3. Témata bakalářských prací

oldwww.upol.cz

3. Témata bakalářských prací

Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku.

2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad.

3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi.

4. Celiakie u dětí.

5. Informovanost o HIV onemocnění u žáků na středních školách.

6. Senioři a jejich vzdělávání - Universita třetího věku.

7. Znalosti a první pomoc při onemocněné cukrovkou u žáků na II. stupni základních škol.

8. Vliv užívání antibiotik na vývoj mléčného chrupu u dětí.

9. Volné téma dle vlastního návrhu studentů.

1


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

1. Zdravý životní styl u dětí v MŠ.

2. Adekvátní výukové metody v MŠ pro oblast podpory zdraví a zdravého životního stylu (výživa,

poruchy příjmu potravy).

3. Adekvátní výukové metody v MŠ pro oblast podpory zdraví a zdravého životního stylu (kouření,

alkohol).

4. Výživové aspekty dětí předškolního věku.

5. Výživa a její specifika v oblasti fitness.

6. Výchova ke zdraví na ZŠ - očima žáků i pedagogů.

8. Výukové formy a metody ve Výchově ke zdraví.

9. Výuka Výchovy ke zdraví = aktivní přístup ke zdraví

10. Aktivační výukové metody ve Výchově ke zdraví (různé tématické oblasti - výživa, reprodukční

zdraví, osobnostní rozvoj…).

12. Pohledy zdravotních sester a nutričních terapeutů na problematiku poruch příjmu potravy. (lze

rozdělit zdravotní sestry x nutriční terapeuti).

13. Proanablogy a legislativa v ČR.

14. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (adekvátní témata pro celoživotní vzdělávání -

nabídka a poptávka).

15. Nejaktuálnější výzkumy a závěry v oblasti poruch příjmu potravy v zahraničí.

2


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

MUDr. Jiří Charamza

1. Problematika domácí péče o pacienta po cévní mozkové příhodě.

2. Problematika dárcovství orgánů k transplantaci.

3. Hodnocení tělesného složení podle antropometrických metod (metoda podle Pařízkové,

Matiegkova metoda) a bioelektrické impedance.

4. Somatický vývoj a motorická výkonnost dětí předškolního věku.

5. Somatický vývoj a motorická výkonnost vesnických a městských dětí a mládeže.

6. Metodická práce: poruchy podélné a příčné klenby nohy (příčiny, kompenzační cvičení,

zpracování prezentace).

3


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

PaedDr. et Mgr. Marie Chrásková Ph.D.

Bakalářské práce

1. Stravovací zvyklosti žáka ZŠ jako rizikový faktor vzniku nadváhy.

2. Utváření zdravotní gramotnosti žáka ZŠ.

3. Životní styl žáka ZŠ ve vztahu k využívání informačních technologií.

4. Kvalita života v závislosti na životním stylu a výživě.

5. Vliv reklamy na životní styl.

6. Kvalita života seniorů v závislosti na předchozím životním stylu.

Diplomové práce

1. Studenti pedagogické fakulty a jejich vztah k integraci osob s handicapem.

2. Postoje žáků alternativních základních škol k vybraným pojmům školního a sociálního

prostředí.

3. Hodnotová orientace žáků alternativních a běžných základních škol.

4. Problematika reprodukční medicíny z hlediska bio-psycho-sociálních aspektů.

5. Role speciálního pedagoga v problematice hospitalizace osob se zdravotním postižením.

6. Hospitalizace seniora jako stresový faktor a možnosti jeho eliminace.

4


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

1. Úroveň pohybové aktivnosti vybraného vzorku populace.

2. Výživa a pohyb jako prevence vzniku civilizačních chorob.

3. Postoje studentů k sexuální výchově.

4. Složení těla.

5. Problematika zátěže zdravotníků geriatrických zařízení.

6. Problém tabakismu (konzumu alkoholu) u pubescentů a adolescentů v regionu.

7. Dlouhodobé sledování rozměrů nohy a stavu klenby nohy u dětí mladšího a staršího

školního věku ve vztahu k hygienickým podmínkám obouvání (pozn.: s bakalářskou prací je

nutné začít již v 1. ročníku studia).

8. Dlouhodobé sledování rozměrů nohy a stavu klenby nohy u adolescentů ve vztahu k

hygienickým podmínkám obouvání (pozn.: s bakalářskou prací je nutné začít již v 1. ročníku

studia).

9. Mapování způsobů vedení porodů v České republice, trendy posledního desetiletí.

10. Stravovací zvyklosti obyvatel České republiky.

11. Životní styl vybraného vzorku populace.

12. Prevence zubního kazu v regionu.

13. Kvalita a délka spánku současných adolescentů.

14. Digitalizace obrazového archivu Katedry antropologie a zdravovědy (vhodné pro studenty

se zkušenostmi s fotografií a digitálními technologiemi).

5


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

1. Rozměry nohy a stav klenby nohy u dětí předškolního a mladšího školního věku ve vztahu

k hygienickým podmínkám obouvání.

2. Vztah biologického růstového a proporcionálního věku k chronologickému věku dětí a

mládeže.

3. Školní zralost a somatické parametry dětí.

