Załącznik 1 - Łomża

um.lomza.pl

Załącznik 1 - Łomża

Załącznik Nr1

do Zarządzenia Nr 112/09

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 30.06.2009r.

Dochody budżetowe - II kwartał 2009r.

Dział Rozdz. Wyszczególnienie §

Zadania z

zakresu

adminstracji

rządowejogółem

Zadania z zakresu

administracji rządowej w

tym:

Gmina

Powiat

1 2 3 4 5 6 7

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 124 8 124

0

01095 Pozostała działalność 8 124 8 124

0

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010

8 124 8 124

700

710

Gospodarka mieszkaniowa

35 000 0 35 000

70005

Gospodarka gruntami i

35 000 0 35 000

nieruchomościami

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

2110 35 000 0 35 000

Działalność usługowa

379 000 0 379 000

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 90 000 0 90 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 90 000 0 90 000

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

71014

Opracowania geodezyjne i

kartograficzna

20 000 0 20 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 20 000 20 000

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

71015 Nadzór budowlany 269 000 0 269 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy Wojewódzkie

2110 269 000 0 269 000

816 500 530 000 286 500

781 500 530 000 251 500


1 2 3 4 5 6 7

2010

2110 35 000 0 35 000

Urzędy naczelnych organów

751 władzy państwowej, kontroli i

90 367 90 367

0

ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów

75101 władzy państwowej, kontroli i

10 214 10 214

0

ochrony prawa

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

2010 80 153 80 153

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

754

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa

6 097 800 0 6 097 800

75411

Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

6 097 800 0 6 097 800

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na inwestycje i

zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami

realizowane przez powiat

851 Ochrona zdrowia

85156

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

530 000 530 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetupaństwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 251 500 0 251 500

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

75045 Komisje poborowe 35 000 0 35 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

2010 10 214 10 214

0

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

75113

Wybory do Parlamentu

Europejskiego

80 153 80 153

0

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

Składki na ubezpieczenie

zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem

ubezpieczenia zdrowotnego

2110 5 192 800 0 5 192 800

6410 905 000 0 905 000

32 000 1 000 31 000

32 000 1 000 31 000


1 2 3 4 5 6 7

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010 1 000 1 000

0

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 31 000 0 31 000

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

16 077 900

314 000

14 700 000

314 000

1 377 900

0

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010 314 000 314 000

0

Świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na

85212 ubezpieczenia emerytalne i

13 200 000 13 200 000

0

rentowe z ubezpieczenia

społecznego

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010 13 200 000 13 200 000

0

Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby

85213 pobierające niektóre świadczenia

150 000 150 000

0

z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za

osoby uczestniczące w zajęciachw

centrum integracji społecznej

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010 150 000 150 000

0

Zasiłki i pomoc w naturze oraz

85214 składki na ubezpieczenia

925 000 925 000

0

emerytalne i rentowe

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

2010 925 000 925 000

0

85228 Usługi opiekuńcze i

111 000 111 000

0

specjalistyczne usługi opiekuńcze


1 2 3 4 5 6 7

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu

2010 111 000 111 000

0

administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

85231 Pomoc dla uchodzców 1 325 900 0 1 325 900

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 1 325 900 0 1 325 900

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

85295 Pozostała działalność 52 000 0 52 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

2110 52 000 52 000

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

853

Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

166 000 0 166 000

85321

Zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności

166 000 0 166 000

Dotacje celowe otrzymane z

budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane

przez powiat

Razem:

2110 166 000 0 166 000

23 702 691 15 329 491 8 373 200

Prezydent Miasta

mgr inż. Jerzy Brzeziński

More magazines by this user
Similar magazines