BUDOWA DROGI nr 9 KdD Tom 3. PROJEKT ... - Gmina Suchy Las

bip.suchylas.pl

BUDOWA DROGI nr 9 KdD Tom 3. PROJEKT ... - Gmina Suchy Las

ZPiRD

POZNAŃ

Rok założenia

1990

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA i REALIZACJI DRÓG

mgr inż. Zenon Jurga

Dąbrowa ul. Leśna 26; 62-070 Dopiewo

tel. fax: 061 81 43 187 tel. kom.: 0-606-365-808 e-mail: zenon.jurga@wp.pl

NIP: 779-104-26-64 Konto: BZ WBK III O/Poznań nr 39 10901359-0000 0000 3501 9673

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT:

BUDOWA DROGI nr 9 KdD

wg MPZP w SUCHYM LESIE

(rejon skrzyżowania ulic Grabowej i Dębowej)

położonej na działkach:

- obręb Suchy Las, ark. mapy 10, działka nr 136/12.

- obręb Suchy Las, ark. mapy 23, działki nr 131/11, 131/24, 132/3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Tom 3.

PROJEKT OŚWIETLENIA ULICZNEGO

INWESTOR:

Gmina Suchy Las

Ul. Szkolna 13; 62-002 Suchy Las

PROJEKTANT:

Stanisław Łukasiewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych

nr ewid.: 400/82/PW

…………………………………………

podpis

OPRACOWAŁ:

Gracjan Zakrzewski

Uprawnienia budowlane

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych

nr ewid.: 329/82/PW

…………………………………………

podpis

Poznań, pażdziernik 2009 r.

EGZ. nr: 7.


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

1

1. SPIS ZAWARTOŚCI TOMU

1. Spis zawartości tomu .......................................................................... 1

2. Warunki zasilania oświetlenia............................................................ 2

3. Protokół ZUD ..................................................................................... 4

4. Opis techniczny ................................................................................... 7

5. Obliczenia techniczne ......................................................................... 9

6. Obliczenia parametrów oświetleniowych......................................... 11

7. Schemat jednokreskowy oświetlenia ul. Grabowej w Suchym Lesie 14

8. Załączniki ......................................................................................... 16

9. Plan sytuacyjny 1:500


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

2

2. WARUNKI ZASILANIA OŚWIETLENIA


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

3


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

5


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

6

2.


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

7

4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Podstawa opracowania

- Warunki przyłączenia do sieci RD-2/MR/IB/001170/2008.

- Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych

- Obowiązujące przepisy i normy

- PN-CEN/TR 13201 : 2004 Oświetlenie dróg

- N SEP-E-004 kable energetyczne sygnalizacyjne.

- N SEP-E 001ochrona przeciwporażeniowa.

4.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zasilanie obiektu zgodnie z wydanymi warunkami i rozwiązanie

oświetlenia docelowego na ulicy Grabowej jako przedłużenie obwodu oświetleniowego ul. Dębowej.

rozmieszczenie i dobór opraw oświetleniowych

rozprowadzenie kabla oświetleniowego, zasilającego

obliczenia techniczne – elektryczne

obliczenia techniczne oświetleniowe

kosztorys ofertowy

kosztorys inwestorski

4.3 Projektowane oświetlenie ulicy

4.3.1 Zasilanie i sterowanie

Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej szafki

oświetleniowej dla oświetlenia ul. Dębowa-Grabowa Zasilanie należy wykonać jako przedłużenie

obwodu oświetleniowego wyprowadzony z projektowanego słupa oświetleniowego zawartego w

odrębnym projekcie.

4.3.2 Kable oświetleniowe

Zaprojektowano dla ciągu oświetleniowego kabel YAKY 4x35mm 2 , który należy prowadzić

zgodnie z N-SEP-E-004 na głębokości 0,5m od nawierzchni. Do wykonania przecisku należy

zastosować rury typu SRS 110 Arot układane na głębokości1m..Usytuowanie kabli i przepustów

zgodnie z planem sytuacyjnym.

Słupy oświetleniowe

Należy zastosować słupy stalowe wysokości 6m ocynkowane montowane do fundamentu

betonowego prefabrykowanego typu MS-1 zabezpieczonego przed montażem powłoką bitumiczną.

