Slovenija v številkah 2012 - Statistični urad Republike Slovenije

stat.si

Slovenija v številkah 2012 - Statistični urad Republike Slovenije

ISSN 1318-3745

Slovenija v številkah

2012

Slovenia in Figures

Ljubljana, 2012


Zbrali in uredili Renata Rejec in Barbara Grm

Tisk Littera picta d. o. o.

Slike na naslovnici D. Mladenovič, B. Kladnik in Bobo;

vir www.slovenija.info

Pregledna karta Slovenije na platnici: vir Geodetski inštitut Slovenije

Publikacija je na voljo na spletnem naslovu www.stat.si/pub.asp

Informacije daje Informacijsko središče:

tel. (01) 241 64 04

elektronska pošta info.stat@gov.si

Edited by Renata Rejec and Barbara Grm

Printed by Littera picta d. o. o.

Photos on front cover by D. Mladenovič, B. Kladnik and Bobo;

source: www.slovenija.info

General map of Slovenia on cover by Geodetic Institute of Slovenia

The publication is available at www.stat.si/eng/pub.asp

Information: Information Centre

phone: + 386 1 241 64 04

e-mail: info.stat@gov.si

Izdal in založil Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana,

Litostrojska cesta 54 – © SURS

Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira

Tiskano v 2.900 izvodih – ISSN 1318-3745

Issued and published by the Statistical Office of the Republic of

Slovenia, Ljubljana, Litostrojska cesta 54 – © SURS

Use and publication of data is allowed provided the source is

acknowledged – Printed in 2,900 copies – ISSN 1318-3745


2

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

STATISTIČNA ZNAMENJA, KRAJŠAVE IN MERSKE ENOTE

STATISTICAL SIGNS, ABBREVATIONS AND UNITS OF MEASUREMENT

- ni pojava

no occurrence of event

... ni podatka

data not available

ø povprečje

average

* popravljen podatek

corrected data

b prelom v časovni vrsti

break in series

e ocenjen podatek

estimated value

p začasen podatek

provisional value

M

manj natančna ocena - previdna

uporaba

less precise estimate - use with

caution

N za objavo premalo natančna

ocena

too imprecise estimate to be

published

z statistično zaupno

confidential

BDP bruto domači proizvod

GDP gross domestic product

EUR evro

Euro

GWh gigavatna ura = 109 vatnih ur

gigawatt-hour = 109 watt-hours

ha hektar

hectare

kg kilogram

kilogram

kgoe kilogram ekvivalenta nafte

kilogram of oil equivalent

km kilometer

kilometre

kWh kilovatna ura = 103 vatnih ur

kilowatt-hour = 103 watt-hours

l liter

litre

M moški

men

m meter

metre

mm milimeter

milimetre

m 2 kvadratni meter

square metre

m 3 kubični meter

cubic metre

mio. milijon

million

mrd. milijarda (1000 milijonov)

billion (1000 million)

MWh megavatna ura = 106 vatnih ur

megawatt-hour = 106 watt-hours

Sm 3 standardni kubični meter

cubic metre standard conditions

t tona

ton

TJ teradžul= 1012 džulov

terajoule = 1012 joules

toe tona ekvivalenta nafte

tonne of oil equivalent

USD ameriški dolar

US Dollars

Ž ženske

W women

POJASNILO O NAČINU PRERAČUNA IZ SIT V EVRO

EXPLANATION OF THE METHOD OF EURO CONVERSION

Statistični finančni podatki so od leta 2000 dalje informativno preračunani v evro

po fiksnem tečaju 1 EUR = 239,640 SIT oz. povprečnem tečaju.

For information, financial statistics from 2000 on are converted from tolars into

euros according to the fixed exchange rate of 1 EUR = 239.640 SIT or according

to the average exchange rate.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 3

VSEBINA

CONTENTS

Ozemlje in podnebje................................................................................................ 5

Territory and climate

Okolje...................................................................................................................... 9

Environment

Teritorialne enote..................................................................................................... 12

Territorial units

Volitve...................................................................................................................... 13

Elections

Prebivalstvo............................................................................................................. 14

Population

Socialna zaščita....................................................................................................... 20

Social protection

Izobraževanje.......................................................................................................... 24

Education

Kultura..................................................................................................................... 27

Culture

Raziskovanje in razvoj............................................................................................. 29

Research and development

Kriminaliteta............................................................................................................. 30

Crime

Trg dela................................................................................................................... 31

Labour market

Življenjska raven...................................................................................................... 34

Level of living

Cene........................................................................................................................ 36

Prices

Poslovni subjekti...................................................................................................... 38

Business entities

Kmetijstvo................................................................................................................ 41

Agriculture

Rudarstvo in predelovalne dejavnosti...................................................................... 43

Mining and manufacturing

Energetika............................................................................................................... 45

Energy

Gradbeništvo........................................................................................................... 47

Construction

Trgovina................................................................................................................... 48

Distributive trade

Turizem.................................................................................................................... 50

Tourism

Transport................................................................................................................. 51

Transport

Informacijska družba............................................................................................... 54

Information society

Zunanja trgovina...................................................................................................... 55

External trade

Bruto domači proizvod............................................................................................. 62

Gross domestic product

Investicije................................................................................................................. 65

Gross investment

Finančna statistika................................................................................................... 66

Financial statistics

Nekateri podatki po statističnih regijah.................................................................... 67

Some data by statistical regions

Mednarodna primerjava........................................................................................... 70

International comparison


4

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

• 25. 6. 1991 – sprejeta Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti

Republike Slovenije

The Basic Constitutional Charter on Independence and Sovereignty of the

Republic of Slovenia proclaimed

• 23. 12. 1991 – sprejeta Ustava Republike Slovenije

The Constitution of the Republic of Slovenia proclaimed

• 22. 5. 1992 – stalna članica Organizacije združenih narodov

member of the United Nations

• 29. 3. 2004 – članica zveze NATO

member of NATO

• 1. 5. 2004 – članica Evropske unije

EU Member State

• 1. 1. 2007 – prevzem skupne evropske valute - evro

takeover of the common European currency - Euro


21. 7. 2010 – članica OECD

member of the OECD


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 5

GEOGRAFSKE KOORDINATE SKRAJNIH TOČK

GEOGRAPHICAL COORDINATES OF THE EXTREME POINTS

Smer

Direction

Severna Vzhodna

geografska geografska

širina dolžina 1)

North geo- East geographical

graphical

latitude longitude 1)

Občina

Municipality

Naselje

Settlement

Zračna razdalja

po zemljepisni

širini in dolžini

Aerial

distance by

geographical

latitude and

longitude

stopinje

degrees

km

Sever/North 46°53’ 16°14’ Šalovci Budinci 1°28’ 163

Jug/South 45°25’ 15°10’ Črnomelj Damelj

Vzhod/East 46°28’ 16°36’ Lendava/Lendva Benica 3°13’ 248

Zahod/West 46°17’ 13°23’ Kobarid Breginj

GEOSS 2) 46°07’ 14°49’ Litija Slivna

1) Po Greenwichu./From Greenwich.

2) GEOSS - Geometrično središče Republike Slovenije./Geometrical Centre of the Republic of

Slovenia.

Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije/Ministry

of Infrastructure and Spatial Planning - Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia

DOLŽINA DRŽAVNE MEJE

LENGTH OF THE STATE BORDER

Mejna država

Border state

km

Skupaj Suhozemna Rečna Morska

Total Land River Sea

1370 920 402 48

Skupaj

Total

Avstrija 1)

318 250 68 -

Austria 1)

Hrvaška 2)3)

670 380 290 ...

Croatia 2)3)

Italija 1)

280 201 31 48

Italy 1)

Madžarska 1)

102 89 13 -

Hungary 1)

Dolžina morske obale: 46,6 km

The length of coastline: 46.6 km

… ni podatka/data not avaliable, - ni pojava/no occurence of event

1) Dolžina državne meje po podatkih Mednarodne komisije za meje./The length of the state border

according to the data of the International Commision for Borders.

2) Meja na zemljišču še ni označena; dolžina meje je izračunana na osnovi digitalnih podatkov mej

katastrskih občin./The border has not yet been staked out on the territory. The length of the border

is computed from the digital data of borders of the cadastral communities.

3) Dolžina meje po morju še ni določena./The length of the border by sea has not yet been defined.

Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije/Ministry

of Infrastructure and Spatial Planning - Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia


6

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

VIŠINSKI PASOVI IN NAKLONI ZEMLJIŠČ

ALTITUDE ZONES AND INCLINATION OF THE TERRITORY

Višinski pasovi (m)

Altitude zones (m)

Površina (ha)

Area (ha)

Skupaj

Total

0 < n. m.

≤ 200

200 <

n. m. ≤

500

500 <

n. m. ≤

1000

1000 <

n. m. ≤

1500

1500 <

n. m. ≤

2000

n. m. >

2000

2027300 149780 910739 734171 181997 41933 8681

Delež (%)

Share (%)

100,0 7,4 44,9 36,2 9,0 2,1 0,4

Površina (ha)

Area (ha)

Skupaj

Total

0 < n. k.

≤ 4

Nakloni terena (%)

Inclination of terrain (%)

4 < n. k

≤ 15

15 < n. k.

≤ 40

40 < n. k.

≤ 80

n. k.

> 80

2027300 174491 618889 801643 356899 75377

Delež (%) 100,0 8,6 30,5 39,6 17,6 3,7

Share (%)

n. m. = nad morjem/above sea

n. k. = naklonski kot/inclination angle

Vir/Source: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, digitalni model višin - 20 m, SPOT IMAGE

Francija, CNES Francija, 1996/Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, digital elevation model

- 20 m, SPOT IMAGE France, CNES France, 1996

NAJVIŠJI VRH IN NAJVIŠJI GORSKI PRELAZ

HIGHEST PEAK AND MOUNTAIN PASS

Vrh, gorski prelaz

Peak, mountain pass

Pogorje, gorska skupina

Mountains

Nadmorska višina

Height above sea level

m

Triglav Julijske Alpe 2864

Vršič Julijske Alpe 1611

Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije/Ministry

of Infrastructure and Spatial Planning - Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 7

NAJDALJŠA IN NAJGLOBLJA UREJENA KRAŠKA JAMA

LONGEST AND DEEPEST TOURIST KARST CAVE

Najbližje

naselje

Nearest

settlement

Dolžina

Length

m

Globina

Depth

m

Občina

Municipality

Nadmorska

višina

vhoda

Height

above

sea level

at the

entrance

m

Postojnska jama Postojna Postojna 20570 1) 115 562

Škocjanske jame Divača Matavun 5800 250 425

1) Skupaj s Pivko jamo, Črno jamo, Otoško jamo in Magdalena jamo./Together with Pivka jama, Črna

jama, Otoška jama and Magdalena jama.

Vir/Source: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za

raziskovanje krasa in Jamarska zveza Slovenije/Scientific Research Centre of the Slovenian Academy

of Sciences and Arts, Karst Research Institute and Speleological Association of Slovenia

POMEMBNEJŠA ZAVAROVANA NARAVNA OBMOČJA - NARAVNI PARKI

MAJOR PROTECTED AREAS OF NATURE - NATURAL PARKS

Kategorija

Leto

Površina

Naravni park 1)

IUCN 2)

zavarovanja

Area Natural park 1)

Category by

Year of

ha

IUCN 2) protection 4)

Narodni park/National park

Triglavski narodni park II/V 83982 1981, 2010

Regijski parki/Regional parks

Kozjanski park V 20309 1981

Regijski park Škocjanske jame III 401 1996

Notranjski regijski park V 22282 2002

Krajinski parki/Landscape parks

Goričko V 46268 2003

Kolpa V 4332 1998, 2006

Sečoveljske soline V 721 1990, 2001

Krajinski park Strunjan V 429 1990, 2004

1) Brez naravnih rezervatov in naravnih spomenikov./Without reserves of nature and monuments of

nature.

2) Svetovna zveza za ohranjanje narave./The World Conservation Union.

3) Stanje 30. 6. 2012./As of 30. 6. 2012.

4) Letnica izida akta o zavarovanju naravnega območja./Year of release of act of protection.

Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje/Ministry of

Infrastructure and Spatial Planning - Environmental Agency of the Republic of Slovenia


8

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

GLAVNI KLIMATSKI PODATKI

PRINCIPAL CLIMATIC DATA

Meteorološka postaja

Meteorological station

Nadmorska višina

Height above sea level

m

Obdobje, leto

Period,

year

januar

January

Srednja temperatura zraka (°C)

Mean air temperature (°C)

julij

July

april-junij

April-June

letna

annual

Ljubljana, Bežigrad Ø 2001-2010 0,4 21,9 16,0 11,3

299 2011 1,5 21,1 16,8 11,8

Murska Sobota Ø 2001-2010 -0,9 21,3 15,6 10,5

188 2011 0,8 20,1 16,0 10,7

Novo mesto Ø 2001-2010 0,3 21,5 15,7 10,9

220 2011 1,4 20,7 16,1 11,3

Portorož, letališče/airport Ø 2001-2010 4,7 23,6 17,2 13,7

2 2011 4,5 22,5 17,7 13,9

Rateče, Planica Ø 2001-2010 -3,8 17,5 11,6 6,9

864 2011 -2,9 16,6 12,5 7,6

Meteorološka postaja

Meteorological station

Nadmorska višina

Height above sea level

m

Obdobje, leto

Period, year

Število

Number

hladnih

dni (manj

od 0°C)

of cool

days (less

than 0°C)

toplih dni

(25°C ali

več)

of warm

days

(25°C

or over)

Letna

višina

padavin

Quantity

Število ur

sončnega

obsevanja

of annual

precipitation

mm /

l/m 2

Ljubljana, Bežigrad Ø 2001-2010 74 79 1383 1926

299 2011 85 104 1000 2235

Duration of

sunshine

in hours

Murska Sobota Ø 2001-2010 99 80 783 1989

188 2011 108 96 693 2088

Novo mesto Ø 2001-2010 84 76 1159 1900

220 2011 92 101 836 2064

Portorož, letališče/airport Ø 2001-2010 44 104 973 2390

2 2011 35 131 614 2730

Rateče, Planica Ø 2001-2010 145 43 1531 1860

864 2011 143 42 1292 1964

Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor - Agencija Republike Slovenije za okolje/Ministry of

Infrastructure and Spatial Planning - Environmental Agency of the Republic of Slovenia


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 9

EMISIJE ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA, DUŠIKOVIH OKSIDOV IN NE-

METANSKIH HLAPNIH OGLJIKOVODIKOV 1)

EMISSION OF SULPHUR DIOXIDE, NITROUS OXIDES AND NMVOC 1)

1000 t

2000 2008 2009 2010

SO 2

93* 13 10* 10

NO x

50 53 46* 45

NMVOC 46* 36* 35* 35

* popravljen podatek/corrected data

1) Izračunano po metodologiji CORINAIR./Calculated according to CORINAIR methodology.

Vir/Source: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Agencija Republike Slovenije za okolje/Ministry of

Agriculture and Environment - Environmental Agency of the Republic of Slovenia

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV PO SEKTORJIH

GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY SECTORS

CO 2

ekvivalent (Gg)/CO 2

equivalent (Gg)

1986 1) 2000 2009 2010

Skupaj

Total

20222* 18823* 19469* 19522

Energetika 2)

16114* 14958* 15895* 15980

Energy 2)

Industrijski procesi

Industrial processes

1317* 1063* 973* 971

Kmetijstvo

Agriculture

2219* 2137 1996 1963

Drugo

573* 665* 606* 608

Other

* popravljen podatek/corrected data

1) Bazno leto./Base year.

2) Zajema uporabo goriv pri proizvodnji energije, v predelovalni industriji in gradbeništvu, prometu in

drugih sektorjih./Includes energy industries, manufacturing industries and construction, transport

and other sectors.

Vir/Source: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje - Agencija Republike Slovenije za okolje/Ministry of

Agriculture and Environment - Environmental Agency of the Republic of Slovenia


10

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

NASTALI ODPADKI, PRIKAZANI PO DEJAVNOSTIH (SKD 2008), 2010

WASTE GENERATED BY ACTIVITIES (SKD 2008), 2010

Skupaj

Total

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo

Mining and quarrying

C Predelovalne dejavnosti

Manufacturing

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki,

saniranje okolja

Water supply, sewerage, waste management and

remediation activities

F Gradbeništvo

Construction

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and

motorcycles

H Promet in skladiščenje

Transportation and storage

I Gostinstvo

Accomodation and food service activities

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

Information and communication

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Financial and insurance activities

L Poslovanje z nepremičninami

Real estate activities

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Professional, scientific and technical activities

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

Administrative and support service activities

O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost

obvezne socialne varnosti

Public administration and defence, compulsory social

security

P Izobraževanje

Education

Q Zdravstvo in socialno varstvo

Human health and social work activities

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

Arts, entertainment and recreation

S Druge dejavnosti

Other service activities

skupaj

total

nevarni

odpadki

hazardous

waste

5790266 102624

238776 90

23845 81

1609942 76001

1613134 3999

150484 4337

1797334 4441

140106 6862

78352 3235

25753 53

5377 707

4395 106

2111 51

17214 810

1133 96

13174 431

32800 101

31438 1166

2391 29

2507 28

t


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 11

CELOTNA PREDELAVA IN CELOTNO ODSTRANJEVANJE

ODPADKOV, 2010

TOTAL RECOVERY AND TOTAL DISPOSAL OF WASTE, 2010

KOLIČINE VSEH NASTALIH ODPADKOV (UTEŽNI DELEŽI), 2010

AMOUNT OF ALL WASTE GENERATED (WEIGHT SHARES), 2010


12

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

KOMUNALNI ODPADKI IN RAVNANJE Z NJIMI

MUNICIPAL WASTE AND THEIR TREATMENT

2007 2008 2009 2010

Nastali komunalni odpadki (1000 ton)

Municipal waste generated (1000 tons)

885,60 922,83 912,98 863,88

Odloženi komunalni odpadki (1000 ton)

Municipal waste landfilled (1000 tons)

Sežgani komunalni odpadki (1000 ton)

Municipal waste incinerated (1000 tons)

Reciklirani komunalni odpadki (1000 ton)

Municipal waste recycled (1000 tons)

687,61 684,72 627,69 557,90

0,45 13,24 14,39 10,21

197,54 224,87 270,90 295,77

VODNI KAZALNIKI ZA SLOVENIJO

WATER INDICATORS FOR SLOVENIA

2000 2009 2010 2011

Načrpana voda na prebivalca (1000 m 3 )

Water abstracted per capita (1000 m 3 )

110,4 80,9 81,1 82,4

Porabljena voda na prebivalca (1000 m 3 )

Water used up per capita (1000 m 3 )

Odpadna voda, izpuščena iz javnih

kanalizacijskih sistemov (1000 m 3 )

Waste water discharged from public

sewage systems (1000 m 3 )

Voda, uporabljena za namakanje (1000 m 3 )

Water used for irrigation (1000 m 3 )

... ni podatka/data not available

67,4 59,6 57,9 58,3

125782 168477 173326 ...

6569 2461 1608 3147

ŠTEVILO TERITORIALNIH ENOT IN HIŠNIH ŠTEVILK, 1. JANUAR 2012

NUMBER OF TERRITORIAL UNITS AND HOUSE NUMBERS,

1 JANUARY 2012

Upravne

enote

Administrative

units

Občine

Municipalities

Katastrske

občine

Cadastral

communities

Naselja

Settlements

Statistični

okoliši

Statistical

districts

Prostorski

okoliši

Spatial

districts

Hišne

številke

House

numbers

58 211 2695 6031 8453 17665 536616

Vir/Source: Geodetska uprava Republike Slovenije/Surveying and Mapping Authority of the Republic

of Slovenia


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 13

IZID PARLAMENTARNIH VOLITEV, 2011

RESULTS OF PARLAMENTARY ELECTIONS, 2011

Izvoljeni poslanci

Elected delegates

število

number

delež

share

Lista Zorana Jankoviča - Pozitivna Slovenija

314273 28

Positive Slovenia

Slovenska demokratska stranka (SDS)

288719 26

Sovenian Democratic Party

Socialni demokrati (SD)

115952 10

Social Democrats

Državljanska lista Gregorja Viranta

92282 8

Gregor Virant’s Civil List

Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) 76853 6

Democratic Party of Retired Persons of Slovenia

Slovenska ljudska stranka (SLS)

75311 6

Slovenian Peoples Party

Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka (NSi)

53758 4

New Slovenia - Christian People’s Party

Italijanska narodna skupnost 1)

1009 1

Italian national community representative 1)

Madžarska narodna skupnost 1)

3324 1

Hungarian national community representative 1)

1) Izvoljena sta bila po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. Volijo jih samo

pripadniki teh narodnih skupnosti, po večinskem sistemu. Prejeti volilni glasovi so točke, ki jih

dobi vsak posamezni kandidat./Elected were one deputy of the Italian and one of the Hungarian

national community. They are elected by members of these national communities and according

to the majority system. The votes received are points that each candidate receives.

ŽUPANI IN ŽUPANJE, IZVOLJENI NA ŽUPANSKIH VOLITVAH, 2010 1)

MAYORS ELECTED ON MAYORAL ELECTIONS, 2010 1)

1) V mestni občini Koper in v občini Trebnje lokalnih volitev leta 2010 ni bilo./In urban municipality

Koper and in municipality Trebnje local elections were not held in 2010.

Vir/Source: Ministrstvo za pravosodje in javno upravo/Ministry of Justice and Public Administration


14

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

PREBIVALSTVO PO SPOLU IN POVPREČNI LETNI KOEFICIENT

RASTI

POPULATION BY SEX AND AVERAGE ANNUAL GROWTH RATE

Popisi 1)

Censuses 1)

Skupaj

Total

Moški

Men

Ženske

Women

1857 1101854 535945 565909

1869 1128768 545614 583154

1880 1182223 576964 605259

1890 1234056 601031 633025

1900 1268055 618065 649990

1910 1321098 643898 677200

1921 1304800 622168 682632

1931 1397650 673248 724402

1948 1439800 675353 764447

1953 1504427 712034 792393

1961 1591523 760770 830753

1971 3) 1679051 807197 871854

1981 3) 1838381 888824 949557

1991 3) 1913355 923643 989712

2002 1964036 958576 1005460

2011 2050189 1014563 1035626

1) Sedanje ozemlje./Present-day territory.

2) Na 1000 prebivalcev./Rate per 1000 population.

Povprečni letni

koeficient rasti 2)

Average annual

growth rate 2)

2,0

4,2

4,3

2,7

4,1

-1,1

6,9

1,7

8,8

7,0

5,4

9,0

4,0

2,4

4,9

3) Podatki so preračunani po metodologiji Popisa 2002./Data are recalculated according to the 2002

Census methodology.

PREBIVALSTVO PO VELIKOSTNIH RAZREDIH NASELIJ, 1. JANUAR 2012

POPULATION BY SIZE CLASSES OF SETTLEMENTS, 1 JANUARY 2012

Velikostni razredi naselij

po številu prebivalcev

Size of settlements by number

of population

Naselja

Settlements

število

number

delež (%)

share (%)

število

number

Prebivalstvo

Population

delež (%)

share (%)

Skupaj/Total 6031 100,0 2055496 100,0

0 60 1,0 0 0,0

1-24 733 12,2 10061 0,5

25-49 874 14,5 32078 1,6

50-99 1278 21,2 92909 4,5

100-199 1414 23,4 200221 9,7

200-499 1109 18,4 338212 16,5

500-999 345 5,7 237502 11,6

1000-4999 179 3,0 353846 17,2

5000-9999 23 0,4 154167 7,5

10000-49999 14 0,2 268962 13,1

50000 + 2 0,0 367538 17,9


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 15

NAJPOGOSTEJŠA ROJSTNA IMENA

NAMES BY FREQUENCY

Rang

Rank

Prebivalstvo 1. 1. 2012

Population 1. 1. 2012

moški

men

ženske

women

moški

men

Rojeni v letu 2011

Born in 2011

ženske

women

1 Franc Marija Luka Eva

2 Janez Ana Nik Sara

3 Anton Maja Žan Lara

4 Ivan Irena Jan Nika

5 Jožef Mojca Žiga Ana

6 Andrej Mateja Mark Ema

7 Marko Nataša Nejc Zala

8 Jože Jožefa Matic Lana

9 Marjan Nina Anže Neža

10 Peter Barbara Filip Julija

PREBIVALSTVO PO PETLETNIH STAROSTNIH SKUPINAH IN SPOLU,

1. JANUAR 2012

POPULATION BY FIVE-YEAR AGE GROUPS AND SEX, 1 JANUARY 2012


16

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

PREBIVALSTVO, 1. JULIJ

POPULATION, 1 JULY

Prebivalstvo

Population

skupaj

total

moški

men

ženske

women

2000 2009 2010 2011

1990272 2042335 2049261 2052496

972581 1011767 1014716 1015430

1017691 1030568 1034545 1037066

Povprečna starost

Mean age

skupaj

total

moški

men

ženske

women

38,8 41,4 41,6 41,8

37,1 39,7 39,9 40,2

40,5 43,0 43,2 43,4

Indeks staranja

Ageing index

skupaj

total

moški

men

ženske

women

87,8 118,0 117,4 116,8

62,6 90,1 90,1 90,1

114,4 147,5 146,2 145,1

NARAVNI IN SELITVENI PRIRAST

NATURAL INCREASE AND NET MIGRATION


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 17

NARAVNO GIBANJE PREBIVALSTVA

NATURAL CHANGE OF POPULATION

2000 2009 2010 2011

Živorojeni

18180 21856 22343 21947

Live births

Živorojeni zunaj zakonske zveze (%) 37,1 53,8 55,7 56,8

Live births outside marriage (%)

Umrli

18588 18750 18609 18699

Deaths

Umrli dojenčki

89 52 56 64

Infant deaths

Naravni prirast

-408 3106 3734 3248

Natural increase

Sklenjene zakonske zveze

7201 6542 6528 6671

Marriages

Razvezane zakonske zveze

2125 2297 2430 2298

Divorces

Na 1000 prebivalcev

Per 1000 population

Živorojeni

9,1 10,7 10,9 10,7

Live births

Umrli

9,3 9,2 9,1 9,1

Deaths

Naravni prirast

-0,2 1,5 1,8 1,6

Natural increase

Sklenjene zakonske zveze

3,6 3,2 3,2 3,3

Marriages

Razvezane zakonske zveze

Divorces

1,1 1,1 1,2 1,1

RODNOST IN UMRLJIVOST

FERTILITY AND MORTALITY

Splošna mera rodnosti

General fertility rate

Povprečno število živorojenih otrok

na žensko

Total fertility rate

Umrli dojenčki na 1000 živorojenih

Infant deaths per 1000 live births

Pričakovano trajanje življenja

Life expectancy

M/M

Ž/W

2000 2009 2010 2011

35,3 45,2 46,6 46,2

1,26 1,53 1,57 1,56

4,9 2,4 2,5 2,9

71,9

79,1

75,8

82,3

76,3

82,7

76,6

82,9


18

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

SELITVE

MIGRATION

Priseljeni

Immigrants

Odseljeni

Emigrants

Selitveni prirast

Net migration

Selitveni prirast na 1000 prebivalcev

Net migration per 1000 population

2000 2009 2010 2011

6185 30296 15416 14083

3570 18788 15937 12024

2615 11508 -521 2059

1,3 5,6 -0,3 1,0

NAJPOGOSTEJŠI VZROKI SMRTI 1)

MOST FREQUENT CAUSES OF DEATH 1)

2000 2009 2010 2011

Na 100 000 prebivalcev

Per 100 000 population

Umrli skupaj (MKB I-XVIII + XX)

Total deaths (ICD I-XVIII + XX)

Vzroki smrti (MKB I-XVIII)

Causes of death (ICD I-XVIII)

- bolezni obtočil (MKB IX)

circulatory diseases (ICD IX)

- neoplazme (MKB II)

neoplasms (ICD II)

- bolezni dihal (MKB X)

respiratory diseases (ICD X)

- bolezni prebavil (MKB XI)

diseases of digestive system (ICD XI)

Zunanji vzroki smrti (MKB XX)

External causes of death (ICD XX)

- nezgode (V01-X59,Y10-Y869,

Y872-Y98)

accidents (V01-X59,Y10-Y869,

Y872-Y98)

- samomori (X60-X84,Y870)

suicides (X60-X84,Y870)

- uboji (X85-Y09,Y871)

homicides (X85-Y09,Y871)

933,9 918,1 908,1 911,0

856,4 839,7 834,2 831,9

377,0 363,9 357,7 351,4

242,4 283,5 287,2 285,9

73,9 61,8 54,6 58,0

61,3 55,7 56,2 53,5

77,6 78,3 73,9 79,1

46,9 55,8 53,1 56,9

29,5 21,9 20,3 21,3

1,1 0,6 0,5 0,9

1) Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, deseta

revizija (MKB-10)./International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems,

Tenth Revision (ICD-10).

Vir/Source: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije/Institute of Public Health of the Republic

of Slovenia


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 19

DRUŽINE

FAMILIES

Družine

Families

Popisi/Censuses

1. 1.

1971 1981 1991 1) 2002

2011

440680 522187 543766 555945 567347

Družine po tipu (%)

Families by type (%)

Skupaj

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Zakonski pari in zunajzakonski 17,9 21,2 20,8 23,0 24,3

partnerji brez otrok

Married couples and unmarried

partners without children

Zakonski pari in zunajzakonski 65,9 64,4 61,5 58,3 50,5

partnerji z otroki

Married couples and unmarried

partners with children

Matere z otroki

13,2 12,5 15,3 16,1 21,1

Mothers with children

Očetje z otroki

3,0 1,8 2,4 2,6 4,1

Fathers with children

1) Podatki so preračunani po metodologiji Popisa 2002./Data are recalculated according to the 2002

Census methodology.

GOSPODINJSTVA

HOUSEHOLDS

Popisi/Censuses

1971 1981 1991 1) 2002 1. 1. 2011

Gospodinjstva

515531 594571 632278 684847 813531

Households

Povprečno število članov gospodinjstva 3,4 3,2 3,0 2,8 2,5

Average number of household members

Gospodinjstva po številu članov (%)

Households by number of members (%)

Skupaj

100,0 100,0 100,0 100,0 100

Total

1 17,9 17,1 18,6 21,9 32,8

2 17,1 17,8 21,5 23,0 24,6

3 21,0 21,6 21,4 20,9 18,3

4 22,3 24,3 24,7 23,1 15,7

5 + 21,7 19,2 13,8 11,1 8,7

1) Podatki so preračunani po metodologiji Popisa 2002./Data are recalculated according to the 2002

Census methodology.


20

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

POKOJNINE 1)

PENSIONS 1) 2000 2009 2010 2011

Starostne pokojnine

Old-age pensions

Povprečno mesečno število prejemnikov

Average monthly number of recipients

282055 354514 368882 386615

Invalidske pokojnine

97804 92123 91051 90219

Disability pensions

Družinske pokojnine 2)

87806 91818 92628 93117

Survivors’ pensions 2)

Kmečke pokojnine

Farmers’ pensions

9744 2087 1714 1350

Povprečni mesečni znesek na prejemnika (EUR)

Average monthly amount per recipient (EUR)

Starostne pokojnine

383,10 622,11 628,09 628,51

Old-age pensions

Invalidske pokojnine

308,67 497,31 501,20 500,40

Disability pensions

Družinske pokojnine 2)

267,20 428,24 430,09 428,58

Survivors’ pensions 2)

Kmečke pokojnine

132,01 226,96 231,93 234,25

Farmers’ pensions

1) Podatki prikazujejo samo število prejemnikov pokojnin, ki jim je bila pravica do pokojnine priznana

v Sloveniji./Data refer only to persons with the right to receive the pension in Slovenia.

2) Od leta 2000 dalje so med družinske pokojnine vključene tudi vdovske pokojnine./Since 2000 data

on survivors’ pensions include widow pensions.

Vir/Source: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije/Institute for Pension and

Disability Insurance of Slovenia

OSKRBOVANCI V JAVNIH SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

PEOPLE IN CARE IN SOCIAL WELFARE INSTITUTIONS

2000 2009 2010 2011 1)

V domovih za starejše

11905 16192 16666 17009

In old people’s homes

V posebnih socialnovarstvenih zavodih 1690 2500 2511 2333

In special social welfare institutions

stari 75 let in več (%)

57,6 71,8 72,5 ...

aged 75 and over (%)

V varstveno-delovnih centrih

1976 3038 3077 3198

In centres for protection and training

... ni podatka/data not available

1) Vir/Source: Skupnosti socialnih zavodov Slovenije/Association of social institutions of Slovenia


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 21

PREJEMNIKI 1) DENARNE SOCIALNE POMOČI IN POVPREČNA VIŠINA

DENARNE SOCIALNE POMOČI

RECIPIENTS 1) OF FINANCIAL SOCIAL ASSISTANCE AND AVERAGE

AMOUNT OF FINANCIAL SOCIAL ASSISTANCE

2004 2009 2010 2011

Denarna socialna pomoč za določeno obdobje

Financial social assistance for a limited period of time

Povprečno mesečno število prejemnikov 54367 41286 48255 46764

Average monthly number of recipients

Povprečna višina (EUR)

Average amount (EUR)

189 223 227 232

Trajna denarna socialna pomoč

Permanent financial social assistance

Povprečno mesečno število prejemnikov 464 425 411 391

Average monthly number of recipients

Povprečna višina (EUR)

Average amount (EUR)

189 224 228 230

Izredna denarna socialna pomoč za določeno obdobje

Extraordinary financial social assistance for a limited period of time

Povprečno mesečno število prejemnikov 996 1014 979 939

Average monthly number of recipients

Povprečna višina (EUR)

Average amount (EUR

192 255 253 258

Enkratna izredna denarna socialna pomoč

Extraordinary financial social assistance - one-off

Povprečno mesečno število prejemnikov 3447 3952 4079 3557

Average monthly number of recipients

Povprečna višina (EUR)

194 2573 252 252

Average amount (EUR)

1) Prejemniki so osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč zase in za svoje družinske člane./

Recipients are persons who are entitled to financial social assistance for themselves and their

family members.

Vir / Source: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve/Ministry of Labour, Family and Social Affairs

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI

PARENTAL PROTECTION AND FAMILY RECEIPTS

Upravičenci/Beneficiaries

2000 2009 2010 2011

Starševsko nadomestilo 1)

16343 22365 22493 22782

Parental compensation 1)

Očetovsko nadomestilo 3)

Fathers’ compensation 3) - 17534 18042 17776


22

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

STARŠEVSKO VARSTVO IN DRUŽINSKI PREJEMKI (nadaljevanje)

PARENTAL PROTECTION AND FAMILY RECEIPTS (continued)

Upravičenci/Beneficiaries

2000 2009 2010 2011

Otroški dodatek 2)

411397 378348 374466 367525

Child allowance 2)

Starševski dodatek 1)

2452 2791 2747 2708

Parental allowance 1)

Pomoč ob rojstvu otroka 4)

18083 19906 20901 20275

Assistance for goods for a new-born child 4)

Dodatek za nego otroka 2)

4731 6022 5992 5963

Allowance for nursing a child 2)

Dodatek za veliko družino 4)

- 29287 30001 30193

Large family allowance 4)

Delno plačilo za izgubljeni dohodek 1)

- 529 577 631

Partial payment for lost income 1)

Pravice iz naslova krajšega delovnega časa 1) - 7937 8979 10108

due to parenthood 1)

Parents’ right to shorter working hours

Pravica zaradi zapustitve trga dela 1)

- 1174 1301 1436

four or more children 1)

Payment of contributions in the case of

- ni pojava/no occurence of event

1) Število upravičencev je povprečno mesečno. Starševsko nadomestilo so: porodniško nadomestilo,

očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka ter posvojiteljsko nadomestilo./Number

of beneficiaries is monthly average. Parental compensation is: maternity leave compensation, fathers’

compensation, compensation for child nursing and adoptive parents’ compensation.

2) V vrsticah otroški dodatek in dodatek za nego otroka je prikazano število otrok in ne upravičencev./Rows

on child allowance and allowance for nursing a child show data on children and not data on benificiaries.

3) Zajeti le tisti očetje, ki koristijo dopust do 15 dni./Only those fathers included who are on 15 days leave.

4) Letno število./Yearly number.

Vir/Source: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve/Ministry of Labour, Family and Social Affairs

IZDATKI ZA SOCIALNE PREJEMKE PO PODROČJIH 1) , 2010 2)

EXPENDITURE ON SOCIAL BENEFITS BY FUNCTION 1) , 2010 2)

1) Po metodologiji Evropskega sistema statistike socialne zaščite (ESSPROS)./According to the

European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) methodology.

2) Začasni podatki./Provisional data.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 23

IZDATKI IN VIRI FINANCIRANJA ZA SOCIALNO ZAŠČITO 1)2)

EXPENDITURE ON AND RECEIPTS FOR SOCIAL PROTECTION 1)2)

mio. EUR

2000 2005 2009 2010 3)

Skupaj izdatki

4481 6612 8568 8830

Total expenditure

Socialni prejemki

4365 6470 8386 8643

Social benefits

denarni socialni prejemki

2991 4363 5597 5833

cash social benefits

socialni prejemki v naravi

1374 2107 2789 2811

social benefits in kind

Upravni stroški

96 133 157 162

Administration costs

Drugi izdatki

19 9 24 24

Other expenditure

Skupaj viri financiranja

4399 6697 8752 8951

Total receipts

Socialni prispevki

2915 4495 5703 5776

Social contributions

Prispevki države

1385 2114 2903 2973

General government contributions

Drugi viri

99 89 146 202

Other receipts

IZDATKI ZA SOCIALNE PREJEMKE PO PODROČJIH 1)2)

EXPENDITURE ON SOCIAL BENEFITS BY FUNCTION 1)2) mio. EUR

2000 2005 2009 2010 3)

Skupaj

4365 6470 8386 8643

Total

Bolezen/zdravstveno varstvo

1338 2093 2766 2799

Sickness/Health care

Invalidnost

394 552 615 626

Disability

Starost

1887 2741 3256 3402

Old age

Smrt hranitelja družine

86 129 744 4) 598

Survivors

Družina/otroci

402 556 762 4) 770

Family/children

Brezposelnost

186 211 209 238

Unemployment

Nastanitev

- 4 3 3

Housing

Druge oblike socialne izključenosti 72 184 180 207

Social exclusion not elsewhere classified

- ni pojava/no occurence of event

1) Po metodologiji Evropskega sistema integrirane statistike socialne zaščite (ESSPROS)./According

to the European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) methodology.

2) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno./Because of rounding, the totals do not always

add up.

3) Začasni podatki./Provisional data.

4) Z 2006 podatki družinske pokojnine osebam nad določeno starostjo ostajajo na področju smrt

hranitelja družine./With 2006 data survivors’ pensions to persons above a defined age stay in the

survivors’ function.


24

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

IZOBRAZBENA STRUKTURA PREBIVALSTVA, STAREGA 15 LET IN

VEČ

EDUCATIONAL STRUCTURE OF POPULATION AGED 15 OR OVER %

1981 1991 1) 2002 1. 1. 2011

Skupaj

100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska 26,0 17,4 6,9 4,4

No education, incomplete basic

Osnovnošolska

32,5 29,8 26,1 24,7

Basic

Nižja poklicna, srednja poklicna

22,0 21,2 27,2 23,1

Short- term vocational, vocational upper

secondary

Srednja strokovna, srednja splošna 12,5 21,8 26,9 30,2

Technical, general upper secondary

Višješolska, visokošolska

5,9 8,9 12,9 17,5

Tertiary

Neznana

1,1 0,9 - -

Unknown

- ni pojava/no occurence of event

1) Podatki so preračunani po metodologiji Popisa 2002./Data are recalculated according to the 2002

Census methodology.

Vir/Source: Popisi/Censuses

VRTCI

KINDERGARTENS

Skupaj

Total

Otroci do 3. leta starosti

Children up to 3 years

2000/01 2009/10 2010/11 2011/12

Otroci v vrtcih

Children in kindergartens

63328 71124 75972 81221

10396 21890 23748 24829

Otroci od 3. leta starosti do vstopa v

52932 49234 52224 56392

osnovno šolo

Children aged 3 up to entering elementary

school

Vrtci

Kindergartens

Število vrtcev

814 863 891 922

Number of kindergartens

Oddelki

3531 4174 4483 4749

Class units

Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev

Educators and assistant educators

7163 8906 9640 10198


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 25

IZOBRAŽEVANJE 1)

EDUCATION 1) 2000/01 2008/09 2009/10 2010/11

Osnovnošolsko izobraževanje mladine 2)

Basic education of youth 2)

Število osnovnih šol 3)

816 791 786 787

Number of basic schools 3)

Število učencev

181390 161887 160252 159508

Number of pupils

ženske (%)/women (%) 48,8 48,6 48,5 48,6

Število učiteljev 4)

12021 13126 13163 13231

Number of teachers 4)

Število učiteljev v ekvivalentu polnega 11795 13049 12995 13038

delovnega časa

Number of teachers in full-time equivalent

Število učencev na učitelja v ekvivalentu

polnega delovnega časa

Number of pupils per teacher in full-time

equivalent

15,4 12,4 12,3 12,2

Srednješolsko izobraževanje mladine 5)

Upper secondary education of youth 5)

Število srednjih šol

149 127 129 127

Number of schools

Število dijakov

104840 87518 85030 82267

Number of pupils

ženske (%)/women (%) 49,6 48,8 48,6 48,5

Število učiteljev 4)

7830 7024 6904 6745

Number of teachers 4)

Število učiteljev v ekvivalentu polnega 7335 6610 6423 6310

delovnega časa

Number of teachers in full-time equivalent

Število dijakov na učitelja v ekvivalentu 13,8 13,2 13,2 13,0

polnega delovnega časa

Number of pupils per teacher in full-time

equivalent

… ni podatka/data not available

1) Podatki se nanašajo na začetek šolskega leta, razen podatkov o diplomantih, ki so za koledarsko

leto./Data refer to the beginning of the school year, except data on graduates, which refer to the

calendar year.

2) Osnovne šole s prilagojenim programom in ustanove, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje

odraslih, niso upoštevane./Basic schools for pupils with special needs and basic schools for adults

are not included.

3) Vštete so samostojne in matične osnovne šole ter podružnice matičnih osnovnih šol./Central

schools and subsidary units are included.

4) Podatki o številu učiteljev se nanašajo na konec šolskega leta./Data on the number of professional

personnel refer to the end of the previous school year.

5) Šole in druge ustanove, ki izvajajo srednješolsko izobraževanje odraslih, niso upoštevane./Schools

and other institutions providing upper secondary education for adults are not included.

6) Podatki so razvrščeni v skladu s Klasifikacijskim sistemom izobraževanja in usposabljanja

(KLASIUS). Več o tem na spletni strani: http://www.stat.si/klasius//The data are classified according

to The Classification System of Education and Training (KLASIUS). More information on our

website:http://www.stat.si/klasius/


26

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

IZOBRAŽEVANJE 1) (nadaljevanje)

EDUCATION 1) (continued)

2000/01 2009/10 2010/11 2011/12

Višješolsko strokovno in visokošolsko izobraževanje

Tertiary education

Študenti, vpisani v visokošolsko

izobraževanje 1. stopnje, ipd. 6)

Student enrolment in 1 st cycle of higher

education, etc 6) 44492 73722 73417 72357

ženske (%)

52,8 55,0 57,6 55,4

women (%)

Od tega študenti višješolskega 4760 16594 15595 14403

strokovnega izobraževanja

Of which students in higher

vocational education

ženske (%)

39,5 48,0 45,6 44,5

women (%)

Študenti, vpisani v visokošolsko 43270 33860 29653 27547

higher education, etc 6)

izobraževanje 2. stopnje, ipd. 6)

Student enrolment in 2 nd cycle of

ženske (%)

60,0 64,7 69,0 64,4

women (%)

Študenti, vpisani v visokošolsko 3814 7291 4064 4099

education, etc 6)

izobraževanje 3. stopnje, ipd. 6)

Student enrolment in 3 rd cycle of higher

ženske (%)

49,9 54,8 46,6 53,7

women (%)

Pedagoški delavci v višješolskem 143 628 620 …

strokovnem izobraževanju v

ekvivalentu polnega delovnega časa

Teaching staff in higher vocational

education in FTE

Število študentov višješolskega

strokovnega izobraževanja (v

ekvivalentu rednega študija) na

pedagoškega delavca (v ekvivalentu

polnega delovnega časa)

Students in higher vocational education

(FTE) per teaching staff (FTE)

21,8 16,8 17,0 …

Pedagoški delavci v visokošolskem

izobraževanju v ekvivalentu polnega

delovnega časa

Teaching staff in higher education

(in FTE)

3838 5740 5898 …


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 27

IZOBRAŽEVANJE 1) (nadaljevanje)

EDUCATION 1) (continued)

Študenti visokošolskega izobraževanja

(v ekvivalentu rednega študija) na

pedagoškega delavca (v ekvivalentu

polnega delovnega časa)

Students in higher education (FTE) per

teaching staff (FTE)

2000/01 2009/10 2010/11 2011/12

17,1 11,9 11,0 …

Diplomanti visokošolskega

5510 9817 11284 12871

education, etc. 6)

izobraževanja 1. stopnje, ipd. 6)

Graduates from 1 st cycle of higher

ženske (%)

55,9 66,3 60,1 58,0

women (%)

Od tega diplomanti višješolskega 215 3170 3677 4832

strokovnega izobraževanja

Of which graduates in higher

vocational education

ženske (%)

16,3 50,1 52,9 51,2

women (%)

Diplomanti visokošolskega

5109 6802 7162 6351

education, etc. 6)

izobraževanja 2. stopnje, ipd. 6)

Graduates from 2 nd cycle of higher

ženske (%)

61,3 66,1 65,8 66,5

women (%)

Diplomanti visokošolskega

878 1484 1248 1239

education, etc. 6)

izobraževanja 3. stopnje, ipd. 6)

Graduates from 3 rd cycle of higher

ženske (%)

women (%)

41,2 52,8 54,0 53,4

SERIJSKE PUBLIKACIJE

PRESS

Časniki skupaj

Newspapers, total

dnevniki

daily newspapers

drugi časniki

other newspapers

Časopisi in druge serijske publikacije

Periodicals

2000 2008 2009 2010

205 208 200 181

5 15 14 12

200 193 186 169

1296 1346 1458 1540

Vira/Sources: Inštitut informacijskih znanosti in Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana/The Institute

of Information Science and National and University Library, Ljubljana


28

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

SPLOŠNE KNJIŽNICE

PUBLIC LIBRARIES

2000 2008 2009 2010

Splošne knjižnice

60 59 1) 59 60 3)

Public libraries

Knjižnično gradivo (1000 enot)

6983 10248 10339 10831

Collections (1000 units)

Letni prirast (1000 enot)

431 515 483 506

Annual additions (1000 units)

Člani, uporabniki (1000)

492 506 507 508

Registered users (1000)

Obisk (1000)

7423 10019 83822 2) 9570

Attendance (1000)

Izposoja (1000 enot)

19351 25615 23997 24545

Loans to users (1000 units)

1) V Mestno knjižnico Ljubljana so se v letu 2008 združile Knjižnica Otona Župančiča, Knjižnica

Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc in Slovanska

knjižnica./In 2008 the Ljubljana City Library joined together the following previously independent

libraries: Knjižnica Bežigrad, Knjižnica Jožeta Mazovca, Knjižnica Šiška, Knjižnica Prežihov Voranc

and Slovanska knjižnica.

2) Obisk knjižnice in spletnega mesta knjižnice./Visits to the library and the library website.

3) V število splošnih knjižnic sta zajeti tudi splošni knjižnici v Celovcu in Trstu./The number of public

libraries includes public libraries in Celovec and Trst.

Vir/Source: Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana/National and University Library, Ljubljana

RADIJSKI IN TV-NAROČNIKI

RADIO AND TV-LICENCES 1000

2000 2008 2009 2010

Radijski naročniki

548 1) 600 1) 599 1) 593 1)

Radio licences

TV-naročniki

548 1) 600 1) 599 1) 593 1)

TV-licences

1) Število fizičnih oseb, ki so zavezane za plačilo RTV prispevka./The number of persons obliged to

pay the RTV subscription.

Vir/Source: RTV Slovenija, Služba za RTV prispevek/Radio-television Slovenia, Subscription Service

GLEDALIŠČA, POKLICNI ORKESTRI

THEATRES, PROFESSIONAL ORCHESTRAS

2004 2008 2009 2010

Poklicna gledališča 1)

42 32 29 34

Professional theatres 1)

obiskovalci (1000) 2)

719 867 782 864

attendance (1000) 2)

Poklicni orkestri 3)

17 20 19 15

Professional orchestras 3)

obiskovalci (1000) 4)

12 95 94 94

attendance (1000) 4)

1) Vsa gledališča in gledališke skupine./All theatres and theatre groups.

2) Obiskovalci vseh predstav v matični hiši./Visitors of all performances in headquarters.

3) Orkestri in zbori./Orchestras and choirs.

4) Obiskovalci lastnih koncertov v matični hiši./Visitors of own concerts in headquarters.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 29

INOVACIJSKA DEJAVNOST

INNOVATION ACTIVITY

2000 2008 1) 2010

Predelovalna dejavnost

Manufacturing

Število podjetij

1536 2313 2015

Number of enterprises

Število inovacijsko aktivnih podjetij

435 1) 1263 2) 1095 2)

Number of innovation active enterprises

Izdatki za inovacijske dejavnosti (mio. EUR) 228 666 491

Innovation expenditure (mio. EUR)

Izbrane storitvene dejavnosti

Selected services

Število podjetij

1257 2103 2143

Number of enterprises

Število inovacijsko aktivnih podjetij

174 1) 970 2) 959 2)

Number of innovation active enterprises

Izdatki za inovacijske dejavnosti (mio. EUR) 64 148 134

Innovation expenditure (mio. EUR)

1) Podjetja s tehnološkimi inovacijami/aktivnostmi./Enterprises with technological innovation/activities.

2) Podjetja s tehnološkimi in/ali netehnološkimi inovacijami/aktivnostmi (nova medn. definicija)./

Enterprises with technological innovations/activities and/or non-technological innovations (new

definition).

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ (RR)

RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D)

Število raziskovalnih organizacij

Number of R&D organisations

Bruto izdatki za RR dejavnost (BIRR) (mio. EUR)

Gross expenditures on R&D (GERD) (mio. EUR)

Delež bruto izdatkov za RR v BDP (%)

GERD as percentage of GDP (%)

Skupno število zaposlenih oseb v raziskovalnih

organizacijah

Number of R&D personnel

Raziskovalci (ekvivalent polnega delovnega časa)

Researchers (full-time equivalent)

Raziskovalci (ekvivalent polnega delovnega časa)

na 1000 delovno aktivnih prebivalcev

Researchers (full-time equivalent) per 1000

persons in employment

2000 2008 2009 2010

388 550 609 630

256 617 657 746

1,38 1) 1,65 1) 1,86 1) 2,11 1)

12220 16243 17045 17972

4336 7032 7446 7703

5,4 8,0 8,8 9,4

1) BDP v tekočih cenah. Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP je izračunan na podlagi

zadnjega razpoložljivega stanja BDP./GDP at current prices. Gross domestic expenditure on R&D

as percentage of GDP is calculated on the bases of the latest available values of GDP.


