Kurs chirurgiczny zaawansowany - Garmed

garmed.pl

Kurs chirurgiczny zaawansowany - Garmed

01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4

tel.: (22) 338 70 00; fax: (022) 338 70 01

e-mail: biuro@garmed.pl

www.garmed.pl

Kurs chirurgiczny zaawansowany

Prowadzenie: dr n. med. Maciej Jagielak, dr hab. n. med. Marcin Kozakiewicz

Temat kursu: Wybrane metody augmentacji kości

Miejsce: dzień pierwszy: Ortognatyka, Aleja Krakowska 54, Raszyn;

dzień drugi: siedziba Garmedu, Warszawa, ul. Piaskowa 4.

Cena: 3600 PLN netto + 23% VAT

Tematyka kursu: W trakcie kursu dokładnie omówione będą cztery najbardziej popularne metody

augmentacji kości:

a) Sinus Lift

b) rozszczepienie wyrostka

c) przeszczepy alogenne - pobieranie bloczków kostnych, metody ich mocowania

d) wypełnianie ubytków kostnych materiałami kościozastępczymi, przykrycie membraną,

umocowanie membrany

Program:

Dzień pierwszy (piątek)

10.00-11.00

Prezentacja przypadku (zdjęcie rtg, plan leczenia, przygotowanie)

11.00 -13.00

Zabieg na Ŝywo z transmisją

13.00 -14.00

Dyskusja

14.00-15.00

Obiad

15.00 -16.00

Prezentacja przypadku

16.00 -17.30

Zabieg na Ŝywo z transmisją

17.30-18.30

Dyskusja

Garmed Sp. z o.o., Piaskowa 4 lok U3, 01-067 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000137025, NIP 956 20 86 916

Kapitał zakładowy 5 565 000 PLN


01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4

tel.: (22) 338 70 00; fax: (022) 338 70 01

e-mail: biuro@garmed.pl

www.garmed.pl

Dzień drugi (sobota):

9.00 – 11.00

Wprowadzenie, przegląd najczęściej uŜywanych materiałów i instrumentów

11.00 – 11.15

Przerwa na kawę

11.15 – 12.15

Zagadnienia praktyczne:

a) bloczki kościotwórcze – umiejscowienie i mocowanie

b) rozszczepienie wyrostka za pomocą piły oscylacyjnej i rotacyjnej

12.15-13.15

Zagadnienia praktyczne:

a) Sinus Lift zamknięty i otwarty

b) wypełnianie ubytków kostnych, przykrycie membraną, umocowanie membrany, szycie

13.15 – 14.00

Przerwa obiadowa

14.00 – 19.30

Ćwiczenia na kościach zwierzęcych (4 stanowiska ćwiczebne dedykowane

konkretnemu zagadnieniu, kaŜdy uczestnik kursu spędza przy kaŜdym stanowisku jedną godzinę)

a) Dostęp do zatoki

b) Poszerzenie grzebienia zębodołowego

c) Pobieranie litych bloczków kostnych i ich mocowanie

d) Wypełniane ubytków kostnych i defektów biomateriałem (syntetyczne, zmielona kość)

19.30-20.00

Zakończenie, wręczenie dyplomów

Garmed Sp. z o.o., Piaskowa 4 lok U3, 01-067 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000137025, NIP 956 20 86 916

Kapitał zakładowy 5 565 000 PLN

More magazines by this user
Similar magazines