SIM wydanie 36 - Szczeciński Informator Medyczny

bkt.pl

SIM wydanie 36 - Szczeciński Informator Medyczny

NR 36 - Zima 2011

Wydawnictwo BKT

ARTYKU¸Y

K ASY FISK AL NE DL A LEKARZY 8-9

L EP IEJ S¸ YSZEå .......................12

L ASER ÂW IAT ¸O K TÓR E L EC ZY... 16

NOW OCZESNE P ROT EZY ............20

MANU AL NA T ERAPIA B RZUC HA ..26

LECZENIE KR¢GO SŁ UP A ............26

˚YC IE BEZ B ÓL U ......................33

SKARB INKÓ W PAU D’AR CO ..36-38

O DMŁADZANIE T WARZY ............42

KUPON RABATOWY

NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - PATRZ STRONY 8-9


Ultrasonografia

91 4 33 82 88

MI¸OÂå OD PIERWSZEGO SPOJRZENIA

ULTRASONOGRAFIA

TRÓJWYMIAROWA 3D-4D

DIAGNOSTYKA PO¸O˚NICZO-GINEKOLOGICZNA

KTG - badania kardiotokograficzne.

USG ginekologiczne i poło˝nicze, USG sutka.

Leczenie chorób kobiecych.

Prowadzenie cià˝y. Opieka nad kobietà ci´˝arnà.

Profilaktyka ginekologiczna w pe∏nym zakresie.

Operacje i zabiegi ginekologiczne. Badania prenatalne.

CENTRUM DIAGNOSTYKI

POŁO˚NICZO-GINEKOLOGICZNEJ

Dr n. med. Kwiatkowski Sebastian specjalista ginekolog-po∏o˝nik

Dr n. med. Ustianowski Przemysław specjalista ginekolog-po∏o˝nik

Dr n. med. Wydra Ewa Maria specjalista ginekolog-po∏o˝nik

Dr n. med. Dariusz ˚ebie∏owicz specjalista ginekolog-po∏o˝nik

Szczecin, ul. Bogurodzicy 1

rejestracja od godz. 15 00 do 20 00

tel. 91 820 68 69, kom. 601 782 301

www.darmed.net

2

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Alergie

Szczeciƒski Informator Medyczny 3


Medyczne Usługi

91 4 33 82 88

NOWY STANDARD USŁUG

MEDYCZNYCH W SZCZECINIE

Nasza oferta:

• Alergolog

• Chirurg

• Diabetolog

• Dietetyk

• Endokrynolog

• Gastrolog

• Ginekolog

• Kardiolog

• Laryngolog

• Psychiatra

• Psycholog

• Pulmonolog

• Reumatolog

• Internista

• Neurolog

• Seksuolog

• Lekarz Medycyny

Pracy

• USG, EKG

• Ortopeda

• Biofeedback

• Badania

laboratoryjne

• Badania

marynarzy,

kierowców

• Opieka dom.

Zapraszamy codziennie (Pn.÷Pt.) 7÷20

Rejestracja telefoniczna:

91 433 61 35, 91 434 55 95, 91 464 69 42

Szczecin, al. Wyzwolenia 7 (koło Małego ZOO)

www.pramed.pl / rejestracja@pramed.pl

4

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Leczenie Zeza

Szczeciƒski Informator Medyczny 5


Medyczne Centrum

91 4 33 82 88

6

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88 Opieka zdrowotna

• Badania USG DOPPLER

• Badania USG

USG brzucha, piersi, tarczycy, stawów,

ciemiàczka, Êlinianki...

• Mammografia

Umowa z NFZ

• Radiologia ogólna

• Radiologia stomatologiczna

zdj. z´bowe, pantogram, telerentgenogram

Szczecin - Zdroje

ul. Batalionów Chłopskich 86

Szczeciƒski Informator Medyczny

7


Kasy i Urzàdzenia Fiskalne

91 4 33 82 88

KASY FISKALNE

gwarantowane z kuponem rabatowym SIM

JAKIE KASY DLA LEKARZY?

Co to jest kasa rejestrujàca

i do czego słu˝y?

Kasa fiskalna - samodzielne

urzàdzenie do prowadzenia sprzeda˝y.

Jakie kasy dla lekarzy?

Kasa mobilna - mała i lekka,

prosta w obsłudze:

• pojemny akumulator, który

umo˝liwi całodobowà prac´

kasy,

• mo˝liwoÊç pracy w trudnych

warunkach atmosferycznych

(wysokie i niskie temperatury).

• mo˝liwoÊç zasilania z gniazda

zapalniczki samochodowej,

• mechanizm drukujàcy umo˝liwiajàcy

łatwà wymian´ papieru,

• skróty klawiszowe - przypisanie

do klawiszy najpopularniejszych

funkcji, usług, raportów,

• pyłoszczelna klawiatura z wkładkà

opisanà usługami (z mo˝liwoÊcià

jej wymiany),

• praca i wydruk niezale˝nie od

poło˝enia, zapis danych na karcie

pami´ci,

• Praca ON-Line z komputerem,

Drukarka fiskalna - urzàdzenie

podłàczone do komputera

i ÊciÊle współpracujàce z programem

sprzeda˝y.

Drukarka fiskalna z oprogramowaniem

dla gabinetów

lekarskich:

• wystawianie paragonów i faktur,

• mechanizm drukujàcy umo˝liwiajàcy

łatwà wymian´ papieru,

• szeroki zakres dodatkowych

wydruków niefiskalnych, m.in.

dokumentów do płatnoÊci elektronicznych

i programów lojalnoÊciowych,

• zapis danych na karcie pami´ci

DEON_e_med

NANO_e med.

ELZAB MERA_e

ELZAB MINI_e

SPÓŁDZIELNIA

INFORMATYK

70-206 Szczecin ul. Dworcowa 2a

sekretariat / centrala:

tel./fax 91 433 06 45

ksi´gowoÊç: 91 433 06 45 w. 16,

sklep firmowy:

tel./fax 91 433 97 39,

tel. kom 660 77 67 71

8

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88 Kasy i Urzàdzenia Fiskalne

KASY FISKALNE

gwarantowane z kuponem rabatowym SIM

SPECJALNA OFERTA DLA

SŁU˚BY ZDROWIA!!!

• bezpłatny transport na terenie miasta Szczecina,

• bezpłatne zaprogramowanie kasy,

• bezpłatne szkolenie,

• pomoc w przygotowaniu dokumentów niezb´dnych

przy rejestracji urzàdzenia w Urz´dzie Skarbowym,

• wydruk obligatoryjnych raportów

• rabat Handlowy uzale˝niony od iloÊci zakupionych urzàdzeƒ

• licencja na oprogramowanie PPM Prywatna Praktyka

Medyczna firmy Syriusz z Rzeszowa - kupujàcy kas´ otrzyma

nieodpłatnie jednostanowiskowà licencj´ oraz rocznà opiek´

autorskà na oprogramowanie PPM.

Oprogramowanie PPM obsługuje:

kartoteki pacjentów, historie

leczenia pacjentów, terminarz

wizyt, wydruk recept, raporty.

UWAGA:

PrzyjÊcie z kuponem gwarantuje

rabat oraz otrzymanie kasy

w terminie! Jeden kupon - jedno

urzàdzenie!

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

w zakresie urzàdzeƒ fiskalnych ELZAB

9 kwietnia br. o godz. 10.00 w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie ul. Rybacka 10. Podczas szkolenia planowana jest prezentacja

takich urzàdzeƒ jak kasy fiskalne: NANO_e med, ELZAB MINI_e, drukarki

fiskalne: DEON_e_med, ELZAB MERA_e oraz oprogramowania PPM - Prywatna

Praktyka Medyczna firmy Syriusz z Rzeszowa.

SPÓŁDZIELNIA INFORMATYK istnieje na rynku Pomorza

Zachodniego od 1991 roku i od poczàtku swej działalnoÊci zajmuje

si´ kompleksowà komputeryzacjà firm handlowych

i sklepów - od doradztwa poprzez

sprzeda˝ oraz instalacj´ sprz´tu komputerowego i sieci do

obsługi serwisowej po szkolenia włàcznie. Jest regionalnym

dystrybutorem urzàdzeƒ fiskalnych firmy ELZAB.

KUPON RABATOWY

SIM88 100 PLN 88SIM

NA KASY I URZÑDZENIA FISKALNE - SPECJALNA OFERTA INFORMATYKA

Szczeciƒski Informator Medyczny

9


Spis TreÊci / Dermatologia / OÊrodek Zabiegowy

91 4 33 82 88

SPECJALISTYCZNY OÂRODEK ZABIEGOWY

okulistyka • ortopedia • chirurgia r´ki • chirurgia plastyczna • stomatologia

zabiegi w ramach NFZ, , oraz prywatne

Szczecin, ul. Rydla 37, tel. 91 464 50 36, www.domlekarski.pl

Program “Si´gnij po pomoc” ma na celu pe∏nà

integracj´ i aktywizacj´ osób niepe∏nosprawnych.

Zapraszamy na www.siegnijpopomoc.pl

Spis TreÊci

ADOPCJE .................................................... 11 MEDYCYNA ESTETYCZNA ........... 24, IV okładka

ALERGIE ....................................................... 3 MEDYCYNA NATURALNA ........................ 24-27

APARATY S¸UCHOWE ............................ 11-13 MEDYCYNA SÑDOWA .................................. 28

APTEKI ................................................. 13, 14 ODZIE˚ MEDYCZNA...................................... 28

CHIRURGIA PLASTYCZNA .............................14 OPIEKA, OPIEKUNKI ...................................... 7

DOMY OPIEKI .............................................. 14 OPTYCY ...................................................... 28

DYSLEKSJA ................................................ 14 PRZYCHODNIE, PORADNIE ....................... 4, 15

LABORATORIA....................................... 14, 15 PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA ........... 29, 30

LEKARSKIE US¸UGI ..................................... 15 RADIOLOGIA ................................................. 7

LEKARZE SPECJALIÂCI..................................... RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA .......... 30, 31

DERMATOLODZY......................................... 15 REHABILITACJA............................... 31, 32, 33

ENDOKRYNOLODZY..................................... 15 REHABILITACYJNO-ORTOPEDYCZNY

GINEKOLODZY ............................................ 18 SPRZ¢T ...................................................... 34

KARDIOLODZY ....................................... 16-18 UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH ......... 34

LARYNGOLODZY ......................................... 18 UZALE˚NIENIA......................................... 3, 35

MEDYCYNY PRACY ..................................... 19 ZIELARSKIE SKLEPY .................................... 35

NEUROLODZY ............................................. 19 ˚YWNOÂå NATURALNA .......................... 36-38

OKULIÂCI ................................................... 19

PSYCHIATRZY............................................. 19

STOMATOLODZY.................................... 19-24

Wydawca: Wydawnictwo BKT, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2a,

tel. 91 433 82 88, 91 8 120 124, fax 91 488 11 21; www.bkt.pl; e-mail:sim@bkt.pl

Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç og∏oszeƒ, ani za ˝adne pomy∏ki lub

pomini´cia w og∏oszeniach zatwierdzonych przez klienta. Og∏oszenia sà opracowywane

wy∏àcznie na u˝ytek reklamy w Szczeciƒskim Informatorze Medycznym i nie mogà byç reprodukowane

bez pisemnej zgody wydawcy. Zdj´cie na okładce Marek Skibicki.

10

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Adopcje / Alergie / Aparaty Słuchowe

ADOPCJE

Adoption

OÂRODEK ADOPCYJNO - OPIEKU¡CZY

Szczecin, al. Wojska Polskiego 78, I p. tel./fax 91 422 14 44

Podaruj dzieciom swój 1%. nr KRS 0000288756

ALERGIE

Allergie

www.mamdom.org

ZAPRASZAMY:

kandydatów na rodziny adopcyjne i zast´pcze • kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka

kobiety w cià˝y w trudnej sytuacji ˝yciowej • rodziny i ma∏˝eƒstwa w kryzysie

KA˚DEMU OFERUJEMY BEZP¸ATNÑ POMOC PROFESJONALISTY!

CZEKAJÑ NA WAS: psycholog • terapeuta • logopeda • mediator • pedagog • prawnik

Czynne: codziennie 9 00 - 14 00 oraz pon., Êr., czw. 17 00 - 19 00

AGAMED•••••••••••••••••••••••••••

ul. Bràzowa 6 ........................... 519 055 858

ogłoszenie ...................................... str. 3

APARATY S¸UCHOWE

Hörgeräte

FORTE ••••••••••••••••••••••••••••

pl. Batorego 5E ........................ 91 812 47 11

ogłoszenie ..................................... str. 13

INTERSONIC ••••••••••••••••••••••••

ul. Energetyków 2. ......................91 441 21 97

ogłoszenie ..............................na tej stronie

artykuł ......................................... str. 12

INFORMACJA

MEDYCZNA

bez kierunkowego

24h

194-78

www.infotel.szczecin.pl

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Artur Kniaê

USŁYSZ, ZROZUM, ROZMAWIAJ !!!

Aparaty Słuchowe

Bezpłatne badanie słuchu - bez skierowania

Refundacja z NFZ, dofinansowanie - MOPR

Szczecin, ul. Energetyków 2

Przychodnia Portowa I pi´tro, pok. 107

pon.-piàtek 8 00 -16 00 tel. 91 441 21 97

Szczecin, ul. Gombrowicza 17b, os. Majowe

wt.-sobota 9 00 -12 00 tel. 91 462 77 57

www.protetyka-sluchu.pl

WIZYTY DOMOWE

www.sim.bkt.pl

Szczeciƒski Informator Medyczny 11


Aparaty Słuchowe

91 4 33 82 88

CZY MOG¢ LEPIEJ

SŁYSZEå, ROZUMIEå,

ROZMAWIAå .... ?

