Zał. nr 40 - Projekt stałej organizacji ruchu - odc. 5 - Łomża

um.lomza.pl

Zał. nr 40 - Projekt stałej organizacji ruchu - odc. 5 - Łomża

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji

Inwestycji Komunalnych

15-014 Białystok, ul. Sobieskiego 12

tel/fax (085) 675 35 93

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

OBIEKT: ul. gen. W. Sikorskiego w ŁomŜy

TEMAT: Przebudowa ul. gen. W. Sikorskiego w ŁomŜy na Odcinku 5

od mostu na rz. Narwi w kierunku ul. Dwornej

(z wyłączeniem mostu)

ADRES:

ŁomŜa, ul. gen. W. Sikorskiego

INWESTOR: Miasto ŁomŜa

18-400 ŁomŜa, ul. Stary Rynek 14

OPRACOWANIE:

mgr inŜ. Urszula Stankiewicz

BRANśA:

drogowa

NR ZLECENIA: IK – 47/2011

DATA WYKONANIA: sierpień 2012 r.


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu

II OPIS TECHNICZNY do projektu stałej organizacji ruchu

1. DANE OGÓLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Znaki pionowe

5.2. Znaki poziome

5.3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6. UWAGI KOŃCOWE

Załącznik nr 1 – Zestawienie ilości oznakowania pionowego

Załącznik nr 2 – Zestawienie ilości oznakowania poziomego

Załącznik nr 3 – Zestawienie ilości urządzeń bezpieczeństwa ruchu

III CZĘŚĆ GRAFICZNA projektu stałej organizacji ruchu

– plan orientacyjny w skali 1:10000

– plan sytuacyjny w skali 1:500


OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu

ul. gen. W. Sikorskiego w ŁomŜy na Odcinku 5

od mostu na rz. Narwi w kierunku ul. Dwornej

(z wyłączeniem mostu)

1. DANE OGÓLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego „Przebudowy ul. gen. W.

Sikorskiego w ŁomŜy na Odcinku 5 od mostu na rz. Narwi w kierunku ul. Dwornej

(z wyłączeniem mostu)”, w oparciu o następujące akty prawne:

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.

Nr 108 poz. 908 z 2005 r. z późn. zmianami);

rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170

poz. 1393 z 2002 r.);

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.);

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na

drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. wraz z załącznikami 1-4);

oraz wizje lokalne w terenie i ustalenia z zarządcą drogi.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla Odcinka 5

przebudowy ul. gen. W. Sikorskiego w ciągu dróg: krajowej Nr 63, wojewódzkiej Nr

645 i powiatowej Nr 2600B.

Opracowanie obejmuje Odcinek 5 ul. Sikorskiego zlokalizowany w ciągu drogi

powiatowej Nr 2600B, wg pikietaŜa ewidencyjnego – od km 0+875,00 do km 1+584,50

tj. od mostu na rz. Narwi w kierunku ul. Dwornej (z wyłączeniem mostu).

3


3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Sikorskiego

(droga powiatowa) oraz w pasach drogowych ulic: Zdrojowa i Senatorska – w zakresie

skrzyŜowań z ul. Sikorskiego. Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi

od 17,20 m do 71,20 m. Omawiany odcinek ulicy zlokalizowany jest częściowo

w obszarze zabudowanym (ok. 400m). Ul. Sikorskiego jest ulicą jednojezdniową

o nawierzchni bitumicznej. Szerokość jezdni wynosi 9,0 m (na długości ok. 300 m

od PPT tj. granicy z Odcinkiem 4) i 7,0 m (na pozostałym odcinku w kierunku mostu).

Nawierzchnia jezdni ul. Sikorskiego jest w złym stanie technicznym – spękana

i z koleinami.

Chodniki dla pieszych zlokalizowane są po jednej lub po obu stronach ulicy.

Chodniki oraz zjazdy posiadają nawierzchnię z prefabrykatów betonowych: płyty

chodnikowe i trylinka po stronie numerów nieparzystych oraz betonowa kostka

brukowa (róŜnych typów i w niejednorodnej kolorystyce) po stronie numerów

parzystych. Nawierzchnie wykonane z kostki betonowej są w zadowalającym stanie

technicznym.

Zjazd na drogę techniczną – serwisową, zlokalizowaną wzdłuŜ nasypu

drogowego w kierunku rzeki oraz zjazd na plaŜę miejską mają nawierzchnię

bitumiczną.

Teren przeznaczony pod inwestycję posiada następujące uzbrojenie:

kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, gazociąg, sieci energetyczne

nn i SN oraz napowietrzną linię telekomunikacyjną oraz oświetleniową.

