Nõunik - Justiitsministeerium

just.ee

Nõunik - Justiitsministeerium

KINNITATUD

Justiitsministeeriumi kantsleri

7.08.2009.a

käskkirjaga nr 255-k

EV Justiitsministeerium

TEENISTUJA AMETIJUHEND

Struktuuriüksus:

Ametikoht:

Tegevusvaldkond:

Ametisse nimetamine:

Vahetu juht:

Alluvad:

Teenistuja asendab:

Teenistujat asendab:

Kvalifikatsiooninõuded:

Muud nõuded:

Järelevalve ja õigusteeninduse talitus

Nõunik

Kohtutäiturite, notarite ja pankrotihaldurite järelevalve

Kantsler asekantsleri ettepanekul

Järelevalve ja õigusteeninduse talituse juhataja

Puuduvad

Talituse referenti, nõunikku, talituse juhatajat

Talituse referent, nõunik, talituse juhataja

1. Juriidiline kõrgharidus;

2. Eesti keele osakus kõrgtasemel (C 1);

3. Kahe võõrkeele oskus kesktasemel;

4. Töökogemus avalikus teenistuses, vabade õiguselukutsete alal või

tegevusvaldkonnale lähedasel tööl kokku vähemalt 2 aastat;

5. Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus.

1. Algatus- ja otsustusvõimelisus;

2. Iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosivõime;

3. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;

4. Hea pingetaluvus;

5. Täpsus ja kohusetundlikkus.

Teenistusülesanded:

Tulemus:

1. Kohtutäiturite ametitegevuse üle järelevalve

Tõhus järelevalve.

teostamine:

- ettepanekute tegemine kontrollide

teostamiseks;

- kontrollide läbiviimine;

- järelevalve akti koostamine.

2. Notarite ametitegevuse üle järelevalve teostamine: Tõhus järelevalve.

- ettepanekute tegemine kontrollide

teostamiseks;

- kontrollide läbiviimine;

- järelevalve akti koostamine.

3. Pankrotihaldurite tegevuse üle järelevalve

Tõhus järelevalve.

teostamine

4. Ettepanekute tegemine distsiplinaarmenetluse Koostatud memo.

algatamiseks.

5. Distsiplinaarmenetluste läbiviimine. Korrektselt ja õigeaegselt menetletud rikkumised.

6. Õigusloomealaste ettepanekute esitamine

Tõhus õigusregulatsioon.

õigusaktide muutmiseks.

7. Memode, arvamuste, pressiteadete ja

Korrektselt ja tähtaegselt esitatud materjalid

kooskõlastuste ettevalmistamine.

talituse juhataja teadmisel.

8. Isikute ja asutuste avaldustele, teabenõuetele, Asjakohased, tähtaegsed vastused.

märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine.

9. Justiitsministeeriumi esindamine kohtus oma Riigi huvide tõhus kaitse.

volituste piires.

10. Talituse juhataja ühekordsete korralduste täitmine. Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.


Kooskõlastatud tegevus ja koostöö

1. Nõuniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu ülemusega.

2. Nõunik teeb koostööd kõigi Justiitsministeeriumi ning valitsemisala teenistujate ja töötajatega.

Õigused:

Vastutus:

Ametijuhendi

muutmine:

1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.

2. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

3. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks vajalikku

täiendkoolitust.

1. Teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest;

2. Teenistuskohustuste käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning

seadustele vastavuse eest

3. Töövahendite säästliku planeerimise ja kasutamise eest;

4. Töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja

eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise

eest.

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad

õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma

ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja

nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja

palga muutmist

Teenistuja:

/allkiri/

/kuupäev/

More magazines by this user
Similar magazines