Bezpečnostní list - Tollens

tollens.cz

Bezpečnostní list - Tollens

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

verze CZ

Francie revize/datum: 1 (08-04-2008)

ČR revize/datum: 1 (05.12.2008)

3t30094 - ORIZON SATIN

1. Identifikace přípravku a společnosti

strana: 1/4

Version 1 (08-04-2008)

Verze: 1 (05-12-2008)

1.1 Identifikace přípravku ORIZON SATIN

Kód výrobku

3t30094

1.2 Použití: Nátěrová hmota.

1.3 Identifikace výrobce: MATERIS PEINTURES

Sídlo:

71, Boulevard du General Leclerc. 92583. Clichy. France

Telefon / Fax: 0033 141276200 / 0033 141276201 nouzový telefon: 0033 145425959

Elektronická adresa osoby

odpovědné za bezpečnostní list: olivier.montagne@materispaints.com, fds.support@materispaints.com

Dodavatel ČR: DPC Systems, s. r. o.

Sídlo

Kšírova 120, 619 00 Brno

Telefon:

Fax:

543 250 300, 543 250 302, servisní 602 770 398

543 252 301, 543 250 302

IČO: 46963651

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé

situace:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, telefon

nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, (nebo pouze ve dne 224 914 575)

2. Identifikace nebezpečí

2.1 Klasifikace přípravku: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný dle směrnice 1999/45/EHS

(vyhláška 232/2004 Sb.) avšak představuje specifické nebezpečí:

Obsahuje Karboxylát kobaltu. Může vyvolat alergickou reakci.

2.2 Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a na životní prostředí při používání přípravku:

Může vyvolat alergickou reakci. Viz dále body: 3, 8, 9, 11, 12 a 15.

2.3 Další rizika: Viz klasifikace jednotlivých složek

3. Složení / informace o složkách

3.1 Chemická charakteristika (popis): přípravek

3.2 Údaje o nebezpečných složkách ve smyslu směrnice 67/548/EHS:

Chemický název:

Číslo:

CAS / Einecs / Index

Obsah v %

hm.:

Oxid zinečnatý 1314-13-2

215-222-5

030-013-00-7

0 ≤ c < 1 N

R 50/53

Klasifikace látky:

výstražný symbol, R věty

úplné znění R vět - viz bod 16, expoziční limity jednotlivých látek, pokud jsou k dispozici - viz bod 8

*Může vyvolat alergickou reakci. 1) obsah benzénu < 0,1%

4. Pokyny pro první pomoc:

4.1 Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při

bezvědomí uložit do stabilizované polohy a nikdy nepodávat nic ústy.

4.2 Při nadýchání: -

4.3 Při styku s kůží: -

4.4 Při zasažení očí: -

4.5 Při požití: -

5. Opatření pro hašení požáru:

5.1 Vhodná hasiva Není relevantní

5.2 Nevhodná hasiva -

5.3 Zvláštní nebezpečí -

5.4 Zvláštní ochranné

prostředky pro hasiče:

Vzhledem ke vzniku toxického dýmu při tepelném rozkladu je třeba, aby hasící personál

používal samostatný dýchací přístroj se stlačeným vzduchem.

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Bezpečnostní

opatření na ochranu

osob:

Prostředky osobní ochrany, viz body 7 a 8.


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

verze CZ

Francie revize/datum: 1 (08-04-2008)

ČR revize/datum: 1 (05.12.2008)

3t30094 - ORIZON SATIN

6.2 Bezpečnostní

opatření pro ochranu

životního prostředí

6.3 Doporučené metody

čistění a zneškodnění

strana: 2/4

Version 1 (08-04-2008)

Verze: 1 (05-12-2008)

Zachyťte uniklý materiál do vhodného nehořlavého absorpčního materiálu, např. písek,

zemina, vermikulit (škvára), křemelina. Použijte vhodný kontejner ke shromáždění

odpadu pro následnou likvidaci. .Zamezte vniknutí do kanalizace a vodních toků.

Pokud dojde k úniku do vodních toků, řek neb odpadů informujte příslušné úřady

(hasiči 150, policie 158, správce povodí).

Kontaminované místo čistěte přednostně detergentem, nepoužívejte ředidla.

Shromážděné zbytky přípravku likvidujte dle příslušných předpisů (viz bod 13).

7. Zacházení a skladování

7.1 Pokyny pro zacházení:

Předpisy, které se uplatňují při skladování, dodržujte i v místech kde se s přípravkem nakládá.

Nepovolaným osobám přístup zakázán. Používejte prostředky osobní ochrany – viz bod 8.

Dodržujte pokyny na etiketách a bezpečnostní předpisy pro pracovní prostředí.

Přípravek nesmí přijít do styku s očima.

V prostoru kde se s přípravkem nakládá je zakázáno kouření, konzumace potravin a nápojů.

Obaly nikdy nevyprazdňujte pod tlakem.

Obecné pokyny pro opatření na ochranu životního prostředí: postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší,

vodním zákonem, zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Zamezte úniku přípravku do kanalizace a

životního prostředí.

7.2 Skladování:

Obaly těsně uzavírejte a ukládejte na suchém místě.

7.3 Specifické (určené) použití: Nátěrová hmota. Další informace viz technický list.

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1. Limitní hodnoty expozice: ČR: 361/2007 Sb.; EU: 98/24/ES (ve zn. 2000/39/ES, 2006/15/ES)

Látka PEL NPK-P jednotka poznámka

Oxid zinečnatý, jako Zn 2 5 mg/m 3 ČR

Benzíny (technická směs uhlovodíků) 400 1000 mg/m 3 ČR

8.2 Omezování expozice:

8.2.1 Omezování expozice

pracovníků:

Biologický expoziční test dle přílohy 2 vyhlášky č. 432/2003 Sb.: není stanoven

Poznámka: PEL: přípustný expoziční limit; NPK-P: nejvyšší přípustná

koncentrace; D / pokožka - při expozici se významně uplatňuje pronikání látky

kůží; ČR – Česká republika; EU – Evropské společenství

Používejte osobní ochranné prostředky, které splňují směrnice 89/686/EHS

(nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní

ochranné prostředky).

a) Ochrana dýchacích cest -

b) Ochrana rukou Ochranné rukavice.

c) Ochrana očí Zamezte styku s očima. Použijte ochranné brýle. Zajistěte nádržky k výplachu očí

v místech, kde se běžně pracuje s přípravkem.

d) Ochrana kůže Další informace viz bod 11 tohoto bezpečnostního listu.

8.2.2 Omezování expozice

životního prostředí:

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Postupujte v souladu se zákonem na ochranu ovzduší, vodním zákonem, zákonem

o odpadech, jejich prováděcími předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

Zamezte úniku přípravku do kanalizace a životního prostředí.

9.1 Obecné informace

Skupenství (při 20°C):

viskózní kapalina

Barva: -

Zápach (vůně): -

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí:

Hodnota pH (při 23°C): Slabě zásaditý hodnota nestanovena

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C) nespecifikováno

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C) nespecifikováno


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

verze CZ

Francie revize/datum: 1 (08-04-2008)

ČR revize/datum: 1 (05.12.2008)

3t30094 - ORIZON SATIN

Bod vzplanutí (°C)

nevztahuje se

Hořlavost

Samozápalnost) (°C) (Teplota vznícení) nespecifikováno

Relativní hustota (g/cm 3 při 20 °C): > 1

Hustota (g/cm 3 ) 1,32

Rozpustnost ve vodě

mísitelný

Rozdělovací koeficient n-

-

oktanol/voda

Viskozita (při 20 o C) (s) -

Hustota par: -

9.3 Další informace:

VOC (g/l) max. 95

10. Stálost a reaktivita:

Podmínky, za nichž je přípravek

stabilní:

Podmínky, kterých je nutno se

vyvarovat:

Látky a materiály, s nimiž

přípravek nesmí přijít do styku:

Nebezpečné produkty rozkladu: -

11. Toxikologické informace:

strana: 3/4

Version 1 (08-04-2008)

Verze: 1 (05-12-2008)

Při použití doporučených předpisů ke skladování a manipulaci stabilní.

