Duben - Okno do kraje

oknodokraje.cz

Duben - Okno do kraje

ROZHOVOR S RADNÍ

Sociální služby v kraji ovlivňují obce i občané

telskou službu, tudíž stejný počet pracovníků

vykáže méně pečovatelských úkonů. Jak se tento systém osvědčuje?

využívat peněžitých příspěvků na péči.

Podle mě je velmi dobře, že tento příspěvek

Kdo má vlastně v systému fungování sociálních

služeb a poskytování sociální péče

na péči jde přímo „za klientem“ a on sám

si může rozhodnout o tom, jakou sociální

v současné době rozhodující slovo? Je to

službu si objedná. Bohužel, ne všichni, kdo

stát, kraj či město?

příspěvek pobírají, plně pochopili, že to

Člověk má mít zodpovědnost sám za sebe není „přilepšení k důchodu“, nýbrž že tyto

a myslet i na budoucnost. Ale ne všichni peníze jsou účelově určené na poskytování

jím určených služeb. To znamená, že

toho jsou schopni. Pak by měla pomoci

rodina. Obec, kraj i stát rodině vytváří podmínky,

aby tuto situaci mohla zvládnout vybrané úkony pečovatelské služby, asis-

si může touto formou uhradit například

pomocí nabídky různých sociálních služeb. tenční službu a mnoho dalších služeb, jež

Stát potom má rozhodující slovo v základním

nastavení systému sociálních služeb.

mu zvýší soběstačnost.

Jak jsme na tom v našem regionu s kapacitou

sociálních služeb, po nichž je mezi

Zákonem, který začal platit v minulém roce,

se zcela převrátil systém financování těchto

služeb. Klient si určuje, jakou službu si

veřejností poptávka?

nakoupí, stát určuje, za jakou maximální Zákon o sociálních službách nyní nabízí

Za oblast sociální péče ve Zlínském kraji úhradu ji může poskytovatel nabídnout mnohem širší škálu poskytování sociálních

zodpovídá Ing. Hana Příleská, která ve a rozhoduje i o jejím částečném dofinancování.

Kraj stanovuje optimální rozsah mnoho nevědí, a tak si nové typy služeb

služeb, problémem však je, že lidé o nich

funkci v září 2007 nahradila nečekaně

zesnuvšího PhDr. Zdeňka Szpaka. Svěřený

resort pro ni však není novinkou, pro-

že určuje, které typy služeb je třeba rozšířit, začíná osvědčovat například „odlehčovací

sociálních služeb v regionu, to znamená, teprve hledají své místo na slunci. Velmi se

tože se s problematikou sociálních věcí které naopak eventuálně utlumit. Velkou služba“, která umožňuje rodinným příslušníkům,

pečujícím o svého příbuzného, aby

setkávala již coby místostarostka Uherského

Ostrohu.

kové organizace, které také mají svou před-

jej umístili na určitou dobu v zařízení, kde

roli samozřejmě hrají města a obce a nezis-

Paní radní, co se vám jeví jako nejzávažnější

problém současného systému

stavu o rozvoji sociálních služeb v místě o něj bude postaráno, a oni sami si mohli

svého působení, a ne vždy se musí shodovat

s možnostmi kraje.

Například v Otrokovicích se dobře ujalo

chvíli odpočinout.

sociální péče v celé České republice a ve

Zlínském kraji?

provozování centra denních služeb, obdoba

V souvislosti se sociálními službami se

mateřské školy. Ráno rodina klienta zaveze

Od ledna 2007 se zcela změnil systém financování

sociální péče v našem státě. Máme

stále častěji hovoří o takzvaném komunitním

plánování, mohla byste vysvětlit,

do centra, pracovníci klientovi nabídnou

různé aktivity nebo může jen odpočívat, je

tedy za sebou více než rok zkušeností

v čem spočívá jeho význam?

mu zajištěno jídlo, odpoledne si ho rodina

s jeho fungováním a lze říci, že se postupně

usazuje. Současně vychází najevo, že mená, že do rozhodovacích procesů jsou

Komunitní plánování sociálních služeb zna-

opět odveze domů.

