Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” programmide ...

sm.ee

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” programmide ...

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne

tööelu” programmide seirearuannete

täitmise juhend

Koostaja:

Sotsiaalministeeriumi tööturu osakond

(ESF üksus)

02.05.2008


Käesolev juhend on koostatud Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja

kvaliteetne tööelu” meetmete raames struktuuritoetuse seaduse (STS) § 20 lg 1 alusel koostatud

riiklike programmide seirearuannete täitmiseks.

Seirearuannete vormid on kehtestatud sotsiaalministri kinnitatud programmide lisana

(vahearuande ja lõpparuande vorm).

Seirearuannete esitamise kord ja tähtajad on määratletud programmides peatükis 7.4 „Toetuse

kasutamisega seotud teabe ja seirearuannete esitamine”. Muuhulgas on sätestatud, et programmi

elluviija esitab Rakendusüksusele (edaspidi RÜ) vormikohase programmi vahearuande ja selle

elektroonilise koopia iga aasta 20. jaanuariks ja 15. juuniks. 20 tööpäeva jooksul vahearuande

esitamise tähtajast vaatab RÜ seirearuande üle ning kui aruanne on nõuetekohane, kinnitab

aruande. Kui aruandes esineb puudusi, annab RÜ peale menetlusperioodi programmi elluviijale

vähemalt 10 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks ning kinnitab vahearuande 5 tööpäeva

jooksul peale puuduste kõrvaldamist.

Seire lõpparuanne tuleb esitada 60 päeva jooksul alates programmi abikõlblikkuse

lõppkuupäevast. 20 tööpäeva jooksul lõpparuande esitamise tähtajast vaatab RÜ seirearuande üle

ning kui aruanne on nõuetekohane, kooskõlastab aruande ning edastab 5 tööpäeva jooksul RA-le

kinnitamiseks. Kui aruandes esineb puudusi, annab RÜ peale menetlusperioodi programmi

elluviijale vähemalt 10 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks ning kinnitab vahearuande 5

tööpäeva jooksul peale puuduste kõrvaldamist.

RÜ koostab elluviijate seirearuannete põhjal ühtse prioriteetse suuna seirearuande ning edastab

selle Sotsiaalministeeriumile digitaalselt allkirjastatuna. RÜ esitatud seirearuande põhjal koostab

RA meetmete 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 ja 1.3.5 pr suuna koondseirearuande.

Vormikohase programmi lõpparuande ja selle elektroonilise koopia esitab RÜ 60 päeva jooksul

alates programmi abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast.

Juhul kui vahearuande ja lõpparuande esitamise vahe on vähem kui kuus kuud, esitab programmi

elluviija vaid lõpparuande.

Järgnevalt on toodud vahearuande ja lõpparuande kommenteeritud vormid.

2


JUHEND PROGRAMMI VAHEARUANDE KOOSTAMISEKS

Elukestva Õppe Arendamise SA Innove

Liivalaia 2

10118 Tallinn

Prioriteetne suund 3

„Pikk ja kvaliteetne tööelu“

Meede 3………..vahearuanne nr………….

Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 3 „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetmete

numeratsioon on alljärgnev:

1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“, 1.3.2 „Tööelu kvaliteedi parandamine“,

1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“, 1.3.4 „Tervislike valikute ja eluviiside

soodustamine“ ja 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine”.

Märkida meetme number 3/1.3.1 …

Täidab rakendusüksus

Saabumise

kuupäev:

__/__/200__

Programmi

tunnusnumber:

Vastutav ametnik:

1. Programmi nimetus

Käskkirjaga kinnitatud programmi nimi

2. Programmi kinnitamise kuupäev ja nr

Märkida ametliku dokumendi number ja kuupäev (näiteks: Sotsiaalministri käskkiri nr 1-2/25

01.11.07, juhul kui käskkirja on muudetud, siis ka muutmise käskkirja number ja kuupäev)

3. Programmi abikõlblikkuse periood

Märkida programmi abikõlblikkuse periood (programmi p 1.6)

4. Aruandeperiood

……./……..200…. - ……./……..200….

