Jak˝ bude Zpravodaj? (1. Ë·st)

seberov.cz

Jak˝ bude Zpravodaj? (1. Ë·st)

OBSAH

Obsah

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zbavte se zdarma nebezpeËnÈho odpadu . . . . . . . . . . . . . . 5

Biokontejnery se na ja¯e hodÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2008. 1. Ë·st . . . . . . . . . . . . . 6

Centrum HrnË̯e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Jak˝ bude Zpravodaj? 1. Ë·st . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Z NAäÕ »TVRTI ñ p¯Ìloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pohotovost a z·chranka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pohotovost: Pozor na zmÏny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Z·chranka: Vöe p¯i starÈm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

T…MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

NovÈ p¯Ìleûitosti v hled·nÌ zamÏstn·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . 25

ROZHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bar·ËnÌci majÌ sv˘j smysl i dnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

éIJEME V PRAZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

DopravnÌ podnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 1


RADNICE

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

jak jsem v·s informovala v minulÈm Zpravodaji,

vÏnujeme se nynÌ mimo jinÈ centru Hrn-

Ë̯. VybranÈ projekËnÌ ateliÈry jiû zpracovaly

svÈ studie. Jejich n·vrhy zve¯ejÚujeme uvnit¯

tohoto ËÌsla. Z·roveÚ se v Bar·ËnickÈ rychtÏ

bude konat v˝stava projekt˘. M˘ûete je hodnotit

a ocenit zn·mkou tak jako ve ökole. JedniËku

od v·s dostane ten nejlepöÌ, dvojka p¯edstavuje

velmi dobr˝ Ëi chvalitebn˝ n·vrh,

trojka dobr˝Ö K jednotliv˝m studiÌm s radostÌ

uvÌt·me i vaöe podrobnÏjöÌ koment·¯e, n·-

zory, n·pady, n·mÏty a p¯ipomÌnky. V˝stava

bude probÌhat aû do 13. b¯ezna, ve vöednÌ

dny od 17 do 19 hodin, o vÌkendu od 9.30

do 11.30 hodin. Na zased·nÌ zastupitelstva

17. b¯ezna pak vybereme vÌtÏzn˝ projekt.

D·le bych v·s chtÏla upozornit na chystanÈ

k·cenÌ dvou Ëi t¯Ì kaötan˘ u rybnÌka ämatlÌk

v†HrnË̯Ìch. Z odbornÈho dendrologickÈho

posouzenÌ vöech jÌrovc˘ jasnÏ vyplynulo, ûe

nÏkterÈ z nich jsou naneötÏstÌ ve velmi öpatnÈm

stavu, a proto se musÌ pok·cet. OstatnÌ

budou odbornÏ pro¯ez·ny, odlehËÌ se jim tÌm

koruna. Jiû nynÌ je pravdÏpodobnÈ, ûe v dalöÌm

obdobÌ vegetaËnÌho klidu bude bohuûel

nutnÈ pok·cet i dalöÌ. Vöechny odstranÏnÈ stromy

samoz¯ejmÏ nahradÌ novÈ. V souvislosti

s†naöÌm ûivotnÌm prost¯edÌm prosÌm vÏnujte

n·leûitou pozornost i p¯ÌspÏvku, kter˝ se t˝k·

velkoobjemov˝ch kontejner˘.

Naöe dÏti n·s dok·ûÌ povzbudit, dobÌjejÌ

vöechny tolik pot¯ebnou energiÌ. PoË·tkem

˙nora jsme pro naöe nejmenöÌ uspo¯·dali dÏtsk˝

karneval. Na programu byla nejen poh·dka

pro dÏti, ale i soutÏûe. OdmÏny obdrûeli

nejen vÌtÏzovÈ. ⁄Ëast byla opÏt, tak jako

u†vÏtöiny dÏtsk˝ch akcÌ, hojn·. DÏkujeme

vöem ˙ËastnÌk˘m. Z·roveÚ vyslovuji v¯el˝ dÌk

vöem sponzor˘m, kte¯Ì opakovanÏ podporujÌ

naöe akce pro dÏti. Jejich penÏûitÈ dary se pouûÌvajÌ

na ˙hradu n·klad˘ spojen˝ch s vlastnÌ

produkcÌ, vÏcnÈ dary putujÌ do tomboly, nebo

slouûÌ jako v˝hry do soutÏûÌ i jako ceny ˙tÏchy.

UvÌtali bychom, kdyby se v letoönÌm roce

do tÏchto akcÌ pro dÏti zapojilo vÌce mÌstnÌch

podnikatel˘, kter˝m z·leûÌ na naöich dÏtech

a chtÏjÌ pomoci s finanËnÌm zajiötÏnÌm aktivit

pro nÏ. Pokud m·te z·jem se zapojit, nev·-

hejte mÏ, p¯ÌpadnÏ zamÏstnance ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti, kontaktovat.

Z·vÏrem bych r·da podÏkovala panÌ ¯editelce

z·kladnÌ ökoly EvÏ HrubÈ za dlouholetou

pr·ci. PanÌ ¯editelka k 25. ˙noru z osobnÌch

d˘vod˘ rezignovala na svou funkci. Pro rodi-

Ëe se nic nemÏnÌ. Pedagogick˝ sbor z˘st·v·

ve stejnÈm person·lnÌm obsazenÌ. Statut·rnÌ

z·stupkynÏ panÌ Hana Tich· povede ökolu do

doby, neû bude na z·kladÏ konkurznÌho ¯ÌzenÌ

jmenov·n nov˝ ¯editel nebo nov· ¯editelka.

Petra Venturov·, starostka

Zased·nÌ Zastupitelstva

S†ohledem na omezen˝ rozsah Zpravodaje od tohoto ËÌsla uve¯ejÚujeme pouze v˝bÏr

nejd˘leûitÏjöÌch rozhodnutÌ z†jednotliv˝ch usnesenÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov.

Jejich ˙pln· znÏnÌ najdete vûdy na ˙¯ednÌ desce a na n·stÏnk·ch a na internetov˝ch

str·nk·ch www.seberov.cz. Sezn·mit se s†nimi m˘ûete takÈ na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

2

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

15. ZASED¡NÕ KONAN… 17. 12. 2007

ROZPO»ET

Zastupitelstvo schv·lilo rozpoËet na rok 2008.

RozpoËet hlavnÌ Ëinnosti na rok 2008

Celkov˝ objem p¯Ìjm˘ 10 014 000 KË

Celkov˝ objem v˝daj˘ 24 883 500 KË

Financov·nÌ ve v˝öi 14 869 500 KË je kryto t¯. 8.

RozpoËet podnikatelskÈ (vedlejöÌ) Ëinnosti na

rok 2008

Celkov· v˝öe v˝nos˘ 3 388 000 KË

Celkov· v˝öe n·klad˘ 1 011 000 KË

Hospod·¯sk˝ v˝sledek

p¯ed zdanÏnÌm

2 377 000 KË

PodrobnÏjöÌ informace k rozpoËtu v·m p¯ineseme

v dalöÌm ËÌsle Zpravodaje.

CENTRUM HRN»ÕÿE

Zastupitelstvo do uûöÌho v˝bÏru zahrnulo Ëty-

¯i projekËnÌ ateliÈry. Centru HrnË̯e se d˘kladnÏ

vÏnujeme v dalöÌ Ë·sti Zpravodaje.

CELORO»NÕ ⁄DRéBA ZELENÃ

Zastupitelstvo vybralo spoleËnost MK3, a.s. na

celoroËnÌ ˙drûbu zelenÏ a zimnÌ ˙klid v mÏstskÈ

Ë·sti. MK3, a.s. obdrûÌ za svou pr·ci mÏsÌËnÌ

pauö·l 55 800 KË vËetnÏ danÏ z p¯idanÈ

hodnoty.

ZAJIäTÃNÕ EKONOMICK›CH SLUéEB

Zastupitelstvo zvolilo spoleËnost Synergy Consulting,

a. s., aby vedla ˙ËetnictvÌ, zajiöùovala

pr·ce t˝kajÌcÌ se rozpoËtov·nÌ mÏstskÈ Ë·sti i

pr·ce v souËasnÈ dobÏ spadajÌcÌ do kompetencÌ

panÌ RoubÌËkovÈ, kter· je v dlouhodobÈ

pracovnÌ neschopnosti.

Za kompletnÌ vedenÌ ˙ËetnictvÌ firma obdrûÌ

15 750 KË vËetnÏ danÏ z p¯idanÈ hodnoty za

mÏsÌc. Smlouva byla uzav¯ena na dobu urËitou

(jeden rok), lze ji prodlouûit o dalöÌ rok,

pokud mÏstsk· Ë·st do 31. 10. p¯ÌsluönÈho roku

nepod· v˝povÏÔ.

Za rozpoËtov·nÌ mÏstskÈ Ë·sti vËetnÏ rozpoËtov˝ch

opat¯enÌ a dalöÌch pracÌ spadajÌcÌch

v†souËasnÈ dobÏ do kompetence panÌ RoubÌËkovÈ

odmÏna ËinÌ 20 200 KË vËetnÏ danÏ

z†p¯idanÈ hodnoty za mÏsÌc. Doba trv·nÌ

smluvnÌho vztahu je stanovena na dobu urËitou

do ukonËenÌ pracovnÌ neschopnosti panÌ

RoubÌËkovÈ. V p¯ÌpadÏ, ûe panÌ RoubÌËkov·

nastoupÌ do invalidnÌho d˘chodu, stanovÌ se

doba trv·nÌ shodnÏ s prvnÌ Ë·stÌ smlouvy.

VÕT¡NÕ OB»¡NKŸ

Zastupitelstvo rozhodlo o tom, ûe v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti bude jednou za p˘l roku probÌhat

vÌt·nÌ obË·nk˘.

HROBOV… MÕSTO

Zastupitelstvo p¯idÏlilo hrobovÈ mÌsto panu

Janu Gillernovi.

NAV›äENÕ KAPACITY äKOLNÕ JÕDELNY

MATEÿSK… äKOLY

Zastupitelstvo schv·lilo nav˝öenÌ kapacity

ökolnÌ jÌdelny mate¯skÈ ökoly z dosavadnÌch

pades·ti na öedes·t mÌst.

ROZPO»TOV¡ ⁄PRAVA ROZPO»TU MA-

TEÿSK… äKOLY

Zastupitelstvo souhlasilo s rozpoËtovou ˙pravou

rozpoËtu Mate¯skÈ ökoly.

⁄PRAVY ROZPO»TU MÃSTSK… »¡STI ». 4/07

Zastupitelstvo vyj·d¯ilo souhlas s ˙pravou rozpoËtu

Ë. 4/07.

VESTECK¡ SPOJKA

Zastupitelstvo p¯ijalo dalöÌ p¯ipomÌnku navazujÌcÌ

na p¯ipomÌnky schv·lenÈ na zased·nÌ

zastupitelstva dne 23. 7. 2007. Tou je zpracov·nÌ

dopravnÌ z·tÏûe naöÌ lokality s moûnostmi

variant z·tÏûe s Vesteckou spojkou a bez

nÌ, s d·lnicÌ D3 a bez nÌ, s jihov˝chodnÌm

obchvatem Prahy (JVD) a bez nÏj v ËasovÈm

horizontu 5, 10, 15, 20 a 30 let. Po zpracov·-

nÌ tÈto studie se zastupitelÈ znovu vr·tÌ k tÈmatu

VesteckÈ spojky.

Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka

Ing. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarosta

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 3


RADNICE

16. ZASED¡NÕ KONAN… 21. 1. 2008

INVESTICE

Zastupitelstvo schv·lilo investice v roce 2008

v n·sledujÌcÌm ËlenÏnÌ.

N·vrh investic pro rok 2008

ORG 13 ñ cyklostezky 3 500 000 KË

Projekt cyklostezek

200 000 KË

ORG 26 ñ studie centra

obcÌ ñ äeberov

100 000 KË

ORG 26 ñ studie centra

obcÌ ñ HrnË̯e ñ studie, PD 1 300 000 KË

KuchynÏ p¯i Mä HrnË̯e 3 000 000 KË

Zä ñ hydroizolace

200 000 KË

Mä äeberov ñ rekonstrukce

(hyg., st¯echa)

1 000 000 KË

H¯iötÏ Mä äeberov

500 000 KË

H¯iötÏ Mä HrnË̯e

200 000 KË

P¯ÌËnÈ prahy

750 000 KË

Komunikace äeberov ñ h¯iötÏ 600 000 KË

Komunikace HrnË̯e 3 050 000 KË

SvÏteln· signalizace

600 000 KË

N·vrh investic

pro rok 2008 celkem 15 000 000 KË

REVOKACE

Zastupitelstvo revokovalo svÈ usnesenÌ ze dne

13. 9. 2004, kterÈ se t˝kalo prodeje pozemku

parcelnÌ ËÌslo 514/5 Hole u Pr˘honic a

koupÏ are·lu Stavocentr·l. VÏta, ûe Zastupitelstvo

Ñz·roveÚ rozhodlo pouûÌt finanËnÌ prost¯edky

z prodeje v˝hradnÏ na n·kup are·lu

Stavocentr·l a realizaci polyfunkËnÌho centra

obceì byla tedy zruöena.

ZVEÿEJ“OV¡NÕ VEÿEJN›CH ZAK¡ZEK MA-

L…HO ROZSAHU

Zastupitelstvo vyj·d¯ilo souhlas se zve¯ejÚov·nÌm

ve¯ejn˝ch zak·zek malÈho rozsahu pomocÌ

navrûenÈho formul·¯e na internetov˝ch

str·nk·ch mÏstskÈ Ë·sti (www.seberov.cz).

VELKOOBJEMOV… KONTEJNERY

Zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ informaci

o†p¯idÏlenÌ dvou velkoobjemov˝ch kontejner˘

na prvnÌ ËtvrtletÌ roku 2008. Problematice

velkoobjemov˝ch kontejner˘ se vÏnuje jeden

z†Ël·nk˘ v tomto Zpravodaji.

PÿÕSPÃVKY

Zastupitelstvo souhlasilo s p¯ÌspÏvkem

pro†sdruûenÌ Bar·ËnÌk˘ ve v˝öi 5000 KË na

po¯·d·nÌ Bar·ËnickÈho b·lu i s p¯ÌspÏvkem

1000†KË pro Fond ohroûen˝ch dÏtÌ.

PÿEROZDÃLENÕ ZŸSTATKŸ

Zastupitelstvo vyj·d¯ilo souhlas s p¯erozdÏlenÌm

z˘statku hospoda¯enÌ jak z·kladnÌ, tak

mate¯skÈ ökoly do rezervnÌho fondu.

Ing. Petra V e n t u r o v ·, starostka

Ing. Ji¯Ì R i t t, mÌstostarosta

* * *

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo zased· pravidelnÏ jednou mÏsÌËnÏ. V prvnÌm jarnÌm mÏsÌci se sejde

17. b¯ezna od 17 hodin v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

Petra Venturov·,

starostka

4

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Zbavte se zdarma nebezpeËnÈho odpadu

HlavnÌ mÏsto Praha pro svÈ obËany prost¯ednictvÌm spoleËnosti .A.S.A. pravidelnÏ zajiöùuje

takzvan˝ mobilnÌ sbÏr nebezpeËnÈho odpadu. UvÏdomme si, ûe nebezpeËn˝ odpad

rozhodnÏ nepat¯Ì do naöÌ popelnice. Lze jej vöak odvÈzt nap¯Ìklad do sbÏrn˝ch dvor˘.

NejsnazöÌ je vyuûÌt skuteËnosti, ûe si pro tento druh odpadu p¯ijede speci·lnÌ n·kladnÌ

auto. Bude to ve Ëtvrtek 6. b¯ezna podle n·sledujÌcÌho harmonogramu:

»tvrtek 6. 3. 2008

MÌsto

»as

HrnË̯e k¯iûovatka ulic K äeberovu a OsvÏtov· (na parkoviöti) 17.00ñ17.20

HrnË̯e ulice K äeberovu (p¯ed hrnË̯sk˝m h¯bitovem) 17.30ñ17.50

äeberov ulice K HrnË̯˘m 160 (u ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti) 18.00ñ18.20

P¯i mobilnÌm sbÏru mohou obËanÈ s trval˝m

pobytem na ˙zemÌ hlavnÌho mÏsta Prahy

odevzdat n·sledujÌcÌ druhy odpad˘:

ï baterie a akumul·tory,

ï n·doby od sprej˘,

ï zahradnÌ chemie,

ï mazacÌ oleje a tuky,

ï ¯edidla a barvy,

ï lÈky a teplomÏry,

ï kyseliny a hydroxidy,

ï lepidla a prysky¯ice,

ï detergenty (odmaöùovacÌ p¯Ìpravky),

ï fotochemik·lie,

ï pesticidy (p¯Ìpravky na hubenÌ hmyzu,

hlodavc˘, plevelu, odstraÚov·nÌ plÌsnÌ),

ï z·¯ivky a v˝bojky.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

za p¯ispÏnÌ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Biokontejnery se na ja¯e hodÌ

Loni na podzim jsme se poprvÈ v r·mci pilotnÌho projektu setkali s takzvan˝mi biokontejnery,

velkoobjemov˝mi kontejnery na bioodpad. Pozor, nepleùme si pr·vÏ biokontejnery

s†kontejnery na velkoobjemov˝ odpad. TÏm druh˝m se vÏnuje aû n·sledujÌcÌ Ël·nek.

Biokontejnery zajiöùuje hlavnÌ mÏsto Praha. Do naöÌ mÏstskÈ Ë·sti je p¯istavuje pro obËany

bezplatnÏ. Tyto zvl·ötnÌ n·doby jsou urËeny p¯edevöÌm ke sbÏru rostlinnÈho bioodpadu,

zejmÈna tr·vy, listÌ a vÏtvÌ zpravidla do pr˘mÏru pÏti centimetr˘. Kontejner na bioodpad

se p¯istavuje vûdy jen na nÏkolik hodin. Po celou dobu je u nÏj odborn· obsluha, aby se

p¯edeölo zneËiötÏnÌ a znehodnocenÌ bioodpadu. VelkokapacitnÌ n·doba je oznaËena v˝raznou

cedulÌ BIOODPAD a barevn˝m logem t¯ÌdÏnÈho sbÏru odpadu. VysbÌran˝ bioodpad

se odv·ûÌ k dalöÌmu zpracov·nÌ na kompost·rnu.

TERMÕNY

MÌsto

»as

HrnË̯e (ulice OsvÏtov·) sobota 12. 4. (13ñ16 hodin)

äeberov (ulice V Ladech) sobota 26. 4. (9ñ12 hodin)

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 5


Z NAäÕ »TVRTI

DoplÚujeme jeötÏ informaci, ûe za bioodpad

se obecnÏ povaûuje zejmÈna:

ï posekan· tr·va,

ï spadanÈ ovoce (prokl·danÈ tr·vou

a ¯ezem z ke¯˘),

ï ¯ezanka a vÏtviËky z o¯ezu ke¯˘,

ï zemina z kvÏtin bez kvÏtin·Ë˘,

ï plevele,

ï pokojovÈ rostliny,

ï listÌ (bez smetk˘ z ulice),

ï odpady z ovoce a zeleniny

(okrajky z brambor, mrkve, okusky

jablek apod.),

ï sko¯·pky z vajec,

ï slupky z citrusov˝ch plod˘,

ï sedliny k·vy a Ëaje (i s papÌrov˝m

filtrem), ËajovÈ s·Ëky,

ï kvÏtin·Ëe z lepenky a raöeliny.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

za p¯ispÏnÌ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2008 (1. Ë·st)

K ukl·d·nÌ objemnÈho odpadu z dom·cnostÌ

v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti slouûÌ takzvanÈ

velkoobjemovÈ kontejnery, v ˙¯ednickÈm

slangu Ëasto oznaËovanÈ zkratkou VOK.

DalöÌm mÌstem, kde se PraûanÈ mohou zbavit

objemnÈho odpadu, jsou sbÏrnÈ dvory.

Ze äeberova a HrnË̯ nejblÌûe jsou v tÈto

chvÌli mod¯ansk˝, spo¯ilovsk˝ a dolnomÏcholupsk˝.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOV›

ODPAD

VelkoobjemovÈ kontejnery, p¯istavovanÈ

jednou za mÏsÌc jak v äeberovÏ, tak v Hrn-

Ë̯Ìch, se staly tradicÌ.

CO ODKL¡DAT DO KONTEJNERU?

Do kontejneru na velkoobjemov˝ odpad

pat¯Ì nap¯Ìklad:

ï star˝ n·bytek,

ï koberce a linolea,

ï matrace,

ï starÈ lyûe, snowboardy, kola,

ï velk· zrcadla,

ï zdravotnÌ a jin· keramika,

ï umyvadla a z·chodovÈ mÌsy.

Do kontejneru na velkoobjemov˝ odpad

nepat¯Ì zejmÈna:

ï odpad ze stavby,

ï lednice,

ï televizory a poËÌtaËovÈ monitory,

ï z·¯ivky a v˝bojky,

ï autobaterie,

ï jinÈ nebezpeËnÈ odpady,

ï komun·lnÌ odpad, kter˝ se t¯ÌdÌ

(papÌr, plasty, sklo, n·pojovÈ kartony).

BUDOUCNOST SE VYJAS“UJE

Doposud tisÌce tÏchto kontejner˘ za miliony

korun roËnÏ pro celÈ hlavnÌ mÏsto financovala

celopraûsk· velk· radnice a jednotlivÈ

mÏstskÈ Ë·sti v urËit˝ch p¯Ìpadech na

jejich provoz p¯ispÌvaly. Na zaË·tku tohoto

roku se vöak ve sdÏlovacÌch prost¯edcÌch

objevily zpr·vy, ûe Praha pro letoöek ve

svÈm rozpoËtu nevyËlenila jiû û·dnÈ penÌze

pr·vÏ na zajiöùov·nÌ velkoobjemov˝ch

kontejner˘. Metropole p˘vodnÏ chtÏla

s†kontejnery zdarma zcela skonËit. Mlad·

fronta Dnes a Ekolist.cz tehdy zve¯ejnily

n·zor praûskÈho radnÌho pro ûivotnÌ prost¯edÌ

Petra ätÏp·nka. LidÈ podle nÏj majÌ

odpad do sbÏrn˝ch dvor˘ vozit sami, nebo

si mohou p¯istavenÌ kontejner˘ objednat, to

uû ovöem za poplatek. DalöÌ moûnostÌ je nechat

si odpad odvÈzt. Za ekologickÈ odstranÏnÌ

starÈ postele se vöak v tomto p¯ÌpadÏ

hradÌ aû tisÌc korun. Nakonec hlavnÌ mÏsto

rozhodlo, ûe prvnÌ t¯i mÏsÌce bude za odvoz

kontejner˘ jeötÏ platit. Pro naöi Ëtvrù to

znamen·, ûe v prvnÌm ËtvrtletÌ roku 2008

6

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

se jednou svÈho kontejneru doËk· äeberov

a jednou HrnË̯e. KonkrÈtnÌ termÌny najdete

na konci tohoto Ël·nku. O financov·nÌ

kontejner˘ ze strany hlavnÌho mÏsta po zbytek

roku se rozhodne do konce ˙nora, tedy

aû po uz·vÏrce tohoto ËÌsla Zpravodaje.

JednotlivÈ praûskÈ mÏstskÈ Ë·sti vÏtöinou

p¯ijaly rozhodnutÌ, ûe v p¯ÌpadÏ nutnosti je

jejich mÌstnÌ radnice p¯ipravena zajistit tuto

sluûbu ze svÈho vlastnÌho rozpoËtu. To platÌ

i v äeberovÏ a HrnË̯Ìch, jak n·m potvrdil

mÌstostarosta Petr Kolek. V tÈto chvÌli je rozhodnuto,

ûe velkoobjemovÈ kontejnery se

p¯istavÌ v nÌûe uveden˝ch termÌnech.

TermÌny

MÌsto »as

äeberov ulice V Ladech 8. 3. 8ñ18 hod.

HrnË̯e ulice OsvÏtov· 29. 3. 8ñ18 hod.

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ,

nejpozdÏji vöak v 18 hodin veËer.

PokraËov·nÌ p¯ÌötÏ.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce, za p¯ispÏnÌ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

Centrum HrnË̯e

ZAD¡NÕ, V›CHODISKA, V›SLEDKY

CÌlem Zastupitelstva je vybrat co nejvhodnÏjöÌ

projekt Centra HrnË̯e. V prvnÌ ¯adÏ jsme

v†¯Ìjnu 2007 oslovili sedm projekËnÌch ateliÈr˘,

aby na z·kladÏ n·mi p¯ipravenÈho zad·nÌ

p¯edloûily svou v˝tvarnou, funkËnÌ i ekonomickou

p¯edstavu o Centru HrnË̯.

Projekt spoleËenskÈho, kulturnÌho a komerËnÌho

centra HrnË̯e spoËÌv· ve vytvo¯enÌ jednoho

ze dvou center mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

Jak äeberov, tak HrnË̯e budou mÌt sv·


vlastnÌ centra. MÌsto vybranÈ pro centrum

v†HrnË̯Ìch je jiû nynÌ p¯irozen˝m prostorem

k setk·v·nÌ lidÌ. StojÌ zde Bar·Ënick· rychta,

samoobsluha, kulturnÌ d˘m a zast·vka mÏstskÈ

hromadnÈ dopravy. ⁄myslem Zastupitelstva

mÏstskÈ Ë·sti je rozö̯it a zkvalitnit celÈ

toto prostranstvÌ. MÌstnÌ obyvatelÈ je budou

moci vyuûÌvat k odpoËinku, rekreaci a sportov·nÌ.

St·vajÌcÌ objekt KulturnÌho domu

v†HrnË̯Ìch je ve öpatnÈm stavu a prakticky se

jiû nevyuûÌv·. Z tohoto d˘vodu se poËÌt· s jeho

demolicÌ. Voln˝ pozemek se vyuûije k vybudov·nÌ

novÈho spoleËenskÈho centra.

K pod·nÌ nabÌdky na vytvo¯enÌ projektovÈ dokumentace

tohoto centra, kterÈ by mohlo

funkËnÏ obsahovat restauraci, byty, komerËnÌ

prostory (nap¯Ìklad kade¯nictvÌ, cukr·rnu a

prodejny), relaxaËnÌ aktivity, parkoviötÏ, dÏtskÈ

h¯iötÏ a podobnÏ, bylo osloveno osm architektonick˝ch

ateliÈr˘.

Zastupitelstvo mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov na

svÈm zased·nÌ 17. 12. 2007 vybralo Ëty¯i projekËnÌ

ateliÈry, kterÈ postoupily do uûöÌho v˝bÏru.

Jsou to (podle abecedy):

ñ Artprojekt (Jan Nov·Ëek, Daria Nov·Ëkov·

a Michal Kytka),

ñ HKR Architects neboli HKR Prague s.r.o.,

ñ Martin Pol·ch,

ñ Studio Anarchitekt (Ji¯Ì Soukup).

Mimo soutÏû se pak ˙ËastnÌ 7s architektonick·

kancel·¯ s.r.o., basepoint s.r.o. (Wieslaw

Kubica, Daniel Piecuch a Petr Fiala). N·slednÏ

starostka vybran˝m ateliÈr˘m zadala podmÌnky

druhÈho kola. Zastupitelstvo up¯esnilo

svÈ poûadavky a vyzvalo soutÏûÌcÌ, aby svÈ

n·vrhy d·le propracovali. Poû·dalo je mimo

jinÈ p¯edevöÌm o up¯esnÏnÌ odhadu n·klad˘

na stavbu. Za doplÚujÌcÌ nabÌdku zpracovatelÈ

obdrûeli 20 tisÌc korun. Rozsah, podrobnost,

grafick· a prostorov· prezentace z˘staly na

rozhodnutÌ kaûdÈho ateliÈru. Jejich pr·ce se

potÈ prezentovaly na zased·nÌ Zastupitelstva,

kterÈ se konalo 25. ˙nora tohoto roku. S p¯edstavami

ateliÈr˘ o Centru HrnË̯e se m˘ûete

sezn·mit v barevnÈ p¯Ìloze uprost¯ed tohoto

Zpravodaje a na v˝stavÏ, kter· se uskuteËnÌ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 7


Z NAäÕ »TVRTI

v†Bar·ËnickÈ rychtÏ od 25. ˙nora do 13. b¯ezna

2008. V˝stava bude ve vöednÌ dny otev¯ena

od 17 do 19 hodin, o vÌkendu pak od 9.30

do 11.30 hodin. Zastupitelstvo vezme v potaz

n·zory zdejöÌch obyvatel a 17. b¯ezna na svÈm

zased·nÌ zvolÌ vÌtÏzn˝ projekt. Jeho autor zpracuje

projektovou dokumentaci (studii, dokumentaci

pro ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ a dokumentaci pro

stavebnÌ povolenÌ). P¯ÌpravnÈ projektovÈ pr·-

ce zaËnou 1. dubna 2008.

Ji¯Ì Ritt,

mÌstostarosta

* * *

ARTPROJEKT

STUDIE. SPOLE»ENSK…, KULTURNÕ A KO-

MER»NÕ CENTRUM HRN»ÕÿE

Plocha pozemku 4770 m 2

ZastavÏn· plocha vöech objekt˘ 1236 m 2

Procento zastavÏnÌ 25,91 %

zastavÏn· plocha vöech

podlaûÌ nov˝ch objekt˘ 1636 m 2

obestavÏn˝ prostor nov˝ch objekt˘ 5841 m 3

zastavÏn· plocha n·stavby prodejny 625 m 2

ObestavÏn˝ prostor n·stavby prodejny 2078 m 3

PoËet parkovacÌch mÌst 51

V˝öka z·stavby

1ñ3 podlaûÌ

Uûitkov· plocha centra 1342 m 2

Uûitkov· plocha n·stavby prodejny 532 m 2

Poûadovan˝ program je v n·vrhu soust¯edÏn do

hlavnÌho objektu orientovanÈmu kolmo k ulici

K†äeberovu. Objekt Bar·ËnickÈ rychty je zachov·n,

objekt prodejny na nÏj navazujÌcÌ bude zrekonstruov·n

a doplnÏn n·stavbou s 5 byty.

Studie p¯edpokl·d· demolici st·vajÌcÌho kulturnÌho

domu, kter˝ se nach·zÌ v tÏsnÈm sousedstvÌ

objektu prodejny.

Na pozemku po demolici KD je navrûena novostavba

vlastnÌho objektu centra.

Centrum je navrûeno v bezprost¯ednÌ blÌzkosti

st·vajÌcÌ prodejny a je zp¯ÌstupnÏno od ulice

K†äeberovu krytou pas·ûÌ pro pÏöÌ. Tato pas·û

tvo¯Ì hlavnÌ p·te¯ celÈho are·lu. Z·mÏrem ¯eöenÌ

bylo sjednocenÌ r˘znorod˝ch st·vajÌcÌch objekt˘

a novÈho objektu centra do jednotnÈho provoznÌho

a vzhledovÈho celku. Tato jednoduch·

kompozice je akcentov·na objektem cukr·rny

umÌstÏn˝m na n·roûÌ ulic K äeberovu a OsvÏtovÈ.