Drodzy Seniorzy, u Nas Paƒstwo zawsze

otrzymacie pewnà odpowiedê.

OczywiÊcie, ˝e tak!

Jako jedyni w Szczecinie posiadamy

nadany tytuł ,,GABINET PRZYJAZNY

PACJENTOWI’’ przyznany przez ekspertów

Polskiego Stowarzyszenia Protetyków

Słuchu, który Êwiadczy o wysokich

standardach usług, jakoÊci i profesjonalizmie.

Słuch w wieku dojrzałym, tak, jak cały

organizm starzeje si´. Jest to proces nieuchronny

i stale post´pujàcy, wywołany

wpływem Êrodowiska oraz schorzeniami

ogólnoustrojowymi.

Niedosłuchowi zwiàzanemu z wiekiem

mogà towarzyszyç szumy uszne oraz

zawroty głowy, które zwiàzane sà ze

zmianami naczyniowymi.

Dobór aparatu słuchowego przez naszego

protetyka mo˝e istotnie przyczyniç

si´ do poprawy Twojego słyszenia. To

znacznie prostsze ni˝ mogłoby Paƒstwu

si´ wydawaç. Uszkodzenie słuchu mo˝e

pogł´biaç si´ na przestrzeni czasu,

a osoba niedosłyszàca zwykle nie zdawaç

sobie z tego sprawy. Najcz´Êciej to

przyjaciele, czy rodzina zauwa˝ajà problem

wczeÊniej ni˝ sam zainteresowany.

Mogà zwracaç uwag´, ˝e ich nie słuchasz,

mogà byç poirytowani gdy zbyt

wysoko ustawiasz poziom głoÊnoÊci

telewizora. Cz´sto, prawdziwym problemem

nie jest sam niedosłuch, lecz fakt,

˝e nie jest on rozpoznawany we wczesnym

stadium.

Czy wiedzà Paƒstwo, ˝e niedosłuch

mo˝e wpłynàç negatywnie na wiele

aspektów ˝ycia, takich, jak: kontakty

z innymi ludêmi, czy komfort psychiczny?.

Obni˝a si´ poczucie własnej warto-

Êci, pojawi si´ zm´czenie, poirytowanie,

gdy˝ b´dziesz stale starał si´ usłyszeç

coÊ lepiej. Wszystko jednak mo˝na

poprawiç. Badania dowodzà, ˝e pacjenci

z niedosłuchem korzystajàcy z aparatów

słuchowych sà w lepszej kondycji

psychicznej i fizycznej. Poprawa słuchu

mo˝e całkowicie odmieniç Paƒstwa

˝ycie!

Aparaty słuchowe wprowadzà wiele

pozytywnych zmian w ˝yciu, sà małe,

dyskretne, proste w obsłudze. Ponownie

usłyszà Paƒstwo dêwi´ki, które od

dawna były niesłyszalne. Kluczem do

sukcesu w przyzwyczajaniu si´ do

nowych aparatów słuchowych jest cierpliwoÊç,

trening oraz pozytywne myÊlenie.

Usłyszysz coraz wi´cej dêwi´ków

ni˝ dotychczas: szum wody, tykanie

zegara, Êpiew ptaków, b´dziesz rozumiał

mówiàcych do Ciebie ludzi - zwłaszcza

w szumie otoczenia. Wraz z powrotem

dawnych mo˝liwoÊci, przekonajà

si´ Paƒstwo, ˝e im dłu˝ej nosimy aparaty

słuchowe, tym mniej czasu chcemy

sp´dzaç bez nich!

Badanie i dobór aparatu odbywa si´

w miłej i przyjaznej atmosferze. Koszt

aparatu słuchowego jest w cz´Êci refundowany

przez NFZ, a dla osób z orzeczeniem

o niepełnosprawnoÊci lub

grupà inwalidzkà przysługuje dodatkowe

dofinansowanie z Miejskiego OÊrodka

Pomocy Rodzinie (MOPR).

Dlatego nie zwlekaj dłu˝ej czekajàc na

stopniowe pogł´bianie si´ Twojego niedosłuchu,

zrób pierwszy krok w celu

poprawy słyszenia i skontaktuj si´

z nami.

JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji:

ul. Energetyków 2 (Przychodnia

Portowa) I-p. gab. 107 pon.÷piàtek

w godz. 8÷16 tel. 91/44 12 197;

oÊ. Majowe ul. Gombrowicza 17b

wtorek i sobota w godz. 9÷12.

tel. 91/462 77 57

Osobom niepełnosprawnym nie

mogàcym do nas dotrzeç zapewniamy

wizyt´ domowà tel: 694 601 206 wi´cej

informacji na: www.protetyka-sluchu.pl

Dla Nas najwa˝niejsza jest Twoja satysfakcja

z noszenia aparatów słuchowych,

jesteÊmy otwarci na uwagi i pytania,

które zwykle pojawiajà si´ w trakcie procesu

przyzwyczajania.

Badanie słuchu trwa krótko, a im szybciej

niedosłuch jest wykryty, tym lepiej.

NIE WAHAJ SI¢ DŁU˚EJ

I PRZYJDè DO NAS!

Serdecznie Zapraszamy

na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

w imieniu firmy ,,INTERSONIC’’

Protetyk Słuchu

Agnieszka Lewandowska

12

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Aparaty Słuchowe / Apteki

Szczecin, ul. Plac Batorego 5E

tel. 91 812 47 11, www.forte.biz.pl

APTEKI

Apotheken

APTEKA NA REDZIE •••••••••••••••••••

ul. Krakowska 67/68 ....................91 482 58 30

ogłoszenie .............................. na tej stronie

APTEKA POD PAPROCIÑ ••••••••••••••••

ul. W∏oÊciaƒska I .......................91 482 16 97

ogłoszenie ..................................... str. 14

APTEKA ÂW. CYRYLA I METODEGO•••••••••

pl. Matki Teresy z Kalkuty 6 ............91 423 18 68

ogłoszenie .............................. na tej stronie

APTEKA •••••••••••••••••••••••••••

mgr Czesława Toczkiewicz

ul. Łucznicza 64 ........................91 422 30 64

ogłoszenie .............................. na tej stronie

www.bil.aptek.pl

INFORMATOR

OLEKACH

APTEKA

mgr Czes∏awa Toczkiewicz

w przychodni

Zapraszamy od pn. do pt. w godz. 8 00 - 19 00

Szczecin, ul. ¸ucznicza 64, tel./fax 91 422 30 64

Âw. Cyryla i Metodego

ZAPRASZAMY CODZIENNIE

8:00 - 24:00

Szczecin, pl. Matki Teresy z Kalkuty 6

(dawny pl. Popiela)

tel./fax 91 423 18 68, tel. 91 423 55 93

“Na Redzie”

tel. 91 482 58 30 , fax 91 482 26 35

www.aptekanaredzie.pl

Szczecin ul. Krakowska 67/68

ka˝dy tu jedzie

pn. - pt. 8 00 - 20 00

sob. 8 00 - 15 00

Szczeciƒski Informator Medyczny 13


Apteki / Chirurgia Plastyczna

Domy Opieki / Dyslekcja / Laboratoria

91 4 33 82 88

LEKI RECEPTUROWE

Pomiar ciÊnienia krwi - bezp∏atny

Zapraszamy: poniedziałek- pàtek 8 00 - 20 00 , sobota 8 00 - 15 30

Szczecin, ul. W∏oÊciaƒska 1, tel. 91-482-16-97, fax 91-482-82-41

CHIRURGIA PLASTYCZNA

DYSLEKSJA

ul. Rydla 37. ............................91 464 50 36

ogłoszenie ........................................ str. 10

DOMY OPIEKI

Pflegehäuser

NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

OÂRODEK TERAPII

DYSLEKSJI

Szczecin, al. Papie˝a Jana Paw∏a II 42

tel. 091 489 17 47, kom. 0501 18 56 73

Informacja i rejestracja, bezp∏atne konsultacje

poniedzia∏ek - piàtek w godz. 14 00 - 16 00

LABORATORIA

Medizinisches Labor

GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ ••••••••••

ÂwinoujÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 321 93 32

ogłoszenie ..................................... str. 15

MED&LAB ••••••••••••••••••••••••••

ul. Swojska 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 464 42 19

ogłoszenie .............................. na tej stronie

Sp. J. J. Zaborska H. Otto

Szczecin, ul. Swojska 6

(Os. nad Rudziankà - Prawobrze˝e)

tel./fax 91 46 44 219

Czynne: pn. - pt. 7 30 - 17 00 sob. 9 00 - 13 00

www.medandlab.pl

W ofercie pe∏en zakres

badaƒ laboratoryjnych

w szczególnoÊci:

• testy tarczycowe

• hormony p∏ciowe

• markery nowotworowe

• testy alergiczne z krwi

• markery niedokrwistoÊci

• diagnostyka ˝ó∏taczki typ B i C,

toksoplazmozy, cytomegalii, ró˝yczki

Laboratorium posiada

Certyfikat ISO 9001:2008

14

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88 Laboratoria / Lekarskie Usługi / Lekarze Dermatolodzy

Lekarze Endokrynolodzy

GABINET ANALITYKI MEDYCZNEJ

mgr Andrzej Janowicz

Zapraszamy: pn.-pt. 8 00 ÷ 17 30 , sob. 10 00 ÷ 12 00

72-600 ÂwinoujÊcie, ul. Dàbrowskiego 4/126

tel. 91 321 93 32, 692 453 385

Punkt pobierania materia∏u do badaƒ:

poniedzia∏ek, Êroda, piàtek

Wolin: 7 00 ÷ 9 00 - ul. Kolejowa 1

LEKARSKIE US¸UGI

ul. Rydla 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 464 50 36

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

MEDICAL CARE ••••••••••••••••••••••

ul. Bat. Chłopskich 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 461 23 31

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

PRAMED•••••••••••••••••••••••••••

al. Wyzwolenia 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 433 61 35

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4

REDA-MED •••••••••••••••••••••••••

ul. Bartnicza 10a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 454 24 84

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

LEKARZE DERMATOLODZY

Ärzte Für Hautkrankheiten

LASER CLINIC

www.laserclinic.pl

terapia laserowa • dermatologia • onkologia skóry

dr n. med. Andrzej Królicki

spec. dermatolog i wenerolog,

tel. 603 945 339

dr n. med. Sebastian Maciej Kulesza

spec. dermatolog i wenerolog

tel. 603 928 369

70-332 Szczecin, al. Piastów 65/1

Rejestracja od 10 do 18 tel. 91 433 86 18

LEKARZE ENDOKRYNOLODZY

Specjalista Endokrynolog

dr n.med.

Barbara Garanty-Bogacka

Gabinet: Szczecin, ul. ¸ucznicza 70 D

Przyj´cia: czwartek godz. 17 - 19

Rejestracja: 608 58 58 40

C E N T R U M

OPERACYJNO-ZABIEGOWE

S Z C Z E C I N , U L . B A R T N I C Z A 1 0 A

www.przychodnia-reda-med.pl

OKULISTYKA

• diagnostyka i leczenie zaçmy

• operacje aparatu ochronnego oka

• inne zabiegi okulistyczno-kosmetyczne

(np. korekta powiek)

USG

• jamy brzusznej

• tarczycy

• szyi

• doppler t´tnic szyjnych

• ginekologiczno - po∏o˝nicze

ORTOPEDIA

STOMATOLOGIA, PROTETYKA

• pełen zakres usług

GINEKOLOGIA I POŁO˚NICTWO

• badania USG

• zabiegi ginekologiczne

tel. 91 454 24 85

NZOZ REDA - MED

Êwiadczy równie˝ usługi

w ramach umowy z NFZ w zakresie:

• ginekologii

• okulistyki

• okulistyki operacyjnej

• stomatologii, protetyki

S Z C Z E C I N , U L . B A R T N I C Z A 1 0 A

(wejÊcie od ul. Wiosny Ludów)

tel. 91 454 24 84 - rejestracja

Czynne pn. - pt. w godz. 8:00 - 17:00

www.sim.bkt.pl

............................................................

............................................................

Szczeciƒski Informator Medyczny

15


Laser

91 4 33 82 88

PORADNIA KARDIOLOGICZNA

LASER

Laser narodzi∏ si´ w pracowniach fizyków

ok. 40 lat temu i ju˝ kilka lat póêniej

znalaz∏ zastosowanie w medycynie. Sta∏o

si´ tak dlatego, ˝e po jego leczniczym

zastosowaniu nie stwierdzono wyst´powania

istotnych niebezpiecznych dzia∏aƒ

ubocznych. Ewentualne niepowodzenia

takiej terapii w kardiologii interwencyjnej

najcz´Êciej sà konsekwencjà niew∏aÊciwego

jej zastosowania. Zapewne dlatego te˝

liczne rzesze naukowców i lekarzy pracujà

nad stworzeniem nowych doskonalszych

generacji laserów oraz wypracowaniem

nowych schematów ich wykorzystania.

DziÊ lasery sà u˝ywane w wielu szpitalach

i przychodniach naszego kraju.

Znajdujà si´ one równie˝ w dwóch polskich

pracowniach kardioangiograficznych.

Przy ich pomocy walczy si´

z bólem, leczy si´ przewlek∏y katar, niektóre

choroby oczu (zw∏aszcza na tle naczyniowym),

nowotwory. Lasery sà tak˝e przydatne

w leczeniu choroby wieƒcowej.

Dotyczy to zw∏aszcza tych pacjentów, którzy

nie mogà byç poddani leczeniu konwencjonalnemu,

tj. angioplastyce balonowej

czy implantacji stentu.

Laseroterapia mimo niewàtpliwych sukcesów

nadal pozostaje przedmiotem intensywnych

poszukiwaƒ naukowców

i lekarzy praktyków.

Mam nadziej´, ˝e ju˝ wkrótce pojawià si´

nowe fakty, dowodzàce ogromnej przydatnoÊci

tej metody w kardiologii interwencyjnej.

Teraz jednak zapraszam do lektury, na

razie krótkiego rysu historycznego laseroterapii

Dr hab. Robert Gil

Przewodniczàcy Sekcji Kardiologii

Inwazynej Polskiego Towarzystwa

Kardiologicznego

Âwiat∏o lasera wywo∏uje korzystne dla

˝ycia i zdrowia efekty, a ewentualne niepowodzenia

spowodowane sà przede

wszystkim ich nieumiej´tnym u˝yciem.

Z tego powodu mo˝liwe jest jego zastosowanie

miedzy innymi w terapii:

przewlek∏ego bólu, parodontozy, ∏agodnego

przerostu prostaty, choroby wieƒcowej

serca, a nawet niektórych chorób nowotworowych.

LASER

ÂWIAT¸O KTÓRE LECZY

Nazwa LASER jest angielski skrótem

(light amplification by stimulated emission

of radiation - czyli wzmocnienie Êwiat∏a

poprzez stymulowanà emisj´ promieniowania)

opisu zasady dzia∏ania tego urzàdzenia.

Pierwsze urzàdzenie tego typu zosta∏o

zbudowane wprawdzie dopiero na poczàtku

lat 60 dwudziestego wieku, ale teoretyczne

przes∏anki wyjaÊniajàce jego

dzia∏anie zawdzi´czamy opublikowanym

jeszcze na poczàtku ubieg∏ego stulecia

pracom wielkich fizyków Nielsa Bohra

i Alberta Einsteina, którzy opisali

najwa˝niejsze zagadnienia mechaniki

kwantowej.

Einstein w 1917 roku w artykule pt.

„Zum Quantum Theorie der Stralung”

(Kwantowa teoria promieniowania) przedstawi∏

wyjaÊnienie zjawiska emisji kwantów

(czyli porcji) energii promieniowania elektromagnetycznego

pod wp∏ywem jej wcze-

Êniejszego poch∏oni´cia i zmagazynowania

na atomach. Jego praca otworzy∏a co

prawda drog´ konstruktorom, jednak

dopiero 43 lata póêniej przeprowadzono

stymulowanà emisj´ Êwiat∏a w jego zakresie

widzialnym dla oka po raz pierwszy.

W kolejnych latach konstruktorzy

i naukowcy przeÊcigali si´ w konstruowaniu

kolejnych typów laserów. Stworzyli oni

urzàdzenia zdolne do emisji Êwiat∏a

w zakresie barwy niebieskiej, czerwonej,

zielonej, ˝ó∏tej, a nawet niedostrzegalnej

ludzkim okiem (ultrafiolet czy podczerwieƒ).

DoÊç szybko rozpocz´to badania nad

mo˝liwoÊciami wykorzystania laserów

w medycynie. Okaza∏o si´ bowiem, ˝e

Êwiat∏o lasera wywo∏ywa∏o korzystne dla

˝ycia i zdrowia efekty, a ewentualne niepowodzenia

spowodowane by∏y przede

wszystkim ich nieumiej´tnym u˝yciem.

Z tego powodu mo˝liwe jest jego zastosowanie

miedzy innymi w terapii:

przewlek∏ego bólu, parodontozy, ∏agodnego

przerostu prostaty, choroby wieƒcowej

serca, a nawet niektórych chorób nowotworowych.

W pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych

lasery zacz´to wykorzystywaç

w leczeniu chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego.

W roku 1984 po raz pierwszy

przeprowadzono, przy u˝yciu lasera argonowego,

angioplastyk´ t´tnicy wieƒcowej.

Wówczas zabieg ten odbywa∏ si´ w czasie

operacji wszczepienia pomostów aortalnowieƒcowych

(czyli tzw. by passów).

Jednak ju˝ rok póêniej uda∏o si´ wykorzystaç

do tego celu drog´ przezskórnà (tj.

bez koniecznoÊci rozcinania klatki piersiowej)

podobnie jak w czasie konwencjonalnej

angioplastyki balonowej (tj. poszerzania

t´tnicy przy u˝yciu cewników z balonikami).

Dzia∏anie promienia laserowego

powodowa∏o zjawisko, ,które mo˝na obrazowo

okreÊliç „wyparowaniem” mas

mia˝d˝ycowych.

Niestety s∏abà stronà tej metody leczenia

by∏a stosunkowa du˝a cz´stoÊç nawrotów

zw´˝enia w kilka miesi´cy od zabiegu.

Przyczyna tego zjawiska pozostaje niezna-

16

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Laser

na, ale przypuszcza si´, ˝e powodem

mog∏a byç zwi´kszona sk∏onnoÊç do tworzenia

zakrzepów w miejscu poddanym

laseroterapii.

W drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych

rozpocz´to doÊwiadczenia z jeszcze nowszymi

i efektywniejszymi typami laserów.

Jednym z nich by∏ tzw. „Eximer laser”,

wykorzystujàcy energi´ nie pojedynczych

atomów, ale dwuatomowych zespo∏ów

umo˝liwiajàcy zastosowania monochromatycznego

czyli „jednobarwnego”

Êwiat∏a o cz´stotliwoÊci bliskiej ultrafioletowi

co pozwala∏o na zastosowanie wi´kszej

energii w krótszym czasie. Poprawi∏o to

znacznie skutecznoÊç leczenia i umo˝liwi-

∏o wdro˝enie tej metody do codziennej

praktyki zabiegowej.

Niestety wielkie nadzieje, jakie towarzyszy∏y

wdro˝eniu nowej generacji laserów

okaza∏y si´ przesadzone. Ich skutecznoÊç

obserwowana na przestrzeni kolejnych lat

okaza∏a si´ mniejsza ni˝ przypuszczano.

Spowodowa∏o to z jednej strony intensyfikacj´

poszukiwaƒ nowszego i skuteczniejszego

lasera, z drugiej zaÊ zmniejszenie

nadziei wiàzanych z tym sposobem leczenia.

Obecnie zabiegi angioplastyki laserowej

ogranicza si´ do przypadków: nawrotu

zw´˝enia w stentach (protezach wewnàtrzwieƒcowych),

ca∏kowitego zamkni´cia

t´tnicy, zw´˝eƒ w ujÊciach t´tnic wieƒcowych,

braku mo˝liwoÊci wykonania

poszerzania metodà klasycznà przy u˝yciu

cewników balonowych, d∏ugich rozsianych

zw´˝eƒ, oraz zw´˝eƒ ˝ylnych pomostów

i naczyƒ obwodowych.

Lasery sta∏y si´ tak˝e narz´dziem pracy

kardiochirurgów. Dzi´ki nim mo˝liwe jest

niesienie pomocy pacjentom, u których

nie mo˝na przeprowadziç tradycyjnego

leczenia operacyjnego. Wykorzystanie

promienia lasera pozwala na „wydrà˝enie

w mi´Êniu sercowym uk∏adu kanalików

pozwalajàcych na popraw´ jego ukrwienia,

a w konsekwencji zmniejszenie bólu.

Post´p technologiczny oraz materia∏owy

pozwala na tworzenie podobnych kana∏ów

drogà przezskórnà (tj. od wn´trza serca).

OczywiÊcie trzeba pami´taç, ˝e metoda ta

stanowi tylko substytut optymalnej terapii.

Chocia˝ je˝eli uda si´ jà wzbogaciç o skuteczne

metody stymulacji tworzenia

nowych naczyƒ krwionoÊnych (tzw. angiogeneza)

mo˝e staç si´ niezwykle cennym

or´˝em w walce z chorobà wieƒcowà.

Wykorzystaniem lasera w codziennej

pracy zainteresowani sà równiej kardiolodzy

zajmujàcy si´ elektrofizjologià serca.

U˝ycie promienia lasera pozwala na uszkodzenie

dróg, po których przewodzone sà

impulsy elektryczne wyzwalajàce zaburzenia

rytmu. Ich zdaniem energia Êwiat∏a

mo˝e byç przydatna w sytuacjach, kiedy

wobec nieskutecznoÊci farmakologicznego

leczenia zaburzeƒ rytmu serca trzeba zdecydowaç

si´ na leczenie operacyjne,

zabieg taki nazywamy ablacjà. Laser mo˝e

tak˝e pomóc w sytuacjach kiedy istnieje

koniecznoÊç usuni´cia starego uk∏adu stymulujàcego.

Laseroterapia w kardiologii interwencyjnej

jest wi´c metodà, o której mo˝na dziÊ

powiedzieç, ˝e nale˝y do grupy nowoczesnych

metod leczniczych i jej zastosowanie

mo˝e przynieÊç ulg´ sporej rzeszy chorych.

Lek. med. Artur Krzywkowski

lek. Artur Krzywkowski

specjalista chorób wewn´trznych

DIAGNOSTYKA I LECZENIE:

- choroby niedokrwiennej serca

- nadciÊnienia t´tniczego

- zaburzeƒ rytmu, wad serca

- zaburzeƒ gospodarki lipidowej

AKTYWNE METODY PROFILAKTYKI

KARDIOLOGICZNEJ:

- przesiewowe badania profilaktyczne

- promocja zdrowego stylu ˝ycia

Przyj´cia w gabinetach:

• wtorek 19:00 - 20:30

Szczecin, Papie˝a Jana Paw∏a II 36/8, I p.

• Êroda 17:00 - 19:00

• czwartek 17:00 - 19:00

NZOZ Êw. Marek

Szczecin, ul. ¸ucznicza 64, tel. 91 450 04 04

ORAZ WIZYTY DOMOWE:

tel. kom. 601-577-366

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH

Program adresowany jest do osób powy˝ej 18 r.˝. palàcych papierosy, do kobiet i m´˝czyzn pomi´dzy 40 a 65

rokiem ˝ycia, którzy nie mieli wykonanych badaƒ spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP

w ciàgu ostatnich 36 miesi´cy, u których nie zdiagnozowano wczeÊniej, w sposób potwierdzony badaniem

spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Bezpłatne badania w ramach programu mo˝na wykonaç w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały

z NFZ umow´ na realizacj´ programu. Wystarczy zgłosiç si´ osobiÊcie lub umówiç na wizyt´ telefonicznie.

Skierowanie nie jest potrzebne.

Szczeciƒski Informator Medyczny 17


Lekarze Ginekolodzy / Kardiolodzy / Laryngolodzy

91 4 33 82 88

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

KARDIOLOGIA

Bo˝ena Lasota

próby wysi∏kowe • holter EKG

holter RR - ciÊnieniowy • EKG

echo serca

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia:

Zachodniopomorski Oddzia∏ Wojewódzki

Wydzia∏ do Spraw S∏u˝b Mundurowych

70-764 Szczecin, ul. Batalionów Ch∏opskich 86

REJESTRACJA: tel./fax 91 4612 824

GABINET: tel. 91 4612 881

www.kardiologia.szczecin.pl

LEKARZE GINEKOLODZY

Ärzte Für Frauenkrankheiten

CENTRUM DIAGNOSTYKI

POŁO˚NICZO-GINEKOLOGICZNEJ ••••••••••

ul. Bogurodzicy 1 . . . . . . . . . . .91 820 68 69, 601 782 301

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II ok∏adka

PRAKTYKA GINEKOLOGICZNO-PO¸O˚NICZA

LEKARZE LARYNGOLODZY

Ärzte Laryngologen

OTOLARYNGOLOG •••••••••••••••••••••••

lek. med. Małgorzata KapuÊciƒska Kniaê . . . . . . . . . . . . . . . .

ul. Gombrowicza 17 b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .606 917 781

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na tej stronie

SPECJALISTA OTOLARYNGOLOGI ••••••••••••

dr med. Maria ˚elachowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ul. Chodkiewicza 7a/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 485 01 47

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na tej stronie

Micha∏ Szelàgowski lekarz specjalista ginekolog - po∏o˝nik

pon. - pt. godz. 11 - 17 oraz codziennie ca∏à dob´

wizyty umówione telefonicznie, tel. kom. 601 79 69 72

Szczecin, ul. Reduty Ordona 85 B/1, tel. 91 486 29 87

LEKARZE KARDIOLODZY

Ärzte Kardiologen

SPECJALISTA CHORÓB WEWN¢TRZNYCH ••••

Lek. Artur Krzywkowski

al. Papie˝a Jana Paw∏a II 36/8 . . . . . . . . . . . . . .601 577 366

ul. ¸ucznicza 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 450 04 04

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17

artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16, 17

OTOLARYNGOLOG

lek. Małgorzata KapuÊciƒska - Kniaê

specjalista audiolog

Gabinet prywatny: Szczecin ul. Gombrowicza 17b

Rejestracja tel. kom. 606 917 781

KARDIOLOGIA ••••••••••••••••••••••••••

Bo˝ena Lasota

ul. Batalionów Chłopskich 86 . . . . .tel./fax 91 461 28 24

ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

18

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88 Lekarze Medycyny Pracy / Neurolodzy / OkuliÊci / Psychiatrzy / Stomatolodzy

LEKARZE MEDYCYNY PRACY

Indywidualna Specjalistyczna

Praktyka Lekarska

Lekarz medycyny pracy

Barbara Foksa-Wojtaszczyk

badania profilaktyczne: okresowe, kontrolne, ksià˝eczka zdrowia

badania kierowców • porady internistyczne

orzecznictwo lekarskie

Przyjmuje: czwartki godz 16 00 -17 00

71-417 Szczecin, ul. Felczaka 8B

kom. 609 828 051, tel. 91 423-25-24 po 20

LEKARZE NEUROLODZY

Ärzte Neurologen

Lek. med. Jerzy Bajko

neurolog, neurochirurg

Gabinet czynny:

Êroda i piàtek 10-18

(mo˝liwe wizyty domowe)

Szczecin, ul. Monte Cassino 36/9

wejÊcie od al. Pi∏sudskiego, parter

tel. 91 48 91 896, kom. 504 045 155, fax 91 48 91 896

www. neurologia.str.iap.pl, e-mail: bajko1@wp.pl

LEKARZE OKULIÂCI

Ärzte Für Augenkrankheiten

SPECJALISTYCZNY OÂRODEK ZABIEGOWY

ul. okulistyka Rydla • 37 ortopedia . . . . . .•. chirurgia . . . . . . . r´ki . . . •. . chirurgia . . . . . . . plastyczna . . . . . .91• stomatologia 464 50 36

zabiegi w ramach NFZ, , oraz prywatne

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Szczecin, ul. Rydla 37, tel. 091 464 50 36, www.domlekarski.pl

CENTRUM LECZENIA ZEZA •••••••••••••••••

ul. Bociania 4, Kraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601 409 234

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5

REDA-MED •••••••••••••••••••••••••

ul. Bartnicza 10a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 454 24 84

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15

GABINET OKULISTYCZNY I US¸UGI OPTYCZNE

OFTALMED

Prof. dr hab. n. med. Olgierd Palacz

Dr med. Andrzej Palacz

diagnostyka i lecznie chorób oczu • diagnostyka USG

komputerowa diagnostyka wad wzroku • Badania OCT

Szczecin, al. Boh. Warszawy 11

rejestracja telefoniczna:

godz. 11-16 tel. 91 484 17 17

po godz. 19, tel. 91 485 89 04

LEKARZE PSYCHIATRZY

Ärzte Psychiater

PSYCHIATRYCZNY

GABINET LEKARSKI

dr med. Jerzy Pobocha

specjalista psychiatra

Szczecin, ul. Juranda 1

tel. 605 053 894, fax 91 886 58 84

www.pobocha.szczecin.pl e-mail: jpobocha@ifg.pl

PSYCHIATRYCZNY

GABINET LEKARSKI

lek. med. Teresa Zalewska

specjalista psychiatra, psychoterapia

Zapraszamy: poniedzia∏ek i piàtek od 17.00 do 20.00

Sz-n, al. Piastów 65/10A (wej. od ul. Boh. Getta Warszawskiego)

Rejestracja telefoniczna: 604 076 937

www.tzalewska.szczecin.pl

LEKARZE STOMATOLODZY

Ärzte Stomatologen

Strony:

19-24

Gabinet Stomatologiczny „na Bukowym“

rejestracja 797 17 11 27

• kompleksowe leczenie

dzieci i doros∏ych

• leczenie kana∏owe

• protetyka

BEZPŁATNE BADANIA KONTROLNE

rejestracja - 797 17 11 27

Szczecin ul. Bràzowa 86

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Szczeciƒski Informator Medyczny

19


Lekarze Stomatolodzy

91 4 33 82 88

Indywidualna Praktyka

Stomatologiczna

lek. stom. Marcin Derucki

tech. dentyst. Roman Urbanek

leczenie: protetyczne, zachowawcze

chirurgiczne, chorób przyz´bia

zapraszamy od poniedzia∏ku do piàtku 16 00 - 19 00

71-440 Szczecin, ul. ˚upaƒskiego 9/3

tel. 91 422 15 71, tel. kom. 607 716 599

www.infos.com.pl/roaldent

NOWOCZESNE PROTEZY

Kiedy macie Paƒstwo problemy z brakami

z´bowymi i nosicie protezy wyjmowane

z ust, to niejednokrotnie sà one

zbudowane z u˝yciem elementów metalowych.

Klamry protetyczne wykonane

z metalu to ju˝ przesz∏oÊç.

Estetyczna stomatologia pozwala

wykonaç protez´ bez widocznych elementów

metalowych, utrzymujàcych jà na

z´bach w∏asnych pacjenta, lub zastosowaç

rozwiàzania z najnowszych tworzyw

sztucznych, które pozwolà nam wyeliminowaç

wszystkie metalowe cz´Êci.

Najnowsze materia∏y (Acetal Dental -

na protezy szkieletowe, Thermoofree - na

protezy cz´Êciowe i ca∏kowite,

Thermobridge - na korony i mosty, Flexi -

na protezy elastyczne), w których wyeliminowano

czynniki powodujàce alergi´,

mogà byç u˝yte do wykonania ka˝dego

typu protez z´bowych.

Pacjent mo˝e ju˝ dzisiaj sam dokonaç

wyboru i zmieniç na korzyÊç swój

uÊmiech, swój wyglàd, swoje samopoczucie.

Aby ca∏kowicie ukryç noszonà protez´

wystarczy zapytaç lekarza stomatologa o

ACETAL - tworzywo przeznaczone do

wykonywania klamer protetycznych lub

ca∏ych protez (bez obecnoÊci metalu) w

kolorach z´bów lub dziàse∏.

Acetalowe protezy charakteryzuje

wyjàtkowa estetyka, wyjàtkowa wytrzyma∏oÊç

mechaniczna, bardzo ma∏y ci´˝ar

oraz biernoÊç chemiczna, która

uniemo˝liwia wyst´powanie czynników

alergizujàcych.

PI¢KNO BIA¸YCH Z¢BÓW

Czy jesteÊcie zadowoleni z wyglàdu

swoich z´bów?

Martwicie si´, ˝e macie z´by przebarwione

z powodu palenia, picia kawy lub herbaty?

Brak Wam pewnoÊci siebie, Êmiejecie

si´ rzadziej, poniewa˝ Wasze z´by nie sà

per∏owo bia∏e?

LAMPA WYBIELAJÑCA BIO WHITE

ACCELERATOR to najnowsze urzàdzenie

firmy ELETTRONICA SL zaprojektowane

do profesjonalnego wybielania z´bów

w gabinecie stomatologicznym.

Dzi´ki nowej metodzie wybielania

mo˝ecie mieç pi´kne bia∏e z´by ju˝ po

jednej wizycie u stomatologa.

System wybielania polega na zastosowaniu

nadtlenku mocznika i wodoru

o st´˝eniu 20% - 35% w formie ˝elu, który

nanosimy na szkliwo z´bowe. Powoduje

to utlenianie zwiàzków organicznych

zawartych w strukturze z´ba. Nast´pnie

nale˝y skierowaç êród∏o Êwiat∏a lampy na

z´by, co prowadzi do wybielenia

powierzchni szkliwa. Czas naÊwietlania

lampà trwa do 30 minut. Metoda ta charakteryzuje

si´ wysokà skutecznoÊcià

wybielania i jest w pe∏ni bezpieczna dla

pacjenta. Z´by zachowujà swój blask

przez okres dwóch lat po zabiegu.

lek. stom. Marcin Derucki

Wszystkie te rozwiàzania protetyczne

wykonuje: lek. stom. Marcin Derucki

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

“ROAL-DENT”

Szczecin, ul. ˚upaƒskiego 9/3

tel. 91 422 15 71

Wszystkie przeglàdy stomatologiczne

i konsultacje wykonujemy dla Naszych

Pacjentów BEZP¸ATNIE.

20

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Lekarze Stomatolodzy

lek. stom. Katarzyna Miaskowska - Magadzia

wizyta po wczeÊniejszej rejestracji telefonicznej

51 609 85 40 (24h)

Szczecin, ul. Âlàska 5 tel. 91 812 20 20 (Pn. - Pt. 14.30 - 20.00)

Pe∏en zakres us∏ug

stomatologicznych

• kompleksowe leczenie chorób przyz´bia

• leczenie zgryzu

• estetyka przyz´bia i dziàs∏a

• laseroterapia

• stomatologia dzieci´ca

• bezp∏atne wizyty kontrolne dla sta∏ych pacjentów

dr hab. n. med. E. Dembowska

Rejestracja telefoniczna

91 48 49 100, 91 43 23 615

pn.-pt. od 8 00 ÷20 00 , soboty od 9 00 ÷15 00

70-370 Szczecin, al. Boh. Warszawy 11B/5

www.bildent.pl

Szczeciƒski Informator Medyczny 21


Lekarze Stomatolodzy

91 4 33 82 88

IMPLADENT

Chirurgia Periodontologia

dr n. med. Jan Krawczak

lek. den. Joanna Krawczak

czynne: 9.00 -19.00

Szczecin, ul. Szafera 192 tel. 91 428 22 44

22

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Lekarze Stomatolodzy

NIEPUBLICZNY ZAKŁ AD OPIEKI ZDROWOTNEJ

®

KOMPLEKSOWE LECZENIE STOMATOLOGICZNE

• protetyka, chirurgia • leczenie zachowawcze

• stomatologia estetyczna wybielanie z´bów

umowa z

TRAUGUTTA 61, Sz-n, tel. 91 48 62 800, kom. 601 70 70 78

SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

dr n. med. Danuta Kikiewicz

spec. chirurgii stomatologicznej

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA, LECZENIE ZACHOWAWCZE

WYBIELANIE Z¢BÓW, PROTETYKA - KOSMETYKA

czynny pon.÷pt. 12÷18

70-205 Szczecin, ul. Âw. Ducha 5A/11, tel. 91 434 22 10

GABINET STOMATOLOGII

OGÓLNEJ I DZIECI¢CEJ

Magdalena Szewczyk

specjalista stomatologii

dzieci´cej

Umowa z NFZ

tel. 91 454 24 65

ul. Wiosny Ludów 46/3

INDYWIDUALNA PRAKTYKA

S T O M A T O L O G I C Z N A

lek. stom. IZABELA PARTYKA

leczenie zachowawcze · protetyka

kosmetyka · leczenie dzieci

wybielanie z´bów lampà BEYOND-30

UMOWA Z NFZ

70 - 025 Szczecin, ul. Dobrzyƒska 2

tel. 91 48 37 855 kom. 504 074 750

RENTGEN STOMATOLOGICZNY

Rentgen

z´bowy

Zdj´cia z´bowe:

• PANTOMOGRAM

• TELERENTGENOGRAM

poniedzia∏ek - piàtek 8 00 - 18 00

Szczecin, ul. Grzegorza z Sanoka 17, tel./fax 91 487 22 24

NOWO OTWARTY GABINET NA SŁONECZNYM

poniedzia∏ek - piàtek 10 00 - 18 00

Szczecin, ul. Jasna 3/18, tel./fax 91 463 25 47

HONORUJEMY WSZYSTKIE KARTY P¸ATNICZE

DZIA¸ ZAOPATRZENIA

ORTOPEDYCZNEGO

I ÂRODKÓW POMOCNICZYCH W NFZ

91 425 10 48, 91 425 10 47, 91 425 10 49

Szczeciƒski Informator Medyczny 23


Lekarze Stomatolodzy / Medycyna Estetyczna / Medycyna Naturalna

91 4 33 82 88

MEDYCYNA ESTETYCZNA

Ästetische Medizin

ul. Rydla 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 464 19 22

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

MEDYCYNA ESTETYCZNA••••••••••••••••

dr Ilona Osadowska

al. Wojska Polskiego 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 500 600

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV ok∏adka

artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 42

MEDYCYNA NATURALNA

Naturmedizin

BIOENERGOTERAPEUTA TOMASZ BOJANOWSKI•

www.kinotakara-mlm.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 511 831

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 25

IMar&Med ••••••••••••••••••••••••••

www.imarmed.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 477 776

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27

OCZYSZCZANIE ORGANIZMU••••••••••••••

ul. Orfeusza 10, Mierzyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 205 099

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 27

PARACELSUS •••••••••••••••••••••••

ul. Malczewskiego 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 433 01 12

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 25

PIJAWKI LEKARSKIE •••••••••••••••••••

ul. Jasna 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 464 18 66

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 27

REHAVITAL •••••••••••••••••••••••••

ul. Złotowska 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 400 700

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26

artykuł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26

RYBKA KOSMETOLOG ••••••••••••••••••

ul. Witkiewicza 49/U9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507 370 575

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na tej stronie

ESKULAP ••••••••••••••••••••••••••

ul. Krasiƒskiego 13/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507 370 575

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27

GABINET MEDYCZNY•••••••••••••••••••

ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/1 . . . . . .91 433 74 76

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27

GAJA STUDIO TERAPII •••••••••••••••••

ul. Staromłyƒska 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601 222 276

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 26

IASO •••••••••••••••••••••••••••••

ul. Mazurska 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 307 405

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 27

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Medycyna Naturalna

Bioenergoterapeuta

Tomasz Bojanowski

Oczyszczanie biopola

Regulacja Czakr

Wzmacnianie si∏ obronnych

organizmu

Radiestezyjny dobór zió∏,

parafarmaceutyków

Wyznaczanie stref zagro˝eƒ

(cieki wodne, promieniowanie

elektromagnetyczne)

Doradztwo w zakresie medycyny

naturalnej

tel. 600 511 831

www.kinotakara-mlm.pl

Gabinet Medyczny

"Paracelsus"

Irydolog: OkreÊlanie stanu zdrowia

pacjenta i poszczególnych organów oraz

stopieƒ odpornoÊci organizmu, sk∏onnoÊci

do okreÊlonych chorób.

Terapia nast´pujàcych dolegliwoÊci:

Zwyrodnieƒ kr´gos∏upa i stawów, dyskopatii,

nerwic, migren, bólów g∏owy, bezsennoÊci, oty∏oÊci

• akupunktura, masa˝e •

Hydrocolonoterapia:

P∏ukanie jelit, likwidacja wzd´ç i zaparç

Oczyszczanie wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych

Szczecin, ul. Malczewskiego 17/1

tel. 91-433-01-12, 91-812-82-55

www.paracelsus.com.pl, e-mail: paracelsus@paracelsus.com.pl

Gabinet Lekarski

ORIENT

akupunktura • akupresura • masa˝ leczniczy • konsultacje

www.akupunktura-sultan.com

Leczenie, profilaktyka:

• stresy, terapia antystresowa

• zaburzenia neurologiczne, nerwice, nerwobóle, migreny

• chroniczne dolegliwoÊci narzàdów wewn´trznych

• choroby ucha, gard∏a, nosa

• brak odpornoÊci na infekcje, alergie, astma

• choroby koÊci, stawów, kr´gos∏upa

• choroby ginekologicze, dolegliwoÊci zwiàzane z menopauzà

• choroby urologiczne • leczenie impotencji, moczenia nocnego

• leczenie na∏ogów (palenie, alkoholizm, oty∏oÊç)

gabinet czynny: poniedzia∏ek÷piàtek 9÷16, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2, tel. 91 433 65 17

Badania profilaktyczne. Wczesne wykrywanie raka płuc.

Program finansowany przez miasto Szczecin.

Program jest skierowany do mieszkaƒców Szczecina w wieku 55 - 65 lat, którzy od co najmniej 20 lat wypalajà

co najmniej 1 paczk´ papierosów dziennie lub majà za sobà histori´ palenia tytoniu w iloÊci 20 paczkolat .

Pacjenci, którzy kwalifikujà si´ do programu, mogà samodzielnie lub za poÊrednictwem lekarza rodzinnego

zarejestrowaç si´ do pracowni tomografii komputerowej na bezpłatne badanie tomografii klatki piersiowej.

Pacjenci, u których zostanà wykryte zmiany w płucach, b´dà kierowani do dalszej diagnostyki i leczenia.

Koordynatorem działaƒ jest Samodzielny Specjalistyczny Szpital im. Prof. Alfreda Sokołowskiego

w Szczecinie we współpracy ze wszystkimi pracowniami tomografii komputerowej w Szczecinie:

Szczeciƒski Informator Medyczny 25


Medycyna Naturalna

91 4 33 82 88

REHABILITACJA

Centrum Rehabiltacji REHAVITAL poleca

Paƒstwu unikatowe leczenie ró˝nych schorzeƒ

przy pomocy masa˝u oraz rehabilitacj´

kr´gosłupa metodà Jewmionowa.

Proponujemy te˝ manualnà terapi´ brzucha,

która jest bardzo skuteczna przy leczeniu

zespołu jelita dra˝liwego. Ze wzgl´du na

spore zainteresowanie pacjentów tymi

metodami leczenia, chciałbym omówiç dwie

metody: sà to - manualna terapia brzucha

oraz metoda profilaktyki i leczenia kr´gosłupa

metodà Jewminowa.

Manualna terapia

brzucha

jest to manipulacja wewn´trznymi organami

przez ugniatanie, przesuwanie i masowanie.

Terapia brzucha przy pomocy ràk

prze˝ywa swój renesans, jako metoda

znana od dawna w staro˝ytnej słowiaƒskiej

kulturze medycznej.

Chiropraktyka visceralna, bo takà nazw´

nosi ów zabieg staje si´ coraz bardziej popularna

w wielu krajach. Nale˝à do nich

USA, Kanada, Francja, Wielka Brytania,

Rosja, Ukraina, Chiny i Filipiny do tych krajów

dołàcza te˝ Polska.

Zatem, jakie choroby nadajà si´ do

leczenia poprzez manualnà terapi´

brzucha.

I. Zaburzenia funkcji ˝ołàdkowo-jelitowe:

zgaga, reflux, wrzody ˝ołàdka i dwunastnicy,

gastrit, zapalenie Êluzówki jelit,

wzd´cia brzucha, zaparcia, biegunki,

nudnoÊci(zespół dra˝liwego jelita).

2. Choroby wàtroby, woreczka ˝ółciowego,

trzustki.

3. Zaburzenia funkcji nerek:

opuszczanie nerek, choroby p´cherza

moczowego, nie trzymanie moczu.

4. Zapalenie prostaty impotencja.

5. Choroby ginekologiczne (zaburzenia

menstruacji, cysty jajników, opuszczenie

i zagi´cie macicy.

6. Przepuklina biała linii brzucha, przepuklina

p´pkowa.

7. Uzdrawiajàce i profilaktyczne zabiegi

w celu odmłodzenia organizmu, likwidacja

otyłoÊci, uregulowanie przemiany

materii.

8. Kosmetyczna korekta defektów dermatologicznych

(brodawki, papiłomy, pigmentowe

pi´tna skóry, pryszcze, tràdzik).

9. Rehabilitacja chorych po usuni´ciu

woreczka ˝ółciowego.

10. Praca ze sportowcami w celu poprawy

wyników sportowych.

11. Rehabilitacja chorób z zaburzeniem

aparatu ruchowego (artrozy, skoliozy,

zmiany zwyrodnieniowe kr´gosłupa

z zespołami objawów odcinka szyjnego,

piersiowego i l´dêwiowego).

12. Migreny, encefalopatia, dystonia neurowegetatiwa.

13. Choroby dróg oddechowych (przewlekły

bronchit z objawami astmatycznymi),

bóle w klatce piersiowej.

Leczenie kr´gosłupa

metodà Jewmionowa

UnikalnoÊç tej metody leczenia kr´gosłupa

polega na jego dozowanym wyciàganiu

(odcià˝aniu) z jednoczesnym gł´bokim

treningiem mi´Êni. Leczenie kr´gosłupa

metodà Jewminowa to kinezoterapia

połàczona ze specjalistycznym urzàdzeniem

zwanym profilaktorem przy pomocy,

którego prowadzone jest leczenie.

Metoda Jewminowa jest zabiegiem prostym

a przy tym uniwersalnym. Bardzo wa˝na

w tej metodzie leczenia jest regularnoÊç

w pobieraniu zabiegów. Pozwala ona na

zachowanie kr´gosłupa w dobrym stanie

w przeciàgu całego ˝ycia.

Metoda, o której wspominam daje mo˝liwoÊç

zapobiegania takim wadom postawy

jak: skolioza stany zwyrodnieniowo-degeneracyjne

kr´gosłupa osteochondroza

i osteoporoza.

Metoda Jewminowa została zatwierdzona

przez Ministerstwo Zdrowia i Akademi´

Nauk Medycznych Ukrainy i jest polecana

do stosowania w placówkach leczniczo -

profilaktycznych i rehabilitacyjnych łàcznie

ze sportowymi oraz do u˝ytku domowego.

Metoda ta została równie˝ opatentowana.

Profilaktor, o którym wspominam wczeÊniej,

mo˝e byç wykorzystywany w instytucjach

medycznych, przedszkolach, szkołach,

klubach sportowych. Ma on te˝ zastosowanie

w leczeniu ludzi, którzy swoje

schorzenia kr´gosłupa nabyli podczas

ci´˝kiej pracy fizycznej lub na skutek długotrwałej

pracy przy komputerze.

U podstaw tej metody le˝y poj´cie "kultury

kr´gosłupa" - metody, która przypomina

nam, ˝e o kr´gosłup nale˝y dbaç przez

ca∏e ˝ycie a nie tylko wtedy, gdy na

skutek zaniedbaƒ po prostu przestajemy

funkcjonowaç.

Oleksiy Kovtun

26

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Medycyna Naturalna

GABINET MEDYCZNY

BEZBOLESNE TESTY ALERGICZNE:

600 alergenów: py∏ki, konserwanty, emulgatory,

barwniki, pleÊnie, alergeny pokarmowe,

sierÊci zwierzàt, zio∏a i inne

ODCZULANIE ALERGENÓW

LECZENIE:

• zespo∏ów bólowych przy chorobach

zwyrodnieniowych • stanów zapalnych jelit •

• choroby wrzodowej ˝o∏àdka i dwunastnicy •

• chorób serca i uk∏adu krà˝enia •

• stanów zapalnych dróg oddechowych, astmy •

• chorób oczu (jaskry, stanów zapalnych) •

• cukrzycy • chorób tarczycy •

• bóli mi´Êni, stawów, nerwobóli •

• kataru siennego, zapalenia spojówek •

• zaburzeƒ systemu immunologicznego •

• ∏uszczycy •

Likwidacja

na∏ogu alkoholowego

Likwidacja

na∏ogu nikotynowego

1 zabieg 90% skutecznoÊci

gabinet czynny:

od 9 do 18 w pn., wt., czw., pt

Szczecin, ul. Boh. Getta Warszawskiego 18/1

rejestracja telefoniczna: tel. 91 433 74 76

Szczeciƒski Informator Medyczny 27


Medycyna Sàdowa / Odzie˝ Medyczna / Opiekunki / Optycy

91 4 33 82 88

Zak∏ad Medycyny Sàdowej

70-111 Szczecin, al. Powstaƒców Wlkp. 72

Czynny pon.÷pt. 8÷15, tel. 91 466 15 66, 91 466 15 67

Wykonuje: • obdukcje osób poszkodowanych i pokrzywdzonych • badania na obecnoÊç Êrodków odurzajàcych

i narkotycznych • oznaczanie grup krwi • badania serologiczne i genetyczne w sprawach spornego ojcostwa

• testy alkoholowo-narkotyczne u marynarzy i oznaczanie poziomu alkoholu we krwi do godz. 15

Informacja toksykologiczna - dy˝ury ca∏odobowe tel. 91 466 15 78, 91 466 15 79

MEDYCYNA SÑDOWA

Gerichtmedizin

ZAK¸AD MEDYCYNY SÑDOWEJ ••••••••••••

al. Powstaƒców Wlkp. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 466 15 66

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

ODZIE˚ MEDYCZNA

Medizinische Kleidung

KEIA •••••••••••••••••••••••••••••

pl. Kiliƒskiego 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507 012 927

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

REWA ••••••••••••••••••••••••••••

ul. Kolumba 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 812 36 29

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

OPIEKA, OPIEKUNKI

MEDICA 24

USŁUGI PIEL¢GNIARSKO-OPIEKU¡CZE •••••••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 709 505

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

OPTYCY

Augenoptiker

Zak∏ad Produkcji

Odzie˝y Medycznej

KEIA

Sprzeda˝ detaliczna i hurtowa

obuwia i odzie˝y medycznej.

Mo˝liwoÊç szycia na miar´.

71- 414 Szczecin, Pl. Kiliƒskiego 3a

tel./fax 91 448 01 92, kom. 507 012 927

e-mail: motte8@wp.pl, www.keia.szczecin.pl

Odzie˝ Medyczna

Zak∏ad Produkcji Odzie˝y Medycznej

REWA

Sprzeda˝ detaliczna i hurtowa

odzie˝y i obuwia medycznego

Szczecin, ul. Kolumba 5, tel. 91 812 36 29

tel./fax 91 488 57 05

okulary progresywne

okulary korekcyjne i słoneczne

okulary do pracy przy komputerze

akcesoria do okularów

al. Wyzwolenia 19/U/2

70-554 Szczecin

tel. 91 48 48 480

zapraszamy:

pon.-pt. 10 - 18

sobota 10 - 14

Najtaniej

w Szczecinie

ul. Słowackiego 19

71-434 Szczecin

tel. 609 934 152

zapraszamy:

pon., wt., czw. 8 - 16

śr., pt. 8 - 14

28

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Przychodnie, Poradnie / Psychologia, Psychoterapia

PRZYCHODNIE, PORADNIE

Polikliniken

PRAMED ••••••••••••••••••••••••••

al. Wyzwolenia 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 433 61 35

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 4

REDA - MED ••••••••••••••••••••••••

ul. Bartnicza 10a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 454 24 84

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15

PSYCHOLOGIA, PSYCHOTERAPIA

Psychologie, Psychotherapie

GABINET PSYCHOLOGICZNY ••••••••••••••

ul. ˚ółkiewskiego 19/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 461 529

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30

GABINET PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

ELIZA OMELA¡CZUK •••••••••••••••••••

ul. Szafera 128/27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 288 902

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

I TERAPII RODZINNEJ ••••••••••••••••••

ul. Starzyƒskiego 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 336 109

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

GABINET TERAPII NATURALNEJ •••••••••••

ul. Âciegiennego 4/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 433 35 00

G A B I N E T

PSYCHOTERAPII

mgr Vanço Digalovski

psycholog - psychoterapeuta

Szczecin, ul. Âciegiennego 4/2

tel. 91 433 35 00, 602 70 88 83

ÂwinoujÊcie, pl. Gdyƒska 25A

wykonujemy równie˝ masa˝e

OÂRODEK PSYCHOTERAPII

I SZKOLE¡ PSYCHOLOGICZNYCH ••••••••••

ul. Klonowica 27/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 659 212

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30

PRYWATNY GABINET

PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY •••••••••

ul. Kapitaƒska 8a/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 433 59 28

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

PRACOWNIA TERAPII I PSYCHOEDUKACJI ••••

al. Bohaterów Warszawy 15/16 . . . . . . . . . . . 601 786 362

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30

SZCZECI¡SKIE CENTRUM

PSYCHOTERAPII I SZKOLE¡ ••••••••••••••

ul. Iwaszkiewicza 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 951 764

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

GABINET PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

I TERAPII RODZINNEJ

mgr Violetta Kruczkowska

psycholog - terapeuta systemowy

psychoterapia: indywidualna, partnerska, rodzinna

kurs dla rodziców ,,Trening Skutecznego Rodzica’’

Przychodnia Spec. nr 1, Szczecin, ul. Starzyƒskiego 2, p. 314

Rejestracja telefoniczna 602 336 109

www.terapia.aid.pl

PRYWATNY GABINET

PSYCHOLOGICZNO

PEDAGOGICZNY

mgr Alicja Maria Jankowska


• terapia rodzin, dzieci i m∏odzie˝y •

• terapia ma∏˝eƒstw •

• nauka relaksu, medytacji, hata jogi •

• rebirthing (oddychanie Êwiadome) •

• somatoterapia, praca z emocjami •

• coach - aktywizowanie si∏ ˝yciowych •

• ustawienia rodzinne

• hipnoza •

• chodzenie po ogniu •


www.alicja.maria.ifg.pl

71-602 Szczecin, ul. Kapitaƒska 8a/5

tel. 91 433 59 28, kom. 603 491 155

Szczeciƒski Informator Medyczny 29


Psychologia, Psychoterapia / Radiologia

91 4 33 82 88

+

OÂRODEK PSYCHOTERAPII I SZKOLE¡ PSYCHOLOGICZNYCH

dr Alicja Hess-Leoƒska www.psychoterapeuta.info.pl

+

tel. 603 659 212, ul. Klonowica 27/3, Szczecin

Psychoterapia to pomoc cz∏owiekowi w dost´pie do jego ˝ycia.

