OBRAZOVÝ KATALÓG súčasti pochádzajúcich zo železničných - ŽSR

zsr.sk

OBRAZOVÝ KATALÓG súčasti pochádzajúcich zo železničných - ŽSR

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


„ Aj ty môžeš prispeť k bezpečnosti iných...“

Použité fotografie v katalógu sú uverejnené v súlade so zákonom č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov

Fotografia

Predná strana obalu (železničná zastávka, Košeca )

Úvodná strana (železničná nehoda, Jesenské)

Súčasti železničných zariadení

Autor

Martin Balkovský

Marta Kanalová

ŽSR, ZSSK a.s., ZSSK Cargo a.s.

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Východisko

Obrazový katalóg najčastejšie odcudzovaných súčasti železničných zariadení je vypracovaný v súlade so stratégiou Slovenskej republiky pri budovaní ochrany

železničnej infraštruktúry deklarovanej uznesením Bezpečnostnej rady SR č. 181/2007, ktorým bol schválený Súbor preventívnych opatrení Železničnej polície

na zvýšenie ochrany kritickej infraštruktúry v železničnej doprave na roky 2008-2011.

Štatistické údaje

PZ SR eviduje ročne každoročne viac ako 1000 prípadov krádeži kovových súčastí železničných zariadení.

Materiálne škody

Okrem priamej finančnej škody tvorenej hodnotou odcudzeného materiálu vzniká vlastníkom týchto súčastí tzv. sekundárna škoda tvoriaca náklady na

odstránenie vzniknutých nedostatkov. Táto je neporovnateľne vyššia ako cena samotnej suroviny

Následky

Finančná škoda je len zlomkom vzniknutých následkov. Najväčším nebezpečenstvom odcudzovania súčastí železničných zariadení je možnosť straty

funkčnosti technicko-prevádzkových zariadení železničnej infraštruktúry, čoho následkom je priame ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy,

života a zdravia osôb.

Povinnosti

Farebné kovy alebo iný kovový odpad pochádzajúci zo súčiastok a častí zariadení koľajových vedení, zabezpečovacej a oznamovacej techniky,

elektrotechniky, koľajových vozidiel a výstroja tratí alebo javiace znaky, že z takýchto zariadení pochádzajú , vykupovať iba od prevádzkovateľov dráh a

podnikateľských subjektov pracujúcich s nimi na zmluvnom základe – zákon 223/2001 Z. z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Delikty

1) Delikt alebo následky deliktu na úseku krádeží kovových materiálov zo železnice môžu byť podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (TZ)

kvalifikované ako:

krádež - paragraf 212 TZ

poškodenie cudzej veci - paragraf 245 TZ

všeobecné ohrozenie - paragraf 284 a paragraf 285 TZ

2) Porušenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na úseku výkupu farebných kovov a kovových súčasti

železničných zariadení je správnym deliktom

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


• Operačné oddelenie KR PZ Bratislava

• 09610-21550

• 09610-21540

• Stála služba oddelenia ŽP PZ BA

• +421-2-52491693

• mobil +421-918-682831

• fax: +421-2-52626511

• Operačné oddelenie KR PZ Prešov

• +421513810193

• 0961802155

• 096180 2156

• fax: 096180 2149

• Stála služba oddelenia ŽP PZ Prešov

• Tel. a fax.: 051-7725036

• mobil +421 918 684 372

• Pracovisko Humenné

• tel. 057/7755698, 7887970

• fax. 057/ 7784005;

• mobil: 0918 684378

• Stála služba oddelenia ŽP PZ Poprad

• 052-4468 542

• mobil +421-918-684 381

• Operačné oddelenie KR PZ Nitra

• tel.: 0961302154

• fax : 0961302149

• Stála služba oddelenia ŽP PZ Nové Zámky

• tel: 0961333495; mobil: 0905 203842

• fax: 0961 333499 ; 0907 708505

• Stála služba oddelenia ŽP PZ Topoľčany

• tel: 038-5221871;

