøng (lyrisme).

Khuynh höôùng thieân veà caùi toâi raát maïnh ( eùgocetrique). Chính neùt laõng maïn naøy laø ñoäng löïc cuûa yù

nghóa tình töù, laû lôi, hoa nguyeät, nhöng thöôøng naëng veà tinh thaàn hôn laø vaät chaát.


Thaùi aâm

Thaùi Aâm chæ söï höõu duyeân, höõu tình vaø ña tình: ñoù laø nhöõng ngöôøi soáng, lyù luaän vaø haønh söû theo

tình caûm. Gioáng nhö Xöông Khuùc, Thuùc Aâm laø sao cuûa vaên só, thi só, cuûa taâm hoàn ñaøn baø, bieåu hieän

döôùi nhieàu hình thaùi:


Tính laõng maïn (romantique)

Khuynh höôùng boäc loä tình caûm (lyrisme) rieâng tö trong lôøi noùi hay thi vaên cuûa phaùi vaên ngheä só laõng

maïn.

Söï mô moä ng vieãn voâng (utopie), khoâng töôûng, aûo töôûng, khoâng thöïc teá.

Tình duïc, tình töù, coù theå ñeán choã daâm ñaõng (eùrotisme), neáu haõm ñòa, yù nghóa sau ñaây roõ reät hôn.

Nhö ñaõ trình baøy, söï phaân bieät 2 khía caïnh theå xaùc vaø tinh thaàn cuûa tình duïc khoâng bao haøm söï ñoái

choïi veà baûn chaát, maø bao haøm söï khaùc bieät veà möùc ñoä vaø hình thaùi. Nhöõng so Rieâu, Thai,Tham,

Moäc, Ñaøo ñeàu coù tính tình daâm ñaõng. Ngöôïc laïi, caùc sao Caùi, Hoàng, Xöông, Khuùc, Thaùi Aâm khoâng

haån chæ daâm ñaõng veà maët tinh thaàn hay tình caûm maø thoâi. Neáu caû 2 hoäi chieáu thì yù nghóa theâm

maïnh, hình thaùi theâm phong phuù. Söï phaân bieät treân chæ nhaèm chöùng toû raèng, trong khoa Töû-Vi,

quan nieäm aùi tình raát sung tuùc vaø tinh vi, dieãn xuaát haàu heát hình thaùi vaø khuynh höôùng yeâu ñöông.

Nhôø söï phaân bieät ñoù, vieäc giaûi ñoaùn Töû-Vi seõ uaån khuùc, teá nhò vaø cuï theå hôn.

2. – Nhöõng sao tình duïc rieâng cho nöõ phaùi

Coù theå noùi haàu heát chính tinh haõm ñòa ñeàu coù dö aâm tình duïc ñoái vôùi phaùi nöõ. Trong khi ñoù, ñôùi vôùi

nam giôùi, yù nghóa naøy laïi khoâng ñöôïc ñeà caäp. Tình duïc cuûa nöõ giôùi ñöôïc caùc nhaø saùng laäp Töû-Vi

ñem ra moå xeû khaù caën keõ: coù raât nhieàu boä sao ñöôïc ñaët ra ñeå dieãn taû neùt daâm, hình thaùi cuûa tình

duïc phuï nöõ, khieán cho ai cuõng nghó raèng khoa Töû-Vi raát khaéc nghieät vôùi ñaøn baø vaø ñaõ ñaùnh giaù neát

tinh cuûa ñaøn baø theo moät nhaõn quan khaû oá. Ñaây haún laø moät quan nieäm thieân leäch cuûa khoa Töû-Vi,

vì ñöùng veà maët tình duïc maø xeùt, giöõa 2 phaùi, chöa haún coù söï hôn keùm roõ reät. Nhö theá, khoâng coù lyù

do gì laïi ñi phaân tích sinh lyù cuûa phuï nöõ baèng kính hieån vi, trong khi neát tình cuûa phaùi nam chæ ñöôïc

ñeà caäp toång quaùt vaø bao dung. Duø sao, söï kyø thò ñoù phaûn aûnh quan nieäm khinh nöõ voán aên saâu trong

vaên hoaù Trung Hoa ngaøy tröôùc. Traàn Ñoaøn, ngöôøi saùng laäp ra Töû-Vi, tuy laø moät ñaïo só, nhöng cuõng

khoâng ruõ boû ñöôïc quan nieäm daønh cho phaùi nam ñoäc quyeàn pheâ phaùn vaán ñeà sinhlyù cuûa phuï nöõ veà

maët con ngöôøi vaø veõ maët ñaïo ñöùc. Thaønh thöû, oâng ñaët ñeå quaù nhieàu boä sao tình duïc daønh cho nöõ

giôùi coù theå ñöôïc lieät keâ döôùi ñaây.

a) Sao ñôn thuû


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 148


Cö moân haõm ñòa

Nhieàu taùc giaû ghi nhaän sao naøy coù nhieàu nghóa daâm ñaõng neáu ñoùng ôû Meänh, Thaân cuûa nöõ soá. Kyø

thaät, saonaøy khoâng maáy gì coù nghóa ñoù moät caùch tröïc tieáp. Cöï Moân haõm ñòa chæ moät taâm traïng baát

maõn noùi chung chôù khoâng nhaât thieát baát maõn veà sinh lyù. Nöõ soá coù Cöï Moân haõm ñòa coù theå gaëp

nhieàu ngang traùi, nhöng khoâng haún laø phaûi daâm ñaõng. Vaán ñeà coù leõ caàn xeùt laïi.


Hoaû tinh, Linh tinh haõm ñòa

Khuynh höôùng sinh lyù cuûa H oûa, Linh haõm ñòa theå hieän döôùi hình thaùi tieàm thöùc: naèm mô thaáy yeâu

ñöông.

− Thieân khoâng ôû Meänh

Traàn Ñoaøn, taùc giaû khoa Töû-Vi raát khaúng ñònh ñoái vôùi tröôøng hôïp Thieân khoâng ñoùng ôû cung Meänh

cuûa nöõ soá. Oâng cho laø ngöôøi daâm tieän, suoát ñôøi bò aùch gioù traêng laø haïng ca kyõ, tì thieáp laêng loaøn.

b) Sao hoäi hoïp

Nhöõng boä sao döôùi ñaây neáu ñoàng cung hay chính chieáu thì yù nghóa sinh lyù roõ raøng hôn.


Lieâm Trinh, Tham Lang ôû Tyù, Hôïi

Lieâm laø sao Ñaøo Hoa thöù hai trong khoa Töû-Vi. Tham laø sao taïi sao maïnh. Söï hoäi tuï ñoù laïi ôû 2 cung

Tî vaø Hôïi, nôi caû 2 sao ñeàu haõm ñòa, caøng baât lôïi cho phuï nöõ: ñoù laø nhöõng gaùi laàu xanh khaû höõu.


Thieân löông, Thieân ñoàng ôû Tî, Hôïi

Löông, Ñoàng ôû Hôïi, Tî noùi leân tính phoùng tuùng, ham chôi cuûa phuï nöõ (cuõng nhö cuûa nam giôùi).


Thieân löông, Thieân maõ ôû Tî, Hôïi.

Cuõng coù yù nghóa nhö treân. Phuï nöõ coù soá naøy hay thay ñoåi baïn trai, hay caëp beø keát baïn vôùi trai du hí

du thöïc.


Thaùi Aâm haõm, Ñaø la

Yù nghóa cuûa Thaùi Aâm haõm ñaõ ñöôïc trình baøy ôû ñoïan treân. Thaùi Aâm haõm ñòa gaëp Ñaø La laø ngöøôi

ñam meâ saéc duïc, nam cuõng nhö nöõ. Nhöng vò Thaùi Aâm chæ phuï nöõ, gaëp vò trí haõm ñòa vaø cuøng vôùi

Ñaø La neâu yù nghóa tình duïc tröïc tieáp hôn Ñaø La ôû ñaây ví nhö moät söï baát haïnh trong tình tröôøng.


Thieân ñoàng, Thieân rieâu

Thieân Rieâu chæ söï chôi bôøi coøn Thieân Ñoàng chæ söï thay ñoåi. Nöõ soá coù Ñoàng, Rieâu laø ngöôøi khoâng

chung tình, thöôøng thay ñoåi tình nhaân, vaø neáu coù choàng thì cuõng ngoaïi tình.


Tham Lang, Ñaïi, Tieåu hao

Tham Lang laø sao daâm duïc. Ñaïi Tieåu hao chæ söï thay ñoåi (gioáng nhö Thieân Ñoàng). Yù nghóa gioáng

nhö boä sao Ñoàng Rieâu. Taùc giaû Thaùi Thöù Lang cho raèng nöõ soá naøo coù boä sao naøy coù moái tình thaàm

kín, ñöôïc giaáu dieám kyõ, khoâng boäc loä: ñaây coù theå laø beà ngoaøi ñoan chính, nhög beân trong raát noàng

nhieät, chæ phaïm daâm khi coù cô hoäi, hoaëc laø ngöôøi ñeo ñuoåi moät laàn 2 moái tình trong ñoù phaûi baûo

maät moät moái.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 149

Duø coù hình thaùi naøo, ñaây cuõng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi tình hay song tình.


Tham Lang, Phaù quaân

Phaù Quaân chæ söï haùo taùn phu theâ, söï ñoå vôõ veà gia ñaïo. Ñi vôùi Tham Lang, ngöôøi phuï nöõ naøy vì

tham duïc, neân bò lieân luïy vôùi gia ñình.


Tham Lang, Thaát saùt haõm ñòa

Thoâng thöôøng caùc voõ tinh ñeàu khoâng hôïp vôùi phuï nöõ.

Ne áu voõ tinh haõm ñòa, thì nghieäp chöôùng veà aùi tình khoù traùnh khoûi, ñoù laø tröøông hôïp cuûa boä sao

Tham, Saùt. Vaõ chaêng, nöõ soá coù Tham, Saùt ôû Daàn hay Thaân, laø ngöôøi baïc tình, môùi chuoäng cuõ vong.


Thieân cô, Xöông, Khuùc

Xöông Khuùc laø sao ña tình. Thieân Cô laø sö möu trí, gian xaûo. Nhöng soá Phuùc, Meänh, Thaân xaáu gaëp

boä sao naøy raát tham daâm. Neáu ñi theâm vôùi Thieân Rieâu hay Thai thì raát cuoàng nhieät vaø laêng loaøn.

Ñôøi soáng sinh lyù quaù maïnh thöôøng mang laïi nhieàu saéc thaùi beänh hoaïn, cuï theå laø beânh taâm sinh lyù,

ñoâi khi ñöôïc boäc loä qua daâm thö kieåu nhö Hoà Xuaân Höông.


Tham Lang, Ñaøo Hoa

Boä sao naøy ñoàng nghóa vôùi boä Lieâm Trinh ôû Tî Hôïi: ñoù laø caùch ñieån hình nhaát cuû ngöôøi hoàng nhan

ña truaân, hoaëc cuûa gaùi giang hoà, cuûa phuï nöõ chuû ñoäng cöôùi choàng.


Moäc duïc, Hoa caùi, Baïch hoå

Ba sao naøy keát hôïp chæ ngöôøi phuï nöõ cuoàng daâm, tính daâm aên saâu vaøo maùu huyeát, thay ñoåi nhaân

tình nhö xieâm y.

Neáu nhöõng boä sao keå treân ñi chung vôùi moät hoaëc nhieàu sao tình duïc chung cho 2 phaùi thì yù nghóa

sinh lyù roõ raøng vaø chaéc chaén hôn, ñoàng thôøi cöôøng ñoä tình duïc ñöôïc gia taêng.

Neáu ñi lieàn vôùi caùc sao chæ veà may maén, chæ söï phong phuù nhö Ñeá Vöông, Traønh Sinh, Thanh Long,

Thieân Hyû, thì cô hoäi caøng nhieàu vaø caøng thuaän tieän cho söï thoûa maõn duïc tình.

Traùi laïi, neáu ñi keøm vôùi saùt tinh, hung tinh, aùm tinh nhö Khoâng, Kieáp, Ñaø, Hoûa, Linh, Kî … thì aùi

tình seõ gaëp nhieàu oan nghieät, ngang traùi, nghòch caûnh lôùn.

C. VÒ TRÍ CAÙC SAO TÌNH DUÏC

Caùc sao tình duïc aùp duïng chung cho caû nam nöõ keå ôû phaàn treân coù ñuû yù nghóa lieät keâ neáu ñoùng hay

chieáu vaøo Meänh, cung Thaân, mieãn laø khoâng gaëp sao khaéc cheá.

Coù nhöõng vò trí khaùc ñaùng löu yù laø cung Noâ, cung Phu Theâ, cung Taät vaø cung Phuùc.

1. – Sao tình duïc ôû cung Noâ

Cung Noâ chæ 4 haïng ngöôøi: baïn beø, toâi tôù, ngöôøi döôùi quyeàn vaø tình nhaân. Treân phöông dieän aùi tình,

phaûi theâm raèng 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi khaùc. Neáu laø nam soá thì 4 haïng ngöôøi treân laø nöõ. Neáu

laø nöõ soá thì 4 haïng ngöôøi treân thuoäc phaùi nam.


â

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 150

Neáu khoâng sao tình duïc aùp duïng chung cho 2 phaùi maø ñoùng ôû Noâ thì nhöõng moái tình ngoaïi hoân ñoù

lieân quan ñeán 4 haïng ngöôøi naøy. Coù theå khoâng nhaát thieát lieân quan caû 4. Trong tröôøng hôïp naøy, yù

nghóa daâm ñaõng cuûa ñöông soá raát roõ raøng. Ñoù laø nhöõng moái tình lang chaï, böøa baõi khoâng phaân bieät

giai caáp, ñoái töôïng, kieåu nhö chuû laáy tôù, thaày laáy troø, chuû nhaân laáy coâng nhaân hay ngöôïc laïi.

Do ñoù, neáu caùc sao tình duïc thoaùt khoûi cung Meänh, cung Thaân, ñieàu ñoù khoâng haún coù nghóa laø con

ngöôøi ñoù ñoan chính. Neáu caùc sao naøy xuaát hieän ôû cung Noâ, neát sa ñoaï coøn teä haïi hôn. Qua cung

No, trong caùc sao tình duïc, phaåm tính con ngöôøi theå hieän raát roõ raøng. Chí coù ngoaïi leä khi coù sao

khaéc cheá ôû Meänh maø thoâi.

2. – Sao tình duïc ôû cung Phu, Theâ

ÔÛ cung Phu, Theâ, so tình duïc coù theå bao haøm nhieàu yù nghóa, caàn ñöôïc choïn loïc:
Hoaëc vôï hoaëc choàng laø ngöôøi nhieàu duïc tính, tham daâm, coù cuoäc soáng sinh lyù doài daøo.

Hoaëc vôï hoaëc choàng coù ngoaïi tình.

Hoaëc vôï hoaëc choàng coù 2, 3 ñôøi lieân tieáp.

− Hoaëc vôï hoaëc choàng coù theå ñeïp hoaëc duyeân daùng, höõu tình, chôù khoâng haún phaûi daâm oâ,

ngoaïi tình hay ña phu, ña theâ.

Tuyø theo loaïi sao, toïa thuû hay chieáu maø xeùt ñoaùn caån thaän. Trong tröôøng hôïp Thaân cö Phu (hay

Theâ) thì nhöõng neát, nhöõng caùch noùi treân coù theå lieân quan ñeán 1 trong 2 ngöôøi. Ví duï nhöõng nöõ soá coù

Thaân ôû Phu coù Ñoàng ôû Rieâu (ngoaïi tình) thì söï kieän naøy coù theå hoaëc lieân quan ñeán chính hoï, hoaëc

lieân quan ñeán ngöôøi choàng. Muoán quyeát ñoaùn, phaûi xem theâm soá cuûa ngöøôi kia cho aét chaéc.

3. – Sao tình duïc ôû cung Taät

Cung naøy chæ söùc khoûa noùi chung, beänh taät hoïa noùi rieâng. Rieâng veà beänh hoïa, neáu coù nhieàu sao tình

duïc ôû cung taät, thì ñieàu ñoù giaùn tieáp noùi leân xu höôùng ña duïc cuûa ñöông soá. Cuï theå laø nhöõng beânh

hoïa ñoù lieân quan ñeán sinh lyù, tình duïc, boä phaän sinh duïc. Veà ñieåm naøy, xin coi chöông noùi veà caùch

beänh.

