Príloha

zscargo.sk

Príloha

Príloha

Poznámky k účtovnej uzávierke


• Obsah

A. Informácie o účtovnej jednotke 5

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia

a dátum zápisu do obchodného registra (OR), identifikačné číslo organizácie (IČO) 5

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR 5

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, z toho počet

riadiacich pracovníkov 5

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 5

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce

účtovné obdobie valným zhromaždením 6

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných

orgánov účtovnej jednotky 7

a) Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti 7

b) Štruktúra akcionárov 7

C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku 8

D. Ďalšie informácie 8

E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy 9

a) Zásada nepretržitosti trvania podniku nebola dodržaná vzhľadom

na skutočnosti v bode A d) 9

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód 9

c1) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v priebehu účtovného obdobia 9

c2) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov k 31.12.2004 11

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania,

sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy 11

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy 12

a) Prehľad o dlhodobom majetku za bežné účtovné obdobie 12

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku 14

c) Údaje o výskume a vývoji 15

d) Štruktúra dlhodobého finančného majetku 15

e) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky 17

f) Stav zásob a vplyv ocenenia 17

g) Opravné položky k zásobám 18


• Obsah

h) Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti 18

i) Vplyv ocenenia na hodnotu pohľadávok 18

j) Opravné položky k pohľadávkam 19

k) Údaje o finančných účtoch 19

l) Ocenenie finančných účtov ku dňu zostavenia účtovnej závierky 19

m) Údaje o významných položkách časového rozlíšenia účtov na strane aktív 20

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy 22

a.1) Údaje o vlastnom imaní 22

a.2) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

z predchádzajúceho roka 22

a.3) Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos,

ale priamo na účty vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát 23

b) Údaje o rezervách, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv 23

c) Výška záväzkov z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 24

d) Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti 24

e) Zabezpečenie záväzkov 24

f) Odložený daňový záväzok 24

g) Prehľad o sociálnom fonde 25

h) Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach 25

i) Údaje o významných položkách časového rozlíšenia účtov na strane pasív 27

j) Údaje o významných položkách derivátov 28

H. Výnosy 29

a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar 29

b) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov 30

c) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti 30

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov 31

f) Opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia

a predchádzajúcich účtovných období. 31

I. Náklady 32

a) Opis a suma významných položiek nákladov za služby 32

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti 32

P2/3


• Obsah

c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát 33

d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného

obdobia a predchádzajúcich účtovných období. 33

J. Daň z príjmov 34

K. Podsúvahové účty 35

a) Položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok

a záväzkov z derivátov, odpísaných pohľadávok a záväzkov 35

b) Majetok užívaný spoločnosťou evidovaný mimo súvahy 35

L. Iné aktíva a iné pasíva 37

a) Opis a hodnota budúcich práv a povinností a možných záväzkov nevykázaných v

súvahe 37

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov

a iných orgánov účtovnej jednotky 37

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb s majetkovou

účasťou Spoločnosti 38

a) Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov 38

b) Nakupované služby 38

c) Záväzky 38

d) Tržby 38

e) Pohľadávky 38

O. Skutočnosti, ktoré na stali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná

závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky 39

P. Prehľad zmien vlastného imania 41

R. Prehľad peňažných tokov 42

Správa nezávisléno aurítora (konsolidovaná účtovná závierka) 45

Konsolidovaná súvaha 46

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 50

Konsolidovaný prehľad o peňažných tokoch 52

Správa nezávisléno aurítora (medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo) 53

Súvaha 54

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát 55


• A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti zostavujúcej účtovnú závierku, dátum založenia a dátum

zápisu do obchodného registra (OR), identifikačné číslo organizácie (IČO)

Obchodné meno: Železničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Drieňová 24

820 09 Bratislava

Deň založenia: 06. 12. 2001

Deň zápisu do OR: 01. 01. 2002

IČO: 35 828 226

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR

1) Prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe - celoštátne a regionálne dráhy,

2) Povolenie na prevádzkovanie lanových dráh: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná

kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová

obežná lanová dráha,

3) Prevádzkovanie dopravy na lanových dráhach: visutá osobná kyvadlová dvoj lanová dráha, visutá osobná

kabínková jedno lanová obežná lanová dráha, pozemná lanová dráha, visutá osobná sedačková jedno lanová

obežná lanová dráha

4) Overovanie technickej spôsobilosti dráhových vozidiel podľa § 50 zák. č. 164/1996 Z.z. o dráhach v znení

neskorších predpisov pred uvedením do prevádzky na železničných a špeciálnych dráhach a vykonávaním pravidelných

kontrol dráhových vozidiel v prevádzke,

5) Vykonávanie údržby, obsluhy, revízií a skúšok určených technických zariadení plynových,

6) Vykonávanie montáží, rekonštrukcií, opráv, obsluhy, prehliadok a skúšok určených zariadení elektrických,

7) viď. príloha č. 1 - Výpis z obchodného registra zo dňa 18.10.2004

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia, z toho počet riadiacich pracovníkov

Ku dňu 31.12.2004 predstavoval evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 17 611 z toho riadiacich

zamestnancov 399.

Ukazovateľ Zamestnanci spolu Z toho vedúci zamestnanci

2004 2003 2004 2003

Priemerný počet 18 112,27 19 455,69

Stav pracovníkov k 31.12. 17 611 18 486 399 328

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Vzhľadom k skutočnosti, že deň uzavretia účtovných kníh je zároveň posledným dňom účtovného obdobia,

spĺňa účtovná závierka podmienky riadnej účtovnej závierky podľa §17 ods.6 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve

v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákona“).

P4/5


Z dôvodu zrušenia spoločnosti bez likvidácie s účinnosťou od 01.01.2005 má Účtovná závierka zostavená ku

dňu 31.12.2004 aj charakter mimoriadnej účtovnej závierky v zmysle § 17 ods. 6 Zákona. Uzavretie účtovných

kníh sa realizovalo v zmysle §16 ods. 4c) Zákona.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie sa uskutočnilo v zmysle § 69 ods. 4 Obchodného zákonníka rozdelením

na dve novozaložené spoločnosti:

• Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

• Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Právne úkony týkajúce sa zrušenia Spoločnosti ako aj založenie jej právnych nástupcov sú dokumentované

v osvedčení o vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia jediným akcionárom Spoločnosti, spísanom vo forme

notárskej zápisnice č. N 511/2004 Nz 89827/2004 zo dňa 13.12.2004.

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie valným

zhromaždením: 01.07.2004


• B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

a) Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: Predstavenstvo

Meno Funkcia Od: Do:

Ing. Pavol Kužma predseda predstavenstva 01.01.2003 31.12.2004

Ing. Vladimír Ľupták podpredseda predstavenstva 01.01.2003 31.12.2004

Ing. Miroslav Dzurinda člen predstavenstva 01.01.2003 31.12.2004

Ing. Pavol Gábor člen predstavenstva 01.01.2003 31.12.2004

Ing. Jozef Šimlovič člen predstavenstva 01.01.2003 11.07.2004

Ing. Peter Klinka člen predstavenstva 12.07.2004 31.12.2004

Dozorný orgán: Dozorná rada

Meno Funkcia Od: Do:

Ing. Ondrej Matej predseda dozornej rady 13.10.2003 31.12.2004

Ing. Mikuláš Kačaljak podpredseda dozornej rady 05.11.2003 31.12.2004

Mgr. Jozef Schmidt člen dozornej rady 25.11.2002 31.12.2004

Mgr. Imrich Sloboda člen dozornej rady 25.11.2002 31.12.2004

Ján Grieč člen dozornej rady 25.11.2002 31.12.2004

Ing. Roman Veselka člen dozornej rady 28.08.2003 31.12.2004

Ing. Zoltán Ádám člen dozornej rady 28.08.2003 31.12.2004

Iné orgány spoločnosti: Generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kužma (od 1.1.2003)

b) Štruktúra akcionárov

V zmysle Stanov akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) zo dňa 6.12.2001

v znení zo dňa 22.12.2003 je jediným akcionárom spoločnosti Slovenská republika. Práva akcionára vykonáva

na valnom zhromaždení v zmysle § 10 zákona č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti Ministerstvo dopravy,

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

P6/7


• C. Účtovná jednotka ako súčasť konsolidovaného celku

Jediným akcionárom Železničnej spoločnosti, a.s. a zakladateľom je štát zastúpený Ministerstvom dopravy,

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V súlade s touto skutočnosťou Spoločnosť nie je súčasťou žiadneho

konsolidovaného celku.

• D. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie sú rozpracované v časti E až R.


• E. Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) Zásada nepretržitosti trvania podniku nebola dodržaná vzhľadom na skutočnosti v bode A d)

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Ku koncu účtovného obdobia došlo k zmene účtovných zásad a účtovných metód v prípade účtovania leasingu.

Stav k 31.12.2004 na účte 381/3000 - Náklady budúcich období - leasing sa upravil v zmysle § 56 ods. 2

Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, a to prijatím zmeny metodiky účtovania leasingu. K 31.12.2004 sa opravilo

účtovanie nezaplatených čiastok nájomného na účte 381/3000 vo výške zostatku účtu 479. Účet 381/3000

vykazuje na konci roka zostatok len z titulu zaplatenej časti nájomného, resp. akontácie. Účty 479/3000 - Ostatné

dlhodobé záväzky - finančný leasing a 479/8300 - Ostatné dlhodobé záväzky - finančný leasing - krátkodobé

z hľadiska zostatkovej doby splatnosti k 31.12., k 31.12. nevykazujú zostatok. Podsúvahová evidencia leasingu

zostáva bez zmien.

c1) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek v priebehu účtovného obdobia

Pri oceňovaní jednotlivých položiek majetku a záväzkov sa vychádza zo všeobecne záväzných platných predpisov

t.j. zo Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Základnou právnou normou, ktorá upravuje pravidlá pre dohodovanie, uplatňovanie, reguláciu a kontrolu cien

je zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Základné pravidlá pre tvorbu, uplatňovanie a kontrolu cien výrobkov, výkonov a služieb realizovaných v rámci

Spoločnosti rieši interný predpis Kalkulačné smernice a tvorba cien č. 1821/2001-O530 (vrátane zmeny), platný

od 1.1.2002, ktorý je záväzný pre všetky divízie a organizačné jednotky.

Spôsoby oceňovania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku rieši interný predpis SR 74 Triedenie

a odpisovanie hmotného a nehmotného investičného majetku (vrátane zmien), platný od 1.1.2004.

V priebehu účtovného obdobia r. 2004 boli jednotlivé zložky majetku ocenené nasledujúcim spôsobom

1. DNM obstaraný kúpou - obstarávacia cena

2. DNM obstaraný iným spôsobom (napr. darovaním) - reprodukčná obstar. cena

3. DHM obstaraný kúpou - obstarávacia cena

4. DHM obstaraný vlastnou činnosťou - vlastné náklady

5. DHM obstaraný iným spôsobom - reprodukčná obstar. cena

6. dlhodobý finančný majetok - obstarávacia cena

7. zásoby obstarané kúpou - obstarávacia cena

Účtovanie nakupovaných zásob sa uskutočňovalo podľa spôsobu A Postupov účtovania s použitím kalkulačných

účtov 111- Obstaranie materiálu a 131 - Obstaranie tovaru.

Nakupované zásoby sa oceňovali obstarávacou cenou t.j. cenou, za ktorú bol materiál skutočne nakúpený vrátane

nákladov súvisiacich s obstaraním. Do obstarávacej ceny nakupovaných zásob boli zahrnuté tieto vedľajšie

náklady spojené s ich obstaraním:

• prepravné

• poistné

• clo

• skonto

• provízia

P8/9


V analytickej evidencii obstarávacia cena zásob nebola rozdelená na cenu za obstaranie a náklady spojené

s obstaraním. Náklady spojené s obstaraním boli rozpodielované podľa pomeru hodnoty (napr. prepravné) prepravovaného

materiálu do ceny jednotlivých druhov v zmysle interného predpisu č.j.2258/1994-330,340.

