lisopad 11/2012 - MVK

mvk.cz

lisopad 11/2012 - MVK

lisopad 11/2012

MAGAZÍN


MVK

Masarykova veřejná

knihovna Vsetín

Dolní náměstí 1356

755 01 Vsetín

tel.: 575 755 141

mobil: 720 449 454

email: mvk@mvk.cz

http://www.mvk.cz

http://www.facebook.

com/mvk.vsetin

Informační centrum

Dolní náměstí 1356

755 01 Vsetín

tel.: 575 755 111

ic.vsetin@mvk.cz

http://vsetin.mic.cz

http://www.facebook.

com/ic.vsetin

knihovna Dolní náměstí

a Informační centrum

pondělí - pátek 10:00 - 18:00

středa 08:00 - 18:00

sobota 09:00 - 12:00

Informační centrum

+ půjčovna 2. patro

městské pobočky

Luh, Rokytnice, Trávníky

pondělí, středa

úterý, pátek

čtvrtek, sobota

10:00 - 12:00

13:00 - 17:00

10:00 - 12:00

13:00 - 16:00

zavřeno


ÚVODNÍK

Listopad – málo tepla, málo světla, častý déšť…

Který měsíc v roce se více hodí ke čtení?

Sednout si do křesla, vzít si knihu a číst….

Představa syrových listopadových večerů už

není tak odpudivá, také to takto vnímáte?

Listopad je tedy logicky také

měsíc velmi vhodný pro častější

návštěvu knihovny – a nabídka je

velmi pestrá. Na knižním trhu je

mnoho nových knih a v půjčovně

je najdete do 14 dní po nákupu.

Můžete také vybírat jak z tradičních večerních

akcí (určitě byste si neměli nechat ujít besedu

s profesorem P. Piťhou dne 8.11., stejně jako

divadélko BUBU v pátek 9.11. a nemohu

vynechat ani nahlédnutí do světa poezie 14.11.),

tak také dalších aktivit – společná čtení,

Virtuální univerzitu třetího věku, akce pro

mládež, tvořivé podvečery.

I v listopadu budou probíhat akce z projektu

občanského vzdělávání, zaměřené na zdraví a

ekologii. Můžete se přijít podívat na kteroukoliv

akci i bez přihlášení, uvidíte, že máme výborné

lektory a připravené přednášky vás nadchnou.

Je škoda jednu z posledních

příležitostí, kdy toto

vzdělávání hradí EU,

nevyužít. Koncem listopadu

už se pomalu začneme ladit

na předvánoční notu: Aby se

vám to dařilo, zveme vás už

v úterý 27. listopadu na

tradiční Valašské Vánoce

v Informačním centru, kde

opět můžete tvořit

"JE LISTOPAD NEJLEPí MěSíC

PRO čTENí? URčITě JE VELMI PříZNIVý PRO

NÁVTěVU KNIHOVNY"

i nakupovat a k tomu

poslouchat vánoční melodie.

Rádi bychom se vás také

zeptali, co vám v knihovně

chybí. Na letáčky se

sloganem „Chci, aby

v knihovně….“ můžete

doplnit svá přání či nápady.

Příjemné listopadové

listování knihami přeje

Helena Gajdušková


PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO

Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme

četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat

některými z naich tipů. Dnes doporučuje Jana

krajčovÁ a jaroslav sochora VíCE RECENZí

NAJDETE NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY

v rubrice "čteme a doporučujeme".

nojovo jAli - delphine Minoui

DětskÁ nevěsta

Pravdivý a zároveň současný příběh

z Blízkého východu, který zpracovala

známá reportérka Delphine Minoui

proto, aby prolomila hradbu mlčení.

Příběh vypráví o desetileté Nodžud, jejíž

otec ji provdal proti její vůli kvůli tomu,

aby nemusel živit tolik dětí. Její věno

činilo 540 eur. Nodžud v jejich desíti

letech neznala nic jiného než dřinu

a ústrky. Měla zakázáno chodit do školy

a se svým manželem a jeho matkou

prožívala jen samé peklo, znásilňování

a bití. Když ji jednou poslali pro chleba,

pevně se rozhodla, že se domů už

nevrátí. Rozhodla se, že udělá všechno

proto, aby byla se svým mužem co

nejdříve rozvedena. Příběh poukazuje na

problém předčasných sňatků a slouží

k dodání odvahy jiným dívkám, které by

se mohly ocitnout v podobné pasti.

DOPORUČUJE jana krajčovÁ

stephen king

ČernočernÁ tma

Povídá se, že Kingův osobitý styl z jeho

knih vyprchal společně s posledním

douškem mistrova oblíbeného drinku.

Novou sbírku povídek jsem otevíral čistě

jenom ze zvědavosti.

A byl jsem překvapený... Stephen King je

zpět. Čtyři příběhy obyčejných lidí

v neobyčejných situacích.

Čtyři podoby šílenství. Děs nahánějící

fakt, že to nemusejí být nutně až tak

neobyčejné situace. Připojil bych

autorův doslov: „Příběhy v této knize

jsou drsné. Možná se vám místy těžko

četly. Jestli ano, ujišťuji vás, že mně se

místy stejně špatně psaly."

Doporučil bych každému, kdo si myslí, že

ví o lidské duši mnohé - možná neví nic.

„Chyť se mě za ruku, můj věrný čtenáři,

a já tě rád odvedu zpátky na denní

světlo.

DOPORUČUJE jaroslav sochora


NOVÉ KNIHY

Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat.


Dalí občanské vzdělÁvÁní

v knihovně

Další vzdělávání zahrnuje veškeré vzdělávací aktivity dospělého jedince, který již

dosáhl určitého stupně vzdělání a vstoupil na trh práce. Jedná se tedy o vzdělávací

aktivity, které dospělý jedinec realizuje mimo formální školský systém. Další

vzdělávání má převážně neformální charakter a dělíme ho na vzdělávání občanské,

zájmové a další profesní.

Občanským vzděláváním rozumíme vzdělávání zaměřené na formování vědomí

práv a povinností osob v jejich rolích občanských, politických, společenských

i rodinných a způsobů, jak tyto role zodpovědně a účinně naplňovat. Slouží

k urychlení a dotváření socializace a občanské hodnotové orientace. Jako tradiční

témata občanského vzdělávání se uvádí řešení vztahu mezi občanem a státem,

jednotlivcem a společností, rozšiřování demokratických principů, adaptace na

měnící se společenské podmínky, národnostní, rasová i náboženská tolerance,

upevňování právního vědomí, výchova k rodičovství.


Nejčastější důvody, proč se dospělí nezúčastňují dalšího vzdělávání jsou

nedostatek času, negativní zkušenosti ze školy, nedostatek peněz, nedostatek

sebedůvěry, nutnost starat se o potomky, málo příležitostí, nepotřebnost vzdělávání,

špatná dostupnost, nedostatečná informovanost, nevhodný čas kurzů.

Až 70 % dospělých se chce učit autonomně. Dospělí by se nejraději učili samostatně

a vně institucí, ale v současné době díky dynamickému rozmachu vzdělávacích

aktivit organizované výuky přibylo.

Statistiky dokazují, že se vzdělanostní úrovní obyvatelstva roste i produktivita

a ekonomika státu jako celek.

zajímavé tipy V KNIHOVNĚ

CHCI, ABY V KNIHOVNĚ ...

rádi bychom věděli,

co vám v knihovně chybí,

a pokud to bude v našich silách,

zkusíme se podle vašich nápadů zařídit.

V knihovně i na webu tedy najdete

letáčky se sloganem

„Chci, aby v knihovně….“

A můžete sem doplnit svá přání

či nápady,

co v knihovně doplnit či změnit.

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA

vyhlášení dalšího ročníku literární soutěže

pro děti od 6 do 15 let

téma: Cesty za dobrodružstvím

prázdninová dobrodružství

dobrodružství s knížkou

dobrodružství ve světě fantasy

dobrodružství se zvířaty

uzávěrka: 30.11.2012

více informací a titulní list ke stažení na

www.mvk.cz

nebo v dětských knihovnách


OSOBNOST MĚSÍCE

zÁvi kalandra

Záviš Kalandra se narodil ve vzdělané rodině

frenštátského a později vsetínského lékaře

Břetislava Kalandry. Mládí prožil ve Vsetíně,

navštěvoval reálné gymnázium. Na Karlově

univerzitě v Praze studoval klasickou filologii

a antickou filozofii. Studium zakončil skvělou

disertační prací, vysoce hodnocenou ještě po

mnoha letech filozofem Janem Patočkou.

Politické přesvědčení ovlivněné sociálními

snahami jeho otce odklonilo Záviše Kalandru

od slibné vědecké kariéry

a přivedlo jej do řad levicových intelektuálů.

Mnoho let byl redaktorem Tvorby a Rudého

práva. Napsal řadu článků odhalujících pravdu

o občanské válce ve Španělsku

a zákulisí moskevských procesů a v roce 1936

byl vyloučen z komunistické strany.

V roce 1939 byl zatčen gestapem a celou válku

prožil v koncentračních táborech. Po válce

vstoupil do sociálně demokratické strany a

věnoval se publicistice a historii.

V roce 1949 byl komunistickou bezpečností

uvězněn a v prvním velkém procesu u nás

odsouzen k trestu smrti spolu s Miladou

Horákovou. 27. června 1950 byl Záviš

Kalandra popraven. Je pohřben ve Vsetíně.

Jeho rozsáhlé dílo bylo po desetiletí

umlčováno, napsal např. České pohanství

(1947), Znamení Lipan (1936); Intelektuál

a revoluce (výbor z díla, 1994). Rozsudek nad

Závišem Kalandrou byl zrušen v roce 1969,

plně rehabilitován byl až v roce 1990.

estetik, historik, publicista

* 10. listopadu 1902

ve FrentÁtě pod Radhotěm

+ 27. června 1950 v Praze

Zdroje:

Okres Vsetín: Rožnovsko, Valašskomeziříčsko,

Vsetínsko. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Hvězdárna;

Vsetín: Okresní úřad; Brno: Muzejní a

vlastivědná společnost, 2002. s. 615.

Slovník osobností kulturního a společenského

života Valašska. Valašské Meziříčí: Kulturní

zařízení města, 1998. s. 49.

.


AKCE a BESEDY

ŠIKANA NA PRACOVIŠTI

čtvrtek 1. listopadu, 8:00 - 12:00 hodin,

společenský sál knihovny

kurz s Martinou Gargulákovou

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

MARIE BAŤOVÁ -

MAJITELKA VSETÍNSKÉHO ZÁMKU

čtvrtek 1. listopadu, 18:00 hodin,

společenský sál knihovny

beseda s historikem Davidem Valůškem

EKOLOGICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ

čtvrtek 5. listopadu, 14:00 - 18:00 hodin,

společenský sál knihovny

kurz s Miroslavem Janíkem (Kosenka)

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

REGIONÁLNÍ LITERATURA

7. listopadu, 10.00 hodin,

K KLUB

společné čtení se vsetínskými osobnostmi

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

čtvrtek 8. listopadu, 8:00 - 12:00 hodin,

společenský sál knihovny

kurz s Marií Haisovou

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

CYRILOMETODĚJSKÉ OSLAVY 2013

čtvrtek 8. listopadu, 18:00 hodin,

společenský sál knihovny

význam a příprava oslav

s profesorem Petrem Piťhou

autogramiáda s možností na místě

zakoupit knihy

partner:

Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně


ZA KAŽDÝM ROHEM JESKYŇKA

pátek 9. listopadu, 16:00 a 19:00 hodin,

společenský sál knihovny

divadelní představení pro děti od 5 let v podání

loutkového souboru Čmukaři z Turnova

partner: divadlo BUBU

VOLNÝ ČAS DĚTÍ

pondělí, úterý 12. a 13. listopadu,

8:30 - 12:30 hod.,

Rodinné a mateřské centrum

kurz s Renatou Trličíkovou

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

středa 14. listopadu, 8:00 - 16:00 hodin,

Konferenční sál Maštaliska

kurz s Filipem Holzmüllerem

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

JEDNEJ RYCHLE - ZACHRAŇ ŽIVOT

středa 14. listopadu, 9:00 hodin,

společenský sál knihovny

co byste měli vědět o srdci? Infarkt nečeká! I vy

můžete zachránit život

Beseda s MUDr. Zdeňkem Coufalem, primářem

kardiologického oddělení Interní kliniky Krajské

nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Probíhá v patronaci klubu Sen Sen

MÁCHA BY SE MOŽNÁ DIVIL

středa 14. listopadu, 16:00 hodin,

K KLUB

malé nahlédnutí do světa poezie

akce se koná v rámci projektu Den poezie 2012

PSYCHICKÉ NÁSILÍ

čtvrtek 15. listopadu, 8:00-12:00 hod.,

Rodinné a mateřské centrum

kurz s Alenou Střelcovou

www.mvk.cz/dalsivzdelavani


SETKÁNÍ SENIORŮ

čtvrtek 15. listopadu, 16:30 hodin,

společenský sál knihovny

setkání účastníků vycházek a cyklovyjížděk

ZA DLÚHÝCH VEČERŮ

čtvrtek 15. listopadu, 18:00 hodin,

společenský sál knihovny

povídání a čtení z nové knihy „Za dlúhých

večerů", sbírky pohádek, pověstí a příběhů

z Hornolidečska, sepsané v místním nářečí

besedou provází Petr Odehnal

DOBROVOLNICTVÍ V MÍSTĚ

čtvrtek 22. listopadu, 18:00 hodin,

společenský sál knihovny

seznámení s dobrovolnictvím, příběhy

dobrovolníků

POMÁHAJÍCÍ INSTITUCE V REGIONU

čtvrtek 22. listopadu, 8:00 - 12:00 hodin,

Dílna U Šikovných oveček

kurz s Michalem Trčálkem

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

ŽIVOT S HANDICAPEM

27. a 30. listopadu, 8:00-12:00 hodin,

společenský sál knihovny

kurz s Liborem Podešvou

www.mvk.cz/dalsivzdelavani

VALAŠSKÉ VÁNOCE

úterý 27. listopadu, 16:00 hodin,

Informační centrum vsetínské knihovny

přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů

v období Vánoc, podbarveno vánoční hudbou

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE

Virtuální univerzita 3. věku

středa 7. a 21. listopadu, 9:00 hodin


Použité obrázky: The Truth Seeker, Rhonda Ayliffe, eyesweb1,

johnnyjoker, Loreta

© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN

LISTOPAD 2012

More magazines by this user
Similar magazines