Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

forumbosnjaka.com

Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

HRO NI KA » » »

r e v i j a

POS JE TA RI FA TA RASTODERA I SABAHUDINA DELIĆA SARAJEVU

Susret sa Zulfikarpašićem

Adil - Beg Zu l fi kar pa šić i Ri fat Ras to der

Na poziv vlasnika i direktora Televizije “ 99”, Adila Kulenovića,

Zavičajnog kluba Pljevljaka i Udruženja “Sandžak”

, 5 i 6. ovog mjeseca, u dvodnevnoj posjeti Sarajevu, boravili

su potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder i

pomoćnik Ministra u Vladi RCG za manjinska prava, Sabahu

din De lić.Ka ko u te le vi zij skom nas tu pu na TV – 99 ta ko

i razgovorima tokom posjete, u središte pažnje bili su položaj

Bošnjaka u aktuelnim procesima u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Skupštine RCG, Rifat Rastoder je, posjetio

i Boš njač ki in sti tut u glav nom gra du BiH i tom pri li kom

se sastao i sa Adilom Zulfikarpašićem, utemeljivačem

ovog, kao i Bošnjačkog instituta u Cirihu(Švajcarska), inače

jednim od najpoznatijih disidenata bivše komunističke

vlas ti u biv šoj SFRJ i, uop šte, ugled ni kom svjet skog ran ga.

U višesatnom razgovoru sa gospodinom Zulfikarpašićem,

kao i ostalim razgovorima u Sarajevu, izražena je puna

po drš ka de mo krat skim pro ce si ma u Cr noj Go ri i iz ra -

žena spremnost za uspostavljanje još čvršće saradnje sa

od go va ra ju ćim in sti tu ci ja ma, or ga ni za ci ja ma i udru že nji -

ma.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ukinuti ratni simboli

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o

ukidanju, odnosno zabrani daljeg isticanja postojećih nacionalnih

simbola. Ustavni sud ocijenio je da su ovi simboli

diskriminatorski zato što ne uvažavaju obavezu vođenja

računa o ravnopravnosti svih građana i naroda na svim područjima

države. Primjena odluke znači da će Federacija

BiH i Republika Srpska morati da mijenjaju zakone o grbu,

zas ta vi i him ni u ro ku od šest mje se ci.

Odluka ustavnog suda uslijedila je nakon tužbe predsjednika

predsjedništva Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića,

koji je tvrdio da istaknuti nacionalni simboli krše Evropsku

konvenciju o ljudskim pravima. Predsjednik Republi

ke Srp ske Dra gan Ča vić re kao je da Sr bi ovu od lu ku sma -

traju "samo jednim u seriji napada na sve što simbolizuje

na rod i lju de u Re pu bli ci Srp skoj". Ča vić je is ta kao da će ta

odluka imati "težak politički karakter", te da smatra da će takođe

"dalje radikalizovati politički život u Republike Srpske".

SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE

Bez saglasnosti o

ustavnim amandmanima

Bez ob zi ra na to što je ve ći na pos -

lanika na sjednici predstavničkog doma

Parlamenta Bosne i Hercegovine,

odr ža noj 27. apri la, gla sa la za us tav ne

promjene o kojima su proteklih osam

mje se ci in ten ziv no pre go va ra li sa

predstavnicima međunarodne zajedni

ce, to ni je bi lo do volj no da se us vo -

je no vi pred lo zi amand ma na na Us -

tav. Od 42 pos la ni ka za pro mje ne Us -

ta va gla sa lo je 26, a pro tiv je bi lo 16

poslanika, što ipak nije bilo dovoljno

jer se ustavni amandmani usvajaju

dvotrećinskom većinom. Lideri sedam

političkih stranaka u BiH dogovorili

su se u Sarajevu da usvoje promjene

Ustava Bosne i Hercegovine.

Predstav ni ci stra na ka do go vo ri li

su ta da da čla no vi Pred sjed ništ va

ubuduće budu birani direktno u Parlamentu.

Dogovoreno je, takođe, i da

se ojača uloga Savjeta ministara, preno

še njem zna čaj nog di je la nad lež -

nosti sa Predsjedništva na Savjet minis

ta ra, te da se Par la ment uči ni funk -

cionalnijim. Predstavnici Evropske

uni je i Sje di nje nih dr ža va u Bos ni

pro te stvo vali su na kon ne us va ja nja

ustavnih amandmana.

10 maj 2006. Re vi ja FO RUM

More magazines by this user
Similar magazines