po některých typech služeb najednou není

Jste jediná žena v krajské radě a jedna

vtaženy tři klíčové skupiny: příjemci neboli

poptávka, mají-li za ně lidé platit. U pobytových

zařízení pro klienty začala platit tří-

přání, jaké typy služeb by chtěli. Druhou Normálně, jsem v politice již dlouho, a pro-

z mála žen v politice. Jak se zde cítíte?

stávající či budoucí klienti, kteří vyjadřují

letá ochranná lhůta, kdy se občané mohou skupinou jsou poskytovatelé, tj. krajské, to jsem na jednání s kolegy – muži zvyklá

rozhodnout, zda přejdou na financování obecní nebo neziskové organizace, zajišťující

škálu sociálních služeb. Do třetice zde rychle zorientovat v práci krajské rady,

a nemám s tím problém. Musela jsem se

podle nových smluv, nebo nechají ještě pro

tři roky doběhnout smlouvy staré. Nicméně jsou zadavatelé, tedy kraj, který zadává v tom mi byl oporou doktor Mišák, náměstek

hejtmana, který má zkušenosti nejen ze

systém financování těchto zařízení, jak jej rozsah poskytovaných služeb podle potřeb

nastavilo Ministerstvo práce a sociálních daného regionu a jeho finančních možností.

Základním východiskem pro veškeré plá-

kraji. Celkově se mi jeví, že v mnoha věcech

starostování v Otrokovicích, ale i z práce na

věcí, s žádnou takovouto ochrannou lhůtou

pro poskytovatele nepočítá. A ti se tudíž nování je hledání shody mezi všemi třemi umí být ženy mnohem racionálnější.

museli rychle vyrovnat s výpadkem příjmů, těmito partnery.

které nutně potřebují na zajištění provozu

Oblast sociálních věcí se zabývá i rovnými

příležitostmi mužů a žen. Je toto téma

V současné době se zpracovává Krajský

těchto zařízení.

plán sociálních služeb na roky 2009 - 2011

podle vás společensky důležité?

a snažíme se postupovat podle právě výše

Co by se mělo podle vás nejrychleji řešit?

zmíněného principu. V přípravě plánu je V každém případě je třeba respektovat

Za základ považuji terénní služby, zejména zapojeno více než sedm desítek lidí, kteří

zastupují všechny tři klíčové skupiny ze misně proti diskriminaci zasahovat. Vždy

rovné příležitosti mužů a žen a nekompro-

pečovatelskou službu. Potřebujeme nastavit

průhledný systém financování tak, abychom

byli schopni postihnout nejen počet ském kraji. Současně ale musíme mít na zře-

Šiklové, naší přední socioložky. Při otevře-

všech obcí s rozšířenou působností ve Zlín-

se zaujetím sleduji různá vystoupení Jiřiny

pečovatelských úkonů v závislosti na počtu teli, že rozsah poskytovaných služeb bude ní tohoto tématu si alespoň uvědomuji,

pracovníků, ale také rozsah obsluhovaného vždy limitován finančními zdroji, které reálně

máme, nebo můžeme mít k dispozici. pohybujeme. Přestože ženy mají své biolo-

v jakých společenských schématech se

území. Abych byla konkrétnější: Podmínky

pro poskytování pečovatelské služby jsou Nemá smysl stavět si vzdušné zámky, ale co gické zvláštnosti a v naší společnosti panuje

určitá tradice v postavení muže a ženy

jiné ve Zlíně, v němž je soustředěno hodně nejkonkrétněji směrovat účelovou podporu

klientů na malém území, oproti podmínkám

například na Valašsku, kde poskyto-

přístup pro zaměstnavatele či postoje ve

na definovaný rozsah sociálních služeb. v rodině, nemělo by to zakládat na rozdílný

Od ledna 2007 mohou občané s prokazatelným

stupněm zdravotní potřebnosti

vatel pečovatelské služby najede mnoho

společnosti vůči ženám či mužům. Osvícení

kilometrů za lidmi, kteří potřebují pečova-

zaměstnavatelé to již pochopili. (hm)

Okno do kraje / duben 2008

More magazines by this user
Similar magazines