Zásoby na sklade toho istého druhu - Hm-položky boli oceňované v ocenení cenou vypočítanou váženým aritmetickým

priemerom (VAP) z obstarávacích cien s tým, že tento (VAP) bol informačným systémom (EIS) SAP R/3

okamžite prepočítaný po každom príjme v rámci účtovnej jednotky.

Vyskladnenie zásob sa uskutočňovalo v rámci celého účtovného okruhu u toho istého druhu materiálu, Hmpoložky

v cene aritmetického váženého priemeru vypočítaného IS SAP R/3.

8. pohľadávky

Pohľadávky v roku 2004 pri ich vzniku boli oceňované ich nominálnou hodnotou.

9. finančné účty

Finančný majetok nadobudnutý v priebehu účtovného obdobia 2004 bol oceňovaný nominálnou hodnotou.

Kontokorentné účty boli účtované na samostatných analytických účtoch syntetického účtu 221.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu bol použitý komerčný kurz nákupu, resp. predaja.

Stav a pohyb peňažných prostriedkov na devízových účtoch bol prepočítaný na slovenskú menu kurzom určeným

NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na konci účtovného obdobia ku dňu zostavenia účtovnej

závierky, t.j. k 31.12.2004 boli zostatky devízových účtov a valutových pokladníc prepočítané kurzom NBS.

10. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Časové rozlíšenie je upravené v Pokynoch pre ročnú účtovnú uzávierku a závierku Spoločnosti za rok 2004

č.195/2004-O 30/2 zo dňa 20.12.2004.

.

11. záväzky - nominálna hodnota

Záväzky pri ich vzniku boli oceňované ich nominálnou hodnotou.

12. rezervy - nominálna hodnota

Rezervy sa tvoria na základe zásady opatrnosti na riziká a straty, a to vždy na konkrétny účel. Žiadna rezerva

nebola použitá na iný účel, ako bola vytvorená. Na účtovanie tvorby, rozpustenia a čerpania rezerv bolo vydané

interné metodické usmernenie č.146/2004 - O 30/2 zo dňa 4.10.2004.

13. dlhopisy, pôžičky a úvery - nominálna hodnota

14. deriváty - obstarávacia cena

15. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - obstarávacia cena

16. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (splatná daň z príjmov) a daň z príjmov

odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (odložená daň z príjmov) - nominálna

hodnota


c2) Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov k 31.12.2004

V súvislosti so zrušením Spoločnosti bez likvidácie boli jednotlivé zložky majetku a záväzkov k 31.12.2004

ocenené v zmysle § 27 ods. 1d) Zákona na základe súdno-znaleckého posudku č. 293/2004 a jeho dodatku č.

168/2005 vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

V súlade s § 27 ods. 2 Zákona je toto ocenenie považované za ocenenie reálnou hodnotou.

Nakoľko ocenenie podľa § 27 ods. 2 Zákona Spoločnosť považuje za nové reálne hodnoty majetku a záväzkov,

dočasné korekcie aktív neboli k 31.12.2004 uplatnené. Z tohto dôvodu boli opravné položky tvorené k jednotlivým

aktívam v predchádzajúcom období rozpustené ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové

metódy pre účtovné odpisy

Predpis SR 74 stanovuje jednotný postup triedenia a odpisovania dlhodobého hmotného a nehmotného

majetku v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o daniach z príjmov. V celej Železničnej spoločnosti, a.s. je povolené

len rovnomerné - lineárne odpisovanie a to najviac do výšky obstarávacej ceny alebo do zvýšenej obstarávacej

ceny. Ročné účtovné odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú ročným

daňovým odpisom v dôsledku rozdielnych účtovných a daňových odpisových sadzieb. Účtovné odpisovanie

majetku je závislé predovšetkým od prevádzkového opotrebenia. Ročné účtovné odpisové sadzby navrhuje Spoločnosť

v súčinnosti s OJ z hľadiska času, alebo vo vzťahu k výkonom počas doby používania majetku. Účtovné

odpisy sa počítajú z ceny, v ktorej je dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok ocenený v účtovníctve a to

do jej výšky od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po jeho zaradení do užívania.

P10/11


• F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) Prehľad o dlhodobom majetku za bežné účtovné obdobie

1. Pohyb obstarávacích cien

(v tisícoch Sk)

Riadok Obstarávacia Prírastky Úbytky Presuny Ocenenie * Obstarávacia

Druh majetku súvahy cena (+/-) (+/-) cena

31.12. 2003 k 31.12. 2004

Neobežný majetok r. 04+13 003 36 393 176 7 250 884 7 500 431 0 -901 648 35 241 981

Dlhodobý nehmotný majetok 004 2 076 339 36 102 1 947 215 300 7 685 173 211

1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 83 644 -3 136 80 508

2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006 6 868 20 393 1 677 28 938

3. Software (013) 007 43 191 9 235 3 505 300 8 158 57 379

4. Oceniteľné práva (014) 008 1 907 396 1 907 246 986 1 136

5. Goodwill (015) 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný

majetok (019) 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný

majetok (041) 011 35 240 6 474 36 464 5 250

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012 0 0

Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 34 316 837 7 214 782 5 553 216 -300 -909 333 35 068 770

1. Pozemky (031) 014 854 242 10 8 438 -77 962 767 852

2. Stavby (021) 015 3 488 731 877 004 432 654 -922 762 3 010 319

3. Samostatné hnuteľné veci

(022,023) 016 27 081 432 3 720 962 609 628 -300 202 134 30 394 600

4. Pestovateľské celky trvalých

porastov (025) 017

5. Základné stádo a ťažné

zvieratá (026) 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(029,024,032) 019 32 709 3 313 1 009 8 380 43 393

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný

majetok (042) 020 2 204 835 2 613 493 4 111 393 -63 123 643 812

8. Poskytnuté preddavky na DHM

(052) 021 654 888 390 094 -56 000 208 794

9. Opravná položka k nadobudnutému

majetku 022

* ocenenie podľa znaleckého posudku č.293/2004 a jeho dodatku 168/2005


2. Pohyb oprávok a opravných položiek

(v tisícoch Sk)

Riadok Oprávky Prírastky Úbytky Presuny Oprávky

Druh majetku súvahy a opravné (+/-) a opravné

položky

položky

31.12.2003 31.12.2004

Neobežný majetok r. 04+13+23 003 6 078 147 2 204 868 2 357 304 0 5 925 712

Dlhodobý nehmotný majetok 004 1 984 771 59 187 1 925 846 69 118 182

1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 52 905 27 603 80 508

2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006 1 450 13 847 15 297

3. Software (013) 007 6 759 17 688 2 279 69 22 237

4. Oceniteľné práva (014) 008 1 907 337 50 1 907 247 140

5. Goodwill (015) 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný

majetok (019) 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný

majetok (041) 011 16 320 16 320 0

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012

Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 4 093 376 2 145 681 431 458 -69 5 807 530

1. Pozemky (031) 014

2. Stavby (021) 015 174 059 134 656 28 867 279 848

3. Samostatné hnuteľné veci (022) 016 3 825 989 2 007 906 319 058 -69 5 514 768

4. Pestovateľské celky trvalých

porastov (025) 017

5. Základné stádo a ťažné

zvieratá (026) 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný

majetok (029,032) 019 9 795 3 119 12 914

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný

majetok (042) 020 21 378 21 378 0

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) 021 62 155 62 155 0

9. Opravná položka k nadobudnutému

majetku 022

P12/13


3. Pohyb zostatkových cien

(v tisícoch Sk)

Riadok Zostatková Zostatková

Druh majetku súvahy cena cena

31.12.2003 31.12.2004

Neobežný majetok r. 04+13+23 003 30 315 029 29 316 269

Dlhodobý nehmotný majetok 004 91 568 55 029

1. Zriaďovacie výdavky (011) 005 30 739 0

2. Aktivované náklady na vývoj (012) 006 5 418 13 641

3. Software (013) 007 36 432 35 142

4. Oceniteľné práva (014) 008 59 996

5. Goodwill (015) 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) 011 18 920 5 250

8. Poskytnuté preddavky na DHM (051) 012

Dlhodobý hmotný majetok r. 14 až 22 013 30 223 461 29 261 240

1. Pozemky (031) 014 854 242 767 852

2. Stavby (021) 015 3 314 672 2 730 471

3. Samostatné hnuteľné veci (022) 016 23 255 443 24 879 832

4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) 017

5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,032) 019 22 914 30 479

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) 020 2 183 457 643 812

8. Poskytnuté preddavky na DHM (052) 021 592 733 208 794

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Železničná spoločnosť, a.s. má uzavreté Flotilové poistenie cestných motorových vozidiel. Je uzavretá Rámcová

zmluva na poistenie cestných motorových vozidiel (zákonné a havarijné poistenie) na obdobie 2003-2005.

(v tisícoch Sk)

Položka 2004 živelné proti

pohromy

vykradnutiu

Chata Patince 4 837 337

Chata Muráň 8

Povinné zmluvné poistenie 2 873

Havarijné poistenie 1 503

Okrem poistenia automobilov má Spoločnosť uzavreté zmluvy o poistení úveru, poistení zodpovednosti za

škodu spôsobenú členmi štatutárnych a kontrolných orgánov a vedúcich pracovníkov v súvislosti s výkonom ich

funkcie a poistení všeobecnej zodpovednosti za škodu z prevádzkovania dopravy na dráhe.


c) Údaje o výskume a vývoji

(v tisícoch Sk)

Ukazovateľ 2004 2003

Náklady na výskum 3 414 2 596

Náklady na vývoj, neaktivované 24 734

Náklady na vývoj, aktivované 31 1 801

Spolu 3 469 5 131

d) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

1. Pohyb obstarávacích cien

(v tisícoch Sk)

Riadok Obstarávacia Prírastky Úbytky Presuny Ocenenie Obstarávacia

Druh majetku súvahy cena (+/-) (+/-) cena

31.12.2003 ** 31.12.2004

Dlhodobý finančný majetok

r. 024 až 031 023 683 964 0 303 175 0 -178 302 202 487

1. Podielové cenné papiere

v ovládanej osobe 024

2. Podielové cenné papiere

v spoločnosti s podstatným vplyvom 025 522 732 295 493 -178 302 48 937

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere

a podiely 026 161 232 *7 682 153 550

4. Pôžičky účtovnej jednotke

v konsol. celku 027

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028

6. Pôžičky s dobou splat. najviac 1 rok 029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný

majetok 030

8. Poskytnuté preddavky na DFM 031

* úbytok vyjadruje kurzový rozdiel z prepočtu zostatku v cudzej mene

** ocenenie podľa znaleckého posudku č.293/2004 a jeho dodatku 168/2005

P14/15


2. Pohyb opravných položiek

(v tisícoch Sk)

Druh majetku Riadok Stav Prírastky Úbytky Presuny Stav

súvahy 31.12.2003 (+/-) 31.12.2004

Dlhodobý finančný majetok r. 024 až 031 023 229 146 229 146 0

1. Podielové cenné papiere v ovládanej osobe 024

2. Podielové cenné papiere v spoločnosti

s podstatným vplyvom 025 229 146 229 146 0

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 026

4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsol. Celku 027

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1 rok 029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 030

8. Poskytnuté preddavky na DFM 031

3. Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti

s podstatným vplyvom)

(v tisícoch Sk)

Názov a sídlo Vlastné Hospodársky Dôvod

imanie výsledok % podiel

spol. s podst. vplyvom

na ZI

2004 2003 2004 2003 2004 2003

ŽOS Vrútky, a.s. 882 102 1 097 944 -25 375 176 788 34 34

EU - RAIL Slovakia, a.s. Košice -22 818 -22 516 -302 -17 832 30 30

WAGON SLOVAKIA, a.s. Košice 1 919 -185 2 104 -7 569 20 20

4. Údaje o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku.

