Bezpečnostní list - Drostra.cz

drostra.cz

Bezpečnostní list - Drostra.cz

VÝROBA – PRODEJ BAREV A LAKŮ

Bezpečnostní list – dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 23.9.2004

Datum revize: 22.2.2006 Strana 1 / 5

Název výrobku: Lazurovací lak na dřevo S 1026

1. Identifikace látky/přípravku a výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Chemický název látky/obchodní název přípravku: LUXOL TOP

Číslo CAS:

(nemá přípravek)

Číslo ES (EINECS): (nemá přípravek)

Další názvy látky:

1.1 Lazurovací lak na dřevo pro exteriér a interiér.

1.2 Identifikace výrobce:

Balakom, a.s. telefon: 00420-553 692 111

Podvihovská 304/12 fax: 00420-553 794 723

747 70 Opava-Komárov nouzové telefonní číslo:

Česká republika 00420-553 692 302

1.3 Nouzové telefonní číslo: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1,

128 21 Praha 2, telefon ( 24 hodin/den) 224 919 293, 224 915 402

2. Informace o složení přípravku

Roztok speciálních transparentních anorganických pigmentů v alkydové pryskyřici a

v bezaromátovém rozpouštědle s přídavkem speciálních aditiv.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:

chem.název obsah v

%

číslo CAS číslo ES index.číslo výstražný

symbol

benzinová frakce

(ropná),hydrogenovaná

těžká

R-věta:

S-věta:

nebezpečnosti

max.72 64742-48-9 265-150-3 649-327-00-6 Xn 10-65-66 23-24-62

butanonoxim < 1 96-29-7 202-496-6 616-014-00-0 Xn 21-40-41-

43

karc.3.kat

Plné znění R-vět viz bod 16.

3. Údaje o nebezpečnosti přípravku

Hořlavý.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

2-13-23-

26-

36/37/39

4. Pokyny pro první pomoc

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vyhledat lékařskou

pomoc.

Při nadýchání:Vyvést postiženého na čerstvý vzduch

Při zasažení očí: 10-15 minut vyplachovat proudem vody a vyhledat lékaře.

Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned vypláchnout ústa a vypít 0,5 l vody, urychleně dopravit

postiženého k lékaři.

Při styku s kůží:Špinavý a promáčený oděv ihned svléknout, pokožku omýt vodou a mýdlem.

Další údaje:

5. Opatření pro hasební zásah

Vhodná hasiva:Pěnové, práškové přístroje, , CO 2


VÝROBA – PRODEJ BAREV A LAKŮ

Bezpečnostní list – dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 23.9.2004

Datum revize: 22.2.2006 Strana 2 / 5

Název výrobku: Lazurovací lak na dřevo S 1026

Nevhodná hasiva: přímý proud vody použít jen na ochlazování okolí požáru

Zvláštní nebezpečí: nestanoveno

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:Nehořlavý zásahový oděv, izolační dýchací přístroj

Další údaje:

6. Opatření v případě náhodného úniku

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Ochranný oděv a obuv, brýle a rukavice

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Zabránit únikům do kanalizace, půdy

a vody, použít nádoby na shromažďování úkapů, absorpční materiály.

Doporučené metody čištění a zneškodnění :Použít k zasypání absorpční materiál, zamést a

uzavřít do plechových obalů, likvidace spalováním ve specializovaných spalovnách nebo uložit na

skládkách pro nebezpečný odpad.

Další údaje:Znečištěné plochy důkladně očistit.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

Pokyny pro zacházení: Zajistit dostatečné větrání v případě hromadění par. Při manipulaci je

nutno dbát všech protipožárních opatření ( zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm).

Pokyny pro skladování: Skladovat při teplotě +5°C do +25°C v uzavřených originálních obalech.

Chránit před vyššími teplotami nad 40°C.

Další údaje: Při styku s organickými materiály (hadry,piliny) může dojít k samovznícení!

8. Kontrola expozice a ochrana osob

Technické opatření: Zabezpečit dokonalé větrání a odsávání. Pracoviště a sklady musí mít

elektrické zařízení v nevýbušném provedení.

Kontrolní parametry:

číslo CAS(název) PEL (mg.m -3 ) NPK-P (mg.m -3 )

benzíny 400 1000

PEL-přípustný expoziční limit

NPK-P nejvyšší přípustná koncentrace chemických látek v pracovním ovzduší

Osobní ochranné prostředky

Ochrana dýchacích orgánů: Při překroční mezních limitů používat respirátory s filtrem proti

organickým parám.

Ochrana očí: Používat brýle při nebezpečí vstříknutí

Ochrana rukou: Používat nepropustné rukavice (vinylové)

Ochrana kůže: Používat pracovní oděv

Další údaje: Vyhnout se delšímu nebo opakovanému styku s pokožkou.

Omezování expozice životního prostředí:Zabránit úniku do kanalizace. Znečištění vodních toků

a půdy-biologicky neodbouratelný.

obsah rozpouštědel 0,636 kg/kg produktu, obsah celkového organického uhlíku 0,543kg/kg

produktu, obsah netěkavých látek 35,00 objemových %

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství (při 20°C):

kapalina

Barva:

různá dle odstínu

Zápach (vůně):

mírný po organických rozpouštědlech

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C):

nestanoveno

Teplota (rozmezí teplot) varu (°C):

nestanoveno

Hořlavost:Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti, bod vzplanutí cca 30°C, bod hoření cca 41°C,

teplota vznícení cca 250°C, teplotní třída T3.


