Iskustva Belišća d.d. u korištenju obnovljivih izvora energije - repam

mojaenergija.hr

Iskustva Belišća d.d. u korištenju obnovljivih izvora energije - repam

Iskustva Belišća d.d. u korištenju obnovljivih

izvora energije

Belišće, lipanj 2011. godine


Tvrtka Belišće d.d. djeluje u okviru Grupe Belišće.

Osnovna djelatnost je proizvodnja i prerada

ambalažnih papira.

Tvrtka je osnovana 1884. godine , u početku se bavi

preradom drva, a od 1960. godine osnovna djelatnost

je proizvodnja i prerada ambalažnih papira.

Belišće d.d. je značajan proizvođač ambalažnih papira i

kartonske ambalaže i u europskim razmjerima. Od

ukupne proizvodnje ambalažnih papira većina je

realizirana u izvozu, najviše na europskom tržištu.


Pored osnovne djelatnosti u okviru Belišća d.d. rade:

• Tvornica elektroopreme,

• Tvornica za mehaničku preradu drveta,

• Tvornica za kemijsku preradu drveta

Dio prostora iznajmljen je drugim tvrtkama i obrtima( Krupp Harburg

Freudenberger, Leistritz Turbinnen komponente)

U Tvornici za kemijsku preradu drveta proizvodi se drveni

ugljen,ogrjevni i gril briket .

U Tvornici za mehaničku preradu drva proizvode se različiti drvni

elementi. U Tvornici su instalirana 2 kotla na biomasu 1,8 i 3 MW

izlazne toplinske snage ,gdje se kao gorivo koristi otpadna drvna

masa iz Tvornice za preradu drva i iz proizvodnje papira .

Tvornica elektroopreme bavi se proizvodnjom elektronskih sklopova i

informatizacijom različitih procesa.


SIROVINE I ENERGENTI

Sirovine:

• stari papir

• drvo mekih lišćara

• škrob

• ostali pomoćni materijali, punila, keljiva, retencijska

sredstva

Energenti:

Proizvodnja toplinske i električne energije u vlastitom

energetskom postrojenju:

- 2 kotla Babcock 94 MW toplinske snage

- 2 kondenzacijske turbine sa 2 regulirana oduzimanja

- gorivo: prirodni i kaptažni plin

- izvorište vode: rijeka Drava


Zaštita okoliša

Zaštita okoliša regulirana je kroz niz zakona:

i podzakonskih akata.

•Zakon o zaštiti zraka

•Zakon o otpadu

•Zakon o vodama,

•Zakon o zaštiti okoliša

EU legislativa implementirana je u naše

zakonodavstvo.


Belišće d.d. je obveznik ishođenja:

• Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša

(okolišna dozvola) - jedinstvena dozvola koja

objedinjava sve učinke na okoliš – vodu, zrak i tlo,

koji potječu od industrijskih aktivnosti.

• Dozvole za emisije stakleničkih plinova –

smanjenje emisija stakleničkih plinova kroz sustav

nadzora, limitiranje produkcije, izvještavanje,

verifikaciju, sustav trgovanja emisijskim

jedinicama.


Postupak ishođenja okolišne dozvole je u tijeku

– izrađen je dokument Analiza stanja zaštite

okoliša za postojeće postrojenje Belišće d.d.,

te je u propisanom roku podnesen zahtjev

nadležnom ministarstvu za ocjenu i mišljenje.

Upravni postupak još traje.

Tvrtka je također u postupku ishođenja dozvole

za emisije stakleničkih plinova – izrađen je

Plan praćenja i izvješćivanja o emisijama

CO2 na temelju kojeg će biti izdana dozvola

za emisiju CO2, nakon čega slijedi verifikacija

pripremljenih izvještaja .


Postrojenje

BELIŠĆE d.d.

Izvor emisije

MS

Kaptažni plin

Prirodni plin

Teško loživo ulje

Jedinica:

Parni kotao

K2

Dimnjak

K2

Kaptažni plin

Spremnik

loživog ulja

Izvor emisije

BP1

Kaptažni plin

Prirodni plin

Teško loživo ulje

Jedinica:

Parni kotao

K3

Dimnjak

K3

Mjerno

redukcijska

stanica

(MRS)

Kaptažni plin

Prirodni plin

Izvor emisije

Prirodni plin

BP2

Kaptažni plin

Prirodni plin

Teško loživo ulje

Jedinica:

Parni kotao

K4

Dimnjak

K4


Od 2013. godine u Europi

nastupa tzv. razdoblje 3

u trgovanju emisijskim

jedinicama, te će i Belišće

d.d. biti u sustavu

trgovanja , zbog

produkcije CO2 na

kotlovskim postrojenjima

snage> 50MW

EMISIJE U ZRAK


Emisija CO2 i alternativni izvori energije

Trošak energije u proizvodu, zbog cijene goriva, je značajan.

Trošak emisije CO2 i drugih parametara zagađenja je neodrživ

ukoliko tvrtke operateri ne pronađu alternativne izvore

energije, za koje su navedeni troškovi znatno manji.

Za emisiju CO2 , ukoliko se kao gorivo koristi biomasa, nema

naknade, jer je emisijski faktor za biomasu = 0

U Belišću d.d. su u okviru Tvornice za preradu drva instalirana 2

kotla na biomasu koji kao gorivo koriste otpadnu koru i

piljevinu. Proizvedena energija koristi se za proces sušenja

drveta u sušari i za grijanje poslovnih prostora tvrtke.


Alternativni izvori energije

Iz otpadne piljevine koja nastaje u Tvornici za proizvodnje papira i Tvornici za

preradu drva, proizvodi se ogrijevni briket – zamjena za kruto gorivo.

Ukupno se navedenim načinima zbrine oko 11 000 t/god. biomase , koja bi

završila na odlagalištu i za tvrtku proizvela novi trošak.

Realizacija Plana povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija u

zrak (2007.-2010) kroz korištenje alternativnih izvora energije ( kora i

piljevina), povećanje energetske učinkovitosti provedbom investicijskih

zahvata , sustavnom brigom o potrošnji energije, smanjena je potrošnja

energije/t proizvoda za c.c.a. 5% , a emisija CO2 za oko 7%.

U primjeni je i provodi se novi Plan povećanja energetske učinkovitotisti za

naredni period (2011.-2015.)


Tim za

okoliš

Belišća dd

More magazines by this user
Similar magazines