Märkida periood, mille kohta aruannet täidetakse

5. Programmi elluviija ja programmis osaleva isiku andmed

5.1 Programmi elluviija Märkida vastavalt programmi punktile 1.5

Registrikood

Juriidiline aadress

Programmi kontaktisik

Maakond

Linn/vald

Tänav

Maja/korter

Postiindeks

Nimi

3


Amet

Telefon

Faks

E-post

5.2 1 Programmis osalev isik

Registrikood

Juriidiline aadress

Kontaktisik

Maakond

Linn/vald

Tänav

Maja/korter

Postiindeks

Nimi

Amet

Telefon

Faks

E-post

1 Programmis osalevate isikute kohta lisada vajadusel ridu. Lisaks programmi elluviijale programmis omafinantseeringuga osalev

füüsiline või juriidiline isik. (vaata STS § 2 p 3)

4


6. Programmi finantsplaani täitmine

NB! Kulu arvestatakse riigikassa poolt tasutud väljamaksetaotluste alusel ehk selle seisuga, mis kulude osas toetuse saaja on esitanud väljamaksetaotlused,

need on RÜ poolt aktsepteeritud ning nende alusel on toetus välja makstud.

Finantseerimisallikas

1 ESF-i osalus (kuni 85%)

2 Eesti avaliku sektori sihtotstarbeline eraldis

(Eesti riigi poolt väljamakstav toetus)

3 Toetus kokku (rida 1 + rida 2)

4 Programmi elluviija osalus

5 Programmis osaleva isiku osalus

6 Omafinantseering kokku (vähemalt 15%;

rida 4+rida 5)

7 Programmi kogukulud (rida 3 + rida 6)

Kinnitatud

finantsplaan

Täita vastavalt

kinnitatud programmi

finantspaanile, lisa 1

vorm A (juhul kui

finantsplaani on

muudetud, tuleb

kajastada käesoleva

aruandeperioodi lõpuga

kehtivad andmed)

Kokku eelmiste

aruandeperioodide kulu

Summeeritult eelmiste

aruandeperioodide kulu

Kulu aruandeperioodil

(riigikassa poolt tasutud

väljamaksetaotluste alusel)

Kulu antud

aruandeperioodil

(käesoleva aruande

punktis 4 määratletud

ajavahemik)

Kokku kulu

aruandeperioodi

lõpuks (2+3)

Veergude 2 ja 3

summa kokku

1 2 3 4


7. Programmi eelarve täitmine NB! Kulu arvestatakse riigikassa poolt tasutud väljamaksetaotluste alusel ehk selle seisuga, mis kulude osas

toetuse saaja on esitanud väljamaksetaotlused, need on RÜ poolt aktsepteeritud ning nende alusel on toetus välja makstud.

Kulukoht

Kinnitatud eelarve Kokku eelmiste Kulu

Kokku kulu

aruandeperioodid aruandeperioodil aruandee

kulu

(riigikassa poolt tasutud perioodi

väljamaksetaotluste alusel)

lõpuks (2+3)

1 Programmi administreerimise kulud

1.1 Kulud töötasudeks

1.2 Side- ja kontorikulud

1.3 Üldkulud

1.4 Inventar

1.5 Majutus-, sõidukulud, päevarahad ja

osalustasud

1.6 Sisseostetav projekti administreerimise

teenus

1.7 Programmi ettevalmistuskulud

2 Programmi sisutegevuste elluviimise kulud

2.1 Tegevuste blokk

2.1.1 Tegevus

2.2 Tegevuste blokk

2.2.1 Tegevus

3 Muud abikõlblikud kulud

3.1 Programmi üldised teavituskulud

4 Programmi tulud

5 Kulud kokku

6 sh ERF tüüpi kulud

7 ERF tüüpi kulude osakaal

Täita vastavalt

kinnitatud programmi

eelarvele, lisa 1

vorm B

(juhul kui eelarvet on

muudetud, tuleb

kajastada käesoleva

aruandeperioodi

lõpuga kehtivad

andmed)

Summeeritult

eelmiste

aruandeperioodide

kulu

Kulu antud

aruandeperioodil

(vastavalt p-is 4

määratletud

ajavahemikul)

Veergude 2 ja

3 summa kokku

Eelarve täitmise

%

(Veerg 4/veerg 1)

* 100%

1 2 3 4 5

6


8. Hinnang programmispetsiifilistele indikaatoritele aruandeperioodil 2 Täita lühidalt ja kokkuvõtlikult ning vastavalt sellele, mis tegevused on

aruandeperioodil reaalselt toimunud.

Kavandatud

tegevus

Planeeritud

ajakava

Tegelik

ajakava

Tegevus

lõpetatud

Probleemi

olemasolul

Abinõu

Märkida

Tegevustega

seotud

Kavandatud

saavutustase

Saavutustase

aruandeperioodil

Tegelik

saavutustase

Täita

Täita

Märkida, (märkida selle tegevused

ja Täita

vastavuses perioodil, mille programmi

indikaatorid Täita

Märkida tase (kumulatiivselt

ristiga)

vastavalt vastavalt kui

programmis programmis tegelik

Kui

selgitus

toodud toodud tegevuse

tegevus

Probleemi abinõud, vastavuses programmis kohta aruannet algusest)

tegevustele ajakavale algus

käib, jääb

puudumisel mis on programmis tooduga. täidetakse.

Märkida tegelik

erineb

lahter

märkida N/A probleemide

Indikaatorite mitteesinemisel mitteesinemisel

tooduga. Indikaatorite Indikaatorite tase, milleni on

programmimiseks

märkida N/A.

lõpuks.

tühjaks

jõutud antud

lahenda-

mitteesinemisel märkida N/A. märkida N/A. aruandeperioodi

näidatust

ette

Indikaatorite

võetud.

mitteesinemisel

märkida N/A.

9. Rakenduskava indikaatorite täitmine Täita vastavalt programmi p-le 6.1. Indikaatorite puudumisel antud aruande punkti ei täideta.

Indikaator

Kavandatud saavutustase Saavutustase aruandeperioodil

Tegelik saavutustase

Märkida numbriliselt või Märkida tase perioodil, mille kohta aruannet (kumulatiivselt programmi

tegevusena vastavalt sellele nagu esitatakse. Nt mitu sihtgrupi liiget on

algusest)

sihtmäär/saavutustase on konkreetselt aruandeperioodil koolitatud või mitu Märkida tegelik tase, milleni on jõutud

programmis määratletud

seminari toimunud vmt.

antud aruandeperioodi lõpuks.

Numbriliste näitajate korral liidetakse

vastava aruandeperioodi tulemus ning

eelmiste perioodide tulemused.

2 Täita vastavuses programmis toodud tegevustega

7


10. Piiriülene koostöö Antud punkt täidetakse juhul, kui programmi tegevustesse on kaasatud partnerid väljaspool Eestit (näiteks koolitus, stažeerimine,

eksperdid)

Tegevuse kirjeldus

Partnerid

Kulu

Kokku kulu

Hinnang tegevusele

Nimetus Riik

aruandeperioodil aruandeperioodi

lõpuks

11. ESFi toimingutes osalejate andmed Teave sihtrühmade kaupa (vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 lisale XXIII)

• Tabel tuleb täita nende ESF tegevustes osalejate kohta, kes on projekti või programmi otseseks sihtgrupiks.

• Tabeli täitmisel on abiks Excel-tabelina koostatud isikute seiretabel. Tabelisse tuleb kanda info osaleja kohta koolituse või muu

toetatava tegevuse alguses, st et vastavat infot tuleb küsida igalt osalejalt enne koolituse või muu toetatava tegevuse läbiviimist.

Programmi elluviija oma töötajate või allasutuste töötajate koolituse korral ei ole vaja täita rida „osalejate liigitus sotsiaalselt

kaitsetute rühmade kaupa“.

• Kui sama isik käib rohkem kui ühel koolitusel või osaleb rohkem kui ühes ESF-i poolt toetatavas tegevuses, siis läheb tabelisse

kirja info osaleja, mitte isiku kohta, st iga kord kui isik alustab uue koolituse või tegevusega, tuleb antud tabelis seda kajastada.

Aruandlusperioodil

Kumulatiivselt programmi algusest

Liitunud:

Osalejad, kes alustavad osalemist ESF-st toetataval

koolituskursusel või muul ESF-st toetataval otseselt

sihtgrupile suunatud tegevusel (töögrupid, komisjonid jne)

Lahkunud:

Osalejad, kes lahkuvad koolituskursuse kestel

Püsiosalejad:

Osaleja, kes lõpetas kursuse ja omandas koolituse läbimist

tõendava dokumendi

mehed naised kokku mehed naised kokku

(veerg 1+2)

(veerg 4+5)

1 2 3 4 5 6

8


Osalejad kokku:

sh

noored (15-24):

vanemaealised (55-64):

pensionärid:

Vanaduspensionärid vanuses 65 ja enam

Osalejad nende staatuse järgi tööturul

Töötajad (töötajate koguarv, sisaldab samuti FIE-sid):

Vähemalt 15-aastane isik, kes aruandlusperioodil töötas ja

sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ametnikuna,

ettevõtjana või vabakutselisena või ajutiselt ei töötanud

sh FIE-d:

Töötud:

Töötu on isik, kes ei tööta, on töötuna arvele võetud

Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses ja otsib tööd.

(vastavalt tööturuteenuste- ja toetuste seaduse § 2 p 3)

sh pikaajalised töötud:

Pikaajaline töötu on töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga

või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt 12 kuud. 16–

24 aastane noor on pikaajaline töötu, kui ta ei ole olnud

hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt

6 kuud (tööturuteenuste ja –toetuste seadus § 10 lg 5 p 7)

Mitteaktiivsed:

Mitteaktiivsete isikute koguarv, sealhulgas haridust ja

koolitust saavad isikud või pensionärid, ettevõtlusest

loobunud isikud, püsivalt töövõimetud isikud, tööl

mittekäivad või muud isikud. Muud isikud on isikud, kes ei

tööta ega otsi aktiivselt tööd (sh õpilased, pensionärid,

lapsepuhkusel viibivad emad, heitunud, puuetega inimesed

ja muudel põhjustel mitteaktiivsed isikud).

sh koolitust saavad mitteaktiivsed:

Osalejate liigitus sotsiaalselt kaitsetute rühmade

kaupa

9


Vähemused:

Inimene, kelle emakeel ei ole eesti keel

Immigrandid:

Mitte Euroopa Liidu (EL) päritolu isikud, isik kes sündinud

väljaspool Eestit (EV ja ENSV)

Puuetega inimesed:

Tööealised, kellele on määratud puue või koostatud

rehabilitatsiooniplaan puuetega inimeste sotsiaaltoetuste

seaduse alusel või määratud töövõimetus riikliku

pensionikindlustuse seaduse alusel

Muud tõrjutud isikud:

Varjupaigataotlejad, allpool vaesuspiiri elavad isikud, koolist

väljalangenud noored, vanglast vabanenud, eesti keelt

mittevaldavad isikud, prostituudid/inimkaubanduse ohvrid,

sõltlased (sh hasartmängu-, alkoholi-, narko-), alla 7 aastase

lapsega kodus olevad vanemad, tööturul geograafiliselt

ebavõrdses olukorras olevad isikud (nt saarte,

tõmbekeskustest kaugel olevates maapiirkondade elanikud),

muud tõrjutud isikud.

Osalejate haridustase

Haridustaseme vastavused on toodud tabeli lõpus olevas

selgitavas tabelis

Esimese taseme või teise taseme alumise astme

haridusega (ISCEDi järgi 1. ja 2. aste):

Teise taseme ülemise astme haridusega (ISCEDi järgi

3. tase):

Teise taseme järgse, kolmanda taseme eelse

haridusega (ISCEDi järgi 4. tase):

Kolmanda taseme haridusega (ISCEDi järgi 5 ja 6

tase):

10


ISCED tase

ISCED selgitus Eesti õppekavade

kontekstis

Haridustase

ISCED 1 tase Põhikooli 1.-6. klass algharidus

ISCED 2 tase Põhikooli 7.-9. klass;

põhiharidus

Kutseõpe põhihariduseta

õpilasele, omandatakse elukutse

(ka koos põhiharidusega)

ISCED 3 tase Gümnaasiumi 10.-12. klass; Üldkeskharidus;

Kutseõpe põhiharidusega kutseharidus koos

õpilasele, omandatakse elukutse üldkeskharidusega;

ja kesküldharidus;

kutseharidus pärast

Koreograafia õpperühm, põhiharidust;

omandatakse keskeri- ja keskeriharidus pärast

kesküldharidus;

põhiharidust

Keskeriõpe põhiharidusega

õpilastele, omandatakse

keskeri- ja kesküldharidus;

Kutseõpe põhiharidusega

õpilasele, omandatakse

elukutse;

Kutseõpe

ilma

sisseastumisnõueteta,

omandatakse elukutse.