4. Vztah antropometrického somatotypu Heath-Carter k motorické výkonnosti dětí a mládeže.

5. Somatický vývoj a motorická výkonnost dětí předškolního věku.

6. Somatický vývoj a motorická výkonnost vesnických a městských dětí a mládeže.

7. Tělesné složení u mládeže v období dospívání.

8. Somatické a funkční charakteristiky studentů vysoké školy.

9. Hodnocení tělesného složení podle antropometrických metod (metoda podle Pařízkové,

Matiegkova metoda) a bioelektrické impedance (BIA).

10. Školní taška a držení těla u dětí mladšího školního věku.

11. Projektový den zaměřený na pohybovou a aktivitu a zdravou výživu pro žáky na základní

škole.

12. Hodnocení životní stylu žáků na základní a střední škole.

13. Hodnocení stavu rozměrů školního nábytku k somatickému růstu u dětí.

14. Stomatologické preventivní programy a jejich význam v pedagogickém procesu

v mateřských a základních školách.

15. Zubní prevence – důležitý aspekt ve výchovně-vzdělávacím procesu a životním stylu dětí a

mládeže.

16. Metodická práce: správné držení těla (význam, charakteristika, zásady správného držení

těla, cvičení pro správné držení těla, zpracování prezentace).

17. Metodická práce: zvětšená hrudní kyfóza a bederní lordóza (příčiny, kompenzační cvičení,

zpracování prezentace)

18. Metodická práce: pohybová aktivita v prevenci dětské obezity.

19. Metodická práce: skoliotické držení těla (příčiny, kompenzační cvičení, zpracování

prezentace).

20. Metodická práce: poruchy podélné a příčné klenby nohy (příčiny, kompenzační cvičení,

zpracování prezentace).

21. Metodická práce: obezita u dětí a mládeže (příčiny, pohybová aktivita.

6


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

Mgr. Jana Majerová

1. Aktivizační metody ve výuce somatologie (ošetřovatelství, první pomoci)

2. Didaktické metody ve výuce zdravovědných předmětů.

3. Elektronické učební texty pro výuku první pomoci (somatologie, ošetřovatelství, klinické

propedeutiky).

4. Didaktické hry pro výuku ve zdravovědných předmětech.

5. Didaktické prostředky a jejich využití ve výuce somatologie (ošetřovatelství, první pomoci).

6. Analýza učebnic pro výuku zdravovědných předmětů.

7. Znalosti a dovednosti žáků středních škol v poskytování první pomoci.

8. Problematika výuky první pomoci na základních školách.

9. Úroveň znalostí pedagogických pracovníků v oblasti poskytování první pomoci

10. Vybrané aspekty životního stylu žáků základních a středních škol.

11. Volné téma.

7


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

1. Péče o nemocné s vybranými chorobami s aplikací na domácí péči.

2. Komparace kvality poskytované péče u vybraných onemocnění v ČR a v zahraničí.

3. Etické problémy v práci zdravotníků.

4. Zdravotník – profesionál v roli pacienta.

5. Bazální stimulace v práci sociálně zdravotnického pracovníka.

6. Poskytování první pomoci při vybraných akutních stavech.

7. Životní styl seniorů ve vybrané lokalitě.

8. Životní styl zdravotních sester, sociálních pracovníků ve zvoleném regionu.

9. Rizika malnutrice u seniorů.

10. Problematika pádů u geriatrických klientů.

11. Pitný režim u nemocných různých věkových kategorií.

12. Výživa onkologických klientů a její zvláštnosti.

13. Volný výběr tématu dle konzultace.

Témata bakalářských prací pro studijní obor Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

– kombinovaná forma studia

1. Znalosti žáků (pedagogů) 2. stupně základních škol při poskytování první pomoci u

termických poranění.

2. Znalosti žáků (pedagogů) 2. stupně základních škol při poskytování první pomoci při

zástavě dechu a pulsu.

3. Znalosti žáků (pedagogů) 2. stupně základních škol při poskytování první pomoci při

zlomeninách.

4. Znalosti žáků (pedagogů) 2. stupně základních škol při poskytování první pomoci při

krvácení.

5. Znalosti pedagogů základních škol při poskytování první pomoci u vybraných akutních

stavů u dětí.

6. Dodržování zásad pitného režimu u žáků základních škol.

7. Hospicová péče o klienty ve vybraném regionu.

8. Problematiky fungování a poskytování péče zvolené Agentury domácí péče.

9. Umírání a smrt z pohledu zvolené věkové kategorie.

10. Eutanázie.

8


Inovace a modernizace výchovy ke zdraví

CZ.1.07/2.2.00/18.0009

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Témata bakalářských a diplomových prací

pro akademický rok 2012 – 2013

1. Antropometrický pohled na Vitruviovu figuru.

2. Zdravotní stav začínajícího učitele.

3. Zdravý životní styl začínajícího učitele.

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

4. Úroveň pracovního prostředí začínajícího učitele.

5. Začínající učitel a jeho sociálně-ekonomické zázemí.

6. Matriky a matriční úřady jako zdroj demografických informací pro správní činnost.

7. Volné téma dle konzultace.

9

More magazines by this user
Similar magazines