Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

forumbosnjaka.com

Pe tak, 5. maj 2006. go di ne Broj 2 Go di na I - Forumbosnjaka.com

HRO NI KA » » »

r e v i j a

POD GORI CA: U NA ROD NOJ BI BLIO TE CI “RADOSAV LJUMOVIĆ” PROMOVISAN PRVI BROJ REVIJE FORUM

Prostor za stvaralačko

sretanje

U podgoričkoj Narodnoj biblioteci “Radosav Ljumović”,

20. apri la, odr ža na je pro mo ci ja pr vog bro ja Re vi je FO RUM.

O razlozima pokretanja i suštini ovog izdavačkog poduhvata,

govorili su: Melita Rastoder, koordinator projekta, Pero

Radović, novinar i publicista, Suljo Mustafić, predsjednik UO

Foruma Bošnjaka/Muslimana i Sead Sadiković, novinar.

Naglašeno je, između ostalog, da je Revija FORUM glasilo i

prostor za za intelektualno i stvaralačko sretanje poslenika iz

različitih civilizacijskih krugova i, posebno, za afirmaciju ovdašnjeg

tradicionalnog, kulturnog i duhovnog nasljeđa, nastalog

u prožimanju islamskog civilizacijskog kruga sa hrišćanskim

i ukup nim nas lje đem svih na ro da sa pros to ra Cr ne Go re.

U nastavku donosimo izvode iz izlaganja promotera.

SEAD SADIKOVIĆ

MI I ONI

Došao sam ovdje sa kolegom iz Švajcarske Norbertom.

Nekoliko dana je tu i pokušava shvatiti trenutak Crne Gore i

San dža ka, ka ko bi na pi sao re por ta žu ko ju bi ob ja vio u nje go -

voj zem lji

Pokušavam, dakle, nekoliko dana, da mu objasnim sve

naše složenosti. Jedna me podjela nadovezivala na priču o

drugoj podjeli. Iz jedne sam digresije, «izuzetno i istorijski»

važ ne pre la zio u dru gu di gr si ju i vr tio se oko nje mu čes to

neshvatljivih problema.

Vozimo se kanjonom Morače. Tamo udes do udesa. Jedan

automobil izvlače sajlom iz rijeke. Nekoliko kilometara

da lje opet zas toj. U ude su raz bi je no vo zi lo a u vo zi lu mr tvač -

ki san duk. Mr tav čov jek u mr tvač kom san du ku. Da ni je ju če

umro, danas bi sigurno poginuo. Sudbina... Pokraj sanduka

prolaze ljudi koji se zbog praznovjerja čupaju za uši. Kako da

to ob jas nim mom pri ja te lju Nor ber tu? Sre ta ju se tu u tom zas -

toju i poznanici. Jedna žena pokazuje dijete koje spava u autu.

Njen prijatelj oduševljen ljepotom djeteta pljuje u stranu.

Sa promocije revije „Forum”: Melita Rastoder, Suljo Mustafić,

Pero Radović i Sead Sadiković

Hajd' objasni to Norbertu. Od praznovjerja, jer stvarno, kako

sve te sce ne ob jas ni ti, pa do vje re, ko ja je po ne kad obu če na

u na cio nal ne uni for me. One po vre me no pos ta ju i vojne uni -

forme. Da bi se potom Bajram i Božich svetkovali bezmalo

za jed no i u suz zi vo tu «sa mo tak vom». .. Ka ko da to ob jas nim

mom prijatelju Norbertu?..

Pri čao sam mu i da se na Ilin dan oku pe lju di i sla ve taj

praznik drugog avgusta. «Do podne Ilija, popodne Alija», priča

ju na Tur ja ku kod Ro ža ja i na Ali - pa ši nim iz vo ri ma kod Gu -

sinja. A onda, pričam Norbertu dok putujemo Moračom, 1992.

odmah po Ilindanu ili Alidjunu, opsadiraju paravojnici Pljevlja.

Pri čam Nor ber tu ko je i ko me u Cr noj Go ri te 1992. po di je -

lio ljudima oružje. «Oni» naoružani, «mi» nenaoružani, velim.

Odmah poslije Ilindana, Aliđuna, koji je proslavljen skupa,

um alo je doš lo do po kolja. «Oni» su, dok mu ob jaš nja vam, ne -

ka da vlast, «oni» su i oni ko ji su pri vi le go va ni, «oni» su i oni ko -

ji su opo zi ci ja, oni ko ji su bi li za rat, za Mi lo še vi ća... «Oni», «oni»,

«oni», pri mje ću je Nor bert i pi ta me, «pa šta os ta je ka da se dis -

tan ci raš od to li ko «oni»? Os ta jem ja, sam, ve lim mu u ša li. A svi

ti «oni», to smo ti mi, dra gi moj Nor ber te», re koh mu.

Eto, upravo to, predstaviti sebe drugima, mislim, trebalo

bi da bu de cilj ove re vi je. Da bi se upoz na li, mi ta ko raz li či ti

a toliko slični...

Melita Rastoder

POTREBA ZA RIJEČ JU

Šta je Re vi ja Fo rum? Ri ječ. Po tre ba

i odred ni ca sva kog ho mo sa pien sa

(čov je ka ko ji mis li) odn. ho mo lo -

quen sa (čov je ka ko ji go vo ri) je ri ječ.

Ri ječ je ra zu mi je va nje. Ra zu mi je va nje

je raz go vor, a raz go vor je upoz na va -

nje. Re vi ja Fo rum nas ta la je iz po tre -

be za ri ječ ju, raz go vo rom i med ju sob -

nim upoz na va njem.

Sten dal ka že da je «ži vot kra tak i da

vrijeme provedeno u zijevanju nikada

ne može biti nadoknadjeno». U uvjerenju

da je na svi ma na ma da uči ni mo,

damo, stvorimo i kažemo, i u želji da

nam ži vot ne prod je u ću ta nju, nas ta la

je Revija Forum...

- Završila bih riječima Itala Kalvina:

«Rat će trajati vijekovima, i niko neće

pobijediti ni izgubiti, ostaćemo nepomični

jedni naspram drugih, zauvijek.

Bez jed nih, oni dru gi ne bi bi li niš ta...»

A pošto vjerujem da danas umjesto

ratova želimo da učestvujemo samo u

bor bi za ra zum, u bor bi za ri ječ, u bor -

bi za čovjeka, Revijom predlažemo da

ne stojimo nepomični jedni naspram

drugih...

Opstanak Revije, medjutim, zavisi

od svakoga od nas pojedinačno.

Uči ni mo, sto ga, što je do nas.

8 maj 2006. Re vi ja FO RUM

More magazines by this user
Similar magazines