ISCED 4 tase Kutseõpe keskharidusega kutseharidus pärast

õpilastele, omandatakse üldkeskharidust

elukutse

ISCED 5 tase Keskeriõpe keskharidusega keskeriharidus pärast

õpilastele;

Diplomiõpe;

Bakalaureuseõpe;

üldkeskharidust;

kõrgharidus;

magistrikraad

Magistriõpe.

ISCEDi 6. tase Doktoriõpe doktorikraad

11


12. Ülevaade programmi teavitustegevusest 3

Märkida siia OTSESED teavitustegevused (raadio-, televisioonisaated ja ajakirjandusartiklid), samuti EL

sümboolikaga meenete soetamine (pastakad, tassid jm) ja kohustuslik(ud) infosilt(sildid).

13. Rikkumised ja tagasinõuded

Ettekirjutused, tagasinõude otsused

Märkida otsuse nr ja kuupäev

Summa

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta

Kooskõlastajad:

Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev

Koostaja

Allkirjaõiguslik

isik

Täidab meetme rakendusüksus

Aktsepteerin aruande:

Nimi:

Amet:

Allkiri:

Kuupäev:

Kinnitan aruande:

Nimi:

Amet:

Allkiri:

Kuupäev:

3 Tuua välja ilmunud artiklid, raadiosaated, infopäevad jne


JUHEND PROGRAMMI LÕPPARUANDE KOOSTAMISEKS

Elukestva Õppe Arendamise SA Innove

Liivalaia 2

10118 Tallinn

Prioriteetne suund 3

„Pikk ja kvaliteetne tööelu“

Meede 3………..lõpparuanne nr………….

Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 3 „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetmete

numeratsioon on alljärgnev:

1.3.1 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“, 1.3.2 „Tööelu kvaliteedi parandamine“,

1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“, 1.3.4 „Tervislike valikute ja eluviiside

soodustamine“ ja 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine”.

Märkida meetme number 3/1.3.1 …

Täidab rakendusüksus

Saabumise

kuupäev:

__/__/200__

Programmi

tunnusnumber:

Vastutav ametnik:

1. Programmi nimetus

Käskkirjaga kinnitatud programmi nimi

2. Programmi kinnitamise kuupäev ja nr

Märkida ametliku dokumendi number ja kuupäev (näiteks: Sotsiaalministri käskkiri nr 1-2/25

01.11.07, juhul kui käskkirja on muudetud, siis ka muutmise käskkirja number ja kuupäev)

4. Programmi abikõlblikkuse periood

Märkida programmi abikõlblikkuse periood (programmi p 1.6)

4. Aruandeperiood

……./……..200…. - ……./……..200….

Märkida periood, mille kohta aruannet täidetakse

5. Programmi elluviija ja programmis osaleva isiku andmed

5.1 Programmi elluviija Märkida vastavalt programmi punktile 1.5

Registrikood

Juriidiline aadress

Maakond

13


Programmi kontaktisik

Linn/vald

Tänav

Maja/korter

Postiindeks

Nimi

Amet

Telefon

Faks

E-post

5.2 4 Programmis osalev isik

Registrikood

Juriidiline aadress

Kontaktisik

Maakond

Linn/vald

Tänav

Maja/korter

Postiindeks

Nimi

Amet

Telefon

Faks

E-post

4 Programmis osalevate isikute kohta lisada vajadusel ridu. Lisaks programmi elluviijale programmis omafinantseeringuga osalev

füüsiline või juriidiline isik. (vaata STS § 2 p 3)

14


6. Programmi finantsplaani täitmine NB! Kulu arvestatakse riigikassa poolt tasutud väljamaksetaotluste alusel ehk selle seisuga, mis kulude

osas toetuse saaja on esitanud väljamaksetaotlused, need on RÜ poolt aktsepteeritud ning nende alusel on toetus välja makstud.

Finantseerimisallikas Kinnitatud finantsplaan

Täita vastavalt kinnitatud programmi

finantspaanile, lisa 1 vorm A (juhul kui

finantsplaani on muudetud, tuleb kajastada

käesoleva aruandeperioodi lõpuga

kehtivad andmed)

Kokku kulu programmi lõpuks

(2+3)

Veergude 2 ja 3 summa kokku

Kokku finantsplaani täitmise %

(Veerg 2/veerg 1) * 100%

ESF-i osalus (kuni 85%)

Eesti avaliku sektori

sihtotstarbeline eraldis

(Eesti riigi poolt

väljamakstav toetus)

Toetus kokku (rida 1 +

rida 2)

Programmi elluviija osalus

Programmis osaleva isiku

osalus

Omafinantseering

kokku (vähemalt 15%;

rida 4+rida 5)

Programmi kogukulud

(rida 3 + rida 6)

1 2 3


7. Programmi eelarve täitmine NB! Kulu arvestatakse riigikassa poolt tasutud väljamaksetaotluste alusel ehk selle seisuga, mis kulude

osas toetuse saaja on esitanud väljamaksetaotlused, need on RÜ poolt aktsepteeritud ning nende alusel on toetus välja makstud.

Kulukoht

Kinnitatud eelarve

Täita vastavalt kinnitatud

Kokku programmi

lõpuks

Eelarve täitmise %

(Veerg 4/veerg 1) * 100%

programmi eelarvele, lisa 1

vorm B

(juhul kui eelarvet on

muudetud, tuleb kajastada

käesoleva aruandeperioodi

lõpuga kehtivad andmed)

1 2 3

1 Programmi administreerimise kulud

1.1 Kulud töötasudeks

1.2 Side- ja kontorikulud

1.3 Üldkulud

1.4 Inventar

1.5 Majutus-, sõidukulud, päevarahad ja osalustasud

1.6 Sisseostetav projekti administreerimise teenus

1.7 Programmi ettevalmistuskulud

2 Programmi sisutegevuste elluviimise kulud

2.1 Tegevuste blokk

2.1.1 Tegevus

2.2 Tegevuste blokk

2.2.1 Tegevus

3 Muud abikõlblikud kulud

3.1 Programmi üldised teavituskulud

4 Programmi tulud

5 Kulud kokku

6 sh ERF tüüpi kulud

7 ERF tüüpi kulude osakaal

16


8. Programmi tegevused ja programmispetsiifilised indikaatorid 5 Täita lühidalt ja kokkuvõtlikult ning vastavalt sellele, mis tegevused on

aruandeperioodil reaalselt toimunud.

Kavandatud

tegevus

Planeeritud

ajakava

Tegelik ajakava

Märkida, kui tegelik

Sisuline

hinnang

Tegevustega

seotud

Kavandatud

sihttase

Tegelik

saavutustase

Selgitus

(juhul, kui tegelik

Täita

Täita

tegevuse algus tegevuse indikaatorid Täita vastavuses (kumulatiivselt saavutustase on

vastavalt vastavalt erineb programmis elluviimisele Täita vastavuses programmis programmi algusest) kavandatust madalam)

programmis programmis näidatust

ajakava

programmis tooduga.

Märkida tegelik

toodud toodud

Märkida, kui tooduga.

Indikaatorite tase, milleni on

tegevustele ajakavale

tegelik tegevuse Indikaatorite mitteesinemisel jõutud antud

algus erineb mitteesinemisel märkida N/A. aruandeperioodi

programmis märkida N/A.

lõpuks.

Indikaatorite

näidatust

mitteesinemisel

märkida N/A.

9. Rakenduskava indikaatorite täitmine Täita vastavalt programmi p-le 6.1. Indikaatorite puudumisel antud aruande punkti ei täideta.

Indikaator

Kavandatud sihttase Tegelik saavutustase (kumulatiivselt Selgitus

programmi algusest)

Märkida numbriliselt või

tegevusena vastavalt sellele nagu

sihtmäär/saavutustase on

programmis määratletud

Märkida tegelik tase, milleni on jõutud antud

aruandeperioodi lõpuks. Numbriliste näitajate

korral liidetakse vastava aruandeperioodi

tulemus ning eelmiste perioodide tulemused.

(juhul, kui tegelik saavutustase on

kavandatust madalam)

5 Täita vastavuses programmis toodud tegevustega


10. Piiriülene koostöö Antud punkt täidetakse juhul, kui programmi tegevustesse on kaasatud partnerid väljaspool Eestit (näiteks koolitus, stažeerimine,

eksperdid)

Tegevuse kirjeldus

Partnerid

Kokku kulu programmi Hinnang tegevusele

Nimetus

Riik

lõpuks

11. Programmi mõju horisontaalsetele teemadele (peab mõjutama vähemalt ühte teemat)

Struktuurivahenditest toetatakse esmajoones selliseid tegevusi, mis aitavad kaasa Euroopa Liidu toimimise üldistele eesmärkidele ja nende hulgas regionaalselt

tasakaalustatud sotsiaal-majanduslik arengule ning jätkusuutliku ja innovaatilise ühiskonna edendamisele. Neid eesmärke aitavad saavutada EL tasandil

kokkulepitud nn horisontaalsed ehk läbivad poliitikad, millele vastavust hinnatakse ka struktuurivahenditest kaasrahastatavate tegevuste puhul.

Horisontaalne teema

Regionaalne areng

Keskkonnahoid

Infoühiskonna

edendamine

Kodanikuühiskonna

areng

Võrdsete võimaluste

edendamine

Programm mõjutab

(märkida ristiga)

Programm ei mõjuta

(märkida ristiga)

Selgitus

(juhul kui programm mõjutab horisontaalset

teemat)

12. ESFi toimingutes osalejate andmed Teave sihtrühmade kaupa (vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 1828/2006 lisale XXIII)

• Tabel tuleb täita nende ESF tegevustes osalejate kohta, kes on projekti või programmi otseseks sihtgrupiks.

• Tabeli täitmisel on abiks Excel-tabelina koostatud isikute seiretabel. Tabelisse tuleb kanda info osaleja kohta koolituse või muu

toetatava tegevuse alguses, st et vastavat infot tuleb küsida igalt osalejalt enne koolituse või muu toetatava tegevuse läbiviimist.

Programmi elluviija oma töötajate või allasutuste töötajate koolituse korral ei ole vaja täita rida „osalejate liigitus sotsiaalselt

kaitsetute rühmade kaupa“.

• Kui sama isik käib rohkem kui ühel koolitusel või osaleb rohkem kui ühes ESF-i poolt toetatavas tegevuses, siis läheb tabelisse

kirja info osaleja, mitte isiku kohta, st iga kord kui isik alustab uue koolituse või tegevusega, tuleb antud tabelis seda kajastada.

18


Aruandlusperioodil

Kumulatiivselt programmi algusest

Liitunud:

Osalejad, kes alustavad osalemist ESF-st toetataval

koolituskursusel või muul ESF-st toetataval otseselt

sihtgrupile suunatud tegevusel (töögrupid, komisjonid jne)

Lahkunud:

Osalejad, kes lahkuvad koolituskursuse kestel

Püsiosalejad:

Osaleja, kes lõpetas kursuse ja omandas koolituse läbimist

tõendava dokumendi

Osalejad kokku:

sh

noored (15-24):

vanemaealised (55-64):

pensionärid:

Vanaduspensionärid vanuses 65 ja enam

Osalejad nende staatuse järgi tööturul

mehed naised kokku mehed naised kokku

(veerg 1+2)

(veerg 4+5)

1 2 3 4 5 6

Töötajad (töötajate koguarv, sisaldab samuti FIE-sid):

Vähemalt 15-aastane isik, kes aruandlusperioodil töötas ja

sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ametnikuna,

ettevõtjana või vabakutselisena või ajutiselt ei töötanud

sh FIE-d:

Töötud:

Töötu on isik, kes ei tööta, on töötuna arvele võetud

Tööturuameti piirkondlikus struktuuriüksuses ja otsib tööd.

(vastavalt tööturuteenuste- ja toetuste seaduse § 2 p 3)

sh pikaajalised töötud:

Pikaajaline töötu on töötu, kes ei ole olnud hõivatud tööga

või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt 12 kuud. 16–

24 aastane noor on pikaajaline töötu, kui ta ei ole olnud

19


hõivatud tööga või tööga võrdsustatud tegevusega vähemalt

6 kuud (tööturuteenuste ja –toetuste seadus § 10 lg 5 p 7)

Mitteaktiivsed:

Mitteaktiivsete isikute koguarv, sealhulgas haridust ja

koolitust saavad isikud või pensionärid, ettevõtlusest

loobunud isikud, püsivalt töövõimetud isikud, tööl

mittekäivad või muud isikud. Muud isikud on isikud, kes ei

tööta ega otsi aktiivselt tööd (sh õpilased, pensionärid,

lapsepuhkusel viibivad emad, heitunud, puuetega inimesed

ja muudel põhjustel mitteaktiivsed isikud).