30

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

OBSOJENE POLNOLETNE OSEBE PO SKUPINAH KAZNIVIH DEJANJ

CONVICTED ADULTS BY TYPE OF CRIMINAL OFFENCES

2000 2009 2010 2011

Skupaj

6304 8035 8093 7596

Total

Zoper človečnost

- - - 2

Against humanity

Zoper življenje in telo

691 715 629 651

Against life and body

Zoper človekove pravice in svoboščine 368 617 751 713

Against human and civil freedoms and rights

Zoper volilno pravico in volitve

- - 1 -

Against voting rights and elections

Zoper čast in dobro ime

84 53 56 43

Against honour and good name

Zoper spolno nedotakljivost

73 96 104 98

Against sexual inviolability

Zoper človekovo zdravje

213 367 399 495

Against human health

Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke 103 206 363 370

Against matrimony, family and youth

Zoper delovno razmerje in socialno varnost - 26 57 60

Against employment and social security

Zoper premoženje

2449 3546 3458 3122

Against property

Zoper gospodarstvo

376 403 423 382

Against economy

Zoper pravni promet

425 709 667 607

Against legal business

Zoper uradno dolžnost in javna pooblastila 20 33 26 35

Against official obligation and public authority

Zoper vojaško dolžnost

- 2 1 3

Against military duty

Zoper pravosodje

96 117 103 127

Against the administration of justice

Zoper javni red in mir

479 711 626 493

Against public order and peace

Zoper splošno varnost ljudi in premoženja 53 49 42 40

Against the general safety of people and

property

Zoper varnost javnega prometa

811 369 359 314

Against the safety of public transport

Zoper okolje, prostor in naravne dobrine 30 16 26 37

Against the environment and natural assets

Zoper varnost Republike Slovenije in njeno - - 1 -

demokratično ustavno ureditev

Against the security of the Republic of

Slovenia and its democratic constitutional

system

Zoper človečnost in mednarodno pravo - - 1 -

Against humanity and international law

Drugo

33 - - 4

Other

- ni pojava/no occurence of event


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 31

PREBIVALSTVO PO AKTIVNOSTI IN SPOLU, 2. ČETRTLETJE

POPULATION BY ACTIVITY AND SEX, 2 nd QUARTER 1000

2000 2009 2010 2011

Delovno sposobno prebivalstvo (15 let in več) 1669 1748 1760 1759

Working age population (15 years and over)

ženske/women 862 890 893 894

Aktivno prebivalstvo

963 1038 1042 1017

Labour force

ženske/women 446 476 479 466

Delovno aktivno prebivalstvo

894 981 968 938

Persons in employment

ženske/women 413 450 447 431

Brezposelne osebe

69 58 74 79

Unemployed persons

ženske/women 33 26 32 35

Neaktivno prebivalstvo

706 710 718 743

Inactive population

ženske/women 416 414 414 429

(%)

Stopnja aktivnosti

57,7 59,4 59,2 57,8

Activity rate

ženske/women 51,7 53,5 53,7 52,1

Stopnja anketne brezposelnosti

7,2 5,6 7,1 7,8

ILO unemployment rate

ženske/women 7,4 5,5 6,7 7,5

Vir/Source: Anketa o delovni sili/Labour Force Survey

REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 1)

REGISTERED UNEMPLOYMENT 1) 2000 2009 2010 2011

Skupaj

104583 96672 110021 112754

Total

ženske

52580 46468 51211 53192

women

iskalci prve zaposlitve

19918 14778 16420 16235

seeking first job

brezposelni več kot eno leto 64208 34445 47372 56655

unemployed over one year

Stopnja registrirane brezposelnosti (%)

Registered unemployment rate (%)

Skupaj

12,0 10,3 11,8 12,1

Total

Moški

11,0 9,6 11,4 11,6

Men

Ženske

13,1 11,2 12,4 12,7

Women

1) Stanje 31. december./As of 31 December.

Vir/Source: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje/Employment Service of Slovenia


32

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO PO DEJAVNOSTI 1) ,

2. ČETRTLETJE 2011

PERSONS IN EMPLOYMENT BY ACTIVITY 1) , 2 nd QUARTER 2011 1000

Skupaj

Total

Moški

Men

Ženske

Women

Skupaj

938 507 431

Total

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

76 44 32

Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo

4 M 3 M N

Mining and quarrying

C Predelovalne dejavnosti

215 146 69

Manufacturing

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

9 M 7 M 2 M

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Oskrba z vodo; rav.z odpl., odp.; san.okolja

9 M 7 M 2 M

Water supply; sewerage, waste management

F Gradbeništvo

53 49 5 M

Construction

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 115 54 60

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

H Promet in skladiščenje

52 41 11

Transportation and storage

I Gostinstvo

45 18 27

Accommodation and food service activities

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

32 21 11

Information and communication

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

28 11 16

Financial and insurance activities

L Poslovanje z nepremičninami

4 M 2 M 1 M

Real estate activities

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 45 21 24

Professional, scientific and technical activities

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

20 12 8 M

Administrative and support service activities

O Javna uprava in obramba, dejavnost obvezne

59 30 28

socialne varnosti

Public administration and defence; compulsory social

security

P Izobraževanje

81 17 63

Education

Q Zdravstvo in socialno varstvo

56 9 M 47

Human health and social work activities

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

19 9 M 10 M

Arts, entertainment and recreation

S Druge dejavnosti

12 3 M 9 M

Other service activities

T Dejav. gospodinj.z zaposl. hiš. osebjem; proiz. za

N N N

lastno rabo

Activities of households as employers;goods-and

services- producing activities of househ. for own use

U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

N N N

Activities of extraterritorial organisations and bodies

Neznano

4 M 2 M 2 M

Not stated

M

manj natančna ocena - previdna uporaba/less precise estimate - use with caution

N za objavo premalo natančna ocena/too imprecise estimate to be published

1) Podatki so objavljeni po SKD 2008./Data are published according to the SKD 2008.

Vir/Source: Anketa o delovni sili/Labour Force Survey


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 33

POVPREČNE MESEČNE BRUTO PLAČE NA ZAPOSLENO OSEBO PRI

PRAVNIH OSEBAH PO DEJAVNOSTI 1)

AVERAGE MONTHLY GROSS EARNINGS PER PERSON IN PAID

EMPLOYMENT BY LEGAL PERSONS BY ACTIVITY 1)

EUR

2000 2009 2010 2011

Skupaj

799,82 1438,96 1494,88 1524,65

Total

A Kmetijstvo in lov,gozdarstvo,ribištvo 704,14 1198,03 1267,00 1305,88

Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo

920,50 1831,20 1904,97 1978,29

Mining and quarrying

C Predelovalne dejavnosti

657,92 1203,38 1311,57 1362,79

Manufacturing

D Oskrba z el.energijo,plinom in paro 951,72 2020,95 2095,67 2144,83

El., gas, steam, air cond. supply

E Oskr.z vodo;rav.z odpl.,odp.;san. okolja 790,33 1413,04 1444,70 1443,42

Water supply; sewerage, waste

F Gradbeništvo

666,05 1160,16 1211,63 1235,95

Construction

G Trgovina;vzdrž.in popravila mot.vozil 726,34 1277,51 1325,08 1362,26

Wholesale, retail;repair of mot vehicles

H Promet in skladiščenje

817,96 1393,16 1421,14 1459,76

Transportation and storage

I Gostinstvo

648,47 1032,97 1074,27 1096,99

Accommodation and food service activities

J Informacijske in komunikacijske dej. 1170,65 2038,65 2092,15 2110,90

Information and communication

K Finančne in zavarovalniške dej. 1143,44 2122,72 2144,81 2158,65

Financial and insurance activities

L Poslovanje z nepremičninami

824,51 1435,09 1477,74 1520,36

Real estate activities

M Strokovne,znanstvene in tehnične dej. 1001,53 1737,98 1765,21 1757,35

Professional, scientific, technical act.

N Druge raznovrstne poslovne dej. 503,18 914,93 952,15 985,27

Administrative and support service act.

O Javna uprava in obramba; obv.soc.varnost 1020,62 1788,30 1778,20 1784,27

Public admin. and defence; soc. security

P Izobraževanje

918,68 1719,27 1730,26 1733,58

Education

Q Zdravstvo in socialno varstvo

1020,58 1752,78 1746,86 1735,19

Human health and social work activities

R Kulturne,razvedrilne in rekreac.dej. 1153,62 1723,15 1731,32 1719,70

Arts, entertainment and recreation

S Druge dejavnosti

848,02 1340,92 1397,40 1409,41

Other service activities

1) Od leta 2005 pridobivamo podatke o plačah po novi metodologiji. Podatki so objavljeni po novi

klasifikaciji SKD 2008./Since 2005 data on earnings have been collected according to the new

methodology. The data are published according to the new SKD 2008 classification.


34

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

DELOVNI ČAS, POTREBEN ZA NAKUP DOBRIN 1)

WORKING TIME REQUIRED TO BUY GOODS 1)

2000 2009 2010 2011

Črni kruh (kg)

22' 21' 19’ 19’

Brown bread (kg)

Bela moka (kg)

9' 10' 9’ 9’

White flour (kg)

Govedina (kg)

1h 39' 1h 28' 1h 20’ 1h 24'

Beef (kg)

Svinina (kg)

1h 34' 57' 52’ 52'

Pork (kg)

Krompir (kg)

7' 6' 6’ 7'

Potato (kg)

Jedilno olje (l)

21' 24' 22’ 23'

Edible oil (l)

Mleko (l)

10' 9' 8’ 8'

Milk (l)

Sladkor (kg)

14' 9' 8’ 10'

Sugar (kg)

Prava kava (kg)

2h 29' 1h 22' 1h 15’ 1h 18'

Coffee, roasted (kg)

Časopis (kos)

10' 11' 11’ 12'

Newspaper (piece)

Kavbojke za odrasle (kos) 10h 42' 10h 43' 8h 31’ 8h 28'

Jeans trousers for adults (piece)

Avtomobil Renault Clio (kos) 3006h 49' 2021h 28' 1867h 27’ 1774h 12'

Car Renault Clio (piece)

Obisk kina (vstopnica)

59' 51' 50’ 51'

Cinema performance (ticket)

Cement (kg)

2' 1' 1’ 1'

Cement (kg)

Kozarec za vodo (kos)

10' 13' 13’ 13'

Tumbler (piece)

LCD televizor (kos)

… 142h 13' 115h 58’ 104h 7'

TV, LCD (piece)

… ni podatka/data not available

1) Minute oziroma ure dela, ki jih mora opraviti delavec s povprečno neto plačo, da si lahko nabavi

enoto določene dobrine./Minutes or hours of work that must be done by worker with average net

earning in order to buy a unit of goods.

PORABA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V GOSPODINJSTVIH

ALLOCATION OF DISPOSABLE ASSETS IN HOUSEHOLDS %

2000 2008 2009 2010

Hrana in brezalkoholna pijača

19,6 14,8 14,5 14,5

Food and non-alcoholic beverages

Alkoholna pijača, tobak

2,4 2,1 1,9 2,0

Alcoholic beverages and tobacco

Obleka in obutev

Clothes and footwear

7,3 6,7 6,2 5,9


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 35

PORABA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV V GOSPODINJSTVIH

(nadaljevanje)

ALLOCATION OF DISPOSABLE ASSETS IN HOUSEHOLDS (continued) %

2000 2008 2009 2010

Stanovanje, voda, elektrika, plin in drugo gorivo 1) 24,0 27,9 29,2 29,8

Housing, water, electricity, gas and other fuels 1)

Pohištvo, gospodinjska oprema in tekoče 6,2 6,3 6,3 5,8

vzdrževanje stanovanja

Furnishings, household equipment and routine

maintenance of the household

Zdravje

1,5 1,8 2,0 2,0

Health

Transport

14,5 13,9 13,6 13,2

Transport

Komunikacije

2,6 4,2 4,2 4,1

Communications

Rekreacija in kultura

7,7 8,8 8,7 9,0

Recreation and culture

Izobraževanje

0,7 0,8 0,7 0,8

Education

Hoteli, kavarne in restavracije

4,7 3,4 3,4 3,6

Hotels, cafes and restaurants

Različne dobrine in storitve

8,8 9,2 9,3 9,2

Miscellaneus goods and services

1) Vključena je pripisana (imputirana) najemnina in vrednost lastne proizvodnje, porabljene v

gospodinjstvu./Imputed rent and the value of own production consumed in a household are included.

STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE 1) GLEDE NA RAZLIČEN KONCEPT

DOHODKA 2)

AT-RISK-OF-POVERTY RATE 1) FOR DIFFERENT INCOME CONCEPTS 2) %

2008 2009 2010 2011

Dohodek

Income

Brez dohodka v naravi 3)

12,3 11,3 12,7 13,6

In cash 3)

Z dohodkom v naravi 4)

11,9 11,0 12,4 13,3

In cash + in kind 4)

1) Odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih z razpoložljivim ekvivalentnim dohodkom pod pragom

tveganja revščine, določenim kot 60 % mediane ekvivalentnega dohodka./Percentage of persons

living in households where the equivalised disposable income is below the at-risk-of-poverty

threshold, set at 60% of median equivalised income.

2) Vir za izračun stopnje tveganja revščine so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih

(SILC)./The source for the calculation of the at-risk-of- poverty rate are data from the Statistics on

Income and Living Conditions (SILC).

3) Podatek vključuje tudi del dohodka v naravi, in sicer boniteto za uporabo službenega avtomobila v zasebne

namene in del lastne proizvodnje samozaposlenih – vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz

lastne delavnice, podjetja ali trgovine./Part of the income in kind is also included: the use of company

car for private purposes and withdrawals from a business by a self-employed person.

4) Vrednost lastne proizvodnje (hrane in pijač) z vrta, kmetije, sadovnjaka, porabljene v gospodinjstvu./

The value of goods produced for own consumption (food and beverages) in the garden, farm or

orchard.


36

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

GOSPODINJSTVA S TRAJNIMI POTROŠNIMI DOBRINAMI

POSSESSION OF CONSUMER DURABLES IN HOUSEHOLDS %

2000 2008 2009 2010

Delež gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami

Share of households possessing consumer durables

Lastniško stanovanje ali hiša

84 80 77 77

Owner-occupied dwelling or house

Počitniška prikolica

1 1 1 1

Caravan

Osebni avtomobil

78 79 80 80

Private car

Pralni stroj

97 96 97 97

Washing machine

Pomivalni stroj

30 49 50 52

Dishwasher

Črno-beli televizor

3 6 5 3

TV, black-and-white

Barvni televizor

95 97 97 98

TV, colour

Hladilnik

96 98 98 99

Refrigerator

Zamrzovalna skrinja

Freezer

86 81 80 78

INDEKSI CEN

PRICE INDICES predhodno leto = 100/previous year = 100

2000 2009 2010 2011

Indeks cen življenjskih potrebščin (inflacija) 108,9 100,9 101,8 101,8

Consumer price index (inflation)

Harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin 1) ... 100,9 102,1 102,1

Harmonized index of consumer prices 1)

Skupni indeks cen ind. proiz. pri proiz. 107,2 98,7 102,1 104,5

Output price indices (total)

Indeks cen ind. proiz. pri proiz. na domačem trgu 107,7 99,6 102,0 103,8

Output price indices of the domestic

Indeks cen ind. proiz. pri proiz. na tujem trgu 106,9 97,8 102,2 105,3

Output price indices of the non-domestic market

Indeksi uvoznih cen

… 96,7 107,4 105,4

Import price indices

Indeks cen storitev pri proizvajalcih (skupaj)

… 100,5 100,0 100,4

Services producer price index (total)

… ni podatka/data not available

1) Uporablja se za primerjanje stopenj inflacije v državah članicah EU./Used for comparing inflation

rates in EU Member States.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 37

POVPREČNE LETNE STOPNJE RASTI CEN

AVERAGE ANNUAL INCREASE OF PRICES

INDEKSI CEN ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN, COICOP/HICP 1)

CONSUMER PRICE INDICES, COICOP/HICP 1) 2005 = 100

2000 2010 2011

Skupaj

76,57 115,20 117,29

Total

Hrana in brezalkoholne pijače

81,69 123,15 128,61

Food and non-alcoholic beverages

Alkoholne pijače in tobak

65,72 130,47 137,91

Alcoholic beverages and tobacco

Obleka in obutev

88,79 103,38 101,77

Clothing and footwear

Stanovanje

67,58 130,15 137,43

Housing, water, electricty, gas and other

Stanovanjska oprema

79,12 121,27 124,53

Furnishing, household equipment and maintenance

Zdravje

77,84 108,65 110,43

Health

Prevoz

74,33 100,15 101,18

Transport

Komunikacije

77,10 98,33 99,47

Communication

Rekreacija in kultura

79,49 114,20 112,47

Recreation and culture

Izobraževanje

69,31 116,05 117,97

Education

Gostinske in nastanitvene storitve

72,85 125,00 116,54

Restaurants and hotels

Raznovrstno blago in storitve

76,00 117,88 120,46

Miscellaneous goods and services

1) COICOP/HICP je klasifikacija individualne porabe sredstev po namenu uporabe za izračun indeksa

cen življenjskih potrebščin./COICOP/HICP is a classification of individual consumption by purpose

adapted to the needs of the consumer price index.