4. – Sao tình duïc ôû cung Phuùc

Cung Phuùc töôïng tröng cho doøng hoï, gia ñình maø 2 töôïng tröng cho mình. Vì vaäy, tình duïc ôû Phuùc

töông ñoái keùm roõ reät.

Thoâng thöôøng, coù theå keát luaän moät söï daâm ñaõng di truyeàn trong doøng hoï, thöôøng coù aûnh höôûng

nhieàu ñeán phaùi nöõ trong gia ñình.

Nhöng cuõng coù khi vaán ñeà ñoù chæ lieân heä ñkeán ñöông söï maø thoâi, doøng hoï, gia ñình khoâng bò aûnh

höôûng. Chæ coù theå quyeát ñoaùn aûnh höôûng naøy khi thaáy sao tình duïc ñoùng ôû cung Phuï hay cung Baøo.

Duø sao, vaán ñeà khoâng roõ raøng laém, caàn ñöôïc cöùu xeùt kyõ löôõng.

Nhìn qua soá löôïng caùc sao tình duïc, söï hoäi tuï, söï phoái chieáu vaø nhöõng vò trí aûnh höôûng, ta thaáy

trong baát cöù laù soá naøo, cuõng coù ít nhieàu neùt, ñaäm hoaëc lôït, cuûa ñaëc tính daâm ñaõng. Ñieàu naøy khieán

cho ngöôøi baøng quan

phaûi söûng soát tröùôc caùi ñoäng löïc sinh lyù quaù ö maïnh meõ cuûa con ngöôøi. Nghi

vaán ñöôïc neâu leân laø khoâng leõ ngöôøi naøo cuõng daâm ñaõng? Thaät söï, caùc sao daùm khoâng chöøa moät ai,


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 151

keå caû trong laù soá cuûa nhöõng ngöôøi thu haønh. Ñoù laø moät yeáu toá cuûa con ngöôøi. Tính neát ñoù khoù loøng

taän dieät vì noù aên saâu vaøo baûn theá (nature) vaø laø moät baûn naêng (indtinet) cuûa con ngöôøi. Ñaïo ñöùc, dö

luaän hay phaùp luaät haàu nhö chæ kìm cheá noù moät phaàn vaø vaøo moät giai ñoaïn naøo maø thoâi. Thieáu sinh

lyù, con ngöôøi nhö thieáu moät yeáu toá nhaân baûn. Khoa Töû-Vi, khi ñaët ñeå nhieàu daâm tinh, ñaõ toû ra thöïc

tieãn trong quan nieäm veà con ngöôøi. Duø sao, cuõng phaûi coâng nhaän raèng khoa Töû-Vi, tuy haøo phoùng

treân caùc sao tình duïc, cuõng coù ñaët ñeå khaù nhieàu sao khaéc cheá duïc tình.

D.

NHÖÕNG SAO KHAÉC CHEÁ TÌNH DUÏC

Caàn löu yù raèng, khi tình duïc bò caùc sao döôùi ñaây khaéc cheá, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù ñaõ

dieät duïc theo kieåu moät nhaø tu maø chæ coù nghó a laø tình duïc bò khaéc cheá do naèm trong giôùi haïn bình

thöôøng cuûa con ngöôøi vaø trong phaïm vi ñaïo ñöùc toái thieåu cuûa xaõ hoäi.


Töû-Vi, Thieân phuû, Thaùi döông saùng suûa

Ba sao naøy cheá gæm tình duïc raát maïnh, töôïng tröng cho söï ngay thaúng, söï ñoan chính, söï trung haäu,

tieát thaùo. Ba sao naøy quaân bình ñöôïc caùc sao tình duïc, kìm cheá ñöôïc söï sa ngaõ ñeán möùc ñoä ñaùng keå.

Ba sao naøy haàu nhö coù taùc duïng khaéc cheá ngang nhau.


Aâm quang, Thieân quyù

Hai sao naøy chæ phaåm haïnh, ñöùc tính chung thuûy, saét son, tín nghóa, trung thaønh. Treân phöông dieän

aùi tình. Quan quyù khoâng aên ôû hai loøng, khoâng coù môùi nôù cuõ, khoâng phoâi pha phuï baïc. Do ñoù, 2 sao

naøy tieát giaûm raát nhieàu yù nghóa traêng hoa cuûa caùc sao tình duïc.


Thieân hình

Sao naøy coù yù nghóa chính tröïc, ngay thaúng. Trong neát tình Thieân Hình chính chuyeân, möïc thöôùc, coù

yù chí ñeà khaùng caùc loaïi caùm doã cuûa aùi tình. Neáu Quang Quyù cheá giaûm caùc daâm tinh baèng phaåm

haïnh thì Thieân hình cheá giaûm baèng nghò löïc vaø lyù trí.


Long ñöùc, Nguyeät ñöùc, Phuùc ñöùc, Thieân ñöùc

Boán sao naøy goïi chung laø Töù Ñöùc, töôïng tröng cho söï trong saïch, yù thöùc ñaïo ñöùc trong vaán ñeà aùi

tình. Ñaïo ñöùc naøy laø ñoäng löïc kìm cheá neát sa ñoaï.

Tuy nhieân caàn hoäi ñuû 4 ñöùc thì hieäu löïc môùi ñuû maïnh. Nhìn chung, taùc duïng cuûa Töù Ñöùc chæ ñuû ñeå

giaûm caùc sao tình duïc taàm thöôøng, töông ñoái voâ hieäu ñoái vôùi nhöõng daâm tinh haïng naëng.


Hoaù kî

Ñoàng cung vôùi Lieâm, Tham, Hoaù Kî, coù theå ñöôïc caùi xaáu cuûa Lieâm, Tham noùi chung, vaø töø ñoù cheá

caû tình duïc maïnh meõ cuûa Lieâm, Tham noùi rieâng

Quang Quyù, Hình vaø Töù Ñöùc kìm cheá tình duïc baèng ñöùc haïnh, yù chí vaø luaân lyù. Coù loaïi sao khaùc

laøm chaäm phaùt xu höôùng sa ñoaï nhö Loäc, Toàn, cuõng nhö coù loaïi sao laøm maát cô hoäi phaùt huy neát

tính nhö Tuaàn, Trieät.


Loäc toàn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 152

Loäc Toàn chæ söï chaäm phaùt tình yeâu, söï phaùt huy coù chöøng möïc cuûa sinh lyù, ñoàng thôøi cuõng coù nghóa

coâ ñoäc tröôùc tình yeâu. Ñi vôùi Loäc Toàn, caùc daâm tinh khoù chi phoái, chaäm aûnh höôûng. Nhöng, Loäc

Toàn hoâng hoaøn toaøn coù nghóa ñoan chính: sao ngaøy chæ laø caùi thaéng taïm thôøi tröôùc aùi tình, söï keùn

choïn aùi tình, töø ñoù coù nghóa chöøng möïc vaø töï cheá. Söï chöøng möïc, söï deø daët vaø söï töï cheá ñoù thöôøng

baét nguoàn töø söï khoù tính cuûa Loäc Toàn. Loäc Toàn laø ngöôøi keùn yeâu, khoù khaên trong aùi tình, chæ yeâu

nhöõng ñoái töôïng choïn loïc vaø coù nhieàu tính toùan trng tình aùi, khoâng böøa baõi nhö Tham Lang, Ñaøo

Hoa, Thieân Rieâu. Ngöôøi coù Loäc Toàn ít yeâu baèng quaû tim vaø theå xaùc, maø thöôøng yeâu baèng boä oùc vaø

lyù trí. Nhöõng moái tình khoâng ñuùng tieâu chuaån thì Loäc Toàn töï cheá vaø deø daët.


Trieät, Tuaàn

Trieät, Tuaàn cheá khaéc tinh neát daâm ñaõng khaù maïnh. Sao trieät coù hieäu löïc maïnh hôn sao Tuaàn, maëc

duø chæ aûnh höôûng maïnh moät thôøi gian maø thoâi. Ñi vôùi soa Trieät, caùc daâm tinh haàu nhö maát heát yù

nghóa, khoâng theå chi phoái hay aûnh höôûng. Traùi laïi, ñi vôùi sao Tuaàn, caùc daâm tinh vaãn coøn chi phoái

con ngöôøi moät caùch töông ñoái vöøa phaûi suoát ñôøi.

Tuaàn, Trieät töôïng trung cho nhöõng söï ngaên trôû töø beân ngoaøi. Tình duïc bò Tuaàn, Trieät seõ thieáu sô hoäi

boäc phaùt töï do, bò kìm toûa trong tieàm thöùc, trong tö töôûng, khoâng bieåu loä baèng haønh ñoäng. Ñaây laø

tröôøng hôïp tình duïc thieáu moâi tröôøng thuaän lôïi, bò ngaên trôû, gaëp ngang traùi, bò caïnh tranh, gaëp thaát

baïi. Veà maët phaân taâm hoïc, ñaây laø loaïi tình duïc bò doàn eùp (amour refouleù). Tuaàn, Trieät laø böùc töôøng

thaønh giam haõm tình duïc trong tröôøng hôïp naøy.

Maët khaùc, gaëp Tuaàn, Trieät, caùc sao tình duïc seõ coù nghóa laø voâ duyeân, lôõ thì, caùi duyeân khoâng coù ai

bieát ñeán, khoâng coù ñieàu kieän ñeå trôû thaønh aùi tình. Ñoù laø caùc tröôøng hôïp gaùi giaø, trai muoän.

Vaàn ñeà laø caùc daâm tình gaëp Tuaàn, Trieät coù ban cho ñöông soá söï ñoan chính naøo hay khoâng? Thaät

söï, baøi toaùn naøy khoâng theå coù ñaùp soá cuï theå. Noù leä thuoäc cöôøng ñoä cuûa sao tình duïc bò ngaên trôû. Coù

ngöôøi cho raèng trong tröôøng hôïp ñoù, ñöông soá khoâng coøn sa ñoaï, khaû dó trôû thaønh chính tröïc. Toát

nhaát laø phaûi xem xeùt töøng laù soá môùi quyeát ñoaùn ñöôïc.

E. – NHÖÕNG YEÁU TOÁ KHAÙC CHI PHOÁI TÌNH DUÏC

1. – Yeáu toá xaõ hoäi

Ngoøai caùc sao tieát cheá tình duïc, coøn coù nhöõng tieát cheá khaùc töø hoaøn caûnh xaõ hoäi maø ra. Vieäc ñaùnh

giaù tình duïc con ngöôøi phaûi quan taâm ñeán quan nieäm ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi ñöông thôøi ñoái vôùi vaán ñeà

sinh lyù cuûa caû 2 phaùi. Trong xaõ hoäi naëng nho phong, “nam nöõ thuï thuï baát thaân”, vieäc trai gaùi bò coi

laø khaû oá. Dö luaän vaø ñaïo ñöùc cuûa xaõ hoäi laøm cho caùc xu höôùng tình duïc caù nhaân khoù thi thoá töï do.

Baûn naêng sinh lyù con ngöôøi phaûi bò kìm cheá ít nhieàu. Do ñoù, caùc sao tình duïc chæ aûnh höôûng moät

caùch tieàm taøng, kín ñaùo. Caùc sao trôï tinh cuõng bò giaûm hieäu löïc nhieàu. Traùi laïi, nhöõng sao khaéc cheá

tình duïc laïi mang theâm trong khung caûnh ñaïo ñöùc xaõ hoäi thôøi ñoù.

Ngöôïc laïi, trong xaõ hoäi vaên minh sa ñoaï, tình duïc ñöôïc con ngöôøi chaâm cheá vaø thoûa maõn, quan

nieäm sinh lyù cuûa 2 phaùi khoâng coøn khe khaét leä thuoäc ñaïo ñöùc, thì caùc sao daâm vaø trôï tình nhaât ñònh

boäc phaùt theo baûn naêng con ngöôøi. Baáy giôø khaéc cheá duïc tình laïi phaûi thoaùi lui tröôùc daâm tinh.

Thaønh thöû, aûnh höôûng cuûa caùc sao trong khoa Töû-Vi leä thuoäc vaøo hoaøn caûnh xaõ hoäi raát nhieàu.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 153

2. - Yeáu toá thôøi gian

Nhöõng tieát cheá do hoaøn caûnh xaõ hoäi, caùc sao tình duïc coøn bò haïn cheá bôûi yeáu toá thôøi gian. Nhöõng

sao daâm keå treân, duø coù maïnh theá maáy, cuõng chæ aûnh höôûng trong thôøi kyø con ngöôøi coøn khoûe. Caøng

veà giaø, hieäu löïc noù phaûi giaûm theo ñaø xuoáng doác cuûa sinh löïc moãi ngöôøi. Sao tình duïc, cuõng nhö

caùc sao khaùc, cuõng coù ñôøi soáng cuûa noù, coù khi thònh coù luùc suy. Bieát ñöïôc leõ thònh suy huyû dieät naøy,

thöùc giaû khoâng neân eùp moät sao ñaõ cheát roài phaûi soáng laïi ñeå phuï vuï baûn naêng cuûa mình.

Chöông naêm


Caùch aên nhaäu

Nhöõng sao aên nhaäu

Caùch aên nhaäu trong khoa Töû-Vi

Nhöõng sao aên nhaäu

Haäu quaû vieäc aên nhaäu treân beânh taät vaø taøi saûn

A. – CAÙCH AÊN NHAÄU TRONG KHOA TÖÛ-VI

Ngöôøi Trung Hoa raát thích aên nhaäu, maëc duø, löông thöïc Trung Hoa khoâng doài daøo, nhöng cao löông

myõ vò laïi khoâng thieáu. Vôùi thôøi gian, daân toäc Trung Hoa ñaõ tích luõy ñöôïc moät kho taøng trng ngheä

thuaät laøm beáp, khieán cho caùc moùn aên Trung Hoa, vöøa phong phuù, vöøa tinh xaûo, söû duïng taát caû

nhöõng gì tieâu thuï ñöôïc ñeå bieán thaønh moùn aên laï kyø. Nhöõng ngöôøi lòch laõm veà aåm thöïc khoâng bao

giôø cheâ traùch cuûa caùch aên nhaäu vaø laøm beáp cuûa Trung Hoa. Ñoà aên cuûa xöù naøy ñöôïc xem nhö moät

trong loaïi ñoà aên ñaùng thöôûng thöùc nhaát theá giôùi.

Coù leõ vaøo thôøi ñaïi Traàn Ñoaøn, ngöôøi phaùt minh ra khoa Töû-Vi, xu höôùng aên nhaäu ñoù ñaõ tinh vi laém

roài. Cho neân khoa Töû-Vi cuûa oâng cuõng daønh ra moät soá sao noùi leân caùch aên nhaäu, ñeà cao caùch aên

nhaäu, ñöôïc xem n hö töù khoaùi ñaàu tieân taïo neân laïc thuù cho ngöôøi ñôøi.

Yù nghóa caùc sao aên nhaäu raát phong phuù vaø suùc tích. Ta coù theå lieät keâ nhöõng sao döôùi ñaây.

B. – NH ÖÕNG SAO AÊN NHAÄU

Nhöõng sao naøy phaûi ñoùng ôû cung Meänh, cung Thaân hay nhöõng cung chieáu Meänh, chieáu Thaân thì yù

nghóa môùi roõ raøng.


Thieân truø


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 154

Theo nguyeân nghóa, Thieân Truø laø beáp cuûa nhaø vua (cuisine royale). Sao naøy ñieån hình nhaát cho tính

haùo aên, haùo nhaäu. Thieân Truø khoâng phaân bieät aên nhaäu. Coù leõ caû hai vieäc cuøng ñöôïc goùi geùm trong

Thieân Truø, maëc duø coù ngöôøi chuyeân veà aên, coù keû chuyeân veà nhaäu. Nhöng thoâng thöôøng aên nhaäu ñi

ñoâi vôùi nhau.

Tröùôc heát, Thieân Truø chæ ngöôøi thích aên, thích nhaäu. Tính naøy ñöôïc bieåu loä qua hình thaùi ham aên

(gormand) hoaëc qua hình thaùi hay aên vaët, hoaëc qu hình thaùi hay aên moùn ngon (gouemet). Cuõng coù

theå kieâm caû 3.

Keá ñeán, Thieân Truø chæ tính thaûo aên, thaûo nhaäu, thöôøng môøi baïn beø ñaùnh cheùn, ñoái aåm, cuøng nhau

thöôûng thöùc moùn aên moùn nhaäu, laáy aên nhaäu laøm laïc thuù ôû ñôøi.