Ruch pojazdów jest obecnie zróŜnicowany związany jest z dojazdem do posesji

przyległych do pasa drogowego oraz dojazdem do sąsiedniej miejscowości. NatęŜenie

ruchu samochodowego wynosi ok. 700 P/h na odcinku od ul. Senatorskiej do ul.

Rybaki oraz ok. 500 P/h na odcinku od ul. Rybaki do mostu na rz. Narew. NatęŜenie

ruchu pieszego natomiast jest niewielkie. Na projektowanej trasie kursują autobusy

komunikacji miejskiej. Częstotliwość kursowania autobusów jest niewielka.

4. OGÓLNY OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w projektowanym pasie drogowym ul.

Sikorskiego (droga powiatowa) oraz w pasach drogowych ulic: Zdrojowa

i Senatorska – w zakresie skrzyŜowań z ul. Sikorskiego. Istniejący pas drogowy ul.

Sikorskiego poszerzono lokalnie do szerokości niezbędnych do umieszczenia w nim

poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania terenu.

4


Ul. gen. W. Sikorskiego na Odcinku 5 zaprojektowano jako kontynuację

projektowanej przebudowy ulicy w ciągu dróg: krajowej Nr 63, wojewódzkiej Nr 645

i powiatowej Nr 2600B – Odcinki 1-4 wg dokumentacji biura projektowego Egis Poland

Sp. z o. o.

Początek Projektowanej Trasy Odcinka 5 przyjęto na styku z Odcinkiem 4,

przyjmując pikietaŜ roboczy PPT km 0+000,00 w punkcie, który wg pikietaŜa

ewidencyjnego drogi powiatowej Nr 2600B znajduje się w km 1+584,50. Dowiązano

się sytuacyjnie i wysokościowo do rozwiązań przedstawionych w dokumentacji

technicznej budowy Odcinka 4.

Koniec Projektowanej Trasy przyjęto w km 0+709,50 wg pikietaŜa roboczego

niniejszej dokumentacji. Wg pikietaŜa ewidencyjnego drogi powiatowej Nr 2600B jest

to km 0+875,00.

Istniejącą jezdnię ul. Sikorskiego w rejonie skrzyŜowań z ul. Senatorską, Rybaki

i Zdrojową poszerzono z 9,0m do 9,75m w celu zaprojektowania pasów wyłączenia dla

pojazdów skręcających w lewo. Skorygowano geometrię skrzyŜowania

z ul. Zdrojową, ograniczając rozległość skrzyŜowania, co zwiększy jego czytelność

i przyczyni się do uporządkowania ruchu pojazdów. Zlikwidowano łącznik pomiędzy

ul. Sikorskiego i Senatorską, zlokalizowany na wysokości posesji nr 63. Skorygowano

geometrię zjazdu na drogę serwisową / techniczną, zlokalizowaną wzdłuŜ nasypu

drogowego, dostosowując jego parametry do wymagań dla autobusów komunikacji

zbiorowej, bądź pojazdów technicznych korzystających z drogi serwisowej.

Za skrzyŜowaniem z ul. Zdrojową zaprojektowano przystanek komunikacji

zbiorowej z wiatą przystankową oraz zatoką o nawierzchni z kostki granitowej.

Lokalizację większości istniejących zjazdów na posesje pozostawiono bez

zmian. Z uwagi na fakt, iŜ posesje nr 4 i 6 przy ul. Zdrojowej posiadają w chwili

obecnej zjazdy bezpośrednio na skrzyŜowanie ul. Sikorskiego, w tym przejście dla

pieszych, w niniejszym opracowaniu zaprojektowano zjazd zbiorczy z ul. Zdrojowej,

obsługujący nieruchomości nr 11 641 i 11 642.

Pozostałe zjazdy podlegają przebudowie w niezbędnym zakresie wynikającym

z przebudowy drogi. Przebudowa ta obejmuje rozebranie części nawierzchni zjazdów

w obrębie projektowanego poszerzenia jezdni, przełoŜenie (remont) nawierzchni

z dostosowaniem do nowych rzędnych krawędzi jezdni.

5


Projekt organizacji ruchu waŜny jest po zakończeniu przebudowy

ul. Sikorskiego, planowanej na rok 2013.

5. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Na projektowanych skrzyŜowaniach utrzymano dotychczasowe pierwszeństwo

ruchu dla ul. Sikorskiego. Wydzielone zostały pasy ruchu do skrętu w lewo.

Wyznaczono przejścia dla pieszych za pomocą oznakowania pionowego i poziomego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu zastosowano oznakowanie

poziome.