(v tisícoch Sk)

Zložky dlhodobého finančného majetku Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)

2004 2003

Predaj akcií WAGON SLOVAKIA, a.s. -220

Predaj akcií ŽOS Trnava, a.s. -161 417

Predaj akcií ŽOS Zvolen, a.s. -134 075

Zmena stavu dlhod. fin. majetku - spolu -295 492 -220

Pokiaľ ide o rozsah zmien v portfóliu majetkových účastí, došlo k predaju celkovej majetkovej účasti Spoločnosti

v uvedených pridružených podnikoch


Pri predaji majetkovej účasti ŽOS Zvolen, a.s. došlo k určitému oneskoreniu v konaní Centrálneho depozitára

cenných papierov SR, a.s. (ďalej aj CDCP), nakoľko zmluva o prevode akcií nadobudla účinnosť 06.12.2004, rovnako

aj pokyn na prevod zo strany predávajúceho bol CDCP zadaný v mesiaci december, avšak podľa zmenového

výpisu z účtu majiteľa CP došlo k prevodu až 28.01.2005.

e) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

(v tisícoch Sk)

Druh ocenenia

Vplyv ocenenia

Majetková (reálnou hodnotou na výšku na výsledok

účasť alebo metódou vlastného imania hospodárenia

vlastného imania 2004 2003

ŽOS Zvolen, a.s. Reálna hodnota predaj -109 698

ŽOS Trnava, a.s. Reálna hodnota predaj -119 449

ŽOS Vrútky, a.s. Reálna hodnota -177 966

EU-RAIL Slovakia, a.s. Reálna hodnota -600

WGS Košice, a.s. Reálna hodnota 264

Ocenenie odzrkadľuje reálnu hodnotu v zmysle § 27 ods. 2 Zákona a vychádza zo znaleckého posudku

č. 293/2004 a jeho dodatku č. 168/2005 vypracovaného k 31.12.2004 z dôvodu zrušenia Spoločnosti bez likvidácie.

f) Stav zásob a vplyv ocenenia

(v tisícoch Sk)

Zásoby

Stav

31.12.2004

pred ocenením

po ocenení*

Materiál 749 913 839 543

- materiál na sklade 722 313 812 504

- PHM v nádržiach 24 695 23 583

- iný materiál 2 904 3 456

Zvieratá 12 14

Tovar 962 1 145

Poskytnuté preddavky na zásoby 229 220

SPOLU 751 116 840 922

* podľa znaleckého posudku č. 293/2004 a jeho dodatku 168/2005

P16/17


g) Opravné položky k zásobám

(v tisícoch Sk)

Položka súvahy Stav Tvorba Zníženie Zrušenie Stav

31.12.2003 31.12.2004

Materiál 5 056 5 056

Opravné položky k zásobám sa k 31. 12. 2004 zrušili zaúčtovaním v prospech výnosov v zmysle zákona

o účtovníctve.

h) Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

(v tisícoch Sk)

Spolu 311 314 315 378

2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Pohľadávky celkom 2 851 735 10 400 544 1 201 345 1 795 274 9 591 12 728 1 058 770 1 171 101 582 029 7 421 441

Pohľ. v lehote splat. 2 201 936 9 091 188 794 897 882 983 695 838 867 266 877 018 539 078 7 330 349

Pohľ. po lehote splat. 649 799 1 309 356 406 448 912 291 8 896 11 890 191 504 294 083 42 951 91 092

i) Vplyv ocenenia na hodnotu pohľadávok

(v tisícoch Sk)

Pohľadávky nominálna vplyv vplyv netto po

stav k 31.12.2004 hodnota ocenenia ocenenia** ocenení*

k 1.1.2004 k 31.12.2004 k 31.12.2004

Odberatelia (311) 1 362 769 -57 557 -103 866 1 201 345

Poskytnuté preddavky (314) 9 776 -90 -94 9 591

Ostatné pohľadávky (315) 1 209 112 -153 852 3 510 1 058 770

Iné pohľadávky (378) 582 029 0 0 582 029

SPOLU 3 163 685 -211 499 -100 451 2 851 735

* podľa znaleckého posudku č.293/2004 a jeho dodatku 168/2005

** ide o zostatok ocenenia pohľadávok k 1.1.2002 pri vzniku Spoločnosti


j) Opravné položky k pohľadávkam

(v tisícoch Sk)

Účet Stav Tvorba Rozpustenie Stav

31.12.2003 31.12.2004

Opravná pol. k pohľ. v konkurznom a vyrovnáv. konaní

(účet 391/2000) 7 585 7 585 0

Opravná pol. k pochybným pohľ. účtu 311 (účet 391/3100) 51 561 51 561 0

Opravná pol. k pochybným pohľ. účtu 314 (účet 391/3400) 12 12 0

Opravná pol. k pochybným pohľ. účtu 315 (účet 391/3500) 28 866 28 866 0

Opravná pol. k pochybným pohľ. účtu 378 (účet 391/3800) 36 428 36 428 0

OP k pohľadávkam - spolu: 124 452 124 452 0

k) Údaje o finančných účtoch

(v tisícoch Sk)

Položka

Hodnota

2004 2003

211 Pokladňa 4 171 4 602

213 Ceniny 10 997 2 288

221 Bankové účty (bez kontokor. účtov) 158 577 89 934

261 Peniaze na ceste 113 637 226 957

Z toho termínované vklady - Ústredie 92 520 9 000

- OTŽ 194 842

Spolu 287 382 323 781

Stav finančných účtov k 31.12.2004 predstavoval celkom: 287 382 tis. Sk.

V priebehu roka sa ukladali dočasne voľné finančné prostriedky na termínované účty v bankách. Úložky boli

realizované väčšinou len formou over-night, prípadne len na 2-3 dni pri potrebe naakumulovať na účte väčšie

množstvo peňazí. Neuskutočnili sa úložky finančných prostriedkov na termínované vklady s dlhšou viazanosťou.

l) Ocenenie finančných účtov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

(v tisícoch Sk)

Majetok Druh ocenenia Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia

a na výšku vlastného imania

2004 2003

563/6900 Kurzové straty z precen. fin. prostriedkov reálna hodnota 15 334 15 208

663/6900 Kurzové zisky z precen. fin. prostriedkov reálna hodnota 28 369

P18/19


m) Údaje o významných položkách časového rozlíšenia účtov na strane aktív

(v tisícoch Sk)

Opis položky

Suma

2004 2003

381 - Náklady budúcich období 134 596 596 622

385 - Príjmy budúcich období 4 571 3 774

Spolu 138 547 600 396

381 - Náklady budúcich období 134 596 tis. Sk

Účtujú sa tu výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych

jednotlivých účtov v účtovnej triede 5. Rozhodujúcu časť nákladov tejto zložky aktív tvorili v r. 2004 náklady

budúcich období vyplývajúce zo zmlúv o finančnom leasingu, kde z hľadiska predmetu figurujú predovšetkým

nákladné vozne v objeme 102 mil. SKK.

Popis významných položiek účtu 381:

Náklady budúcich období - leasing 108 716 tis. Sk

(v tisícoch Sk)

Firma a predmet leasingu 2004 2003

B.O.F. Leasing, a.s., Bratislava 621 6 882

lanová dráha: Skaln. pleso - Lomnic. sedlo TLD ukončené 3 064

snežné pásové vozidlo: Kassbohrer PB 39 200 D TLD ukončené 255

snežné pásové vozidlo: Kassbohrer PB 42 DW 200 TLD ukončené 511

repasované vozidlo Kassbohrer PB 42 280 DW TLD 621 2 610

lyžiarsky vlek "P" TLD ukončené 221

lyžiarsky vlek "S" TLD ukončené 221

TATRA LEASING 102 682 501 359

nákladné vozne * HsV 102 581 501 022

auto: Škoda Fabia Combi, Comfort 1,9 TDI DŽKV 101 337

Volkswagen Fin. služby 148 4 192

auto VW Passat HIGHLINE DŽKV ukončené 90

VW Passat OTŽ ukončené 34

AUDI - modré Ústredie 74 2 044

AUDI - čierne Ústredie 74 2 024

CF Danube Leasing 5 265 52 190

počítače - náklad 1. - 2. 2003 Ústredie 4 513 51 428

počítače KVC DOP 660 660

Počítače DNP 92 102

VB Leasing Sk 0 1 492

Autobus Karosa IC 93 OPC ukončené 1 492

Spolu 108 716 566 115

* sú zabezpečené zmenkami bez uvedenia dátumu splatnosti.


Náklady budúcich období - iné 25 881 tis. Sk

(v tisícoch Sk)

Položka 2004 2003

Predplatné periodík 120 258

Telekomunikačné poplatky 185 133

Zákonné a havarijné poistenie 4 029 4 303

Poistenie úveru 19 033 23 764

Diaľničné známky 599 82

Reklamné služby 0 42

Propagačný materiál do IC vlakov 0 264

Nájomné za pozemok 0 121

Leasingové splátky 184 276

ŽSR výkony IS 0 121

Nájomné rýpadla METALCO 774 829

Náklady generálnych zástupcov 414 263

Poplatok na vysokú školu 292 0

Pečiatky 152 0

Ostatné poplatky 98 52

Spolu 25 880 30 508

385 - Príjmy budúcich období 4 571 tis. Sk

Účtujú sa tu sumy, ktoré účtovná jednotka neprijala (neinkasovala) ku dňu uzavierania účtovných kníh, ktoré

časovo a vecne súvisia s výnosmi bežného účtovného obdobia a nie sú zaúčtované priamo na účtoch pohľadávok

voči právnickým a fyzickým osobám. Sú to najmä výnosové provízie, vykonané a odobraté doteraz nevyúčtované

práce a služby. Na účet 385 sa účtuje so súvzťažnými zápismi v prospech príslušných účtov v účtovnej triede 6.

P20/21


• G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a.1) Údaje o vlastnom imaní

(v tisícoch Sk)

Text

Suma

2004 2003

Základné imanie celkom 21 505 262 26 777 978

Počet akcií (v ks) 21 505 262 29 413 231

Nominálna hodnota akcie (v Sk) 1 000 1 000

Hodnota podielov podľa spoločníkov

- štát 100 % 100 %

Zisk na akciu

Hodnota upísaného vlastného imania 21 505 262 29 413 231

Hodnota splateného základného imania 21 505 262 26 777 978

Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou 2 635 253

ovládanými osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv

Dňa 01.07.2004 prijalo Valné zhromaždenie rozhodnutie o znížení základného imania Železničnej spoločnosti,

a.s.

Zníženie základného imania sa uskutočnilo podľa § 213, ods. 1 Obch. zák. a v súlade so Stanovami Železničnej

spoločnosti, a.s., časť V., čl. XIV, konkrétne procedúrou vzatia určeného počtu akcií z obehu, v rozsahu

5 272 716 ks akcií v menovitej hodnote.

Zdroje získané znížením ZI a alokované do osobitného rezervného fondu boli použité na krytie kumulovanej

neuhradenej straty minulých rokov v plnom rozsahu v sume 5 272 716 tis. Sk.

a.2) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z predchádzajúceho roka

(v tisícoch Sk)

Druh úhrady

Úhrada straty minulého účtovného obdobia

2004 2003

Strata minulého obdobia spolu, v tom: -5 272 716 -477 132

Úhrada straty z rezervného fondu

Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty spoločníkmi

Úhrada straty znížením základného imania -5 272 716

Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov -477 132

Iná úhrada straty

Spoločnosť za rok 2004 dosiahla stratu v objeme -1 449 526 tis. Sk. Uvedený výsledok nebude predmetom

špecifického vysporiadania, nakoľko operácia zrušenia bez likvidácie nepredpokladá zachovanie bilančnej kontinuity

na účtoch vlastného imania právnych nástupcov.


a.3) Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na

účty vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát

(v tisícoch Sk)

Text

Suma

2004 2003

Zmeny reálnej hodnoty majetku (414) 364 747 98 898

Zmeny reálnej hodnoty majetku (416) 1 020 309

Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Iné (odložená daň k 1.1.2003) 30 676

Iné (zrušenie rezervy na opravu DHM) 262 294

Spolu -393 268 129 574

b) Údaje o rezervách, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

(v tisícoch Sk)

Stav Tvorba Použitie Zrušenie Stav Predpok.

Popis rezervy 31.12.2003 31.12.2004 rok

použitia

Zákonné:

451 - Rezervy na opravy DHM 262 294 262 294 0

Ostatné:

323 - Krátkodobé rezervy 809 806 901 848 809 806 901 848 2005

Nákladové úroky 103 009 82 934 103 009 82 934 2005

Nevyfakturované dodávky 614 836 793 081 615 100 792 817 2005

Mzdy za dovolenku, vrátane soc. zabezpečenia 41 183 12 112 41 066 12 229 2005

Odstupné pracovníkom 9 157 3 691 9 157 3 691 2005

Iné ... 41 621 10 030 41 474 10 177 2005

c) Výška záväzkov z obchodného styku do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

(v tisícoch Sk)

2004 2003

Záväzky do lehoty splatnosti 5 371 070 3 881 174

Záväzky po lehote splatnosti 1 361 736 1 713 881

Záväzky celkom 6 732 806 5 595 055

P22/23


d) Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej doby splatnosti

(v tisícoch Sk)

2004 2003

Záväzky splatné do 1 roka 3 928 705 3 463 780

Záväzky splatné nad 1 rok 2 804 101 2 131 275

Záväzky spolu 6 732 806 5 595 055

e) Zabezpečenie záväzkov

Železničná spoločnosť, a.s. uzatvorila obchodné kontrakty s Factoringom Slovenskej sporiteľne, a.s. (F-SLSP) a:

- ŽOS Vrútky, a.s. (na zabezpečenie obchodu bola vystavená blankozmenka znejúca na sumu 120 000 tis. Sk),

- ŽOS Trnava, a.s. (na zabezpečenie obchodu bola vystavená blankozmenka bez vyznačenia zmenečnej sumy),

- ŽOS Zvolen, a.s. (na zabezpečenie obchodu bola vystavená blankozmenka bez vyznačenia zmenečnej sumy),

Na základe týchto kontraktov odkupuje F-SLSP pohľadávky z faktúr vystavených na Spoločnosť.

Okrem toho, dňa 2.12.2004 Tatra banka, a.s. vystavila bankovú záruku vo výške 1 500 tis. Sk ako záruku na

tender, ktorého sa Spoločnosť zúčastnila.

f) Odložený daňový záväzok

(v tisícoch Sk)

Zmeny v odloženej dani

Počiatočný stav k 1.1.2004 - odložený daňový záväzok 115 439

- vplyv dočasných odpočítateľných/zdaniteľných rozdielov v r.2004 (bežných) -74 283

- zmena daňovej pozície v dlhodobom majetku pred vplyvom ocenenia 193 906

- vplyv možnosti umorovať daňovú stratu v ďalšom období -164 782

- zmena daňovej pozície v dlhodobom majetku po vplyve ocenenia -70 280

Konečný stav k 31.12.2004 0

V zmenách v odloženej dani je protichodný vplyv bežných odpočítateľných dočasných rozdielov v porovnaní so

zmenou daňovej pozície v dlhodobom majetku (abstrahujúc v tomto kroku od vplyvu ocenenia). V smere znižovania

odloženého daňového záväzku pôsobil faktor možnosti umorovať daňovú stratu v ďalšom období ako aj zmena

daňovej pozície v dlhodobom majetku vplyvom ocenenia k 31.12.2004.

Vplyvy znižujúce hodnotu odloženého daňového záväzku boli uplatnené len v sume kryjúcej dočasné zdaniteľné

rozdiely. V dôsledku týchto skutočností je výsledná odložená daňová pozícia Spoločnosti k 31.12.2004 neutrálna

(0).


g) Prehľad o sociálnom fonde

(v tisícoch Sk)

Text

Suma

2004 2003

Stav k 1.1 24 270 20 106

Tvorba 36 474 36 178

Základný prídel do SF 13 162 13 141

Základný prídel do CF 6 643 6 571

Zvýšený prídel do SF 16 653 9 856

Zvýšený prídel do CF 0 6 570

Vrátené pôžičky do CF 16 7

Vrátené pôžičky do fondu OJ 0 0

Ostatné príjmy 0 33

Čerpanie 43 395 32 013

Príspevok na záv. stravovanie z CF 8 389 8 633

Príspevok na regeneráciu pracovnej sily z fondu OJ 20 175 17 551

Sociálna výpomoc čerpaná z CF 1 705 200

Sociálna výpomoc čerpaná z fondu OJ 550 147

Sociálna výpomoc - dlhodobá choroba - čerpaná z fondu OJ 2 019 2 056

Dary pri pracovných výročiach - peňažné z fondu OJ 9 249 2 491

Peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety čerp. z CF 281 278

Peňažné dary za udelenie Jánskeho plakety čerp. z fondu OJ 846 554

Príspevok na pohreb zamestnanca z CF 181 103

Stav k 31.12. 17 349 24 271

h) Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Ku dňu 1.1.2004 boli účtovne zohľadnené skutočnosti vyplývajúce z „Postupu riešenia finančných vzťahov

medzi Železničnou spoločnosťou a štátom“, ktorý na zasadnutí dňa 10.12.2003 prerokovala a schválila Vláda Slovenskej

republiky.

Bol realizovaný postup krokov, ktorých cieľom bolo znížiť úverové zaťaženie Železničnej spoločnosti, a.s.

a vyrovnať dlhy štátu voči spoločnosti vyplývajúce z realizácie výkonov vo verejnom záujme:

1. prevzatie dlhov spoločnosti vyplývajúcich z bankových úverov so štátnou zárukou v celkovom objeme

6 852 515 tis. Sk do štátneho dlhu SR s účinnosťou k 1.1.2004,

2. započítanie časti pohľadávky spoločnosti voči štátu z titulu výkonov vo verejnom záujme v celkovom rozsahu

7 319 000 tis. Sk do výšky pohľadávky štátu voči spoločnosti z titulu regresných nárokov vzniknutých z prevzatia

dlhu (t.j. do výšky 6 852 515 tis. Sk). Vzájomné pohľadávky zanikli ku dňu 1.1.2004

P24/25


(v tisícoch Sk)

Dlhodobé úvery Mena Splatnosť Stav v SK Zabezpečenie

banka 2004 2003

UniBanka, a.s. SKK 30.06.2010 2 000 000 štátna záruka

EIB EUR 15.03.2014 1 852 245 štátna záruka

UBS AG 14 CHF 27.10.2011 940 836 1 134 607 SERG

UBS AG DD CHF 31.08.2012 567 069 578 318 SERG

Konzorcium SKK 11.06.2007 3 000 000 štátna záruka

Calyon Bank Slovakia, a.s. EUR 31.12.2008 300 053 377 137 SIRIUS

OTP Banka Slovensko SKK 30.09.2008 200 000 zmenka

Dexia Banka Slovensko, a.s. SKK 31.12.2008 200 000 zmenka

Dexia Banka Slovensko, a.s. EUR 31.05.2010 775 920 bez zabezpečenia

Slovenská sporiteľňa, a.s. EUR 31.05.2010 775 920 bez zabezpečenia

Dlhodobé úvery spolu 3 359 798 9 342 307

Dlhodobé úvery sú rozdelené podľa splatnosti. Časť z dlhodobých úverov, ktorá je splatná v roku 2005 je

v Súvahe uvedená spolu s krátkodobými úvermi na riadku 114 v hodnote 545 574 tis. Sk.

(v tisícoch Sk)

Krátkodobé úvery Mena Splatnosť Stav v SK Zabezpečenie

banka 2004 2003

Citibank SK, a.s. KTK SKK 30.04.2004 339 150

Tatra banka, a.s. KTK SKK 30.04.2004 229 329 zmenka

HVB Bank Slovakia, a.s. SKK 31.12.2004 598 504 zmenka

Sl. Sporiteľňa, a.s. SKK 31.05.2004 200 000 zmenka

Dexia Banka Slovensko SKK 15.04.2004 620 000 zmenka

UniBanka, a.s. SKK 30.04.2004 160 000 zmenka

UniBanka, a.s. SKK 30.04.2004 283 828 zmenka

OTP Banka Slovensko SKK 21.07.2004 164 493 zmenka

OTP Banka Slovensko SKK 21.07.2004 100 000 zmenka

Credit Lyonnais Bank SKK 31.03.2004 395 000 zmenka

Slovenská sporiteľňa, a.s. SKK 31.10.2004 200 000 zmenka

Citibank (Slovakia) a.s. SKK 28.07.2005 400 262 zmenka

Tatra banka, a.s. SKK 30.04.2005 6 657 zmenka

HVB Bank Slovakia, a.s. SKK 30.06.2005 400 000 zmenka

UniBanka, a.s. SKK 30.06.2005 130 000 zmenka

UniBanka, a.s. SKK 30.06.2005 299 036 zmenka

Slovenská sporiteľňa, a.s. SKK 31.10.2005 200 000 zmenka

Krátkodobé úvery spolu 1 435 955 3 290 304


(v tisícoch Sk)

Dlhodobé finančné výpomoci Mena Splatnosť Výška úveru v SK

spoločnosť 2004 2003

Eurofima EUR 22.08.2011 252 174 267 547

Express SKK 21.02.2012 885 246 603 057

Eurofima II. EUR 22.08.2011 252 174 267 547

Express Int. - WTD 001/2002 SKK 01.01.2009 335 461 237 500

Express Int. - WTD 002/2002 SKK 01.01.2009 501 270 337 799

Eurofima III. EUR 11.02.2013 387 960 411 610

Eurofima IV. EUR 04.02.2014 581 940 0

Dlhodobé fin.výpomoci spolu 3 196 225 2 125 060

Dlhodobé finančné výpomoci sú rozdelené podľa doby splatnosti; časť dlhodobých finančných výpomocí, ktorá

je splatná v roku 2005 je uvedená v súvahe na r.111 medzi krátkodobými záväzkami v hodnote 392 124 tis. Sk.

i) Údaje o významných položkách časového rozlíšenia účtov na strane pasív

(v tisícoch Sk)

Opis položky

Suma

2004 2003

383 - Výdavky budúcich období 1 128 8 840

384 - Výnosy budúcich období 159 271

Spolu 1 287 9 111

383 - Výdavky budúcich období 1 128 tis. Sk

Prostredníctvom tohto účtu boli účtované náklady, ktoré súvisia s bežným účtovným obdobím, avšak výdavok

na ne sa doteraz neuskutočnil. Na účte boli účtované najmä položky nájomného platené pozadu.

(v tisícoch Sk)

Text 2004 2003

- nájomné platené pozadu 10 300

- ostatné výdavky budúcich období 1 118 8 540

384 - Výnosy budúcich období 159 tis. Sk

P26/27


Na účte 384 boli účtované príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach:

nájomné prijaté vopred, sumy prijatých paušálov vopred na zabezpečenie servisných služieb, prijaté predplatné.

(v tisícoch Sk)

Text 2004 2003

- nájomné prijaté vopred 61 75

- ost. výnosy budúcich období 98 196

j) Údaje o významných položkách derivátov

(v tisícoch Sk)

Opis položky

Suma

2004 2003

Pohľadávky z pevných termínovaných operácií 96 041 70 022

Pohľadávky z nakúpených opcií 129 484 14 254

Pohľadávky z predaných opcií 139 295 14 622

Metodická poznámka:

V bežnom účtovnom období vo výkaze Súvaha v časti aktíva r.55 je uvedená hodnota z precenenia záväzkového

účtu 377, vo výške aktívneho zostatku.


• H. Výnosy

a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

(v tisícoch Sk)

Tržby z toho z toho

Celkom medzinár. vnútrošt.

2004 2003 2004 2003 2004 2003

Tržby z predaja služieb 426 114 444 005 32 625 36 090 393 489 407 915

- z toho: tržby OPC Čierna n/Tisou 32 625 36 090 32 625 36 090 0 0

Tržby za tovar 2 737 4 078 2 737 4 078

Tržby z prepravy celkom 17 322 458 18 273 596 12 742 216 13 142 807 4 580 242 5 130 789

- z toho: nákladná preprava 14 732 597 15 692 856 11 980 160 12 351 050 2 752 437 3 341 806

preprava tovaru 13 484 858 14 532 481 10 732 421 11 190 675 2 752 437 3 341 806

tržby HSV 1 247 739 1 160 375 1 247 739 1 160 375 0 0

- z toho: osobná preprava 2 589 861 2 580 740 762 056 791 757 1 827 805 1 788 983

preprava osôb 2 211 757 2 183 752 383 952 394 769 1 827 805 1 788 983

tržby HSV 378 104 396 988 378 104 396 988 0 0

Tržby za vlastné výkony a tovar spolu 17 751 309 18 721 679 12 774 841 13 178 897 4 976 468 5 542 782

Výnosy z bežnej činnosti rozvrhnuté podľa hlavných činností podniku:

(v tisícoch Sk)

Druh výnosu

Tržby celkom

2004 2003

Tržby za vlastné výrobky

Tržby z predaja služieb 17 748 572 18 717 601

Tržby za tovar 2 737 4 078

Iné prevádzkové výnosy 6 947 411 5 278 950

Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 66 346 2 000

Výnosy z finančných investícií 2 678 1 143

Výnosy z derivátových operácií 245 327

Iné finančné výnosy 905 317 516 770

Mimoriadne výnosy 83 148 138 691

Spolu 26 001 536 24 689 646

Tržby z predaja služieb 17 748 572 tis. Sk, z toho zahraničie 12 774 841 tis. Sk.

P28/29


) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

(v tisícoch Sk)

Položky výnosov pri aktivácii

Hodnota

2004 2003

621,2 - Aktivácia materiálu, tovarov a služieb 89 083 97 862

623,4 - Aktivácia dlhodobého HM a NM 23 261 20 328

Spolu 112 344 118 190

Položky, ktoré sú zúčtované na účtoch 621 a 622 sa skladajú z položiek za regeneráciu materiálu, ako sú:

trakčné motory, podvozky, šmýkadlá, brzdiče, rozvádzače, čelníky, dynamá, hlavné vypínače a komory hlavných

vypínačov, panely VZ, regulátorové skrine, atď.

Na účte 624-aktivácia dlhodobého hmotného majetku boli zúčtované hlavne výnosy z modernizácie riadenia

VZ, statických nabíjačov a montáž MIRELov a M, dokončenie dvoch kusov SAMov z roku 2003 (199.411-0,

199.413-6) a výroba troch kusov SAMov v roku 2004 (199.414-4, 199.415-1 a 199.416-9) - ide o prestavbu hnacích

vozidiel radu 701 na rad 199, výroba rolovacích brán a statických meničov.

c) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

(v tisícoch Sk)

Položky výnosov

Hodnota

2004 2003

641 - Tržby z predaja dlhodobého NM a HM 470 448 251 498

642 - Tržby z predaja materiálu 66 741 147 355

644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 2 263 30 191

645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 5 788 4 235

646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok 11 874 66 180

648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 118 487 159 311

648/4000 Dotácia zo ŠR na úhradu straty z realizácie výkonov vo verejnom záujme 4 330 000 4 330 000

Spolu 5 005 601 4 988 770

Výšku iných prevádzkových výnosov ovplyvnilo najmä zúčtovanie úhrady za výkony vo verejnom záujme v osobnej

preprave od štátu v objeme 4 330 000 tis. Sk, v rovnakej výške ako v roku 2003.

Špecifický výnos z odpísaných pohľadávok súvisí predovšetkým s transakciou postúpenia pohľadávok, kde

dňa 20.12.2004 Spoločnosť ako postupca uzatvorila zmluvu o odplatnom postúpení pohľadávok, ktorej predmetom

boli pohľadávky s nízkou bonitou (splatné pred 01.01.2002), resp. pohľadávky s väzbou na nepriaznivý ekonomický

stav osoby dlžníka (konkurzy) v celkovej nominálnej hodnote 336 290 tis. Sk. Transakcia sa realizovala

formu verejného ponukového konania, pričom predmetom ponuky bol ucelený súbor pohľadávok (nie jednotlivé

položky).


e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

(v tisícoch Sk)

Položky výnosov

Hodnota

2004 2003

661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 66 346 2 000

662 Bankové úroky 4 924 4 381

663 Kurzové zisky 514 498 466 240

665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 2 678 1 143

667 Výnosy z der. operácií 245 327 30 413

668 Ostatné finančné výnosy 53 733 26 670

Spolu 887 506 530 847

f) Opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a predchádzajúcich

účtovných období.

(v tisícoch Sk)

Položky výnosov

Hodnota

2004 2003

682 Náhrady škôd 5 250 2 415

684 Zúčtovanie rezerv 8 000

688 Ostatné mimoriadne výnosy 69 898 136 276

- oprava výnosov min. účt. období 5 351 78 312

- prebytky majetku 18

- mimoriadne výnosy penále 13

- ostatné mimoriadne výnosy daňové 57 533 49 969

- ostatné mimoriadne výnosy nedaňové 7 014 7 964

spolu 83 148 138 691

P30/31


• I. Náklady

a) Opis a suma významných položiek nákladov za služby

(v tisícoch Sk)

Položky nákladov

Hodnota

2004 2003

511 Opravy a udržiavanie 1 866 243 1 927 245

512 Cestovné 116 250 144 140

513 Náklady na reprezentáciu 2 934 3 940

518 Ostatné služby 10 885 654 10 543 741

Úhrada za ŽDC 7 038 843 7 313 298

Náklady z činnosti NV 680 574 926 920

Náklady z činnosti OV 337 086 385 823

leasingové splátky 191 982 350 661

služby IT - SI Bratislava 278 629 305 455

ostatné služby 2 358 540 1 261 584

Náklady za poskytnuté služby 12 871 081 12 619 066

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

(v tisícoch Sk)

Položky nákladov

Hodnota

2004 2003

Prevádzkové náklady 26 068 765 26 506 359

Z toho najvýznamnejšie položky :

- Spotreba materiálu 897 564 1 044 608

- Spotreba trakčnej elektrickej energie 1 600 200 1 722 736

- Spotreba trakčnej nafty 785 112 676 004

- Opravy a udržovanie 1 866 243 1 927 245

- Úhrada za ŽDC 7 038 843 7 313 298

- Mzdové náklady 3 802 115 3 739 137

- Odvody a ostatné osobné náklady 1 841 881 1 587 317

- Odpisy dlhodobého NM a HM 1 878 331 2 789 966

- Odpis nedobytnej pohľadávky 43 742 282 189

- Rezervy a opravné položky 1 493 087 1 258 025

V rámci tvorby rezerv a opravných položiek dominovala v hospodárskej činnosti najmä tvorba rezerv na nájomné

za osobné vozne KEV v čiastke 334 067 tis. Sk, nájomné za nákladné vozne v medzinárodnej preprave v čiastke

193 410 tis. Sk, rezerva na spotrebu energie v čiastke 192 403 tis. Sk. Tvorba ostatných rezerv účtovaná vo

výške 677 985 tis. Sk, v tom rezervy tvorené v septembri pre účely uzávierky k 30.09.2004 (673 947 tis. Sk), rozpustené

boli do výnosov v októbri 2004. Tvorba zákonných a ostatných opravných položiek bola v čiastke 226 tis. Sk.


c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát

(v tisícoch Sk)

Položky nákladov

Hodnota

2004 2003

561 Predané cenné papiere a podiely 295 492 220

562/1000 Úroky platené bankám - tuzemské 188 350 535 145

562/1100 Úroky platené bankám - zahraničné 92 190 122 228

562/3000 Úroky z pôžičiek od iných ako bankových inštitúcií 205 335 78 789

562/9000 Ostatné úroky 16 12 431

563 Kurzové straty 402 343 227 140

567 Náklady na derivátové a swapové operácie 35 235 5 837

568 Ostatné finančné náklady 45 174 41 009

569 Manká a škody na finančnom majetku 22

574 Tvorba rezerv na finančnú činnosť 82 934 103 016

579 Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť 229 146

Spolu 1 347 091 1 354 961

d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia

a predchádzajúcich účtovných období.

(v tisícoch Sk)

Položky nákladov

Hodnota

2004 2003

582 Manká a škody 475

584 Tvorba rezerv 0 8 000

588 Ostatné mimoriadne náklady 91 973 1 500 201

- oprava nákladov minulých období - daňové 23 170 13 048

- oprava nákladov minulých období - nedaňové 6 220 39 512

- stratové pohľadávky v zmysle zákona o konkurze a vyrovnaní 1 509 -8

- stratové pohľadávky - konkurz - nedaňové 153 -2 209

- náklady súvisiace s odstupným podľa zákona* 0 66 916

- náklady súvisiace s odstupným - rozšírené (podľa KZ)* 0 57 781

- náklady súvisiace s odchodným podľa §76, odst.5 Zákonníka práce* 0 1 820

- sociálna kompenzácia za zhodnotenie výsledkov práce v súvislosti s ukonč. prac. pomeru* 0 202 633

- náhrady škôd za straty na prepravovaných zásielkach zavinené krádežami 211 122

- náhrady škôd za ostatné straty a poškodenia na preprav. zásielkach platené - do cudziny 5 098 3 415

- náhrady škôd za ostatné straty a poškodenia na preprav. zásielkach platené v tuzemsku 3 972 2 360

- náhrady škôd na nákladných vozňoch 11 652 5 421

- náhrady škôd za úrazy 576

- ostatné náhrady škôd 221 29

- oprava nákladov minulých účtovných období - DNM a DHM 36 288 1 049 076

- ostatné mimoriadne náklady - daňové 420 20 388

- ostatné mimoriadne náklady - nedaňové 2 483 39 897

Spolu 92 448 1 508 201

* náklady súvisiace so soc. kompenzáciami boli účtované v r. 2004 v účt. skupine 52

P32/33


• J. Daň z príjmov

(v tisícoch Sk)

r. Text Hodnota

2004 2003

1. Splatná daň z príjmov -12 083 270

2. Odložená daň z príjmov -45 159 146 115

3. Výsledok hospodárenia pred zdanením -1 506 768 - 4 679 875

4. Sadzba dane z príjmov (pre prepočet odloženej dane) 19 % 19 %

5. Výsledok hospodárenia pred zdanením vynásobený sadzbou

/daň bez pripočítateľných a odpočítateľných položiek/

6. Celková daň z príjmov vykázaná v závierke -57 242 146 385

7. Rozdiel /r. 6-5/ -57 242 146 385

Výnos v oblasti splatnej dane z príjmu v r.2004 súvisí so skutočnosťou, že Spoločnosť v priebehu predmetného

účtovného obdobia zistila, že časť výnosov z clearingového zúčtovania so zahraničnými železničnými správami,

o ktorých bolo účtovaných v priebehu r.2002, mala charakter záväzkov. V súvislosti s týmto zistením Spoločnosť

podala dodatočné daňové priznanie za r.2002, na základe ktorého bola vykonaná daňová kontrola

a následne vrátená časť zaplatenej dane zo strany správcu dane vo výške 12 083 tis. Sk.


• K. Podsúvahové účty

a) Položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z derivátov,

odpísaných pohľadávok a záväzkov

(v tisícoch Sk)

Titul Názov Hodnota

Prenajatý majetok*

Soc. prevádzková budova Košice - nové depo 49 850

Hala cyklických opráv Rušňové depo BA Východ 42 130

RD Žilina el. remíza 10 444

Soc. budova RD Trenč. Teplá 10 366

Prístavba k rotunde I. RD Žilina 9 546

Soc. budova RD Vrútky 6 732

Prev. budova STP + OM Bratislava N.M. 5 769

Soc. budova RD Kraľovany 5 396

Pohľadávky a záväzky z derivátových operácií

791/1000 Pohľadávky z derivátových operácií 1 628 410

791/2000 Pohľadávky z nákupu opcií 1 999 379

791/3000 Pohľadávky z predaja opcií 2 032 778

792/1000 Záväzky z derivátových operácií -1 628 410

792/2000 Záväzky z nákupu opcií -1 999 379

792/3000 Záväzky z predaja opcií -2 032 778

Odpísané pohľadávky a záväzky

760 Odpísané pohľadávky 741 321

769 Evidencia premlčaných záväzkov 10 239

Leasing

762/1000 Evidencia leasingu 921 611

CF Danube Leasing, s.r.o. 64 180

Volkswagen Fin. služby, s.r.o. 8 855

TATRA LEASING, s.r.o. 840 823

B.O.F. Leasing, a.s. Bratislava 7 753

* vybrané položky prenajatého majetku (prenajímané sú len časti objektov)

b) Majetok užívaný spoločnosťou evidovaný mimo súvahy

V účtovnom období 2004 sa naďalej prejavovali vplyvy nedoriešených vzťahov medzi Spoločnosťou a ŽSR,

pochádzajúce z obdobia vzniku Spoločnosti. Vzhľadom k skutočnosti, že mechanizmus vysporiadania problematického

majetku definovaný v zákone č. 259/2001 Z.z. o Železničnej spoločnosti, a.s. bol v uplynulom období

naplnený len v minimálnej miere, v procese rozdelenia boli zakotvené základné črty ďalšieho riešenia.

Špecifikácia majetku v užívaní Spoločnosti, ktorý má charakter majetku nevysporiadaného v prospech Železničnej

spoločnosti, a.s. je predmetom prílohy č. 10 Projektu rozdelenia Spoločnosti schváleného akcionárom dňa

13.12.2004 a zverejneného v Zbierke listín OR.

P34/35


Projekt rozdelenia definoval v tejto oblasti 3 druhy majetku, ktoré si vyžadujú osobitný prístup k riešeniu:

1. Majetok spôsobilý a zatiaľ nevysporiadaný v prospech Železničnej spoločnosti, a.s.

Ide o majetok vo vlastníctve a súvahovej evidencii ŽSR, ktorý je z pohľadu preukázania existencie a vlastníctva

spôsobilý pre dodatočný vklad akcionára do Spoločnosti.

Z hľadiska riešenia majetku s touto charakteristikou bol navrhnutý proces krokov, ktorý by sa mal realizovať

v priebehu roka 2005:

- ohodnotenie majetku na základe znaleckého posudku

- vyňatie majetku zo správy ŽSR do správy MDPaT SR (akcionára) - na základe rozhodnutia Vlády SR

- realizácia nepeňažného vkladu do nástupníckych spoločností

Časť majetku v tejto skupine v historickom ocenení je zúčtovaná na podsúvahových účtoch Spoločnosti v hodnote

668 347 tis. Sk.

2. Majetok nespôsobilý a zatiaľ nevysporiadaný v prospech Železničnej spoločnosti, a.s.

Podobne ako v bode 1. Spoločnosť majetok v tejto skupine užíva, avšak nie je zatiaľ spôsobilý pre akcionársky

vklad, nakoľko nie formálne vysporiadaný v prospech štátu (výkupy pozemkov, nové zameranie...). Pre riešenie

tejto časti sa hľadajú možnosti v úzkej spolupráci s akcionárom a ŽSR.

3. Majetok, ktorý pre vecné nedostatky (len nehnuteľnosti) nebol formálne vo vlastníctve spoločnosti

Ide o nehnuteľnosti, kde napriek vkladu akcionára do imania Spoločnosti pri jej vzniku absentovala dokumentácia

pre realizáciu prevodu v Katastroch nehnuteľností.

V tej oblasti bolo navrhnuté právne riešenie trojstranného osvedčenia o vlastníctve, ktoré sa v priebehu obdobia

1. štvrťroka 2005 úspešne realizovalo.


• L. Iné aktíva a iné pasíva

a) Opis a hodnota budúcich práv a povinností a možných záväzkov nevykázaných v súvahe

(v tisícoch)

Druh záväzku Popis Výška u Výška u Vecné

spriaznených ostatných zabezpečenie

osôb

záväzkov

Záväzky zo súdnych sporov Aktívne spory 82 093 SKK

16 CZK

Pasívne spory

125 739 SKK

8 779 CZK

2 000 USD

• M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej

jednotky

(v tisícoch Sk)

Príjmy členov orgánov

Hodnota

2004 2003

členom predstavenstva (štatutárny orgán) 1 549 1 656

členom dozornej rady (dozorný orgán) 1 690 500

Železničná spoločnosť, a.s. poskytuje za činnosť v dozornej rade a predstavenstve peňažnú odmenu. Uvedené

čiastky podliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych noriem. Preddavky a úvery

neboli v roku 2004 poskytnuté, taktiež záruky a záväzky za členov orgánov.

P36/37


• N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb s majetkovou účasťou Spoločnosti

a) Zoznam spriaznených osôb a vzájomných obchodov

Spriaznenými osobami Železničnej spoločnosti, a.s. sú tieto podniky:

Forma vzťahu k účtovnej jednotke Sídlo Podiel

20 a viac %-nou majetkovou účasťou

ŽOS Vrútky, a.s. Dielenská Kružná, 038 61 Vrútky 34%

EU RAIL Slovakia, a.s. Košice Južná trieda 93, 040 01 Košice 30%

WAGON SLOVAKIA, a.s. Košice Stromová 10, 040 02 Košice 20%

b) Nakupované služby

(v tisícoch Sk)

Názov spriaznenej osoby

Hodnota

2004 2003

Opravy ŽKV ŽOS Vrútky, a.s. 579 377 558 402

Služby v osob. vozňoch WAGON SLOVAKIA, a.s. Košice 121 632 152 527

c) Záväzky

(v tisícoch Sk)

Podnik 2004 2003

321 324 325 Súčet 321 324 325 Súčet

ŽOS, a.s. VRÚTKY 128 765 6 128 771 164 960 3 164 963

WAGON SLOVAKIA, a.s. KOŠICE 45 082 45 082 0

EU RAIL Slovakia, a.s. KOŠICE 0 465 465

d) Tržby

(v tisícoch Sk)

Podnik

Tržby voči ŽOS

2004 2003

ŽOS Vrútky, a.s. 6 494 4 292

WAGON Slovakia, a.s. KOŠICE 5 670 501

e) Pohľadávky

(v tisícoch Sk)

Podnik 2004 2003

052 311 Súčet 0 52 311 Súčet

ŽOS, a.s. VRÚTKY 6 025 264 6 289 302 875 656 303 530

WAGON SLOVAKIA, a.s. KOŠICE 230 230 1 017 1 017

EU RAIL SLOVAKIA, a.s. KOŠICE 36 521 36 521 36 985 36 985


• O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia

účtovnej závierky

Dňom 1.1.2005 nadobudli právnu účinnosť nasledujúce kľúčové rozhodnutia jediného akcionára vykonávajúceho

pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 13.12.2004 (podľa notárskej zápisnice N 511/2004 Nz

89827/2004):

- rozhodnutie o zrušení Železničnej spoločnosti, a.s. bez likvidácie rozdelením na dve novozaložené nástupnícke

spoločnosti,

- rozhodnutie o založení nástupníckej spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (IČO: 35 914 939)

- rozhodnutie o založení nástupníckej spoločnosti Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (IČO: 35 914 921)

Celá transakcia sa realizovala v zmysle Projektu rozdelenia Železničnej spoločnosti, a.s., ktorý ustanovuje

právne, organizačno-technické a ekonomické podmienky transformácie Železničnej spoločnosti, a.s. súvisiace so

zrušením a zánikom Železničnej spoločnosti, a.s. jej rozdelením a vytvorením dvoch novozaložených nástupníckych

spoločností a vzťahov medzi nimi. Projekt rozdelenia Železničnej spoločnosti, a.s. bol spracovaný na základe

uznesenia vlády SR č. 662 zo 7. júla 2004 a v nadväznosti na úlohy v ňom obsiahnuté.

Vlastné imanie oboch novozaložených spoločností bolo vytvorené na základe ocenenia majetku a záväzkov

právneho predchodcu substančnou metódou podľa znaleckého posudku č. 293/2004 a jeho dodatku 168/2005

vypracovaného Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.

P38/39


Výsledok rozdelenia majetku a záväzkov medzi nástupnícke spoločnosti ako aj výslednú výšku nepeňažného

vkladu spolu s novou štruktúrou vlastného imania dokumentuje nasledujúca skrátená otváracia súvaha:

(v tisícoch Sk)

Stav k 31.12.2004 Stav k 1.1.2005

nástupcovia

Rozdelenie majetku a záväzkov Železničná Železničná

(situácia po ocenení) Železničná spoločnosť spoločnosť

spoločnosť, a.s. Slovensko, a.s. Cargo Slovakia, a.s.

STRANA AKTÍV

A. Neobežný majetok 29 518 756 12 190 768 17 327 988

A.I. Dlhodobý nehmotný majetok 55 029 32 243 22 786

A.II. Dlhodobý hmotný majetok 29 261 240 12 004 902 17 256 338

A.III. Dlhodobý finančný majetok 202 487 153 623 48 864

B. Obežný majetok 4 739 450 604 498 4 134 952

B.I. Zásoby 840 922 95 459 745 463

B.II. Dlhod. pohľadávky 167 18 149

B.III. Krátk. pohľadávky 3 610 979 446 756 3 164 223

B.IV. Finančné účty 287 382 62 265 225 117

C. Časové rozlíšenie 139 167 1 851 137 316

CELKOM 34 397 373 12 797 117 21 600 256

STRANA PASÍV

A. Vlastné imanie 21 211 123 7 665 134 13 545 989

A.I. Základné imanie 21 505 262 6 300 000 11 500 000

A.II. Kapitálové fondy 893 093 1 365 134 2 045 989

A.IV. Výsledok hospodárenia min. rokov 262 294

A.IV. Výsledok hospodárenia BÚO -1 449 526

B. Záväzky 13 184 963 5 131 460 8 053 503

B.I. Rezervy 901 848 368 940 532 908

B.II. Dlhodobé záväzky 2 821 450 1 474 486 1 346 964

B.III. Krátkodobé záväzky 4 665 912 874 175 3 791 737

B.IV. Bankové úvery 4 795 753 2 413 860 2 381 893

C. Časové rozlíšenie 1 287 523 764

CELKOM 34 397 373 12 797 117 21 600 256


• P. Prehľad zmien imania

(v tisícoch Sk)

Stav

Stav

Text 31.12.2003 Prírastky Úbytky 31.12.2004

Vlastné imanie spolu 23 152 738 -721 051 1 220 564 21 211 123

Základné imanie 26 777 978 0 5 272 716 21 505 262

1. 411 Základné imanie 29 413 231 7 907 969 21 505 262

2. 252 Vlastné akcie a obchodné podiely -2 635 253 -2 635 253 0

3. (+/- 419) Zmena základného imania

Kapitálové fondy 1 647 476 466 181 1 220 564 893 093

1. 412 Emisné ážio

2. 413 Ostatné kapitálové fondy 512 87 10 589

3. 417,418 Zákonný rezervný fond

z kapitálových vkladov 1 548 066 1 548 066

4. (+/-414) Oceňovacie rozdiely

z precenenia majetku a záväzkov 98 898 466 094 200 245 364 747

5. (+/-415) Oceňovacie rozdiely

z kapitálových účastín

6. (+/-416) Oceňovacie rozdiely

z precenenia majetku pri splynutí a rozdelení 0 0 1 020 309 -1 020 309

Fondy zo zisku 0 0 0 0

1. 421 Zákonný rezervný fond

2. 422 Nedeliteľný fond

3. 423,427 Štatutárne fondy a ostatné fondy

Výsledok hospodárenia minulých rokov -446 456 262 294 -446 456 262 294

1. 428 Nerozdelený zisk minulých rokov 0 262 294 262 294

2. (/-/429) Neuhradená strata

minulých rokov -446 456 -446 456 0

Hospodársky výsledok bežného

účtovného obdobia -4 826 260 -1 449 526 -4 826 260 -1 449 526

P40/41


• R. Prehľad peňažných tokov

(v tisícoch Sk)

Text

A. Peňažné toky zo zákl. podn. činností 2004 2003

Z/S Výsledok hospodárenia -1 485 379 -3 310 013

A.1. Nepeň. op. ovpl. VH z b. č. 1 500 352 7 768 932

A.1.1. Odpisy DNM a DHM 1 691 717 2 472 442

A.1.2. Zost. hod. DNM a DHM pri vyrad. 186 943 320 807

A.1.3 Odpis OP k nadob. maj. 0 0

A.1.4. Odpis pohľadávok 18 441 217 811

A.1.5. Zisk z predaja pohľadávok -20 658 0

A.1.6. Strata z predaja pohľadávok 34 473 0

A.1.7. Zmena stavu rezerv -170 251 -25 348

A.1.7.1. Zmena stavu rezerv -262 294 -17 035

A.1.7.2. Zmena stavu rezerv - nevyfakt. dod. -289 118 -16 376

A.1.8. Zmena stavu časového rozl. aktív 701 569 4 431 606

A.1.8.1. Zmena st. čas. rozl. akt. 600 397 826 832

A.1.8.2. Zmena st. čas. rozl. pohľadávok 510 853 4 794 092

A.1.9. Zmena stavu časového rozl. pasív -7 824 -177 875

A.1.10. Zmena st. opr. pol. k dlhodobému majetku -559 066 559 066

A.1.11. Zmena st. opr. pol. k pohľadávkam -124 376 54 481

A.1.12. Nárok na div. a pod. na Z 0 0

A.1.13. Ost. nep. op. ovpl. VH z BČ 0 0

A.1.14. Kurz. rozd. k peň. prostr. a ekv. 15 306 14 839

A.1.14.1. Kurzové straty k peň. prost. a ekv 15 334 15 208

A.1.14.2. Kurzové zisky k peň .prost. a ekv. -28 -369

A.1.15. Zmena stavu ocen. derivát. obchodov -265 922 -98 898

A.2. Zmeny stavu prac. kapitálu 7 801 733 -3 508 836

A.2.1. Zmena st. pohľ. zo ZPČ 7 175 663 -3 464 935

A.2.2. Zmena st. kr. záv. zo ZPČ 508 011 -736 055

A.2.3. Zmena stavu DPH 144 452 268 096

A.2.4. Zmena stavu ostat. daní 6 198 8 061

A.2.5. Zmena stavu zásob -32 592 415 997

A.3. Úroky účtované do nákl. 485 891 748 593

A.4. Úroky účtované do výnosov -4 924 -4 381

A* Peň. toky z bež. činnosti 8 297 672 1 694 295

A.5. Pol. vyl. zo zákl. p. č. 241 870 -24 158

A.5.1. Zisk z predaja neob. majetku 0 -24 158

A.5.2. Strata z predaja neob. majetku 241 870 0

A.6. Špecifické položky 27 714 -264 042

A.6.1. Príjem mimoriadneho charakteru ZPČ 16 468 79 666

A.6.2. Výdaj mimoriadneho charakteru ZPČ 535 -331 545

A.6.3. Ostatné špecifické položky ZPČ 10 711 -12 162

A** Peň. toky pred alt. vyk. a o. p. 8 567 256 1 406 095

A.7. Alternatívne vyk. položky 0 0

A.8. Ost. pol. patr. do peň. tok. ZPČ 0 0

A*** Č. peň. tok zo zákl. podn. činn. 8 567 256 1 406 095


(v tisícoch Sk)

Text 2004 2003

B. Peňažné toky z investičných činností

B.1 Výdavky spoj. s obst. neob. majetku -1 860 772 -2 485 156

B.1.1 Výdavky na obstaranie DNM 14 122 924 377

B.1.2. Výdavky na obstaranie DHM -1 882 576 -3 111 849

B.1.3. Výdavky na obstaranie DFM 7 682 -93 559

B.1.3.1. Obstaranie FI 303 174 -93 339

B.1.3.2 Pred. cen. papiere -295 492 -220

B.1.4. Zmena stavu záväzkov z IČ 0 -204 124

B.2. Príjmy z predaja neob. majetku 470 448 251 498

B.2.1. Výnos z predaja DHM a DNM 470 448 251 498

B.2.2. Výnos z predaja DFM 0 0

B.2.3. Zmena stavu pohľadávok z IČ 0 0

B.3. P. toky z pren. HaNvecí 0 0

B.4. P. toky z úv. a pôž. spr. os. 0 0

B.5. Špecifické položky -66 153 -1 101 635

B.5.1. Pr. mim. char. vzťah. sa k IČ 0 0

B.5.2. Výd. mim. char. vzťah. sa k IČ -66 153 -1 101 635

B.6. Alter. vykaz. položky 0 0

B.7. Ost. pol. patr. do PT z IČ 0 0

B*** Čistý peň. tok z inv. činnosti -1 456 477 -3 335 293

C. Čistý peň. tok po fin. inv. 7 110 778 -1 929 198

D. Peňažné toky z finančných činností

D.1. Zm. stavu dlh. a kr. záväz. -6 824 114 2 996 856

D.1.1. PaVzúv. apôž.od F inšt. -7 442 002 2 074 902

D.1.2. P a V z emitov. dlhopisov 0 0

D.1.3. PaVzost.dlh.a kr.záv.z FČ 950 471 992 305

D.1.4. P a V nájomcu z fin. prenájmu -332 583 -89 944

D.1.5. Zmena stavu záväzkov z FČ 0 19 593

D.2. Peň.toky v obl.vlast.im. 528 220 99 156

D.3. Špecifické položky 39 845 -15 996

D.3.1. P mim.char.vzťah.sa k FČ 66 675 59 025

D.3.2. V mim.char.vzťah.sa k FČ -26 830 -75 021

D.4. Alter.vykazované položky -480 967 -744 212

D.4.1. Prijaté úroky 4 924 4 381

D.4.2. Zaplatené úroky -485 891 -748 593

D.5. Ost.pol.patr.do PT z FČ 0 0

D.5.1. Zmena stavu pohľadávok z FČ 0 0

D*** Čistý peňažný tok z FČ -6 737 015 2 335 804

E.1. Kurzové straty -15 334 -15 208

E.2. Kurzové zisky 28 369

F. Zmena stavu p.prostr.a p.ekv. 373 763 406 606

G. Zost.peň.pr.a ekv.na zač.ú.o. -377 030 -768 798

H. Zost.peň.pr.a ekv.na kon.ú.o. -18 573 -377 030

P42/43


Na zostavenie prehľadu o peňažných tokoch bola použitá nepriama metóda vykazovania. V prehľade nie sú

realizované žiadne adjustácie mimo údajov z hlavnej účtovnej knihy a účtovných výkazov Spoločnosti.

Do peňažných tokov zo základnej podnikateľskej činnosti bola použitá nepriama metóda vykazovania, pri ktorej

sa vychádzalo z výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných

položiek - odpisov dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, zmien pracovného kapitálu počas bežného

účtovného obdobia a všetkých ostatných položiek základnej podnikateľskej činnosti.

Do peňažných tokov z investičnej činnosti boli zahrnuté výdavky spojené s obstaraním dlhodobého neobežného

majetku, príjmy z predaja neobežného majetku a mimoriadne výdavky vzťahujúce sa k investičnej činnosti.

Do peňažných tokov z finančnej činnosti boli zahrnuté všetky príjmy a výdavky vzťahujúce sa k finančnej činnosti,

kde dominovali najmä príjmy z úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií a zaplatené úroky na strane výdavkov.

Zložky peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov a súlad medzi sumami v prehľade o peňažných

tokoch a ekvivalentnými položkami vykazovanými v súvahe:

Riadok G.

Riadok H.

Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia v prehľade

peňažných tokov

- 377 030 tis. Sk.

Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účtovného obdobia v prehľade

peňažných tokov

- 18 573 tis. Sk

V súvahe v častí aktív na r. 056 predstavuje objem finančných účtov k 31.12.2004:

287 392 tis. Sk

Rozdiel medzi týmto objemom a zostatkom peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov z prehľadu

o peňažných tokoch predstavuje presun zostatkov kontokorentných úverov v prospech pasív na r.114 vo výške:

- 305 955 tis. Sk


• Správa nezávislého audítora

(konsolidovaná účtovná závierka)

P44/45


• Konsolidovaná súvaha

IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Ozna- Číslo Bežné účtovné Predchádzajúce

čenie STRANA AKTÍV riadku obdobie účtovné obdobie

a b c 2004 2003

Spolu majetok 001 34 581 302 43 707 910

A. Pohľadávky za upísané vlastné imanie 002

B. Neobežný majetok 003 29 686 868 31 125 620

B. I. Dlhodobý nehmotný majetok 004 55 029 91 568

B. I. 1. Zriaďovacie výdavky 005 30 739

2. Aktivované náklady na vývoj 006 13 641 5 418

3. Software 007 35 142 36 432

4. Oceniteľné práva 008 996 59

5. Goodwill 009

6. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 010

7. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 011 5 250 18 920

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012

B. II. Dlhodobý hmotný majetok 013 29 261 240 30 223 461

B. II. 1. Pozemky 014 767 852 854 242

2. Stavby 015 2 730 471 3 314 672

3. Samostatné hnuteľné věci a súbory hnuteľných vecí 016 24 879 832 23 255 443

4. Pestovateľské celky trvalých porastov 017

5. Základné stádo a ťažné zvieratá 018

6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 019 30 479 22 914

7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 020 643 812 2 183 457

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 021 208 794 592 733

9. Opravná položka k nadobudnutému majetku 022

B. III. Dlhodobý finančný majetok 023 370 599 810 591

B. III.1. Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe 024

2. Podiel. cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstat.vplyvom 025 217 049 649 359

3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely 026 153 550 161 232

4. Požičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku 027

5. Ostatný dlhodobý finančný majetok 028

6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok 029

7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 030

8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 031

C. Obežný majetok 032 4 755 267 11 981 894

C. I. Zásoby 033 840 922 718 944

C. I. 1. Materiál 034 839 545 717 450

2. Nedokončená výroba a polotovary 035

3. Zakázk. výroba s predpoklad. dobou ukonč. dlhšou ako jeden rok 036

4. Výrobky 037

5. Zvieratá 038 12 7

6. Tovar 039 1 145 838

7. Poskytnuté preddavky na zásoby 040 220 649


IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Ozna- Číslo Bežné účtovné Predchádzajúce

čenie STRANA AKTÍV riadku obdobie účtovné obdobie

a b c 2004 2003

C. II. Dlhodobé pohľadávky 041 15 984 42 068

C. II.1. Pohľadávky z obchodného styku 042 63 -133

2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 043

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 044

4. Pohľadávky voči spoloč., členom a združeniu 045

5. Iné pohľadávky 046 104 14 394

6. Odložená daňová pohľadávka 047 15 817 27 807

C. III. Krátkodobé pohľadávky 048 3 610 979 10 897 101

C. III.1. Pohľadávky z obchodného styku 049 2 269 423 2 890 640

1.a Vnútorné zúčtovanie - aktívny zostatok za syntetiku 049a

1.b Vnútropodnikový hospodársky výsledok - strata: 049b

2. Pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 050

3. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku 051

4. Pohľadávky voči spoloč. a združeniu 052

5. Sociálne zabezpečenie 053

6. Štát daňové pohľadávky 054 393 003 549 736

7. Iné pohľadávky 055 948 553 7 456 725

C.IV. Finančné účty 056 287 382 323 781

C.IV.1. Peniaze 057 15 168 6 890

2. Účty v bankách 058 272 214 316 891

3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 059

3. Krátkodobý finančný majetok 060

4. Obstaraný krátkodobý finančný majetok 061

D. Časové rozlíšenie 062 139 167 600 396

1. Náklady budúcich období 063 134 596 596 622

2. Príjmy budúcich období 064 4 571 3 774

Kontrolné číslo 888 138 186 041 174 231 244

P46/47


IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Ozna- Číslo Bežné účtovné Predchádzajúce

čenie STRANA PASÍV riadku obdobie účtovné obdobie

a b c 2004 2003

Spolu vlastné imanie a záväzky 065 34 581 302 43 707 910

A. Vlastné imanie 066 21 395 052 23 536 318

A. I. Základné imanie 067 21 505 262 26 777 978

A. I. 1. Základné imanie 068 21 505 262 29 413 231

2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely 069 -2 635 253

3. Zmena základného imania 070

A. II. Kapitálové fondy 071 1 071 395 1 647 476

A. II. 1. Emisné ážio 072

2. Ostatné kapitálové fondy 073 589 512

3. Zákonný rezervný fond ( Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov 074 1 548 066 1 548 066

4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 075 364 747 98 898

5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín 076

6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení 077 -842 007

A. III. Fondy zo zisku 078 0 0

A. III. 1. Zákonný rezervný fond 079

2. Nedeliteľný fond 080

3. Štatutárne a ostatné fondy 081

A. IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov 082 538 605 -329 620

A. IV. 1. Nerozdelený zisk minulých rokov 083 581 962

2. Neuhradená strata minulých rokov 084 -43 357 -329 620

A. V. Výsledok hosp. bež. účtov. obdobia 085 -1 720 210 -4 559 516

B. Záväzky 086 13 184 963 20 162 481

B. I. Rezervy 087 901 848 1 072 100

B. I. 1. Rezervy zákonné 088 262 294

2. Ostatné dlhodobé rezervy 089

3. Krátkodobé rezervy 090 901 848 809 806

B. II. Dlhodobé záväzky 091 2 821 450 2 256 362

B. II. 1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku 092 332 583

2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky 093

3. Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 094

4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku 095

5. Dlhodobé prijaté preddavky 096

6. Dlhodobé zmenky na úhradu 097

7. Vydané dlhopisy 098

8. Záväzky zo sociálneho fondu 099 17 349 24 270

9. Ostatné dlhodobé záväzky 100 2 804 101 1 784 070

10. Odložený daňový záväzok 101 115 439


IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Ozna- Číslo Bežné účtovné Predchádzajúce

čenie STRANA PASÍV riadku obdobie účtovné obdobie

a b c 2004 2003

B. III. Krátkodobé záväzky 102 4 665 912 4 201 409

B. III. 1. Záväzky z obchodného styku 103 3 512 132 2 684 262

1.a Vnútorné zúčtovanie - pasívny zostatok za syntetiku 103a

1.b Vnútropodnikový hospodársky výsledok - zisk 103b

2. Nevyfaktúrované dodávky 104 98 409 504 857

3. Záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe 105

4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku 106

5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu 107

6 Záväzky voči zamestnancom 108 406 652 12 499

7. Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 109 170 738 163 603

8. Daňové záväzky a dotácie 110 61 510 56 998

9. Ostatné záväzky 111 416 471 779 190

B. IV. Bankové úvery a výpomoci 112 4 795 753 12 632 610

B. IV. 1. Bankové úvery dlhodobé 113 2 814 224 2 159 487

2. Bežné bankové úvery 114 1 981 529 10 473 123

3. Krátkodobé finančné výpomoci 115

C. Časové rozlíšenie 116 1 287 9 111

C. I. 1. Výdavky budúcich období 117 1 128 8 840

2. Výnosy budúcich období 118 159 271

Kontrolné číslo súčet 999 140 044 131 179 382 045

P48/49


• Konsolidovaný výkaz ziskov a srát

IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Skutočnosť v účtovnom

Označenie T E X T Čís. období

riadku sledovanom minulom

a b c 2004 2003

I. Tržby za predaj tovaru 01 2 737 4 078

A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 02 2 710 3 271

+ Obchodná marža 03 27 807

II. Výroba 04 17 860 915 18 835 791

II. 1. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 05 17 748 572 18 717 601

2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 06 -1

3. Aktivácia 07 112 344 118 190

B. Výrobná spotreba 08 16 403 297 16 342 489

B. 1. Spotreba materiálu, energie a ostat.neskladovateľných dodávok 09 3 532 217 3 723 422

B. 2. Služby 10 12 871 080 12 619 067

+ Pridaná hodnota 11 1 457 645 2 494 109

C. Osobné náklady súčet 12 5 643 996 5 326 454

C. 1. Mzdové náklady 13 3 798 876 3 737 205

C. 2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 14 3 239 1 932

C. 3. Náklady na sociálne zabezpečenie 15 1 384 668 1 455 741

C. 4. Sociálne náklady 16 457 213 131 576

D. Dane a poplatky 17 16 700 21 466

E. Odpisy dlhodobého nehnotného majetku

a dlhodobého hmotného majetku 18 1 878 331 2 789 966

III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 19 537 189 398 853

F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku

a predaného materiálu 20 467 118 342 818

IV.

Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z hosp.činnosti

a vznik kompex.nákl.bud.období 21 1 369 973 130 739

G. Tvorba rezerv na hosp.činnosť

a zaúčt.komplex.nákladov budúcich období 22 1 492 861 827 240

V. Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek

do výnosov z hospod.činnosti 23 459 494 41 251

H. Tvorba opravných položiek do nákladov z hospodárskej činnosti 24 226 430 785

VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 25 4 468 412 4 589 917

I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť 26 163 526 421 870

VII. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti 27

J. Prevod nákladov na hospodársku činnosť 28

* Výsledok hospodárenia z hosp.činn. 29 -1 370 045 -2 505 730

VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov 30 66 346 2 000

K. Predané cenné papiere a podiely 31 295 492 220


IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Skutočnosť v účtovnom

Označenie T E X T Čís. období

riad. sledovanom minulom

a b c 2004 2003

IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku 32 2 678 1 143

IX.1.

Výnosy z cenných papierov a podielov

v ovládanej osobe v spoloč.s podst.vplyvom 33

2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov 34

3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku 35 1 143

X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku 36

L. Náklady na krátkodobý finančný majetok 37

XI.

Výnosy z precenenia cenných papierov

a výnosy z derivátových operácií 38 245 327 30 413

M. Náklady na precenenie cenných papierov

a náklady na derivátové operácie 39 35 235 5 837

XII. Výnosové úroky 40 4 924 4 381

N. Nákladové úroky 41 485 891 748 593

XIII. Kurzové zisky 42 514 498 466 240

O. Kurzové straty 43 402 343 227 140

XV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti 44 447 323 121 706

P. Ostatné náklady na finančnú činnosť 45 468 334 104 428

XV. Použitie a zrušenie rezerv do výnosov z finančnej činnosti 46 103 016 19 479

Q. Tvorba rezerv na finančnú činnosť 47 82 934 103 016

XVI.

Zúčtovanie a zrušenie opravných položiek

do výnosov z finančnej činnosti 48

R. Tvorba opravných položiek na finančnú činnosť 49

XVII. Prevod finančných výnosov 50

S. Prevod finančných nákladov 51

* Výsledok hospodárenia z finančnej činn. 52 -386 117 -543 872

T. Daň z príjmov z bežnej činnosti 53 -45 252 140 404

T. 1. - splatná 54 -12 083 270

2. - odložená 55 -33 169 140 134

** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 56 -1 710 910 -3 190 006

XVIII. Mimoriadne výnosy 57 83 148 138 691

U. Mimoriadne náklady 58 92 448 1 508 201

V. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti 59 0 0

V. 1. - splatná 60

2. - odložená 61

* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti 62 -9 300 -1 369 510

Z. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníko 63 0 0

*** Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 64 -1 720 210 -4 559 516

Kontrolné číslo 99 90 176 216 85 101 443

P50/51


• Konsolidovaný prehľad peňažných tokov

(nepriama metóda vykazovania)

IČO: 35828226

(v tisícoch Sk)

Bež. Obd.

Min.obd.

A. Peňažné toky zo základných podn.činností

Z/S Výsledok hospodárenia -1 485 379 -3 310 365

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z BČ 1 500 352 7 768 932

A.2. Zmeny stavu pracovného kapitálu 7 801 733 -3 508 836

A.3. Úroky účtované do nákladov 485 891 748 593

A.4. Úroky účtované do výnosov -4 924 -4 381

A* Peňažné toky z bežnej činnosti 8 297 672 1 694 295

A.5 Položky vyňaté zo ZPČ 241 870 -24 158

A.6 Špecifické položky 27 714 -264 042

A** Peňažné toky pre alter.vyk.a o.p. 8 567 256 1 406 095

A.7.

Alternatívne vykazované položky

A.8.

Ostatné položky

A*** Č.peň.toky zo zák.podn.činností 8 567 256 1 406 095

B. Peňažné toky z in vestičných činností

B.1. Výdavky spojené s obstaraním neob. Majetku -1 860 772 -2 485 156

B.2. Príjmy z predaja neobež. Majetku 470 448 251 498

B.3.

Peňažné toky z pren. H a N vecí

B.4.

Peňažné toky z úverov a pôžičiek spr..os.

B.5. Špecifické položky -66 153 -1 101 635

B.6.

Alternatívne vykazované položky

B.7.

Ostatné položky

B*** Čisté preňažné toky z investičnej činnosti -1 456 477 -3 335 293

C. Čisté peňažné toky po fin. inv. 7 110 778 -1 929 198

D. Peňažné toky z finančných činností

D.1. Zmena stavu krátkodob.a dlhodob. Záväzkov -6 824 114 2 996 856

D.2. Peňažné toky z oblasti vlast.imania 528 220 359 567

D.3. Špecifické položky 39 845 -15 996

D.4. Alternatívne vykazované položky -480 967 -744 212

D.5.

Ostatné položky

D*** Čistý peňažný tok z finančných činností 2 596 215

E.1. Kurzové straty -15 334 -15 208

E.2. Kurzové zisky 28 369

F. Zmena stavu peňažných prostriedkov 373 763 406 606

G. Zostatok peňažných prostriedkov na začiatku obdobia -377 030 -768 798

H. Zostatok peňažných prostriedkov na konci obdobia -18 573 -377 030


• Správa nezávislého audítora

(medzinárodné účtovné štandardy pre finančné výkazníctvo)

P52/53


• Súvaha

(k 31.12.2004)

IČO: 35828226

AKTÍVA

(v miliónoch Sk)

Pozn. 31.december 2004 31.december 2003

DLHODOBÉ AKTÍVA

Hmotný investičný majetok, netto 5 29 913 31 211

Nehmotný investičný majetok, netto 6 34 61

Ostatné finančné aktíva 7 - 455

Ostatné 202 14

Dlhodobé aktíva celkom 30 149 31 741

OBEŽNÉ AKTÍVA

Zásoby, netto 8 751 719

Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky, netto 9 3 634 10 284

Peniaze a peňažné ekvivalenty 10 287 324

Obežné aktíva celkom 4 672 11 326

AKTÍVA CELKOM 34 821 43 068

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY

VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie 21 505 26 778

Ostatné kapitálové fondy 1 548 1 548

Precenenie objektívnou hodnotou 365 99

Neuhradená strata (2 016) (5 842)

Vlastné imanie celkom 21 402 22 584

REZERVY 11 730

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

Úvery a pôžičky 12 - 3 944

Ostatné dlhodobé záväzky - 328

Dlhodobé záväzky celkom - 4 271

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY

Splatná časť dlhodobých úverov 12 7 525 7 525

Krátkodobé bankové úvery 13 467 3 289

Záväzky z obchodného styku 14 4 508 3 994

Ostatné krátkodobé záväzky 15 919 675

Krátkodobé záväzky celkom 13 419 15 483

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM 34 821 43 068


• Výkaz ziskov a strát

(za roky končiace sa 31.decembra 2004 a 2003

IČO: 35828226

(v miliónoch Sk)

Pozn. 2004 2003

VÝNOSY

Nákladná preprava 13 485 14 532

Osobná preprava 2 212 2 184

Nájomné za mobilné prostriedky 1 626 1 557

Štátna dotácia 4 330 4 330

Kurzové rozdiely 112 149

Ostatné výnosy 3 702 662

Výnosy celkom 22 467 23 415

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Spotreba materiálu (816) (709)

Náklady na energie (1 850) (1 983)

Poplatky za trate (7 039) (7 320)

Opravy a údržba (2 623) (2 840)

Osobné náklady 3 (4 937) (5 350)

Odpisy a amortizácia 5, 6 (1 903) (2 911)

Opravné položky (735) (267)

Ostatné prevádzkové náklady, netto 3 (3 511) (4 254)

Prevádzkové náklady celkom (23 414) (25 635)

STRATA Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI (947) (2 220)

FINANČNÉ NÁKLADY/(VÝNOSY)

Finančné náklady, netto 3 (520) (1 157)

STRATA PRED ZDANENÍM (1 467) (3 377)

DAŇ Z PRÍJMOV 4 12 -

ČISTÁ STRATA (1 455) (3 377)

P54/55

More magazines by this user
Similar magazines