Jak Wybierani Są Członkowie Władz Lokalnych

lcc.ie

Jak Wybierani Są Członkowie Władz Lokalnych

punkcie wyborczym, znajdującym się w tym samym okręgu

wyborczym.

6. KIEDY ODBYWAJĄ SIĘ WYBORY LO-

KALNE?

Wybory lokalne odbywają się zwykle co pięć lat, w czerwcu.

Faktyczna data wyborów, taka sama we wszystkich okręgach,

jest ustalana na mocy zarządzenia Ministra Środowiska,

Dziedzictwa Narodowego i Samorządów Lokalnych. Minister

określa również czas trwania głosowania, który musi wynosić co

najmniej dwanaście godzin pomiędzy 7.00 a 22.30. Jednakże

w przypadku trudnych warunków atmosferycznych lub

problemów z transportem, możliwe jest przeprowadzenie

głosowania na wyspach przed wyznaczoną datą wyborów i

skrócenie czasu jego trwania do czterech godzin.

7. W JAKI SPOSÓB SĄ ZORGANIZOWANE

WYBORY?

Odpowiedzialność za przeprowadzenie wyborów do każdego

z organów władz lokalnych spoczywa na przewodniczącym

komisji wyborczych, powołanym przez władze lokalne. Koszty

organizacji wyborów ponoszą władze lokalne.

38 większych organów władz lokalnych jest podzielonych

pomiędzy dwa lub więcej lokalnych okręgów wyborczych,

a wybory są organizowane w każdym z tych okręgów,

z uwzględnieniem liczby członków rady kandydujących

z danego okręgu. W sumie wybory są organizowane w 258

okręgach.

8. NOMINOWANIE KANDYDATÓW

Termin (jeden tydzień) zgłaszania kandydatów do startu w

wyborach lokalnych upływa na cztery tygodnie przed datą

głosowania. Kandydatura może być zgłoszona przez samego

kandydata lub przez innego wyborcę uprawnionego do udziału

w wyborach do samorządu lokalnego w danym okręgu. Jedna

osoba może kandydować w więcej niż jednym okręgu. Do

formularza zgłoszeniowego kandydata z zarejestrowanej partii

politycznej należy dołączyć potwierdzenie przynależności

politycznej. W przypadku braku potwierdzenia, zanim wygaśnie

termin składania zgłoszeń, należy przeprowadzić jedną z dwóch

następujących procedur:

• 15 osób zarejestrowanych jako wyborcy lokalni w danym

okręgu wyborczym w obecności Urzędnika upoważnionego

do przyjmowania zaprzysiężonych zeznań, Sędziego

Pokoju, notariusza, funkcjonariusza policji Garda Síochána

lub urzędnika władz rejestracyjnych musi wypełnić

ustawowe oświadczenie,

• złożenie przez kandydata, lub inną osobę w jego imieniu,

JAK WYBIERANI SĄ CZŁONKOWIE WŁADZ LOKALNYCH

5

More magazines by this user
Similar magazines