919_Bc_prace_Baranci.. - Evropský polytechnický institut

vos.cz

919_Bc_prace_Baranci.. - Evropský polytechnický institut

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích

Studijní obor: Finance a daně

VLIV POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

INSTRASTATU NA ČINNOSTI

POSKYTOVANÉ ČSAD HODONÍN a.s.

(Bakalářská práce)

Autor: Šárka BARANČICOVÁ

Vedoucí práce: Ing. František Kyncl, Ph.D.

Kunovice, srpen 2009


Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

Kunovice, srpen 2009

/vlastnoruční podpis autora/


Poděkování

Děkuji panu Ing. Františku Kynclovi, Ph.D. a panu prof. Ing. Václavu Cempírkovi, Ph.D.,

za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské

práce, ale také všem, kteří se na mé práci podíleli a poskytli mi potřebné informace a také

zejména panu Stanislavu Šuchovi.

Kunovice, srpen 2009

Šárka Barančicová


OBSAH

ÚVOD ............................................................................................................................................................... 7

1 PROFIL FIRMY ČSAD HODONÍN A.S. ............................................................................................ 8

1.1 FIRMA S DLOUHOLETOU TRADICÍ ..................................................................................................... 8

1.2 ČLENSTVÍ SPOLEČNOSTI ČSAD HODONÍN A.S. ................................................................................ 8

1.3 AKTIVITY SPOLEČNOSTI ČSAD HODONÍN A.S. ................................................................................ 9

2 OBCHODNÍ ČINNOSTI ČSAD HODONÍN A.S. ............................................................................. 10

2.1 VÝCHOZÍ SITUACE V ČSAD HODONÍN A.S. ................................................................................... 10

2.1.1 Základní obchodní činnosti ...................................................................................................... 10

2.2 LOGISTICKÁ ČINNOST .................................................................................................................... 10

2.2.1 Skladování ................................................................................................................................ 11

2.2.2 Spedice ..................................................................................................................................... 12

2.2.3 TOPTRANS .............................................................................................................................. 12

2.2.4 Celní služby .............................................................................................................................. 13

2.3 POHONNÉ HMOTY .......................................................................................................................... 14

2.4 NÁKLADNÍ DOPRAVA ..................................................................................................................... 14

2.5 CITROËN ........................................................................................................................................ 15

3 OBECNÝ POPIS INSTRASTATU ..................................................................................................... 15

3.1 CO JE TO INSTRASTAT ............................................................................................................... 16

3.1.1 Povinnost vykazovat údaje do INTRASTATU v ČR.................................................................. 16

3.1.2 Co je předmětem vykazování .................................................................................................... 16

3.1.3 Podklady pro údaje INTRASTATU .......................................................................................... 17

3.2 VYKAZOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH SPOLEČNOSTI ................................................................................. 17

ČSAD HODONÍN A.S. ..................................................................................................................... 17

3.2.1 ČSAD Hodonín a.s. – zpravodajská jednotka .......................................................................... 18

3.2.2 Zpracovávání vybraných ekonomických údajů pro podávání výkazů INTRASTATU jako služba

Společnosti ................................................................................................................................ 23

4 DŮSLEDKY POSKYTOVÁNÍ CELNÍCH SLUŽEB ....................................................................... 25

4.1 VZNIK ZÁVAZKU A SPOLUPRÁCE MEZI POSKYTOVATELEM A ODBĚRATELEM CELNÍCH SLUŽEB ..... 25

4.1.1 Ekonomický prospěch obou smluvních stran ........................................................................... 25

5 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PROBLEMATIKY ZASTUPOVÁNÍ ZPRAVODAJSKÉ

JEDNOTKY – PLNÁ MOC, DRUH SMLOUVY, ODPOVĚDNOSTI OBOU SMLUVNÍCH

STRAN ................................................................................................................................................... 27

5.1 DRUH SMLOUVY ............................................................................................................................ 27

5.1.1 Odpovědnosti pro obě strany ................................................................................................... 28

6 ANALÝZA EKONOMICKÝCH DŮVODŮ A DŮSLEDKŮ ZAVEDENÍ SLUŽBY .................... 30


ZÁVĚR ........................................................................................................................................................... 35

RESUMÉ ........................................................................................................................................................ 36

RESUME IN ENGLISH LANGUAGE ........................................................................................................ 37

SEZNAM LITERATURY ............................................................................................................................. 38


ÚVOD

Ve své bakalářské práci se budu zabývat logistickým odvětvím a INSTRASTATEM ve

společnosti ČSAD Hodonín a.s. a jejím stručným popisem. Cílem je přiblížit INTRASTAT

jako důležitý prvek figurující při uskutečňování zahraničního obchodu. Využití

INTRASTATU nejen jako povinného statistického výkazu, ale také jako prostředku

k vypracování analýzy uplatňování daně. Problematika INTRASTATU je přehledně řešena

v příručce pro Intrastat, která je vydána Českým statistickým úřadem a Generálním

ředitelstvím cel. Příručka je přístupná na stránkách těchto úřadů spolu s dalšími

informačními materiály. Každý podnik, který se zabývá službou INTRASTATU se řídí

vlastním Postupem uplatňování statistického vykazování v systému INTRASTAT. V této

práci bude také rozebrán problém, který nastal při vstupu do Evropské unie, kdy ještě před

tímto vstupem ČSAD Hodonín a.s. poskytovalo rozsáhlé spektrum celních služeb a poté

hledalo cestu, jak nahradit výpadek za poskytované celní služby a využít odborný potenciál

vlastních zkušených pracovníků v této oblasti. Výsledkem byla orientace na poskytování

služeb v oblasti INTRASTATU. Výsledky v této bakalářské práci budou použity také pro

Analytický útvar společnosti ČSAD Hodonín a.s. příp. společnosti, které se potýkají

s podobným problémem.

Tato bakalářská práce obsahuje informace z interních dokumentů firmy.

7


1 Profil firmy ČSAD Hodonín a.s.

1.1 Firma s dlouholetou tradicí

Obrázek č. 1: Logo firmy

Zdroj: [3]

ČSAD Hodonín a.s. navazovala na historickou strukturu státních podniků ČSAD, jejichž

vznik sahá až do roku 1949. Všechny fungující závody v těchto dobách zajišťovaly

a poskytovaly silniční nákladní dopravu a autobusovou dopravu. V roce 1990 byl závod

privatizován a v roce 1993 vznikla společnost ČSAD Hodonín a.s.

Jejím předmětem podnikání je nákladní a autobusová doprava, komplexní logistické služby

(expresní přeprava kusových zásilek – TOPTRANS, skladování, spedice, celní služby,

pronájem skladovacích prostor), prodej vozů Citroën, prodej pohonných hmot, vlastní svou

síť čerpacích stanic, servis, opravárenství a jiné služby. [10]

1.2 Členství společnosti ČSAD Hodonín a.s.

Společnost ČSAD Hodonín a.s. je členem následujících organizací:

Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska

Obchodní a hospodářská komora Brno

Česká logistická asociace

Česká společnost pro jakost

ČESMAD

Slovensko-Česká obchodní komora

Svaz spedice a logistiky ČR

Svaz dopravy ČR

Společenství čerpacích stanic ČR

Svaz autoopraven České republiky

Zväz zasielateľov Slovenska

8


1.3 Aktivity společnosti ČSAD Hodonín a.s.

Další aktivity a působnost společnosti ČSAD Hodonín a.s:

• je pravidelným vystavovatelem na veletrhu Transport Logistic

v Mnichově,

• je pravidelným vystavovatelem na Mezinárodním veletrhu dopravy a logistiky

TRANSPORT a LOGISTIKA v Brně,

• je stálým frekventantem akcí pořádaných OHK Brno včetně obchodního fóra

KONTAKT – KONTRAKT,

• spolupracuje s vysokými školami a odbornými středními školami za účelem

rozvoje znalostního potenciálu zaměstnanců ,

• propagace a zvyšování image společnosti prostřednictvím různých médií,

• sponzoruje různé školní a sportovní akce.

9


2 Obchodní činnosti ČSAD Hodonín a.s.

2.1 Výchozí situace v ČSAD Hodonín a.s.

Společnost ČSAD Hodonín a. s. se v rámci České republiky řadí mezi moderní firmy,

poskytuje jak tradiční autobusovou a kamionovou dopravu, ale mezi její nabídky se také

řadí další služby týkající se dopravy, přepravy různého zboží od výrobce až ke spotřebiteli.

Má k dispozici moderní dopravní a manipulační techniku, dokonale vybavené sklady,

komunikační a výpočetní techniku. Vlastní také certifikát jakosti podle normy ISO

9001:2000.

2.1.1 Základní obchodní činnosti

• komplexní řetězec logistických činností:

- mezinárodní a vnitrostátní silniční nákladní doprava vlastními vozidly,

- vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství v silniční nákladní dopravě,

- expresní přeprava kusových zásilek v systému TOPTRANS,

- poskytování veškerých celních služeb včetně INTRASTATU,

- operace se zbožím ve skladech.

• prodej a servis vozů Citroën,

• čerpací stanice – prodej pohonných hmot,

• servisní činnost – podporuje spolehlivost dopravní techniky,

• osobní doprava – nemá významný rozvojový potenciál, zajišťuje standardní

dopravní obslužnost regionu,

• stanice technické kontroly a metrologické činnosti související s kalibrací

tachografů.

2.2 Logistická činnost

Logistika tvoří téměř 40 % výkonů společnosti ČSAD Hodonín a.s. Logistika se stává

v České republice rozšířeným pojmem.

10


V současné době je logistika obor, který vlivem globalizace má jeden ze zásadních vlivů

na materiální a informační toky a je nezbytnou součástí při realizaci prodeje jakéhokoliv

zboží či služby.

Pro logistiku můžeme vymezit pojem jako je organizace, plánování, řízení a uskutečňování

toku zboží, začínající vývojem a nákupem a ve finální podobě výrobou a distribucí dle

objednávky daného zákazníka tak, aby byly splněny veškeré požadavky trhu při co

nejmenších nákladech a kapitálových výdejích.

Logistika zahrnuje také nové strategie, které vedou k celkovému snižování logistických

nákladů a ke zvyšování konkurenceschopnosti na globalizovaných trzích. Logistika musí

tak být schopna reagovat na nejnovější trendy zbožových a informačních toků. [9]

2.2.1 Skladování

Logistické centrum Brno – Slatina zajišťuje jak řízení tak i skladování logistiky. Logistické

činnosti jako jsou např.: sklady, evidence pohybu ve skladu, kontroly a inventury

uloženého zboží, balení, aj. se realizují v logistických centrech v lokalitách: Praha,

CTPark Brno South (u brněnského letiště), Senica na Slovensku. Vybavenost těchto center

spočívá ve vhodných dopravních infrastrukturách a informačních technologií.

Přehled poskytovaných služeb:

• skladování v distribučních a celních skladech v Brně ( v novém logistickém centru

CTPark Brno South (u brněnského letiště): plocha skladu 20 000 m 2 ), Senici

(skladovací plocha 1 130m 2 ), Praze (Hostivař – celková plocha skladu 2 800m 2 ),

• organizace distribuce k zákazníkovi,

• skladové operace:

- přejímka, kontrola a naskladnění zboží do skladových lokací,

- možnost on-line propojení informačního systému, se systémem ukladatele,

- rychlé kontroly a inventury uloženého zboží,

- skladové operace dle dohodnutých parametrů (expirace, šarže, FIFO, ...),

- podpora užívání čárových kódů EAN - code .

• vychystávání expedičních dávek a vyskladnění,

11


• vybavování zboží dokumentací a komponenty, jednoduché modifikace, přebalování a

etiketování, rychlé kompletace reklamních předmětů pro marketingové akce.

Přednosti:

• pojištění zboží,

• individuální přístup,

• flexibilita,

• skladové služby jsou certifikovány dle ČSN EN ISO 9001:2000.

2.2.2 Spedice

Spedice je další nedílnou součástí tržeb společnosti ČSAD Hodonín a.s. Společnost

poskytuje svým přepravcům dopravu svými velkokapacitními návěsy o objemu 100m³

a soupravami o objemu 120 m³. Jsou- li veškeré nákladní vozy společnosti plně vytíženy,

společnost přebytky práce v dopravě nabízí jiným smluvním dopravcům za úplatu.