• mobil: 0918 682840

• fax:038-5221871

• 0907 815306

• Pracovisko Štúrovo

• tel. 036/2294158, fax. 036/7511411

• Pracovisko Komárno

• tel. 035/2293158 , fax. 035/7701505

• Pracovisko Levice

• tel. 036/2293158,

• mobil: 0905 414 833

• fax. 036/6306521

• Operačné oddelenie KR PZ Košice

• tel.: 09619 21045

• Oddelenie ŽP PZ Košice

• žel. linka: 910/158

• tel.: 055/7296084;

• mobil: 0918 684371

• fax. 055/7296086

• Vysunuté pracovisko Rožňava

• žel. linka: 916/2158;

• mobil: 0918 684370

• tel.: 0961733084

• Oddelenie ŽP PZ Spišská Nová Ves

• žel. linka: 914-6/158;

• mobil: 0918/684383

• tel.: 053/4428779, 4297341

• Oddelenie ŽP PZ Trebišov

• žel. linka: 918-4/152;

• mobil: 0918 684389

• tel.: 056/6725254

• Oddelenie ŽP PZ Čierna nad Tisou

• žel. linka: 918/158; mobil: 0918 684386

• tel.: 056/6283470, 6419501

• Operačné oddelenie KR PZ Banská Bystrica

• 0961602156

• 0961602155

• Oddelenie ŽP PZ Banská Bystrica

• žel. linka: 048-414-6285;

• mobil:0905 414 834

• tel.: 048-229-6358

• 0905 203 866

• fax: 048-414-6285

• Oddelenie ŽP PZ Zvolen

• žel. linka: 045-532-1501;

• mobil: 0905 414 840

• tel. : 045-229-5158

• fax: 045-532-1501

• Oddelenie ŽP PZ Lučenec

• žel. linka: 047-433-0945;

• mobil: 0905 203 869

• tel.: 047-229-2158

• fax: 047-433-0945

• Operačné KR PZ Trnava

• tel: 033/5511706

• 0961102155

• fax : 033/5502902

• Oddelenie ŽP PZ Trnava

• tel: 033/5960225;

• mobil: 0905414819

• fax : 033/5960256

• Oddelenie ŽP PZ Kúty

• tel: 034/6597606

• 034/2294680

• fax : 034/6549037

• Operačné oddelenie KR PZ Žilina

• tel: 041/8868402155

• 0961 40 2155

• 0961 40 2156

• fax: 0961 40 2149

• 0961 40 3149

• Oddelenie ŽP PZ Žilina

• tel: 09610 40 3085;

• žsr.:930/864 6611

• fax: 09610 40 3089;

• mobil: 0905 414 847

• Oddelenie ŽP PZ Vrútky

• tel: 043/4282988; žsr.:933/2158

• fax: 043/4301493;

• mobil: 0918 682807

• Pracovisko Liptovský Mikuláš

• tel.: 044/5623242; žsr.: 934/451

• fax: 044/5514152;

• mobil: 0905 414805

• Operačné oddelenie KR PZ Trenčín

• tel: 0961202154

• 0961202155

• 0961202156

• Oddelenie ŽP PZ Trenčín

• tel. a fax: 032/7432210

• mobil: 0917 847 926; 0917 409 538

• Pracovisko Púchov

• mobil: 0917 646111

• Pracovisko Prievidza

• mobil: 0917 847 925

Kontakty PZ SR

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Podlahový rošt

Materiál : Fe resp. FeZn

Miesto: vonkajšie stanovištia trakčných transformátorov, trakčné podpery s pohonmi úsekových odpojovačov

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Oddeľovací transformátor

Nový typ – ф 12 cm, hrúbka 8 cm, obsahuje železné jadro a cievku z Cu drôtu, váha cca 2 kg

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Oddeľovací transformátor z wag. skrine (výzbroj)

Starý typ - 15 x 10 cm, obsahuje železné jadro a cievku z Cu drôtu, váha cca 3 kg

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Dvierka káblovej skrine a jej výzbroj

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Chráničky káblov

Materiál: Fe

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html


Pripojovacie vodiče spätného trakčného vedenia ku koľaji

alebo ku stykovým transformátorom

Materiál: holé lano Cu 120 v chráničke, vodič Cu 120 s gumovou izoláciou (H01N2, 1CHBU, CGAU)

http://www.zsr.sk/slovensky/zeleznicna-dopravna-cesta/obrazkovy-katalog-sucasti.html

More magazines by this user
Similar magazines