Cukr·rnu spojuje s hlavnÌ p¯Ìstupovou pas·-

ûÌ odpoËinkov· terasa s dÌlËÌm vzduön˝m zastÌnÏnÌm.

Terasa je doplnÏna prvky dÏtskÈho h¯iötÏ (lanov·

vÏû) a vodnÌ plochy s font·nou.

V 1. N. P. Centra je navrûena restaurace se salonkem,

na kterou bezprost¯ednÏ navazuje spoleËensk˝

s·l. KuchyÚskÈ z·zemÌ restaurace m˘ûe

nez·visle slouûit provoznÏ i pro pot¯eby akcÌ ve

spoleËenskÈm s·le. SpoleËn˝ vstup slouûÌ i pro

p¯Ìstup ke komerËnÌm prostor˘m umÌstÏn˝m

v†2. N. P. centra.

Prostor urËen˝ pro komerËnÌ vyuûitÌ je variabilnÌ

a lze ho upravit podle poûadavk˘ n·jemc˘. Ve

studii jsou navrûeny prostory pro z¯ÌzenÌ provozoven

kade¯nictvÌ, kosmetiky a mas·ûÌ se sol·riem.

V samostatnÏ p¯ÌstupnÈ Ë·sti 2. N. P. Jsou navrûeny

n·jemnÌ byty, z nichû nÏkterÈ jsou mezonetovÈ

a tvo¯Ì tak 3. ustupujÌcÌ podlaûÌ objektu.

Toto ¯eöenÌ splÚuje hygienickÈ poûadavky na

oslunÏnÌ byt˘.

ObdobnÏ je ¯eöena i n·stavba nad st·vajÌcÌ prodejnou.

ParkovacÌ mÌsta pot¯ebn· pro provoz centra jsou

situov·na v uûöÌm cÌpu stavebnÌho pozemku p¯i

ulici OsvÏtov· a d·le pak za navrhovan˝mi objekty.

StavebnÏ konstrukËnÌ ¯eöenÌ uvaûuje s pouûitÌm

tradiËnÌch stavebnÌch technologiÌ. U stavby centra

je p¯edpokl·d·n vyzdÌvan˝ éB skelet, p¯ÌpadnÏ

systÈm VELOX (konstrukce ztracenÈho bednÏnÌ).

Zast¯eöenÌ objektu plochou st¯echou

o†mÌrnÈm sp·du s vyuûitÌm d¯evÏn˝ch sbÌjen˝ch

vaznÌk˘.

arch. Jan Nov·Ëek, arch. Daria Nov·Ëkov·,

arch. Michal Kytka, auto¯i studie

RedakËnÌ pozn·mka

Dva obr·zky (vizualizace) k tÈto studii najdete

pod oznaËenÌm ATRPROJEKT v barevnÈ p¯Ìloze

uprost¯ed Zpravodaje.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

8

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

STUDIO ANARCHITEKT

V›STAVBA SPOLE»ENSK…HO, KULTURNÕHO

A KOMER»NÕHO CENTRA HRN»ÕÿE

Studio Anarchitekt navrhuje Centrum HrnË̯e do

dvou hmot ve tvaru U svÌrajÌcÌch mezi sebou

prostor menöÌho n·dvo¯Ì, oddÏlenÏ podle funkcÌ.

DelöÌ z objekt˘ (na v˝chodnÌ stranÏ n·mÏstÌ)

je urËen pro spoleËenskÈ ud·losti a p¯edstavuje

z·zemÌ restaurace umÌstÏnÈ do suterÈnu budovy,

restauraci v p¯ÌzemÌ a spoleËensk˝ s·l v prvnÌm

pat¯e. Na protÏjöÌ stranÏ z·padnÌ objekt obsahuje

komerËnÌ a obytnÈ plochy v n·vaznosti

na otev¯en˝ z·padnÌ cÌp parcely s parkovou ˙pravou.

V prvnÌm nadzemnÌm podlaûÌ je p¯es otev¯en˝

ochoz p¯ÌstupnÈ pÏt malometr·ûnÌch byt˘

s terasou orientovanou na z·pad.

Navrhovan˝ objekt je navrûen na mÌstÏ b˝valÈho

kulturnÌho s·lu z poloviny minulÈho stoletÌ a

vyuûÌv· limitnÌ plochy parcely troj˙helnÌkovÈho

tvaru. DvÏ pohledovÏ odlehËenÈ hmoty vytv·¯ejÌ

prostor n·mÏstÌ vhodnÏ doplnÏn˝ zelenÌ, kaönou

a mÏstsk˝m mobili·¯em a mobilnÌm zastÌnÏnÌm

pro po¯·d·nÌ venkovnÌch kulturnÌch akcÌ.

DÌky Ëlenitosti novostavby vzniklo v jejÌm blÌzkÈm

okolÌ nÏkolik samostatn˝ch prostor˘ s rozdÌlnou

funkcÌ. UmÌstÏnÌm budov vznikl v z·padnÌ

Ë·sti parcely troj˙helnÌkov˝ park s venkovnÌm

posezenÌm, dÏtsk˝m h¯iötÏm a prostorem pro

sportovnÌ aktivity. Na jiûnÌ stranÏ Centra jsou

umÌstÏna parkovacÌ st·nÌ n·vötÏvnÌk˘ spolu

s†obsluûnou komunikacÌ pro z·sobov·nÌ a p¯Ìstupem

ke st·vajÌcÌm vilk·m na jihu. Prostor n·-

dvo¯Ì na severnÌ stranÏ pak funkËnÏ propojuje

parkovou ˙pravou autobusovou zast·vku s odstavn˝m

parkoviötÏm p¯ed objektem samoobsluhy.

Na v˝chodnÌ stranÏ Centra z˘st·v· obsluûn·

uliËka oddÏlujÌcÌ hmotovÏ sousednÌ objekt a je

komunikaËnÏ propojen· sklenÏn˝m krËkem

v†˙rovni prvnÌho podlaûÌ.

RozdÌln· funkËnÌ koncepce obou objekt˘ nen·-

silnÏ oddÏluje spoleËnÈ n·mÏstÌ od klidov˝ch

aktivit na jednÈ stranÏ a spoleËensk˝ch akcÌ na

stranÏ druhÈ. N·mÏstÌ tak m· slouûit k setk·v·nÌ

p¯i obecnÌch ud·lostech i nap¯. dovoluje jednoduchou

mobilnÌ formou doplnit koncept o p¯Ìpadnou

funkci koncertnÌ Ëi divadelnÌ plochy.

MgA. Ji¯Ì Soukup, MgA. VÌtÏzslav Ko¯Ìnek,

Luk·ö Ju¯ina, Studio Anarchitekt

RedakËnÌ pozn·mka

Jeden obr·zek (vizualizaci) k tÈto studii najdete

pod oznaËenÌm STUDIO ANARCHITEKT v barevnÈ

p¯Ìloze uprost¯ed Zpravodaje.

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Jak˝ bude Zpravodaj? (1. Ë·st)

Zpravodaj äeberova a HrnË̯ proch·zÌ zmÏnami.

Nad nimi se vede st·l· diskuse, jÌû se

m˘ûete z˙Ëastnit i vy, naöi Ëten·¯i. SvÈ n·zory

na Zpravodaj a jeho budoucnost posÌlejte

do redakce nebo na ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

V tÈto chvÌli je rozhodnuto o rozsahu. Zpravodaj

bude mÌt vûdy nejv˝öe Ëty¯icet osm

stran a ob·lku. PoËÌt·me-li i zmÌnÏnou barevnou

ob·lku, je to celkem pades·t stran. VÌce

n·m bohuûel neumoûÚuje zp˘sob v·z·nÌ

Zpravodaje v tisk·rnÏ a finanËnÌ moûnosti naöÌ

malÈ mÏstskÈ Ë·sti. V p¯ÌpadÏ, ûe se souË·stÌ

Zpravodaje stane barevn· p¯Ìloha, s ohledem

na maxim·lnÌ moûnou cenu jednoho ËÌsla se

sniûuje poËet ËernobÌl˝ch stran na pouh˝ch

dvaat¯icet, s†ob·lkou tedy t¯icet öest a s barevnou

p¯Ìlohou Ëty¯icet. To je p¯Ìpad i tohoto ËÌsla,

jehoû barevnou p¯Ìlohu naplnily architektonickÈ

studie centra HrnË̯. NÏkterÈ jiû zavedenÈ

rubriky proto v tomto Zpravodaji nenajdete,

setk·te se s nimi aû zase v dalöÌm ËÌsle.

V tÈto chvÌli je takÈ jasnÈ, ûe Zpravodaj bude

i nad·le vych·zet jako dvoumÏsÌËnÌk, a to

kaûd˝ mÏsÌc, kter˝ se oznaËuje sud˝m ËÌslem.

Redakce po dohodÏ s ⁄¯adem mÏstskÈ Ë·sti

od p¯ÌötÌho ËÌsla 2/2008 stanovila data uz·vÏrek

a vyd·nÌ. Uz·vÏrky bez jak˝chkoli v˝jimek

platÌ pro vöechny autory text˘ i inzerenty.

Datum uz·vÏrky n·sledujÌcÌho ËÌsla vûdy

najdete v tir·ûi na konci Zpravodaje. V tÈto

tabulce v·m p¯in·öÌme jejich p¯ehled:

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 9


äKOLSTVÕ A DÃTI

»Ìslo Uz·vÏrka Den vyd·nÌ

2/2008 1. 4. 2008 15. 4. 2008

3/2008 1. 6. 2008 15. 6. 2008

4/2008 1. 8. 2008 15. 8. 2008

5/2008 1. 10. 2008 15. 10. 2008

6/2008 1. 12. 2008 15. 12. 2008

1/2009 1. 2. 2009 15. 2. 2009

P¯i pr·ci na Zpravodaji redakce hodl· vych·zet

mimo jinÈ z projektu RadniËnÌ listy

bez cenzury. Ten zpracovalo obËanskÈ sdruûenÌ

OûivenÌ v pr˘bÏhu let 2005 a 2006.

Na studii se p¯Ìmo podÌleli p¯edevöÌm poradce

pro otev¯enost ve¯ejnÈ spr·vy Old¯ich

KuûÌlek, Lenka Petr·kov· a Helena Svatoöov·.

Na t¯etÌ a ËtvrtÈ stranÏ ob·lky Zpravodaje

p¯etiskujeme let·Ëek, kter˝ sdruûenÌ

vydalo, a nazvalo jej UplatnÏte sv· pr·va

p¯i vyd·v·nÌ radniËnÌch periodik.

PokraËov·nÌ p¯ÌötÏ.

DALäÕ INFORMACE

ObËanskÈ sdruûenÌ OûivenÌ: http://www.

bezkorupce.cz/projekty/radnicni-listy/

Otev¯ete.cz ñ web pro otev¯enost ve¯ejnÈ

spr·vy: http://www.otevrete.cz/index.php?

akce=clanek&id=690

ObËanskÈ sdruûenÌ Iuridicum Remedium:

http://www.iure.org/599747

DenÌk ve¯ejnÈ spr·vy: http://www.denik.

obce.cz/go/clanek.asp?id=6276353

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Z·kladnÌ ökola V Ladech

V Z¡ÿÕ NASHLEDANOU

Z·pis budoucÌch prvÚ·k˘ probÏhl na naöÌ

ökole dne 17. 1. 2008. P¯iölo k nÏmu dvaat¯icet

dÏtÌ. PanÌ ¯editelka zaslala rozhodnutÌ

o†p¯ijetÌ k z·kladnÌmu vzdÏl·v·nÌ dvaceti pÏti

dÏtem, jeden û·k nebyl p¯ijat z d˘vodu jinÈho

bydliötÏ. Pro öest dÏtÌ rodiËe vy¯izujÌ pot¯ebn·

potvrzenÌ k odkladu ökolnÌ doch·zky.

P¯ejeme vöem budoucÌm prvÚ·Ëk˘m hodnÏ

˙spÏch˘ ve ökolnÌ pr·ci.

Mgr. Hana Tich·,

Z·kladnÌ ökola V Ladech

äkola se uû tÏöÌ na svÈ novÈ û·ky. Foto: Tom·ö Nechv·tal

* * *

N¡ä PAN äKOLNÕK

N·ö pan ökolnÌk se jmenuje MÌla. NejradÏji m·m obdobÌ, kdy je u n·s za ökolou p¯istaven˝

kontejner, a kdyû panu ökolnÌkovi m˘ûeme pomoci s noöenÌm a ukl·d·nÌm sbÏru do kontejneru.

A takÈ mu r·di s klukama pom·h·me v tÏlocviËnÏ a rozn·öet ökolnÌ mlÈko. Za to

od nÏj vûdycky dostaneme nÏjak˝ d·rek, t¯eba trempskou placku nebo Ëasopisy a jinÈ

d·rky. R·di s nÌm poslouch·me pÌsniËky jeho starÈ kapely. Pan ökolnÌk je bezva. KaûdÈ

r·no n·s vÌt· ve ökole a vym˝ölÌ n·m novÈ hry pro z·bavu o†p¯est·vk·ch.

Filip éil·k, 5. t¯Ìda

10

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

ZPR¡VY ZE äKOLNÕ DRUéINY

Dne 18. 1. 2008 probÏhl jiû tradiËnÌ masopustnÌ

pr˘vod äeberovem. Pr˘vod navötÌvil

i dÏti v mÌstnÌ mate¯skÈ ökolce. Na konci

masopustu dÏti dostaly od medvÏda MÌöi

oblÌbenÈ koblÌûky. DÏkujeme vöem dÏtem

a rodiˢm, kte¯Ì n·s p¯iöli podpo¯it.

Romana Dubov·,

vychovatelka

POZV¡NKA

é·ci a uËitelÈ ze Z·kladnÌ ökoly V Ladech

si V·s dovolujÌ pozvat na VelikonoËnÌ jarmark,

kter˝ se kon· 17. b¯ezna od 14 do

16.30 hodin v budovÏ ökoly. Na jarmarku

bude prodejnÌ v˝stava v˝robk˘ û·k˘ ökoly,

moûnost vlastnÌ v˝roby velikonoËnÌ dekorace,

poml·zky a malov·nÌ vajÌËek.

TÏöÌme se na V·s

Z·kladnÌ ökola V Ladech

Zpr·viËky ze ökolky

Potkal mrazÌk metelici, do tance se daly,

n·ruË pe¯Ì nad vesnicÌ p¯i tom rozsypalyÖ

SnÏûÌ snÌûek, snÏûÌ kolem star˝ch vÏûÌÖ

AË jsme se uËili sebevÌce b·sniËek, ¯Ìkanek

na tÈma zima, ne a ne zimu p¯iËarovat. A to

jsme Ëarovali kaûd˝ den, protoûe jsme se tÏöili

na stavÏnÌ snÏhul·k˘, na koulov·nÌ, na s·Úkov·nÌ.

Lepili jsme, st¯Ìhali snÏhovÈ vloËky, snÏhul·-

ky, tvo¯ili snÏhovÈ koule z papÌru, cviËili jsme

s Ëepicemi, bÌlÈ prostÏradlo se n·m zmÏnilo

v†snÏhovou p¯ikr˝vku, ve snÏhovou z·vÏj, Ëi

pl·öù zimnÌ kr·lovny, laviËky v tÏlocviËnÏ se

r·zem promÏnily v kopec, na kter˝ jsme vylezli

a sjeli jako na sanÌch.

Zima n·m ani letos neumoûnila uûÌt si zimnÌch

radov·nek, mÌsto brouzd·nÌ se ve snÏhu,

staveb z tohoto bÌlÈho materi·lu jsme se

brouzdali po louk·ch a stavÏli si domeËky

z†vÏtviËek a listÌ, dov·dÏli na zahradÏ. »asto

to odneslo naöe obleËenÌ a boty, kterÈ byly

pÏknÏ umazanÈ. V lepöÌm p¯ÌpadÏ pouze od

bl·ta. Protoûe p¯i vych·zk·ch do chr·nÏn˝ch

luk se n·m Ëasto stala nemil· vÏc. Po naöich

psÌch kamar·dech z˘st·vajÌ na louce a p¯Ìmo

i na vyölapan˝ch cestiËk·ch jejich voÚavÈ pozdravy,

kterÈ Ëasto ulpÏly na naöich bot·ch,

v†horöÌm p¯ÌpadÏ na kalhot·ch a bund·ch. Bez

tohoto rizika nejsou ani naöe cesty ulicemi

HrnË̯ a äeberova. PsÌ pozdravy jsou zkr·tka

vöude. P¯i naöich vych·zk·ch se Ëasto oz˝v·:

ÑPozor hovÚousek!

PanÌ uËitelko, uû

m·m napoËÌt·no

deset hovÚousk˘!ì

P¯itom staËilo by

tak m·lo ñ pouûÌt

s·Ëek, kter˝ kaûd˝

p·nÌËek m˘ûe mÌti

v kapse. Vûdyù nikomu

nenÌ p¯ÌjemnÈ,

mÌti ÑpsÌ pozdravyì na botÏ.

BÏhem zimy jsme si zase vylepöili obÏ ökolky.

P¯ibyly n·m na zahrad·ch v HrnË̯Ìch pruûinov·

houpaËka a v äeberovÏ vÏû se skluzavkou.

V obou m·me novÈ osvÏtlenÌ a ve

ökolce v äeberovÏ loûnici dÏtÌ zdobÌ kr·sn˝

barevn˝ pl˘tek od pana Pernta, kterÈmu bych

chtÏla podÏkovat za jeho ochotu. StejnÏ pat¯Ì

i podÏkov·nÌ Kova¯Ìk˘m, kte¯Ì bleskurychle

odstranÌ kaûdou z·vadu ve ökolk·ch.

Od zaË·tku ˙nora jiû dÏti v hrnË̯skÈ ökolce

znajÌ dob¯e v˝znam slova Ñvandal, vandalismusì.

R·no, kdy se rozednilo, jsme naöli na

zahradÏ vyvr·cen˝ dÏtsk˝ vl·Ëek, rozbit·,

vyl·man· okna v zahradnÌm domku, strûen˝

okap a uraûenÈ betonovÈ v˝vody od odvÏtr·-

v·nÌ na st¯eöe. Pro toho, komu dÏl· radost ni-

Ëit dÏtem ökolku, nem·m slov. Ale bohuûel,

myslet si, ûe bude potrest·n, to je naivnÌ.

P¯eji pÏkn˝, kr·tk˝ zbytek zimy.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 11


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

KARNEVAL PLN› ZVÕÿ¡TEK V MATEÿSK… äKOLE äEBEROV

OpÏt nastal Ëas karneval˘. I my, dÏti ze ökolky, jsme se na n·ö karneval

moc tÏöily.

Po loÚskÈm pyûamovÈm karnevalu vymyslely panÌ uËitelky ÑKarneval

pln˝ zv̯·tekì. Pod stromeËkem jsme totiû naöly kouzeln˝ buben, ve

kterÈm byla spousta masek zv̯·tek. Cel˝ t˝den jsme se na karneval p¯ipravovaly.

ChtÏly jsme si vyzdobit ökolku a karnevalovÏ prost¯Ìt stoly.

A†tak si kaûd˝ vyrobil vesel˝ kornout a ozdobil brËko na pitÌ srdÌËkem.

Den p¯ed karnevalem si kaûd˝ vybral masku zv̯·tka a maminky n·m

k†nÏmu p¯ipravily obleËenÌ do barvy masky.

CelÈ dopoledne znÏla ökolkou vesel· hudba a n·ö smÌch. TanËily jsme, soutÏûily, hr·ly

r˘znÈ hry a mlsaly. Karneval vyvrcholil h·zenÌm a zamot·v·nÌm se do barevn˝ch papÌrov˝ch

spir·l.

Po vyËerp·vajÌcÌm dopoledni jsme se s chutÌ pustily do slÌbenÈ pizzy od naöÌ panÌ kucha¯ky.

A pak na n·s Ëekaly post˝lky v novÏ vyöperkovanÈ loûnici. Pan truhl·¯ Pernt n·m

vyrobil barevn˝ pl˘tek, kter˝ zdobÌ stÏny naöÌ loûnice.

Jak se n·m karneval lÌbil, m˘ûete poznat podle naöich v˝kres˘ na n·stÏnce ve ökolce, t¯eba

hned 25. 2., kdy je u n·s ÑDen otev¯en˝ch dve¯Ìì.

KarnevalovÈ AHOJ posÌlajÌ dÏti z Mä äeberov

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

VELIKONOCE JAKO POZV¡NÕ K RADOSTI

Uû vÌckr·t mÏ napadlo, ûe Velikonoce jsou

skuteËnÏ v lecËems zvl·ötnÌ sv·tky. Vöimli

jste si nÏkdy, kolik r˘zn˝ch zvyk˘, tradic a

forem se ve velikonoËnÌm obdobÌ objevuje?

A jak se mnohdy prolÌnajÌ? A kolik je

r˘zn˝ch pojetÌ a ch·p·nÌ v˝znamu Velikonoc?

SlavÌme je (skoro) vöichni a kaûd˝ trochu

jinak. OstatnÏ, proË ne. VnucovanÈ

uniformity uû jsme si povÏtöinou uûili dost.

Kdyû jsem byl mal˝, Ëasto jsme Velikonoce

tr·vili s rodiËi na chatÏ na Litomϯicku.

A†protoûe jsme nebyli jedinÌ, kdo takto tr·-

vil velikonoËnÌ volno, sjÌûdÏli se do tÈ vesniËky

Ñlufù·ciì (tak n·s p¯ezdÌvali mÌstnÌ)

z†r˘zn˝ch konËin »ech. Kdyû pak doölo na

pondÏlnÌ koledu, bylo k vidÏnÌ a slyöenÌ skuteËnÏ

leccos. Kolik bylo kolem toho vöeho

debat a dohad˘! Tak nap¯Ìklad na poml·zku

chodila i leckter· dÏvËata (to jsem tedy

doteÔ nepochopil). Neust·le jsme debato-

vali, jestli to spÌö nem· b˝t tak, ûe my, kluci,

chodÌme dopoledne s poml·zkou a odpoledne

dÏvËata polÈvajÌ na opl·tku vodou.

P·rkr·t se i stalo, ûe jste p¯iöli na koledu

a uvÌtaly v·s dÌvky vyzbrojenÈ poml·zkou

nemÈnÏ kvalitnÌ, neû byla ta vaöeÖ Podivn·

smÏsice, ¯eknete si asi. Bylo-li nÏco

p¯ece jen stejnÈ, pak vajÌËka, poml·zky, ¯ehtaËky

a pozdÏji slivoviËka Ëi nÏco podobnÈho.

O dost pozdÏji, kdyû jsem se stal k¯esùanem,

zÌskaly pro mÏ Velikonoce pochopitelnÏ

jeötÏ jin˝ rozmÏr. Nebo p¯esnÏji, mnoho

rozmÏr˘, o nichû jsem d¯Ìve nemÏl ani tuöenÌ

a kterÈ se (jak jinak) t˝kajÌ uk¯iûov·nÌ a

vzk¯ÌöenÌ JeûÌöe Krista a v˝znamu, jeû tyto

ud·losti pro lidi majÌ. Dovolte mi, abych se

v·m v souvislosti s letoönÌmi Velikonoci

pokusil p¯iblÌûit alespoÚ jeden. VnÌm·m

Velikonoce jako pozv·nÌ. Jako BoûÌ pozv·-

12

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

nÌ k radosti. Jak tomu rozumÏt? ProË n·s B˘h

zve? Pot¯ebujeme toto pozv·nÌ? StojÌ za to,

o nÏ st·t? StojÌ za to d·t se pozvat?

Bible na jednom mÌstÏ (je to v listu éid˘m

ve 12. kapitole, 2. veröi) vyjad¯uje smysl

Kristovy smrti n·sledujÌcÌmi slovy: ÑPro radost,

kter· byla p¯ed nÌm, podstoupil k¯Ìû,

nedbaje na potupu.ì To znÌ velmi zvl·ötnÏ.

JeûÌö Kristus dobrovolnÏ podstoupil k¯Ìû pro

radost, kter· byla p¯ed nÌm! Kdyû öel na

Golgotu, vidÏl radost, kterou svou smrtÌ zÌsk·

tÏm, kdo v nÏj uvϯÌ. Tolik n·s miloval,

ûe nev·hal kv˘li n·m podstoupit utrpenÌ.

JeûÌö˘v k¯Ìû a radost proto neoddÏlitelnÏ

pat¯Ì k sobÏ. Krist˘v k¯Ìû je br·nou k radosti,

nebo chcete-li, pramenem, z nÏjû radost

pr˝ötÌ. Jak· to je radost? Zd· se mi skoro

nemoûnÈ vyj·d¯it tak kr·snÈ vÏci lidsk˝mi

slovy! Ale pokusÌm se p¯esto alespoÚ zmÌnit

t¯i odpovÏdi na tuto ot·zku.

Radost z d˘vÏrnÈho vztahu s ûiv˝m Bohem.

JeûÌö pro n·s zÌskal mÌsto v BoûÌ blÌzkosti.

NemusÌme se p¯ed P·nem Bohem t¯·st strachy,

nemusÌme si o nÏm myslet, ûe je to

nÏkdo vzd·len˝, nebo dokonce neexistujÌcÌ.

Skrze vÌru v JeûÌöe smÌme P·na Boha zn·t

zblÌzka jako svÈho Otce. SmÌme se radovat

se z toho, ûe ho d˘vÏrnÏ zn·me. M˘ûeme

ûÌt s vÏdomÌm, ûe je dobr˝, ûe o n·s m·

hlubok˝ z·jem, ûe n·s m· r·d. ée cel˝ n·ö

ûivot je pevnÏ jakoby skryt v Jeho ruce. On

n·s vede a chr·nÌ.

Radost ze ûivota, kter˝ m· smysl. Na svÏtÏ

nejsme n·hodou, jsme BoûÌ stvo¯enÌ. SmÌme

vϯit, ûe B˘h m· pro n·s v naöem kaûdodennÌm

ûivotÏ konkrÈtnÌ ˙koly. SmÌme se

na nÏ pt·t a hledat je. M˘ûeme proûÌvat, ûe

i ty nejobyËejnÏjöÌ vÏci, kterÈ kon·me, nejsou

pouh˝m dÌlem n·hody nebo shody

okolnostÌ. SmÌme ûÌt v pevnÈ d˘vϯe a nadÏji,

ûe i bolestnÈ situace naöeho ûivota majÌ

smysl a jsou k naöemu dobrÈmu. SmÌme

vϯit, ûe i zklam·nÌ, bolest a utrpenÌ, r˘znÈ

tÏûkosti st·¯Ì Ëi nemoc majÌ svÈ mÌsto v BoûÌm

dobrÈm z·mÏru s n·mi. Hled·me-li tento

z·mÏr, pak smÌme zakouöet radost z toho,

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ.

Foto: Tom·ö Nechv·tal, redakce

ûe jsme v BoûÌch sluûb·ch. NenÌ to lehk·

cesta, ale je to cesta pln· radosti. Je to radost

ze ûivota, kter˝ m· smysl. Je to ûivot,

kter˝ nekonËÌ smrtÌ, ale p¯ech·zÌ do vÏËnÈ

radosti.

Radost z druh˝ch lidÌ. Naöe sobectvÌ zp˘sobuje,

ûe jsou n·m druzÌ leckdy spÌö na

obtÌû nebo jsou n·m dob¯Ì jen k tomu, abychom

od nich nÏco zÌskali. JeûÌö podstoupil

k¯Ìû, protoûe vidÏl, ûe Jeho smrt d· vzniknout

nov˝m vztah˘m mezi lidmi. Je moûnÈ

skuteËnÏ milovat druhÈ. AktivnÏ hledat to,

co je pro druhÈ dobrÈ. B˘h n·m d·v· sÌlu

k†tomu, abychom nemysleli na sebe, svoje

pot¯eby a svoje pr·va, ale abychom se v l·sce

vydali druh˝m. Je jasnÈ, ûe p¯i tom leckdy

zakusÌme nepochopenÌ i hlubokou bolest.

Ale l·ska p˘sobÌ radost. Radost

z†moûnosti b˝t tu pro druhÈ.

ProË je to pr·vÏ Krist˘v k¯Ìû, co p˘sobÌ tuto

radost u tÏch, kdo vϯÌ? BÏûn· (byù brut·lnÌ)

poprava d˘vodem k radosti jistÏ nenÌ. Ale

Bible ukazuje, ûe v JeûÌöovÏ smrti jde o vÌc.

B˘h ji dal jako prost¯edek k naöÌ z·chranÏ.

Pro svou nevÏru a zp˘sob ûivota, kter˝

s†Bohem nepoËÌt·, je ËlovÏk od Boha oddÏlen

a nem˘ûe radost zakouöet. Naopak

plnÏ zaslouûÌ spravedliv˝ BoûÌ soud, kter˝m

Stvo¯itel musÌ h¯Ìch nevÏry postihnout. B˘h

ale miluje lidi a netouûÌ po jejich odsouzenÌ.

Proto v osobÏ svÈho Syna podstoupil trest

za n·s. Na k¯Ìûi BoûÌ nevinn˝ Syn trpÏl pro

naöe h¯Ìchy a tÌm zÌskal lidem sm̯enÌ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 13


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

s†Bohem. Otev¯el onu br·nu k radosti. Proto

je Krist˘v k¯Ìû s radostÌ bytostnÏ spjat. Bez

k¯Ìûe bychom na radost nemohli myslet.

Avöak m˘ûeme! Kristus skuteËnÏ trpÏl a B˘h

p¯ijal Jeho obÏù. Potvrdil to, kdyû ho vzk¯Ìsil

z mrtv˝ch. To nenÌ jen vÌra k¯esùan˘. To

je pozv·nÌ pro kaûdÈho ËlovÏka. VelikonoËnÌ

pozv·nÌ k radosti. VϯÌm, ûe B˘h i dnes

nabÌzÌ svou radost a je ochoten d·t ji kaûdÈmu,

kdo by o ni st·l. Radost ze vztahu

s†nÌm, radost ze ûivota, kter˝ m· smysl, a

radost z druh˝ch lidÌ. NestojÌ za to tuto radost

hledat?

Robert Hart,

kazatel CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

BOHOSLUéBY O VELIKONOCÕCH

P¯ehled velikonoËnÌch bohosluûeb v äeberovÏ

Den Datum Hodina

Velk˝ p·tek 21. 3. 18:30

VelikonoËnÌ nedÏle 23. 3. 10:00

Shrom·ûdÏnÌ se konajÌ kaûdou nedÏli od 10

hodin v kostele v äeberovÏ. Od 9.30 je modlitebnÌ

chvÌle, kdy se sch·zÌme k modlitb·m

za sbor i naöe bliûnÌ.

Robert Hart,

kazatel CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

PRO» JSOU VELIKONOCE TAK BRZY?

Oslava Velikonoc p¯ipad· letos na vÌkend

21.ñ24. b¯ezna. Data Velikonoc jsem zjiöùoval

od roku 1971 do roku 2027 a v tomto

rozmezÌ jiû nikdy tak brzy Velikonoce nebyly

ani nebudou. Jak je zn·mo, datum Velikonoc

se urËuje podle mÏsÌce. Hod BoûÌ

VelikonoËnÌ je vûdy nedÏle po prvnÌm jarnÌm

˙plnku (nejd¯Ìve 22. b¯ezna a nejpozdÏji

25. dubna). ProË ale slavÌme Velikonoce

zrovna tento den? Kdy to vlastnÏ zaËalo?

Velikonoce jsou nejen nejvÏtöÌm k¯esùansk˝m

sv·tkem, ale i nejvÏtöÌm ûidovsk˝m

sv·tkem. éidÈ si p¯ipomÌnajÌ Velkou noc

(Veliko-noce), kdy vyöli z Egypta, kdy se

z†otrok˘ v EgyptÏ st·v· svobodn˝ lid smÏ-

¯ujÌcÌ do Palestiny ñ zemÏ zaslÌbenÈ. éidovskÈ

Velikonoce zaËÌnajÌ 14. nisanu z·padem

slunce. Protoûe ûidÈ uûÌvajÌ lunisol·rnÌ kalend·¯,

tj. mÏsÌce se poËÌtajÌ podle mÏsÌËnÌho

cyklu a roky podle sluneËnÌho, nenÌ oslava

Velikonoc v naöem kalend·¯i jeden a ten

sam˝ den.

K¯esùanskÈ Velikonoce se pak slavÌ v nedÏli

po 14. nisanu, tedy prvnÌm jarnÌm ˙plnku.

I†kdyû v prvnÌch stoletÌch se na nÏkter˝ch

mÌstech slavily Velikonoce stejnÏ jako ty ûidovskÈ,

tedy p¯esnÏ 14. nisanu. K¯esùanÈ

o†VelikonocÌch oslavujÌ p¯edevöÌm ûivot. Je

to radost ze zmrtv˝chvst·nÌ JeûÌöe NazaretskÈho.

To totiû nenÌ nÏjak˝ m˝tus, ale skuteËnost,

kterou dosvÏdËilo vÌce neû 500

svÏdk˘, kte¯Ì se s JeûÌöem Kristem zmrtv˝chvstal˝m

setkali. SkuteËnost, kter· promÏnila

dvan·ct zbabÏl˝ch apoötol˘, kte¯Ì byli

velice dob¯e schovanÌ, v muûe, kte¯Ì neohroûenÏ

jdou a hl·sajÌ Krista, i kdyû je to

skoro vöechny stojÌ ûivot.

Toto zmrtv˝chvst·nÌ JeûÌöe NazaretskÈho je

pak nadÏjÌ i pro n·s, ûe n·ö ûivot smrtÌ nekonËÌ.

P¯edch·zÌ mu vöak smrt na k¯Ìûi, kterou

si k¯esùanÈ p¯ipomÌnajÌ na Velk˝ p·tek.

VϯÌme, ûe to nebyla nÏjak· justiËnÌ vraûda,

ale ûe JeûÌö skuteËnÏ zem¯el za naöe provinÏnÌ,

za kaûdÈho z n·s, zcela dobrovolnÏ

a ûe to udÏlal r·d. Vzal na sebe vöechny

naöe pr˘övihy, abychom mÏli öanci zaËÌnat

znovu a usilovat o dobro. Jak jsme to ale

vyuûili? Jak nakl·d·me s dary, kterÈ n·m B˘h

dal ñ s darem ûivota, zdravÌ, se sv˝mi schopnostmi

a talentyÖ? To jsou d˘vody k za-

14

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

myölenÌ, pro kterÈ n·m slouûÌ

postnÌ doba, kter· zaËala

popeleËnÌ st¯edou (letos 6.

˙nora).

Oslava Velikonoc pak zaËÌn·

na Zelen˝ Ëtvrtek veËer,

kdy si p¯ipomÌn·me, ûe JeûÌö

veËe¯el se sv˝mi apoötoly

a p¯i tÈto veËe¯i slavil prvnÌ

möi svatou a um˝val jim

nohy, aby uk·zal, jak je d˘leûitÈ

slouûit. Velikonoce

pak pro k¯esùany nekonËÌ

VelikonoËnÌm pondÏlÌm, ale

doba VelikonoËnÌ trv· pln˝ch

pades·t dnÌ.

Takûe aû budete barvit VelikonoËnÌ

vajÌËka, vzpomeÚte

si na to, ûe tento prastar˝

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch. Foto: Tom·ö Nechv·tal, redakce

symbol, kter˝ vyjad¯oval nov˝ ûivot, je d˘leûit˝m znamenÌm i pro n·s. P·n JeûÌö totiû

skuteËnÏ p¯emohl smrt a dal n·m ûivot, kter˝ nekonËÌ. Kaûd˝ den, kaûd˝ okamûik naöeho

ûivota m· najednou sv˘j smysl a to je d˘vod k radosti a veselÌ ñ to jsou Velikonoce. Ze

srdce v·m vöem tedy p¯eji kr·snÈ, radostnÈ a veselÈ Velikonoce plnÈ vdÏËnosti za dar

ûivota.

P. Jaroslav Krajl,

far·¯

BOHOSLUéBY O VELIKONOCÕCH

P¯ehled bohosluûeb v KunraticÌch a HrnË̯Ìch

Den Datum Hodina MÌsto Pozn·mka

Zelen˝ Ëtvrtek 20. 3. 18:00 Kunratice möe svat·

Velk˝ p·tek 21. 3. 16:15 Kunratice k¯Ìûov· cesta

Velk˝ p·tek 21. 3. 17:00 Kunratice ob¯ady VelkÈho p·tku

BÌl· sobota 22. 3. 21:00 Kunratice ob¯ady VelikonoËnÌ vigilie

BoûÌ hod velikonoËnÌ 23. 3. 8:15 Kunratice möe svat·

BoûÌ hod velikonoËnÌ 23. 3. 9:30 Kunratice möe svat·

BoûÌ hod velikonoËnÌ 23. 3. 11:00 HrnË̯e möe svat·

VelikonoËnÌ pondÏlÌ 24. 3. 9:30 Kunratice möe svat·

PravidelnÈ bohosluûby v kostele svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch se konajÌ v nedÏli od 11

hodin. Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch spad· pod ÿÌmskokatolickou farnost u kostela

svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice.

P. Jaroslav Krajl,

far·¯

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 15


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

Bar·Ënick· rychta

Ö SE V¡M PÿEDSTAVUJE

Mate¯skÈ centrum Poh·dka vzniklo v z·¯Ì 2007 a sÌdlÌ

v†nedalekÈ Jesenici. Mnoho maminek (babiËek, tatÌnk˘ a

tet) s dÏtmi z blÌzkÈho i dalekÈho okolÌ vyuûÌv· Poh·dku

jako mÌsto pro setk·v·nÌ. DÏti si zde nejen pohrajÌ, ale

mohou se spolu s maminkami zapojit i do dalöÌch aktivit.

Pro dÏti jsou kaûdodennÏ p¯ipraveny kurzy a krouûky ñ

vËetnÏ jazykov˝ch, pohybov˝ch, v˝tvarn˝ch hudebnÌch

atd. Mamink·m jsou urËeny zejmÈna veËernÌ nebo vÌkendovÈ

semin·¯e, odbornÈ p¯edn·öky Ëi kreativnÌ kurzy.

Poh·dka je mÌstem pro vöechny maminky s dÏtmi od narozenÌ

aû po dÏti cca p¯edökolnÌho vÏku. V Jesenici funguje

od loÚskÈho roku a nynÌ bychom r·di svÈ nadöenÌ

a†sluûby nabÌdli i v·m ñ v HrnË̯Ìch, äeberovÏ a okolÌ ñ

konkrÈtnÏ v Bar·ËnickÈ rychtÏ. Sv˝m vybavenÌm je tato

budova ide·lnÌ pro po¯·d·nÌ pohybov˝ch a kreativnÌch

kurz˘ pro dÏti i dospÏlÈ. ZpoË·tku bychom se zde r·di

PojÔte s n·mi do Poh·dky.

Foto: Mate¯skÈ centrum Poh·dka

zamϯili zejmÈna na dÏti ve vÏku 3ñ6 let a na dospÏlÈ. P¯ipravili jsme zde pro v·s novÈ

kurzy ñ taneËky a dÏtsk˝ aerobik (rytmika), sportovnÌ hry, hru na flÈtnu, jÛgu a angliËtinu

pro nejmenöÌ ñ vöe pod vedenÌm profesion·lnÌch lektor˘.

Vzhledem k tomu, ûe hlavnÌm posl·nÌm Mate¯skÈho centra je setk·v·nÌ maminek s dÏtmi

vöech vÏkov˝ch kategoriÌ, bude vybudov·na i herna pro dÏti. VϯÌme, ûe rozö̯enÌm Poh·dky

do HrnË̯ se p¯iblÌûÌme mamink·m v okolÌ a nabÌdneme jim tak moûnost plnohodnotnÏ

str·vit sv˘j Ëas vÏnovan˝ dÏtem.

Jak se n·m jiû osvÏdËilo i v Poh·dce v Jesenici, nabÌzÌme moûnost mamink·m, kterÈ by se

chtÏly podÌlet na fungov·nÌ i VaöÌ Poh·dky v HrnË̯Ìch. UvÌt·me zejmÈna pomoc s pravideln˝mi

sluûbami v mate¯skÈm centru. OdmÏnou V·m sice nebude finanËnÌ ohodnocenÌ,

ale jin· zv˝hodnÏnÌ, kter· mohou naöe aktivnÌ maminky vyuûÌvat. Nejen vlastnÌm zapojenÌm

se do chodu Poh·dky m˘ûete ovlivnit prost¯edÌ, kde budou vaöe dÏti r·dy, ale i pomocÌ

hmotn˝ch dar˘ ñ hraËek apod. a p¯Ìpadn˝m sponzoringem Poh·dky. P¯ÌspÏvky od sponzor˘

vyuûijeme pro zatraktivnÏnÌ Poh·dky a p¯Ìpravu nov˝ch zajÌmav˝ch aktivit pro dÏti

a†maminky.

DalöÌ informace a podrobnosti o Poh·dce, najdete na www.mcpohadka.jesenice.cz. Nebo

volejte Katku ñ telefon 777 241 931.

Jarmila Herbrychov·, Mate¯skÈ centrum Poh·dka

www.mcpohadka.jesenice.cz

16

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI ñ PÿÕLOHA

Artprojekt

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 17


Z NAäÕ »TVRTI ñ PÿÕLOHA

18

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI ñ PÿÕLOHA

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 19


Z NAäÕ »TVRTI ñ PÿÕLOHA

Studio Anarchitekt

20

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI ñ PÿÕLOHA

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 21


ZDRAVÕ

Pohotovost a z·chranka

Kaûd˝ z n·s jistÏ vyuûÌv· p¯edevöÌm pÈËi svÈho praktickÈho lÈka¯e a zubnÌho lÈka¯e v†jejich

bÏûn˝ch ordinaËnÌch hodin·ch. Se zdravotnÌmi obtÌûemi bychom ve vlastnÌm z·jmu mÏli

svÈho lÈka¯e vyhledat vËas. Neodkl·dejme zbyteËnÏ ¯eöenÌ problÈmu s†naöÌm zdravÌm na

dobu mimo ordinaËnÌ hodiny. UrËitÏ se vyplatÌ mÌt takzvanÈho rodinnÈho lÈka¯e, kterÈmu

m˘ûeme v p¯ÌpadÏ pot¯eby zatelefonovat a zdravotnÌ problÈm s nÌm konzultovat. PravidelnÈ

preventivnÌ prohlÌdky u praktickÈho lÈka¯e, u†stomatologa i nÏkter˝ch odborn˝ch

lÈka¯˘ jsou zdarma a mohou odhalit p¯ÌpadnÈ choroby jiû v z·rodku.

Kdyû se objevÌ akutnÌ zdravotnÌ potÌûe, se kter˝mi nelze Ëekat na ¯·dnÈ ordinaËnÌ hodiny

a kterÈ z·roveÚ neohroûujÌ ûivot pacienta, mÏli bychom ho p¯evÈzt do ambulance lÈka¯skÈ

sluûby prvnÌ pomoci neboli na pohotovost. Rozliöuje se pohotovost lÈka¯sk· a pohotovost

stomatologick·. Kaûd· z nich je pak jednak pro dÏti, jednak pro dospÏlÈ.

Tuto lÈka¯skou sluûbu prvnÌ pomoci vöak musÌme odliöovat od zdravotnickÈ z·chrannÈ

sluûby (ZZS), jinak ¯eËeno z·chranky. JejÌ telefonnÌ ËÌslo 155 vyt·ËÌme p¯edevöÌm v p¯ÌpadÏ,

ûe ûivot pacienta je ohroûen, nebo je ve stavu, kdy bez rychlÈho poskytnutÌ odbornÈ

pomoci se m˘ûe poökodit jeho zdravÌ Ëi mu hrozÌ p¯Ìmo smrt.

Pohotovost: Pozor na zmÏny

KDY NAVäTÕVIT L…KAÿSKOU

POHOTOVOST?

Na lÈka¯skou pohotovost bychom se mÏli

vydat v p¯ÌpadÏ, ûe se pacientovo zdravÌ

akutnÏ zhoröÌ a nelze jiû Ëekat na ¯·dnÈ ordinaËnÌ

hodiny praktickÈho lÈka¯e. Z·roveÚ

vöak rozhodnÏ nenÌ ohroûen pacient˘v ûivot,

nebo neexistuje jin˝ v˝znamn˝ d˘vod

pro p¯ivol·nÌ zdravotnickÈ z·chrannÈ sluûby.

Nejz·vaûnÏjöÌ d˘vody pro n·vötÏvu pohotovosti

jsou zejmÈna:

ï ûluËnÌkov˝ z·chvat nebo jinÈ obtÌûe zp˘sobenÈ

dietnÌ chybou,

ï ledvinov· kolika nebo jinÈ problÈmy

s†moËenÌm,

ï mdloby, v˝padky pamÏti,

ï nevolnost, nauzea (pocit nevolnosti, nutk·nÌ

ke zvracenÌ), zvracenÌ,

ï bolesti zad (n·hle vzniklÈ bolesti v bedernÌ

p·te¯i, takzvan˝ ˙st¯el),

ï bolesti hlavy,

ï dÈletrvajÌcÌ teploty,

ï vysok˝ krevnÌ tlak spojen˝ s nevolnostÌ,

ï stavy duönosti lehËÌho charakteru u chronicky

nemocn˝ch,

ï pr˘jmy,

ï zhoröenÌ chronickÈho onemocnÏnÌ bez

ohroûenÌ ûivota.

CO SE MÃNÕ V PÿÕPADÃ POHOTOVOSTI

Zastupitelstvo hlavnÌho mÏsta Prahy (ZHMP)

schv·lilo nov˝ zp˘sob financov·nÌ takzvanÈ

lÈka¯skÈ sluûby prvnÌ pomoci (LSPP) neboli

lÈka¯skÈ pohotovosti. Ta se novÏ p¯esunula

do öesti praûsk˝ch nemocnic.

V˝hodou tohoto ¯eöenÌ je skuteËnost, ûe

v†p¯ÌpadÏ nutnÈ hospitalizace pacienta jsou

v bezprost¯ednÌ blÌzkosti k dispozici l˘ûkovÈ

pavilony, a nemocnÈho tak nenÌ nutnÈ

d·le p¯ev·ûet. V pr˘bÏhu letoönÌho roku

bude Praha tento nov˝ systÈm sledovat a

vyhodnocovat. Ministerstvo zdravotnictvÌ

navÌc p¯ipravuje zbrusu novou koncepci

lÈka¯skÈ sluûby prvnÌ pomoci. Z tÏchto d˘vod˘

nejsou vylouËeny p¯ÌpadnÈ dalöÌ zmÏny

v tÈto oblasti v roce 2009.

22

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕ

Pro obyvatele ze äeberova a HrnË̯ to pro

rok 2008 znamen·, ûe svou lÈka¯skou pohotovost

novÏ najdou v ThomayerovÏ nemocnici

v KrËi, zubnÌ pohotovost pro dospÏlÈ

se nalÈz· na Poliklinice v PalackÈho

ulici a dÏtsk· stomatologie v MotolskÈ nemocnici.

NejbliûöÌ lÈk·rna s nep¯etrûit˝m

provozem je k dispozici v are·lu Thomayerovy

nemocnice.

* * *

L…KAÿSK¡ POHOTOVOST

PRO DÃTI A DOSPÃL…

Jiû od 7. ledna 2008 lÈka¯skou sluûbu prvnÌ

pomoci pro dÏti i dospÏlÈ z naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti zajiöùuje FakultnÌ Thomayerova nemocnice

s poliklinikou. Pohotovost vöak

nenÌ p¯Ìmo souË·stÌ tohoto zdravotnickÈho

za¯ÌzenÌ. Za nemocn˝mi se z tÈto pohotovosti

nejezdÌ. LÈka¯skou sluûbu prvnÌ pomoci

najdete na adrese VÌdeÚsk· 800, Praha

4, v pavilonu B1, kter˝ stojÌ vpravo hned

za vr·tnicÌ a lÈk·rnou s nep¯etrûitou sluûbou

umÌstÏnou v pavilonu E. Pro dospÏlÈ i

pro dÏti je pohotovost v provozu od pondÏlÌ

do p·tku vûdy od 19 do 6 hodin. V sobotu,

v nedÏli a ve sv·tek funguje nep¯etrûitÏ.

P¯i n·vötÏvÏ pohotovosti je nutnÈ zaplatit

poplatek ve v˝öi 90 korun. Pokud ale nemocnÈho

z pohotovosti n·slednÏ p¯ijme

nemocnice, poplatek za n·vötÏvu pohotovosti

se nehradÌ. P¯i n·vötÏvÏ pohotovosti

se platÌ pouze jeden poplatek ve v˝öi 90

korun. Poplatek za p¯ÌpadnÈ oöet¯enÌ na

dalöÌch oddÏlenÌch se podle Ministerstva

zdravotnictvÌ neplatÌ.

KONTAKTY

Adresa

Are·l FakultnÌ Thomayerovy nemocnice

s poliklinikou

VÌdeÚsk· 800, Praha 4

Pavilon B1

Telefon (dÏti): 261 083 783

Telefon (dospÏlÌ): 261 082 520

Internet: www.ftn.cz.

STOMATOLOGICK¡ POHOTOVOST

PRO DÃTI

JistÏ z·vaûn˝mi d˘vody pro n·vötÏvu pohotovosti

jsou mimo jinÈ takÈ bolesti zub˘.

V tomto p¯ÌpadÏ se o n·s postar· stomatologick·

pohotovost. I tÏch se dotkly zmÏny.

DÏtsk· stomatologick· pohotovost pro celou

Prahu se nach·zÌ ve FakultnÌ nemocnici

v Motole, v ulici V ⁄valu 84. Od pondÏlÌ

do p·tku je v provozu od 19 do 7 hodin.

V†sobotu, v nedÏli a ve sv·tek m· pak nep¯etrûit˝

provoz.

KONTAKTY

Adresa: Are·l FakultnÌ nemocnice v Motole

V ⁄valu 84, Praha 5

Telefon: 224 433 654

Internet: www.fnmotol.cz

* * *

STOMATOLOGICK¡ POHOTOVOST

PRO DOSPÃL…

DospÏlÌ zubnÌ pohotovost najdou na Poliklinice

v PalackÈho ulici ËÌslo 5 v Praze 1,

kter· pat¯Ì pod Nemocnici Na Frantiöku a

m· celopraûskou p˘sobnost. JejÌ provoz je

stejn˝ jako u lÈka¯skÈ sluûby prvnÌ pomoci,

to znamen· ve vöednÌ dny od 19 do 6 hodin,

o vÌkendu a ve sv·tek nep¯etrûitÏ.

KONTAKTY

Adresa: Poliklinika PalackÈho

PalackÈho 5, Praha 1

Telefon: 224 946 981, internet: www.nnf.cz

* * *

L…K¡RNA S NEPÿETRéIT›M PROVOZEM

Pro öeberovskÈ a hrnË̯skÈ obyvatele je nejbliûöÌ

trvale otev¯enou lÈk·rnou ⁄stavnÌ lÈk·rna

FakultnÌ Thomayerovy nemocnice.

Zajiöùuje takzvanou st·lou pohotovostnÌ

sluûbu a nach·zÌ se ve stejnÈm are·lu jako

v˝öe zmÌnÏn· lÈka¯sk· sluûba prvnÌ pomoci

pro dÏti a dospÏlÈ, tedy v ulici VÌdeÚsk·

800 v Praze 4. LÈk·rnu pro ve¯ejnost najdete

v pavilonu E, kter˝ stojÌ vpravo hned

za vr·tnicÌ. LÈka¯sk· sluûba prvnÌ pomoci

je pak k dispozici v nedalekÈm pavilonu B1.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 23


ZDRAVÕ

PROVOZ ⁄STAVNÕ L…K¡RNY FAKULTNÕ

THOMAYEROVY NEMOCNICE

PondÏlÌ aû p·tek

BÏûn· provoznÌ doba 7.15ñ18.30

PohotovostnÌ sluûba

(bez p¯Ìplatku)

Sobota

BÏûn· provoznÌ doba

PohotovostnÌ sluûba

(bez p¯Ìplatku)

NedÏle a sv·tky

BÏûn· provoznÌ doba

PohotovostnÌ sluûba

(bez p¯Ìplatku)

18.30ñ7.15

8.00ñ13.00

a 13.30ñ18.30

18.30ñ8.00

9.00ñ13.00

a 13.30ñ18.30

18.30ñ9.00

KONTAKTY

Adresa: Are·l FakultnÌ Thomayerovy

nemocnice s†poliklinikou

VÌdeÚsk· 800, Praha 4

Pavilon E

VedoucÌ lÈk·rnÌk

RNDr. Hedvika Neuschlov·

Telefon: 261 082 205

E-mail: hedvika.neuschlova@ftn.cz

Sekretari·t

Telefon: 261 083 161

Fax: 261 083 162

E-mail: lekarna@ftn.cz

Internet: www.ftn.cz

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Z·chranka: Vöe p¯i starÈm

KDY VOLAT Z¡CHRANKU?

Na tÌsÚovou linku 155 je zapot¯ebÌ zatelefonovat

v p¯ÌpadÏ v·ûnÈho akutnÌho zhoröenÌ

zdravotnÌho stavu a ohroûenÌ ûivota,

pop¯ÌpadÏ u rychlÈho prohlubov·nÌ chorobn˝ch

zmÏn u chronicky nemocn˝ch nebo

p¯i stavech, kterÈ bez rychlÈho poskytnutÌ

odbornÈ pomoci mohou zp˘sobit trvalÈ

chorobnÈ zmÏny Ëi smrt.

Nejz·vaûnÏjöÌmi stavy, kdy je pot¯eba volat

tÌsÚovou linku 155, jsou zejmÈna:

ï stavy bezprost¯ednÌho ohroûenÌ ûivota

a†zdravÌ pacienta,

ï akutnÌ poruchy vÏdomÌ aû bezvÏdomÌ,

ï n·hlÈ zhoröenÌ zdravotnÌho stavu u chronicky

nemocn˝ch,

ï k¯eËe a novÏ se vyskytujÌcÌ ochrnutÌ jednÈ

nebo vÌce Ë·stÌ tÏla,

ï zjevnÈ poruchy d˝ch·nÌ a duönost,

ï poruchy kardiovaskul·rnÌ s doprovodn˝mi

symptomy, jako je buöenÌ srdce, bolest

na hrudi, n·hlÈ zmÏny krevnÌho tlaku,

ï tÏûk· zranÏnÌ, v·ûnÈ dopravnÌ nehody se

zranÏnÌm osob, siln· krv·cenÌ a velkÈ r·ny,

ï zavalen˝, zasypan˝ pacient,

ï tonutÌ,

ï pop·lenÌ, polept·nÌ,

ï stavy p˘sobÌcÌ n·hlou bolest Ëi utrpenÌ,

ï vöechny zvl·ötnÌ situace, u nichû nenÌ

vylouËeno akutnÌ ohroûenÌ ûivotnÌch

funkcÌ,

ï zmÏny chov·nÌ a jedn·nÌ ohroûujÌcÌ postiûenÈho

nebo jeho okolÌ.

ZDE SE NIC NEMÃNÕ

Zdravotnick· z·chrann· sluûba hlavnÌho

mÏsta Prahy neboli z·chranka v roce 2008

funguje beze zmÏn. V p¯ÌpadÏ ohroûenÌ ûivota

m˘ûete na krizovou linku 155 volat

z†jakÈhokoliv telefonu, telefonnÌ budky

nebo mobilnÌho telefonu vûdy bez p¯edvolby

a zdarma. Z·chrann· sluûba zajiöùuje odbornou

p¯ednemocniËnÌ neodkladnou pÈËi

u stavu, kter˝ ohroûuje ûivot ËlovÏka. Zasahuje

v Praze a Ëasto i v jejÌm blÌzkÈm okolÌ.

KONTAKTY

TÌsÚov· linka: 155

Internet: www.zzshmp.cz

Tom·ö Nechv·tal, redakce

24

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


T…MA

TISKOV¡ ZPR¡VA

NovÈ p¯Ìleûitosti v hled·nÌ zamÏstn·nÌ

Hled·nÌ zamÏstn·nÌ rodiˢ (zejmÈna matek)

po mate¯skÈ dovolenÈ Ëasto ztroskot· na jejich

nep¯ipravenosti nastoupit po delöÌ dobÏ

do zamÏstn·nÌ nebo na neochotÏ zamÏstnavatel˘

umoûnit flexibilnÌ nebo kratöÌ pracovnÌ

dobu. PodobnÈ problÈmy mÌvajÌ lidÈ, kte¯Ì

peËujÌ o postiûenou osobu a r·di by alespoÚ

Ë·steËnÏ pracovali. N·vötÏvnÌci mate¯sk˝ch

center pat¯Ì mezi skupinu lidÌ, kte¯Ì se nej-

ËastÏji pot˝kajÌ s hled·nÌm pr·ce, kter· by jim

umoûÚovala slaÔovat pÈËi o rodinu a zamÏstn·nÌ,

proto se SÌù mate¯sk˝ch center zab˝vala

moûnostmi, jak tÏmto lidem pomoci.

Jednou z moûnostÌ se m˘ûe st·t projekt SdÌlenÈ

˙vazky jako n·stroj aktivnÌ politiky zamÏstnanosti.

Projekt, jehoû finanËnÌ podporu

zÌskala SÌù mate¯sk˝ch center od ⁄¯adu

pr·ce hlavnÌho mÏsta Prahy (v r·mci JPD3),

je zamϯen na zv˝öenÌ odborn˝ch, osobnÌch

a soci·lnÌch p¯edpoklad˘ dlouhodobÏ nezamÏstnan˝ch,

z·roveÚ p˘sobÌ na zamÏstnavatele,

aby se neb·li alternativnÌch forem

pr·ce.

Z·jemc˘m z ¯ad osob peËujÌcÌch o dÌtÏ ve

vÏku do patn·cti let nebo o dlouhodobÏ tÏûce

zdravotnÏ postiûenÈho Ëlena rodiny nabÌzÌme

vzdÏl·v·nÌ v cyklech kurz˘.

CÌlem kurzu ZamÏstn·nÌ ñ jak zaËÌt a jak pokraËovat?

je rozvÌjet osobnostnÌ a profesnÌ

p¯edpoklady ˙ËastnÌku a tÌm zv˝öit jejich öanci

na uplatnÏnÌ na trhu pr·ce. Semin·¯ bude

zahrnovat p¯edn·öky, workshop, prov·dÏnÌ

testu a jejich hodnocenÌ, interaktivnÌ metodu,

modelovÈ situace a jejich rozbor. Semin·¯

probÏhne v pÏti lekcÌch, vûdy po Ëty¯ech

hodin·ch, bude zopakov·n t¯ikr·t. Kapacita

jednoho semin·¯e je patn·ct osob. ⁄ËastnÌk˘m

bude nabÌdnuta moûnost hlÌd·nÌ dÏtÌ.

Semin·¯ bude pro ˙ËastnÌky bezplatn˝.

V kurzu Jak zÌskat Ë·steËn˝ ˙vazek? se uchazeËi

a z·jemci o pr·ci sezn·mÌ s moûnostmi

variabilnÌch forem pr·ce.

P¯ipraven je kurz Z·klady pr·ce na PC. Bude

probÌhat na dvou ˙rovnÌch: kurz pr·ce na PC

pro zaË·teËnÌky a kurz pr·ce na PC pro pokroËilÈ.

Oba kurzy probÏhnou ve dvou bÏzÌch,

kaûd˝ kurz je urËen pro maxim·lnÏ patn·ct

˙ËastnÌk˘. Kurz pr·ce na PC pro

zaË·teËnÌky bude trvat dvacet hodin. ⁄ËastnÌci

se sezn·mÌ se z·klady pr·ce na PC ñ textov˝

editor, obsluha poötovnÌho serveru. Kurz

pr·ce na PC pro pokroËilÈ bude realizov·n

dle osnov mezin·rodnÌho standardu poËÌta-

ËovÈ gramotnosti ECDL, bude trvat sto hodin.

CÌlem JazykovÈho kurzu je zlepöit odbornÈ

p¯edpoklady ˙ËastnÌk˘ projektu. Jazykov˝

kurz AngliËtina pro administrativu bude realizov·n

ve Ëty¯iceti hodin·ch pro maxim·lnÏ

patn·ct ˙ËastnÌk˘.

Projekt poËÌt· i s RekvalifikaËnÌmi kurzy. ZamϯenÌ

realizovan˝ch rekvalifikaËnÌch kurz˘

bude vybr·no na z·kladÏ z·jmu ˙ËastnÌku

projektu. V nabÌdce poËÌt· s nejû·danÏjöÌmi

profesemi v Praze: administrativnÌ pracovnÌk,

podvojnÈ ˙ËetnictvÌ, skladnÌk, prodavaËskÈ

pr·ce.

⁄ËastnÌk˘m vzdÏl·vacÌch cykl˘ bude poskytnuto

individu·lnÌ poradenstvÌ v oblasti profesnÌ

orientace a v oblasti pracovnÌho uplatnÏnÌ.

Individu·lnÌ konzultaËnÌ program bude

navazovat na semin·¯ ZamÏstn·nÌ ñ jak zaËÌt

a jak pokraËovat, odborn˝ konzultant poskytne

˙ËastnÌk˘m projektu asistenci p¯i hled·nÌ

zamÏstn·nÌ.

V n·vaznosti na vzdÏl·vacÌ cykly bude probÌhat

InformaËnÌ program SdÌlenÈ ˙vazky ñ

souËasnÈ formy pr·ce zamϯen˝ na zamÏstnavatele.

SÌù mate¯sk˝ch center p¯ipravÌ popul·rnÏ

ñ nauËnou broûuru na tÈma Variabilita

forem pr·ce, uspo¯·d· semin·¯ pro

zamÏstnavatele a vytvo¯Ì burzu pr·ce zamÏstnavatel˘

nabÌzejÌcÌch sdÌlenÈ ˙vazky a dalöÌ

alternativnÌ formy pr·ce, ty bude za¯azovat

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 25


ROZHOVOR

d˘leûitÏjöÌ z nich. Tak nap¯Ìklad Veleobec

je ÑhlavnÌ stanì vöech obcÌ bar·ËnÌk˘. MÌsto

kroje bar·ËnÌci oblÈkajÌ i svÈr·z, coû je

bÌl· bl˘zka nebo koöile s v˝öivkou v n·rodnÌch

barv·ch. Pod pojmem sedÏnÌ se rozumÌ

sch˘ze Ëi zased·nÌ. TetiËky a sousedÈ ñ

tak to je bÏûnÈ vz·jemnÈ oslovenÌ mezi

bar·ËnÌky. Pojmem rycht·¯ se oznaËuje

p¯edseda konkrÈtnÌ obce. Syndik vykon·v·

funkci jednatele. äaf·¯ spravuje majetek

obce, zatÌmco öaf·¯ka se v souËasnÈ dobÏ

star· o staroËeskou poctu projevovanou

chlebem a solÌ. ävandymistr slouûÌ jako

rycht·¯ z·bavy, organizuje z·jezdy, z·bavy,

plesy a podobnÏ. OznaËenÌm pantatÌnek

se pyönÌ zaslouûil˝ nejstaröÌ Ëlen. ⁄kolem

panÌmaminky je db·t na spr·vnÈ

obleËenÌ, kroje a svÈr·zy. VzdÏlavatel na

kaûdÈm sedÏnÌ ostatnÌ sezn·mÌ s p¯ipravedo

datab·ze soci·lnÏ p¯·telsk˝ch zamÏstnavatel˘.

SouË·stÌ projektu bude i soutÏû pro zamÏstnavatele,

kte¯Ì vytv·¯ejÌ podmÌnky vst¯ÌcnÈ

v˘Ëi zamÏstnanc˘m vyûadujÌcÌm specifickÈ

podmÌnky (zejmÈna pro rodiËe dÏtÌ do patn·cti

let vÏku, osoby peËujÌcÌ o dlouhodobÏ

postiûenÈho Ëlena rodiny, zdravotnÏ postiûenÈ).

SÌù mate¯sk˝ch center nabÌzÌ ˙Ëast na projektu

vöem, kte¯Ì hledajÌ zamÏstn·nÌ a majÌ z·jem

pro svoji ˙spÏönost na trhu pr·ci vÏnovat Ëas

a zlepöit si svÈ dovednosti a schopnosti.

DALäÕ INFORMACE

Jana äenbauerov·

Telefon: 224 826 585

E-mail:

jana.senbauerova@materska-centra.cz

Internet: www.materska-centra.cz

Rut KolÌnsk·,

SÌù mate¯sk˝ch center o. s.

SDÕLEN… (»¡STE»N…) ⁄VAZKY

Hled·te vyökolenÈ zamÏstnance na sdÌlen˝

(Ë·steËn˝) ˙vazek? Chcete se zdarma z˙Ëastnit

ökolenÌ pro zamÏstnavatele a dozvÏdÏt se,

jakÈ jsou novinky, pr·vnÌ normy a zkuöenosti

v zamÏstn·v·nÌ obËan˘ na sdÌlenÈ ˙vazky a

dalöÌ alternativnÌ formy pr·ce? M·te z·jem

se z˙Ëastnit burzy pr·ce zamÏstnavatel˘ nabÌzejÌcÌch

r˘znÈ formy ˙vazk˘? Chcete se z˙-

Ëastnit soutÏûe o spoleËnost p¯·telskou rodinÏ

a b˝t p¯ÌpadnÏ v mÈdiÌch uvedeni jako

p¯Ìklad pro ostatnÌ zamÏstnavatele?

Obraùte se na ObËanskÈ sdruûenÌ KM BalÛnek,

kterÈ je partnerem na projektu SÌtÏ mate¯sk˝ch

center o. s. Projekt spolufinancovan˝

Evropsk˝m soci·lnÌm fondem a st·tnÌm

rozpoËtem »eskÈ republiky usiluje o zv˝öenÌ

podÌlu sdÌlen˝ch ˙vazku a dalöÌch alternativnÌch

forem pr·ce na trhu pr·ce.

KONTAKT

E-mail: castecneuvazky@volny.cz

Telefon: 773 544 754-5

Bar·ËnÌci majÌ sv˘j smysl i dnes

V p¯edchozÌm Zpravodaji jsem si povÌdal

s†p¯edsedou fotbalovÈho klubu A.F.K. Olympia

äeberov Ji¯Ìm Mal·Ëkem.

NynÌ se p¯esouv·me do HrnË̯ za panÌ Ji¯inou

PospÌöilovou, kter· patn·ct let vede

mÌstnÌ Obec bar·ËnÌk˘ HrnË̯e. JejÌ ˙pln˝

n·zev znÌ Vlastenecko ñ dobroËinn· sdruûen·

obec Bar·ËnÌk˘ Petr Guth v HrnËÌ-

¯Ìch. Petr Vav¯inec Guth, po nÏmû je zdejöÌ

spolek pojmenov·n, pat¯il mezi v˝znamnÈ

postavy bar·ËnickÈho hnutÌ. HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

jsou jednÌm z aktivnÌch spolk˘, kterÈ

jiû dlouhou dobu p˘sobÌ v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti. Ned·vno znovuzvolen· hrnË̯sk·

rycht·¯ka Zpravodaji poskytla rozhovor.

Bar·ËnÌci pouûÌvajÌ svÈ vlastnÌ v˝razy, kterÈ

p¯eci jen nemusÌ b˝t öirokÈ ve¯ejnosti

zn·mÈ. Ji¯ina PospÌöilov· n·m proto na ˙vod

naöeho rozhovoru objasnila alespoÚ ty nej-

26

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVOR

n˝m tÈmatem z oblasti kultury, dÏjin, n·-

rodnÌch tradic. Dvakr·t roËnÏ navötÏvuje

semin·¯ vzdÏlavatel˘. Pod funkcÌ bernÌ si

p¯edstavte pokladnÌ. SlÌdilovÈ ˙Ët˘ jsou

potom kontrolo¯i. PonocnÈho byste poznali

podle uniformy. Na d˘leûit˝ch sedÏnÌch

odtroubÌ zaË·tek a konec jedn·nÌ. Dr·b,

rovnÏû v uniformÏ, sleduje, aby nikdo neruöil,

napomÌn· h¯ÌönÌky a vybÌr· pokuty.

Se znalostmi z p¯edchozÌho odstavce tak

m˘ûeme Ëten·¯˘m p¯edstavit zdejöÌ konöelstvo

neboli vedenÌ, kterÈ ËlenovÈ zvolili

v†sobotu 12. ledna 2008:

Rycht·¯ka

MÌstorycht·¯

Syndik

BernÌ

SlÌdilovÈ ˙Ët˘

Ji¯ina PospÌöilov·

Vlastimil Paducha

Jarmila Z·potock·

VÏra Sedl·Ëkov·

Jana Pavlovsk·

Eva Kemzov·

äaf·¯ka

Anast·zie Bulyhov·

»estn· panÌmaminka Anna Popkov·

PracovnÌ panÌmaminka Ludmila Albrechtov·

ävandymistr

Ji¯Ì äanda

PraporeËnÌk

Miroslav Nov·k

HrnË̯ötÌ Bar·ËnÌci majÌ sv˘j znak. Reprodukce: Kronika Bar·ËnÌk˘

M˘ûete n·m struËnÏ p¯iblÌûit jistÏ bohatÈ

dÏjiny bar·ËnickÈho hnutÌ v »ech·ch a na

MoravÏ? Z Ëeho se vlastnÏ odvozuje n·zev

tohoto spolku?

Je zajÌmavÈ, ûe aË na MoravÏ existuje mnoho

oblastÌ, kde jsou dosud v oblibÏ kroje,

bar·Ënictvo za hranice »ech pr·vÏ do tÏchto

konËin nikdy neproniklo.

Vöechno zaËalo v hostinci U äleitr˘. Ten se

nach·zel v malÈm domeËku na okraji KolÌna,

a pr·vÏ proto ho lidovÏ naz˝vali Bar·-

Ëek. Sch·zela se tu stolnÌ spoleËnost pozoruhodn˝ch

lidÌ. Mezi nÏ r·d dojÌûdÏl

kup¯Ìkladu i zn·m˝ herec a komik kr·lovskÈho

divadla v Praze Jind¯ich Moöna. SedmÈho

listopadu 1873 zaloûili spolek, kterÈmu

dali n·zev Svobodn· obec bar·ËnÌk˘.

JmÈno tudÌû vzniklo od zlidovÏlÈho n·zvu

hostince. Bar·ËnÌci tedy rozhodnÏ nebyli a

ani dnes nejsou spoleËnostÌ lidÌ, kte¯Ì by

museli nutnÏ vlastnit nÏjak˝ d˘m Ëi bar·k.

Je to sdruûenÌ, jehoû ËlenovÈ majÌ vztah

k†myölence zrozenÈ v Bar·Ëku, tedy v hostinci

U äleitr˘.

Bar·Ënick· myölenka zÌskala brzy svÈ p¯Ìznivce

i mimo KolÌn. PrvnÌ bar·Ënick· obec

si dala n·zev Bar·ËnÌci hradËanötÌ. DalöÌ

obce se ustavily v BubenËi a na StarÈm

mÏstÏ praûskÈm. Blahod·rn· vlasteneck·

Ëinnost se rozö̯ila nejen po Praze, ale i do

jejÌho blÌzkÈho okolÌ. V roce 1895 pracovalo

jiû dvaat¯icet obcÌ. HnutÌ se postupnÏ

p¯eneslo tÈmϯ do cel˝ch »ech. Na p¯elomu

stoletÌ vznikajÌ dokonce bar·ËnickÈ obce

ve VÌdni i ve Spojen˝ch st·tech americk˝ch.

Vlastenecko ñ dobroËinn· sdruûen· obec

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 27


ROZHOVOR

Bar·ËnÌk˘ Petr Guth v HrnË̯Ìch byla zaloûena

v roce 1934. Od tÈ doby nikdy nep¯eruöila

svoji Ëinnost. »leny zdejöÌho spolku

se stali povÏtöinou drobnÌ ûivnostnÌci a

zemÏdÏlci. HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci zÌskali sv˘j

vlastnÌ spolkov˝ prapor na rozdÌl od jin˝ch

obcÌ bar·ËnÌk˘ velice brzy. Jiû v roce 1937

byl zdejöÌ kr·sn˝ prapor vysvÏcen v mÌstnÌm

kostele a od tÈ doby na nÏj p¯i r˘zn˝ch

bar·Ënick˝ch slavnostech m˘ûeme b˝t hrdÌ.

Na ûlutÈm podkladÏ p¯ednÌ strany je okolo

domeËku Josefa Jungmanna n·pis Vlastenecko

ñ dobroËinn· sdruûen· obec Bar·ËnÌk˘

Petr Guth v HrnË̯Ìch. Na druhÈ stranÏ

se pak v ËervenÈm poli skvÌ jako erb

st¯Ìbrn˝ znak ËeskoslovenskÈho lva, v rozÌch

m˘ûete vidÏt lipovÈ ratolesti, letopoËet

1934ñ37 a n·pis L·skou a pÌlÌ, svornostÌ

k†cÌli.

Historii hrnË̯skÈ Obce zaznamen·v· bar·Ënick·

kronika. Ta d¯ÌvÏjöÌ byla jen ve formÏ

kr·tk˝ch z·pis˘, nÏkdy i neËiteln˝ch.

SouËasnou kroniku m·m u sebe j·.

Moûn·, ûe ji nÏkdy vyuûiji pro Zpravodaj.

A ËÌm se Obec bar·ËnÌk˘ zab˝vala?

Bar·ËnÌci vûdy pÏstovali staroËeskÈ zvyky,

tradice a obyËeje, zakl·dali knihovny, po-

¯·dali r˘znÈ akce s folklÛrnÌmi prvkyÖ svatby,

b·ly, oslavy masopustu, doûÌnekÖ

Od samÈho poË·tku se jednalo o spolek

nepolitick˝. Vstupovali do nÏj lidÈ z r˘zn˝ch

spoleËensk˝ch vrstev. Obec bar·ËnÌk˘ pom·hala

nejen sv˝m Ëlen˘m, ale i dalöÌm,

hlavnÏ ⁄st¯ednÌ matici ökolskÈ. PenÌze na

tyto dary zÌsk·vali ËlenovÈ r˘znÏ, p¯edevöÌm

z po¯·d·nÌ z·bav, ples˘, ale i sbÌrek.

Za nejv˝znamnÏjöÌ poËiny v Ëinnosti Bar·ËnÌk˘

lze povaûovat v˝stavbu menöinovÈ ökoly

ve VÏûovatÈ Pl·ni, to je jedna z nejkr·snÏjöÌch

menöinov˝ch ökol. D·le p¯estavbu

Bar·ËnickÈ rychty, dneönÌho sÌdla Veleobce

na MalÈ StranÏ. Nebo penÏûit˝ dar republice

ve v˝öi t¯Ì set tisÌc korun na obnovu

StaromÏstskÈ radnice a takÈ tÈmϯ t¯i miliony

sebranÈ pro n·rodnÌ ˙Ëely na konci Ëty-

¯ic·t˝ch let. Bar·ËnÌci pom·hali i v ned·vnÈ

dobÏ, jen na lidi poökozenÈ povodnÏmi

v roce 2002 se mezi bar·ËnÌky vybralo t¯i

sta t¯icet tisÌc korun.

Obec bar·ËnÌk˘ v HrnË̯Ìch vyvÌjela po

celou dobu svÈ existence bohatou kulturnÌ

a ve vztahu k obci celkovÏ prospÏönou Ëinnost.

Zaloûila knihovnu, koupila a provozovala

loutkovÈ divadlo, nastudovala mnoh·

ochotnick· p¯edstavenÌ, p¯ipravovala

besÌdky pro dÏti spojenÈ s nadÌlkou a p¯edevöÌm

po¯·dala oblÌbenÈ taneËnÌ z·bavy.

PozdÏji organizovala r˘znÈ z·jezdy, n·vötÏvy

hrad˘, z·mk˘, mÏst, ale i vlastivÏdnÈ

vych·zky a v˝lety do lesa, t¯eba na houby.

»lenovÈ spolku se z˙ËastÚovali vöech akcÌ

a brig·d v obci. Dokonce vybudovali vlastnÌmi

silami hrnË̯skou mate¯skou ökolku,

kter· svÈmu ˙Ëelu slouûÌ dodnes. Bohuûel

zejmÈna p¯Ìchod televize zeslabil chuù lidÌ

˙Ëastnit se tÈmϯ vöech spolkov˝ch ËinnostÌ.

JakÈ majÌ hrnË̯ötÌ Bar·ËnÌci postavenÌ

v†r·mci Veleobce? ProË je zdejöÌ Obec bar·ËnÌk˘

pr·vÏ v HrnË̯Ìch, a ne takÈ v äeberovÏ?