sh koolitust saavad mitteaktiivsed:

Osalejate liigitus sotsiaalselt kaitsetute rühmade

kaupa

Vähemused:

Inimene, kelle emakeel ei ole eesti keel

Immigrandid:

Mitte Euroopa Liidu (EL) päritolu isikud, isik kes sündinud

väljaspool Eestit (EV ja ENSV)

Puuetega inimesed:

Tööealised, kellele on määratud puue või koostatud

rehabilitatsiooniplaan puuetega inimeste sotsiaaltoetuste

seaduse alusel või määratud töövõimetus riikliku

pensionikindlustuse seaduse alusel

Muud tõrjutud isikud:

Varjupaigataotlejad, allpool vaesuspiiri elavad isikud, koolist

väljalangenud noored, vanglast vabanenud, eesti keelt

mittevaldavad isikud, prostituudid/inimkaubanduse ohvrid,

sõltlased (sh hasartmängu-, alkoholi-, narko-), alla 7 aastase

lapsega kodus olevad vanemad, tööturul geograafiliselt

ebavõrdses olukorras olevad isikud (nt saarte,

tõmbekeskustest kaugel olevates maapiirkondade elanikud),

muud tõrjutud isikud.

Osalejate haridustase

Haridustaseme vastavused on toodud tabeli lõpus olevas

selgitavas tabelis

20


Esimese taseme või teise taseme alumise astme

haridusega (ISCEDi järgi 1. ja 2. aste):

Teise taseme ülemise astme haridusega (ISCEDi järgi

3. tase):

Teise taseme järgse, kolmanda taseme eelse

haridusega (ISCEDi järgi 4. tase):

Kolmanda taseme haridusega (ISCEDi järgi 5 ja 6

tase):

ISCED tase

ISCED selgitus Eesti õppekavade

kontekstis

Haridustase

ISCED 1 tase Põhikooli 1.-6. klass algharidus

ISCED 2 tase

ISCED 3 tase

Põhikooli 7.-9. klass;

Kutseõpe põhihariduseta

õpilasele, omandatakse elukutse

(ka koos põhiharidusega)

Gümnaasiumi 10.-12. klass;

Kutseõpe põhiharidusega

õpilasele, omandatakse elukutse

ja kesküldharidus;

Koreograafia õpperühm,

omandatakse keskeri- ja

kesküldharidus;

Keskeriõpe põhiharidusega

õpilastele, omandatakse

keskeri- ja kesküldharidus;

Kutseõpe põhiharidusega

õpilasele, omandatakse

elukutse;

põhiharidus

Üldkeskharidus;

kutseharidus koos

üldkeskharidusega;

kutseharidus pärast

põhiharidust;

keskeriharidus pärast

põhiharidust

21


Kutseõpe

ilma

sisseastumisnõueteta,

omandatakse elukutse.

ISCED 4 tase Kutseõpe keskharidusega kutseharidus pärast

õpilastele, omandatakse üldkeskharidust

elukutse

ISCED 5 tase Keskeriõpe keskharidusega keskeriharidus pärast

õpilastele;

Diplomiõpe;

Bakalaureuseõpe;

üldkeskharidust;

kõrgharidus;

magistrikraad

Magistriõpe.

ISCEDi 6. tase Doktoriõpe doktorikraad

22


13. Ülevaade programmi teavitustegevusest 6

Märkida siia OTSESED teavitustegevused (raadio-, televisioonisaated ja ajakirjandusartiklid), samuti EL

sümboolikaga meenete soetamine (pastakad, tassid jm) ja kohustuslik(ud) infosilt(sildid).

14. Rikkumised ja tagasinõuded

Ettekirjutused, tagasinõude otsused

Märkida otsuse nr ja kuupäev

Summa

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta

Kooskõlastajad:

Nimi Ametikoht Allkiri Kuupäev

Koostaja

Allkirjaõiguslik

isik

Täidab meetme rakendusüksus

Aktsepteerin aruande:

Nimi:

Amet:

Allkiri:

Kuupäev:

Kinnitan aruande:

Nimi:

Amet:

Allkiri:

Kuupäev:

6 Tuua välja ilmunud artiklid, raadiosaated, infopäevad jne

More magazines by this user
Similar magazines