Views
4 years ago

Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění

Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění

Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických

LÉČBA VYBRANÝCH UROLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ – novelizace 2011 Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený postup pro léčbu vybraných urologických onemocnění Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, CSc. Česká urologická společnost ČLS JEP doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc. Česká urologická společnost ČLS JEP MUDr. Otto Herber Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr. Michaela Matoušková Česká urologická společnost ČLS JEP Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře S p o l e č n o s t v š e o b e c n é h o l é k a ř s t v í , U H r a n i c 1 6 , P r a h a 1 0

Doporučený postup pro diagnostiku a terapii mužské erektilní ...
Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup ...
Obecné pOstupy u nádOrOvých OnemOcnění – nOvelizace 2011
Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku - Česká kardiologická ...
Doporučení pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií
Doporučení pro diagnostiku a léčbu supraventrikulárních tachyarytmií
Doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi infekční endokarditidy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu synkopy
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních vad v ...
Doporučený postup pro léčbu anafylaktické nebo anafylaktoidní ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu komorových arytmií.
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu chlopenních srdečních ...
Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ...
Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nemocných s ...
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu ...
Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní ...
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Doporučený postup České kardiologické společnosti pro ...
Doporučený postup diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe ...
doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučený postup léčby dekompresní nemoci - AKUTNE.CZ
Doporučení pro diagnostiku a léčbu akutního srdečního selhání
Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání
Doporučený postup pro tzv. předanestetické vyšetření - AKUTNE.CZ
Doporučený postup Kontrola před zahájením anesteziologické péče
doporučení pro poskytování poanestetické péče - AKUTNE.CZ
Imunosupresiva v léčbě neurologických onemocnění - snmo.sk
doporučení pro zpracování statických výpočtů ražených tunelů dle ec