Posadowienie słupów pokazano na planie sytuacyjnym (w odległości 0,7 m od krawężnika).


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

8

4.3.3 Oprawy oświetleniowe

Należy zastosować oprawy typu SGS o mocy 70 W identyczne z zabudowanymi na ul.

Dębowej i zabudować bezpośrednio na słupie pod kątem 5 0 .

Oprawy zasilić z tabliczki zaciskowej przewodem YDY 3x1,5mm 2 poprzez zabezpieczenie z

wkładką topikową 6A.

Oprawy oświetleniowe należy zerować.

4.3.4..Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system ochrony przed porażeniem zastosowano szybkie samoczynne wyłączanie. Do

przewodu ochronnego należy podłączyć wszystkie części metalowe. Całość prac związanych z

ochroną przed porażeniem należy wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. Należy wykonać uziom

otokowy

4.3.5 Uwagi końcowe

Całość wykonać zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Po wykonaniu prac oświetleniowych

należy wykonać obowiązujące pomiary elektryczne i inwentaryzację geodezyjną. Wykonane

oświetlenie będzie stanowiło majątek Gminy Suchy Las

Odbiorowi podlegają wszelkie prace zanikające a w szczególności kable przed zasypaniem,

które powinien dokonać inspektor nadzoru wraz ze służbami energetycznymi. Do odbioru końcowego

należy przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentacja powykonawcza

2. Pomiary kontrolne

3. Inwentaryzacja geodezyjna

Słupy metalowe we wnękach należy zerować. Oporność uziomu otokowego , nie może przekraczyć


Fundamenty należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną.


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

9

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1 Obliczenia mocy zainstalowanej

Całkowita moc dołączana do obwodu wynosi 162 W.

5.2 Obliczenie maksymalnego spadku napięcia

a) Pomija się z uwagi na niewielki wzrost mocy.

b) obwód oświetleniowy obliczony w projekcie zasadniczym.

Spadek napięcia nie przekracza dopuszczalnego spadku napięcia, który dla obwodów

oświetleniowych wynosi 5%.


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

10

5.3 Sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej

Wyznaczenie modułu impedancji wykonano w projekcie zasadniczym

Wynik pozytywny, który potwierdza również tabela charakterystyki zabezpieczeń opracowana przez

producenta.

Dobrane zabezpieczenia pozostają bez zmian i zapewnią szybkie i skuteczne wyłączenie obwodu.

Warunki ochrony przeciwporażeniowej są spełnione.


Projekt techniczny oświetlenia ulicy 9KdD w Suchym Lesie

11

6. OBLICZENIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIOWYCH

Z obliczeń komputerowych przeprowadzonych dla oprawy

SGS 201 1xSON-TP70 W PC P3 otrzymano wyniki:

Eh śr= 10,9 Lx

Eh min= 3,3 Lx

Szczegółowe obliczenia parametrów oświetleniowych spełniają wymogi parametrów oświetleniowych

dla klasy S2


Projekt techniczny

14

7. SCHEMAT JEDNOKRESKOWY OŚWIETLENIA UL. GRABOWEJ

- oprawy SGS 70 W TP PC P5

YAKY 4x25mm 2

R≤5Ω


Projekt techniczny

15

projektowana SO

Zasilanie z SK-516

Licznik

3-fazowy

STL-00

WTN-00-25A

S 191 C-6

230V

16A

R

W

I

PZS-6

SLA 63

S 191 C-6

10A

25

__

25

__

25

Obw. 1

Obw. 2

Obw. 3

PEN

Obw. 4

R≤5Ω

Zasilanie

oświetlenia

ul. Konarskiego

Rezerwa

Rezerwa

Impuls sterujący z

SO-366

Ochrona przeciwporażeniowa: szybkie samoczynne wyłączanie obwodu


Projekt techniczny

16

8. ZAŁĄCZNIKI


Projekt techniczny

17


Projekt techniczny

18


Projekt techniczny

19


SKRZYŻOWANIE Z KANAŁEM

CIEPŁOWNICZYM

Opr. graf. © MIST 2001

More magazines by this user
Similar magazines