Views
4 years ago

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Porada doradcy

Porada doradcy zawodowego 4% 2% 3% Odsetki nie sumują się do 100% z powodu możliwości wyboru wielokrotnych odpowiedzi. N=10 040 Podsumowując kwestie motywacji towarzyszącej uczniom w wyborze swojej szkoły i zawodu należy stwierdzić, że badani, niezależnie od typu szkoły, w której się uczą, kierowali się przede wszystkim wewnętrznymi motywami, związanymi z zainteresowaniem i rozwojem życiowych pasji. W drugiej kolejności ich wybory podyktowane były względami praktycznymi, jak konieczność szybkiego zdobycia fachu czy bliskie położenie szkoły. Niezmiernie interesującym jest to, że porady specjalistów, w tym nauczycieli, doradców zawodowych były najrzadziej wskazywanym motywem wyboru zawodu (po 3% wskazań). Większe oddziaływanie na badanych miała sugestia kolegów, koleżanek i rodziny (18% i 15%). Nawet przypadek posiadał większą ilość wskazań (12%), niż racjonalne porady fachowców. W jakimś stopniu zaznaczały się także wysokie zarobki (27%), jako kolejny atrybut pokolenia „dnia dzisiejszego”. Bliskie położenie szkoły uzyskało 30% wskazań, co na pewno jest ważnym argumentem, ze względu na koszty dojazdu lub zamieszkania z dala od domu. Wśród profili kierunków kształcenia na stosunkowo wysokie zarobki liczą budowlańcy (47% wskazań) i informatycy (34%) (patrz tabela 19). Zainteresowanie zawodem, które dominowało w każdym profilu, najsłabiej wskazywane było przez ekonomistów (48%). Dla tego profilu drugim najważniejszym motywem była możliwość zdania matury (46%). Tabela 19. Motywy podejmowania nauki w zawodzie a profil kierunku kształcenia. Motywy Zainteresowanie danym zawodem Rozwój własnych zainteresowań i pasji Konieczność szybkiego zdobycia fachu i pracy Tech.- mech. Arch.- bud. Ekon.- adm. Inf.-tel. Rol.-leś. Usługowy Ogółem 62% 58% 48% 72% 66% 60% 61% 44% 30% 27% 51% 50% 41% 40% 29% 38% 25% 21% 20% 32% 30% Bliskie położenie szkoły 25% 29% 36% 30% 32% 34% 30% Możliwość zdania matury Wysokie zarobki w zawodzie 25% 23% 46% 42% 20% 28% 29% 31% 47% 26% 34% 12% 13% 27% Dobra opinia o szkole 27% 23% 31% 32% 30% 21% 26% Szansa na zrobienia kariery Sugestia kolegów lub koleżanek 20% 21% 31% 29% 13% 18% 21% 16% 15% 22% 21% 16% 20% 18% Namowa rodziny 12% 15% 21% 11% 12% 17% 15% Przypadek 11% 10% 15% 12% 6% 15% 12% Stan zdrowia 8% 10% 6% 8% 8% 8% 8% Koszty kontynuowanej nauki Atrakcyjność miejscowości 7% 8% 8% 8% 13% 9% 8% 5% 4% 5% 6% 6% 6% 5% 34 Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sugestia nauczycieli z gimnazjum 3% 3% 3% 5% 6% 3% 4% Brak wolnych miejsc w innej szkole 4% 4% 4% 4% 3% 6% 4% Porada doradcy zawodowego 3% 2% 3% 3% 2% 2% 3% Odsetki nie sumują się do 100% z powodu możliwości wyboru wielokrotnych odpowiedzi. N=10 040 Badani wskazali także na najważniejszy motyw, który dla nich okazał się decydujący w wyborze szkoły i zawodu (patrz wykres 6). Zgodnie z oczekiwaniami są nimi zainteresowanie zawodem, które to pod względem liczby wskazań zdystansowało pozostałe motywy ponad trzykrotnie, (35% wskazań, przy 11% dla kolejnego motywu, którym był rozwój pasji). Wykres 6. Najważniejszy motyw wybory zawodu a typ szkoły. N=8 041 Rysunek 4. Dwa najważniejsze i dwa najmniej ważne motywy wyboru zawodu według profili kształcenia. Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35

Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Cel projektu - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Realizacja staży - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012
Kalendarz - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Urząd ...
Przeczytaj analizę - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 9/2010
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 17/2012
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 12/2010
Inspiracje dla administracji - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Szukając pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Targuj się o pracę - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
nr 3/2011 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Kobiety przedsiębiorcze - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
biuletyn informacyjny - Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
ZDIN w Małopolsce w 2012 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 7/2009
Małe środki, duże wsparcie - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
katalog - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Prezentacja - Wytyczne - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy ...
PIK nr 81 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Równość płci w Unii Europejskiej - wup rzeszow.pl - Wojewódzki ...
Raport o stanie środowiska w latach 2000-2007 - Wojewódzki ...
folder wystawy - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie