wyniki 2011. porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe - KSOW

ksow.pl

wyniki 2011. porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe - KSOW

WYNIKI 2011.

POREJESTROWE

DOŚWIADCZALNICTWO

ODMIANOWE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


WYNIKI 2011.

POREJESTROWE

DOŚWIADCZALNICTWO

ODMIANOWE I ROLNICZE


Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu

Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego

Norbert Styrc

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

44-180 Toszek, tel. +32 233 41 87

e-mail: sdoo.pawlowice@coboru.pl

Opracowanie:

Teresa Giel

Weronika Jaksik

Piotr Lipok

Joanna Łebek

Przemysław Majchrowski

Tomasz Pompa

Danuta Radziszewska

Teresa Sikora

Magdalena Wójcik

– jęczmień jary

– groch siewny, bobik, soja

– pszenica ozima

– pszenżyto ozime, zyto ozime, pszenżyto jare

– ziemniak

– rzepak ozimy, lista zalecanych odmian, badania odmian CCA

– przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym

– pszenica jara

– jęczmień ozimy, owies

Redakcja merytoryczna:

Teresa Ryszka

Redakcja całości:

Norbert Styrc

Publikacja chroniona prawem autorskim.

Przedruk dozwolony tylko po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR.

Druk

nr 03/2012, nakł. 1000 egz.


Spis treści

Wstęp .................................................................................................................................................................................................................................................................... 5

Przebieg pogody w sezonie wegetacyjnym ................................................................................................................................................................................ 6

Metodyka prowadzenia doświadczeń ............................................................................................................................................................................................. 13

Lista zalecanych odmian .......................................................................................................................................................................................................................... 15

Pszenica ozima ................................................................................................................................................................................................................................................ 17

Jęczmień ozimy .............................................................................................................................................................................................................................................. 28

Pszenżyto ozime ............................................................................................................................................................................................................................................ 33

Żyto ozime ......................................................................................................................................................................................................................................................... 39

Pszenica jara ..................................................................................................................................................................................................................................................... 44

Jęczmień jary ................................................................................................................................................................................................................................................... 51

Owies .................................................................................................................................................................................................................................................................... 58

Pszenżyto jare .................................................................................................................................................................................................................................................. 62

Rzepak ozimy ................................................................................................................................................................................................................................................... 66

Ziemniak ............................................................................................................................................................................................................................................................. 73

Groch siewny ................................................................................................................................................................................................................................................... 86

Bobik ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 90

Soja ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 94

Badania odmian CCA .................................................................................................................................................................................................................................. 97

Opisy odmian roślin rolniczych ............................................................................................................................................................................................................ 102

Spis treści


5

Śląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego przekazuje do wykorzystania trzynaste opracowanie

wyników doświadczeń PDOiR obejmujące lata 2009–2011.

Uprawa właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. Zwiększony obecnie

dopływ odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na obiektywną informację o odmianach. Źródłem takich

informacji są wyniki doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR), które zajmuje się

badaniem wartości gospodarczej odmian ukierunkowanej na potrzeby praktyki rolniczej. Ma ono na celu kształtowanie doboru

gatunków i odmian roślin uprawnych najbardziej przydatnych do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych województwa

śląskiego. Utworzone na podstawie wyników PDOiR Listy Zalecanych Odmian (LZO) eliminują napływ do praktyki rolniczej

odmian niesprawdzonych, nadmiernie rozreklamowanych o małej przydatności do uprawy na naszym terenie. W sezonie doświadczalnym

2010/2011 zrealizowano łącznie w województwie śląskim 61 doświadczeń, w których przetestowano 498 odmian.

Doświadczenia finansowane były: 26 z środków budżetowych, pozostałe 35 z środków Samorządu Województwa i Samorządu

Lokalnego, Śląskiej Izby Rolniczej, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, Firm handlowo nasiennych, Firm chemicznych i nawozowych.

Doświadczenia dla poszczególnych gatunków zlokalizowano z wykorzystaniem istniejącej bazy doświadczalnej, na

którą składają się stacje doświadczalne oceny odmian COBORU tj; SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach; jednostki hodowli

roślin: „DANKO” Hodowla Roślin, Zakład Hodowli Roślin w Modzurowie, Małopolska Hodowla Roślin; Zakład Hodowlano-Produkcyjny

– Nieznanice; Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oddział w Mikołowie; Instytut Ochrony Roślin PIB oddział

w Sośnicowicach. Koordynację wszelkich działań związanych z PDOiR na terenie województwa śląskiego prowadzi Stacja

Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach współpracująca ściśle z Wojewódzkim Zespołem Porejestrowego Doświadczalnictwa

Odmianowego i Rolniczego. Wyniki doświadczeń PDOiR w województwie śląskim opracowane są przez specjalistów COBORU

– Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz pozostałych jednostek prowadzących doświadczenia w woj. śląskim. W systemie

PDOiR większość decyzji dotyczących doświadczeń prowadzonych w naszym województwie podejmowanych jest przez Śląski

Wojewódzki Zespół PDOiR, który ustala dobory i lokalizacje doświadczeń w taki sposób, aby mieć informację o wartości gospodarczej

odmian i proponować LZO do uprawy w województwie. Listy Zalecanych Odmian dla województwa śląskiego zgodnie

z ustawą o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 roku, tj. Dz.U. z 2007 roku z późniejszymi zmianami, tworzone są od 2004 roku.

Decyzję w sprawie utworzenia LZO podejmuje dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach koordynującej PDOiR

w województwie po zasięgnięciu opinii wyrażonej poprzez głosowanie członków śląskiego zespołu PDOiR. W 2012 roku utworzono

LZO dla gatunków takich jak: pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, żyto ozime

,owies , rzepak ozimy, ziemniak ( wszystkie grupy wczesności) oraz groch siewny. Odmiany zamieszczone na LZO wykazały dużą

przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian

najlepiej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania. Liczba odmian umieszczonych na LZO w 2012 roku wynosi dla

poszczególnych gatunków od 1 do 12, a ich charakterystyka zamieszczona jest w dalszej części opracowania. Informacje na temat

LZO można uzyskać w: SDOO w Pawłowicach, ZDOO w Kochcicach, Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach – Wydział Terenów

Wiejskich, Śląskiej Izbie Rolniczej w Katowicach, Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz w oddziałach w Mikołowie

i Bielsku Białej. Doświadczenia prowadzone w ramach PDOiR w województwie śląskim służą także jako baza dydaktyczna

dla rolników, producentów rolnych, służb doradczych i firm działających na rzecz rolnictwa. W sezonie wegetacyjnym na polach

doświadczalnych odbywają się liczne szkolenia i pokazy. Stwierdzić należy, że program PDOiR w naszym regionie cieszy się dużym

zainteresowaniem, systematycznie się rozwija i obejmuje badaniami nowe gatunki roślin uprawnych przyczyniając się do rozwoju

rolnictwa w województwie śląskim. W imieniu Śląskiego Wojewódzkiego Zespołu PDOiR za wsparcie finansowe, merytoryczne

oraz aktywny udział w rozwój PDOiR składam serdeczne podziękowanie Kierownictwu i Specjalistom prowadzącym doświadczenia

tj. Hodowli Roślin „Danko”, ZHR Modzurów, Małopolskiej Hodowli Roślin ZHP – Nieznanice, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

w Częstochowie oddział w Mikołowie, Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach. Dziękuję Zarządowi Województwa Śląskiego,

Zarządowi Śląskiej Izby Rolniczej, Urzędowi Gminy Kochanowice, Urzędowi Miejskiemu w Toszku, Polskiemu Związkowi Producentów

Kukurydzy, firmie nasiennej AGROBRAS, firmom handlowo-nasiennym: Agrocentrum Sp. z o.o. Strzelce Opolskie, PPH Butor Łany

Wielkie, PZR Chempest Racibórz, firmom chemicznym: Syngenta, Bayer, Du Pont, BASF, firmom produkującym nawozy dolistne: Ekoplon,

ADOB. Realizacja i podejmowanie nowych zadań związanych z programem PDOiR nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy

wszystkich wymienionych instytucji i firm.

Norbert Styrc

Przewodniczący Śląskiego Zespołu PDOiR

WSTĘP


6

PRZEBIEG POGODY

W SEZONIE WEGETACYJNYM 2010-2011

Charakterystykę przebiegu pogody w sezonie wegetacyjnym 2010/2011 opracowano na podstawie obserwacji meteorologicznych

prowadzonych w SDOO Pawłowice i ZDOO Kochcice. Uwzględniono temperatury średnie dobowe, średnie minimalne

i średnie maksymalne oraz miesięczne sumy opadów w sezonie wegetacyjnym (wrzesień 2010 – sierpień 2011)

Tabela 1. Temperatury średnie miesięczne, średnie maksymalne, średnie minimalne oraz najwyższe i najniższe temperatury notowane

w sezonie wegetacyjnym 2010/2011 w SDOO Pawłowice i ZDOO Kochcice.

miesiąc

Średnia

maksymalna

Najwyższa

notowana

Temperatura w °C

Średnia

minimalna

Najniższa

notowana

Średnia

dobowa

P K K P K K P K

2010 rok

wrzesień 16,9 16,7 23,0 (24.09) 9,1 7,3 1,8 (18.09) 12,2 11,8

październik 11,0 11,1 17,8 (31.10) 2,2 0,9 - 2,9 (27.10) 5,8 5,5

listopad 9,7 8,9 17,5 (1.11) 4,1 2,4 - 14,2 (30.11) 6,3 5,5

grudzień - 0,5 -2,8 6,6 (23.12) - 9,0 - 9,6 - 19,1 (5.12) - 5,1 - 6,0

2011 rok

styczeń 2,3 1,5 8,4 (14.01) - 3,2 - 3,3 - 12,3 (29.01) - 0,7 - 0,7

luty 1,3 0,2 9,2 (6.02) - 5,6 - 6,9 - 18,1 (24.02) - 2,5 - 3,4

marzec 9,4 9,0 18,4 (31.03) - 0,7 - 1,6 - 8,7 (2.03) 3,6 3,4

kwiecień 16,8 16,8 23,0 ( 28.04) 4,3 3,6 - 2,8 ( 11.04) 10,4 10,3

maj 20,0 19,4 28,5 (31.05) 6,9 6,3 - 1,9 (4.05) 13,6 13,5

czerwiec 24,1 23,3 28,6 (5.06) 12,6 11,6 b.d. 18,3 17,8

lipiec 23,2 21,8 30,0 (13.07) 12,8 12,3 b.d 17,6 17,2

sierpień 25,7 24,5 33,2 (27.08) 13,9 12,9 b.d. 19,1 18,7

Tabela 2. Miesięczne i dekadowe sumy opadów w mm w sezonie wegetacyjnym 20010/2011 w SDOO Pawłowice i ZDOO Kochcice

miesiąc

Sumy dekadowe

Suma opadów w mm

I II III

Suma

miesięczna

P K P K P K P K

2010 rok

Wrzesień 33,7 37,8 9,4 5,4 54,8 46,2 97,9 89,4

Październik 0 0 2,5 3,5 0,8 1,2 3,3 4,7

Listopad 25,7 31,6 20,3 21,6 26,7 29.6 72,7 82,8

Grudzień 17,2 15,6 19,1 33,5 7,5 7,4 43,8 56,5

2011 rok

Styczeń 7,0 5,9 16,2 24,1 1,9 1,6 25,1 31,6

Luty 2,9 6,4 8,9 11,8 0 0 11,8 18,2

Marzec 0 0,5 21,7 27,4 3,9 3,1 25,6 31,0

Kwiecień 3,3 5,6 6,0 6,8 12,1 3,6 21,4 16.0

Maj 25,5 25,0 5,9 9,2 26,0 31,2 57,4 65,4

Czerwiec 11,4 36,2 1,0 27,8 30.4 26,8 42,8 90,8

Lipiec 42,6 45,5 30.0 53,2 38,4 33,8 111,0 132,5

Sierpień 3,4 12,0 24,8 38,3 3,8 3,4 32,0 53,7

Suma opadów w sezonie 544,8 672,6

Wrzesień 2010 Miesięczne sumy opadów w Pawłowicach i Kochcicach były zróżnicowane, niższe w Kochcicach,

w obydwóch miejscowościach suma opadów wrześniowych znacznie przekroczyła wartość średnią wieloletnią. Rozkład

opadów był bardzo nierównomierny. Obfite opady obserwowano w I i III dekadzie. II dekada ze znikomymi opadami (poniżej

10 mm). Średnie dobowe temperatury września, bardzo zbliżone w Pawłowicach i Kochcicach, były niższe o 3°C w porównaniu

do września w poprzednim sezonie wegetacyjnym (w porównaniu do średniej wieloletniej niższe o około 1 °C). Temperatury

średnie maksymalne września 2010 r. były prawie jednakowe w miejscowościach i znacznie (o 4 °C niższe w porównaniu


8

temperatura powietrza dla kwietnia 2011 r. prawie identyczna w Pawłowicach (10,4 oC) i Kochcicach (10,3 oC) była wyższa od

średniej wieloletniej o 2,8 °C, a także od notowanej w kwietniu 2010 r. w Pawłowicach i Kochcicach. Średnia temperatura minimalna

w Pawłowicach była nieznacznie wyższa od notowanej w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. W Kochcicach

różnica była znaczna (średnia temperatura minimalna w 2011 r. – 3,6 °C, w 2010 r. – 1,5 °C. Najniższe temperatury zanotowano

11 kwietnia w Pawłowicach – 1,5 °C, w Kochcicach – 2,8 °C.

Maj 2011 Miesięczna suma opadów w maju notowana w Kochcicach wynosiła około 80% średniej wieloletniej,

w Pawłowicach około 70%. Zdecydowanie najbardziej uboga w opady była II dekada (5,9 mm w Pawłowicach i 9,2 mm w Kochcicach).

W I i III dekadzie maja opady były rozłożone równomiernie, a różnice w nasileniu między punktami doświadczalnymi

były niewielkie. W Kochcicach suma opadów w I dekadzie maja dotyczyła w całości opadu śniegu z 3 maja. Średnia dobowa

temperatura powietrza bardzo zbliżona w miejscowościach była nieco wyższa od średniej wieloletniej i nieznacznie wyższa od

średniej dla maja 2010 r. Średnie temperatury minimalne były w maju 2011 r. stosunkowo mało zróżnicowane w miejscowościach

– w Kochcicach średnia temperatura minimalna była o 0,6 °C, niższa od notowanej w Pawłowicach. Najniższą temperaturę

notowano w Kochcicach 4 maja (-1,9 °C). Średnia temperatura maksymalna osiągnęła wartość 20,0 °C w Pawłowicach.

W Kochcicach była niższa o 0,6 °C. Najwyższą temperaturę (28,5 °C) zanotowano w Kochcicach w ostatnim dniu maja.

Czerwiec 2011 Miesięczna suma opadów w Pawłowicach wynosiła około 50% średniej wieloletniej,

w Kochcicach była nieznacznie wyższa w porównaniu ze średnią wieloletnią. Dekadowe sumy opadów w miejscowościach

różniły się znacznie. W Pawłowicach najwięcej opadów przypadło na II dekadę. W Kochcicach rozkład opadów w dekadach był

bardziej równomierny, jednak suma dla I dekady dotyczyła niemal w całości opadu jednorazowego, zanotowanego 1 czerwca.

Miesięczne sumy opadów czerwcowych w 2010 r., bardzo zbliżone w miejscowościach, były około 20 mm niższe od normy

wieloletniej. W III dekadzie panowała susza. Dekadowa suma opadów wyniosła w Pawłowicach 0,9 mm, w Kochcicach 0,0 mm.

Średnia temperatura dobowa dla czerwca 2011 r. zbliżona w miejscowościach była wyższa od średniej wieloletniej o około

2 °C, w 2010 r. średnie temperatury dobowe przybrały wartość pośrednią między notowanymi w czerwcu 2011 r., a średnią

wieloletnią. Średnie temperatury maksymalne dla czerwca 2011 r. były wyższe od notowanych w analogicznym okresie w 2010

r. o 2,2 °C w Pawłowicach i o 1,5 °C w Kochcicach. Temperatury średnie minimalne czerwca w 2011 r. były bardzo zbliżone

w miejscowościach.

Lipiec 2011 Miesięczna suma opadów w Pawłowicach przekroczyła średnią wieloletnią o około 10%, w Kochcicach

o ponad 30%. Rozkład opadów w dekadach był w 2011 r. był w miarę równomierny, występowały jednak bardzo obfite

opady jednorazowe, stanowiące przeważającą część sumy dekadowej (w Kochcicach 40,7 mm – 4 sierpnia). W lipcu 2010 r.

miesięczna suma opadów w Pawłowicach była zbliżona do średniej wieloletniej, natomiast w Kochcicach niższa od średniej

wieloletniej o około 20%. Najniższe opady notowano w lipcu 2010 r. w I dekadzie. Średnie temperatury dobowe lipca 2011

r. były bardzo zbliżone w miejscowościach i minimalnie odbiegały od średniej wieloletniej (Pawłowice 17,6 °C, Kochcice 17,2

°C, średnia wieloletnia 17,4 °C). Lipiec w 2010 r. charakteryzował się wysoką średnią temperaturą powietrza, wyższą od normy

wieloletniej o około 3 °C.

Sierpień 2011 Miesięczna suma opadów w Pawłowicach wynosiła zaledwie około 40% średniej wieloletniej,

w Kochcicach około 70%. Najwięcej opadów występowało w II dekadzie sierpnia. Sierpniowe sumy opadów w 2010 r. były

bardzo wysokie, szczególnie w Kochcicach (około 150% średniej wieloletniej). Opady w Pawłowicach wynosiły około 120%

średniej wieloletniej. Rozkład opadów w sierpniu 2010 r. był odmienny w punktach doświadczalnych w Pawłowicach. Najwięcej

opadów notowano w III dekadzie (ponad 50% ogólnej ilości) w Kochcicach zbliżone były sumy w I i III dekadzie. Sierpień

2011 r. był kolejnym sierpniem, w którym średnie dobowe temperatury powietrza były wyższe od średniej wieloletniej w Pawłowicach

o 2,0 °C, w Kochcicach o 1,6 °C. Średnia temperatura maksymalna dla sierpnia 2011 r. była w Pawłowicach wyższa

o 1,2 °C niż w Kochcicach. Średnie temperatury maksymalne w sierpniu 2010 r. były bardzo zbliżone w miejscowościach, ale

wyraźnie niższe od notowanych w sierpniu 2011 r. Średnia temperatura minimalna w Kochcicach w sierpniu 2011 r. była niższa

od notowanej w Kochcicach o 1,0 °C.

Wpływ przebiegu pogody sezonie wegetacyjnym 2010–2011

na wybrane cechy i poziom plonów ważniejszych roślin rolniczych

Czynniki meteorologiczne, wpływające w istotnym stopniu na warunki rozwoju roślin to:

• warunki okresu zimowego,

• ilość i rozkład opadów w sezonie wegetacyjnym.

Wpływ wymienionych czynników jest w znacznym stopniu modyfikowany przez warunki glebowe.

Przezimowanie

W sezonie wegetacyjnym 2010/2011 nie wystąpiły w punktach doświadczalnych na terenie województwa śląskiego

znaczniejsze szkody wynikające z warunków zimowania w doświadczeniach z roślinami ozimymi.

Rzepak ozimy – ocena stanu roślin po zimie dla wzorca – średnia dla miejscowości, 81,6% była gorsza od średniej za

lata 2010/2011, wynoszącej 89,5%. Obsada roślin szt./m 2 w miejscowościach była zbliżona (od 30 w Sośnicowicach do 37

w Pawłowicach). Stopień uszkodzenia rozet po zimie (7,7 o ) był w 2011 r. nieco większy od średniej za lata 2010/2011 (ocena

8,3 o w skali 9-stopniowej).

Jęczmień ozimy – ocena stanu roślin po przezimowaniu wahała się dla wzorca od 7,5 o w Kochcicach (9,0 o – ocena jesienią)

do 9,0 o w Modzurowie i Nieznanicach (w Modzurowie i Nieznanicach oceny przed wejściem w stan spoczynku 9,0 o ). Obecność

martwych roślin po zimie w znikomym nasileniu (2,0–2,4%) stwierdzono tylko w Kochcicach.


Pszenica ozima – oceny stanu roślin po przezimowaniu wahały się dla wzorca od 7,7 o w Mikołowie do 9,0 o w Nieznanicach.

Wysokie oceny stanu roślin po przezimowaniu (8,6–9,0 o ) w Pawłowicach, Modzurowie, Nieznanicach i Sośnicowicach były

zbliżone do ocen jesiennych. W Kochcicach i Mikołowie, gdzie oceny stanu roślin po przezimowaniu były najniższe, uległy

one jednak poprawie, w porównaniu do ocen dokonanych jesienią. Wskazuje to, że na stan roślin wpłynął niedobór opadów

w okresie jesiennym.

Pszenżyto ozime – oceny stanu roślin po przezimowaniu zamykały się w przedziale zbliżonym, jak dla innych gatunków zbóż

ozimych – nieco niższe w Mikołowie (7,4–7,8 o ), w pozostałych miejscowościach 8,0°, w Kochcicach do 9,0° w pozostałych punktach

doświadczalnych. Występowanie martwych roślin po zimie stwierdzono tylko w Kochcicach, w minimalnej ilości – 1,4 do 2,3%.

Żyto ozime – stan roślin po zimie najniżej oceniono w Mikołowie (7,3 o ), w Pawłowicach i Kochcicach oceny były wyższe (7,9°,

8,6°). Martwe rośliny występowały tylko w Kochcicach i były nieznacznie liczniejsze niż w przypadku innych gatunków (5,2–5,6%).

Występowanie w 2011 roku ważniejszych chorób na poziomie agrotechniki a 1

Omawiany sezon wegetacyjny charakteryzował się pogodą niezbyt sprzyjającą dla rozwoju grzybów wywołujących choroby roślin.

Rzepak ozimy

Szara pleśń nie wystąpiła w żadnym z trzech punktów doświadczalnych. Choroba podstawy łodyg (ocena nasilenia w %)

nie wystąpiła w Kochcicach. Porażenie w Sośnicowicach było silne (34,5% porażonych roślin), słabsze w Pawłowicach

(19,3%). Zgnilizna twardzikowa wystąpiła we wszystkich miejscowościach. Nasilenie choroby dla wzorca było minimalne

w Sośnicowicach (1,4% porażonych roślin), nieco większe nasilenie notowano w Kochcicach (4,6%), największe w Pawłowicach

(11,3%). W 2010 r. nasilenie zgnilizny twardzikowej było nieco większe – ocena dla wzorca, średnia dla dwóch punktów

doświadczalnych – 15,6%. Czerń krzyżowych wystąpiła w nasileniu słabym w Kochcicach (ocena 7,7 o ) i Pawłowicach (8,1 o ),

w Sośnicowicach nie wystąpiła.

Zboża ozime

Wystąpiło znaczne zróżnicowanie nasilenia chorób w punktach doświadczalnych na poziomie agrotechniki a 1

.

Mączniak prawdziwy wystąpił na pszenicy ozimej w największym nasileniu w Sośnicowicach (ocena wzorca 5,6 o ). Nie

wystąpił w Kochcicach i Mikołowie. W pozostałych punktach nasilenie było słabe. Na jęczmieniu ozimym dość silne porażenie

mączniakiem notowano w Modzurowie. W pozostałych miejscowościach choroba nie wystąpiła lub wystąpiła w bardzo

słabym nasileniu. Na pszenżycie ozimym mączniak w nieco większym nasileniu wystąpił w Nieznanicach (ocena wzorca 7,2 o )

i Modzurowie (7,6 o ). Na życie ozimym objawy mączniaka nie wystąpiły – ocena we wszystkich miejscowościach 9,0°.

Słabe nasilenie rdzy brunatnej odnotowano na pszenicy ozimej – ocena wzorca średnia dla 3 punktów doświadczalnych

7,9°. Na pszenżycie ozimym rdza brunatna wystąpiła tylko w Nieznanicach w nasileniu słabym (ocena 7,6°), na życie ozimym

rdza brunatna wystąpiła we wszystkich punktach doświadczalnych w nasileniu średnim do słabego – oceny wzorca od 6,3°

w Kochcicach i 7,4° w Pawłowicach do 7,7° w Mikołowie.

Septorioza liści na pszenicy ozimej nie wystąpiła w Nieznanicach i Sośnicowicach. W pozostałych miejscowościach oceny dla

wzorca wahały się od 7,0 o w Modzurowie do 8,1 o . Na jęczmieniu ozimym septorioza liści nie wystąpiła w Pawłowicach. Na życie

ozimym septorioza liści wystąpiła w nasileniu średnim w Kochcicach (ocena wzorca 6,3°), w Pawłowicach w nasileniu słabym

(7,7°). W Mikołowie choroba nie wystąpiła.

Z chorób specyficznych dla jęczmienia rdza karłowa nie wystąpiła w żadnym punkcie doświadczalnym, plamistość siatkowa

nie wystąpiła w Pawłowicach, w pozostałych miejscowościach notowano nasilenie średnie (oceny od 5,0° w Modzurowie i 6,7°

w Kochcicach do 7,1° w Nieznanicach). Rynchosporioza wystąpiła w nasileniu słabym tylko w Pawłowicach (ocena 7,8°).

Nie zaobserwowano na zbożach ozimych chorób podstawy źdźbła i czernienia zbóż.

Zboża jare

Mączniak prawdziwy nie wystąpił w 2011 r. na pszenicy jarej w żadnym punkcie doświadczalnym. Na jęczmieniu jarym objawy

mączniaka w nasileniu słabym (ocena 7,5°) notowano tylko w Modzurowie. Na owsie choroba nie wystąpiła.

Rdza brunatna wystąpiła na pszenicy jarej tylko w Modzurowie w dość dużym nasileniu (ocena 4,6°). Nie wystąpiły rdze

charakterystyczne dla innych gatunków zbóż jarych (rdza kałowa jęczmienia i rdza wieńcowa owsa).

Septorioza liści wystąpiła na pszenicy jarej w nasileniu średnim (ocena 5,8°) w Modzurowie i w nasileniu słabym (ocena 7,5°)

w Kochcicach. Na pozostałych gatunkach zbóż jarych nie stwierdzono septoriozy liści.

Plamistość siatkowa wystąpiła w 2011 r. na jęczmieniu jarym w Modzurowie w nasileniu średnim (ocena wzorca 6,5°)

i w Kochcicach w nasileniu słabym (ocena 8,0°).

Helmintosporioza w 2011 r. wystąpiła na owsie tylko w Nieznanicach, w nasileniu słabym (ocena wzorca 8,0°).

Wysokość roślin

Wysokość roślin dla wzorca w 2011 r. była silnie zróżnicowana w miejscowościach, co miało związek z lokalnymi warunkami

wodnymi i jakością gleb. Dla poszczególnych gatunków badanych roślin sytuacja przedstawiała się następująco:

Rzepak ozimy – wysokość roślin w miejscowościach wahała się od 131 cm w Sośnicowicach do 146 cm w Pawłowicach;

Pszenica ozima – wahania na poziomie agrotechniki a 1

od 75 cm w Mikołowie (gleba najlżejsza) do 92 cm w Modzurowie

(gleba o dużej pojemności wodnej). Na poziomie a 2

wysokość roślin wahała się od 57 cm w Sośnicowicach do 82 cm

w Nieznanicach. W Nieznanicach zastosowanie regulatora wzrostu na poziomie a 2

nie skutkowało skróceniem roślin, efekt

skrócenia był minimalny także w Kochcicach;

Jęczmień ozimy – wysokość roślin dla wzorca na poziomie agrotechniki a 1

wahała się od 88 cm w Kochcicach do 103

cm w Modzurowie, na poziomie a 2

od 78 cm w Kochcicach do 102 cm w Modzurowie (brak reakcji na regulator wzrostu

w Modzurowie i Nieznanicach);

Pszenżyto ozime – najmniejszą wysokość dla wzorca na poziomie a 1

notowano na glebie najlżejszej w Mikołowie (93

cm), największą w Modzurowie 116 cm), w pozostałych miejscowościach od 105 do 107 cm. Na poziomie a 2

skrócenie roślin

wynosiło 10 cm, w pozostałych miejscowościach wahało się od 3–6 cm;

9

przebieg pogody


10

Żyto ozime – wysokość roślin dla wzorca na poziomie a 1

wynosiła 123 cm w Mikołowie, 142 cm w Kochcicach i 148

cm w Pawłowicach. Skrócenie roślin w wyniku zastosowania regulatora wzrostu największe było w Pawłowicach (26 cm),

w Mikołowie wynosiło 10 cm, w Kochcicach zaledwie 4 cm;

Pszenica jara – wysokość roślin dla wzorca na poziomie a 1

wynosiła: w Modzurowie – 83 cm, w Pawłowicach – 91 cm,

w Kochcicach – 100 cm. Skrócenie w wyniku stosowania regulatora wzrostu na poziomie a 2

wahało się od 6 cm w Pawłowicach

do 11 cm w Modzurowie.

Jęczmień jary – wysokość roślin na poziomie agrotechniki a 1

wynosiła 64 cm w Modzurowie, 77 cm w Kochcicach i 86

cm Pawłowicach. Zastosowanie regulatora wzrostu na poziomie a 2

skutkowało skróceniem roślin dla wzorca o 6–9 cm

w miejscowościach;

Owies – wysokość roślin dla wzorca wahała się w miejscowościach od 82 cm w Nieznanicach i 83 cm Modzurowie do 109 cm

Kochcicach.

Wyleganie

Pszenica ozima – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło w żadnym z 6 punktów doświadczalnych (oceny dla

wzorca 9,0° na poziomie a 1

i a 2

). Przed zbiorem wyleganie średnie (ocena 5,3°) notowano w Modzurowie na poziomie a 1

, słabe

do bardzo słabego na poziomie a 1

w Sośnicowicach (8,1°) i Pawłowicach (8,4°). Na poziomie a 2

wyleganie słabe notowano

w Modzurowie (ocena 7,3°), bardzo słabe w Pawłowicach i Nieznanicach (oceny 8,4° i 8,8°).

Jęczmień ozimy – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło (oceny dla wzorca we wszystkich miejscowościach,

niezależnie od poziomu agrotechniki 9,0°). Wyleganie przed zbiorem na przeciętnym poziomie agrotechniki było średnie do

słabego (oceny od 7,1° w Modzurowie do 8,4° w Nieznanicach). Na poziomie a 2

oceny wylegania przed zbiorem wahały się od

7,3° w Modzurowie do 8,8° w Kochcicach i Nieznanicach.

Pszenżyto ozime – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło (oceny dla wzorca we wszystkich miejscowościach,

niezależnie od poziomu agrotechniki 9,0°). Przed zbiorem wyleganie nie wystąpiło w Mikołowie, Nieznanicach i Kochcicach

(oceny 9,0°), niezależnie od poziomu agrotechniki. W Modzurowie notowano wyleganie średnie (ocena 6,9°) na poziomie a 1

,

nieznacznie większe (ocena 6,6°) na poziomie a 2

.

Żyto ozime – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło w Mikołowie (oceny 9,0°), niezależnie od poziomu

agrotechniki. W Pawłowicach wyleganie średnie notowano na poziomie a 1

(ocena 6,8°), na poziomie a 2

wyleganie w Pawłowicach

było znikome (ocena 8,9°). W Kochcicach wyleganie było zbliżone na porównywanych poziomach agrotechniki (oceny 7,3°

i 7,4°). Przed zbiorem wyleganie żyta nasiliło się, zwłaszcza na poziomie a 1

(oceny 5,0° w Pawłowicach, 5,2° w Mikołowie i 5,8°

w Kochcicach). Na poziomie a 2

rozpiętość ocen dla wzorca była znaczna Kochcice – 5,7°, Pawłowice – 7,0°, Mikołów – 9,0°.

Pszenica jara – wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej nie wystąpiło w Modzurowie (oceny wzorca niezależnie od poziomu

agrotechniki 9,0°), w Pawłowicach było słabe (oceny 8,3° na poziomie a 1

, 8,2° na poziomie a 2

), w Kochcicach wyleganie było

znikome (oceny odpowiednio 8,8° i 8,5°). Wyleganie przed zbiorem nie wystąpiło w Modzurowie (oceny 9,0°). W Kochcicach

wyleganie wzorca oceniono jako średnie (ocena na poziomie a 1

– 6,9°, na a 2

– 6,4°). Najsilniejsze było wyleganie w Pawłowicach

(ocena niezależnie od poziomu agrotechniki 5,3°).

Jęczmień jary – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie średnie notowano na poziomie a 1

we wszystkich miejscowościach

(oceny 7,0°–7,2 o ). Na poziomie a 2

oceny były nieznacznie wyższe (7,3°–7,6°). Przed zbiorem wyleganie jęczmienia nasiliło się.

W Pawłowicach wyleganie wzorca oceniono na 4,1° na poziomie a 1

i 5,3° na poziomie a 2

. W Kochcicach oceny wylegania

różniły się dla poziomów agrotechniki (4,9° na a 1

, 7,1° na a 2

). W Modzurowie oceny wylegania były najwyższe (7,0° na poziomie

a 1

, 7,4° na poziomie a 2

).

Owies – w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło w Nieznanicach i Modzurowie (oceny 9,0°). W Pawłowicach

rośliny wyległy w stopniu średnim (ocena wzorca 7,0°), w Kochcicach wyleganie było słabe (ocena 7,8°). Przed zbiorem

wyleganie nie wystąpiło w Nieznanicach (ocena 9°), w Modzurowie było znikome (ocena 8,8°). Silne wyleganie przed zbiorem

notowano w Kochcicach (ocena 2,5°) i Pawłowicach (ocena 3,1°).

Masa 1000 ziaren

Pszenica ozima – na poziomie agrotechniki a 1

masa 1000 ziaren dla wzorca wahała się od 39,1 g w Mikołowie do 49,4 g

w Kochcicach. Wzrost nakładów na środki produkcji nie przekładał się w 2011 r. wyraźnie na masę 1000 ziaren. W Pawłowicach

i Sośnicowicach masa 1000 ziaren była nieznacznie niższa na poziomie agrotechniki a 2

, w pozostałych miejscowościach wzrost

masy 1000 ziaren dla wzorca był minimalny, w granicach błędu.

Jęczmień ozimy – masa 1000 ziaren jęczmienia ozimego dla wzorca w 2011 r. na poziomie agrotechniki a 1

najniższa była

w Pawłowicach – 46,4 g, najwyższa w Modzurowie – 52,2 g. Zastosowanie intensywnej agrotechniki skutkowało wyraźnym

wzrostem masy 1000 ziaren w Modzurowie (+3,3 g) i w Kochcicach (+2,2 g). W Pawłowicach masa 1000 ziaren dla wzorca była

niższa na poziomie a 2

względem przeciętnego poziomu agrotechniki o 2,2 g.

Pszenżyto ozime – masa 1000 ziaren wzorca pszenżyta ozimego wykazywała zróżnicowanie między punktami

doświadczalnymi, przy niewielkim, z wyjątkiem Pawłowic, oddziaływaniu poziomu agrotechniki na masę 1000 ziaren. Najniższa

masa 1000 ziaren wystąpiła w Pawłowicach (36,6 g na poziomie a 1

i 32,3 g na poziomie a 2

). Najwyższą masę 1000 ziaren

stwierdzono w Kochcicach – 47,9 g na poziomie a 1

i 47,4 g na a 2

.

Żyto ozime – masa 1000 ziaren na poziomie a 1

wynosiła dla wzorca 31,1 g w Pawłowicach, 32,8 g w Mikołowie i 35,5 g

w Kochcicach; na poziomie a 2

– 33,4 g w Mikołowie i 37,3 g w Kochcicach (brak danych z Pawłowic).

Pszenica jara – masa 1000 ziaren dla wzorca na poziomie a 1

najniższa była w Pawłowicach – 35,1g, na a 2

– 36,2 g.

W Kochcicach wartości mtz na porównywanych poziomach agrotechniki były zbliżone (44,6 g i 44,9 g), w Modzurowie mtz dla

wzorca na poziomie a 1

wynosiła 45,5 g, na wyższym poziomie agrotechniki – 47,4 g.


Jęczmień jary – najniższa masa 1000 ziaren w Pawłowicach wynosiła 45,1 g na poziomie a 1

, przy zastosowaniu intensywnej

agrotechniki mtz uległa obniżeniu do 43,8 g. W Kochcicach i Modzurowie masy 1000 ziaren dla wzorca były bardzo wysokie –

w Kochcicach – 51,3 g na poziomie a 1

, identyczne dla poziomów agrotechniki – 56,8 g, w Modzurowie – 51,3 g na poziomie a 1

i 53,1 g na poziomie a 2

.

Sezon wegetacyjny 2010/2011 jest kolejnym sezonem trzyletniego cyklu doświadczeń, prowadzonych w latach 2009/2011.

Wyniki doświadczeń w poprzednich latach tego cyklu kształtowały ekstremalne zjawiska meteorologiczne. W 2009 r. była

to wyjątkowo nasilona susza wiosenna. W 2010 r. decydujący wpływ na wysokość i jakość plonów miały nadmierne opady

w miesiącach letnich. Na tym tle warunki doświadczeń zbieranych w 2011 r. przedstawiają się stosunkowo korzystnie.

Ważniejsze czynniki pogody wpływające na wzrost i rozwój roślin w omawianym sezonie to:

• susza w okresie jesiennym, uniemożliwiająca terminowe przygotowanie gleby i siew ozimin w terminach optymalnych oraz

pogarszająca warunki wegetacji jesiennej;

• długotrwała susza wiosenna i nierównomierny rozkład opadów – występowanie jednorazowych bardzo obfitych opadów,

stanowiących niekiedy większą część sumy miesięcznej. Opady takie, występujące lokalnie zwiększały zróżnicowanie stanu

roślin w punktach doświadczalnych.

Wyniki doświadczeń ze zbiorów 2011 na tle pozostałych lat cyklu dla wybranych gatunków zbóż – (plony wzorca, średnie dla

miejscowości) przedstawiają się jak niżej:

Pszenica ozima – plon wzorca był w 2011 r. najwyższy w okresie trzyletnim i wynosił na poziomie a 1

78,6 dt/ha (w 2010 r. –

64,9, w 2009 r. – 74,7 dt/ha), na poziomie a 2

w 2011 r. – 86,6 dt/ha (w 2010 r. – 76,3 dt/ha, w 2009 r. – 84,7 dt/ha).

Pszenżyto ozime – plon wzorca był w 2011 r. najwyższy w okresie trzyletnim na poziomie a 1

i wynosił na poziomie a 1

91,1 dt/

ha (w 2010 r. – 69,3, w 2009 r. – 88,5 dt/ha), na poziomie a 2

w 2011 r. – 96,9 dt/ha (w 2010 r. – 84,2 dt/ha, w 2009 r. – 100,1 dt/ha).

Żyto ozime – plon wzorca był w 2011 r. najwyższy na poziomie a 1

w okresie trzyletnim i wynosił na poziomie a 1

67,5 dt/ha (w 2010 r.

– 48,2, w 2009 r. – 82,3 dt/ha), na poziomie a 2

w 2011 r. – 73,6 dt/ha (w 2010 r. – 53,8 dt/ha, w 2009 r. – 92,2 dt/ha).

Pszenica jara – plon wzorca był w 2011 r. najwyższy w okresie trzyletnim i wynosił na poziomie a 1

69,2 dt/ha (w 2010 r. –

47,2, w 2009 r. – 49,2 dt/ha), na poziomie a 2

w 2011 r. – 76,9 dt/ha (w 2010 r. – 51,9 dt/ha, w 2009 r. – 58,5 dt/ha).

Jęczmień jary – plon wzorca był w 2011 r. najwyższy w okresie trzyletnim i wynosił na poziomie a 1

75,2 dt/ha (w 2010 r. –

53,9, w 2009 r. – 67,7 dt/ha), na poziomie a 2

w 2011 r. – 79,9 dt/ha (w 2010 r. – 67,3 dt/ha, w 2009 r. – 79,7 dt/ha).

11

przebieg pogody


12

Skład Zespołu Wojewódzkiego PDOiR w woj. śląskim na lata 2011–2014

powołanego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 30 czerwca 2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Instytucja Stanowisko

1 Styrc Norbert

COBORU SDOO w Pawłowicach;

Stacja Koordynująca PDOiR

Dyrektor

2 Barandys Romuald Śląska Izba Rolnicza Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej

3 Borychowski Andrzej Syngenta Seeds Sp. z o.o. Manager do spraw rejestracji i rozwoju produktów

4 Dawidowicz Andrzej Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny

5 Gardoń Stanisław

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział w Mikołowie

Zastępca Dyrektora

6 Giel Teresa

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział w Mikołowie

Główny Specjalista

7 Głazek Mariola

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Oddział Sośnicowice

Kierownik

8 Górska Agnieszka

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Katowicach

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora

9 Hoffmann Marcin KWS Lochow Polska Przedstawiciel handlowy

10 Jaksik Weronika COBORU SDOO w Pawłowicach Specjalista do spraw doświadczeń

11 Jarosz Adam KWS Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny

12 Jurkowski Maciej

Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o. o. Zakład

Hodowlano-Produkcyjny Nieznanice

Główny Hodowca

13 Kadzioch Gerard Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BUTOR” Kierownik Działu Nasiennego

14 Karpeta Robert Urząd Marszałkowski w Katowicach Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich

15 Kojpasz Anna Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów Hodowca

16 Kopacz Jan ZDOO w Kochcicach Kierownik Zakładu Doświadczalnego

17 Kluba Elżbieta

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Częstochowie

Starszy specjalista ds. produkcji rośl.

18 Lenart Mariusz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Doradca regionalny

19 Lipiński Kazimierz Zakłady Tłuszczowe „Bielmar”

Kierownik wojewódzkiego inspektoratu

surowcowo-agrotechnicznego

20 Łebek Joanna ZDOO w Kochcicach Starszy specjalista

21 Materla Aleksander „Agrocentrum” Strzelce Opolskie Prezes

22 Materny-Latos Magdalena Urząd Marszałkowski w Katowicach

Kierownik referatu restrukturyzacji obszarów

wiejskich i produkcji rolniczej

23 Mekwińska Alicja

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Katowicach

Kierownik Działu Nasiennego

24 Motłoch Jerzy Urząd Marszałkowski w Katowicach Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich

25 Niewęgłowski Adam

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa

Chempest S.A.

Kierownik Działu Nasion

26 Podolak Zofia

Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp. z o. o.

Zakład Hodowlano-Produkcyjny Nieznanice

Hodowca

27 Pompa Tomasz COBORU SDOO w Pawłowicach Specjalista do spraw doświadczeń

28 Radziszewska Danuta

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Oddział w Mikołowie

29 Ryszka Teresa COBORU SDOO w Węgrzcach Inspektor Oceny Odmian Rejon VI

30 Szczepański Roman

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin

i Nasiennictwa w Katowicach

Starszy specjalista

31 Sikora Teresa Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów Główny hodowca

32 Staroń Jan Zakład Nasienno Rolny Modzurów Dyrektor

33 Wieczorek Andrzej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

Oddział w Mikołowie

Kierownik Działu Produkcji Roślinnej

34 Wita Janusz Komisja Rolnictwa Sejmiku woj. śląskiego Rolnik

35 Jacek Witkowski Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju Członek

36 Roman Włodarz Śląska Izba Rolnicza Prezes


13

METODYKA PROWADZENIA

DOŚWIADCZEŃ

Doświadczenia prowadzono zgodnie z metodyką COBORU, przyjętą dla porejestrowych doświadczeń odmianowych i rolniczych.

Doświadczenia ze zbożami zakładano na dwóch poziomach agrotechnicznych (przeciętnym i intensywnym), na każdym

poziomie w dwóch powtórzeniach.

Różnice między poziomami obrazuje tabela.

Zabiegi różnicujące poziomy agrotechniki

Lp.

Rodzaj zabiegu

Poziomy agrotechniki

przeciętny a 1

intensywny a 2

1. Nawożenie azotowe kg N/ha Zgodne z metodyką a

1 + 40

Opryskiwanie fungicydem w fazie

2.

a) pierwszego kolanka


+

b) kłoszenia


+

3. Opryskiwanie regulatorem wzrostu – +

4. Nawożenie dolistne preparatem wieloskładnikowym – +

Wyjątek stanowi owies i rzepak ozimy, doświadczenia, z tymi gatunkami prowadzono tylko na jednym poziomie agrotechniki

w czterech powtórzeniach.

Dobór odmian do doświadczeń w obrębie poszczególnych gatunków był ustalony przez Wojewódzki Zespół PDOiR Odmiany

wzorcowe były we wszystkich punktach doświadczalnych jednakowe – wyznaczone przez COBORU.

Plony wzorca wszystkich gatunków podano w dt/ha, natomiast dla odmian podano względny plon w % wzorca. Wzorzec

stanowi średnia ze wszystkich badanych odmian w danym roku.

Oceny stanu roślin dokonywane w okresie wegetacji (stan ogólny, przezimowanie, wyleganie, porażenie przez choroby) przedstawiono

w skali 9-stopniowej, gdzie:

1 – oznacza maksymalne nasilenie czynnika szkodliwego lub stan najgorszy,

9 – niewystępowanie lub znikome nasilenie czynnika szkodliwego – stan najlepszy.

Poziomy czynników agrotechnicznych, warunki prowadzenia doświadczeń, oceny i wyniki plonowania przedstawiono w tabelach.

W opracowaniu zachowano stały układ tabel dla wszystkich gatunków zbóż:

Tabela 1 – Odmiany badane.

Tabela 2 – Warunki polowe doświadczeń.

Tabela 3 – Wyniki ogólne doświadczeń.

Tabela 4 – Plon ziarna odmian w punktach doświadczalnych w 2011 r. w % wzorca.

Tabela 5 – Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata 2009–2011.

Tabela 6 – Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie agrotechnicznym – a 1

.

Tabela 7 – Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe.

Tabela 8 – Wybrane wskaźniki wartości technologicznej ziarna (dotyczy pszenicy i jęczmienia).

metodyka prowadzenia doświadczeń


14

Poniżej przedstawiono lokalizację punktów doświadczalnych w województwie śląskim.

Lokalizacja punktów doświadczalnych w woj. śląskim rok 2010/2011

Punkt doświadczalny

Wysokość n.p.m.

(m)

Kompleksy glebowe

Klasy

bonitacyjne gleb

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach 250

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach 280

pszenny dobry, żytni bardzo

obry

pszenny dobry,

żytni bardzo dobry

III a, III b, IV a

III a, III b, IV a

Zakład Hodowli Roślin oddział w Modzurowie 270 pszenny dobry II, III a

Zakład Hodowlano-Produkcyjny w Nieznanicach 260 żytni bardzo dobry IV a

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Oddział w Mikołowie

247

żytni bardzo dobry,

żytni dobry

IV a, IV b

IOR oddział Sośnicowice 260 pszenny dobry III b, IV a


15

LISTA ZALECANYCH ODMIAN (LZO)

do uprawy w województwie śląskim na rok 2012

LISTA ZALECANYCH ODMIAN w województwie śląskim została ustalona przez Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa

Odmianowego i Rolniczego na podstawie wyników doświadczeń odmianowych. Badania realizowane w ramach Porejestrowego

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR) są ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki

rolniczej. Decyzję o utworzeniu LZO, włączeniu lub wycofaniu z nich odmiany podejmuje dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny

Odmian w Pawłowicach – Stacji Koordynującej PDOiR w woj. śląskim, po wcześniejszym zaciągnięciu opinii członków Śląskiego

Wojewódzkiego Zespołu PDOiR. Opinia wyrażona w drodze głosowania jest wiążąca dla dyrektora Stacji Koordynującej PDOiR.

Tworzenie Listy Zalecanych Odmian dla województwa śląskiego uzależnione jest od odpowiedniego zakresu badań PDOiR

w danym gatunku. Wymagana jest odpowiednia liczba doświadczeń i czas badania odmiany, wynosi to; 2 lata w systemie

rejestracyjnym WGO (badania wartości gospodarczej odmian (WGO) przed wpisaniem do Rejestru Odmian) oraz 2 lata w systemie

PDOiR. W dniu 26.11.2009 r. Krajowy Zespół Koordynujący PDOiR wprowadził poprawkę w ustaleniach dotyczących LZO.

W przypadku, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki 2-letnich badań WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziła

je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDOiR, możliwa jest jej wstępna rekomendacja już po trzech latach badań. Jednakże

odmiana ta na LZO powinna być oznaczona jako „wstępnie rekomendowana”. LZO zawierają odmiany najbardziej przydatne

do uprawy i przystosowane do warunków glebowo – klimatycznych województwa śląskiego.

Pierwsza lista LZO dla województwa śląskiego powstała w roku 2004 dla pszenicy ozimej. Następna utworzona w 2005r. dotyczyła

następujących gatunków: pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego. W 2006 roku

utworzono listy dla owsa, żyta i rzepaku ozimego. W roku 2007 utworzono listę dla ziemniaka, a w roku 2008 utworzono po raz

pierwszy listę dla grochu siewnego. W roku 2011 po raz pierwszy utworzono listę dla pszenżyta jarego.

LISTA ZALECANYCH ODMIAN DO UPRAWY W WOJ. ŚLĄSKIM NA ROK 2012

PSZENICA JARA

Lp. Odmiana

Rok wpisania Wartość

na LZO technologiczna

1. Bombona 2007 E

2. Tybalt 2007 A

3. Bryza 2005 A

4. Parabola 2008 A

5. Hewilla 2009 A

6. Katoda 2010 A

7. Trappe 2010 B

JĘCZMIEŃ JARY

Typ odmiany

1. Rubinek 2010 pastewny

2. Mercada 2009 pastewny

3. Skarb 2010 pastewny

4. Skald 2011 pastewny

5. Suweren 2012 pastewny

6. Atico 2012 pastewny

7. KWS Olof 2011 pastewny

8. Iron * 2012 pastewny

9. Natasia * 2012 pastewny

10. Victoriana 2011 browarny

11. Kormoran 2011 browarny

ŻYTO OZIME

1. Dań. Diament 2008

2. Stanko 2010

3. Brasetto F1 2011

4. Palazzo F1 2012

5. Gonello F1 2012

OWIES

Typ odmiany

1. Breton 2009 nizinna

3. Flamingsprofi 2006 nizinna

4. Krezus 2008 nizinna

6. Zuch 2010 nizinna

7. Bingo 2011 nizinna

8. Scorpion 2011 nizinna

2. Haker 2012 nizinna

5. Arden 2012 nizinna

9. Siwek 2012 nizinna naga

10. Sprinter 2008 górska

PSZENICA OZIMA

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

na LZO

Wartość

technologiczna

1. Boomer 2009 A

2. Bamberka 2011 A

3. Natula 2011 A

4. Askalon 2012 A

5. Ostroga (ost.) 2011 A

6. Kepler * 2012 A

7. Banderola * 2012 B

8. Muszelka 2010 B

9. Mulan 2011 B

10. Bystra 2012 B

11. KWS Ozon * 2012 B

12. Rapsodia 2006 C

JĘCZMIEŃ OZIMY

Typ kłosa

1. Meybrit 2010 wielorzędowy

2. Laverda 2011 wielorzędowy

3. Scarpia 2010 wielorzędowy

4. Merle 2012 wielorzędowy

5. Souleyka * 2012 wielorzędowy

6. Nickela 2009 dwurzędowy

lista zalecanych odmian


16

PSZENŻYTO OZIME

Typ odmiany

1. Leontino 2011

2. Algoso 2010

3. Trigold 2011

4. Tulus 2011

5. Baltiko 2009 krótkosłome

6. Borwo 2012 krótkosłome

7. Atletico 2012 krótkosłome

RZEPAK OZIMY

1. NK Octans F1 2011

2. Visby F1 2010

3. Adam F1 2011

4. Abakus F1 2011

5. ES Mercure F1 2011

6. NK Technic F1 2011

7. Casoar 2012

8. Artoga * 2012

9. Poznaniak F1 2012

10. Sherlock * 2012

11. DK Example * 2012

12. SY Kolumb * 2012

ZIEMNIAK – Bardzo wczesne

Lp.

Barwa miąższu

1. Denar 2007 jż

2. Lord 2007 jż

3. Miłek 2011 jż

4. Viviana * 2012 jż

ZIEMNIAK – Wczesne

1. Owacja 2008 jż

2. Vineta 2007 ż

3. Bellarosa 2010 ż

4. Michalina 2011 jż

ZIEMNIAK – Średniowczesne

1. Bartek 2007 jż

2. Tajfun 2007 ż

3. Satina 2007 ż

4. Elanda 2008 jż

5. Stasia 2011 ż

6. Tetyda * 2012 jż

ZIEMNIAK – Średniopóźne i późne

1. Jelly 2009 ż

Lp.

Odmiana

PSZENŻYTO JARE

Rok wpisania

na LZO

F 1

– odmiana mieszańcowa

Typ odmiany

1. Dublet 2011 pastewna

2. Milkaro 2011 pastewna

3. Milewo 2011 pastewna

GROCH SIEWNY

Barwa nasion

1. Tarchalska 2009 żółta

2. Zekon 2009 zielona

3. Terno 2009 żółta

4. Kavalir 2010 żółta

5. Cysterski 2011 żółta

6. Lasso 2011 żółta

* – wstępna rekomendacja


PSZENICA OZIMA

Doświadczenia prowadzono w 6 punktach doświadczalnych (Pawłowice, Kochcice, Modzurów, Mikołów, Nieznanice, Sośnicowice)

przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki. W doświadczeniach badano 29 odmian ( tylko w Sośnicowicach badano

22 odmiany).

17

Tabela 1. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

odmiany jakościowe (grupa A)

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. ALCAZAR 2006 FR

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

2. BOOMER 2006 2009 UK

RAGT Semences Polska sp. z o.o.87-148 Łysomice ul.

Sadowa 10 A

3. OSTKA STRZ 2006 PL

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR 99–307

Strzelce ul. Główna20

4. FIGURA 2007 PL

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

5. KOHELIA 2008 PL

Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyc sp. z o.o.

55-040 Kobierzyce ul Sportowa 21

6. OSTROGA 2008 2011 PL

„DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

7. ASKALON 2009 2012 DE

Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.

Straszewska 70

8. BAMBERKA 2009 2011 PL

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR 99–307

Strzelce ul. Główna20

9. NATULA 2009 2011 PL

Małopolska Hodowla Roślin –HBP sp. z o.o. 30-002 Kraków

ul. Zbożowa 4

10. SKAGEN 2009 DE

Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.

Straszewska 70

11. BOCKRIS 2010 DE

Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.

Straszewska 70

12. KEPLER 2010 2012* FR

Limagrain Central Europe Societe Europeenne ul. Ks. Piotra

Wawrzyniaka 1 62-052 Komorniki

13. CUBUS CCA DE

KWS Lochow Polska sp. z o.o 57-150 Prusy

Kondratowice ul. Słowiańska 5

odmiany chlebowe (grupa B)

14. BOGATKA 2004 PL „DANKO „ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000 Kościan

15. BATUTA 2006 PL

„DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

16. NATEJA 2007 PL

Hodowla Roślin Szelejewo sp. z o. o. 63-820 Piaski

Szelejewo Drugie 1

17. MUSZELKA 2008 2010 PL

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

18. JENGA 2008 DE

Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.

Straszewska 70

19. MULAN 2008 2011 DE

Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.

Straszewska 70

20. BYSTRA 2009 2012 FR

RAGT Semences Polska sp. z o.o.87-148 Łysomice ul.

Sadowa 10 A

21. LOOK 2009 DE

Dieckmann Seeds Polska sp. z o.o. 86-100 Świece ul.

Mikołaja Reja 4

22. KAMPANA 2009 PL

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

23. KWS OZON 2010 2012* DE

KWS Lochow Polska sp. z o.o 57-150 Prusy

Kondratowice ul. Słowiańska 5

24. BANDEROLA 2010 2012* PL

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

25. FIDELIUS 2010 PL

„DANKO„ Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27 64 -000

Kościan

26. BUTEO CCA DE

KWS Lochow Polska sp. z o.o 57-150 Prusy

Kondratowice ul. Słowiańska 5

odmiany pastewne (grupa C)

27. RAPSODIA 2003 2006 UK

„Piast” Hodowla Roślin Łagiewniki, Grupa Szelejewo sp. z o.o.

Łagiewniki 88-150 Kruszwica

PSZENICA OZIMA


18

Limagrain Central Europe Societe Europeenne ul. Ks. Piotra

28. HENRIK 2010 FR

Wawrzyniaka 1 62-052 Komorniki

Odmiana pszenicy twardej (t.durum)

29. KOMNATA 2009 PL

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR 63-740 Kobylin

Smolice 146

PL – Polska, UK – Wielka Brytania, FR – Francja, DE – Niemcy, CCA – odmiana katalogowa, * – wstępna rekomendacji

Tabela 2. Pszenica ozima. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

Kompleks rolniczej

przydatności gleby

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR odz.

Mikołów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz Powiat Mikołów

2-pszenny dobry

4-żytni|

bardzo dobry

SHR

Nieznanice

Powiat

Częstochowa

IOR

Sośnicowice

Powiat Gliwice

2-pszenny dobry 5-żytni dobry 2-pszenny dobry 2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II IVa IIIa IIIb

pH gleby w KCl 5,9 6,33 - 6,0 6,8 5,77

Przedplon Owies Groch Groch Gorczyca

Koniczyna

łąkowa

Rzepak ozimy

Data siewu 05.10.2010 05.10.2010 06.10.2010 06.10.2010 04.10.2010 07.10.2010

Obsada nasion 400-450 450-500 400-450 450 400-450 450-500

Data zbioru 12.08.2011 11.08.2011 25.07.2011 05.08.2011 05.08.2010 06.08.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 104 102 78,5 102 100 154

N na poziomie a 2

(kg/ha) 144 142 118,5 142 140 194

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60 42 48 69 96

K 2

O (kg/ha) 120 90 84 72 90 96

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T 75 Oxafun T 75 Kinto Duo 080FS Raxil 060 FS Sarfun t 65 DS Raxil 060 FS

Herbicydy

Insektycydy

Tylko na poziomie a 2

:

Fungicydy

I zabieg

II zabieg

III zabieg

Regulator wzrostu

Komplet 560 SC

0,5l/ha

BI 58

0,5l/ha

Tilt Plus 400 EC

1l/ha

Amistar 250 SC

0,6lha

Artea 320 EC

0,5l/ha

Moddus 250 EC

0,3l/ha

Antywylegacz

675 SL 1l/ha

Komplet 560 SC

0,45l/ha

Karate Zeon 050

0,1l/ha

Input 460 EC

0,75l/ha

Reveller 280 SC

1l/ha

Cerone 480 SL

1l/ha

Komplet 560 SC

0,5l/ha

Helm Tribi 75 WG

25g/ha

Danadim 400 EC

0,5l/ha

Wirtuoz 520 EC

1,0l/ha

Falcon 460 EC

0,6l/ha

Moddus 250 EC

0,2l/ha

CCC 1,5l/ha

Huzar 05 WG

200g/ha

Karate Zeon 050

0,1l/ha

Sportak 450 EC

1l/ha

Fandango 200

EC 1l/ha

Cerone 480 SL

1,0lha

Expert Met 56

WG 350g/ha

Aminopielik

D450SL

1l/ha

Decis 2,5 EC

0,25l/ha

Input 460 EC

1l/ha

Prosaro 250 EC

1l/ha

Cerone 480 SL

1,2lha

Moddus 250 EC

0,5l/ha

Maraton 375 SC

4,0l/ha

Huzar 05 WG +

Esteron 564 EC

200g+0,5l/ha

Nurelle max 550

EC

Wirtuoz 520 EC

1,25l/ha

Olympus 480 SC

2,5l/ha

Moddus 250 EC

0,3l/ha

Antywylegacz

675 SL 0,8l/ha

*) – nie stosowano

Tabela 3. Pszenica ozima. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR odz.

Mikołów

SHR IOR

Nieznanice Sośnicowice

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Stan roślin przed zimą skala 9 st. 8,9 8,8 7,0 7,0 8,8 8,8 7,0 7,0 9,0 9,0 8,7 8,9

2. Stan roślin po zimie skala 9 st. 8,8 8,7 7,8 7,9 8,6 8,6 7,5 7,8 9,0 9,0 8,6 8,6

3. Martwe rośliny po zimie % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Kłoszenie data 24.05 26.05 01.06 01.06 28.05 28.05 20.05 20.05 01.06 03.06 27.05 31.05

5. Dojrzałość woskowa data 06.07 07.07 18.07 18.07 11.07 14.07 17.07 17.07 16.07 18.07 27.06 30.06

6. Wysokość roślin cm 86 73 85 81 92 77 75 69 81 82 84 57

7. Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0


19

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR odz.

Mikołów

SHR IOR

Nieznanice Sośnicowice

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

8. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 8,4 8,4 9,0 9,0 5,3 7,3 9,0 9,0 9,0 9,0 8,1 8,8

9. Porażenie przez choroby:

– mączniak prawdziwy skala 9 st. 7,9 8,9 9,0 9,0 7,4 9,0 9,0 9,0 7,0 8,7 5,6 8,9

– septorioza liści skala 9 st. 8,1 8,8 7,3 8,1 7,0 9,0 7,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

– rdza brunatna skala 9 st. 8,3 8,9 8,4 9,0 7,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 9,0

– choroby podst. źdźbła skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 4,3 5,7

– czernienie zbóż skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Masa 1000 ziaren g 41,2 40,8 49,4 49,3 44,6 45,3 39,1 41,4 43,9 44,4 41,7 40,3

11. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 15,6 15,0 13,6 13,2 15,1 15,0 15,5 15,7 15,1 15,1 13,0 13,2

12. Plon ziarna dt/ha 73,9 80,0 77,7 90,3 108,0 127,0 49,0 55,1 91,1 95,2 71,6 71,7

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

A1

A2

Lp.

Odmiana

Mrozoodporność

Wartość

technologiczna

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR odz.

Mikołów

SHR

Nieznanice

IOR

Sośnicowice

Średnia

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR odz.

Mikołów

SHR

Nieznanice

IOR

Sośnicowice

Średnia

Wzorzec dt z ha** 73,9 77,7 108,0 49,0 91,1 71,6 78,6 80,0 90,3 127,0 55,1 95,2 71,7 86,6

1. ALCAZAR 2,5 A 101 98 100 94 98 - 98 103 96 102 95 92 - 98

2. BOOMER 3 A 96 101 100 94 84 - 95 101 102 99 98 90 - 98

3. OSTKA STRZ 4,5 A - 82 88 99 86 - 89 - 87 89 97 86 - 90

4. FIGURA 4,5 A 92 98 94 88 82 98 92 96 98 98 92 99 92 96

5. KOHELIA 5 A 90 104 93 95 96 95 96 94 93 95 93 100 95 95

6. OSTROGA 5 A 99 95 100 106 103 93 99 98 97 100 106 101 95 100

7. ASKALON 3 A 100 109 103 105 94 102 102 94 111 100 106 101 106 103

8. BAMBERKA 3,5 A 98 97 101 104 109 107 103 100 97 108 108 102 107 104

9. NATULA 4,5 A 97 101 96 92 100 97 97 99 105 96 94 99 103 99

10. SKAGEN 4 A 100 99 94 106 110 104 102 105 102 95 114 106 104 104

11. BOCKRIS 3 A 100 104 107 101 102 98 102 102 98 101 96 103 95 99

12. KEPLER 2,5 A 116 107 103 105 110 113 109 109 104 104 105 108 114 107

13. CUBUS 3,5 A 101 110 92 109 97 - 102 99 105 93 111 101 - 102

14. BOGATKA 5 B 95 88 108 106 101 96 99 97 84 102 101 100 88 95

15. BATUTA 5,5 B 91 104 90 99 89 - 95 94 108 96 98 97 - 99

16. NATEJA 5 B 99 99 93 97 105 - 99 98 98 97 98 101 - 98

17. MUSZELKA 3 B 104 105 102 96 112 100 103 104 106 101 109 106 105 105

18. JENGA 3 B 101 110 96 98 104 100 102 102 110 94 94 105 107 102

19. MULAN 3 B 105 99 108 90 110 103 103 99 99 104 98 114 101 103

20. BYSTRA 2,5 B 105 104 108 98 92 95 100 98 103 108 104 93 98 101

21. LOOK 3 B 97 94 105 100 101 108 101 103 104 98 101 103 108 103

22. KAMPANA 2,5 B 105 102 96 107 97 94 100 101 99 102 109 89 99 100

23. KWS OZON 3,5 B 109 108 108 104 102 100 105 107 110 109 103 102 101 105

24. BANDEROLA 2,5 B 100 101 102 102 103 107 103 107 105 104 101 109 105 105

25. FIDELIUS 4,5 B 106 104 107 96 115 98 104 101 87 104 96 97 92 96

26. BUTEO 5 B 98 90 106 98 111 108 102 104 101 107 107 100 108 105

27. RAPSODIA 2 C 109 104 118 101 103 - 107 105 106 110 99 101 - 104

28. HENRIK 2,5 C 105 110 109 94 112 117 108 107 111 105 103 111 111 108

29. KOMNATA 2,5 twarda 78 72 74 63 73 66 71 74 71 81 60 73 65 71

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Wartość technologiczna: A - pszenica jakościowa, B - pszenica chlebowa, C - pszenica paszowa

PSZENICA OZIMA


20

Tabela 5. Pszenica ozima. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru – 2009–2011.

Plon ziarna w % wzorca

a

Lp. Odmiana

1

a 2

2011 2010 2009

Średnia

2011 2010 2009

Średnia

2009–2011

2009–2011

Wzorzec dt/ha** 78,6 64,2 74,7 72,5 86,6 76,3 84,3 82,6

1. ALCAZAR 98 - 97 98* 98 - 97 98*

2. BOOMER 95 108 - 102* 98 103 - 101*

3. OSTKA STRZ 89 97 94 93 90 97 100 96

4. FIGURA 92 95 106 98 96 102 106 101

5. KOHELIA 96 95 101 97 95 93 97 95

6. OSTROGA 99 102 102 101 100 99 99 99

7. ASKALON 102 109 - 106* 103 109 - 106*

8. BAMBERKA 103 103 - 103* 104 102 - 103*

9. NATULA 97 108 - 103* 99 106 - 103*

10. SKAGEN 102 102 - 102* 104 101 - 103*

11. BOCKRIS 102 - - - 99 - - -

12. KEPLER 109 - - - 107 - - -

13. CUBUS 102 - 99 101* 102 - 103 103*

14. BOGATKA 99 101 104 101 95 100 100 98

15. BATUTA 95 99 97 97 99 98 98 98

16. NATEJA 99 91 105 98 98 96 102 99

17. MUSZELKA 103 110 107 107 105 108 105 106

18. JENGA 102 111 95 103 102 106 101 103

19. MULAN 103 108 108 106 103 105 106 105

20. BYSTRA 100 103 - 102* 101 103 - 102*

21. LOOK 101 105 - 103* 103 107 - 105*

22. KAMPANA 100 105 - 103* 100 104 - 102*

23. KWS OZON 105 - - - 105 - - -

24. BANDEROLA 103 - - - 105 - - -

25. FIDELIUS 104 - - - 96 - - -

26. BUTEO 102 104 102 103 105 103 100 103

27. RAPSODIA 107 103 104 105 104 104 102 103

28. HENRIK 108 - - - 108 - - -

29. KOMNATA 71 61 - 66* 71 65 - 68*

Liczba doświadczeń 6 5 5 16 6 5 5 16

*- średnia z dwóch lat badań

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Pszenica ozima. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie agrotechnicznym – a 1

. Lata zbioru – 2009–2011.

Średnie z doświadczeń dla punktów doświadczalnych.

Lp.

Odmiana

2011

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

Średnia

2009 -2011

2011

Skala 9 0

Średnia

2009 -2011

2011

Średnia

2009 -2011

Wzorzec** 7,1 71 7,6 7,1 7,9 7,3

1. ALCAZAR 7,7 7,9 7,6 7,6* 8,3 7,6*

2. BOOMER 6,8 6,6 7,9 7,2* 8,5 8,0*

3. OSTKA STRZ 7,0 6,5 7,2 6,3 6,0 5,3

4. FIGURA 7,5 7,6 7,3 6,9 6,8 6,4

5. KOHELIA 6,1 6,8 7,4 6,9 8,7 7,3

6. OSTROGA 4,8 5,7 7,9 7,6 8,8 8,6

7. ASKALON 7,1 6,8 8,3 7,8* 8,7 8,4*

8. BAMBERKA 7,3 7,2 7,3 6,9* 7,5 7,4*

9. NATULA 7,8 7,5- 7,5 7,1* 8,2 7,7*


21

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

Lp.

Odmiana

2011

Średnia

2009 -2011

2011

Średnia

2009 -2011

2011

Średnia

2009 -2011

Skala 9 0

Wzorzec** 7,1 71 7,6 7,1 7,9 7,3

10. SKAGEN 7,0 7,5 7,6 7,2* 7,5 7,4*

11. BOCKRIS 7.1 - 8,1 - 7,8 -

12. KEPLER 7,5 - 8,3 - 8,8 -

13. CUBUS 8,0 7,8 7,4 7,3* 6,7 6,4*

14. BOGATKA 7,1 7,4 7,4 7,0 7,0 7,0

15. BATUTA 7,0 7,1 7,8 7,0 7,5 7,5

16. NATEJA 6,5 6,5 7,3 6,6 7,8 6,7

17. MUSZELKA 7,6 7,8 7,8 7,0 8,3 7,8

18. JENGA 6,6 6,9 8,0 7,6 7,8 7,0

19. MULAN 7,0 7,0 7,5 7,0 8,3 7,6

20. BYSTRA 7,4 7,3 7,4 6,9* 8,3 7,8*

21. LOOK 6,0 6,4 7,8 7,4* 8,3 7,6*

22. KAMPANA 7,0 7,2 7,4 7,1* 6,7 6,1*

23. KWS OZON 8,1 - 7,9 - 8,3 -

24. BANDEROLA 7,3 -- 7,6 - 8,7 -

25. FIDELIUS 8,1 -- 7,6 - 8,3 -

26. BUTEO 6,5 7,0 7,4 6,9 6,8 6,9

27. RAPSODIA 7,5 7,5 7,9 7,5 8,8 8,2

28. HENRIK 7,4 -- 7,6 - 8,5 -

29. KOMNATA 7,9 7,8 6,8 6,9* 7,3 7,5*

Liczba doświadczeń 3 13 4 14 3 13

Wyniki pochodzą tylko z tych doświadczeń gdzie dana choroba bądź zjawisko wystąpiło

* – średnia z dwóch lat badań

** – średnia z wszystkich badanych odmian/wzorzec/

Tabela 7. Pszenica ozima. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru – 2009–2011.

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9 0

W fazie dojrzałości mlecznej

średnia

2011

2009–2011

przed zbiorem

średnia

2011

2009–2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec** 9,0 8,7 7,6 7,7 84 87 43,3 41,5

1. ALCAZAR 9,0 9,0* 7,7 7,8* 74 75* 39,0 40,3*

2. BOOMER 9,0 9,0* 9,0 8,8* 77 79* 40,4 39,5*

3 OSTKA STRZ 9,0 9,0 5,8 7,4 93 93 41,3 39,8

4. FIGURA 9,0 8,3 7,1 6,9 93 90 42,0 41,6

5. KOHELIA 9,0 9,0 6,0 5,9 96 95 44,8 43,9

6. OSTROGA 9,0 8,8 7,5 7,3 85 88 48,5 46,4

7. ASKALON 9,0 9,0* 9,0 8,7* 81 84* 40,9 39,0*

8. BAMBERKA 9,0 9,0* 8,0 7,9* 84 88* 44,8 44,6*

9. NATULA 9,0 9,0* 7,0 7,7* 98 99* 43,7 43,4*

10. SKAGEN 9,0 9,0* 7,5 7,9* 84 87* 44,3 42,5*

11. BOCKRIS 9,0 - 8,6 - 93 - 47,1 -

12. KEPLER 9,0 - 8,6 - 78 - 45,6 -

13. CUBUS 9,0 8,3* 6,8 7,0* 80 82* 41,8 42,0*

14. BOGATKA 9,0 8,7 6,9 6,9 90 92 44,9 44,6

15. BATUTA 9,0 9,0 7,5 7,7 88 93 43,9 43,8

16. NATEJA 9,0 8,7 6,7 7,0 101 103 46,9 43,8

17. MUSZELKA 9,0 9,0 8,4 8,4 73 81 39,5 40,0

18. JENGA 9,0 8,2 8,0 7,4 80 82 38,8 37,4

PSZENICA OZIMA


22

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9 0

W fazie dojrzałości mlecznej

średnia

2011

2009–2011

przed zbiorem

średnia

2011

2009–2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

Poziom agrotechniki a 1

19. MULAN 9,0 8,8 7,8 7,9* 89 89* 42,7 41,3*

20. BYSTRA 9,0 9,0* 9,0 8,9* 74 76* 40,9 38,5*

21. LOOK 9,0 9,0* 7,6 8,0* 88 90* 47,1 43,7*

22. KAMPANA 9,0 9,0* 7,8 8,1* 69 72* 36,7 36,6*

23. KWS OZON 9,0 - 8,1 - 75 - 45,1 -

24. BANDEROLA 9,0 - 8,1 - 80 - 46,8 -

25. FIDELIUS 9,0 - 8,1 - 86 - 40,9 -

26. BUTEO 9,0 8,8 8,3 7,9 86 87 44,1 42,9

27. RAPSODIA 9,0 8,7 7,5 8,3 74 85 40,8 39,0

28. HENRIK 9,0 - 7,5 - 89 - 43,6 -

29. KOMNATA 9,0 9,0* 5,4 6,9* 80 80* 50,3 43,3*

Liczba doświadczeń 6 16 4 14 6 16 6 16

Poziom agrotechniki a 2

Wzorzec** 9,0 8,9 8,3 8,1 74 80 43,7 43,5

1. ALCAZAR 9,0 9,0* 8,8 8,1* 70 72* 39,5 41,0*

2. BOOMER 9,0 9,0* 9,0 9,0* 70 74* 39,8 40,9*

3. OSTKA STRZ 9,0 9,0 7,5 8,4 85 88 43,7 41,9

4. FIGURA 9,0 9,0 8,1 7,8 81 87 42,3 43,9

5. KOHELIA 9,0 8,8 5,6 5,5 80 85 44,5 46,5

6. OSTROGA 9,0 9,0 9,0 8,6 74 80 47,9 46,0

7. ASKALON 9,0 9,0* 8,9 8,9* 73 79* 42,0 40,7*

8. BAMBERKA 9,0 9,0* 8,0 8,2* 77 84* 46,2 47,3*

9. NATULA 9,0 9,0* 8,5 8,7* 80 87* 45,0 45,6*

10. SKAGEN 9,0 9,0* 7,4 8,0* 76 82* 44,4 43,7*

11. BOCKRIS 9,0 - 9,0 - 79 - 46,8 -

12. KEPLER 9,0 - 8,8 - 73 - 45,4 -

13. CUBUS 9,0 8,8* 7,3 7,7* 76 78* 43,1 45,0*

14. BOGATKA 9,0 9,0 7,6 7,1 72 81 44,0 46,6

15. BATUTA 9,0 9,0 8,7 8,5 79 85 44,9 46,6

16. NATEJA 9,0 9,0 8,2 8,0 88 91 47,6 45,8

17. MUSZELKA 9,0 9,0 8,8 8,5 66 69 39,9 41,9

18. JENGA 9,0 8,5 8,4 8,6 71 76 38,7 38,2

19. MULAN 9,0 9,0 8,9 7,9 73 79 42,7 42,1

20. BYSTRA 9,0 9,0* 9,0 9,0* 68 72* 40,8 41,7*

21. LOOK 9,0 9,0* 8,6 8,6* 78 83* 47,8 44,7*

22. KAMPANA 9,0 9,0* 9,0 8,3* 63 67* 37,3 38,1*

23. KWS OZON 9,0 - 8,9 - 70 - 45,2 -

24. BANDEROLA 9,0 - 8,6 - 72 - 45,9 -

25. FIDELIUS 9,0 - 8,9 - 69 - 40,7 -

26. BUTEO 9,0 9,0 9,0 8,5 73 81 45,3 44,6

27. RAPSODIA 9,0 9,0 8,8 8,9 69 73 41,5 41,9

28. HENRIK 9,0 - 8,5 - 76 - 44,1 -

29. KOMNATA 9,0 9,0* 6,1 7,2* 75 76* 50,7 51,4*

27. RAPSODIA 9,0 9,0 8,8 8,9 69 73 41,5 41,9

28. HENRIK 9,0 - 8,5 - 76 - 44,1 -

29. KOMNATA 9,0 9,0* 6,1 7,2* 75 76* 50,7 51,4*

Liczba doświadczeń 6 16 4 14 6 16 6 16

* – średnia z dwóch lat badań, ** – średnia z wszystkich badanych odmian


23

Tabela 8. Pszenica ozima. Ocena wskaźników wartości technologicznej ziarna i mąki (wykonano w SHR Modzurów). Rok zbioru – 2011.

Odmiana

Gęstość kg/hl Białko % Gluten %

Pawłowice Kochcice Modzurów Sośnicowice średnio Pawłowice Kochcice Modzurów Sośnicowice średnio Pawłowice Kochcice Modzurów Sośnicowice średnio

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

ALCAZAR 72,5 72,0 72,5 74,1 70,9 75,3 - - 71,9 73,8 10,1 11,8 9,2 10 10,6 12,0 - - 10,0 11,3 21,6 25,9 20,1 22,3 22,3 26,4 - - 21,3 24,9

BOOMER 76,5 75,6 75,7 76,9 77,1 79,5 - - 76,4 77,3 9,9 11,9 8,3 9,3 8,5 10,7 - - 8,9 10,6 21,3 27 18,7 20,2 17,8 23,0 - - 19,3 23,4

OSTKA STRZ - - 75,7 77,7 78,9 78,9 - - 77,3 78,3 - - 9,5 10,6 11,6 12,3 - - 10,6 11,5 - - 21,5 22,9 24,4 26,1 - - 22,9 24,5

FIGURA 77,9 76,4 75,3 77,3 77,3 78,3 73,9 73,9 76,1 76,4 9,9 11,3 9,3 10,2 10,3 12,0 12,9 13,7 10,6 11,8 21,3 24,6 20,7 21,6 21,8 26,3 30,1 32 23,5 26,1

KOHELIA 77,5 76,0 75,3 75,7 76,1 78,5 74,3 74,1 75,8 76,1 10,5 12,3 8,7 9,6 10,2 11,6 11,9 13,4 10,3 11,7 21,9 27 18,2 20,2 20,5 24,4 26,4 30,4 21,8 25,5

OSTROGA 77,1 76,4 75,3 76,9 73,9 77,5 74,9 76,9 75,3 76,9 10,3 12,8 8,6 9,8 10,4 11,6 12,8 14 10,5 12,0 21,7 27,1 18,9 20,6 22,0 24,6 29,7 33,3 23,1 26,4

ASKALON 75,9 76,0 74,5 76,5 74,5 77,7 72,7 73,9 74,4 76,0 10,1 11,9 8,6 9,7 8,7 11,1 11,9 13,2 9,8 11,5 22 26,3 18,5 21,3 18,2 24,0 27,5 30,9 21,5 25,6

BAMBERKA 78,7 78,5 77,7 78,1 75,7 79,9 73,9 74,1 76,5 77,6 10,6 12,6 9,1 10,6 10,6 11,9 12,8 14,7 10,8 12,4 22,7 26,8 19 22 21,5 24,7 28,8 34,3 23,0 26,9

NATULA 76,9 77,2 76,1 78,1 73,7 77,3 75,1 74,7 75,4 76,8 10,5 12,6 9,3 10,6 10,1 12,1 12,6 13,2 10,6 12,1 20,9 27,4 19,4 22,8 21,4 26,7 29,3 30,6 22,8 26,9

SKAGEN 74,7 74,0 74,9 76,5 72,9 74,7 71,9 73,7 73,6 74,7 10,4 12,4 8,8 10,3 10,7 12,3 12,2 14,3 10,5 12,3 23 26,4 18,5 22,5 22,3 26,5 27,4 32,8 22,8 27,0

BOCKRIS 76,9 77,2 76,5 78,9 77,5 79,5 74,5 75,3 76,3 77,7 10 11,2 8,7 10 8,4 10,4 11,7 12,5 9,7 11,0 21,8 25 19,6 21,4 17,4 22,2 27,4 29,1 21,6 24,4

KEPLER 76,9 76,8 76,1 77,7 78,1 79,9 74,3 76,1 76,3 77,6 10 11,9 9 10,2 9,6 11,4 12,2 12,7 10,2 11,5 20,8 26,2 19,3 21,8 21,0 25,2 28,1 29,3 22,3 25,6

CUBUS 76,7 76,4 74,9 76,5 74,3 73,3 - - 75,3 75,4 10 12,4 8,5 10,1 10,4 12,1 - - 9,6 11,5 20,3 26,1 17,5 21,4 18,0 26,5 - - 18,6 24,7

BOGATKA 73,3 74,4 72,1 74,1 75,5 78,1 71,9 73,3 73,2 74,9 10,6 12,5 10,8 12 9,1 11,7 12,5 14,6 10,8 12,7 21,6 28,3 23,5 26,2 19,3 25,1 29,1 34,7 23,4 28,6

BATUTA 79,3 76,6 76,5 77,9 76,5 80,1 - - 77,4 78,2 10,3 12,3 9,4 9,9 9,4 11,4 - - 9,7 11,2 22,6 26,6 19,8 21 18,8 24,1 - - 20,4 23,9

NATEJA 79,3 78,5 76,9 78,1 79,3 80,7 - - 78,5 79,1 10,5 12,2 9,1 10,5 10,5 12,1 - - 10,0 11,6 21,9 26,8 20 22,6 22,8 26,6 - - 21,6 25,3

MUSZELKA 74,3 73,6 74,1 76,5 77,7 78,9 67,9 70,3 73,5 74,8 10 11,3 8,6 9,7 9,8 11,8 11,8 12,5 10,1 11,3 21,7 23,8 19,3 20,6 20,6 25,4 26,9 28,9 22,1 24,7

JENGA 76,1 75,2 74,5 74,9 74,3 75,3 74,5 75,3 74,8 75,1 10,1 12,1 8,3 9,9 10,1 11,6 11,9 13 10,1 11,6 21,7 25,3 18,1 20,5 20,7 24,4 26,4 29,6 21,7 24,9

MULAN 76,3 74,8 73,7 74,7 74,9 78,3 73,3 72,3 74,5 75,0 10,3 12 8,1 9,5 10,1 11,4 12 13,9 10,1 11,7 21,5 24,8 17,6 19,9 20,4 23,5 27 31,8 21,6 25,0

BYSTRA 73,7 72,6 72,9 74,1 76,3 79,3 69,5 71,7 73,1 74,4 10,4 12,2 8,9 9,5 9,8 11,7 12,1 12,9 10,3 11,6 21,5 26,3 19,2 21,6 20,5 25,2 28,3 29,7 22,4 25,7

LOOK 78,3 78,0 76,1 77,7 76,5 80,5 76,1 76,9 76,7 78,3 9,9 12,3 8,7 9 8,7 12,0 12,1 13,4 9,9 11,7 22,9 24,5 18,2 19,8 17,0 23,2 26,3 30,5 21,1 24,5

KAMPANA 73,3 73,0 73,7 74,3 69,7 77,5 67,3 69,1 71,0 73,4 9,8 11,1 8,2 9 10,6 11,6 11,9 13,7 10,1 11,4 20 24,3 17,6 20 22,0 25,8 27,5 32,4 21,8 25,6

KWS OZON 77,7 76,4 77,3 76,5 80,1 81,7 73,9 74,9 77,2 77,4 10,3 12,7 9,1 9,4 8,7 11,3 11,3 13 9,9 11,6 21,1 27,1 18,6 19,6 17,4 23,4 24,3 28,8 20,3 24,7

BANDEROLA 75,7 75,2 74,1 75,3 76,1 79,3 73,9 73,5 74,9 75,8 9,7 11,3 8,4 9,1 9,1 10,8 10,8 12,1 9,5 10,8 21 25 17,6 19,9 19,5 23,7 29 27,6 21,8 24,0

FIDELIUS 75,9 75,2 72,1 74,1 77,3 80,3 71,7 73,1 74,2 75,7 10,3 11,5 11,2 12,1 8,3 10,5 11,8 13 10,4 11,8 22,4 24,3 25,2 27,6 17,8 22,7 26,9 29,4 23,1 26,0

BUTEO 77,5 76,4 75,3 77,3 74,5 79,7 74,5 73,5 75,4 76,7 10,1 12 9,6 10,4 9,0 11,0 12,3 13,5 10,3 11,7 23 25,7 19,9 21,8 17,7 22,5 27,8 30,5 22,1 25,1

RAPSODIA 73,3 72,6 71,7 74,5 72,1 76,5 - - 72,3 74,5 10,2 11,9 8,8 9,9 9,9 11,4 - - 9,6 11,1 22,3 26,9 20 22 22,2 25,9 - - 21,5 24,9

HENRIK 74,5 73,2 73,7 74,5 69,3 76,5 73,1 73,7 72,6 74,4 9,9 11,7 8,2 9,3 9,9 11,9 11,6 12,4 9,9 11,3 20,8 25 17,4 20,3 20,2 25,3 26 28,2 21,1 24,7

KOMNATA 78,9 78,0 74,1 75,3 67,5 69,7 67,9 69,9 72,1 73,2 10,3 12,7 9,9 11,5 9,5 11,1 14,1 14,9 11,0 12,5 21,6 26,1 20,7 25,3 19,3 22,6 30,9 32,9 23,1 26,7

Średnia 76,2 73,1 74,8 76,2 75,1 78,0 72,7 73,6 74,9 75,3 10,2 12,0 9,0 10,1 9,7 11,5 12,1 13,4 10,1 11,6 21,7 26,0 19,4 21,7 20,1 24,7 27,8 30,8 21,8 25,4

PSZENICA OZIMA


24

Liczba sedymentacji Liczba opadania

Odmiana Pawłowice Kochcice Modzurów Sośnicowice średnio Pawłowice Kochcice Modzurów Sośnicowice średnio

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

ALCAZAR 24 28 16 21 26 38 - - 22 29 235 207 202 257 163 158 - - 200 207

BOOMER 18 26 13 18 17 32 - - 16 25 354 395 340 363 190 185 - - 295 314

OSTKA STRZ - - 12 28 32 34 - - 22 31 - - 193 309 163 220 - - 178 264

FIGURA 27 34 20 30 30 36 36 40 28 35 238 223 191 206 61 85 168 160 165 168

KOHELIA 27 38 12 21 27 36 31 38 24 33 217 146 210 205 60 60 76 71 141 121

OSTROGA 27 42 11 25 30 39 40 44 27 37 222 215 207 211 63 177 147 158 160 190

ASKALON 25 32 14 20 20 35 29 37 22 31 264 257 253 245 173 136 130 106 205 186

BAMBERKA 32 44 22 34 36 41 38 44 32 41 284 444 314 351 146 150 261 286 251 308

NATULA 21 32 16 23 26 38 28 34 23 32 350 388 307 293 142 196 340 305 285 296

SKAGEN 24 40 17 24 29 37 32 43 26 36 332 340 321 352 92 70 200 167 236 232

BOCKRIS 22 26 14 25 20 31 25 31 20 28 256 244 191 273 144 170 146 116 184 201

KEPLER 25 35 18 29 31 40 33 38 27 36 231 348 314 72 167 221 160 175 218 204

CUBUS 22 36 18 29 31 37 - - 24 34 239 264 205 222 73 79 - - 172 188

BOGATKA 27 33 29 37 21 41 31 42 27 38 188 113 121 208 88 181 110 151 127 163

BATUTA 25 35 19 24 23 40 - - 22 33 316 258 317 340 149 154 - - 261 251

NATEJA 23 37 15 26 27 36 - - 22 33 288 276 210 200 74 161 - - 191 212

MUSZELKA 18 30 10 22 22 37 26 31 19 30 293 321 221 241 123 144 199 184 209 222

JENGA 26 40 10 23 29 39 36 38 25 35 269 166 232 243 82 79 73 74 164 140

MULAN 25 38 10 19 30 37 29 40 23 33 320 322 217 261 116 206 191 176 211 241

BYSTRA 19 32 16 16 23 35 26 32 21 29 357 326 290 309 241 238 232 180 280 263

LOOK 33 43 20 21 24 48 40 44 29 39 290 264 245 257 223 141 226 219 246 220

KAMPANA 19 25 6 11 25 28 26 35 19 25 172 160 162 163 143 187 97 94 144 151

KWS OZON 27 44 28 21 23 43 31 39 27 37 281 262 315 310 204 193 144 136 236 225

BANDEROLA 20 25 13 16 18 29 22 33 18 26 269 287 212 224 142 175 165 120 197 201

FIDELIUS 21 31 24 31 13 32 27 39 21 33 312 280 206 255 206 203 95 183 205 230

BUTEO 25 40 28 36 23 38 35 40 28 39 342 336 265 355 165 198 263 227 259 279

RAPSODIA 13 18 10 9 13 20 - - 12 16 316 141 189 184 190 209 - - 232 178

HENRIK 21 31 12 17 25 36 27 33 21 29 265 326 299 262 91 229 205 220 215 259

KOMNATA 36 60 25 46 25 39 55 56 35 50 65 69 69 64 60 60 60 60 64 63

Średnia 24 35 16 24 25 36 32 39 23 33 270 264 235 249 135 161 168 162 204 213


WYNIKI

PLONOWANIE

Na poziomie a 1

w roku 2011 plon wzorca, średni dla miejscowości wyniósł 78,6 dt/ha. Był to plon wyższy od średniej za lata| 2009–2011,

wynoszącej 72,5 dt/ha i od plonów w pozostałych latach cyklu trzyletniego (w 2009 roku 74,7 dt/ha, w 2010 roku 64,2 dt/

ha). Plony wzorca wahały się w miejscowościach od 49,0 dt/ha (Mikołów) do 108,0 dt/ha (Modzurów). Plony względne

odmian, średnie dla miejscowości , w 2011 r. mieściły się w przedziale od 71% ( Ostka Strzelecka – odmiana oścista i Komnata

– pszenica durum) do 109% (Kepler). Na niższym poziomie agrotechniki plon wzorca, średni dla miejscowości, przekroczyło

16 odmian, w tym Kepler 109%, Henrik 108%, Rapsodia – odmiana paszowa 107%, KWS Ozon 105%. W granicach 100–104%

kształtowały się plony względne odmian: Fidelius (104%), Banderola, Bamberka, Muszelka, Mulan (103%), Bockris (badana

pierwszy rok) Askalon, Skagen, Cubus, Jenga, Buteo – 102%, Look 101%. Plony względne pozostałych odmian wahały się od

92% (Figura) do 100% (Bystra). Plony względne badanych odmian wykazywały znaczne wahania w miejscowościach. Powyżej

wzorca we wszystkich punktach doświadczalnych kształtowały się plony odmian: Kepler (od 103% w Modzurowie do 116%

w Pawłowicach), KWS OZON od 100% w Sośnicowicach do 109% w Pawłowicach) i Rapsodia (od 101% w Mikołowie do

109% w Pawłowicach). Z odmian pszenicy zwyczajnej plony poniżej wzorca, we wszystkich miejscowościach uzyskały: Ostka

Strzelecka, (wyniki z 4 miejscowości od 82% w Kochcicach do 99%) w Mikołowie i Figura (od 82% w Nieznanicach do 98%

w Kochcicach i Sośnicowicach). Jedyna w doświadczeniu odmiana pszenicy twardej Komnata (drugi rok w badaniach) plonowała

w kolejnych latach wyraźnie niżej w porównaniu do odmian pszenicy zwyczajnej. Plony względne w miejscowościach wahały

się od 63% w Mikołowie do 78% w Pawłowicach.

Na poziomie a 2

w 2011 roku plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 86,6 dt/ha. Średni dla miejscowości za okres

trzyletni 2009–2011. plon wzorca wynosił 82,6 dt/ha. W 2011 roku plon wzorca, średni dla miejscowości był plonem najwyższym

w okresie trzyletnim (w 2009 roku – 84,3 d/ha, 2010 roku 76,3 dt/ha). W 2011 roku plony wzorca wahały się w miejscowościach

od 55,1 dt/ha (Mikołów) do 127,0 dt/ha (Modzurów). Plony względne odmian, średnie dla punktów doświadczalnych .wahały

się w 2011 r. od 72% (Komnata – poniżej wzorca we wszystkich punktach doświadczalnych) do 108% (Henrik – pierwszy rok

badań). Plon względny powyżej wzorca, średni dla miejscowości uzyskało ogółem 15 odmian. W grupie tej poza odmianą

Henrik znalazły się: Kepler (107%), Muszelka, KWS Ozon, Banderola, Buteo (105%), Bamberka, Skagen i Rapsodia (104%), Askalon,

Mulan, Look (103%), Cubus, Jenga (102%), Bystra (101%).W 2011 roku na poziomie a 2

plony względne powyżej wzorca, we

wszystkich punktach doświadczalnych uzyskały odmiany: Henrik (od 103% w Mikołowie do 111% w Kochcicach, Nieznanicach

i Sośnicowicach), Kepler (od 104% w Kochcicach i Modzurowie do 114% w Sośnicowicach), Banderola (od 101% w Mikołowie

do 109% w Nieznanicach), KWS OZON (od 102% w Nieznanicach do 109% w Kochcicach). Poniżej wzorca we wszystkich

punktach doświadczalnych kształtowały się plony względne odmian: Komnata, Ostka Strzelecka i Figura.

Z odmian, badanych w okresie trzyletnim (2009–2011) na poziomie agrotechniki a 1

plony średnie dla miejscowości powyżej

wzorca, we wszystkich latach osiągnęły odmiany: Askalon, Bamberka, Muszelka, ,Skagen, Jenga, Mulan, , Look, Buteo, Rapsodia.

Plony względne niektórych wymienionych wyżej odmian podlegały w latach dużym wahaniom. Plony średnie dla miejscowości

poniżej wzorca uzyskały w trzech latach poza Komnatą, Ostka Strzelecka, Figura, Kohelia, Batuta, Nateja.

25

EFEKT ZASTOSOWANIA INTENSYWNEJ TECHNOLOGII

W 2011 roku efekt zastosowania intensywnej technologii, wyrażony przyrostem plonu w dt/ha na wyższym poziomie

agrotechniki, średni dla miejscowości, wynosił 6,0 dt/ha przy znacznych wahaniach w punktach doświadczalnych. Rozpiętość

efektu w miejscowościach była bardzo duża – od 0,1 dt/ha w Sośnicowicach (w granicach błędu) do 19,0 dt/ha w Modzurowie.

W 2010 roku efekt średni dla miejscowości był wyższy i wynosił 12,1 dt/ha. Efekty dla poszczególnych miejscowości w dwóch

kolejnych latach podano w tabelce poniżej,

Przyrost plonu ziarna w dt/ha w miejscowościach w wyniku zastosowania intensywnej technologii

Pawłowice Kochcice Modzurów Mikołów* Nieznanice Sośniowice

2011 rok

6,1 12,6 19,0 6,1 4,1 0,1

2010 rok

10,9 17,3 14,8 4,0. xx 13,7

xx- doświadczenie zdyskwalifikowane

PRZEZIMOWANIE

Stan roślin przed zimą i po wznowieniu wegetacji oceniono jako dobry do bardzo dobrego we wszystkich punktach

doświadczalnych. Ocena wzorca w skali 9-stopniowej przed zimą w Mikołowie i Kochcicach wyniosła 7,0°, w pozostałych

punktach stan roślin oceniono na 8,7°–9,0°. Oceny po przezimowaniu zamykały się w przedziale 7,5°–9,0°. Po przezimowaniu

nie zaobserwowano martwych roślin w żadnym z punktów doświadczalnych.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniano w skali 9° na poziomie a 1

i a 2

w dwóch terminach – w fazie dojrzałości mlecznej i przed zbiorem).

Ocena w fazie dojrzałości mlecznej – w 2011 roku wyleganie nie wystąpiło na żadnym poziomie agrotechniki – oceny wzorca

9,0° we wszystkich punktach doświadczalnych.

Ocena przed zbiorem – w 2011 roku wyleganie pszenicy wystąpiło w różnym nasileniu, zależnym od poziomu agrotechniki i roz-

PSZENICA OZIMA


26

kładu opadów w miejscowościach. W Modzurowie wyleganie wystąpiło w największym stopniu od 5,3° na poziomie a 1

do 7,3° na

poziomie a 2

W pozostałych miejscowościach na poziomie a 1

oceny wylegania wzorca wahały się od 8,1° w Sośnicowicach do 9,0°

w Kochcicach. Na poziomie a 2

oceny dla wzorca wahały się od 7,3° w Modzurowie do 9,0° w Kochcicach, Mikołowie i Nieznanicach.

Na poziomie a 1

ocena wylegania dla wzorca, średnia dla miejscowości w 2011 roku wynosiła 7,6° i była bardzo zbliżona do

oceny średniej za lata 2009–2011 (7,7°). Oceny dla odmian, średnie dla miejscowości wahały się w 2011 roku od 5,8° (Ostka

Strzelecka i 5,4° (Komnata) do 9,0° (Boomer, i Bystra). Oceny dla odmian, średnie za lata 2009–2011 wahały się od 5,9° (Kohelia)

do 8,9° (Bystra). W 2011 roku oceny powyżej wzorca uzyskało 13 odmian. Najwyższe oceny uzyskały odmiany: Boomer, Askalon,

Bystra, Bockris, Kepler (8,6°) i Muszelka 8,4°.

Na poziomie a 2

ocena wylegania dla wzorca, średnia dla miejscowości w 2011 roku wynosiła 8,3 o i podobnie jak na niższym

poziomie agrotechniki była bardzo zbliżona do oceny średniej za lata 2009 – 2011 (8,1). Oceny dla odmian wahały się w 2011

roku od 5,6 o (Kohelia do 9,0 o (Boomer, Ostroga, Bockris, Bystra, Kampana i Buteo), Na wyższym poziomie agrotechniki znikome

nasilenie wylegania (oceny powyżej 8 o ) notowano poza wymienionymi wyżej, u kolejnych 16 odmian. Oceny najwyższe (8,8°–

8,9°) uzyskały: Alkazar, Kepler, Asklon, Muszelka, Mulan, KWS Ozon, Fidelius, Rapsodia.

Do odmian najbardziej podanych na wyleganie, niezależnie od poziomu agrotechniki, należały w latach 2009–2011 Kohelia

i Komnata.

CHOROBY

Wyniki ogólne doświadczeń zawierają ocenę nasilenia ważniejszych chorób w punktach doświadczalnych na dwóch

poziomach agrotechniki w roku 2011. Szczegółową ocenę wystąpienia chorób przeprowadzono na przeciętnym poziomie

agrotechniki, dołączając oceny średnie za lata 2009–2011. Informacje dotyczące oceny szczegółowej przedstawiane są jako

wartości średnie dla punktów doświadczalnych. Wyniki oceny w skali 9° przedstawiały się jak niżej:

Lokalny rozkład opadów wpłynął na zróżnicowanie nasilenia chorób w punktach doświadczalnych..

• Mączniak – w 2011 roku nasilenie choroby, określone na podstawie oceny ogólnej, na poziomie a 1

dla wzorca było zróżnicowane

w miejscowościach. W stosunkowo największym nasileniu mączniak wystąpił w Sośnicowicach ocena wzorca 5,6° , w Nieznanicach

7,0° w Modzurowie 7,4° i Pawłowice 7,9° w pozostałych punktach oceny dla wzorca 8,7°–9,0°. Wyniki oceny ogólnej

na poziomie a 2

w punktach doświadczalnych wskazują na dobrą skuteczność zastosowanych fungicydów – oceny dla wzorca

wahały się w bardzo wąskim przedziale od 8,7 do 9,0°. Ocena szczegółowa, w 2011 r. na poziomie a 1

, porażenie wzorca, średnie

dla punktów doświadczalnych, w których choroba wystąpiła oceniono w 2011 –na 7,1°, średnia za 3 lata – 7,2°. Oceny dla odmian,

średnie dla miejscowości wahały się od 4,8° (Ostroga) do 8,1° (KWS Ozon i Fidelius).

• Rdza brunatna – w 2011 roku na poziomie a 1

.średnie nasilenie notowano w Modzurowie (ocena wzorca 7,1°) , W pozostałych

miejscowościach nasilenie rdzy było bardzo słabe, oceny dla wzorca wahały się od 8,3° do 9,0°. Na poziomie a 2

oceny nasilenia

choroby dla wzorca wahały się od 8,9 do 9,0 0 , co wskazuje na dużą skuteczność zastosowanych preparatów.

Ocena szczegółowa, na poziomie agrotechniki a 1

- nasilenie rdzy brunatnej dla wzorca w 2011 roku, średnie dla punktów

doświadczalnych było niewielkie (ocena 7,9°), Oceny dla odmian w 2011 roku wahały się od 6,0° (Ostka Strzelecka) do 8,8°

(Ostroga, Kepler, Rapsodia). Znikome porażenie wystąpiło również na odmianach: Kohelia, Askalon i Banderola (ocena 8,7°),

Średnio za okres trzyletni nasilenie rdzy brunatnej było nieznacznie większe w porównaniu z rokiem 2011. Porażenie wzorca

oceniono na 7,3°, oceny dla odmian wahały się od 5,3° (Ostka Strzelecka do 8,6° (Ostroga).

• Septorioza liści – w 2011 roku choroba na poziomie a 1

wystąpiła w miejscowościach w zróżnicowanym nasileniu – oceny dla

wzorca od 7,1 o w Modzurowie do 9,0 o w Mikołowie i Nieznanicach. Na poziomie a 2

oceny dla wzorca wahały się od 8,9 do 9,0 o

Ocena szczegółowa na poziomie a 1

- nasilenie septoriozy liści dla wzorca, średnio dla miejscowości, określono na 7,6 o (za

lata 2009–2011 ocena wzorca 7,1o ). Oceny dla odmian badanych w 2011 roku wahały się od 6,8 o (Komnata) do 8,3 o (Askalon

i Kepler). Dla odmian badanych przez 3 lata oceny nasilenia septoriozy liści zamykały się w przedziale 6,5 o (Ostka Strzelecka)

do 7,8 o (Askalon).

WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA

W laboratorium SHR Modzurów badano podstawowe wskaźniki jakości ziarna pszenicy ozimej ze zbioru 2011 roku. Próby ziarna

pochodziły z doświadczeń PDOiR prowadzonych w Pawłowicach, Kochcicach, Sośnicowicach i Modzurowie. Analizy obejmowały

oznaczenie: gęstości w kg/hl, ilości glutenu i zawartości białka w % oraz liczby sedymentacji i liczby opadania. Analizami objęto

ziarno odmian badanych w doświadczeniach z poziomu agrotechniki a 1

oraz a 2

. .

• Gęstość kg/hl:

– na poziomie a 1

w 2011 roku gęstość ziarna, średnia dla miejscowości i odmian wynosiła 74,9 kg/hl. Gęstość ziarna średnia dla

odmian wyniosła w Pawłowicach (76,2 kg/hl) w Kochcicach wynosła 74,8 kg/hl a w Sośnicowicach wyniosła 72,5 kg/hl w Modzurowie

75,1kg/hl Najmniejsza średnia dla miejscowości wartość wskaźnika w 2011 r. cechowała odmiany Kampana (71,0 kg/hl)

Alcazar (71,9 kg/hl) oraz Komnata 72,1 kg/hl. Najwyższą, średnią dla miejscowości gęstość ziarna miała Nateja – 78,5 kg/hl.

– na poziomie a 2

w 2011 roku średnia wartość wskaźnika dla miejscowości i odmian wynosiła 75,3 kg/hl i była wyższa w porównaniu

do roku 2010 (73.7 kg/h). . W 2011 roku średnia dla odmian wartość wskaźnika w punktach doświadczalnych wahała się od

73,2 (Komnata- pszenica durum) i 73,8 (Alcazar).do 79,1 (Nateja) i 78,3 (Look i Ostka Strzelecka).

• Zawartość białka %

– na poziomie agrotechniki a 1

zawartość białka średnia dla punktów doświadczalnych i odmian wynosiła w 2011 roku 10,1%, w 2010

– 10,2,0%, w 2009 roku – 12,0%. średnia za lata 2009–2011 – 10,8%. W Pawłowicach zawartość białka średnia dla odmian wynosiła w 2011 r.

– 10,2 % w Kochcicach 9,0% w Sośnicowicach 12,1% i Modzurowie 9,7%. Zawartość białka dla odmian, średnia dla miejscowości


wahała się od 8,9% (Boomer ) do 11,0% (Komnata).

– na poziomie agrotechniki a 2

w 2011 roku zawartość białka, średnia dla odmian i miejscowości wynosiła 11,6%, w 2010

r. 11,0%, w 2009 r. 12,7%,. Średnia za lata 2009 – 2011 – 11,8%. Średnie dla odmian w miejscowościach wynosiły 10,1%

w Kochcicach, w Pawłowicach 12,0% w Sośnicowicach 13,4% i Modzurowie 11,5%. Zawartość białka dla odmian, średnia

w punktach doświadczalnych wahała się od 10,6% (Boomer) do 12,7% (Ostka Strzelecka).

27

• Ilość glutenu w%

– na poziomie agrotechniki a 1

ilość glutenu, średnia dla odmian i miejscowości w 2011 roku wynosiła 21,8% - w Kochcicach,

średnia dla odmian 19,4%, w Sośnicowicach wskaźnik ukształtował się na bardzo wysokim poziomie – 27,8%. W Modzurowie

20,1. W Pawłowicach wahania ilości glutenu w ziarnie badanych odmian wahały się od 20% (Kampana) do 22,9% ( Look)oraz 23

% Skagen W Kochcicach najmniej glutenu zawierało ziarno odmiany Henrik (17,4%), najwięcej ziarno odmiany Fidelius (25,2%), .

Średnio dla miejscowości najgorszy wynik uzyskała odmiana Cubus – 18,6%, najlepszy Figura 23,5%.

– na poziomie agrotechniki a 2

ilość glutenu w 2011r średnia dla odmian i miejscowości to- 25,4%. Średnie dla miejscowości

przybierały wartości od 30,8% w Sośnicowicach do 21,7% w Kochcicach. Ilość glutenu w ziarnie średnio dla odmian wahała się

od 23,4% (Boomer) do 28,6% (Bogatka). W Punktach doświadczalnych wahania ilości glutenu w ziarnie badanych odmian przedstawiały

się jak niżej : W Pawłowicach wartości zamykały się w przedziale od 23,8% (Muszelka)).28,3 % (Bogatka) .W Kochcicach

ilość glutenu wahała się od 20% dla odmiany Kampana do 27,6% (Fidelius). W Sośnicowicach najmniej glutenu (27,6%) zawierało

ziarno odmiany Banderola, najwięcej – Bogatka (34,7%). W Modzurowie przedział wyniósł 22.2% dla odmiany Bockris i 26,7% dla

odmiany Natula.

• Liczba sedymentacji

– na poziomie agrotechniki a 1

w 2011 roku liczba sedymentacji, średnia dla punktów doświadczalnych i odmian wynosiła 23,

a w latach 2009 – 37 i 2010 – 21,2. Średnia za lata 2009–2011 – 27. W miejscowościach średnie wartości dla odmian wyniosły

w 2011 roku – w Pawłowicach – 24, w Kochcicach – 16, w Sośnicowicach – 32 i w Modzurowie – 36). Średnia dla miejscowości

i odmian wartość wskaźnika na poziomie a 1

nie osiągnęła dolnej granicy normy (30), podobnie jak w Pawłowicach, Kochcicach

i Modzurowie. Średnia dla miejscowości wartość liczby sedymentacji dla odmian wahała się w 2011 r. od 12 Rapsodia do 35

Komnata. Najniższe wartości we wszystkich miejscowościach miała pastewna Rapsodia. Komnata nie osiągnęła dolnej normy

wskaźnika w Pawłowicach i Kochcicach.

– na poziomie agrotechniki a 2

w 2011 roku liczba sedymentacji, średnia dla punktów doświadczalnych i odmian wynosiła 33,

w 2010 rok 27, w 2009 r. – 41,1. Średnia za lata 2009–2011 – 33,7. W 2011 r. w punktach doświadczalnych średnie wartości dla

odmian wahały się od 24 w Kochcicach do 39 w Sośnicowicach. W miejscowościach wyniki dla odmian wahały się w przedziale:

Pawłowice od 18 (Rapsodia) do 60 (Komnata). W Kochcicach od 9 dla odmiany (Rapsodia) do 46 Komnata). W Sośnicowicach od

31 (Bockris i Muszelka ) do 56 ( Komnata). W Modzurowie 20 (Rapsodia) do 48 (Look Zastosowanie wyższego poziomu agrotechniki

wpłynęło na wzrost wartości liczby opadania, średniej dla punktów doświadczalnych i odmian, oraz średnich dla odmian miejscowościach.

Na wyższym poziomie agrotechniki średnia dla odmian tylko w Kochcicach była niższa od dolnej granicy normy.

Bardzo niskie wartości liczby opadania utrzymały się dla odmiany Rapsodia.

• Liczba opadania – w 2011 liczba opadania, średnia dla odmian i miejscowości, (na poziomie a 1

– 204, na poziomie a 2

– 213)

była nieco niższa od dolnej granicy normy, określonej na 220. Komnata – pszenica twarda we wszystkich punktach doświadczalnych,

niezależnie od poziomu agrotechniki charakteryzowała się w 2011 roku liczbą opadania odbiegającą od wartości

wskaźnika dla pszenicy zwyczajnej. Wartości wskaźnika dla Komnaty, we wszystkich miejscowościach, dla dwóch poziomów

agrotechniki wahały się od 60 do 69 .W miejscowościach liczba opadania, średnia dla odmian wynosiła na poziomie a 1

270

w Pawłowicach, 235 w Kochcicach, w Sośnicowicach 168 oraz Modzurowie 135 . Na poziomie a 2

liczba opadania wynosiła 264

w Pawłowicach, 249 w Kochcicach w Sośnicowicach 162 oraz Modzurowie 161

PSZENICA OZIMA


28

JĘCZMIEŃ OZIMY

Doświadczenia odmianowo-agrotechniczne z jęczmieniem ozimym w 2011 roku przeprowadzono w SDOO Pawłowice , ZDOO

Kochcice, SHR Modzurów i SHR Nieznanice. W zestawie 12 badanych odmian znajdowały się 2 odmiany dwurzędowe typu browarnego

Nickela i Wintmalt oraz 1 odmiana dwurzędowa pastewna Metaxa. Pozostałe 9 to odmiany wielorzędowe pastewne.

Tabela 1. Jęczmień ozimy. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. ROSITA 2005 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

2. MAYBRIT 2006 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

3. NICKELA 2006 2009 DE Lantmännen SW Seed sp. z o. o. ul. Terenowa 6g PL-52-231 Wrocław

4. FRIDERICUS 2007 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5 PL-57-150 Prusy

5. KARAKAN 2007 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL- 64-000 Kościan

6. SCARPIA 2007 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

7. AMARENA 2008 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

8. WINTMALT 2008 DE KWS Lochow Polska sp. z o.o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5 PL-57-150 Prusy

9. LAVERDA 2009 2011 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

10. MERLE 2009 2012 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

11. SOULEYKA 2010 2012* DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

12. METAXA 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

PL – Polska, UK – Wielka Brytania, FR – Francja, DE – Niemcy, CCA – odmiana katalogowa, *– wstępna rekomendacja

Tabela 2. Jęczmień ozimy. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz Powiat Częstochowa

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2-pszenny dobry 4-żytni bardzo dobry 2-pszenny dobry 2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II IIIa

pH gleby w KCl 6,39 6,46 Brak danych 6,8

Przedplon Owies Owies Groch Koniczyna czerwona

Data siewu 17.09.2010 20.09.2010 24.09.2010 24.09.2010

Obsada nasion 350 350 350 400

Data zbioru 11.07.2011 13.07.2011 08.07.2011 12.07.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 94 64 78,5 90

N na poziomie a 2

(kg/ha) 134 104 118,5 130

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60 42 69

K 2

O (kg/ha) 120 90 84 90

Nawożenie dolistne na A2 Maximus Extra Mg Basfoliar 36 Extra - -

Nawożenie dolistne na A2 Maximus NPK 20 20 20 - - -

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T 750 DS./WS Oxafun T 750 DS./WS Kinto Duo 080 FS Sarfun

Herbicydy

Tylko na poziomie a 2

:

Fungicydy

Komplet 560 S.C.

Granstar 78 WG

Komplet 560 S.C.

Granstar 78 WG

Komplet 560 S.C.

Granstar 78 WG

Expert Met Aminopielik

Super

Insektycydy Bi 58 400 EC - Danadim 400EC Decis

I zabieg Capalo 337,5 SE Input 460 EC Tilt Turbo 575 EC Input 460 EC

II zabieg Duet Ultra 497 SC Falkon 460 EC - Prosaro 250EC

III zabieg - - - -

Regulator wzrostu Moddus 250 EC Moddus 250 EC Moddus 250 EC

Cerone 480 SL+

Moddus

*) – nie stosowano


29

Tabela 3. Jęczmień ozimy. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Stan roślin przed zimą skala 9 st. 7,9 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

2. Stan roślin po zimie skala 9 st. 7,7 8,5 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0

3. Martwe rośliny po zimie % 0,0 0,0 2,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Kłoszenie data 14.05.2011 16.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 15.05.2011 15.05.2011 20.05.2011 20.05.2011

5. Dojrzałość woskowa data 16.06.2011 13.06.2011 02.07. 2011 02.07.2011

Brak Brak

28.06.2011 28.06.2011

obserwacji obserwacji

6. Wysokość roślin cm 98 89 88 78 105 102 89 90

7.

8.

Wyleganie roślin w fazie

dojrzałości mlecznej

Wyleganie roślin przed

zbiorem

skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

skala 9 st. 8,0 8,3 8,3 8,8 7,1 7,3 8,4 8,8

9. - mączniak prawdziwy skala 9 st. 9,0 9,0 8,6 9,0 3,6 6,4 8,4 8,7

- septorioza liści skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- rdza jęczmienia skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- plamistość siatkowa skala 9 st. 9,0 9,0 6,7 8,4 5,0 6,2 7,1 7,9

- czarna plamistość skala 9 st. 7,7 8,2 8,0 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0

- rynchosporioza skala 9 st. 7,8 8,3 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Masa 1000 ziaren g 46,4 44,2 48,8 51,0 52,2 55,5 49,6 49,2

11.

Wilgotność ziarna

podczas zbioru

% 12,9 12,6 11,9 11,9 12,9 13,8 14,4 14,7

12. Plon ziarna dt/ha 82,0 89,4 76,3 84,4 101,2 113,8 98,8 104,2

Tabela 4. Jęczmień ozimy. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

A1

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian

A2

Lp.

Odmiana

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

Wzorzec dt z ha** 82,4 76,3 101,3 98,8 89,7 89,4 84,4 113,8 104,2 98,0

1. SOULEYKA 102 107 106 101 104 101 107 110 98 104

2. MAYBRIT 98 89 106 109 100 99 99 101 109 102

3. NICKELA ( 2 rz) 100 97 101 84 96 100 91 97 87 94

4. ROSITA 102 97 99 108 102 100 93 102 105 100

5. FRIDERICUS 110 97 96 98 100 106 103 94 101 101

6. KARAKAN 88 99 94 104 96 93 102 97 102 99

7. SCARPIA 108 101 114 107 108 103 101 103 107 104

8. AMARENA 94 91 98 105 97 96 98 97 104 99

9. WINTMALT 2rz 94 108 96 99 99 96 107 94 100 99

10. LAWERDA 101 100 96 96 98 104 100 103 98 103

11. MERLE 99 112 101 102 104 103 101 107 104 104

12. METAXA (2rz) 100 101 91 87 95 98 99 95 84 94

Tabela 5. Jęczmień ozimy. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru – 2009–2011.

Lp.

Odmiana

2011 2010 2009

Plon ziarna w % wzorca

a 1

a 2

Średnia

2009–2011

** – średnia z wszystkich badanych odmian

2011 2010 2009

Średnia

2009–2011

Wzorzec dt/ha ** 89,7 62,6 85,8 79,4 98,0 72,9 100,5 90,5

1. SOULEYKA 104 - - - 104 - - -

2. MAYBRIT 100 96 108 101 102 90 111 101

3. NICKELA ( 2 rz) 96 102 98 99 94 109 97 100

4. ROSITA 102 92 96 97 100 95 95 97

JĘCZMIEŃ OZIMY


30

Lp.

Odmiana

2011 2010 2009

Plon ziarna w % wzorca

a 1

a 2

Średnia

2009–2011

2011 2010 2009

Średnia

2009–2011

5. FRIDERICUS 100 105 97 101 101 98 97 99

6. KARAKAN 96 93 106 98 99 98 106 101

7. SCARPIA 108 108 102 106 104 108 106 106

8. AMARENA 97 94 95 95 99 93 100 97

9. WINTMALT (2rz) 99 98 95 97 99 100 99 99

10. LAWERDA 98 116 - 107* 103 117 - 110*

11. MERLE 104 117 - 111* 104 112 - 108*

12. METAXA ( 2rz) 95 - - - 94 - - -

Liczba doświadczeń 4 4 3 4 4 4 4 4

*– średnia z dwóch lat badań, ** – średnia z wszystkich badanych odmian w danym roku.

Tabela 6. Jęczmień ozimy. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie a 1

. Lata zbioru – 2009–2011.

Lp.

Odmiana

2011

Mączniak Rdza jęczmienia Plamistość siatkowa

Średnia

2009–2011

2011

Średnia

2009–2010*

2011

Średnia

2009–2011

Skala 9°

Wzorzec** 6,9 7,1 9,0 8,1 6,9 7,0

1. SOULEYKA 7,0 - 9,0 - 7,2 -

2. MAYBRIT 7,2 7,4 9,0 8,2 6,6 6,6

3. NICKELA 6,3 7,2 9,0 8,5 6,8 7,1

4. ROSITA 7,0 7,,4 9,0 8,0 6,2 6,5

5. FRIDERICUS 7,0 7,3 9,0 8,2 7,5 7,8

6. KARAKAN 6,8 7,5 9,0 8,0 6,2 5,6

7. SCARPIA 6,3 6,0 9,0 7,2 6,9 7,0

8. AMARENA 7,5 7,6 9,0 8,8 6,5 6,6

9. WINTMALT 6,7 6,8 9,0 6,7 7,8 7,9

10. LAWERDA 7,3 7,4* 9,0 8,8* 7,5 7,5*

11. MERLE 6,8 7,0* 9,0 9,0* 7,5 7,7*

12. METAXA 6,8 - 9,0 - 6,6 -

Liczba doświadczeń 3 10 4 7 7 11

Tabela 7. Jęczmień ozimy. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru – 2009–2011.

Lp.

Odmiana

W fazie dojrzałości

mlecznej

2011

Wyleganie ( skala ) 9 0

średnia

2009–2010*

2011

przed zbiorem

* – średnia z dwóch lat badań, ** – średnia z wszystkich badanych odmian

średnia

2011

2009–2011

Poziom agrotechniki a 1

Wysokość roślin

(cm)

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

Wzorzec** 9,0 7,6 8,0 7,0 95 96 49,3 45,8

1. SOULEYKA 9,0 - 7,5 - 97 - 52,1 -

2. MAYBRIT 9,0 6,4 7,6 6,0 100 99 43,0 41,5

3 NICKELA (2 rz) 9,0 8,8 8,5 8,3 81 84 54,6 50,7

4. ROSITA 9,0 6,7 7,4 6,0 102 101 48,5 45,2

5. FRIDERICUS 9,0 8,0 8,8 7,3 94 97 53,0 49,3

6. KARAKAN 9,0 7,0 7,0 5,7 97 98 39,4 38,6

7. SCARPIA 9,0 7,6 7,8 6,6 104 103 49,9 46,2

8. AMARENA 9,0 8,3 8,2 7,6 96 96 43,5 44,2

9. WINTMALT 2rz 9,0 7,4 8,8 7,2 91 89 51,8 48,9

10. LAWERDA 9,0 7,9* 7,8 7,9* 95 94* 50,2 47,9*

11. MERLE 9,0 7,5* 7,6 7,6* 98 97* 48,6 45,4*

12. METAXA 9,0 - 8,4 - 87 - 56,8 -


31

Lp.

Odmiana

W fazie dojrzałości

mlecznej

2011

Wyleganie ( skala ) 9 0

średnia

2009–2010*

2011

przed zbiorem

średnia

2009–2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

Liczba doświadczeń 4 7 4 11 4 11 4 11

Poziom agrotechniki a 2

Wzorzec** 9,0 8,3 8,3 7,7 89 91 50,0 47,7

1. SOULEYKA 9,0 - 8,6 - 93 - 51,8 -

2. MAYBRIT 9,0 8,3 7,8 7,0 94 94 43,5 44,0

3. NICKELA ( 2 rz) 9,0 8,9 8,9 8,7 76 77 53,8 50,3

4. ROSITA 9,0 8,3 8,6 7,5 96 96 46,7 46,6

5. FRIDERICUS 9,0 8,4 8,4 8,0 91 93 53,6 50,7

6. KARAKAN 9,0 8,7 7,5 6,7 92 93 44,3 41,9

7. SCARPIA 9,0 8,8 8,3 7,7 97 97 51,5 49,0

8. AMARENA 9,0 8,8 7,6 7,8 92 92 46,3 47,1

9. WINTMALT 2rz 9,0 8,6 8,6 8,0 84 83 51,0 49,9

10. LAWERDA 9,0 8,4* 8,4 7,7* 87 89* 49,0 48,6

11. MERLE 9,0 8,6* 8,3 7,6* 92 92* 50,7 48,6*

12. METAXA 9,0 - 8,9 - 78 - 57,6 -

Liczba doświadczeń 4 11 4 11 4 11 4 11

*- średnia z dwóch lat badań , ** - średnia z wszystkich badanych odmian

Wyniki

Plonowanie

Jęczmień ozimy w roku 2011 plonował wysoko, na poziomie roku 2009.

Na poziomie agrotechniki a 1

w 2011 r. plon wzorca, średni dla punktów doświadczalnych, wynosił 89,7 dt/ha i był znacznie

wyższy od średniego plonu wzorca za lata 2009–2011 (Średni dla miejscowości plon wzorca za lata 2009–2011 (79,4 dt/ha)

i najwyższy w okresie trzyletnim (w 2009 roku 85,8 dt/ha, w 2010 najniższy – 62,6 dt/ha). Plony wzorca w miejscowościach,

na przeciętnym poziomie agrotechniki wahały się w 2011 roku od 76,3 dt/ha w Kochcicach do 101,3 dt/ha w Modzurowie.

W Pawłowicach (82,4 dt/ha) i w Nieznanicach (98,8 dt/ha) plony wzorca były bardzo wysokie. Plony względne odmian,

średnie dla punktów doświadczalnych wahały się w 2011r. od 95% (Metaxa) do 108% (Scarpia). Powyżej wzorca, średnio dla

miejscowości, poza Scarpią kształtowały się plony względne trzech odmian – Souleyka i Merle (104%) i Rosita (102%). Z odmian

badanych przez trzy lata Scarpia plonowała w trzech kolejnych latach powyżej wzorca.

Na poziomie agrotechniki a 2

plon wzorca, średni dla miejscowości w 2011 r. wynosił, 98,0 dt/ha i był nieznacznie niższy od

plonu wzorca w roku 2009. Średni dla miejscowości plon wzorca za lata 2009–2011 wynosił 90,5 dt/ha. Najniższy plon wzorca

notowano w 2010 r. (72,9 dt/ha). Plony wzorca w miejscowościach, wahały się w 2011 r. od 84,4 dt/ha w Kochcicach do 113,8

dt/ha w Modzurowie( 89,4 dt/ha w Pawłowicach, 104,2 dt/ha w Niznanicach. Plony względne odmian, średnie dla punktów

doświadczalnych wahały się w 2011 r. na poziomie a 2

od 94% Metaxa do 104% (Souleyka, Scarpia i Merle). Z odmian badanych

w okresie trzyletnim plon wzorca przekroczyła we wszystkich latach Scarpia (plony względne w latach od 104% w 2011 do

108% w 2010).

Efekt zastosowania intensywnej technologii dla wzorca – w 2011 r. wyrażony przyrostem plonu w dt/ha średni dla punktów

doświadczalnych wynosił 8,3 dt/ha i był niższy od średniego dla miejscowości za lata 2009-2011 (11,1dt/ha) W okresie

trzyletnim najmniejszy efekt stosowania dodatkowych nakładów, związanych z intensywną technologią wystąpił w 2010 r.

(10,3 dt/ha)., największy w 2009 (14,7dt/ha). Efekty stosowania wyższego poziomu agrotechniki były w 2011 r. zróżnicowane

w miejscowościach Najwyższy by efekt zastosowania intensywnej technologii w Modzurowie (12,5 dt/ha). W pozostałych

miejscowościach efekty wynosiły: Pawłowice – 7,0, Kochcice – 8,1, Nieznanice – 6,4 dt/ha.

Przezimowanie – Oceniano w skali 9-stopniowej. Stan roślin przed zimą w Pawłowicach oceniono na 7,9°–8,0°, w pozostałych

punktach oceny 9,0°. Stan roślin po przezimowaniu oceniono w Pawłowicach i Kochcicach na 7,5°–8,5°. W Modzurowie

i Niznanicach stan roślin nie uległ pogorszeniu. Po wznowieniu wegetacji utrzymane zostały oceny 9,0°. Martwe rośliny po

zimie stwierdzono w Kochcicach, w nieznacznym nasileniu (od 2,0-2,4%).

Wyleganie

Wyleganie, podobnie jak w odniesieniu do pozostałych gatunków zbóż oceniano w skali 9 o w dwóch terminach – w fazie

dojrzałości mlecznej i przed zbiorem. Ocena ogólna (tab. Wyniki ogólne doświadczeń) zawiera oceny wzorca w punktach

doświadczalnych w 2011 r.

Ocena w fazie dojrzałości mlecznej

Poziom agrotechniki a 1

– w 2011 r. wyleganie wzorca średnio dla punktów doświadczalnych oceniono na 9,0° ocena wyższa

w porównaniu ze średnią za lata 2009–2011 (8,1°). W 2011 r. w fazie dojrzałości mlecznej wyleganie nie wystąpiło w żadnym

punkcie doświadczalnym.

JĘCZMIEŃ OZIMY


32

Poziom agrotechniki a 2

– w 2011 r. wyleganie wzorca, średnio dla punktów doświadczalnych oceniono na 9,0°, ocena za lata

2009–2011 wynosiła 8,6°. W fazie dojrzałości mlecznej na poziomie a 2

rośliny nie wyległy w żadnym badanym punkcie.

OCENA PRZED ZBIOREM

Poziom agrotechniki a 1

- w 2011 r. wyleganie wzorca, średnio dla punktów doświadczalnych oceniono na 8,0° ocena ta

była znacznie wyższa w porównaniu ze średnią za lata 2009–2011 (7,0°). Ocena wylegania odmian, średnia dla miejscowości

w 2011 r. wahała się od 7,0° (Karakan) do 8,8° Fridericus i Wintmalt). Oceny średnie za trzy lata dla wymienionych odmian

wynosiły 7,3° i 7,2°. Ocena wylegania wzorca w 2011 r. na poziomie a 1

wahała się w miejscowościach od 7,1° (Modzurów) do

8,4° (Nieznanice). Oceny wzorca w pozostałych punktach to 8,0° w Pawłowicach i 8,3° w Kochcicach.

Poziom agrotechniki a 2

– w 2011 r. wyleganie wzorca, średnie dla punktów doświadczalnych oceniono na 8,3° ocena wyższa

w porównaniu ze średnią za lata 2009-2011 która wynosi 7,7 0 . Oceny wylegania odmian, średnie dla miejscowości w 2011r.

wahały się przed zbiorem od 7,5 o (Karakan) do 8,9 o (Nickela i Metaxa) Oceny średnie dla odmian badanych przez trzy lata

zamykały się w przedziale 6,7° (Karakan) do 8,7° (Nikela). Oceny wylegania wzorca w 2011 r. na poziomie a 2

wahały się od 7,3°

(Modzurów) do 8,8° (Kochcice i Nieznanice) w Pawłowicach 8,3°.

CHOROBY

Nasilenie występowania chorób określano w skali 9-stopniowej. Obserwacje szczegółowe prowadzone są na poziomie

agrotechniki a 1

. W zestawieniach tabelarycznych uwzględnione są wyniki z doświadczeń, na których dana choroba wystąpiła.

Wyniki obserwacji ogólnych, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki, we wszystkich punktach doświadczalnych

przedstawiono poniżej. W 2011 r. nie wystąpiła septorioza liści, rynchosporioza wystąpiła tylko w Pawłowicach, w nasileniu

średnim (dla odmian, na a 1

– 7,8°, na a 2

– 8,3°).

• Czarna plamistość wystąpiła w stopniu słabym w Pawłowicach (ocena na a 1

– 7,7°, na a 2

– 8,2°). W Kochcicach na poziomie a 1

porażenie wynosiło 8,0°, na a 2

– 8,7°. Nie wystąpiła także w 2011 roku rdza karłowa – wyniki oceny dla wzorca 9,0°. Oceną szczegółową,

na poziomie a 1

objęto nasilenie mączniaka i plamistości siatkowej.

• Mączniak – w 2011 roku choroba wystąpiła w trzech miejscowościach. Ocena dla wzorca, średnia z tych punktów doświadczalnych

wynosiła 6,9°, nasilenie było nieznacznie większe od średniego dla miejscowości za okres trzyletni (7,1°). Oceny dla odmian

wahały się w 2011 roku od 6,3° (Nickela i Scarpia) do 7,3° (Lawerda). Średnie dla miejscowości oceny za okres trzyletni wahały

się od 6,0° (Scarpia) do 7,6° (Amarena).

• Plamistość siatkowa – w 2011 roku choroba wystąpiła we wszystkich punktach doświadczalnych. Średnia dla miejscowości

ocena dla wzorca w 2011 roku wynosiła 6,9° i była bardzo zbliżona do oceny średniej za lata 2009–2011 (7,0°). Oceny dla odmian

w 2011 roku zamykały się w przedziale od 6,2° (Rosita, Karakan) do 7,8° (Wintmalt). Oceny średnie dla odmian za okres trzyletni

wahały się od 5,6° (Karakan) do 7,9° (Wintmalt).

MASA 1000 ZIAREN

• Na poziomie agrotechniki a 1

masa 1000 ziaren wzorca, średnia dla miejscowości, wynosiła w 2011r. – 49,2 g. i była wyższa od

średniej za lata 2009–2011 (45,8 g). Wartości dla odmian w 2011 roku zamykały się w przedziale od 39,4 g (Karakan) do 56,8 g.

(Metaxa – nowa odmiana). Wartości średnie za 3 lata wahały się dla odmian od 38,6 g (Karakan) do 50,7 g (Nickela).

• Na poziomie agrotechniki a 2

masa 1000 ziaren wzorca, średnia dla miejscowości, wynosiła w 2011 roku 50,0g. i była wyższa

od średniej za lata 2009–2011 (47,7 g). Wartości dla odmian w 2011 roku zamykały się, na wyższym poziomie agrotechniki

w przedziale od 44,3 g (Karakan) do 57,6 g (Metaxa). Wartości średnie za trzy lata wahały się dla odmian od 41,9 g (Karakan) do

50,7 g (Fridericus). Odmiany Nickela i odmiana Fridericus, średnio za okres trzyletni utrzymywały wysoką masę 1000 ziaren na

poziomie 50,3 g do 50,7 g.


33

PSZENŻYTO OZIME

Doświadczenia prowadzono w pięciu punktach doświadczalnych , przy zastosowaniu dwóch poziomów agrotechniki. Badano 18

odmian w tym 6 krótkosłomych. Większość stanowiły odmiany z hodowli polskiej, 2 odmiany pochodziły z hodowli niemieckiej.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. WITON 2002 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

2. SORENTO 2002 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

3. MODERATO 2004 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

4. BALTIKO k 2006 2009 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

5. ALGOSO 2007 2010 PL HR SZELEJEWO Sp.zo.o. Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski

6. GRENADO k 2007 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

7. BORWO k 2008 2012 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

8. ALEKTO k 2008 PL HR SZELEJEWO Sp.zo.o. Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski

9. LEONTINO 2008 2011 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

10. PIGMEJ k 2008 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

11. PIZARRO 2008 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

12. TRIGOLD 2008 2011 DE Lochov-Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice, Słowiańska 5, 57-150 Prusy

13. ATLETICO k 2009 2012 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

14. TULUS 2009 2011 DE Saaten Union Polska sp. z o.o. ul.Straszewska70 62-100 Wagrowiec

15. ELPASO 2010 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp.z o.o .,Choryń 27,64-000Kościan

16. FREDRO 2010 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

17. CERBER 2010 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

18. CYRKON 2010 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

PL – Polska, DE – Niemcy,

Tabela 2. Pszenżyto ozime. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów ŚODR Mikołów SHR Nieznanice

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz Powiat Mikołów

Powiat

Częstochowa

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2 4 2 5 2

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II IVa III

pH gleby w KCl 6,4 6,3 - 6,0 6,8

Przedplon Owies Groch Groch Gorczyca Koniczyna

Data siewu 23.09.2010 24.09.2010 24.09.2010 6.10.2010 24.09.2010

Obsada nasion 350 400 350 - -

Data zbioru 04.08.2011 11.08.2011 07.08.2011 05.08.2011 05.08.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 94 102 78,5 102 80

N na poziomie a 2

(kg/ha) 134 142 118,5 142 120

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60 42 48 69

K 2

O (kg/ha) 120 90 84 72 90

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna OxafunT54 OxafunT75 Kinto Duo Raxil Gel SarfunT65

Herbicydy

Insektycydy

Tylko na poziomie a 2

:

Fungicydy

I zabieg

Komplet560 SC.

0,5l/ha

Bi58400EC 0,5l/ha

Alert375SC 1,0l/ha

Komplet560 SC

0,45l/ha

Karate Zeon

05 °CS 0,1l/ha

Wirtuoz520 EC

0,8l/ha

Komplet560 S.C.

0,5l/ha

Danadim400 EC

0,5l/ha

TiltTurbo575 EC

1,0l/ha

Huzar05 WC

200g/ha

Karate Zeon

05 °CS 0,1l/ha

Sportak450

EC 1,0l/ha

ExpertMet56

WG 0,35kg/ha

Decis2,5EC 0,25l/

ha

Input460

EC 1,0l/ha

PSZENŻYTO OZIME


34

Wyszczególnienie

II zabieg

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów ŚODR Mikołów SHR Nieznanice

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz Powiat Mikołów

Reveller280 SC

1,0l/ha

Falcon460 EC

0,6l/ha

Fandango200 EC

1,0l/ha

Powiat

Częstochowa

Prosaro250 EC

1,0l/ha

III zabieg *) *) *) *)

Regulator wzrostu

Moddus250 EC

0,6l/ha

Cerone480 SL

1,0l/ha

Moddus 250 EC

0,2l/ha

Cerone480

SL 1,0l/ha

Cerone480

SL 1,2l/ha

*) - nie stosowano

Tabela 3. Pszenżyto ozime. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

SDOO ZDOO

Lp.

Wyszczególnienie

Pawłowice Kochcice

SHR

Modzurów

ŚODR

Mikołów

SHR

Nieznanice

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Stan roślin przed zimą skala 9 st. 9,0 9,0 7,5 8,0 9,0 9,0 7,0 7,0 9,0 9,0

2. Stan roślin po zimie skala 9 st. 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0 9,0 7,4 7,8 9,0 9,0

3. Martwe rośliny po zimie % 0 0 2,3 1,4 0 0 0 0 0 0

4. Kłoszenie data 21.05 22.05 27.05 28.05 20.05 19.05 18.05 18.05 26.05 26.05

5. Dojrzałość woskowa data 07.07 08.07 20.07 20.07 - - 15.07 15.07 18.07 18.07

6. Wysokość roślin cm 107 104 107 101 116 112 93 83 105 101

7.

Wyleganie roślin w fazie

dojrzałości mlecznej

skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

8. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 8,5 8,4 9,0 9,0 6,9 6,6 9,0 9,0 9,0 9,0

- mączniak prawdziwy skala 9 st. 9,0 9,0 8,4 9,0 7,6 9,0 9,0 9,0 7,2 8,5

- septorioza liści skala 9 st. 8,9 8,9 7,1 7,8 9,0 9,0 7,9 8,0 9,0 9,0

- rdza brunatna skala 9 st. 9,0 9,0 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 7,5 8,6

- choroby podst. źdźbła skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- czernienie zbóż skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Masa 1000 ziaren g 36,6 32,3 47,9 47,4 46,8 47,3 39,0 40,4 42,0 42,2

11. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 14,9 14,2 13,0 13,0 15,1 14,1 15,6 15,8 13,9 15,0

12. Plon ziarna dt/ha 74,5 71,9 85,6 101,1 100,5 111,3 51,7 58,3 103,6 103,5

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Pszenżyto ozime. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

A1

A2

Lp.

Odmiana

Mrozoopdporność

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

ŚODR

Mikołów

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

ŚODR

Mikołów

Wzorzec dt/ha** 74,5 85,6 100,5 103,6 91,1 51,7 71,9 101,1 111,3 103,5 96,9 58,3

1. ALGOSO 4,5 94 98 103 96 98 115 97 104 108 105 104 111

2. BORWO 5,5 100 101 106 103 103 88 97 95 95 100 97 85

3. ELPASO 4,0 97 98 103 80 95 90 117 99 103 92 103 93

4. FREDRO 4,0 115 96 108 93 103 108 103 96 105 88 98 109

5. WITON 5,5 98 98 106 99 100 108 100 98 103 105 102 107

6. MODERATO 5,0 96 96 94 82 92 91 88 92 94 93 92 99

7. BALTIKO 4,0 101 107 92 105 101 100 102 105 106 97 103 92

8. SORENTO 4,0 93 93 99 101 97 113 100 92 92 111 99 103

9. ALEKTO 4,5 101 97 94 109 100 79 104 97 94 101 99 81

10. GRENADO 5,5 106 110 100 106 106 84 96 107 93 97 98 88

11. LEONTINO 4,0 96 97 101 88 96 93 96 98 97 91 96 94

12. PIGMEJ 5,0 97 103 95 103 100 87 97 102 97 98 99 84

13. PIZARRO 5,0 100 107 106 105 105 112 88 101 99 116 101 118

14. TRIGOLD 3,0 91 98 94 106 97 111 104 98 95 102 100 113

15. ATLETICO 5,0 101 96 101 105 101 89 99 99 109 98 101 93


35

A1

A2

Lp.

Odmiana

Mrozoopdporność

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

ŚODR

Mikołów

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Średnia

ŚODR

Mikołów

16. TULUS 4,5 96 106 98 103 101 108 110 107 112 100 107 108

17. CERBER 4,0 104 102 98 115 105 117 101 110 96 107 104 111

18. CYRKON 3,5 112 98 102 100 103 107 100 101 100 100 100 110

** – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 5. Pszenżyto ozime. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru – 2009–2011. Średnie z doświadczeń dla punktów doświadczalnych.

Plon ziarna w % wzorca

a 1

a 2

Lp.

Odmiana

2011 2010 2009

Średnia

2009–2011

2011 2010 2009

Średnia

2009–2011

Wzorzec dt/ha ** 91,1 69,3 88,5 83,0 96,9 84,2 100,1 93,7

1. ALGOSO 98 93 104 98 104 107 109 107

2. BORWO 103 94 101 99 97 89 100 95

3. ELPASO 95 - - - 103 - - -

4. FREDRO 103 - - - 98 - - -

5. WITON 100 103 97 100 102 105 101 103

6. MODERATO 92 92 100 95 92 100 101 98

7. BALTIKO 101 90 108 100 103 100 102 102

8. SORENTO 97 110 101 103 99 110 97 102

9. ALEKTO 100 92 104 99 99 95 104 99

10. GRENADO 106 99 101 102 98 95 98 97

11. LEONTINO 96 109 102 102 96 104 101 100

12. PIGMEJ 100 95 92 96 99 89 91 93

13. PIZARRO 105 116 97 106 101 105 100 102

14. TRIGOLD 97 109 100 102 100 104 99 101

15. ATLETICO 101 100 - 101* 101 97 - 99*

16. TULUS 101 125 - 113* 107 118 - 113*

17. CERBER 105 - - - 104 - - -

18. CYRKON 103 - - - 100 - - -

Liczba doświadczeń 4 4 3 11 4 4 3 11

*- średnia z dwóch lat badań

** - średnia z wszystkich badanych o

Tabela 6. Pszenżyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie agrotechnicznym – a 1

. Wartości średnie

z wszystkich punktów doświadczalnych. Lata zbioru – 2009–2011

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

Lp.

Odmiana

2011

Średnia

2009–2011

2011

Średnia

2009–2011

Skala 9°

2011

Średnia

2009–2011

Wzorzec** 7,9 7,4 8,0 7,1 8,1 7,5

1. ALGOSO 6,8 6,3 7,8 6,6 8,3 7,3

2. BORWO 8,2 6,8 8,2 7,3 8,3 8,0

3. ELPASO 8,2 - 7,7 - 8,3 -

4. FREDRO 7,5 - 7,8 - 8,5 -

5. WITON 8,0 7,2 7,3 6,6 6,8 6,4

6. MODERATO 7,2 6,8 8,0 7,2 8,0 8,3

7. BALTIKO 6,8 6,0 7,8 6,7 7,0 6,1

8. SORENTO 7,8 7,3 7,8 7,0 7,8 7,3

9. ALEKTO 7,5 7,1 7,8 6,7 7,8 6,8

PSZENŻYTO OZIME


36

Lp.

Odmiana

2011

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

Średnia

2009–2011

2011

Średnia

2009–2011

Skala 9°

2011

Średnia

2009–2011

10. GRENADO 8,7 8,7 8,0 7,2 8,5 8,1

11. LEONTINO 7,7 8,0 8,2 7,5 8,3 7,6

12. PIGMEJ 8,5 7,9 8,3 7,1 8,5 8,1

13. PIZARRO 8,3 8,7 8,2 7,6 8,3 8,4

14. TRIGOLD 7,7 7,6 7,8 7,2 8,3 7,9

15. ATLETICO 8,3 7,0* 7,7 7,2* 8,5 8,4*

16. TULUS 8,3 7,6* 8,3 7,9* 8,3 8,5*

17. CERBER 7,7 - 8,3 - 8,5 -

18. CYRKON 8,2 - 8,2 - 8,5 -

Liczba doświadczeń 3 8 3 11 2 8

* – średnia z dwóch lat badań

** – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 7. Pszenżyto ozime. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru – 2009–2011

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9°

W fazie dojrzałości

przed zbiorem

mlecznej

średnia

średnia

2011

2011

2009–2011

2009–2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec** 9,0 9,0 7,7 7,6 106 106 42,5 43,4

1. ALGOSO 9,0 9,0 8,5 7,4 116 115 48,9 47,8

2. BORWO 9,0 9,0 7,5 7,7 102 96 44,1 43,1

3. ELPASO 9,0 - 8,5 - 102 - 36,5 -

4. FREDRO 9,0 - 6,5 - 108 - 44,1 -

5. WITON 9,0 9,0 7,8 7,7 107 107 39,5 39,6

6. MODERATO 9,0 9,0 5,5 5,5 119 121 41,5 38,7

7. BALTIKO 9,0 9,0 8,5 8,4 94 92 39,6 40,8

8. SORENTO 9,0 9,0 6,8 7,3 118 117 42,7 43,2

9. ALEKTO 9,0 9,0 7,0 7,8 99 94 41,4 40,7

10. GRENADO 9,0 9,0 8,8 7,8 94 91 37,8 36,4

11. LEONTINO 9,0 9,0 8,0 8,0 111 112 45,1 45,2

12. PIGMEJ 9,0 9,0 8,5 8,4 100 96 40,1 40,4

13. PIZARRO 9,0 9,0 7,3 7,3 116 116 42,9 44,5

14. TRIGOLD 9,0 9,0 8,8 8,1 102 102 44,2 44,5

15. ATLETICO 9,0 9,0* 8,0 8,5* 95 95* 44,7 43,7*

16. TULUS 9,0 9,0* 7,0 8,0* 108 112* 46,5 47,3*

17. CERBER 9,0 - 7,3 - 107 - 41,4 -

18. CYRKON 9,0 - 8,5 - 104 - 43,4 -

Liczba doświadczeń 5 13 2 9 5 13 5 13

Poziom agrotechniki a 2

Wzorzec** 9,0 9,0 7,5 8,2 100 100 41,9 45,0

1. ALGOSO 9,0 9,0 6,8 8,0 107 107 46,4 50,9

2. BORWO 9,0 9,0 7,3 8,4 96 91 43,7 43,8

3. ELPASO 9,0 - 7,5 - 102 - 36,5 -

4. FREDRO 9,0 - 7,0 - 102 - 44,9 -

5. WITON 9,0 9,0 8,3 8,6 103 102 38,1 40,9

6. MODERATO 9,0 9,0 5,5 6,4 113 114 40,9 40,7

7. BALTIKO 9,0 9,0 8,3 8,7 89 86 39,8 44,1

8. SORENTO 9,0 9,0 7,3 8,2 109 110 44,4 46,0

9. ALEKTO 9,0 9,0 8,8 8,9 91 87 40,7 42,1


37

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9°

W fazie dojrzałości

przed zbiorem

mlecznej

średnia

średnia

2011

2011

2009–2011

2009–2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009–2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009–2011

10. GRENADO 9,0 9,0 9,0 8,9 90 85 36,5 37,0

11. LEONTINO 9,0 9,0 7,8 8,3 107 107 46,2 46,9

12. PIGMEJ 9,0 9,0 8,3 8,8 96 90 39,5 40,3

13. PIZARRO 9,0 9,0 6,8 7,9 112 111 42,4 44,9

14. TRIGOLD 9,0 9,0 6,5 7,8 98 98 44,8 46,7

15. ATLETICO 9,0 9,0* 7,5 8,3* 95 93* 43,1 44,0*

16. TULUS 9,0 9,0* 8,0 8,1* 104 109* 43,8 46,0*

17. CERBER 9,0 - 7,0 - 96 - 41,4 -

18. CYRKON 9,0 - 8,0 - 96 - 41,7 -

Liczba doświadczeń 5 13 2 9 5 13 5 13

*- średnia z dwóch lata badań, **- średnia z wszystkich badanych odmian

WYNIKI

PLONOWANIE

Zestawienia zbiorcze oparto na wynikach z czterech punktów doświadczalnych. Plony z Mikołowa ujęto oddzielnie.

Na poziomie a 1

w 2011 r. plon wzorca średni dla punktów doświadczalnych wynosił 91,1 dt/ha. Jest to najwyższy średni plon

w latach 2009-2011. Plon wzorca, średni za lata 2009–2011, wynosił 83,0 dt/ha. Najniższy plon wzorca, w okresie trzyletnim

zanotowano w 2010 roku, w 2009 roku plon wzorca, średni dla miejscowości, wynosił 88,5 dt/ha. Plony wzorca w 2011 r.

były zróżnicowane w miejscowościach (od 74,5 dt/ha w Pawłowicach do 103,6 dt/ha w Nieznanicach). W Mikołowie plon

wzorca wynosił 51,7 dt/ha. Plony względne odmian, średnie dla czterech punktów doświadczalnych w 2011 r. mieściły się

w przedziale 95% (Elpaso) do 105% (Pizarro i Cerber oraz 106% Grenado. Plony względne odmian w 2011 roku, średnie dla

4 punktów doświadczalnych, wahały się od 92% (Moderato) do 106% (Grenado). Żadna z badanych odmian w 2011 roku

nie przekroczyła plonu wzorca we wszystkich miejscowościach, W Mikołowie wahania plonów względnych zamykały się

w 2011 roku w przedziale od 79% (Alekto) do 117% (Cerber). Powyżej wzorca plonowały w Mikołowie także odmiany: Algoso,

Sorento, Pizarro i Trigold (z plonami względnymi odpowiednio: 115, 113, 112, 111%) Plony względne odmian badanych przez

3 lata, średnie miejscowości, za lata 2009–2011, wahały się od 95% (Moderato) do 106% (Pizarro). Z odmian badanych przez

trzy lata poza Pizarro, plon wzorca, średni za okres trzyletni przekroczyły odmiany Sorento (103%), Grenado, Leontino i Trigold

(102%). Żadna z 12 odmian badanych przez trzy lata nie przekroczyła plonu wzorca we wszystkich latach cyklu. U odmiany

Pizarro plony względne w latach wahały się od 97% w 2009 do 116% w 2010 i 105% w 2011 r. Wyniki trzyletnich badań

wskazują, że odmiana lepiej niż inne znosi warunki niekorzystne i może wysoko plonować.

Na poziomie a 2

w 2011 r. plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 96,9 dt/ha ,i był wyższy od średniego plonu wzorca

za lata 2009–2011 (93,7 dt/ha). najwyższy plon uzyskano w 2009 r. (100,1 dt/ha), najniższy w 2010 (84,2 (dt/ha). Plony wzorca

w punktach doświadczalnych wahały się w 2011 r. od 71,9 dt/ha w Pawłowicach do 111,3 dt/ha w Modzurowie). W Mikołowie

plon wzorca na poziomie agrotechniki a 2

wynosił 58,3 dt/ha. Plony względne odmian średnie dla miejscowości wahały się

w 2011 r. od 92% Moderato do 107% odmiana Tulus. Z odmian badanych przez 3 lata najwyższy średni plon względny dla

miejscowości, za okres 2009–2011 dała odmiana Algoso 107%, najniższy Pigmej 93%. Na uwagę zasługuje odmiana Tulus

(113% plon względny, średni za dwa lata. Plon wzorca w kolejnych trzech latach przekroczyły Algoso (104–109%) i Witon (101

do 105%).

Efekt zastosowania intensywnej technologii dla wzorca 2011 r. średni dla punktów doświadczalnych wynosił 5,8 dt/ha i był

niższy od średniej za lata 2009–2011 10,7 dt/ha. W punktach doświadczalnych w 2011 roku. efekt zastosowania intensywnej

technologii wyrażony przyrostem plonu ziarna był bardzo zróżnicowany, najwyższy w Kochcicach 15,5 dt/ha, mniejszy

w Modzurowie 10,8 dt/ha, w Mikołowie 6,6 dt/ha.w Pawłowicach efekt był ujemny – 2,6 dt/ha, w Nieznanicach w granicach

błędu – 0,1 dt/ha.

PRZEZIMOWANIE

Oceniono w skali 9-stopniowej, stan roślin przed wejściem w okres spoczynku zimowego i po przezimowaniu. Stan roślin

przed i po zimie w Pawłowicach, Modzurowie i Nieznanicach bardzo dobry. W Mikołowie i Kochcicach średni. Występowanie

martwych roślin odnotowano tylko w Kochcicach.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniono w skali 9-stopniowej na poziomie a 1

i a 2

w dwóch terminach w fazie dojrzałości mlecznej i przed zbiorem.

Ocena w fazie dojrzałości mlecznej – 2011 r. wyleganie w tej fazie nie występowało niezależnie od poziomu agrotechniki.

Również w badaniach trzyletnich żadna odmiana w tej fazie rozwoju nie wykazywała skłonności do wylegania.

Ocena przed zbiorem – w 2011 r. w Kochcicach, Mikołowie i Nieznanicach na obu poziomach wyleganie nie wystąpiło. W 2011

r. ocena wylegania wzorca przed zbiorem, średnia dla miejscowości ( Pawłowice i Modzurów na poziomie a 1

wynosiła 7,7 0 była

PSZENŻYTO OZIME


38

zbliżona do średniej trzyletniej 7,6 0 ). Oceny dla odmian 2009–2011 r. wahały się od 5,5 0 Moderato odmiana tradycyjna do 8,5 0

Atletiko i 8,4 0 Baltiko (krótksłome).

Na poziomie a 2

średnia wylegania 2011 r. wynosiła 7,5 0 średnia trzyletnia 8,2 0 . Oceny dla odmian badanych 2009-2011r.

wahały się od 6,4 0 Moderato ( odmiana tradycyjna wysoka) do 8,9 0 Alekto i Grenado (krótkosłome)

CHOROBY

Nasilenie występowania chorób określono w skali 9-stopniowej 1° – porażenie bardzo duże, 9° – brak porażenia

Szczegółową ocenę na przeciętnym poziomie agrotechniki objęto mączniaka, septoriozę liści i rdzę brunatna, w zestawieniach

tabelarycznych uwzględniono wyniki z doświadczeń, na których dana choroba wystąpiła. Obserwacje ogólne prowadzono na

dwóch poziomach agrotechniki.

• Mączniak w 2011r. wystąpił w niewielkim nasileniu, średnie dla miejscowości oceniono na 7,9°, ocena dla wzorca za lata 2009–

2011 była niższa 7,4°. Oceny dla odmian w 2011 roku były zróżnicowane i wahały się od 6,8 o (Algoso i Baltiko) do 8,7° (Grenado),

W okresie trzyletnim oceny dla odmian wahały się w granicach 6,0° Baltiko do 8,7° (Grenado i Pizarro).

• Septorioza liści w 2011 r. wystąpiła w niewielkim nasileniu, średnie dla miejscowości nasilenie choroby dla wzorca oceniono

na 8,0°, ocena dla wzorca za lata 2009–2011 była niższa 7,1°. Oceny dla odmian 2011 roku wahały się od 7,3° (Witon) do 8,3° (Pigmej,

Tulus i pierwszy rok badana Cerber) W okresie trzyletnim oceny dla wzorca zamykały się w przedziale od 6,6 0 (Witon i Algoso)

do 7,6° Pizarro oraz 7,9° Tulus (badana dwa lata).

• Rdza brunatna w 2011 r. nasilenie rdzy dla wzorca , średnie dla miejscowości oceniono na 8,1 0 , ocena wzorca za lata 2009-

2011 r. była nieznacznie niższa 7,5 0 . Oceny dla większości odmian w 2011 roku zamykały się w przedziale 8,1 – 8,5 o . Niżej oceniono

tylko odmianę Witon (6,8°) i Baltiko (7,0°) oraz Sorento i Alekto (7,8°). Średnie oceny za lata 2009–2011 były bardziej zróżnicowane,

wahały się od 6,1° Baltiko do 8,4° odmiany Pizarro i Atletiko. Na uwagę zasługuje odmiana Tulus 8,5° badana przez dwa lata.

MASA 1000 ZIAREN

Poziom agrotechniki a 1

masa 1000 ziaren wzorca, średnia dla miejscowości w 2011 r. wyniosła 42,5 g , średnia za okres

trzyletni 43,4g. Wartości dla odmian w badaniach 2009–2011 r. wahały się od 36,4 g Grenado do 47,8 g Algoso.

Poziom agrotechniki a 2

masa 1000 ziaren wzorca, średnia dla miejscowości była w 2011 r. niższa niż na przeciętnym poziomie

agrotechniki, wynosiła 41,8 g. Wyższa w porównaniu z poziomem a 1

, była natomiast średnia za okres trzyletni 45,0g. Wartości

MTN dla odmian na poziomie a 2

w badaniach trzyletnich zamykały się w przedziale 37,0 g Grenado i 50,9g Algoso.


ŻYTO OZIME

39

W 2011 roku doświadczenia, podobnie jak w latach poprzednich, przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych (Pawłowice,

Kochcice i Mikołów). Odmiany żyta porównywano przy dwóch poziomach agrotechniki. W roku 2011 badano 13 odmian,

w tym 8 mieszańcowych i 5 populacyjnych.

Tabela 1. Żyto ozime. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

odmiany populacyjne

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. BOSMO 2001 PL Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., 63-740 Kobylin Smolice 146

2. DAŃK. AMBER 2010 PL

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,

64-000 Kościan

3. DAŃK.DIAM. 2005 2008 PL

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. Choryń 27,

64-000 Kościan

4. DOMIR 2008 PL STANISŁAW RAMENDA 64-100 Leszno , Antoniny 3/6

5. STANKO 2007 2010 PL STANISŁAW RAMENDA 64-100 Leszno , Antoniny 3/6

odmiany mieszańcowe

1. BALISTIC F1 2007 DE Lochow-Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

2. BELLAMI F1 2008 DE Lochow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

3. BRASETTO F1 2009 2011 DE Lochow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

4. GONELLO F1 2009 2012 DE Lochow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

5. MINELLO F1 2008 DE Lochow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

5. PALAZZO F1 2009 2012 DE Lochcow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

6. SU SKALTIO F1 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul. Straszewska 70

7. VISELLO F1 2007 DE Lochow- Petkus PL, sp. z o.o., Kondratowice ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

Tabela 2. Żyto ozime. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

PL – Polska, DE – Niemcy, F1 – odmiany mieszańcowe

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice ŚODR odz. Mikołów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Mikołów

Kompleks rolniczej przydatności gleby 4 4 5

Klasa bonitacyjna IVa IIIb IVa

pH gleby w KCl 6,4 6,5 6,0

Przedplon Owies Owies Gorczyca

Data siewu 23.09.2010 22.09.2010 06.10.2010

Obsada nasion 250 350 -

Data zbioru 04.08.2011 09.08.2011 06.08.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 94 66 68

N na poziomie a 2

(kg/ha) 134 106 108

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60 48

K 2

O (kg/ha) 120 90 72

Nawożenie dolistne Maximus20-20-20 4,0l/ha Basfoliar36ex 6,0l/ha Ekolist 1,0 l/ha

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna OxafunT75 200g/100kg OxafunT75 200g/100kg Raxil gel 500ml

Herbicydy Komplet560SC 0,5l/ha Komplet560SC 0,45l/ha Huzar05WG 200g

Insektycydy BI-58 0,5l/ha Karate Zeon 0,1l/ha

Tylko na poziomie a 2

Fungicydy

I zabieg Alert4375SC Artea330EC 0,5l/ha Sportal450EC 1,0l/ha

+

II zabieg Zenit575EC 1,0l/ha Fandango200EC 1l/ha

Regulator wzrostu Moddus250EC 0,6l/ha Moddus250EC 0,3l/ha Cerone480SL 1,0l/ha

*) - nie stosowano

ŻYTO OZIME


40

Tabela 3. Żyto ozime. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru - 2011

SDOO

Lp.

Wyszczególnienie

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

ŚODR odz. Mikołów

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Stan roślin przed zimą skala 9 st. 8,6 8,5 7,9 8,0 7,0 7,0

2. Stan roślin po zimie skala 9 st. 8,5 8,5 8,0 8,0 7,3 7,3

3. Martwe rośliny po zimie % 0 0 5,2 5,6 0 0

4. Kłoszenie data 8.05.2011 10.05.2011 15.05.2011 15.05.2011 10.05.2011 10.05.2011

5. Dojrzałość woskowa data 6.07.2011 10.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 15.07.2011 15.07.2011

6. Wysokość roślin cm 148 121 142 138 125 113

7. Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 st. 6,8 8,9 7,3 7,4 9,0 9,0

8. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 5,0 7,0 5,8 5,8 5,2 9,0

9. Porażenie przez choroby

- mączniak prawdziwy skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- septorioza liści skala 9 st. 7,7 7,7 6,3 7,9 9,0 9,0

- rdza brunatna skala 9 st. 7,4 7,1 6,3 8,0 7,7 9,0

- choroby podst. źdźbła skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- czernienie zbóż skala 9 st. 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

10. Masa 1000 ziaren g 31,1 34,8 35,5 37,3 32,8 33,4

11. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 14,6 13,2 14,1 14,8 15,0 15,1

12. Plon ziarna dt/ha 72,1 73,3 78,8 89,4 51,8 58,0

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Żyto ozime. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru - 2011.

a 1

a 2

Lp. Odmiana

SDOO ZD00 ŚODR odz.

SDOO ZD00 ŚODR odz.

Średnia

Pawłowice Kochcice Mikołów

Pawłowice Kochcice Mikołów

Średnia

Wzorzec dt/ha ** 72,1 78,8 51,8 67,6 73,3 89,4 58,0 73,6

odmiany populacyjne

1. BOSMO 82 86 89 86 87 84 87 86

2. DAŃK. AMBER 93 89 81 88 83 92 81 85

3. DAŃK. DIAM. 91 92 96 93 97 91 91 93

4. DOMIR 98 91 90 93 94 89 99 94

5. STANKO 90 90 97 92 85 91 91 89

odmiany mieszańcowe

1. BALISTIC 108 102 118 109 115 110 114 113

2. BELLAMI 110 102 114 109 120 104 107 110

3. BRASETTO 108 110 101 106 99 115 104 106

4. GONELLO 107 110 104 107 101 111 109 107

5. MINELLO 100 95 102 99 107 96 103 102

5. PALAZZO 105 111 113 110 100 103 108 104

6. SU SKALTIO 104 112 87 101 103 109 98 103

7. VISELLO 105 110 109 108 111 105 108 108

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 5. Żyto ozime. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru - 2009-2011.

Plon ziarna w % wzorca

Lp. Odmiana

a 1

a 2

2011 2010 2009

Średnia

Średnia

2011 2010 2009

2009-2011

2009-2011

Wzorzec dt/ha ** 67,5 48,2 82,3 66,0 73,6 53,8 92,2 73,2

odmiany populacyjne

1. BOSMO 86 95 92 91 86 93 91 90

2. DAŃK. AMBER 88 - - - 85 - - -


41

Lp.

Odmiana

2011 2010 2009

Plon ziarna w % wzorca

a 1

a 2

Średnia

2009-2011

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

3. DAŃK. DIAM. 93 91 91 92 93 94 93 93

4. DOMIR 93 94 94 94 94 94 92 93

5. STANKO 92 95 98 95 89 98 94 94

odmiany mieszańcowe

1. BALISTIC 109 111 112 111 113 107 108 109

2. BELLAMI 109 105 111 108 110 106 112 109

3. BRASETTO 106 108 - 107 106 108 - 107

4. GONELLO 107 110 - 109* 107 109 - 108*

5. MINELLO 99 100 108 102 102 99 110 104

5. PALAZZO 110 102 - 106* 104 110 - 107*

6. SU SKALTIO 101 - - - 103 - - -

7. VISELLO 108 105 110 108 108 104 111 108

Liczba doświadczeń 3 3 3 9 3 3 3 3

Tabela 6. Żyto ozime. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie a 1

. Lata zbioru - 2009-2011.

Lp.

Odmiana

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

2011 Średnia* 2009 -2010 2011 Średnia 2009 -2011 2011 Średnia 2009 -2011

Skala 9 0

Wzorzec** 9,0 8,3 7,0 7,1 7,1 7,1

odmiany populacyjne

1. BOSMO 9,0 8,5 7,0 7,1 7,8 8,1

2. DAŃK. AMBER 9,0 - 6,8 - 7,5 -

3. DAŃK. DIAM. 9,0 7,3 7,0 7,0 7,0 7,4

4. DOMIR 9,0 8,0 7,3 7,2 7,3 7,5

5. STANKO 9,0 8,4 7,0 7,0 7,0 7,3

odmiany mieszańcowe

1. BALISTIC 9,0 8,5 6,8 7,0 6,8 6,7

2. BELLAMI 9,0 8,8 6,5 6,9 7,0 6,6

3. BRASETTO 9,0 8,0 7,8 7,3* 7,3 6,8*

4. GONELLO 9,0 8,0 7,0 6,9* 7,0 6,6*

5. MINELLO 9,0 8,3 9,0 7,2 6,3 7,1

5. PALAZZO 9,0 8,0 7,3 7,1* 7,0 6,7*

6. SU SKALTIO 9,0 - 7,0 - 7,7 -

7. VISELLO 9,0 8,4 6,5 6,8 6,8 6,9

Liczba doświadczeń 3 3 2 8 3 9

* - średnia z dwóch lat badań , ** - średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 7. Żyto ozime. Ważniejsze właściwości rolniczo- użytkowe. Lata zbioru - 2009-2011.

Lp.

Odmiana

W fazie dojrzałości

mlecznej

średnia

2011

2009-2011

Wyleganie ( skala ) 9 0

przed zbiorem

2011

średnia

2009-2011

Wysokość roślin

( cm )

2011

średnia

2009-2011

Masa 1000 ziaren ( g )

2011

średnia

2009-2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec** 7,1 5,9 5,3 4,1 138 126 33,1 31,6

odmiany populacyjne

1. BOSMO 6,3 5,9 5,0 4,1 159 141 32,6 31,3

2. DAŃK. AMBER 7,0 - 5,2 - 143 - 31,9 -

3. DAŃK. DIAM. 7,3 5,9 5,0 4,0 143 131 32,8 30,9

4. DOMIR 7,0 6,2 5,7 4,1 142 130 31,5 31,3

5. STANKO 8,0 6,8 6,0 4,3 147 133 31,9 30,9

ŻYTO OZIME


42

Lp.

Odmiana

W fazie dojrzałości

mlecznej

średnia

2011

2009-2011

Wyleganie ( skala ) 9 0

przed zbiorem

średnia

2011

2009-2011

odmiany mieszańcowe

Wysokość roślin

( cm )

2011

średnia

2009-2011

Masa 1000 ziaren ( g )

2011

średnia

2009-2011

1. BALISTIC 6,8 5,9 4,8 4,0 129 118 36,1 34,7

2. BELLAMI 7,3 5,9 5,7 4,2 130 117 32,1 32,5

3. BRASETTO 8,0 5,4* 6,2 5,5* 139 126* 34,3 31,1*

4. GONELLO 6,8 4,8* 5,7 4,8* 129 120* 32,1 29,6*

5. MINELLO 8,0 5,8 5,7 4,6 132 122 32,8 30,5

5. PALAZZO 7,8 5,3* 6,2 5,5* 134 128* 33,9 31,6*

6. SU SKALTIO 4,8 - 3,7 - 136 - 34,7 -

7. VISELLO 7,3 5,5 4,7 3,6 136 121 34,1 32,2

Liczba doświadczeń 2 5 3 8 3 9 3 9

Wzorzec**

Poziom agrotechniki a 2

8,2 7,2 7,3 4,7 124 121 35,3 33,2

odmiany populacyjne

1. BOSMO 8,3 7,0 7,0 4,7 142 135 36,0 33,9

2. DAŃK. AMBER 8,0 - 6,7 - 132 - 33,3 -

3. DAŃK. DIAM. 8,5 7,3 7,8 4,7 126 125 34,5 32,2

4. DOMIR 8,5 7,6 7,0 4,8 130 125 33,4 32,9

5. STANKO 8,5 7,6 7,2 4,5 132 127 33,8 33,0

odmiany mieszańcowe

1. BALISTIC 8,0 7,5 7,3 4,5 115 125 38,6 35,7

2. BELLAMI 8,0 7,3 7,3 5,2 120 116 33,7 33,1

3. BRASETTO 8,3 6,3* 7,2 6,1* 125 118* 38,4 34,0*

4. GONELLO 8,3 6,9* 7,7 6,2* 109 107* 35,3 32,8*

5. MINELLO 8,3 6,7 7,7 4,7 121 116 34,5 31,5

5. PALAZZO 8,0 6,4* 7,7 6,0* 120 119* 36,3 34,2*

6. SU SKALTIO 7,8 - 6,5 - 120 - 37,2 -

7. VISELLO 8,0 6,8 7,3 4,7 121 115 34,3 33,2

Liczba doświadczeń 2 5 3 8 3 9 2 8

* - średnia z dwóch lat badań ** - średnia z wszystkich badanych odmian

WYNIKI

PLONOWANIE

Na poziomie a 1

w 2011 r. plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 67,6 dt/ha przy zróżnicowaniu plonów

w miejscowościach (72,1dt/ha Pawłowicach, 78,8 dt/ha w Kochcicach , 51,8 dt/ha w Mikołowie). Plon wzorca średni za lata

2009-2011 r. wynosił 66,0 dt/ha, Najwyższy był w roku 2009 ( 82,3 dt/ha), najniższy w roku 2010 (48,2 dt/ha). Plony względne

odmian, średnie dla miejscowości w 2011 r. mieściły się w przedziale od 86% (Bosmo – odmiana populacyjna) do 110%

(Palazzo odmiana mieszańcowa). Plony względne sześciu badanych odmian populacyjnych, średnie dla miejscowości, mieściły

się w przedziale od 86% (Bosmo) do 93% (Dańk. Diament i Domir), plony względne odmian mieszańcowych były wyższe

(od 101% SU Skalitio do 110% Palazzo). Plony względne siedmiu odmian badanych przez trzy lata, średnie dla lat i punktów

doświadczalnych wahały się od 91% (Bosmo - populacyjna) do 111% (Balistic.- mieszańcowa). Z odmian badanych w okresie

trzyletnim plon wzorca we wszystkich latach przekroczyły odmiany mieszańcowe Balistic (plony w latach od 109% w 2011

roku do 112% w 2009 r.) i Visello (plony w latach od 105% w 2010 do 110% w 2009 roku). Plony poniżej wzorca w kolejnych

latach dały odmiany populacyjne Bosmo, Dańkowskie Diament, Stanko i Domir..

Na poziomie a 2

w 2011 roku plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 73,6dt/ha przy znacznym zróżnicowaniu

plonów w miejscowościach. Plony wzorca wahały się w 2011 r. , w miejscowościach od 58,0 dt/ha w Mikołowie do 89,4 dt/

ha w Kochcicach, w Pawłowicach 73,3 dt/ha. i. Średni dla punktów doświadczalnych plon wzorca za lata 2009-2011 wynosił

73,2 dt/ha. W okresie trzyletnim najwyższy plon wzorca, średni dla miejscowości uzyskano w 2009 roku ( 92,2 dt/ha), najniższy

w roku 2010 (53,8 dt/ha). Plony względne odmian, badanych przez 3 lata średnie dla punktów doświadczalnych wahały się

w 2011r. od 90% Bosmo do 109% odmiany Balistic i Bellami. Z odmian badanych w okresie trzyletnim plony względne powyżej

wzorca we wszystkich latach dały odmiany Balistic (od 107% w 2010 do 113% w 2011 roku), Bellami (od 106% w 2010 roku

do 112% w 2009 roku) i Visello (od 104% w 2010 roku do 111% w 2009 roku). Plony poniżej wzorca w kolejnych latach dały

wszystkie odmiany populacyjne badane w okresie trzyletnim.


Efekt zastosowania intensywnej technologii dla wzorca w 2011 r., średni dla trzech miejscowości, wynosił 6,0 dt/ha

, (w Pawłowicach 1,2 dt/ha, w Mikołowie 6,2 dt/ha w Kochcicach 10,6 dt/ha). Średni dla miejscowości efekt zastosowania

wyższego poziomu agrotechniki za lata 2009-2011r. ukształtował się na poziomie 7,2 dt/ha. średni dla miejscowości efekt był

najwyższy w 2009 roku i wynosił 9,9dt/ha, najniższy w 2010r. 5,6dt/ha.

PRZEZIMOWANIE

Stan roślin przed zimą oceniono jako średni w Mikołowie 7,0 0 dobry w Kochcicach 8,0 0 i bardzo dobry w Pawłowicach 8,6 0 .

Po wznowieniu wegetacji stan roślin oceniono na podobnym poziomie, Martwe rośliny zanotowano w Kochcicach 5,4%.

W Pawłowicach i Mikołowie nie odnotowano martwych roślin.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniono w skali 9-stopniowej na poziomie a 1

i a 2

w dwóch terminach – w fazie dojrzałości mlecznej i przed zbiorem.

Ocena w fazie dojrzałości mlecznej w 2011 r. wyleganie nie wystąpiło w Mikołowie oceny 9,0 0 na obu poziomach agrotechniki.

Oceny wylegania przedstawione poniżej odnoszą się do dwóch miejscowości, w których zjawisko wystąpiło.

Poziom agrotechniki a 1

ocena wylegania wzorca 2011 r. średnia dla miejscowości 7,1 0 (w Pawłowicach 6,8 0 i w Kochcicach

7,3 0 ). Oceny dla odmian, średnie dla miejscowości wahały się od 4,8 0 nowa odmiana SU Skaltio do 8,0 0 odmiany Minello

i Brasetto i Stanko. Wyleganie wzorca, średnie dla miejscowości za lata 2009-2011 oceniono na 5,9 0 .

Poziom agrotechniki a 2

ocena wylegania wzorca w 2011 r. średnia dla miejscowości 8,2 0 ( w Pawłowicach wyleganie

niewielkie 8,9 0 , W Kochcicach średnie 7,4 0 ). Oceny dla odmian , średnie dla miejscowości wahały się od 7,8 0 SU Skaltio do 8,5 0

Dańkowskie Diament, Stanko, Domir ( odmiany populacyjne). Wyleganie wzorca, średnie dla miejscowości za lata 2009-2011

oceniono na 7,2 0 .

Ocena przed zbiorem poziom agrotechniki a 1

w 2011 r. wyleganie wystąpiło we wszystkich punktach doświadczalnych. Ocena

wylegania wzorca w 2011 r. średnia dla miejscowości 5,3 0 (oceny dla wzorca w miejscowościach zbliżone). Oceny dla odmian

średnie dla miejscowości wahały się od 3,7 0 SU Skaltio do 6,2 0 ( Palazzo i Brasetto).. Wyleganie wzorca, średnie dla miejscowości

za lata 2009-2011 oceniono na 4,1 0 .

Poziom agrotechniki a 2

, ocena wylegania wzorca w 2011 r. , średnia dla miejscowości 7,3 0 (w Mikołowie wyleganie 9,0 0 ,

w Pawłowicach 7,0 0 , w Kochcicach 5,8 0 ). Oceny dla odmian, średnie dla miejscowości wahały się od 6,5 0 ( SU Skaltio) do 7,8 0

(Dańkowskie Diament). Wyleganie wzorca średnie dla miejscowości za lata 2009-2011 wynosiło 4,7 0 .

CHOROBY

Szczegółową ocenę na a 1

przeciętnym poziomie agrotechniki objęto mączniaka, septoriozę liści i rdzę brunatną. Wyniki oceny

szczegółowej przedstawiono w skali 9-stopniowej. 1 0 - porażenie bardzo duże, 9 0 – brak porażenia.

• Mączniak – W 2011 r. choroba nie wystąpiła w żadnym z punktów doświadczalnych – ocena wzorca 9 o . . Średnia dla miejscowości

ocena wzorca za lata 2009-2010 – 8,3 o . Oceny dla odmian średnie, dla miejscowości były mało zróżnicowane, wahały się

w granicach od 7,3 0 (Dańkowskie Diament) do 8,8 0 (Bellami).

• Septorioza liści –w 2011 r. wystąpiła w Pawłowicach 7,7 0 i w Kochcicach 6,3 0 Średnio dla miejscowości nasilenie choroby

dla wzorca w 2011 roku oceniono na 7,0 o . Oceny dla odmian, średnie dla miejscowości wahały się od 6,5 o (Bellami i Visello) do

9,0 (Minello).. Średnia ocen dla miejscowości za lata 2009-2011 wynosiła 7,1 0 . Oceny dla badanych odmian były bardzo zbliżone

(6,8 0 – 7,3 0 ).

• Rdza brunatna – w 2011 r. wystąpiła we wszystkich miejscowościach. Nasilenie choroby niewielkie zarówno w 2011 roku jak

w okresie trzyletnim , ocena wzorca 7,1 0 . Oceny odmian wahały się od 6,6 0 odmiany Gonello i Bellami do 8,1 0 odmiana Bosmo.

43

MASA 1000 ZIAREN

Ten ważny parametr wysokości i jakości plonu kształtował się w roku 2011 na podobnym poziomie jak w roku 2009. Rok 2010

miał obniżoną wartość, stąd wynik średniej za lata 2009-2011 obniżony.

• Na poziomie a 1

– w 2011 roku na poziomie agrotechniki a 1

masa 1000 ziaren dla wzorca, średnia dla punktów doświadczalnych

wynosiła 33,1 g i była wyższa od średniej za lata 2009 – 2011 (31,6 g). Wartości dla odmian zamykały się, w 2011 roku w przedziale

od 31,5 g (Domir) do 36,1 g (Balistic). Wartości mtz, średnie dla odmian za okres trzyletni wahały się od 29,6g (Gonello)

do 34.7g (Balistic).

• Na poziomie agrotechniki a 2

w 2011 roku masa 1000 ziaren dla wzorca, średnia dla miejscowości wynosiła 35,3 g i była wyższa

od średniej za lata 2009 – 2011 (33,2 g). Wartości dla odmian wahały się, przy zastosowaniu intensywnej agrotechniki w 2011

roku od 33,3 g (Dańkowskie Amber) do 38,6 g (Balistic ) i 38,4 (Brasetto). Średnie za lata 2009 – 2011 wartości dla odmian wahały

się od 31,5 g (Minello) do 35,7 g (Balistic).

Zastosowanie wyższego poziomu agrotechniki znacząco wpłynęło na wzrost masy 1000 ziaren żyta, szczególnie w roku 2011.

Reakcja odmian na poziomy agrotechniki była zróżnicowana

ŻYTO OZIME


44

PSZENICA JARA

W roku 2011 doświadczenia z pszenicą jarą prowadzono w 4 punktach województwa śląskiego: w SDOO Pawłowice, w ZDOO

Kochcice, w ZHR Modzurów oraz SHR Nieznanice. Po przeanalizowaniu wyników, w opracowaniu przedstawiono wyniki doświadczeń

tylko z trzech punktów

Doświadczenia założono na 2 poziomach agrotechnicznych: a 1

– poziom podstawowy oraz a 2

– poziom intensywny / różnice

pomiędzy poziomami przedstawione na początku niniejszego opracowania.

Tabela 1. Pszenica jara. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok

wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

odmiany elitarne (grupa E)

1. BOMBONA 2005 2007 PL „DANKO” Hodowla Roślin, Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

odmiany jakościowe (grupa A)

2. ARABESKA 2011 PL „DANKO” Hodowla Roślin, Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

3. BRYZA 2003 2005 DE

KWS Lochow Polska, Sp. z o.o, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150

Prusy,

4. HEWILLA 2006 2009 PL

Hodowla Roślin Rolniczych „Nasiona Kobierzyc”, ul. Sportowa 21,

55-040 Kobierzyce

5. KANDELA 2010 PL „DANKO” Hodowla Roślin, Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

6. KATODA 2008 2010 PL „DANKO” Hodowla Roślin, Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

7. ŁAGWA 2009 PL

Hodowla Roślin Rolniczych „Nasiona Kobierzyc”, ul. Sportowa 21,

55-040 Kobierzyce

8. OSTKA SMOLICKA 2010 PL

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740

Kobylin

9. PARABOLA 2006 2008 PL

Hodowla Roślin Rolniczych „Nasiona Kobierzyc”, ul. Sportowa 21,

55-040 Kobierzyce

10. TYBALT 2005 2007 NL Irena Szyld, 62-800 Kalisz, ul. Celtycka 41a

11. WALUTA 2008 PL „DANKO” Hodowla Roślin, Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan

odmiany chlebowe (grupa B)

12. TRAPPE 2008 2010 DE

KWS Lochow Polska, Sp. z o.o, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150

Prusy,

odmiany paszowe (grupa C)

13. RADOCHA 2011 PL

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-

307 Strzelce

Pszenica twarda

14. SMH87 2011 PL

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-

740 Kobylin

PL – Polska, DE – Niemcy

Tabela 2. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru - 2011.

SDOO

ZDOO

ZHR

Wyszczególnienie

Pawłowice

Kochcice

Modzurów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2-pszenny dobry 4-żytni bardzo dobry 2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II

pH gleby w KCl 6,67 6,33 Brak danych

Przedplon Rzepak oz. Gorczyca kukurydza

Data siewu 28.03.2011 25.03.2011 7.04.2011

Obsada nasion 450 500 450

Data zbioru 12.08.2011 12.08.2011 16.08.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 82 102 50

N na poziomie a 2

(kg/ha) 122 142 90

P 2

O 5

(kg/ha) 60 72 40

K 2

O (kg/ha) 90 72 78

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T DS/WS SARFUN 65 DS Baytan universal 094 FS


Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

ZHR

Modzurów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz

Herbicydy Sekator 125D 0,15l/ha Lintur 70 WG 0,15kg/ha Granstar 75 WG 0,25kg/ha

Insektycydy

Bi 58 400 EC 0,5l/ha

Karate Zeon 050 SC 0,1l/ha

Karate Zeon 050 SC 0,1l/ha Danadim 400 EC 0,75l/ha

Tylko na poziomie a 2

Fungicydy I zabieg Input 460 EC 1l/ha Input 460 EC 1l/ha Wirtuoz 520 EC 0,75l/ha

II zabieg Prasaro 250 EC 1l*/ha Falcon 460 EC 06l/ha *)

III zabieg *) *) *)

Regulator wzrostu

Stabilan 750 1l/ha

CCC 720 SL 0,67 l/ha

CCC 720 SL 0,33 l/ha

Moddus 250 EC 0,2l/ha

*) - nie stosowano

45

Tabela 3. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru - 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

ZHR

Modzurów

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Kłoszenie data 03.06 04.06 06.06 06.06 8.06 8.06

2. Dojrzałość woskowa data 16.07 18.07 24.07 25.07 13.07 13.07

3. Wysokość roślin cm 91 85 100 90 83 72

4. Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 st. 8,3 8,2 8,7 8,5 9,0 9,0

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 5,3 5,3 6,9 6,3 9,0 9,0

6. Porażenie przez choroby:

- mączniak prawdziwy skala 9 st. 9,0 9,0 8,7 9,0 9,0 9,0

- septorioza liści skala 9 st. 9,0 9,0 7,5 8,1 5,8 7,4

- rdza brunatna skala 9 st. 8,6 9,0 9,0 9,0 4,6 6,8

- choroby podst. źdźbła skala 9 st. 8,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

7. Masa 1000 ziaren gr 35,1 36,2 44,6 44,9 45,5 47,4

8. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 12,2 12,1 13,1 13,1 16,4 17,1

9. Plon ziarna dt/ha 42,5 46,7 86,7 98,1 71,1 79,1

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Plonowanie odmian w miejscowościach, w % wzorca. Rok zbioru - 2011

A1

A2

Lp.

Odmiana

Wartość

technologiczna

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

ZHR

Modzurów

Średnio

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

ZHR

Modzurów

Średnio

Wzorzec dt z ha** 42,5 86,7 71,1 66,8 46,7 98,1 79,1 74,6

1. BOMBONA E 112 102 114 110 103 98 109 103

2. ARABESKA A 104 101 100 102 101 102 102 102

3. BRYZA A 108 101 96 102 96 98 94 96

4. HEWILLA A 113 101 103 106 100 98 104 101

5. KANDELA A 85 97 102 94 90 96 106 97

6. KATODA A 89 98 87 91 99 96 92 96

7. ŁAGWA A 98 106 115 106 90 104 99 98

8. OSTKA SMOLICKA A 90 96 88 91 90 100 106 98

9. PARABOLA A 103 99 103 101 103 101 104 103

10. TYBALT A 98 108 98 101 95 108 94 99

11. WALUTA A 85 95 96 92 114 99 96 103

12. TRAPPE B 116 96 93 102 115 99 95 103

13. RADOCHA C 98 100 106 101 104 101 99 101

14. SMH87 twarda 71 71 73 72 66 68 70 68

** - średnia z wszystkich badanych odmian pszenicy zwyczajnej jarej

Wartość technologiczna: E – pszenica elitarna, A - pszenica jakościowa, B - pszenica chlebowa, C - pszenica paszowa

PSZENICA JARA


46

Tabela 5. Pszenica jara. Plonowanie odmian w % wzorca. Lata zbioru - 2009-2011.

Lp.

Odmiana

Plon w % wzorca

a 1

a 2

2011 2010 2009 Średnia 2009-2011 2011 2010 2009 Średnia 2009-2011

Wzorzec dt/ha ** 66,8 47,2 49,2 54,4 74,6 51,9 58,5 61,6

1. BOMBONA 110 94 93 99 103 98 97 99

2. ARABESKA 102 - - - 102 - - -

3. BRYZA 102 99 98 100 96 103 99 99

4. HEWILLA 106 107 102 105 101 105 105 104

5. KANDELA 94 103 - 99* 97 99 - 98*

6. KATODA 91 101 98 97 96 102 97 98

7. ŁAGWA 106 102 95 101 98 98 92 96

8. OSTKA SMOLICKA 91 97 - 94* 98 99 - 99*

9. PARABOLA 101 106 98 102 103 103 98 101

10. TYBALT 101 109 96 102 99 106 92 99

11. WALUTA 92 96 99 96 103 100 98 100

12. TRAPPE 102 89 104 98 103 89 103 98

13. RADOCHA 101 - - - 101 - - -

14. SMH87 72 - - - 68 - - -

Liczba doświadczeń 3 3 4 4 11 3 4 4

Tabela 6. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie a 1

. Lata zbioru 2009-2011.

Lp.

Odmiana

2011

* - średnia z dwóch lat badań

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna Choroby podstawy źdźbła

Średnia

2009 -2011

2011

Średnia

2009 -2011

Skala 9

2011

Średnia

2009 -2011

2011

Średnia

2009 -2011

Wzorzec** 8,7 8,4 6,6 6,4 6,6 7,2 8,7 8,7

1. BOMBONA 9,0 8,2 6,8 6,4 5,5 6,2 8,0 8,0

2. ARABESKA 9,0 6,3 5,0 9,0

3. BRYZA 8,0 7,7 6,5 6,1 5,8 6,6 9,0 9,0

4. HEWILLA 8,0 7,9 6,3 6,4 6,3 7,2 9,0 9,0

5. KANDELA 9,0 8,8* 6,5 7,2* 7,0 7,6* 9,0 9,0*

6. KATODA 9,0 8,2 6,5 6,6 5,5 6,9 8,0 8,0

7. ŁAGWA 9,0 8,3 7,3 6,9 6,5 7,5 9,0 9,0

8. OSTKA SMOLICKA 8,0 7,5* 6,5 6,5* 6,8 7,2* 9,0 9,0*

9. PARABOLA 9,0 8,4 6,0 5,7 5,5 6,9 8,5 8,5

10. TYBALT 9,0 8,6 8,0 6,9 8,5 8,2 9,0 9,0

11. WALUTA 9,0 7,9 6,8 6,6 4,5 6,5 9,0 9,0

12. TRAPPE 9,0 8,3 7,0 5,9 9,0 8,4 8,0 8,0

13. RADOCHA 9,0 7,0 7,5 8,0

14. SMH87 9,0 5,5 8,8 9,0

Liczba doświadczeń 1 6 2 8 2 10 1 1

Tabela 7. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru - 2009-2011

* - średnia z dwóch lat badań

** - średnia z wszystkich badanych odmian

Lp.

Odmiana

Wyleganie ( skala ) 9 0

W fazie dojrzałości mlecznej

średnia

2011

2009-2011

przed zbiorem

średnia

2011

2009-2011

Wysokość roślin

( cm )

2011

średnia

2009-2011

Masa 1000 ziaren ( g )

2011

Średnia

2009-2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec** 8,5 8,7 6,1 7,3 92 91 41,7 40,3

1. BOMBONA 9,0 9,0 7,3 8,2 95 96 38,5 38,1

2. ARABESKA 9,0 7,5 94 37,4


47

Wyleganie ( skala ) 9 0

Wysokość roślin

Masa 1000 ziaren ( g )

( cm )

Lp. Odmiana

W fazie dojrzałości mlecznej przed zbiorem

średnia

średnia

średnia

Średnia

2011

2011

2011

2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

3 BRYZA 8,3 8,8 5,8 7,6 87 86 38,1 37,6

4. HEWILLA 8,0 8,7 6,0 7,8 99 99 42,7 40,6

5. KANDELA 9,0 9,0* 5,0 6,9* 88 89* 40,7 37,2*

6. KATODA 8,5 8,8 6,3 7,7 98 97 43,2 40,6

7. ŁAGWA 8,8 8,9 5,3 7,6 97 95 44,3 41,4

8. OSTKA SMOLICKA 8,3 8,6* 6,5 7,8* 93 92* 41,8 38,3*

9. PARABOLA 8,0 8,7 6,0 7,9 94 91 44,8 44,8

10. TYBALT 8,0 9,0 7,0 8,3 84 83 43,0 41,8

11. WALUTA 9,0 8,6 6,3 7,2 98 97 44,4 41,9

12. TRAPPE 9,0 9,0 7,0 8,2 86 87 37,0 34,8

13. RADOCHA 7,8 4,8 92 44,4

14. SMH87 8,5 4,8 81 44,0

Liczba doświadczeń 2 10 2 6 3 11 3 11

Wzorzec**

Poziom agrotechniki a 2

8,3 8,6 5,8 7,0 82 85 42,9 41,4

1. BOMBONA 8,8 8,9 7,3 8,2 85 89 39,8 40,0

2. ARABESKA 9,0 7,3 80 37,6

3. BRYZA 7,8 8,6 5 7,2 79 83 39,9 39,7

4. HEWILLA 9,0 9,0 5,5 7,2 87 91 43,8 42,2

5. KANDELA 8,3 8,6* 4,3 6,1* 78 83* 42,2 40,7*

6. KATODA 8,8 8,9 7 8,1 86 90 43,0 41,0

7. ŁAGWA 9,0 9,0 5 7,2 82 87 45,6 42,9

8. OSTKA SMOLICKA 7,3 8,1* 5 7,0* 88 88* 43,4 40,5*

9. PARABOLA 8,0 8,7 5,5 7,5 86 86 47,4 45,7

10. TYBALT 8,3 8,8 6 7,7 78 78 46,4 43,2

11. WALUTA 8,5 8,8 7 7,4 85 91 44,4 42,6

12. TRAPPE 9,0 9,0 7,3 7,9 78 83 38,9 36,3

13. RADOCHA 8,0 4,8 80 44,7

14. SMH87 7,0 4,3 78 43,0

Liczba doświadczeń 2 10 2 6 3 11 3 11

* - średnia z dwóch lat badań ** - średnia z wszystkich badanych odmian

PSZENICA JARA


48

Tabela 8. Pszenica jara. Wybrane wskaźniki wartości technologicznej ziarna. Rok zbioru – 2011

Odmiana

Gluten % Liczba sedymentacji Liczba opadania

Modzurów Pawłowice Kochcice Średnia Modzurów Pawłowice Kochcice Średnia Modzurów Pawłowice Kochcice Średnia

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1 a2

BOMBONA 21,4 25,9 44,5 43,1 21,9 26,0 29,3 31,7 23 31 72 65 29 41 41,3 45,7 263 273 210 260 301 295 258,0 276,0

ARABESKA 23,1 25,5 36,2 35,9 21 24,2 26,8 28,5 27 29 51 51 23 33 33,7 37,7 311 279 275 338 346 310 310,7 309,0

BRYZA 20,3 25,2 42,8 38,9 21,3 23,8 28,1 29,3 22 26 64 57 26 37 37,3 40,0 187 228 178 111 182 233 182,3 190,7

HEWILLA 24,5 28,0 38,8 38,3 21,4 24,5 28,2 30,3 28 37 63 55 26 33 39,0 41,7 183 212 269 286 156 174 202,7 224,0

KANDELA 22,3 27,9 36,5 37,2 21,5 26,1 26,8 30,4 20 31 46 47 22 29 29,3 35,7 181 268 183 184 210 290 191,3 247,3

KATODA 21,2 23,9 36,1 39,5 20,4 24,2 25,9 29,2 16 21 56 53 20 30 30,7 34,7 234 287 233 293 275 312 247,3 297,3

ŁAGWA 20,0 25,3 41,8 40,8 22,3 25,0 28,0 30,4 17 31 65 64 26 32 36,0 42,3 243 232 305 250 300 284 282,7 255,3

OSTKA SMOLICKA 20,2 23,8 38,5 38,4 19,9 23,0 26,2 28,4 24 32 57 53 27 33 36,0 39,3 266 272 355 351 330 305 317,0 309,3

PARABOLA 20,8 24,9 41,6 42,0 22,3 25,7 28,2 30,9 13 33 64 60 24 36 33,7 43,0 195 253 68 62 210 215 157,7 176,7

TYBALT 23,2 26,3 31,8 21,7 23,2 25,6 29,7 24 28 52 52 29 36 35,0 38,7 345 293 357 301 345 393 349,0 329,0

WALUTA 22,1 23,3 37,2 38,2 21,6 24,8 27,0 28,8 17 25 54 57 25 33 32,0 38,3 245 322 274 236 276 303 265,0 287,0

TRAPPE 20,4 23,1 35,3 38,5 20,8 23,6 25,5 28,4 20 31 55 54 38 40 37,7 41,7 192 184 367 248 270 210 276,3 214,0

RADOCHA 20,9 23,0 37,4 40,2 21 24,4 26,4 29,2 17 26 54 60 25 35 32,0 40,3 203 201 234 328 183 192 146,7 240,3

SMH87 23,6 29,6 41,2 42,9 - - 32,4 36,3 39 52 61 67 - - 50,0 59,5 64 89 87 68 - - 75,5 63,5

Średnia 21,7 25,4 38,6 39,5 21,3 24,5 27,5 30,1 21,9 30,9 58,1 56,8 26,2 34,5 36,0 41,3 209,4 242,4 242,5 234,7 260,3 270,5 233,0 244,3

Odmiana

Gęstość kg/hl Białko %

Modzurów Pawłowice Kochcice Średnia Modzurów Pawłowice Kochcice Średnia

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

BOMBONA 74,0 73,2 70,85 74,65 79,3 80,1 74,7 76,0 10,0 11,6 19,6 18,4 10,4 12,1 13,3 14,0

ARABESKA 74,8 76,8 70,45 76,65 78,5 79,3 74,6 77,6 10,8 11,8 16,8 15,9 9,9 11,4 12,5 13,0

BRYZA 76,8 77,6 68,85 74,85 80,1 81,3 75,3 77,9 9,8 11,6 19,1 16,9 10,4 11,4 13,1 13,3

HEWILLA 75,6 76,4 73,65 72,85 79,1 80,1 76,1 76,5 11,2 12,6 17,2 16,4 10,3 11,6 12,9 13,5

KANDELA 74,8 77,3 72,65 75,05 77,7 78,3 75,1 76,9 10,3 12,5 15,8 15,6 10 11,7 12,0 13,3

KATODA 71,0 73,2 73,65 74,25 78,9 79,7 74,5 75,7 9,9 11,0 16,3 17 9,8 11,4 12,0 13,1

ŁAGWA 72,4 74,8 75,25 76,85 79,7 81,1 75,8 77,6 9,7 11,7 18,5 17,6 10,7 11,7 13,0 13,7

OSTKA SMOLICKA 75,6 76,8 69,85 71,65 79,3 80,1 74,9 76,2 9,9 11,0 17,3 16,7 9,8 10,7 12,3 12,8

PARABOLA 71,8 74,4 72,05 72,85 77,3 78,9 73,7 75,4 10,0 11,7 18,2 18,1 10,6 12 12,9 13,9

TYBALT 74,0 74,8 70,45 70,85 74,7 76,5 73,1 74,1 10,7 11,9 16,7 16,9 10,7 11,3 12,7 13,4

WALUTA 75,4 76,8 74,85 74,65 79,3 80,5 76,5 77,3 10,1 10,7 16,5 16,5 10,4 11,4 12,3 12,9

TRAPPE 78,5 78,7 77,25 77,25 80,9 81,3 78,9 79,1 9,8 10,9 16 16,6 10,5 11,4 12,1 13,0

RADOCHA 74,6 72,8 75,25 76,45 78,5 78,9 76,1 76,1 9,9 10,9 16,6 17,4 10,1 11,5 12,2 13,3

SMH87 72,0 74,5 71,65 73,65 - - 71,8 74,1 11,3 13,1 18,9 18,8 - - 15,1 16,0

Średnia 74,4 75,6 72,6 74,5 78,7 79,7 75,1 76,4 10,2 11,6 17,4 17,1 10,3 11,5 12,8 13,5


WYNIKI

PLONOWANIE

Na poziomie a 1

w 2011 r. plon wzorca średni dla miejscowości wynosił 66,8 dt/ha. Średni plon wzorca w latach 2009 -2011

wynosił 54,4 dt/ha. Plony wzorca w miejscowościach na poziomie a1 wahały się od 42,5 dt/ha w Pawłowicach do 86,7 dt/ha

w Kochcicach. W Modzurowie plon wzorca wynosił 71,1dt/ha. W 2011 r. plony względne odmian srednie dla miejscowości

zamykały się w przedziale 91% (Katoda, Ostka Smolicka) do 110% (Bombona). Powyżej wzorca plonowały również odmiany

Arabeska, Bryza, Hewilla, Łagwa, Parabola, Tybalt, Radocha i Trappe. Najniżej plonowały na poziomie a1 Kandela, Katoda, Ostka

smolicka i Waluta.

Na poziomie a 2

w 2011 r. plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 74,6 dt/ha. Średni plon wzorca w latach 2009 -2011

wynosił 74,6 dt/ha. Plony wzorca w miejscowościach na poziomie a 2

wahały się od 46,7 dt/ha w Pawłowicach do 98,1 dt/ha

w Kochcicach. W Modzurowie plon wzorca wynosił 79,1dt/ha. W 2011 r. plony względne odmian srednie dla miejscowości

zamykały się w przedziale 96% (Bryza, Katoda) do 103% (Bombona, Parabola, Waluta, Trappe ). Powyżej wzorca plonowały

również odmiany Arabeska, Hewilla, Radocha. Najniżej plonowały na poziomie a 2

Kandela, Katoda, Łagwa, Ostka smolicka

i Tybalt.

W zestawieniach wieloletnich najlepiej plonowały na poziomie a 1

i a 2

odmiany Bombona i Hewilla.

CHOROBY

Z racji nietypowego przebiegu pogody w 2011 roku, na roślinach nie zaobserwowano dużego występowania chorób

grzybowych. Szczegółową ocenę nasilenia chorób przeprowadzono na podstawowym poziomie agrotechniki.

• Mączniak pojawił się zaledwie na 3 odmianach, tj.: Hewilla, Bryza i Ostka Smolicka tylko w 1 punkcie – w Kochcicach.

• Choroby podstawy źdźbła - choroby te wystąpiły również w 1 punkcie, bardzo słabo porażając kilka odmian.

• Rdza brunatna – w 2011 r. choroba wystapiła w dwóch punktach doświadczalnych. Nasilenie choroby było średnie, ocena dla

wzorca 6,6. Oceny dla odmian wahały się od 5,0 (Arabeska) do 8,0 (Tybalt).

• Septorioza liści – w 2011 r. choroba wystapiła w dwóch punktach doświadczalnych.Najbardziej porażonymi odmianami były

Parabola ze średnią oceną 5,7 oraz SMH87 z oceną 5,5. Największą odporność na tego patogena zaobserwowano w odmianach

Łagwa i Tybalt, porażenie w skali 9-stopniowej wyniosło dla tych odmian 7,3 i 9,0.

49

WYLEGANIE

Wyleganie oceniano na 2 poziomach agrotechniki w dwóch terminach – w fazie dojrzałości mlecznej i przed zbiorem.

Obserwacje prowadzone w pierwszym terminie nie były zbyt zróżnicowane. Oceny wahały się na poziomie a1 od 7,8 do

9,0 a na poziomie a2 od 7,0 do 9,0. Większe zróżnicowanie zanotowano w fazie przed zbiorem. Odmianami o najmniejszej

odporności na wyleganie w tej fazie były Radocha, SMH87 i Kandela zarówno na poziomie a1 otrzymując ocenę 4,8 i 5,0 jak

i na poziomie a2 otrzymując 4,3 i 4,8.

Wartość technologiczna

W laboratorium ZHR Modzurów przeprowadzono badania wartości technologicznej pszenicy jarej ze zbioru 2011 z 3 punktów

doświadczalnych. Próby do badań pochodziły z poziomu agrotechniki a 1

oraz a 2

. Oznaczano; gęstość w kg/hl, białko i gluten

w % oraz liczbę sedymentacji i liczbę opadania.

Gluten

W roku 2011 ilość glutenu wahała się od 19,9% w Kochcicach do 44,5% w Pawłowicach na poziomie a1. Odmianami

o największej średniej zawartości glutenu z 3 punktów na poziomie a 1

były odmiany Bombona i SMH87. Natomiast ziarno

odmiany Trappe, Tybalt i Katoda zawierało najmniejsze ilości glutenu. Na poziomie a 2

w czołówce znalazły się odmiany SMH87

i Bombona, uzyskując 36,3 i 31,7% glutenu. Natomiast Ostka Smolicka i Trappe zawierały najmniejszą ilość glutenu 28,4%.

Wszystkie odmiany na poziomie a 2

zareagowały pozytywnie zwiększeniem ilości glutenu średnio o 2,6%. Najwięcej glutenu

przybyło w ziarnie odmian Kandela, Tybalt i SMH87, a najmniej u odmian; Bryza, Waluta i Arabeska

Liczba sedymentacji

W 2011 roku liczba sedymentacji kształtowała się podobnie do lat ubiegłych tak na poziomie a 1

i a 2

. Najwyższe wartości

zanotowano na poziomie a 2

dla odmian SMH 87- 59,5, Bombona – 45,7 i Parabola– 43,0 a najniższe na poziomie a 1

w ziarnie

odmian Katoda – 30,7 i Kandela – 29,3. Na poziomie a 1

wartości największe były w odmianach SMH 87 – 50,0 i Bombona – 41,3.

We wszystkich odmianach zanotowano przyrost wartości na poziomie a 2

średnio o 5,3.

Liczba opadania

W roku 2011 niesprzyjające warunki pogodowe w okresie przedżniwnym spowodowały wzrost ukrytego porastania co

przekładało się na obniżenie wartości liczby opadania. Najmniejsze wartości zanotowano w odmianie SMH87- 75,5 na poziomie

a 1

i 63,5 na poziomie a 2

oraz Paraboli 157,7 na poziomie a 1

i 176,7 na poziomie a 2

. Najlepsze przystosowanie do deszczowej

aury miały odmiany Tybalt, Arabeska i Ostka Smolicka.

PSZENICA JARA


50

Gęstość

Średnia gęstość w roku 2011 wzrosła w porównaniu do lat poprzednich i kształtowała się na poziomie 75,8kg/hl. Odmianami

o największym ciężarze na dwóch poziomach były odmiany Trappe, Waluta i Bryza. Ich gęstość kształtowała się na poziomie

a 1

od 75,3kg/hl do 78,9kg/hl i na poziomie a 2

od 77,3 kg/hl do 79,1kg/hl. Najniższym ciężarem wagi hektolitra w 2011 roku

cechowały się odmiany SMH87, Tybalt i Parabola uzyskując zaledwie od 71,8 kg/hl do 75,4 kg/hl.

Białko

W 2011 roku średnia zawartość białka w ziarnie kształtowała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim jednak przy

dużym zróżnicowaniu w punktach doświadczalnych. Modzurowie i Kochcicach znacznie poniżej średniej z poprzednich lat

natomiast w Pawłowicach bardzo wzrosła. Średnia zawartość białka w Modzurowie i Kochcicach wyniosła 10,2 na poziomie a 1

i 11,6 na poziomie a 2

, natomiast w Pawłowicach na poziomie a 1

zanotowano średnie wartości rzędu 17,4 i 17,1 na poziomie a 2

.


JĘCZMIEŃ JARY

W 2011 roku doświadczenia prowadzono w trzech punktach doświadczalnych (Pawłowice, Kochcice i Modzurów). Badano 22

odmiany (8 browarnych i 14 pastewnych).

51

Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru – 2011

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

1. BLASK 2001 PL

2. CONCHITA 2009 DE

3. KWS ALICIANA 2010 DE

4. SUWEREN 2010 2012 PL

5. BRYL 1998 PL

6. STRATUS 1999 PL

7. JUSTINA 2001 DE

8. FRONTIER 2006 DK

9. MERCADA 2007 2009 DE

10. RUBINEK 2007 2010 PL

11. SKARB 2008 2010 PL

12. ATICO 2009 2012 PL

13. KORMORAN 2009 2011 PL

14. RUFUS 2009 PL

15. SKALD 2009 2011 PL

16. VICTORIANA 2009 2011 DE

17. BORDO 2010 PL

18. KWS OLOF 2010 2011 DE

19. GOODLUCK 2011 FR

20. BASIC 2011 PL

21. IRON 2011 2012* PL

22. NATASIA 2011 2012* PL

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., Grupa IHAR,

Smolice 146, 63-740 Kobylin,

KWS-Lochow– Polska, sp. z o.o., Kondratowice,

ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

KWS-Lochow– Polska, sp. z o.o., Kondratowice,

ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307

Strzelce,

Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., Grupa IHAR,

Smolice 146, 63-740 Kobylin,

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307

Strzelce,

Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70,

62-100 Wągrowiec

HaGe Polska, Sp. z o.o., ul. Schmidta1 Żołędowo

86-031Osielsko k/ Bydgoszczy

KWS-Lochow Polska, sp. z o.o., Kondratowice,

ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., Grupa IHAR,

Smolice 146, 63-740 Kobylin,

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307

Strzelce,

Małopolska Hodowla Roślin, sp.zo.o.,ul.Zbożowa 4

30-002 Kraków

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307

Strzelce,

Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., Grupa IHAR,

Smolice 146, 63-740 Kobylin,

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o.o., Grupa IHAR, ul. Główna 20, 99-307

Strzelce,

KWS-Lochow– Polska, sp. z o.o., Kondratowice,

ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

Hodowla Roślin Smolice, sp. z o.o., Grupa IHAR,

Smolice 146, 63-740 Kobylin,

KWS-Lochow– Polska, sp. z o.o., Kondratowice,

ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

RAGT Semences Polska sp.z o.o. ul.Sadowa 10A

87-148 Łysomice

DANKO Hodowla Roślin sp.z o.o Choryń 27

64-000 Kościan

DANKO Hodowla Roślin sp.z o.o Choryń 27

64-000 Kościan

DANKO Hodowla Roślin sp.z o.o Choryń 27

64-000 Kościan

PL – Polska, DE – Niemcy, FR – Francja, * - wstępna rekomendacja.

Tabela 2. Jęczmień jary. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011

SDOO

ZDOO

SHR

Wyszczególnienie

Pawłowice

Kochcice

Modzurów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2 2 2

Klasa bonitacyjna III b III b II

pH gleby w KCl 6,4 6,3 brak danych

Przedplon rzepak ozimy gorczyca kukurydza

Data siewu 28.03.11 25.03.11 7.04.11

JĘCZMIEŃ JARY


52

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz

Obsada ziarna 300 300 300

Data zbioru 4.08.11 10.08.11 15.08.11

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 82 102 50

N na poziomie a 2

(kg/ha) 122 142 90

P 2

O 5

(kg/ha) 60 72 40

K 2

O (kg/ha) 90 72 78

Nawożenie dolistne

Basfoliar Ex

8,0 l/ha,

Środki ochrony roślin

Basfoliar Ex

8,0 l/ha,

OSD Mikro zboże 2kg/ha

Zaprawa nasienna Oxafun T Sarfun 65 DS Baytan

Herbicydy

Sekator 125 OD 0,15l/ha Lintur 70 WG 0,15l/ha Granstar 75 WG

0,25g/ha

Insektycydy

Bi 58 400 EC 0,5l/ha Karate Zeon 0,1l/ha Danadim 400EC

0,5l/ha

Tylko na poziomie a 2

:

Fungicydy

I zabieg

Regulator wzrostu

II zabieg

Tilt Turbo575,5EC 1l/ha

Amistar 250 SC 0,6l/ha

Artea 330 EC 0,5l/ha

Cerone 480 SL

0,75 l/ha

Cerelux Plus

0,8 l/ha

Reveller 280 SC

1,0 l/ha

Cerone 480SL

0,75 l/ha

Wirtuoz 520 EC

0,75l/ha

*)

Modus

0,2 l/ha

*) - nie stosowano

Tabela 3. Jęczmień jary. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru - 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Kłoszenie data 31.05 1.06 6.06 6.06 06-11.06 06-11.06.

2. Dojrzałość woskowa data 7.07 9.07 19.07 19.07 9.07 9.07

3 Wysokość roślin cm 86,0 77,0 77,0 69,0 64,0 58,0

4. Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 st. 7,1 7,3 7,2 7,6 7,0 7,4

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 4,1 5,3 4,9 7,1 7,0 7,4

6. Porażenie przez choroby:

Mączniak prawdziwy 9,0 9,0 8,6 9,0 7,5 7,6

Rdza jęczmienia 8,9 9,0 8,8 9,0 9,0 9,0

Rynchosporioza 8,9 9,0 8,5 8,9 9,0 9,0

Plamistość siatkowa 8,3 9,0 8,0 8,6 6,5 6,6

Czarna plamistość 8,8 9,0 8,0 8,8 9,0 9,0

7. Masa 1000 ziarn g 45,12 43,8 56,77 56,83 51,34 53,13

8. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 10,47 10,35 10,6 10,7 12,5 13,13

9. Plon ziarna dt/ha 64,7 68,9 85,2 92,3 75,7 78,6

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian w miejscowościach w % wzorca. Rok zbioru – 2011

Poziom a 1

Poziom a 2

Lp.

Odmiana

Wartość

browarna

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

Średnia

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

Średnia

Wzorzec dt z ha 64,7 85,2 75,7 75,2 68,9 92,3 78,6 79,9

1. BLASK 5,5 96 102 94 97 110 100 93 101

2. CONCHITA 6,7 98 104 97 100 96 102 97 98

3. KWS ALICIANA 7,0 101 97 101 100 90 96 102 96

4. SUWEREN - 106 96 108 103 103 102 107 104


53

Poziom a 1

Poziom a 2

Lp.

Odmiana

Wartość

browarna

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

Średnia

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

Średnia

Wzorzec dt z ha 64,7 85,2 75,7 75,2 68,9 92,3 78,6 79,9

5. BRYL - 110 91 95 99 96 87 88 90

6. STRATUS 4,1 96 97 99 97 96 87 106 96

7. JUSTINA - 94 93 93 93 93 97 98 96

8. FRONTIER - 116 104 96 105 98 102 98 99

9. MERCADA - 110 108 99 106 114 113 94 107

10. RUBINEK - 97 93 90 93 93 92 87 91

11. SKARB - 103 96 96 98 94 92 97 94

12. ATICO - 113 97 91 100 94 97 104 98

13. KORMORAN 5,9 107 108 103 106 99 103 96 99

14. RUFUS - 96 89 99 95 94 91 89 91

15. SKALD - 103 107 99 103 98 101 91 97

16. VICTORIANA 6,2 98 98 92 96 89 98 91 93

17. BORDO 7,3 95 97 74 89 95 92 75 87

18. KWS OLOF - 96 100 102 99 97 98 117 104

19. GOODLUCK 5,8 105 97 91 98 92 99 87 93

20. BASIC - 101 110 98 103 96 106 97 100

21. IRON - 110 105 110 108 101 105 107 104

22. NATASIA - 106 111 107 108 90 111 105 102

Wzorzec - średnia ze wszystkich badanych odmian.

Tabela 5. Jęczmień jary. Plon ziarna odmian. Lata zbioru 2009-2011. Średnie z doświadczeń dla odmian. Punkty doświadczalne: rok

2009–2011 – Pawłowice, Kochcice, Modzurów

Lp.

Odmiana

Plon ziarna w % wzorca

Poziom a 1

Poziom a 2

2011 2010 2009 Średnia 2009-2011 2011 2010 2009 Średnia 2009-2011

Wzorzec dt/ha 75,2 53,9 67,7 65,6 79,9 67,3 79,7 75,6

1. BLASK 97 100 95 97 101 97 93 97

2. CONCHITA 100 103 108 104 98 99 103 100

3. KWS ALICIANA 100 98 - 99 96 100 - 98

4. SUWEREN 103 99 - 101 104 102 - 103

5. BRYL 99 95 99 98 90 92 101 94

6. STRATUS 97 97 96 97 96 95 103 98

7. JUSTINA 93 87 102 94 96 93 102 97

8. FRONTIER 105 98 100 101 99 97 100 99

9. MERCADA 106 89 98 98 107 87 103 99

10. RUBINEK 93 107 108 103 91 102 108 100

11. SKARB 98 97 100 98 94 99 102 98

12. ATICO 100 92 100 97 98 98 105 100

13. KORMORAN 106 98 107 104 99 103 107 103

14. RUFUS 95 100 87 94 91 102 95 96

15. SKALD 103 98 112 104 97 98 109 101

16. VICTORIANA 96 103 111 103 93 98 109 100

17. BORDO 89 96 - 93 87 99 - 93

18. KWS OLOF 99 101 - 100 104 101 - 102

19. GOODLUCK 98 - - 98 93 - - 93

20. BASIC 103 - - 103 100 - - 100

21. IRON 108 - - 108 104 - - 104

22. NATASIA 108 - - 108 102 - - 102

Liczba doświadczeń 3 3 4 10 3 3 4 10

Wzorzec - średnia ze wszystkich badanych odmian.

JĘCZMIEŃ JARY


54

Tabela 6. Jęczmień jary. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie agrotechnicznym a 1

. Lata zbioru: 2009-2011

Lp.

Odmiana

Mączniak Rdza karłowa Rynchosporioza Plamistość siatkowa

2011 2009–2011 2011 2009-2011 2011 2009-2011 2011 2009-2011

Wzorzec 8,0 7,5 8,9 7,4 8,7 7,7 7,6 7,4

1. BLASK 7,7 6,3 9,0 7,2 9,0 7,8 8,0 7,6

2. CONCHITA 8,5 7,7 9,0 7,5 9,0 7,6 8,0 7,7

3. KWS ALICIANA 8,0 - 9,0 - 9,0 - 8,0 -

4. SUWEREN 7,7 - 8,5 - 8,2 - 7,5 -

5. BRYL 7,7 8,1 8,5 6,8 9,0 7,7 8,0 7,6

6. STRATUS 7,7 7,1 9,0 7,5 7,2 6,8 8,0 7,4

7. JUSTINA 8,2 8,1 9,0 6,8 9,0 7,8 7,5 7,3

8. FRONTIER 8,2 7,0 9,0 7,4 8,5 6,9 8,0 7,7

9. MERCADA 7,7 7,1 9,0 8,2 9,0 7,8 7,2 7,5

10. RUBINEK 8,2 8,3 8,7 7,3 8,5 7,3 6,3 6,7

11. SKARB 7,7 6,8 9,0 7,5 8,2 8,0 7,5 7,3

12. ATICO 7,5 7,1 9,0 7,2 8,7 7,6 8,2 7,6

13. KORMORAN 8,2 8,1 9,0 7,2 9,0 7,9 8,2 7,6

14. RUFUS 8,2 7,3 9,0 7,5 9,0 8,2 7,7 7,3

15. SKALD 8,0 7,3 8,7 7,5 8,7 8,2 8,0 7,5

16. VICTORIANA 8,0 8,1 8,7 7,7 8,7 7,7 8,0 7,7

17. BORDO 8,2 - 9,0 - 8,5 - 4,3 -

18. KWS OLOF 8,2 - 9,0 - 8,7 - 8,0 -

19. GOODLUCK 8,0 - 9,0 - 8,5 - 8,0 -

20. BASIC 8,2 - 9,0 - 9,0 - 7,8 -

21. IRON 8,2 - 9,0 - 8,5 - 8,0 -

22. NATASIA 8,5 - 9,0 - 9,0 - 8,0 -

Liczba doświadczeń 2 9 2 7 2 7 3 9

Wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których dana choroba wystąpiła. Mączniak wystapił w Kochcicach i Modzurowie.

Rynchosporioza i rdza jęczmienia wystąpiły w Pawłowicach i Kochcicach. Plamistość siatkowa wystąpiła we wszystkich punktach doświadczalnych.

Tabela 7. Jęczmień jary. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru: 2009-2011

Lp.

Odmiana

Wyleganie w skali 9 o

Wysokość roślin

w fazie dojrzałości

Masa 1000 ziaren g

przed zbiorem

cm

mlecznej

2011 2011 średnia 2009-2011 2011 2011 średnia 2009-2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec 7,1 5,3 6,0 76,0 51,08 46,9

1. BLASK 8,0 5,8 5,9 74 48,7 44,5

2. CONCHITA 7,7 6,0 6,4 69 54,2 47,6

3. KWS ALICIANA 7,8 5,5 - 76 53,6 -

4. SUWEREN 6,5 5,0 - 80 47,8 -

5. BRYL 6,5 5,3 5,3 83 51,6 46,6

6. STRATUS 7,8 6,3 6,1 75 52,6 48,1

7. JUSTINA 7,3 5,2 5,6 80 50,3 44,2

8. FRONTIER 7,0 5,5 6,4 66 49,1 45,6

9. MERCADA 5,7 4,5 5,2 69 51,3 48,1

10. RUBINEK 6,5 4,7 5,9 81 50,9 48,2

11. SKARB 7,5 5,5 6,0 74 53,2 49,4

12. ATICO 6,3 4,8 6,1 81 55,9 50,2

13. KORMORAN 6,7 5,0 6,0 78 50,3 46,3

14. RUFUS 6,0 4,7 5,7 80 47,6 43,8

15. SKALD 8,3 6,3 6,6 74 51,6 46,4

16. VICTORIANA 8,5 6,3 7,3 76 52,8 48,0

17. BORDO 7,5 5,0 - 77 48,8 -


55

Lp.

Odmiana

Wyleganie w skali 9 o

Wysokość roślin

w fazie dojrzałości

Masa 1000 ziaren g

przed zbiorem

cm

mlecznej

2011 2011 średnia 2009-2011 2011 2011 średnia 2009-2011

Poziom agrotechniki a 1

18. KWS OLOF 7,3 5,3 - 74 49,3 -

19. GOODLUCK 8,0 5,3 - 75 55,0 -

20. BASIC 6,7 4,8 - 75 53,3 -

21. IRON 7,7 5,7 - 72 46,9 -

22. NATASIA 4,8 4,3 - 75 48,7 -

Poziom agrotechniki a 2

Wzorzec 7,4 6,6 7,0 68,0 51,2 47,6

1. BLASK 7,2 6,7 6,9 67 49,5 43,8

2. CONCHITA 7,8 6,8 7,1 64 53,1 48,3

3. KWS ALICIANA 8,2 6,7 - 71 53,4 -

4. SUWEREN 6,5 6,0 - 70 48,2 -

5. BRYL 6,8 6,3 6,9 73 50,7 47,9

6. STRATUS 8,2 7,3 7,3 67 52,0 48,3

7. JUSTINA 7,2 6,2 6,6 72 49,9 45,7

8. FRONTIER 8,3 7,3 7,3 58 51,6 47,8

9. MERCADA 6,8 6,2 6,6 61 51,6 49,0

10. RUBINEK 7,0 6,5 7,0 70 50,8 48,8

11. SKARB 7,5 7,0 6,9 69 53,2 49,3

12. ATICO 7,5 7,0 7,2 73 54,8 50,6

13. KORMORAN 7,3 6,3 6,6 72 50,3 46,8

14. RUFUS 6,8 6,3 6,1 69 49,1 45,6

15. SKALD 8,0 7,0 7,4 68 51,5 47,1

16. VICTORIANA 8,0 7,0 7,7 69 52,8 47,3

17. BORDO 7,7 6,5 - 68 49,4 -

18. KWS OLOF 7,7 6,8 - 66 49,1 -

19. GOODLUCK 8,0 6,5 - 67 54,2 -

20. BASIC 7,2 6,2 - 70 52,9 -

21. IRON 8,5 7,5 - 65 49,9 -

22. NATASIA 5,5 5,5 - 66 49,6 -

Liczba doświadczeń 3 3 8 - 3 10

Wyniki pochodzą jedynie z doświadczeń, w których wystąpiło dane zjawisko.

Wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej oraz przed zbiorem wystąpiło we wszystkich punktach doświadczalnych na dwóch poziomach agrotechnicznych.

Tabela 8 Jęczmień jary. Wybrane wskaźniki decydujące o wartości technologicznej ziarna. Rok zbioru – 2011

Lp.

Odmiana

Gęstość kg/hl Zawartość białka %

Kochcice Pawłowice Modzurów Średnia Kochcice Pawłowice Modzurów Średnia

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. BLASK 66,0 64,9 63,7 63,9 66,0 68,3 65,2 65,7 9,9 11,8 16,8 16,5 10,9 11,7 12,6 13,3

2. CONCHITA 63,9 63,7 62,4 63,5 63,9 64,9 63,4 64,0 9,6 11,2 15,5 15,2 10,2 11,0 11,8 12,5

3. KWS ALICIANA 62,2 63,0 59,0 58,8 62,2 65,8 61,5 62,5 9,8 11,4 14,4 16,3 9,0 10,6 11,1 12,8

4. SUWEREN 65,6 64,9 60,3 60,9 64,9 67,5 63,6 64,4 10,5 12,5 14,5 14,9 9,7 10,4 11,6 12,6

5. BRYL 65,4 66,6 61,4 59,7 67,2 69,8 64,7 65,4 11,3 12,4 18,0 16,5 10,0 11,1 13,1 13,3

6. STRATUS 66,4 65,1 64,7 64,5 68,5 69,3 66,5 66,3 11,6 13,4 16,8 16,6 10,4 11,3 12,9 13,8

7. JUSTINA 63,3 64,7 61,2 59,5 63,3 66,2 62,6 63,5 10,5 11,9 15,8 15,7 9,5 10,7 11,9 12,8

8. FRONTIER 63,9 63,9 60,1 59,9 63,0 67,5 62,3 63,8 9,5 11,3 15,7 17,1 8,3 9,4 11,2 12,6

9. MERCADA 64,7 64,7 60,7 59,3 61,8 66,0 62,4 63,3 9,6 11,3 15,9 15,6 8,9 10,1 11,5 12,3

10. RUBINEK 64,7 66,0 63,0 61,8 65,6 67,2 64,4 65,0 9,8 12,2 14,3 16,5 9,6 10,8 11,2 13,2

11. SKARB 67,2 66,0 63,5 64,9 65,6 68,1 65,4 66,3 11,6 13,0 15,9 16,4 9,9 10,8 12,5 13,4

12. ATICO 64,3 64,9 61,6 61,4 59,9 62,6 61,9 63,0 11,0 11,5 14,0 15,1 9,5 10,0 11,5 12,2

JĘCZMIEŃ JARY


56

Lp.

Odmiana

Gęstość kg/hl Zawartość białka %

Kochcice Pawłowice Modzurów Średnia Kochcice Pawłowice Modzurów Średnia

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

13. KORMORAN 64,3 66,4 60,7 58,6 63,9 65,8 63,0 63,6 10,3 11,8 14,0 15,6 9,3 10,8 11,2 12,7

14. RUFUS 65,1 64,7 59,3 60,7 64,5 64,7 63,0 63,4 11,8 13,2 15,5 15,8 9,8 10,6 12,4 13,2

15. SKALD 64,3 64,7 64,5 63,0 63,7 64,3 64,2 64,0 10,8 11,4 14,8 15,5 9,9 10,9 11,8 12,6

16. VICTORIANA 66,0 65,8 61,3 62,2 65,6 68,5 64,3 65,5 11,0 12,5 15,9 16,3 9,5 11,7 12,1 13,5

17. BORDO 63,5 62,0 59,7 61,2 64,1 65,6 62,4 62,9 9,7 12,9 15,5 15,1 9,4 10,8 11,5 12,9

18. KWS OLOF 64,7 64,5 60,5 60,3 64,5 65,6 63,2 63,5 11,4 13,1 15,3 16,0 9,6 10,4 12,1 13,2

19. GOODLUCK 65,4 64,9 59,5 60,1 66,8 67,0 63,9 64,0 11,3 14,0 15,5 16,2 10,6 11,6 12,5 13,9

20. BASIC 65,1 66,0 63,3 61,8 65,8 67,2 64,7 65,0 10,4 12,3 14,8 16,4 10,4 11,1 11,9 13,3

21. IRON 64,1 64,5 60,3 63,0 63,9 66,8 62,8 64,8 9,5 12,1 14,4 14,6 9,0 10,4 11,0 12,4

22. NATASIA 63,0 65,4 54,8 54,4 62,0 64,7 59,5 61,5 9,9 11,4 14,2 16,3 8,7 9,9 10,9 12,5

Średnia 64,7 64,9 61,1 60,9 64,4 66,4 63,4 64,1 10,5 12,2 15,3 15,9 9,6 10,7 11,8 12,9

WYNIKI

PLONOWANIE

Na poziomie a 1

w 2011 roku plon ziarna wzorca, średnio dla miejscowości wynosił 75,2 dt/ha i był wyższy od średniej za lata

2009–2011 o prawie 10 dt/ha. W okresie trzyletnim najniższy plon wzorca zanotowano w 2010 r. – 53,9 dt/ha. W 2009 r. plon

wzorca był wyższy od uzyskanego w 2010 roku o 13,8 dt. Plony wzorca w punktach doświadczalnych w 2011 roku zamykały

się w przedziale 85,2 dt/ha w Kochcicach, w Modzurowie – 75,7 dt/ha a w Pawłowicach plon wzorca był najniższy i wynosił

64,7 dt/ha. Plony względne odmian, średnie dla miejscowości wahały się od 89% Bordo do 108% Iron i Natasia. Poziom plonowania

wzorca, średnio dla miejscowości przekroczyło w niewielkim stopniu 8 z 22 badanych odmian (Iron i Natasia – 108%,

Kormoran i Mercada– 106% , Frontier 105% i Suweren, Skald, Basic 103%). Odmiany Atico,Conchita i Aliciana płonowały na poziomie

wzorca. Odmiana Iron, Natasia i Kormoran plonowały powyżej wzorca w wszystkich we wszystkich punktach doświadczalnych.

Odmiany Stratus, Justina, Rubinek, Rufus, Bordo i Victoriana we wszystkich punktach doświadczalnych plonowały

poniżej wzorca.

Na poziomie a 2

w 2011 roku plon ziarna wzorca średnio dla miejscowości wynosił 79,9 dt/ha i był wyższy od plonu wzorca

za okres 3 letni (2009–2011), wynoszącego 75,6 dt/ha. W 2011 roku zróżnicowanie plonów wzorca między punktami doświadczalnymi

było bardzo duże – od 92,3 dt/ha w Kochcicach do 68,9 dt/ha w Pawłowicach. Na poziomie a2 w 2011 r. plony

względne odmian, średnie dla punktów doświadczalnych wahały się od 87% wzorca (Bordo) do 107% (Mercada). Poziom

wzorca, średnio dla miejscowości przekroczyły także odmiany: KWS Olof, Suweren i odmiana Iron (104%), Natasia (102%),

Blask (101%) oraz odmiana Basic plonowała na poziomie wzorca. Plon względny większości odmian wykazywał na poziomie

a 2

duże wahania w miejscowościach. Wysokie względne plony we wszystkich punktach doświadczalnych dała odmiana Iron

(101–107% wzorca). Niskie plony względne we wszystkich punktach doświadczalnych cechowały odmiany Bordo (75–95%),

Goodluck (87–99%), Victoriana (89–98%) oraz Rufus, Rubinek i Bryl.

EFEKT ZASTOSOWANIA INTENSYWNEJ TECHNOLOGII w 2011 r. roku średnio dla punktów doświadczalnych wynosił dla wzorca

4,7 dt/ha i był niższy od średniej za lata 2009–2011 (10 dt/ha). Zróżnicowanie efektów intensywnej technologii w punktach doświadczalnych

było w 2011 r. niewielkie i kształtowało się inaczej niż w roku 2010. W 2011 roku efekty wahały się od (wszędzie

z wartością dodatnią) 2,9 dt/ha w Modzurowie do 4,2 dt/ha w Pawłowicach i do 7,1 dt/ha w Kochcicach.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniano w skali 9-stopniowej we wszystkich punktach doświadczalnych, na poziomie agrotechniki a 1

i a 2

, w fazie

dojrzałości mlecznej i przed zbiorem.

Wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej

W 2011 roku wyleganie wzorca, średnie dla miejscowości oceniono na 7,1° na poziomie a 1

i 7,4° na poziomie a 2

. Wyleganie

wystąpiło w stopniu średnim i we wszystkich punktach doświadczalnych. Większą podatność na wyleganie na niższym poziomie

agrotechniki wykazały odmiany Natasia (-4,8°) i Mercada (- 5,7°). Na poziomie agrotechniki a 2

odmiany Natasia – 5,5°

i Suweren – 6,5°.

Wyleganie przed zbiorem

Na poziomie a 1

w 2011 r. wyleganie wzorca, średnio dla miejscowości oceniono na 5,3° (średnia za okres trzyletni 2009–2011

wynosiła 6,0°). Wyleganie wystąpiło w bardzo dużym nasileniu w porównaniu z rokiem 2010 (ocena wzorca 7,0°).

W roku 2011 najbardziej podatne na wyleganie okazały się odmiany Natasia (4,3°) i Mercada (4,5°) a odmianą najmniej podatną

okazała się Victoriana, Skald, Stratus (6,3°). Wyleganie wzorca przed zbiorem było w 2011 r. duże w Pawłowicach (4,1°)

i Kochcicach (4,9°) a w Modzurowie (7,0°).

Na poziomie a 2

w 2011 r. wyleganie wzorca oceniono na 6,6°. Ocena ta była mniej korzystna niż średnia za lata 2009–2011 (7,0°).

Oceny dla odmian, średnie dla miejscowości wahały się w 2011 r. od 5,5° (Natasia) do 7,5° (Iron ). Wyleganie wzorca przed zbiorem

było w 2011 r. duże w Pawłowicach (5,3°), w pozostałych punktach doświadczalnych kształtowało się na poziomie 7,0°.


CHOROBY

Informacje o nasileniu ważniejszych chorób w 2011 r. w punktach doświadczalnych, na dwóch poziomach agrotechniki, dla

wzorca zawarte są w tabeli „Wyniki ogólne doświadczeń”. Wyniki oceny szczegółowej, wykonanej na poziomie agrotechniki a 1

przedstawione są jako wartości średnie dla miejscowości. Wyniki oceny w skali 9o przedstawiały się jak niżej:

• Mączniak – w 2011 r. choroba wystąpiła w punkcie doświadczalnym w Kochcicach i Modzurowie. Porażenie wzorca, średnie

dla miejscowości, oceniono na poziomie a 1

8,0°, ocena średnia za lata 2009–2011 była niższa 7,5°. Oceny porażenia odmian, średnie

dla miejscowości wahały się w 2011 r. od 7,5° (Atico) do 8,5° (Natasia).

• Rdza karłowa – choroba wystąpiła w 2011 r. w punktach doświadczalnych w Kochcicach i Pawłowicach. Ocena dla wzorca

w 2011 r. – 8,9°, średnie za lata 2009–2011 – 7,4°. Oceny dla odmian średnie dla miejscowości wahały się od 8,5° do 8,7°. Choroba

praktycznie wystąpiła w bardzo małym nasileniu.

• Rynchoporioza – choroba wystąpiła w 2011 r. w punktach doświadczalnych w Kochcicach i Pawłowicach. Ocena dla wzorca

w 2011 r. – 8,7°, średnie za lata 2009–2011 – 7,7°. Oceny dla odmian średnie dla miejscowości wahały się od 7,2° (Stratus) do 8,7°

(Atico, Skald, Victoriana, KWS Olof ). Choroba praktycznie wystąpiła w bardzo niewielkim nasileniu.

• Plamistość siatkowa – wystąpiła w 2011 r. w trzech punktach doświadczalnych. Ocena porażenia wzorca, średnia z trzech

punktów doświadczalnych – 7,6°, była zbliżona do średniej za lata 2009–2011 (7,4°). Oceny dla odmian średnie dla miejscowości

wahały się od 4,3° (Bordo) do 8,2° (Atico, Kormoran). Najbardziej były porażone odmiany Bordo i Rubinek.

WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA

W 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, w laboratorium SHR w Modzurowie, określano wybrane parametry wartości

technologicznej ziarna jęczmienia: gęstość w kg/hl i zawartość białka w %. Analizowano próby ziarna wszystkich badanych

odmian z poziomu agrotechniki a 1

i a 2

, z trzech punktów doświadczalnych – Kochcice, Pawłowice i Modzurów.

• Gęstość w kg/hl

W 2011 r. gęstość ziarna, średnia dla odmian i punktów doświadczalnych była najniższa w przedstawianym okresie 2009– 2011.

W kolejnych latach okresu trzyletniego zastosowane zróżnicowanie poziomów agrotechniki nie wpłynęło w widoczny sposób

na gęstość ziarna średnią dla miejscowości.

Na poziomie a 1

w 2011 r. gęstość ziarna, średnia dla odmian i miejscowości wynosiła 63,4 kg/hl i była niższa od średniej

w latach 2009–2011 wynoszącej 63,6 kg/hl. Największą gęstością, średnią dla odmian i miejscowości, charakteryzowało się ziarno

zebrane w 2009 r. (64,0 kg/hl). Gęstość ziarna w 2011 r. wahała się od 61,1 kg/hl w Pawłowicach do 64,7kg/hl w Kochcicach.

Na poziomie a 2

w 2011 r. gęstość ziarna, średnia dla odmian i miejscowości, wynosiła 64,1 kg/hl, średnia za lata 2009–2011

– 65,0 kg/hl. Gęstość ziarna w punktach doświadczalnych, średnia dla odmian, wahała się od 60,9 kg/hl w Pawłowicach do 66,4

kg/hl w Modzurowie.

Zawartość białka w %

Na poziomie a 1

, w 2011 r. zawartość białka średnia dla odmian i punktów doświadczalnych wynosiła 11,8%. Średnia wartość

wskaźnika za lata 2009–2011 wynosiła 11,4% (w 2009 r. – 11,9%, w 2010 r. – 10,4%). W punktach doświadczalnych wartości

średnie dla odmian wahały się w 2011 r. od 9,6% w Modzurowie do 15,3% w Pawłowicach. W ziarnie odmian, średnio dla miejscowości,

zawartość białka wahała się od 10,9% (Natasia) do 12,6% (Blask).

Na poziomie a 2

, w 2011 r. zawartość białka średnia dla odmian i punktów doświadczalnych wynosiła 12,9% i była najwyższa

z trzech ostatnich lat (w 2009 r. – 12,8%,w 2010 r. – 11,6%). Średnia dla odmian i miejscowości za lata 2009–2011 wynosiła

12,4%. W miejscowościach wartości średnie dla odmian wahały się od 10,7% w Modzurowie do 15,9% w Pawłowicach. W ziarnie

odmian, średnio dla miejscowości, zawartość białka wahała się od 12,2% (Atico) do 13,9% (Goodluck).

Zastosowanie wyższego poziomu agrotechniki skutkowało w 2011 r. wzrostem zawartości białka, średnim dla punktów doświadczalnych

i odmian o 1,1%. W miejscowościach efekt ten wahał się od 0,6% w Pawłowicach do 1,7% w Kochcicach.

57

JĘCZMIEŃ JARY


58

OWIES

Doświadczenia z owsem prowadzono bez różnicowania poziomów agrotechniki w czterech punktach doświadczalnych:

SDOO w Pawłowicach , Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach , Stacja Hodowli Roślin w Modzurowie i Stacji

Hodowli Roślin w Nieznanicach. W 2011 r. badano 16 odmian , w tym odmianę Sprinter przeznaczoną do uprawy na terenach

górskich i cztery odmiany nie oplewione.

Tabela 1. Owies. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

1. Celer g 2000 PL

2. Sprinter g 2000 2008 PL

3. Polar n 2002 PL

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

Małopolska Hodowla Roślin – HBP sp. z o. o ul. Zbożowa 4 PL – 30-002

Kraków

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

4. Flämingsprofi 2003 2006 DE KWS Lochow Polska sp. z o. o. Kondratowice, ul. Słowiańska 5 PL-57-150 Prusy

5. Rajtar 2004 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

6. Krezus 2005 2008 PL

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

7. Furman 2006 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

8. Breton 2007 2009 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

9. Skorpion 2008 2011 DE Saaten-Union Polska sp. z o. o. ul. Straszewska 70 PL-62-100 Wągrowiec

10. Zuch 2008 2010 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

11. Bingo 2009 2011 PL

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

12. Arden 2010 2012 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

13. Haker 2010 2012 PL

14. Maczo n 2010 PL

15. Siwek n 2010 2012 PL

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

Hodowla Roślin Strzelce, sp. z o. o., Grupa IHAR , ul. Główna 20, 99-307

Strzelce

Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o. o. ul. Zbożowa 4 PL -30-002

Kraków

16. Nagus n 2011 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o. o. Choryń 27 PL – 64-000 Kościan

Tabela 2. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

PL – Polska, DE – Niemcy

g- odmiana przeznaczona do uprawy w wyżej położonych terenach górskich

n- odmiana owsa nagiego

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów SHR Nieznanice

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz Powiat Częstochowa

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2-pszenny dobry 4-żytni bardzo dobry 2-pszenny dobry Żytni

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II IV

pH gleby w KCl 6,4 6,33 Brak danych 5,84

Przedplon Rzepak Gorczyca Kukurydza Pszenica ozima

Data siewu 29.03.2011 25.03.2011 07.04.2011 07.04.2011

Obsada nasion 450 500 450 450

Data zbioru 06.08.2011 10.08.2011 19.08.2011 20.08.2011

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 106 102 50 97

P 2

O 5

(kg/ha) 60 72 40 92

K 2

O (kg/ha) 90 72 78 120

Nawożenie dolistne - - OSD Mikro zboże -

Nawożenie dolistne Basfoliar 36 Extra - - -

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T Sarfun 65 DS Kinto Duo 080 FS Sarfun 65 DS

Herbicydy Chwastox Trio 540 SL Lintur 70 WG Chwastox Trio 540 SL

Insektycydy Bi 58 400EC Karate Zeon 050 CS Danadim 480 EC Decis 2,5 EC

*) - nie stosowano


59

Tabela 3. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

1 Wiechowanie data 06.06.2011 06.06.2011 06.06.2011 11.06.2011

2 Dojrzałość woskowa data 08.07.2011 19.07.2011 14.07.2011 02.08.2011

3 Wysokość roślin cm 100 109 83 82

4 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 0 7,1 7,3 9,0 9,0

5 Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 0 3,1 2,5 8,8 9,0

6 - Helmintosporioza skala 9 0 . - - - 8,0

- septorioza liści skala 9 0 . - - - -

- rdza wieńcowa skala 9 0 - - - -

- mączniak prawdziwy skala 9 0 - - - -

- czernienie zbóż skala 9 0 - - - -

7 Masa 1000 ziaren g 26,4 34,0 Brak danych 33,9

8 Wilgotność ziarna podczas zbioru % 13,1 10,7 11,9 13,4

9 Plon ziarna dt/ha 71,1 95,2 80,6 59,8

Plon ziarna – średni plon odmian owsa zwyczajnego , pozostałe średnie ze wszystkich badanych odmian

Tabela 4. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

ODMIANA

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

SHR

Modzurów

SHR

Nieznanice

Wzorzec dt z ha** 71,1 95,2 80,6 59,8 76,7

1. Krezus 97 105 102 98 100

2. Zuch 100 104 97 104 101

3. Bingo 106 100 112 111 107

4. Flämingsprofi 105 108 108 93 104

5. Rajtar 96 100 105 105 102

6. Furman 84 103 102 98 97

7. Breton 100 104 103 101 102

8. Scorpion 110 106 112 107 109

9. Polar –n 69 75 64 76 71

10. Celer g 97 98 84 88 92

11. Sprinter g 91 84 68 87 82

12. Arden 105 96 101 101 101

13. Haker 110 100 106 108 106

14. Siwek-n 80 78 68 79 76

15. Maczo- n 77 77 62 80 74

16. Nagus- n 84 79 71 79 78

Tabela 5. Owies. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru – 2009-2011.

Średnio

** wzorzec – średni plon odmian owsa zwyczajnego

Lp. Odmiana 2011 2010 2009 Średnia 2009-2011

Wzorzec dt/ha ** 76,7 54,1 75,5 68,8

1. Krezus 100 98 97 98

2. Zuch 101 96 97 98

3. Bingo 107 107 103 106

4. Flämingsprofi 104 106 101 104

5. Rajtar 102 95 100 99

6. Furman 97 96 100 98

7. Breton 102 103 96 100

8. Scorpion 109 98 97 101

9. Polar 71 64 68 68

10. Celer 92 - - -

11. Sprinter* 82 95 - 89

12. Arden* 101 98 - 100

13. Haker* 106 104 - 105

OWIES


60

Lp. Odmiana 2011 2010 2009 Średnia 2009-2011

14. Siwek* 76 73 - 74

15. Maczo* 74 65 - 70

16. Nagus 78 - - -

Liczba doświadczeń 4 3 2 9

Tabela 6. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby.

Lp

Odmiana

Helmintosporioza

* – średnia z dwóch lat badań

** – średnia z wszystkich badanych odmian owsa zwyczajnego

2011 Średnia 2009 -2011

Wzorzec** 8,0 7,9

1. Krezus 8,2 8,1

2. Zuch 7,8 7,9

3. Bingo 8,8 8,3

4. Flämingsprofi 8,0 7,8

5. Rajtar 7,5 8,0

6. Furman 8,2 8,1

7. Breton 7,5 7,9

8. Scorpion 8,2 8,0

9. Polar 8,0 8,0

10. Celer 8,0 -

11. Sprinter* 7,8 7,7

12. Arden* 7,8 8,1

13. Haker* 7,8 7,9

14. Siwek* 7,8 7,7

15. Maczo* 8,2 7,7

16. Nagus 7,8 -

Liczba doświadczeń 1 4

Tabela 7. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru – 2009–2011.

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9°

W fazie dojrzałości

przed zbiorem

mlecznej

2011

średnia

2009-2011

2011

średnia

2009-2011

2011

Wysokość roślin

(cm)

średnia

2009-2011

Lata zbioru - 2009-2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia

2009-2011

Wzorzec** 7,2 8,2 2,8 4,8 93 100 31,9 31,7

1. Krezus 7,9 8,6 3,3 4,7 88 96 33,0 32,1

2. Zuch 7,3 8,4 2,8 4,6 97 106 34,5 32,7

3 Bingo 7,8 8,6 2,8 4,6 96 102 38,2 37,2

4. Flämingsprofi 6,8 8,3 2,4 4,1 92 102 38,2 37,5

5. Rajtar 6,0 8,0 2,1 4,3 94 103 32,1 32,8

6. Furman 7,6 8,5 3,4 5,1 96 104 32,6 32,9

7. Breton 7,0 8,3 2,3 4,5 92 100 34,9 34,8

8. Scorpion 8,0 8,7 2,6 4,5 94 101 38,6 37,6

9. Polar 8,1 8,6 3,6 5,2 95 102 26,9 26,1

10. Celer 8,0 8,0 2,5 - 88 - 33,8 -

11. Sprinter* 6,4 7,7 2,1 4,9 91 94 30,9 30,9

12. Arden* 6,3 7,6 2,8 4,6 95 100 31,0 29,6

13. Haker* 5,5 7,2 2,0 4,6 96 103 31,9 32,0

14. Siwek* 8,8 8,9 4,5 6,6 92 98 25,4 24,0

15. Maczo* 7,1 8,0 2,5 4,7 89 92 23,9 23,8

16. Nagus 7,1 7,1 3,2 - 98 - 24,2 -

Liczba doświadczeń 3 6 2 8 4 8 3 8

- średnia z dwóch lat badań , ** – średnia z wszystkich badanych odmian


WYNIKI

PLONOWANIE

Średni dla miejscowości plon wzorca w 2011 r. wynosił 76,7 dt/ ha. Był to plon wyższy od średniego za rok 2008 (68,8 dt/ha)

i najwyższy w trzech kolejnych latach (2009 r. – 75,5 dt/ha, 2010 r. – 54,1 dt/ha). Plony wzorca w miejscowościach w 2011 r.

były bardzo zróżnicowane i wahały się od 59,8 dt/ha w Nieznanicach do 95,2 dt/ha w Kochcicach. W Pawłowicach plon wzorca

wynosił w 2011 r. – 71,1 dt/ha, w Modzurowie – 80,6 dt/ha. Plony względne odmian oplewionych, średnie dla miejscowości,

wahały się w 2011 r. od 82% (Sprinter – odmiana dla terenów górskich) do 109% (Scorpion). Znacznie powyżej wzorca plonowały

w 2011 r. także odmiany: Bingo (107%), Haker (106%) i Flamingsprofi (104%). Plony względne, średnie dla miejscowości

odmian nieoplewionych wahały się w 2011 r. od 71% (Polar) do 78% (Nagus). Plony względne najstarszej w doświadczeniu

odmiany Polar wahały się w miejscowościach od 64% w Modzurowie do 76% w Nieznanicach. Najwyższe plony względne

w 2011 r. uzyskała, wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 r. odmiana Nagus z Hodowli DANKO – od 71% w Modzurowie do

84% w Pawłowicach. Zarejestrowane w 2010 r. odmiany nieoplewione Macho z Hodowli DANKO i Siwek z Hodowli Małopolskiej

także plonowały wyżej w porównaniu z odmianą Polar. Plony względne odmian oplewionych, badanych przez trzy lata,

średnie dla miejscowości i lat wahały się od 98% (Krezus i Furman) do 106% (Bingo) i 104% (Flamingsprofi). Tylko dwie wymienione

wyżej odmiany przekroczyły plon wzorca w kolejnych trzech latach. Plony względne nieoplewionej odmiany Polar

wahały się w kolejnych latach od 64–71%.

61

WYLEGANIE

W fazie dojrzałości mlecznej wyleganie wystąpiło tylko w Pawłowicach i Kochcicach. Wyleganie wzorca w 2011 r., oceniono na

7,2°, było ono silniejsze niż w poprzednich latach (średnia ocena wzorca za lata 2009–2011 – 8,2°). Oceny wylegania dla odmian

w 2011 r. wahały się od 5,5° (Haker) do 8,8° (Siwek).

Przed zbiorem wyleganie wystąpiło w dwóch punktach doświadczalnych (nie wystąpiło w Nieznanicach i Modzurowie). Wyleganie

w 2011 r. było silne – ocena dla wzorca 2,8°, ocena wzorca, średnia za lata 2009–2011 – 4,8°. Oceny dla odmian, średnie

dla dwóch miejscowości, w roku 2011 wahały się od 2,0° (Haker) do 4,5° (Siwek – odmiana nieoplewiona poza odmianą Haker).

Największe nasilenie wylegania notowano na odmianach: Rajtar i Sprinter (2,1°) oraz Breton (2,3°). Mniejszą podatnością na

wyleganie wykazały się, poza odmianą Siwek, Polar (3,6°), Furman (3,4°) i Krezus (3,3°). Oceny wylegania dla odmian badanych

w latach 2009–2011 wahały się od 4,1° (Flaemingsprofi) do 5,2° (Polar) i 5,1° (Furman).

CHOROBY

W roku 2011 warunki meteorologiczne w okresie wegetacji nie sprzyjały rozwojowi chorób. Septorioza liści, mączniak prawdziwy,

rdza wieńcowa i czernienie zbóż nie wystąpiły w żadnym punkcie doświadczalnym (we wszystkich punktach, na dwóch

poziomach agrotechniki badane odmiany nie wykazywały objawów porażenia wymienionymi wyżej chorobami). Ocenę

szczegółową na poziomie agrotechniki a 1

przeprowadzono tylko dla helmintosporiozy, która wystąpiła w Niznanicach. Nasilenie

choroby było słabe – ocena wzorca w 2011 r. – 8,0°, bardzo zbliżona do oceny wzorca średniej z lata 2009–2011 (7,9°).

Oceny dla odmian w 2011 r. wahały się od 7,5° (Rajtar) do 8,8° (Bingo). Oceny dla odmian średnie za lata 2009–2011 wahały się

od 7,7° (Maczo, Siwek, Sprinter) do 8,3° (Bingo).

• Masa 1000 ziaren – w 2011 r. dla wzorca, średnia dla punktów doświadczalnych, wynosiła 31,4 g, średnia za lata 2009–2011

była bardzo zbliżona (31,7 g). W miejscowościach masa 1000 ziaren dla wzorca w 2011 r. była zróżnicowana. Najniższa (26,4 g)

w Pawłowicach, spowodowana wczesnym wyleganiem, w Kochcicach i Nieznanicach MTN była zbliżona (34,0 g i 33,9 g), z Modzurowa

brak danych. Średnia dla miejscowości masa 1000 ziaren badanych odmian oplewionych w 2011 r. wahała się od 30,9 g

(Sprinter) do 38,6 g (Scorpion). Bardzo niską masę 1000 ziaren zanotowano również u odmiany Arden. Dla odmian nieoplewionych masa

1000 ziaren wahała się od 23,9 g (Maczo) do 26,9 g (Polar).

OWIES


62

PSZENŻYTO JARE

W 2011 r. przeprowadzono doświadczenia w trzech miejscowościach (Pawłowicach, Kochcice, Modzurowie). Badano 7 odmian

hodowli krajowej, w większości były to odmiany wyhodowane w Hodowli Roślin Strzelce (5 odmian). Z hodowli DANKO pochodziły

2 odmiany.

Tabela 1. Pszenżyto jare. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. KARGO 1998 - PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

2. MIESZKO 1999 - PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

3. DUBLET 2006 2011 PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

4. MILKARO 2007 2011 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

5. NAGANO 2008 - PL ,,DANKO,, Hodowla Roślin ,Sp. z o.o ., Choryń 27, 64-000 Kościan

6. MILEWO 2008 2011 PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

7. ANDRUS 2009 - PL Hodowla Roślin Strzelce, Sp. z o.o., ul. Główna 20, 99-307 Strzelce

Tabela 2. Pszenżyto jare. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Racibórz

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2 4 2

Klasa bonitacyjna IIIb IIIb II

pH gleby w KCl 6,7 6,3 -

Przedplon Rzepak ozimy Gorczyca Kukurydza

Data siewu 28.03.2011 25.03.2011 07.04.2011

Obsada nasion 450 500

Data zbioru 12.08.2011 12.08.2011 16.08.2011

Nawożenie mineralne

N na poziomie a 1

(kg/ha) 122 122 50

N na poziomie a 2

(kg/ha) 122 122 95

P 2

O 5

(kg/ha) 60 72 40

K 2

O (kg/ha) 90 72 78

Nawożenie dolistne Basfoliar36ex 8,0l/ha Basfoliar36ex 8,0l/ha OSD Mikrozboże 2kg

PL – Polska

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna OxafunT75/WS 200g/100 Sarfun65Ds 200g/100kg BaytanUniwers094FS

Herbicydy Sekator125OD 0,15l/ha Lintur70WG 0,15kg/ha Granstar75WG 0,25kg

Insektycydy Bi58 400EC 0,5l/ha Karate Zeon 0,1l/ha Danadim400EC 0,5L/ha

Tylko na poziomie a 2

Fungicydy

I zabieg Input460EC 1,0l/ha Artea 330EC 1,0l/ha Wirtuoz520EC 0,75l/ha

II zabieg Prosaro250EC 1,0l/ha Falcon460EC 0,6l/ha

III zabieg

Tabela 3. Pszenżyto jare. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

1. Kłoszenie data 02.06.2011 02.06.2011 03.06.2011 03.06.2011 05.06.2011 05.06.2011

2. Dojrzałość woskowa data 20.07.2011 22.07.2011 26.07.2011 26.07.2011 13.07.2011 13.07.2011

3. Wysokość roślin cm 119 118 112 113 101 95

4. Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej skala 9 0 . 7,7 7,6 7,3 6,4 9,0 9,0

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 0 . 2,4 3,6 5,9 4,6 9,0 9,0


Lp.

Wyszczególnienie

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice SHR Modzurów

a 1

a 2

a 1

a 2

a 1

a 2

Porażenie przez choroby

- mączniak prawdziwy skala 9 0 . 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

6.

- septorioza liści skala 9 0 . 9,0 9,0 7,2 7,5 5,6 8,2

- rdza brunatna skala 9 0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- choroby podst. źdźbła skala 9 0 . 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

- czernienie zbóż skala 9 0 . 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

7. Masa 1000 ziaren g 40,6 37,0 43,4 42,9 47,9 49,7

8. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 12,8 12,1 13,7 14,0 18,4 19,4

9. Plon ziarna dt/ha 52,9 56,5 80,1 83,6 74,2 83,7

Tabela 4. Pszenżyto jare. Plon ziarna odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

SDOO

Pawłowice

ZD00

Kochcice

a 1

a 2

SHR

SDOO ZD00

Średnia

Modzurów

Pawłowice Kochcice

63

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

SHR

Modzurów

Średnia

Wzorzec dt/ha ** 52,9 80,1 74,2 69,1 56,5 83,6 83,7 74,6

1. DUBLET 115 95 98 103 108 92 98 99

2. MILKARO 108 94 100 101 102 93 102 99

3. NAGANO 88 105 91 95 100 106 93 100

4. MILEWO 114 101 106 107 108 105 98 104

5. KARGO 91 116 99 102 98 106 104 103

6. MIESZKO 98 103 101 101 98 105 109 104

7. ANDRUS 86 86 105 92 87 92 97 92

Tabela 5. Pszenżyto jare. Plon ziarna odmian w % wzorca. Lata zbioru – 2009–2011.

Plon ziarna w % wzorca

** – średnia z wszystkich badanych odmian

a

Lp. Odmiana

1

a 2

Średnia

Średnia

2011 2010 2009

2011 2010 2009

2009-2011

2009-2011

Wzorzec dt/ha ** 69,1 58,0 57,8 61,6 74,6 56,8 62,6 64,7

1. DUBLET 103 105 101 103 99 101 102 101

2. MILKARO 101 106 102 103 99 105 97 100

3. NAGANO 95 102 106 101 100 97 108 102

4. MILEWO 107 101 106 105 104 111 107 107

5. KARGO 102 92 98 97 103 99 99 100

6. MIESZKO 101 88 102 97 104 97 103 101

7. ANDRUS 92 105 98 98 92 98 99 96

Liczba doświadczeń 3 3 2 8 3 3 2 8

** – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Pszenżyto jare. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na poziomie a 1

. Lata zbioru – 2009–2011.

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

Lp. Odmiana

2011 Średnia 2009 -2010* 2011 Średnia 2009 -2011 2011 Średnia 2009 -2010*

Skala 9 0

Wzorzec** 9,0 8,2 6,4 6,8 9,0 7,6

1. DUBLET 9,0 7,9 7,8 7,3 9,0 7,0

2. MILKARO 9,0 8,5 5,5 6,4 9,0 8,2

3. NAGANO 9,0 8,3 6,3 6,7 9,0 7,6

4. MILEWO 9,0 8,8 6,3 6,8 9,0 8,2

5. KARGO 9,0 8,5 5,5 6,4 9,0 6,3

PSZENŻYTO JARE


64

Lp.

Odmiana

Mączniak Septorioza liści Rdza brunatna

2011 Średnia 2009 -2010* 2011 Średnia 2009 -2011 2011 Średnia 2009 -2010*

Skala 9 0

Wzorzec** 9,0 8,2 6,4 6,8 9,0 7,6

6. MIESZKO 9,0 8,5 6,5 6,3 9,0 6,7

7. ANDRUS 9,0 8,7 7,3 7,0 9,0 8,1

Liczba doświadczeń 3 3 2 11 3 6

Tabela 7. Pszenżyto jare. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe. Lata zbioru – 2009–2011.

* – średnia z dwóch lat badań

** – średnia z wszystkich badanych odmian

Lp.

Odmiana

Wyleganie (skala) 9 0

W fazie dojrzałości

przed zbiorem

mlecznej

średnia

średnia

2011

2011

2009-2011

2009-2011

Wysokość roślin

(cm)

2011

średnia

2009-2011

Masa 1000 ziaren (g)

2011

średnia 2009-

2011

Poziom agrotechniki a 1

Wzorzec** 7,5 8,1 4,1 6,7 111 106 44,0 38,6

1. DUBLET 7,0 8,0 3,0 6,3 108 103 43,8 39,0

2. MILKARO 6,3 7,4 3,3 6,0 115 110 43,2 39,9

3 NAGANO 8,8 8,9 5,0 7,3 102 98 44,7 39,2

4. MILEWO 7,3 8,4 4,5 7,1 110 107 45,4 39,9

5. KARGO 9,0 8,9 5,3 7,5 109 105 40,7 35,0

6. MIESZKO 8,3 8,6 4,5 6,9 115 112 42,7 37,8

7. ANDRUS 6,0 7,0 3,3 5,8 115 112 47,2 41,5

Liczba doświadczeń 2 5 2 6 3 3 3 3

Wzorzec**

Poziom agrotechniki a 2

7,0 7,9 4,1 6,4 108 105 43,2 38,5

1. DUBLET 5,8 7,2 3,5 5,9 105 103 41,3 38,4

2. MILKARO 6,0 7,3 4,0 6,1 115 111 44,2 39,4

3. NAGANO 8,8 8,7 3,5 6,4 100 97 45,1 39,8

4. MILEWO 6,5 7,8 4,0 6,7 109 106 41,0 38,4

5. KARGO 8,5 8,7 5,5 7,4 108 104 43,4 36,9

6. MIESZKO 8,0 8,6 4,5 6,8 110 109 42,0 37,9

7. ANDRUS 5,5 6,8 3,5 5,8 112 111 45,3 40,7

Liczba doświadczeń 2 5 2 6 3 9 3 3

WYNIKI

** – średnia z wszystkich badanych odmian

PLONOWANIE

Na poziomie a 1

w 2011 r. plon wzorca, średni dla Pawłowic, Kochcic i Modzurowa wynosił 69,1dt/ha i był znacznie wyższy

od plonów w 2010 r. – 58,0 dt/ha i 2009 – 57,8dt/ha. Średni plon wzorca w latach 2009–2011 wynosił 61,6 dt/ha. Plony

wzorca w miejscowościach na poziomie a 1

wahały się od 80,1 dt/ha w Kochcicach do 74,2 dt/ha w Modzurowie i 52,9 dt/ha

w Pawłowicach. Na poziomie a 1

w 2011 r. plony względne odmian średnie dla miejscowości zamykały się w przedziale 92%

(Andrus z plonami – 86% w Pawłowicach, 86% w Kochcicach, 105% w Modzurowie) do 107% (Milewo z plonami – 114%

w Pawłowicach, 101% w Kochcicach i 106% w Modzurowie). Z odmian badanych w okresie trzyletnim plon wzorca średnio za

lata 2009–2011 przekroczył: Dublet 103% (w latach 101–105%), Milkaro 103% (w latach 101–106%), Nagano 101% (w latach

95%–106%), Milewo 105% (w latach 101%–107%).

Na poziomie a 2

w 2011 r. plon wzorca, średni dla Pawłowic, Kochcic i Modzurowa wynosił 74,6 dt/ha. Jest to najwyższy plon

w okresie trzyletnim (62,6 dt/ha w 2009, 56,8 dt/ha w 2010) średni plon wzorca w latach 2009–2011 wynosił 64,7 dt/ha. Plon

wzorca w 2011 r. w Pawłowicach wynosił 56,5 dt/ha, w Kochcicach i Modzurowie podobnie(83,6–83,7). Na poziomie a 2

najwyższy

średni plon względny, dla trzech punktów doświadczalnych w 2011 r. dały odmiany Mieszko i Milewo 104%, najniższy

średni plon względny 92% odmiana Andrus (w Pawłowicach 87%, w Kochcicach 92%, w Modzurowie 97%). Z odmian badanych

przez 3 lata najwyższy plon względny powyżej wzorca dała odmiana Milewo 107%. Odmianę Milewo cechuje również

duża stabilność plonowania w latach 2009 – 107%, 2010 – 111%, 2011 – 104%.


WYLEGANIE

Wyleganie oceniono w skali 9° na poziomie a 1

i a 2

w fazie dojrzałości mlecznej i przed zbiorem. Ocena w fazie dojrzałości

mlecznej w 2011 r. wystąpiło silniejsze wyleganie w porównaniu ze średnim za lata 2009–2011, zbliżone dla poziomów agrotechniki.

Nieco większą podatność na wyleganie niezależnie od poziomu agrotechniki wykazały odmiany Andrus i Milkaro.

Ocena przed zbiorem – w 2011 r. wyleganie wzorca przed zbiorem było znacznie silniejsze w porównaniu ze średnią za lata

2009–2011 i zbliżone dla poziomów agrotechniki.

CHOROBY

Szczegółowa ocenę porażenia chorób przeprowadzono na przeciętnym a 1

poziomie agrotechniki. Wyniki oceny w skali 9°

przedstawiały się jak niżej:

• Mączniak – w 2011 r. choroba nie wystąpiła. W poprzednich latach 2009–2010 było niewielkie nasilenie choroby.

• Septorioza liści – w 2011 r. wystąpiła w Kochcicach i w Modzurowie. Nasilenie choroby średnie.

• Rdza brunatna w 2011 r. nie wystąpiła, w 2010 r. wystąpiła we wszystkich miejscowościach. Ze średniej 2009–2010 najsilniej

porażona była odmiana Kargo.

65

PSZENŻYTO JARE


66

RZEPAK OZIMY

Doświadczenia prowadzono w trzech punktach doświadczalnych – SDOO Pawłowice, ZDOO Kochcice i IOR Sośnicowice.

W 2011 roku badano 29 odmian, w tym 13 odmian populacyjnych i 16 odmian mieszańcowych w Pawłowicach i Kochcicach.

W Sośnicowicach liczba badanych odmian była ograniczona do 22 (9 populacyjnych + 13 mieszańcowych). Doświadczenia

w SDOO Pawłowice, ZDOO Kochcice i IOR Sośnicowice prowadzone były bez ochrony fungicydowej. W 99% badano prawie

wyłącznie odmiany zagraniczne (niemieckie – 10, szwajcarskie – 7, francuskie – 6, amerykańskie - 4,polskie – 1).

Tabela 1. Rzepak ozimy. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Rok włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. Cabriolet 2004 FR

Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

Budynek Saturn

2. Herkules F 1

2005 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

3. Vectra F 1

2005 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

4. Extend F 1

2006 FR

Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

Budynek Saturn

5. Remy 2006 DE KWS Polska sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8 61 -003 Poznań

Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

6. Cadeli 2007 US

Budynek Saturn

US Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

7. Casoar 2007 2012

Budynek Saturn

Limagrain - Spółka Europejska oddział w Polsce

8. Adriana 2008 FR

ul. Botaniczna 10 -60-586 Poznań

9. Bellevue 2008 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

10. Exotic F 1

2008 US

11. Nk Octans F 1

2008 2011 CH

12. NK Pegaz 2008 CH

Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

Budynek Saturn

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 05 – 500 Piaseczno

ul. E. Orzeszkowej 15/1

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 05 – 500 Piaseczno

ul. E. Orzeszkowej 15/1

13. Visby F 1

2008 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

14. Abakus F 1

2009 2011 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

15. Adam F 1

2009 2011 DE

16. Catana 2009 US

17. Chagall 2009 DE

DSV Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec

ul.Straszewska 70

Monsanto Polska sp. z o.o 00-193 Warszawa ul.Domaniewska 41

Budynek Saturn

Lantmannen Sw Seed sp. z o. o. 52 – 231 Wrocław

ul. Terenowa 6g

18. Es Domino F 1

2010 FR Rolagra Błażej Springer ul. Chłapowskiego 22/14 63-100 Śrem

19. Es Mercure F 1

2009 2011 FR

20. Nk Music 2009 CH

21. Nk Technik F 1

2009 2011 CH

22. Poznaniak F 1

2009 2012 PL

Rolagra Błażej Springer 63 – 100 Śrem

ul. Chłapowskiego 22/14

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 01 – 797 Warszawa

ul. Powązkowska 44C

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 01 – 797 Warszawa

ul. Powązkowska 44C

„Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR”

Smolice 146 63 -740 Kobylin

23. Arot 2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

24. Artoga F 1

2010 2012* FR

25. Gladius F 1

2010 CH

26. NK Diamond 2010 CH

Limagrain - Spółka Europejska oddział w Polsce

ul. Botaniczna 10 -60-586 Poznań

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 01 – 797 Warszawa

ul. Powązkowska 44C

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 01 – 797 Warszawa

ul. Powązkowska 44C

27. Sherlock 2010 2012* DE KWS Polska sp. z o.o. ul. Chlebowa 4/8 61 -003 Poznań

28. SY Kolumb F 1

2010 2012* CH

Syngenta Seeds , sp. z o.o. 01 – 797 Warszawa

ul. Powązkowska 44C

29. Xenon F 1

2010 DE Saaten-Union Polska sp. z o.o. 62-100 Wągrowiec ul.Straszewska 70

PL – Polska, US – Stany Zjednoczone, FR – Francja ,DE – Niemcy, CH – Szwajcaria,

F1–odmiana mieszańcowa, * - wstępna rekomendacja


67

Tabela 2. Rzepak ozimy. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice IOR Sośnicowice

Powiat Gliwice Powiat Lubliniec Powiat Gliwice

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2-pszenny dobry 4-żytni bardzo dobry 2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna III III b III b

pH gleby w KCl 6,21 6,20 5,76

Przedplon Pszenica ozima Pszenica ozima Pszenżyto ozime

Data siewu 04.09.2010 06.09.2010 03.09.2010

Obsada nasion 60 - -

Data zbioru 29.07.2011 19.07.2011 29.07.2011

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 215 169 179,5

P 2

O 5

(kg/ha) 54 50 90

K 2

O (kg/ha) 114 57 135

SO 3

(kg/ha) 126 63 31,5

Nawożenie dolistne preparatami

wieloskładnikowymi (l/ha)

21,5 1,0 6,5

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna

Nasiona dostarczono Nasiona dostarczono Nasiona dostarczono

zaprawione

zaprawione

zaprawione

Herbicydy

Butisan Star 416 SC 3,0l/ha

Butisan Star 416 SC 3,0l/ha Metazanex 500 SC 2,0l/ha

Elegant 05 EC 1,0l/ha + Comand 480 EC 0,2l/ha

Insektycydy

Fury 100 EW 0,1 l/ha

Patriot 100 EC 0,08 l/ha

Mospilan 20 SP 0,2 l/ha

Proteus 110 OD 0,5l/ha

Patriot 100 EC 0,075 l/ha

Karate Zeon 050 CS 0,1l/ha

Proteus 110 OD 0,6 l/ha

Tabela 3. Rzepak ozimy. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011. (Wyniki średnie dla badanych odmian).

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

IOR

Sośnicowice

1 Stan roślin przed zimą skala 9 ° 8,7 7,2 5,0

2 Stan roślin po zimie skala 9° 7,7 7,0 8,3

3 Obsada roślin po zimie szt./m 2 37 34 30

4 Przezimowanie % 85,9 77,3 81,3

5 Wysokość łanu liści przed zimą cm - 12,2 5,8

6 Początek kwitnienia data 26.04 30.04 29.04

7 Dojrzałość techniczna data 08.07 07.07 30.06

8 Wysokość roślin cm 146,4 136,3 131,5

9 Wysokość łanu przed zbiorem cm 130,9 101,6 134,2

10 Ugięcie łanu % 87,6 74,5 102,0

11 Porażenie przez choroby:

12 - zgnilizna twardzikowa % 11,3 4,6 1,4

13 - choroba podstawy łodyg % 19,3 - 34,5

14 - czerń krzyżowych skala 9 ° 8,1 7,7 9,0

15 - szara pleśń skala 9 ° - - 9,0

16 Średni plon nasion przy 9% wilgotności dt/ha 44,34 29,62 43,27

Tabela 4. Rzepak ozimy. Plonowanie odmian w miejscowościach % wzorca. Rok zbioru – 2011.

Lp. Odmiana

Plon nasion w % wzorca w przeliczeniu na 9% wilgotności

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice IOR Sośnicowice średnia

Wzorzec dt/ha 44,3 29,6 43,3 39,1

1 ARTOGA F 1

112 97 101 103

2 CASOAR 91 100 103 98

RZEPAK OZIMY


68

Lp.

Odmiana

Plon nasion w % wzorca w przeliczeniu na 9% wilgotności

SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice IOR Sośnicowice średnia

Wzorzec dt/ha 44,3 29,6 43,3 39,1

3 CHAGALL 89 93 97 93

4 VISBY F 1

112 111 103 109

5 CABRIOLET 99 100 - 100*

6 REMY 91 100 - 96*

7 CADELI 91 97 - 94*

8 ADRIANA 105 95 100 100

9 BELLEVUE 96 89 - 93*

10 NK PEGAZ 105 92 94 97

11 CTANA 82 91 97 90

12 NK MIUSIC 77 92 86 85

13 AROT 90 97 96 94

14 NK DIAMOND 95 93 100 96

15 SHERLOCK 99 98 97 98

16 HERKULES F 1

106 110 - 108*

17 VECTRA F 1

106 102 - 104*

18 EXTEND F 1

106 97 - 102*

19 EXOTIC F 1

103 118 105 109

20 NK OCTANS F 1

113 103 103 106

21 POZNANIAK F 1

110 123 109 114

22 ES MERCURE F 1

101 92 106 99

23 NK TECHNIC F 1

114 98 101 104

24 ABAKUS F 1

109 108 107 108

25 ADAM F 1

104 102 103 103

26 ES DOMINO F 1

71 100 89 87

27 GLADIUS F 1

98 98 91 96

28 SY KOLUMB F 1

113 108 106 109

29 XENON F 1

107 97 109 104

Liczba doświadczeń 1 1 1 3

Wzorzec – średnia ogólna z wszystkich badanych w danym roku odmian.

* – średnia ogólna z dwóch punktów doświadczalnych

Tabela 5. Rzepak ozimy. Plonowanie odmian w latach 2009–2011. Plony z lat 2011, 2010, 2009 – z SDOO Pawłowice, ZDOO Kochcice,

IOR Sośnicowice.

Odmiana

Plon nasion w % wzorca w przeliczeniu na 9% wilgotności

2011 2010 2009 średnia 2010-11 średnia 2009-11

Wzorzec dt/ha 39,1 32,8 45,4 32,3 44,1

1 ARTOGA F 1

103 - - - -

2 CASOAR 98 105 102 102 102

3 CHAGALL 93 100 - 97 -

4 VISBY F 1

109 113 110 111 111

5 CABRIOLET 100 97 90 99 96

6 REMY 96 - - - -

7 CADELI 94 80 93 87 89

8 ADRIANA 100 75 88 88 88

9 BELLEVUE 93 92 105 93 97

10 NK PEGAZ 97 101 100 99 99

11 CATANA 90 87 - 89 -

12 NK MIUSIC 85 95 - 90 -

13 AROT 94 91 - 93 -

14 NK DIAMOND 96 - - - -

15 SHERLOCK 98 - - - -


69

Odmiana

Plon nasion w % wzorca w przeliczeniu na 9% wilgotności

2011 2010 2009 średnia 2010-11 średnia 2009-11

Wzorzec dt/ha 39,1 32,8 45,4 32,3 44,1

16 HERKULES F 1

108 95 106 102 103

17 VECTRA F 1

104 93 106 99 101

18 EXTEND F 1

101 - - - -

19 EXOTIC F 1

109 97 96 103 101

20 NK OCTANS F 1

106 112 98 109 105

21 POZNANIAK F 1

114 91 - 103 -

22 ES MERCURE F 1

99 105 - 102 -

23 NK TECHNIC F 1

104 127 - 116 -

24 ABAKUS F 1

108 124 - 116 -

25 ADAM F 1

103 120 - 112 -

26 ES DOMINO F 1

87 - - - -

27 GLADIUS F 1

96 - - - -

28 SY KOLUMB F 1

109 - - - -

29 XENON F 1

104 - - - -

Liczba doświadczeń 3 1 2 4 6

Wzorzec – średnia ogólna z wszystkich badanych w danym roku odmian.

Tabela 6. Rzepak ozimy. Cechy rolniczo-użytkowe z lat 2009-2011. Wyniki średnie: z lat 2009, 2010, 2011 SDOO Pawłowice, ZDOO Kochcice,

IOR Sośnicowice.

Lp.

Przezimowanie %

Stopień uszkodzenia rozet po zimie w skali 9 st.

Odmiana

średnia średnia

średnia średnia

2011

2011

2010–2011 2009–2011

2010–2011 2009–2011

Wzorzec 81,6 89,5 91,2 7,7 8,3 8,5

1 ARTOGA F 1

84 7,9

2 CASOAR 80 88 91 7,8 8,3 8,5

3 CHAGALL 70 83 83 7,1 8,0

4 VISBY F 1

87 94 93 8,3 8,6 8,7

5 CABRIOLET 84 92 93 7,7 8,3 8,4

6 REMY 84 7,7

7 CADELI 74 87 89 6,9 8,0 8,2

8 ADRIANA 89 95 95 8,3 8,7 8,8

9 BELLEVUE 73 84 87 6,8 7,8 8,1

10 NK PEGAZ 73 85 87 7,3 8,0 8,3

11 CATANA 68 83 6,9 7,9

12 NK MIUSIC 58 79 6,5 7,8

13 AROT 71 7,0

14 NK DIAMOND 80 7,7

15 SHERLOCK 82 7,8

16 HERKULES F 1

91 89 91 8,3 8,5 8,5

17 VECTRA F 1

88 92 93 8,1 8,4 8,5

18 EXTEND F 1

88 90 8,2 8,4

19 EXOTIC F 1

88 94 94 8,1 8,6 8,6

20 NK OCTANS F 1

85 91 93 8,0 8,4 8,6

21 POZNANIAK F 1

91 96 8,4 8,7

22 ES MERCURE F 1

87 93 8,1 8,6

23 NK TECHNIC F 1

87 94 8,1 8,6

24 ABAKUS F 1

90 95 8,3 8,6

25 ADAM F 1

80 89 7,6 8,3

26 ES DOMINO F 1

79 7,5

27 GLADIUS F 1

84 8,0

RZEPAK OZIMY


70

Lp.

Przezimowanie %

Stopień uszkodzenia rozet po zimie w skali 9 st.

Odmiana

średnia średnia

średnia średnia

2011

2011

2010–2011 2009–2011

2010–2011 2009–2011

Wzorzec 81,6 89,5 91,2 7,7 8,3 8,5

28 SY KOLUMB F 1

83 7,9

29 XENON F 1

90 8,3

Wzorzec – średnia z wszystkich odmian biorących udział w doświadczeniu w danym roku

Skala 9-stopniowa dla oceny uszkodzenia rozet po zimie oznacza:

9 – zachowała się cała powierzchnia liści sprzed zimy, 8 – zachowało się do 90 % powierzchni liści,

7 – odpowiednio: do 75 %, 6 – do 50%, 5 – do 25% powierzchni liści.

Tabela 7. Rzepak ozimy. Cechy rolniczo-użytkowe z lat 2009–2011. Wyniki średnie: z lat 2009, 2010, 2011 SDOO Pawłowice, ZDOO

Kochcice, IOR Sośnicowice.

Lp

Odmiana

Dojrzałość techniczna

dzień roku

średnia średnia

2011

2010-11 2009-11

2011

Wysokość roślin

cm

średnia średnia

2010-11 2009-11

dzień roku cm %

Ugięcie łanu

przed zbiorem * – %

średnia średnia

2011

2010-11 2009-11

Wzorzec 187 190 188 137 143 143 89 69 76

1 ARTOGA F 1

185 139 92

2 CASOAR 185 189 188 125 132 130 90 74 81

3 CHAGALL 185 188 135 142 90 68

4 VISBY F 1

186 189 188 135 143 143 92 70 78

5 CABRIOLET 186 189 188 134 140 141 82 63 72

6 REMY 188 134 87

7 CADELI 188 189 188 135 142 142 83 60 72

8 ADRIANA 186 189 188 132 143 142 93 62 73

9 BELLEVUE 191 191 190 141 149 149 88 68 77

10 NK PEGAZ 188 190 189 138 143 143 90 64 74

11 CATANA 187 190 129 137 91 76

12 NK MIUSIC 188 190 130 139 89 65

13 AROT 188 127 91

14 NK DIAMOND 187 126 92

15 SHERLOCK 185 137 89

16 HERKULES F 1

188 190 188 141 145 146 84 69 76

17 VECTRA F 1

188 190 189 138 144 144 83 68 76

18 EXTEND F 1

189 145 86

19 EXOTIC F 1

187 190 189 152 150 148 90 67 76

20 NK OCTANS F 1

187 190 189 140 149 148 89 68 77

21 POZNANIAK F 1

185 189 140 144 92 69

22 ES MERCURE F 1

187 191 138 148 92 77

23 NK TECHNIC F 1

186 189 143 148 89 69

24 ABAKUS F 1

184 188 134 140 93 74

25 ADAM F 1

187 190 147 147 88 69

26 ES DOMINO F 1

189 146 90

27 GLADIUS F 1

185 137 90

28 SY KOLUMB F 1

185 140 90

29 XENON F 1

185 139 91

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian w danym roku

Ugięcie łanu – procentowy stosunek wysokości roślin do wysokości łanu przed zbiorem, im wyższa wartość, tym mniejsze wyleganie.


Tabela 8. Rzepak ozimy. Porażenie przez choroby oraz zawartość w nasionach tłuszczu i glukozynolanów na podstawie Listy Opisowej

Odmian wyd. przez COBORU w 2011 r.

Lp.

Odmiana

Zgnilizna

twardzikowa

Porażenie przez choroby

Sucha

zgnilizna

kap.

Choroby

podstawy

łodygi

Czerń

krzyżowych

Zawartość tłuszczu

w nasionach

71

Zawartość

glukozynolanów

w nasionach

% roślin skala 9 st. % suchej masy μM/g

Wzorzec 12,4 12,2 14,8 7,3 46,4 11,2

1 ARTOGA F 1

15 11 16 7,3 46,7 12,2

2 CASOAR 14 13 16 7,4 46,2 12,8

3 CHAGALL 15 13 13 7,4 46,6 11,4

4 VISBY F 1

13 13 14 7,3 46,0 11,0

5 CABRIOLET 12 13 12 7,1 46,4 12,1

6 REMY 10 10 11 7,4 47,0 10,1

7 CADELI 13 11 15 7,0 47,0 11,8

8 ADRIANA 11 12 12 7,6 46,6 9,4

9 BELLEVUE 10 12 15 7,4 46,8 14,0

10 NK PEGAZ 11 11 16 7,3 46,3 10,3

11 CATANA 10 8 11 7,2 47,7 12,1

12 NK MIUSIC 9 12 11 7,2 45,9 8,6

13 AROT 9 9 15 7,1 48,0 12,7

14 NK DIAMOND 11 13 13 7,3 47,3 11,2

15 SHERLOCK 10 11 11 7,3 46,6 11,1

16 HERKULES F 1

15 17 19 7,0 45,3 9,0

17 VECTRA F 1

15 14 16 7,3 44,9 9,8

18 EXTEND F 1

13 12 13 7,1 45,7 12,1

19 EXOTIC F 1

14 17 17 7,4 45,4 13,7

20 NK OCTANS F 1

12 10 11 7,6 46,1 10,6

21 POZNANIAK F 1

19 16 19 7,2 45,5 8,5

22 ES MERCURE F 1

12 10 14 7,5 44,8 12,6

23 NK TECHNIC F 1

14 17 17 7,2 45,9 10,7

24 ABAKUS F 1

15 13 25 7,4 46,3 9,8

25 ADAM F 1

12 12 16 7,5 47,5 8,7

26 ES DOMINO F 1

8 11 19 7,2 47,4 15,0

27 GLADIUS F 1

12 11 12 7,4 46,6 11,3

28 SY KOLUMB F 1

14 13 20 7,4 46,7 9,4

29 XENON F 1

12 8 11 7,3 47,8 13,4

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

WYNIKI

PLONOWANIE

W 2011 r. plon wzorca, średni dla miejscowości wynosił 39,1 dt/ha. Plon ten był wyższy od plonów w poprzednim sezonie.

W latach 2009–2011 najwyższy plon wzorca, średni dla miejscowości, notowano w roku 2009 – 45,4 dt/ha. Średni dla miejscowości

plon wzorca za lata 2010–2011 wynosił 36,0dt/ha, za okres trzyletni 2009–2011 – 39,1 dt/ha. Plony względne odmian

średnie dla miejscowości w 2011 r. mieściły się w przedziale od 85% (NK Music – odmiana populacyjna) do 114% (Poznaniak

– odmiana mieszańcowa).

W 2011 r. średni dla miejscowości plon względny 13 badanych odmian populacyjnych wynosił 95% i zamykał się w przedziale

od 85% (NK Miusic) do 100% (Cabriolet, Adriana). Tylko 2 odmiany populacyjne plonowały na poziomie wzorca, ww. Cabriolet(100)

i Adriana (100%).

Plon względny, średni dla miejscowości 16 badanych odmian mieszańcowych wynosił w 2011 r. 104% i zamykał się w przedziale

od 87% (ES Domino) do 114% (Poznaniak). Powyżej wzorca plonowało w 2011 r. 13 z 16 badanych odmian mieszańcowych.

W grupie odmian mieszańcowych, o plonach względnych, średnich dla miejscowości przewyższających plon wzorca, poza

odmianą Poznaniak (114%), wysokimi plonami wyróżniały się: Visby, Exotic, SY Kolumb (109%), Hercules, Abakus (108%), NK

Octans (106%). Odmiany z plonami względnymi poniżej wzorca to wymieniona wyżej ES Domino (87%), Gladius (96%) i ES

Mercure (99%). Plony względne pozostałych odmian mieszańcowych wahały się od 101 do 104%. W 2011 r. powyżej wzorca

we wszystkich trzech punktach doświadczalnych plonowały odmiany mieszańcowe Poznaniak (od 109% w Sośnicowicach

do 123% w Kochcicach), Visby (od 103% w Sośnicowicach do 112% w Pawłowicach), Exotic (od 103% w Pawłowicach do

RZEPAK OZIMY


72

118% w Kochcicach), NK Octans (od 103 % w Sośnicowicach i Kochcicach do 113% w Pawłoowicacjh), Abacus od 107%

w Sośicowicach do 109% w Pawłowicach), Adam (od 102% w Kochcicach do 104% w Pawłowicach), SY Kolumb (od 106%

w Sośnicowicach do 113% w Pawłowicach Odmiany badane w okresie trzyletnim (2009–2011) cechowała zróżnicowana reakcja

na przebieg pogody w latach, wyrażająca się kształtowaniem plonów względnych w latach. Z sześciu badanych odmian

populacyjnych żadna nie przekroczyła plonu wzorca w kolejnych trzech latach. W roku 2011 plon względny odmiany Casoar

ukształtował się poniżej wzorca (98%). Z pięciu badanych przez trzy lata odmian mieszańcowych tylko Visby plonowała w kolejnych

trzech latach stabilnie i wysoko. Plony względne w kolejnych latach, średnie dla miejscowości od 109 w 2011 r. do 113%

w 2010 i 110% w 2009 r. oraz plon względny, średni za 3 lata na poziomie 111% stawiają Visby w czołówce odmian o wysokiej

wierności plonowania w latach.

PRZEZIMOWANIE

Przezimowanie rzepaku, wyrażone w % oceniono w 2011 r. dla wzorca, średnio na 82%, a średnio za lata 2009–2011 na 91%.

Oceny dla odmian wahały się w 2011 r. – średnio dla miejscowości – od 58% (NK Miusic) do 91% (Hercules i Poznaniak). Dobrze

i bardzo dobrze (oceny powyżej 80%) przezimowało 18 odmian. Najwyższe oceny, poza wymienionymi wyżej odmianami Hercules

i Poznaniak, uzyskały badane pierwszy rok Xenon i Abacus (90%), Adriana (89%), Vectra, Extend i Exotic (88%). Najsłabiej

(oceny poniżej 70%) przezimowały NK Miusic (58%) i Catana (68%). Dla wszystkich badanych odmian mieszańcowych oceny

przezimowania były wysokie, w przedziale od 79 do 91%. Przezimowanie wzorca, średnie dla miejscowości za lata 2009–2011

było lepsze w porównaniu do roku 2011 (ocena 91,2%). Oceny dla odmian, średnie za lata 2009–2011 były bardzo zbliżone –

zamykały się w przedziale od 83% (Chagall) do 95% (Adriana). Oceny dla odmian – średnie za lata 2010–2011 – zamykały się

w przedziale od 79% (Nk Miusic) do 96% (Poznaniak F 1

).

Stopień uszkodzenia rozet po zimie w 2011 r., oceniany w skali 9° dla wzorca, średni dla miejscowości oceniono na 7,7°. Oceny

dla odmian zamykały się w przedziale od 6,5° (NK Miusic) do 8,4° (Poznaniak F1), Odmiany uszkodzone w nieco silniejszym

stopniu, poza NK Miusic, to Bellevue (ocena 6,8°), Cadeli (ocena 6,9° ). Dla większości badanych odmian oceny wskazują na zachowanie

się około 90% powierzchni liści sprzed zimy. Ocena uszkodzenia rozet po zimie, średnia za lata 2009–2011 dla wzorca

8,5°, oceny dla odmian bardzo zbliżone od 8,2° do 8,6° świadczą o dobrym przezimowaniu rzepaku w ostatnich trzech latach.

WYLEGANIE

Wyleganie rzepaku oceniane jest jako stopień ugięcia łanu przed zbiorem (procentowy stosunek wysokości roślin do wysokości

łanu przed zbiorem, im wyższa wartość, tym mniejsze wyleganie). Ugięcie łanu wzorca, wynosiło w 2011 r. średnio dla miejscowości

89%, co oznacza znikome wyleganie, średnie dla wzorca za lata 2009–2011 – 76%. Ugięcie łanu dla odmian w 2011 r.,

średnie dla miejscowości wahało się od 62% (Adriana, Abakus F 1

) do 82% (Cabriolet).

Wysokość roślin dla wzorca wynosiła w 2011 roku – 137 cm, o 6 cm mniej w porównaniu do średniej za lata 2009–2011 (143

cm). Wysokość roślin badanych odmian wahała się od 126 cm (odmiana populacyjna NK Diamond) do 152 cm (odmiana mieszańcowa

Exotic F 1

). Nie zaobserwowano związku między wysokością a wyleganiem.

CHOROBY

(na podstawie Listy Opisowej Odmian wyd. COBORU 2011 rok)

Nasilenie chorób oceniano jako % porażonych roślin w odniesieniu do: zgnilizny twardzikowej, suchej zgnilizny i chorób podstawy

łodygi, dla czerni krzyżowych – ocenę przeprowadzono w skali 9-stopniowej.

• Zgnilizna Twardzikowa – w 2011 r. porażenie wzorca wynosiło 12,4%. Dla badanych odmian wahało się od 8% (ES Domino

F 1

) do 19% (Poznaniak F 1

). Słabe nasilenie (8–10%) wystąpiło na siedmiu odmianach, w tym tylko na jednej mieszańcowej.

• Sucha zgnilizna kapustnych – w 2011 r. porażenie wzorca wynosiło 12,2%. Nasilenie choroby na badanych odmianach wahało

się od 8% (Catana) do 17% (Hercules, Exotic i NK Technik). Najsłabsze porażenie (8–10%) notowano na 5 odmianach (Catana,

Remy, Arot, NK Oktans F1, ES Mercure F1).

• Choroby podstawy łodyg – w 2011 r. nasilenie dla wzorca wynosiło 14,8%, zaś wahania dla odmian zamykały się w przedziale

11% (Remy, Catana, NK Miusic, Sherlock, NK Octans, Xenon) do 25% (Abacus). Na 20 odmianach notowano nasilenie choroby

powyżej 15% porażonych roślin.

• Czerń krzyżowych – W 2011 r., czerń krzyżowych wystąpiła w słabym nasileniu – ocena dla wzorca, średnia dla miejscowości

– 7,3°. Oceny dla odmian zamykały się w przedziale – od 7,0° (Cadeli, Herkules F1) do 7,6° (Adriana, NK Octans F 1

).


ZIEMNIAK

Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z ziemniakiem realizowanych w południowo-zachodniej części Polski.

1. Wstęp

W ostatnim dziesięcioleciu areał uprawy ziemniaków systematycznie malał, według Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego

w 2010 r. powierzchnia uprawy ziemniaków wyniosła 388,3 tys. ha i w porównaniu do danych powszechnego spisu

rolnego z 2002 r. zmniejszyła się o 415,1 tys. ha, tj. o 51,7 %. Pomimo znacznego zmniejszenia powierzchni uprawy ziemniaków

liczba gospodarstw rolnych zajmujących się ich uprawą jest nadal duża – 51,6 % ogólnej liczby gospodarstw posiadających

grunty pod zasiewami.

Według danych GUS powierzchnia uprawy ziemniaka w 2011 r. wynosiła 402 tys. ha, oznacza to 3,5 % wzrost w stosunku do

roku 2010.

W 2011 r. wzrosła również powierzchnia upraw nasiennych ziemniaka. Według danych Głównego Inspektoratu Państwowej

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynosiła 5445,1 ha i była większa o 260,3 ha, niż w roku poprzednim. Znaczną część

tej powierzchni (23,6%) zajmowały odmiany nie wpisane do krajowego rejestru (KR), pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu

Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Reprodukcja materiału sadzeniakowego zarejestrowanych odmian ziemniaka (128 w KR) jest

zróżnicowana, cztery najpopularniejsze odmiany miały w udziale 27,5% całego areału plantacji nasiennych, z drugiej strony

możliwość zakupu kwalifikowanego materiału sadzeniakowego 80% zarejestrowanych w Polsce odmian jest znacznie ograniczona.

Marginalny udział plantacji nasiennych w stosunku do ogólnej powierzchni uprawy, wynoszący 1,4%, nie pozwala na pożądaną

częstotliwość wymiany materiału sadzeniakowego. Szacuje się, że udział sadzeniaków kwalifikowanych w zużyciu sadzeniaków

ogółem nadal nie przekracza 7%. Niewielki poziom produkcji nasiennej nie pozwala na wykorzystanie większego potencjału

plonowania odmian nowych. W efekcie plonowanie ziemniaków w skali kraju jest o połowę niższe od uzyskiwanego

w doświadczeniach COBORU (rysunek1).

Rysunek 1. Ziemniak. Powierzchnia uprawy, plonowanie w kraju i w doświadczeniach COBORU. Lata 2000–2011.

73

Do Krajowego Rejestru Odmian w roku 2011 wpisano osiem nowych odmian ziemniaka, skreślono 9. Obecnie w krajowym

rejestrze (marzec 2011) znajduje się 136 odmian ziemniaka.

Stały napływ nowych odmian, również tych z katalogu CCA, pozwala producentom rolnym na coraz większy wybór odmian

dostosowanych do charakteru produkcji i warunków siedliskowych. Wobec wysokich nakładów ponoszonych na produkcję

ziemniaków producent poszukuje odmian o ustalonej renomie na rynku, stabilnych w plonowaniu i odpornych na choroby.

Celem badań było sprawdzenie obecnej wartości gospodarczej odmian, znajdujących się w obrocie nasiennym, i równoczesne

porównanie ich z odmianami nowymi, wchodzącymi dopiero do uprawy.

W opracowaniu przedstawiono wyniki plonowania i zawartości skrobi dla regionu Polski południowo-zachodniej, natomiast

odporność badanych odmian na mątwika ziemniaczanego i podstawowe choroby oraz cechy morfologiczne i ocenę właściwości

konsumpcyjnych zestawiono na podstawie badań ogólnokrajowych.

Pojedyncze doświadczenia odmianowe realizowane w ramach PDOiR, prowadzone z ziemniakiem na terenie województw,

uniemożliwiały prawidłowe wartościowanie odmian. W celu tworzenia list zalecanych do uprawy odmian (LZO) wyodrębniono

w kraju cztery regiony o podobnych warunkach glebowych i siedliskowych do uprawy ziemniaka oraz o zbliżonych

oczekiwaniach konsumentów.

ZIEMNIAK


74

Obszar Polski południowo-zachodniej obejmujący 4 województwa reprezentowało w 2011 roku 8 punktów doświadczalnych

(rysunek 2.).

Rysunek 2. Ziemniak. Lokalizacja doświadczeń z ziemniakiem w 2011 r.

2. Przebieg warunków meteorologicznych w jednostkach doświadczalnych

prowadzących doświadczenia PDOiR z ziemniakiem w 2011 roku

W roku 2011 doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego z ziemniakiem na terenie województw:

dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego realizowano w 7 stacjach doświadczalnych COBORU i jednej jednostce

hodowli roślin.

Warunki pogodowe, wpływające w znacznym stopniu na rozwój i plonowanie ziemniaków przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Tabela 1. Ziemniak. Miesięczne sumy opadów w jednostkach doświadczalnych prowadzących doświadczenia porejestrowe na terenie

województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego w 2011 r.

Lp.

Miesiąc

ZDOO

w

Lućmierzu

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w

Naroczycach

Opady [mm]

SDOO

w

Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Olesno

SDOO

w

Sulejowie

ZDOO

w

Tarnowie

SDOO

w

Zybiszowie

1 Marzec 18,5 16,1 33,7 25,6 20,9 14,5 28,8 30,7

2 Kwiecień 34,7 13,0 11,5 21,4 19,3 21,6 35,4 32,7

3 Maj 34,8 29,6 81,9 57,4 47,5 49,8 50,2 56,3

4 Czerwiec 50,5 62,9 37,3 42,8 71,8 52,6 29,7 48,2

5 Lipiec 164,0 108,8 182,3 111.0 134,3 175,5 137,8 206,8

6 Sierpień 82,1 52,9 83,5 32,0 60,2 85,4 39,0 37,7

7 Wrzesień 16,6 12,5 32,5 15,8 10,2 14,7 67,6 21,7

Suma 401,2 295,8 462,7 195,0 364,2 414,1 388,5 434,1

Rozwój ziemniaka zależy nie tylko od warunków siedliskowych, lecz również od uwarunkowań klimatycznych, optymalny

przebieg warunków pogodowych w czasie wegetacji oraz zdrowy kwalifikowany materiał sadzeniakowy stanowią podstawę

uzyskania plonu o pożądanych parametrach jakościowych i ilościowych Prawidłowy rozkład opadów i temperatur pozwala

wyodrębnić odmiany najbardziej plonotwórcze i odporne na choroby. W 2011 r. warunki agrometeorologiczne uprawy ziemniaków

charakteryzowały się dość dużą zmiennością. Na początku maja wystąpiły obfite opady śniegu oraz spadki temperatury

poniżej zera, takie anomalia powodowały u odmian bardzo wczesnych uszkodzenia kiełków.


Tabela 2. Ziemniak. Średnie miesięczne temperatury powietrza w jednostkach doświadczalnych prowadzących doświadczenia porejestrowe

na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego w 2011 r.

Lp.

Miesiąc

ZDOO

w

Lućmierzu

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w

Naroczycach

Temperatura [ o C]

SDOO

w

Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Olesno

SDOO

w

Sulejowie

ZDOO

w

Tarnowie

75

SDOO

w

Zybiszowie

1 Marzec 3,0 3,3 3,9 3,6 3,4 2,6 4,4 4,1

2 Kwiecień 10,5 10,1 11,4 10,4 10,4 9,8 10,7 11,5

3 Maj 14,7 14,0 13,7 13,6 13,5 13,5 13,6 14,2

4 Czerwiec 18,6 17,0 18,5 18,3 17,5 18,1 18 18,7

5 Lipiec 17,8 18,0 17,9 17,6 17,1 17,6 17,4 18,1

6 Sierpień 18,9 19,2 18,7 19,1 18,6 18,3 18,8 19,5

7 Wrzesień 14,8 15,0 15,0 15,4 14,2 14,2 15,1 15,9

Przebieg warunków pogodowych nie sprzyjał szybkiemu gromadzeniu plonu ziemniaków uprawianych na bardzo wczesny

zbiór. Ocieplenie oraz opady w trzeciej dekadzie czerwca znacząco poprawiły stan roślin na poletkach. Przedłużający się okres

intensywnych opadów w lipcu powodował, że na niektórych doświadczeniach wystąpił nadmiar wilgoci, co sprzyjało rozwojowi

zarazy ziemniaka.

3. Metodyka badań

W 2011 r. w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego realizowanych na terenie województw:

dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego testowano 38 odmian ziemniaka (6 bardzo wczesnych, 7 wczesnych, 14 średniowczesnych,

4 średniopóźne i 3 późne). Ścisłe doświadczenia odmianowe założono w Lućmierzu, Masłowicach, Naroczycach,

Pawłowicach, Starym Oleśnie, Sulejowie, Tarnowie i Zybiszowie.

Doświadczenia dla poszczególnych grup wczesności zakładano jako oddzielne, jednoczynnikowe doświadczenia w układzie

losowanych bloków, w trzech powtórzeniach. Odmiany bardzo wczesne i wczesne testowano w 6 punktach doświadczalnych,

(Masłowice, Naroczyce, Pawłowice, Stare Olesno, Sulejów i Zybiszów), dla odmian średniowczesnych założono również 6 doświadczeń

(Lućmierz, Naroczyce, Pawłowice, Stare Olesno, Sulejów i Tarnów). Ziemniaki odmian średniopóźnych i późnych

wysadzono w 5 punktach doświadczalnych (Lućmierz, Naroczyce, Stare Olesno, Sulejów i Zybiszów).

W grupie odmian bardzo wczesnych przedstawiono dodatkowo wyniki plonowania przy wczesnym terminie zbioru (po 40

dniach od wschodów). Wyniki te określają przydatność odmian do uprawy na wczesny zbiór.

Powierzchnia pojedynczego poletka do zbioru wynosiła 15 m 2 (60 roślin na poletku).

Warunki polowe doświadczeń przedstawiono w tabelach 5 i 6. Doświadczenia lokalizowano na glebach o różnej przydatności

do uprawy: w Pawłowicach, Sulejowie, Tarnowie i Zybiszowie (na glebach kompleksu pszennego dobrego), w Masłowicach,

Naroczycach i Starym Oleśnie (na glebach lżejszych kompleksu żytniego bardzo dobrego), natomiast w Lućmierzu na glebach

słabszych kompleksu żytniego dobrego. Ziemniaki w zmianowaniu najczęściej uprawiane są po zbożach, tak zakładano doświadczenia

we wszystkich punktach doświadczalnych poza Tarnowem, gdzie ziemniaki uprawiano po cebuli zimującej.

Składniki mineralne potrzebne są nie tylko do wzrostu i rozbudowy części wegetatywnych, ale również wpływają na skład chemiczny

i wartość konsumpcyjną bulw. Właściwie dobrane proporcje stosowanych nawozów oraz ich dawka są ważnym czynnikiem

wpływającym zarówno na ilość, jak i jakość uzyskiwanych zbiorów. Nawożenie azotowe kształtowało się na poziomie

od 92 do 120 kg w przeliczeniu na hektar, dawki fosforu ustalano od 40 do 120 kg w zależności od zasobności gleby, natomiast

dawkę potasu ustalano wg proporcji N:K – 1:1,5. Niezależnie od nawożenia mineralnego w Lućmierzu i Starym Oleśnie stosowano

obornik, a w Pawłowicach wprowadzano do gleby substancję organiczną w postaci przyoranej masy międzyplonów

ścierniskowych. W poszczególnych punktach doświadczalnych, w różny sposób prowadzono ochronę ziemniaków (tab. 6).

Odmiana jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, a jej cechy zewnętrzne (kształt, regularność, głębokość

oczek, wygląd skórki) i wewnętrzne (smak, zawartość skrobi) decydują o walorach kulinarnych (tab.15–20).

4. Wyniki doświadczeń

Odmienne warunki siedliskowe i pogodowe różnicowały wyniki uzyskane w poszczególnych punktach doświadczalnych. Spośród

sześciu odmian testowanych w grupie odmian bardzo wczesnych, odmiana Flaming cechowała się czerwonym zabarwieniem

skórki. Odmiany bardzo wczesne szybko gromadzące plon cieszą się dużym zainteresowaniem rolników. W I terminie

zbioru (po 40 dniach od wschodów), najlepiej plonowały Denar, Miłek i Viviana, zdecydowanie wolniejsze tempo przyrostu

masy bulw stwierdzono u odmian Justa i Flaming. Po zakończeniu wegetacji, najwyższy poziom plonowania uzyskały dwie

sprawdzone odmiany Denar i Lord. Słabiej plonowały odmiany Justa i Flaming. Porównując średnie plonowanie z lat 2009–2011

zauważyć należy największą wierność plonowania odmian: Denar i Lord. Odmiany bardzo wczesne w 2011 r. najlepiej plonowały

w Masłowicach. Zawartość skrobi w bulwach zawarto w tabeli 15. Spośród badanych odmian największą zawartością

skrobi cechowały się odmiany Miłek i Flaming, a najmniejszą Denar i Lord.

Odporność badanych odmian na mątwika ziemniaczanego i podstawowe choroby ujęto w tabeli 19.

W grupie odmian wczesnych testowano siedem odmian, Bellarosa wyróżniała się czerwonym zabarwieniem skórki, Aruba jasnym

miąższem. Średni plon ziemniaków wczesnych w doświadczeniach PDOiR rejonu Polski południowo-zachodniej w 2011 r.

wynosił 57 t/ha i był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 11 ton. Najwyższe zbiory uzyskano w Masłowicach, Sulejowie

i Starym Oleśnie, gdzie plon handlowy badanych odmian przewyższał 60 ton w przeliczeniu na hektar. Spośród badanych

ZIEMNIAK


76

odmian najlepiej plonowały Vineta i Michalina. Wysokim i stabilnym plonem w dwóch latach badań wykazały się odmiany

Michalina i Cyprian.. Wyniki zawarte w tabeli 16 dotyczą zawartości skrobi u odmian wczesnych. Odmiany Aruba i Oman gromadziły

najwięcej skrobi, zaś najmniejszą jej zawartością cechowały się Bellarosa i Michalina. Należy zwrócić uwagę na dużą

podatność odmiany Michalina na wirusa liściozwoju (tabela 19).

Plonowanie odmian średniowczesnych w 2011 r. było wyższe o 6,5 tony od uzyskanego w roku 2010, średni plon badanych

odmian wyniósł 57 t/ha. Najwyższe zbiory udało się uzyskać w Tarnowie i Sulejowie, gdzie plon handlowy odmian dochodził

do 64–68 ton w przeliczeniu na hektar. Najlepiej plonującymi odmianami były Tajfun, Tetyda, i Ametyst. Na uwagę zasługuje

nowa odmiana Tetyda zarejestrowana w 2010 roku, która we wszystkich miejscowościach plonowała na poziomie wyższym

od pozostałych odmian o 7–18%, Tetyda charakteryzuje się również największą odpornością na parcha ziemniaka (tabela 19).

Porównując średnie plony z ostatnich trzech lat zauważyć można największą stabilność plonowania odmian Bartek i Tajfun.

Analizując zawartość skrobi w bulwach (tabela 17) najwięcej tego węglowodanu gromadziły: Bartek, Gawin, Tajfun, Finezja,

a najmniejszą zawartością cechowały się odmiany Tetyda i Satina.

W grupie odmian o najdłuższym okresie wegetacji badano 8 odmian (5 średniopóźnych i 3 późne). W uprawie ziemniaka

jako rośliny ogólnoużytkowej jedną z ważniejszych cech jest plenność odmiany. Odmiany średniopóźne i późne ziemniaka

plonowały w 2011 r. na poziomie zbliżonym do lat poprzednich. Najwyższe zbiory odnotowano w Sulejowie – 60 ton w przeliczeniu

na hektar. Spośród badanych odmian, najlepiej plonowały Zenia, Soplica oraz Jelly. Najmniejszy potencjał plonowania

zanotowano u odmiany Medea. W 2011 r. ziemniaki gromadziły średnio 14,4 % skrobi (tabela 18). Najwięcej skrobi stwierdzono

u odmiany Zeus, najmniej u odmian Medea i Zenia.

Każdy kierunek produkcji wymaga wyboru określonych wyspecjalizowanych odmian. Znajomość najważniejszych cech użytkowych

i biologicznych oraz wymagań agrotechnicznych pozwala na właściwy wybór odmiany, dostosowanej do kierunku

użytkowania, a tym samym do wymagań rynków zbytu.

Tabela 3. Ziemniak. Odmiany bardzo wczesne i wczesne badane w roku 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do

Krajowego Rejestru

Odmian w Polsce

Adres jednostki zachowującej odmianę,

a w przypadku odmiany zagranicznej –

- pełnomocnika w Polsce

1 2 3

Odmiany bardzo wczesne

1 Denar 1999 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

2 Lord 1999 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

3 Justa 2006 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

4 Miłek 2006 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

5 Flaming 2007 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

6 Viviana 2010 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 3A, PL – 76 – 039 Biesiekierz

Odmiany wczesne

1 Vineta 1999 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 3A, PL – 76 – 039 Biesiekierz

2 Oman 2005 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

3 Bellarosa 2006 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 3A, PL – 76 – 039 Biesiekierz

4 Owacja 2006 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

5 Aruba 2007 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

6 Cyprian 2007 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

7 Michalina 2010 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

Tabela 4. Ziemniak. Odmiany średniowczesne, średniopóźne i późne badane w roku 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do

Krajowego Rejestru

Odmian w Polsce

Adres jednostki zachowującej odmianę,

a w przypadku odmiany zagranicznej –

- pełnomocnika w Polsce

1 2 3

Odmiany średniowczesne

1 Satina 2000 Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25, PL – 99 – 440 Zduny

2 Bartek 2003 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

3 Cekin 2004 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

4 Tajfun 2004 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

5 Finezja 2007 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

6 Promyk 2008 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

7 Tetyda 2008 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

8 Wiarus 2009 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

9 Ametyst 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno


77

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do

Krajowego Rejestru

Odmian w Polsce

Adres jednostki zachowującej odmianę,

a w przypadku odmiany zagranicznej –

- pełnomocnika w Polsce

1 2 3

10 Jutrzenka 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

11 Bursztyn 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

12 Gawin 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

13 Legenda 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

14 Stasia 2010 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

Odmiany średniopóźne i późne

1 Zeus 2000 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

2 Syrena 2002 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

3 Ursus 2004 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

4 Jelly 2005 Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o. O/Laski Koszalińskie 3A, PL – 76 – 039 Biesiekierz

5 Medea 2005 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

6 Soplica 2008 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

7 Gustaw 2010 Pomorsko – Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. Strzekęcino 8a, PL – 76 – 024 Świeszyno

8 Zenia 2010 Hodowla Ziemniaka Zamarte sp. z o.o. ul Parkowa 1, PL – 89 – 430 Kamień Krajeński

Tabela 5. Ziemniak. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Miejscowość Lućmierz Masłowice Naroczyce Pawłowice Stare Olesno Sulejów Tarnów Zybiszów

Powiat Zgierski Wieluński Lubiński Gliwicki Oleski Piotrkowski Ząbkowice Śl. Wrocławski

Kompleks rolniczej przydatności

gleby

żytni dobry

żytni bardzo

dobry

żytni bardzo

dobry

pszenny

dobry

żytni bardzo

dobry

pszenny

dobry

pszenny

dobry

pszenny

dobry

Klasa bonitacyjna gleby V III a IV a III a IV b III a III a II

PH gleby w KCl 5,6 5,7 6,2 6,4 6,0 6,0 7,0 7,7

Przedplon

Data sadzenia

pszenżyto

ozime

(dzień, m-c, rok)

jęczmień

ozimy

pszenica

ozima

pszenżyto

ozime

jęczmień

ozimy

pszenica

ozima

cebula

zimująca

pszenica

ozima

- bardzo wczesne – 08.04 18.04 20.04 26.04 15.04 * 09.04

- wczesne – 08.04 18.04 20.04 26.04 15.04 * 12.04

- średniowczesne 20.04 – 18.04 20.04 27.04 19.04 16.04 –

- średniopóźne i późne 20.04 – 18.04 – 27.04 19.04 * 12.04

Data zbioru

(dzień, m-c, rok)

- bardzo wczesne – 18.08 30.08 13.09 17.08 23.08 * 26.08

- wczesne – 18.08 30.08 14.09 17.08 23.08 * 27.08

- średniowczesne 12.09 – 04.10 13.09 06.09 20.09 28.09 –

- średniopóźne i późne 12.09 – 04.10 - 14.09 21.09 * 06.10

Nawożenie organiczne

Rodzaj nawozu – dawka

obornik

– 320 dt/ha

– –

nawóz zielony

– 300 dt /ha

obornik

– 200 dt/ha

nawóz

zielony

– 180 dt /ha

– –

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 92 92 100 92 96 120 100 95

P 2

O 5

(kg/ha) 40 90 100 99 36 120 100 90

K 2

O (kg/ha) 150 135 150 150 96 150 150 135

Nawożenie dolistne

preparatami

wieloskładnikowymi

(l/ha)

Agroleaf

Power

Potasowy –

5kg x 2

Florivit – 1

l x 2


Plonvit K - 2l

Bormax – 1l


Maxibor -

3kg

Maximus

Extra P - 3kg

Maximus

Extra PK -

3kg

*

Siarczan

magnezu –

2,5 kg

ZIEMNIAK


78

Tabela 6. Ziemniak. Warunki polowe doświadczeń, ochrona roślin. Rok zbioru – 2011.

Nazwa

herbicydu

Miejscowość Lućmierz Masłowice Naroczyce Pawłowice Stare Olesno Sulejów Tarnów Zybiszów

Powiat Zgierski Wieluński Lubiński Gliwicki Oleski Piotrkowski Ząbkowice Śl. Wrocławski

- bardzo wczesne i wczesne

Sencor

70WG

(nazwa, - 1 kg

dawka/ha) Leopard 05

EC

- 3,0 l

(nazwa, dawka/ha) –

Ochrona przeciw chwastom (dla wszystkich grup wczesności taka sama)

Plateen 41,5

WG - 2 kg

Afalon

Dyspersyjny

450 SC - 2,0 l

Plateen 41,5

WG

- 2 kg

Ochrona przeciw chorobom i szkodnikom

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

Tanos50 WG

- 0,7 kg

Infinito 687,5

SC

- 1,6 l

Afalon

Dyspersyjny

450 SC - 2,0 l

Stomp

330 EC - 5 l

Linurex

500 SC - 2,0 l

Galben M 73 Galben M 73

WP - 2 kg x 2 WP - 2,5 kg

Afalon

Dyspersyjny

450 SC - 2,0 l


Plateen

41,5 WG - 2

kg

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

(nazwa, dawka/ha) –

Pencozeb 80

WP

- 3 kg

Kocide101

WP

- 2,5 kg

Pyton

Planet 72 WP

Consento

- 2 kg

450 SC – 2,0 l

Nando 500

SC

- 0,4 l


Mospilan 20

SP - 0,08 kg

(nazwa, dawka/ha) –

Gwarant 500

SC - 2,0 l

Dithane

Neotec 75

WG - 2 kg

Tanos 50 WG

- 0,7 kg

Alverde 240

SC - 0,25 l

Gwarant 500

SC

- 2,0 l


Infinito 687,5

SC - 1,6 l

(nazwa, dawka/ha) –

Bravo 500 SC

- 2,0 l

Karate Zeon

Actara 25 WG

050 SC -

- 80 g

0,12 l


Curzate M

72,5 WP – 2

kg


Curzate M

72,5 WP - 2

kg

(nazwa, dawka/ha) –

Ammo Super Calypso 480

Mospilan 20

100 EW - SC

SP - 0,08 kg

0,15 l - 1,0 l


Revus 250 SC

- 0,6 l

– –

(nazwa, dawka/ha) –

- średniowczesne, średniopóźne i późne

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

(nazwa, dawka/ha)

Galben M 73

WP - 2,5 kg

Decis 2,5 EC

- 0,3 l

Tanos 50 WG

- 0,7 kg

Alverde 240

SC

- 0,25 l

Galben M 73

WP - 2,5 kg

Gwarant 500

SC

- 2 l

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

Fastac 100

EC

- 0,1l

Ammo Super

100 EW -

0,15 l

Actara 25 WG

- 80 g

Tanos50 WG

- 0,7 kg

Kocide101

WP

- 2,5 kg

Dithane

Neotec 75

WG - 2 kg

Dithane

Neotec 75

WG - 2 kg

Dithane

Neotec 75

WG - 2 kg

Alverde 240

SC

- 0,25 l

Infinito 687,5

SC

- 1,6 l

Pyton

Consento

450 SC - 2,0 l

Tanos 50 WG

- 0,7 kg

Calypso 480

SC

- 1,0 l

Karate Zeon

050 SC -

0,12 l
Planet 72 WP

- 2 kg

Galben M 73

WP - 2 kg x 2

Alverde 240

SC - 0,25 l

Altima 500

SC

- 0,4 l

Tattoo C 750

SC - 2,5 l

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

Mospilan 20

SP - 0,08 kg

Nuprit 200

SC

- 0,15 l

Nando 500

SC

- 0,4 l

– –

Ridomil Gold

Nurelle D

MZ 67,8 WG

550 EC - 0,5 l

- 2 kg

Revus 250 SCRevus 250 SC Mospilan 20

- 0,6 l - 0,6 l SP - 0,08 kg

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

Curzate M

72,5 WP – 2

kg

Galben M 73

WP - 2 kg

Karate Zeon

050 SC -

0,12 l

Nuprit 200

SC

- 0,15 l

Infinito 687,5

Actara 25 WG

SC

- 80 g

- 1,6 l

Ridomil Gold

MZ 67,8 WG

- 2 kg

Altima 500

SC

- 0,4 l

Fastac 100

EC

- 0,1 l

Fastac 100

EC

- 0,1 l

Curzate M

72,5 WP - 2

kg

Altima 500

SC

- 0,4 l

Altima 500

SC

- 0,4 l


Tabela 7. Ziemniak. Odmiany bardzo wczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru – 2011

79

Plon ogólny

Punkt doświadczalny

Plon handlowy

Lp.

Odmiana

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)

Wzorzec, dt z ha 272,5 131,4 151,2 203,7 206,8 228,2 263,4 123,7 138,7 182,8 192,7 217,4

1 Denar 110 117 111 110 107 108 110 120 113 109 111 109

2 Lord 105 103 110 92 105 106 105 103 111 91 108 106

3 Justa 90 95 92 74 90 93 91 96 94 75 92 95

4 Miłek 108 95 102 119 107 94 109 94 99 122 110 92

5 Flaming 68 83 80 96 90 92 64 78 75 88 79 90

6 Viviana 119 106 105 109 100 106 121 108 107 115 100 107

Zbiór po zakończeniu wegetacji

Wzorzec, dt z ha 713,9 518,4 541,2 603,0 563,3 517,3 697,7 467,1 458,9 598,7 542,5 482,0

1 Denar 121 120 123 135 119 122 122 128 134 136 123 125

2 Lord 118 115 116 112 124 119 119 118 122 113 129 123

3 Justa 75 88 78 68 87 83 76 89 80 68 90 80

4 Miłek 87 86 87 109 84 86 87 79 82 110 83 87

5 Flaming 96 99 104 103 110 98 94 87 74 101 98 94

6 Viviana 102 93 93 72 75 92 102 99 108 72 78 91

Wzorzec – wszystkie badane odmiany. Plon handlowy stanowią bulwy o średnicy poprzecznej pow. 30 mm.

Tabela 8. Ziemniak. Odmiany bardzo wczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru: 2011, 2010, 2009

Lp.

Odmiana

Plon ogólny

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

Plon bulw w % wzorca

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)

Plon handlowy

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

Wzorzec, dt z ha 198,9 206,4 266,5 223,9 186,5 180,3 255,5 207,4

1 Denar 110 104 113 109 111 106 114 111

2 Lord 104 100 106 103 104 102 103 103

3 Justa 88 85 79 84 90 86 78 85

4 Miłek 105 111 117 111 105 112 118 112

5 Flaming 84 97 85 89 79 90 85 85

6 Viviana 108 103 * 106* 111 104 * 107*

Zbiór po zakończeniu wegetacji

Wzorzec, dt z ha 576,2 459,2 603,7 546,3 541,2 419,6 580,1 513,6

1 Denar 123 123 116 121 128 125 118 124

2 Lord 118 114 115 115 120 116 116 118

3 Justa 79 84 80 81 80 85 80 82

4 Miłek 90 99 96 95 89 98 96 94

5 Flaming 102 86 94 94 92 79 90 87

6 Viviana 88 94 * 91* 91 96 * 94*

Liczba doświadczeń 6 6 4 16 6 6 4 16

Wzorzec: w roku 2011, 2010 – wszystkie badane odmiany, w 2009: Denar, Lord, Justa, Miłek i Flaming.

* – średnia z lat: 2010–2011. Liczba doświadczeń dla okresu 2009–2011 odnosi się do odmian badanych trzy lata,

dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

ZIEMNIAK


80

Tabela 9. Ziemniak. Odmiany wczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru – 2011.

Plon ogólny

Punkt doświadczalny

Plon handlowy

Lp. Odmiana

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

ZDOO

w Masłowicach

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

Wzorzec, dt z ha 724,7 576,3 555,7 614,3 654,2 496,9 706,1 495,9 494,3 608,2 637,8 474,8

1 Vineta 111 96 99 102 99 97 112 106 102 103 99 99

2 Oman 87 79 96 97 85 81 87 88 97 97 86 82

3 Bellarosa 105 87 92 100 100 102 107 95 97 101 91 105

4 Owacja 110 104 104 89 99 102 109 107 106 89 100 103

5 Aruba 93 97 97 104 101 101 94 100 91 104 103 100

6 Cyprian 96 122 110 104 113 108 95 78 103 102 116 103

7 Michalina 97 115 103 103 103 109 97 126 104 103 105 107

Wzorzec – wszystkie badane odmiany. Plon handlowy stanowią bulwy o średnicy poprzecznej pow. 30 mm.

Tabela 10. Ziemniak. Odmiany wczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw (% wzorca). Lata zbioru: 2011, 2010, 2009.

Lp.

Odmiana

Plon ogólny

2011 2010 2009

Plon bulw w % wzorca

Średnia

2009-2011

Plon handlowy

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

Wzorzec, dt z ha 603,7 501,2 706,6 603,9 569,5 457,5 682,8 569,9

1 Vineta 101 95 98 98 104 97 97 99

2 Oman 87 90 * 89* 90 89 * 89*

3 Bellarosa 98 101 100 99 99 106 102 102

4 Owacja 102 98 104 101 102 99 103 101

5 Aruba 99 94 * 97* 99 94 * 96*

6 Cyprian 108 115 99 107 100 110 98 103

7 Michalina 105 107 * 106* 106 105 * 106*

Liczba doświadczeń 6 6 4 16 6 6 4 16

Wzorzec: w roku 2011, 2010 – wszystkie badane odmiany, w 2009: Vineta, Bellarosa, Owacja i Cyprian.

* – średnia z lat: 2010–2011. Liczba doświadczeń dla okresu 2009–2011 odnosi się do odmian badanych trzy lata,

dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

Tabela 11. Ziemniak. Odmiany średniowczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru – 2011.

Plon ogólny

Punkt doświadczalny

Plon handlowy

Lp.

Odmiana

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

ZDOO

w Tarnowie

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

ZDOO

w Tarnowie

Wzorzec, dt z ha 562,8 661,3 567,7 523,8 687,7 713,6 560,1 529,5 498,4 514,9 641,7 686,2

1 Satina 91 97 106 116 99 106 92 98 116 117 105 110

2 Bartek 101 110 107 113 117 117 101 116 81 113 107 100

3 Cekin 106 103 107 101 98 89 105 105 117 102 105 88

4 Tajfun 102 104 110 106 117 106 103 107 112 107 120 108

5 Finezja 98 105 97 90 103 109 99 94 89 91 95 112

6 Promyk 93 83 77 106 89 85 92 88 81 106 93 85

7 Tetyda 111 109 117 108 104 109 112 108 118 109 107 110

8 Wiarus 93 82 80 82 75 83 93 86 83 83 73 84

9 Ametyst 102 113 113 112 118 122 101 122 101 105 107 119


81

Plon ogólny

Punkt doświadczalny

Plon handlowy

Lp.

Odmiana

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

ZDOO

w Tarnowie

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

SDOO

w Pawłowicach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

ZDOO

w Tarnowie

Wzorzec, dt z ha 562,8 661,3 567,7 523,8 687,7 713,6 560,1 529,5 498,4 514,9 641,7 686,2

10 Jutrzenka 106 101 102 114 94 92 106 67 103 116 96 94

11 Bursztyn 86 96 87 84 82 92 86 110 91 85 82 94

12 Gawin 105 97 95 82 105 107 105 88 91 82 105 109

13 Legenda 96 94 89 86 86 80 96 111 97 86 88 83

14 Stasia 110 106 114 99 112 102 110 100 120 99 117 103

Wzorzec – wszystkie badane odmiany. Plon handlowy stanowią bulwy o średnicy poprzecznej pow. 30 mm.

Tabela 12. Ziemniak. Odmiany średniowczesne. Plon ogólny i plon handlowy bulw (%wzorca). Lata zbioru: 2011, 2010, 2009

Lp.

Odmiana

Plon ogólny

2011 2010 2009

Plon bulw w % wzorca

Średnia

2009-2011

Plon handlowy

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

Wzorzec, dt z ha 619,5 536,3 600,5 585,4 571,8 507,1 579,0 552,6

1 Satina 102 105 91 99 106 109 90 102

2 Bartek 111 112 112 112 103 110 111 108

3 Cekin 100 106 91 99 103 106 90 100

4 Tajfun 108 102 108 106 110 104 109 108

5 Finezja 101 95 102 99 97 97 101 98

6 Promyk 88 * * * 91 * * *

7 Tetyda 110 * * * 110 * * *

8 Wiarus 82 69 97 83 83 68 98 83

9 Ametyst 114 104 * 109* 110 96 * 103*

10 Jutrzenka 101 99 * 100* 97 99 * 98*

11 Bursztyn 88 * * * 91 * * *

12 Gawin 99 99 * 99* 98 100 * 99*

13 Legenda 88 * * * 93 * * *

14 Stasia 107 108 * 108* 108 110 * *

Liczba doświadczeń 6 6 4 16 6 6 4 16

Wzorzec: w roku 2011 – wszystkie badane odmiany, w 2010 – Satina, Bartek, Cekin, Tajfun, Finezja, Wiarus, Ametyst,

Jutrzenka, Gawin i Stasia, w 2009 – Satina, Bartek, Cekin, Tajfun, Finezja i Wiarus.

* – średnia z dwóch lat. Liczba doświadczeń dla okresu 2009–2011 odnosi się do odmian badanych trzy lata,

dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

Tabela 13. Ziemniak. Odmiany średniopóźne i późne. Plon ogólny i plon handlowy bulw w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru – 2011.

Plon ogólny

Plon handlowy

Punkt doświadczalny

Lp.

Odmiana

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

Wzorzec, dt z ha 536,6 653,3 468,7 662,9 557,1 535,2 553,7 461,7 596,2 471,5

1 Zeus 99 110 97 109 95 99 118 96 105 82

2 Syrena 95 94 99 94 111 95 85 99 90 114

3 Ursus 86 94 91 89 98 86 76 91 92 102

SDOO

w Zybiszowie

ZIEMNIAK


82

Plon ogólny

Plon handlowy

Punkt doświadczalny

Lp.

Odmiana

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

ZDOO

w Lućmierzu

ZDOO

w Naroczycach

HZ Zamarte

O/Stare Olesno

SDOO

w Sulejowie

SDOO

w Zybiszowie

Wzorzec, dt z ha 536,6 653,3 468,7 662,9 557,1 535,2 553,7 461,7 596,2 471,5

4 Jelly 98 89 97 97 84 98 101 97 108 96

5 Medea 107 98 106 98 93 107 100 106 92 67

6 Soplica 93 107 101 118 118 92 111 102 114 131

7 Gustaw 105 98 98 91 81 105 102 98 98 90

8 Zenia 118 110 112 104 119 118 108 111 102 117

Wzorzec – wszystkie badane odmiany. Plon handlowy stanowią bulwy o średnicy poprzecznej pow. 30 mm.

Tabela 14. Ziemniak. Odmiany średniopóźne i późne. Plon ogólny i plon handlowy bulw (% wzorca). Lata zbioru: 2011, 2010, 2009.

Lp.

Odmiana

Plon ogólny

2011 2010 2009

Plon bulw w % wzorca

Średnia

2009-2011

Plon handlowy

2011 2010 2009

Średnia

2009-2011

Wzorzec, dt z ha 575,7 561,0 586,6 574,4 523,7 531,2 558,5 537,8

1 Zeus 103 103 97 101 101 99 96 98

2 Syrena 98 97 99 98 96 99 97 97

3 Ursus 92 * * * 89 * * *

4 Jelly 93 99 104 99 100 102 106 103

5 Medea 100 87 88 92 95 85 88 89

6 Soplica 108 116 113 112 110 118 114 114

7 Gustaw 94 * * * 99 * * *

8 Zenia 112 98 * 105* 111 97 * 104*

Liczba doświadczeń 5 5 4 14 5 5 4 14

Wzorzec: w roku 2011 – wszystkie badane odmiany, w 2010 – Zeus, Syrena, Jelly, Medea, Soplica i Zenia, w 2009 Zeus, Syrena, Jelly, Medea i Soplica.

* - średnia z lat: 2010-2011. Liczba doświadczeń dla okresu 2009-2011 odnosi się do odmian badanych trzy lata,

dla badanych dwa lata jest odpowiednio mniejsza.

Tabela 15. Ziemniak. Odmiany bardzo wczesne. Zawartość skrobi, (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2009–2011.

Lp. Odmiana Liczba lat badań 2011 2010 2009

Wzorzec, dt z ha 12,6 12,3 11,9

1 Denar 3 -1,6 -1,3 -1,0

2 Lord 3 -1,2 -1,0 -1,0

3 Justar 3 0,6 0,0 -0,7

4 Miłek 3 1,2 1,1 1,0

\

Tabela 16. Ziemniak. Odmiany wczesne. Zawartość skrobi, (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2009–2011.

Lp. Odmiana Liczba lat badań 2011 2010 2009

Wzorzec, dt z ha 13,6 12,8 12,5

1 Vineta 3 -1,3 0,2 -0,3

2 Oman 2 1,3 1,7 –

3 Bellarosa 3 -1,5 -1,5 -0,8

4 Owacja 3 -0,4 -0,4 0,6

5 Aruba 2 2,3 1,8 –

6 Cyprian 3 0,5 0,0 0,4

7 Michalina 2 -0,9 -1,9 –


Tabela 17. Ziemniak. Odmiany średniowczesne. Zawartość skrobi (odchylenia od wzorca). Lata zbioru 2009–2011.

Lp. Odmiana Liczba lat badań 2011 2010 2009

Wzorzec [%] 14,5 13,4 14,3

1 Satina 3 -1,8 -1,2 -2,8

2 Bartek 3 0,8 0,1 0,5

3 Cekin 3 -0,4 0,5 -1,3

4 Tajfun 3 1,5 0,8 0,8

5 Finezja 3 -0,1 0,5 2,3

6 Promyk 1 -0,4 – –

7 Tetyda 1 -2,5 – –

8 Wiarus 3 -0,1 -0,8 0,3

9 Ametyst 2 -0,7 -0,8 –

10 Jutrzenka 2 -0,4 -0,4 –

11 Bursztyn 1 0,9 – –

12 Gawin 2 2,0 2,0 –

13 Legenda 1 1,9 – –

14 Stasia 2 -0,7 -0,7 –

Liczba doświadczeń 6 6 4

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

83

Tabela 18. Ziemniak. Odmiany średniopóźne i późne. Zawartość skrobi, (odchylenia od wzorca). Lata zbioru: 2009–2011.

Lp. Odmiana Liczba lat badań 2011 2010 2009

Wzorzec [%] 14,4 12,8 14,1

1 Zeus 3 1,1 0,1 1,2

2 Syrena 3 -0,4 0,5 0,1

3 Ursus 1 1,3 – –

4 Jelly 3 -0,5 0,6 -1,0

5 Medea 3 -0,8 -0,6 -1,0

6 Soplica 3 -1,3 0,1 0,7

7 Gustaw 1 1,8 – –

8 Zenia 2 -1,2 -0,7 –

Liczba doświadczeń 5 5 4

Wzorzec – wszystkie badane odmiany

Tabela 19. Ziemniak. Odporność badanych odmian na mątwika ziemniaczanego i podstawowe choroby (dane COBORU).

Lp.

Odmiany

Mątwik

Ziemniaczany

Rak

Ziemniaka

Wirusy

Y liściozwój M

Zaraza

ziemniaka

(liście)

skala 9-stopniowa

1 2 3 4 5 6 7

Bardzo wczesne

1 Denar N + 7 7 4-5 3 5 5

2 Lord N + 7 7 4 3 6 6

3 Justa N + 5-6 5-6 • 3 • 5,5

4 Miłek N + 7 5-6 • 2 • 6

5 Flaming N + 8 7 • 2 • 6

6 Viviana N + 5-6 5-6 • 2 • •

Wczesne

1 Vineta N + 7 8 4 2 6 6

2 Oman N + 5-6 5-6 • 3 • 5,5

3 Bellarosa N + 5-6 7 • 2 • 6

Czarna

nóżka

Parch

zwykły

ZIEMNIAK


84

Lp.

Odmiany

Mątwik

Ziemniaczany

Rak

Ziemniaka

Wirusy

Y liściozwój M

Zaraza

ziemniaka

(liście)

skala 9-stopniowa

1 2 3 4 5 6 7

4 Owacja N + 9 7 • 4 • 6,5

5 Aruba N + 8 5-6 • 4 • 6

6 Cyprian N + 5-6 5-6 • 5 • 6

7 Michalina N + 7 3-4 • 3 • •

Średniowczesne

1 Satina N + 5 7 4 3 6 6,5

2 Bartek N + 8 8 3 5 7,5 6

3 Cekin N + 5 5-6 3 4 7 6,5

4 Tajfun N + 7 7 2-3 5 7 6

5 Finezja N + 8 7 • 4,5 • 6,5

6 Promyk N + 8 5-6 • 3 • 8,1

7 Tetyda N + 8 5-6 • 5 • 8,3

8 Wiarus N + 8 5-6 • 5 • 6

9 Ametyst N + 8 5-6 • 6 • 5,5

10 Jutrzenka N + 8 5-6 • 2 • 6

11 Bursztyn N + 9 3-4 • 5 • 7,9

12 Gawin N + 7 7 • 3 • •

13 Legenda N + 9 5-6 • 5 • 7,8

14 Stasia N + 8 7 • 4 • •

Średniopóźne i późne

1 Zeus N + 7 5 3 6 6 5

2 Syrena N + 8 5 3 5 5,5 5

3 Ursus N + 9 5-6 3 6,5 7 8,5

4 Jelly N + 5 5 • 5 • 6,5

5 Medea N + 7 5-6 • 6,5 • 5,5

6 Soplica N + 8 7 • 6 • 5

7 Gustaw N + 9 7 • 5 • 8,1

8 Zenia N + 8 3-4 • 4 • •

Tabela 20. Cechy morfologiczne i ocena właściwości konsumpcyjnych badanych odmian

Czarna

nóżka

Parch

zwykły

Kol. 2: N – odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego – patotyp Ro1

Kol.3: + – odmiana odporna na raka ziemniaka – patotyp 1,

Kol. 4–7: odporność na choroby w skali 9o

9 – bardzo odporna (skrajnie odporna)

1 – bardzo podatna

• – brak danych

Lp.

Odmiana

Barwa kwiatów

Kształt bulw

Ocena kształtu

Ocena głębokości

oczek

Wielkość bulw

Barwa skórki

Barwa miąższu

Smak

Skala 9° Skala 9°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bardzo wczesne

1 Denar b oow 7 7 9 ż jż 7 AB

2 Lord b oow 6,5 7 8 ż jż 7 AB

3 Justa b oow 7 7 8 ż ż 7 B BC +

4 Miłek b oow 7 6,5 8 ż jż 6,5 BC

5 Flaming b ow 7,5 7,5 5 cz jż 7 B

Typ konsumpcyjny

frytki

chipsy


85

6 Viviana jczf oow 7,7 7,2 8 ż jż 6,8 AB

Wczesne

1 Vineta b oow 7 7 8 ż ż 7 AB

3 Oman b ow 7 7,5 7 ż jż 7,5 B

4 Bellarosa czf oow 7,5 7 9 cz ż 7 B

6 Owacja b oow 7 7 9 ż jż 7 B BC

7 Aruba b ow 7,5 7,5 6 ż kr 6,5 B

8 Cyprian b oow 6,5 7 8 ż jż 7 B

10 Michalina b oow 7 6,7 9 ż jż 6,7 B

Średniowczesne

1 Satina b oow 7,5 7,5 9 ż ż 7,5 B

2 Bartek b ow 7 7 9 ż jż 7 B

3 Cekin b oow 7 7 8 ż jż 7 BCC

4 Tajfun b ow 7 7 9 ż ż 7 B BC

5 Finezja czf oow 7 7 8 ż jż 6,5 BC +

6 Promyk b oow 7,5 7 7 ż ż 7 B BC

7 Tetyda b oow 7 7,5 9 ż jż 7,5 B BC

8 Wiarus nf o 7 7 9 ż jż 6,5 BCC

9 Ametyst b oow 6,5 7 8 jbż kr 6 BC

10 Jutrzenka nf oow 7 7 9 jbż jż 7 BC

11 Bursztyn jczf ow 7 7,5 8 jbż b 6,5 BC C

12 Gawin czf oow 6,8 6,7 7 ż jż 6,4 B BC +

13 Legenda czf oow 7 7,5 8 jbż jż 6,5 BC C +

14 Stasia b oow 7 6,9 9 ż ż 6,7 B

Średniopóźne i późne

1 Zeus czf + oow 7 7 7 ż ż 6,5 BC

2 Syrena b ow 7 7 9 ż ż 7 B

3 Ursus b ow 7 6,5 8 ż kr 6,5 BC C +

4 Jelly b ow 8 7,5 9 ż ż 7,5 B

5 Medea b ow 7 7,5 7 ż jż 7 B

6 Soplica b oow 7 7 9 ż jż 6,5 BC

7 Gustaw czf oow 7 6,5 9 ż kr 6 BC

8 Zenia b oow 7,1 7,5 8 ż ż 6,5 AB-B

Kol. 2: Barwa kwiatów:

b – biała

czf – czerwonofioletowa

jczf – jasnoczerwono-fioletowa

nf - niebieskofioletowa

+ - występowanie białych końców

płatków

Kol. 3: Kształt bulw

o - okrągły

oow okrągłoowalny

ow – owalny

pow - podłużnoowalny

Kol. 4: Regularność kształtu (skala 9 o )

1 – wybitnie zdeformowany

9 – idealny

Kol. 5: Głębokość oczek (skala 9 o )

1 – bardzo głębokie

9 – bardzo płytkie

Kol. 6: Wielkość bulw (skala 9 o )

5 – 31-40% frakcji bulw powyżej 50

mm

7 – 51-60% frakcji bulw powyżej 50 mm

8 – 61-70% frakcji bulw powyżej 50 mm

9 – powyżej 70% frakcji bulw powyżej 50 mm

Kol. 7: Barwa skórki

ż – żółta

jbż - jasnobeżowa

cz – czerwona

Kol. 8: Barwa miąższu

kr – kremowy

jż – jasnożółty

ż – żółty

Kol. 9: Smak (skala 9 o )

1 – zły

9 – wybitnie dobry

ZIEMNIAK


86

GROCH SIEWNY

Obecnie w KR w grupie odmian przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne.

Doświadczenia prowadzono w COBORU SDOO w Pawłowicach i ZDOO w Kochcicach i pierwszy raz w DANKO Hodowla Roślin

Oddział Modzurów, bez zróżnicowania poziomów agrotechniki. W 2011 r. badano 15 odmian wąsolistnych, zarejestrowanych

w KR. Wśród badanych były 4 odmiany zagraniczne.

Tabela 1. Groch siewny. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok

wpisania do

Krajowego

Rejestru

Rok

włączenia

do LZO

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. BRYLANT SL 2002 PL DANKO Hodowla Roślin s. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

2. WENUS SL 2003 PL DANKO Hodowla Roślin s. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

3. EZOP SL 2004 PL DANKO Hodowla Roślin s. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

4. TARCHALSKA SL 2004 2009 PL DANKO Hodowla Roślin s. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

5. BOHUN SL 2005 PL Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o, ul. Kasztanowa 5, PL 63-004 Tulce

6. SANTANA SL 2005 DE KWS Lochow Polska s. z o. o., Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy

7. ZEKON SL 2005 2009 CZ Oseva Polska sp. z o.o., ul. Kopanina 77, PL 60-105 Poznań

8. TERNO SL 2006 2009 CZ Oseva Polska sp. z o.o., ul. Kopanina 77, PL 60-105 Poznań

9. BORUTA SL 2007 PL DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

10. KAVALIR SL 2007 2010 CZ Oseva Polska sp. z o.o., ul. Kopanina 77, PL 60-105 Poznań

11. MEDAL SL 2007 PL Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin

12. CYSTERSKI SL 2008 2011 PL Poznańska Hodowla Roślin sp. z o. o, ul. Kasztanowa 5, PL 63-004 Tulce

13. LASSO SL 2008 2011 PL

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR, ul. Główna 20,

PL 99-307 Strzelce

14. BATUTA SL 2009 PL DANKO Hodowla Roślin s. z o.o., Choryń 27, PL 64-000 Kościan

15. MENTOR SL 2011 PL

Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740

Kobylin

SL – odmiany o liściach z wąsami czepnymi

PL – Polska, DE – Niemcy, CZ – Czechy

Tabela 2. Groch siewny. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie SDOO w Pawłowicach ZDOO w Kochcicach DANKO Oddział Modzurów

Kompleks rolniczej przydatności gleby pszenny dobry pszenny dobry pszenny dobry

Klasa bonitacyjna III b III b II

pH gleby w KCl 6,55 5,98

Przedplon Pszenżyto ozime Jęczmień jary Buraki

Data siewu 30.03.2011 r. 28.03.2011 r. 30.03.2011 r.

Obsada nasion

- odmiana bez wąsów czepnych 100 szt./m 2

- odmiany wąsolistne 110 -120 szt./m 2

Data zbioru 17.07.2011 r. 05.08.2011 r. 25.07.2011 r.

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 25,6 30 18

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60 60

K 2

O (kg/ha) 90 90 90

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T 75 Dithane 75 WG Vitavax 200 FS

Herbicydy

Insektycydy

Nawożenie dolistne

Sencor 70 WG 0,3 kg/ha

Basagran 480 SL 2,5 l/ha

Fastac 100 EC 0,1 l/ha

Karate Zeon 050 SC

0,15 l/ha

Karate Zeon 050 SC

0,12 l/ha

Plonvit S 2,0 l/ha

Sencor 70 WG 0,3 kg/ha

Karate Zeon 050 SC

0,1 l/ha

Karate Zeon 050 SC

0,1 l/ha

Stomp 330 EC 4,0 l/ha

Basagran 480 SL

3 ,0 l/ha

Butoxone M 400 SL 3,0 l/ha

Decis 2,5 EC 0,3 l/ha


87

Tabela 3. Groch siewny. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Wyszczególnienie

SDOO

w Pawłowicach

ZDOO w Kochcicach

DANKO Oddział

Modzurów

1. Początek kwitnienia data 02.06.2011 r. 04.06.2011 r. 02.06.2011 r.

2. Dojrzałość techniczna data 12.07.2011 r. 17.07.2011 r. 05.07.2011 r.

3. Wysokość roślin cm 91 101 86

4. Wyleganie roślin w fazie początku kwitnienia skala 9 st. 9,0 9,0 9,0

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 1,4 3,4 3,0

6. Równomierność dojrzewania skala 9 st. 7,7 7,3 7,1

7. Porażenie przez choroby

- fuzarioza skala 9 st. 9,0 9,0 9,0

- askochytoza skala 9 st. 8,9 9,0 9,0

8. Masa 1000 nasion g 278,2 285,7 256,6

9. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 15,0 19,0

10. Plon ziarna dt/ha 53,7 72,5 55,4

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Groch siewny. Plonowanie odmian w % wzorca w latach 2009–2011. Punkty doświadczalne: COBORU SDOO w Pawłowicach

, ZDOO w Kochcicach i HR DANKO Oddział Modzurów

Lp.

Odmiana

SDOO

Pawłowice

ZDOO

Kochcice

Plon nasion w % wzorca w latach:

2011 2010

DANKO

Oddział

Modzurów

Średnia

SDOO

Pawłowice

2009

Średnia

2010–2011

Średnia

2009–2011

Wzorzec dt/ha 53,7 72,5 55,4 60,5 52,6 46,9 56,6 53,3

1 BRYLANT 98 100 102 100 - 97 - 99*

1 WENUS 98 102 102 101 95 104 98 100

2 EZOP 91 93 96 93 91 99 92 94

3 TARCHALSKA 98 104 106 103 116 107 110 109

4 BOHUN 92 105 94 97 97 95 97 96

5 SANTANA 107 103 96 102 102 110 102 105

6 ZEKON 98 85 92 92 94 90 93 92

7 TERNO 99 105 104 103 90 101 97 98

8 BORUTA 98 100 104 101 93 - 97 97**

9 KAVALIR 100 93 101 98 102 101 100 100

10 MEDAL 101 95 105 100 105 97 103 101

11 CYSTERSKI 102 96 96 98 106 97 102 100

12 LASSO 112 106 105 108 109 100 109 106

14 BATUTA 105 107 110 107 - - - -

15 MENTOR 103 107 87 99 - - - -

Liczba doświadczeń 1 1 1 3 1 2 4 6

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

* – średnia z dwóch lat badań (2011 i 2009)

** – średnia z dwóch lat badań (2011 i 2010)

Tabela 5. Groch siewny. Wysokość roślin, wyleganie oraz porażenie przez choroby na podstawie doświadczeń prowadzonych w latach

2009–2011.