-

-

Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice přípravku:

Akutní toxicita: toxikologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispozici

12. Ekologické informace:

12.1 Ekotoxicita Ekologické údaje o vlastním přípravku nejsou k dispozici

Přípravek nesmí vniknout do kanalizace a vodních toků.

Dojde-li ke kontaminaci vodních toků, řek nebo vodotečí okamžitě o tom informujte příslušné úřady.

13. Pokyny pro odstraňování:

Způsoby zneškodňování zbytků přípravu a kontaminovaného obalu:

Nevylévejte do kanalizace a vodních toků.

Dodržujte místní předpisy pro ochranu vod.

Odpad a obaly musí být odstraňovány dle místních předpisů.

Odpad: Při recyklaci nebo likvidaci odpadu postupujte dle platných předpisů (zákon č. 185/2001 Sb., ve znění

pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.

Znečištěný obal: Vyprázdněte zcela obal. Nestrhávejte náleptu (štítek) z obalu. Předejte osobě oprávněné

k likvidaci odpadů.

14. Informace pro přepravu :

Přepravu výrobku zajistěte v souladu s opatřeními ADR (silniční), RID (železniční), IMDG (námořní) a ICAO/IATA (letecká) -ADR 2007 -

IMDG 2006 - ICAO/IATA 2007.

15. Informace o předpisech

Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí, které musí být dle směrnic

67/548/EHS a 1999/45/ES (v jejich aktuálním znění) uvedeny na štítku:

Nebezpečná látka: -

Symbol nebezpečnosti: -

R věty -

S věty: S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů


BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES

verze CZ

Francie revize/datum: 1 (08-04-2008)

ČR revize/datum: 1 (05.12.2008)

3t30094 - ORIZON SATIN

Právní předpisy vztahující se k přípravku:

strana: 4/4

Version 1 (08-04-2008)

Verze: 1 (05-12-2008)

Předpisy EU

Směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování

nebezpečných látek ve znění aktuálních změn

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se

klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků ve znění aktuálních změn

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady

76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (oprava)

Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

v aktuálním znění

Rozhodnutí Komise 2000/532/ES zavádějící seznam odpadů

Směrnice Komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

k provedení směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými

činiteli používanými při práci

Směrnice Komise 2006/15/ES, o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

k provedení směrnice Rady 98/24/ES

Národní předpisy

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí

předpisy

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy

16. Další informace

Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vychází ze současných znalostí a legislativy Společenství ČR.

Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí,

která jsou nutná pro bezpečné použití, ale nemohou být považována za záruku užitných vlastností nebo vhodnosti pro

konkrétní použití. Je vždy povinností uživatele/zaměstnavatele zajistit, aby práce byla plánována a prováděna

v souladu s platnými právními předpisy.

Při klasifikaci se vycházelo z vyhlášky č. 232/2004 Sb. a údajů poskytnutých výrobcem (SAFETY DATA SHEET

ORIZON SATIN kód 3T30094; Révision 1 (08-04-2008) Version 1 (08-04-2008) .

Úplné znění R vět z bodu 2: R 22 Zdraví škodlivý při požití, R 38 Dráždí kůži, R 40 Podezření na karcinogenní

účinky, 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 51/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

Poznámka pro následné uživatele / distributory: Informace o případném jiném použití, než uvedeném v tomto

bezpečnostním listě a nové poznatky o možném nebezpečí při používání tohoto přípravku sdělte na adresu:

marek.prosecky@tollens.cz

2004/42/EC // vyhláška 355/2002 Sb., ve zn. 509/2005 Sb. (VOC):

Přípustné koncentrace VOC v produktu připraveném k použití (kategorie IIAb) jsou maximálně 150 g/l v etapě od

2007 a maximálně 100 g/l v etapě od 2010.