Nasi pacjenci korzystajà z pomocy doÊwiadczonych psychologów klinicznych oraz psychoterapeutów.

GABINET

PSYCHOLOGICZNY

mgr Magdalena Truchanowicz

tel. 505 46 15 29

70-345 Szczecin, ul. èó∏kiewskiego 19/18

www.psychologszczecin.pl

www.sim.bkt.pl

czynny pon.÷pt. 10÷19

RTG z´bowe i pantomograficzne

GABINET RADIOLOGII STOMATOLOGICZNEJ

70-205 Szczecin, ul. Âw. Ducha 5A/11, tel. 91 434 22 10

30

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Radiologia / Rehabilitacja

RADIOLOGIA

Radiologie

MEDICAL CARE ••••••••••••••••••••••

ul. Batalionów Chłopskich 86 . . . . . . . . . . . .91 461 23 31

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

RADIOLOGIA STOMATOLOGICZNA

BIORENIX ••••••••••••••••••••••••••

ul. Âw. Ducha 5A/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 434 22 10

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 30

DUODENT ••••••••••••••••••••••••••

al. Bohaterów Warszawy 118/2 . . . . . . . . . . .91 820 61 87

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24

MEDICAL CARE ••••••••••••••••••••••

ul. Batalionów Chłopskich 86 . . . . . . . . . . . .91 461 23 31

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 7

REHABILITACJA

Rehabilitation

GABINET FIZJOTERAPII MAGDALENA KUC•••••

ul. ¸ucznicza 64 pok. 152 . . . . . . . . . . . . . . . . .695 999 193

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 32

GABINET REHABILITACJI I MASA˚U •••••••••

mgr PAWE¸ P ONCYLJUSZ

ul. Ojca Beyzyma 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 424 11 72

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 33

GABINET REHABILITACYJNY••••••••••••••

ul. 3 Maja 25-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508 241 602

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 32

BALTICA Wellness & Spa ••••••••••••••••

pl. Rod∏a 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 359 44 01

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

ELEMENTA POGOTOWIE REHABILITACYJNE •••

ul. Mickiewicza 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .798 81 37 31

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 32

LECZNICZY MASAè STÓP ••••••••••••••••

ul. Słowicza 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 233 877

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 32

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Szczeciƒski Informator Medyczny 31


Rehabilitacja

91 4 33 82 88

LECZNICZY MASA˚ STÓP

mgr Iwona

Âlusarek

refleksolog

kom. 504 233 877

tel. 91 432 82 51

71-690 Szczecin, ul. S∏owicza 10

PROGRAM

PROFILAKTYKI

CHORÓB

KRÑ˚ENIA

Program finansowany

przez

Narodowy

Fundusz Zdrowia

Program kierowany jest do osób, które w tym

roku kalendarzowym majà 35, 40, 45, 50, 55

lat, sà obcià˝one czynnikami ryzyka (p∏eç

m´ska, palenie tytoniu, nadciÊnienie t´tnicze

krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska

aktywnoÊç ruchowa, nadwaga i oty∏oÊç,

upoÊledzona tolerancja glukozy, nadmierny

stres, nieracjonalne od˝ywianie si´, wiek,)

u których nie zosta∏a dotychczas rozpoznana

choroba uk∏adu krà˝enia które w okresie ostatnich

5 lat nie korzysta∏y ze Êwiadczeƒ

udzielanych w ramach programu profilaktyki

CHUK tak˝e u innych Êwiadczeniodawców.

Âwiadczenia w ramach programu udzielane sà

bez skierowania, przez lekarza podstawowej

opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony

jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz

kieruje go na badania pozwalajàce okreÊliç

kategori´ ryzyka choroby uk∏adu krà˝enia.

32

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Rehabilitacja

˚YCIE BEZ BÓLU

mgr Pawe∏ Poncyljusz

fizjoterapeuta

W obecnych czasach trudno jest spotkaç

osob´, która nie doÊwiadczy∏a silnego

bólu kr´gos∏upa, stawów czy mi´Êni.

U niektórych osób problem tego typu

wystàpi∏ raz w ˝yciu, u innych pojawia si´

okresowo, a jeszcze innych dr´czy nieustannie.

U niektórych bóle pojawi∏y si´

bez wyraênej przyczyny, a u innych

wystàpi∏y nagle np. w wyniku urazu lub

gwa∏townego ruchu. U jednych dolegliwoÊci

sà umiarkowane a u innych tak

silne, ˝e uniemo˝liwiajà normalnà egzystencje,

zamieniajàc nieraz ˝ycie

w piek∏o.

Rutynowo wykonywanie zdj´cia rentgenowskie

wykazujà “zmiany zwyrodnieniowe”

lub “dyskopati´” jako sprawc´

dolegliwoÊci. Niestety zmian tych si´ nie

cofnie, wi´c sytuacja wydaje si´ bez

wyjÊcia. Trzeba nauczyç si´ z bólem ˝yç

s∏yszà pacjenci. Pozostaje jedynie

oszcz´dny tryb ˝ycia i tabletki przeciwbólowe,

a w skrajnych sytuacjach operacja,

która bardzo cz´sto nie przynosi

spodziewanych efektów.

Na szcz´Êcie prawda wyglàda nieco

inaczej. Cz´sto spotyka si´ osoby, które

pomimo licznych zmian zwyrodnieniowych

nie majà ˝adnych dolegliwoÊci,

a inne bez jakichkolwiek zmian cierpià

katusze. Podobnie jest z tzw. “dyskopatià”,

wyst´puje ona u wi´kszoÊci osób,

nawet m∏odych, czasem na kilku poziomach

kr´gos∏upa, a mimo to nic ich nie

boli. Dyskopatia gdzie dochodzi do rzeczywistego

ucisku na struktury nerwowe

wyst´puje niezwykle rzadko w ogólnej

statystyce.

Wi´c jeÊli “zmiany zwyrodnieniowe”

czy “dyskopatia” nie sà odpowiedzialne

za ból to dlaczego boli.

Otó˝ najcz´stszà przyczynà dolegliwoÊci

jest podra˝nienie tkanek mi´kkich

uk∏adu ruchu, czyli:mi´Êni, wi´zade∏,

powi´zi czy te˝ torebki stawowej.

Przyczyn tego podra˝nienia mo˝e byç

wiele, ale do najcz´stszych zaliczamy:

nieprawid∏owà, postaw´, sumujàce si´

przecià˝enia, urazy a tak˝e wady postawy.

W wyniku wy˝ej wymienionych czynników

tkanka zdrowa przejmuje patologicznà

aktywnoÊç wywo∏ujàc przeró˝ne

dolegliwoÊci jak bóle miejscowe, bóle

promieniujàce, mrowienia, dr´twienia,

zaburzenia czucia, itd.

Przyk∏adowo bóle kr´gos∏upa z promieniowaniem

do nogi rozpoznawane jako

“rwa kulszowa” mogà byç przyczynà

podra˝nienia wi´zad∏a krzy˝owo-guzowego,

bóle po jednej stronie kr´gos∏upa

l´dêwiowego imitujàce czasem bóle nerkowe

mogà byç zwiàzanie z mi´Êniem

czworobocznym l´dêwi , bóle ∏opatki lub

okolicy mi´dzy∏opatkowej przeszywajàce

nieraz klatk´ piersiowà i utrudniajàce

cz´sto oddychanie sà najcz´Êciej

wynikiem podra˝nienia mi´Ênia biodrowo-˝ebrowego;

bóle, cierpni´cia czy

mrowienia palców ràk mogà byç zwiàzanie

z podra˝nienie tkanek okolicy przejÊcia

szyjno-piersiowego kr´gos∏upa,

bóle g∏owy wià˝à si´ cz´sto z zaburzeniem

mi´Êni podpotylicznych.

Ciekawostkà jest to, ˝e bóle stawów bardzo

cz´sto zwiàzane sà z aktywnoÊcià

tkanek po∏o˝onych nieraz daleko od

miejsca odczuwania bólu, np. ból kolana

mo˝e mieç zwiàzek z wi´zad∏em biodrowo-l´dêwiowym

miednicy, a ból barku

z mi´Êniem podgrzebieniowym le˝àcym

na dolnej cz´Êci ∏opatki.

Czy mo˝na pozbyç si´ bólu?

I tu dobra wiadomoÊç. Patologiczna

aktywnoÊç tkanek jest wynikiem zaburzenia

czynnoÊci a nie struktury, wi´c

sytuacja jest najcz´Êciej w pe∏ni odwracalna,

nawet, jeÊli dolegliwoÊci trwajà

bardzo d∏ugo. Nowoczesne metody terapeutyczne,

które w ostatnim dziesi´cioleciu

dotar∏y do Polski sta∏y si´ wybawieniem

dla szerokiej rzeszy cierpiàcych

osób. Nierzadko dolegliwoÊci trwajàce

nawet kilkanaÊcie lat mogà wyraênie

z∏agodnieç ju˝ po pierwszej sesji terapeutycznej.

JeÊli rozpozna si´, która

struktura jest zwiàzana z danà dolegliwo-

Êcià i wykona si´ z nià odpowiednià

prac´, szybko dochodzi do normalizacji

stanu tej aktywnej tkanki, i dolegliwoÊci

zmniejszajà si´ lub znikajà.

Z regu∏y potrzeba od kilku do dziesi´ciu

wizyt by rozwiàzaç wiele dolegliwoÊci

uk∏adu ruchu. Dynamika zdrowienia

zale˝y od wieku pacjenta, rodzaju

zaburzenia, jego przyczyny, czasu trwania,

a tak˝e od samego pacjenta, który

najcz´Êciej musi wykonywaç okreÊlone

çwiczenia w domu dla zwi´kszenia efektów

terapeutycznych.

Zapraszam do mojego gabinetu!

Gabinet Terapii Manualnej,

Rehabilitacji i Masa˝u

mgr Pawe∏ Poncyljusz

Studio “ODNOWA”

ul. Ojca Beyzyma 17, Szczecin

tel. 91 4241172

www.terapeuta.szczecin.pl

Szczeciƒski Informator Medyczny 33


Rehabilitacyjno Ortopedyczny Sprz´t

Utylizacja Odpadów

91 4 33 82 88

oferujemy: peruki sztuczne • zewn´trzne protezy piersi • bielizn´ i stroje

kàpielowe dla kobiet po mastektomii • artyku∏y stomijne i urologiczne

• rajstopy • poƒczochy • podkolanówki przeciw˝ylakowe pasy przepuklinowe

• materace i poduszki przeciwodle˝ynowe • baseny i kaczki sanitarne

• inhalatory • laryngofony (sztuczna krtaƒ) • wózki inwalidzkie i inne.

Umowa z

Specjalistyczny sklep Medyczno-Ortopedyczny

MED-EL

70-513 Szczecin, ul. Ma∏opolska 5, tel./fax 91 812 14 91

REHABILITACYJNO

ORTOPEDYCZNY SPRZ¢T

Rehabilitationsgeräte

MEDICAL ••••••••••••••••••••••••••

ul. Farma 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 489 19 28

ul. Unii Lubelskiej 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 488 99 15

og∏oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

MED-EL •••••••••••••••••••••••••••

ul. Małopolska 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 812 14 91

og∏oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

ORTOFACH •••••••••••••••••••••••••

ul. Cegielskiego 5c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 485 64 99

www.ortofach.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

og∏oszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

UTYLIZACJA

ODPADÓW MEDYCZNYCH

Verwerfung von

medizinischen Abfälle

KONCA ••••••••••••••••••••••••••••

ul. W∏adys∏awa IV 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 462 36 90

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

Sprzeda˝

Wypo˝yczalnia

Komis

Umowa z NFZ

Szczecin ul. Farna 2

tel./fax 91 489 19 28

Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1

tel./fax 91 488 99 15 (wej. C szpitala)

Czynne: poniedzia∏ek÷piàtek 9 00 ÷17 00

www.medical.szczecin.pl

aksystems@list.pl

oferta dla: S¸U˚BY ZDROWIA

GABINETÓW LEKARSKICH NIEPUBLICZNYCH Z.O.Z.

Mamy przyjemnoÊç zaoferowaç paƒstwu us∏ug´:

odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów

medycznych pochodzàcych z dzia∏alnoÊci s∏u˝b medycznych.

70-651 Szczecin, ul. W∏adys∏awa IV 1, tel. 91 462 36 90, fax 91 431 43 25, tel. kom. 601 93 99 25

tel. 91 466 16 66

34

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Uzale˝nienia / Zaopatrzenie Medyczne

Zielarskie Sklepy / ˚ywnoÊç Naturalna

UZALE˚NIENIA

Sucht

AGAMED•••••••••••••••••••••••••••

ul. Bràzowa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 055 858

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3

MONAR •••••••••••••••••••••••••••

ul. Małkowskiego 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 433 46 10

og∏oszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

ZIELARSKIE SKLEPY

Kräuterläden

BRATEK SKLEP ZIELARSKO-MEDYCZNY ••••••

Centrum Handlowe “WILCZA”

pawilon 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 813 71 24

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na tej stronie

˚YWNOÂå NATURALNA

Gesunde Lebensmitte

TAST •••••••••••••••••••••••••••••

ul. Witkiewicza 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 487 10 74

ogłoszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 36

`

www.zielarstwo.ifg.pl brateksklepzielarski26@wp.pl

`

`

`

`

`

`

`

`

`

Zioła sypane (w torebkach)

Parafarmaceutyki

Preparaty odchudzajàce

Pieczywo na zakwasie

Oleje tłoczone na zimno

Miody, Soki, Napoje

Wody lecznicze

Kosmetyki naturalne

Preparaty A-Z-Medica

Preparaty Cali-Vita

tel. 91 813 71 24, kom. 508 117 806

Centrum Handlowe “WILCZA” pawilon 26

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

POMAGAMY OSOBOM

Z PROBLEMEM NARKOTYKOWYM

Szukasz pomocy!

Przyjdê do Punktu Konsultacyjnego

Stowarzyszenie MONAR

Szczecin, ul. Ma∏kowskiego 9

lub zadzwoƒ

tel. 91 433 46 10

Szczeciƒski Informator Medyczny

35


˚ywnoÊç Naturalna

91 4 33 82 88

SKARB INKÓW : PAU

D’ARCO

Ârodek ziołowy z Brazylii

W latach szeÊçdziesiàtych XX wieku

powszechnà uwag´ gazet, czasopism

i innych publikacji przyciàgn´ło zioło

pochodzàce z Ameryki Południowej

o nazwie tahibo (pau d’arco), a to

z powodu rzekomo szerokiego zakresu

działania, jakie wywiera na organizm

człowieka.

Zioło to pochodzi z wewn´trznej

strony kory drzewa z rodziny

Bignoniaceae (rodzaj Tecoma,

gatunek Cospicua) i wyst´puje pod

nazwà pau d’arco, lapacho morado

lub ipê roxo. Miejscowi Indianie ze

szczepu Kallauajów, którzy od czasów

staro˝ytnego paƒstwa Inków tradycyjnie

zajmujà si´ medycynà, nazywajà

je tahibo i stosujà w ró˝nego rodzaju

schorzeniach.

Około dwudziestu lat temu dr

Theodoro Meyer, laureat Argentyƒskiej

Nagrody Paƒstwowej w dziedzinie

nauk biologicznych (1960-65), profesor

botaniki i geografii roÊlin na uniwersytecie

w Tucuman (Argentyna), szef

Oddziału Systematyki RoÊlin

Jednopłciowych Instytutu im. Miguela

Lillo, rozpoczàł badania właÊciwoÊci

chemicznych kory tahibo (pau d’arco),

a tak˝e jej potencjalnych i szkodliwych

działaƒ.

Badania unikalnych właÊciwoÊci kory

prowadzi si´ aktualnie w Ameryce

Południowej, Europie, Japonii i USA.

W chwili obecnej nie ma jeszcze jednolitej

opinii odnoÊnie wykorzystania

jej w leczeniu chorób. Wiadomo jednak,

˝e brak jest jakichkolwiek przeciwwskazaƒ

do stosowania tahibo.

Mo˝na je łàczyç z ka˝dym lekiem, bez

wzgl´du na jego działanie. Tahibo

(pau d’arco) mo˝na podawaç zarówno

dzieciom jak i dorosłym. Jest ono

zupełnie nietoksyczne.

A oto kilka wyjàtków z publikacji na

temat pau d’arco (tahibo, ipê roxo,

lapacho) jakie ukazały si´ w czasopismach

w ró˝nych krajach Êwiata.

Poni˝szy fragment pochodzi z „The

Herb Report” („WiadomoÊci

Zielarskie”), mi´dzynarodowej publikacji

wydawanej w USA poÊwi´conej

post´pom w dziedzinie ziołolecznictwa

w medycynie. Autorem artykułu jest

John Heinerman, antropolog medycyny,

który zajmuje si´ badaniami nad

długowiecznoÊcià człowieka z odległych

terenów:

„Pau d’arco zawiera nast´pujàce

pierwiastki Êladowe: bar, stront, brom

i jod. Uwa˝a si´, ˝e pierwiastki te ładujà

elektrycznie komórki ludzkie

poprzez oddziaływanie promieniami

alfa. Pau d’arco zawiera równie˝

pewnà iloÊç ksylidyny przypominajàcej

naftochinony, betalapachon

i odwodniony lapachon z najbardziej

znaczàcym lapacholem.

W wielu krajach prowadzone sà

badania kliniczne nad lapacholem

w celu ustalenia w całym zakresie jego

silnych właÊciwoÊci antybiotycznych.

W Brazylii pau d’arco stosuje si´

w postaci odwaru, nalewki, naparu lub

maÊci w ró˝nych rodzajach raka: j´zyka,

gardła, gruczołu krokowego, jelit,

płuc, głowy, wàtroby, trzustki, skóry

oraz w białaczkach i ziarnicy złoÊliwej.

Obecny w korze lapachol powoduje

cz´sto ust´powanie choroby.

Z przeprowadzonych badaƒ wynika,

˝e w przeszłoÊci prawdopodobnie u˝ywano

go jako Êrodka chemioterapii

raka.

Pewien gatunek pau d’arco

stosowano w Indiach przeciw kile.

Zadziwiajàcym jest fakt, ˝e lapachol

ma równie˝ zastosowanie w leczeniu

malarii.

Chocia˝ pau d’arco mo˝e nie

stanowi idealnego Êrodka na ka˝dà

chorob´ czy te˝ doskonałego

rozwiàzania ka˝dego problemu

zdrowotnego, posiada jednak bardzo

du˝e zalety w skutecznym leczeniu

wi´kszoÊci rodzajów raka, cukrzycy i

innych wyniszczajàcych organizm

Sprzeda˝ PAU D’ARCO oraz produktów ekologicznych

i naturalnych - równie˝ wysy∏kowo e-mail: poczta@tast.pl

Sklep, Kawiarnia-Cukiernia "Filipinka"

Szczecin, ul. Witkiewicza 1B tel. 91 487 10 74, 91 487 28 85

czynne pn. - sob. 6 00 - 22 00

PPH TAST Jan Tabiƒski

niedziela 8 00 - 22 00

71-121 Szczecin, ul. Witkiewicza 1B, www.tast.pl, poczta@tast.pl

36

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

˚ywnoÊç Naturalna

chorób, wykazujàc przy tym niewielkie

lub ˝adne działania uboczne.

Dlatego b´dàc naukowcem znanym

ze swojej pracy nad roÊlinami

leczniczymi polecam pau d’arco jako

po˝yteczny Êrodek wspomagajàcy

pełny program terapii medycznej

i ˝ywieniowej we wszystkich rodzajach

raka i w podobnych mu schorzeniach.”

Wyjàtek z ksià˝ki prof. Carlosa Hugo

Burgstallera na temat flory leczniczej

Paragwaju i Argentyny pt. „La Vuena

a los Vegetales” (Buenos Aires, 1968):

„WspółczeÊni lekarze sà zafascynowani

spuÊciznà Indian, nazywajàc

jà farmakopeà Kallauajów. Chocia˝

zebrano ju˝ wiele cennych informacji

o charakterze medycznym, wcià˝

napływajà nowe.

Byç mo˝e najcenniejszy jej element

stanowi bardzo wysokie drzewo, które

roÊnie wysoko w Andach i jest tak

twarde, a korzenie jego si´gajà tak

gł´boko, ˝e nie potrafi go powaliç

nawet najsilniejsza wichura. Indianie

nazywajà je tahibo (pau d’arco). Jego

purpurowe kwiaty, kor´, sok i trociny

u˝ywa si´ do produkcji leków, które

majà niemal cudowne działanie

w leczeniu wielu chorób uwa˝anych

oficjalnie za nieuleczalne.

Dwóch współczesnych lekarzy, dr

Theodoro Meyer z Uniwersytetu

Paƒstwowego w Tucuman i internista

dr Prats Ruiz z Concepción, prowincji

miasta Tucuman, wprowadzili pau

d’arco do medycyny białego

człowieka stosujàc ekstrakt z kory

w leczeniu białaczki.

W 1968 r. dr Ruiz wyleczył trzy przypadki

białaczki przy pomocy ekstraktu

z pau d’arco. Pierwszy z nich to pi´cioletnia

Maria Adela Vera.

W dniu 15 lipca 1967 r. lekarze ze

szpitala w Concepción stracili nadziej´

na uratowanie jej ˝ycia. Wykresy na

tablicy cytologicznej stale si´ pogarszały

i wskazywały na zbli˝ajàcà si´,

nieuniknionà Êmierç. Liczba erytrocytów

wynosiła 3.000.000, leukocytów

- 149.000, płytek krwi - 60.000,

promielocytów - 3%, mielocytów - 29%

i metamielocytów - 30%.

Lekarze ze szpitala w Concepción

powiedzieli rodzicom Marii Adeli, ˝e

nie ma nadziei na uratowanie dziewczynki.

Powiedzieli równie˝ zrozpaczonym

rodzicom o doktorze Ruizie

i jego klinice, gdzie pomagano

ludziom w tego rodzaju strasznych

cierpieniach.

W tej małej klinice Maria Adela, po

szeÊciu dniach przyjmowania naparu

i eliksirów z pau d’arco, poczuła si´

znacznie lepiej. Poprawa post´powała

w dalszym ciàgu. Ostatnie badania

krwi we wrzeÊniu 1967 r. dały nast´pujàce

wyniki: 4.200.000 erytrocytów,

160.000 płytek krwi. Maria Adela

została wypisana i wraz z rodzicami

opuÊciła klinik´”.

Z „0’Cruzeiro” (18 i 25 marca, 1967),

znanego tygodnika w Rio de Janeiro:

Opublikowano dwa ilustrowane

artykuły na temat pau d’arco i szpitala

miejskiego w Santo Andrè, gdzie stosuje

si´ je w leczeniu wielu chorób.

Jedna z ilustracji pokazuje kart´ pacjenta

przy jego łó˝ku. Poni˝ej

nazwisko pacjenta, wiek itd. Pod spodem

diagnoza: rak płuc. A jeszcze

ni˝ej, du˝ymi literami, odr´cznie:

leczenie - pau d’arco. W artykule

zamieszczono równie˝ zdj´cia lekarzy

wielokrotnie cytowanych przez

reporterów:

„Dr prof. Valter Accorci powiedział:

z moich pierwszych eksperymentów

z pau d’arco dowiedziałem si´ dwóch

wa˝nych rzeczy, które bardzo mnie

zach´ciły jeÊli chodzi o leczenie raka:

po pierwsze, pau d’arco eliminuje ból

spowodowany przez t´ strasznà

chorob´; po drugie, zwi´ksza liczb´

krwinek czerwonych.

Zdziwienie nasze pot´gowało si´.

Kora ta leczy równie˝ wrzody, cukrzyc´

i reumatyzm. Najwi´ksze wra˝enie

zrobił na nas czas potrzebny do

wyleczenia - prawie zawsze mniej ni˝

miesiàc!

Dr Octaviano Gaiarsa, lekarz szpitalny,

powiedział: osobiÊcie znam przypadki

wyleczenia niedokrwistoÊci,

potwierdzone liczbà krwinek czerwonych,

jak równie˝ wszelkiego

rodzaju wrzodów w ciàgu pi´tnastu

dni i nie dłu˝ej ni˝ miesiàca.

Jest równie˝ przypadek bardzo

zaawansowanej białaczki - 240.000

leukocytów (krwinek białych) na

milimetr szeÊcienny (krwi).

Po miesiàcu stosowania pau d’arco

liczba krwinek białych zmalała do

20.000, co uwa˝a si´ za stan normalny.

W innym przypadku pacjentowi

groziłaby Êmierç”.

Dziennik „La Razon” (6 listopada,

l967) w Buenos Aires pisze o przypadku

wyleczenia białaczki limfatycznej

u trzyletniego chłopca przez doktora

Meyera, który zastosował ekstrakty

z pau d’arco:

„Ten sam lekarz, dr Meyer, rozesłał

bezpłatnie pewnà iloÊç pau d’arco do

panad trzystu lekarzy w Buenos Aires,

Szczeciƒski Informator Medyczny 37


˚ywnoÊç Naturalna

91 4 33 82 88

La Rioja, Entre Rios i Mar del Plata.

W miar´ zbierania danych klinicznych

dotyczàcych stosowania pau

d’arco w medycynie okazuje si´, ˝e

Êrodek ten jest prawdziwym skarbem

Inków. Leczy on w bardzo krótkim

czasie (najcz´Êciej w ciàgu miesiàca

lub krócej) cały szereg chorób. A oto

one: niedokrwistoÊç, mia˝d˝yca,

astma, zapalenie oskrzeli, rak

ka˝dego rodzaju, wrzodziejàce

zapalenie jelita grubego, zapalenie

p´cherza moczowego, cukrzyca,

wyprysk, zewn´trzne rany i bóle

wszelkiego rodzaju (nawet zastarzałe),

zapalenie ˝ołàdka, rze˝àczka i krwotoki,

ziarnica złoÊliwa, zapalenie

narzàdów płciowych, białaczki,

upławy białe, toczeƒ rumieniowaty,

zapalenie szpiku i koÊci, parali˝

powiek, choroba Parkinsona, polipy

(jelit i p´cherza moczowego), zapalenie

gruczołu krokowego, łuszczyca,

reumatyzm, grzybice skóry, Êwierzb,

choroby skóry ogólnie, kiła i nast´pstwa,

choroba wrzodowa jelit, ˝ołàdka

i dwunastnicy oraz ˝ylaki.

Zjadliwe zarazki, które wywołujà te

wszystkie choroby, nie sà w stanie

oprzeç si´ antybiotykom w wydzielinie

tego pot´˝nego drzewa. Pau d’arco

mo˝e naprawd´ okazaç si´ najwi´kszym

skarbem pozostawionym nam

przez Inków”.

Wyjàtki z amerykaƒskiej gazety

„Spotlight”, która zamieszcza artykuły

nie drukowane w prasie ogólnej:

„Czy staro˝ytna medycyna ludowa

Indian Ameryki Południowej była

w stanie leczyç wiele rodzajów raka?

Lekarze i pacjenci chorujàcy

w przeszłoÊci na t´ chorob´ mówià, ˝e

tak. Bardzo du˝o pisano o tym w krajach

Ameryki Łaciƒskiej, ale nie

w Stanach Zjednoczonych.

Zanim problem ten zacz´to celowo

przemilczaç, doniesienia publikowane

w ró˝nych czasopismach w Ameryce

Południowej mówiły o pomyÊlnym

stosowaniu wewn´trznej strony kory

dwóch drzew z rodziny Bignoniaceae

w leczeniu rozmaitych chorób, w tym

raka. Zgodnie z nimi, napar z kory

lapacho colorado albo lapacho morado

(pau d’arco) zwalcza przyczyn´

choroby”. (Back to Nature, Inc. :

„Katalog: zioła, witaminy, minerały,

kosmetyki naturalne”, Chicago).

*****************************

Pau d’arco (czytaj „pał de arko”,

tahuari) leczy wiele innych chorób.

Głównym surowcem jest wewn´trzna

kora ró˝nych gatunków tego drzewa.

Najbardziej znany spoÊród nich to

lapacho rosado (Tabebuia impetiginosa

syn. T. avellanedae). Na rynku

mo˝na spotkaç podróbki – całà,

niedojrzałà lub napromieniowanà

kor´.

Pau d’arco stosuje si´ w postaci

odwaru, proszku, sproszkowanego

surowca w kapsułkach i papki.

Natomiast współczesne ekstrakty

wykazujà słabsze działanie lecznicze

wskutek niewłaÊciwego procesu

otrzymywania, mogà te˝ zawieraç

zb´dne wypełniacze.

SkutecznoÊç zioła zale˝y od jego

właÊciwego przygotowania i dawkowania.

Sposób u˝ycia podany na

opakowaniu jest do powszechnego

u˝ytku i nie nale˝y go uwa˝aç za ogólnie

obowiàzujàcy. Najbardziej

skuteczna jest receptura ajurwedyjska

(tradycyjnej medycyny indyjskiej).

Istotne znaczenie ma Êwie˝oÊç

surowca. Okres trwałoÊci całych

i poci´tych ziół przechowywanych

w szczelnie zamkni´tym pojemniku

bez dost´pu Êwiatła lub w opakowaniu

powlekanym termozgrzewalnym

wynosi zwykle dwa lata. Proszku

i sproszkowanych ziół w kapsułkach -

jeden rok. Tymczasem na Zachodzie

cz´sto sà wytwarzane z bezzasadnie

wydłu˝onym terminem wa˝noÊci!

W takim przypadku produkt mo˝e byç

przeterminowany. Dlatego zaleca si´

stosowanie ziół z podanà na

opakowaniu datà produkcji kraju

pochodzenia. Pozwala to sprawdziç

ich przydatnoÊç. Podobnie jest

z przyprawami.

naturoterapeuta Miłosz Woêniak

*****************************

Porady ziołolecznicze,

Miłosz Woêniak,

naturoterapeuta,

ul. Bolesława Krzywoustego 6

lok. 6,

70-244 Szczecin

Informacja po przesłaniu koperty

zwrotnej ze znaczkiem.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

38

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Hospicjum dla Dzieci

NARKOTYKI

NARKOMANIA

OGÓLNOPOLSKI

TELEFON ZAUFANIA

801 19 99 90

Szczeciƒski Informator Medyczny 39


Fundacje

91 4 33 82 88

SZCZECIN

Mamy nadziej´, ˝e zdecydujà Paƒstwo

o tym aby 1% swojego podatku dochodowego

za rok 2010 przekazaç Stowarzyszeniu "Agata".

tel. 91 488 18 68

nr KRS 0000006292

Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” skupia kobiety, które dotkni´te zostały rakiem piersi. Te które

wygrały jak i te na poczàtku tej trudnej walki o ˝ycie. Jest nas aktualnie 204 członkinie. Od 17 lat

prowadzimy rehabilitacj´ pomagajàc kobietom dojÊç do sprawnoÊci fizycznej i psychicznej w

trakcie i po leczeniu onkologicznym. Jest to specjalistyczna gimnastyka rehabilitacyjna, drena˝

limfatyczny r´ki po stronie operowanej zapobiegajàcy obrz´kowi, muzykoterapia, warsztaty

psychologiczne i inne formy terapii.

Ârodki finansowe na naszà działalnoÊç, które pozyskujemy piszàc programy na konkretne zadania

do Urz´du Miasta i PFRON pokrywajà tylko cz´Êç kosztów zwiàzanych z rehabilitacjà. Pozosta∏à

cz´Êç pokrywamy ze składek członkowskich i wpłat z tytułu 1% od podatku.

Członkinie nie tylko korzystajà z mo˝liwoÊci jakie daje stowarzyszenie ale tak˝e pracujà na rzecz

innych kobiet. OCHOTNICZKI - kobiety po chorobie nowotworowej i odpowiednim szkoleniu

psychologicznym - odwiedzajà chore w szpitalach tu˝ przed i po operacji dajàc im wsparcie

psychiczne i wszelkie potrzebne informacje. Ochotniczki same sà najlepszym przykładem na to, ˝e

rak to nie wyrok i pozwalajà uwierzyç, i˝ mo˝na ˝yç dalej. Jak wa˝ne jest to w takim momencie

przekonały si´ te panie, które spotkały ochotniczki na swojej drodze do zdrowia.

Zajmujemy si´ równie˝ profilaktykà raka piersi, uczestniczymy w akcjach, szkoleniach, wydajemy

biuletyn informacyjny, ulotki, organizujemy konferencje naukowe.

Szczecin ul. Kopernika 7 od poniedziałku do czwartku mi´dzy 11:00 a 16:00

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mi´Êni

70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 69, tel./fax 48 91 489 42 51, 603 619 070

e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl, www.miesnie.szczecin.pl

Naszym podopiecznym zapewniamy:

rehabilitacj´ w domu chorego

turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe

zaj´cia w basenie

us∏ugi asystenta osobistego

Poprzez naszà działalnoÊç chcemy aby nasi podopieczni mogli ˝yç aktywnie i samodzielnie.

Nasza Fundacja pomaga osobom ze zdiagnozowanà chorobà

nerwowo-mi´Êniowà. Niesiemy pomoc wszystkim: osobom dorosłym, dzieciom,

opiekunom osób chorych.

Główne formy naszej działalnoÊci to:

- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i innych imprez wyjazdowych

- konsultacje medyczne w poradni na Unii Lubelskiej

- Êwiadczenie dostosowanych usług transportowych oraz usługi asystenckie

- wydawnictwo biuletynu informacyjnego "Czas Mi´Êni"

- organizowanie spotkaƒ, grupa wsparcia

- pozyskiwanie oraz u˝yczanie sprz´tu medycznego, rehabilitacyjnego

i pomocniczego

- zach´camy podopiecznych do indywidualnej zbiórki pieni´dzy na rehabilitacj´

NR KRS 0000020975 PODARUJ SWÓJ 1%

40

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Stowarzyszenia

Szczeciƒski Informator Medyczny 41


Medycyna Estetyczna

91 4 33 82 88

Medycyna Estetyczna

Odmładzanie

twarzy

dr Ilona Osadowska, chirurg

Upi´kszanie i młody wyglàd od zawsze

le˝ały w centrum zainteresowania kobiet.

Obecnie, oprócz metod matek i babç,

mamy do wyboru zupełnie nowe mo˝liwo-

Êci oferowane przez medycyn´ estetycznà.

Najwi´ksza iloÊç terapii skupia si´ na

odmładzaniu twarzy, gdzie mo˝liwe jest

korygowanie wielu problemów estetycznych

ze spektakularnymi efektami.

Te najbardziej znane to usuwanie zmarszczek

czoła i oczu, bruzd nosowo-wargowych,

upi´kszanie ust oraz poprawa jako-

Êci skóry.

Od kilku lat dost´pne sà metody modelowania

obj´toÊciowego (wolumetryczne),

przywracajàce wypukłoÊci policzków oraz

poprawiajàce owal twarzy. Obecnie dajà

one dobre efekty, wykorzystujàc szerokà

gam´ materiałów wypełniajàcych, jak

m.in. kwas hialuronowy, kwas polimlekowy,

własny tłuszcz pobrany z miejsc gdzie

jest w nadmiarze, a tak˝e własne osocze

bogatopłytkowe pacjentki, zawierajàce

komórki macierzyste i czynniki wzrostu

skóry.

Zabiegi te dobierane sà indywidualnie do

twarzy i mimiki, zachowujàc naturalny

wyglàd i harmoni´ rysów. Wa˝ne jest, by

podkreÊlały one własnà urod´, unikajàc

zbyt mocnych efektów. Realizujàc te

zasad´, dobre b´dà delikatnie powi´kszone

usta, lekko napi´te i nawil˝one. W razie

wàtpliwoÊci lepiej, by były nieco mniejsze

ni˝ zbyt du˝e. Przy upi´kszaniu ust mo˝na

równie˝ lekko podnieÊç ich kàciki, najcz´-

Êciej podkreÊlamy tak˝e łuk Kupidyna

i usuwamy zmarszczki palacza.

Botoks wygładzajàcy zmarszczki mimiczne

czoła podajemy w ten sposób, by

zachowaç mimik´ i mo˝liwoÊç unoszenia

brwi, usuwajàc jedynie zmarszczki

powierzchniowe. Całkowicie gładkie, nieruchome

czoło dobrze wyglàda tylko na

zdj´ciu, na pewno nie jest wzorem urody

dla kobiety dojrzałej. U osób młodszych

mo˝emy wygładziç zmarszczki całkowicie

co b´dzie naturalne, u osób starszych

mo˝na je mocno osłabiç, ewentualnie

pozostawiç te, które dodajà twarzy uroku.

Odmładzanie mo˝e byç uzupełnione

redukcjà podwójnego podbródka i chomików,

a tak˝e wyostrzeniem linii ˝uchwy,

dodajàcymi twarzy subtelnoÊci. Zabieg

ten polega na usuni´ciu kilkudziesi´ciu

gramów tłuszczu z dolnej cz´Êci twarzy.

Optycznie mo˝e sprawiç wra˝enie takie,

jak po odchudzeniu ciała o wiele kilogramów.

Wykonywany jest przy pomocy

lasera SmartLipo, rozpuszczajàcego tkank´

tłuszczowà poprzez naÊwietlanie jej od

wewnàtrz.

Metody laserowe umo˝liwiajà tak˝e skutecznà

odnow´ skóry, którà mo˝na obecnie

wykonywaç nie rezygnujàc z ˝ycia

zawodowego. Wiodàcy jest laser frakcyjny,

pozwalajàcy na całkowità odnow´

skóry w kilku mało ucià˝liwych etapach.

Dla skóry o słabej kondycji dost´pne sà

tak˝e zabiegi laserowego mikropeelingu,

łàczone terapie laserami kilku rodzajów,

peelingami a tak˝e mezoterapia własnym

osoczem bogatopłytkowym. Laser frakcyjny

jest najlepszà obecnie terapià redukujàcà

blizny potràdzikowe, pourazowe

i operacyjne.

W ramach całoÊciowej poprawy urody dla

wielu kobiet wa˝ne b´dzie usuwanie nieładnych

plam posłonecznych i hormonalnych,

zmian naczyniowych, oraz innych

przebarwieƒ skóry. Mo˝na je uzupełniç

zabiegami dermatochirurgii laserowej lub

klasycznej, usuwajàcymi znamiona i zmiany

skórne.

Dobierajàc zabiegi kierujemy si´ tym, by

twarz wyglàdała młodziej i Êwie˝o, ale bardzo

naturalnie. Najlepsze i najtrwalsze

efekty przyniosà one u osób w wieku

30-65 lat.

Kobiety chcà wyglàdaç atrakcyjnie i podobaç

si´ w ka˝dym wieku. Małoinwazyjne

zabiegi poprawiajàce urod´ odpowiadajà

na to zapotrzebowanie. Wykonywane

szybko, nieodrywajàce od obowiàzków

˝yciowych cieszà si´ coraz wi´kszym

powodzeniem.

dr Ilona Osadowska

Wi´cej: www.dr-osadowska.pl

42

Szczeciƒski Informator Medyczny


91 4 33 82 88

Medycyna Naturalna

Szczeciƒski Informator Medyczny 43


Bran˝a

More magazines by this user
Similar magazines