Lp.

Odmiana

Wysokość roślin

2011

średnia

2009-11

Wyleganie roślin

Porażenie przez choroby

Askochytoza

w fazie końca kwitnienia przed zbiorem Fuzarioza

średnia

średnia

2011

2011

2011 2011

2009-11

2009-11

cm skala 9 0

Wzorzec 93 101 8,4 8,3 2,6 2,8 9,0 8,96

1 BRYLANT 97 110* 8,5 8,4* 2,3 3,2* 9,0 9,0

1 WENUS 90 96 8,4 8,6 2,3 2,7 9,0 9,0

2 EZOP 94 109 8,7 8,6 2,6 3,0 9,0 9,0

groch siewny


88

Lp.

Odmiana

Wysokość roślin

2011

średnia

2009-11

Wyleganie roślin

w fazie końca kwitnienia przed zbiorem Fuzarioza

2011

średnia

2009-11

2011

cm skala 9 0

średnia

2009-11

Porażenie przez choroby

Askochytoza

2011 2011

Wzorzec 93 101 8,4 8,3 2,6 2,8 9,0 8,96

3 TARCHALSKA 91 105 8,4 8,2 2,4 3,0 9,0 9,0

4 BOHUN 87 99 8,3 8,2 2,7 2,6 9,0 9,0

5 SANTANA 85 95 8,7 8,5 3,8 3,4 9,0 9,0

6 ZEKON 94 100 8,1 7,9 2,3 2,4 9,0 9,0

7 TERNO 96 105 8,5 8,4 2,4 2,8 9,0 8,7

8 BORUTA 98 100** 8,4 8,7** 2,7 2,4** 9,0 9,0

9 KAVALIR 88 95 8,3 8,4 2,5 2,6 9,0 9,0

10 MEDAL 91 102 8,4 8,4 2,8 2,6 9,0 9,0

11 CYSTERSKI 81 91 8,3 8,2 2,6 2,4 9,0 9,0

12 LASSO 101 112 8,5 7,9 2,5 2,9 9,0 9,0

14 BATUTA 98 - 8,6 - 2,6 - 9,0 8,7

15 MENTOR 99 - 8,6 - 2,4 - 9,0 9,0

Liczba doświadczeń 3 6 3 6 3 6 3 3

*– średnia z dwóch lat badań (2009 i 2011)

** – średnia z dwóch lat badań (2010 i 2011)

Porażenie przez choroby lub wyleganie w skali 9 stopniowej oznacza: 9 – brak porażenia/wylegania;

7 – porażenie/wyleganie słabe; 5 – średnie; 3 – silne; 1 – bardzo silne, w przypadku wylegania odmiana leży całkowicie na ziemi.

Tabela 6. Groch siewny. Długość okresu wegetacji, równomierność dojrzewania i MTN na podstawie doświadczeń prowadzonych

w latach 2009–2011 oraz zawartość białka wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011).

Lp.

Odmiana

Długość okresu wegetacji Równomierność dojrzewania Masa 1000 nasion Zawartość

białka

2011

średnia

2009-11

2011

średnia

2009-11

2011

średnia

2009-11

ogólnego

wg

COBORU

liczba dni skala 9 0 g % s.m.

Wzorzec 104 106 7,4 7,7 273 280 22,4

1 BRYLANT 104 107* 7,0 7,5* 327 320* 22,5

2 WENUS 103 105 7,2 7,8 252 255 21,8

3 EZOP 106 107 7,1 7,8 290 284 23,0

4 TARCHALSKA 103 106 7,3 7,5 274 273 21,8

5 BOHUN 105 106 6,9 7,3 236 231 21,9

6 SANTANA 102 104 7,3 8,1 279 267 22,9

7 ZEKON 103 106 7,9 7,8 253 251 22,8

8 TERNO 105 106 7,3 7,4 302 298 22,8

9 BORUTA 105 106** 6,9 7,2** 323 316** 22,2

10 KAVALIR 104 106 7,3 7,6 281 269 23,1

11 MEDAL 103 105 8,3 8,3 291 401 22,1

12 CYSTERSKI 102 104 8,3 8,4 232 226 21,8

13 LASSO 104 106 7,2 7,6 249 252 22,0

14 BATUTA 106 - 7,2 - 264 - 22,5

15 MENTOR 104 - 7,6 - 236 - 22,7

Liczba doświadczeń 3 6 3 6 3 6

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

* – średnia z dwóch lat badań (2009 i 2011)

** – średnia z dwóch lat badań (2010 i 2011)

Długość okresu wegetacji – ilość dni od siewu do dojrzałości technicznej


WYNIKI

PLONOWANIE

W 2011 r. plon średni wzorca, średni dla miejscowości wynosił 60,5 dt/ha i był najwyższy w okresie trzyletnim (2009–2011) oraz

najwyższy, w porównaniu do plonów wzorca, średnich dla miejscowości, w poszczególnych latach. W 2011 r. plony wzorca

w punktach doświadczalnych wahały się od 53,7 dt/ha w Pawłowicach i 55,4 dt/ha w Modzurowie do 72,5 dt/ha w Kochcicach.

Plony względne odmian, średnie dla miejscowości, wahały się w 2011 r. od 92% (Zekon) do 108% (Lasso). Badana pierwszy rok

nowa odmiana Batuta zajęła drugie miejsce pod względem wysokości plonu względnego (107%). Z kolei odmiana Ezop dała

w 2011 r. plon względny, średni dla miejscowości, (93%) bardzo zbliżony do plonu odmiany Zekon. Poziom plonów wzorca we

wszystkich punktach doświadczalnych przekroczyły dwie odmiany Lasso (od 105% w Modzurowie do 112% w Pawłowicach)

i Batuta (od 105% w Pawłowicach do 110% w Modzurowie). Poniżej poziomu wzorca kształtowały się we wszystkich punktach

doświadczalnych plony odmian Ezop (od 91% w Pawłowicach do 96% w Modzurowie) i Zekon (od 85% w Kochcicach do 98%

w Pawłowicach). W okresie trzyletnim najwyższe plony względne uzyskała odmiana Tarchalska – z plonami względnymi od

107% w 2009 r. do 115% w 2010 i średnim plonem za lata 2009–2011 – 109%. W roku 2011 plon względny odmiany Tarchalska,

średni dla miejscowości wynosił 103%, przy znacznych wahaniach w miejscowościach (od 98% w Pawłowicach do 106%

w Modzurowie).

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

W 2011 r. wysokość roślin dla wzorca wynosiła 93cm, średnio dla miejscowości wysokość roślin była w 2011 roku mniejsza

o 8cm w porównaniu ze średnią za lata 2009–2011 (101 cm). W 2011 r. wysokość roślin dla wzorca w miejscowościach wykazywała

dużą rozpiętość: od 86 cm w Modzurowie i 91 cm w Pawłowicach do 101 cm w Kochcicach.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniono w skali 9° w dwóch terminach – w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem. W 2011 r. w pierwszym terminie

wyleganie było znikome – ocena wzorca 8,4°, oceny odmian od 8,1°–8,7°. Wyleganie w tym terminie, średnie za okres

2009–2011, było również znikome – ocena wzorca – 8,3°, oceny dla odmian od 7,9°–8,7°. W 2011 r. w drugim terminie przed

zbiorem wyleganie było silne – średnia dla odmian 2,6°, oceny dla odmian od 2,3° (Zekon, Brylant, Wenus) do 3,8° (Santana).

Najlepszą odporność na wyleganie w okresie trzyletnim zaobserwowano u odmiany Brylant (3,2°) i Santana (3,4°).

CHOROBY

Oceniano w skali 9° nasilenie fuzariozy i askochytozy wymienione choroby nie wystąpiły – ocena dla wzorca, średnia dla miejscowości

9,0°.

DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACJI

Okres wegetacji dla wzorca w 2011 r., średnio dla miejscowości 104 dni był krótszy o 2 dni, w porównaniu ze średnią za lata

2009–2011 (106 dni ). Różnice w długości okresu wegetacji między badanymi odmianami zamykały się w 2011 r. w przedziale

od 102 dni (Cysterski) do 106 dni (Ezop i Batuta).

89

groch siewny


90

BOBIK

Aktualny stan Krajowego Rejestru w 2011 r. to 13 odmian bobiku. Odmiany te podzielono na trzy grupy różniące się zasadniczo

cechami morfologicznymi i użytkowymi: odmiany niesamokończące o znacznej zawartości tanin w nasionach (4), niesamokończące

o niskiej zawartości tanin (7), samokończące o znacznej zawartości tanin (2).

Doświadczenia z odmianami bobiku w 2011 r. prowadzone były w SDOO Pawłowice i ZDOO w Kochcicach. W 2011 r. badano

8 odmian, w tym 2 odmiany samokończące. Pozostałe to odmiany o tradycyjnym typie wzrostu (NK). Z badanych odmian typu

NK 5 charakteryzuje się obniżoną zawartością tanin.

Tabela 1. Bobik. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok wpisania

do Rejestru

Odmian

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. OPTIMAL SK 1996 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, PL – 64-000 Kościan

2. ALBUS NK NT 2002 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

3. BOBAS NK 2002 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, PL – 64-000 Kościan

4. OLGA NK NT 2003 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

5. LEO NK NT 2004 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

6. GRANIT SK 2006 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

7. KASZTELAN NK NT 2006 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

8. AMULET NK NT 2008 Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

SK – odmiana samokończąca, NK – odmiana niesamokończąca, NT – niska zawartość tanin

Tabela 2. Bobik. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie SDOO w Pawłowicach ZDOO w Kochcicach

Kompleks rolniczej przydatności gleby 2-pszenny dobry 2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna III b III b

pH gleby w KCl 6,55 5,98

Przedplon Pszenżyto ozime Jęczmień jary

Data siewu 30.03.2011 r. 28.03.2011 r.

Obsada nasion

- odmiana niesamokończąca 50 szt./m 2

- odmiany samokończąca 70 szt./m 2

Data zbioru 18.08.2011 r. 18.08.2011 r.

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 25,6 30

P 2

O 5

(kg/ha) 80 60

K 2

O (kg/ha) 90 90

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna Oxafun T 75 Sarfun T 65 DS

Herbicydy

Linurex 500 SC 1,5 l/ha

Basagran 480 SL 2,5 kg/ha

Sencor 70 WG 0,35 kg/ha

Insektycydy

Nawożenie dolistne

Fastac 100 EC 0,1 l/ha Karate Zeon 050 SL

0,15 l/ha

Karate Zeon 050 SL 0,12 l/ha

Plonvit S 2,0 l/ha

Karate Zeon 050 SL 0,1 l/ha

Karate Zeon 050 SL 0,1 l/ha

Tabela 3. Bobik. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp. Wyszczególnienie SDOO w Pawłowicach ZDOO w Kochcicach

1. Początek kwitnienia data 01.06.2011 03.06.2011

2. Dojrzałość techniczna data 31.07.2011 08.08.2011

3. Wysokość roślin cm 96 128

4. Wyleganie roślin w fazie początku kwitnienia skala 9 st. 9,0 8,8


91

Lp. Wyszczególnienie SDOO w Pawłowicach ZDOO w Kochcicach

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 9,0 7,7

6. Równomierność dojrzewania skala 9 st. 9,0 7,9

7. Porażenie przez choroby

- czekoladowa plamistość skala 9 st. 8,3 8,0

- askochytoza skala 9 st. 7,9

- rdza bobiku skala 9 st. 7,1 7,8

8. Masa 1000 nasion g 503 499

9. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 16,6 15,8

10. Plon ziarna dt/ha 43,4 54,9

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian.

Tabela 4. Bobik. Plonowanie odmian w % wzorca w latach 2009–2011. Punkty doświadczalne: COBORU SDOO w Pawłowicach

i ZDOO w Kochcicach.

Lp.

Odmiana

SDOO

Pawłowice

Plon nasion w % wzorca w latach:

2011 2010

ZDOO

SDOO 2009

Średnia

Kochcice

Pawłowice

Średnia

2009–2010

Średnia

2009–2011

Wzorzec dt/ha 43,4 54,9 49,1 32,2 48,9 40,6 43,4

1 OPTIMAL 81 98 90 98 96 97 93

2 BOBAS 101 101 101 92 114 103 102

3 ALBUS 98 102 100 97 101 99 100

4 OLGA 104 93 98 91 89 90 95

5 LEO 113 91 102 95 82 89 97

6 KASZTELAN 107 97 102 102 98 100 101

7 GRANIT 88 105 97 105 112 108 101

8 AMULET 107 113 110 106 105 106 108

Liczba doświadczeń 1 1 2 1 2 3 5

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 5. Bobik. Wysokość roślin, wyleganie oraz porażenie przez choroby na podstawie doświadczeń prowadzonych w latach 2009–2011.

Wyleganie roślin

Porażenie przez choroby

Lp.

Odmiana

Wysokość

roślin

w fazie końca kwitnienia

przed zbiorem

Rdza

bobiku

Czekoladowa

plamistość

Askochytoza

2011

średnia

2009–2011

2011

średnia

2009–2011

2011

średnia

2009–2011

cm skala 9 0

Wzorzec 112 125 8,9 8,7 8,4 7,2 7,5 8,2 7,7

1 OPTIMAL 93 98 8,6 8,7 8,5 7,8 7,9 7,8 7,6

2 BOBAS 126 138 9,0 8,5 8,1 6,9 7,4 8,0 7,4

3 ALBUS 108 127 9,0 8,8 8,5 7,3 7,1 8,0 7,6

4 OLGA 115 129 9,0 8,8 8,6 7,1 7,0 8,5 8,1

5 LEO 122 136 9,0 8,3 7,8 6,7 8,0 8,5 8,1

6 KASZTELAN 114 134 9,0 8,8 8,3 7,2 7,4 8,4 7,4

7 GRANIT 101 104 8,6 8,7 8,6 7,7 7,5 8,3 7,6

8 AMULET 117 131 9,0 8,7 8,4 7,2 7,3 8,0 7,6

Liczba doświadczeń 2 5 2 5 2 5 2 2 2

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Porażenie przez choroby lub wyleganie w skali 9 stopniowej oznacza:

9 – brak porażenia/wylegania; 7 – porażenie/wyleganie słabe; 5 – średnie; 3 – silne;

1 – bardzo silne, w przypadku wylegania odmiana leży całkowicie na ziemi.

2011

BOBIK


92

Tabela 6. Bobik. Długość okresu wegetacji, równomierność dojrzewania i MTN na podstawie doświadczeń prowadzonych w latach

2009–2011 oraz zawartość białka wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011).

Lp.

Odmiana

Długość okresu wegetacji

2011

średnia

2009-11

Równomierność

dojrzewania

2011

średnia

2009-11

Masa 1000 nasion

2011

średnia

2009-11

Zawartość białka

ogólnego

wg COBORU

liczba dni skala 9 st. g % s.m.

Wzorzec 128 123 8,5 7,9 501 458 29,8

1 OPTIMAL 123 118 9,0 8,3 488 427 28,0

2 BOBAS 128 124 8,0 7,4 546 503 30,7

3 ALBUS 128 123 8,4 7,8 527 480 30,0

4 OLGA 128 124 8,1 7,7 484 437 30,2

5 LEO 131 125 8,5 7,8 424 385 30,6

6 KASZTELAN 132 125 8,5 7,8 514 471 29,7

7 GRANIT 124 118 9,0 8,3 505 478 28,8

8 AMULET 131 125 8,3 7,7 522 481 30,6

Liczba doświadczeń 2 5 2 5 2 5

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Długość okresu wegetacji - ilość dni od siewu do dojrzałości techniczna

WYNIKI

PLONOWANIE

W 2011 r. plon i wzorca, średni dla miejscowości wynosił 49,1 dt/ha. Fakt, że w okresie trzyletnim doświadczenia prowadzono

w różnej liczbie punktów utrudnia porównanie wyników w latach. W 2011 r. wystąpiło duże zróżnicowanie plonów wzorca

w miejscowościach (43,4 dt/ha w Pawłowicach, 54,9 dt/ha w Kochcicach). Najwyżej plonowała w 2011 r. odmiana Amulet

110% wzorca. Z plonami względnymi 107% w Pawłowicach i 113% w Kochcicach. W 2009 r. plon wzorca, średni dla miejscowości

był bardzo zbliżony do uzyskanego w 2011 r. i wynosił 48,9 dt/ha. Najwyższy plon względny (114%) uzyskała odmiana

Bobas, niewiele niższy (112%) był w 2009 r. plon względny odmiany Granit, trzecia odmiana, która w 2009 r. przekroczyła plon

wzorca, to Amulet z plonem względnym 105%.

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

W 2011 r. wysokość roślin dla wzorca, średnia dla miejscowości, wynosiła 112 cm. Rośliny były niższe o 13 cm, w porównaniu

do średniej dla wzorca za lata 2009–2011 (125 cm). Wysokość wzorca w punktach doświadczalnych była bardzo zróżnicowana

i wynosiła: w Pawłowicach 96 cm, w Kochcicach 128 cm (różnica wynosiła 32 cm). Wysokość roślin dla odmian w 2011 r. wahała

się od 93 cm (Optimal) do 126 cm (Bobas), przy średniej za 3 lata dla tych samych odmian odpowiednio 98 cm i 138 cm. Do

odmian o wysokim wzroście należały także: Leo – wysokość w 2011 r. – 122 cm (średnia za 3 lata – 136 cm), Amulet – wysokość

w 2011roku – 117 cm (średnia za 3 lata – 131 cm) i Kasztelan z wysokością w 2011 r. – 114 cm (średnia za 3 lata – 134 cm).

WYLEGANIE

Wyleganie oceniano w skali 9° w dwóch terminach – w fazie końca kwitnienia i przed zbiorem. W 2011 r. w pierwszym terminie

wyleganie dla wzorca, średnie dla miejscowości było znikome ocena – 8,9°. Wyleganie nie wystąpiło na większości odmian

– oceny 9,0°, bardzo słabe wyleganie – oceny 8,6° zanotowano tylko na dwóch odmianach (Optimal i Granit). Wyleganie

w pierwszym terminie słabe do bardzo słabego notowano też średnio za okres 2009–2011 – ocena wzorca – 8,7°, oceny dla

odmian od 8,3° (Leo) do 8,8° (Albus, Olga, Kasztelan). Wyleganie przed zbiorem w 2011 r. było słabe, ocena dla wzorca 8,4°.

W tym terminie wyleganie z trzech lat badań dla wzorca, średnie dla miejscowości oceniono na 7,2°. Oceny dla odmian były

mało zróżnicowane wahały się od 6,7° (Leo) do 7,8° (Optimal).

CHOROBY

W 2011 r. oceniano w skali 9° nasilenie rdzy bobiku, czekoladowej plamistości i askochytozy.

• Rdza bobiku w 2011 r. wystąpiła w stopniu słabym do bardzo słabego – ocena wzorca – 7,5°, oceny dla odmian mieściły się

w bardzo wąskim przedziale od 7,0° (Olga) do 8,0° (Leo).Wysoką ocenę uzyskała również odmiana Optimal (7,9°), blisko dolnej

granicy przedziału znalazła się odmiana Albus z oceną 7,1°.

Czekoladowa plamistość wystąpiła na badanych odmianach w nasileniu znikomym – ocena wzorca 8,2°, oceny dla odmian

bardzo zbliżone od 7,8°–8,5°.

• Askochytoza wystąpiła w nasileniu słabym do bardzo słabego – ocena wzorca – 7,7°, oceny dla odmian zamykały się w przedziale

7,4° (Kasztelan, Bobas) do 8,1° (Olga, Leo).


DŁUGOŚĆ OKRESU WEGETACJI

Długość okresu wegetacji w 2011 r. dla wzorca wynosiła 128 dni i wzrosła o 5 dni w porównaniu ze średnią za lata 2009–2011.

(123 dni). Dla odmian długość okresu wegetacji średnia dla dwóch punktów doświadczalnych, wahała się w 2011 r. od 123

dni (Optimal) do 132 dni (Kasztelan), długim okresem wegetacji charakteryzowały się również Leo i Amulet (131 dni). Krótki

okres wegetacji cechowała odmianę Granit (124 dni). Średnia dla punków doświadczalnych długość okresu wegetacji za lata

2009–2011 kształtowała się dla badanych odmian na znacznie niższym poziomie. Średnia długość okresu wegetacji za okres

trzyletni zamyka się w przedziale od 118 dni (Optimal i Granit) do 125 dni (Leo, Kasztelan, Amulet). Stan ten był skutkiem ekstremalnych

warunków meteorologicznych w niektórych okresach trzyletniego cyklu badań.

93

BOBIK


94

SOJA

Doświadczenie prowadzono w SDOO Pawłowice z dwoma krajowymi odmianami soi.

Tabela 1. Soja. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Rok

wpisania

do Rejestru

Odmian

Kod kraju

producenta

Hodowca

(jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1. ALDANA 1992 PL Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., Grupa IHAR, Smolice 146, PL-63-740 Kobylin

2. AUGUSTA 2002 PL Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, PL-60-637 Poznań

PL – Polska

Tabela 2. Soja. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Wyszczególnienie

COBORU SDOO Pawłowice

Powiat Gliwice

Kompleks rolniczej przydatności gleby

2-pszenny dobry

Klasa bonitacyjna

III b

pH gleby w KCl 6,43

Przedplon

Pszenżyto ozime

Data siewu 29.04.2011 r.

Obsada nasion 80 szt./m 2

Data zbioru 02.09.2011 r.

Nawożenie mineralne

N (kg/ha) 50

P 2

O 5

(kg/ha) 80

K 2

O (kg/ha) 90

Środki ochrony roślin

Zaprawa nasienna

Oxafun T 75 DS./WS

Herbicydy Afalon Dyspersyjny 1,5 l/ha

Tabela 3. Soja. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru – 2011.

Lp. Wyszczególnienie COBORU SDOO Pawłowice

1. Początek kwitnienia data 22.06.2011 r.

2. Dojrzałość techniczna data 17.08.2011 r.

3. Wysokość roślin cm 63

4. Wyleganie roślin w fazie końca kwitnienia skala 9 st. 9,0

5. Wyleganie roślin przed zbiorem skala 9 st. 9,0

6. Równomierność dojrzewania skala 9 st. 8,2

7. Masa 1000 nasion g 165

8. Wilgotność ziarna podczas zbioru % 13,2

9. Plon ziarna dt/ha 24,4

Wyniki średnie z wszystkich badanych odmian

Tabela 4. Soja. Plonowanie odmian w % wzorca w latach 2009–2011. COBORU SDOO w Pawłowicach.

Lp. Odmiana

Plon nasion w %

2011 2010 2009

Średnia 2009-11

Wzorzec 24,4 35,2 32,8 30,8

1. ALDANA 97 100 109 102

2. AUGUSTA 103 100 91 98

Liczba doświadczeń 1 1 1 3

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian


Tabela 5. Soja. Wysokość, osadzenie najniższego strąka i wyleganie przed zbiorem na podstawie doświadczeń prowadzonych w latach

2009–2011.

Lp.

Odmiana

2011

Wysokość roślin Osadzenie najniższego strąka Wyleganie przed zbiorem

średnia

2009-11

2011

średnia

2009-11

2011

cm cm skala 9 st.

Wzorzec 63 68 8,5 9,9 9,0 7,7

1. ALDANA 57 65 5,4 8,0 9,0 8,0

2. AUGUSTA 69 71 11,6 11,8 9,0 7,3

Liczba doświadczeń 1 3 1 3 1 3

średnia

2009-11

95

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 6. Soja. Długość okresu od siewu do pocz. kwitnienia, długość okresu od siewu do dojrzałości technicznej i pękanie strąków na

podstawie doświadczeń prowadzonych w latach 2009–2011.

Lp.

Odmiana

Długość okresu od siewu

Długość okresu od siewu

Pękanie strąków

do pocz. kwitnienia

do dojrzałości technicznej

średnia

średnia

średnia

2011

2011

2011

2009-11

2009-11

2009-11

liczba dni liczba dni skala 9 st.

Wzorzec 54 60 110 120 9,0 8,7

1. ALDANA 54 61 110 120 9,0 8,8

2. AUGUSTA 53 59 109 120 9,0 8,6

Liczba doświadczeń 1 3 1 3 1 3

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Tabela 7. Soja. Masa 1000 nasion, równomierność dojrzewania na podstawie doświadczeń prowadzonych w latach 2009–2011 oraz

zawartość białka wg COBORU (Lista Opisowa Odmian 2011).

Lp.

Odmiana

Masa 1000 nasion Zawartość białka ogólnego Równomierność dojrzewania

2011

średnia

2009-11

2011

średnia

2009-11

2011

g % liczba dni

Wzorzec 165 156 33,8 33,8 8,2 8,1

1. ALDANA 194 179 33,5 33,7 8,0 8,2

2. AUGUSTA 135 132 34,2 34,1 8,3 8,0

Liczba doświadczeń 1 3 1 3 1 3

średnia

2009-11

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

WYNIKI

PLONOWANIE

W 2011 r. plon wzorca wynoszący 24,4 dt/ha, był znacznie niższy w porównaniu z plonem średnim za lata 2009–2011 (30,8 dt/ha).

Był też niższy od plonów w roku 2009 (32,8 dt/ha) i w 2010, kiedy uzyskano najwyższy plon w okresie trzyletnim (35,2 dt/ha).

W 2011 r. plon względny Aldany wynosił 97%, plon względny odmiany Augusta 103% . Średni za okres trzyletni plon względny

odmiany Aldana był wyższy o 4% w porównaniu z odmianą Augusta. Różnica plonów względnych na korzyść Aldany najmocniej

zaznaczyła się w 2009 r. Plon Aldany przewyższał o 10% plon odmiany Augusta. W 2010 r. plon względny porównywanych

odmian był identyczny. Sytuacja odwróciła się 2011 r. – plon względny odmiany Augusta był o 6% wyższy od plonu Aldany.

WYSOKOŚĆ ROŚLIN

W 2011 r. wysokość wzorca wynosiła 63 cm. Różnica wysokości między odmianami była znaczna, Aldana – 57cm, Augusta 69 cm.

Wzrost badanych odmian, średni za lata 2009–2011 był wyższy i wynosił dla Aldany 65 cm, dla Augusty 71 cm.

WYLEGANIE

Wyleganie oceniono przed zbiorem w skali 9°. W 2011 r. wyleganie roślin nie wystąpiło oceny dla wzorca i badanych odmian

9,0°. Średnia za lata 2009–2011 ocena wzorca 7,7° oceny dla odmian od 7,3° (Augusta) do 8,0° (Aldana) wskazują na nieco

większą podatność odmiany Augusta na wyleganie.

SOJA


96

OSADZENIE NAJNIŻSZYCH STRĄKÓW

Osadzenie najniższych strąków – odległość w cm od powierzchni gleby, jest ważną cechą odmian – zbyt niskie powoduje straty

przy zbiorze kombajnowym. W 2011 r. najniższe strąki osadzone były na wysokości 5,4 cm u odmiany Aldana, na odmianie

Augusta najniższe strąki osadzone były na wysokości 11,6 cm, Średni poziom osadzenia najniższego strąka na odmianie Aldana

za okres trzyletni wynosi 8,0 cm, zaś u odmiany Augusta był bardzo podobny do notowanego w roku 2011 i wynosił 11,8 cm.

Wyniki doświadczenia wskazują, że ważna gospodarczo cecha odmianowa, jaką jest poziom osadzenia najniższego strąka

u odmiany Augusta jest w większy stopniu ustabilizowana genetycznie i mniej podatna na zmiany związane z przebiegiem

pogody, niż w przypadku odmiany Aldana.

POZOSTAŁE WAŻNIEJSZE CECHY ROLNICZO UZYTKOWE ODMIAN

DŁUGOŚĆ OKRESU OD SIEWU DO POCZĄTKU KWITNIENIA W DNIACH

Okres od siewu do początku kwitnienia dla badanych odmian trwał w 2011 r. od 53 dni (Augusta) do 54 dni (Aldana). Dla badanych

odmian w trzyleciu długość dni wynosiła dla Augusta – 59 dni a dla Aldany – 61 dni. Długości dni od siewu do początku

kwitnienia są bardzo zbliżone w każdym roku.

DŁUGOŚĆ OKRESU OD SIEWU DO DOJRZAŁOŚCI TECHNICZNEJ W DNIACH

Długość okresu od siewu do dojrzałości technicznej w 2011 r. wynosiła dla Aldany – 110 dni, Augusty – 109 dni. Średnia wzorca

dla roku 2011 to 110 dni. Średnia z trzylecia była jednakowa dla odmian i wynosiła 120 dni, tj .o 10 dni więcej niż w 2011 r.

MASA 1000 NASION W GRAMACH

W 2011 r. masa 1000 nasion badanych odmian była zróżnicowana i wahała się od 135 g (Augusta) do 194 g (Aldana), średni

wzorzec odmian 165 g. Wartości te są porównywalne do średnich z trzylecia, które wynoszą dla Aldany – 179 g i Augusty – 132 g.

Odmiana Aldana osiągała większą masę 1000 nasion w całym trzyleciu.

ZAWARTOŚĆ BIAŁKA OGÓLNEGO W % SUCHEJ MASY

W latach 2009–2011 nie stwierdzono znaczących różnic w zawartości białka ogólnego w nasionach badanych odmian. Średnia

wzorca dla roku 2011 i dla trzylecia wynosiła 33,8%.


97

BADANIA ODMINAN

ZE WSPÓLNOTOWEGO KATALOGU

ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH (CCA)

Doświadczenia z udziałem odmian z CCA przeprowadzono w SDOO w Pawłowicach i ZDOO Kochcicach. Po zakończeniu

2-letniego cyklu badań i pomyślnej weryfikacji wyników odmiany te – za zgodą Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego – mogą być dołączone do wojewódzkiego doboru. Warunki polowe doświadczenia

były identyczne jak w doświadczeniach PDOiR. Odmiany z CCA badano w porównaniu z odmianami wzorcowymi dla

danego gatunku. W 2011 r. w SDOO w Pawłowicach przebadano: 5 odmian pszenicy ozimej, 17 odmian rzepaku ozimego

i 75 odmian kukurydzy na ziarno. W ZDOO w Kochcicach przetestowano 5 odmian pszenicy ozimej i 17 odmian rzepaku ozimego).

Tabela 1. Wykaz badanych odmian. Rok zbioru – 2011.

Lp.

Odmiana

Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1 2 3

Pszenica ozima

1. JULIUS KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

2. GALVANO KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

3. KALYSTAR KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

4. AREZZO RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

5. GLOBAL RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

Rzepak ozimy

1. CINDI CS Caussade Satenn Gmbh, ul. Piłsudskiego 1A, 57-100 Strzelin

2. CASH KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

3. CIGAL KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

4. EPURE KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

5. HYBRIGOLD KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

6. HYBRISURF KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

7. KOMANDO KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

8. TASSILO KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

9. TORPEDO KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

10. TAVIATA KWS - Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

11. BRAZZIL RAGT Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

12. NK NEMAX Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

13. GALILEO Lantmannen Sw Seed sp. z o. o. 52 – 231 Wrocław

14. GOYA Lantmannen Sw Seed sp. z o. o. 52 – 231 Wrocław

15. MONICA Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

16. ALBATROS Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

Kukurydza – odmiany wczesne

1. NK RAVELLO wz Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

2. NERISSA Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

3. NK FALKONE Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

4. ELEGANZA KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

5. LUDIXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

6. SILIEN Casussade Semences DE (Chemin L.)

7. SULEXA Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

8. CHAVOXX Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

9. ES CIRRIUS Casussade Semences DE (Chemin L.)

10. FAREXX Euralis Semences (Rolagra) B. Springer, ul. Chłapowskiego 22/14, 63 – 100 Śrem

11. JOGGER R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

12. KONSULIX CN Środa Śląska, sp. z o.o., ul. Żytnia 1, 55 – 300 Środa Śląska

BADANIA ODMIAN CCA


98

Lp.

Odmiana

Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1 2 3

13. LAURINIO Casussade Semences DE (Chemin L.)

14. MAS 15P Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13,61 – 285 Poznań

15. MODETTA Jouffray Dirlland

16. NOVALIXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

17. POYA Chemirol

18. SUCOSTA Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

19. TELEXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

1. ES PAROLI wz

Kukurydza – odmiany średnio wczesne

2. P800 Pioneer oddz. w Polsce, ul. Poznańska 16, Swadzim

3. PR39D23 Pioneer oddz. w Polsce, ul. Poznańska 16, Swadzim

4. TIBERIO Euralis Semences (Rolagra) B. Springer, ul. Chłapowskiego 22/14, 63 – 100 Śrem

5. CODIMUST Codisem

6. FULBI Casussade Semences DE (Chemin L.)

7. LG.32.16 Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

8. LG.32.58 Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

9. LUIGI CS Casussade Semences DE (Chemin L.)

10. MAS 22 R Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

11. NUXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

12. OKATO Cn Środa Śląska

13. BACKARI CS Casussade Semences DE (Chemin L.)

14. BORELLI CS Casussade Semences DE (Chemin L.)

15. CODIR Codisem

16. ES COMBI Euralis Semences (Rolagra) B. Springer, ul. Chłapowskiego 22/14, 63 – 100 Śrem

17. EXXPRESSION R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

18. FARMOSO Strube - Dieckmann Polska sp. z o.o., ul.Ostrowskiego 13, 53-238 Wrocław

19. LG 30.229 Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

20. MARLEEN Limagrain oddz. w Polsce, ul. Botaniczna 10, 60 – 586 Poznań

21. MAS 25T Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

22. MONIC Jouffray Dirlland

23. NK TOP Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

24. PRINCIPE Jouffray Dirlland

25. SANTURIO KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

26. SULORD Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

27. SUVIVOR Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

28. USHUAIA Central Europe

29. VASILI Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

Kukurydza – odmiany średnio późne

1. RONALDINIOwz KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

2. CRISPI Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

3. FRIEDRIXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

4. PR38A79 Pioneer oddz. w Polsce, ul. Poznańska 16, Swadzim

5. AXXENTUS R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

6. CASTELLI Casussade Semences DE (Chemin L.)

7. FLOREK Casussade Semences DE (Chemin L.)

8. GALEXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

9. MAS 32F Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

10. P9400 Pioneer oddz. w Polsce, ul. Poznańska 16, Swadzim

11. STIVI Casussade Semences DE (Chemin L.)

12. SUSANN Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

13. DKC3790 Monsanto Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02 – 672 Warszawa


Lp.

Lp.

Odmiana

Hodowca (jednostka prowadząca hodowlę zachowawczą

lub dla odmian zagranicznych krajowy przedstawiciel)

1 2 3

14. DKC3795 Monsanto Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02 – 672 Warszawa

15. DODIXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

16. FISIXX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

17. GROSSO KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

18. KANDIS KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

19. KAUSTRIAS KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

20. LISTEL Codisem

21. MAS 31R Maisadour Polska, sp. z o.o., ul.Szwajcarska 13, 61 – 285 Poznań

22. NK OLYMPIC Syngenta Seeds, sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 15/1, 05 – 500 Piaseczno

23. P8400 Pioneer oddz. w Polsce, ul. Poznańska 16, Swadzim

24. PALMERAS KWS Lochow Polska, sp. z o.o., ul. Słowiańska 5, Kondratowice, 57 – 150 Prusy

25. SCORA Codisem

26. SIXXTUX R.A.G.T. Semences Polska sp. z o.o., ul Sadowa 10 A, 87 – 148 Łysomice

27. SUANITO Saaten Union Polska, sp. z o.o., ul. Straszewska 70, 62 – 100 Wagrowiec

Odmiana

Wartość

wypiekowa

SDOO

Pawłowice

99

wz – wzorzec

Plon ziarna odmian pszenicy w punktach doświadczalnych w % wzorca.

Rok zbioru – 2011. Odmiany z CCA

Poziom a 1

Poziom a 2

ZDOO

SDOO ZDOO

Średnia

Kochcice

Pawłowice Kochcice

Pszenica ozima

Wzorzec dt/ha* 76,7 80,8 78,8 82,7 92,2 87,4

1. BOCKRIS* A 98 94 96 99 97 98

2. KWS OZON* B 107 102 105 105 102 104

3. FIGURA* A 91 98 95 94 95 95

4. MUSZELKA* B 104 106 105 102 102 102

5. JULIUS C 99 103 101 100 105 103

6. GALVANO A/E 99 97 98 99 106 103

7. KALYSTAR A 93 96 95 87 92 90

8. AREZZO A 96 91 94 92 99 96

9. GLOBAL A 93 112 103 100 106 103

Średnia

* – odmiany wchodzące w skład wzorca w 2011 roku

Plon nasion odmian rzepaku w punktach doświadczalnych w % wzorca.

Rok zbioru – 2011. Odmiany z CCA

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice Średnia

Wzorzec dt/ha 45,4 29,2 37,3

1. ARTOGA* F 1

110 97 104

2. CASOAR* 92 100 96

3. CHAGALL* 90 92 91

4. VISBY* F 1

108 111 110

5. CINDI CS 98 87 93

6. CASH 87 91 89

7. CIGAL 81 92 87

8. EPURE 103 104 104

9. HYBRIGOLD 94 97 96

10. HYBRISURF 96 115 106

11. KOMANDO 91 102 97

12. TASILLO 104 108 106

13. TORPEDO 84 102 93

14. TRAVIATA 106 108 107

15. COLOR 92 100 96

16. BRAZZIL 99 114 107

BADANIA ODMIAN CCA


100

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice ZDOO Kochcice Średnia

Wzorzec dt/ha 45,4 29,2 37,3

17. NK NEMAX 87 82 85

18. GALILEO 96 101 99

19. GOYA 95 100 98

20. MONICA 112 113 113

21. ALBATROS F 1

107 108 108

* – odmiany wchodzące w skład wzorca w 2011 roku

Plon ziarna odmian wczesnych kukurydzy na ziarno w punktach doświadczalnych w % wzorca.

Rok zbioru – 2011. Odmiany CCA

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice

Wzorzec dt/ha 131,1

1. ES PAROLI wz 130,8

2. P800 98

3. PR39D23 104

4. TIBERIO 102

5. CODIMUST 97

6. FULBI 94

7. LG.32.16 95

8. LG.32.58 107

9. LUIGI CS 99

10. MAS 22 R 101

11. NUXX 105

12. OKATO 98

13. BACKARI CS 104

14. BORELLI CS 111

15. CODIR 108

16. ES COMBI 92

17. EXXPRESSION 101

18. FARMOSO 106

19. LG 30.229 103

20. MARLEEN 104

21. MAS 25T 99

22. MONIC 98

23. NK TOP 97

24. PRINCIPE 89

25. SANTURIO 100

26. SULORD 94

27. SUVIVOR 99

28. USHUAIA 103

29. VASILI 102

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice

Wzorzec dt/ha 122,5

1. NK RAVELLO wz 107,7

2. NERISSA 94

3. NK FALKONE 107

4. ELEGANZA 94

5. LUDIXX 91

6. SILIEN 98

7. SULEXA 102

8. CHAVOXX 99

9. ES CIRRIUS 102

10. FAREXX 112


101

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice

Wzorzec dt/ha 122,5

11. JOGGER 105

12. KONSULIX 104

13. LAURINIO 102

14. MAS 15P 98

15. MODETTA 102

16. NOVALIXX 100

17. POYA 108

18. SUCOSTA 88

19. TELEXX 106

Plon ziarna odmian średnio wczesnych kukurydzy na ziarno w punktach doświadczalnych w % wzorca.

Rok zbioru – 2011 Odmiany z CCA

Lp. Odmiana SDOO Pawłowice

Wzorzec dt/ha 132,0

1. RONALDINIO wz 133,8

2. CRISPI 100

3. FRIEDRIXX 104

4. PR38A79 96

5. AXXENTUS 98

6. CASTELLI 99

7. FLOREK 100

8. GALEXX 101

9. MAS 32F 97

10. P9400 104

11. STIVI 96

12. SUSANN 107

13. DKC3790 99

14. DKC3795 102

15. DODIXX 94

16. FISIXX 102

17. GROSSO 108

18. KANDIS 93

19. KAUSTRIAS 93

20. LISTEL 100

21. MAS 31R 101

22. NK OLYMPIC 102

23. P8400 96

24. PALMERAS 100

25. SCORA 106

26. SIXXTUX 100

27. SUANITO 102

Plon ziarna odmian średnio późnych kukurydzy na ziarno w punktach doświadczalnych w % wzorca.

Rok zbioru – 2011. Odmiany z CCA

BADANIA ODMIAN CCA


102

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH

Charakterystyki odmian sporządzono na podstawie List Opisowych odmian wydanych przez COBORU

Skróty używane przy opisywaniu wszystkich gatunków:

K.R. – Krajowy Rejestr

Wykaz odmian wszystkich gatunków w pierwszej części opracowania.

PSZENICA OZIMA

JENGA DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na septoriozę liści duża, na rdzę brunatną, brunatną

plamistość liści, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność

na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka średnia, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacji SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki

przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki – średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RAPSODIA UK – wpisana do K.R. w 2003 r. odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność bardzo mała, odporność na choroby zróżnicowana – na rdzę

brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę plew dość mała,

na fuzariozy kłosów mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na porastanie

ziarna w kłosach średnia. Zawartość białka średnia. Plenność przy przeciętnym poziomie agrotechniki bardzo dobra, wyróżniająca. Przyrost plonu przy

wyższym poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

NATEJA PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża,

na mączniaka, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła średnia, na brunatną plamistość liści dość mała. Rośliny wysokie, o średniej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na

porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość duże. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki

dość dobra. Plenność przeciętna.

FIGURA PL – wpisana do K.R. w 2007 r. jest odmianą jakościową (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka duża, na brunatną plamistość

liści, septoriozę liść i plew oraz fuzariozę kłosów przeciętna, na rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność

na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Plenność dobra.

KOHELIA PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa ( grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, brunatną

plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny dość wysokie, o małej do bardzo małej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność

na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność

ogólna mąki dość dobra. Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BOGATKA PL – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana przydatna na cele młynarsko-piekarskie – chlebowa (grupa B). Odmiana o prawie średniej mrozoodporności.

Odporność na choroby zróżnicowana – na mączniaka dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła

– średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo

dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosach dość mała. Liczba opadania bardzo duża. Zawartość

białka dość duża, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dobra. Plenność dość dobra. Przyrost

plonu na wyższym poziomie agrotechniki mniejszy niż innych odmian. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MULAN DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę

liści – dość duża, na mączniaka, septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dobre,

gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie i liczba opadania dość duże. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik

sedymentacji SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej

średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MUSZELKA PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną –

dość duża, na choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na septoriozę liści – dość mała, na brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – mała.

Rośliny bardzo niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie

słabe, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża.

Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco powyżej

średniej (ocena plenności – dobra do bardzo dobrej). Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OSTROGA PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa (grupa A) o ościstym kłosie. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną –

duża do bardzo dużej, na brunatną plamistość liści , septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – dość duża, na fuzariozę kłosów – przeciętna, na

mączniaka – dość mała. Rośliny średniej wielkości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren duża do

bardzo dużej, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka

i ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość dobra. Plenność przeciętna. Przyrost plonu na

wysokim poziomie agrotechnicznym średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BATUTA PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka, fuzariozę kłosów i choroby

podstawy źdźbła dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia,

liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna.

Plenność przeciętna. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

OSTKA STRZELECKA PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana jakościowa (grupa A), odmiana oścista. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na

septoriozę plew dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny dość wysokie,

o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu dość duża.

Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Plenność dość słaba. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.


103

BOOMER UK – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała 3 w skali 9-stopniowej. Odporność na rdzę brunatną –

duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i septoriozę plew – średnia, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny niskie do bardzo

niskich o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji

SDS duży. Wydajność ogólna mąki przeciętna. Plenność – bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki – średni. Tolerancja na zakwaszenie

gleby dość mała.

NATULA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną

i septoriozę plew - dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – średnia , na septoriozę liści i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny

dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre,

gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, opadania duża. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu średnia. Wskaźnik

sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej

średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SKAGEN DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność średnia. Odporność na septoriozę liści i plew – duża, na mączniaka

prawdziwego, rdzę brunatną, brunatna plamistość i fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej

odporności na wyleganie. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna maki

średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BYSTRA FR – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną

i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na brunatną plamistość , septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny bardzo

niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym

mała. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacji

SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętna.

KAMPANA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża,

na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny

bardzo niskie , o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 100 ziaren mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego,

gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała, ilość glutenu średnia . Wskaźnik

sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna maki średnia. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętną.

LOOK DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną i brunatna plamistość liści – dość

duża, na septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej wysokości,

o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik

sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna maki dość słaba. Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KOMNATA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. pierwsza odmiana pszenicy twardej w krajowym rejestrze przeznaczona do produkcji makaronu i innych

przetworów zbożowych. Podobnie jak inne odmiany tego gatunku jest forma ościstą. Mrozoodporność mała, ale pozwalająca na dość szeroki zasięg uprawy.

Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na brunatną plamistość liści – średnia, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy

źdźbła – dość mała, na fuzariozę kłosów – mała. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża,

natomiast liczba opadania, w niesprzyjających warunkach, często poniżej 150 s (zbiór ziarna konieczny niezwłocznie po osiągnięciu dojrzałości żniwnej)

Zawartość białka duża do bardzo dużej, ilość glutenu duża. Plenność w przeciętnych warunkach klimatyczno-glebowych, na poziomie 70% wzorcowych

odmian pszenicy zwyczajnej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętna. Według oświadczenia hodowcy odmiana wymaga wcześniejszego terminu siewu niż pszenica zwyczajna ( o około 10 dni).

BAMBERKA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana chlebowa (grupa A). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego,

rdzę brunatną , brunatna plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny średniej

wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość

w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadanie duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu dość

duża. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna maki dość słaba. Plenność nieco powyżej średniej. Przyrost plonu na wysokim

poziomie agrotechniki średni .Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ASKALON DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana chlebowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną

i septoriozę liści – dość duża, na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na brunatną plamistość liści – dość mała. Rośliny

niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym

dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadanie duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu mała. Wskaźnik sedymentacji

SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym średni. Tolerancja

na zakwaszenie przeciętna.

ALCAZAR FR – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na

rdzę brunatną i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny bardzo niskie, o dość dużej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym mała do bardzo

małej. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnia. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność

ogólna mąki przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

BOCKRIS DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na podstawowe choroby przeciętna.

Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość

dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadanie dość duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie.

Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym średni. Tolerancja

na zakwaszenie przeciętna.

FIDELIUS AT – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność prawie średnia (możliwość uprawy bez większego ryzyka wymarzania

w całym kraju). Odporność na mączniaka prawdziwego-duża, na rdzę brunatną dość duża, na fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew i choroby

podstawy źdźbła – dość mała, na septoriozę liści - mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania

dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba

opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu dość małe. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Plenność

dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym średni. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna.

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


104

HENRIK FR – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana pastewna (grupa C). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści

- dość duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność

na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała Plenność dobra do bardzo dobrej . Przyrost plonu

na wysokim poziomie agrotechnicznym średni. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna.

KEPLER FR – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści – duża, na

mączniaka prawdziwego i septoriozę plew – dość duża, na fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość

dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym

przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji

SDS duży. Wydajność ogólna maki dość dobra. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechnicznym nieco poniżej średniej. Tolerancja

na zakwaszenie gleby przeciętna

KWS OZON DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną i mączniaka

prawdziwego – dość duża, na septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie

do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie

zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu

dość mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna maki dość słaba. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost

plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BANDEROLA PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną

– dość duża, na septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny niskie, o średniej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym

dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacji SDS duży do

bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętna.

CUBUS DE – odmiana z katalogu wspólnotowego włączona do doświadczeń PDOiR. Odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na choroby zróżnicowana.

Wzrost roślin niski do średniego, odporność na wyleganie średnia. Termin dojrzewania wczesny do średniego. Masa 1000 ziaren średnia. Odporność na

porastanie ziarna duża. Liczba opadania wysoka. Daje wysokie plony na przeciętnym i wysokim poziomie agrotechniki.

BUTEO DE – odmiana z katalogu wspólnotowego włączona do doświadczeń PDOiR. Odmiana chlebowa (grupa B). Mrozoodporność słaba. Odporność

na choroby zróżnicowana. Wzrost roślin średni , odporność na wyleganie średnia do małej . Termin dojrzewania wczesny do średniego. Masa 1000 ziaren

średnia do dużej. Odporność na porastanie ziarna duża. Liczba opadania wysoka. Daje wysokie plony na przeciętnym i wysokim poziomie agrotechniki.

JĘCZMIEŃ OZIMY

ROSITA DE – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana wielorzędowa, pastewna. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka i czarną plamistość – duża,

na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – dość duża. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie. Gęstość w stanie zsypnym mała Zawartość białka w ziarnie

dość mała. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy wyższym poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

FRIDERICUS DE – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na plamistość siatkową

i rynchosporiozę - duża, na mączniaka i czarna plamistość – dość duża, na rdzę jęczmienia – średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dużej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość

białka w ziarnie średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KARAKAN PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka , rdzę jęczmienia

i rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową – dość mała, a na czarną plamistość- mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarna mała do bardzo małej, wyrównanie dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała.

Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

MAYBRIT DE – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana typu pastewnego o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na plamistość

siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała. Ziarno o średnim wyrównaniu i małej zawartości białka. Gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała.

Plenność bardzo dobra. Tolerancja na niskie pH gleby przeciętna.

SCARPIA DE – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na rynchosporiozę – dość

duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny o przeciętnej wysokości i średniej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny , dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość

białka w ziarnie przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja

na zakwaszenie gleby średnia.

NICKELA SE – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia. Mrozoodporność

prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na czarną plamistość siatkową – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia.

Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej. Ziarno

o średnim wyrównaniu i małej zawartości białka. Gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Plenność średnio dobra. Tolerancja na niskie pH gleby

przeciętna.

AMARENA – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia Odporność na mączniaka – duża, na rdzę

jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia dość późny , dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała .

Zawartość białka w ziarnie dość mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja

na zakwaszenie gleby średnia.

WINTMALT – wpisana do K.R. w w 2008 r. odmiana dwurzędowa, typu browarnego, o średniej do dobrej wartości technologicznej. Mrozoodporność

dość mała. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na mączniaka – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała.

Rośliny niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie

dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki

przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

LAVERDA – wpisana do K.R. w w 2009 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę

jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie.


105

Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość

białka w ziarnie dość duża. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie

gleby średnia.

MERLE – wpisana do K.R. w w 2009 r. odmiana wielorzędowa , typu pastewnego. Mrozoodporność dość duża . Odporność na mączniaka i czarną plamistość

– dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie.

Termin kłoszeni i dojrzewania wczesny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie

dość mała. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

METAXA – wpisana do K.R. w w 2010 r. odmiana dwurzędowa typu pastewnego. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego

i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny niski do bardzo niskich, o przeciętnej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny , dojrzewania średni. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.

Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SOULEYKA – wpisana do K.R. w w 2010 r. odmiana wielorzędowa, typu pastewnego. Mrozoodporność średnia . Odporność na mączniaka prawdziwego,

plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – duża, na rynchosporiozę – średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia i dojrzałości średni. Masa 100 ziaren duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie

średnia. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie wyższy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PSZENŻYTO OZIME

WITON PL – wpisana do K.R. w 2002 r. odmiana o co najmniej średniej mrozoodporności i zróżnicowanej zdrowotności – dość duża odporność na septoriozę

plew, mała na rdzę brunatną i dość mała na fuzariozę kłosów. Wzrost roślin dość niski, odporność na wyleganie duża. Termin kłoszenia i dojrzewania

średni. Odporność na porastanie średnia, zawartość białka w ziarnie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

SORENTO PL – wpisana do K.R. w 2002r.,odmiana o prawie średniej mrozoodporności i przeciętnej zdrowotności – dość duża odporność na rdzę brunatną,

dość mała na choroby podstawy źdźbła. Wzrost roślin średni, odporność na wyleganie dość duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na

porastanie duża, zawartość białka w ziarnie dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MODERATO PL – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana w typie tradycyjnym (o normalnej wysokości roślin). Mrozoodporność średnia. Odporność na

choroby zróżnicowana - na rdzę brunatną bardzo duża, na septoriozę liści duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę plew i rynchosporiozę dość duża,

na pleśń śniegową i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia przeciętny, termin dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie

w kłosach dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Plenność na przeciętnym poziomie agrotechniki bardzo dobra. Przyrost przy

wyższym poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

BALTIKO PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana krótkosłoma. Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów

– dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie

w kłosie przeciętna, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ALGOSO PL – wpisana do K.R. w 2007 r. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę źdźbłową, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy

źdźbła – średnia, na fuzariozę kłosów - dość mała, na septoriozę liści - mała, na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie

ziarna i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

GRENADO PL – wpisana do K.R. w 2007 r. Mrozoodporność dość duża. Odporność na mączniaka i na rdzę brunatną – bardzo duża, na septoriozę liści - duża,

na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła - średnia. Rośliny bardzo niskie, o średniej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, wyrównanie słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność

na porastanie w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka mała do bardzo małej. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

BORWO PL - wpisana do K.R. w 2008r. Odmiana pastewna , typu półkarłowego. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża,

na mączniaka i fuzariozę kłosów – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i plew – duża , na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość duża. Rośliny

niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość duże. Odporność na

porastanie ziarna w kłosie dość mała ,liczba opadania mała. Zawartość białka dość mała. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

ALEKTO PL - wpisana do K.R. w 2008 r. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na septoriozę

liści , rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość duża , na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała . Rośliny niskie do bardzo niskich o dużej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia dość i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała , gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie

ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość duża. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

LEONTINO PL – wpisana do K.R. w 2008 r., odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność dość mała. Odporność na mączniaka

– duża do bardzo dużej, na septoriozę plew – duża, na rdzę brunatną , septoriozę liści i fuzariozę kłosów-dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy

źdźbła – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość

w stanie zsypnym dość duże. Odporność na porastanie w kłosach i liczba opadania dość małe. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Przyrost przy

wyższym poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PIGMEJ PL – wpisana do K.R. w 2008 r. Odmiana pastewna , typu półkarłowego. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na

mączniaka i fuzariozę kłosów – duża, na septoriozę liści i plew – duża , na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość duża. Rośliny niskie, o dość dużej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość mała i gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie ziarna

w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

PIZARRO PL – wpisana do K.R. w 2008 r., odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność średnia. Odporność na rdzę i septoriozę liści

– bardzo duża, na mączniaka – duża do bardzo dużej , na septoriozę plew , rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duże na fuzariozę kłosów - średnia

Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość

małe. Odporność na porastanie w kłosach dość mała i liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost przy

wyższym poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

TRIGOLD DE – wpisana do K.R. w 2008 r., odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę– bardzo duża,

na mączniaka – duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – dość duża, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – średnia . Rośliny

dość niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na

porastanie w kłosach i liczba opadania średnie. Zawartość białka przeciętna. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost przy wyższym poziomie agrotechniki

mniejszy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


106

ATLETICO PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana krótkosłoma. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego

i septoriozę liści – dość duża, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła przeciętna, na septoriozę plew – mała. Rośliny niskie do bardzo niskich o dużej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie

w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża. Plenność dobra. Przyrost przy wyższym poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla

gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

TULUS DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną

– duża do bardzo dużej, na mączniaka, septoriozę plew i liści oraz fuzariozę kłosów – dość duża, na choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie,

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża.

Odporność na porastanie w kłosach mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość mała. Plenność dość dobra. Przyrost przy wyższym poziomie

agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

CERBER PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność dość słaba. Odporność na rdzę brunatną –

duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i mączniaka prawdziwego – przeciętna, na fuzariozę kłosów dość mała, na

rdzę żółtą i septoriozę plew – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny.

Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka

dość mała. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki jak średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

CYRKON PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną

– duża, na choroby podstawy źdźbła – dość dobra, na septoriozę liści i plew oraz rynchosporiozę – przeciętna, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę

kłosów – dość mała, na rdzę żółtą – mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny.

Masa 1000 ziaren przeciętna, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Plenność bardzo

dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ELPASO PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na fuzariozę kłosów

– duża do bardziej dużej, na septoriozę plew – duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną – dość duża, na choroby podstawy źdźbła i septoriozę

liści – przeciętna, na rdzę żółtą – dość mała, na rynchosporiozę – mała. Rośliny o średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

wczesny do bardzo wczesnego, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie

ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio

dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

FREDRO PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana pastewna o normalnej wysokości roślin. Mrozoodporność przeciętna. Odporność na fuzariozę kłosów duża

do bardzo dużej, na rdzę brunatną i septoriozę plew – duża, na mączniaka prawdziwego , septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – przeciętna,

na rdzę żółtą – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren

dość duża, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Plenność dobra do

bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki mniejszy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

ŻYTO OZIME

BOSMO PL – wpisana do K.R. w 2001 r. odmiana populacyjna, o dobrej zimotrwałości, o dobrej zdrowotności - bardzo dużej odporności na rdzę brunatną,

dość dużej na mączniaka i rdzę źdźbłową, przeciętnej na rynchosporiozę i septoriozę liści. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna

przeciętna, zawartość białka w ziarnie dość duża, liczba opadania przeciętna. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

DAŃKOWSKIE DIAMENT PL – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno, o dobrej zimotrwałości. Odporność

na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i rynchosporiozę – przeciętna, na mączniaka i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej

wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach średnia, liczba opadania dość

duża. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku

skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność na tle wszystkich odmian zarejestrowanych przeciętna, najlepsza wśród odmian

populacyjnych. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

BALISTIC F1 DE – wpisana K.R. w 2007 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną bardzo

duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i rynchosporiozę- średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała . Rośliny niskie, o małej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na porastanie w kłosach przeciętna liczba opadania dość duża. Masa 1000 ziaren

duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura

klepkowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

STANKO PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka,

rdzę źdźbłową i septoriozę liści – średnia, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wysokości i przeciętnej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie

i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura klepkowania dość niska. Plenność

dość słaba (na poziomie czołowych odmian populacyjnych). Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

VISELLO F1 DE – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną - bardzo

duża, na septoriozę liści , rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła- średnia, na mączniaka i rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny niskie , o dość małej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na

porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa

temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MINELLO F1 DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa , przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną –

bardzo duża , na rynchosporiozę septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża , na mączniaka, rdzę źdźbłową– średnia. Rośliny niskie o przeciętnej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała , wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia.

Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała .Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo

duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia .

BELLAMI F1 DE – wpisana do K.R. w 2008 r. Odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę brunatną – duża

do bardzo dużej, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści – średnia. Rośliny niskie o przeciętnej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość

duża. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo

dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.


107

DOMIR PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową,

septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rynchosporiozę dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba

opadania dość małe. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura klepkowania dość niska. Plenność na

poziomie czołowych odmian populacyjnych. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

BRASETTO F1 DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na mączniaka, rdzę

źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, rdzę brunatną i rynchosporiozę – średnia. Rośliny dość niskie o dużej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna

w kłosie i liczba opadania przeciętna. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura klepkowania

wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia .

GONELLO F1 DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa , przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na mączniaka, septoriozę

liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na rdzę brunatną i rynchosporiozę – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. .Rośliny niskie o średniej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża.

Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna , liczba opadania duża. Zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego

bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia .

PALAZZO F1 DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa trójliniowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na mączniaka i septoriozę

liści – dość duża, rdzę brunatną i rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia , na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny niskie o dużej odporności na

wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie

i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania

wysoka. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia .

DAŃKOWSKIE AMBER PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana populacyjna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na rdzę źdźbłową i choroby

podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdze brunatną, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej

do bardzo dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym

średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała. Zawartość białka duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość

duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność na poziomie czołowych odmian populacyjnych. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SU SKALTIO F1 DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmian mieszańcowa trójkomponentowa, przeznaczona do uprawy na ziarno. Odporność na septoriozę

liści – dość duża, na rdzę brunatną, rdze rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka prawdziwego mała . Rośliny średniej wysokości,

o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie dość mała. Odporność

na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania dość małe. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura

klepkowania wysoka. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

PSZENICA JARA

BOMBONA PL – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana elitarna (grupa E). Odporność na ważniejsze choroby – średnia, przy dość małej odporności na fuzariozę

kłosów. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym

średnie. Liczba opadania średnia, zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży, ilość glutenu duża do bardzo dużej. Plenność przeciętna.

Tolerancja na zakwaszenie gleby duża.

ARABESKA PL – wpisana do K.R. w 2011 r. odmiana jakościowa (grupa A), charakteryzująca się dużą odpornością na mączniaka, rdzę żółtą i rdzę brunatną,

średnią odpornością na septoriozę liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów oraz brunatną plamistość liści, małą odpornością na choroby podstawy źdźbła. Jest

to odmiana dość wczesna o bardzo dobrej plenności, dość małej masie 1000 nasion oraz przeciętnej odporności na wyleganie.

BRYZA DE – wpisana do K.R. w 2003 r. odmiana o ościstym kłosie, przydatna na cele młynarsko- piekarskie-odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na

mączniaka mała, na rdzę brunatną bardzo mała, na pozostałe choroby przeciętna .Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania dość mała, zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji

SDS, bardzo duży, ilość glutenu duża. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

HEWILLA PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana jakościowa ( grupa A). Odporność na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia,

na mączniaka, rdzę brunatną i septoriozę liści - dość mała. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania

średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania bardzo duża.

Zawartość białka średnia, wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Ilość glutenu duża, do bardzo dużej, indeks glutenu wysoki. Wydajność ogólna mąki dobra, dość

dobra. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki wyższy od średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KANDELA PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę żółtą – duża do bardzo dużej na mączniaka i rdzę brunatną – duża,

na brunatna plamistość liści, septoriozę liści i plew – średnia, na fuzariozę kłosów oraz choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny średniej wielkości, o małej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość słabe , gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność

na porastanie ziarna przeciętna , liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka i ilość glutenu duże. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Wydajność

ogólna maki dość dobra. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KATODA PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na brunatną plamistość liści

– dość duża, na septoriozę liści – średnia, na septoriozę plew i choroby podstawy źdźbła – dość mała, na fuzariozę kłosów mała. Rośliny średniej wysokości,

o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo

duża. Odporność na porastanie ziarna dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny

SDS bardzo duży. Ogólna wydajność mąki dość dobra. Plenność dobra, przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni.

Tolerancja na zakwaszenia gleby dość mała.

ŁAGWA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na mączniaka – dość duża na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę

liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania duża do

bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Ogólna wydajność mąki dość mała. Plenność

dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

OSTKA SMOLICKA PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na septoriozę plew – duża, na rdzę brunatną , brunatną plamistość

liści, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia , na mączniaka – dość mała , na rdzę żółtą – mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym

bardzo duża . liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Plenność

dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


108

PARABOLA PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby średnia. Rośliny średniej wysokości, o średniej

odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie

zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosach dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacji SDS

bardzo duży. Ilość glutenu duża do bardzo dużej, indeks glutenu wysoki do bardzo wysokiego. Ogólna wydajność mąki średnia. Plenność dobra. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętna.

TYBALT NL – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na ważniejsze choroby – średnia, przy dużej na mączniaka i dość dużej

na rdzę brunatną. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość

w stanie zsypnym mała. Liczba opadania średnia, zawartość białka mała, wskaźnik sedymentacji SDS, duży do bardzo dużego, ilość glutenu dość duża. Plenność

bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

WALUTA PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana jakościowa (grupa A). Odporność na rdzę brunatną – duża, na mączniaka, brunatną plamistość liści,

septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie

ziarna przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży.

Ogólna wydajność mąki dobra. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie dość mała.

TRAPPE DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana chlebowa (grupa B). Odporność na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozę liści – dość duża,

na mączniaka, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie małe, gęstość w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Odporność na porastanie ziarna

przeciętna, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia, ilość glutenu dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.

Ogólna wydajność mąki dość mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na

zakwaszenie gleby dość mała.

RADOCHA PL – wpisana do K.R. w 2011 r. odmiana pastewna (grupa C) charakteryzuje się dużą odpornością na rdzę żółtą, średnią odpornością na septoriozę

liści, choroby podstawy źdźbła i brunatną plamistość liści, dość małą odpornością na fuzariozę kłosów, septoriozę plew oraz na mączniaka. Odmiana

o dobrej plenności, dużej masie 1000 ziaren, przeciętnej odporności na wyleganie.

SMH87 PL – wpisana do K.R. w 2011 r. Jest to pierwsza odmiana pszenicy jarej twardej w Krajowym Rejestrze Odmian. Przeznaczona jest do produkcji

głównie makaronu. Cechuje się dużą odpornością na rdzę żółtą i rdzę brunatną, dość dużą odpornością na mączniaka, średnią na septoriozę plew, fuzariozę

kłosów, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła, małą odpornością natomiast na septoriozę liści. Odmiana oścista, dość wczesna, o plenności na

poziomie 70–79% wzorcowych odmian pszenicy zwyczajnej i dość dużej masie 1000 ziaren. Odmiana jest mało odporna na wyleganie, przy niesprzyjających

warunkach atmosferycznych liczba opadania spada poniżej 120 s.

JĘCZMIEŃ JARY

BLASK PL – wpisana do K.R. w 2001 r. Typ browarny, wartość technologiczna dobra do bardzo dobrej, Odporność na ważniejsze choroby – przeciętna,

jedynie na czarną plamistość mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania

średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka dość mała. Plenność dość dobra.

CONCHITA DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża,

na mączniaka, rynchosporiozę, plamistość siatkową i czarną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność

dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KWS ALICIANA DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana typu browarnego, o bardzo dobrej wartości technologicznej. Odporność na czarną plamistość

– dość duża, na mączniaka, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia, plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie.

Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka

w ziarnie mała do bardzo małej. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie

gleby dość mała.

SUWEREN PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na czarną plamistość – dość mała, na rynchosporiozę, rdzę jęczmienia,

plamistość siatkową – średnia, na mączniaka prawdziwego mała. Rośliny wysokie o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania

dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność

dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

BRYL PL – wpisana do K.R. w 1998 r. Typ pastewny. Odporność na mączniaka plamistość siatkową i czarną plamistość – dość duża, na rynchosporiozę –

średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa

1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre. Zawartość białka dość duża. Plenność przeciętna.

STRATUS PL – wpisana do K.R. w 1999 r. odmiana typu browarnego, wartość browarna średnia do dobrej. Zdrowotność przeciętna. Rośliny o średniej

wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie

zsypnym dość duża. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra.

JUSTINA DE – wpisana do K.R. w 2001 r. odmiana typu pastewnego Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę

i czarną plamistość – średnia, na rdzę jęczmienia i rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania

średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka mała. Plenność dobra.

FRONTIER DK – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę

i czarną plamistość – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka – mała. Plenność bardzo dobra.

Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

MERCADA DE – wpisana do K.R. w 2007 r. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – dość duża, na rynchosporiozę i czarną

plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziaren – duża

do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby

średnia, plenność dobra.

RUBINEK PL – wpisana do K.R. w 2007 r. Odporność na mączniaka – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, a na rdzę

jęczmienia – mała. Rośliny są wysokie do bardzo wysokich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – dość wczesny.

Masa 1000 ziaren – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość duża. Tolerancja

na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.


109

SKARB PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość –

średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka w ziarnie przeciętna. Plenność dość dobra. Plenność

dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

ATICO PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę – dość duża, na mączniaka, czarną plamistość, plamistość

siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny.

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie

na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

KORMORAN PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na mączniaka i czarną plamistość

– dość duża, na rynchosporiozę, rdzę jęczmienia, plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka

w ziarnie mała. Plenność dość dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

RUFUS PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na czarną plamistość i rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, rynchosporiozę,

plamistość siatkową – średnia. Rośliny dość wysokie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000

ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Plenność dobra do bardzo

dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

SKALD PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na rynchosporiozę, czarną plamistość i rdzę jęczmienia – średnia, na mączniaka

i plamistość siatkową – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren,

wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętne. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim

poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

VICTORIANA DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana typu browarnego, o dobrej wartości technologicznej. Odporność na czarną plamistość – dość

duża, na mączniaka, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia, plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie przeciętna.

Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

BORDO PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana typu browarnego o dobrej do bardzo dobrej wartości technologicznej. Odporność na plamistość siatkową,

rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia, na mączniaka dość mała. Rośliny średnio wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin

kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym średnie. Zawartość białka w ziarnie mała

do bardzo małej. Plenność średnia. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki większy niż średnio dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie

gleby przeciętna.

KWS OLOF DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na czarną plamistość i mączniaka prawdziwego– dość duża, na rynchosporiozę,

rdzę jęczmienia, plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania

średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność bardzo dobra.

Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

GOODLUCK FR – wpisana do Rejestru K.R. w 2011 r. odmiana typu browarnego o dobrej wartości technologicznej. Odporność na mączniaka prawdziwego

i rdzę jęczmienia dość duża, na rynchosporiozę, czarną plamistość, plamistość siatkową – średnia. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności

na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym

przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na

zakwaszenie gleby dość mała.

BASIC PL – wpisana do Rejestru K.R. w 2011 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na czarną plamistość, siatkową, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę

dość duża, na rdzę jęczmienia– średnia. Rośliny dość niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni.

Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie ziarna dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Zawartość białka w ziarnie średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej.

Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

IRON PL – wpisana do Rejestru K.R. w 2011 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – dość duża, na plamistość

siatkową i rynchosporiozę średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia

i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie dość mała.

Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna

NATASIA PL– wpisana do Rejestru K.R. w 2011 r. odmiana typu pastewnego. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka prawdziwego,

plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość- średnia. Rośliny dość niskie o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania

średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym mała. Zawartość białka w ziarnie mała. Plenność dobra do bardzo

dobrej. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

OWIES

CELER PL – wpisana do K.R. 2000 r. odmiana o żółtym ziarnie. Zdrowotność zróżnicowana – dość odporna na rdzę brunatną i źdźbłową, na pozostałe choroby

przeciętna. Wzrost roślin dość niski, odporność na wyleganie dość duża. Termin wiecowania, bardzo wczesny, dojrzewania dość wczesny. Ziarno o dość

dużym udziale łuski i dość małej zawartości białka i tłuszczu. Dobrze plonuje w warunkach górskich. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SPRINTER PL – wpisana do K.R. w 2000 r. odmiana o żółtym ziarnie, przeznaczona do uprawy na terenach górskich. Odporność na rdzę źdźbłową – duża

do bardzo dużej, na rdzę wieńcową – duża, na mączniaka – dość duża, na septoriozę liści – średnia, na helmintosporiozę – dość mała. Rośliny dość niskie,

o średniej odporności na wyleganie. Termin wiecowania i dojrzewania bardzo wczesny. Udział łuski mały do bardzo małego, masa 1000 ziaren dość mała,

wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka duża, zawartość tłuszczu średnia. Plenność bardzo słaba. Tolerancja na zakwaszenie

gleby dość mała.

POLAR PL – wpisana do K.R. w 2002 r. Odmiana o nieoplewionym ziarnie. Odporność na mączniaka i helmintosporiozę dość duża, na rdzę wieńcową

i septoriozę liści przeciętna, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania

średni. Ziarno nieoplewione (występuje mały udział ziaren oplewionych – 5–6%). Ziarno o bardzo małej masie 1000 ziaren i bardzo słabym wyrównaniu.

Gęstość ziarna w stanie zsypnym bardzo duża. Zawartość białka i tłuszczu bardzo duża. W porównaniu z odmianą Akt ma większą masę 1000 ziaren, gęstość

w stanie zsypnym zawartość białka i lepsze wyrównanie. Plenność na poziomie odmiany Akt – około 25–30% gorsza niż odmian oplewionych. Tolerancja na

zakwaszenie gleby średnia.

FLAEMINGSPROFI DE – wpisana do K.R. w 2003 r. odmiana o białym ziarnie. Zdrowotność przeciętna, przy dość małej odporności na mączniaka. Rośliny

średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiecowania, dość wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski mały do bardzo małego,

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


110

masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna duże do bardzo dużego. Gęstość ziarna w stanie zsypnym mała do bardzo małej. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu

mała. Plenność w większości rejonów kraju dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

RAJTAR PL – wpisana dok K.R. w 2004 r. odmiana o żółtym ziarnie. Odporność na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści dość duża, na mączniaka

rdzę wieńcową przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski duży

do bardzo dużego, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia,

tłuszczu – duża do bardzo duże. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

KREZUS PL – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana o żółtym ziarnie, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, za wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna, na mączniaka – dość mała. Wzrost

roślin średni, odporność na wyleganie duża. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski, dość duży, masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna

dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Zawartość białka mała, zawartość tłuszczu dość duża. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

FURMAN PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana o żółtym ziarnie, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, za wyjątkiem wyżej położonych

terenów górskich. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści i helmintosporiozę – średnia, na rdzę wieńcową – mała. Rośliny średniej wysokości,

o dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość duży, masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna dobre,

gęstość w stanie zsypnym mała. Zawartość białka i tłuszczu mała do bardzo małej. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

BRETON – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską duży, bez łuski – duży do bardzo dużego. Odporność na helmintosporiozę i septoriozę liści – dość duża, na rdzę źdźbłową – średnia ,na

mączniaka i rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział

łuski mały, masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym i wyrównanie średnie. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu – dość mała. Tolerancja na

zakwaszenie gleby dość mała.

SCORPION DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski – duży. Odporność na rdzę źdźbłową – duża, na mączniaka – dość duża na helmintosporiozę i septoriozę liści

– średnia na rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dojrzewania średni. Udział

łuski dość mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziarna dobre do bardzo dobrego. Zawartości białka przeciętna,

tłuszczu dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

ZUCH PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski – duży. Odporność na rdzę wieńcową – duża źdźbłową i helmintosporiozę - dość duża, na septoriozę liści – średnia, na

mączniaka – dość mała, Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski dość mały,

masa 1000 ziaren średnia, gęstość w stanie zsypnym przeciętna, wyrównanie ziarna dość słabe. Zawartość białka dość duża, tłuszczu dość mała. Tolerancja na

zakwaszenie gleby średnia.

BINGO PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy w całym kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich.

Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na rdzę wieńcową i mączniaka – dość duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści

– przeciętna. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania przeciętny. Udział łuski ziarna dość

duży. Zawartość białka przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia, bardzo mały, masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie

zsypnym średnia wyrównanie

ARDEN PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawna terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży. Odporność na rdzę wieńcową – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści – duża, na mączniaka prawdziwego,

rdzę źdźbłową i helmintosporiozę – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny,

dojrzewanie średni. Udział łuski przeciętny, masa 1000 ziaren mała, gęstość w stanie zsypnym średnia, wyrównanie ziarna mała. Zawartość białka i tłuszczu

mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

HAKER PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju , z wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna z łuską dość duży, bez łuski duży do bardzo dużego. Odporność na rdzę wieńcową – duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego

– duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania

późny, termin dojrzewania dość późny. Udział łuski mały, masa 1000 ziaren średnia, gęstość ziarna w stanie zsypnym mała, wyrównanie ziarna małe.

Zawartość białka mała, tłuszczu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MACZO PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna powyżej odmiany Polar. Odporność na rdzę wieńcową – duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdżbłową – duża, na

helmintosporiozę i septoriozę liści – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość wczesny, dojrzewanie

przeciętny. W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się nieco wyższym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, gorszym wyrównaniem,

mniejszą gęstością ziarna w stanie zsypnym, mniejszą zawartością białka oraz tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

SIWEK PL – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, za wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna znacznie powyżej odmiany Polar. Odporność na mączniaka prawdziwego – duża, na helmintosporiozę – dość duża, na rdzę źdżbłową

i septoriozę liści – średnia, na rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odpornośći na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni.

W stosunku do odmiany Polar charakteryzuje się podobnym udziałem ziaren oplewionych, mniejszą masą 1000 ziaren, lepszym wyrównaniem, mniejszą

gęstością ziarna w stanie zsypnym, a także mniejszą zawartością białka i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

NAGUS PL - wpisana do K.R. w 2011 r. odmiana nieoplewiona przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów

górskich. Plon ziarna na poziomie odmiany Siwek. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i hemintosporiozę

– średnia, na rdzę wieńcową – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania średni. W stosunku do

odmiany Siwek charakteryzuje się mniejszym udziałem ziaren oplewionych, podobną masą 1000 ziaren , gorszym wyrównaniem, większą gęstością ziarna

w stanie zsypnym oraz większą zawartością białka i tłuszczu. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża.

PSZENŻYTO JARE

KARGO PL – wpisana do K.R. w 1998 r. Odporność na rdzę brunatną oraz septoriozę liści i plew dość mała, na pozostałe choroby przeciętna. Wzrost roślin

średni, odporność na wyleganie dość duża. Termin kłoszenia średni, dojrzewania o 1–3 dni wcześniejszy w porównaniu z innymi odmianami. Masa 1000 ziaren

dość mała, wyrównanie ziarna przeciętne, podobnie jak gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna dość duża, liczba opadania

duża. Zawartość białka w ziarnie dość mała. Plonuje dobrze lub bardzo dobrze w całym kraju. Wymagania glebowe przeciętne, tolerancja na zakwaszenie

gleby dość duża.

MIESZKO PL – wpisana do K.R. w 1999 r. Odporność na choroby mniejsza - podatna na septoriozę liści i rdzę brunatną. Wzrost roślin średni, odporność

na wyleganie przeciętna. Termin kłoszenia średni, dojrzewania dość późny (ale 1–2 dni wcześniejszy w porównaniu z odmianami Migo i Wanad). Masa 1000

ziaren średnia, wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna i liczba opadania przeciętne. Za-


111

wartość białka w ziarnie średnia. Plonuje dobrze na Pomorzu i w Wielkopolsce, w pozostałych rejonach kraju bardzo dobrze. Wymagania glebowe i tolerancja

na zakwaszenie gleby przeciętne.

DUBLET PL – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana pastewna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na rynchosporiozę – duża, na septoriozę

plew, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów – średnia. Wzrost roślin średni, odporność na wyleganie

mała. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na

porastanie ziarna średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka w ziarnie dość duża Plenność bardzo dobra – wyraźnie wyższa niż pozostałych odmian

zarejestrowanych. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała.

MILKARO PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana pastewna. Odporność na mączniaka i rdzę brunatną – duża, na fuzariozę kłosów – dość duża, na

septoriozę liści i plew oraz choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rynchosporiozę – dość mała, na brunatną plamistość liści – bardzo mała. Rośliny dość wysokie,

o małej odporności na wyleganie. Masa 1000 nasion dość duża, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie

średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej średniej

dla gatunku. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

NAGANO PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana pastewna . Odporność na fuzariozę kłosów –dość mała, na septoriozę plew –mała, na pozostałe choroby

– średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża. Odporność na

porastanie w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej

średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

MILEWO PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana pastewna. Odporność na rdzę brunatną i rynchosporiozę – duża , na mączniaka , septoriozę liści i choroby

podstawy źdźbła – dość duża, na septoriozę plew i fuzariozę kłosów – przeciętna . Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie . Termin

kłoszenia średni, dojrzewania dość wczesny .Masa 1000 ziaren , wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie i liczba

opadania średnie. Zawartość białka dość mała. Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej średniej. Tolerancja na

zakwaszenie gleby przeciętna.

ANDRUS PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana pastewna. Wyróżnia się najlepsza zdrowotnością spośród wszystkich odmian zarejestrowanych (odporność

liści – duża do bardzo dużej , na rdzę brunatna , septoriozę plew i fuzariozę kłosów- duża , na mączniaka i choroby podstawy źdźbła - dość duża) Rośliny

średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie i gęstość

w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczbie opadania duża. Zawartość białka mała. Plenność przy przeciętnym poziomie

agrotechniki dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki nieco poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

RZEPAK OZIMY

ADRIANA FR - wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana populacyjna. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania

średni. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych dość duża, na zgniliznę twardzikową

średnia. Plon nasion duży, zawartość tłuszczu w nasionach nieco większa od średniej.

AROT DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana populacyjna, zimotrwałość nieco gorsza od średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco

późniejszy od średniej. Rośliny dość wysokie, o zaledwie średniej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych dość duża, na zgniliznę

twardzikową i choroby podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych nieco lepsza od średniej. Plon nasion dość duży, zawartość tłuszczu w nasionach duża.

BELLEVUE DE – wpisana do K R. w 2008 r. odmiana populacyjna. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia średni,

dojrzewania dość późny. Rośliny dość wysokie, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych dość duża, na suchą zgniliznę

kapustnych średnia. Plon nasion średni do dość dużego, zawartość tłuszczu w nasionach duża do bardzo dużej.

CABRIOLET FR – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość dobra – nieco powyżej wzorca. Początek kwitnienia wczesny, dojrzewania

średnio wczesny. Rośliny dość niskie, o średniej odporności ma wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i zamieranie korzeni – średnia, na czerń

krzyżowych – dość mała. Plon nasion i tłuszczu dość duży.

CADELI US – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość zbliżona do średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania średniowczesny.

Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową zbliżona do

średniej. Plon nasion średni: nieco gorszy na południu, zawartość tłuszczu duża.

CASOAR US – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość na poziomie średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia wczesny , dojrzewania

średniowczesny. Rośliny średnio niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową duża , na czerń krzyżowych zbliżona do

średniej. Plon nasion duży, zawartość tłuszczu w nasionach nieco większa od średniej.

CATANA US – wpisana K.R. w 2009 r. odmiana populacyjna. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie roślin zbliżone do średniej. Termin początku

kwitnienia nieco późniejszy od średniej, dojrzewania zbliżony do średniej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność naczerń

krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową i suchą zgniliznę kapustnych oraz zamieranie korzeni nieco lepsza od średniej. Plon nasion dość duży, zawartość

tłuszczu w nasionach bardzo duża.

CHAGALL DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość na poziomie średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia wczesny i dojrzewania

średni. Rośliny dość wysokie o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę

kapustnych gorsza od średniej. Plon nasion duży w całym kraju, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża.

NK DIAMOND CH – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość średnia. Termin rozpoczęcia kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy

od średniej. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową dość duża, na suchą zgniliznę i choroby

podstawy łodygi średnia, na czerń krzyżowych nieco większa od średniej. Plon nasion duży, zawartość tłuszczu w nasionach średnia.

NK MIUSIC CH – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość zbliżona do średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia nieco późniejszy

od wzorca, dojrzewania zbliżony do średniej. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych nieco poniżej

średniej, na zgniliznę twardzikową dość duża. Plon nasion dość duży, zawartość tłuszczu w nasionach duża.

NK PEGAZ CH – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana populacyjna. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia dość

późny, dojrzewania średni. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową dość

duża. Plon nasion średni do dużego, zawartość tłuszczu w nasionach duża.

REMY DE – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana populacyjna. Zimotrwałość na poziomie średniej. Dojrzałość średnio wczesna. Rośliny średniej wielkości

o dość dobrej odporności na wyleganie. Odporność na choroby na poziomie średniej. Plon nasion średni, tłuszczu na poziomie wzorca.

SHERLOCK DE – wpisana do K.R. w 2010r. Odmiana populacyjna. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia

i dojrzewania nieco późniejszy od średniej. Rośliny dość wysokie, o zaledwie średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową dość

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


112

dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i zamieranie korzeni – dość duża na czerń krzyżowych średnia. Plon nasion bardzo duży,

zawartość tłuszczu w nasionach dość duży.

ABAKUS F1 DE– wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość dobra – nieco lepsza od średniej. Rośliny średniej wysokości, o dość

dużej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i zamieranie korzeni – dość duża na czerń krzyżowych średnia. Plon nasion bardzo duży,

zawartość tłuszczu w nasionach dość duża.

ADAM F1 DE – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość średnia. Termin rozpoczęcia kwitnienia nieco późniejszy od wzorca,

dojrzewania średnio wczesny Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych, na zgniliznę twardzikową duża. Plon

nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża.

ARTOGA F1 DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin rozpoczęcia kwitnienia nieco późniejszy od

wzorca, dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia, na

zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi dość mała. Plon nasion bardzo duży, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża.

ES DOMINO F1 FR – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość średnia. Początek kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy od

średniej. Rośliny wysokie, o dość małej odporności ma wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, na czerń krzyżowych i suchą zgniliznę kapustnych

większa od średniej, na choroby podstawy łodyg wyraźnie słabsza.

ES MERUCURE F1 FR – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa. Przezimowanie roślin nieco powyżej średniej. Początek kwitnienia i dojrzewania

późniejszej od średniej. Rośliny wysokie, o dużej odporności ma wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, zamieranie korzeni, na czerń krzyżowych

suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej. Plon nasion bardzo duży, zawartość tłuszczu w nasionach średnia.

EXOTIC F1 US – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana mieszańcowa. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia

i dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową dość mała, na suchą zgniliznę kapustnych

i czerń krzyżowych średnia. Plon nasion duży, zawartość tłuszczu w nasionach mała do średniej.

EXTEND F1 US – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość nieco lepsza od średniej . Odmiana średnio wczesna. Rośliny średniej

wielkości dość odporne na wyleganie i podstawowe choroby. Plon nasion oraz tłuszczu dość duży.

GLADIUS F1 CH – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość średnia. Termin początku kwitnienia i dojrzewania nieco późniejszy

od średniej. Rośliny dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych, na zgniliznę twardzikową, na suchą zgniliznę kapustnych

i czerń krzyżowych nieco lepsza od średniej. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach dość duża.

HERKULES F1 DE – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość dobra – nieco lepsza od średniej. Odmiana wczesna. Rośliny średniej

wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zamieranie korzeni i czerń krzyżowych – średnia, na zgniliznę twardzikową – dość mała. Plon

nasion i tłuszczu duży.

NK OCTANS F1 CH – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana mieszańcowa. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie roślin słabsze do średniego.

Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny średniej wysokości, o małej do średniej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych

średnia, na zgniliznę twardzikową dość duża. Plon nasion średni do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach mała do średniej.

NK TECHNIC F1 CH – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość średnia. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie.

Odporność na zgniliznę twardzikową, na zamieranie korzeni i czerń krzyżowych – średnia. Plon nasion i tłuszczu bardzo duży.

POZNANIAK F1 PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana mieszańcowa. Przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia wyraźnie późniejszy

od średniej, dojrzewania średni. Rośliny dość wysokie, Odporność na zgniliznę twardzikową i czerń krzyżowych nieco powyżej średniej. Plon nasion duży do

bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach nieco powyżej średniej.

SY KOLUMB F1 CH – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana mieszańcowa. Ocena rozet po zimie średnia, przezimowanie roślin lepsze od średniej. Termin

początku kwitnienia i dojrzewania średni. Rośliny wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych duża, na zgniliznę

twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczów nasionach duża

VECTRA F1 DE – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana mieszańcowa. Zimotrwałość dobra - nieco lepsza od średniej. Odmiana średnio wczesna. Rośliny

średniej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, czerń krzyżowych i zamieranie korzeni – średnia. Plon nasion

i tłuszczu duży.

VISBY F1 DE – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana mieszańcowa. Ocena rozet po zimie i przezimowanie roślin średnie. Termin początku kwitnienia i dojrzewania

średni. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na czerń krzyżowych średnia, na zgniliznę twardzikową średnia. Plon

nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach średnia.

XENON F1 DE – wpisana do K.R. w 2010 r. odmiana mieszańcowa, Zimotrwałość lepsza od średniej. Termin początku kwitnienia i dojrzewania średni.

Rośliny wysokie o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na suchą zgniliznę kapustnych duża, na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi

i czerń krzyżowych średnia. Plon nasion duży do bardzo dużego, zawartość tłuszczu w nasionach duża.

ZIEMNIAK

IGNACY – Odmiana jadalna wczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym, o dość dobrym smaku. Bulwy duże, okrągłoowalne o dość regularnym

kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Odmiana daje duży plon ogólny, o dużym udziale frakcji handlowej. Odporna na mątwika

ziemniaczanego, odporna na wirus Y i liściozwoju; podatna na zarazę ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

HONORATA – Odmiana średniowczesna, jakościowa, przeznaczona do produkcji czipsów. Typ konsumpcyjny lekko mączysty. Bulwy średniej wielkości,

o regularnym kształcie, dość płytkich oczkach, jasnobeżowej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Wykazuje bardzo niską zawartość cukrów redukujących. Odporna

na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirus Y i liściozwoju; podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

IGOR – Odmiana jadalna średniowczesna, o dość dobrym smaku. W dotychczasowych badaniach typ użytkowy był dość zmienny w różnych warunkach

uprawy. Bulwy duże, okrągłe o dość regularnym kształcie i bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Odmiana daje duży plon ogólny, o dużym

udziale frakcji handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, podatna na wirus liściozwoju i średnio odporna na zarazę

ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

VR 808 – Odmiana średniowczesna, jakościowa, przeznaczona do produkcji czipsów. Typ konsumpcyjny lekko mączysty. Bulwy średniej wielkości, o bardzo

regularnym kształcie, bardzo płytkich oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Wykazuje bardzo niską zawartość cukrów redukujących. Odporna na mątwika

ziemniaczanego, podatna na wirus Y i liściozwoju oraz porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.


113

OBERON – Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym do ogólnoużytkowego o dobrym smaku. Bulwy duże, owalne o regularnym

kształcie i dość płytkich oczkach, czerwonej skórce. Barwa miąższu jasnożółta. Odmiana daje duży plon ogólny, o dużym udziale frakcji handlowej.

Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna

do uprawy na terenie całego kraju.

JUREK – Odmiana jadalna średniowczesna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego o dobrym smaku. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne

o dość regularnym kształcie i płytkich oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu żółta. Odmiana daje bardzo duży plon ogólny, o dużym udziale frakcji

handlowej. Odporna na mątwika ziemniaczanego, wysoko odporna na wirus Y, średnio odporna na wirus liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą

ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

BORYNA - Odmiana skrobiowa średniowczesna. Typ mączysty do bardzo mączystego. Bulwy duże, okrągłe o dość regularnym kształcie i średnio płytkich

oczkach, czerwonej skórce. Barwa miąższu biała. Ma wysoką zawartość skrobi i daje dość duże plony skrobi. Odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna

na wirus Y i liściozwoju i średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

KASZUB - Odmiana skrobiowa średniowczesna. Typ mączysty do lekko mączystego. Bulwy średniej wielkości, okrągłe o regularnym kształcie i płytkich

oczkach, żółtej skórce. Barwa miąższu kremowa. Ma wysoka zawartość skrobi i dała średnio w okresie badań plony skrobi powyżej poziomu wzorca. Odporna

na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirus Y i liściozwoju i średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. Przydatna do uprawy na terenie całego kraju.

GROCH SIEWNY

BRYLANT PL – wpisana do K.R. w 2002 r. odmiana przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem głównie na cele kulinarne, a także

na paszę. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe do średniego. Termin kwitnienia dość

wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Równomierność dojrzewania dobra. Plony nasion i białka ogólnego średnie. Masa 1000 nasion duża,

udział nasion bardzo dużych bardzo duży, natomiast nasion małych bardzo mały. Zawartość białka w nasionach dość mała, intensywność pobierania wody

przez nasiona bardzo duża co sprawia, że nasiona bardzo szybko się rozgotowują. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych.

WENUS PL – wpisana do K.R. w 2003 r. odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz na cele kulinarne.

Termin kwitnienia średni, dojrzewania dość wczesny. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje,

w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo

mała. Masa 1000 nasion dość duża. Udział nasion bardzo dużych średni do małego, nasion bardzo małych średni. Plonowanie: w odniesieniu do nasion duże,

białka ogólnego średnie. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała. Intensywność pobierania wody przez nasiona średnia do małej. Odpowiednia do

uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

EZOP PL – wpisana do KR w 2004 r. odmiana wąsolistna, przydatna na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz na cele kulinarne. Termin kwitnienia

i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo

małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu

do nasion i białka ogólnego w nasionach mała do średniej. Masa 1000 dość duża. Udział nasion bardzo dużych duży, bardzo małych – bardzo mały. Intensywność

pobierania wody przez nasiona średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m 2 .

TARCHALSKA PL – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz na cele

kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia, nie występuje w fazie

końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Równomierność dojrzewania dość dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo

mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego bardzo duże do dużego. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała. Masa 1000 nasion dość

duża. Udział nasion bardzo dużych duży, bardzo małych – bardzo mały. Intensywność pobierania wody przez nasiona średnia do małej. Odpowiednia do

uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 120 szt./m 2 .

BOHUN PL – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana wąsolistna przydatna do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę lub konsumpcję. Termin

kwitnienia i dojrzewania, a także okres kwitnienia średni. Wysokość roślin średnia do niższej. Skłonność do wylegania w początku kwitnienia nie występuje,

w końcu kwitnienia bardzo mała, przed zbiorem mała. Dojrzewa równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plon nasion

duży, plon białka zbliżony do średniego. Zawartość białka ogólnego w nasionach mała. Masa 1000 nasion średnia. Udział nasion bardzo dużych - mały, bardzo

małych – bardzo mały. Intensywność pobierania wody przez nasiona średnia. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada

roślin około 110 szt./m 2 .

SANTANA DE – wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz cele

kulinarne. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do wcześniejszego. Okres kwitnienia średni. Wysokość roślin średnia do niższej. Charakteryzuje się bardzo

dobrą sztywnością łanu w okresie kwitnienia, wyleganie przed zbiorem bardzo małe. Równomierność dojrzewania bardzo dobra. Skłonność do pękania strąków

i osypywania nasion bardzo mała. W doświadczeniach wykazywała nieco większą, niż opisane odmiany, skłonność do porażenia chorobami fuzaryjnymi

i mączniakiem prawdziwym (w warunkach sprzyjających infekcji). Plonowanie w odniesieniu do nasion duże, białka – bardzo duże do dużego. Koncentracja

białka ogólnego w nasionach na poziomie średnim. Masa 1000 nasion dość duża. Udział nasion bardzo dużych – średni do dużego, bardzo małych – bardzo

mały. Intensywność pobierania wody przez nasiona dość duża. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin

około 110 szt./m 2 .

ZEKON CZ– wpisana do K.R. w 2005 r. odmiana wąsolistna, przydatna do uprawy na zbiór suchych nasion z przeznaczeniem na paszę oraz cele kulinarne.

Termin kwitnienia i dojrzewania średni. Okres kwitnienia krótki. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie w początku fazy kwitnienia nie występuje, w końcu

kwitnienia jest nieznaczne, przed zbiorem średnie. Równomierność dojrzewania – dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała.

Plon nasion i białka duży do średniego. Zawartość białka ogólnego w nasionach dość mała. Masa 1000 nasion – średnia do dużej. Udział nasion bardzo dużych

– średni do dużego, bardzo małych – bardzo mały. Intensywność pobierania wody przez nasiona średnia do małej. Odpowiednia do uprawy na glebach

kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

TERNO CZ – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon

nasion i białka bardzo duży do dużego, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia dość krótki. Rośliny średniej wysokości

cechują się bardzo dobrą sztywnością w początku kwitnienia, małą tendencją do wylegania w końcu kwitnienia i zbliżoną do średniej przed zbiorem.

W bardzo dużym stopniu odporna na choroby grzybowe, w szczególności na sprawcę zgorzeli podstawy łodyg i mączniaka rzekomego. Rośliny dojrzewają

dość równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Odmiana żółtonasienna, nasiona bardzo duże o średniej zawartości białka.

Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

BORUTA PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon

nasion i białka duży, zmienny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia średni do dość krótkiego. Średniej wysokości rośliny

cechują się bardzo dobrą sztywnością w początku kwitnienia, bardzo małą tendencją do wylegania w końcu kwitnienia, bardzo małą tendencją do wylegania

w końcu kwitnienia i dobrą sztywnością przed zbiorem. Odmiana w dużym stopniu odporna na choroby grzybowe, w szczególności na sprawcę zgorzelowej

plamistości grochu. Równomierność dojrzewania średnia do dobrej. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona żółte, bardzo

duże, o małej zawartości białka. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


114

KAVALIR CZ– wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon

nasion bardzo duży do dużego, białka – bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia średni do dość krótkiego.

Średniej wysokości rośliny cechują się bardzo dobrą sztywnością w początku kwitnienia, małą tendencją do wylegania w końcu kwitnienia i średnią przed

zbiorem. Odmiana w dużym stopniu odporna na choroby grzybowe, w szczególności na sprawców zgorzelowej plamistości grochu i mączniaka rzekomego.

Rośliny dojrzewają równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Nasiona żółte, duże, o średniej zawartości białka. Odpowiednia do

uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

MEDAL PL – wpisana do K.R. w 2007 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę i konsumpcję. Plon

nasion i białka duży, zmienny w latach badań. Termin kwitnienia średni do wczesnego, dojrzewania średni, okres kwitnienia średni. Średniej wysokości rośliny

cechują się bardzo dobrą sztywnością w początku kwitnienia, bardzo małą tendencją do wylegania w końcu kwitnienia i dobrą sztywnością przed zbiorem.

Odmiana w dość dużym stopniu odporna na choroby grzybowe, poza mączniakiem rzekomym, na którego jest dość podatna. Rośliny dojrzewają dość

równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Nasiona żółte, duże, o małej zawartości białka. Odpowiednia do uprawy na glebach

kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

CYSTERSKI PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na paszę o konsumpcję. Plon

nasion duży, białka średni. termin kwitnienia i dojrzewania wczesny, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości. Cechują się bardzo dobrą sztywnością do

zakończenia kwitnienia i średnią przed zbiorem. W małym stopniu podatna na porażenie przez choroby grzybowe. Równomierność dojrzewania roślin bardzo

dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion nieco większa niż u odmian wzorcowych. Odmiana żółtonasienna. Nasiona średniej wielkości, o nieco

mniejszej od średniego poziomu zawartości białka. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

LASSO PL – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana wąsolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania do konsumpcji na paszę. Plon

nasion dość duży, białka średni. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni, okres kwitnienia średni. Rośliny średniej wysokości cechują się bardzo

dobrą sztywnością w początku kwitnienia, małą tendencją do wylegania w końcu kwitnienia i nieco mniejszą od średniej podatnością przed zbiorem. W bardzo

małym stopniu podatna na porażenie przez sprawców mączniaka rzekomego i prawdziwego, małym – powodującym zgorzelową plamistość grochu

i nieco większym w przypadku chorób fuzaryjnych. Rośliny dojrzewają równomiernie. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion mała. Odmiana

żółtonasienna. Nasiona średniej wielkości, o nieco mniejszej od średniej zawartości białka i dużej intensywności pobierania wody. Odpowiednia do uprawy na

glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

BATUTA PL – wpisana do K.R. w 2009 r. odmiana wąskolistna, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania na konsumpcję i na paszę.

Plon nasion i białka ogólnego bardzo duży, stabilny w latach badań. Termin kwitnienia i dojrzewania średni do dość późnego, okres kwitnienia średni. Rośliny

średniej wysokości cechują się bardzo dobrą sztywnością w czasie kwitnienia i dobrą przed zbiorem. W bardzo małym stopniu podatna na choroby. Rośliny

dojrzewają dość równomiernie . Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Odmiana żółtonasienna, nasiona średniej wielkości , zawartości

białka nieco mniejszej od średniej. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt/m 2 .

MENTOR PL – wpisana do K.R. w 2011 r. odmiana ogólnoużytkowa, wąskolistna, o białych kwiatach, przeznaczona do uprawy na suche nasiona do wykorzystania

na paszę i konsumpcję. Plon nasion i białka duży. Termin kwitnienia i dojrzewania średni, okres kwitnienia średniej długości. Podatność na wyleganie

w czasie kwitnienia i przed zbiorem mała, mimo wyższych roślin w porównaniu z innymi odmianami zarejestrowanymi. Podatność na choroby mała, zwłaszcza

na mączniaka rzekomego. Dojrzewanie równomierne. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Nasiona żółte o bardzo małej masie

1000 nasion oraz średniej zawartości białka ogólnego i małej do bardzo małej zawartości włókna surowego. Odpowiednia do uprawy na glebach kompleksów

pszennych. Optymalna obsada roślin około 110 szt./m 2 .

BOBIK

OPTIMAL SK – wpisana do K.R. w 1996 r. odmiana samokończąca przeznaczona do uprawy na zbiór nasion paszowych. Zakwita dość późno, dojrzewa wcześnie.

Podatność na wyleganie bardzo mała. Wykazuje zwiększoną podatność na choroby pochodzenia grzybowego oraz uszkodzenia nasion przez strąkowce.

Zawartość białka w nasionach około 28.0% w suchej masie, mniejsza od średniej ogólnej. Z uwagi na wczesne dojrzewanie preferowana do uprawy w rejonach,

w których bobik dojrzewa późno. Wymaga gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę oraz zwiększonej ilości wysiewu – optymalna obsada roślin 75szt./m 2 .

ALBUS NK NT – wpisana do K.R. w 2002 r. odmiana przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje,

w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. Podatność na choroby

pochodzenia grzybowego średnia. Bardziej niż inne odmiany narażona na uszkodzenia przez strąkowce. Plony nasion i białka ogólnego zbliżone do średnich.

Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasionach średnia. Nasiona zawierają śladowe ilości tanin. Wymagania glebowe typowe dla bobiku; optymalna

obsada roślin około 50 szt./m 2 .

BOBAS NK - wpisana do K.R. w 2002 r. odmiana przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje, w fazie

końca kwitnienia małe, do średniego. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia średni. Podatność na choroby pochodzenia

grzybowego średnia. Bardziej niż inne odmiany narażona na uszkodzenia przez strąkowce. Plony nasion duże, białka ogólnego duże. Masa 1000 nasion bardzo

duża. Zawartość białka w nasionach duża, tanin względnie mała. Wymagania glebowe typowe dla bobiku; optymalna obsada roślin około 50szt./m 2 .

OLGA NK NT – wpisana do K.R. w 2003 r. odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechuje

znikoma zawartość tanin. Termin kwitnienia wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia długi. Rośliny średnio wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia

nie występuje, w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Podatność na choroby pochodzenia grzybowego średnia. Równomierność dojrzewania

dobra, skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion średnia. Nasiona cechuje jasna barwa okrywy nasiennej.

Plonowanie w odniesieniu do nasion i białka ogólnego średnia, zawartość białka ogólnego w nasionach średnia. Wymagania glebowe typowe dla bobiku;

optymalna obsada roślin około 50 szt./m 2 .

LEO NK NT – wpisana do K.R. w 2004 r. odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechuje znikoma

zawartość tanin. Termin kwitnienia średni, dojrzewania średnipóźny. Okres kwitnienia dość długi. Rośliny wysokie. Wyleganie na początku kwitnienia nie występuje,

w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe do średniego. Podatność na choroby pochodzenia grzybowego średnia, na rdzę bobiku

mała. Równomierność dojrzewania dobra. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Plonowanie w odniesieniu do nasion zbliżonego

średniego, białka ogólnego w nasionach duża. Masa 1000 nasiona mała. Wymagania glebowe typowe dla bobiku; optymalna obsada roślin około 50 szt./m 2 .

KASZTELAN NK NT – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które

cechuje znikoma zawartość tanin. . Plon nasion i białka – dość duży. Termin kwitnienia średni, dojrzewania dość późny. Okres kwitnienia dość długi. Rośliny

dość wysokie. Wyleganie do fazy końca kwitnienia nie występuje. Przed zbiorem małe. Podatność na choroby grzybowe średnia. Równomierność dojrzewania

dobra, udział roślin zielonych przed kombajnowaniem względnie średni. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa 1000 nasion

dość duża, zawartość białka w nasionach średnia. Nasiona o jasnej barwie okrywy nasiennej. Wymagania glebowe typowe dla bobiku, optymalna obsada

roślin około 50 szt./m 2 .

GRANIT SK – wpisana do K.R. w 2006 r. odmiana samokończąca, przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechuje względnie duża zawartość

tanin. Plon nasion dość duży, białka – średni. Okres kwitnienia średni. Rośliny średnie do niskich, wykazują dużą odporność na łamliwość łodyg. Wyleganie

na początku kwitnienia nie występuje, w fazie końca kwitnienia – bardzo małe, przed zbiorem małe do bardzo małego. Podatność na choroby grzybowe średnia

do dużej. Równomierność dojrzewania dobra do bardzo dobrej, udział roślin zielonych przed kombajnowaniem względnie średni. Skłonność do pękania

strąków i osypywania nasion mała. Masa 1000 nasion duża, zawartość białka w nasionach mała. Z uwagi na wczesne dojrzewanie preferowana do uprawy


115

w rejonach, w których bobik dojrzewa późno. Wymaga gleb żyznych, dobrze utrzymujących wodę oraz zwiększonej ilości wysiewu – optymalna obsada roślin

około 60–65 szt./m 2 .

AMULET NK NT – wpisana do K.R. w 2008 r. odmiana niesamokończąca (tradycyjna), przydatna do uprawy na zbiór nasion paszowych, które cechuje

znikoma zawartość tanin. Plon nasion dość duży, białka duży. Termin kwitnienia dość wczesny, dojrzewania średni. Okres kwitnienia dość długi. Wysokość

roślin średnia. Wyleganie w fazie końca kwitnienia bardzo małe, przed zbiorem małe. Podatność na choroby grzybowe średnia do małej. Równomierność dojrzewania

dobra, udział roślin zielonych przed kombajnowaniem większy od średniej. Skłonność do pękania strąków i osypywania nasion bardzo mała. Masa

1000 nasion dość duża, zawartość białka w nasionach duża. Zabarwienie okrywy nasiennej jasne. Wymaganie glebowe typowe dla bobiku. Optymalna obsada

roślin około 50 szt./m 2 .

SK – odmiana samokończąca (zdeterminowany typ wzrostu)

NK – odmiana o tradycyjnym typie wzrostu (niesamokończąca)

NT – odmiana o niskiej zawartości tanin

SOJA

ALDANA PL – wpisana do K.R. w 1992 r. odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, potwierdzającym się w latach o niezbyt sprzyjającym dla

soi przebiegu pogody. Masa 1000 nasion – duża, nasiona o dość dużej zawartości tłuszczu surowego, średniej białka ogólnego. Nasiona są żółte, a znaczek

ciemnobrązowy. Średnio wysokie rośliny mają trochę niżej osadzone, najniższe strąki w porównaniu z pozostałymi odmianami. Dojrzewa w terminie średnim

do dość wczesnego. Rośliny zachowują dobrą sztywność do końca wegetacji. Optymalna obsada roślin około 80 szt./m 2 .

AUGUSTA PL – wpisana do K.R. w 2002 r. Ma dość drobne nasiona – żółte, z ciemnobrązowym znaczkiem, o średniej zawartości białka ogólnego i tłuszczu

surowego. Rośliny średniej wysokości mają dość wysoko osadzone najniższe strąki – cecha umożliwiająca zmniejszenie strat w czasie omłotu. Dojrzewa

w terminie średnim do dość wczesnego. Wyleganie przed zbiorem małe. Optymalna obsada roślin około 80 szt./m 2 .

OPIS ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH


JEDNOSTKI PROWADZĄCE DOŚWIADCZENIA

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W SYSTEMIE POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA

ODMIANOWEGO I ROLNICZEGO

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

ul. Wiejska 25 Pawłowice

44-180 Toszek

tel. +32 233 41 87

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach

ul. Zamkowa 11

42-713 Kochanowice

tel. +34 353 36 51

„DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Zakład Hodowli Roślin Oddział w Modzurowie

ul. Ks. Strzybnego 23

47-411 Rudnik

tel. +32 410 65 23

Małopolska Hodowla Roślin-HBP Spółka z o.o.

Zakład Produkcyjno-Hodowlany w Nieznanicach

42-270 Kłomnice

tel. +34 328 91 92, +34 328 92 00, +34 328 92 35

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Oddział w Mikołowie

ul. Gliwicka 85

43-190 Mikołów

tel. +32 325 01 40

Instytut Ochrony Roślin

Oddział w Sośnicowicach

ul. Gliwicka 29

44-153 Sośnicowice

tel. +32 238 75 84


z analogicznym okresem poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Temperatura średnia minimalna dla września w Pawłowicach

była o około 2 °C wyższa niż w Kochcicach. Temperatury średnie minimalne we wrześniu 2011 roku były w Pawłowicach i Kochcicach

o 2 °C niższe od notowanych w tych miejscowościach w analogicznym okresie poprzedniego sezonu wegetacyjnego.

W Pawłowicach i Kochcicach we wrześniu 2010 roku nie zanotowano temperatur ujemnych.

Październik 2010 Był to miesiąc o znikomych opadach (w Pawłowicach suma miesięczna poniżej 10%

średniej wieloletniej, w Kochcicach na poziomie średniej wieloletniej). W pierwszej dekadzie października nie notowano opadów

w Pawłowicach i Kochcicach. Sumy dekadowe w II i III dekadzie były bardzo niskie (0,8–3,5 mm). Średnia temperatura

miesięczna w Pawłowicach i Kochcicach była zbliżona i niższa od średniej wieloletniej o 2,6 °C w Pawłowicach i 2,9 °C w Kochcicach,

była ona także niższa od notowanej w miejscowościach w analogicznym okresie poprzedniego sezonu wegetacyjnego.

Temperatury średnie maksymalne w Pawłowicach i Kochcicach były zbliżone, w Pawłowicach na poziomie ubiegłego sezonu

wegetacyjnego, w Kochcicach nieznacznie wyższa. Średnie temperatury minimalne w omawianym sezonie wegetacyjnym

były zróżnicowane w miejscowościach (w Kochcicach niższa o 1,1 °C niż w Pawłowicach). Stwierdzono również znaczną różnicę

między kolejnymi sezonami – w październiku 2010 roku średnia temperatura minimalna w Pawłowicach była niższa od

notowanej w Pawłowicach w ubiegłym sezonie o 2,9 °C. W Kochcicach różnica ta wynosiła 3,1 °C. Pierwszy przymrozek (-2,9

°C) zanotowano w omawianym sezonie 27 października w Kochcicach, rok wcześniej pierwszy przymrozek (-1,4 °C) wystąpił

w Kochcicach 30 października.

Listopad 2010 Miesięczne sumy opadów w Pawłowicach i Kochcicach były znacznie wyższe od normy

wieloletniej (w Kochcicach 200% wartości średniej za wielolecie, w Kochcicach nieco niższa). Rozkład opadów w listopadzie

był względnie równomierny (sumy dekadowe w przedziale od 20,3 – 26,7 mm. w Pawłowicach, w Kochcicach od 21,6 – 31,6

mm.). Występowanie okrywy śnieżnej notowano w III dekadzie listopada. Średnia dobowa temperatura miesiąca była znacznie

wyższa od normy wieloletniej (w Pawłowicach o 2,7 °C, w Kochcicach o 2,1 °C). Temperatura ta była zbliżona do notowanej w listopadzie

poprzedniego sezonu wegetacyjnego. Średnia temperatura maksymalna, wysoka, zwłaszcza w Pawłowicach była

zbliżona do notowanej w listopadzie poprzedniego roku. Najwyższą temperaturę zanotowano w Kochcicach 1 listopada (17,5

°C). Rok wcześniej temperaturę maksymalną notowano 14 listopada (14,6 oC). Najniższa temperatura notowana w listopadzie

2010 r. to -14,2 °C (30 listopada (w 2009 r. -4,4 oC – 4 listopada)).

Grudzień 2010 Miesięczna suma opadów w Pawłowicach ukształtowała się na poziomie zbliżonym do

średniej wieloletniej, w Kochcicach była nieco wyższa. Opady grudniowe występowały w postaci śniegu – grubość okrywy

śnieżnej przez dwie pierwsze dekady była większa (w Kochcicach wynosiła około 20 cm). W trzeciej, najuboższej w opady

dekadzie grudnia, grubość okrywy śnieżnej zmniejszyła się do około 5 cm. Temperatura powietrza, średnia dla grudnia 2010 r.

była niższa od średniej wieloletniej o 4,6 °C w Pawłowicach i o 5,5 °C w Kochcicach i była jedną z najniższych w ostatnim dziesięcioleciu.

W poprzednim sezonie wegetacyjnym średnia temperatura dla grudnia była w Pawłowicach identyczna ze średnią

wieloletnią, zaś w Kochcicach wyższa o 0,4 °C. Najniższą temperaturę w grudniu 2010 r. zanotowano w Kochcicach 5 grudnia

(-19,1 °C). W poprzednim sezonie największy spadek temperatury w Kochcicach zanotowano 19 grudnia (-22,6 oC). Średnie

minimalne temperatury w grudniu 2010 r. w Pawłowicach i Kochcicach były zbliżone (-9,0 °C i -9,6 °C). Były one dużo niższe

w porównaniu do grudnia 2009 r. (-2,7 °C i -3,4 °C).

Styczeń 2011 Miesięczne sumy opadów w Pawłowicach i Kochcicach były niższe od średniej wieloletniej.

W stosunkowo większym nasileniu występowały w II dekadzie. Bardzo skąpe były dekadowe sumy opadów

w III dekadzie stycznia (w Pawłowicach i Kochcicach nie osiągnęły wartości 2 mm). Okrywa śnieżna występowała

w I dekadzie (grubość 5–19 cm w Pawłowicach i około 5 cm w Kochcicach), w II dekadzie zanikła. W III dekadzie grubość