Sau cuøng, Thieân Truø chæ khaû naêng aên nhaäu raát khoûe, töùc laø söùc aên nhieàu, töûu löôïng cao, coù thoùi

quen thi ñaáu töûu löôïng.

Toùm laïi, Thieân Truø bao haøm vò giaùc, khöùu giaùc beùn nhaïy vaø bao töû toát. Söï thích aên vaø haûo aên

thöôøng hay ñöa ñeán haäu quaû laø coù loäc ñeå loäc aên, ñöôïc ngöôøi bieáu xeùn, môøi aên, môøi nhaäu.


Hoaù loäc

Sao naøy chæ loäc aên, nhöng khoâng coù nghóa aên nhieàu, haûo aên hay thích aên. Yù nghóa ñoäc ñaùo cuûa Hoaù

Loäc chæ coù khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø. Hai sao naøy hoäi tuï seõ coù theâm yù nghóa saønh aên töùc laø bieát

thöôûng thöùc moùn aên ngon, bieát caùc moùn aên ngon, hay ñi tìm caùc moùn ngon ñeå aên vaø coù theå töï mình

bieán cheá, laøm laáy caùc moùn aên cho ñuùng khaåu vò, toùm laïi laø coù khieáu aên. Vì vaäy, sao Hoaù Loäc laøm

taêng theâm phaåm chaát cuûa khoa aên uoáng, laøm cho keû aên trôû neân saønh ñieäu hôn.

− Taáu thö

Ñöùng rieâng sao Taáu Thö khoâng coù nghóa aên uoáng. Sao naøy coù nghóa tinh vi, teá nhò trong moïi caûm

giaùc, caûm xuùc, ngoân ngöõ, thaùi ñoä. Neáu ñi chung vôùi Thieân Truø thì ñoàng nghóa vôùi Hoaù Loäc, tieân

nieäm söï teá nhò cuûa aåm thöïc (finess dugoøut). Loái aên cuûa Thieân Truø, Taáu Thö tinh vi vaø caàu kyø hôn,

ñoøi hoûi ñaàu beáp phaûi cheá ñuùng coâng thöùc, phaûi coù gia vò, phaûi bieát pha troän, gia giaûm caùc muøi, caùc

vò thích hôïpl, phaûi bieát moùn aên naøo ñi vôùi thöù röôïu naøo, vôùi gia vò naøo.

Veà uoáng thì ngöôøi coù Thieân Truø, Taáu Thö coù khöùu giaùc raát linh maãn, phaân bieät ñöôïc moät caùch tinh

vi caùc loaïi röôïu ngon, bieát caùch duøng röôïu cho hôïp vôùi moùn aên, coù theå bieát caùch caát röôïu, tröõ röôïu

töông ñoái tinh xaûo.

Nhö vaäy, Taáu Thö ñi vôùi Thieân Truø nhaát laø ngöôøi khoù tính veà aên nhaäu, keùn aên, keùn nhaäu, coù oùc phe

bình gaét gao vaø chính xaùc loái aên nhaäu.


Löïc syõ

Sao naøy coù nghóa laø coù söùc khoûe toát, do ñoù giaùn tieáp coù nghóa aên nhaäu, haøm yù raèng ngöôøi coù söùc

khoûe thì aên maïnh. Ñi chung vôùi Thieân Truø, khaû naêng aên nhaäu seõ vöôït böïc.

Ñaây laø ngöôøi vöøa aên khoûe, vöøa ham aên. Löïc syõ noùi leân cung caùch aên cuûa ngöôøi lao ñoäng: vai u thòt

baét, thieáu söï teá nhò, tinh vi cuûaTaáu Thö hay Hoaù Loäc.


Thieân töôùng


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 155

Sao naøy chæ söï thích aên ngon maëc ñeïp thoâng thöôøng khoâng noùi leân tæ mæ khieáu aên nhaäu.

− Taêng moân, Baïch Hoå haõm ñòa

Ñoái vôùi nam giôùi, 2 sao naøy chæ thoùi nhaäu nhieàu hôn thoùi aên , ñaëc bieät laø neát xaáu cuûa thoùi nhaäu, cuï

theå nhö hay say söa vì nhaäu quaù cheùn, röôïu cheø beâ tha. Ngöôøi coù Tang Hoå ôû Meänh haúng laø ñeä töû

cuûa Löu Linh.

C. – HAÄU QUAÛ VIEÄC AÊ N NHAÄU

Coù 2 haäu quaû cuûa vieäc aên nhaäu quaù ñaùng: beänh taät vaø toán hao.

Tröôùc heât aên nhaäu laø nguyeân nhaân cuûa

ñaây.


Thieân Truø

beänh taät veà boä maùy tieâu hoaù, theå hieän qua nhöõng sao döôùi

Luùc con ngöôøi coøn söùc khoûe, Thieân Truø khoâng coù yù nghóa beänh taät. Neáu coù thì beänh naøy c1o tính

caùch giai ñoaïn, cuï theå nhö truùng thöïc vdì boäi thöïc.

Nhöng caøng veà gìa, Thieân Truø khoâng coøn chæ söùc aên, söùc nhaäu nöõa maø chæ nhöõng beänh veà aên nhaäu,

cuï theå nhö ñau bao töû, ñau gan, ñau ruoät, toùm laïi boä maùy tieâu hoaù khoâng ñöôïc laønh maïnh. Beänh

naøy khoâng caàn phaûi coù hung, saùt tinh ñi keøm. Neáu coù theâm hung, saùt tinh thì yù nghóa beänh lyù caøng

chaéc chaén vì beänh taät caøng naëng theâm.


Thieân ñoàng haõm ñòa

Thieân Ñoàng chæ boä maùy tieâu hoaù noùi chug. Ôû vò trí haõm ñòa vaø nhaât laø khi ñi cuøng vôùi Thieân Truø thì

Thieân Ñoàng chæ söï truïc traëc trong boä phaän tieâu hoaù.

Thoâng thöôøn, Thieân Ñoàng chæ beänh chuyeàn lao, töùc laø heát bao töû bò beänh thì ñeán gan, maät hay ruoät.

Caùc beänh coù tính caùch traàm kha, töông ñoái khoù chöõa, nhaát laø khi gaëp saùt tinh, hung tinh vaø neáu

ñoùng ôû cung Taät.


Ñaïi hao, Tieåu Hao

Sao naøy cuõng chæ beänh veà boä maùy tieâu hoaù, ñaëc bieät laø söï truùng thöïc, thoå taû, tieâu chaûy.

Ñoàng thôøi sao naøy coøn chæ moät loaïi beänh kinh nieân, trò khoâng döùt ñoái vôùi nhöõng boä phaän cuûa boä

maùy tieâu hoaù.

Ngoaøi ra, Ñaïi, Tieåu hoa cuõng chæ söï toán keùm vì aên nhaäu. Ngöôøi coù Thieân Truø ñi vôùi Song Hao coù

bao nhieâu tieàn duøng vaøo vieäc aên, ít khi daønh duïm ñöôïc. Ñaây laø haäu quaû taøi chaùnh cuûa khuynh

höôùng aên nhaäu.


Chöông saùu


ë

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 156

Caùch huøng bieän

Nhöõng sao ngoân ngöõ

Nhöõng sao huøng bieän ñôn thuû.

Nhöõng sao huøng bieän phoái trí.

Khoa noùi vaø khoa vieát.

Khoa Töû-Vi coù khaù nhieàu sao noù leân taøi aêng huøng bieän. Ñeå cho deã tham cöùu, ta chia laøm 2 loaïi:

nhöõng sao huøng bieän ñôn thuû vaø nhöõng sao huøng bieän phoái trí.

A. – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN ÑÔN THUÛ

Möùc ñoä huøng bieän giöõa caùc sao chuû veà aên noùi coù theå xeáp theo thöù töï quan troïng sau.

− Löu haø

Haønh cuûa Löu Haø laø Thuûy. Chaát cuûa Löu Haø cuõng laø Thuûy vaø laø Thuyû löu ñoäng (fluide). Vì vaäy,

cho nghóa boùng Löu Haø chæ söï löu loaùt veà ngoân ngöõ, söï ham thích noùi chuyeän, khaû naêng trình baøy

suoâng seû, troâi chaûy, maïch laïc, söï dieãn ñaït tö töôûng phong phuù, khieáu lyù luaän linh maãn, luaän cöù vöõng

chaéc, hieäu löïc thuyeát phuïc cao. Ñoùng ôû cung Thuûy, Löu Haø coù ñieàu kieän phaùt huy heát caùc ñaëc tính

treân. Ñaây laø vdìd sao ñaëc saéc cuûa dieãn giaû, giaùo sö, thuyeát khaùch, öùng cöû vieân tranh cöû, thaày kieän,

chính trò gia chuyeân coå voõ chính trò hay só quan taâm lyù chieán taùc ñoäng tinh thaàn. Maët khaùc, ñaây

cuõng laø sao cuûa ngöôøi ña ngoân, “ñía” (veatile).


Baïch hoå

Sao naøy chæ khaû naêng xeùt ñoaùn vaø lyù luaän gioûi, ñoàng thôøi cuõng chæ naêng khieáu hoaït ñoäng chính trò.

Caùc ñaëc tính naøy seõ saâu saéc khi Baïch Hoå ñaéc ñòa (Daàn Thaân, Maõo Daäu).

Neáu Löu Haø naëng veà söï löu loaùt ngoân ngöõ nhieàu hôn thì Baïch Hoå döôøng nhö naëng veà söï huøng hoàn

vaø khích ñoäng, söùs quyeán ruõ, loâi cuoán thieân haï baèng lôø noùi gaây phaán khôûi, coå voõ, thuùc duïc ñi ñeán

haønh ñoäng. Löu Haø laø ngoân ngöõ troâi chaûy cuûa moät dieãn giaû thöôøng, Baïch Hoå laø ngoân ngöõ cuûa moät

dieãn giaû chính trò coù taâm huyeát, coù hoàn, coù khí phaùch, Löu Haø chuû veà hình thöùc vaø söï phong ph1

cuû a tö töôûng treân thaùi ñoä vaø haønh ñoäng cuûa thính giaû.


Thieân khoác, Thieân Hö

Ñac ñòa ôû Tyù Ngoï, Khoùc Hö noùi laïi vaên taøi loãi laïc, lôøi noùi ñanh theùp huøng hoàn, cuõng nhö naêng

khieáu hoaït ñoäng chính trò. Yù nghóaa naøy cuõng töông töï nhö Baïch Hoå, töùc laø naëng veà phaåm chaát cuûa

lôøi noùi hôn laø töø ngöõ, vaên phaùp.

Baïch Hoå vaø Khoác Hö coù theå laø nhöõng ngöôøi noùi vaén taét, ít noùi, nhöng lôøi noùi laïi thaâm traàm vaø huøng

hoàn. Tuy nhieân, tính löu loaùt khoâng baèng ñöôïc Löu Haø.

Neáu haõm ñòa, Khoác Hö laïi chæ söï sai ngoa veà lôøi noùi, söï thieáu chín chaén trong ngoân ngöõ.


Thaùi Tueá


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 157

Ñaây laø sao “mieäng löôõi”, töùc laø lanh lôïi, khoùe moàm, sao noùi nhieàu. Tuy Thaùi Tueá gioáng Löu haø ôû

söï phong phuù cuûa ngoân ngöõ, nhöng khoâng chaéc baûo ñaûm raèng noùi hay hoaëc noùi ñuùng. Coù theå noùi

laùo.

Thaùi Tueá chuû veà söï tranh bieän, lyù luaän, ñoái naïi, coù theå laø ñeå trah thaéng taïm thôøi, khoâng chaéc gì

nhöõng luaän cöù ñöa ra ñöôïc chính xaùc. Ñaây laø ngöôøi noùi nhieàu ñeå löôùt thieân haï hôn laø thaèng söï saâu

xa, chính xaùc cuûa yù töôûng. Coù theå Thaùi Tueá bao haøm söï nguïy bieän, söï daãn chöùng göôïng eùp. Do ñoù,

tieâu chuaån chính chaén trong ngoân ngöõ vaø trong luaän cöù töông ñoái ít ñoái vôùi sao Thaùi Tueá.


Taáu Thö

Sao naøy chæ söï tinh teá, söï khoân kheùo, söï teá nhò cuûa moïi naêng khieáu veà maët caûm giaùc, caûm xuùc cuõng

nhö ngoân ngöõ. Veà maët ngoân ngöõ thuaàn tuùy, Taáu Thö chuû söï kheùo noùi, töùc laø noùi ngoït, nghe loït tai,

khoâng ñuïng chaïm, khoâng mích loøng. Lôøi noùi thì kheùo, gioïng noùi cuõng nheï nhaøng, chi phoái ngöôøi

nghe baèng söï dòu ngoaït, laøm cho thính giaû duø khoâng ñoàng yù cuõng khoâng phaûn ñoái. Ñoù laø söï thanh

nhaõ veà lôøi, veà gioïng, veà tö töôûng. Traùi vôùi Thaùi Tueá coù theå tröïc tieáp laøm maát loøng ngöôøi nghe, sao

Taáu Thö raát teá nhò trong vieäc traùnh ñuïng chaïm. Ñaây laø sao raát quí cho moät nhaø ngoaïi giao, theâm

baïn bôùt thuø (diplomate).


Vaên Xöông, Vaên Khuùc

Hai sao naøy khoâng tröïc tieáp coù nghóa huøng bieän. Yù nghóa huøng bieän cuûa 2 sao naøy chæ coù tìm caùch

giaùn tieáp. Noù baét nguoàn töø söï phong phuù cuûa tình caûm. Tình caûm cuûa Xöông Khuùc doài daøo vaø chan

chöùa ñeán noãi boäc phaùt ra thi vaên, ngoân ngöõ.

Ngoaøi ra, Xöông Khuùc chæ veà khoa baûng, vaên hoùa. Do ñoù, söï huøng bieän cuûa Xöông Khuùc khoâng

nhöõng do ñoäng löïc noäi taâm thuùc ñaåy maø coøn do söï thuû ñaéc daên hoùa, söï hoïc roäng, bieát nhieàu. Thaønh

thöû, ñaëc tính huøng bieän cuûa Xöông Khuùc coù phaàn ñoäc ñaùo hôn caùc sao khaùc ôû choã vöøa baåm sinh,

vöøa thuï ñaéc, vöøa do tình caûm phaùt sinh, vöøa do hoïc löïc vun boài.

Moät naêng khieáu huøng bieän töø noäi taâm thoâng thöôøng coù tính caùch chaân thaät: ngöôøi coù Xöông Khuùc

noùi ra nhöõng ñieàu mình nghó, töø ñoù, thu huùt ngöôøi khaùc baèng söï thöïc taâm, söï chaân thaønh, söï tha thieát

thöïc tình.


Hoaù Khoa

Saéc thaùi huøng bieän cuûa Hoùa Khoa phaùt sinh thuaàn tuùy töø hoïc vaán maø ra. Hoùa Khoa chuû veà khoa

vaên, hoïc vaán cho neân ngöôøi coù Hoùa Khoa coù ñuû yeáu toá ñaëc xuaát cuûa moät lyù thuyeát gia coù nhaõn quan

roäng raõi vaø thaâm saâu veà nhieàu vaán ñeà, coù khaû naêng hieåu bieát vaø trình baøy vaán ñeà moät caùch uyeân

baùc, maïch laïc, heä thoáng, theo ñuùng phöông phaùp sö phaïm. Nhöõng ñöùc tính ñoù laøm cho Hoùa Khoa laø

sao cuûa nhöõng haøn laâm hoïc só (acadeùmicien) vaø cuõng chính vì ñoù maø noäi dung vaø hình thöùc cuûa tö

töôûng raát thoâng thaùi, cao sieâu, daønh cho thöùc giaû, cho haïnh thính giaû coù hoïc. Thoâng thöôøng, Khoa laø

sao cuûa dieãn giaû chuyeân nghieäp (confeùren-cier), cuûa giaùo sö hoïc ñöôøng (professeur, maitre de

confeùrences), cuûa ngöôøi ñieàu khieån hoäi thaûo (direccteur des seùminaires) v.v…


Cöï Moân

Ñaéc

ñòa, Cöï Moân laø sao huøng bieän, noùi leân caû naêng khieáu nghieân cöùu caùc vaán ñeà chính trò, phaùp lyù

cuõng nhö taøi laõnh ñaïo vaø vaän ñoäng quaàn chuùng, thuû ñoaïn toå chöùc vaø hoaït ñoäng.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 158

B. – NHÖÕNG SAO HUØNG BIEÄN PHOÁI TRÍ

Taát caû sao treân neáu phoái hôïp vôùi nhau, ôû vò trí ñoàng cung hay chính chieáu hoaëc hôïp chieáu, ñeàu boài

boå cho nhau vaø phong phuù hoùa theâm taøi naêng huøng bieän.