VÝROBA – PRODEJ BAREV A LAKŮ

Bezpečnostní list – dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 23.9.2004

Datum revize: 22.2.2006 Strana 3 / 5

Název výrobku: Lazurovací lak na dřevo S 1026

Samozápalnost:

nestanoveno

Meze výbušnosti: horní mez (%)obj.:

nestanoveno

dolní mez (%) obj.:

nestanoveno

Oxidační vlastnosti:

nestanoveno

Tenze par (při °C): nestanoveno

pH :

neuvádí se

Hustota (při 23°C) : cca 0,800 g.cm -3

Rozpustnost (při °C):

ve vodě:

nerozpustný

v tucích:

nezkoušeno

(včetně specifikace oleje):

nestanoveno

Rozdělovací koeficient a-oktanol/voda:

nestanoveno

Další údaje: Doba průtoku kelímkem ISO, tryska 3 mm je větší než 30 s. Povrchové napětí

při 40°C je cca 0,251N/m.

10. Stabilita a reaktivita

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: Při doporučeném skladování a zacházení je výrobek

stabilní.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:Styk s organickými materiály-nebezpečí

samovznícení.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: Organické materiály (hadry, piliny).

Nebezpečné rozkladné produkty: nestanoveno

Další údaje:

11. Toxikologické informace

Akutní toxicita

-LD, orálně potkan (mg.kg -1 ):

nestanoveno

-LD, dermálně potkan nebo králík (mg.kg -1 ):

nestanoveno

-LC, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg -1 ): nestanoveno

-LC, inhalačně, potkan, pro plyny a páry (mg.kg -1 ): nestanoveno

Subchronická-chronická toxicita:

nestanoveno

Senzibilizace:

nestanoveno

Karcinogenita:

nestanoveno

Mutagenita:

nestanoveno

Toxicita pro reprodukci:

nestanoveno

Zkušenosti pro člověka: Páry mohou způsobit bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a

dýchacích cest. Přítomnost rozpouštědel může při delším styku dráždit pokožku. Při požití dráždí

sliznice trávicího ústroji. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání

kůže.Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Provedení zkoušek u člověka:

nezkoušeno

Další údaje:

12. Ekologické informace

Akutní toxicita pro vodní organismy

-LC, 96 hod.,ryby (mg.l -1 ):

-EC, 48 hod.,dafnie (mg.l -1 ):

-IC, 72 hod.,řasy (mg.l -1 ):

Rozložitelnost:

Toxicita pro ostatní prostředí:

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno

nestanoveno


VÝROBA – PRODEJ BAREV A LAKŮ

Bezpečnostní list – dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 23.9.2004

Datum revize: 22.2.2006 Strana 4 / 5

Název výrobku: Lazurovací lak na dřevo S 1026

CHSK:

BSK 5 :

nestanoveno

nestanoveno

13. Informace o zneškodňování

Způsoby zneškodňování přípravku: Nespotřebované zbytky výrobků se likvidují ve

specializovaných spalovnách. Původci odpadu musí nakládat se vzniklými odpady v souladu se

zákonem.

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte

k recyklaci ve sběrném místě obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku předejte na místě

určeném obcí pro nebezpečné odpady.

Právní předpisy: Zákon o odpadech 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Další údaje:

14. Informace pro přepravu

pozemní přeprava ADR/RID:

třída: 3

bezpečnostní značka:3

skupina balení: III

klasifikační kód:F1

číslo UN: 1263

Výstražná tabule:30

Pojmenování: BARVA

Poznámka: zvláštní ustanovení 640E, LQ7

vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR:

námořní přeprava:

letecká přeprava ICAO/IATA:

Další údaje:

15. Informace o právních předpisech

Zákon č.434/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o chemických látkách a chemických

přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Vyhláška MPO č.231/2004 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické

látce a přípravku.

Vyhláška MPO č.460/2005 Sb. o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické

látce a přípravku.

Bezpečnostní symbol:--

Obsahuje benzínovou frakci, hydrogenovanou těžkou.

Obsahuje butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

R-věty:

R10

R66

Hořlavý

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže


VÝROBA – PRODEJ BAREV A LAKŮ

Bezpečnostní list – dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Datum vydání: 23.9.2004

Datum revize: 22.2.2006 Strana 5 / 5

Název výrobku: Lazurovací lak na dřevo S 1026

S-věty:

S2

S37

S46

S51

Uchovávejte mimo dosah dětí

Používejte vhodné ochranné rukavice

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách

16. Další údaje

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2, které nejsou uvedeny v bodě 15

R21

R40

R41

R43

R65

Zdraví škodlivý při styku s kůží

Podezření na karcinogenní účinky

Nebezpečí vážného poškození očí

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

Údaje se opírají o dnešní stav vědomostí a zkušeností. Bezpečnostní list popisuje látky a

přípravky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví. Údaje neznamenají záruku vlastností.

Vypracovala : Věra Vaculová

Klasifikace: Ing. Jarmila Berková berkova@balakom.cz

SKP 24 30 12 246 121 29

More magazines by this user
Similar magazines