pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

pobierz plik.pdf - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Konkurs w ramach Priorytetu VIII

Poddziałanie anie 8.1.1, I i II typ projektów –

typy i kryteria wyboru projektów


PRIORYTET VIII

Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1

• ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE

• Poddziałanie 8.1.1

Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

– projekty konkursowe


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Typy projektów:

• Ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami

dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.:

zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników,

organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania

technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w

prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

• Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym

dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności

w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub

rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami

inwestycyjnymi).


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Grupy docelowe:

• przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na

podstawie umowy cywilno-prawnej).

„Przedsiębiorca” w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej

Projektodawcy:

• Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie

przepisów odrębnych).

WAŻNE: Wnioskodawcą w praktyce jest beneficjent pomocy publicznej (firma realizująca projekt

„dla siebie”) albo podmiot realizujący projekt na potrzeby danej konkretnej firmy/firm (np.

firma konsultingowa)


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Kryteria dostępu (obligatoryjne):

• Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikro- i/lub małe i/lub średnie

przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę

(oddział, filia) na terenie województwa pomorskiego (zgodnie z zapisami dokumentu

rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich

pracownicy posiadający miejsce pracy na jego terenie.

• Projektodawcą jest wyłącznie przedsiębiorstwo będące beneficjentem pomocy

publicznej na szkolenia i/lub doradztwo w ramach realizowanego projektu lub

podmiot realizujący projekt wyłącznie na potrzeby wskazanego we wniosku

konkretnego przedsiębiorcy/przedsiębiorców.

• Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w

ramach danego konkursu.

• Maksymalny okres realizacji projektu nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

• Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN.

• Beneficjent, w okresie realizacji projektu, prowadzi biuro projektu na terenie

województwa pomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu

(dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych

związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym

projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku).


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Kryteria strategiczne (fakultatywnie):

• Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% mikroprzedsiębiorstwa posiadające

siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) poza Trójmiastem na

obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego

właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności) oraz ich pracownicy

(zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013). – 10 pkt

• Grupę docelową w projekcie stanowi w 100% co najmniej 10 mikroprzedsiębiorstw.

– 10 pkt

• Projekt jest w całości komplementarny z inwestycjami planowanymi do

realizacji/realizowanymi/zrealizowanymi w przedsiębiorstwie, będącym

beneficjentem pomocy publicznej, które zostały dofinansowane (beneficjent pomocy

publicznej posiada podpisaną umowę o dofinansowanie) z Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi

Priorytetowej 1, Działanie 1.1 i 1.2. – 5 pkt


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Kryteria strategiczne (fakultatywnie):

• Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% przedsiębiorstwa z województwa

pomorskiego wchodzących w skład tzw. klastra kluczowego (zgodnie ze stosowną

decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie nadania statusu klastra

kluczowego). – 5 pkt

• Projekt w całości realizuje zakres tematyczny dotyczący wyłącznie zarządzania

wiekiem w przedsiębiorstwie, w tym tworzenia strategii zarządzania wiekiem w

firmie. – 5 pkt

• Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby, które ukończyły 45 rok życia. –

5 pkt


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Kluczowe dla oceny jakości wniosku w ramach 8.1.1

informacje i elementy zawarte w projekcie przez projektodawcę

Cel projektu (3.1)

• I i II typ projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 dotyczy przede wszystkim wsparcia dla

PRZEDSIĘBIORCOW i ma służyć poprawie sytuacji rynkowej i konkurencyjności FIRM –

uzasadnienie powinno więc zawierać diagnozę sytuacji i analizę potrzeb z punktu widzenia

problemów przedsiębiorstwa a nie samych pracowników/osób pracujących - ich kwalifikacji,

sytuacji na rynku pracy!

• W przypadku projektów składanych przez konkretne firmy na własne potrzeby lub

realizowanych na zlecenie konkretnych wskazanych we wniosku przedsiębiorstw możliwe

sytuacje:

– Bardzo ogólne informacje o problemach, analizie potrzeb, grupie docelowej i rekrutacji –

zasłanianie się tajemnicami firmy, powoływanie się na wewnętrzne raporty i analizy bez

przedstawienia ich zawartości

– Mniejszy nacisk na ogólną sytuację społeczno-gospodarczą w regionie, powszechne procesy i

tendencje rynkowe, sytuacje na rynku pracy – w zamian dopuszczalna możliwość

formułowania indywidualnych potrzeb i wąskich indywidualnych analiz (w zgodzie z celami

PO KL)


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Pomoc publiczna – najważniejsze elementy i informacje

we wniosku w ramach 8.1.1

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki z 8 lipca 2009 r.

Znajomość fragmentów podręcznika niezbędnych do oceny prawidłowości wniosku z zasadami

pomocy publicznej (w tym wyliczeń wkładu prywatnego)

2.2 Pomoc publiczna na szkolenia (s. 13-18)

2.3 Pomoc publiczna na zakup usług doradczych dla mikro-, małych i średnich

przedsiębiorstw (s. 18-20)

2.5 Pomoc de minimis (s. 21-23)

4.8 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki (s. 40-44)

5.2 Pomoc na szkolenia (s. 47-50)


Poddziałanie 8.1.1

KONKURS I (zamknięty) - na wsparcie przedsiębiorstw

i ich pracowników -

Pomoc publiczna – najważniejsze elementy i informacje

we wniosku w ramach 8.1.1

Za niezgodność z zasadami pomocy publicznej (kryteria horyzontalne) należy uznać w szczególności:

• niezaznaczenie w budżecie szczegółowym projektu wydatków objętych pomocą publiczną w

przypadku stwierdzenia występowania pomocy publicznej w projekcie na podstawie informacji

zawartych w treści wniosku,

• zastosowanie nieprawidłowego poziomu intensywności pomocy w budżecie szczegółowym projektu w

stosunku do informacji zawartych w treści wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na szkolenia

ogólne w odniesieniu do szkoleń specjalistycznych lub intensywności pomocy dla dużych

przedsiębiorstw, w przypadku pomocy kierowanej do średnich przedsiębiorstw,itp.),

• zastosowanie nieprawidłowego rodzaju pomocy w odniesieniu do form wsparcia przewidzianych we

wniosku (np. przyjęcie intensywności pomocy na świadczenie usług doradczych dla małych i średnich

przedsiębiorstw w przypadku szkoleń ogólnych zawierających element doradztwa powiązanego ze

szkoleniem).

Jednocześnie, za niezgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

• nie są uznawane ewidentne błędy rachunkowe skutkujące naruszeniem proporcji pomiędzy kwotą

udzielonej pomocy publicznej (intensywnością pomocy) oraz wysokością wkładu prywatnego

wnoszonego przez beneficjenta pomocy.


Dziękuj

kuję za uwagę

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk 80-819

tel. 058 326 81 90, fax 058 326 81 93

E-mail: defs@woj-pomorskie.pl

More magazines by this user
Similar magazines