− Löu Haø, Baïch Hoå

Taøi huøng bieän vöøa löu loaùt vöøa huøng hoàn.

− Löu Haø, Thaùi Tueá

Khaû naêng ngoân ngöõ heát söùc doài daøo, noùi hoaøi khoâng döùt, coù theå dieãn thuyeát trong 4, 5 giôø lieàn maø

khoâng caïn nguoàn, kieåu nhu Jaureøs, ngöôøi huøng bieän cuûa nöôùc Phaùp coù khaû naêng noùi lieàn 7 tieáng.

− Löu Haø, Taáu Thö

Taøi huøng bieän vöøa löu loaùt, vöøa kheùo leùo, ngoït dòu.

Tö töôûng vaø lôøi noùi vöøa phong phuù, vöøa teá nhò, thaâm thuùy.

− Taáu Thö, Hoaù Khoa

Taøi huøng bieän vöøa khoân kheùo. Ñaây laø mieäng löôõi cuûa nhöõng nhaø du thuyeát, thuyeát khaùch nhö

Tröông Löông, Tröông Nghi, Toâ Taàn, Khoång Minh.

− Hoaù Khoa, Xöông Khuùc

Taøi huøng bieän saéc saûo nhôø vaên hoùa vaø noäi taâm doài daøo, trình baøy maïch laïc, heä thoáng, cao sieâu,

chaân thaønh, tha thieát, naëng neà loái thuyeát phuïc baèng tình caûm vaø kieán thöùc thoâng thaùi, daønh cho cöû

toïa thöôïng löu trí thöùc, nhaân só baùc hoïc.

− Löu Haø, Taáu Thö, Hoùa Khoa, Xöông Khuùc

Ta øi huøng bieän ñaït möùc cao ñoä, coù theå ñeán heä caáp quoác teá, duøng lôøi noùi laøm lay chuyeån laäp tröøông

thieân haï, laøm chuû teå ñaùm ñoâng baèng khoa ngoân ngöõ ñaëc saéc, muoán cho thính giaû khoùc thì thính giaû

khoùc, muoán thính giaû cöôøi thì thính giaû cöôøi muoán thính giaû haäu thuaãn thì thính giaû haäu thuaãn.

Ñaây laø haïng ngöôøi heát söùc lôïi haïi vì lôøi noùi, coù khaû naêng laøm ñaûo loän traät töï cuõ, ñaû phaù hay beânh

vöïc laäp tröôøng quoác gia moät caùch thaønh coâng, neáu ñöôïc söû duïng trong laõnh vöïc thöông thuyeát hay

tam lyù chieán ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi.

Neáu theâm chính tinh toát ñoàng cung, nhaát ñònh ñaây laø baäc kyø taøi veà huøng bieän, danh löu haäu theá nhôø

ôû taøi naêng ngoân ngöõ xuaát chuùng naøy. Neáu thieáu chính tinh hieåu ñaït thì aûnh höôûng nhoû hôn, thu heïp

hôn, nhöng naêng khieáu khoâng heà suy giaûm.

C. – KHOA NOÙI VAØ KHOA VIEÁT

Khoa Töû-Vi khoâng coù phaân bieät khoa noùi vaø khoa vieát. Cho neân raát coù theå, caùc sao huøng bieän noùi

treân ñi lieàn vôùi khaû naêng vieát vaên troâi chaûy.

Ñaëc bieät laø nhöõng sao chæ khoa baûng nhaát laø so cuûa ngaønh vaên hoùa, luaät hoïc tröïc tieáp chæ khaû naêng

vieát nhieàu nhaát.


ù

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 159

Ngoaøi ra, coù moät soá sao coù lieân quan ñeán khoa vieát. Ñoù laø Thieân Töôùng chæ buùt möïc, Taáu thö chæ

giaáy, Vaên Xöông (vaø coù theå laø caû Vaên Khuùc) chæ saùch vôû. Ñöôïc caùc sao naøy ñi lieàn vôùi caùc sao

khoa baûng, vaên hoùa thì ñöông soá coù khaû naêng tröôùc taùc, laøm vaên, laøm thô, vieát baùo, soaïn saùch. Vieäc

saùng taùc hay, dôõ coøn tuøy thuoäc söï hoäi tuï nhieàu, ít vaø söï ñaéc ñòa vôùi nhöõg sao hoäi tuï.


Chöông baûy

Caùch gian phi

Nhöõng sao gian phi

Caùch gian phi trong khoa Töû-Vi.

Caùch gian phi qua caùc cung.

Caùch gian phi qua caùc sao.

− Haõm tinh

− Saùt tinh

− Quyeån tinh

− Sao trôï hung

A. – CAÙCH GIA N PHI TRONG KHOA TÖÛ-VI


Trong khoa Töû-Vi, caùch gian phi, cuõng nhö haàu heát caùch khaùc laø moät caùch toång hôïp. Ñieàu ñoù coù

nghóa laø khoâng rieâng bieät moät cung naøo noùi veà caùch naøy, khoâng rieâng sao naøo chæ caùch naøy. Muoán

xaùc ñònh caù tính vaø haønh vi gian phi, phaûi xeùt toaøn theå laù soá, keát hôïp raát nhieàu sao, nhieàu caùch roài

môùi keát luaän ñöôïc. Vì vaäy, caùch gian phi keå ra khoù ñoaùn.

Ly do khoâng phaûi laø ôû ñôøi ít coù keû gian. Traùi laïi, coù theå noùi coù nhieàu keû gian hôn ngöôøi ngay. Duy

vì gian phi coù nhieàu hình thaùi phöùc taïp (töø troäm caép, cöôùp cuûa, gieát ngöôøi cho ñeán tham nhuõng,

löôøng gaït, hieáp daâm …) vaø baét nguoàn töø nhieàu neùt caù tính aån giaáu (töø baát nhaân, ñoäc aùc, voâ haïnh, xaûo

traù cho ñeán thuû ñoaïn, tham lam, ñoá kî, ghen gheùt, ích kyû, hung baïo …) cho neân khoù ñöôïc giaûi ñoaùn

cho cuï theå.


ù

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 160

Hôn nöõa, caùc sao chæ neát gian hay haønh vi gian xaûo, ñoäc aùc laïi truùng vôùi caùc haõm tinh, saùt tinh, hình

tinh. Vì theá, caùch gian phi thì deã laãn loän vôùi hoïa caùch, yeåu caùch, haàu caùch. Coù khi ngöôøi gaëp moät soá

sao naøo ñoù bò yeåu chôù khoâng gian, coù khi vöøa gian vöøa yeåu, khieán cho vieäc keát luaän khoù loøng xaùc

quyeát. Coù theå aùp duïng loái suy luaän töông töï ñeå tìm caùch gian phi, chaúng haïn nhö noùi “baàn cuøng sinh

ñaïo taëc”, nhöng treân thöïc teá, khoâng phaûi luùc naøo loái suy luaän naøy cuõng ñuùng, vì coùkhi baàn cuøng maø

thanh khieát. Treân laù soá, caùc neát gian deã thaáy nhöng khoâng phaûi laø deã noùi. Vì vaäy, ngöôøi xem soá caàn

thaän troïng.

Xet raèng caù tính gian phi raát phoå caäp, neáu khoâng tìm hieåu thì laø moät sô suaát lôùn. Cho neân, duø bieát

raèng vieäc cöùu xeùt caùch gian phi bao haøm nhieàu sai laàm, song cuõng caàn ñöôïc moå xeû ñeå höôùng daãn

ngöôøi xem coù ñöôïc moät yù nieäm veà nhöõng baïn beø cuûa mình.

Tröôùc khi ñi vaøo kyõ thuaät, töôûng caàn nhaéc phaùc noäi dung danh töø gian phi ñöôïc guøng ôû ñaây. Gian

phi vöøa chæ moät caù tính vöøa chæ caùc haønh vi phaïm vaøo ñaïo ñöùc, tính maïng, taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc

chæ vì ñeå thoûa maõn caùc baûn naêng, duïc voïng thaáp heøn cuûa con ngöôøi maát heát yù thöùc coâng bình aùi.

Caùc haønh ñoäng naøy thöôøng ñi quaù ñaø cuûa moät ñöôøng loái xöû theá bình thöôøng, thieân veà möu haïi, phaù

hoaïi, cöôùp ñoaït, löøa loïc cuûa caûi, tính maïng hay caùc giaù trò cuûa ngöôøi khaùc, hoaëc cuûa xaõ hoäi.

Tính neát vaø haønh ñoäng gian phi nhieàu khi khoâng lieân heä gì ñeán giaøu ngheøo, sang heø, trí thöùc hay

ngu doát. Caùi neát gian haàu nhö khoâng chöøa ai: ngöôøi giaøu thì gian theo giaøu, ngheøo theo kieåu ngheøo,

haïng trí thöùc coân ñoà haønh xöû theo ñöôøng loái rieâng, khaùc vôùi keû ngu si maø vuõ phu, nhöng töïu trung

hoï coù chung ñieåm töông ñoàng laø neát gian. Giaøu, ngheøo, sang, heø, doát, trí chæ laøm thay ñoåi hình thaùi

hay cöôøng ñoä cuûa neát gian seõ nguy hieåm moät caùch.

Vì keû gian phi hay gay thuø chuoác oaùn, cho neân hoï thöôøng gaùnh haäu quaû cuûa aùc giaû aùc baùo, ñoâi khi

nhaõn tieàn. Cho neân hoïa caùch ñöôïc hoï laø moät chæ daáu giuùp tieáp suy dieãn caù tính vaø haønh vi cuûa hoï

(maëc duø luùc suy dieãn coù theå rôi vaøo sai laàm). Duø sao, caùch nhìn keû gian trong laù soá qua 3 ñòa haït caù

tính, haønh ñoäng vaø haäu quaû phoái hôïp vôùi nhau khoâng ñeán noãi sai bieät nhieàu. Suy söï phaân bieät 3 ñòa

haït naøy deã thaáy treân phöông dieän luaän lyù chôù kyø thaät, qua caùc sao, 3 ñieåm ñoù lieân heä nhau raát maät

thieát. Nhö ta coù nhieàu dòp nhaän xeùt, khoa Töû-Vi chuyeân khaûo soá meänh, cho neân nhöõng neùt caù tính

hay haønh ñoäng ñeàu coù yù nghóa soá meänh, nhaát laø caùc neùt caù tính hay haønh ñoäng cöïc ñoan.

B. - CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC CUNG

Vì laø moät caùch toång hôïp cho neân caùch gian phi theå hieän qua raát nhieàu cung, ñaëc bieät laø nhöõng cung

cöôøng nhö Phuùc, Meänh, Thaân vaø nhöõng cung chieáu vaøo 3 cung ñoù nhö Quan, Taøi, Di, Phu Theâ.

Thöù hai laø khi xeùt ñeán caùc cung ñoù, ngöôøi ta thöôøng gaëp laïi caùc haõm tinh, saùt, hung tinh, taùi hieän

nhieàu laàn, hoaëc ôû vò trí toïa thuû hoaëc ôû vò trí hoäi chieáu. Vieäc truøng sao naøy laø moät bieåu hieän raát roõ reät

veà neát gian.

Coù ngöôøi löu yù theâm cung Noâ, cho raèng cung naøy aùm chæ caùc ngöôøi coâng söï, tay sai cuûa ñöông söï.

Cung Noâ xaáu thì keû ñoù bò di hoïa vì baïn beø, tay chaân. Duy cung naøy caàn ñöôïc cöùu xeùt moät caùch deø

daët.

Coù ngöôøi ñoøi hoûi ñeå yù cung Taät Aùch ñeå tìm nôi ñoù hình thaùi cuûa hoïa maø ñöông söï phaûi gaùnh chòu.

Treân caùi hoïa ñoù seõ suy dieãn boå tuùc veà caù tính vaø haønh ñoäng

gian phi.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 161

Duø sao, vì caùch gian caàn toång hôïp caùc cung quan troïng cho neân ngöôøi xem caànhoäi nhieàu yeáu toá

caøng hay.

C. – CAÙCH GIAN PHI QUA CAÙC SAO

Ñoái vôùi sao, cuõng phaûi toång hôïp nhieàu caùch môùi

chung caùc loaïi döôùi ñaây.

a ) Caùc haõm tinh

daùm xaùc ñònh. Thoâng thöôøng, phaûi löu taâm cöùu xeùt

Duø laø chính hay phuï tinh, caùc haõm tinh laø daáu hieäu ñaàu tieân ñeå phaùt hieän caùch gian phi. Nhöõng haõm

tinh thöôøng tieâu bieâu cho caù tính xaáu vaø quaù khích, thieân veà taùo baïo, lieàu lónh vôùi nhöõng haäu quaû

baát lôïi ñi keøm. Ví duï nhö Kinh Döông ñaéc ñòa chæ söï can ñaûm, möu löôïc, nhöng khi haõm ñòa thì chæ

söï xuaån ñoäng, cuoàng tín, möu haïi, aùc taâm.

Haõm tinh ñi vôùi haõm tinh ñoàng cung hay xung chieáu caøng xaáu theâm leân. Ñoù laø caùch haõm tinh hoäi tuï,

hung ñoà keát ñaûng. Caù tính xaáu caøng maïnh hôn, toå chöùc möu haïi caøng roäng lôùn hôn, hình thaùi caøng

tinh xaûo, cöôøng ñoä caøng maïnh hôn, haäu quaû caøng döõ daèn hôn.

Ñaëc bieät haõm tinh laø voõ tinh, kieåu nhö Saùt, Phaù, Lieâm, Tham cuõng nguy hieåm nhö treân. Boán sao

naøy thuoäc sao voõ, thieân veà vuõ phu, voõ löïc, noùng naûy, baát nhaãn, thoâ baïo, deã xung ñoäng.

Caøng döõ daèn hôn laø haõm tinh ñi chung vôùi haõm tinh vaø voõ tinh khaùc. Neát hung trong caùch naøy laø

khoù löôøng, thöôøng haønh ñoäng ñaïi söï vaø quyeát lieät.

b) Saùt tinh

Saùt tinh haõm ñòa thöôøng chæ tính chaát vaø hình thaùi cuûa haønh ñoäng vuõ phu, cuï theå nhö troäm caép, gieát

ngöôøi, löôøng gaït, hieáp daâm, hay tham nhuõng.

Söï hoäi tuï nhieàu ít ñoâi khi cuõng giuùp ñoaùn ñöôïc möùc ñoä thöïc hieän. Coù khi chæ laø döï möu, coù khi laø thi

haønh thuû ñoaïn, coù khi thi haønh nöûa chöøng, coù khi thöïc hieän ñeán nôi ñeán choán.

Maët khaùc, saùt tinh haõm ñòa cuõng giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu haäu quaû cuûa haønh ñoäng, haäu quaû ñoái vôùi

ñöông söï cuõng nhö haäu quaû ñoái vôùi naïn nhaân.

c) Quyeàn tinh

Haønh ñoäng gian phi cuûa keû coù quyeàn theá thöôøng aùc ñoäc vaø saâu roäng hôn ngöôøi thöôøng. Hoï coù theå söû

duïng tieàn baïc , quyeàn haønh, vaäy caùnh cuûa toå chöùc vaøo haønh ñoäng gian aùc. Ñoái töôïng cuûa hoï thöôøng

laø nhöõng keû coù maùu maët vaø theá löïc.

d) Sao trôï hung

Caùc sao naøy cho thaáy vaây caùnh cuûa chính phaïm, cuõng nhö giuùp tieân ñoaùn ít nhieàu veà cô hoäi hoaït

ñoäng. Caøng coù nhieàu sao trôï, haønh ñoäng caøng coù theâm toøng phaïm vaø caøng deã thi haønh, caøng coù

nhieàu cô hoäi thuaän lôïi.

Boán loaïi sao noùi treân caàn ñöôïc gom goùp ñeå tieân ñoaùn. Caøng coù nhieàu yeáu toá veà soá löôïng, baûn chaát,

vò trí, taùi hieän, caøng deã keát luaän.

Döôùi ñaây laø nhöõng sao vaø boä sao maø saùch Töû-Vi thöôøng ghi nhaän. Sao vaø boä soa naøy coù theå ñöùng

rieâng höôùng keát hôïp vôùi nhieàu sao hay boä sao khaùc.


ù

â

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 162

1. – Chính tinh haõm ñòa

YÙ nghóa cuûa chính tinh haõm ñòa ñôn thuû ñaõ ñöôïc dieãn giaûi trong quyeån Töû-Vi Haøm Soá, töôûng khoâng

caà n nhaéc laïi ôû ñaây. Ta chæ chuù yù ñeán vaøo söï keát hôïp ñieån hình maø thoâi.

− Tham Lan g haõm ñòa

Tham Lagn haõm ñòa töôïng trung cho nhieàu taät xaáu, neát hö, nam cuõng nhö nöõ. Sao naøy chæ söï ham

muoán quaù ñoä, cuoàng voïng thöïc hieän yù muoán cuûa mình, thöôøng khi khoâng keå ñeán ñaïo ñöùc, lieâm sæ.

Ñay laïi laø sao cuûa ngöôøi ích kyû vaø baát nhaãn, haønh ñoäng theo duïc voïng vaø baûn naêng hôn laø lyù trí.

Ta ùc giaû Thaùi Thöù Lang ñaõ ghi nhaän 4 vò trí xaáu cuûa Tham Lang cho caùc tuoåi nhö sau:

Tuoåi

Thaân, Tyù, Thìn

Daàn, Ngoï, Tuaát

Hôïi, Maõo, Muøi

Tî, Daäu, Söûu

Cung Meänh coù Tham Lang taïi:

Tyù

Ngoï

Maõo

Daäu

Ôû 4 vò trí naøy, taùc giaû treân cho raèng Tham Lang coù nghóa laø troäm caép, gian giaûo. Ñi chung vôùi saùt

tin h, yù nghóa naøy caøng gia taêng.

Rieâng phuï nöõ, Meänh coù Tham Lang vaø Ñaøo Hoa coøn bò

phi ñöôïc Tuaàn, Trieät khaéc cheá.

− Phaù Quaân haõm ñòa

cho laø ñoäc aùc, thaâm hieåm vaø daâm ñaõng, tröø

Neát cuûa Phaù Quaân haõm ñòa laø hung tôïn, nham hieåm vaø baát nhaân, baùo hieäu nhieàu ñieàm döõ. Nhöõng vò

trí haõm ñòa naøy ôû Maõo, Daäu, Tî, Hôïi, Daàn, Thaân.

Duy Thaùi Thöù Lang coù ghi nhaän vaøi bieät leä cho Phaù Quaân haõm ñòa nhö sau:

Tuoåi

Aát, Taân, Quùi

Giaùp, Canh, Ñinh

Kyû, Daäu

Cung Meänh coù Phaù Quaân taïi:

Maõo, Daäu

Daàn, Thaân

Tî, Hôïi

Gaëp caùc vò trí naøy, Phaù Quaân ñôõ xaáu veà tai hoïa. Tuy nhieân, tính neát xaáu keå treân xem ra khoâng maát:

ñaây vaãn laø nhöõng haïng nguôøi voâ haïnh.

Co ngöôøi cho Phaù Quaân ôû Thìn, Tuaát coù nghóa baát nhaân, gian aùc. Nhöng coùleõ ñieàu naøy chæ ñuùng cho

moät laù soá xaáu noùi chung, trong ñoù Phaù laø yeáu toá laøm xaáu theâm

Gaëp saùt tinh hay gaëp Ñaïi Tieåu Hao, Hoå Kî, Phaù Quaân haõm ñòa caøng laøm taêng tính neát gia phi, duø

coù ñöôïc sao giaøu, sao quí hoã trôï cuõng khoâng maát nghóa xaáu. Ñoù laø nhöõng keû baát löông laøm giaøu hay

nhöõng ngöôøi goù quyeàn maø baát nhaân, baát nghóa. Tieàn baïc vaø quyeàn haønh thöôøng thuû ñaéc baèng thuû

ñoaïn heøn haï, phi nghóa, xeùt ra coøn nguy hieåm hôn haïng ngöôøi baát löông maø ngheøo heøn.

− Phaù Quaân, L ieâm Trinh ôû Maõo, Daäu


ä

â

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 163

Bo sao naøy coù nghóa ñoäc aùc, hay haïi ngöøôi, xuoáng tay khoâng neå tình. Nam thì taøn baïo, phaù hoaïi, noåi

loaïn, nöõ thì ña thaät, hung döõ, chöa keå laêng loaøn.

Ñi chung vôùi Hoûa, Linh hay Taû Höõu, neát döõ caøng maïnh theâm, con ngöôøi chaúng khaùc gì thuù döõ.

− Phaù Quaâ n, Vuõ Khuùc ôû Tî, Hôïi

Ñay laø boä sao tham laän, baát löông, hay coù thoùi löôøng gaït, aên gian, bieån laän chæ vì ham tieàn (Vuõ

Khuùc laø sao taøi).

− Tham Lang, Lieâm Trinh ôû Tî, Hôïi

Boä sao naøy chæ tính neát daâu ñaõng cuûa nam soá vaø tính giang hoà cuûa nöõ soá. Nhöõng haønh ñoäng gian phi

thöôøng baét nguoàn töø ñoäng löïc tình duïc.

Veà maët hoa, ñaây laø boä sao chæ nguïc hình.

− Vuõ Khuùc, Thaát Saùt haõm ñòa

Boä sao naøy coù nghóa töông töï nhö Vuõ, Phaù ñoàng cung.

Treân ñaây laø caùc boä sao chính, ñieån hình. Ñoái vôùi caùc chính tinh khaùc ñi chung vôùi saùt tinh, yù nghóa

gian phi cuõng tieàm taøng. Ñoù laø tröôøng hôïp saùt tinh laõm ñòa ñi vôùi Nhaät, Nguyeät haõm, hoaëc vôùi Cô

duø mieát hay haõm ñòa, hoaëc caû vôùi Töû, Phuû haõm ñòa.

2. – Nhöõng phuï tinh haõm ñòa

− Ñòa khoâng, Ñòa Kieáp haõm ñòa

Hai sao naøy ñaïi dieän cho loaïi gian phi cöïc hung, coù möu löôïc giaøo quyeät vaø cao thaâm laïi coù haønh

ñoäng ñoäc aùc vaø baát ngôø. Ñi chung vôùi caùc sao xaáu khaùc hoaëc vôùi chính haõm ñòa, tính neát vaø haønh vi

gian phi cuûa Khoâng Kieáp caøng maïnh theâm, thieân veà baù ñaïo, cöïc ñoan, cuoàng tín. Trong boái caûnh

baát haûo nhö theá, Khoâgn Kieáp bao giôø cuõng laø sao gaây hoïa cho ngöôøi khaùc vaø röôùc hoïa cho mình.

Tai hoïa naøy thöôøng laø khuûng khieáp, taøn baïo, thaûm khoác.

Ñi chung vôùi sao toát, neát vaø vieäc laøm gian aùc cuõng khoâng giaûm bao nhieâu, duy ôû vò theá tieàm taøng,

luùc boäc phaùt thì khoâng löôøng tröôùc ñöôïc, Khoâng Kieáp luùc naøo cuõng mang hoïa hay baát lôïi cho sao

toát.

Tuy nhieân, caàn löu yù choã duïng cuûa Khoâng Kieáp. Ôû trong caùh voõ cuûa moät quaân nhaân taùc chieán.

Khoâng Kieáp laïi höõu duïng, nhôø ôû möu löôïc, söï can ñaûm lieàu maïng vôùi ñòch. Ôû trong thôøi loaïn, 2 sao

naøy laïi ñaéc duïng hôn trong thôøi bình. Do ñoù, 2 sao naøy caàn phaûi ñöôïc xeùt trong khuoân khoå cuûa hoaøn

caûnh hoaït ñoäng cuûa ñöông soá, chôù khoâng theå xeùt rieâng, khoâng theå taùch khoûi choã duïng cuûa noù, choã

ñöùng cuûa noù trong boái caûnh toaøn theå laù soá. Neáu xeùt rieâng reõ, 2 sao naøy khoâng coù yù nghóa gì roõ reät

ñeå xaùc ñònh rieâng caùch gian phi.

− Phuïc Bình ha y Thieân Khoâng

Xeùt veà sao gian phi, 2 sao naøy ñoàng nghóa, chæ thuû ñoaïn, söï traùo trôû, laät loïng, gaøi baãy ñeâ möu lôïi

rieâng cho mình, baát chaáp quyeàn lôïi keû khaùc. Trong boái caûnh laø soá xaáu, Phuïc Bình chæ ngöøôi aên caép,

aên gian, thuû ñoaïn hoaëc laø keû gieøm pha, aùm haïi, a toøng vôùi gian phi laøm chuyeän baát chính, baát nghóa.

Ñi vôùi sao Taøi, Phuïc

Bình chæ söï löôøng gaït tieàn baïc, aên chaän, ñuïc khoeùt, laøm tieàn keû khaùc. Ñi vôùi


õ

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 164

sao tình thì ñaây laø söï duï doã, gaït tình laøm cho ngöôøi kia sa vaøo nghieäp chöôùng cuûa aùi tình, cuûa sa

ñoïa. Ñi vôùi sao Quyeàn, Phuïc Bình chæ söï söû duïng quyeàn haønh ñeå hieáp ñaùp, khoáng cheá ngöôøi khaùc.

Hai sao naøy coøn coù yù nghóa chính mình laø naïn nhaân cuû keû khaùc neáu laù soá xaáu: ñoù laø nhöõng ngöôøi bò

löøa, bò caép, bò gaït tình hay gaït tieàn, bò cheøn eùp, phuïc kích, phæ baùng.

Le dó nhieân, Phuïc Bình hay Thieân Khoâng ñeàu coù nghóa laø thoâng minh, caùi thoâng minh cuûa haïng

gian xaûo, quyû quyeät, nheï hôn laø lieáng thoaùng, caùc côù, treâu choïc, phaù phaùch, ñuøa dai. Tuyø theo öùng

duïng trong laõnh vöïc naøo, seõ coù hình thaùi töông öùng. Ñi vôùi Taû Phuø, Höõu Baät, 2 sao treân caøng xaáu

theâm vì coù söï keát beø hoïp ñaûng vôùi nhau haønh ñoäng baát chính. Luùc baáy giôø seõ laø caû moät toå chöùc coù

ñuû vaây caùnh nhaäp cuoäc chôù khoâng coøn ñôn thöông ñoäc maõ. Taùc duïng vaø hieåm hoïa vì vaäy caøng theâm

naëng neà.

− Hoùa kyø, Thaùi Tueá

Voán chæ ngoân ngöõ, neân Kî vaø Tueá trong boái caûnh caùc sao löu manh khaùc chæ hình thöùc haïi ngöôøi

baèng lôøi noùi ví duï nhö vu caùo, vu khoáng, xuyeân taïc, theâm bôùt vôùi aùc yù, daõ taâm. Ñoäng löïc haàu nhö vì

ñoá kî, caïnh tranh, töï aùi lôùn hoaëc vì bò chæ trích, bò toá caùo.

Leõ dó nhieân, khi ñi chung vôùi gian tinh thì Kî, Tueá môùi coù nghóa caùo gian. Baèng khoâng thì chæ laø

gieøm xieåm, cheâ bai, ngoài leâ ñoâi maùch thoâng thöôøng maø thoâi.

− Thieân Hình, Kieáp Saùt

Ñöùng rieâng reõ, Hình vaø Kieáp Saùt khoâng coù nghóa gian phi maø chæ tai hoïa do kieän tuïng vaø aåu ñaû.

Nhöng neáu ñi chung vôùi nhieàu gian tinh khaùc thì 2 sao naøy vöøa chæ hình thaùi cuûa haønh ñoäng, vöøa chæ

duïng cuï söû duïng.

Veà hình thaùi, neát gian cuûa 2 sao naøy laø ñaû thöông, coá yù gaây thöông tích cho ñoái thuû, taïo taøn taät,

beânh hoaïn, kieåu nhö taït a-xít, raïch maët laáy theïo, xin tí huyeát, baét giam (Thieân Hình) baét coùc, ñaày

aûi, tra taán, toùm laïi giaûi quyeát cuoäc tranh chaáp baèng baïo löïc vuõ phu.

Veà duïng cuï, vì Hình vaø Kieáp Saùt laø vaät nhoïn thì dao gaêm, buùa rìu ñöôïc duøng laøm vuõ khí. Coøn ngaøy

na y coù theå duøng löïu ñaïn hay suùng ñeå ñaû thöông.

− Thieân Hình, Löïc syõ

Trong moät laù soá xaáu, Hình, Löïc ôû Meänh coù nghóa laø aên troäm, ñaïo taëc.

− Kình Döông, Ñaø la haõm ñòa

Neáu haõm ñòa, 4 sao naøy coù nghóa hung baïo, lieàu lónh, ñoäc aùc, hay gieát choùc, phaù hoaïi, gaây tai hoïa.

Vdì Kình Ñaø ñeàu chæ chaân tay cho neân coù nghóa ñaùnh ñaäpl, gaây thöông tích ôû töù chi, duøng tay gieát

haïi ngöôøi.

Leõ dó nhieân, 2 sao naøy phaûi ñi chung vôùi gian tinh khaùc thì haønh ñoäng coân ñoà môùi theå hieän roõ reät,

chaúng haïn nhö ñi vôùi Thaát Saùt haõm, Phaù Quaân haõm, Khoâng, Kieáp haõm v.v…

− Hoûa tinh, Linh tinh haõm ñòa


ù

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 165

Cuõng gaàn ñoàng nghóa vôùi Kình, Ñaø haõ ñòa, nh7ng maïnh hôn veà haäu quûa. Hoûa, Linh haõm ñòa ñöôïc

meänh danh laø ñoaûn thoï saùt tinh cho neân vieäc traû thuø coù theå nguy hieåm cho tính maïng ñoái thuû.

Vì laø 2 sao hoûa neân phöông tieän söû duïng coù theå laø löûa, ñieän, löïu ñaïn, ñoát nhaø, chaát noå……

− Löu haø

Ñöng rieâng, sao naøy chæ coù yù nghóa gian hieåm, ñoäc aùc saùt phaït, gaây tai hoïa. Vì vaäy caàn ñi chung vôùi

gian tinh khaùc môùi roõ theâm haønh ñoäng gian phi. Vì Löu Haø laø Thuûy, neân hình thaùi haïi ngöôøi coù theå

lieân quan ñeán nöôùc (ví duï nhö dìm xuoáng nöôùc, traán nöôùc, cho moø toâm…). Ñi vôùi Kieáp Saùt, Löu Haø

trôû neân nguy hieåm, coù theå gieát ngöôøi.

3. – Nhöõng sao trôï gian

Neáu gaëp nhöõng sao döôùi ñaây, haønh ñoäng gian phi seõ coù toøng phaïm hay theá löïc hoã trôï.

− Taû Phuø, Höõu Baät

Hai sao naøy chæ toøng phaïm hay ñoàng phaïm. Toøng phaïm laø giuùp ñôõ phöông tieän, dòc vuï hay giuùp

söùc. Ñoàng phaïm laø ngoaøi vieäc giuùp ñôõ coøn coù nhuùng tay vaøo haønh ñoäng gian phi. Coù Taû, Höõu, gian

phi eõ coù beø caùnh, coù chi nhaùnh, coù heä thoáng, kieåu nhö tham nhuõng coù daây chuyeàn, coù chia chaùc aên

chia ñeå khoûa laáp, kieåu nhö beà hoäi ñoàng thì coù keû giuùp ñôõ xí phaàn. Thoâng thöôøng coù Taû, Höõu coù toå

chöùc, coù ñoaøn theå, coù beø nhoùm, chôù khoâng rieâng reõ ñôn ñoäc.

Coù ngöôøi cho 2 sao Phuïc Bình vaø Thieân Maõ (Binh, Maõ) ñoàng nghóa vôùi Taû, Höõu trong tröôøng hôïp

naøy.

− Hoùa qu yeàn

Ñi vôùi sao hung, Quyeàn seõ trôï hung. Trong boái caûnh ñoù Quyeàn töôïng trung cho söï laïm quyeàn, vieäc

duøng theá löïc ñeå yeåm trôï gian phi, duøng quyeàn haønh chi phoái coäng söï ñeå cöõông cheá hoï hoaït ñoäng

cho mình. Ñaây laø moät heä soá, moät soa trôï hung neáu ñi vôùi sao hung.

Daåu quaân, Löu Haø, Löïc sy õ.

Thieân la, Ñòa voõng.

Töôùng quaân, Phuïc Binh, Quan ñôùi

Nhöõng sao naøy ñeàu coù taùc duïng laøm taêng theâm hung tính cho caùc gian tinh.


Chöông taùm

Vaøi caù tính ñaëc bieät khaùc


Ghen tuoâng


ø

TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 166

Noùng naûy

Töï aùi lôùn

Ích kyû

Ña ngoân

Caùc tính con ngöôøi coù nhieàu khía caïnh. Ñeà caäp heát tính neát con ngöôøi trong saùch naøy thì khoâng

cuøng. Trong nhöõng chöông treân ta co dòp baøn ñeán vaøi caù tính nhö tình duïc, aên nhaäu, huøng bieän, gian

phi, phaàn lôùn ñöôïc khoa Töû-Vi noùi ñeán khaù nhieàu.

Duy coøn raát nhìeâu caù tính khaùc, ít thaáy lieät keâ, chæ xuaát hieän raûi raùc qua moät soá sao leû teû, khoâng

ñöôïc heä thoáng hoùa ñaày ñuû. Ñeå giuùp cho vieäc phong phuù hoùa caù tính con ngöôøi, ta thöû boå tuùc vaøi caù

tính ñaëc bieät thöôøng gaëp nhö ghen tuoâng, noùng naûy, töï aùi, ích kyû, ña ngoân maø phaàn lôùn coù theå ñöôïc

suy dieãn töø nhieàu sao.

Du ñöôïc boå tuùc, nhöõng caù tính treân cuõng chöa coù theå goïi laø ñaày ñuû ñeå bieát töôøng taän con ngöôøi.

Muoán ñoaùn soá, ta caàn phaûi töï mình tìm hieåu vaø phong phuù hoùa theâm.

A. – CAÙCH GHEN

Ca ù tính naøy

raát thoâng duïng nôi phaùi nöõ vaø nhieàu luùc ôû phaùi nam.

Coù raát nhieàu hình thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï ghen tuoâng, tuyø theo tính neát moãi ngöôøi, töø caùi ghen tuoâng

boùng gioù cho ñeán caùi ghen baèng haønh ñoäng, baèng lôøi noùi, thaäm chí baèng caû söï baát ñoäng. Nhöõng

cung bieåu loä tính neát naøy thöôøng laø cung Meänh, cung Thaân, nhöõng cung chieáu Meänh vaø Thaân, ñoái

vôùi nam soá, theâm cung Phu, cung Phuùc ñoái vôùi nöõ soá.

− Cöï Moân

Cöï chæ ñaùm maây, noùi leân söï nghi ngôø, söï thaéc maéc, söï baát naõn ñöa ñeán söï doø xeùt, theo doõi cöû chæ,

lôøi noùi vaø haønh ñoäng cuûa ngöôøi bò tình nghi.

Neáu haõm ñòa, xu höôùng quaù khích seõ roõ raøng hôn. Ñoái töôïng bò bao vaây chaëc cheõ, bò theo beùn goùt,

bò ñieàu tra töøng böôùc, bò haïch saùch töø cöû chæ. Neáu chæ coù soa Cöï Moân neát ghen coøn ôû giai ñoaïn söu

taàm baèng côù, chöa ñi ñeán söï ñoái phoù, traû ñuõa. Nhöng moái ña nghi nhö thöôøng tröïc, troø chôi “cuùt

baét” raát tích cöïc.

− Hoùa kî

Chæ ñaùm maây nhoû, cuõng nguï yù nghi ngôø, thaéc maéc nhö Cöï Moân, nhöng laïi theâm tính ñoá kî, sôï

ngöôøi khaùc laán löôùt hoaëc thay chaân mình. Thöôøng noâng noåi vaø duïc ñoäng, ñeã bò xao xuyeán vì nhöõng

chæ daáu nhoû nhaët, nhög cuõng deã nguoâi, ñeã queân ñeå roåi deã nhôù, deã ghen trôû laïi. Neát ghen naøy xeùt ra

linh ñoäng vaø voâ chöøng hôn Cöï Moân. Voán chæ caùi löôõi, neân hình thaùi ñieàu tra cuûa Hoùa Kî laø thaåm

vaán, doø hoûi, gôïi chuyeän chaän ñaàu.


Quan phuø, Quan Phuû

Chæ söï caïnh tranh, söï thuø vaët, thöôøng baét nguøoân töø moät chæ daáu bò phaûn boäi naøo ñoù. Ñeán giai ñoïan

Quan Phuø, söï hieàm khích xuaát hieän, taùc giaû baét ñaàu daán thaân ñoái

phoù vôùi moät tình ñòch ñaõ ñöôïc


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 167

nhaän daïng, vôùi ngöôøi choàng (ngöôøi vôï) ñaõ coù baèng côù hai loøng. Söï ñeo ñuoåi traû ñuõa raát dai daúng vì

2 sao naøy chæ söï traû thuø vaët vaø thuø dai.

− Thieân hình

Laø moät neât ghen saâu saéc cuûa moät ngöôøi thoâng minh, bieát doø xeùt, bieát lyù luaän ñeå khaùm phaù nhöõng

ñieåm laï trong thaùi ñoä, cöû chæ, ngoân ngöõ, neáp soáng cuûa ngöôøi kia. Baét maïch raát mau. Hình haønh ñoäng

cuõng raát leï (sao hoûa), thöôøng laø töùc thôøi nhö cöùu hoûa. Hình thaùi traû ñuõa cuûa Thieân Hình thöôøng coù

tính caùch vuõ phu, maïnh baïo, töø caùi veùo ñuøi nguyeân nhaân cho ñeán cuù taùt tai. Naïn nhaân coù theå laø

choàng, vôï hoaëc tình ñòch.

− Thieân cô

Cuõng chæ moät neát ghen cuûa ngöôøi coù möu trí, tinh quaùi, theo kieåu Hoaïn Thö, Thoâng minh trong luùc

ñieàu tra, Cô cuõng khoân ngoan khi ñoái phoù, thöôøng laø coù keá hoaïch tinh vi, vaø ít khi thaát baïi. Ñaây laø

neát ghen cuûa trí thöùc.


Lieâm Trinh

Chæ söï khoù tính, khaéc khe trong tình yeâu, trong cuoäc soáng gia ñaïo. Lieâm ghen vì thaáy vôï hay choàng

phaïm vaøo caùc nguyeân nhaân caên baûn cuûa haïnh phuùc, xaùo troän caùc tieâu chuaån maø hoï töï vaïch ra ñeå

duy trì haïnh phuùc. Vì vaäy, neát ghen naøy khoâng boùng gío nhö Cöï hay Kî, traùi laïi, coù caên baûn vöõng

chaõi. Lieâm coù theå bao dung nhöõng haønh ñoäng bay böôùm nhoû nhaët, nhöng khoâng tha thöù caùi gì quaù

ñaùng phaïm vaøo caùch nguyeân taéc baát dòch cuûa haïnh phuùc. Do ñoù, hình thaùi traû ñuõa thöôøng laø giaùn

ñoaïn khaù deã daøng nö chaám döùt tình yeâu chaúng haïn.

− Tham Lang

Neát ghen raát maïnh vaø thieáu suy nghó, coù hình thaùi quaù khích vaø vuõ phu, baát chaáp haäu quaû ra sao thì

ra. Neát ghen noâng noåi vaø cuoàng nhieät, haønh ñoäng theo baûn naêng nhaát thôøi, noâng caïn. Vì vaäy, söï ñoå

vôõ khoù traùnh. Caøng haõm ñòa, tính chaát cöïc ñoan caøng maïnh.

− Phaù Quaân

Söï ghen tuoâng naøy coù tính caùch phaù hoaïi, nhaèm traû ñuõa gaáp ruùt baèng haønh ñoäng mau leï vaø maïnh

meõ, ñoâi khi taøn nhaãn, töông töï Tham Lang.

− Thieân töôùng, Töôùng quaân

Söï ghen tuoâng cuûa 2 sao naøy raát döõ doäi, vì khoâng nhaãn nhòn ñöôïc tröùôc söï baát bình, phaûi ra tay can

thieäp ngay. Caû hai cuøng co söï noùng tính nhö löûa, nhaát laø Töôùng Quaân vöøa noùng laïi vöøa lieàu, laøm

caøn, laøm baïo, daùm ñi ñeán nhöõng haønh ñoäng quyeát lieät aên thua ñuû, nhaát laø khi bi khieâu khích. Töï aùi

cuûa hai sao naøy raát lôùn.

− Phuïc Bình, Thieân Khoâng

Trong vieäc ñoái phoù, Phuïc Bình vaø Thieân Khoâng chæ söï raép taâm, coù chuaãn bi kyõ löôõng ñeå ra tay baát

ngôø, duøng nhieàu thuû ñoaïn traù nguïy, gian hieåm, nhö toå chöùc theo doãi, baét ghen taïi traän, chôù khoâng

chòu caûn trôû suoâng. Caùch ghen ñoù chaïm töï aùi naïn nhaân raát naëng neà, ñi ñeán ñoã vôõ deã daøng.

Neáu bò Tuaàn, Trieät coù theå baét ghen huït!


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 168

− Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân

Trong ñòa haït aùi tình, ba sao naøy raát khoù tính, coù yù nghóa coâ ñôn, coâ ñoäc, ít giao thieäp, tình caûm

höôùng noäi vaø bò doàn eùp, keùn choïn baïn traêm naêm, vì theá khoâng coù lôïi cho hoân nhaân. Ôû trong moät laù

soá coù gia ñình, moät trong ba sao naøy coù nghóa ghen tuoâng moät caùch ích kyû, nhoû moïn, hay gaét goûng

vì nhöõng chuyeän vaët, thöôøng laø thuùc thuû ñau khoå ngaàm, khoâng giaõi baøy ñöôïc vôùi ai. Söï doøn eùp daøy

voø ñöông söï coù khi ñöa ñeán moät phaûn öùng raát baát ngôø khoù löôøng, töï mình haønh ñoäng tay ñoâi vôùi tình

ñòch hoaëc töï mình ruùt lui aâm thaàm.

− Hoùa Quyeàn

Chæ ngöôøi töï aùi lôùn, thích chæ huy, khoâng chaáp nhaän leùp veá trong ñòa vò ñoäc toân cuûa mình. Hoaù

Quyeàn ghen phaàn lôùn do töï aùi nhieàu hôn laø do tình yeâu. Chính vì vaäy phaûn öùng cuûa Quyeàn khaù

maïnh baïo vaø kieân trì, cho ñeán khi khuaát phuïc ñöôïc ñoái thuû môùi thoâi. Neáu xoa dòu vaø gaõi truùng choã

töï phuï cuûa Hoaù Quyeàn, neát ghen tuoâng seõ giaûm ñi nhieàu, khaû dó chaáp nhaän tính bay böôùm caûu baïn

traêm naêm, mieãn laø ñöông söï vaãn giöõ öu theá ñoái vôùi ngöôøi baïn traêm naêm vaø vôùi tình ñòch.

Nhöõng phaùi naêm maø coù Hoaù Quyeàn thì khoâng ghen kieåu ñoù bao giôø cuõng phaûi döùt khoaùt, khoâng

chaáp nhaän thaønh phaàn thöù ba trong cuoäc soáng löùa ñoâi.

Ngoaøi nhöõng sao treân, chính tinh haõm ñòa seõ coù taùc duïng taêng cöôøng hieäu löïc cuûa neát ghen, thieân veà

höôùng maïnh baïo, ngoan coá, caâu chaáp hôn thoâng leä. Vieäc nhaän daïng neát ghen töông ñoái deã daøng vì

bao giôø cuõng ñi chung vôùi caùc sao tình duïc, bay böùôm hoaëc caùc sao chæ nhöõng luïc ñuïc, xung ñoät

trong cuoâc soáng löùa ñoâi, nhöõng soa hao, baïi chæ söï ñau khoå, nöôùc maét, xui xeûo, nhöõng sao tình caûm,

ñam meâ, nhöõng sao ích kyû noùng naûy……

B. – CAÙCH NOÙNG NAÛY

Raát thoâng duïng vaø laø nguyeân nhaân cuûa nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû söï trong gia ñình vaø giao teá

ngoaøi xaõ hoäi.

Tính naøy thöôøng ñöôïc bieåu loä bôûi caùc sao hoûa. Caøng coù nhieàu, caøng noùng naûy. Vì laø caù tính noäi caên

vaø raát phoå caäp, cho neân nhöõng so thuûy ñoàng cung khoâng laøm gæm tính noùng ñoù bao nhieâu.

Maët khaùc, caùc loaïi Baûn Meänh hoûa, Cuïc hoûa ñeàu laø baèng chöùng khaùc cuûa söï noùng naûy. Coù ngöôøi

cho Tích lòch hoûa laø vua noùng, vì cho ñoù laø löûa cuûa saám seùt. Nhöng thieån nghó ñaây laø vaán ñeà töông

ñoái. Neáu caû Baûn Meänh laãn Cuïc ñeàu thuoäc haønh hoûa thì cöôøng ñoä gia taêng nhieàu. Neáu caû 2 khaéc

haønh nhau thì cöôøng ñoä seõ giaûm ñaùng keå vì söï ñoái naøy luoân xaûy ra giöõa 2 yeáu toá caên baûn cuûa laù soá.

Neáu Baûn Meänh hoûa gaëp Cuïc moäc thì hoûa ñöôïc moäc trôï: tính noùng nhieàu hôn.

Ñoái vôùi cac sao, baát luaän chính tinh hay phuï tinh naøo thuoäc haønh hoûa ñeàu coù nghóa noùng naûy. Neáu

haõm ñòa, tính noùng caøng deã boäc phaùt vaø khoù nguoâi, thöôøng ñöa ñeán haønh ñoäng quaù khích. Soá löôïng

sao hoûa raát nhieàu: coù ñeán 33 trong soá toång soá 111, chieåm tyû leä gaàn 1/3, töùc laø öu theá so vôùi caùc sao

haønh khaùc. Maët khaùc, ñieàu ñaùng löu yù laø haàu heát saùt tinh laïi laø haønh hoûa nhö Kieáp, Hoûa, Linh,

Thieân Khoâng, Kieáp Saùt. Phaûi chaêng soá löôïng quan troïng cuûa sao hoûa coát ñeå chöùng minh raèng tính

noùng naûy laø moät hieän töôïng thoâng thöôøng cuûa thieân haï? Phaûi chaêng tyû leä 1/3 sao hoûa ñöôïc Traàn

Ñoaøn ñaët ñeå nhaèm duïng yù chöùng minh hieän töôïng ñoù?


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 169

Tu y nhieân, khoâng phaûi sao hoûa naøo cuõng noùng tính ngang nhau. Thoâng thöôøng, saùt hung tinh haønh

hoûa noùng hôn caùt tinh haønh hoûa. Coù leõ vì vaäy neân saùt hung tinh naøy môùi ñöa ñeán nhö haäu quaû taïi

haïi. Taïm thôøi chuùng ta coù theå chia ñoä noùng cuûa sao hoûa laøm 2 haïng, döïa treân tính chaát hay hay cuûa

caùc sao.

a) Haïng naëng


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 170

− Ñòa khoâng

− Ñòa kieáp

− Hoûa tinh

− Linh tinh

− Thieân khoâng

− Kieáp Saùt

− Thieân hình

− Phuïc Bình

− Phi lieâm

− Ñaïi hao

− Tieåu hao

− Löïc syõ

− Phaù toùai

− Tueá phaù

− Quan phuø

− Quan phuû

− Thaùi Tueá

− Töû phuø

− Ñieáu khaùch Beänh

b) Haïng vöøa

− Thaùi döông

− Lieâm Trinh

− Thieân khoâi

− Thieân vieät

− Thieân maõ

− Thieân quan


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 171

− Thieân phuùc

− Thieân ñöùc

− Thieáu döông

− Hyû thaàn

− Nguyeät ñöùc

− Ñaåu quaân

− Vaên tinh

Haàu heát nhöõng sa o haïng vöøa laø nhöõng quyù tinh, vaên tinh, phuùc tinh, vì laø sao toát neân hình thaùi noùng

naûy töông ñoái nheï hôn hung saùt hao bai tinh.

Tu y nhieân, khoâng phaûi chæ coù sao hoûa môùi noùng naûy. Coù nhieàu sao thuoäc 4 haønh khaùc 2 ñoàng nghóa.

Chaúng haïn nhö T öôùng Quaân (thuoäc Moäc), Thaát Saùt, Tröïc Phuø, Kình döông, Ñaø La (thuoäc Kim),

Thieân Töôùng, Tham Lang, Phaù Quaân, Hoaù Quyeàn, Thieân Söù (thuoäc Thuûy(, Thieân Thöông, Thieân la,

Ñòa Voõng, Tuyeät (thuoäc Thoå). Nhö vaäy coù theå ñeán 14 sao khaùc nhaäp ñoaøn vôùi 33 hoûa tinh ñeå chæ

tính noùng cuûa con ngöôøi.

Chuùng ta khoâng ñi sau vaøo yù nghóa töøng sao ñeå phaân bieät hình thaùi vaø möùc ñoä cuûa söï noùng naûy. Lyù

do laø vì söï phaân bieät quaù saâu raát deã sai laàm. Vaû chaêng, khi ñaõ laø noùng naûy thì hình thaùi haàu nhö

töông töï nhau. Chæ coù khaùc laø cöôøng ñoä, ñaõ ñöôïc phaân bieät toång quaùt thaønh hai haïng: naêng vaø vöøa.

Coù theå ghi nhaän theâm laø hung saùt, hao, baïi, hình tinh, thöôøng laø noùng cöïc ñoan, quaù khích ñöa ñeán

nhieàu ñoå vôõ trong vieäc xöû theá, nhieàu haäu quaû baát lôïi cho ñöông söï, coù theå lieân luïy ñeán xoâ xaùt, ñoå

maùu, kieän tuïng, nguïc hình, aùn maïng, hao tieàn, ñaøo taåu, traû thuø, do caù nhaân hoaëc gia ñình phaûi gaùnh

chòu. Ñi xa hôn nöõa, ta thaáy vaán ñeà naëng, nheï coøn tuyø thuoäc söï hoäi tuï, söï ñoàng cung, söï xung chieáu,

söï tam chieáu…… maø coù. Thaønh thöû, ñaây laø moät söï phaåm ñònh (appreùciation qualitative) cuûa ngöôøi

giaûi ñoaùn, raát khoù ñöa ra moät quy taéc toång quaùt naøo ñeå aùp duïng cho moïi tröôøng hôïp.

Hôn nöõa, caù tính noùng naûy thöôøng ñi chung vôùi moät vaøi caù tính ñaëc bieät khac nhö töï aùi lôùn, nhö

nghieâm khaéc, nhö thuø dai……chöa keå nhöõng hoaøn caûnh hay nguyeân nhaân beân ngoaøi cuõng goùp phaàn

taêng hay giaûm. Do ñoù, raát khoù loøng xeùt rieâng töøng sao moät.

C. – CAÙCH TÖÏ AÙI

Töï aùi voán laø moät caù tính noäi caên (intrinseøque) bao giôø cuõng tieàm taøng trong baát cöï con ngöôøi. Chæ

khaùc nhau ôû möùc ñoä hay choã duïng maø thoâi. Sau ñaây laø nhöõng sao khaû dó tieâu bieåu.

− Lieâm Trinh

Chæ söï khoù tính, söï khaéc nghieät, söï töï aùi lôùn, baét nguoàn töø söï noùng naûy coá höõu, hoaëc töø khoâng

nguyeân taéc xöû theá maø ñöông soá xem laø baát di, baát dòch phaûi coù trong moái töông quan giöõaa mình

vôù i keû khaùc. Haõm ñòa, möùc

ñoä seõ cao.

− Hoùa Quyeàn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 172

Ñuùng laø tính töï phuï, töï ñaéc, maïnh hôn nöõa laø töï cao töï ñaïi, kieâu ngaïo, khinh baïck keû khaùc, xem nhu

cao hon ngöôøi, coi reû ngöôøi döôùi, oùc tranh quyeàn cao, khoâng chaáp nhaän leùp veá. Ñoái vôùi con ngöôøi

coù quyeàn töôùc, nieàm töï aùi naøy caøng lôùn thöôøng coù xu höôùng ñoäc toân, ñoäc taøi. Vì Hoaù Quyeàn khoâng

phaûi laø keû nhaùt, n eân hình thaùi cuûa töï aùi raát loä lieãu.

− Laâm quan

Chæ söï khoe khoang, töï ñeà cao, töï kyû aùm thò, thích quaûng caùo mình, thích ñöôïc khen taëng. Vì yù

nghóa töông ñoái khoâng toát ñeïp neân Laâm Quan nhieàu khi chæ moät hình thaùi töï aùi khoâng coù caên baûn,

nhö töï aùi haõo, khoâng ñuùng choã naøo cuõng xem mình cao hôn ngöôøi, tròc thöôïng, moät caùch loá bòch, maø

chính ñöông söï khoâng bieát, khoâng nhaän thöùc ñöôïc.

− Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaåu quaân

Neáu Laâm Quan höôùng ngoaïi, thì 3 sao naøy höôùng noäi. Chæ söï töï aùi ngaàm, hoaëc döôùi hình thöùc töï

troïng, hoaëc döôùi hình thöùc töï kìm cheá khoâng boäc loä. Caû 3 hoäi tuï nhau chæ söï khoù tính, ít côûi môû, thuùc

thuû vì khoâng ai aên ôû vöøa yù mình, chung cuoäc chæ coù mình môùi vöøa yù mình. Theo moät yù nghóa khaùc,

3 sao naøy cæ tính nhuùt nhaùt ñaéc kî. Tính chaát höôùng noäi cuûa 3 sao naøy khieán cho töï aùi coù tính chaát

doàn eùp (refuleù), töï aùi maø khoâng töï thuù, töï phuï maø khoâng ñeå loä.


Töôùng quaân, Thieân töôùng

Chæ noùng naûy hôn laø töï aùi, nhöng ñoù cuõng laø moät hình thaùi cuûa töï aùi lôùn, do söï thieáu nhaãn nhuïc khi

vò va cham, xu höôùng can thieäp vaøo nhöõng chuyeän baát bình duø laø cuûa keû khaùc nhöng bò cho laø xuùc

phaïm ñeán mình. Thieân Töôùng thì ñoân haäu hôn, trong khi Töôùng Quaân thì xoâng xaùo, tích cöïc, hieáu

thaéng. Ñöùng rieâng, 2 sao naøy chæ söï töï aùi ñuùng choã, khi naøo bò va chaïm, hoaëc khi keû khaùc vi phaïm

vaøo nhöõng qui taéc xöû theá baât coâng. Neáu ñi chung, 2 sao naøy caøng bieåu loä moät nieàm töï aùi lôùn voâ

cuøng, nam cuõng nhö nöõ.

− Thieân kh oâi, Thieân vieät

Tinh thaàn cuûa Khoâi, Vieät luùc naøo cuõng ganh ñua vaø caïnh tranh, ít khi chaáp nhaän thua keùm, duø l2

thua keùm chuùt ít. Moïi söï qua maët hay laán löôùt cuûa ngöôøi khaùc bò xem nhö xaáu hoå, baât lôïi cho mình.

Taâm traïng naøy laø nguyeân uûy thaùi ñoä noã löïc chieám öu theá cuûa 2 sao Khoâi, Vieät. Duy coù ñieàu laø töï aùi

cuûa Khoâi, Vieät chính ñaùng vaø höôùng thöôïng.


Quan phuø, Hoùa kî

Töï aùi cuûa 2 sao naøy thì nhoû moïn hôn, tinh thaàn caïnh tranh thieân veà ñoá kî, ghen gheùt, böïc töùc. Phuø

vaø Kî khoâng coù khaû naêng thi ñua, tranh thaéng baèng thieân haï maø chæ coù tinh thaàn gan tò, thöôøng bieåu

loä baèng nhieàu thaùi ñoä khoângmaáy quan minh chính ñaïi. Neáu Khoâi, Vieät, vì töï aùi maø noã löïc ganh ñua

ñeå vöôït thieân haï thì traùi laïi, Phuø, Kî vì khoâng ñuû söùc chaïy thi neân caïnh tranh baèng thuø hieàm, ganh

tò, gieøm pha.


Saùt, Phaù, Lieâm, Tham

Ñ aây laø caùch töï aùi cuûa con nhaø voõ, beùn nhaïy, deã bò khích ñoäng vì caù tính cuûa Saùt, Phaù, Lieâm, Tham

raát maïnh, bao giôø cuõng chöïc aùp ñaûo, laán aùt

keû khaùc. Haàu nhö ñaây laø töï aùi cuûa voõ phu. Neáu ñaéc ñòa

thì hình thaùi nheï.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 173

D. – CAÙCH ÍCH KYÛ

Laøm ngöôøi ai cuõng coù tính ích kyû. Caùc tính naøy aên saâu vaøo taâm ñòa loaøi ngöôøi v2 trôû thaønh quaù

thoâng duïng khieán dö luaän xem ñoù laø töï nhieân. Duy coù nhieàu tröôøng hôïp ích kyû naëng, trô treõn vaø

nhaãn taâm, caàn ñöôïc löu yù ôû ñaây. Möùc ñoä cao thaáp tuøy theo söï hoäi tuï ít hay nhieàu sao.

− Khoâng, Kieáp haõm ñòa

Haõm ñòa, 2 sao naøy laø caùtính cuûa gian phi. Trong moät laù soá gian phi, cao ñoä ích kyû chöa töøng thaáy vì

ñöông söï ñang taâm chieám ñoaït tö höõu cuûa thieân haï boû tuùi mình, thaäm chí daùm duøng thuû ñoïan phi

nhaân, phi phaùp vaø aùm muoäi ñeå laøm lôïi cho mình. Ñaây laø tính ích kyû baát nhaân, baát löông, laøm giaøu

phi nghóa, coi thöôøng ñaïo ñöùc, dö luaän luaät phaùp, sinh maïng. Töôûng khoâng caàn noùi theâm nhieàu veà

boä sao haõm ñòa naøy.

Neáu ñaéc ñòa, tính ích kyû hoïa chaêng saùng suoát hôn, tuøy tröôøng hôïp, tuøy ngöôøi mình giao thieäp, nhöng

töïu trung khoâng maát ñöôïc tính chaát vò kyû.

− Vuõ, Tha m

Ñaây laø neát tham tieàn, haùm lôïi, nhieàu khi baát chaáp söï phaûi chaêng, neát cuûa haïng ích kyû con buoân, truïc

lôïi, chæ bieát veùt tieàn. Trong boä sao naøy chính Tham Lang noùi leân tính ích kyû. Vuõ Khuùc thì chæ laõnh

vöïc ích kyû (tieàn baïc).

Vì vaäy, Tham Lang ñi vôùi taøi tinh naøo cuõng ñeàu coù nghóa lkaø ích kyû veà tieàn baïc. ytrong taâm traïng

ñoù, Vuõ, Tham xeùt ra ít chòu xuaát tieàn cho ai vay hoaëc cho ai vay möôïn, chæ bieát coù thu vaøo maø thoâi.

Nhöõng boä sao lieân heä coù theå keå: Tham Lang, Hoùa Loäc, Tham Lang Loäc Toàn, Tham Lang Ñaïi Tieåu

Hao, v.v…


Hoùa kî, Cöï Moân

Tính nhoû nhen, ñoá kî, ganh tò cuûa sao naøy laø bieåu hieän cuûa caù tính ích kyû, khoâng muoán ai hôn mình.

− Quan phuø, Quan Phuû


nghóa caïnh tran h, ganh ñua, caâu chaáp, ñoá kî, coi naëng quyeàn lôïi cuûa mình.

− Coâ thaàn, Quaû tuù, Ñaàu quaân

Ba sao naøy chó tính neát khoù khaên, khoâng dung hôïp ñöôïc vôùi baïn beø, naëng veà mình, ít chieàu chuoäng,

ít giao thieäp, thuùc thuû, chæ bieát soáng cho mình: ñoù laø nhöõng neùt caù tính cuûa söï ích kyû. Ngoaøi ra, ñoái

vôùi tieàn baïc, 3 sao naøy haø tieän, tieâu xaøi kyõ löôõng, suy tính nhieàu neân ích kyû veà tieàn baïc. Coù leõ vì ñoù,

3 sao naøy coù ôïi cho söï caàm cuûa, giöõ cuûa. Hoäi ñuû caû 3, tính ích kyû raát maïnh, nguyeân nhaân cuûa söï coâ

ñôn, coâ ñoäc.

− Töû

Chæ söï suy xeùt tính toaùn quaù kyõ löôõng tröôùc khi haønh ñoäng, caùi gì cuõng mang ra baøn tính hôn thieät.

Do ñoù, sao Töû kho âng haøo saûng, khoâng quaûng ñaïi.

− Loäc toàn


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 174

Laø caùch chaët cheõ veà tieàn baïc, do söï tính toaùn caân nhaéc tröôùc khi tieâu xaøi, chöa keå söï chaét moùt, haø

tieän khaû höõu. Ñoù laø neù caù tính íchkyû veà tieàn baïc, nhöng coùlôïi cho söï giöõ cuûa nhö Coâ, Quaû, Ñaåu

Quaân.

E. – CAÙCH ÑA NGOÂN

Ña ngoân laø ngöôøi noùi nhieàu, ñía, hay taùn doùc, nhieàu khi noùi sai ngoa, theâm bôùt: ñoù laø neát cuûa keû

ngoài leâ ñoâi maùch, tuï naêm tuïm ba ñeå baøn chuyeän ngöôøi khaùc. Tuy thöôøng thaáy ôû phuï nöõ, nhöng phaùi

nam cuõng khoâng thieáu gì haïng ngöôøi naøy.

− Thaùi Tueá

Laø sao ñieån hình cho tính ña ngoân, ngoài leâ ñoâi maùch, luùc naøo cuõng coù ñeà taøi pheám luaän, thöôøng noùi

veà ngöôøi khaùc hôn laø veà mình. Chính nhöõng ngöôøi naøy caáu taïo vaø loan truyeàn dö luaän maïnh hôn ai

heát. Laø moät khía caïnh cuûa söï huøng bieän neáu Tueá ñi lieàn vôùi sao vaên hoùa. Traùi laïi, neáu ôû trong moät

laù soá, Tueá thöôøng chæ hoïa vì lôøi noùi, vaï mieäng khaåu thieät, ñoâi choái, xuyeân taïc, theâm bôùt, kieåu “haøng

toâm haøng caù”.

− Löu Haø

Chæ söï noùi nhieàu, ñoâi khi nhaûm nhí. Ñi vôùi khoa tinh thì huøng bieän, kyø dö thì gioáng nghóa nhö Thaùi

Tueá.

− Hoùa kî

Voán laø caùi löôõi, aên noùi nhieàu, thöôøng naëng veà pheâ bình keû khaùc vôùi ít nhieàu aùc yù, ghen gheùt. Noäi

dung caâu chuyeän cuûa Hoùa Kî thöôøng laø noùi xaáu, haïi ngöôøi baèng ñaàu löôûi.


Ñaø La, Thaùi Tueá

Lôøi noùi sai ngoa, ngang böôùng, baát chaáp leõ phaûi, coù taùc duïng ñeå caõi loän hôn laø lyù luaän, tranh bieän.

Tueá, Ñaø laø haïng ngöôøi moûng moâi, beùp xeùp, laûi nhaûi khoâng döùt, gaây söï chaùn gheùt, taïo ra vaï mieäng

ñoâi co, khích baùc.


Phuïc Binh

Chæ söï noùi xaáu, xuyeân taïc, haïi ngöôøi khaùc baèng vu caùo, gieøm pha vôùi nhieàu tieåu taâm.


Chöông chín

Caùch khoa baûng

Nhöõng sao hoïc vaán

Quan nieäm khoa baûng trong Töû-Vi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 175

Vi trí vaên tinh trong laù soá

Caùc sao khoa baûng

Caùo sao trôï löïc khoa baûng

Caùc sao caûn trôû khoa baûng

Caùc ngaønh hoïc


Voõ hoïc

Vaên hoïc

Khoa hoïc

Kinh teá hoïc

Ngheä thuaät

A . – QUAN NIEÄM KHOA BAÛNG TRONG TÖÛ-VI

Xaõ hoäi Trung Hoa raát troïng keû só, ñöôïc xeáp haïng ñaàu, tröôùc noâng, coâng, thöông. Danh só vöøa chæ

ngöôøi hoïc troø, vöøa chæ nhaø trí thöùc.

Thoâng thöôøng, giôùi só laøm quan ñöôïc laøng nöôùc troïng voïng hôn, vì hoï ñaït ñöôïc hoaøi baõo cuûa moïi

coâng daân Trung Hoa laø ñaéc khoa, ñaéc duïng, mang sôû hoïc phuïng söï xaõ hoäi, coù quyeàn haønh, theá löïc.

Nhöõngkeû só aånn daät cuõng ñöôïc troïng voïng khoâng keùm. Ña soá loaïinaøy caùo quan veà laøng giaùo hoùa

moân sinh. Xaõ hoäi ngaøy xöa troïng chöõ nghóaa neân raât kính thaày.

Thoaùt thai töø quan nieäm vaên hoùa ñoù, khoa Töû-Vi cuõng quyù troïng só, nhaát laø keû ñaéc ñôøi. Thaät vaäy,

tronglaù soá Töû-Vi, chính tinh ñaéc ñòa ñeàu coù nghóa phuù quí raát maïnh. Chæ khi naøo haõm ñòa thì môùi coù

yù nghóa doanh thöông. Phuù quí ôû ñaây laø söï giaøu sang do hoïc vaán vaø chöùc töôùc mang laïi, chôù khoâng

phaûi do thöông maïi kinh doanh.

Maët khaùc, vì Töû-Vi thieân veà theá tuïc, cho neân coi troïng keû só ngoaøi ñôøi hôn laø keû só tu ñaïo. Caùc sao

ñaéc ñòa mang naëng yù nghóa vinh hoa, ñöôïc coi nhu tieâu chuaån thaønh coâng cuûa ngöôøi ñôøi. Khoâng coù

sao naøo ñeà caäp ñeán theá löïc, uy tính ngöôøi ñaïo.

Theo truyeàn thoáng vaên hoùa, keû só chæ ñaéc thôøi baèng con ñöôøng khoa baûng, hoïc vaán. Khoa Töû-Vi ñaõ

daønh nhieàu sao chæ khoa giaùp, goïi chung laø vaên tinh ñeå moâ taû vaên hoaù, trong khi caùc sao chæ voõ hoïc

raát ít. Moät soá sao voõ caùch laïi ñöôïc ñoàng hoùa vôùi hung saùt tinh loái meänh danh naøy döôøng nhö phaûn

aûnh quan nieäm “troïng vaên khinh voõ” cuûa ngöôøi Trung Hoa. Vaên khoa ñöôïc xeáp haïng treân voõ khoa.

Moät baèng chöùng khaùc cuûa thaùi ñoä troïng vaên cuûa khoa Töû-Vi laø caùch “quaân thaàn khaùnh hoäi”. Theo

caùch naøy, chæ coù khoa tinh, vaên tinh ñi chung vôùi Töû, Phuû môùi trôï löïc cho Töû Phuû ñaéc duïng. Ngöïôc

lai, neáu Töû Phuû ñi chung vôùi voõ tinh (hung tinh) thì laïi xaáu, nguï yù noùi nhaø vua bò taëc thanh khuynh

loaùt (ñeá ngoä hung ñoà). Qua nhaän ñònh ñoù, voõ töôùng khoâng theå ôû trieàu ñình: choå ñöùng cuûa hoï laø treân

maët traän ñoái ñòch. Vieäc coá vaán ch nhaø vua laø coâng vieäc cuûa vaên quan. Ñaây haún laø moät ñieàu laï trong

xaõ hoäi nhieãu loaïn nhö Trung H oa, maø ngaønh voõ khoâng ñöôïc coi troïng. P haûi chaêng neàn trò quoác

Trung Hoa ñaët caên baûn treân nh aân trò, treân vöông ña ïo hôn laø voõ trò baù ñaïo? Phaûi chaêng

chính vì


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 176

Trung Ho a taïo loaïn trieàn mieân c ho neân c aùc baäc chính trò chuû taâ ngaên ngöøa maàm loaïn baèng nhaân

nghóa?

B. - CAÙC SAO KHOA BAÛNG

Caàn löu yù ngay ñeå traùnh ngoä nhaän raèng caùc sao naøy coøn mang nhieàu yù nghóa khaùc chôù khoâng phaûi

chæ coù nghóa hoïc vaán maø thoâi.

1.

– Nhöõng chín tinh chæ hoïc vaán

Noåi baät hôn heát, coù leõ laø hai sao Thaùi Döông vaø Thaùi Aâm.


Thaùi döông, Thaùi aâm saùng suûa*

Coù Aâm Döông saùng suûa ôû Meänh hay chieáu Meänh, con ngöôøi raât thoâng minh, laõnh hoäi mau choùng,

phong phuù vaø saâu saéc (assimilation), phaân bieät tinh vi caùc goù caânh cuûa vaán ñeà (discernement). Sôû dó

Aâm Döông ñieån hình cho trí khoân vì hai sao ñoù chæ boä oùc, trí tueä, aùnh saùng söï thoâng minh di truyeàn

töø cha meï, chöa keå hai sao naøy thöôøng ôû vò trí hoäi chieáu laãn nhu, hai nguoàn saùng trôï löïc nhau.

Veà maët khoa baûng, Aâm Döông saùng thì hoïc gioûi, hoïc roäng, hoïc cao, coù baèng caáp lôùn, coù thöïc hoïc.

Neáu ñöôïc theâm vaên tinh khaùc ñi keøm thì trình ñoä hoïc vaán caøng cao, hoïc löïc coù theå leân möùc quoác

gia hay quoác teá.

Giöõa hai tö chaát thoâng minh, döôøng nhö Thaùi Aâm thieân veà tröïc giaùc (ontelligence intuitive), Thaùi

Döông toát hôn Thaùi Aâm. Nhöng vaán ñeà haõy coøn tuøy giôø sinh, ban ngaøy hôïp vôùi Döông, ban ñeâm

nhaát laø ñeâm traêng, hôïp vôùi Aâm.


Thieân cô, Thieân Löông ñoàng cung

Ñaéc ñòa trôû leân, hai sao naøy gaàn nhö ñoàng nghóa, chæ söï thoâng minh saéc saûo, trí ña möu, oác quyeàn

bieán, khaû naêng khoaûo cöùu chính trò, chieán löôïc.

Cô Löông ñoàng cung cuõng coù nghóa laø coù naêng khieáu sö phaïm, coù taøi daïy hoïc, nghieân cöùu, tìm toøi,

ñoàng thôøi vdôùi taøi tham möu, coá vaán. Veà maët hoïc vaán, Cô Löông laø boä khoa baûng quan troïng,

döôøng nhö naëngyù nghóa öùng duïng, töùc laø aùp duïng caùi hoïc vaøo giaùo duïc, vaøo chính trò, vaøo coâng taùc

söu taàm.


Thieân cô, Cöï Moân, Ñoàng cung

Boä sao naøy ñaéc ñòa ôû Maõo vaø Daäu. Ôû Maõo thì hay hôn ôû Daäu. Yù nghóa töông töï nhö Cô Löông. Tuy

nhieân, ngaønh hoïc ñöôïc Cöï, Cô thieân veà phaùp l1y, chính trò hoïc, luaät hoïc nhieàu hôn. Ñaây coù leõ laø boä

sao cuûa luaät sö, thaåm phaùn, coá vaán phaùp luaät, giaùo sö luaät hoïc vaø chính trò hoïc. Neáu laø sinh vieân thì

chuyeân veà caùc ngaønh coâng phaùp, tö phaùp.


* Nhöõng ñieàu kieän saùng suûa cuûa Aâm Döông ñaõ ñöôïc trình baøy trong Töû Vi Haøm Soá, cuøng moät taùc giaû,

trang 179-188

Töû, Phuû, Vuõ, Töôùng

Cuõng chæ khoa baûng, caû vaên laãn voõ, nhöng naëng veà quyù caùch hôn laø khoa caùch. Neáu coù theâm vaên

tinh hoäi tuï thì nhaát ñònh khoa baûng seõ roõ reät.


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 177


Saùt, Phaù, Lieâm, Tham

Boán sao naøy chæ naêng khieáu voõ nghieäp, hoïc voõ lôïi vaø deã hôn hoïc vaên, laøm ngaønh quaân söï ñaéc duïng

hôn ngaønh chính trò, vaên hoïc.


Cô, Nguyeät, Ñoàng, Löông

Neáu ñaéc ñòa, boä sao naøy cuõng chæ söï thoâng minh, hoïc gioûi vaø hoïc cao, coù baèng caáp lôùn.

Neáu nhöõng boä sao treân cuøng ñaéc ñòa thì chaéc chaén coù khoa baûng cao. Neáu khoâng, baáy giôø caùc sao

ñoù chæ tö chaát thoâng minh.

Neáu haõm ñòa thì hoïc vaán bò trôû ngaïi, bò chaäm luït, dang dôû. Baát lôïi naøy chæ ñöôïc buø truø neáu coù nhieàu

phuï tinh khoa baûng hoäi tuï ñoâng ñaûo.

2. – N höõng phuï tinh chæ khoa baûng


Hoaù khoa

Sao naøy ñieån hình cho khoa baûng. Ngoaøi ñöùc tính thoâng minh, hieáu hoïc, Hoùa Khoa coøn chæ söï ñoã

ñaït, trình ñoä hoïc vaán cao vaø roäng.

Naêng khieáu hoïc vaán coøn ñi lieàn vôùi khaû naêng sö phaïm, khaû naêng saùng taùc, söu taàm. Coù Hoùa Khoa ôû

Meänh hay chieáu Meänh, hoïc troø thì xuaát saéc, thaày giaùo thì daïy hay, khaûo cöùu thì noåi danh, coù vieát

saùch.

Hoùa Khoa coøn chæ phöông phaùp daïy vaø hoïc ñoäc ñaùo, caùch thöùc trình baøy, ngaên naép, heä thoáng hoùa

caùc ñieàu hieåu bieát moät caùch maïch laïc, traät töï, dieãn taû tö töôûng raát roõ raøng vaø thoâng thaùi.

Vì theá Hoùa Khoa laø moät sao huøng bieän, loái huøng bieän cuû ngöôøi coù hoïc vaán uyeân thaâm, cuûa haïng

thöùc giaû.


Vaên xöông, Vaên Khuùc

Neáu Hoùa Khoa töôïng trung cho trí tueä thuaàn tuùy thì Xöông, Khuùc töôïng tröng cho tình caûm vaø trí

tueä. Vì vaäy, Xöông, Khuùc raát xuaát saéc trong nhöõng ngaønh hoïc naøo mình thích, trong khi Hoùa Khoa

thì gioûi veà nhieàu moân. Thaønh thöû, caùi hoïc caûu Xöông, Khuùc thieân veà chuyeân khoa, caùi hoïc cuûa Hoùa

Khoa thì thieân veà lieân khoa (culture geùneùrale). Cuõng vì leõ ñoù, neân khoù ai vöôït noåi Xöông, Khuùc

trong chuyeân moân sôû tröôøng. Caùi hoïc cuûa Hoùa Khoa coù chieàu roäng, coøn caùi hoïc cuûa Xöông, Khuùc

naëng veà chieàu saâu.

Vì naën veà tình caûm neân ngaønh hoïc cuûa Xöông, Khuùc laø vaên chöông, trieát lyù, thi ca, nhaïc kòch, voán

laø caùc boä moân laømrung ñoäng maõnh lieät taâm hoàn con ngöôøi.


Thieân khoâi, Thieân vieät

Veà maët vaät duïng, Khoâi chæ baèng saéc, Vieät chæ buùt nghieân. Caû hai laø bieåu töôïng cho ngöôøi hoïc troø

gioûi vaø ñoã ñaït. Vì yù nghóa vaên hoïc tröïc tieáp nhö theá neân coù theå noùi Khoâi, Vieät chæ söï loãi laïc, xuaát

chuùng trong nhieàu ngaønh, coøn Xöông, Khuùc thì chæ hay trong moät ngaønh.

Khoâi coøn coù nghóa laø ñöùng ñaàu, caàm ñaàu, vì theá coù tinh thaàn ganh ñua maõnh lieät ñeå chieám giaûi nhaát,

khoâng chaáp nhaän noåi söï thua thieät. Ñöùc tính quyù baùu cuûa Khoâi, Vieät laø oùc laõnh tuï, söï möu cô, taøi toå

chöùc, chí höôùng

chæ huy, laõnh ñaïo. Coù theå vì vaäy maø Khoâi, Vieät höõu duïng cho xaõ hoäi, trong khi


TÖÛ VI TOÅNG HÔÏP – Nguyeãn Phaùt Loäc 178

Hoùa, Khoa vaø Xöông, Khuùc thöôøng ñaéc duïng cho hoïc ñöôøng, cho ngaønh gíao duïc thuaàn tuùy. Khoâi,

Vieät vöøalaø ngöôøi coù hoïc, vöøa bieát öùng duïng caùi hoïc vaøo tröôøng ñôøi, cuõng baèng yù chí tranh thaéng thi

ñua, voán laø ñoäng cô thaønh coâng trong nhieàu laõnh vöïc. Cho neân Khoâi, Vieät phaûi ñaéc thôøi vaø hieån ñaït.

Ñieàu naøy coùleõ nhôø tinh thaàn thöïc tieån hôn laø lyù thuyeát cuûa hai sao naøy.


Long trì, Phöôïng caùc.

Baèng caáp cuûa hai sao naøy raát cao, ñaëc bieät laø khi ñöùng ñoàng cung ôû Muøi (vôùi ngöôøi tuoåi Maõo) hoaëc

ôû Söûu (vôùi ngöôøi tuoåi Daäu). Tuy nhieân, saùch vôõ khoâng noùi roõ chi tieát hôn.


Thieân hình

Ch æ naêng khieáu nhaän xeùt tinh vi, pheâ phaùn phaân minh (jugenment), sao naøy raát ñaéc duïng cho ngöôøi

khaûo cöùu, cho luïaât gia, cho hoïc troø, cho nhaø pheâ bình ngheä thuaät, vaên chöông. Neáu vaên cuûa Xöông

Khuùc noàng naøn, boùng baåy thì vaên cuûa Thieân Hình laïi khoâ khan, kyõ thuaät, nhöng voâ cuøng chính xaùc.


Thaùi Tueá

Sao naøy lanh lôïi, noùi gioûi, nhieàu yù vaø nhaát laø nhieàu lôøi, hoaït baùt. Yù vaø lôøi coøn vöôït xa ñòa haït pheâ

bình ñeå ñi tôùi soi boùi, chæ trích. Cho neân Thaùi Tueá khoâng khaùch quan nhö Thieân Hình, vì vaäy thích

hôïp cho luaät sö, coâng toá, öùng cöû vieân tranh cöû, chính trò gia……


Vaên tinh, Löu Haø, Baùc Syõ

Vaên tinh chæ söï ham hoïc, Löu Haø vaø Baùc Syõ chæ söï huøng bieän söï dieãn ñaït tö töôûng thaâm thuùy. Caû 3

ñeàu caàn cho hoïc troø, cho giaùo sö, cho thuyeát khaùch.


Hoûa tinh, Linh tinh ñaéc ñòa

Ñi vôùi Thaùi Döông saùng suûa, Hoûa, Linh laøm taêng theâmsöï maãn tieäp (perspicaifeù), coù lôïi cho söï hoïc

hoûi vaø khaûo cöùu, ñieàu tra. Caû 3 cuøng laø sao hoûa neân raát saéc beùn linh ñoäng.


Thieân Khoâng

Chæ söï thoâng minh cuûa haïng möu só, löu manh, caéc côù, gian xaûo, duøng trí ñeå haïi, ñeå phaù, ñeå dieät keû

khaùc. Neáu laø hoïc troø thì hay ñaùnh pheùp, coùp baøi luùc thi.

C. – CAÙC SAO TRÔÏ LÖÏC KHOA BAÛNG

Hoïc vaán chæ cao saâu neáu ñöôïc nhieàu khoa tinh hoäi tuï. Baèng khoâng, phaûi caàn nhieàu sao trôï löïc döôùi

ñaây.

1. – Nhöõng sao môû roäng hoïc va ánTaû phuø, Höõu Baät

Ñeá Vöông, Traøng Sinh

Coù Taû Höõu ñi vôùi khoa tinh, söùc hoïc seõ roäng hôn. Ví duï neáu ñi vôùi Khoa hay Xöông Khuùc thì hoïc