38

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 39

POSLOVANJE PODJETIJ PO DEJAVNOSTI (SKD 2008) IN VELIKOSTNIH RAZREDIH GLEDE NA ŠTEVILO OSEB, KI DELAJO, 2010

PERFORMANCE OF ENTERPRISES BY ACTIVITY (SKD 2008) AND SIZE CLASSES BY NUMBER OF PERSONS EMPLOYED, 2010

Velikostni razredi podjetij glede na število oseb, ki delajo

Skupaj

Size classes of enterprises by number of persons employed

Total

0-9 10-19 20-49 50-249 250 +

Število podjetij/Number of enterprises

P

Število oseb, ki delajo/Number of persons employed

O

B Rudarstvo P 108 77 15 8 6 2

Mining and quarrying O 2976 203 z z 549 z

C Predelovalne dejavnosti P 17113 14998 883 587 528 117

Manufacturing O 197862 29621 12041 18197 57599 80403

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro P 648 609 12 5 11 11

Electricity, gas, steam and air conditioning supply O 8207 707 z z 1235 z

E Oskr. z vodo, rav. z odpl., odpadki, saniranje okolja P 353 242 25 30 50 6

Water supply, sewer., wst. manag. remediation activities O 9414 508 348 1045 5134 2380

F Gradbeništvo P 19190 17892 782 356 141 19

Construction O 77901 34974 10311 10830 13047 8740

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil P 24296 22785 838 440 205 28

Wholesale, retail, repair of mot. vehicles O 117843 41630 11040 13076 20672 31426

H Promet in skladiščenje P 8688 8156 279 176 63 14

Transportation and storage O 50829 15051 3713 5226 5925 20915

I Gostinstvo P 8286 7816 309 105 45 11

Accommodation and food service activities O 33836 17107 4040 3037 4537 5115

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti P 5968 5674 155 91 40 8

Information and communication O 22518 8319 2093 z z z

L Poslovanje z nepremičninami P 2135 2060 40 25 10 0

Real estate activities O 5069 2878 z z 963 0

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti P 22621 22020 378 167 54 2

Professional, scientific and technical activities O 48651 32865 4964 z 5231 z

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti P 4707 4416 125 84 70 12

Administrative and support service activities O 27888 6598 1688 2534 7507 9562

Prihodki od prodaje (mio. EUR)/Turnover (mio. EUR)

PRIH

Dodana vrednost v stroških faktorjev (mio. EUR)

DV

Value added at factor cost (mio. EUR)

B Rudarstvo PRIH 294 z 38 z 70 z

Mining and quarrying DV 142 z 10 z 27 z

C Predelovalne dejavnosti PRIH 22932 1944 1051 2205 5711 12020

Manufacturing DV 6189 601 325 522 1625 3116

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro PRIH 4034 207 110 379 1736 1602

Electricity, gas, steam and air conditioning supply DV 711 23 13 20 193 461

E Oskr. z vodo, rav. z odpl., odpadki, saniranje okolja PRIH 1032 z 83 z 379 z

Water supply, sewer., wst. manag. remediation activities DV 319 z 22 z 135 z

F Gradbeništvo PRIH 6024 1955 571 801 1541 1155

Construction DV 1379 486 179 244 276 195

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil PRIH 27333 6236 2959 3770 6880 7489

Wholesale, retail, repair of mot. vehicles DV 3392 834 385 497 758 919

H Promet in skladiščenje PRIH 4491 1257 445 593 713 1483

Transportation and storage DV 1732 314 107 151 278 881

I Gostinstvo PRIH 1464 591 179 151 268 276

Accommodation and food service activities DV 554 188 69 58 111 127

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti PRIH 2988 546 323 321 653 1145

Information and communication DV 1122 184 76 143 221 498

L Poslovanje z nepremičninami PRIH 674 462 z 98 z 0

Real estate activities DV 271 156 z 49 z 0

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti PRIH 3959 2310 422 z 553 z

Professional, scientific and technical activities DV 1325 705 170 z 196 z

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti PRIH 1177 384 136 z z z

Administrative and support service activities DV 464 98 39 z z z


40

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

POSLOVANJE PODJETIJ PO DEJAVNOSTI (SKD 2008)

PERFORMANCE OF ENTERPRISES BY ACTIVITY (SKD 2008)

2009 2010

Število podjetij/Number of enterprises

P

Število oseb, ki delajo/Number of persons employed O

B Rudarstvo P 106 108

Mining and quarrying O 3250 2976

C Predelovalne dejavnosti P 17172 17113

Manufacturing O 208213 197862

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro P 481 648

Electricity, gas, steam and air conditioning supply O 8022 8207

E Oskr. z vodo, rav. z odpl., odpadki, saniranje okolja P 338 353

Water supply, sewer., wst. manag. remediation activities O 9300 9414

F Gradbeništvo P 19499 19190

Construction O 86791 77901

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil P 23617 24296

Wholesale, retail, repair of mot. vehicles O 119854 117843

H Promet in skladiščenje P 8807 8688

Transportation and storage O 52618 50829

I Gostinstvo P 7948 8286

Accommodation and food service activities O 34366 33836

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti P 5376 5968

Information and communication O 22335 22518

L Poslovanje z nepremičninami P 2080 2135

Real estate activities O 5054 5069

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti P 21026 22621

Professional, scientific and technical activities O 46663 48651

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti P 4302 4707

Administrative and support service activities O 26665 27888

Prihodki od prodaje (mio. EUR)/Turnover (mio. EUR) PRIH

Dodana vrednost v stroških faktorjev (mio. EUR) DV

Value added at factor cost (mio. EUR)

B Rudarstvo PRIH 284 294

Mining and quarrying DV 129 142

C Predelovalne dejavnosti PRIH 20800 22932

Manufacturing DV 5321 6189

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro PRIH 3627 4034

Electricity, gas, steam and air conditioning supply DV 670 711

E Oskr. z vodo, rav. z odpl., odpadki, saniranje okolja PRIH 764 1032

Water supply, sewer., wst. manag. remediation activities DV 290 319

F Gradbeništvo PRIH 6831 6024

Construction DV 1735 1379

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil PRIH 26635 27333

Wholesale, retail, repair of mot. vehicles DV 3042 3392

H Promet in skladiščenje PRIH 4068 4491

Transportation and storage DV 1351 1732

I Gostinstvo PRIH 1466 1464

Accommodation and food service activities DV 559 554

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti PRIH 2954 2988

Information and communication DV 1032 1122

L Poslovanje z nepremičninami PRIH 639 674

Real estate activities DV 284 271

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti PRIH 3644 3959

Professional, scientific and technical activities DV 1322 1325

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti PRIH 1136 1177

Administrative and support service activities DV 412 464


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 41

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI

UTILISED AGRICULTURAL AREA

ha

2000 2009 2010 2011

Vsa kmetijska zemljišča v uporabi 508960 468496 482677 458214

Utilised agricultural area

Njive in vrtovi 1)

170849 175189 170149 168744

Arable land 1)

Travniki in pašniki

308196 267304 285713 262603

Meadows and pastures

Sadovnjaki in oljčniki

13080 9693 10083 10135

Orchard and olive groves

Vinogradi

16602 16086 16351 16351

Vineyards

1) V podatku so upoštevane površine z jagodami./Data on land under strawberries are calculated

within arable land.

OSNOVNI KAZALNIKI KMETIJSKE PRIDELAVE

MAIN INDICATORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION

2000 2009 2010 2011

Število živine (1000 glav)

Livestock number (1000 heads)

Konji 1)

14 ... 23 ...

Horses 1)

Govedo

494 473 470 462

Cattle

krave

194 174 173 171

cows

Prašiči

604 415 396 347

Pigs

plemenske svinje

48 29 26 22

breeding sows

Ovce

96 138 130 120

Sheep

Perutnina

Poultry

5106 5212 4618 4007

Kravje mleko (mio. l)

Cow’s milk (mio. l)

Jajca (mio. kosov)

Eggs (mio. pieces)

… ni podatka/data not avaliable

1) Stanje 1. 6./As of 1 June.

Skupna živalska prireja

Total animal production

630 607 586 584

368 360 357 369


42

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

OSNOVNI KAZALNIKI KMETIJSKE PRIDELAVE (nadaljevanje)

MAIN INDICATORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION (continued)

Govedo

Cattle

Prašiči

Pigs

Perutnina

Poultry

Pšenica in pira

Wheat and spealt

Koruza za zrnje

Maize for grains

Krompir

Potato

Zelenjadnice

Vegetables

Sadje in oljke

Fruits and olive

Grozdje

Grape

2000 2009 2010 2011

Prirast živih živali (1000 t)

Increase in live weight (1000 t)

87,1 74,7 77,6 80,2

77,3 57,8 55,3 49,2

75,2 85,3 86,4 82,2

Skupna rastlinska pridelava (1000 t)

Total crop production (1000 t)

162,6 136,9 153,4 153,6

282,4 302,6 311,1 349

186,2 103,4 101,2 96,2

78,8 83.9 60,0 77,3

180,6 139,0 158,8 147,8

126,7 112,9 108,5 121,4

Morski gospodarski ribolov, ulov morskih živali

Marine fishing, Catch of marine animals

Morski ulov (1000 kg)

Catch of marine animals (1000 kg)

1629,9 866,6 763,6 719,1

KMETIJSKA PROIZVODNJA IN BRUTO DODANA VREDNOST TER

ZAPOSLENOST V KMETIJSTVU

AGRICULTURAL OUTPUT, GROSS VALUE ADDED AND LABOUR INPUT

1) ocena/estimate


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 43

RUDARSTVO IN PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

MINING AND MANUFACTURING

2001 2009 2010 2011 1)

Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in 12817 16433* 17874 18733

storitev 2) (mio. EUR)

Value of sales of industrial products and services 2)

(mio. EUR)

Indeksi industrijske proizvodnje (2005=100) 3)4)

Industrial production indices (2005=100) 3)4)

Industrija - skupaj

Industry - Total

88,7 95,9 101,9 104,1

Rudarstvo

Mining

Predelovalne dejavnosti

Manufacturing

Proizvodnja živil

Manufacture of food products

Proizvodnja pijač

Manufacture of beverages

Proizvodnja oblačil

Manufacture of wearing apparel

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

Manufacture of chemicals and chemical products

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in

naprav

Mfr. of fabricated metal products

Prz.rač.,elektronskih,optičnih izd.

Mfr. of computer, optical products

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Mfr. of motor vehicles, trailers

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

97,6 116,3 129,1 118,6

88,9 96,2 102,5 104,7

114,2 85,1 85,7 91,2

111,2 88,0 83,7 86,0

193,2 49,1 47,9 49,5

75,7 102,1 116,7 114,9

88,2 113,9 121,1 129,2

81,0 130,3 124,5 143,5

56,3 99,7 117,3 114,7

83,5 83,9 85,5 89,7

* popravljen podatek/corrected data

1) Začasen podatek./Provisional data.

2) Zajema le prodajo proizvodov, navedenih v Nomenklaturi industrijskih proizvodov, ki temelji na

seznamu PRODCOM./Included is only sale of products listed in the nomenclature of products

(based on PRODCOM).

3) Indeksi za leta pred 2005 so bili izračunani iz količinskih podatkov o proizvodnji, indeksi za leta od

2005 dalje pa se izračunavajo iz vrednostnih podatkov o proizvodnji./Indices until 2005 were calculated

from quantity data on production, from 2005 on they are calculated from value data on production.

4) Originalni podatki./Unadjusted data.


44

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE

INDUSTRIAL PRODUCTION INDICES

1) Začasni podatek./Provisional data.

DELEŽI VREDNOSTI PRODAJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV PO

DEJAVNOSTIH, 2011 1)

SHARES OF VALUE OF SALES OF INDUSTRIAL PRODUCTS BY

ACTIVITIES, 2011 1)

1) Začasni podatki./Provisional data.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 45

PROIZVODNJA GORIV IN ENERGIJE

FUELS AND ENERGY PRODUCTION

2000 2009 2010 2011

Rjavi premog (1000 t)

736 511 419 435

Brown coal (1000 t)

Lignit (1000 t)

3743 3918 4011 4066

Lignite (1000 t)

Surova nafta (1000 t)

0,6 0,1 0,2 0,3

Crude oil (1000 t)

Zemeljski plin (mio. Sm 3 )

6,8 2,6 6,7 2,3

Natural gas (mio. Sm 3 )

Električna energija 1) (GWh)

12795 15374 15403 14998

Electricity 1) (GWh)

Hidroelektrarne 1) (GWh)

3771 4642 4629 3646

Hydroelectric power plants 1) (GWh)

Termoelektrarne 1) (GWh)

4476 5268 5380 5384

Conventional thermal plants 1) (GWh)

Nuklearna elektrarna 1) (GWh) 4549 5460 5381 5902

Nuclear power plant 1) (GWh)

Sončne elektrarne (GWh)

- 4 13 66

Solar Photovoltaic plants (GWh)

Toplota 1) (TJ)

9172 8871 9598* 9522

Heat 1) (TJ)

- ni pojava/no occurence of event

* popravljen podatek/corrected data

1) Proizvodnja na pragu./Net production.

PORABA GORIV IN ENERGIJE

FUELS AND ENERGY CONSUMPTION

2000 2009 2010 2011

Rjavi premog (1000 t)

1099 979 826* 868

Brown coal (1000 t)

Lignit (1000 t)

3719 3938 4069* 4110

Lignite (1000 t)

Motorni bencini (1000 t)

772 597 571 569

Motor gasoline (1000 t)

Dizelsko gorivo (1000 t)

421 1219 1232* 1346

Diesel oil (1000 t)

Ekstra lahko kurilno olje (1000 t)

675 487 481 393

Light fuel oil (1000 t)

Kurilno olje (1000 t)

85 19* 9 8

Fuel oil (1000 t)

Utekočinjeni naftni plin (1000 t)

92 80 84 81

Liquefied petroleum gas (1000 t)

Zemeljski plin (mio. Sm 3 )

1014 1021 1059 907

Natural gas (mio. Sm 3 )

Električna energija (GWh)

10664 11422 12084 12719

Electricity (GWh)

Toplota (TJ)

8181 7613 8143* 8066

Heat (TJ)

* popravljen podatek/corrected data


46

IZBRANI ENERGETSKI KAZALNIKI

KEY ENERGY INDICATORS

Proizvodnja energije (1000 toe)

Energy production (1000 toe)

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

2000 2009 2010 2011

3152 3659* 3739* 3797

Oskrba z energijo (1000 toe)

Energy supply (1000 toe)

6487 7014* 7156* 7211

Energetska odvisnost (%)

Energy dependency (%)

52,0 47,5* 48,5* 48,0

Energetska intenzivnost (toe/mio. EUR 344 293* 295* 298

Energy intensity (toe/mio. EUR 2000) 1)

2000) 1)

Oskrba z energijo na prebivalca (toe/

prebivalca)

Total energy supply per capita (toe/capita)

3,2 3,4 3,5 3,5

Poraba električne energije/BDP

(MWh/mio. EUR 2000) 1)

Electricity consumption/GDP

(MWh/mio. EUR 2000) 1) 577 478 499 526

Poraba električne energije na prebivalca

(kWh/prebivalca)

Electricity consumption per capita

(kWh/capita)

5413 5580 5903 6204

Delež proizvodnje električne energije 28,6 29,9 28,9* 24,1

iz obnovljivih virov v celotni proizvodnji

električne energije (%)

Share of electricity from renewable sources

in total electricity production (%)

* popravljen podatek/corrected data

1) Stalne cene leta 2000 v evrih./Constant prices 2000 in Euro.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 47

GRADBENIŠTVO

CONSTRUCTION

mio. EUR

2000 2008 2009 2010

Vrednost opravljenih del 1)

1193 3458 2785 2323

Value of construction put in place 1)

Stavbe 2)

Buildings2)

559 1739 1367 1157

Gradbeni inženirski objekti 2)

634 1718 1419 1166

Civil engineering works 2)

1) Investitor je pravna oseba./Investor is a legal person.

2) Po Enotni klasifikaciji vrst objektov./According to the Classification of Types of Construction.

STANOVANJA

DWELLINGS

Število dokončanih stanovanj

Number of dwellings completed

1-sobna

1 room

2-sobna

2 rooms

3-sobna

3 rooms

4-sobna

4 rooms

5- in večsobna

5 rooms and more

2000 2009 2010 2011

6751 8561 6352 5467

755 1061 522 422

1054 1700 908 846

1238 1830 1253 846

1532 1550 1458 1145

2172 2420 2211 2208

Investitor:

Investor:

pravna oseba

legal person

fizična oseba

natural person

Število dokončanih stanovanj na 1000

prebivalcev

Number of dwellings completed per 1000

population

Površina dokončanih stanovanj (1000 m 2 )

Useful floor area of dwellings completed

(1000 m 2 )

1577 4400 2499 2028

5174 4161 3853 3439

3,4 4,2 3,1 2,7

745 981 822 726


48

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

STANOVANJA, POPISI

DWELLINGS, CENSUSES

Število stanovanj

Number of dwellings

Površina stanovanj (1000 m 2 )

Useful floor area (1000 m 2 )

Stanovanja s kopalnico

Dwellings with bathroom

Popisi/Censuses

1981 1991 2002 1. 1. 2011

585780 683137 1) 777772 844656

37444 46000 1) 58031 67262

414715 581179 1) 716248 784276

Naseljena stanovanja

Occupied dwellings

Število

567304 625697 665111 670127

Number

Površina (1000 m 2 )

36398 43057 51066 54950

Floor area (1000 m 2 )

Število gospodinjstev 2)

583098 635331 678950 792050

Number of households 2)

Osebe 2)

1882547 1961200 1944579 1989341

Persons 2)

1) Podatki preračunani po metodologiji Popisa 2002./Data recalculated according to the 2002 Census

methodology.

2) Samo osebe, ki stalno ali začasno živijo v teh stanovanjih. Osebe in gospodinjstva v skupinskih

stanovanjih in naseljenih prostorih, ki niso stanovanja, niso upoštevani./Persons permanently or

temporarily living in dwellings are included. Persons and households in institutional dwellings and

in occupied premises other than dwellings are not included.

INDEKSI REALNEGA PRIHODKA V TRGOVINI NA DROBNO TER V

TRGOVINI Z MOTORNIMI VOZILI IN POPRAVILI LE-TEH, 2011 1)

VOLUME INDICES OF TURNOVER IN RETAIL TRADE AND IN

WHOLESALE, RETAIL TRADE AND REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND

MOTORCYCLES, 2011 1)

1) Podatki z izločenimi vplivi sezone in koledarja./Seasonally adjusted data.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 49

TRGOVINA

DISTRIBUTIVE TRADE

Trgovina na drobno

Retail trade

2010 2011

Prihodek (1000 EUR)

Turnover (1000 EUR)

11492161 12343174

Trgovina na debelo

Wholesale

Posredništvo pri prodaji

Commission trade

Trgovina na drobno

Retail trade

Skupaj

Total

Blagovne skupine (%)

Commodity groups (%)

11840674 12614582

173334 189941

100,0 100,0

Živila, pijače in tobačni izdelki

Food, beverages and tobacco

Neživila

Non-food products

Motorna goriva

Fuels

Motorna vozila

Motor vehicles

28,9 26,8

44,0 42,5

14,2 16,9

12,9 13,8

Trgovina na debelo

Wholesale

Skupaj

Total

Živila, pijače in tobačni izdelki

Food, beverages and tobacco

Neživila

Non-food products

Trda, tekoča in plinasta goriva

Solid, liquid and gaseous fuels

Motorna in druga vozila ter plovila

Motor vehicles and other transport equipment

100,0 100,0

18,8 18,9

56,7 56,2

12,6 12,6

11,9 12,3


50

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

TURIZEM

TOURISM

2000 2009 2010 2011

Nastanitvene zmogljivosti 1)

Accommodation capacity 1)

Število ležišč

79225 111985 117947 118817

Number of bedplaces

od tega:

of these:

v hotelih

26682 38778 39871 40834

in hotels

v kampih

18174 18563 21448 21690

in camping sites

v zasebnih sobah, apartmajih in hišah 9198 16117 15067 14801

in private accommodations - rented rooms,

dwellings

Prihodi in prenočitve turistov 2) (1000)

Tourist arrivals and overnight stays 2) (1000)

Prihodi turistov - skupaj

1957 2985 3006 3218

Tourist arrivals - total

Prenočitve - skupaj

6719 9014 8906 9388

Overnight stays - total

turistov iz Slovenije

3315 4077 3909 3924

tourists from Slovenia

tujih turistov

3404 4936 4997 5464

foreign tourists

od tega: iz

of these: from

Avstrije

527 642 619 674

Austria

Hrvaške

251 288 274 291

Croatia

Italije

651 1005 987 1005

Italy

Madžarske

86 147 144 165

Hungary

Nemčije

773 578 578 647

Germany

Nizozemske

125 234 209 234

Netherlands

Ruske federacije

69 164 208 257

Russian Federation

Združenega kraljestva

152 232 238 241

United Kingdom

1) V letu 2000 upoštevamo stanje 31. avgust. Po prelomu časovne serije (z letom 2008) so upoštevane

največje zmogljivosti v letu./In 2000 as of 31 august. After break in time series (with 2008) largest

capacities in the year.

2) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno./Because of rounding, the totals do not always

add up.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 51

TRANSPORT

TRANSPORT

2000 2009 2010 2011

Železniški transport

Railway transport

Dolžina železniških prog (km)

1201 1228 1228 1209

Railway tracks, length (km)

elektrificiranih (km)

504 503 503 500

electrified (km)

Prepeljani potniki (1000)

15010 16355 16220 15743

Passengers carried (1000)

Potniški kilometri (mio.)

705 840 813 773

Passenger-kilometres (mio.)

Prepeljano blago (1000 t) 1)

15064 13774* 16234 17024

Goods carried (1000 t) 1)

Tonski kilometri (mio.) 1)

Ton-kilometres (mio.) 1) 2857 2817* 3421 3752

Cestni transport

Road transport

Cestno omrežje 2)

Road network 2)

Cestno omrežje (km)

Road network (km)

avtoceste

motorways

Cestni prevoz

Road transport

Prepeljani potniki v javnem prevozu (mio.)

Passengers carried in public transport (mio)

Potniški kilometri v javnem prevozu (mio.)

Passenger-kilometres in public transport (mio)

Prepeljano blago (1000 t)

Goods carried (1000 t)

Tonski kilometri (mio.)

Ton-kilometres (mio)

Mejni cestni promet 4)5)

Cross-border traffic by road 4)5)

Potniška vozila (1000)

Passenger motor vehicles (1000)

Potniška vozila - tuja (1000)

Passenger motor vehicles - foreign (1000)

Potniki (1000)

Passengers (1000)

Potniki - tuji (1000)

Passengers - foreign (1000)

Tovornjaki in cestni vlačilci (1000)

Lorries and road tractors (1000)

38403 38924 39069 39069 3)

369 657 675 675 3)

75 37 35 32

1581 777 733 702

57910 75287 81026 75615

6654 14762 15931 16439

57388 19145 19287 20243

38783 14007 13957 14497

178082 44730 45017 47765

124333 33596 33768 35441

3025 1491 1518 1555


52

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

TRANSPORT (nadaljevanje)

TRANSPORT (continued)

2000 2009 2010 2011

Registrirana motorna vozila in prikolice 6) 1032784 1366561 1375556 1386890

Registered motor vehicles and trailers 6)

motorna kolesa

motorcycles

kolesa z motorjem

mopeds

osebni avtomobili

passenger cars

avtobusi

buses

tovornjaki in vlačilci

lorries and road tractors

osebna specialna vozila ter delovna vozila

special passenger cars and service

vehicles

kmetijski traktorji

agricultural tractors

prikolice

trailers

Število osebnih avtomobilov na 1000

prebivalcev

Passenger cars per 1000 population

11217 46185 48686 49887

… 42243 42322 42296

866096 1058858 1061646 1066495

2255 2394 2400 2422

54263 83633 84107 84644

5538 11893 12398 12919

64034 87108 89087 92413

29381 34247 34910 35814

435 517 518 519

Cestnoprometne nesreče 7)

Road traffic accidents 7)

Cestnoprometne nesreče s smrtnim izidom

ali telesnimi poškodbami

Road traffic accidents resulting in death or

injury of participants

Mrtvi

Killed

Hudo poškodovani

Seriously injured

Lažje poškodovani

Slightly injured

8469 8589 7560 7218

313 171 138 141

2995 1032 865 919

8579 11082 9451 8754


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 53

TRANSPORT (nadaljevanje)

TRANSPORT (continued)

2000 2009 2010 2011

Zračni transport in letališki promet

Air transport and airport traffic

Zračni prevoz

Air transport

Prepeljani potniki (1000)

866 1144 1170 1163

Passengers carried (1000)

Potniški kilometri (mio.)

866 1193 1226 1219

Passenger-kilometres (mio)

Prepeljano blago (t)

4556 1854 1851 1937

Goods carried (t)

Tonski kilometri (1000)

4495 1682 1537 1617

Ton-kilometres (1000)

Letališki promet

Airport traffic

Potniški promet (1000)

1007 1435 1402 1362

Passenger traffic (1000)

Blagovni promet (t)

7738 7270 7603 8255

Goods traffic (t)

Pomorski transport in pristaniški promet

Maritime transport and harbour traffic

Pomorski prevoz

Maritime transport

Prepeljano blago (1000 t)

3547 6561 6131 6858

Goods carried (1000 t)

Tonske milje (mio.)

17297 27919 30490 31309

Ton-miles (mio)

Pristaniški promet

Harbour traffic

Potniški promet (1000)

38 78 71 133

Passenger traffic (1000)

Blagovni promet (1000 t)

9038 13356* 14591 16198

Goods traffic (1000 t)

… ni podatka/data not available

* popravljen podatek/corrected data

1) Pred letom 2004 vključena tudi masa praznih privatnih vagonov./Before 2004 weight of empty

private wagons is included.

2) Vir/Source: Direkcija Republike Slovenije za ceste /Slovenian Roads Agency

3) Začasen podatek./Provisional data.

4) Vključeni prihodi in odhodi./Entries and departures are included.

5) Od leta 2009 samo meja s Hrvaško./Since 2009 only border with Croatia is included.

6) Vir/Source: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor/Ministry of Infrastructure and Spatial Planninig

7) Vir/Source: Ministrstvo za notranje zadeve /Ministry of the Interior


54

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

INFORMACIJSKA DRUŽBA

INFORMATION SOCIETY

2001 2009 2010 2011

Delež (%) uporabnikov interneta 1)

23 64 70 69

Share (%) of Internet users 1)

Delež (%) uporabnikov e-nakupovanja med 12 41 45 53

posamezniki, ki so že uporabljali internet

Share (%) of users of e-shopping within

individuals who have already used Internet

Opremljenost gospodinjstev z informacijsko tehnologijo

Information technology in households

Delež (%) gospodinjstev z

Share (%) of households with

osebnim računalnikom

47 70 70 74

personal computer

dostopom do interneta

24 64 68 73

access to the Internet

1) Posamezniki od 10 do 74 let, ki so uporabljali internet v prvem četrtletju leta./Individuals aged 10

to 74 which used Internet in the first quarter of the year.

Vir/Source: Do leta 2003 Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani./For the data until 2003

Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJSKE STORITVE

ELECTRONIC COMMUNICATION SERVICES

2000 2009 2010 2011

Fiksna telefonija 1)

Fixed telephony 1)

Število telefonskih priključkov

808012 830196* 818428 795211

Number of main telephones lines

Število telefonskih priključkov na 1000 406 406* 399 387

prebivalcev

Number of main telephones lines per 1000

population

Mobilna telefonija 2)

Mobile telephony 2)

Število naročnikov mobilnega omrežja 468351 1431829 1486360 1541076

Number of mobile network subscribers

Število predplačnikov mobilnega omrežja 669484 668606 635590 627472

Number of mobile network prepaid users

Število naročnikov in predplačnikov

572 1028 1035 1057

mobilnega omrežja na 1000 prebivalcev

Number of mobile network subscribers and

prepaid users per 1000 population

* popravljen podatek/corrected data

1) Od vključno 2006 so poleg priključkov klasične telefonije upoštevani tudi VoIP priključki./Until 2006

inclusively, VoIP connections are included beside the classical main lines.

2) Zaradi novega načina štetja uporabnikov podatki od 2005 niso primerljivi s prej objavljenimi./Due

to a new method of counting users, data from 2005 are not comparable to previously published

data.


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 55

TRGOVINSKA BILANCA

TRADE BALANCE

Izvoz

Exports

mio. EUR

2000 2009 2010 2011

9492 16094* 18428* 20814

Uvoz

Imports

Trgovinska bilanca

Trade balance

Pokritost uvoza z izvozom (%)

Export/import ratio (%)

* popravljen podatek/corrected data

10984 17155* 20055* 22452

-1493 -1061* -1627* -1638

86 94 92 93

POMEMBNEJŠE DRŽAVE PARTNERICE V ZUNANJI TRGOVINI, 2011

MAJOR EXTERNAL TRADE PARTNER COUNTRIES, 2011

Izvoz/Exports

Uvoz/Imports

Nemčija

Germany

mio.

EUR

delež od

skupaj

% of total

4389 21,1 Nemčija

Germany

mio.

EUR

delež od

skupaj

% of total

4191 18,7

Italija

Italy

Avstrija

Austria

Francija

France

Hrvaška

Croatia

Ruska federacija

Russian Federation

Poljska

Poland

Srbija

Serbia

Madžarska

Hungary

Bosna in Hercegovina

Bosnia and Herzegovina

2474 11,9 Italija

Italy

1613 7,8 Avstrija

Austria

1407 6,8 Francija

France

1404 6,7 Madžarska

Hungary

748 3,6 Hrvaška

Croatia

648 3,1 Nizozemska

Netherlands

617 3,0 Češka republika

Czech Republic

615 3,0 Kitajska

China

571 2,7 Združene države

United States

3998 17,8

2594 11,6

1057 4,7

950 4,2

914 4,1

728 3,2

584 2,6

572 2,5

486 2,2


56

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

UVOZ PO KLASIFIKACIJI ŠIROKIH EKONOMSKIH KATEGORIJ

IMPORTS BY THE CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC

CATEGORIES %

2000 2009 2010 2011

Skupaj

100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Proizvodi za investicije

16,2 13,4 11,6* 11,2

Capital goods

Proizvodi za vmesno porabo

61,6 57,4 60,9 62,4

Intermediate goods

Proizvodi za široko porabo

22,2 29,3* 27,5 26,4

Consumption goods

* popravljen podatek/corrected data

IZVOZ PO SEKTORJIH STANDARDNE MEDNARODNE TRGOVINSKE

KLASIFIKACIJE

EXPORTS BY SECTIONS OF THE STANDARD INTERNATIONAL TRADE

CLASSIFICATION %

2000 2009 2010 2011

Skupaj

100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Živila in žive živali

2,4 3,7 3,2* 3,2

Food and live animals

Pijače in tobak

1,3 0,5 0,4 0,4

Beverages and tobacco

Neobdelani materiali, razen goriv 1,9 3,1* 4,0* 3,9

Crude materials, except fuels

Mineralna goriva in maziva

0,7 3,2 4,2* 5,7

Mineral fuels and lubricants

Živalska in rastlinska olja in maščobe 0,1 0,1 0,1 0,1

Animal and vegetable oils and fats

Kemični proizvodi

11,2 16,6* 16,5* 16,6

Chemical products

Proizvodi, klasificirani po materialu 27,3 20,7* 22,0* 23,0

Manufactures classified by material

Stroji in transportne naprave

35,9 40,2* 38,7* 36,6

Machinery and transport equipment

Razni končni izdelki

19,3 11,9 10,8 10,4

Miscellaneous manufactured articles

Drugo blago in transakcije

0,0 0,1 0,1 0,1

Commodities and transactions, not

elsewhere specified

* popravljen podatek/corrected data


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 57

UVOZ PO SEKTORJIH STANDARDNE MEDNARODNE TRGOVINSKE

KLASIFIKACIJE

IMPORTS BY SECTIONS OF THE STANDARD INTERNATIONAL TRADE

CLASSIFICATION %

2000 2009 2010 2011

Skupaj

Total

100,0 100,0 100,0 100,0

Živila in žive živali

Food and live animals

5,1 7,6 6,5* 6,6

Pijače in tobak

Beverages and tobacco

0,6 1,0 0,8 0,8

Neobdelani materiali, razen goriv

Crude materials, except fuels

5,4 4,8 6,3 6,1

Mineralna goriva in maziva

Mineral fuels and lubricants

9,1 11,3 12,8* 15,3

Živalska in rastlinska olja in maščobe

Animal and vegetable oils and fats

0,3 0,3 0,3 0,3

Kemični proizvodi

Chemical products

12,4 13,5 13,7 13,5

Proizvodi, klasificirani po materialu

Manufactures classified by material

21,9 18,3 19,2* 19,1

Stroji in transportne naprave

Machinery and transport equipment

34,1 32,0 30,1* 28,3

Razni končni izdelki

Miscellaneous manufactured articles

11,0 11,1* 10,0 9,6

Drugo blago in transakcije

Commodities and transactions, not

elsewhere specified

0,1 0,2 0,3 0,5

* popravljen podatek/corrected data


58

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

IZVOZ NAJPOMEMBNEJŠIH SKUPIN PROIZVODOV PO ODSEKIH

STANDARDNE MEDNARODNE TRGOVINSKE KLASIFIKACIJE, 2011

EXPORTS OF THE MOST IMPORTANT GROUPS OF GOODS BY DIVISIONS

OF THE STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION, 2011

Cestna vozila

Road vehicles

Vrednost

Value

mio. EUR

Delež od skupaj

% of total

2587 12,4

Električni stroji, aparati in naprave

Electrical machinery, apparatus and appliances

Medicinski in farmacevtski izdelki

Medical and pharmaceutical products

2175 10,4

1907 9,2

Industrijski stroji za splošno uporabo, neomenjeni 1173 5,6

General industrial machinery, n.e.s. 1)

Kovinski izdelki

Manufactures of metal

Železo in jeklo

Iron and steel

969 4,7

828 4,0

Razni drugi proizvodi

712 3,4

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 1)

Barvaste kovine

Non-ferrous metals

Električna energija

Electric current

667 3,2

641 3,1

Izdelki iz kavčuka, neomenjeni

611 2,9

Rubber manufactures, n.e.s. 1)

Pogonski stroji in naprave

Power generating machinery and equipment

Pohištvo in njegovi deli

Furniture and parts thereof

Papir, lepenka in drugi izdelki

Paper, paperboard and articles there of

Nafta in naftni derivati

Petroleum and petroleum products

Specialni stroji za posamezne industrijske panoge

Machinery specialized for particular industries

1) n.e.s. = not elsewhere specified.

610 2,9

569 2,7

568 2,7

547 2,6

504 2,4


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 59

UVOZ NAJPOMEMBNEJŠIH SKUPIN PROIZVODOV PO ODSEKIH

STANDARDNE MEDNARODNE TRGOVINSKE KLASIFIKACIJE, 2011

IMPORTS OF THE MOST IMPORTANT GROUPS OF GOODS BY DIVISIONS

OF THE STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASSIFICATION, 2011

Nafta in naftni derivati

Petroleum and petroleum products

Vrednost

Value

mio. EUR

Delež od skupaj

% of total

2457 10,9

Cestna vozila

Road vehicles

Električni stroji, aparati in naprave

Electrical machinery, apparatus and appliances

Železo in jeklo

Iron and steel

2166 9,6

1440 6,4

1055 4,7

Industrijski stroji za splošno uporabo, neomenjeni 852 3,8

General industrial machinery, n.e.s. 1)

Barvaste kovine

Non-ferrous metals

Medicinski in farmacevtski izdelki

Medical and pharmaceutical products

Kovinski izdelki

Manufactures of metal

815 3,6

788 3,5

753 3,4

Razni drugi proizvodi

692 3,1

Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 1)

Plastične mase v primarnih oblikah

Plastics in primary forms

Kovinske rude in odpadki kovin

Metalliferous ores and metal scrap

Električna energija

Electric current

Organski kemični proizvodi

Organic chemicals

Obleka

Articles of clothing

Pogonski stroji in naprave

Power generating machinery and equipment

1) n.e.s. = not elsewhere specified.

589 2,6

531 2,4

494 2,2

490 2,2

473 2,1

459 2,0


60

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

INDEKSI POVPREČNIH VREDNOSTI ZUNANJE TRGOVINE IN POGOJI

MENJAVE 1)

EXTERNAL TRADE UNIT VALUE INDICES AND TERMS OF TRADE 1)

2000 2009 2010 2011

Indeks povprečnih izvoznih vrednosti 2)

Export unit value index 2) 106 94 106 107

Indeks povprečnih uvoznih vrednosti 2) 111 91 108 109

Import unit value index 2)

Pogoji menjave

95 103 98 98

Terms of trade

1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih./The indices are calculated from values in euros.

2) Fisherjevi indeksi./Fisher type indices.

TRGOVINSKA BILANCA

TRADE BALANCE

* popravljen podatek/corrected data


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 61

IZVOZ IN UVOZ BLAGA PO SKUPINAH DRŽAV, 2011

EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS BY GROUPS OF COUNTRIES,

2011

IZVOZ IN UVOZ BLAGA Z DRŽAVAMI EU-27, 2011

EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS WITH EU-27 MEMBER STATES, 2011


62

BRUTO DOMAČI PROIZVOD

GROSS DOMESTIC PRODUCT

BDP v tekočih cenah

GDP at current prices

BDP v mio. EUR, fiksni tečaj

GDP in mio EUR, fixed exchange rate

BDP v mio. EUR, tekoči tečaj

GDP in mio EUR, current exchange rate

BDP v mio. USD, tekoči tečaj

GDP in mio USD, current exchange rate

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

2000 2009 2010 2011

18566 35556 35607 36172

21699 35556 35607 36172

19979 49594 47204 50351

BDP na prebivalca

GDP per capita

EUR, tekoči tečaj

EUR, current exchange rate

USD, tekoči tečaj

USD, current exchange rate

Letna stopnja rasti obsega BDP (%)

Annual volume growth rates of GDP (%)

10908 17415 17379 17620

10043 24291 23040 24528

4,3 -7,8 1,2 0,6

STRUKTURA PRIMARNIH DOHODKOV V BRUTO DOMAČEM

PROIZVODU

PRIMARY INCOME STRUCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT

2000 2010 2011 2011

mio. EUR %

Sredstva za zaposlene

Compensation of employees

9537 19001 18906 52,3

Davki na proizvodnjo in uvoz

Taxes on production and imports

Minus: subvencije na proizvodnjo

Less: subsidies on production

Potrošnja stalnega kapitala

Consumption of fixed capital

Neto poslovni presežek/raznovrstni dohodek

Net operating surplus/mixed income

Bruto domači proizvod

Gross domestic product

2924 5208 5211 14,4

350 986 674 1,9

3178 5820 5887 16,3

3278 6564 6843 18,9

18566 35607 36172 100,0


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 63

IZDATKOVNA STRUKTURA BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA (tekoče

cene)

GROSS DOMESTIC PRODUCT BY EXPENDITURE (current prices)

2000 2010

mio. EUR

2011 2011

%

Realna

rast

Real

growth

11/10

%

Domača potrošnja skupaj

Total domestic expenditure

19210 35244 35732 98,8 -0,7

Končna potrošnja

Final consumption expenditure

Potrošnja gospodinjstev

Household consumption

Potrošnja države

Government consumption

Potrošnja nepridobitnih institucij, ki

opravljajo storitve za gospodinjstva

Non-profit institutions serving

households consumption

Bruto investicije

Gross capital formation

Bruto investicije v osnovna sredstva

Gross fixed capital formation

Spremembe zalog in vred.predmeti

Changes in inventories and valuables

Saldo menjave s tujino

External trade balance

Izvoz blaga in storitev

Exports of goods and services

Minus: uvoz blaga in storitev

Less: imports of goods and services

14118 27743 28451 78,7 0,4

10461 20112 20675 57,2 1,0

3471 7369 7533 20,8 -1,2

187 262 243 0,7 -7,4

5092 7501 7281 20,1 -4,6

4869 7169 6694 18,5 -8,1

222 332 587 1,6 0,7 1)

-644 363 440 1,2 1,3 1)

9970 23500 26201 72,4 7,0

10614 23137 25762 71,2 5,2

Bruto domači proizvod

18566 35607 36172 100,0 0,6

Gross domestic product

1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah)./As contribution to GDP volume growth (in

percentage points).


64

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

DODANA VREDNOST PO DEJAVNOSTIH IN BRUTO DOMAČI PROIZVOD

VALUE ADDED BY ACTIVITY AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

2000 2010 2011 2011 Realna

rast

Real

mio. EUR %

growth

11/10

%

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 543 763 833 2,3 7,5

Agriculture, forestry and fishing

B Rudarstvo

103 134 143 0,4 2,1

Mining and quarrying

C Predelovalne dejavnosti

3954 5955 6384 17,6 3,4

Manufacturing

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 319 829 860 2,4 -1,0

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in okolje 162 325 330 0,9 7,3

Water supply; sewerage and remediation activities

F Gradbeništvo

1076 2017 1889 5,2 -10,3

Construction

G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil 1798 3850 3877 10,7 1,6

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles

H Promet in skladiščenje

861 1756 1868 5,2 2,3

Transportation and storage

I Gostinstvo

381 690 719 2,0 2,7

Accommodation and food service activities

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 624 1256 1281 3,5 -0,6

Information and communication

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 787 1730 1662 4,6 -2,8

Financial and insurance activities

L Poslovanje z nepremičninami

1276 2507 2446 6,8 -0,4

Real estate activities

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 747 2027 1988 5,5 -0,1

Professional, scientific and technical activities

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 400 810 816 2,3 0,2

Administrative and support service activities

O Dejavnosti uprave in obrambe, obv. soc. varnost 912 2027 2038 5,6 0,2

Public admin. and defence; compulsory

social security

P Izobraževanje

869 1808 1839 5,1 1,8

Education

Q Zdravstvo in socialno varstvo

827 1645 1670 4,6 0,5

Human health and social work activities

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 247 487 474 1,3 -0,9

Arts, entertainment and recreation

S Druge dejavnosti

278 343 355 1,0 0,9

Other service activities

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem 14 26 27 0,1 0,1

Activities of households as employers

Skupaj dodana vrednost, osnovne cene 16177 30985 31499 87,1 0,5

Total value added, basic prices

Neto davki na proizvode

2389 4622 4672 12,9 1,0

Net taxes on products

Bruto domači proizvod

Gross domestic product

18566 35607 36172 100,0 0,6


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 65

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA (tekoče cene)

GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (current prices)

2000 2010 2011 2011

Bruto investicije v osnovna sredstva

Gross fixed capital formation

strukturni deleži

proportions

%

vrednost

sum

mio. EUR

100,0 100,0 100,0 6694

Opredmetena osnovna sredstva

Tangible fixed assets

95,0 93,3 92,8 6215

Zgradbe in objekti

Buildings and construction works

53,9 56,6 49,9 3341

Stanovanjske zgradbe

Residential buildings

13,9 15,9 16,1 1075

Druge zgradbe in drugi objekti

Other buildings and constructions

40,0 40,7 33,8 2266

Oprema in stroji

Producers’ durable goods

40,8 36,2 42,6 2849

Transportna oprema

Transport equipment

8,9 7,1 8,2 546

Druga oprema in stroji

Other machinery and equipment

31,8 29,2 34,4 2303

Osnovna čreda in dolgoletni nasadi

Breeding stocks and orchard development

0,3 0,5 0,4 25

Neopredmetena osnovna sredstva

Intangible fixed assets

4,7 6,5 6,9 462

Povečanje vrednosti neproizvedenih

nefinančnih sredstev

Increase of the value of non-produced nonfinancial

assets

0,2 0,3 0,3 17


66

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO

EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS

mio. EUR

2000 2009 2010 2011

Plačilna bilanca 1)

Balance of payments 1)

Tekoči račun

Current account

-583 -456 -297 -385

blago

goods

storitve

services

dohodki in tekoči transferji

income and current transfers

Kapitalski račun

Capital account

-1227 -703 -1205 -1335

489 1165 1308 1433

155 -918 -401 -483

4 -9 8 -102

Finančni račun

Financial account

Domače v tujini

Domestic abroad

538 164 311 -48

Neposredne naložbe (stanja)

Direct investment (stocks)

825 6285 6118 6030

Tuje v Sloveniji

3110 10540 10827 11676

Foreign in Slovenia

1) Razlika med stanjem tekočega računa in vsoto stanj kapitalskega in finančnega računa je enaka

vrednosti neto napak in izpustitev./The difference between the current account and the sum of the

capital and the financial account equals the value of net errors and omissions.

Vir/Source: Banka Slovenije/Bank of Slovenia

KONSOLIDIRANA BILANCA JAVNEGA FINANCIRANJA - PRIHODKI IN

ODHODKI

CONSOLIDATED GENERAL GOVERNMENT REVENUES AND

EXPENDITURES

mio. EUR

2000 2009 2010 2011

Skupaj prihodki

Total revenues

7484 14408 14794 14982

Skupaj odhodki

Total expenditure

7713 16368 16693 16546

Proračunski presežek/primanjkljaj -228 -1960 -1899 -1564

Budgetary surplus/deficit

Vir/Source: Ministrstvo za finance/Ministry of Finance


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 67

NEKATERI PODATKI PO STATISTIČNIH REGIJAH, 1. JANUAR 2012

SOME DATA BY STATISTICAL REGIONS, 1 JANUARY 2012

Šifra

Code Statistična regija

Statistical region

Prebivalstvo

Population

1000

Delež

tujega prebivalstva

Proportion

of foreign

population

%

Povprečna

starost

prebivalstva

Mean age

of population

leta/years

Delovno

aktivno

prebivalstvo

Persons in

employment

1000

Stopnja

registrirane

brezposelnosti

Registered

unemployment

rate

%

Slovenija/Slovenia 2055 4,2 41,9 817 12,1

1 Pomurska 119 1,1 43,2 43 18,1

2 Podravska 324 3,0 42,7 122 14,7

3 Koroška 72 2,4 42,1 28 12,9

4 Savinjska 260 3,9 41,6 105 12,9

5 Zasavska 44 3,3 43,3 17 14,0

6 Spodnjeposavska 70 4,3 42,5 28 13,8

7 Jugovzhodna Slovenija 143 3,7 41,0 58 12,2

8 Osrednjeslovenska 536 5,3 40,9 220 10,0

9 Gorenjska 204 3,8 41,3 82 9,0

10 Notranjsko-kraška 52 4,8 42,4 22 10,7

11 Goriška 119 4,3 43,2 47 10,2

12 Obalno-kraška 111 8,0 43,1 46 10,0

GOSTOTA PREBIVALSTVA (na km 2 ), 1. JANUAR 2012

POPULATION DENSITY (per km 2 ), 1 JANUARY 2012


68

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

NEKATERI PODATKI PO STATISTIČNIH REGIJAH, 2011

SOME DATA BY STATISTICAL REGIONS, 2011

Šifra

Code Statistična regija

Statistical region

osebnih

avtomobilov

passenger

cars

Število

Number of

tovornih

avtomobilov 1)

goods road

vehicles 1)

Gradbena dovoljenja

za stavbe

Building permits

število

number

površina

buildings’

floor area

m 2

Slovenija/Slovenia 1066495 84644 3621 1611219

1 Pomurska 59026 3801 269 70741

2 Podravska 160501 12673 674 310127

3 Koroška 36199 2597 121 58100

4 Savinjska 133539 11260 482 169282

5 Zasavska 20560 970 32 8057

6 Spodnjeposavska 36821 2543 188 45499

7 Jugovzhodna Slovenija 73443 6213 414 126847

8 Osrednjeslovenska 279332 24997 633 364141

9 Gorenjska 105790 6777 312 143862

10 Notranjsko-kraška 28818 2159 98 45415

11 Goriška 69207 5162 253 132749

12 Obalno-kraška 63259 5492 145 136399

1) Tovorna, vlečna in tovorna specialna vozila./Lorries, road tractors and special lorries.

DOKONČANA STANOVANJA NA 1000 PREBIVALCEV, 2011

DWELLINGS COMPLETED PER 1000 POPULATION, 2011


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 69

NEKATERI PODATKI PO STATISTIČNIH REGIJAH, 2010

SOME DATA BY STATISTICAL REGIONS, 2010

Šifra

Code Statistična regija

Statistical region

Komunalni odpadki, zbrani z

javnim odvozom (t) 1) Nevarni odpadki 2)

Municipal waste collected by (deleži v %)

public removal services (t) 1)

skupaj

total

iz gospodinjstev

from households

Hazardous

waste 2)

(proportion in %)

Slovenija/Slovenia 898275 633072 100,0

1 Pomurska 50330 36326 10,4

2 Podravska 131971 90287 15,3

3 Koroška 26901 22179 3,0

4 Savinjska 100619 66740 6,8

5 Zasavska 16808 13624 0,6

6 Spodnjeposavska 30958 20510 4,1

7 Jugovzhodna Slovenija 57010 38070 2,9

8 Osrednjeslovenska 250296 199695 21,5

9 Gorenjska 81345 61452 10,1

10 Notranjsko-kraška 19977 8716 5,8

11 Goriška 69535 37720 14,5

12 Obalno-kraška 62525 37753 5,0

1) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo./Because of rounding, the totals do not add up.

2) Delež glede na količino nevarnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom v Sloveniji./Share in view

of the quality of hazardous waste collected by public removal services in Slovenia.

PRENOČITVE TUJIH TURISTOV NA 1000 PREBIVALCEV, 2011

OVERNIGHT STAYS OF FOREIGN TOURISTS PER 1000 POPULATION, 2011


70

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

MEDNARODNA PRIMERJAVA

INTERNATIONAL COMPARISON

Leto Slovenija

Year Slovenia EU-27

Skupna površina (1000 km 2 )

2010 20 …

Total area (1000 km 2 )

Prebivalstvo, 1. januar (mio.)

2011 2,1 502,1 bp

Population, 1 January (mio)

Gostota prebivalstva (na km 2 )

2010 101,0 116,6 s

Population density (per km 2 )

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu (leta) moški 2010 76,3 76,7 1)

Life expectancy at birth (years)

men

ženske 2010 82,7 82,6 1)

women

Živorojeni na 1000 prebivalcev

2011 10,7 10,4 bp

Live births per 1000 population

Umrli na 1000 prebivalcev

2011 9,1 9,6 bp

Deaths per 1000 population

Umrli dojenčki na 1000 živorojenih

2010 2,5 4,2 1)

Infant mortality per 1000 live births

Število zdravnikov na 100 000 prebivalcev

2009 241 330

Total number of physicians per 100 000 population

Izdatki za socialno zaščito, delež od BDP (%)

2009 24,3 p 29,5 p

Social protection expenditure as % of GDP

Stopnja aktivnosti, (15 - 64 let), 2. četrtletje (%)

2011 69,9 71,2

Activity rate, (15 - 64 years), 2 nd quarter (%)

Stopnja anketne brezposelnosti, 2. četrtletje (%)

2011 7,7 9,4

Unemployment rate, 2 nd quarter (%)

Povprečna letna stopnja inflacije (%)

2011 2,1 3,1

Average annual inflation rate (%)

Faktorski dohodek v kmetijstvu na polnovredno

2011 e 5597 13202

delovno moč (EUR)

Factor income in agriculture per annual work unit (EUR)

Izvoz (mrd. EUR)

2011 20,8 4359,1

Exports (mrd EUR)

Uvoz (mrd. EUR)

2011 22,5 4444,5

Imports (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah (mrd. EUR)

2011 36,2 12638,0

GDP at current prices (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah na prebivalca (EUR)

2011 17620 25100

GDP at current prices per capita (EUR)

Realna rast BDP-ja (%)

2011 0,6 1,5

Real growth of GDP (%)

BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU-27=100) 2011 84 100

GDP per capita in PPS (EU-27=100)

Energetska intenzivnost gospodarstva 5) (kgoe/1000 EUR) 2010 259 168

Energy intensity of the economy 5) (kgoe/1000 EUR)

Delež obnovljivih virov energije (%)

2010 27,9 20,1

Share of renewable energy (%)

… ni podatka/data not available, b prelom v časovni vrsti/break in series, p začasen podatek/provisional

value, s ocena Eurostata/Eurostat estimate, e ocena/estimate, 0 podatek manjši od vrednosti prikaza/


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 71

MEDNARODNA PRIMERJAVA (nadaljevanje)

INTERNATIONAL COMPARISON (continued)

Avstrija

Austria

Belgija Bolgarija

Belgium Bulgaria

Ciper

Cyprus

Češka

republika

Czech

Republic

Danska

Denmark

Estonija

Estonia

Finska

Finland

Francija

France

84 31 111 9 79 43 45 338 633

8,4 11,0 7,4 b 0,8 10,5 bp 5,6 1,3 5,4 65,0 p

101,8 358,7 69,1 87,2 136,2 128,7 30,9 17,6 102,5

77,9 77,6 70,3 78,6 1) 74,5 77,2 70,6 76,9 78,3

83,5 83,0 77,4 83,6 1) 80,9 81,4 80,8 83,5 85,3

9,3 11,9 p 9,6 b 11,3 10,4 bp 10,6 11,0 11,1 12,7 p

9,1 9,6 p 14,7 b 6,5 10,2 bp 9,4 11,4 9,4 8,5 p

3,9 3,6 9,4 3,3 1) 2,7 3,4 3,3 2,3 3,6

468 292 369 287 2) 356 343 2) 327 272 2) 338

30,8 30,4 17,2 20,9 20,4 33,4 19,2 30,3 33,1 p

75,2 66,9 65,6 74,4 70,5 79,2 74,4 77,0 70,2

4,1 6,6 11,2 7,3 6,7 7,3 13,3 8,8 9,1

3,6 3,5 3,4 3,5 2,1 2,7 5,1 3,3 2,3

20377 33337 5222 13485 17116 46286 14881 25580 27772

127,5 343,7 20,2 1,3 116,6 81,5 12,0 56,7 428,2

137,5 334,2 23,3 6,2 108,9 70,3 12,6 60,5 512,8

300,7 369,8 38,5 p 17,8 154,9 239,2 16,0 189,4 1996,6

35700 33700 4800 4) 20600 14700 43000 11900 35200 30600

2,7 1,8 1,7 0,5 1,7 0,8 7,6 2,7 1,7

129 118 45 92 80 125 67 116 107

143 213 854 204 532 104 679 234 167

73,2 13,2 14,2 91,7 9,2 13,4 20,0 53,2 15,5

less than half of the unit used


72

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

MEDNARODNA PRIMERJAVA (nadaljevanje)

INTERNATIONAL COMPARISON (continued)

Leto Slovenija

Year Slovenia EU-27

Skupna površina (1000 km 2 )

2010 20 …

Total area (1000 km 2 )

Prebivalstvo, 1. januar (mio.)

2011 2,1 502,1 bp

Population, 1 January (mio)

Gostota prebivalstva (na km 2 )

2010 101,0 116,6 s

Population density (per km 2 )

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu (leta) moški 2010 76,3 76,7 1)

Life expectancy at birth (years)

men

ženske 2010 82,7 82,61)

women

Živorojeni na 1000 prebivalcev

2011 10,7 10,4 bp

Live births per 1000 population

Umrli na 1000 prebivalcev

2011 9,1 9,6 bp

Deaths per 1000 population

Umrli dojenčki na 1000 živorojenih

2010 2,5 4,2 1)

Infant mortality per 1000 live births

Število zdravnikov na 100 000 prebivalcev

2009 241 330

Total number of physicians per 100 000 population

Izdatki za socialno zaščito, delež od BDP (%)

2009 24,3 p 29,5 p

Social protection expenditure as % of GDP

Stopnja aktivnosti, (15 - 64 let), 2. četrtletje (%)

2011 69,9 71,2

Activity rate, (15 - 64 years), 2 nd quarter (%)

Stopnja anketne brezposelnosti, 2. četrtletje (%)

2011 7,7 9,4

Unemployment rate, 2 nd quarter (%)

Povprečna letna stopnja inflacije (%)

2011 2,1 3,1

Average annual inflation rate (%)

Faktorski dohodek v kmetijstvu na polnovredno

2011 e 5597 13202

delovno moč (EUR)

Factor income in agriculture per annual work unit (EUR)

Izvoz (mrd. EUR)

2011 20,8 4359,1

Exports (mrd EUR)

Uvoz (mrd. EUR)

2011 22,5 4444,5

Imports (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah (mrd. EUR)

2011 36,2 12638,0

GDP at current prices (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah na prebivalca (EUR)

2011 17620 25100

GDP at current prices per capita (EUR)

Realna rast BDP-ja (%)

2011 0,6 1,5

Real growth of GDP (%)

BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU-27=100) 2011 84 100

GDP per capita in PPS (EU-27=100)

Energetska intenzivnost gospodarstva 5) (kgoe/1000 EUR) 2010 259 168

Energy intensity of the economy 5) (kgoe/1000 EUR)

Delež obnovljivih virov energije (%)

2010 27,9 20,1

Share of renewable energy (%)

1) 2009. 2) 2008. 3) 2007. 4) 2010. 5) Bruto domača poraba energije, deljeno z BDP (stalne cene

2000)./Gross inland consumption of energy divided by GDP (2000 constant prices).


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 73

MEDNARODNA PRIMERJAVA (nadaljevanje)

INTERNATIONAL COMPARISON (continued)

Grčija

Greece

Irska

Ireland

Italija

Italy

Latvija

Latvia

Litva

Lithuania

Luksemburg

Luxembourg

Madžarska

Hungary

Malta

Malta

Nemčija

Germany

132 70 301 65 65 3 93 0 357

11,3 4,5 p 60,6 2,1 b 3,2 0,5 10,0 0,4 81,8

86,4 65,4 200,7 36,0 52,4 196,0 107,5 1316,4 229,0

78,4 78,7 79,4 1) 68,6 68,0 77,9 70,7 79,2 78,0

82,8 83,2 84,6 1) 78,4 78,9 83,5 78,6 83,6 83,0

9,2 p 16,7 p 9,1 p 9,2 bp 10,7 10,9 p 8,8 p 10,2 p 8,1 p

9,6 p 6,3 p 9,7 p 13,9 bp 12,7 7,4 p 12,9 p 7,8 p 10,4 p

3,8 3,8 3,4 5,7 4,3 3,4 5,3 5,5 3,4

612 306 337 299 365 271 302 304 364

28,0 27,9 29,8 p 16,8 p 21,3 p 23,1 23,4 20,0 31,4 p

67,6 69,7 62,1 73,6 72,3 67,4 62,6 61,5 77,1

16,4 14,4 7,8 17,1 15,6 4,6 10,8 6,8 5,9

3,1 1,2 2,9 4,2 4,1 3,7 3,9 2,5 2,5

10989 19859 14306 5280 5325 22369 8085 13608 26335

22,8 91,2 375,8 9,4 20,2 15,6 80,6 3,2 1057,7

43,7 47,8 400,5 11,7 22,6 20,6 73,7 4,5 900,8

215,1 p 156,4 1580,2 20,0 30,7 42,8 100,5 6,4 2592,6

19000 p 34900 4) 26000 9800 9500 82700 10100 15300 31700

-6,9 p 0,7 0,4 5,5 5,9 1,6 1,6 2,1 3,0

82 p 127 101 58 62 274 66 83 120

165 112 144 373 362 157 420 180 150

21,0 31,3 54,1 99,4 90,5 70,8 17,5 0 24,9

Viri/Sources: Statistični urad RS; Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 1. 8. 2012), za podatke BDP

17. 8. 2012/for GDP data 17. 8. 2012; WHO (http://www.euro.who.int/hfadb, 1. 8. 2012)


74

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

MEDNARODNA PRIMERJAVA (nadaljevanje)

INTERNATIONAL COMPARISON (continued)

Leto Slovenija

Year Slovenia EU-27

Skupna površina (1000 km 2 )

2010 20 …

Total area (1000 km 2 )

Prebivalstvo, 1. januar (mio.)

2011 2,1 502,1 bp

Population, 1 January (mio)

Gostota prebivalstva (na km 2 )

2010 101,0 116,6 s

Population density (per km 2 )

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu (leta) moški 2010 76,3 76,7 1)

Life expectancy at birth (years)

men

ženske 2010 82,7 82,61)

women

Živorojeni na 1000 prebivalcev

2011 10,7 10,4 bp

Live births per 1000 population

Umrli na 1000 prebivalcev

2011 9,1 9,6 bp

Deaths per 1000 population

Umrli dojenčki na 1000 živorojenih

2010 2,5 4,2 1)

Infant mortality per 1000 live births

Število zdravnikov na 100 000 prebivalcev

2009 241 330

Total number of physicians per 100 000 population

Izdatki za socialno zaščito, delež od BDP (%)

2009 24,3 p 29,5 p

Social protection expenditure as % of GDP

Stopnja aktivnosti, (15 - 64 let), 2. četrtletje (%)

2011 69,9 71,2

Activity rate, (15 - 64 years), 2 nd quarter (%)

Stopnja anketne brezposelnosti, 2. četrtletje (%)

2011 7,7 9,4

Unemployment rate, 2 nd quarter (%)

Povprečna letna stopnja inflacije (%)

2011 2,1 3,1

Average annual inflation rate (%)

Faktorski dohodek v kmetijstvu na polnovredno

2011 e 5597 13202

delovno moč (EUR)

Factor income in agriculture per annual work unit (EUR)

Izvoz (mrd. EUR)

2011 20,8 4359,1

Exports (mrd EUR)

Uvoz (mrd. EUR)

2011 22,5 4444,5

Imports (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah (mrd. EUR)

2011 36,2 12638,0

GDP at current prices (mrd EUR)

BDP v tekočih cenah na prebivalca (EUR)

2011 17620 25100

GDP at current prices per capita (EUR)

Realna rast BDP-ja (%)

2011 0,6 1,5

Real growth of GDP (%)

BDP na prebivalca v standardih kupne moči (EU-27=100) 2011 84 100

GDP per capita in PPS (EU-27=100)

Energetska intenzivnost gospodarstva 5) (kgoe/1000 EUR) 2010 259 168

Energy intensity of the economy 5) (kgoe/1000 EUR)

Delež obnovljivih virov energije (%)

Share of renewable energy (%)

2010 27,9 20,1


Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012 75

MEDNARODNA PRIMERJAVA (nadaljevanje)

INTERNATIONAL COMPARISON (continued)

Nizozemska

Netherlands

Poljska

Poland

Portu-

Romunija Slovaška

galska

Romania Slovakia

Portugal

Španija

Spain

Švedska

Sweden

Združeno

kraljestvo

United

Kingdom

42 313 92 238 49 506 441 …

16,7 38,2 10,6 bp 21,4 p 5,4 b 46,2 9,4 62,5 p

492,2 122,1 115,4 93,2 110,7 91,8 22,9 254,2 1)

78,9 72,1 76,7 70,1 p 71,7 79,1 79,6 78,7

83,0 80,7 82,8 77,6 p 79,3 85,3 83,6 82,6

10,7 10,2 p 9,2 bp 9,2 p 11,3 b 10,3 p 11,8 12,9 p

8,1 9,8 p 9,7 bp 11,8 p 9,6 b 8,4 p 9,5 8,8 p

3,8 5,0 2,5 9,8 5,7 3,2 2,5 4,3

287 2) 217 377 226 300 3) 354 373 2) 267

31,6 p 19,7 26,9 17,1 18,8 p 25,0 p 32,1 p 29,2 p

78,0 66,0 74,3 63,5 68,7 73,8 81,3 75,4

4,2 9,5 12,3 7,2 13,2 20,9 8,3 7,8

2,5 3,9 3,6 5,8 4,1 3,1 1,4 4,5

30187 4932 5616 3709 7661 24843 27392 38017

474,9 134,6 42,4 45,0 57,0 220,1 134,5 361,4

430,1 149,2 57,7 54,8 55,5 268,5 126,4 484,3

602,1 370,0 170,9 136,5 p 69,1 1073,4 386,8 1747,0

36100 9300 4) 16000 p 5800 4) 12700 23300 41000 27800

1,0 4,3 -1,6 2,5 3,3 0,7 3,9 0,8

131 65 77 49 73 99 126 108

182 374 180 589 509 168 157 …

4,1 10,2 97,4 20,5 23,4 43,0 52,6 3,6


76

Slovenija v številkah 2012

Slovenia in Figures 2012

OBČINE - šifre in imena občin

MUNICIPALITIES - codes and names

001 Ajdovščina

195 Apače

002 Beltinci

148 Benedikt

149 Bistrica ob Sotli

003 Bled

150 Bloke

004 Bohinj

005 Borovnica

006 Bovec

151 Braslovče

007 Brda

008 Brezovica

009 Brežice

152 Cankova

011 Celje

012 Cerklje na

Gorenjskem

013 Cerknica

014 Cerkno

153 Cerkvenjak

196 Cirkulane

015 Črenšovci

016 Črna na Koroškem

017 Črnomelj

018 Destrnik

019 Divača

154 Dobje

020 Dobrepolje

155 Dobrna

021 Dobrova -

Polhov Gradec

156 Dobrovnik/

Dobronak

022 Dol pri Ljubljani

157 Dolenjske Toplice

023 Domžale

024 Dornava

025 Dravograd

026 Duplek

027 Gorenja vas -

Poljane

028 Gorišnica

207 Gorje

029 Gornja Radgona

030 Gornji Grad

031 Gornji Petrovci

158 Grad

032 Grosuplje

159 Hajdina

160 Hoče - Slivnica

161 Hodoš/Hodos

162 Horjul

034 Hrastnik

035 Hrpelje - Kozina

036 Idrija

037 Ig

038 Ilirska Bistrica

039 Ivančna Gorica

040 Izola/Isola

041 Jesenice

163 Jezersko

042 Juršinci

043 Kamnik

044 Kanal

045 Kidričevo

046 Kobarid

047 Kobilje

048 Kočevje

049 Komen

164 Komenda

050 Koper/ Capodistria

197 Kostanjevica na

Krki

165 Kostel

051 Kozje

052 Kranj

053 Kranjska Gora

166 Križevci

054 Krško

055 Kungota

056 Kuzma

057 Laško

058 Lenart

059 Lendava/Lendva

060 Litija

061 Ljubljana

062 Ljubno

063 Ljutomer

208 Log - Dragomer

064 Logatec

065 Loška dolina

066 Loški Potok

167 Lovrenc na

Pohorju

067 Luče

068 Lukovica

069 Majšperk

198 Makole

070 Maribor

168 Markovci

071 Medvode

072 Mengeš

073 Metlika

074 Mežica

169 Miklavž na

Dravskem polju

075 Miren -

Kostanjevica

212 Mirna

170 Mirna Peč

076 Mislinja

199 Mokronog -

Trebelno

077 Moravče

078 Moravske Toplice

079 Mozirje

080 Murska Sobota

081 Muta

082 Naklo

083 Nazarje

084 Nova Gorica

085 Novo mesto

086 Odranci

171 Oplotnica

087 Ormož

088 Osilnica

089 Pesnica

090 Piran/Pirano

091 Pivka

092 Podčetrtek

172 Podlehnik

093 Podvelka

200 Poljčane

173 Polzela

094 Postojna

174 Prebold

095 Preddvor

175 Prevalje

096 Ptuj

097 Puconci

098 Rače - Fram

099 Radeče

100 Radenci

101 Radlje ob Dravi

102 Radovljica

103 Ravne na

Koroškem

176 Razkrižje

209 Rečica ob Savinji

201 Renče - Vogrsko

104 Ribnica

177 Ribnica na

Pohorju

106 Rogaška Slatina

105 Rogašovci

107 Rogatec

108 Ruše

178 Selnica ob Dravi

109 Semič

110 Sevnica

111 Sežana

112 Slovenj Gradec

113 Slovenska Bistrica

114 Slovenske Konjice

179 Sodražica

180 Solčava

202 Središče ob Dravi

115 Starše

203 Straža

181 Sveta Ana

204 Sveta Trojica v

Slov. goricah

182 Sveti Andraž v

Slov. goricah

116 Sveti Jurij ob

Ščavnici

210 Sveti Jurij v

Slov. goricah

205 Sveti Tomaž

033 Šalovci

183 Šempeter - Vrtojba

117 Šenčur

118 Šentilj

119 Šentjernej

120 Šentjur

211 Šentrupert

121 Škocjan

122 Škofja Loka

123 Škofljica

124 Šmarje pri Jelšah

206 Šmarješke Toplice

125 Šmartno ob Paki

194 Šmartno pri Litiji

126 Šoštanj

127 Štore

184 Tabor

010 Tišina

128 Tolmin

129 Trbovlje

130 Trebnje

185 Trnovska vas

186 Trzin

131 Tržič

132 Turnišče

133 Velenje

187 Velika Polana

134 Velike Lašče

188 Veržej

135 Videm

136 Vipava

137 Vitanje

138 Vodice

139 Vojnik

189 Vransko

140 Vrhnika

141 Vuzenica

142 Zagorje ob Savi

143 Zavrč

144 Zreče

190 Žalec

146 Železniki

191 Žetale

147 Žiri

192 Žirovnica

193 Žužemberk

143 Zavrč

144 Zreče

190 Žalec

146 Železniki

191 Žetale

147 Žiri

192 Žirovnica

193 Žužemberk


OBČINE IN STATISTIČNE REGIJE REPUBLIKE SLOVENIJE, 1. JANUAR 2012

MUNICIPALITIES AND STATISTICAL REGIONS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, 1 JANUARY 2012

033 056 161

031

105

158

152 097 01

195

078

118

047

010

055

181 029 080 156

081

089 148 100

132

101 093

210

002

025

086

070

188 187

141

178

204

175 153 116 166 015

103

02 058

059

185 182

176

074

177 167 108

026

063

169

03

160

018 042

112

205

053

041

016

115

024

076

113

098

159 096

192

126

144

087

028

202

168

207 180

131 163

137 171

045

006

062 079 133 155

135

143

003

125

196

102

067 209 139

069

114

198

095

172

004

151 173

200

082

043

09

030 083

191

046

012

120 106

189

190 011

107

052

11

146

117 184

164

174

127

04

128

124

068

122 138 072

129

142

092

034 057

014

186 023 077 05

154

027

071

044

022

142

051

021

099

149

147

061

08 194 060

007

162 208

036

123

110

211

06

084

140

008

054

032

039

212

183 001

064

037

121

009 Statistična regija

005

130

201

199

206

Statistical region

075

020

170

134

049

136

119 197

094 013

193

Pomurska

150

179

203

111

085

Podravska

104

157

040

090

050

12

035

019 091

038

10

065

066

088

07

048

109

165 017

073

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Koroška

Savinjska

Zasavska

Spodnjeposavska

Jugovzhodna Slovenija

Osrednjeslovenska

Gorenjska

Notranjsko-kraška

Goriška

Obalno-kraška

Vira: Geodetska uprava Republike Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije

Sources: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia and

Statistical Office of the Republic of Slovenia

© SURS


KAKO DO STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ:

na spletnih straneh Statističnega urada

www.stat.si

po pošti, telefonu, faksu ali elektronsko

naslov: Statistični urad Republike Slovenije

Litostrojska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon:

faks:

telefonski odzivnik:

e-naslov:

z naročilom statističnih publikacij

naslov: Statistični urad Republike Slovenije

Litostrojska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

telefon:

faks:

e-naslov:

(01) 241 64 04

(01) 241 53 44

(01) 475 65 55

info.stat@gov.si

(01) 241 52 85

(01) 241 53 44

prodaja.surs@gov.si

z obiskom v informacijskem središču

poslovni čas: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30

petek od 9.00 do 14.30

HOW TO OBTAIN STATISTICAL DATA AND INFORMATION:

on Statical Office'

s website

www.stat.si

via mail, phone, fax and e-mail

address: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Litostrojska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenia

phone:

fax:

answering machine:

e-mail:

by ordering statistical publications

address: Statistical Office of the Republic of Slovenia

Litostrojska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenia

phone:

fax:

e-mail:

+386 1 241 64 04

+386 1 241 53 44

+386 1 475 65 55

info.stat@gov.si

+386 1 241 52 85

+386 1 241 53 44

prodaja.surs@gov.si

by visiting the Information Centre

office hours: Monday to Thursday from 9.00 to 15.30

Friday from 9.00 to 14.30

More magazines by this user
Similar magazines