Obce bar·ËnÌk˘ jsou soust¯edÏny v takzvan˝ch

ûup·ch. My a ÿÌËany, Svojetice a éiûkov

pat¯Ìme do II. ûupy. Na vöechny akce

Veleobce doch·zÌme.

Obec bar·ËnÌk˘ äeberov byla zaloûena uû

v roce 1933, ale bohuûel po roce 1996 p¯estala

vyvÌjet jakoukoli Ëinnost. Nakonec byla

˙plnÏ zruöena. Mezi naöimi Ëleny jsou vöak

i öeberovötÌ.

Kolik vlastnÏ je bar·ËnÌk˘?

Odchodem star˝ch Ëlen˘ se Ëlensk· z·kladna

Obce bar·ËnÌk˘ HrnË̯e znaËnÏ zmenöila.

NynÌ m· dvacet sedm Ëlen˘. V dobÏ

nejvÏtöÌ sl·vy to vöak bylo aû pades·t Ëlen˘.

Jiû zmÌnÏn· II. ûupa, do nÌû n·leûÌme,

zahrnuje osmdes·t Ëlen˘. Ale nap¯Ìklad do

IV. ûupy pat¯Ì vÌce neû dva tisÌce Ëlen˘.

V†souËasnÈ dobÏ je v republice zhruba deset

tisÌc bar·ËnÌk˘.

28

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVOR

Jak˝ je vztah hrnË̯sk˝ch Bar·ËnÌk˘ ke zdejöÌ

Bar·ËnickÈ rychtÏ?

Bar·ËnÌci se d¯Ìv sch·zeli v hostinci U F·-

ber˘. Mnohem pozdÏji, kdyû se mÏla zbourat

star· hasiËsk· zbrojnice, projevili o ni

pr·vÏ Bar·ËnÌci z·jem a vybudovali z nÌ to,

na co jim finance a sÌly staËily. SouËasn·

podoba rychty se ned· porovnat s p˘vodnÌ,

z dob, kdy jsem u bar·ËnÌk˘ zaËÌnala.

M˘ûete n·m nÏco ¯Ìci o Ëlenech vaöeho spolku,

o nÏkter˝ch hrnË̯sk˝ch bar·ËnÌcÌch?

Naöi ËlenovÈ jsou vÏtöinou ze staröÌ generace.

NejstaröÌ tetiËka oslavila osmdes·t öest

let, nejmladöÌ benjamÌnek je tetiËka Hr·ökov·.

»lenstvo m·me nejen z HrnË̯ a äeberova,

ale i ze Zdimϯic, Kocandy, JiûnÌho

MÏsta a dokonce aû z Vinohrad a Michle.

A†jedna tetiËka, rodaËka z HrnË̯ Jana Knopov·,

odjela aû do Kanady.

Opravdu nepostradateln˝m Ëlenem naöÌ

Obce bar·ËnÌk˘ je n·ö öikovn˝ a ochotn˝

övandymistr Ji¯Ì äanda. UmÌ snad ˙plnÏ

vöechno. Pro naöe z·jezdy dal do kupy kr·sn˝

osmimÌstn˝ mikrobus s logem Bar·ËnÌk˘

a n·zvem BarËa, kter˝ Ëasto uûÌv·me

k†n·vötÏv·m naöich p¯·tel. Kdyû dlouhodobÏ

onemocnÏl n·ö soused Cvejn, kter˝ hr·l

na harmoniku, soused Ji¯Ì äanda se brzo vypracoval

tak, ûe dob¯e ovl·d· nejen pianovku,

ale i kl·vesy. NenÌ öikovnÏjöÌ aranûÈrky

nad tetiËku Hr·ökovou. N·paditÏ ozdobÌ

stoly nejen na naöich slavnostnÌch sedÏnÌch,

ale i na plese v KulturnÌm domÏ L·dvÌ. Trvanliv˝

vÏnec u pomnÌku padl˝m v HrnËÌ-

¯Ìch je takÈ jejÌ dÌlo. TetiËka Vanûurov· pro

vöechny upletla teplÈ ponoûky. SkvÏlÈ pikantnÌ

chuùovky umÌ tetiËka Albrechtov· a

vöechny ostatnÌ tetiËky p¯in·öejÌ na naöe

sedÏnÌ svoje sladkÈ pohoötÏnÌ. Na Vöebar·Ënick˝

ples v L·dvÌ jsme loni i letos vyrobily

Ëty¯i sta pades·t takzvan˝ch p¯ipÌnek.

Jak· je v˘bec vaöe role rycht·¯ky?

Mezi Bar·ËnÌky jsem byla p¯ijata v roce

1993. Tehdy mnÏ hned p¯edali funkci gra-

tulantky. K funkci rycht·¯ky jsem p¯iöla jak

slep˝ k houslÌm hned p¯i nejbliûöÌch volb·ch.

P¯estoûe jsem namÌtala, ûe se jeötÏ

p¯Ìliö nevyzn·m v regulÌch, nem·m û·dnÈ

zkuöenosti a nejsem ten spr·vn˝ ËlovÏk na

toto mÌsto, byla jsem jednohlasnÏ zvolena.

Ale jen s podmÌnkou, ûe to tedy jedno volebnÌ

obdobÌ zkusÌm. Bohuûel ani p¯i dalöÌch

volb·ch se nenaöel nikdo, kdo by mne

vyst¯Ìdal, aËkoliv p¯es vöechnu moji snahu

nebyly v˝sledky takovÈ, jak jsem si p¯edstavovala.

Protoûe p¯ÌslovÌ o od¯ÌkanÈm

chlebu je pravdivÈ, byla jsem vûdycky znovu

potvrzena do role vzdÏlavatelky i rycht·¯ky.

ÿÌdÌm naöe sousedsk· i v˝roËnÌ zased·nÌ,

jsem v kontaktu s ostatnÌmi rycht·¯i.

Dvakr·t roËnÏ zased·me na Veleobci.

V roce 1999 jsem se navÌc jeötÏ ujala funkce

kronik·¯ky. Moje z·pisy se t˝kajÌ nejen

naöÌ Obce, ale i celÈ II. ûupy.

ProzradÌm v·m perliËku. PrvnÌm hrnË̯sk˝m

rycht·¯em byl LudvÌk Dolejöka z ËÌsla 57.

J·, nynÏjöÌ rycht·¯ka, jsem shodou okolnostÌ

ze stejnÈho domku.

JakÈ akce v souËasnÈ dobÏ po¯·d·te? Mohou

se jich z˙Ëastnit i ti, kdoû nejsou Ëleny?

Spolupracujete s mÏstskou Ë·stÌ nebo

s†jin˝mi zdejöÌmi spolky?

Sch·zÌme se pravidelnÏ kaûd˝ mÏsÌc, po

sousedsku pobesedujeme, dozvÌme se nÏco

zajÌmavÈho z naöÌ minulosti i p¯Ìtomnosti

a†oslavÌme sv·tky nebo narozeniny. NavötÏvujeme

akce jin˝ch obcÌ bar·ËnÌk˘, jezdÌme

na z·jezdy a v˝lety.

Naöe Obec bar·ËnÌk˘ v r·mci II. ûupy, jejÌmiû

jsme Ëleny, m· moûnost dvakr·t do roka

po¯·dat z·bavu ve velkÈm s·le Vöebar·ËnickÈ

rychty na Veleobci, Ëehoû r·di vyuûÌv·me.

Je to vûdy jarnÌ a podzimnÌ z·bava.

Letos to bude 5. dubna od 14 hodin. Do

naöÌ Vöebar·ËnickÈ rychty se dostanete kr·snou

proch·zkou z MalostranskÈho n·mÏstÌ,

Nerudovou ulicÌ k domu ËÌslo 13 a pr˘chodem

k rychtÏ. Tu najdete v ulici TrûiötÏ

ËÌslo 23.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 29


ROZHOVOR

ObËas jsme mÏli takÈ z·bavu nebo b·l

v†mÌstnÌm hrnË̯skÈm kulturnÌm domÏ, ale

bohuûel nenÌ tam vöe na pot¯ebnÈ ˙rovni.

ChybÌ öatna, osvÏtlenÌ na jeviöti a u vchodu,

kde prod·v·me vstupenky, vöe pot¯ebnÈ

si musÌme sami instalovat. P¯esto i letos

jsme tam 23. ˙nora uspo¯·dali n·ö Bar·Ënick˝

b·l.

N·ö znovuvzk¯Ìöen˝ II. Vöebar·Ënick˝ ples

se konal opÏt tak jako loni v KulturnÌm domÏ

L·dvÌ 1. b¯ezna od 17 do 23 hodin. Z v˝tÏûku

loÚskÈho Vöebar·ËnickÈho plesu jsme

uspo¯·dali v˝let do Ladova kraje a okolÌ. Na

takovÈ vyjÌûÔky s sebou velmi r·di bereme

i neËleny.

Bohuûel s mÏstskou Ë·stÌ a obËany, kte¯Ì

nejsou Ëleny Obce bar·ËnÌk˘, pr·vÏ tak jako

s ostatnÌmi spolky kontakty nem·me. Vöe

se m˘ûe ale zmÏnit, uû tÌm, kdyû nap¯Ìklad

navötÌvÌ nÏkter˝ z naöich b·l˘, my zase na

opl·tku r·di p¯ijdeme na jejich akce. Jinak

Ëasto p¯i r˘zn˝ch p¯Ìleûitostech zvu vöechny

mezi n·s.

St·le si velmi povaûujeme toho, ûe minulÈ

zastupitelstvo v Ëele s panem starostou Fajfrem

se n·m postaralo o d˘stojn˝ st·nek pro

naöe setk·v·nÌ. SvÈ dÌky takÈ vyslovujeme

panÌ starostce VenturovÈ, na jejÌû p¯Ìmluvu

jsme obdrûeli penÌze na po¯·d·nÌ Bar·ËnickÈho

b·lu.

Kde se o Ëinnosti hrnË̯sk˝ch bar·ËnÌk˘

mohou z·jemci dozvÏdÏt vÌc? P¯ijÌm·te

novÈ Ëleny? Za jak˝ch podmÌnek?

Bohuûel m·me jen jedinou n·stÏnku. StojÌ

na nevhodnÈm mÌstÏ, po zruöenÌ stanice autobusu

226 tam proch·zÌ m·lo lidÌ. CenÌme

si toho, ûe se m˘ûeme dÌky kame¯e pana

Jaroöe prezentovat na Infokan·lu. OchotnÏ

nahr·l n·ö pochod v krojÌch 28. ¯Ìjna k pomnÌku

na n·vsi u kostela. Tam p¯ich·zÌme

kaûdoroËnÏ vzd·t Ëest padl˝m v obou svÏtov˝ch

v·lk·ch a vzpomenout vznik »eskoslovenskÈ

republiky. Pan kameraman takÈ

natoËil v·noËnÌ pozdrav Bar·ËnÌk˘ spoluobËan˘m

äeberova a HrnË̯. RovnÏû zaznamenal

naöe valnÈ volebnÌ sedÏnÌ v naöÌ rychtÏ,

jehoû se, jako obvykle, z˙Ëastnili ËlenovÈ

sp¯ÌznÏn˝ch obcÌ bar·ËnÌk˘. Pozv·nky

na naöe akce obËas zve¯ejÚujeme na Infokan·lu.

NaneötÏstÌ ho vöak mnoho lidÌ

nem·.

äkoda, ûe potomci Ëlen˘, kte¯Ì v minulosti

ve spolku hodnÏ znamenali a ûijÌ v obci,

cestu k n·m dosud nenaöli. V lednu jsme

p¯ijali jednu velice öikovnou tetiËku. Hned

nava¯ila velk˝ kastrol gul·öe na naöe valnÈ

sedÏnÌ.

Samoz¯ejmÏ, o zÌsk·nÌ nov˝ch Ëlen˘ se snaûÌme

nep¯etrûitÏ. StaËÌ p¯ijÌt na naöe sousedskÈ

sedÏnÌ. Kon· se vûdy druhou st¯edu

v mÏsÌci v 18 hodin v Bar·ËnickÈ rychtÏ

v†HrnË̯Ìch. Z·jemci mne takÈ mohou navötÌvit

v HrnË̯Ìch v ulici K Drazd˘m 557.

Je zapot¯ebÌ vyplnit p¯ihl·öku. PotÈ je do

naöeho spolku p¯ijmeme. »lenskÈ p¯ÌspÏvky

neboli kontribuce ËinÌ pades·t korun

roËnÏ.

Ned· mi, abych necitovala spisovatele Pavla

Kohouta, kter˝ p¯i svÏcenÌ praporu na S·-

zavÏ na toto tÈma ¯ekl. Nem·me dorost?

Nem· smysl tr·pit se proto. Aù si mladÌ dÏlajÌ,

jak uznajÌ za vhodnÈ, ale urËitÏ aû budou

v naöem vÏku, nebudou mÌt se sv˝mi

vrstevnÌky tak pÏknÈ posezenÌ jako my dnes,

kte¯Ì jsme se vÏnovali bar·ËnickÈ myölence.

Bar·ËnictvÌ je totiû o srdci, k bar·ËnictvÌ

se musÌ dospÏt a tak moûn·, ûe mezi n·s

p¯ece jen jednou p¯ijdou.

Na z·vÏr jeötÏ osobnÌ ot·zka: Jak se v·m

lÌbÌ v HrnË̯Ìch?

V HrnË̯Ìch, kde trvale ûiji od roku 1987,

jsme j· i moje rodina öùastnÌ. V poslednÌch

letech n·s znechucuje pr˘jezd mnoha aut.

NelÌbÌ se mi takÈ, ûe podÈl chodnÌk˘ nÏkdo

l·me stromky a pomalov·v· domy.

DÏkuji v·m za rozhovor. P¯eji v·m i bar·ËnÌk˘m

mnoho ˙spÏch˘.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

30

1/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE, INZERCE

DopravnÌ podnik

SMS JÕZDENKU NEVYUéIJETE V AUTOBUSECH 325, 326 A 327

ProsÌm pozor, novÏ zavedenÈ SMS jÌzdenky platÌ pouze na ˙zemÌ Prahy v tarifnÌm p·smu

P, tedy jen v metru, tramvajÌch a mÏstsk˝ch autobusech ËÌselnÈ ¯ady 100, 200, 500 (noËnÌ)

a na lanovÈ dr·ze na Pet¯Ìn. Nelze je tedy pouûÌt v p¯ÌmÏstsk˝ch autobusech ¯ady 300 a

600, i kdyû se tyto linky takÈ pohybujÌ po Praze. D˘vodem je skuteËnost, ûe ¯idiË na

link·ch, kde se nastupuje pouze p¯ednÌmi dve¯mi, nem˘ûe ovϯit spr·vnost kÛdu na SMS

jÌzdence. SMS jÌzdenky rovnÏû neplatÌ ve vlacÌch »esk˝ch drah a na p¯Ìvozech.

Inzerce

Filip Dr·pal,

mluvËÌ ROPID

ZPRAVODAJ. Vych·zÌ kaûdÈ dva mÏsÌce v†mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. EvidenËnÌ ËÌslo MK »R E 16863. Vyd·v·

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov, K†HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415. I»: 00241717. Internet: www.seberov.cz. N·klad

1200 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v†äeberovÏ a v†HrnË̯Ìch. Redakce: Tom·ö Nechv·tal,

redakce@seberov.cz. »Ìslo 1/2008 vyölo 29. 2. 2008. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla 2/2008 je 1. 4. 2008.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

1/2008 31

More magazines by this user
Similar magazines