Views
3 years ago

Broj 159, travanj 2004. - HEP Grupa

Broj 159, travanj 2004. - HEP Grupa

Broj 159, travanj 2004. - HEP

35 Ður|a Sušec, Glavni i odgovorni urednik HEP Vjesnika 37 ODGOVOR IZAZOVU Europa, prema uzoru na najdinami~nije svjetsko gospodarstvo - SAD, stvara novo globalno sredi{te gospodarskoga rasta i razvoja. Odnedavno integrirana europska obitelj broji 25 punopravnih ~lanica. Naime, uz Austriju, Belgiju, Dansku, Finsku, Francusku, Gr~ku, Irsku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Njema~ku, Portugal, [panjolsku, [vedsku i Ujedinjeno Kraljevstvo - ~lanicama su postale Cipar, ^e{ka, Estonija, Latvija, Litva, Ma|arska, Malta, Poljska, Slova~ka i Slovenija! I na{oj se Hrvatskoj otvorio put za priklju~enje razvijenima, {to se u povijesti na takav na~in nije nikada dogodilo. Naime, Hrvatska je podnijela zahtjev za ~lanstvo Europskoj uniji 21. velja~e 2003. godine, a 20. travnja o.g. je dobila priop}enje Komisije europskih zajednica, odnosno Mi{ljenje o zahtjevu Republike Hrvatske za ~lanstvo u Europskoj uniji. Komisija u spomenutom Mi{ljenju analizira hrvatski zahtjev za ~lanstvo temeljem sposobnosti Hrvatske da preuzme obveze ispunjavanja kriterija, koje je utvrdilo Eurpsko vije}e. Dakako, tijekom pripreme Mi{ljenja, Komisija je pribavila mno{tvo informacija o stanju u Hrvatskoj od hrvatskih tijela dr`avne uprave, kao i iz brojnih drugih izvora informacija, uklju~uju}i i dr`ave ~lanice, me|unarodne organizacije poput Vije}a Europe, OESS-a, UNHCR-a, Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju, Pakta o stabilnosti, MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a, EIB-a..., kao i nevladinih udruga. [to se ti~e energetske politike, kako stoji u Mi{ljenju, ciljevi Europske unije su: pobolj{anje konkurentnosti, osiguranje opskrbe energijom i za{tita okoli{a. Pritom su va`ne smjernice koje se odnose na tr`i{no natjecanje i dr`avne potpore (sadr`ane u sektoru za ugljen), doma}e tr`i{te energijom (otvaranje tr`i{ta elektri~ne energije i plina, promicanje obnovljivih izvora energije, upravljanje u kriznim stanjima i obveze osiguranja zaliha nafte), energetsku u~inkovitost i nuklearnu energiju. Izme|u ostalog stoji da je Hrvatska poduzela korake prema postupnom sudjelovanju na doma}em tr`i{tu energijom u smjeru uskla|ivanja s direktivama o elektrti~noj energiji i plinu i do 2007. godine planira u potpunosti otvoriti svoje tr`i{te elektri~ne energije i plina {to je u skladu sa zahtjevima Europske unije. Istina, ne postoje brza i bezbolna rje{enja i tom izazovu ne}e biti lako odgovoriti. Osobito stoga {to smo, pou~eni povijesnim iskustvom svjedoci na{ih dosada{njih velikih zabluda. Istina je da pridru`ivanje Europskoj uniji ne}e rije{iti sve na{e gospodarske probleme, istina je - pokazalo se - da nemamo visokoobrazovanu i kvalitetnu radnu snagu, istina je i to da ne}e biti mogu}e smanjiti poreze i pove}ati prava. Jednako tako je istina da inozemni ulaga~i tra`e prvenstveno jamstva za ostvarenje njihovoga interesa i istina je da su prevelika o~ekivanja da samo Vlada mo`e rije{iti veliki broj problema. Ali, sa svakom prihva}enom i primijenjenom europskom normom Hrvatska }e biti bli`a Europi, postat }e suvremenija i efikasnija dr`ava koja korespondira s okru`enjem. Pridru`ivanje Europskoj uniji ne treba promatrati kao cilj, nego kao sredstvo za postizanje kona~noga cilja. A, kona~ni cilj svake zemlje, pa tako i Hrvatske je - stvaranje konkurentnog gospodarskog sustava u kojem sudjeluju bogati i zadovoljni ljudi. Pritom, dakako, treba uporno i budno paziti na o~uvanje nacionalnoga interesa i sigurnost i nezavisnost na{e dr`ave, koju smo stolje}ima ~ekali i skupo platili u Domovinskom ratu. U OVOM BROJU 54 Prvi sastanak nove Uprave s direktorima HEP-a 3, 4 Koji model izabrati za vo|enje elektroenergetskog sustava 6, 7, 8 Uprava o Odluci Vrhovnog suda Republike Hrvatske 9 HO CIGRÉ o elektrodistribucijskoj djelatnosti 10, 11, 12 Uz Dan planeta Zemlje: Opasno zagrijavanje u ozra~ju nerazumijevanja 20, 21 I HEP obnavlja jadranske {ume i maslinike 22 "Velebitska degenija" najboljim novinarskim radovima o za{titi okoli{a 23 O vjetroelektranama, ali uravnote`eno 30 Seoba transformatora 31 Snaga, ljepota i hirovitost Cetine 34, 35

Broj 266 Travanj 2013. - HEP Grupa
Broj 218/219, ožujak/travanj 2009. - HEP Grupa
Broj 254/255 Ožujak/Travanj 2012. - HEP Grupa
Broj 122, ožujak 2001. - HEP Grupa
Broj 206, ožujak 2008. - HEP Grupa
Broj 204, siječanj 2008. - HEP Grupa
Broj 212, rujan 2008. - HEP Grupa
Broj 208, svibanj 2008. - HEP Grupa
Broj 214/215, studeni/prosinac 2008. - HEP Grupa
Broj 235 kolovoz 2010. - HEP Grupa
Broj 237 listopad 2010. - HEP Grupa
Broj 264 Sječanj 2013. - HEP Grupa
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
GODINA XXV ZAGREB BROJ 248/288 RUJAN 2011 ... - HEP Grupa
GODINA II travanj 2004. Broj 3 - Nexe Grupa
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
Broj 216, siječanj 2009. - HEP Grupa
Broj 213, listopad 2008. - HEP Grupa
GODINA XXIII ZAGREB BROJ 221/261 LIPANJ 2009 ... - HEP Grupa
Broj 250/251 studeni/prosinac 2011. - HEP Grupa
Broj 241 veljača 2011. - HEP Grupa
Broj 261 Listopad 2012. - HEP Grupa
GODINA XXIV ZAGREB BROJ 236/276 RUJAN 2010 ... - HEP Grupa
Travanj 2012 - Pučka Kasina 1878
Broj 230/231 ožujak/travanj 2010. - HEP Grupa
List VIJESTI SŽH broj 12, travanj 2013. (PDF) - Sindikat Željezničara ...
Nexe novosti broj 17 - Nexe Grupa
godišnje izvješδe 2009 - HEP Grupa