Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

forumbosnjaka.com

Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

KRI TIČ KE PA RA LE LE » » »

r e v i j a

ALDINA TRUBLJANIN, STUDENTKINJA EKONOMIJE - BIJELO POLJE

DA - zbog vje re u se be sa me

Crna Gora kao nezavisna država

stvoriće uslove da svi gradjani u njoj

žive bolje. Glasaću za nezavisnost zato

što sma tram da me đu na rod no

priz na ta dr ža va u pro šlos ti zas lu žu je

da to po no vo bu de. Mis lim da je to i

logičan i pravedan ishod dešavanja

nakon osamostaljivanja drugih republika

bivše Jugoslavije. Mladi u Crnoj

Go ri že le dr ža vu ko ja će im ot va ri ti

granice i perspektive. Prirodni potencijali

ovog čudesno lijepog prostora

sa malim brojem stanovnika biće izazov

za naše prijatelje širom Evrope, a

mojoj generaciji pripada da znanjem

i sposobnostima stvorimo ambijent

zanimljiv za elitne goste i privrednike.

Ra du jem se Cr noj Go ri sa sve ve -

ćim bro jem fa kul te ta, a to zna či i vi še

obrazovanih, sposobnih da gradimo

društvo multukulturne harmonije i napret

ka.Sa mos tal nost po dra zu mi je va

hra brost i vje ru u se be i svo je spo sob -

nos ti da zna njem i marlji vim ra dom

stvoriš uslove za bogatiji život.

Vje ru jem da nas ima do volj no da

se sa mos tal no predsta vi mo Ev ro pi

kao društvo zrelih i sposobnih naroda

i pojedinaca.

ŠERIF ČENGIĆ, ADVOKAT, PLJEVLJA

DA - iz emo tiv nih i

racionalnih razloga

DR JASMIN SUTOVIĆ, RO žA JE

Mnogo je razloga što me opredeljuju

za samostalnu Crnu Goru. Prvenstveno

racionalni razlozi govore

da je Cr na Go ra kao sa mos tal ni me -

đunarodni subjekt, garancija mira u

re gio nu, br žeg eko nom skog raz vo ja i

poboljšanja životnog standarda njenih

građana, bez obzira na njihove

nacionalne, vjerske i druge posebnosti.

Ni emotivni razlozi nijesu manje

važni. Jer, svoja domovina je kao i

svoja kuća. Vraćanjem međunarodnog

sub jek ti vi te ta, Cr na Go ra ne odu -

zima tuđe pravo, niti osporava drugoj

članici da bude nezavisna. Naprotiv,

slobodna Crna Gora, danom nezavisnosti,

to pravo donosi i Srbiji. Zbog

toga i čudi ponašanje opozicije. No

do sa daš nja kam pa nja ove dru ži ne,

pod sje ti la me je na na pis u Hu sein -

pa ši noj dža mi ji u Pljev lji ma (1570.

god.) koji govore da je „najveći neprijatelj

čovjeku, njegov sopstveni jezik“.

Iz ovih raz lo ga sma tram da će 21.

maja 2006. velika većina razumnih građana

odlučiti da se Crnoj Gori vrati

međunarodni subjektivitet. S r e ć n o !

DA - za

br ži ukup ni

razvoj

Ja se ču dim ka ko ne ko uop šte i

može biti protiv svoje države, svoje

domovine, svoje kuće. Jer, država

se ne vo li po to me da li je ma la ili

ve li ka, već po to me što je na ša.

Suverenost je, inače, neminovnost.

Svo je “DA” po kla njam ka ko bi

se stvo ri li us lo vi za br ži ula zak u Ev -

rop sku uni ju, a ti me i za br ži eko -

nomski, privredni i kulturni razvoj.

20 maj 2006. Re vi ja FO RUM

More magazines by this user
Similar magazines