Đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 2 - Nguyễn Bỉnh Khiêm

nbkhiem.com.vn

Đề kiểm tra giữa kỳ 2 lớp 2 - Nguyễn Bỉnh Khiêm

TRNG TH NGUY N BNH KHIÊM


TÊN: …………………....................

LP:…………........................................

S

báo

danh

K – GIA HC K II / NH 2009 – 2010

MÔN TOÁN LP 2

Thi gian làm bài: 40 phút

Giám th

Giám th


S

mt mãth t


im Giám kho Giám kho S

mt mã


th t
!" !#"


$ %$$$$$ &'


()"*+""*"*+""*,)#"*

%( ( &,'($-.////+0*"1"*

(2 %( ( &(
34"*56""0* 4

1 +078

9"&5+ ! "#$ :+0*"1"*

(, %(2 (; &(;


C SINH KHÔNG C VIT VÀO KHUNG NÀY

VÌ ÂY LÀ PHÁCH, S RC I MT>+"#""!0*?


TRNG TH NGUY N BNH KHIÊM

TÊN: ………………….....................

LP:………….........................................S

báo

danh

KTK – HC K II – NH : 2009 – 2010

MÔN TING VIT LP 2

KIM TRA C

Giám th 1 Giám th 2


S

mt mã


im Giám kho 1 Giám kho 2 S

mt mã


th t


th t
!"#$#%$&"'()*+,!*-%#%.* /0*1

$23&1.)4'12)*&,2 ,2&,5 %*$ $/'$

61 . *7

89


61 !"#. *:

89


89

61;!$%&!. *<

89

89


# '" '!#"$!( #"$

=8$*,!*>$*/1

)))))*+

=*? *@'$*')!2

)))))*,

;=A!$%$$3,25(2*B

)))))*,

=A.)4'1$*32)*&,2 ,2

)))))*,

!-%.

)))))*/

%012#"$34


8$*,!*=/1;$=*?> *@'$*')!2>#/1.0 *C$

8/1,!*>+D2* *?> *@'$*');E!2>+$

8/1;,!*$ D2* *?> *@'$*')+!2.')4,2>+$

8/1++$ ;=A!$%$$

8/17,!*$ 8&/'E>+$

8/1:,!*>+$ 8&/'$&5 5#$

8.,2,!*$=A.)4'1$*32)*&,2 ,2$

A.)4'1/$)3F,G$/.0.1*>+$

D2*.)4'1$/'F.)4'13$


THÍ SINH KHÔNG C VIT VÀO KHUNG NÀY

VÌ ÂY LÀ PHÁCH, S RC I MT


5#!( '5 !

5 !$#63'%3!"#'%76#33'!$(88%!9#%:$ !; (0:5 ! '<

(#='="6$(>'%5$;# '#8?$

' '(@8+$
H2=====->+$
H2;I==-$H2II-$

H2+II-$


J +

J#$5#19'5 !K&1/,%1%$23(

.1/0./'3.)4'1$* !')câu 1và câu 2

1. 6,2 ,2LM

=*L

=*L

=L

=6,2$0*F$,5*N(,$1 */'1$%M

=O4#,.,2$5

=O, !*!2

=O *0 !*2*3,!$!

;=H!1*>6,2$0*F#3 /,! 1M

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

=8F2)%%$ *

9

! "!

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

+=H,4$&"/'$23$*P)(3,!2.!*Q*

!L3F!!#=

9#$!"!


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


TRNG TH NGUY N BNH KHIÊM

TÊN: ………………….....................

LP:………….........................................S

báo

danh

KTK – GIA HC K II – NH : 2009 – 2010

MÔN TING VIT LP 2

KIM TRA VIT

Giám th 1 Giám th 2


S

mt mãth t

im Giám kho 1 Giám kho 2 S

mt mã


th t


)))))))*K


L'9%'#8!1#
'D'3;.*,$+

R&,2$ *,&1&,!1M'#$4%@%@N

&,!/1&1$9 K%01 '$ 'D'3;

61(2*#?4GP)>/0&,!.0.1*,0>$/'+$,L#

4G./1>+$,L#> /0*4G*!* @./1$,L#45

H/0&,!(2*.0.1*>&,5$%>()*>(,L/0&1

1(2*,0./1$,L#11


THÍ SINH KHÔNG C VIT VÀO KHUNG NÀY

VÌ ÂY LÀ PHÁCH, S RC I MT


)))))))*K


L'9%'#8!1#

OPLQ RS.TUKC'3V


96#.

$hãy vit mt on vn ngn (t 3 n 5 câu) nói v mt con vt mà

em thích.

R'3

= J#P&% 1MJ#y nó âuM

= N*) $,L#*N L%M

;= $%*)&%*N *% *C>$*3,2M

= AN)#),#$!&'&%$ /,! 1M


5#8$

More magazines by this user
Similar magazines