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze objętym projektem budowlanym,

przedstawione w części graficznej związane jest z:

– określeniem pierwszeństwa ruchu na skrzyŜowaniach,

– wyznaczeniem przejść dla pieszych,

– wyznaczeniem pasów ruchu do skrętu w lewo,

– segregacją ruchu za pomocą oznakowania poziomego,

5.1. ZNAKI PIONOWE

Do oznakowania pionowego naleŜy zastosować znaki średnie. Dla zapewnienia

naleŜytej widoczności znaków, do wykonania lic znaków naleŜy stosować materiały

odblaskowe: folie II generacji. Podczas rozmieszczania znaków naleŜy zachować

skrajnię drogową.

Zastosowane znaki powinny być zgodne z wzorami podanymi w załączniku Nr 1

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zestawienie oznakowania pionowego przedstawiono w Załączniku nr 1

niniejszego opracowania.

5.2. OZNAKOWANIE POZIOME

Segregacja kierunków ruchu za pomocą oznakowania poziomego została

zaprojektowana zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 2 do rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – pkt 1.2.

Oznakowanie poziome naleŜy wykonać w technologii grubowarstwowej. Musi

6


charakteryzować się dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim

współczynnikiem odblaskowości, zachowaniem minimalnych parametrów

odblaskowości w całym okresie uŜytkowania, odpowiednią szorstkością zbliŜoną

do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem

trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenia.

Wykonane znaki powinny być zgodne z wzorami podanymi w załączniku nr 2

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zestawienie oznakowania poziomego przedstawiono w Załączniku nr 2

niniejszego opracowania.

5.3. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się m.in. w celu

wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie naraŜony jest kierujący

pojazdem. W niniejszym projekcie wykorzystano stalowe bariery ochronne. Urządzenia

bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami

określonymi w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich

umieszczania na drogach.

Zestawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawiono

w Załączniku nr 3 niniejszego opracowania.

6. UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka

wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd

drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na

7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

7


Zestawienie ilości oznakowania pionowego

Załącznik nr 1

1. A – 7 - szt. 2

2. B – 5 - szt. 1

3. B – 18 - szt. 1

4. B – 36 - szt. 1

5. C – 9 - szt. 2

6. C – 13a - szt. 3

7. C – 13/16 (oddzielenie poziome) - szt. 1

8. C – 13/16 (oddzielenie pionowe) - szt. 5

9. D – 1 - szt. 3

10.D – 6 - szt. 7

11. D – 6b - szt. 4

12. D – 15 - szt. 1

13. F – 10 - szt. 3

14. T – 0 „Nie dotyczy obsługi przyległych posesji” - szt. 1

15. T – 0 „Nie dotyczy budowy bulwarów” - szt. 1

16. T – 0 „Nie dotyczy przewozu towarów łatwo psujących się” - szt. 1

17. T – 0 „Nie dotyczy pojazdów rejestrowanych w m. ŁomŜa

oraz zaopatrzenia m. ŁomŜa” - szt. 1

18. T – 25a - szt. 1

19. U – 5b - szt. 2

20. Słupki do znaków - szt. 26

Zestawienie ilości oznakowania poziomego

Załącznik nr 2

1. P – 1c „linia pojedyncza przerywana – wydzielająca”: - 12,96 m 2

2. P – 1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka”: - 13,92 m 2

3. P – 2b „linia pojedyncza ciągła – szeroka”: - 19,58 m 2

4. P – 3a „linia jednostronnie przekraczalna - długa”: - 35,21 m 2

5. P – 4 „linia podwójna ciągła”: - 87,63 m 2

6. P – 7a „linia krawędziowa – przerywana szeroka”: - 21,84 m 2

8


7. P – 7b „linia krawędziowa – ciągła szeroka”: - 53,35 m 2

8. P – 8a „strzałka kierunkowa na wprost”: - 3,63 m 2

9. P – 8b „strzałka kierunkowa w lewo”: - 11,92 m 2

10. P – 8f „strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo”: - 10,95 m 2

11. P – 10 „przejście dla pieszych” o szer. 4,0 m: - 111,59 m 2

12. P – 11 „przejazdy dla rowerzystów”: - 9,94 m 2

13. P – 13 „linia warunkowego zatrzymania złoŜona z trójkątów”: - 5,95 m 2

14. P – 14 „linia warunkowego zatrzymania złoŜona z prostokątów”: - 8,92 m 2

15. P – 21a „powierzchnie wyłączone z ruchu o liniowaniu prostym”: - 74,83 m 2

16. P – 23 „symbol roweru”: - 14,56 m 2

Załącznik nr 3

Zestawienie ilości urządzeń bezpieczeństwa ruchu

1. U – 5a „słupek przeszkodowy” - 2 szt.

2. U – 14a „bariera stalowa ochronna”: - 854,00 m

3. bariery typu olsztyńskiego - 10 mb

9

More magazines by this user
Similar magazines