Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

na lata 2007-2013 w Województwie Pomorskim

Priorytet VII

„Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2

„Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.1

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym”

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Gdańsk, dnia 13 marca 2013 r.


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - TYPY OPERACJI

Typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

- wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej,

klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz

aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza),

z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1)

- działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów

integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2).

- kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych

oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3)

- staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4)

- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej (5)

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej

i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej,

streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

2


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1/A2 - TYPY OPERACJI

Typy projektów:

Projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, obejmujące następujące typy realizowanych operacji:

- rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym

w powrocie na rynek pracy (7)

- wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym

zaburzone psychicznie (8)

- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice

środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją

działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10)

- poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11)

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia)

(12).

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

3


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1/A2 - GRUPY DOCELOWE

Odbiorcy wsparcia:

- osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata),

zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych

w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593

z późn. zm.)

- otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla

wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również

w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki

opiekuńcze).

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

4


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA DOSTĘPU

– ocena formalna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

5


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

- kryteria dostępu (1)

1. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej

rundy konkursowej.

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu

w charakterze beneficjenta a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od ograniczenia do maksymalnie

dwóch wniosków, w których danym podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w

innych wnioskach złożonych w tej samej rundzie konkursowej w charakterze partnera. W przypadku złożenia

więcej niż dwóch wniosków przez jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie

wnioski złożone w ramach naboru prowadzonego w danej rundzie konkursowej, w związku z niespełnieniem

przez Beneficjenta kryterium dostępu. W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków

o dofinansowane projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek lub dwa wnioski.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

6


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

- kryteria dostępu (2)

2. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli we wniosku o dofinansowanie jako okres realizacji projektu wpisano

daty np. od 1 lutego 2013 r. do dnia 31stycznia 2015 r. Projekt, którego realizacja zostałaby zaplanowana na

okres np. od 1 lutego 2013 r. do 1 lutego 2015 r. trwa przez 24 miesięcy i 1 dzień i nie spełnia kryterium

dostępu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

7


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

- kryteria dostępu (3)

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,

filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności

podmiotu) na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość

osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.7 wniosku, iż w okresie realizacji projektu biuro

będzie prowadzone na terenie województwa pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą

projektu.

W przypadku posiadania stosownej wiedzy na etapie składania wniosku projektodawca powinien wskazać

miejscowość, w której zlokalizowane będzie biuro projektu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

8


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA DOSTĘPU

– ocena merytoryczna

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

9


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1 /A2PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria dostępu (1)

1. Projektodawca wnosi wkład własny w wysokości 15% wartości projektu.

Kryterium weryfikowane w oparciu o poziom wkładu własnego wskazanego w punkcie 4.2 budżetu projektu

(część IV wniosku o dofinansowanie) oraz na podstawie poszczególnych wydatków ujętych w szczegółowym

budżecie projektu – Wnioskodawca jest zobligowany wskazać w opisie danej pozycji szczegółowego budżetu

projektu, iż stanowi ona wkład własny.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

10


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1 /A2PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria dostępu (2)

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa pomorskiego

(w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa

pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów

posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego).

Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.2, iż projekt obejmie podmioty posiadające

siedzibę/jednostkę organizacyjną na obszarze województwa pomorskiego oraz skierowany jest do osób

uczących się / pracujących/ zamieszkujących na obszarze województwa pomorskiego.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

11


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1 /A2PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria dostępu (3)

3. Projekt zakłada udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowej pomocy poprzez

indywidualne zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co najmniej trzech

różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego konkursu.

Projektodawca w treści punktu 3.3 wniosku zobligowany jest do opisu kompleksowej pomocy dla każdego

uczestnika projektu poprzez zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co najmniej trzech

różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego konkursu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

12


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria dostępu (4)

4. Projektodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej

roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy

projekt.

Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punktu 3.6 wniosku, iż on lub partner posiada co najmniej

roczne doświadczenie w realizacji działań (projektów /przedsięwzięć /zadań), których zakres będzie

przedmiotem realizacji projektu poprzez przedstawienie następujących informacji:

1) data rozpoczęcia i zakończenia działań zgodnych z typem operacji ujętych w projekcie,

2) zakres merytoryczny tych działań,

3) grupa odbiorców wsparcia w ramach tych działań.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

13


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1- kryteria dostępu (5)

5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie

projektu wynosi co najmniej 20% (dotyczy wyłącznie osób niezatrudnionych w wieku aktywności

zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z katalogiem grup docelowych

dla Poddziałania 7.2.1 określonym w SzOP PO KL).

Projektodawca jest zobligowany do określenia w punkcie 3.1 wniosku (w części dotyczącej wskaźników

pomiaru celów) liczby/ odsetka uczestników, którzy podejmą zatrudnienie w okresie realizacji projektu

poprzez określenie stosownego wskaźnika co najmniej w liczbie 20 % uczestników projektu (dotyczy

wyłącznie osób niezatrudnionych w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

zgodnie z katalogiem grup docelowych dla Poddziałania 7.2.1 określonym w SzOP PO KL).