Spediční pracoviště jsou v Hodoníně, Brně a Senici, tyto pracoviště zprostředkovávají

přepravy zásilek jak vnitrostátních tak i mezinárodních po celé Evropě.

Přehled poskytovaných služeb:

• vnitrostátní a mezinárodní kamionová přeprava (vytěžování),

• přeprava kusových zásilek v ČR,

• přeprava kusových zásilek v ČR - SK do 48 hod.,

• mezinárodní přeprava kusových zásilek,

• zprostředkování kontejnerové, letecké a železniční přepravy.

Přednosti:

• záruka kvality,

• vlastní distribuční kanál pro rozvoz zásilek ve Slovenské republice včetně celního

odbavení,

• pojištění zásilek.

2.2.3 TOPTRANS

Hlavní činností je přeprava kusových zásilek. Pojem TOPTRANS představuje expresní

přepravu kusových zásilek z domu do domu do 24 hodin, na Slovensko do 48 hodin.

12


Zárukou je rychlé a kvalitní doručení zásilek na jakékoliv místo v České republice a na

Slovensku. Pracoviště jsou umístněny v Brně a v Hodoníně.

Motto: „Blesk je náš pomalejší brácha…“

Přehled poskytovaných služeb:

• v rámci ČR a SR jsou přepravovány zásilky od hmotnosti obálky až po zásilky

velkých objemů,

• garance zaplacení zboží před jeho vydáním – dobírka,

• zajištění originálů potvrzených dodacích listů.

Přednosti:

• snadné objednání přepravy,

• zdarma poskytnutí zákaznického softwaru i se zaškolením pro evidenci

a zpracování objednávek,

• záruka kvality.

2.2.4 Celní služby

Celní středisko poskytuje rozšířený sortiment služeb v Brně a Hodoníně.

Přehled poskytovaných služeb:

• zastupování v celním řízení ve standardních i zjednodušených postupech (dovoz,

vývoz, tranzit Společenství / Společný tranzit),

• vystavování dokladů souvisejících s celním řízením a doplňkových přepravních

dokladů,

• speciální služby pro smluvní klienty (např. vedení evidence režimech

s ekonomickým účinkem podle celních předpisů např. celní sklad),

• zastupování v systému INTRASTAT,

• poskytování zajištění k celnímu dluhu (ručení). [3]

Přednosti:

• služby celního střediska jsou certifikovány dle ČSN EN ISO9001:2002

• umístění pracovišť poskytujících celní služby v areálech celních úřadů

• spolehliví pracovníci s dlouholetou zkušeností v celní oblasti

13


• disponování vlastními záručními doklady

Obrázek č. 2: Mapa logistických center

Zdroj: [4]

2.3 Pohonné hmoty

Nabízené zboží:

• motorová nafta, třída B, D, F (kvalita ČSN EN 590),

• BA SUPER 95 - NATURAL 95 (kvalita ČSN EN 228),

• NORMAL 91 UNI (kvalita ČSN EN 228),

• BA 91 - benzin speciál (kvalita ČSN 656505),

• BA 98 - super plus 98 (kvalita ČSN 656505).

Přednosti:

• záruka kvality,

• zajímavé ceny,

• možnost množstevních slev.

2.4 Nákladní doprava

• velkokapacitní spolehlivá dopravní technika,

• profesionální řídící management a jízdní pracovníci,

14


• obchodní komunikace vedeny česky, německy, anglicky a rusky,

• certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2001,

• pojištění přeprav v zahraničí i tuzemských relací.

2.5 Citroën

• prodej a servis vozů Citroën ,

• další nabízené služby:

- karosářské a lakýrnické práce,

- pneuservis,

- výkup vozidel na protiúčet,

- emise,

- slevy pro zaměstnance na nákup nových vozů.

3 Obecný popis INSTRASTATU

15


3.1 Co je to INSTRASTAT

INSTRASTAT je statistický systém pro sběr, dat, která charakterizují obchodní výměnu

zboží mezi členskými stát EU (Společenství) tzv. intrakomunitární výměnu zboží.

INTRASTAT je součástí statistického systému EU. V systému INTRASTAT se

zpracovávají a vykazují stanovené údaje o zboží, které je obchodováno mezi členskými

státy Společenství a má status zboží Společenství, a proto nepodléhá celnímu dohledu.

Sběr dat pro systém INTRASTAT je povinný pro všechny členské státy Evropské unie.

Legislativní rámec pro uplatňování systému INTRASTAT je tvořen:

- legislativou Společenství,

- národními předpisy: Sbírka zákonů České republiky

Příručka pro Intrastat CZ 2008.

3.1.1 Povinnost vykazovat údaje do INTRASTATU v ČR

Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT se týká osob registrovaných nebo

identifikovaných v ČR k DPH, které při vlastním intrakomunitárním obchodování překročí

osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží.. Osvobozující

práh je stanoven pro odeslání zboží hodnotou čtyři milióny Kč a pro přijetí zboží hodnotou

dva milióny Kč.

Povinnost vykazovat měsíčně údaje do INTRASTATU za přijaté zboží anebo za odeslané

zboží má zpravodajská jednotka vždy do konce kalendářního roku, ve kterém překročila

osvobozující práh a ještě celý kalendářní rok následující. [2]

3.1.2 Co je předmětem vykazování

Předmětem vykazování v systému INTRASTAT je přijetí nebo odeslání zboží, které má

status Evropské unie a je odesíláno plátci DPH v jiném členském státě EU nebo je

přijímáno od plátce DPH z jiného členského státu. Předmětem vykazování je tedy nejen

prostý nákup nebo prodej zboží ale i takové obchodní operace jako např.:

• dodávání zboží v rámci staveních nebo konstrukčních prací,

• dodávání zboží do konsignačních skladů,

16


• zpětné odesílání nebo zpětné přijímání vadného zboží v rámci

reklamací,

• odeslání nebo přijímání náhrad zboží za předchozí vadné plnění,

• přijímání nebo odesílání zboží k dočasnému použití

(déle než na 2 roky),

• přijímání nebo odesílání zboží k dlouhodobému uskladnění (déle než

na 2 roky),

• přijímání nebo odesílání (výjimečně i vrácení) zboží v rámci finančního

leasingu,

• přijímání nebo odesílání zboží v rámci zušlechtění (mimo opravy). [2]

3.1.3 Podklady pro údaje INTRASTATU

Zdrojem údajů pro vyplnění výkazu INTRASTATU jsou zejména ekonomické a procesní

údaje tj.údaje z evidence zpravodajské jednotky o pohybu zásob a zboží, ale také z její

daňové evidence nebo z účetnictví. Využívat je možné též:

• prodejní a nákupní faktury obsahující popis zboží, jeho hodnotu množství

a případně další dodací podmínky,

• dopravní dokumenty nebo dodací listy nutné pro dokázání uskutečněné transakce,

je v nich uvedena hmotnost, počet kusů, párů, metrů, hmotnost atd.,

• smlouvy nebo objednávky, které určují druh obchodní operace, zda se jedná

o nákup nebo prodej, komisionářskou smlouvu, zpracování, opravu atd. a v nichž se

obecně uvádějí dodací podmínky.

3.2 Vykazování v podmínkách společnosti

ČSAD Hodonín a.s.

Pro systém INTRASTAT společnost ČSAD Hodonín a.s zpracovává potřebná data jako:

- zpravodajská jednotka viz 3.2.1

17


- zástupce zpravodajské jednotky viz 3.2.2.

3.2.1 ČSAD Hodonín a.s. – zpravodajská jednotka

S ohledem na dříve realizované objemy obchodních operací se společnost ČSAD Hodonín

a.s. (dále jen Společnost) stala ve smyslu výše uvedeného předpisu zpravodajskou

jednotkou (ZJ). Od vstupu České republiky do Evropské unie je tato Společnost jako ZJ

nadále povinna zpracovávat:

• výkaz ODESÍLÁNÍ (viz obrázek č. 3)

• výkaz PŘIJETÍ (viz obrázek č. 4)

• výkaz OPRAVA (viz obrázek č. 5) , v případě, že v souladu s platným

předpisy vznikne potřeba opravit dříve podané údaje.

Obrázek č. 3: Výkaz odeslání

Zdroj: [12]

18


Obrázek č. 4: Výkaz přijetí

Zdroj: [12]

Obrázek č. 5: Výkaz oprava

Zdroj: [12]

19


O vzniku povinnosti vykazovat přijetí nebo odesílání zboží v rámci intrakomunitárního

obchodování rozhoduje ekonomický útvar Společnosti. Manažer společnosti tuto

informaci předá ostatním manažerům, kteří zajistí dodání potřebných údajů příslušnému

pracovišti Společnosti.

Potřebné výkazy zpracovává a podává jménem Společnosti. středisko 162 (CD Hodonín).

Vykazovacím obdobím je kalendářní měsíc.

Zdrojem údajů pro vykazování jsou:

• dodavatelské/odběratelské faktury (prodejní/nákupní faktury),

• dodací, případně přepravní listy,

• smlouvy nebo objednávky.

Zpracování dokladů ČSAD Hodonín a.s.

Proces sběru, zpracovávání i odesílání příslušných údajů je podrobně popsán v interním

dokumentu Pokyn ředitele společnosti. V tomto dokumentu jsou stanoveny jak povinnosti

všech zúčastněných stran, tak termíny jejich plnění.

Dodržování stanovených podmínek všemi zúčastněnými subjekty umožňuje standardní

a kontrolovatelný průběh celého procesu sběru příslušných statistických dat a zpracování

pravidelného statistického hlášení pro systém INTRASTAT. Ve Společnosti za zpracování

tohoto hlášení odpovídá středisko 162 .

V souvislosti s tím toto středisko:

• přebírá soubory dokladů ke statistickému zpracování podle přiloženého seznamu

(viz obrázek č. 6) od jednotlivých středisek a toto převzetí potvrdí předávajícímu na

kopii seznamu předávaných dokladů,

• připravuje předané doklady ke zpracování do příslušných hlášení. Při tom v případě

potřeby může požadovat po vykazujícím středisku doplňující nebo chybějící údaje,

• před konečným zpracováním a odesláním hlášení (nejpozději 10 – 11. den po konci

vykazovacího období) provádí porovnání vykazovaných údajů s údaji účetní

evidence ZJ. V případě potřeby a po dohodě s ekonomickým úsekem a dotčeným

střediskem provede příslušnou úpravu pro hlášení. Ekonomický úsek, na základě

20


porovnání s účetní evidencí, potvrzuje odsouhlasení vykazovaných údajů,

• po zpracování a odeslání příslušných hlášení předává kopie těchto hlášení spolu se

seznamem zpracovaných dokladů ekonomickému úsek,

• provádí také opravy dříve podaných hlášení.

Obrázek č. 6: Seznam ke statistickému výkazu pro středisko 162

Zdroj: [12]

Oběh dokladů, nakládání s doklady

21


Doklady a informace v souvislosti se statistickým vykazováním obchodních operací

v systému INTRASTAT se pohybují mezi vykazovacím střediskem, střediskem 162

a účtárnou.

Zpracované výkazy jsou v souladu s platnými předpisy v e-formě odesílány místně

příslušnému celnímu úřadu.

Za úplnost a včasnost vykazovaných dat odpovídá vykazující hospodářské středisko

Společnosti, které příslušnou operaci realizovalo a ekonomický úsek.

Za přesnost zpracování a dodržení formy a termínu odesílání hlášení odpovídá

zpracovatelské středisko (stř. 162).

Zpracovatelské středisko 162

Základní funkcí tohoto střediska je poskytování celních služeb v působnosti celního úřadu

Hodonína to jak pro externí klienty, tak i pro potřeby Společnosti. Ve smyslu platného

předpisu je pro Společnost jako zpravodajskou jednotku místně příslušným úřadem celní

úřad Hodonín.

Funkce tohoto vykazující střediska jsou:

• Přebírání dokladů podle přiložených SEZNAMŮ, potvrzování jejich převzetí.

• Zpracovávání dokladů do příslušného hlášení a tato hlášení poté odesílají na

příslušný celní úřad, v našem případě Celní úřad v Hodoníně.

• Předávání ekonomickému útvaru výtisk každého podaného statistického hlášení

spolu s kopiemi SEZNAMŮ zpracovaných dokladů a nechá si potvrdit jejich

převzetí.

• Předávání vykazujícímu středisku kopie zpracovaného a podaného statistického

hlášení spolu se seznamem zpracovaných údajů.

Tyto doklady tvoří přílohu vnitrofaktury za poskytované služby.

22


Vnitrofaktura je vytvořena dle platného ceníku celní deklarace:

• Ukládání souboru zpracovaných dokladů, odděleně za každé vykázané období, do

vlastní spisovny.

• Po 30. 06. každého roku předává komplex zpracovaných dokladů za předchozí

kalendářní rok ekonomickému útvaru, dále za dané období a starší období povinně

eviduje pouze kopie SEZNAMU zpracovaných údajů a e-formou podaných hlášení.

Efektivita procesu zpracovávání statistických dat při zpracovávání periodických hlášení

a jejich odesílání je zajištěna standardní využíváním IT procesů (specializované SW). Celý

proces poskytování celních služeb včetně zastupování v oblasti INTRASTATU je ve

Společnosti certifikován ve smyslu norem ISO.

3.2.2 Zpracovávání vybraných ekonomických údajů pro podávání výkazů

INTRASTATU jako služba Společnosti

Od roku 1993 poskytuje Společnost rozsáhlé spektrum celních služeb. Jedná se především

o tyto činnosti:

- zastupování v celním řízení,

- zpracovávání dokladů pro celní řízení,

- zajišťování celního dluhu (ručení).

Tyto činnosti vykonává jak pro vlastní potřeby (např. celní odbavování vlastních

přepravních operací), tak pro potřeby externích klientů. S ohledem na vývoj potřeb byla

tato nabídka v roce 2004, v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie,

rozšířena zastupování zpravodajské jednotky při statistickém vykazování intakomunitární

výměny zboží.

Důvod poskytování této služby

Vstup České republiky do Evropské unie měl za následek razantní snížení poptávky po

celních službách, protože obchodní operace související s výměnou zboží mezi členskými

státy Společenství přestaly podléhat celnímu dohledu. Proto Společnost hledala cestu, jak

nahradit výpadek příjmu za poskytované celní služby a jak využít odborný potencionál

svých zkušených pracovníků v této oblasti. Struktura dat vykazovaných v systému

23


INTRASTAT (např. identifikace zboží, znalost okruhu obchodních operace a pod),

přetrvávající kontakty s potenciálními klienty, schopnost elektronicky komunikovat jak

s těmito s potencionálními klienty, tak se sběrnými místy hlášení (místně příslušnými

celními úřady), spoluvytvářely zajímavý prostor pro vytvoření aktivní nabídky

Společnosti v této oblasti. Proto se Společnost zpočátku rozhodla nabízet zpracování

a podávání dat pro INTRASTAT především svým klientům z oblasti celních služeb. Po

vstupu České republiky do Evropské unie se totiž z řady dřívějších odběratelů celních

služeb (dovozců/vývozců) stali zpravodajské jednotky v systému INTRASTAT

(příjemci/odesilatelé zboží, které má status zboží Společenství). Tato orientace byla ve své

době (květen 2004) správnou volbou a nabídka Společnosti na zastupování zpravodajských

jednotek při vykazování se setkala s úspěchem. Společnost tuto službu zahrnula do svého

balíčku logistických služeb a rozšířila jej tak o nový segment. Tento druh služby je

poměrně široce využíván protože na straně klienta umožňuje outsorcovat některé zatěžující

činnosti (některé statistické výkaznictví) specializovanému poskytovateli.

Zdůvodnění poskytování celních služeb, případně statistických služeb z oblasti

INTRASTAT je popsáno v části 3.1.

Postup při poskytování této služby

Zákaznická zpravodajská jednotka zmocní Společnost , k zastupování při vykazování

v systému INTRASTAT. Zmocnění je součástí mandátní smlouvy ve které jsou stanoveny

podmínky zastupování. Společnost se tak zavazuje ke zpracování a podání hlášení pro

systém INTRASTAT podle údajů, které Společnosti definovaným způsobem,

v dohodnutém termínu a stanovenou formou zpravodajská jednotka předá. Společnost

takové údaje stanoveným způsobem zpracuje do příslušného výkazu a tento výkaz poté

zašle na patřičné sběrné místo (místně příslušný celní úřad). Společnost předává klientovi

doklad o provedení služby (zpracované hlášení, doklad o odeslání).

Za jednotlivé úkony, které Společnost ve prospěch klienta (zpravodajské jednotky)

v oblasti statistického vykazování v systému INTRASTAT provede, je klientem finančně

odměněna. Tato odměna je dohodnuta ve výši, která odpovídá vynaloženým nákladům

a zahrnuje i přiměřený zisk.

24


4 Důsledky poskytování celních služeb

Důsledky poskytování celních služeb jsou dvojího druhu:

4.1 Vznik závazku a spolupráce mezi poskytovatelem a

odběratelem celních služeb

Cílem takové spolupráce je :

- přenesení (ousorcing) výkonu specifických odborných činností souvisejících

s celním řízením (zastupování v celním řízením) na straně klienta na subjekt,

který je na takovou odbornou činnost specializován. Klientovi je tak umožněno

uvolnit určitý potenciál, který může přednostně zaměřit na vlastní

podnikatelskou činnost v oboru na který je zaměřen,

- využití a zhodnocení specializovaného potencionálu poskytovatele odebírané

služby.

Vedlejším důsledkem takové spolupráce je i zkvalitnění procesu celního řízení, protože

poskytovatel celních služeb zajišťující větší objemy celních řízení může investovat do

racionalizace těchto procesů především zaváděním a užíváním e-komunikace.

4.1.1 Ekonomický prospěch obou smluvních stran

Dobře nastavené smluvní podmínky umožňují ekonomický prospěch obou smluvních

stran.

Odběratel služby má pravidelně zajištěno:

- kvalitní zpracovávání dat pro požadovaná celní řízení nebo statistická hlášení,

- včasné a prokazatelné podávání požadovaných celních dokladů nebo

statistických hlášení,

- sledování související legislativy a včasnou reakci na její případné změny,

- zajišťování případného celního dluhu, který by mohl v souvislosti

s prováděným celním řízením ve prospěch klienta vzniknout,

- registraci a provádění případných oprav dříve podaných celních nebo

statistických hlášení,

25


- efektivní zapojování celních řízení nebo statistických služeb do dalších,

zejména logistických procesů klienta.

Poskytovatel služby vykonává ve prospěch odběratele, jeho jménem a na jeho účet ty

činnosti, ke kterým se zavázal příslušnou smlouvou. Tyto činnosti vykonává v rozsahu

a v místě daném souvisejícím zmocněním. Poskytovatel tyto služby vykonává za úplatu.

Aby poskytovatel mohl takové činnosti vykonávat a dosáhnout tak ekonomický prospěch

musí splňovat legislativou stanovené podmínky.

Při této činnosti zejména:

- uplatňuje odborné znalosti a dovednosti vlastních specializovaných pracovníků,

- využívá specializovaná zařízení (HW+SW) pro zpracovávání a přenos datových

souborů mezi vlastními pracovišti, celní správou a pracovišti klienta a pečuje

o jejich soustavnou modernizaci,

- trvale a soustavně sleduje související legislativu (celní, daňovou, statistickou)

a prakticky uplatňuje probíhající změny ,

- v rámci možností využívá případné kumulace relevantních dat v rámci

klientem uplatňovaných a využívaných logistických procesů a vyhledává

případná zapojení Společnosti do takových procesů.

26


5 Legislativní rámec problematiky zastupování

zpravodajské jednotky – plná moc, druh smlouvy,

odpovědnosti obou smluvních stran

Legislativní rámec celních procesů tvoří:

- legislativa Evropské Unie, která je vytvářena:

- orgány Evropské unie /Rada, Komise, Parlament (např. Celní kodex

apod.),

- národní legislativa (např. celní zákon, zákon o celní správě, zákon o DPH apod.),

- mezinárodně platné dohody a smlouvy.

Při zastupování zpravodajské jednotky se jedná o zastupování podle obchodního zákona na

základě plné moci.

Právní rámec vzájemného vztahu mezi poskytovatelem služby (zástupcem zpravodajské

jednotky) a odběratelem služby (zpravodajskou jednotkou) je dán smlouvou, která

odpovídá mandátní smlouvě podle Zákona 513/93 Sb. v platném znění /Obchodní zákon/.

Mandantem je zpravodajská jednotka (klient), mandatářem je zástupce zpravodajské

jednotky (Společnost).

5.1 Druh smlouvy

Na tento úkon je sepsána Mandátní smlouva. Předmětem této smlouvy je závazek

mandatáře, že mandatář bude za stanovených podmínek pravidelně zpracovávat pro

mandanta (tj. zpravodajskou jednotku), jeho jménem a podle jeho pokynů a údajů

statistický výkaz pro systém INTRASTAT. Samozřejmou součástí takové smlouvy je

zmocnění (Plná moc), kterým zpravodajská jednotka přenáší povinnost zpracovat a podat

příslušné statistické hlášení na Společnost. Tento dvoustranný akt je podmíněn shodnou

vůlí obou smluvních stran. Převzetím takového zmocnění se Společnost stává zástupcem

zpravodajské jednotky. Zástupce zpravodajské jednotky je povinen toto zmocnění (Plnou

moc) registrovat u místně příslušného celního úřadu u kterého bude podávat příslušné

statistické hlášení pro systém INTRASTAT té zpravodajské jednotky, kterou zastupuje.

27


Zpravodajská jednotka, která hodlá podávat hlášení pro systém INTRASTAT

prostřednictvím svého zástupce je povinna místě příslušnému celnímu úřadu tohoto svého

zástupce identifikovat.

5.1.1 Odpovědnosti pro obě strany

Obě smluvní strany jsou povinny dodržovat pravidla daná obecně platnými předpisy:

- obsah a struktura vykazovaných dat,

- termíny a forma zpracovávání a podávání statistického hlášení.

Povinnosti mandanta

Mandant je ve smyslu obecně závazného předpisu (Vyhl. Sb.) v pozici zpravodajské

jednotky a proto odpovídá za splnění povinnosti, která je tímto předpisem stanovena.

Mandatář na základě plné moci jedná jménem mandanta a v jeho prospěch, a to v místě

a rozsahu daném zmocněním jako zástupce zpravodajské jednotky. Mandant odpovídá za

přesnost, úplnost a pravdivost dat a údajů, které je pak mandatář povinen zpracovat do

příslušných výkazů statistického hlášení.

Pro zpracování výkazu je mandant povinen mandatáři předat veškeré potřebné doklady

a informace, na základě kterých může mandatář požadované hlášení zpracovat. Zejména se

jedná o:

- identifikace obchodovaného zboží,

- doklady o ceně zboží (faktury),

- dodací podmínky (ICOTERMS), včetně případné ceny za dopravu zboží,

- povahu transakce, která má být vykazována,

- případně jiné potřebné údaje pro statistické zpracování (např.smlouvy).

Tyto údaje a informace musí mandant mandatáři předat v předem dohodnuté formě

(písemně, elektronicky) a s dostatečným předstihem před závazným termínem podání

hlášení.

Za provedené úkony se mandant zavazuje zaplatit mandatáři náležitou odměnu dle ceníku

služeb.

28


Mandant zpravidla určí kontaktní osobu, která bude ve spojení s mandatářem a bude mít

oprávnění udělovat mandatáři pokyny jménem mandanta.

Odpovědnost mandatáře

Mandatář odpovídá za přesné zpracování dat a údajů, které mu mandant buď osobně, nebo

prostřednictvím kontaktní osoby předal ke zpracování a za včasné a úplné podání

odpovídajícího statistického hlášení pro systém INTRASTAT.

Mandatář se zavazuje za škody, které by vznikly nesprávným, neúplným nebo pozdním

zpracováním údajů pro příslušné statistické hlášení. Za tyto škody odpovídá mandantovi.

Při zjištění chyb je mandatář povinen neprodleně informovat mandatáře, na vlastní náklady

zajistit nápravu tohoto pochybení. Tato povinnost také platí, zda-li pochybení zjistí

mandant nebo třetí osoba (např. celní úřad).

Veškeré úkony které mandatář učiní v místě a rozsahu daném zmocněním jsou

zúčastněnou třetí stranou (celním orgánem nebo orgánem ČSÚ) chápany tak, jako by jej

učinil mandant.

Mandatář musí být schopen v potřebném rozsahu dokumentovat pro potřeby mandanta

veškerou svoji činnost, kterou pro mandanta vykoná. V rámci toho musí evidovat jak

zpracovávané (převzaté) doklady, tak i zpracovaná a odeslaná statistická hlášení.

29


6 Analýza ekonomických důvodů a důsledků zavedení

služby

V letech 1993 – 2003 představoval segment poskytování celních služeb významný zdroj

ekonomického profitu.

Veškeré zboží, které v té době, v rámci zahraničního obchodování překračovalo hranice

České republiky, podléhalo celnímu dohledu. Tehdy platná celní a daňová legislativa tak

významně ovlivňovala veškeré procesy i náklady spojené s mezinárodní výměnou zboží.

Složitost a náročnost rozsáhlé celní problematiky vyvolávala potřebu zajišťovat nezbytná

celní řízení externími poskytovateli celních služeb.

Přistoupením České republiky do Evropské unie došlo k zásadní změně základního

nastavení ekonomického prostoru pro zahraniční obchodování. Zaniklo samostatné celní

území České republiky, které se stalo integrální součástí celního území Společenství.

Evropská unie (Společenství) funguje jako celní unie. To znamená, že území Společenství

představuje jednotné celní území, na kterém je uplatňována jednotná celní politika. V praxi

to znamená, že výměna zboží mezi členskými státy probíhá volně a v zásadě nepodléhá

celnímu dohledu. Celní dohled je uplatňován pouze na obchodování se subjekty, které jsou

usazeny mimo Společenství.

Tento stav výrazně zjednodušil intrakomunitární výměnu zboží, která podléhá pouze

statistickému sledování (INTRASTAT). Podíl obchodování se zeměmi mimo Společenství

představuje v České republice pouze cca 15-20% původního objemu zahraničního

obchodování před vstupem České republiky do Evropské unie. Tyto skutečnosti jsou na

jedné straně důvodem poklesu poptávky po klasických celních službách, na druhé straně

vytvořily prostor pro nabídku pro zastupování v oblasti INTRASTATU.

Přelomové období roku 2004 charakterizuje tabulka č. 1 a graf č. 1. V tabulce je uveden

vývoj struktury tržeb v tis. Kč na střediscích poskytujících celní služby u vnitrozemských

celních úřadů.

30


Tab. č. 1: Vývoj tržeb v tis. Kč v roce 2004 po vstupu do EU

Zdroj: [5]

2000

Vývoj tržeb v roce 2004 v tis. Kč

1500

1000

500

CELKEM

INTRAST

Celní služ.

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Graf č. 1: Struktura tržeb v roce 2004 v tis. Kč

Zdroj: [5]

V roce 2005 poptávka po celních službách klesá a Společnost zaznamenala zvýšený podíl

tržeb ze služeb INTRASTATU. Tyto tržby charakterizuje graf č. 2.

31


Struktura tržeb za celní služby v roce 2005 v %

42%

58%

INTRA.

Celní sl.

Graf č. 2: Struktura tržeb za celní služby v roce 2005 v %

Zdroj: [6]

Celkové tendence vývoje tržeb za celní služby v letech 2006 – 2008 byly pro Společnost

uspokojující a poptávka po těchto službách rostla viz. graf č. 3, graf č. 4, graf č. 5.

Struktura tržeb za celní služby v roce 2006 v %

45%

INTRA.

Cel. Sl.

55%

Graf č. 3: Struktura tržeb za celní služby v roce 2006 v %

Zdroj: [7]

32


Struktura tržeb za celní služby v roce 2007 v %

59%

41%

INTRA.

Cel. sl.

Graf č. 4: Struktura tržeb za celní služby v roce 2007 v %

Zdroj: [8]

Struktura tržeb za celní služby v roce 2008 v %

39,2%

60,8%

INTRA.

Cel. sl.

Graf č. 5: Struktura tržeb za celní služby v roce 2008 v %

Zdroj: [9]

Zhodnocení přínosu tržeb za celní služby a služby INTRASTATU v letech 2004 – 2008

charakterizuje graf č. 6.

33


Struktura tržeb za celní služby v období 2004-2008 v tis. Kč

10000

8000

tis.Kč

6000

4000

2000

Celkem

Celní služby

INTRASTAT

0

2004 2005 2006 2007 2008

rok

Graf č. 6: Struktura tržeb za celní služby v období 2004 - 2008 v tis. Kč

Zdroj: [5], [6], [7], [8], [9]

34


Závěr

Tato bakalářská práce popisuje některé dopady začlenění České republiky do Evropské

unie, tak jak se projevily ve specifickém segmentu podnikání u konkrétního

podnikatelského subjektu. Práce je zaměřena na popis vývoje v oblasti poskytování celních

služeb u společnosti ČSAD Hodonín a.s. v letech 2004 – 2008.

V prvních dvou částech je uvedena stručná charakteristika akciové společnosti

ČSAD Hodonín a základní popis obchodních činností této společnosti. Z těchto údajů je

zřejmé, že jedním z výrazně vyprofilovaných strategických směrů podnikání této

společnosti je obor logistiky. Přirozenou součástí portfolia nabídky logistických služeb

jako jsou např. skladové služby a distribuce, jsou také tzv. celní služby. Právě oblast

poskytování celních služeb byla z podnikatelského hlediska do roku 2004 velmi zajímavou

oblastí, protože před vstupem České republiky do Evropské unie podléhala prakticky

veškerá mezinárodní výměna zboží celnímu dohledu. Výrazný zlom poptávky po celních

službách, který nastal v roce 2004, znamenal také výrazný pokles tržeb přinášených do

segmentu logistiky jako přidaná hodnota.

