ProjEktni PartnEri trajanjE ProjEkta i financiranjE ciLjEVi ProjEkta ...

bim.lbg.ac.at

ProjEktni PartnEri trajanjE ProjEkta i financiranjE ciLjEVi ProjEkta ...

Ciljevi projekta

Opći cilj ovog twinning projekta je uspostava učinkovitog

i djelotvornog sustava za suzbijanje diskriminacije u svrhu

podizanja razine zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj.

Projekt će ojačati kapacitete dviju korisničkih institucija

- Ureda pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela

nadležnog za suzbijanje diskriminacije i Ureda za ljudska

prava i prava nacionalnih manjina kao državnog tijela koje

je izravno uključeno u borbu protiv diskriminacije. Razvit

će se učinkovit sustav za praćenje pritužbi na diskriminaciju,

te za prikupljanje i praćenje podataka o jednakosti (tzv.

Equality data). Završno, izradit će se sveobuhvatan sustav

za potporu žrtvama diskriminacije.

Aktivnosti u okviru projekta

U okviru prve komponente projektnih aktivnosti stručnjaci/

kinje će pripremiti i provoditi edukacije prilagođene potrebama

različitih ključnih aktera u institucionalnom okviru za

provedbu antidiskriminacijskog zakonodavstva. Edukacije

sudaca/tkinja, državnih odvjetnika/ca i drugih relevantnih

dionika u području antidiskriminacije bit će usmjerene

na važeće hrvatsko antidiskriminacijsko zakonodavstvo i

pravni okvir EU za zaštitu od diskriminacije. Zaposlenici/e

Ureda pučkog pravobranitelja i posebnih pravobraniteljica

za ravnopravnost spolova, djecu i osobe s invaliditetom

unaprijedit će sposobnosti posredovanja i postupanja po

pritužbama iz područja diskriminacije. Nadalje, nevladine

organizacije i socijalni partneri će zajedno s Uredom

pučkog pravobranitelja i posebnim pravobraniteljicama ojačati

kapacitete za miješanje u sudske postupke kao i kapacitete za

podnošenje udružnih tužbi.

U okviru druge komponente projekta, stručnjaci/kinje iz države

članice EU će u suradnji s djelatnicima/ama Ureda pučkog

pravobranitelja i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih

manjina izraditi preporuke za razvoj programa/baza podataka

za prikupljanje podataka i praćenje pritužbi na diskriminaciju,

sudskih predmeta u vezi diskriminacije i podataka o jednakosti

(tzv. Equality data). Stručnjaci/kinje će pripremiti smjernice i

provesti edukacije o korištenju programa/baza podataka. Nadalje,

unaprijedit će se institucionalni kapaciteti Ureda pučkog

pravobranitelja i posebnih pravobraniteljicavezani uz izvješćivanje

i prikupljanje podataka za statističko praćenje diskriminacije.

Konačno, treća komponenta ima za cilj uspostavljanje usluge

telefonskog savjetovanja u Uredu pučkog pravobranitelja, u cilju

pružanja početnih informacija i potpore potencijalnim žrtvama

diskriminacije te unaprjeđenje sustava postupanja s pojedinačnim

pritužbama i unapređenje suradnje Ureda pučkog pravobranitelja

i nevladinih organizacija.

Očekivani rezultati

• Unapređenje vještina 240 državnih službenika/ca i drugih

ključnih aktera u prepoznavanju diskriminacije i radu na slučajevima

diskriminacije.

• Razvoj programa edukacije koji će se u budućnosti moći koristiti

kako bi se unaprijedile sposobnosti relevantnih dionika.

• Unapređenje sustava potpore žrtvama diskriminacije.

• Uspostava sustava za prikupljanje podataka o pritužbama

na diskriminaciju i podataka o jednakosti (tzv. Equality data).

• Unaprjeđenje suradnje između Ureda pučkog pravobranitelja,

posebnih pravobraniteljica i nevladinih organizacija.

Projektni partneri

Republika Hrvatska

Pučki pravobranitelj

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike

Hrvatske

Država članica EU

Vodeći partner u državi članici Europske unije je Ludwig

Boltzmann institut za ljudska prava uz potporu:

• Pravobranitelja/ice za jednako postupanje Republike Austrije,

• Odbora pravobranitelja/ice Republike Austrije,

• Radnog i socijalnog suda - Savezno ministarstvo pravosuđa,

• Saveznog ureda za socijalnu skrb,

• Grada Beča - Odjela za integraciju i raznolikost

• Savezne pokrajine Salzburg - Odjel za žene i jednako postupanje.

Trajanje projekta i financiranje

Provedba projekta započela je u studenom 2011. godine i trajat

će 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta je 690.000 €. Iznos od 655.500

€ financira Europska unija, a 34.500 € sufinanciranja Republika

Hrvatska.


Za više informacija

Ovaj projekt financira Europska unija

Barbara Liegl

Stalna twinning savjetnica

Ured pučkog pravobranitelja

Opatička 4

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 4569 743

E-Mail: barbara.liegl@ombudsman.hr

Pučki pravobranitelj

Opatička 4

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 4851 855

Web: http://www.ombudsman.hr/en.html

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Trg maršala Tita 8/1

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 4877 660

Web: http://www.ljudskaprava-vladarh.hr

SAFU - Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Ulica grada Vukovara 284 (Objekt C)

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 4591 245

Fax: +385 1 4591 133

E-Mail: info@safu.hr

Web: http:// www.safu.hr

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Trg žrtava fašizma 6

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 1 4896 500

E-Mail: delegation-croatia@ec.europa.eu

Web: www.delhrv.ec.europa.eu

Projekt provode: Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava, Pučki pravobranitelj, Ured za ljudska

prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva

je odgovornost Ludwig Boltzmann Instituta za ljudska prava, Pučkog pravobranitelja i

Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te se ni

na koji način ne može smatrati da održava gledišta Europske unije.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) pruža pomoć

unutar okvira Europskog partnerstva za potencijalne zemlje

kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja kandidatkinja.

IPA program je stvoren kao fleksibilni instrument koji se

sastoji od 5 komponenti, s glavnim ciljem potpore izgradnji

institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući temeljne

slobode, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju,

administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni

razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu

suradnju.

Europska unija se sastoji od 27 država članica koje su odlučile

postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajedno,

tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile su

zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja podržavanjem

kulturne raznolikosti, tolerancije i osobnih sloboda. Europska

unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti

sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

Više o projektu na

www.ombudsman.hr

www.ljudskaprava-vladarh.hr

IPA program Europske unije za Hrvatsku

IPA 2009

Twinning Projekt

Uspostava cjelovitog

sustava za zaštitu od

diskriminacije

Projekt provode

Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava

Republika Austrija

Pučki pravobranitelj

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Republika Hrvatska

More magazines by this user
Similar magazines