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

14


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA DOSTĘPU

Dodatkowe kryterium dostępu dla wyodrębnionej alokacji

dla projektów skierowanych

w 100%

do osób w wieku 15-30 lat

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

15


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 – kryterium dodatkowe (1)

1. Grupę docelową w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat.

Projektodawca jest zobligowany wskazać w punkcie 3.2 wniosku, iż grupę docelową

w projekcie stanowią w 100% osoby w wieku 15-30 lat.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

16


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE

KRYTERIA STRATEGICZNE

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

17


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria strategiczne (1)

1. Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30% osoby o znacznym i/lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. WAGA 10

Projektodawca jest zobligowany wskazać w punkcie 3.2 wniosku, iż grupę docelową w projekcie stanowią co

najmniej w 30% osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i/lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.).

Ponadto należy opisać w punkcie 3.3 sposób realizacji form wsparcia skierowanych do tej grupy

uwzględniających jej specyficzne potrzeby.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

18


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/ A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria strategiczne (2)

2. W ramach projektu wnoszony jest wkład własny w całości pochodzący ze środków jednostki

samorządu terytorialnego w wysokości 15% wartości projektu. WAGA 5

Kryterium weryfikowane w oparciu o poziom wkładu własnego wskazany w punkcie 4.2 budżetu projektu

(część IV wniosku o dofinansowanie) oraz na podstawie poszczególnych wydatków ujętych w szczegółowym

budżecie projektu (przy poszczególnych pozycjach budżetu szczegółowego, stanowiących wkład własny,

Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania źródła jego pochodzenia).

3. Projekt realizowany jest przez Projektodawcę posiadającego siedzibę lub wyodrębnioną

formalnie jednostkę na terenie objętym realizacją projektu (zgodnie z zapisami dokumentu

rejestrowego właściwego ze względu na rodzaj prowadzonej działalności). WAGA 5

Lokalizacja siedziby projektodawcy, wskazana w punkcie 2.5 wniosku musi być zgodna z obszarem realizacji

projektu wskazanym w punkcie 1.9 wniosku oraz opisanym w punkcie 3.2.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

19


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria strategiczne (3)

4. Grupę docelową w projekcie stanowią:

a) co najmniej w 50% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu

Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku

graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, albo

b) co najmniej w 30% osoby zamieszkałe na obszarach zdegradowanych, na których realizowane są

projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia

rewitalizacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

WAGA 10

Odnośnie części pierwszej tego kryterium - lista obszarów słabych strukturalnie zostanie zawarta przez IOK w dokumentacji

konkursowej - Projektodawca jest zobligowany do wskazania w treści wniosku w punkcie 1.9 konkretnej gminy/gmin słabych

strukturalnie, z których będzie rekrutował uczestników projektu – tzn. należy wybrać z listy rozwijanej gminy słabe

strukturalnie, których mieszkańcy są odbiorcami wsparcia. Dodatkowo w punkcie 3.2 należy wymienić odpowiednie gminy

zgodne z pkt 1.9 lub co najmniej zawrzeć deklarację, iż grupę docelową w co najmniej 50% stanowią osoby zamieszkujące

na obszarach słabych strukturalnie wskazanych w pkt 1.9 wniosku).

Odnośnie części drugiej tego kryterium - lista obszarów zdegradowanych zostanie zawarta przez IOK w dokumentacji

konkursowej - Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punkcie 3.2 konkretne miasto/miasta, z których będzie

rekrutował uczestników projektu i jednocześnie zadeklarować objęcie wsparciem (w co najmniej 30%) osób wyłącznie

zamieszkałych na terenach wymienionych w dokumentacji konkursowej, które są obszarami zdegradowanymi.

Przykład:

„Grupę docelową w projekcie stanowić będą w co najmniej 30% osoby zamieszkujące obszary zdegradowane (wymienione

w dokumentacji konkursowej) w Mieście X”

13 marca 2013 r.

UMWP

20


KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1- kryteria strategiczne (3)

5. Projekt zakłada: - wspieranie funkcjonowania i działalności już istniejących podmiotów

integracji społecznej (w następujących formach: centrów integracji społecznej, klubów

integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) lub tworzenie nowych podmiotów

w ww. formach wyłącznie na obszarze/obszarach gmin, gdzie dany rodzaj podmiotu nie

funkcjonuje, a następnie wsparcie ich działalności oraz- działania prowadzące do

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotu integracji

społecznej wspartego w ramach projektu

WAGA 10

Projektodawca jest zobligowany wskazać w treści punkcie 3.1 potrzebę wsparcia już istniejącego

podmiotu i/lub utworzenia i wsparcia nowego podmiotu (wówczas należy zadeklarować, iż na obszarze

danej gminy nie funkcjonuje na dzień składania wniosku podmiot integracji społecznej) oraz w punkcie 3.3

opisać działania podejmowane na rzecz ww. podmiotów, a także- opisać działania prowadzące do

poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotu integracji społecznej wspartego

w ramach projektu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

21


Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines