Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 3/12 - Grad Biograd ...

biogradnamoru.hr

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 3/12 - Grad Biograd ...

S t r a n i c a 4 5 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

GRADA BIOGRADA NA MORU

GOD. XX. 30. travnja 2012. godine BROJ 3

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08), i članka 26.

stavka 1. točka 4. Statuta Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru», broj

5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 29. sjednici, održanoj 26. travnja 2012. godine

donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Biograda na Moru za 2011. godinu planiran u ukupnom iznosu od 49,029.960,00

kuna, ostvaren je kako slijedi:

Kto

OPIS

IZNOS

(u kunama bez lipa)

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Planirano Ostvareno

6 PRIHODI 45,827.500 32,623.274

7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 15,444.770 2,784.541

3 RASHODI 32,622.960 28,891.879

4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 16,407.000 7,728.462

9 POKRIĆE MANJKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA -12.247.310 0

RAZLIKA + VIŠAK/MANJAK (6+7) - (3+4+9) -5.000 -1,212.526

B. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5.000 0

5 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5) 5.000 0

Članak 2.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 35,407.815,00 kuna, a ukupni rashodi i izdaci u

iznosu od 36,620.341,00 kuna, odnosno ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1,212.526,00

kuna, koji će se podmiriti u idućem razdoblju.

Članak 3.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku

Grada Biograda na Moru“.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 4 6 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Klasa: 400-06/12-01/03

Urbroj: 2198/16-02-12-4

Biograd na Moru, 26. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine"

broj 14/11) i članka 26. stavak 1. točka 24. Statuta Grada Biograda na moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru" broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na 29. sjednici održanoj 26.

travnja 2012. godine donosi

O D L U K U

o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno

godišnje financiranje političkih stranaka u 2012. godini

Članak 1.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne regionalne

samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i

područne (regionalne) samouprave i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne

(regionalne) samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista.

Članak 2.

Sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka osigurana u Proračunu Grada Biograda

na Moru, raspodijeliti će se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika, a

političkoj stranci za svakog vijećnika podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na

naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

Svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku

konstituiranja Gradskog vijeća:

• Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 10 vijećnika (od toga 3 žene)

• Hrvatska seljačka stranka (HSS) 1 vijećnika

• Demokratska stranka umirovljenika (DSU) 1 vijećnika (1 žena)

• Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP 3 vijećnika (od toga 2 žene).

Članak 4.

Godišnja isplata po vijećniku muškarcu, u 2012. godini iznositi će 5.128,00 kuna, a isplata za svakog

vijećnika podzastupljenog spola (žena vijećnica) iznosi 5.641,00 kuna.

Članak 5.

Planirana sredstva za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u Proračunu Grada Biograda

na Moru za 2012. godinu, u iznosu od 80.000,00 kuna, raspoređuju se:

• Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) 52.819,00 kuna

• Hrvatskoj seljačkoj stranci (HSS) 5.128,00 kuna

• Demokratskoj stranci umirovljenika (DSU) 5.641,00 kuna

• Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 16.410,00 kuna

Sredstva iz stavka 1. ovog članka, isplaćivati će se političkim strankama tromjesečno u četiri jednake

rate, do kraja tekućeg tromjesečja.

Članak 6.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 4 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Ukoliko pojedini vijećnik tijekom 2012. godine napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj

stranci sa čije je kandidatske liste izabran, financijska sredstva iz članka 4. ove Odluke ostaju političkoj

stranci sa čije je liste izabran.

Članak 7.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju

sukladno članku 2. ove Odluke, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka

koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada

Biograda na Moru“.

Klasa: 402-08/12-01/13

Urbroj: 2198/16-02-12-3

Biograd na Moru, 26. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 387. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93.,

34/99., 52/00. - Odluka USRH, 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09.) i članka 26. stavka 1. točke 12.

Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograd na Moru“, broj 56/09.), Gradsko

vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici, održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničkog centra za poticanje i

razvoj poduzetništva d.o.o. Biograd na Moru

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Poduzetničkog centra za poticanje i razvoj poduzetništva d.o.o. Biograd

na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/11.), članak 1. mijenja se i glasi:

"Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Poduzetnički inkubator Biograd na Moru - društvo s ograničenom

odgovornošću za poticanje i razvoj poduzetništva (u nastavku teksta: Društvo)."

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

"Članak 3.

Društvo posluje pod tvrtkom: Poduzetnički inkubator Biograd na Moru društvo s ograničenom

odgovornošću za poticanje i razvoj poduzetništva.

Skraćena tvrtka Društva glasi: Poduzetnički inkubator Biograd na Moru d.o.o."

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Članak 6.

Predmet poslovanja Društva su sljedeće djelatnosti:

- poslovne usluge,

- izrada ekonomskih elaborata,

- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja,

- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,

- iznajmljivanje vlastitih nekretnina,

- organiziranje stručnih seminara o svim aspektima poslovanja trgovačkih društava i drugih

subjekata.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 4 8 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje

služe obavljanju naprijed navedenog predmeta poslovanja ako se one u manjem obujmu ili uobičajeno

obavljaju uz navedenu djelatnost."

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

"Članak 12.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Biograda na Moru za potpisivanje Izjave o osnivanju

Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru - društvo s ograničenom odgovornošću za poticanje i

razvoj poduzetništva (u nastavku teksta: Društvo) sukladno ovoj Odluci."

Članak 5.

U svemu ostalome temeljna Odluka ostaje nepromijenjena.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada

Biograda na Moru".

KLASA:302-01/11-01/04

UR.BROJ:2198/16-02-12-1

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju čl. 12. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( "Narodne novine", broj 26/03. - proč.

tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11. ), članka 7. Odluke o obavljanju

dimnjačarskih poslova ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 9/09. ) i čl. 26. st. 1. točke 3.

Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru"; broj 5/09. ) Gradsko

vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 26. sjednici održanoj 26. travnja 2012. donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

na području Grada Biograda na Moru

I.

POREDAK d.o.o. Zadar, Put Šimunova 15 ( OIB: 29848171479 ) bira se kao najpovoljniji ponuditelj

za dodjelu jedne ( 1 ) koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Biograda na

Moru kao jedinstvenom dimnjačarskom području.

II.

Koncesija iz točke I. ove Odluke daje se na vrijeme od 4 ( četiri ) godine.

III.

Godišnja naknada za koncesiju iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 41.333,33 kn (slovima:

četrdesetjednutisućutristotridesettrikunetridesettrilipe). Prva jednokratna godišnja naknada za

koncesiju plaća se na dan sklapanja ugovora o koncesiji iz točke I. ove Odluke na žiro račun Grada

Biograda na Moru br. 2330003-1802200009, a za naredne godine do kraja prvog mjeseca tekuće

kalendarske godine za proteklu godinu.

IV.

Naknadu za obavljene poslove iz točke I. ove Odluke Koncesionaru plaća vlasnik ili korisnik

dimovodnih objekata, prema cjeniku dimnjačarskih usluga na temelju suglasnosti Gradonačelnika

Grada Biograda na Moru. Cjenik usluga čini sastavnicu ove Odluke.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 4 9 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

V.

Koncesionar iz točke I. ove Odluke predmetnu koncesiju će obavljati sukladno zakonu, pridržavajući

se uvjeta utvrđenih Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

VI.

Koncesionar iz točke I. ove Odluke nema pravo prenijeti koncesiju na drugu osobu, niti obavljati

djelatnost koncesije putem treće osobe, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru potpisati će Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih

poslova na području grada Biograda na Moru sa Koncesionarom iz točke I. ove Odluke u roku od 10

dana od dana konačnosti ove Odluke.

O b r a z l o ž e nj e

Zaključkom gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA: 363-02/12-01/03, URBROJ: 2198/16-

01-12-1 od 11. siječnja 2012. pokrenut je otvoreni postupak davanja jedne (1) koncesije za obavljanje

dimnjačarskih poslova na području grada Biograda na Moru, sukladno kojem je u "Narodnim

novinama" broj 29/2012. i Zadarskom listu kao i na WEB stranici Grada objavljena Obavijest o namjeri

davanja predmetne koncesije.

Po isteku roka od 30 dana a u skladu sa čl. 7. st. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 9/09.) Stručno povjerenstvo koje je osnovano

Rješenjem gradonačelnika KLASA: 363-02/12-01/03, URBROJ: 2198/16-01-12-3 od 21. veljače 2012.

godine, utvrdilo je da je po predmetnoj obavijesti pristiglo ukupno pet (5) ponuda.

Nakon razmatranja, pregleda i ocjene pristiglih ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuda

POREDAK d.o.o. u cijelosti zadovoljava sve uvjete natječaja te je ujedno i ekonomski najpovoljnija

(sukladno zapisniku sa javnog otvaranja ponuda od 16. travnja 2012. godine i točci 15. predmetne

Obavijesti a kojom je kao odlučujući kriterij kod odabira koncesionara za obavljanje dimnjačarskih

poslova na području grada Biograda na Moru određena najviša ponuđena naknada za koncesiju).

Slijedom navedenoga Stručno povjerenstvo predložilo je Gradskom vijeću grada Biograda na Moru

izbor POREDAK d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu predmetne koncesije.

Uvjeti obavljanja dimnjačarskih poslova određeni su u Obavijesti o namjeri davanja predmetne

koncesije i u ovoj Odluci a sukladno Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova ("Službeni glasnik

grada Biograda na Moru", broj 9/09.).

Plan dimnjačarskih područja kao jedinstveni za cijelo područje grada Biograda na Moru KLASA: 363-

01/10-01/19, URBROJ: 2198/16-01-10-2 sukladno čl. 40. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,

utvrdio je Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 19. veljače 2010. godine.

U skladu sa čl. 8. st. 2. i 4. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Ugovor o koncesiji iz točke 7.

ove odluke Grad Biograd na Moru kao Davatelj koncesije potpisati će sa izabranim Koncesionarom u

u roku od 10 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Slijedom naprijed iznesenog a na temelju članka 12. st. 1. zakona o komunalnom gospodarstvu, čl. 7.

Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, te članka 26. st. 1. toč. 3. Statuta Grada Biograda na

Moru, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku

od 5 ( pet ) dana, a predaje se Gradskom vijeću Grada Biograda na Moru u pisanom obliku izravno ili

preporučeno poštanskom pošiljkom.

KLASA: UP/I-363-02/12-01/01

URBROJ: 2198/16-02-12-

Biograd na Moru, 26. travnja 2012.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 0 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03.

– pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11. i 90/11. )

te članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda

na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 26.

travnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o komunalnom doprinosu

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina

komunalnog doprinosa u Gradu Biogradu na Moru:


II

područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Gradu Biogradu na Moru,

jedinična vrijednost komunalnog doprinosa utvrđena po m 3 građevine za pojedine zone,

način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,

izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od

plaćanja komunalnog doprinosa.

ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 2.

Grad Biograd na Moru u granicama I., II., III. i IV. Mjesnog odbora predstavlja jedinstveno

administrativno područje (jedinstvena zona) na koje se primjenjuje ova Odluka o komunalnom

doprinosu.

III

OBRAČUN I JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA TE OBVEZNIK

PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

a) obračun komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici,

izražen u m 3 (prostornom metru), a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili

kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku

u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka:


za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni se doprinos

obračunava po m 2 (metru kvadratnom) tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična

vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m 2 izražena u kunama

jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m 3 građevina u toj zoni.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 1 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Način utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa određen je propisom kojeg

donosi ministar u čijem je djelokrugu komunalno gospodarstvo.

b) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa

Članak 4.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m 3 građevine po vrsti objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, određena u kunama po m 3 kako slijedi:

1. za proizvodne djelatnosti:

- javne površine 14 kuna

- nerazvrstane ceste 22 kuna

- groblje 10 kuna

- javna rasvjeta 14 kuna

2. za sve ostale gospodarske i javne građevine unutar građevinskog područja naselja (GP -

izgrađeni i neizgrađeni dio), a koje mogu biti trgovina, ugostiteljska i uslužna djelatnost, obrt (tihi) i

sl. koji ne smetaju stanovanju, te građevine u izdvojenom građevinskom području naselja:

- javne površine 20 kuna

- nerazvrstane ceste 38 kuna

- groblje 15 kuna

- javna rasvjeta 20 kuna

3. za sve ostale građevine:

- javne površine 30 kuna

- nerazvrstane ceste 55 kuna

- groblje 23 kuna

- javna rasvjeta 30 kuna

Članak 5.

c) obveznik plaćanja komunalnog doprinosa

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina,

odnosno investitor (u daljnjem tekstu: Obveznik).

U slučaju da je građevna čestica iz stavka 1. ovoga članka u suvlasništvu, odnosno u slučaju da

postoji više investitora, suvlasnici kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u dijelu koji odgovara

veličini njihovog suvlasničkog dijela, a suinvestitori kao Obveznici plaćaju komunalni doprinos u

jednakim dijelovima, ako se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

Iznimno, obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Grada Biograda na Moru sam snositi

troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavak 1. točka 2. Zakona o

komunalnom gospodarstvu (gradnja nerazvrstanih cesta) na način da mu se troškovi izgradnje

priznaju u iznos komunalnog doprinosa sve pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s gradom

Biogradom na Moru.

IV

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi Jedinstveni upravni odjel grada Biograda na Moru u

postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti na temelju projektne

dokumentacije koju dostavlja nadležno upravno tijelo.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 2 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Rješenje o komunalnom doprinosu obavezno sadrži:


iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,

način i rok plaćanja komunalnog doprinosa,

prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu sa Programom gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture

obvezu razmjernog povrata sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne

infrastrukture iz prethodnog podstavka i ostvareni priliv sredstava,

Obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana

konačnosti tog rješenja.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno u cijelom iznosu u roku od 8 dana od dana konačnosti

rješenja o komunalnom doprinosu.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu može se izjaviti žalba upravnom tijelu Zadarske županije.

nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Izvršno rješenje o komunalnom doprinosu izvršava Jedinstveni upravni odjel grada Biograda na Moru

u postupku i na način određen Zakonom.

V

OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

a) predmetna oslobođenja kod izgradnje stambenih građevina

Oslobođeni su od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju stambenog objekta:u slučajevima određenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i

članova njihovih obitelji,

prema posebnim propisima, kada je takvo oslobođenje predviđeno.

Članak 8.

Iznimno, stanovnik Grada Biograda na Moru koji ima prebivalište na području Grada Biograda na

Moru najmanje 10 godina, a što dokazuje potvrdom nadležnog tijela i nema u vlasništvu stan ili kuću

na području Grada Biograda na Moru, ima jednokratno pravo na djelomično oslobođenje od plaćanja

komunalnog doprinosa u visini od 110,00 kuna/ 1 m 3 od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa

po odredbama ove Odluke ukoliko gradi, dograđuje, nadograđuje ili rekonstruira građevinu koja se

smatra obiteljskom kućom sukladno propisima o građenju.

Jednokratno djelomično oslobođenje odnosi se isključivo na građevine za stanovanje time da se to

pravo može dijeliti između članova istog obiteljskog domaćinstva ali do visine maksimalno utvrđenog

postotka jednokratnog djelomičnog oslobođenja iz prethodnog stavka.

Međusobna prava i obveze glede djelomičnog oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa obveznik i

Grad uredit će ugovorom.

Uz ostale odredbe kao bitni uvjeti ugovora uglavljuju se:

- odredba o zabrani prodaje nekretnine u roku od 10 godina računajući od dana konačnosti

rješenja o komunalnom doprinosu,

- obveza odnosno izjava kojom se obveznik komunalnog doprinosa obvezuje zasnovati založno

pravo na nekretnini na kojoj se gradi građevina za koju je utvrđen komunalni doprinos u korist

Grada i to u iznosu 1,5 puta većem od iznosa predmetnog oslobođenja (odnosno popusta),

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 3 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

- i odredba u slučaju da obveznik otuđi nekretninu prije isteka roka određenog u podstavku 1.

ovog stavka Jedinstveni upravni odjel donijet će posebno rješenje o utvrđivanju obveze

plaćanja komunalnog doprinosa za iznos oslobođenja i to po službenoj dužnosti ili na prijavu

obveznika.

Radi upisa brisanja založnog prava na nekretnini Grad može izdati valjanu ispravu (brisovno

očitovanje) nakon isteka roka od 10 godina računajući od dana konačnosti rješenja o komunalnom

doprinosu ili nakon dokaza o uplati iznosa određenog rješenjem iz podstavka 3. prethodnog stavka.

Djelomično oslobođenje primjenjuje se do 700 m 3 i to pod uvjetom da objekt nije namijenjen prodaji ili

namjeni protivnoj stanovanju.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa također se djelomično oslobađa plaćanja komunalnog

doprinosa u iznosu od 50% od ukupno obračunatog iznosa visine komunalnog doprinosa po m 3

podzemnog garažnog prostora (podzemne garaže).

Obveznik komunalnog doprinosa plaća komunalni doprinos za iznose preko predmetnih oslobođenja.

Članak 9.

Obveznik je obvezan Gradu prijaviti svaku promjenu razlike obujma građevine koja se iskaže po

završenoj gradnji.

Na temelju prijave iz stavka 1. ovog članka, Jedinstveni upravni odjel će izdati novo rješenje o visini

komunalnog doprinosa.

Članak 10.

b) oslobođenja kod izgradnje nestambenih građevina

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na prijedlog gradonačelnika, može osloboditi u potpunosti

obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine:


namijenjene zdravstvenoj djelatnosti,

socijalnoj skrbi,

kulturi,

tehničkoj kulturi,

športu,

te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju,

za potrebe javnih ustanova,

državnih tijela,

trgovačkih društava koja su u vlasništvu Grada Biograda na Moru, Zadarske županije i

Republike Hrvatske,

Iznimno, Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru posebnom odlukom, na prijedlog gradonačelnika,

može osloboditi djelomično do iznosa od 50% obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji

grade građevine:za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koja su u suvlasništvu Grada Biograda na

Moru i Zadarske županije

od posebnog interesa za grad Biograd na Moru.

c) obročna otplata komunalnog doprinosa prilikom uključivanja u pravni sustav nezakonito

izgrađenih zgrada (poticaj prilikom ozakonjenja građevine)

U postupku uključivanja (ozakonjenja) u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada rješenjem o

izvedenom stanju temeljem posebnih propisa, a temeljem ove Odluke, odobrava se obročno plaćanje

utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa na vrijeme do 10. godina računajući od dana pravomoćnosti

rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa, uz uvjet da vlasnik građevine koja se

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 4 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

uključuje u pravni sustav (ozakonjuje) kao založni dužnik zasnuje založno pravo na predmetnoj

građevini u korist Grada Biograda na Moru kao založnog vjerovnika sve radi osiguranja tražbine

(komunalnog doprinosa) kao glavnice uvećano za kamatnu stopu na javne prihode prema posebnom

propisu na dan zaključenja ugovora o zasnivanju založnog prava.

Založni se obvezuje zaključiti ugovor o zasnivanju založnog prava na način opisan u prethodnom

stavku te dopustiti upis uknjižbe založnog prava u zemljišnim knjigama u kojima se vodi nekretnina

koja se uključuje u pravni sustav (ozakonjuje).

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ujedno i založni dužnik u skladu sa svojim interesima može:

- u svrhu osiguranja tražbine dobrovoljnim zasnivanjem založnog prava u korist Grada Biograda

na Moru kao založnog vjerovnika ponuditi drugu nekretninu ili

- drugog založnog dužnika koji je vlasnik nekretnine za koju je u zemljišnoj knjizi izvršen upis

pozitivne zabilježbe kao stvarni tete u korist nekretnine koja predmet zaloga,

sve uz uvjet da vrijednost druge nekretnine nije manja od vrijednosti građevine koja se uključuje u

pravni sustav (ozakonjuje) te da je Grad suglasan sa zamjenom predmeta zaloga.

Suglasnost glede zamjene nekretnine kao predmeta zaloga te ugovor o dobrovoljnom zasnivanju

založnog prava u svemu prema uvjetima iz ove Odluke, daje odnosno potpisuje gradonačelnik grada

Biograda na Moru.

Obveznik komunalnog doprinosa dužan je ugovor o dobrovoljnom zasnivanju založnog prava zaključiti

u roku od 7 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju komunalnog doprinosa te snositi trošak

ovjere svog potpisa kod javnog bilježnika.

Ukoliko obveznik komunalnog doprinosa ne zaključi ugovor u roku iz prethodnog stavka Jedinstveni

upravni odjel će postojeće rješenje o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa zamijeniti novim

rješenjem u kojem obveza plaćanja komunalnog doprinosa dospijeva u roku od 15 dana od dana

pravomoćnosti tog rješenja.

VI

IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA

KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 7., 8. i 9. ove Odluke sredstva

potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1. članka 22. Zakona o

komunalnom gospodarstvu, osigurat će se u proračunu Grada Biograda na Moru iz sredstava

poreznih prihoda.

VII

KAZNENE ODREDBE

Globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne postupi sukladno

članku 9. stavak 1. ove Odluke.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka

1. ovog članka.

Globom u iznosu od 200,00 kuna kaznit će se i fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 5 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na

Moru".

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o komunalnom doprinosu

Grada Biograda na Moru («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 4/09., 7/09., 9/09., 5/10. i

12/11.).

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se po odredbama Odluke o

komunalnom doprinosu («Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 4/09., 7/09., 9/09., 5/10. i

12/11.).

KLASA: 363-01/12-01/13

URBROJ: 2198/16-02-12-3

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( "Narodne novine",

broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 ), čl. 5. st. 1. Zakona o sigurnosti prometa na

cestama ( "Narodne novine", broj 67/08., 48/10. - odluka USRH i 74/11. ) te članka 26. stavak 1. točka

2. Statuta Grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 5/09. ) Gradsko

vijeće grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, d o n o s i

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa

u Gradu Biogradu na Moru

I.

U Odluci o uređenju prometa u Gradu Biogradu na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru",

broj 4/08. ) u čl. 8. mijenjaju se stavak 6. i 8. te isti sada glase:

- stavak 6.

" Osobama koje imaju prebivalište na području grada Biograda na Moru ( stare gradske jezgre ) te

osobama koje nemaju prebivalište u Biogradu na Moru ali imaju u vlasništvu stan ili kuću na području

stare gradske jezgre što dokazuju z.k. izvatkom, ugovorom, rješenjem o nasljeđivanju te drugim

odgovarajućim dokazom, Bošana d.o.o. izdavat će odobrenje, kojim će se dopustiti promet vozilom,

isključivo radi pristupa garaži, dvorištu ili na dopuštenom posebno označenom mjestu za parkiranje

gdje su dužni držati vozilo za vrijeme mirovanja,"

- stavak 8.

" Bošana d.o.o. izdavat će odobrenja za pristup na području iz stavka 1. ovoga članka i invalidnim

osobama koje koriste vozilo kao ortopedsko sredstvo, ako su nastanjeni ili zaposleni na tom području."

II.

Također se u cit. Odluci u člancima 6., 8., 19. i 30. riječi "Gradsko poglavarstvo" zamjenjuju riječju:

"gradonačelnik".

KLASA: 340-01/08-01/01

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 6 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

URBROJ: 2198/16-02-12-1

Biograd na Moru, 26. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj

26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog

građevinskog zemljišta za 2011. godine

1. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru usvaja Izvješće o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta za 2011.

godine.

2. Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

Klasa: 363-02/10-01/31

Urbroj: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točka 3. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj

26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

1. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru usvaja Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i

uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

Klasa: 363-02/10-01/30

Urbroj: 2198/16-02-12-3

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne

novine", broj 10/97. i 107/07.) i članka 26. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru

("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na

svojoj 29. sjednici, održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa u

Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru u pedagoškoj 2012/2013. godini

1. Daje se suglasnost na Odluku o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd"

Biograd na Moru u pedagoškoj 2012/2013. godini KLASA:601-02/12-01/3, UR.BROJ:2198/16-08-12-2,

koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru na svojoj 19. sjednici

održanoj 15. ožujka 2012. godine.

Odluka o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj

2012/2013. godini, čini sastavnicu ovog Zaključka.

Moru".

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Biograda na

KLASA:601-02/12-01/01

UR.BROJ:2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru

za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 612-04/12-01/01

UR.BROJ: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 8 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

***

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na

Moru za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 612-05/12-01/02

UR.BROJ: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru

za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA:612-05/12-01/01

UR.BROJ: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju CROATA d.o.o.

za informacijsku djelatnost Biograd na Moru za 2011. godinu

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 5 9 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost

Biograd na Moru za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 400-01/12-01/10

UR.BROJ: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada

Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada

Biograda na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA:021-05/12-02/05

UR.BROJ:2198/16-02-12-5

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 17. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 23/07.), članka 16. stavka 2.

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na

Moru", broj 6/07.) i članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik

Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada

Biograda na Moru za 2012. godinu

1. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru odobrava Program rada Savjeta mladih Grada

Biograda na Moru za 2012. godinu.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku

Grada Biograda na Moru".

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 0 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

KLASA:021-05/12-02/05

UR.BROJ:2198/16-02-12-8

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik

Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića

"Biograd" Biograd na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića "Biograd" Biograd na Moru za

2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objavljuje se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 400-09/12-01/03

UR.BROJ: 2198/16-02-10-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 26. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik

Grada Biograda na Moru", broj 5/09.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, na svojoj 29. sjednici,

održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2011. godinu

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda

na Moru za 2011. godinu.

2. Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

KLASA: 810-01/12-01/01

UR.BROJ: 2198/16-02-12-2

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 1 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( "Narodne novine", broj 91/96.,

68/98., 137/99., 22/00, 73/00 i 114/01. ) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )

samoupravi ( "Narodne novine", broj 33/02., 60/01. i 129/05. ) te čl. 26. st. 1. toč.3. Statuta Grada

Biograda na Moru ( "Službeni glasnik grada Biograda na Moru", 5/09. ), Gradsko vijeće grada

Biograda na Moru na svojoj 29. sjednici održanoj 26. travnja 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra

I.

Ukida se status javnog dobra - puta na nekretnini označenoj kao :

- čest. kat. br. 2142/37, površine 1482 m 2 , upisane u z.k. ulošku 3717 k.o. Biograd

Utvrđuje se da se predmetna nekretnina ne koristi kao javno dobro - put već predstavlja neizgrađeno

građevinsko zemljište na predjelu Granda u Biogradu na Moru.

II.

Zemljišno - knjižni odjel Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd na Moru te Područni ured za

katastar Zadar, Ispostava Biograd na Moru na temelju ove Odluke izvršiti će upis brisanja statusa

javnog dobra - puta u posjedovnici (A listu zemljišno - knjižnog uloška) uz istodobni upis neizgrađeno

građevinsko zemljište na nekretnini:

- čest. kat. br. 2142/37 k.o. Biograd, površine 1482 m 2

III.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku grada Biograda na Moru".

KLASA: 940-01/12-01/02

URBROJ:2198/16-02-12-1

Biograd na Moru, 26. travnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.

33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članka 5. stavak 1. Uredbe

o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobu («Narodne novine», br. 36/04. i

63/08.) i čl. 35. st. 2. Statuta grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru",

broj 5/09.) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 20. ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom

na području Grada Biograda na Moru za 2012. godinu

I.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 2 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru ( "Službeni glasnik

grada Biograda na Moru", broj 11/11. ) dodaju se slijedeće lokacije:

- U točci IV. cit. Plana, kod podnaslova UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA - Plaža Bošana i

plaža Dražica dodaje se pod rednim brojem 1. ( ambulantna prodaja ) još jedna lokacija te ista

sada glasi:

PLAŽA BOŠANA

1. Ambulantna prodaja lok. br. 1 d.č.k.br. 3795 6

( kukuruz, kokice, palačinke,

pommes frites , forneti , voće )

PLAŽA DRAŽICA

2. Ambulantna prodaja lok. br. 1 d.č.k.br. 3200 7

( kukuruz, kokice, palačinke

pommes frites , forneti, kikiriki )

- U točci IV. cit. Plana kod podnaslova KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI - Plaža

Dražica dodaje se pod rednim brojem 2.( zabavni sadržaji ) još jedna lokacija te ista sada

glasi:

PLAŽA DRAŽICA

2. Zabavni sadržaji lok. br.2 d.č.k.br.3200 4

kao i pod rednim brojem 3. ( suncobrani, ležaljke ) te ista sada glasi:

3. Suncobrani, ležaljke lok. br.3 d.č.k.br.3200 5

II.

Također se u cit. Planu podnaslova KOMERCIJALNO-REKREACIJSKI SADRŽAJI - Plaža Dražica

dodaje pod rednim brojem 6. još jedna djelatnost i to Aqua park i drugi morski sadržaji pa ista točka

sada glasi:

6. Aqua park i drugi morski sadržaji lok. br. 6 akvatorij 1

III.

U svemu ostalome cit. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru

ostaje nepromijenjen.

U skladu sa opisanim izmjenama iz prethodnih članaka ove odluke mijenja se i grafički dio Plana

upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Biograda na moru za 2012. godinu.

KLASA: 342-01/11-01/02

URBROJ: 2198/16-01-12-1

Biograd na Moru, 20. ožujka 2012.

GRAD BIOGRAD NA MORU

***

Gradonačelnik

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Na temelju članka 9. stavka 1. i 3. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru

(Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, broj 6/09.), članka 6. stavka 3., članka 9. stavka 5., članka

15. stavka 5. i članka 18. stavka 5. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službeni glasnik

Grada Biograda na Moru“, broj 9/09. /10 i 2/12.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 26.

travnja 2012. godine, donosi

P R A V I L N I K

o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 3 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Pravilnikom određuju parkirališne zone, vremensko ograničenje trajanja i naplate

parkiranja, cijene parkirališnih karata i način korištenja povlaštenih parkirališnih karata na javnim

parkiralištima s naplatom (u daljnjem tekstu: javna parkirališta) na području Grada Biograda na Moru.

Članak 2.

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u tri zone.

Oznaka za I. zonu je plave boje, oznaka za II. zonu je žute boje, oznaka za III. zonu je bijele

boje, kako slijedi:

I. ZONA (otvorenog tipa) obuhvaća područje:

Trg kralja Tomislava, Obala kralja Petra Krešimira IV, Ulica kralja Petra Svačića Trg hrvatskih

velikana, Nova tržnica, prostor kod "starog groblja", Ulica Petra Zoranića (prostor iza zgrade "Stare

škole"), Šetalište kneza Branimira do križanja s Ulicom Put Vruljina a koja obuhvaća javnu površinu

označenu kao dio čest. kat. broj 1189/1, 1175, 1171/1, 1171/2 i 1103 nove izmjere k. o. Biograd,

prostor između hotela „Albamaris“ i „Adria“ u ulici Put Kumenta“, Ulica Tina Ujevića, Ulica kralja Tvrtka,

Ulica Grgura Ninskog, Uvala "Bošana" koja obuhvaća nekretninu katastarske oznake kat. čest. broj:

3795 nove izmjere k. o. Biograd.

II. ZONA (zatvorenog ili otvorenog tipa) obuhvaća područje:

Uvala Soline, Uvala "Dražica" i Šetalište kneza Branimira (u predjelu "JAZ" i to: dio k.č.br. 1189/1 n. i.

k.o. Biograd).

III. ZONA obuhvaća područje:

Javno parkiralište pod naplatom za autobuse, kamione i radne strojeve nalazi se na predjelu GRANDA

istočno od zgrade Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru i obuhvaća čest. kat. br. 1912/2,

1912/3 i 1912/4 n. i. k.o. Biograd u površini 541 m 2 .

VREMENSKO OGRANIČENJE TRAJANJA I NAPLATE PARKIRANJE

Članak 3.

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima otvorenog tipa plaća se svakim

danom i to od 07,00 - 23,00 sata.

Naknada za parkiranje motornih vozila na javnim parkiralištima zatvorenog tipa plaća se u

ljetnom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna, i to:

- na Šetalištu kneza Branimira (prostor u predjelu "Jaza" i to: dio k.č.br. 1189/1 n. i. k.o.

Biograd), Uvali Soline i Uvali "Dražica" od 00,00 do 24,00 sata, dok se u ostalom dijelu godine

naknada za parkiranje motornih vozila plaća na Šetalištu kneza Branimira (prostor u predjelu "Jaza" i

to: dio k.č.br. 1189/1 n. i. k.o. Biograd) od 07,00 do 23,00 sat.

Na povlaštene parkirališne karte ne primjenjuje se vremensko ograničenje trajanja parkiranja.

Vrijeme dopuštenog parkiranja označeno je na prometnom znaku.

CIJENE PARKIRALIŠNIH KARATA

Članak 4.

Cijena parkirališne karte za parkiranje osobnog vozila, autobusa, kombi i teretnog vozila do

1,5 tone nosivosti, motocikla i njegove prikolice, autobusa, radnih strojeva, kamiona i njihovih

priključnih vozila na javnom parkiralištu s naplatom parkiranja, određuje se kako slijedi:

- u I ZONI - 7,00 kuna po satu u vremenskom periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza,

dok u ostalom dijelu godine 5,00 kuna po satu,

- u II ZONI - 5,00 kuna po satu,

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 4 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

vozila.

- u III. ZONI - 100,00 kuna dnevno za autobuse, radne strojeve, kamione i njihova priključna

Članak 5.

Cijena parkirališne karte za parkiranje za vlasnike motornih vozila koji imaju pravo na godišnju

povlaštenu parkirnu kartu, i to:

1. ima prebivalište na području Grada Biograda na Moru što dokazuje osobnom iskaznicom ili

potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje

važećom prometnom dozvolom u iznosu od 150,00 kuna.

2. fizička osoba koja je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i čije mjesto rada je u Gradu

Biogradu na Moru, a nema prebivalište na području Grada Biograda na Moru, što dokazuje potvrdom

poslodavca i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom

u iznosu od 250,00 kuna.

3. stanovnik Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman, Tkon i Polača, što dokazuje osobnom

iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga,

što dokazuje važećom prometnom dozvolom u iznosu od 250,00 kuna.

4. vlasnik stana ili kuće ako je nekretnina na području Grada Biograda na Moru, što dokazuje

dokumentacijom o vlasništvu nekretnine i ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje

važećom prometnom dozvolom u iznosu od 500,00 kuna.

5. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost

ako ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Grada Biograda na Moru, što dokazuje ugovorom

o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno

tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavija djelatnost i ima u vlasništvu vozilo ili je

korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom u iznosu od 500,00 kuna.

6. pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu

djelatnost, koja nema sjedište ili ne koristi poslovni prostor na području Grada Biograda na Moru, a koja

ima sjedište ili koristi poslovni prostor s područja Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman, Tkon i

Polača, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra

ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se obavija djelatnost i

ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom u iznosu od

500,00 kuna.

Povlašteni uvjeti parkiranja ne vrijede na parkiralištima zatvorenog tipa u Uvali Dražica i Uvali

Soline, osim za osobe koje imaju 50 i više posto oštećenja donjih ekstremiteta te vlasnike

ugostiteljskih objekata na tom području.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Grada Biograda na Moru, Hrvatske vojske,

Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Članak 6.

Svi korisnici javnih parkirališta s naplatom imaju pravo na korištenje satne dnevne i tjedne

parkirne karte.

Dnevna i tjedna parkirna karta vrijedi samo za I. zonu naplate.

Cijena dnevne parkirne karte kupljene na blagajni Organizatora parkiranja i na ovlaštenim

prodajnim mjestima koje odredi Organizator parkirališta iznosi 30,00 kuna za ljetni period (od 1. srpnja

do 31. kolovoza ), a za ostali period u godini iznosi 25,00 kuna, dok dnevna karta preuzeta

neposredno na parkiralištu na način iz članka 11. stavka 3. Odluke o organizaciji i načinu naplate

parkiranja („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/09.) iznosi umnožak dnevnog broja sati

parkiranja i cijene sata parkiranja.

Cijena tjedne parkirne karte iznosi 150,00 kuna za ljetni period (od 1. srpnja do 31. kolovoza ),

a za ostali period u godini iznosi 125,00 kuna,

Članak 7.

Cijena mjesečne naknade za rezervirano parkirno mjesto iznosi 1.000,00 kuna.

Članak 8.

Gubitak parkirne karte na parkiralištima II. zone (zatvorenog tipa) iznosi 200,00 kuna.

Članak 9.

U visini naknade za parkiranje uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

Članak 10.

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 5 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti i stavlja se izvan snage Pravilnik o

lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja i naplate parkiranja,

vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje, ("Službeni glasnik Grada Biograda na

Moru", broj 2/10. i 4/11.)

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA:340-01/10-01/03

URBROJ:2198/16-01-12-1

Biograd na Moru, 26. travnja 2012. godine

***

GRADONAČELNIK:

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Kako je uvidom u "Službeni glasnik grada Biograda na Moru" br. 2/12 utvrđeno da je došlo do

očigledne tiskarske omaške kod objave Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i

načinu parkiranja KLASA: 363-01/09-01/20, URBROJ: 2198/16-02-12-1 od 27. veljače 2012. godine,

predmetna Odluka ponovno se objavljuje u cijelosti:

"Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne

novine“, broj 67/08., 48/10. Odluka USRH i 74/11.)i članka 26. stavka 3. Statuta Grada Biograda na

Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, 5/09.) Gradsko vijeće grada Biograda na Moru, na

svojoj 28. sjednici, održanoj 27. veljače 2012. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu parkiranja

Članak 1.

U odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, 5/09. i

2/10.), u članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Fizička osoba (stanar) koja ima prebivalište na području Grada Biograda na Moru, te

pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavija drugu samostalnu djelatnost koja ima

sjedište ili koristi poslovni prostor na području Grada Biograda na Moru, mogu koristiti povlaštene uvjete

parkiranja u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta.“

Članak 2.

U članku 15. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Povlaštene uvjete parkiranja iz stavka 1. ovoga članka može koristiti i vlasnik ili suvlasnik

nekretnine (stana ili kuće) na području Grada Biograda na Moru.“

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

Članak 16. se mijenja i glasi:

„Članak 16.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima fizička osoba (stanar) ako:

- ima prebivalište na području Grada Biograda na Moru što dokazuje osobnom iskaznicom ili

potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može podnijeti

fizička osoba, koja:

- je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i čije mjesto rada je u Gradu Biogradu na

Moru, a nema prebivalište na području Grada Biograda na Moru, što dokazuje potvrdom

poslodavca i

- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može podnijeti

fizička osoba, koja je:

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 6 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

- stanovnik Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Pašman, Tkon i Polača, što dokazuje

osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i

- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:

- je nekretnina na području Grada Biograda na Moru, što dokazuje dokumentacijom o

vlasništvu nekretnine i

- ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja

obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:

- ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području Grada Biograda na Moru, što

dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora, odnosno izvatkom iz registra

ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva poslovna adresa na kojoj se

obavija djelatnost i

- ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka, zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu može podnijeti pravna

osoba i fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, koja:

- nema sjedište ili ne koristi poslovni prostor na području Grada Biograda na Moru, a koja

ima sjedište ili koristi poslovni prostor s područja Općina Sv. Filip i Jakov, Pakoštane,

Pašman, Tkon i Polača, što dokazuje ugovorom o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora,

odnosno izvatkom iz registra ili upisnika što ga vodi nadležno tijelo iz kojega je vidljiva

poslovna adresa na kojoj se obavija djelatnost i

- ima u vlasništvu vozilo ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

Pravo na besplatnu parkirnu kartu ima invalidna osoba koja:

- ima prebivalište ili boravište na području Republike Hrvatske, što dokazuje osobnom

iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova,

- ima vozilo u vlasništvu ili je korisnik leasinga, što dokazuje važećom prometnom dozvolom

i

- ima valjano rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu.

Naplate parkiranja oslobođena su vozila Grada Biograda na Moru, Hrvatske vojske, Ministarstva

unutarnjih poslova, Službe hitne pomoći i vatrogasna vozila.

Fizičkoj osobi iz stavka 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga članka mogu se izdati povlaštene karte za sva motorna

vozila kojih je vlasnik ta fizička osoba ili je korisnik leasinga.

Pravnoj osobi iz stavka 5. i 6. ovoga članka mogu se izdati povlaštene parkirne karte za sva vozila

registrirana na ime pravne osobe.

Povlaštenom parkirnom kartom korisnik se može koristiti isključivo za vozila za koje je izdana.

Naplata povlaštene parkirne karte obavlja se naplatom preko žiro računa Organizatora parkiranja ili

istodobnom kupnjom i preuzimanjem povlaštene karte na blagajni Organizatora parkiranja.

Ako korisnik povlaštene karte za vrijeme njenog važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana,

Organizator parkiranja zamijenit će parkirališnu kartu, na korisnikov zahtjev, novom parkirališnom

kartom.

Povlaštena karta vrijedi dok fizička, odnosno pravna osoba ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2., 3. i 4.

odnosno stavaka 5. i 6. ovog članka.

Osobama iz stavaka 1., 2., 3. i 4. odnosno stavka 5. i 6. ovog članka može se izdati povlaštena karta

ako su podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja do dana njezina izdavanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Biograda na

Moru“.

KLASA:363-01/09-01/20

UR.BROJ:2198/16-02-12-1

Biograd na Moru, 27. veljače 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA BIOGRADA NA MORU

***

Predsjednik Gradskog vijeća:

Tonči Šangulin

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

Rbr. Naziv akta S A D R Ž A J Stranica

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

19.

GODIŠNJI

IZVJEŠTAJ

20. ODLUKA

21. ODLUKA

22. ODLUKA

o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2011.

godinu

o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Biograda

na Moru za redovno godišnje financiranje političkih

stranaka u 2012. godini

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju

Poduzetničkog centra za poticaj i razvoj poduzetništva

d.o.o. Biograd na Moru

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za

obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada

Biograda na Moru

45

46

47

48

23. ODLUKA o komunalnom doprinosu 50

24. ODLUKA

25. ZAKLJUČAK

26. ZAKLJUČAK

27. ZAKLJUČAK

28. ZAKLJUČAK

29. ZAKLJUČAK

30. ZAKLJUČAK

31. ZAKLJUČAK

32. ZAKLJUČAK

33. ZAKLJUČAK

34. ZAKLJUČAK

35. ZAKLJUČAK

o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa u

gradu Biogradu na Moru

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja

komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja

uređenog građevinskog zemljišta za 2011. godinu

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.

godinu

o davanju suglasnosti na Odluku o upisu i mjerilima upisa

u Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru u pedagoškoj

2012./2013. godini

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2011. godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2011.

godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2011. godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

CROATA d.o.o. za informacijsku djelatnost Biograd na

Moru za 2011. godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada

Biograda na Moru za 2011. godinu

o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada

Biograda na Moru za 2012. godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Dječjeg vrtića „BiogradBiograd na Moru za 2011. godinu

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju

Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2011.

godinu

55

56

56

57

57

58

58

58

59

59

60

60

36. ODLUKA o ukidanju statusa javnog dobra (č.k.br.2142/37) 61

GRAD BIOGRAD NA MORU


S t r a n i c a 6 8 «SLUŽBENI GLASNIK» 3/2012

AKTI GRADONAČELNIKA

37. ODLUKA

38. PRAVILNIK

39. ISPRAVAK

o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim

dobrom na području grada Biograda na Moru za 2012.

godinu

o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom

ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate

parkiranja i visinama naknade za parkiranje

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i

načinu parkiranja

61

62

65

S A D R Ž A J 67

" Službeni glasnik Grada Biograda na Moru"- Službeno glasilo Grada Biograda na Moru

Izdavač : Grad Biograd na Moru

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL :PROČELNICA - Renata Mršić, dipl. iur.

Službeni glasnik Grada Biograda na Moru uredila je : Renata Mršić, dipl. iur.

Izradio: Davor Ivanović, dipl. ing. građ.

Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210

Telefon: 023/383-150; 023/383-003; Fax: 023/383-377; E-pošta:info@bigradnamoru.hr

GRAD BIOGRAD NA MORU

More magazines by this user
Similar magazines