Snaha managementu logistiky kompenzovat ztracené tržby z oblasti celních služeb

nabídkou nové činnosti, tj. poskytováním statistických služeb v oblasti INTRASTATU,

byla iniciativním využitím prostoru vytvořeném nově zaváděnou legislativou Evropské

unie. Dalším předpokládaným efektem této iniciativy mělo být využití potenciálu

odborných pracovníků, jejich specializovaných znalostí a dovedností. Tento proces,

popisovaný ve třetí části této práce, byl relativně úspěšný a pomohl příslušným pracovištím

překonat počáteční krizové období existence celních služeb v nových podmínkách.

Umožnit jak jejich restrukturizaci, tak jejich nové zařazení do portfolia nabídky

logistických služeb. V současné době je zastupování zpravodajské jednotky v systému

INTRASTAT nejen standardní součástí každé nabídky celních nebo logistických služeb,

ale i běžnou službou poskytovanou podnikatelské veřejnosti za podmínek popsaných ve

čtvrté a páté části této práce.

V celkovém přehledu vývoje tržeb ve sledované oblasti za období 2004-2008 je však

zřetelná tendence pozvolného nárůstu tržeb za klasické celní služby (zastupování, ručení)

a stagnace v oblasti statistických služeb. Analýza tohoto jevu však přesahuje rámec této

práce.

35


Popisovaný proces byl odstartován v roce 2004 náběhem platnosti podmínek určovaných

legislativou Evropské unie/Společenství. V průběhu sledovaného období 2004 - 2008 byl

tento proces zmíněnou legislativou dále formován. Proto lze předpokládat, že i budoucí

vývoj v této oblasti bude průběžně a výrazně ovlivňován dalším vývojem platné daňové

a celní legislativy Evropské unie/Společenství v souvislosti s prohlubováním evropské

integrace. Proto bylo, je a bude pro úspěšné podnikatelské působení v oblasti celních

služeb pro každý subjekt limitující:

- bezpečná orientace jak v platné, tak připravované legislativě dané oblasti (celní

a daňové předpisy ČR i EU) a pružnost při jejich zavádění a využívání,

- kvalitní IT vybavení pro bezpečnou elektronickou komunikaci mezi

poskytovatelem služby, klientem a státní/celní správou,

- dostatek zkušených, odborně zdatných a flexibilních pracovníků.

Resumé

36


BARANČICOVÁ, Š. Vliv poskytovaných služeb INTRASTATU na činnosti poskytované

ČSAD Hodonín a.s. Kunovice 2008. Bakalářská práce.

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Vedoucí práce Ing. F. Kyncl, Ph.D.

Klíčové pojmy: podnikatelské aktivity společnosti, INTRASTAT

Hlavní oblastí podnikatelských aktivit společnosti je nákladní a autobusová

doprava, komplexní logistické služby (expresní přeprava kusových zásilek – TOPTRANS,

skladování, spedice, celní služby, pronájem skladovacích prostor), prodej vozů Citroën,

prodej pohonných hmot, vlastní svou síť čerpacích stanic, servis, opravárenství a jiné

služby.

INTRASTAT je statistický systém, díky kterému můžeme sledovat pohyb zboží

mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu. Po vstupu

České republiky do Evropské unie klesla poptávka po celních službách. Tento pokles měl

také značný vliv na chod Společnosti v oblasti celních služeb.

Společnost nalezla vhodné zastoupení celních služeb a to v poskytování služeb

v oblasti INTRASTATU.

Resume in english language

37


Influence of the services provided to the Intrastat activities provided

ČSAD Hodonín Inc..

Key terms: business activities, INTRASTAT

The main areas of business activities is the freight and bus transport,

a comprehensive logistics services (express shipment of individual packages - Toptrans,

storage, forwarding, customs services, rental of storage space), Citroën cars sale, sale

of fuel, its own network of filling stations, service repair and other services.

INTRASTAT is statistical system, which can monitor the movement of goods

between member countries of the European Union in the intra-trade. After the Czech

Republic joining the European Union has decreased the demand for customs services. This

decrease was also a considerable influence on the running of the company in the field

of customs services.

The company found an appropriate representation of the customs services and

the provision of services in the area of INTRASTAT.

Seznam literatury

38


[1] Zákon č. 201/2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu

sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy

Evropského společenství, §1-§12. Sbírka zákonů 2005, částka 75/2005, str. 31.

[2] Český statistický úřad [online]. c2009 , 5.2.2009 [cit. 2009-03-03]. Dostupný

z WWW: .

[3] ČSAD Hodonín a.s. [online]. 2007 [cit. 2009-02-12]. Dostupný z WWW:

.

[4] ČSAD Hodonín a.s. [online]. 2007 [cit. 2009-02-12]. Dostupný z WWW:

.

[5] ČSAD Hodonín a.s.: Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2004.

ČSAD Hodonín a.s., 2004.

[6] ČSAD Hodonín a.s.: Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2005.

ČSAD Hodonín a.s., 2005.

[7] ČSAD Hodonín a.s.: Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2006.

ČSAD Hodonín a.s., 2006.

[8] ČSAD Hodonín a.s.: Výroční zpráva ČSAD Hodonín a.s. za rok 2007.

ČSAD Hodonín a.s., 2007.

[9] ČSAD Hodonín a.s.: Ekonomické údaje ČSAD Hodonín a.s..

ČSAD Hodonín a.s, 2008.

[10] LUŽA, M. ANALÝZA OBCHODNÍ ČINNOSTI FIRMY ČSAD Hodonín a.s. [s.l.],

2006. 77 s.

[11] ČSAD Hodonín a.s.: Postup uplatňování statistického vykazování v systému

INTRASTAT v podmínkách ČSAD Hodonín a.s.. Pokyn ředitele společnosti,

Hodonín 2005.

[12] Český statistický úřad [online]. c2009 , 12.2.2009 [cit. 2009-03-03]. Dostupný

z WWW:

.

39

More magazines by this user
Similar magazines