Views
4 years ago

ChÆ°Æ¡ng 1

ChÆ°Æ¡ng 1

ChÆ°Æ¡ng

Bài giảng Truyền thông marketing Chương 1 TỔNG QUAN V Ề TRUYỀN THÔNG MARKETING Các nội dung chính trong chươ ng này: • Khái niệm và vai trò của truyền thông marketing • Quá trình truyền thông marketing • Các công c ụ truyền thông marketing • Vấn đ ề đạo đức trong truyền thông marketing 1.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING 1.1.1.Khái niệm v ề truyền thông marketing Theo Philip Kotler, truyền thông marketing (marketing communication) là các hoạ t động truyền thông tin một cách gián tiếp hay trực tiếp v ề sản phẩm và bả n thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục h ọ tin tưởng vào doanh nghiệp cũng nh ư sả n phẩm, và mua sản phẩm của doanh nghiệp. (Marketing communications are the means by which firms attempt to inform, persuade, and remind consumers, directly or indirectly, about the products and brands they sell-Philip Kotker). Truyền thông marketing có các mục đích c ơ bản là thông báo, thuyết phục và nhắ c nhở đối tượng nhận tin v ề sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệ p. Qua các nộ i dung thông điệp, doanh nghiệp thông báo cho khách hàng v ề s ự có mặt củ a doanh nghiệp, của sản phẩm trên th ị trường, thuyế t phục h ọ v ề các ưu việt của sản phẩ m so với các sản phẩm cạnh tranh, và nhắc nhở h ọ nh ớ đến sản phẩm khi có nhu cầu. Truyền thông marketing còn được gọi bằng thuật ng ữ tương đương là xúc tiế n (marketing promotion), là một trong 4 thành t ố của marketing mix. 1.1.2. Vai trò của truyền thông marketing Truyền thông marketing là một thành t ố quan trọng có vai trò h ỗ tr ợ đắc lự c cho các chiến lược marketing mix khác. Các chiến lược và chiến thuật marketing khác đượ c xây dựng hoàn hảo s ẽ giúp cho việc giảm bớt hoạt động truyền thông. Tuy nhiên, có rấ t ít các dịch v ụ, ch ủ yếu là các dịch v ụ được cung cấp trong môi trường cạnh tranh lạ i có th ể b ỏ qua được vai trò của truyền thông marketing. Hơn nữa, ngày nay chu kỳ sống củ a sản phẩm ngày càng ngắn, cho nên quan điểm “hữu x ạ t ự nhiên hươ ng” không còn phù hợp nữa. Thông qua chiến lược truyền thông marketing, doanh nghiệ p thông tin cho khách hàng tiềm năng biết được những lợi th ế, công dụng, giá tr ị, lợ i ích của sản phẩ m mang lại cho người tiêu dùng. Do vậy, chiến lược truyền thông marketing giúp doanh nghiệ p tăng doanh s ố của các sản phẩm hiện tại, tạo ra s ự nhận biết và ưa thích củ a khách TS. Nguyễn Thượng Thái – Học viện công ngh ệ Bưu chính Viễn thông. 6

Tổng kết chương 1 - Đại học Duy Tân
khung theo dõi, đánh giá chương trình phòng chng hiv/aids quc gia
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN 1 - Mientayvn.com
các chương trình đào tạo cử nhân trong nước - Trường Đại học Kinh ...
Phương pháp thuyết minh Lớp
Công ty Dt May Thái Tun CHƯƠNG TRÌNH HP MT KHÁCH HÀNG ...
HÉ MỞ CON ĐƯỜNG HỒI PHỤC - CBRE
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 9.2010 - Buildviet.info
Mạng điện - Mientayvn.com
Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc - Alive & Thrive
Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc - Alive & Thrive
Theo dõi nghèo đô thị theo phương pháp cùng tham gia 2009
TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG TP.HCM Q2/2013 - CBRE
Phần 1 - VN.NET
bài giảng cung cấp điện - Mientayvn.com
PowerPoint Template - Ra mắt hệ thống lưu trữ cng cộng ...
Phần 1 - VN.NET
P H IÊ N B A N M IE N P H Í
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
THÔNG TIN NỘI BỘ - công ty Tín Nghĩa
nhaø thaàu & thò tröôøng xaây döïng 06|2011 - Hiệp hội Nhà thầu ...
Báo cáo thường niên 2009 - Vietstock
NHÀ THẦU VÀ THỊ TRƯỜNG XÂY DỰNG 10.2010 - Buildviet.info
Australia Post Thỏa Thuận Doanh Nghiệp 2013
Theo dõi Nghèo theo Phương pháp cùng Tham gia ... - Oxfam Blogs
THÔNG TIN NỘI BỘ - Tín Nghĩa
12 cạnh tranh & người tiêu dùng